Az in vitro sejtfeltárás hatékonyságát befolyásoló fizikai tényezık

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az in vitro sejtfeltárás hatékonyságát befolyásoló fizikai tényezık"

Átírás

1 Publikálva: Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Az in vitro sejtfeltárás hatékonyságát befolyásoló fizikai tényezık (2. rész). Laboratóriumi Információs Magazin, Biofizika rovat. XI. évfolyam, No. 2. pp Az in vitro sejtfeltárás hatékonyságát befolyásoló fizikai tényezık Felhasznált anyagok és módszerek A felhasznált anyagok és eszközök három csoportra bonthatóak A, az alkalmazott kezelı berendezések, B, vizsgált szuszpenzió és C, a detektálási rendszerek, melyeket az 1. ábra mutat sematikusan. C.3. B. A.3. C.1. A.4. A.1.2, A.2. A ábra: A felhasznált anyagok és eszközök: A.1., A.2. ultrahang frekvencia generátor és erısítı, A.3. ultrahang rezonátor, A.4. termosztát, A.5. analitikai mérleg, B. kísérleti szuszpenzió, C.1. audio detektor egység, C.3. biológiai detektor egység. Az 1. ábrán látható mőszerek és berendezések részei az A.1. ultrahang frekvencia elıállító készülék, melynek jelgeneráló egysége szinusz jelformát állít elı, 1 [khz] 16 [MHz] frekvencia tartományban, mely 1 [khz] frekvencia tartományonként történı manuális frekvenciaállítási lehetıséget biztosít. A készülék az aktuálisan alkalmazott frekvencia értéket egy monitor egységen jelzi ki. Az A.2. ultrahang erısítı, fıleg a megahertzes frekvencia tartományokra tervezett, de 100 [khz] 2 [MHz] frekvencia tartományban viszonylag jó közelítéssel lineáris, azonos mértékő erısítési szintet ad. Az 50 [] impedancia érték mellett 0-40 [W] erısítést tesz lehetıvé, valamint az erısítés mértékét egyenfeszültségben adja meg, melyet kalibrációs görbe segítségével és a sugárzási felület ismeretében [W/cm 2 ] értékre tudunk vonatkoztatni. A vizsgálatainkban folyamatos hullám (CW) módot alkalmaztunk, a célszerően tervezett rezonátorunkból adódóan legfıbbképpen longitudinális hullámformát

