Batár Attila: New York, Párizs, Berlin Három regionális város

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Batár Attila: New York, Párizs, Berlin Három regionális város"

Átírás

1 Batár Attila: New York, Párizs, Berlin Három regionális város Az utolsó évtizedek városi fejlődésére a regionális városok kialakulása a jellemző. A régi városhatárokat kiterjesztették, s a már meglévő városok és szuburbiák egy részét beolvasztották a már kialakult nagyvárosok kiterjedt keretei közé. A metropolisok után létrejöttek a regionális városok. A perifériák településeit azonban nem minden esetben kapcsolták közigazgatásilag is a meglévő metrolisokhoz. A kapcsolat elsősorban gazdasági, ami egyben a terület politikai, kereskedelmi, forgalmi, kulturális, szórakozási és rekreációs tevékenységének a szoros egybefonódását is jelenti. Ezeket a hatalmas területeket egybefűző regionális városokat "conurbation"-nek, "urbanoterritorial city"-nek, vagy "métapolis"-nak is nevezték. A regionális városok népességének egymásrautaltsága sokrétü és a lakosság életvitele nagy területre kiterjedő munkamegosztáson alapul. Ezek a városok már nem szükségszerűen egycentrumúak, hiszen a legtöbb esetben metropolisok egyesülése révén jöttek létre. Más esetekben viszont a regionális városok, fokozatos terjeszkedés, szélesedő befolyás eredményei. A meglévő városok növekedésével azonban együtt jár az osztódás is és a regionális városokon belül, a decentralizálás következtében új gócok alakultak ki. A regionális városok lassanként többcentrumúvá válnak. A terjeszkedés következtében a hagyományos város és a vidék múltbeli szétválását, fokozatosan felváltja a regionális város és a fennmaradó természet elkülönülése. A regionális városokon belül a 20. század második felében többféle strukturális változás és népességvándorlás volt tapasztalható. Az első periódusra szinte kizárólag az exodus, a városból a vidékre költözés volt a jellemző. Megszületett a kertváros torzult formája, a szuburbia. Az exodust követően a szétszórt területeken hamarosan létrejöttek a kereskedelmi és szórakoztató centrumok. Ezeket követte néhány évtizeddel később a munkahelyek kivándorlása, - az üzemek mellett egyre inkább az irodakomplexumoké is, rendszerint csoportosan. A régió struktúrája továbbformálódott, s a szuburbián belül megszülettek a sűrűbb telepítésű irodaparkok. Ezzel a tendenciával szemben két évtizeddel ezelőtt - a napjainkra jellemző második periódusban -, elkezdődött az előzővel ellentétes irányú trend, nevezetesen a városba való visszaáramlás. A vidéki lakosság egy része, a fiatal ambiciózus értelmiségiek, a legtöbb esetben gyerektelen házaspárok vagy egyedülálló szakemberek, valamint a tehetősebb nyugdijasok visszaköltözése a nemrég még elhagyott, de ma már felújítás alatt álló régi városrészekbe. A két mozgás egyidejű, bár nem egyenlő mértékű. Ez különösen áll azokra a városokra, amelyek már előtte is jelentős üzleti, illetve értelmiségi központok voltak, mint például New York, San Francisco, Minneapolis. Ezzel párhuzamosan nő a tekintélyre törekvő irodák térfoglalása a régi városmagban. Terjeszkedésük meggyorsítja a központok rehabilitását. Ámbár az utolsó harminc évben növekedett az otthon végzett munka aránya, valamint a munkavégzés és így a munkahelyek decentralizációja, mégis az irodák nagy

2 része egybetartotta gárdáját. Az otthon, iiletve a virtuális térben végzett munka jórészt illuzió maradt. Egyelőre. Az elit munkahelyek és a városba visszaköltöző újtípusú lakosság mellett a növekvő számú várost látogatók azok, akik új igényekkel léptek fel a várossal szemben. A régi városmagok építészeti felújítása miattuk, értük, elsődleges feladattá vált. Mindenekelőtt a történelmi városrészek restaurációjára került sor. Az új típusú lakosság, a presztízs munkahelyek, s a történelmi városrészekbe látogatók kikövetelték a kereskedelmi szolgáltatások, a kultúra és a szórakoztatás helyeinek patinás felújítását. Mindezek a tényezők odahatottak, hogy a városmagból magamutogató "vitrin" lett. A múlt reprezentálása eladható áruvá vált, s az elmúlt korok homlokzatai kirakatba kitett áruként szerepelnek. A történelmi városrész építészettörténeti múzeummá vált (Párizs). A visszaáramlásból és az újrastrukturálódásból adódó követelmények kinőtték a régi kereteket, így sor került a periféria ipartelepeinek és sűrűn bépített lakótömbjeinek a felújítására is. Ezekböl egyaránt lett lett új irodai, kereskedelmi, kulturális, szórakoztató, mint lakóhelyi koncentráció. A megalopolisok határtalan kiterjedése végül is kikényszerítette a koncentrációt a szétszórt területeken belül. A szétszórt településekben, a város központtól messzebbre eső külső területeken, a szuburbiákon belül is, munkahelyi csoportosulások, ipari és irodai parkok születtek. Ezért is válnak a regionális városok egyre inkább sokcentrumúvá. Sor került erre ott is, ahol a metropolis eredetileg is több település egyesülésének az eredménye (Berlin, Los Angeles), és ott is, ahol a regionális város kialakulása a metropolisból kiinduló kisugárzás következménye volt (Párizs, Houston). A határtalan szétszóródás végül is bizonyos ellenállást váltott ki. A szuburbia lakosságának egy része meg akarja állítani a végnélküli terjeszkedést, meg akarja akadályozni, hogy újabb és újabb területeket vegyenek el a természettől. Erősödik a vágy a regionális városhatárok lezárására. Ennek ellenére is a természet tere tovább zsugorodik, mert egyrészről a szuburbiából eddig kimaradt lakosság továbbra is kertes házban akar lakni, s másfelől a szuburbiában lakó tehetősebbek még messzebbre, a természet közelébe akarnak költözni. Érthető a vágy, hiszen a regionális városok feltöltődése, a lakosság számának további növekedése azzal a veszéllyel járhat, hogy azok az okok, amelyek az embereket nemrég még elüldözték a hagyományos városból, mint a bűnözés, a levegőtlenség, a zsúfoltság, a szenny, az elviselhetetlen zaj és a kaotikus forgalom, mind újratermelődhetnek, vagy továbbra is fennmaradnak. A városmag felé elinduló visszaáramlás azonban nemcsak a szakemberek, az elit és a jómódúak visszatelepülését, hanem a slum -ok felszámolását is jelenti. A helyükbe lépő múzeum-város kicsínosítása belső funkcióváltással is jár, mert a felújított régi homlokzatok mögé új mentalitású lakosság költözik, s az átalakított belső már új feladatoknak ad szállást. A múlt, a régi életvitel, a tegnapi munkafolyamat mára már mind eltűnt az építészeti maszk mögül. A társadalom újrastrukturálódása éppen a múlt ellen szól, s a történelmi múlt ajnározása ellenére szakadás történik a társadalmi formák folytonosságában. A szanálással együtt a szokások, a hagyományok, az életformák folytonossága is megszűnik. A

