HOR VÁTH SÁN DOR HU LI GÁ NOK, JAM PE COK, GA LE RIK FI A TA LOK SZUB KUL TÚ RÁI A HAT VA NAS ÉVEK BEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOR VÁTH SÁN DOR HU LI GÁ NOK, JAM PE COK, GA LE RIK FI A TA LOK SZUB KUL TÚ RÁI A HAT VA NAS ÉVEK BEN"

Átírás

1 408 HORVÁTH SÁNDOR HOR VÁTH SÁN DOR HU LI GÁ NOK, JAM PE COK, GA LE RIK FI A TA LOK SZUB KUL TÚ RÁI A HAT VA NAS ÉVEK BEN Sztá lin ha lá la után egy év vel, 1954 ta va szán egy Bill Haley ne vû ame ri kai countryénekes új dalt vett fel a New York-i Decca stú di ó ban. Ezt meg elõ zõ en mér sé kelt si ke - re ket ért el, az új dal lal szé le sebb pi a cok ra sze re tett vol na be tör ni. Az új dal, a Rock Around the Clock va ló ban vi szony lag jól jö ve del me zett: a szó ra koz ta tó ze ne tör té ne - té ben en nek meg je le né sé hez kö tik a rock ze ne megszületését. 1 Ugyan eb ben az év ben négy ma gyar 1 Ryback (1990) 19. p. fi a tal át szö kött a ha tá ron Auszt ri á ba és a 2 Az ér té kes for rást köz zé te szi: Ka to na (2002). A szö veg kö vet ke zõ ket me sél ték: Együtt nõt tünk fel le lõ he lye: Open Society Archives (Nyílt Tár sa da lom Archi - a klatyón, egy su li ba jár tunk, min den sza - vum) 300/40/4/7. d. A szleng bõl szár ma zó sza vak ma gya - bad idõn ket együtt töl töt tük. A pa ra di cso - rá za ta a for rás mel lék le te ként fel lel he tõ szleng szó tár fel - mot né pi szár ma zá sunk és me lós lé tünk hasz ná lá sá val: klatyó tér; pa ra di csom né pi de mok rá cia; el le né re sem ko mál tuk. Nem akar tunk mi miki, mi ku lás fér fi, alak; élskerás szta ha no vis ta, él mun - sem párt-mi kik, sem élskerások len ni, így kás; al bér le ti du ma kom mu nis ta pro pa gan da; hul la me ló nagy jö võ nem várt ránk. Un tuk a sok al - mun ka ver seny; tré rossz; ka csáz ni nyu ga ti rá di ót hall - bér le ti du mát, a hul la me lót, meg az egész gat ni; skribolni ír ni; fran kó jó, ren des; meg húz ni a zam - ott ho ni tré éle tet. Ele get ka csáz tunk ah hoz, zigot meg szök ni; átgémblézni át men ni; taccs ha tár, vas - meg egy ro kon is min dig azt skribolta B-bõl, füg göny; ko cog ni jön ni, men ni, ha lad ni. En nek meg fe - hogy tud juk, men nyi vel fran kóbb Nyu ga ton le lõ en a szö veg tar tal mi je len té se kö rül be lül a kö vet ke zõ: a me lós éle te. El ha tá roz tuk, hogy amint le - Együtt nõt tünk fel a té ren, egy su li ba jár tunk, min den het, meg húz zuk a zamzigot és átgémbli - sza bad idõn ket együtt töl töt tük. A né pi de mok rá ci át né pi zünk a tac cson. Csak a kel lõ al ka lom ra vár - szár ma zá sunk és mun kás lé tünk el le né re sem sze ret tük. tunk. Ez a bal hé ko co gott is. 2 Nem akar tunk mi sem párt em be rek, sem él mun kás ok A nyelv hasz ná la ta, a sza vak kö zöt ti len ni, így nagy jö võ nem várt ránk. Un tuk a sok kom mu - vá lasz tás tett ként is ér tel mez he tõ. A hasz - nis ta pro pa gan dát, a mun ka ver senyt, meg az egész ott ho - ná lt nyelv meg vá lasz tá sa iden ti tás kép zõ ni rossz éle tet. Ele get hall gat tuk a nyu ga ti rá di ót ah hoz, meg té nye zõ. A fi a ta lok a szleng hasz ná la tá val egy ro kon is min dig azt ír ta B-bõl, hogy tud juk, mennyi vel iden ti tá su kat, tár sa dal mi ori en tá ci ó ju kat jobb Nyu ga ton a mun kás éle te. El ha tá roz tuk, hogy amint is meghatározzák. 3 A szo ci a lis ta kor szak le het, meg szö künk és át me gyünk a ha tá ron. Csak a kel lõ pro pa gan dá já ban az if jú sá got a szo ci a lis ta al ka lom ra vár tunk. Ez a bal hé nem is vá ra tott ma gá ra. em ber tí pus ér ték rend jé nek leg fon to sabb 3 Widdicombe Wooffitt (1995) p. be fo ga dó ja ként áb rá zol ták. En nek el le né re