2 elıállítva. A rezonátor kialakítása kiválóan alkalmas az álló és a haladó sík hullámok kialakítására, így a szuszpenzióban található részecskék célirányos manipulációjára, illetve inaktiválására is. A tömeg mérésére az 1. ábrán A.4. jelzéső analitikai mérleget alkalmaztuk. A besugárzott szuszpendáló anyagként B 0,5-1 órán át, pihentetett, 20 [ºC] hımérséklető csapvizet alkalmaztunk, szuszpendált anyagként liofilizált Saccharomyces cerevisiae élesztıt használtunk. Az alkalmazott detektálási rendszerek C több módszer eszközeit foglalják magukban, ezzel kapcsolatban megkülönböztethetjük a C.1. audio, C.2. vizuális és a C.3. biológiai detektálási módszerek eszközeit és berendezéseit. Az audionális módszer eszközeinek C.1. alkalmazásával cél fıleg a tranziens kavitáció jellegzetes sziszegı, pattogó hangjának detektálása audionális módszerekkel, melynek fı részei a mikrofon és oszcilloszkóp. A C.2. vizuális módszer azt jelenti, hogy a szemmel követhetı hullámjelenségeket, a kezelési idı függvényében folyamatosan nyomon kísérjük, ami például az álló hullám, vagy a gomolygó áramlás, vagy a folyadék sugár kialakulása lehet, a tapasztalt jelenségeket az idı függvényében pedig dokumentáljuk. A C.3. biológiai módszer a vitális festés metilénkék festékkel. Célunk a módszer felhasználásával az ultrahang hatására a mikroorganizmusok életképességében beállt változások megfigyelése az alkalmazott kezelési idı függvényében. Az adatrögzítést a biológiai mikroszkópból egy CCD kamerán keresztül beérkezett kép számítógépes file formátumba történı rögzítése biztosítja. A kezeléseket 1,117 [MHz] frekvencián 9 [W/cm 2 ] ultrahang teljesítmény mellett végeztük 20 [ C] hangtér hımérséklet mellett 20 [ml] sejtszuszpenzió jelenlétében, 3,2 illetve 7,04 [g/l] sejtkoncentráció + 3 csepp 1 % koncentrációjú metilénkék oldat mellett. A kezelési idı során 15 másodpercenként 0,02 ml szuszpenzió mintát vettünk ki automata pipettával steril pipetta heggyel egy-egy mikroszkóp tárgylemezre, amelyekbıl késıbb, egy idıponthoz tartozó több látótér leszámolásának átlagaként kaptuk meg az egy idıponthoz tartozó relatív sejtszám értékeket, amit azután táblázatos, illetve grafikonos formában kiértékeltünk. Ezután vettük fel a különbözı szuszpenzió koncentrációkhoz tartozó túlélési görbéket. A kísérletek folyamán, a hangtérben mőszeresen és érzékszervileg tapasztalt hullámjelenségeket szintén az idı függvényében dokumentáltuk, majd végül az eredményeket összevetettük. Eredmények és értékelésük A 3. ábrán a jellemzı kiindulási állapot látszik, ahol megfigyelhetı, hogy a sejtek legnagyobb hányada vitalitást tükröz, nem színezıdött és az élesztıre jellemzı morfológiájú. A 4. ábrán a kezelés alatti állapot látható, ahol már a sejtek egy része a kezelés hatására elpusztult, lyukas, festıdött, a citoplazma és a sejtszervek nagy része az extracelluláris térbe áramlottak. Az 5. ábrán pedig a kezelés végsı stádiuma figyelhetı meg, ahol az alkalmazott módszer alapján kimondható, hogy az összes sejt elpusztult.

3 Forrás: Lırincz Attila, ábra: kezelés elıtti kiinduló állapot Forrás: Lırincz Attila, ábra: kezelés alatti állapot Forrás: Lırincz Attila, ábra: a sejtek inaktiválódása után, a kezelés végsı stádiuma, A két különbözı sejtkoncentráció (3,2 illetve 7,04 [g/l]) mellett tapasztalt túlélési dinamika a 6. ábrán figyelhetı meg (1. táblázat). Jól látszik a két különbözı koncentrációhoz tartozó túlélési görbe közti különbség. Az alacsonyabb sejtkoncentrációhoz tartozó görbe

4 exponenciális túlélési dinamikát mutat. A második, magasabb sejtkoncentrációjú szuszpenzió esetében azonban három szakaszt különíthetünk el a túlélési görbében. Az elsı szakasz (I) a relatív sejtszám gyors csökkenését mutatja, ahol a haladó hullám dominál, erıs sugárnyomás érvényesül a hangtérben a szemcsék magas szintő adszorpciója miatt, kavitáció nélkül. Ebben a szakaszban is csökken a sejtek vitalitása, ezt a szakirodalom is megállapítja. A második szakaszban (II) a sejtszám csökkenésének megtorpanása jellemzı, ami az állóhullám felépülésének köszönhetı. A szuszpendált szemcsék jól megfigyelhetıen az állóhullám nyomási csomósíkjaiban stabilizálódnak. A harmadik szakaszban (III), az állóhullám hatására létrejött szemcse aggregáció miatti szedimentáció hatására részlegesen letisztult hangtérben az ultrahang adszorpció csökkenésének hatására megnövekvı akusztikus nyomás amplitúdó miatt megindul a kavitáció, melynek zaját detektáltuk. Ebben a szakaszban már szintén exponenciális túlélési dinamika érvényesül. A hangtér letisztulása, a kiülepedés miatt nem okoz nagymértékő sejtvédı hatást a kavitációval szemben, mivel a kavitáció intenzív hangtérbeli folyadékáramlást indukál, amely hatására a sejtek kavitációs buborékkal történı találkozása biztosított, így folyamatosan megtörténik az inaktiválódás. Az 7. ábrán, a két különbözı kiinduló sejtkoncentrációjú szuszpenzió túlélési görbéi látszanak. Megfigyelhetı, hogy a két különbözı sejtkoncentrációhoz, sıt a magasabb kiinduló koncentrációjú szuszpenzióban kialakuló eltérı jelenségekhez is, különbözı D értékek tartoznak (2. táblázat). Az egyes jelenségek úgy hatnak, mintha nem ugyanazt a kezelést kapná a két minta. Ez azért van, mivel a különbözı sejtkoncentrációk hatására más-más jelenségek jutnak érvényre a hangtérben, melyek a most tárgyalt sejtkárosító hatáson túl egyéb hatásokat is kifejtenek a szuszpendált részecskékre. Az alapanyag 5,6*10 9 /g kiinduló sejtszámú. 1. táblázat: túlélı sejtszámok alakulása az idı függvényében Kezelési idı (sec) Átl. túlélı sejtszám (%) 3,2 [g/l] 80,25 30,5 14,8 7,25 3, Átl. túlélı sejtszám (%) 7,04 [g/l] ,8 34,3 30,8 30, ,8 26,5 18,5 10,5 6,5 3,75 2 0,8 0 Relatív élı sejtszám alakulása a kezelési idı függvényében, különbözı kiindulási koncentrációk esetén Relatív élı sejtszám (%) I. 60 II ,04 [g/l] III ,2 [g/l] Kezelési idı (s) 5. ábra: túlélı sejtszámok alakulása az idı függvényében

