1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working"

Átírás

1 New English File Pre-Intermediate Grammar Bank File 1 1A Kérdő szórend Kérdések egyszerű jelen és múlt időben, a do / does / did használatával kérdőszó segédige ragozott alakja alany főige szótári alakja (Question word Auxiliary Subject Infinitive = verb) Do you live with your parents? A szüleiddel élsz? Does Jenny like Chinese food? Szereti Jenny a kínai ételeket? Where do you live? Hol laksz? What food does Jenny like? Milyen ételeket szeret Jenny? Egyszerű jelen időben a do / does segédigét használjuk kérdésekben. Egyszerű múlt időben a did segédigét használjuk kérdésekben. Ezekben a kérdésekben az alany mindig a segédige után áll. Emlékeztető kérdő szórend egyszerű jelen vagy múlt idejű kérdésekben: eldöntendő kérdéseknél: ragozott segédige, alany, főige szótári alakja kiegészítendő kérdéseknél: kérdőszó, ragozott segédige, alany, főige szótári alakja Kérdések a be, folyamatos jelen idő és a going to jövő idő használatával kérdőszó be alany (többi mondatrész: melléknév, főnév, főige ing es alakja) (Question word be Subject adjective, noun, verb + ing, etc. ) Is Ana a student? Ana diák? What are they doing? Mit csinálnak? What are you talking about? Miről beszélsz? Where is he going to live? Hol fog lakni? Azokban a kérdésekben, ahol a be létigét ill. segédigét használjuk, kérdésben a be ragozott alakja az alany elé kerül. 1B Ha az igének elöljárós vonzata van (pl. listen to, talk about), az elöljárószó a kérdés végére kerül. What are you talking about? Miről beszélsz? NEM About what are you talking. Egyszerű jelen idő (present simple) I / you / we / they he / she / it + I usually work at home. Általában otthon dolgozom. Danny knows me very well. Danny nagyon jól ismer engem.

2 They don t live near here. Nem laknak a környéken. It doesn t often rain here. Nem gyakran esik itt az eső.? Do you smoke? Dohányzol? Does Nina like music? Szereti Nina a zenét? / Yes, I do. / No, I don t. Yes, she does. / No she doesn t. Igen. / nem. Igen. / Nem. Az egyszerű jelen időt olyan cselekvések, történések leírására használjuk, amelyek rendszeresen (minden nap, minden héten, minden évben, stb.) megtörténnek, vagy mindig igazak. Ne feledkezzünk meg az egyes szám harmadik személy ragjáról: -s work > works hozzátoldjuk az s -t study > studies mássalhangzó + y : levágjuk az -y -t és hozzátoldjuk az ies t finish > finishes sh, s, ch, x végződés: hozzátoldjuk az es -t go > goes do > does rendhagyó have > has Ne feledkezzünk meg a kérdő szórendről! (ld. fent: 1A) Gyakoriságot kifejező határozók, szókapcsolatok Az egyszerű jelen időt gyakran használjuk gyakoriságot kifejező határozószavakkal (always, often, sometimes, usually, hardly ever, never, stb.). A gyakoriságot kifejező határozószavak mindig a főige előtt állnak. Ez alól kivétel a be létige, ami megelőzi a határózószavakat. He often goes out. NEM He goes often out. She s always late. NEM She always is late. Gyakran jár szórakozni. Mindig elkésik. A gyakoriságot kifejező többszavas határozók (every day, once a week, stb.) általában a mondat végére kerülnek. I have English classes twice a week. Hetente kétszer van angol órám. 1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working Dolgozom. They Dolgozol. / Dolgoztok. It Dolgozik. Dolgozunk. Dolgoztok. I m not working You He We aren t working She isn t working Nem dolgozom. They Nem dolgozol. / Nem dolgoztok. It Nem dolgozik. Nem dolgozunk. Nem dolgoztok.?/ / Are you working? Yes, I am. No, I m not. Dolgozol? Igen. / Nem. Is he working? Yes, he is. No, he isn t. Dolgozik? Igen. / Nem.

3 A folyamatos jelen időt olyan események, cselekvések leírására használjuk, amelyek éppen a beszéddel egyidőben zajlanak. My brother is working in Germany. A bátyám Németországban dolgozik. A What are you doing? Mit csinálsz? B I m sending a text message to Sarah. SMS-t küldök Sarah-nak. Emlékezzünk az ing es alak helyesírási szabályaira! cook > cooking study > studying live > living run > running Figyelem! Bizonyos igéket nam használhatunk folyamatos jelen időben, pl. like, want, have (= birtokol), need. I need to talk to you now. Beszélnem kell veled. NEM I m needing to talk to you now. 1D A kijelölő jelzői mellékmondat (defining relative clauses) a who, which, where használatával A cook is a person who works in a restaurant. A clock is a thing which tells the time. A post office is a place where you can buy stamps. A szakács olyan ember, aki étteremben dolgozik. Az óra olyan dolog, ami méri az időt. A posta olyan hely, ahol bélyeget lehet venni. A jelzői mellékmondatot akkor használjuk, ha valakiről vagy valamiről pontosító információt akarunk adni. That s the woman who won the lottery last year. Ő az a nő, aki tavaly nyert a lottón. This is the restaurant where we had dinner last week. Ez az az étterem, ahol múlt héten vacsoráztunk. Vonatkozó névmások: a who t személyek, a which et dolgok, a where -t helyek esetében használjuk. (aki, ami, ahol) Figyelem! A that et használhatjuk a who vagy which helyett. She s the girl who / that works with my brother. Ő az a lány, aki a bátyámmal együtt dolgozik. It s a thing which / that connects two computers. Ez egy olyan dolog, ami összeköt két számítógépet. File 2 2A Egyszerű múlt idő (past simple) szabályos és rendhagyó igékkel + állítás tagadás I You He stayed in a hotel. didn t stay in a hotel. Szállodában lakott. Nem lakott szállodában. She went on holiday. didn t go on holiday. Szabadságra ment. Nem ment szabadságra. It We They