2 HULIGÁNOK, JAMPECEK, GALERIK 409 ép pen az if jú ság kö ré ben ala kul tak ki az ér ték rend jü ket nem a hi va ta los nor mák hoz, ha nem al ter na tív élet for mák hoz kö tõ szub kul tú rák, ame lye ket a hi va ta los köz be széd a szov jet hu li ga niz mus-dis kur zus adap tá lá sá val a jam pec, majd a ga le ri cím ké vel il le tett. A fi a ta lok szub kul tú rá i val fog lal ko zó áb rá zo lá sok elem zé se ré vén ért he tõb bé vál hat, mi ként in téz mé nye sül, ölt tes tet, vá lik iden ti tás kép zõ té nye zõ vé a tár sa dal mi dis kur zus, amely a kü lön fé le szte re o tí pi ák és is me re tek su gár zá sá ban leg alább an nyi - ra fon tos sze re pet töl tött be, mint a hat va nas évek tõl egy re szé le sebb csa tor ná kon nyu gat ról ára dó in for má ci ók a nyu ga ti as nak tar tott élet for má ról, vagy a rock and roll. A szov jet hu li ga niz mus-dis kur zus adap tá lá sá ban az öt ve nes és hat va nas évek ben foly - to nos ság fi gyel he tõ meg, ugyan ak kor a kü lönb sé gek a min den nap ok tör té ne té nek né zõ pont já ból ért he tõb bé te he tõk, ha a lép té ket szû kít jük, és nem az egész or szág, ha - nem pél dá nak oká ért csak egy vá ros re ni tens fi a tal ja it, vagy akár egyet lenegy ban dát he lye zünk vizs gá ló dá sa ink kö zép pont já ba. CSÕ NAD RÁG, CSÍ KOS ING, CSÖR GÉS Az öt ve nes évek leg ka rak te risz ti ku sabb if jú sá gi szub kul tú rá ja Ma gyar or szá gon a jam - pec je len ség hez kap cso ló dik, amely nek a pro pa gan da is nagy fi gyel met szen telt. A pro - pa gan dá ban a jam pe cek tes te sí tet ték meg azt a cso por tot, amely ne ga tív pél dát ad a ka pi ta lis ta ér ték rend kö ve té sé vel. A szo ci a lis ta re a lis ta fil mek vis sza té rõ alak ja volt a jam pec, az el len ség kép fi a tal meg tes te sí tõ je (leg is mer tebb fi gu ra kö zü lük a Da lol - va szép az élet cí mû film Swing Tónija). A jam pe cek vi lá gá hoz a fil mek kli séi sze rint azok a fi a ta lok sze ret tek vol na tar toz ni, aki ket meg té vesz tet tek, akik ta laj ta lan ná vagy ép pen ta nács ta lan ná váltak. 4 A há bo rú után szer te a vi lá gon meg je lent a ze né hez szo ro san kap cso ló dó antidivat-fogalom. A San Franciscó-i beatnikeket már 1945 ta va szán az antidivat kö ve tõ i - nek tar tot ták, amely a köz be széd ben a min den nel és min den áron va ló szem ben ál lást jel ké pez te. A do mi náns tár sa da lom ab ban a szte re o tí pi á ban sû rí tet te a je len sé get, hogy ha a pol gá ri öl töz kö dés ben a fe hér ing volt di vat ban, ak kor a beatnik szí ne set hor dott. A fi a ta lok szub kul tú rái szá má ra az Egye sült Ál la mok ból szár ma zó ze nei irány za tok meg ha tá ro zó ere jû ek vol tak. Nagy-Bri tan ni á ban a leg is mer tebb if jú sá gi szub kul tú ra a mun kás ne gye dek ben ki ala kult Teddyboys ( Teds ) név vel il le tett cso - por tok hoz volt köt he tõ. A fe ke te, ele gáns, a fel sõbb osz tá lyok vi se le te ként szá mon tar tott dan dy stí lust ( Edwardian ) imi tá ló öl tö zé kû, rock and rollt hall ga tó an gol munkás fi a tal ok öt ve nes évek be li meg je le né se más or szá gok ban is nagy vissz han got vál - tott ki a ko ra be li saj tó ban. Fel lé pé sü ket erõ sza kos nak, a pol gá ri ér té kek kel és a csa lá - di élet tel szem ben ál ló nak és az if jú ság ra ve szé lyes nek ítélték. 5 Ha son ló an a né met 4 Jam pe cok sze re pel nek még töb bek kö zött a Kis kraj cár Halbstarke -kultúrához, ame lyet a do mi - (sztálinvárosi) és az If jú szív vel (szak mun kás kép zõ ott - náns tár sa da lom szá má ra a sö tét vagy szí - ho ni) je le ne te i ben. Szil ágyi (1994) 275. p. nes in gek és fe ke te nad rá gok, a fi úk nál fel - 5 Fyvel (1963); Cremer (1992) p.