5 8 7 6 A Saccharomyces cerevisiae élesztı túlélési görbéi 20 [ C] hımérsékleten, 9 [W/cm 2 ] ultrahang besugárzás hatására, különbözı kiinduló sejtkoncentrációk mellett Állóhullám, számított 7,04 [g/l] 5 Lg N Kavitáció, számított 3,2 [g/l] Kavitáció, számított 7,04 [g/l] Kezelési idı (sec) Akusztikus áramlás, számított 7,04 [g/l] 6. ábra: a különbözı kiinduló koncentrációkhoz tartozó túlélési görbék 2. táblázat: tizedelıdési idık a különbözı szuszpenzió koncentrációk és az eltérı hangtérbeli jelenségek mellett Kiinduló szuszpenzió koncentráció logn Akusztikai jelenség D (g/l) N (db/ml) (sec) 3,2 1,792*10 7 7,25 Kavitáció 44,05 7,04 3,942*10 7 7,59 Akusztikus áramlás 140 1,516*10 7 7,18 Állóhullám 433 1,304*10 7 7,11 Kavitáció 99 Következtetések, javaslatok Az ultrahangtérbeli jelenségek tudatos megválasztásával tehát célirányos tevékenységet folytathatunk. Azonban az ultrahang felhasználásának akár az elızıekben ismertetett egyszerő sejtfeltárási felhasználási célhoz szükséges kísérleti paraméterek nem megfelelı megválasztása a hangtérben nem kívánatos jelenségek megjelenését eredményezheti, amelyek megnehezíthetik, vagy ellehetetleníthetik az ultrahangos munkát, akár egy egyszerő kereskedelmi roncsolónál is. Az ultrahangos munka alapvetı követelménye kell, hogy legyen a jelenségcentrikus nézıpont, még abban az esetben is, ha a kísérleti körülményeket nem lehet állandósítani. Irodalomjegyzék Bíró, I. (1976): Mikrobiológiai Gyakorlatok. ATE Mezıgazdaságtudományi Kar, Tejgazdaságtani és Mikrobiológiai Tanszék. P.: Blackshear, P. L. Blackshear, G. L. (1987): Mechanical hemolysis. In: Skalak, R. Chien, S. eds. Handbook of bioengineering. New Zork: McGraw-Hill, pp