4 ?/ / kérdés, rövid válaszok Did you stay in a hotel? Yes I did. Szállodában laktál? Igen. Did you go on holiday? No, I didn t. Elmentél szabadságra? Nem. szótári alak work stay like study stop múlt idejű alak worked stayed liked (Ha az ige e re végződik, hozzátoldunk egy d t.) studied (Mássalhagzó után az y i re változik) stopped (Ha az ige végződése mássalhangzó magánhangzó mássalhangzó, az utolsó mássalhangzót megkettőzzük a múlt idő jele előtt.) Az egyszerű múlt időt használjuk a múltban már befejeződött történések, cselekvések közlésére. Az egyszerű múlt idő alakja megegyezik minden számban és személyben. Kérdésben a Did + alany + főige szótári alakja? szerkezetet, tagadásban a didn t + főige szótári alakja szerkezetet használjuk. Szabályos igék állításnál az ed toldalékot kapják. Ne feledkezzünk meg a helyesírási szabályokról! Sok gyakori ige állító múlt idejű alakja rendhagyó, pl. go > went. A rendhagyó igék listája a tankönyv 155. oldalán található. 2B A folyamatos múlt idő (past continuous): was / were + ige + ing + állítás I You He was working We were working Dolgoztam. Dolgoztatok. She They It tagadás I You He wasn t working We weren t working Nem dolgozott. Nem dolgoztunk. She They It?/ / kérdés, rövid válasz Was he working? Yes, he was. No, he wasn t. Dolgozott? Igen. Nem. Were they working? Yes, they were. No, they weren t. Dolgoztak? Igen. Nem. Egyszerű múlt vagy folyamatos múlt? When I took the photo, they were writing a song. I was sitting at home when I saw the news on TV. Amikor a fotót készítettem, ők (éppen) egy dalt írtak. Éppen otthon ültem, amikor megláttam a hírt a tévében. Az egyszerű múlt időt valamilyen befejezett cselekvés közlésére használjuk. I took the photo. / I saw the news. A fotót készítettem. / Megláttam a hírt. A folyamatos múlt időt valamilyen folyamatban lévő (éppen zajló) cselekvés közlésére használjuk. They were writing a song. / I was sitting at home. Dalt írtak. / Otthon ültem. A folyamatos múlt időt akkor használjuk, amikor egy cselekvés folyamatban volt a múlt egy bizonyos

5 pillanatában. At six o clock last night I was driving home. On April 1st I was staying with some friends in the country. Tegnap este hatkor éppen hazafelé vezettem. Április 1-jén vidéken tartózkodtam a barátaimmal. 2C Kérdések segédigével és segédige nélkül Kérdések segédigével kérdőszó segédige ragozott alakja alany főige szótári alakja (Question word Auxiliary Subject Infinitive = verb) What music do you like? Milyen zenét szeretsz? Which CD did he buy? Melyik CD-t vetted meg? Who did you go with? Kivel mentél? Egyszerű jelen és múlt idejű kérdéseknél általában a do / does / did + ige szótári alakja szerkezetet használjuk. What music do you like? NEM What music you like? Milyen zenét szeretsz? A jelen és múlt idejű kérdések kérdő szórendje: ld o. 1A). Kérdések segédige nélkül alany ige ragozott alakja (Subject Verb) What happened after the concert? Mi történt a koncert után? Which country won the Eurovision Song Contest? Melyik ország nyerte az Eurovízió Dalfesztivált? Who writes their songs? Ki írja a dalaikat? Amikor a kérdőszó (Who? What? Which? How many? ki?, mi?, melyik?, mennyi/hány...?) a kérdésben szereplő ige alanya, nem használunk segédigét (do, does, did), és az ige egyes szám 3. személyben szerepel. Who writes their songs? NEM Who does write their songs? Ki írja a dalaikat? How many students went home early? Hány diák ment haza korán? 2D so, because, but, although mert (because) és ezért (so) She was driving fast because she was in a hurry. (reason) Gyorsan hajtott, mert sietett. (ok) She was in a hurry so she was driving fast. (result) Sietett, ezért gyorsan hajtott. (okozat, eredmény) Hannah spoke to the DJ because they didn t like the music. (reason) Hannah beszélt a DJ-vel, mert nem tetszett nekik a zene. (ok) They didn t like the music so Hannah spoke to the DJ. (result) Nem tetszett nekik a zene, ezért Hannah beszélt a DJ-vel. (okozat, eredmény) A because-t használjuk ok kifejezésére (okhatározói mellékmondat). A so-t használjuk okozat, eredmény kifejezésére (eredményhatározói mellékmondat). de (but) és annak ellenére, hogy (although) She tried to stop but she hit the man. Although she tried to stop, she hit the man. Megpóbált megállni, de elütötte a férfit. Annak ellenére, hogy megpróbált megállni, elütötte a férfit.

6 It was late but she couldn t sleep. She couldn t sleep although it was late. Késő volt, de nem tudott elaludni. Nem tudott elaludni, annak ellenére, hogy késő volt. Ellentét kifejezésére a but és although kötőszavakat használjuk. (ellentétes mellérendelés) Az although-val kezdődő tagmondat állhat az összetett mondat elején vagy végén is. File 3 3A going to jövő idő + I m going to work in a restaurant. Étteremben fogok dolgozni. She s going to meet me at the airport. A repülőtéren fogunk találkozni. We aren t going to stay very long. Nem fogunk sokáig maradni. He isn t going to like the weather there. Nem fog neki tetszeni az ottani időjárás.? Are you going to find a job? Fogsz munkát találni? When is your brother going to visit you? Mikor látogat meg a bátyád? A (be) going to + szótári alak jövő időt használjuk jövőbeli tervek és jóslás kifejezésére. I m going to work in the UK for six weeks. (plan) Angliában fogok dolgozni hat hétig. (terv) I think it s going to rain this afternoon. (prediction) Szerintem holnap esni fog. (jóslás) Ha a főige go, azt el is hagyhatjuk a mondatból. I m going to go to university next year Jövőre egyetemre megyek. or I m going to go to university next year. Jövőre egyetemre fogok menni. A folyamatos jelen idő jövő idejű használata + I m seeing some friends tonight. Barátokkal találkozom ma este. We re having dinner at their house tomorrow. Holnap náluk vacsorázunk. She isn t leaving until Friday. Péntekig nem utazik el. They aren t coming to the party. Nem jönnek a buliba.? What are you doing this evening? Mit csinálsz ma este? Is she meeting us at the cinema? A mozinál találkozunk vele? A folyamatos jelen időt akkor használhatjuk jövő idejű értelemben, ha előre megszervezett / megtervezett dologról van szó, aminek a helye és ideje már biztos. Ebben az esetben nem használhatjuk az egyszerű jelen időt. NEM I see some friends tonight. A folyamatos jelen idő különösen gyakori az alábbi jövő időre vonatkozó kifejezésekkel: tonight, tomorrow, this weekend, etc. (ma este, holnap, ezen a hétvégén, stb.) és ezekkel az igékkel: go, come, meet, see, leave, arrive (megy, jön, találkozik, meglátogat, elmegy, megérkezik). 3B will, won t + szótári alak (jóslás) + állítás tagadás I I You You He He