3 410 HORVÁTH SÁNDOR tû nõ en hát ra fé sült, a lá nyok nál ló fa rok ba kötött haj, a min tás pu ló ve rek, a vad tánc és az erõ sza kos cse lek mé nyek jel ké pe ztek. 6 Né met or szág ban a há bo rú elõtt is lé te zett már nem egy ha son ló if jú sá gi szub - kul tú ra, ame lyet leg gyak rab ban az Edelweißpiraten el ne ve zés sel illettek. 7 Fran cia - or szág ban a jam pe cek, a Teddyboys és a Halbstarken meg fe le lõi a Blousons Noirs -nak ( fe ke te bõr ka bá to sok nak ) ne ve zett fi a ta lok vol tak, rö vid, a de rék ra fe - sze sen rá si mu ló, felül zárt fe ke te bõr ka bát juk mi att (Fran cia or szág ban a mai na pig így hív ják a rockereket). 8 Ma gyar or szá gon a nyu ga ti fi a ta lok szub kul tú rái kö zül ta lán leg is mer teb bek vi szony la gos föld raj zi kö zel sé gük mi att a bé csi Schlurf -ok vol tak, akik még a há bo rú alatt je len tek meg az oszt rák fõ vá ros mun kás ne gye de i ben, és szin - tén egy faj ta, az ame ri ka i ra ha son lí tó, ma guk közt ele gáns nak tar tott ru há zat tal és haj - vi se let tel vál tot ták ki a hi va ta los köz vé le mény-for má lók haragját. 9 A Szov jet uni ó ban a jam pe cok meg fe le lõ it a sztyiljági ( di vat stí lust kö ve tõ ), il let ve a pizsoni ( di- vat ma jom ) pe jo ra tív jel zõ vel il le tet ték. A le for dít ha tat lan jel zõk ta lán leg ál ta lá no sabb nem zet kö zi meg fe le lõ jé nek a hu li gán szó szá mít, amely azon ban ko ránt sem jel zi a szub kul tú rák di vat- és ér ték rend be li irá nyult sá gát. Mind egyik szub kul tú rá ra ha son ló mó don ha tot tak azok az el sõ sor ban an gol - szász ha tás ra ke let ke zõ nem zet kö zi tren dek, ame lyek a fi a ta lok öl tö zé két, haj vi se let ét és ze nei ori en tá ci ó ját sza bá lyoz ták. Ugyan ak kor mind egyik if jú sá gi szub kul tú rá nak vol tak az adott or szág hoz vagy ép pen po li ti kai rend szer hez kö tõ dõ jel lem zõi. A fi a - ta lok tö meg fo gyasz tás hoz is kö tött szub kul tú rái Nyu gat- és Ke let-eu ró pa szá mos or - szá gá ban azo nos idõ ben je lent kez tek, ami ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy az egyes or - szá gok ban a po li ti kai rend sze rek kü lön bö zõ sé ge el le né re a fi a ta lok tár sa da lom ban be töl tött struk tu rá lis sze re pe és az ab ból adó dó konf lik tu sok ana lóg mó don ele mez - hetõk. 10 Le gyen szó ka pi ta liz mus ról, vagy szo ci a liz mus ról, a fi a ta lok emo ci o ná lis ön ki fe je zé sé re a leg meg fe le lõbb esz köz nek a rock and roll tûnt. A fi a ta lok mind egyik or szág ban olyan 6 Grotum (1994); Dietz (1990). öl töz kö dé si stí lust és ma ga tar tás for mát hoz - 7 Kenkmann (2002). tak lét re, amely nek ré vén a hi va ta los ér ték - 8 Cremer (1992) 55. p. rend al ter na tí vá ja ként egy más faj ta szo ci á lis 9 Mejstrik (1993, 1996); Gerbel et al. (1988). iden ti tást je le ní tet tek meg. Ez az iden ti tás 10 Vö. Cremer (1992) 57. p. el sõ sor ban a fo gyasz tá si tár gyak hoz és a 11 Az iden ti tás prob lé mák ke let ke zé sé rõl és ki éle zõ dé sé - fo gyasz tói élet stí lus hoz kö tõ dött, ezért is rõl Pa ta ki Fe renc az iden ti tás el mé let kap csán ír ja: Iden- je len tett egy re ke vés bé al ter na tí vát és szem - ti tás prob lé ma va gyis az egyén ön meg ha tá ro zá si fe szült - ben ál lást a hat va nas évek tõl kezd ve a fo - sé ge és ne héz sé ge ott és ak kor jön lét re, ahol és ami kor gyasz tói tár sa da lom tér hó dí tá sa, egyút tal a tár sa da lom nö vek võ ta golt sá ga és a tár sa dal mi egyén hi va ta los tá mo ga tott sá ga mi att. A tár sa - in di vi du a li zá ci ó já nak ki bon ta koz ta tá sa kö vet kez té ben az dal mi vál to zá sok fel gyor su lá sá ból kö vet ke - iden ti tás ka te gó ri ák fo ko za to san el vál nak ter mé sze tes, zõ en a fi a ta lok fo gyasz tás hoz kö tött iden - ké szen ka pott és rög zí tett alap juk tól. En nek nyo mán ti tá sa az iden ti tás prob lé mák ki é le zõ dé sét egy részt szá mo sab bak lesz nek, és el vesz tik az egyén hez is jelezte. 11 A fi a ta lok szub kul tú rá i nak lét -