6 3. 3. Brayman, A. A. Azadniv, M. Miller, M. W. Chen, X. (1994): Bubble recycling and ultrasonic cell lysis in a stationary exposure vessel. J. Acoust. Soc. Am. Vol. 96. pp Deák, T. (1997): Élelmiszeripari Mikrobiológia. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Tartósítóipari Kar. Pp.: Eckart, C. (1948): Phys. Rev. 73, p Frizzel, L. A. (1988): in Suslick, S. K. (1988): Ultrasound, Its Chemical, Phisical, and Biological Effets. VCH Verlagsgesellschaft mbh, Weinheim Fry, F. J. (1978): Ultrasound: Its Applications in Medicine and Biology. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam-Oxford-New York Horbenko, I. G. (1977): Ultrahang a gépiparban. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest. p Gröschl, M. Trampler, F. Benes, E. Nowotny, H. (1999): Analysis os composite resonators for ultrasonic micromanipulation and separation. Acustica acta acustica 85, Supplement 1, p. S92, as well as in Journal of Acoustical Society of America Vol. 105, p. 1018, February Liebeskind, D. Bases, R. Elequin, F. Neubrot, S. Leifer, R. Goldberg, R. Koenigsberg, M. (1979): Diagnostic ultrasound: effects on the DNA and growth patterns of animals cells. Radiology. Vol. 131, pp Loverock, P. ter Haar, G. (1991): Synergism between hyperthermia, ultrasound and gamma irradiation. Ultrasound in Med & Biol., Vol. 17, pp Lırincz, A. Neményi, M. (2001): Cell decrease by ultrasonic effect on yeast (Saccharomyces cerevisiae) suspension and the limit concentration of cavitation. Phisical Methods In Agriculture, Praha, Aug Miller, M. W. Miller, D. L. Brayman, A. A. (1996): A review of in vitro bioeffects of inertial ultrasonic cavitation from a mechanistic perspective. Ultrasound in Med & Biol., Vol. 22, No. 9, pp Miller, D. L. Thomas, R. M. (1994): Cavitation dosimerty: estimates for single bubbles in rotating-tube exposure system. Ultrasound in Med & Biol., Vol. 20, pp Suslick, S. K. (1988): Ultrasound, Its Chemical, Phisical, and Biological Effets. VCH Verlagsgesellschaft mbh, Weinheim Tar, F. (1982): Ultrahangfizika. Kohó- és Gépipari Továbbképzı és Módszertani Intézet, Budapest Tarnóczy, T. (1963): Ultrahangok. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest. p Thacker, J. (1973): An approach the mechanism of killing cells in suspension by ultrasound. Biochem. Biophis. Acta. 304, Veit, I. (1977): Mőszaki Akusztika. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest. p.: Walsh, P. Radel, S. - McLoughlin, A. J. Gherardini, L. Benes, E. (1999): Evaluation of the effect of immobilisation techniques and low intensity ultrasonic waves on brewer s yeast cells. Poster presentation, to be published in Proc. of the Ninth European Congress on Biotechnology, Brussels, July 11th 15th, 1999.

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR Agrármőszaki, Élelmiszeripari és Környezettechnikai Intézet Program- és Doktori Iskola

Részletesebben

Komplex ultrahangrendszer értékelése a besugárzás miatt kialakult mikroorganizmus-csíraszám csökkentı hatás alapján

Komplex ultrahangrendszer értékelése a besugárzás miatt kialakult mikroorganizmus-csíraszám csökkentı hatás alapján Publikálva: Neményi, M. Lırincz, A. (2002): Komplex ultrahangrendszer értékelése a besugárzás miatt kialakult mikroorganizmus-csíraszám csökkentı hatás alapján. MTA-AMB Kutatási- Fejlesztési Tanácskozás,

Részletesebben

2. ULTRAHANGFIZIKAI ALAPOK 2.1. HULLÁMTAN

2. ULTRAHANGFIZIKAI ALAPOK 2.1. HULLÁMTAN 1. BEVEZETÉS A hangról általában mindenki tudja, hogy rugalmas közegben terjedı mechanikai hullám, de az ultrahanggal kapcsolatban hazai interdiszciplináris konferencián még ma is felmerül olyan kérdés,

Részletesebben

A KOCKÁZATELEMZÉS SZEREPE AZ

A KOCKÁZATELEMZÉS SZEREPE AZ Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar Árukezelési és Áruforgalmazási Tanszék A KOCKÁZATELEMZÉS SZEREPE AZ ÉLELMISZERIPARI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSBAN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Syposs Zoltán Témavezető