7 She ll be late. She won t be late. It It We We They They Rövid alakok: ll = will; won t = will not A will / won t + szótári alak igeidőt jövő idejű jóslás esetén alkalmazzuk. (Ilyen értelemben a going to jövő időt is használhatjuk. ld. 3A fent.) jövő idejű igealakok: there is / are = there will be; I can = I ll be able to NEM I ll can.? kérdés I I I you you you he he he Will she be late? Yes, she will. No, she won t. it it it we we we they they they Ezzel a szerkezettel gyakran használjuk az I think / I don t think + will kifejezéseket. I think he ll fail the exam. Szerintem meg fog bukni a vizsgán. I don t think he ll pass the exam. Nem hiszem, hogy át fog menni a vizsgán. NEM I think he won t pass. 3C Kijelentő mondatokban egyes és többes szám első személyben (I és we), találkozhatunk a shall igealakkal (will helyett), de ez csak nagyon udvarias stílusnál fordul elő (pl. üzleti levelezésben). I shall write to you when I have studied your case. Válaszolok Önnek, mihelyt áttekintettem az ügyét. will (ígéretek, felajánlások és döntések) Döntés: I won t have the fish, I ll have the steak. Nem halat kérek, hanem marhasültet. We ll take the 6.30 train. A fél hetes vonattal megyünk. Felajánlás: I ll help you with your homework. Segítek a leckeírásban! Shall I open the window? Kinyissam az ablakot? Ígéret: I ll always love you. Örökké szeretni foglak. I won t tell anyone. Nem mondom el senkinek. A will / won t + szótári alak jövő időt használjuk döntések meghozatalánál, felajánlásoknál ill. ígéretek esetében. I ll help you with those bags. NEM I help you. Segítek vinni azokat a bőröndöket! A Shall I? vagy Shall we? szerkezetet használjuk, ha a felajánlást kérdés formájában fogalmazzuk meg. Shall I pay? Fizessek? Shall we call you tonight at 7.00? Felhívjunk ma este 7-kor?

8 3D igeidők áttekintése: jelen, múlt és jövő Igeidő Példa Használat present simple I live in the city centre. gyakran vagy mindig előforduló események egyszerű jelen A városközpontban lakom. She doesn t smoke. Nem dohányzik. present continuous He s looking for a new job. a jelenben vagy közeli jövőben zajló események folyamatos jelen Új állást keres. I m leaving tomorrow. Holnap elutazom. past simple We saw a good film last night. a múltban lezajlott, befejezett események egyszerű múlt Tegnap este láttunk egy jó filmet. We didn t do anything yesterday. Tegnap nem csináltunk semmit. past continuous He was working in Paris. a múlt egy bizonyos pillanatában zajló események folyamatos múlt Párizsban dolgozott. What were you doing at 7.00? Mit csináltál 7-kor? going to + szótári alak I m going to see Tom tonight. jövőre vonatkozó tervek, jóslatok going to jövő Ma este Tommal találkozom. It s going to rain. Esni fog. will / won t + szótári alak You ll love New York. jóslatok, hirtelen döntések, felajánlások, ígéretek egyszerű jövő Imádni fogod New Yorkot! I ll phone her later. Később felhívom. I ll help you. Segítek! I ll pay you back tomorrow. Holnap visszafizetem neked. File 4 4A A present perfect használata tapasztalat kifejezésére + ever, never + állítás tagadás I ve (I have) I haven t You ve (You have) You haven t He s (He has) He hasn t worked in a bank. She s (She has) been to London She hasn t

9 It s (It has). It hasn t We ve (We have) We haven t They ve (They have) They haven t Have you worked in a bank? Yes, I have. No, I haven t. Dolgoztál már bankban? Igen. Nem. Has he been to London? Yes, he has. No, he hasn t. Volt már Londonban? Igen. Nem. A present perfect igeidőt a have ragozott alakja + a főige 3. alakja szerkezettel képezzük. Akkor használjuk, amikor olyan múltbeli tapasztalatunkról beszélünk, aminek a pontos ideje most nem fontos. I ve been to London. NEM I ve been to London last year. Voltam már Londonban. My brother has worked abroad. A bátyám dolgozott már külföldön. Szabályos igéknél az ige 2. és 3. alakja megegyezik (+ed). A rendhagyó igék táblázata a tankönyv 155. oldalán található. A befejezett jelen időt gyakran használjuk az ever (valaha) és never (soha) időhatározókkal. Have you ever been to London? No, I ve never been there. Voltál már valaha Londonban? Nem, még sosem jártam ott. Figyelem! Ügyeljünk a go és a be ige befejezett jelen idejű jelentésére! He s gone to Paris. = He s in Paris now. Párizsba ment. = Most Párizsban van. He s been to Paris. = He went to Paris and came back. Volt már Párizsban. = Elment és visszajött. Befejezett jelen vagy egyszerű múlt? A Have you ever been to Mexico? Voltál már Mexikóban? B Yes, I have. Igen. A When did you go there? Mikor jártál ott? B I went last year. Tavaly. Párbeszédet gyakran kezdünk present perfecttel (általános kérdéssel), majd később váltunk egyszerű múlt időre (amikor rátérünk a konkrét részletekre: mikor, hol, kivel, stb.) Az egyszerű múlt időt akkor használjuk, amikor megkérdezzük vagy elmondjuk, hogy valami pontosan mikor, hol, milyen körülmények között történt. 4B Present perfect + yet, just, already yet A Have you finished your homework yet? Befejezted már a leckédet? B No, not yet. I haven t finished yet. Nem, még nem. Még nem fejeztem be. A yet-et olyankor használjuk present perfect kérdő és tagadó mondatokban, amikor valami már megtörtént vagy még nem történt meg. A yet-et mindig a mondat végére tesszük.