4 HULIGÁNOK, JAMPECEK, GALERIK 411 re jöt te a tö meg mé dia tér hó dí tá sá val pár hu za mo san zaj lott. Azok ban az or szá gok ban, ahol a hi va ta los rá di ó ban nem szól ha tott a rock and roll, a fi a ta lok egy sze rû en ka csáz - tak, va gyis a nyu ga ti rá di ó kat (vagy a Sza bad Eu ró pát és az Ame ri ka Hang ját) hall - gat ták, hogy meg tud ják, mi ép pen a di va tos. Így a vas füg gön nyel el zárt or szá gok ban (Ma gyar or szá gon is) a nyu ga ti ak kal ös sze ha son lít ha tó ten den ci ák zaj lot tak a fi a ta lok fo gyasz tói szo ká sa i nak át ala ku lá sa te rén, per sze más ütem ben, és a köz pon to sí tott ál - lam ál tal meg ha tá ro zott ke re tek kö zött. En nek a je len ség nek az ért he tõb bé té te lé re al kal mas nak tûn nek a fi a ta lok szub - kul tú rá i ról idá ig meg szü le tett el mé le tek. A té ma könyv tár nyi szak iro dal má ból csak azo kat eme lem ki, ame lyek for du ló pon tot je len tet tek a szub kul tú rák ér tel me zé sé ben. A szub kul tú ra fo gal má nak meg ha tá ro zá sá ra a negy ve nes évek tõl el sõ sor ban az an gol - szász szo ci o ló gi ai iro da lom ban tet tek egy re több kí sér le tet. A szub kul tú ra a leg szé le - sebb de fi ní ció sze rint olyan em ber cso por tot je löl, ame lyet va la mely kö zös tu laj don sá ga jel lem zõ mó don meg kü lön böz tet más tár sa dal mi cso por tok tól. Azon ban ez a meg ha - tá ro zás ugyan így hasz nál ha tó a kö zös sé gek (communities), tár sa dal mak (societies) vagy ép pen kul tú rák (cultures) de fi ni á lá sa kor is. A szub kul tú ra fo gal mát el sõ ként a chi ca gói is ko la kö ré be tar to zó szer zõk pró bál ták szû kí te ni, majd új ra de fi ni ál ni, össze füg gés ben a vá ro si fi a ta lok szub kul - tú rá i nak ku ta tá sá val. Al bert K. Cohen va ló me rev hoz zá ren delt sé gü ket. Meg nõ a va ló ság s szub kul tú ra-de fi ní ci ó ja és Wiliam Foote ben ne a má sik em ber és ön ma gunk artikulásának és ke - Whyte egy ut ca sar ki ban dát elem zõ köny - ze lé sé nek fo gal mi gaz dag sá ga. [ ] Még in kább ki éle zõd - ve ha tá sá ra ter jedt el a köz tu dat ban, hogy a nek az iden ti tás prob lé mák ak kor, ha a tár sa dal mi új ra ter - ko ráb ban bû nö zõ ként (delinquent) jel - me lés úgy fel gyor sul, a tár sa dal mi vál to zá sok üte me oly lem zett fiatalok 12 ma ga tar tá sa mö gött is se bes lesz, hogy már az egy mást kö ve tõ nem ze dé kek sem sza bá lyok és a ban da tag ja i nak min den - tud ják vál to zat lan alak ban át szár maz tat ni örök lött iden - nap ja it sza bá lyo zó esetenként más tár sa - ti tás min tá i kat. Pa ta ki (2001) 113. p. dal mi cso por tok vagy ép pen a do mi náns 12 A fi a tal ko ri bû nö zés sel fog lal ko zó ko ra be li an gol szász tár sa da lom éle tét meg ha tá ro zó elõ írá sok nál iro da lom egy leg szé le sebb össze fog la ló ja Neumeyer (1961); szi go rúb b tör vé nyek áll nak. Cohen sze rint több nyi re ha son ló an kon zer va tív meg kö ze lí tést al kal maz ak kor jön nek lét re szub kul tú rák, ami kor az Eli Ginzberg szer kesz tet te, sok szor hi vat ko zott kö tet az em be rek ha son ló tár sa dal mi prob lé má - szer zõ i nek több sé ge is. Ginzberg (1961). A té ma ma gyar - juk ra cso por tos meg ol dást és hi vat ko zá si or szá gi in terp re tá ci ó ját el sõ sor ban ide o ló gi ai okok ból pon tot ke res nek. Így tör tént ez azok nál a a fen ti kon zer va tív dis kur zus ha tá roz ta meg, így több nyi - fi a ta lok nál is, akik az is ko lai rendszerben 13 re azt ku tat ták, hogy mi ért lesz nek bû nö zõk vagy de- meg tes te sü lõ kö zép osz tály be li ér té kek el u - vi áns ma ga tar tá sú ak a fi a ta lok. Hu szár (1964); Mol nár ta sí tá sa mi att vál tak a tár sa da lom sze mé - (1971). Ki vé telt ké pez nek Rácz Jó zsef nyolc va nas évek ele - ben bûnözõvé. 14 Más meg kö ze lí té sek sze - jé tõl foly ta tott ku ta tá sai: Rácz (1998). rint ha son ló fi a ta lo kat azért tar tot tak bû nö - 13 Az ok ta tá si rend szer, a mun kás kul tú ra és el len kul tú ra zõ nek, mert ér ték rend jük ben do mi náns sá egy más ra ha tá sát ele mez te Willis (2000). vál tak a mun kás osz tály egy sé ges nek tar - 14 Whyte (1999); Cohen, A. (1955). tott kul tú rá já ból szár ma zó értékek Widdicombe Wooffitt (1955) 15. p.