3 történelmi múlt konzerválása a történeti folyamat tagadását is jelenti. Ezért a társadalom szociális struktúrája töredezik. A regionális városokon belül, a fent leírt fluktuáció, a társadalmi és városszerkezeti változás új kapcsolatrendszerekkel párosul, mint az elektronikus kommunikáció, valamint folytonosan alakuló közlekedési formák. Az elektronikus kommunikáció azonban mégsem szorította ki a megelőző személyes relációkat, nem helyettesítette a hagyományosat, hanem a kettő egymást kiegészítve, egymás mellett létezik, anélkül, hogy a közvetlen kapcsolat mértéke csökkent volna. A lakosság egyre többet érintkezik, s az érdekeinek és a lehetőségeinek megfelelően a legkézenfekvöbb eszközöket alkalmazza: ha úgy adódik a számítógépéhez nyúl, s az internet, vagy az segítségével kommunikál, esetleg fax-ot küld, vagy videó-konferenciákon vesz részt, miközben mégsem mond le a régimódi személyes találkozásokról. A közös munkahely, a szemtől szembe lefolytatott tárgyalások, a vásárlásban való személyes résztvétel, az áruk eljuttatása a megrendelőkhöz, a klubok, éttermek burjánzása, az együttes szórakozás... mind arra késztetik a lakosságot, hogy az eddiginél is többet közlekedjen. A jelenlegi kétféle kötelék együttesen messze túlhaladja a tegnapi érintkezések számát. A napi helyváltoztatások mennyisége, s hasonlóan a megtett távolságok hossza is egyre nő. Hiába dolgozik otthonából a lakosság egy része, hiába van mindenki előtt számítógép, ha a helyváltoztatások indoka egyre kevésbé következik a munkából. A lakosság legalább 50 százalékban munkán kívüli okokból, vásárlás, szórakozás, látogatás, utazás céljából közlekedik. Mindezzel együttjárt a közlekedési eszközök és metódusok kiszélesedése. Ma a repülőtől a bicikliig a legkülönbözöbb eszközök szolgálják az utazást. A közlekedés új formái ugyanúgy okai mint következményei a városi struktúra átalakulásának. Az, hogy mekkorák a távolságok, hogy milyen eszközök állnak a helyváltoztatók rendelkezésére, az hogy milyen irányba közlekednek, milyen céllal, milyen gyakran, milyen idöpontokban, mind meghatározzák a forgalmi pályákat, s ezzel jelentős mértékben a város strukturáját. A forgalom jellege jelzi a várost. A város centrumába áramlanak a külső területekröl a munkába igyekvők, ugyanúgy mint még messzebbről a látogatók. A multicentrumú városokban viszont a forgalom az ellenkező irányba is haladhat, amennyiben a munkahelyek szétszóródnak, s a dolgozók a szuburbia mellett, a városmagból a külső övezetek felé tartanak. A kombinációk száma végtelen, különösen ha a vásárlás, a szórakozás, a hivatalos és baráti találkozások helyeit, módjait is figyelembe vesszük. A közlekedés mindenképpen a munkafolyamatoknak, az emberi életformáknak és mentalitásoknak a függvénye: hol és hogyan dolgozik, valamint hol és miképpen él a lakosság. A regionális városok fent leírt problémaköréből három trend, a lakosságnak a régi városmagba történő részleges visszavándorlása, a hagyományos, történelmi városközpontok múzeummá válása és a multicentrumú városok kialakulása a vizsgálat tárgya. E jelenkori városfejlődési tendenciák bemutatására három város tűnik a legkézenfekvőbbnek: a város dzsentrifikációjára New York, a múzeumvárosra Párizs és a többcentrumú város fejlődésére Berlin.