10 just A Would you like a coffee? Kérsz egy kávét? B No thanks. I ve just had one. Köszönöm, nem. Éppen most ittam egyet. My sister s just started a new job. A húgom épp most kezdett egy új állást. A just-ot kijelentő mondatokban használjuk, ha valami éppen az imént történt. A just közvetlenül a főige előtt áll. already A Do you want to see this film? Meg akarod nézni ezt a filmet? B No, I ve already seen it three times. Nem, már háromszor láttam. A Shall I buy a newspaper? Vegyek újságot? B No, I ve already bought one. Nem, már vettem. Az already-t kijelentő mondatokban használjuk, amikor valami már megtörtént (esetleg a vártnál korábban). Az already közvetlenül a főige előtt áll. 4C A melléknevek középfoka (comparative adjectives) Adjective Comparative Melléknév Középfok short shorter egy szótag: + er big bigger egy magánhangzó + egy mássalhangzó: a mássalhangzót megkettőzzük busy busier mássalhangzó + y: y +ier relaxed more relaxed kettő vagy több szótag: more + melléknév Irregular Rendhagyó melléknevek good better jó - jobb bad worse rossz - rosszabb far further távoli - távolabbi Határozók középfoka Adverb Comparative Határozó Középfok Szabályos quickly more quickly gyorsan - gyorsabban slowly less slowly lassan - lassabban Rendhagyó hard harder nehezen - nehezebben well better jól - jobban badly worse rosszul - rosszabbul

11 A melléknevek középfokát használjuk két dolog összehasonlítására. My brother s taller than me. A bátyám magasabb, mint én. A határozók középfokát két cselekvés összehasonlítására használjuk. He drives more slowly than me. Lassabban vezet, mint én. A (not) as + (adjective / adverb) + as szerkezetet is használhatjuk összehasonlításra. I m not as tall as my brother. Nem vagyok olyan magas, mint a bátyám. He doesn t drive as fast as me. Nem vezet olyan gyorsan, mint én. 4D A melléknevek felsőfoka (superlatives) (+ ever + befejezett jelen idő) Adjective Comparative Superlative Melléknév Középfok Felsőfok cold colder the coldest hideg hidegebb a leghidegebb hot hotter the hottest forró forróbb a legforróbb pretty prettier the prettiest csinos csinosabb a legcsinosabb beautiful more beautiful the most beautiful gyönyörű gyönyörűbb a leggyönyörűbb good better the best jó jobb a legjobb bad worse the worst rossz rosszabb a legrosszabb far further the furthest távoli távolabbi a legtávolabbi A melléknevek felsőfokát három vagy több dolog összehasonlításánál használjuk. It s the highest mountain in Europe. Ez a legmagasabb hegy Európában. She s the best in the class. Ő a legjobb az osztályban. Gyakran használjuk a present perfect igeidőt a melléknevek felsőfokával. Russia is the coldest place we ve ever been to. Oroszország a leghidegebb hely, ahol valaha is jártunk. It s the most beautiful church I ve ever seen. Ez a legszebb templom, amit valaha láttam. File 5 5A A főnévi igenév használata (to + szótári alak) to + szótári alak I want to go to the party. I need to buy some new clothes. It ll be nice to meet some new people. It s important not to be late. El akarok menni a buliba. Új ruhákat kell vennem. Jó lesz új emberekkel találkozni. Fontos, hogy ne késsünk el. A to + szótári alak főnévi igenevet az alábbi szavak után használjuk: bizonyos igék (want, need, would like, etc.) ld. igealakok - tankönyv 154. o. melléknevek It isn t easy to find a job. Nem könnyű munkát találni. Nice to meet you. Örülök, hogy megismerhetem. A főnévi igenév tagadó alakja: not to + ige.

12 Try not to be late tomorrow. Próbálj meg nem elkésni holnap. infinitive of purpose (célhatározó) A Why did you go to the party? B To meet new people. I went to the party to meet new people. Miért mentél a buliba? Hogy megismerkedjek új emberekkel. Azért mentem el a buliba, hogy új embereket ismerjek meg. A to + szótári alak szerkezettel meghatározhatjuk egy cselekvés célját. I came to this school to learn English. Azért jöttem ebbe az iskolába, hogy angolul tanuljak. NEM for learn English. 5B ige + -ing Eating outside in the summer makes me feel good. Jó érzés nyáron a szabadban étkezni. I love reading in bed. Szeretek ágyban olvasni. I m thinking of buying a new car. Azon gondolkozom, hogy veszek egy új autót. Az ige + ing szerkezetet az alábbi esetekben használjuk: a mondat alanyaként: Smoking is bad for you. A dohányzás káros. bizonyos igék után (like, love, hate, enjoy, etc.) ld. igealakok tankönyv 154. o. I hate getting up early. Utálok reggel korán kelni. elöljárók után He left without saying goodbye. Búcsú nélkül távozott. Az -ing alak helyesírási szabályait tartsuk be! (Ld o. 1C ) 5C kell, nem kell, muszáj, tilos (have to, don t have to, must, mustn t) kell, nem kell (have to, don t have to) + She has to get up at 7.00 every day. Minden nap 7-kor kell kelnie. You have to drive on the left in the UK. Az Egyesült Királyságban a bal oldalon kell vezetni. We don t have to wear a uniform at this school. Ebben az iskolában nem kell egyenruhát hordanunk. He doesn t have to work on Saturdays. Szombatonként nem kell dolgoznia.? Do I have to buy a grammar book? Kell vennem egy nyelvtan könyvet? Does she have to study tonight? Ma este tanulnia kell? A have vagy has igéket ebben az esetben nem rövidíthetjk. I have to go. NEM I ve to go. Mennem kell. A have to + szótári alak szerkezetet szabályok, kötelességek kifejezésére használjuk. A don t have to + szótári alak to szerkezetet annak kifejezésére használjuk, hogy valami nem kötelező, nem szükséges. A tagadást és kérdést a do / does segédigékkel képezzük. Do I have to go? NEM Have I to go? Nem kell mennem.