5 412 HORVÁTH SÁNDOR A Bir min gha mi Egye te men 1964-ben ala pí tott Cent re for Contemporary Cultural Studies (CCCS Je len ko ri Kul tú ra ku ta tá sok Köz pont ja) két év ti ze den át meg ha tá ro - zó sze re pet ját szott a szub kul tú rák ku ta tá sá ban. A köz pont ku ta tói el sõ sor ban az if- jú ság fo ga lom kö re fe lé for dul tak. Ku ta tá sa ik ra ko moly ha tás sal volt Raymond Williams, E. P. Thompson és Richard Hoggart, aki a köz pont el sõ igaz ga tó ja volt. 16 A fi a ta lok szub kul tú rá it olyan kö zeg ként ele mez ték, ahol az új tömegkulturális je len - sé gek el sõ ként lel nek táp ta laj ra, így az if jú ság ku ta tá sa nem mel lék ter mék ké, ha nem köz pon ti prob lé má vá vált. Olyan ku ta tá si te rü let té, amely ben az if jú ság szub kul tú rái szö veg ként és jel ként is ol vas ha tók. Phil Cohen a CCCS mun ka tár sa ke let-lon do ni ku ta tá sai alap ján ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a fi a ta lok szub kul tú rái hi ány pót - ló ként je len nek meg ab ban a kör nye zet ben, ahol a ko ráb bi tár sa dal mi ér ték rend (így pél dá ul a mun kás osz tály ko he rens kul tú rá ja) el vesz ti je len té sét. Phil Cohen sze rint a fi a ta lok szub kul tú rái ké pe sek fel vál ta ni a mun ká sok kö zös sé gét (community) a szub kul tú rá hoz tar to zó tár sa dal mi te rü let tel (territory) pél dá ul az zal, hogy a mun - ka kö zös sé gi él mé nyét a szó ra ko zás kö zös sé gi él mé nyé vel vált ják fel. Egyút tal az egyes szub kul tú rák nem csak fel vált ják, ha nem egy ben új ra te rem tik az õket meg szü lõ kul tu rá lis kö ze get is. 17 A jam pec alak já ról konst ru ált hi va ta los kép egyik fon tos funk ci ó ja volt, hogy köz ve tít se az el ve ten dõ nor má kat, egyút tal a fi a ta lok kal szem be ni hi va ta los el vá rá so - kat. En nek el le né re per sze vol tak olyan fi a ta lok, akik nek meg je le né se vagy élet for má ja a ko ra be li saj tó ban a jam pe cek sa ját ja ként áb rá zolt jel lem zõ ket kö vet te. A szo ci a liz - mus ere jét a pro pa gan da elõ sze re tet tel je le ní tet te meg a fi a ta lok te vé keny sé ge i nek áb - rá zo lá sá val. A po li ti kai pro pa gan da a mai na pig elõ sze re tet tel tün te ti fel ma gát a fi a - ta lok ál tal tá mo ga tott, jö võt kép vi se lõ erõ ként. A hõs épí tõk és az osz tály nél kü li tár sa da lom áb rá zo lá sai szin tén a pro pa gan da be vett ké pei kö zé tar toz tak. A jam pe cek - rõl konst ru ált kép vi szont azért ke rült a 16 A mun kás tör té net ben for du ló pon tot ho zó meg kö ze lí - pro pa gan da és a saj tó té mái kö zé, mert té sek nem vé let le nül ha tot tak a több nyi re mun kás osz - rész le te zé sén ke resz tül el tud ták ha tá rol ni tály be li fi a ta lok szub kul tú rá it elem zõ ku ta tók ra. E. P. egy más tól az if jú ság szá má ra kö ve ten dõ Thompson ant ro po ló gi ai szem lé let mód ja a mun kás ság és az el ve ten dõ ma ga tar tás for má kat. A jampe cek élet for má ját azért áb rá zol ták a hi va - au to nóm en ti tá sá nak vizs gá la ta kap csán a mun ká sok élet mód já nak ku ta tá sát emel te a vizs gá ló dá sok kö zép - ta lo san el várt nor mák kal szem ben ál ló ként, pont já ba, Thompson (1963). Az if jú ság ku ta tá sok ra a né - mert ez zel is meg bé lye gez tek min den met szak iro da lom ban is év ti ze de kig ha tás sal vol tak a olyan je len sé get, amely nem a terv gaz da - mun kás fi a tal ok kal fog lal ko zó írá sok, leg in kább az élet - ság és a szo ci a lis ta élet for má ra ne ve lés ré - mód dal is fog lal ko zó kö tet: Schelsky (1955). sze ként ala kult ki, ha nem nyu ga ti ha tás ra. 17 Cohen, Ph. (1972). Phil Cohen mo dell jét adap tá ló ta nul - A jam pe cek el le ni harc egyút tal az in di vi - má nyok ta lál ha tók egy mun kás fi a tal ok szub kul tú rá i val du a liz mus el le ni harc is volt. Ez zel nem - fog lal ko zó kö tet ben: Mungham Pearson (1976). A szub - csak a kol lek ti viz mus, ha nem a szo ci a lis ta kul tú ra fo gal má nak je len tés vál to zá sa i ról rész le te sen lásd tár sa da lom igaz sá gos sá ga mel lett is ér vel - Gelder Thornton (1997). tek, szem ben a hi va ta los dis kur zus ban ka -