Részletesebben

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE BUDAPEST, 2006 A könyv az Oktatási Minisztérium OMFB-00278/2006 számú, a kutatás az

Részletesebben

Tartalomjegyzék A szénhidrogén-korszak alkonya - miként tudunk alkalmazkodni?... 1

Tartalomjegyzék A szénhidrogén-korszak alkonya - miként tudunk alkalmazkodni?... 1 Tartalomjegyzék A szénhidrogén-korszak alkonya - miként tudunk alkalmazkodni?... 1 Markó László... 1 Bioszenzorok, a szelektív kémiai kémiai érzékelık ígéretes csoportja. Fejlıdésük, alkalmazásuk lehetıségei

Részletesebben

A FÉNY ÉS Hİ HATÁSA A PAPRIKA BOGYÓJÁRA THE EFFECT OF LIGHT AND HEAT ON THE PEPPER BERRY

A FÉNY ÉS Hİ HATÁSA A PAPRIKA BOGYÓJÁRA THE EFFECT OF LIGHT AND HEAT ON THE PEPPER BERRY A FÉNY ÉS Hİ HATÁSA A PAPRIKA BOGYÓJÁRA THE EFFECT OF LIGHT AND HEAT ON THE PEPPER BERRY KOVÁCS ANDRÁS -TÓTHNÉ TASKOVICS ZSUZSANNA fıiskolai docens - fıiskolai adjunktus Kecskeméti Fıiskola Kertészeti

Részletesebben

Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola

Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI INTÉZET Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola Doktori Iskola-vezetı: Dr. Benedek Pál DSc egyetemi tanár Az

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 3 Gödöllı 2008 1 ÁLLATI EREDETŐ VESZÉLYES HULLADÉK, KOMPOSZTÁLÁSSAL TÖRTÉNİ ÁRTALMATLANÍTÁSI MÓDSZEREINEK

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL

LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL Hegyi Ferenc Doktori értekezés Készült a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Biológiai Osztályán Jogutódja: Nemzeti Agrárkutatási

Részletesebben

A Versenystatisztika Adatbázis módszertana

A Versenystatisztika Adatbázis módszertana A Versenystatisztika Adatbázis módszertana 2008.11.28. Tartalom I. A Versenystatisztika Adatbázis általános jellemzıi 4 I.1. Az adatok forrása 4 I.2. A Versenystatisztika Adatbázis felépítése 6 II. A Versenystatisztika

Részletesebben

A mukociliáris tisztulás hatása a bronchiális légutak sugárterhelésére

A mukociliáris tisztulás hatása a bronchiális légutak sugárterhelésére A mukociliáris tisztulás hatása a bronchiális légutak sugárterhelésére Farkas Árpád* Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. *farkas.arpad@energia.mta.hu

Részletesebben

Vállalkozások készpénztartási szokásai 2000-ben

Vállalkozások készpénztartási szokásai 2000-ben Vállalkozások készpénztartási szokásai 2000-ben Tóth István János Készült a Magyar Nemzeti Bank megbízásából Budapest, 2000 október Tartalom ÖSSZEFOGLALÁS... 3 BEVEZETÉS... 5 1. ADATFORRÁSOK ÉS A MEGKÉRDEZETT

Részletesebben

Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer

Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer NEMZETI TECHNOLÓGIAI PROGRAM 2008 Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer SZAKMAI BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEK 1/4. MUNKASZAKASZ A projekt beadásának éve

Részletesebben

EGY NÖVEKEDÉSI MODELL VIZSGÁLATA NUMERIKUS MÓDSZEREKKEL

EGY NÖVEKEDÉSI MODELL VIZSGÁLATA NUMERIKUS MÓDSZEREKKEL EGY NÖVEKEDÉSI MODELL VIZSGÁLATA NUMERIKUS MÓDSZEREKKEL Stagl Ádám I. évfolyam, pénzügy és számvitel szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Matematika és Fizika Tanszék Konzulens: Dr. Kövér

Részletesebben

Szerb László. Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index

Szerb László. Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szerb László Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index Pécs, 2010. szeptember 1 A kutatási háttér, a probléma

Részletesebben

Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE

Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE Készítette: Kálmánné Tuboly Eszter Konzulens: Prof.

Részletesebben

SZÍNEZÉS. Nagy Henrietta Judit*, İrsi Kálmán*, Orbán Istvánné*, Tóth Árpád**, Rusznák István*, Sallay Péter*, Víg András***

SZÍNEZÉS. Nagy Henrietta Judit*, İrsi Kálmán*, Orbán Istvánné*, Tóth Árpád**, Rusznák István*, Sallay Péter*, Víg András*** Színezési technológiák szoftveres környezetvédelmi analízise Nagy Henrietta Judit*, İrsi Kálmán*, Orbán Istvánné*, Tóth Árpád**, Rusznák István*, Sallay Péter*, Víg András*** *BE Szerves Kémiai Technológia

Részletesebben

A nyelvtudomány mőhelyébıl

A nyelvtudomány mőhelyébıl A nyelvtudomány mőhelyébıl A genetikai összetevı a beszélı személy beszédsajátosságaiban Bevezetés A beszélı személy azonosítása tudományterület szempontjából az alkalmazott fonetika egyik legújabb ágához,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vigh Sándor József. Hálózatok mérési eljárásai. A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység

MUNKAANYAG. Vigh Sándor József. Hálózatok mérési eljárásai. A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység Vigh Sándor József Hálózatok mérési eljárásai A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység A követelménymodul száma: 0910-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-50 HÁLÓZATOK

Részletesebben

A klímaváltozás hatása a kukorica fenológiai fázisaira

A klímaváltozás hatása a kukorica fenológiai fázisaira Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Budapest A klímaváltozás hatása a kukorica fenológiai fázisaira Boksai Daniella Témavezetı : Erdélyi Éva, egyetemi adjunktus, Ferenczy Antal, egyetemi

Részletesebben

ELİADÁSOK KIVONATAI A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKÁIBÓL. 2013. november december

ELİADÁSOK KIVONATAI A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKÁIBÓL. 2013. november december MISKOLCI EGYETEM ELİADÁSOK KIVONATAI A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKÁIBÓL 2013. november december 2 ISSN 2062-07-21 MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS Szerkesztık: Prof. Dr. Kékesi

Részletesebben

Tartalom. Főszerkesztő: Radnóti Katalin

Tartalom. Főszerkesztő: Radnóti Katalin Főszerkesztő: Radnóti Katalin Szerkesztőbizottság: Barnaföldi Gergely Gábor Cserháti András Czibolya László Hadnagy Lajos Kocsis Gábor Neubauer István Nős Bálint Pázmándi Tamás Radnóti Katalin Yamaji Bogdán

Részletesebben

Agrárterületek értékelése a jellemzı madárfajok denzitása és a mezei pacsirta rátermettsége alapján

Agrárterületek értékelése a jellemzı madárfajok denzitása és a mezei pacsirta rátermettsége alapján Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Biológiai Intézet Agrárterületek értékelése a jellemzı madárfajok denzitása és a mezei pacsirta rátermettsége alapján Szakdolgozat Készítette: Biró Judit

Részletesebben

Filyó Janka. Kkv-k számviteli beszámolási rendszere 1

Filyó Janka. Kkv-k számviteli beszámolási rendszere 1 Filyó Janka Kkv-k számviteli beszámolási rendszere 1 TM 35.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú

Részletesebben

Toxicitás mérése az eleveniszapos biológiai rendszerben

Toxicitás mérése az eleveniszapos biológiai rendszerben 1 Toxicitás mérése az eleveniszapos biológiai rendszerben Oláh József 1 Öllős Géza 2 Palkó György 1 Szilágyi Mihály 1 - Rása Gábor 1 1. Fővárosi Csatornázási Művek Rt. 2. Professzor Emeritus BME Kulcsszavak:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Herczeg Adrienn Debrecen 2009 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában Evaluation of Performance in Practice of Hungarian Small and Medium Enterprises in the Service

Részletesebben