13 Muszáj / kell, tilos (must / mustn t) + You must do your homework tonight. Ma este muszáj / meg kell megcsinálnod a leckédet. She must tidy her room before she goes out. Rendbe kell tennie a szobáját, mielőtt elmegy otthonról. You mustn t smoke in class. Tilos az osztályban dohányozni. They mustn t leave their bags here. Nem hagyhatják itt a táskáikat. Rövidítés: mustn t = must not A must + szótári alak szerkezetet szabályok, kötelességek kifejezésére használjuk. You must turn off your mobile phones before coming into class. Ki kell kapcsolni a mobiltelefonokat, mielőtt bejönnek a terembe. A must / mustn t alakja minden számban és személyben egyforma. Kérdésben ritkán használjuk. (A have to gyakoribb.) A mustn t + szótári alak szerkezetet használjuk, ha valami tilos, meg van tiltva. You mustn t smoke here. Itt tilos dohányozni. A mustn t vagy can t segédigét is használhatjuk, amikor szabályokról van szó. You mustn t park here. You can t park here. Itt tilos parkolni. Itt nem lehet parkolni. A must és a have to jelentése nagyon hasonló, de van egy kis különbség. A have to szerkezetet külső, általános kötelességre használjuk (pl. munkahelyi szabály vagy törvény). A must ot inkább olyankor használjuk, amikor a beszélő akar kényszert alkalmazni (pl. tanár a diákjaival vagy szülő a gyerekeivel szemben). De gyakran mindegy, hogy melyiket használjuk. A mustn t és a don t have to szerkezeteknek azonban teljesen eltérő a jelentése. Hasonlítsuk össze: You mustn t go. = You can t go. It s prohibited. Tilos elmenned. = Nem szabad elmenned. Tilos. You don t have to go. = You can go if you want, but it s not obligatory/necessary. Nem kell elmenned. = Elmehetsz, ha akarsz, de nem kötelező. 5D mozgást jelentő igék és elöljárók The man went up the steps and into the church. I ran over the bridge and across the park. He drove out of the garage and along the street. A férfi felment a lépcsőn és be a templomba. Átszaladtam a hídon, aztán keresztül a parkon. Kihajtott a garázsból, majd végig az utcán. Mozás kifejezésére használjunk mozgást jelentő igét pl. go, come, run, walk, stb. és egy mozgást jelentő elöljárót, pl. up, down, stb. Legyünk óvatosak az in / into és out / out of használatakor. Az into / out of elöljárók után mindig főnevet kell használnunk. Az in vagy out elöljárókat használhatjuk főnév nelkül is. Come into the living room. Come in. Gyere be a nappaliba. Gyere be. He went out of the house. He went out. Kiment a házból. Kiment. File 6

14 6A A feltételes mód első típusa: if + jelen, will + szótári alak (first conditional) If I miss the bus, I ll get a taxi. She won t be angry if you tell her the truth. What will you do if it rains? Ha lekésem a buszt, taxival megyek. Nem fog haragudni, ha megmondod az igazságot. Mit csinálsz, ha esik? Az if + jelen idő, will + szótári alak szerkezetet lehetséges jövőbeli szituációk és azok következményeinek kifejezésére használjuk. Az if-es mellékmondat egyaránt állhat elöl és hátul. I ll come if you like. OR If you like, I ll come. Eljövök, ha szeretnéd. VAGY Ha szeretnéd, eljövök. Figyeljük meg, hogy ha az if-es tagmondat áll elől, a tagmondatok közé vesszőt teszünk. A másik tagmondatban használhatjuk a felszólító módot vagy a can segédigét. If you miss the bus, get a taxi. Ha lekésed a buszt, menj taxival. If you miss the bus, you can get a taxi. Ha lekésed a buszt, foghatsz egy taxit. 6B A feltételes mód második típusa: if + múlt, would + szótári alak (second conditional) If a bear attacked me, I d run away. If I didn t have children, I wouldn t live in the country. Would you take the manager s job if they offered it to you? Ha megtámadna egy medve, elfutnék. Ha lennének gyerekeim, nem laknék vidéken. Vállalnád az igazgatói posztot, ha felajánlanák neked? Az if + múlt idő, would + szótári alak szerkezetet akkor használjuk, amikor jelen vagy jövő időben valószínűtlen, lehetetlen vagy elképzelt szituációról és annak következményeiről beszélünk. (Magyar nyelvtan szerint ez a feltételes mód jelen ideje) If a bear attacked me, I d run away. = I m imagining this situation. It s very improbable. Ha megtámadna egy medve, elfutnék. = Elképzelem ezt a helyzetet. Nagyon valószínűtlen. A would / wouldn t minden számban és személyben megegyezik. A would rövidített alakja: d (I d, you d, he d, stb.), a would not é pedig: wouldn t. Az if-es mellékmondat egyaránt állhat elöl és hátul. If I saw a bear, I d run. OR I d run if I saw a bear. Ha meglátnék egy medvét, elfutnék. VAGY Elfutnék, ha meglátnék egy medvét. A can segédige feltételes alakja: could, NEM would can. If I had a car, we could drive there. Ha lenne autóm, azzal mehetnénk oda. A be igénél egyes szám 1. és 3. személyben a were alakot is használhatjuk (a was helyett). If he was / were here, he d help you. Ha itt lenne, segítene. Az If I were you (A helyedben ) kezdetű mondatokban nem használhatjuk a was alakot. Ezt a kifejezést gyakran használjuk, amikor tanácsot akarunk adni. If I were you, I wouldn t go there. Ha a helyedben lennék, / A helyedben nem mennék oda.

15 A feltételes mód első és második típusa: összehasonlítás Az első típust használjuk valószínű, lehetséges jövőbeli szituációk kifejezésére. If I have time tomorrow, I ll help you. (= maybe I will have time) Ha lesz holnap időm, segítek neked. (= lehet, hogy lesz időm) A második típust használjuk valószínűtlen, lehetetlen vagy elképzelt szituációk kifejezésére. If I had time tomorrow, I d help you. (= I won t have time.) Ha lenne holnap időm, segítenék neked. (= nem lesz időm) 6C lehetőség kifejezése: may / might + szótári alak (possibility) We might have a picnic tomorrow, but it depends on the weather. Piknikezhetünk holnap, de az időjáráson múlik. I might not go to the party. I haven t decided yet. Lehet, hogy nem megyek el a buliba. Még nem döntöttem el. I may go to the party, but I m not sure. Lehet, hogy elmegyek a buliba, de nem vagyok benne biztos. I may not have time to do everything today. Lehet, hogy nem lesz időm ma mindent megcsinálni. A might not és a may not szerkezeteket általában nem rövidítjük. A might / may és might not / may not +szótári alak szerkezetet használjuk jövőbeli lehetőség kifejezésére. It might / may rain. = It s possible that it will rain. Lehet, hogy esni fog. = Lehetséges, hogy esni fog. A might / may (not) alakja minden számban és személyben megegyezik. I might / may, he might / may, we might / may, stb. 6D A May I / May we szerkezetet engedély kérésére is használhatjuk. May I use your phone? (= can I use your phone). Használhatom a telefonját? Tanács kifejezése: should / shouldn t (advice) I think you should change your job. The government should do more for old people. Szerintem állást kéne változtatnod. A kormánynak többet kellene tennie az idős emberekért. A should / shouldn t + szótári alak szerkezetet akkor használjuk, ha tanácsot akarunk adni valakinek, vagy azt akarjuk kifejezni, szerintünk mit helyes tenni egy bizonyos helyzetben. You should cut your hair. = I think it would be a good idea. Le kéne vágatnod a hajadat. = Szerintem jó ötlet lenne. A should / shouldn t + szótári alak minden számban és személyben megegyezik. Az ought to / ought not to szerkezetet is használhatjuk a should / shouldn t helyett. You ought to change your job. Állást kéne változtatnod.