6 HULIGÁNOK, JAMPECEK, GALERIK 413 pi ta lis tá nak cím ké zett tár sa dal mi be ren dez ke dés sel. A jam pec je len ség el sõ sor ban azért volt fon tos az öt ve nes évek be li hi va ta los dis kur zus ban, mert ez zel akar ták el ha - tá rol ni egy más tól a fi a ta lok kö ve ten dõ ( szo ci a lis ta ) és el ve ten dõ ( ka pi ta lis ta ) ma - ga tar tás min tá it. A hat va nas évek ben el tûn tek a Halbstarke, a Teddyboys vagy ép pen jam pec név vel jel lem zett cso por tok a saj tó hír adá sa i ból. He lyük re más cso por tok, Ma gyar or szágon el sõ sor ban a bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé vel vá dolt ga le rik ke rül tek. A jam pec köz be széd ben be töl tött sze re pét a hat va nas évek ben a ga le rik rõl és a hu li gá nok - ról szó ló vi ták vet ték át, ame lyek ha son ló funk ci ót töl töt tek be, az zal a kü lönb ség - gel, hogy ezek ben a fo gyasz tói szo ká sok egyes ele mei már egy re ke vés bé szá mí tot tak elfogadhatatlannak. 18 A rock and roll és a hát ra fé sült haj egy re ke vés bé szá mí tott bûn nek, annak ellenére sem, hogy hi va ta los he lye ken (mun ka he lyen vagy is ko lá ban) még min dig szi go rú an meg rót ták a nem meg fe le lõ en öl töz kö dõ vagy hos szú ha jú fi a - ta lo kat. A ko ráb ban a rock and rollt csak a nyu ga ti rá di ók ban hall ga tó fi a ta lok az ut - ca sa rok vagy a kul túr ház he lyett már if jú sá gi klu bok ba is járhattak. 19 A fo gyasz tói szo ci a liz mus pro pa gá lá sá val pe dig egy-egy szí ne sebb ru ha da rab sem kel tet te fel már an nyi ra a já ró ke lõk fi gyel mét. A nyu ga ti fo gyasz tói szo ká sok fo ko za tos tér hó dí tá sa még ha las sabb ütem ben is oda ve ze tett, hogy az egy ko ri jam pe cek elõbb-utóbb fri - 18 A ga le rik rõl szó ló, ha ta lom ál tal ge ne rált vi ták ve - zsi dert ve het tek, és meg néz het ték a té vé - zet tek el olyan köny vek meg je le né sé hez, mint pél dá ul ben a tánc dal fesz ti vált. Azok nak a da lok - Hu szár (1964); Mol nár (1971). Az 1968-as di ák moz gal mak nak az újabb, bár to vább ra is cen zú rá zott ha tá sá ra azon ban a nyu ga ti if jú ság ku ta tás leg fris sebb vál to za ta it, ame lyek hall ga tá sá ért az öt ve - irány za tai is meg je len het tek ma gya rul: Huszár Sükösd nes évek ben még a do mi náns tár sa da lom (1969). A hat va nas, het ve nes és nyolc va nas évek fi a ta lok - ki ve tett je i nek szá mí tot tak. A jam pec fi gu - hoz köt he tõ szub kul tú rá i nak ös sze ha son lí tá sá val több rá ja fo ko za to san el vesz tet te til ta ko zást né met tár sa da lom tör té ne ti mun ka is fog lal ko zik. Pél dá ul: meg je le ní tõ ka rak te rét ha son ló an nyu ga - Zinnecker (1987); Galenza Havemeister (1999). ti meg fe le lõihez 20, és las san ként be le si - 19 A Halbstarke -kultúra is fo ko za to san az el fo ga dott mult a fri zsi der szo ci a liz mus ál tal dik tált tánc klu bok ba köl tö zött. Ezt jól szem lél te ti Clemens Adam ér ték rend be. Az új hu li gán a ma gán tu laj - írá sa, aki egy Ruhr-vi dé ki, ut ca sar ki Elvis-rajongó ban da don és a fo gyasz tás szent sé gét ta ga dó, sza - tör té ne tét ele mez ve le ír ja, ho gyan kon szo li dá ló dott a tár - kadt far me ros, hos szú ha jú, lö työ gõ ga - sa ság, és si mult be le egy Elvis klub ré vén a pol gá ri nak le ritag vagy hip pi lett. tar tott ér ték rend be. Adam (1972). 20 Cremer (1992) 58. p. A KA CSA, AZ IN DI ÁN, A SZÕ KE LORD MEG A TÖB BI EK Aki gyár ban dol go zik, nem ér rá dé lig he ve rész ni! em lé ke zett vis sza ap ja egy ko ri sza va i ra Or sós Peregrin, a kre ol bõ rû, erõs izom za tú fiú, a lágy má nyo si gyár se géd mun - ká sa, ahogy kö rül né zett ásí to zó, ál mos ság tól hang ta lan kör nye ze tén. Pe dig az len ne jó, dé lig szun di kál ni, be vág ni egy jó ebé det, az tán sö röz ni va la hol a fi úk kal. Es te fe lé,