4 New York New York lakossága a második világháború óta, a nyolcvanas évekig folyamatosan fogyott, közel nyolc millióról hét millióra. Ezen belül Manhattan lakossága aránytalanul nagyobb mértékben vesztette el lakosságát. Az adatok arra utalnak, hogy a lakosság elhagyta a város belső területeit. A menekülő lakosság egy része a város külterületeire költözött, vagy még messzebbre, a várost körülvevő szatellit települések egyikébe. A metropolis népességével szemben Nagy New York lakossága a megalopolis területén belül nem csökkent, hanem valamivel nőtt. Ez a trend a nyolcvanas években megfordult, s a szorosan vett metropolis lakosságának a száma, s ezen belül a belső területeké újra növekedni kezdett. Elkezdődött a városba való visszaáramlás. New Yorkban ma nyolc és félmillióan laknak, míg Manhattanben 1.6 millió lakost tartanak nyilván. Ez utóbbi adat csak némi növekedést jelent. Az újonnan érkezettek azonban nem egyszerűen visszaköltözők, mert a bevándorlók Amerika egész területéről jöttek. Jelentős részük a szuburbiákból települt át, de ugyanúgy érkeztek az Egyesült Államok messzebb fekvő vidékeiről, sőt jelentős részük más országokból emigrált a metropolisba. Egyre megy, a népesség növekvő számaránya mindenképpen a metropolisban élők gyarapodására utal. Új jelenség, hogy a régi és az új típusú városbaáramlás és a kivándorlás egyidejűleg észlelhető. A növekvő számok azért sem szólnak egyszerű visszaáramlásról, mert az ideoda vándorlás következtében a városba költözők száma meghaladja a gyarapodást jelző adatokat. Ez a lakosságcsere egyben újrastrukturálódást is jelent, mert az újonnan jöttek más társadalmi csoporthoz tartoznak, mint azok akik helyébe léptek. A városból kivándorlók között napjainkban a tehetősek mellett a szegényeket is megtaláljuk, akiket nem egyedül a szuburbia jobb életfeltételei csábítanak, hanem a belső területek rohamosan emelkedő lakásárai kényszerítenek a városmag elhagyására. A visszaköltözők mindenképpen jobb anyagi helyezetűek, képzettebbek, s más igényekkel lépnek fel, mint kiköltöző elődeik. Ezért még azonos lakosságszám mellett is a négyzetméterben mért lakóterület növekedéséről kell beszélnünk. Az újonnan bevándorlók nagyobb területű lakásokat foglalnak el, mint amilyenekben a várost elhagyók laktak. Ezenfelül a városba beköltözőknek magasabb a lakással szemben támasztott minőségi követelménye is. A visszaköltözők kikényszerítik a város belső területeinek a rehabilitását. Miért költöztek el a városlakók és miért térnek vissza? Mint már fentebb szó volt róla, a lerobbant városrészek, a nyomortelepek, a bűnözés, a túlzsúfoltság, a levegőtlenség, a légszennyeződés, a sűrű kaotikus forgalom, az elviselhetetlen bűz és zaj, a felfokozott életvitel mind hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság a város belső negyedeiből elmeneküljön. E negatív tényezőkkel szemben vonzóvá tette a szuburbiát a saját, a kertes ház lehetősége, a nagyobb mozgásterület, a természet közelsége, a friss levegő. Idővel azonban mindez az előny kezdett a

5 visszájára fordulni. A legtöbb kiköltöző számára a telek, s ezzel a kertek mérete zsugorodott, míg a házak ára exponenciálisan növekedett, s ezért egyre messzebbre kényszerült a munkahelyétől, s egyre több időt kellett a szuburbia lakójának a forgalomban, az autópályákon eltöltenie. Az egyéni autó használata olyannyira megnövelte a bűzt és a zajt, hogy a kiköltöző ugyanolyan rossz helyzetbe került, mint amilyenben annak előtte volt. A szuburbia, rohamos terjeszkedésének a következtében, egyre messzebb került a természettől, s végül még a bűnözés is elérte a külső területeket. A legújabb, a 2000-ből való népszámlálási adatok igazolják ezt a népvándorlást. A New Yorktól messzebb fekvő helyek elvesztették a munkaalkalmak jelentős hányadát (a hagyományos ipart), s csak azok a lakók maradtak, akik vagy nem dolgoznak, vagy akik otthonukból kiindulva is végezhetik feladataikat. Azok jó része is akik ezidáig a regionalis város távolabbi vidékein laktak, azok is kiköltöztek a kisvárosokból a szuburbiákba, legtöbbször a kisvárosok szuburbiájába. Azoknak a városoknak a népessége viszont, amelyek közelebb estek a metropolishoz, megszaporodtak, mert a lakosság többsége, jóval többen mint annak előtte, New Yorkba jár dolgozni. Azok a kisvárosok sem vesztettek lakosságukból, sőt növekedtek, amelyek valamilyen charme -mal rendelkeznek, mint például Hudson City, amelynek előzőleg felére csökkent lakossága újra duzzad, mert régi épületei, hagyományos kézműves ipara, csendje, a folyó látványa, különös attrakciót jelent azok számára akiket a munka nem köt New Yorkhoz, vagy akik nem szorulnak pénzkeresésre. A városba, illetve a városmagba visszaköltözés oka kettős. Egyrészt a város ma kevésbé kellemetlen mint annak előtte és másrészről a visszaköltözés előnyökkel is jár. A városmagokban a bűnözést nagy erőfeszítések árán csökkentették. Több rendőr járja az utcákat, kevesebb a kéregető és a hajléktalan. Nem azért, mert megoldották volna az előidéző okokat, hanem mert elüldözték őket más területekre. A központokból kiköltöztették a menhelyeket, míg egyes amerikai városokban az ország másik része felé tartó repülőkre tették fel - visszatérő jegy nélkül - a csavargókat. A kitisztított utcával párhuzamosan elkezdődött a belső városnegyedek rehabilitása, épületeinek a helyreállítása. A helyhatósági szervek is hozzájárulnak a felújításhoz és a revitalizáláshoz, még a kisebb települések esetében is, hogy megtartsák a nagyobb városba elvágyó lakókat. Ezért az elavult középületek renoválása mellett újakat is emelnek. A legtöbb amerikai belváros újjáépül, mint Detroit vagy San Francisco. A majd egy milliós El Paso hosszú időn át elhanyagolt központjában az elmúlt évtizedben múzeumot, kultúrcentrumot, színházat, kiállítási és konvenciós központot magába foglaló belvárost alakítottak ki. Másoldalról viszont a forgalom - s az ebből adódó kárososodások, mint zaj, bűz és zsúfoltság - semmivel sem csökkent, közlekedni ma sem lehet a metropolisok belterületein, még ott sem, ahol a városmagból kitiltották a kocsikat, s akkor sem, ha a tiltást szigorúan veszik. Így Rómában, ahol az autók helyébe beléptek a még több zűrzavart okozó mopedek. Más városokban sétálóutcákat alakítottak

6 ki, mint Bécs belvárosában, vagy Milánóban, rendszerint szűkreszabott területeken. Amerika még ezeket a példákat sem követte, New Yorknak egyetlen egy utcájából zárták ki a magánkocsikat. Ennek ellenére is a jómódú idősek beköltöznek Manhattanbe, mert a sűrű beépítésnek köszönhetően könnyen, gyalog is elérhetőek a létfontosságú szolgáltatási cikkeket árusító boltok, áruházak. Sok esetben fel is hozathatják a boltokból a megrendelt árut, s az idős lakosnak nem kell mindenért kocsiba szállnia. A települések alakulása azonban a regionális város területén belül sem történik egyenletesen, s így a feladatok is és a megoldások is eltérőek. Míg a szuburbia egyes helyei sűrűsödnek, s hálozatán belül gócpontok alakulnak ki, addig a belső városmag beépítésének fellazítására is történnek kísérletek. A metropolisok mai merev utcarendjét épületcsoportok szabadabb formáival, kötetlenebb kapcsolataival, plázákkal, parkokkal váltják fel. Egyelőre kevés eredménnyel. A városszerkezeti formálódás e két tendenciája nem egyenlő mértékű, s nem is egyenlíti ki egymást. Manhattanben egymás után húzzák fel a emeletes lakóépületeket, különösen az Upper Eastside sugárútjain (Avenue-in), ahol az utóbbi két évtizedben, az 59. utcától a 96. utcáig, több mint negyven magasépület készült el, ami összesen lakást jelent. Ennyi lakás áll, állt a lakásigénylők rendelkezésére, ami nagyjából - figyelembe véve, hogy a visszatérők nagy része gyerekek nélkül költözik be a lakásokba lakosnak felel meg. Ha a Manhattan egészére vonatkozó adatokat vesszük figyelembe, akkor az újonnan elkészült lakások számát legalább re becsülhetjük. Amennyiben a kisebb és a régebben felépített, de napjainkban felújított lakások számát is figyelembe vesszük, akkor a en felüli adat is rendkívül mérsékelt. Természetesen a beköltözők között jelentős a már korábban is Manhattanben élő lakos, mégis a visszavándorlásból adódó hányad oly annyira számottevő, hogy új trendről, a belső városrészekbe történő visszaköltözés trendjéről beszélhetünk. A mai nagyjából másfél millió lakosú Manhattan 13%-a lakik új vagy az utolsó két évtizedben felújított lakásokban. Ezek az új lakhelyek mind a legkülönbözőbb biztonsági berendezéssekkel és újtípusú házmester őrökkel ellátott épületek, amelyekben félelem nélkül élhetik életüket az idősebbek is. A meglett korú lakosság visszavándorlási szándékára utal, hogy egyes szuburbiák vezetősége kétségbeesve próbálja ezt a költözési folyamatot megállítani, illetve visszafordítani, mert az elköltöző öregek helyére lépő többgyerekes családok gyerekeinek az iskoláztatása a helyi hatóságok gondja, s az ebből következő pénzügyi teher a város költségvetését keményen sújtja. Az idősek mellett a városbaköltözők másik nagy csoportja a fiatal, ambiciózus, egyetemet végzett szakemberekből áll. Legtöbb esetben gyerektelen házaspárokról vagy egyedülállókról van szó, akiket elsősorban a munka és a pénzügyi koncentrációból adódó nagyobb lehetőségek vonzanak a városba. Életük nagy részét a munkahelyükön töltik, s nincs idejük közlekedni. Ezért ők inkább választják a városi életformát, annak minden zaklatottságával

7 egyetemben, s a fennmaradó idejükben élnek a város nagyobb szórakozási és művelődési lehetőségeivel. Sokan egyetemi tanulmányaik miatt jöttek a városba, ott kaptak munkát és ott ragadtak (a Manhattanben székelő nagy egyetemek közül egyedül a Columbiát, az NYU-t és a CUNY hallgatóságát figyelembe véve, több mint százezeren tanulnak, míg az összhallgatók létszáma ennek a többszöröse). Ezeknek a rétegeknek köszönhető, hogy az előadótermek megtelnek és hogy hosszú sor alakul ki a kiállítások és a múzeumok kapui előtt. A városi élet izgalma ott tartja őket. De nemcsak a hagyományos város sűrűségéből adódó előnyök vonzották a fiatal értelmiségieket, hanem egyben menekültek is, a szuburbia unalma, sivársága és magányos életformája elől. A város azonban nem csupán több lehetőséget nyújt, s izgalmasabb életet ígér, de nehézségekkel is jár, s még ma is megvannak a hátulütői. A régi városból nem tűntek el mindazok a negatív tényezők, amelyek a lakosság egy részét menekülésre késztették. Nem tűntek el teljesen a slum -ok, a lerobbant negyedek, nem csökkent a zsúfoltság, semmivel sem kevésbé szennyezett a levegő, mint annak előtte, s a forgalom pontosan olyan kaotikus, száguldó - vagy éppen ellenkezőleg, a napszaktól függően mozdulatlan - mint azelőtt. A város belterületén ma is kevés a park, a zöldterület. Igaz a slum -ok felszámolása folyamatosan halad előre, s Manhattannek napjainkban nincs olyan negyede, amelyiknek az állaga, s a közbiztonsága ne javulna szüntelenül. A folyamat olyan negyedekre is vonatkozik, mint Lower East Side vagy Harlem, ahol a rehabilitált épületek száma folytonosan növekszik, s a még lerobbant állapotban lévő épületek gazdái csak a pillanatra várnak, hogy a már régóta tulajdonukban lévő épületet felújítva piacra dobják. Előbb a diákok, a művészek, vagy a bohém életet kedvelők költöznek be az alacsony bérű negyedek lakásaiba és volt raktárépületeibe, majd őket követik a galériák, végül az egyre elegánsabb vendéglők, s hamarosan sikk lesz a negyedben lakni (Chelsea). A zsúfoltság New Yorkban sem változott, inkább nőtt. Az újonnan felhúzott, a megelőzőknél jóval magasabb lakó- és irodaépületek gyors ütemben épülve egyre több járókelőt eresztenek az utcák járdáira, vagy ültetnek taxiba, így fokozva az utcák forgatagát. Az épületek növekvö magassága egyrészt az úgy nevezett airright -ból, a szomszédos alacsonyabb épületek fölött megvásárolt légtér jogából adódik. A magasságnövelésnek másik lehetősége a plazak létesítése. A földszinti terület egy része beépítetlen marad és ezeken a tenyérnyi területeken semmire sem használható minitereket alakítanak ki. Ezek arányában viszont az építettők jogot nyernek a magasság növelésére. Fent még sűrűbb lesz az épületrengeteg. Utólag ezeket a köztérnek készült tereket is be akarják építetni a beruházók, s további alkudozások révén visszaveszik az előbbi cserebere során elvesztett területet. Így építették be a Philip Johnson tervezte AT&T épület árkádjai alatt a közteret... Ahhoz, hogy a város levegősebb, tisztább, frissebb, egészségesebb levegőjű legyen, többet kell tenni mint egyes utcasarkok levágása és mini-mini terek létesítése. A radikális megoldás mindaddig várat magára, amíg a beruházókkal szemben az ökológiai törekvéseket támogató szomszédsági szervezetek meg nem erősödnek, s kivívják, hogy a város jelentős területeket biztosítson

8 közparkok számára. A kezdeményezés és a kitartó küzdelem sikeres lehet a szomszédok összefogásának az eredményeképpen, mint a Manhattan-i East Village-ben, ahol a beépítetlenül maradt üres telkek összekapcsolása révén a környék több kisebb szabad térhez jutott, s parkokat tudott kialakítani. Mindezek az eredmények, bármennyire is tiszteletreméltóak, mégis csak toldozgatásokfoltozgatások, s nem helyettesíthetik az elengedhetetlenül szükséges nagyméretű, nyílt, zöld területek kialakítását. A legnagyobb nehézség továbbra is a közlekedés körül van. A kielégítő megoldás a mainál jóval nagyobb erőfeszítést követel. Jelen pillanatban a magánkocsi forgalom helyettesítése a tömegközlekedéssel csak némi eredménnyel járt. A legtöbb megalopolis elkezdte kiépíteni a maga metróhálózatát. Még Los Angeles is. Egyes városok visszarakják a tegnap elbontott villamossíneket, s újra csilingel a villamoskocsi (Strasbourg). Más városok bicikli utakat építenek ki (Berlin). Párizsban újra megjelentek a biciklisrendőrök, sőt egyes rendőrök lábukra görkorcsolyát húzva cirkálják a várost. Mindezek csak a kezdő lépések, s a magánkocsiktól ma is zsúfolt a belváros. Párizs Dícsérendő kezdeményezés, hogy az Európai Unió minden évben megrendezi a Car Free City mozgalmat, amelynek keretén belül, több mint 50 európai város egy napra belvárosának egy részéből kizárja a magánkocsikat. Egy nap tapasztalata azonban nem jogosít fel komoly tanulságok levonására, a kocsivezetők, árusok, vásárlók egyaránt egy napra elhalasztják tennivalóikat. Mégis, ez a kezdeményezés is arra utal, hogy nyomás nehezedik a hatóságokra. Érzik, valamit tenniök kellene a probléma megoldása érdekében. Legújabban Párizs polgármestere nyaranta egy hónapra lezárja a Szajna jobb partján a rakpartot a kocsik elől. Helyette strandot alakítanak ki a város közepén, homokkal, nyugágyakkal, napernyőkkel, s a terepet megszállják a gyerekek, a biciklizők, a görkorcsolyázók és a sétálók. Minden olyan javaslatot, amelyik csökkenti a tumultust, a levegőszennyeződést és az energia fogyasztást, csak nagy örömmel lehet üdvözölni. A probléma azonban elsősorban nem a közlekedésböl, hanem a város strukturájából adódik, illetve a közlekedési bajok felerészt a város szervezetének a következménye. Amíg a város gócpontjai, a lakosság által frekventált helyek messze fekszenek egymástól és a lakhelyektől, nem várható kielégítő megoldás. Mindaddig amíg a lakosság a mai mértékben közlekedik, s mindaddig amíg kocsijába kényszerül, ha dolgozni, vásárolni vagy szórakozni akar, addig nem remélhető radikális változás. Emellett a magánkocsi használatának másik oka kétségtelenül mentális, a lakosság preferenciáiból, magatartásából, kényelmességéből következik, az emberek tekintélyes része szeret saját kocsival közlekedni. A közlekedési problémák megoldásának előfeltétele a gyakran felkeresett helyek megosztása. Egyáltalán nem mindegy, hogy a szétszórtan élő lakók hogyan jutnak el különbözö helyekre. Mindaddig, amíg a lakás a periférián van, s a

9 dolgozók naponta több órát utazva (kocsi+vonat+metró) a régi városközpontba járnak vissza dolgozni, esetleg tanulni, kirakatok áruit felmérni, kikapcsolódni, addig nem várható alapvető változás. A megoldás csak akkor és attól remélhető, ha a regionális városok szétszórt szuburbiáján belül sűrített központok alakulnak ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a lakók ezeken a helyeken is kielégíthessék az alváson, a család ellátásán, a gyereknevelésen kívüli igényeiket. A megoldás másik feltétele, hogy a szétszórt lakónegyedek is koncentrálódjanak, méghozzá a munkahelyek és a szolgáltató központok körül. A képlet: szétszórtan koncentrálni, az összevont, sűrített városmagok decentralizálása. Amennyiben megerősödik ez a tendencia, akkor a strukturális változás nyomán elképzelhető, hogy a forgalomban is radikális megújhodás jön létre, s a dolgozóknak és a vásárlóknak kevesebbet kell közlekedniök. A tömörebb szomszédságok centrumaiban, a régi városi életvitel előnyeit össze lehetne kapcsolni, az újabb kommunikációs és közlekedési technika széleskörű lehetőségeivel. A városba áramlással párhuzamosan észlelhető az ezzel ellentétes trend is. Az európai és az amerikai városok belső területein - néhány metropolist kivéve, mint New York vagy San Francisco - csökken vagy stagnál az ott lakók száma. Párizs lakossága folyamatosan fogy ben még 2,7 millió lakost számlált a város, mára a népesség 2,3 millióra esett le. Ezzel együtt nem csökken, sőt nő a beépített és hasznosítható alapterület nagysága. Mindez nem a város jelentőségének a csökkenését jelenti, hanem Párizs társadalmának és szerepének az átváltására utal. A lakosság kicserélődik. A kisiparosok, műhelyeikkel egyetemben, valamint a szegényebb rétegek és az etnikai kisebbségek kiszorulnak bérelt lakásaikból s a városból. A lélekszám csökkenés és a beépített terület növekedése a gazdagodás következménye, a fentebb említett rétegek rovására. A változás egyik, már fentebb említett oka, hogy a visszatelepülők elődeiknél, a szegények hajlékainál nagyobb lakásokba költöznek. A belváros megújulásának másik előidézője az irodai központok térfoglalása. A nagy vállalatok korporációs központjai mind a város centrumában és egymás közelében akarnak maradni, vagy oda szándékoznak betelepedni, többnyire exkluzívabb épületekbe mint azelőtt. Ez a folyamat is lakosság csökkenéssel jár. A korporációk számára presztízskérdés a központban székelő iroda, ahol a környezet miliője az erőt, a nagyságot, a biztonságot, az örökkévalóságot és a tiszteletben tartott státust illusztrálja. Hasonlóan továbbra is a városközponthoz ragaszkodnak az állami közigazgatás legfontosabb intézményei. A központban levés a hatalom jelképe. Végül a rendbehozott városmagok vonzzák a látogatókat, a turistákat. Jönnek mindazok, akik üzletkötés, tárgyalás céljából keresik fel a városokat, és odaáradnak azok is, akik számára a városok az izgalom, a különleges napok helyei, ahol jól szórakozhatnak, s ahonnan gazdag emlékekkel térhetnek vissza otthonukba. Számukra húzzák fel egymásután a szállodákat, tatarozzák az éttermeket, építik az újabb és újabb fedett vagy nyitott vásárlóutcákat, szórakoztató és mozikonglomerátumokat, valamint a múzeumokat, a galériákat és ehhez hasonlóan a konferenciákat, a rendezvényeket, s a koncerteket

10 befogadó épületeket. A belső területeket kicsinosítják, hogy az ott dolgozó, vagy a tárgyalásra odautazó üzletembereket és az odazarándokló turistákat elbűvöljék. Ezért nevezték el a renovált belvárosokat vitrin -nek, s a revitalizált, a múltat reprezentáló, vagy a múlt illuzióját keltő negyedeket múzeumvárosnak. Ez a tendencia a nyugati világ legtöbb városára áll. Amerika városai egymás után újítják fel belterületeiket, ma már nemcsak rombolás/újjépítés révén. Több mint két évtizeddel ezelőtt még lebontották a New York-i Penn Stationt, de a Grand Central Stationnek - széles társadalmi összefogás eredményeképpen - már sikerült elkerülnie a rombolást. S ahogy a régi divatba jött, úgy építik az új régit. De a rombolás mégsem szűnt meg teljes mértékben, mert a hagyományos városban nem áll rendelkezésre elég szabad terület, s nem kifizető az elavultat helyén hagyni. A legpregnánsabb példák Távol-Keletről valóak, - mint páldául Tokio, Hong Kong, Taipei -, ahol a húsz évnél idősebb épületek már réginek, elavultnak számítanak. A régi, alacsony beépítésű, vagy elhagyott területek helyén hamarosan magas lakó- vagy irodaházak emelkednek. Ez a tendencia a már fent említett példák mellett New Yorkra is érvényes. A garmadával felhúzott magasházak mellett itt sor kerül a központ felújítására is. Újjávarázsolták a Times Squaret. Eltüntették a környékről a sexshop-okat, a kábítószert árulókat, s ma a látogatókat kápráztatja az új üveg/acélvázas épületeken megjelenő, több emelet magaságú mozgókép áradat. Minden színes, villog és pereg. Terv készül az East River mentén, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) épületei mellett, a New River City kiépítésére. Küszöbön áll a központi autóbusz terminál mögötti széles sávon a ma még manufakturákkal, alacsony épületekkel beépített Hudson parti terület lebontása. Új irodanegyed számára készítik elő a terepet. A múzeum-város legeklatánsabb példája Párizs, ahol a múltat folyamatosan rekonstruálják, de ezenkívül az új is folyamatosan megjelenik. Az utolsó két évtizedben nyolc hatalmas komplexumot hoztak létre a városban. A cél olyan monumentális épületemlékek létrehozása volt, amelyek világvárosként reprezentálhatják Párizst, miközben öregbítik az éppen soron lévő köztársasági elnök hírnevét. A gigantikus művekből nyolc esett Mitterand idejére, s ezekből négy múzeum, melyek az ő égisze alatt valósultak meg. Ezeken kívül a Musé d Orsay V. Guiscard elnök nevéhez fűződik, míg az őt megelőző elnök, Pompidou is múzeummal (a Boubourg vagyis a Centre G. Pompidou) tette nevét halhatatlanná. A sorozatba beletartozik még a harmadik oparaház, a nemzeti könyvtár és kiállítási pavilonokkal, múzeumokkal, koncert termekkel benépesített, 60 hektárnyi Parc de La Villette. Ezeken kívül elkészült két hatalmas minisztériumi épület is, mely két utóbbi is hozzájárult ahhoz, hogy napjaink Párizsa a modernista emlékművek városává váljon. Az egyik ilyen nagyszabású mű, a pénzügyminisztérium, amelyet kitelepítettek a Louvreból - az együttes múzeumi részének bővítése során -, s ma mellső pillérlábait kissé messzebb a Szajnába meríti. A másik, minisztériumot magábafogadó épület, a La Grande Arche (La Défense), amelyik elsősorban emlékmű, s csak másodsorban minisztérium. Az új diadalív, a Champs Élysées-vel hangsúlyozott párizsi tengely befejezése, az Arc du Carrousel-lel ellentétes

FENNTARTHATÓ MOBILITÁS BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN

FENNTARTHATÓ MOBILITÁS BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM FENNTARTHATÓ MOBILITÁS BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN PH.D. ÉRTEKEZÉS Jászberényi Melinda Budapest, 2008. I Jászberényi Melinda Fenntartható mobilitás Budapest agglomerációjában

Részletesebben

VÁROSOK VÁLSÁGA ÉS RENESZÁNSZA AZ EZREDFORDULÓN

VÁROSOK VÁLSÁGA ÉS RENESZÁNSZA AZ EZREDFORDULÓN Szociológiai Szemle 2007/3 4, 183 198. VÁROSOK VÁLSÁGA ÉS RENESZÁNSZA AZ EZREDFORDULÓN KOCSIS János Balázs Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szociológia és Kommunikáció Tanszék H-1111 Budapest,

Részletesebben

Hogyan varázsoljunk újjá egy közteret? Kézikönyv jól működő közösségi terek létrehozásához

Hogyan varázsoljunk újjá egy közteret? Kézikönyv jól működő közösségi terek létrehozásához Hogyan varázsoljunk újjá egy közteret? Kézikönyv jól működő közösségi terek létrehozásához A magyar kiadás a Project for Public Spaces How to Turn a Place Around? A Handbook for Creating Successful Public

Részletesebben

A NAGYVÁROS SZÉLÉN: A VÁROSI TERJESZKEDÉS TÉRBELI TÁRSADALMI PROBLÉMÁI 1

A NAGYVÁROS SZÉLÉN: A VÁROSI TERJESZKEDÉS TÉRBELI TÁRSADALMI PROBLÉMÁI 1 Budapest Szirmai Viktória A NAGYVÁROS SZÉLÉN: A VÁROSI TERJESZKEDÉS TÉRBELI TÁRSADALMI PROBLÉMÁI 1 (ON THE EDGE OF A LARGE CITY: THE SPATIAL AND SOCIAL ISSUES OF URBAN SPRAWL) Kulcsszavak: városi terjeszkedés,

Részletesebben

ALTERNATÍVÁK, IGÉNYEK, ESÉLYEK. Fiatalok a fővárosi lakótelepekről. Tanulmány. 2006. október

ALTERNATÍVÁK, IGÉNYEK, ESÉLYEK. Fiatalok a fővárosi lakótelepekről. Tanulmány. 2006. október ALTERNATÍVÁK, IGÉNYEK, ESÉLYEK Fiatalok a fővárosi lakótelepekről Tanulmány 2006. október Vezetői összefoglaló Tanulmányunk szakirodalmi áttekintés és mélyinterjúk segítségével ad képet a fővárosi lakótelepekről

Részletesebben

DUNAHARASZTI A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ HÁNYATATOTT SORSÚ TELEPÜLÉSE

DUNAHARASZTI A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ HÁNYATATOTT SORSÚ TELEPÜLÉSE DUNAHARASZTI A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ HÁNYATATOTT SORSÚ TELEPÜLÉSE Bevezetés A budapesti agglomeráció Magyarország és Közép-Európa meghatározó területi egysége, fontos tényező mind gazdasági, mind kulturális

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

Az épített örökség védelmének szerepe a falumegújításban Magyarországon

Az épített örökség védelmének szerepe a falumegújításban Magyarországon 03 file://v:\informatika\webra\vati-webre\20070711\cikkek\35\03.htm 1. oldal, összesen: 10 1999/06/* Orosz Bálint: Az épített örökség védelmének szerepe a falumegújításban Magyarországon Érték- és mûemlékvédelem

Részletesebben

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Készítette: Győri Viktor 2008 2 Tartalomjegyzék: Bevezetés 3 A modern

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 2

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 2 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2008 2 VÁROSPOLITIKA Jane Jacobs: Mire való a járda? A biztonság 3 Roger Scruton: A lámpaoszlopok és a telefonfülkék jelentõségérõl 22 KATYŃ Lagzi Gábor:

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU - avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU - avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU - avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÖNKORMANYZATI ANYAG 2004 VÁROSI FENNTARTHATÓSÁG ÉS BUDAPESTVÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Tosics

Részletesebben

T A N U L M Á N Y 10 EURÓPAI NAGYVÁROS BARCELONA BÉCS BERLIN GRAZ KRAKKÓ MARSEILLE PÁRIZS PORTO POZSONY PRÁGA

T A N U L M Á N Y 10 EURÓPAI NAGYVÁROS BARCELONA BÉCS BERLIN GRAZ KRAKKÓ MARSEILLE PÁRIZS PORTO POZSONY PRÁGA T A N U L M Á N Y 10 EURÓPAI NAGYVÁROS BARCELONA BÉCS BERLIN GRAZ KRAKKÓ MARSEILLE PÁRIZS PORTO POZSONY PRÁGA UTOLSÓ ÉVTIZEDEKBEN TÖRTÉNT KIUGRÓ FEJLDÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK AZON TAPASZTALATAIRÓL, AMELYEK

Részletesebben

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS?

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? Védegylet füzetek 4. NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? A Védegylet állásfoglalása Budapest jövőjéről A sorozatban eddig megjelent füzetek: 1. A jövő nemzedékek jogai 2. Magyarország a nagyvilágban 3. Gazdaság és

Részletesebben

Szerkesztette: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly. agglomeráció

Szerkesztette: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly. agglomeráció Magyar szlovák agglomeráció Pozsony környékén Szerkesztette: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Fórum Kisebbségkutató Intézet

Részletesebben

7.6.1. A KÖZPONTI HELYEK FONTOSSÁGA... 139 7.6.2. KIALAKULÁSI JELLEMZŐK... 139 7.6.3. AZ ELÉRHETŐSÉG... 139

7.6.1. A KÖZPONTI HELYEK FONTOSSÁGA... 139 7.6.2. KIALAKULÁSI JELLEMZŐK... 139 7.6.3. AZ ELÉRHETŐSÉG... 139 TARTALOMJEGYZÉK 7. BUDAPEST E... 117 7.6.1. A KÖZPONTI HELYEK FONTOSSÁGA... 139 7.6.2. KIALAKULÁSI JELLEMZŐK... 139 7.6.3. AZ ELÉRHETŐSÉG... 139 TARTALOMJEGYZÉK 7.1. BUDAPEST TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEGZETESSÉGEI...

Részletesebben

Központban a bevásárlás, vagy bevásárlás a Központban? avagy a Pólus Center versenyhelyzet-elemzése

Központban a bevásárlás, vagy bevásárlás a Központban? avagy a Pólus Center versenyhelyzet-elemzése KÖZPONTBAN A BEVÁSÁRLÁS, VAGY BEVÁSÁRLÁS A KÖZPONTBAN? 2 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Nemzetközi Marketing szakirány Központban a bevásárlás,

Részletesebben

Két keréken négy kerékkel Budapesten

Két keréken négy kerékkel Budapesten Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézet Két keréken négy kerékkel Budapesten A budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer (BuBi) bevezetésének feltételezett következményei nemzetközi

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

WiEOi]DW$I YiURVLSDQHOHVODNyWHOHSLpVDWHOMHVODNiViOORPiQ\PHJRV]OiVDpStWpVLLG pvd IHO~MtWiVYiUKDWyLGHMHV]HULQW

WiEOi]DW$I YiURVLSDQHOHVODNyWHOHSLpVDWHOMHVODNiViOORPiQ\PHJRV]OiVDpStWpVLLG pvd IHO~MtWiVYiUKDWyLGHMHV]HULQW A lakótelepek rehabilitációja A paneles lakótelepek jövõje 1 CSIZMADY ADRIENNE Bevezetés A városrekonstrukció kifejezést Budapesten az 1980-as évek elejétõl kezdve fõleg a századfordulón épített belvárosi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2. BUDAPEST NEMZETKÖZI ÉS ORSZÁGOS KÖRNYEZETBEN... 4

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2. BUDAPEST NEMZETKÖZI ÉS ORSZÁGOS KÖRNYEZETBEN... 4 TARTALOMJEGYZÉK 2.... 4 TARTALOMJEGYZÉK 2.1. BUDAPEST TÉRSÉGI SZEREPE... 4 2.2. BUDAPEST ÉS AGGLOMERÁCIÓJÁNAK VISSZONYA VÁROSTÉRSÉG... 6 2.2.1. DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK... 6 2.2.2. A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012.

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012. Szakdolgozat Topfer Éva 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Balatonboglár helye és szerepe a balatoni turizmus történetében Belső konzulens: Dr. Urbán László Tudományos főmunkatárs

Részletesebben

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ A BETONFALAK KÖZÖTT Tudományos szakdolgozat

KOMMUNIKÁCIÓ A BETONFALAK KÖZÖTT Tudományos szakdolgozat IX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2006. november 25-26. KOMMUNIKÁCIÓ A BETONFALAK KÖZÖTT Tudományos szakdolgozat 2006. Témavezető tanár: Dr. Ármeán Otília adjunctus Sapientia-Erdélyi

Részletesebben

TELEPÜLÉSMENEDZSMENT PROGRAM

TELEPÜLÉSMENEDZSMENT PROGRAM PILISCSABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő testület részére 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3. TELEPÜLÉSMENEDZSMENT PROGRAM KONCEPCIÓVÁZLAT FEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMVÁZLAT 2002. JÚNIUS 17. Kft.

Részletesebben

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Levelező tagozat Public Relations szakirány LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Készítette:

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

ACÉLVÁROS TÁRSADALOM ÉS ÉPÍTÉSZET KÖLCSÖNHATÁSÁBAN 1

ACÉLVÁROS TÁRSADALOM ÉS ÉPÍTÉSZET KÖLCSÖNHATÁSÁBAN 1 ACÉLVÁROS TÁRSADALOM ÉS ÉPÍTÉSZET KÖLCSÖNHATÁSÁBAN 1 Tartalomjegyzék: Város rendezés antropológia 4 Városrendezés a szocializmus idején 5 Városrendezési tervek és korszakok Miskolcon 6 Miskolc helye szocialista

Részletesebben