16 File 7 7A Present perfect + for és since A Where do you live now? Hol laksz most? B In Manchester. Manchesterben. A How long have you lived there? Mióta laksz ott? B I ve lived there since óta lakom itt. A Where do you work? Hol dolgozol? B In a primary school. Egy általános iskolában. A How long have you worked there? Mióta dolgozol ott? B I ve worked there for five years. Öt éve dolgozom ott. A present perfect és a for vagy since elöljárók használatával fejezhetjük ki, ha egy cselekvés vagy történés a múltban kezdődött és a jelenben is tart. I ve lived in Manchester since = I came to live in Manchester in 1990 and I live in Manchester now óta élek Manchesterben. = 1990-ben jöttem Manchesterbe és azóta itt lakom. A How long? kérdéssel kérdezhetünk rá egy cselekvés vagy történés időtartamára. Ebben az esetben nem használhatjuk az egyszerű jelen időt. NEM How long do you live here? I live in Manchester since A since elöljárót használjuk, amikor egy időszak kezdetét adjuk meg, pl. since 1980, since last June, stb. I ve been afraid of water since I was a child. Gyerekkorom óta félek a víztől. A for elöljárót használjuk, amikor egy időszakról, időtartamról beszélünk, pl. for two weeks, for ten years, stb. I ve had this car for three months. Három hónapja van meg ez az autóm. 7B Present perfect vagy egyszerű múlt idő (2) How long has Tarantino been a director? Tarantino mióta rendez filmeket? He s been a director since the 1980s óta. How many films has he made? Hány filmet rendezett? He s made six films. Hatot. How long was Hitchcock a director? Hitchcock mennyi ideig rendezett filmeket? He was a director for 50 years. 50 évig. How many films did he make? He made 52 films. Hány filmet készített? Ötvenkettőt. A present perect + how long?, for és since szerkezettel fejezhetjük ki, ha egy időszak a múltban kezdődött és a jelenben is tart. How long have you been married? I ve been married for 10 years. (= I m married now.) Mióta vagy házas? Tíz éve. (= Most is házas vagyok.) Az egyszerű múlt + how long? és for szerkezetet akkor használjuk, amikor egy múlban befejeződött időszakról van szó. How long was he married? He was married for two years. (= He s not married now.) Mennyi ideig volt házas? Két évig. (= Most nem házas.)

17 A since elöljárót nem használhatjuk az egyszerű múlttal. NEM He was Prime Minister since A from to elöljárókat kell használnunk. He was Prime Minister from 1999 to tól 2003-ig volt miniszterelnök. 7C Múltbeli szokás kifejezése: used to / didn t use to + állítás tagadás I I You You He used to He didn t use to She wear glasses. She wear glasses. It It We We They They.? kérdés I I I you you you Did he use to wear glasses? Yes, he did. No, he didn t. she she she we we we they they they A used to / didn t use to + szótári alak szerkezetet olyankor használjuk, amikor olyasmit akarunk kifejezni, ami a múltban rendszeresen ismétlődött vagy szokás volt, de most már nem igaz, ilyenek pl. a gyerekkorban történt események. I used to have long hair. We used to play in the street. We didn t use to have a TV. Régen hosszú hajam volt. Mindig az utcán játszottunk. Nem volt tévénk. Ebben a jelentésben az egyszerű múlt időt is használhatjuk. I had long hair when I was a child. Gyerekkoromban hosszú hajam volt. 7D A used to csak múlt időben létezik. Jelenlegi szokásokra nem használhatjuk. Ennek kifejezésére az egyszerű jelen idő + usually szerkezet való. I usually cook in the evenings. Esténként szoktam főzni. NEM I use to cook in the evenings. Figyelem! A magyar nyelvben a régies szokott volt fordulat fejezi ki ezt a nyelvi sajátosságot. A modern nyelvben nincs erre külön kifejezésünk, a szövegkörnyezetből következtethetünk a használatára. A szoktam kifejezést jelen idejű szokásokra használjuk. A passzív (szenvedő) szerkezet: be + ige 3. alakja Jelen idő

18 + állítás tagadás? kérdés Risotto is made with rice. It isn t made with pasta. A rizottó rizsből készül. Nem tésztából készül. Is it made with meat? Húsból készül? These offices are cleaned every morning. They aren t cleaned on Saturdays. Are they cleaned on Sundays? Ezeket az irodákat minden reggel kitakarítják. Vasárnap nem takarítják őket. Vasárnap kitakarítják őket? Múlt idő + állítás tagadás? kérdés Guernica was painted by Picasso. It wasn t painted by Dali. A Guernicát Picasso festette. Nem Dali festette. When was it painted? Mikor festették? The pyramids were built by the Egyptians. They weren t built by the Greeks. Why were they built? A piramisokat az egyiptomiak építették. Nem a görögök építették őket. Miért építették őket? Az angolban ugyanazt a dolgot gyakran kétféleképpen is kifejezhetjük: aktív vagy passzív igei szerkezettel. Picasso painted Guernica. (active) Guernica was painted by Picasso. (passive) Picasso festette a Guernicát. (aktív) A Guernicát Picasso festette. (passzív) Az aktív mondatban inkább az alanyon van a hangsúly (pl. Picasso). A passzív mondatban inkább a tárgyon van a hangsúly (pl. Guernica). A magyarban ezt az árnyalatnyi különbséget a szórenddel ill. hangsúlyozással tudjuk kifejezni. A passzív szerkezetet használjuk olyankor is, amikor a mondat alanya nem fontos vagy nem ismert. My car was stolen last week. (I don t know who stole it.) Múlt héten ellopták az autómat. (Nem tudom, ki lopta el.) A jelen idejű passzív szerkezetet az am / is / are + ige 3. alakja szerkezettel képezzük. A múlt idejű passzív szerkezetet a was / were + ige 3. alakja szerkezettel képezzük. Ha fontos, hogy ki hajtja végre a cselekvést, a by + személy szerkezettel jelezhetjük. The Lord of the Rings was written by Tolkien. A Gyűrűk urát Tolkien írta. A magyar nyelvben ritkán használjuk a passzív szerkezetet. Helyette bizonyos igéket (pl. készül, épül, íródott, stb.) ill. rejtett alanyú mondatszerekezetet használunk. File 8 8A valami, semmi, stb. (something, anything, nothing, etc.) + állítás? kérdés és tagadó ige 6 tagadás / tagadó rövid válasz emberek somebody anybody nobody someone anyone no one valaki valaki senki dolgok something anything nothing valami valami semmi helyek somewhere anywhere nowhere valahol valahol sehol A somebody, something, someone, stb. határozatlan névmásokat akkor használjuk, amikor nem jelöljük meg, hogy pontosan kiről, miről vagy melyik helyről van szó.

19 Somebody broke the window. Valaki betörte az ablakot. I went somewhere nice at the weekend. Szép helyen jártam a hétvégén. Az anything, anybody, anywhere névmásokat kérdésekben vagy tagadó mondatokban használjuk. I didn t do anything last night. NEM I didn t do nothing. Semmit sem csináltam tegnap este. Figyeljünk arra, hogy a magyarral ellentétben az angolban egy mondatban csak egy tagadás szerepelhet. A nobody, nothing, nowhere névmásokat rövid tagadó válaszokban vagy tagadó értelmű mondatokban (állító igével) használhatjuk. Who s in the bathroom? Ki van a fürdőszobában? Nobody. Nobody s in the bathroom. Senki. Senki sincs a fürdőszobában. NEM Anybody is in the bathroom. A somebody, nobody, stb. ugyanazt jelenti, mint a someone, no one, stb. Somebody s in the bathroom. Valaki van a fürdőszobában. Is anybody in the bathroom? Van valaki a fürdőszobában? There isn t anybody in the bathroom. Nincs senki a fürdőszobában. 8B Mennyiséghatározók (quantifiers) too, too much, too many I m stressed. I have too much work. My diet is unhealthy. I eat too many cakes and sweets. I don t want to go out. I m too tired. Stresszes vagyok. Túl sok a munkám. Egészségtelen az étrendem. Túl sok süteményt és édességet eszem. Nem akarok szórakozni menni. Túl fáradt vagyok. A too, too much, too many használatával azt fejezzük ki, hogy több, mint amennyi jó lenne. Mellékneveknél a too + melléknév szerkezetet használjuk. NEM I m too much tired. A too much megszámlálhatatlan főnév előtt áll (pl. coffee, time). A too many megszámlálható főnevek előtt áll (pl. cakes, people). enough Do you eat enough vegetables? I don t drink enough water. This dress isn t big enough. Elegendő zöldséget eszel? Nem iszom elég vizet. Ez a ruha nem elég nagy. Az enough főnév előtt azt jelenti, hogy valami éppen annyi, amennyi szükséges. Az enough melléknevek után áll. a little, a few A Do you take sugar? Kérsz cukrot? B Yes. Just a little. Igen. Csak egy keveset. A Do want some chips? B Kérsz sült krumplit? Yes, but just a few. Igen, de csak néhányat. I eat a little meat. Eszem egy kis húst. Can you buy a few bananas? Vennél néhány banánt? I drink very little coffee. He has very few friends.

20 Nagyon kevés kávét iszom. Nagyon kevés barátja van. Az a little / very little és a few / very few szerkezeteket használjuk kis mennyiségek kifejezésére. Az a little / very little szerkezeteket megszámlálhatatlan, az a few / very few szerkezeteket pedig megszámlálható főnevek esetében használjuk. 8C Többszavas igék szórendje (word order of phrasal verbs) Every morning I get up at Then I turn on the radio. I always have to look for my glasses. Minden reggel 8-kor kelek. Aztán bekapcsolom a rádiót. Mindig keresnem kell a szemüvegemet. Többszavas ige = ige + viszonyszó (elöljáró vagy határozószó), pl. get up, turn on, look for. 1 Bizonyos többszavas igéknek nincs kötelező vonzata. Come in and sit down. Gyere be és ülj le! What time do you get up? Hánykor kelsz fel? 2 Bizonyos többszavas igéknek van kötelező vonzata és elválaszthatók egymástól. Put on your coat. Vedd fel a kabátodat! Turn off the TV. Kapcsold ki a tévét! Ezeknél az igéknél a viszonyszót (on, off, stb.) a vonzat elé vagy mögé is tehetjük. Put on your coat. VAGY Put your coat on. Vedd fel a kabátodat! Turn off the TV. VAGY Turn the TV off. Kapcsold ki a tévét!. Ha a vonzatot névmással helyettesítjük (me, it, him, stb.), az mindig az ige és a viszonyszó között áll Here s your coat. Put it on. NEM Put on it. Itt a kabátod. Vedd fel! I don t want to watch TV. Turn it off. NEM Turn off it. Nem akarok tévét nézni. Kapcsold ki! 3 Bizonyos többszavas igéknek van kötelező vonzata és elválaszthatatlanok egymástól. I m looking for my keys. Keresem a kulcsaimat. I m looking for them. Keresem őket. Ezeknél a többszavas igéknél az ige (pl. look) és a viszonyszó (pl. for) sosem válik el egymástól. I looked after my little sister. NEM I looked my little sister after. Vigyáztam a kishúgomra. I looked after her. NEM I looked her after. Vigyáztam rá. 8D Rövid válaszok: egyetértés (so, neither + segédigék) A I love football. Szeretem a focit. B So do I. Én is. A I went to university. Jártam egyetemre. B So did I. Én is. A I m not married. Nem vagyok házas. B Neither am I. Én sem. A I don t smoke. Nem dohányzom. B Neither do I. Én sem. A So do I / Neither do I, stb. szerkezettel fejezzük ki, ha valamiben hasonlítunk a beszélgetőpartnerre. A So + segédige + I szerkezetet használjuk állító mondatokban.

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan Dohár Péter Kis angol nyeltvan - 2 - Tartalom Néhány fontos nyelvtani tézis 1. Present Perfect Continuous Tense 2. Present Perfect Tense 3. Present Continuous Tense 4. Present Simple Tense 5. Past Perfect

Részletesebben

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan NNCL1231-4B0v1.0 ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan Kedves Nyelvtanuló! Engedd meg, hogy így ismeretlenül is szeretettel köszöntselek a nyelvtanulók hatalmas, és egyre növekvő táborában. Remélem, nem haragszol

Részletesebben

Egyéni fejlesztési terv angol nyelvből - a második esélyben -

Egyéni fejlesztési terv angol nyelvből - a második esélyben - Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary Bevezetı Az Idegennyelv I. c. jegyzet az angolt, mint idegennyelvet tanuló I. évfolyamos hallgatók számára készült és tartalmazza mindazokat a témákat, amelyeket a tanterv elıír számukra. A jegyzet négy

Részletesebben

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating PART 1: GRAMMAR/NYELVTAN Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást! (Minden helyes válasz 1 pontot ér!) 1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating HELYES: C, mivel általános,

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései

MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései A segédige Jelentésárnyalatai Múltban Jövıben Ellentéte Példa MUST HAVE TO* AM / IS / ARE TO MUSTN T NEED* BELSİ KÉNYSZER(muszáj, kell)* VALÓSZÍNŐSÉG (biztosan, valószínőleg)*

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

able abroad across actor, actress

able abroad across actor, actress able abroad across actor, actress address after afternoon again ago agree air alarm clock * all All right. alone already also always ambulance * angry animal answer anyone anywhere apple arm armchair army

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3)

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei

Részletesebben

Ez az anyag még nem teljes. Érdemes rendszeresen visszatérned és megnézni, van-e újabb frissítés!

Ez az anyag még nem teljes. Érdemes rendszeresen visszatérned és megnézni, van-e újabb frissítés! Ez az anyag még nem teljes. Érdemes rendszeresen visszatérned és megnézni, van-e újabb frissítés! Ennek a részleges megoldókulcsnak a dátuma: 2012. 11. 28. Németh Ervin English Reader, Positive English

Részletesebben

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11.

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. M O L N Á R B E R T A L A N ALAPOZÓ TANFOLYAM teljesen kezdők és újrakezdők számára LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. Alapozó tanfolyamunk - amelynek jegyzetét éppen olvasod - segítségével elsajátíthatod

Részletesebben

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE ( is, sem) EGYETÉRTÉS Beszédünk során sokszor helyeslőleg reagálunk a valaki által tett kijelentésre, azaz jelezzük, hogy ugyanazt gondoljuk, érezzük,

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY

HELYI TANTERV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY HELYI TANTERV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY BEVEZETÉS A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. (7) rögzíti, hogy a középiskolákban a kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő évfolyam (NYEK)

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

Wordlist. Starter unit. first name (n) keresztnév floor (n) padló

Wordlist. Starter unit. first name (n) keresztnév floor (n) padló v = verb n = noun adj = adjective adv = adverb prep = preposition pl = plural Starter unit ige főnév melléknév határozószó elöljárószó többesszám actor (n) színész actress (n) színésznő address (n) cím

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv

TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv 2007. Készítette: IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG I. KÉPZÉSI CÉLOK - A tanterv ötosztályos, általános és speciális gimnáziumi osztályok számára készült.

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

Around 5 in the afternoon. Délután 5 óra körül. Kijelentkezés nálunk reggel 10.30-ig van. Check out time is at us 10.30 a.m. But we can deposit your

Around 5 in the afternoon. Délután 5 óra körül. Kijelentkezés nálunk reggel 10.30-ig van. Check out time is at us 10.30 a.m. But we can deposit your Hello! Good morning, good evening!( general greeting Ált. üdvözlés): jó reggelt, jó estét! Do you speak English? Beszél angolul? Tud magyarul? Do you know Hungarian? Only a little. Csak egy keveset. Hányan

Részletesebben

Azonnal használható mondatok

Azonnal használható mondatok Azonnal használható mondatok SPEAK, TRAVEL, WORK WWW.SPEAKNYELVISKOLA.HU Speak! Nyelviskola 2014 1 SPEAK, TRAVEL, WORK AZONNAL HASZNÁLHATÓ MONDATOK Speak! Nyelviskola 2014 WWW.SPEAKNYELVISKOLA.HU How

Részletesebben

www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550

www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550 New English File Elementary A szójegyzéket File-onként szerkesztettük. Tartalmazza a tankönyv és a MultiROM Szókincs-tárait (Vocabulary Banks), a tankönyv összes kiemelt szavát, valamint a munkafüzet További

Részletesebben

GO! EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAG. szuper ajándékanyagot kaptál EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Tudtad? Jó tanulást! Fekete Gábor. www.nyelvipercek.

GO! EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAG. szuper ajándékanyagot kaptál EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Tudtad? Jó tanulást! Fekete Gábor. www.nyelvipercek. EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD NYELVTANI RENDSZEREZŐ PROGRAM EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAGOD :) Szia! A Nyelvipercek.hu exkluzív ajándékanyagoddal szuper ajándékanyagot kaptál 1. Nyírd ki az angolodban

Részletesebben

YES dalszövegek angolul, magyarul YES lyrics in English, in Hungarian

YES dalszövegek angolul, magyarul YES lyrics in English, in Hungarian "Fight and Victory of Harmony over the Chaos" Szerény kísérlet az elvesztett harmónia megtalálására Modest attempt to find the lost harmony YES dalszövegek angolul, magyarul YES lyrics in English, in Hungarian

Részletesebben

TANULÓI SEGÉDLET. 2014. január 31.

TANULÓI SEGÉDLET. 2014. január 31. INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TANULÓI SEGÉDLET ANGOL NYELV TANTÁRGY 2014. január 31....... Boros Tibor Fodorné Baráth Zsuzsanna jóváhagyta készítette Oktatási segédanyag (Szakiskola

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Simple Future - Egyszerű jövő idő

Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future has two different forms in English: will and be going to. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different

Részletesebben

CONVERSATIONAL TOPICS FOR BEGINNERS

CONVERSATIONAL TOPICS FOR BEGINNERS TARTALOM SPECIÁLIS GYAKORLATOK (is/are/am) ( 1-5)... 8 Példamondatok az 50 témában (is/are/am) ( 6)... 12 SPECIÁLIS GYAKORLATOK (can) ( 7-11)... 32 Példamondatok az 50 témában (can) ( 12)... 36 SPECIÁLIS

Részletesebben