7 414 HORVÁTH SÁNDOR meg éj sza ka, jö het a ban da ír ta Tol nai Kál mán rend õr do ku men tum re gé nyé nek leg ele jén, amely 1975-ös be ha ran go zó ja sze rint egy hír hedt fõ vá ro si ga le ri igaz tör té - ne te, a ne vek megváltoztatásával. 21 Az Or sós ról min tá zott fiú ban dá ját úgy hív ták, az In di án ék. In di ánt tar tot ta a ban da a leg erõ sebb nek, rá hall gat tak a töb bi ek. In di án ék 1968-ban kezd tek el jár ni a nagy fá hoz, aho va több más ban da is fel járt. Van egy nagy fa a bu dai Vár fa la i nak tö vé ben, az If jú sá gi Park fö lött, az alá jár tak ze nét hall gat ni a KISZ ál tal üze mel te tett If jú sá gi Park meg nyi tá sa után azok a fi a ta lok, aki ket nem en ged tek be ru há za tuk mi - att, vagy nem volt elég pén zük a be lé põ re, eset leg in kább el it ták a be lé põ árát. A Bu - da pes ti KISZ Bizottság öt le te nyo mán au gusz tus 20-án nyílt meg az If jú sá gi Mû - ve lõ dé si Park. Öt fo rint volt a be lé põ, és a fi a ta lok ru há za tá val kap cso la tos el vá rá sok már a kez de tek tõl hoz zá já rul tak a nagy fá hoz já ró kö zön ség ki ala kí tá sá hoz. Az Ifi - parkba el vi leg csak rö vid haj jal, za kó ban, fe hér ing ben és nyak ken dõ ben le he tett be - men ni, a lá nyok tól pe dig hi va ta lo san el vár ták a szok nya viselését. 22 Az If jú sá gi Park igaz ga tó ja, az egy ko ri elsõosztályú bir kó zó, Raj nák Lász ló és smas sze rei elõ sze re tet - tel jár ták gu mi bot ja i kat ló bál va a par kot, hogy az if jú sá got a sza bad idõ kul tu rált, mû ve lõ dé si cé lú el töl té sé re buzdítsák. 23 A nagy fa olyan hely nek kez dett szá mí ta ni, aho vá hos szú ha jú, tor zon borz kül se jû fi a ta lok jár nak, rossz ru hák ban, egész nap csak lö työg nek, le lej mol ják az arra járókat és or gi á kat ren dez nek a ban dá hoz tar to zó csa jok kal, ide jü ket ha szon ta lan dol gok kal töl tik. De va jon mi tõl vá lik hasz nos sá az idõ el töl té se, ho gyan nyer nor ma tív je len tést a sem mit te vés nek hí vott idõ töl tés, a szub - kul tu rá lis cso por to su lá sok fõ tevékenysége? 24 A lá zas sem mit te vés nek azt a lát sza tát kelt jük, mint ha szor go san dol goz nánk. El len ben rop pan tul kell vi gyáz nunk, ne hogy mun ká vá fa jul jon. Ezt a koc kás no tesz - lap ra írt szö ve get ta lál ták a rend õrök P. Lász ló nál, egy 19 éves se géd mun kás nál ban, mi u tán ti zen egy fi a talt elõ ál lí tot tak a rend õr sé gen, mert tor zon borz nak tar tott kül sõ ben (pl. ki for dí tott szõr be kecs ben) vé gig vo nul tak a Rá kó czi úton egy má ju si es - tén. 25 A fi a ta lo kat vé gül sza ba don en ged ték, rész ben Györök Fe renc rendõr alezredes li ne á ris idõ szem lé le te mi att, aki sze rint a 21 Tol nai (1975) 9. p. hippie-jelenség má jus hó nap ban a fõ vá ros - 22 He ge dûs Má ria: Az If jú sá gi Park ban. Ma gyar If jú ság, ban lé nye gé ben nem tu dott to vább széle szep tem ber p.; Ba lázs (1994). sed ni Ivanics Ist ván: Raj nák, a gó ré. Ma gyar If jú ság, A fi a ta lok köz be széd be li meg íté lé sé - jú ni us p. ben fon tos sze re pet töl tött be a Szov jet uni - 24 Rácz (1998). ó ból im por tált hu li ga niz mus-dis kur zus. A huli gán ki fe je zés igen sok ré tû al kal ma zá sa el - 25 Tá jé koz ta tó a beat-hippie je len ség má jus ha vi meg - nyil vá nu lá sa i ról. Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (BFL) XXV. sõ sor ban ar ra szol gált, hogy az úgy ne ve zett 60. b. Fõ vá ro si Fõ ügyész ség. TÜK igaz ga tá si ira tok. TÜK szo ci a lis ta élet mó dot kö ve tõ fi a ta lo kat Ig / p. Az ügyész sé gi szö veg bõl rész le tek: szem be ál lít sák az úgy ne ve zett ka pi ta lis ta Ke nye res (2002). tár sa da lom fi a tal ja i val, mert míg az elõb - 26 Uo. 9. p. bi ek a jö võt, ad dig az utób bi ak a múl tat

8 HULIGÁNOK, JAMPECEK, GALERIK 415 és a ha nyat lást szim bo li zál ják. A nor ma tív meg íté lés ke re té ben igye kez tek a hu li gán fo gal mát ki ter jesz te ni min den úgy ne ve zett de vi áns szo kást foly ta tó fi a tal ra. Eb be a sze xu á lis élet sza ba dos sá gá tól kezd ve a nem szok vá nyos nak szá mí tó ru ház ko dá son ke resz tül be le tar to zott az al ko hol fo gyasz tás is. Az al ko hol fo gyasz tás kri mi na li zá lá sa a mun ká sok ese té ben már az ipa ro so dás kez de té tõl je len volt, a szo ci a lis ta irány el vek csak át vet ték, és idõ rõl idõ re le szö gez ték, hogy küz de ni kell az al ko ho liz mus el len. A nyil vá nos ság fo gal ma an nál sok kal kor lá to zot tabb volt, mint sem ma gá ban tud ta vol - na fog lal ni a sza bad idõ el töl té sé nek olyan for má it, mint ami lyen a kocs má ba já rás volt. Emi att a ha tó sá gok szá má ra a mun ká sok vagy más tár sa dal mi cso por tok ezen sza bad - idõs szo ká sa ki hí vás ként je lent meg, amely szem ben áll a csa lád, a vá ros, a gyár, az or - szág, sõt a szo ci a liz mus ér de ke i vel, ezért ül dö zen dõ. A Fõ vá ro si Ügyész ség 1961-es, az al ko ho liz mus ról és az eb bõl adó dó csa lá di, if - jú sá gi és szo ci á lis prob lé mák ról szó ló tá jé koz ta tó je len té sé ben a bû nö zést szo ro san ös sze kap csol ták az al ko hol fo gyasz tás sal. A je len tés ben meg ál la pí tot ták, hogy bár tá- vol ról sem le het a hu li ga niz must le egy sze rû sí te ni az al ko ho liz mus ra, de az két ség te len, hogy az al ko ho liz mus sal is ös sze függ ez a sok ágú, bo nyo lult, komp lex kér dés az if - jú sá gi leg fon to sabb kér dé sek egyi ke a hu li ga niz mus prob lé má ja is. Majd so rol ták a fi a ta lok al ko hol mi at ti hu li ga niz mu sá nak pél dá it: S. I. és B. L. 16 és 14 éves fi a ta lok be - mász tak egy kert he lyi ség be, csap ra ütöt tek egy kis hor dó sört, és amíg bír tak, it tak; vagy W. E. egy szü le tés nap al kal má val ne gyed ma gá val harminc üveg sört és öt li ter bort ivott meg, majd ok nél kül le ütött egy as szonyt. Eze ket a je len sé ge ket a je len tés ben az - zal ma gya ráz ták, hogy a ki zsák má nyo ló er kölcs még szá zez rek szo ká sa i ban és gya - kor la tá ban fer tõz mind ad dig, amíg a fel nö võ, ta pasz ta lat lan, az élet is ko lá já ban még já rat lan fi a tal ja in kat ezek kel szem ben elég gé fel nem ké szít jük. 27 A ga le rik el le ni el sõ nagy had já ra tot a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság ben in dí tot ta, en nek so rán több tu cat úgy ne ve zett te rü le ti ala pon szer ve zõ dött ga le rit szá mol tak fel. Ez a had já rat meg ad ta az alap ját an nak, hogy a köz be széd ben a hu li ga - niz mus fo gal mát ös sze kap csol ják a ga le ri é val. Az egyes ga le rik fel szá mo lá sá ról ké szí - tett ös sze fog la ló je len té sek szin te ûr lap sze rû en ha son lí ta nak egy más ra ab ban, ahogy az egyes ga le rik ke let ke zé sé nek tör té ne tét áb rá zol ták ban mind egyik ke rü le ti ka pi tány ság azt a fel ada tot kap ta, hogy szá mol jon fel né hány ga le rit. Az egyes ka pi - tány sá gok kö zül ma gát leg szor gal ma sabb nak a jó zsef vá ro si és az an gyal föl di ka pi - tány ság áb rá zol ta (11, il let ve 13 ga le ri fel szá mo lá sá val). Eb bõl per sze ko rai len ne azt a kö vet kez te tést le von ni, hogy az egyes ka pi tány sá gok nem ma guk ge ne rál ták az úgy - ne ve zett mun kát ma guk nak, mert pél dá ul a ki len ce dik ke rü let ben ös sze sen két ga le ri fel szá mo lá sát tûz ték ki célul. 28 A rend õrök a for gal ma sabb te re ket és szó ra ko zó he lye ket ke res ték fel, te hát el sõ - 27 Tá jé koz ta tó je len tés az al ko ho liz mus és az eb bõl adó - sor ban a fi a ta lok sza bad idõ-el töl té sé nek dó csa lá di, if jú sá gi és szo ci á lis prob lé mák ról Bu da pes ten. szín te re i re kon cent rál tak. Ös sze fog la ló je - BFL XXV. 60. f. TÜK. 0045/ p. len té se ik ben el mond ták, hogy a ga le ri ál ta lá- 28 BFL XXV. 60. f. TÜK. 0017/ p.

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben