1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working"

Átírás

1 New English File Pre-Intermediate Grammar Bank File 1 1A Kérdő szórend Kérdések egyszerű jelen és múlt időben, a do / does / did használatával kérdőszó segédige ragozott alakja alany főige szótári alakja (Question word Auxiliary Subject Infinitive = verb) Do you live with your parents? A szüleiddel élsz? Does Jenny like Chinese food? Szereti Jenny a kínai ételeket? Where do you live? Hol laksz? What food does Jenny like? Milyen ételeket szeret Jenny? Egyszerű jelen időben a do / does segédigét használjuk kérdésekben. Egyszerű múlt időben a did segédigét használjuk kérdésekben. Ezekben a kérdésekben az alany mindig a segédige után áll. Emlékeztető kérdő szórend egyszerű jelen vagy múlt idejű kérdésekben: eldöntendő kérdéseknél: ragozott segédige, alany, főige szótári alakja kiegészítendő kérdéseknél: kérdőszó, ragozott segédige, alany, főige szótári alakja Kérdések a be, folyamatos jelen idő és a going to jövő idő használatával kérdőszó be alany (többi mondatrész: melléknév, főnév, főige ing es alakja) (Question word be Subject adjective, noun, verb + ing, etc. ) Is Ana a student? Ana diák? What are they doing? Mit csinálnak? What are you talking about? Miről beszélsz? Where is he going to live? Hol fog lakni? Azokban a kérdésekben, ahol a be létigét ill. segédigét használjuk, kérdésben a be ragozott alakja az alany elé kerül. 1B Ha az igének elöljárós vonzata van (pl. listen to, talk about), az elöljárószó a kérdés végére kerül. What are you talking about? Miről beszélsz? NEM About what are you talking. Egyszerű jelen idő (present simple) I / you / we / they he / she / it + I usually work at home. Általában otthon dolgozom. Danny knows me very well. Danny nagyon jól ismer engem.

2 They don t live near here. Nem laknak a környéken. It doesn t often rain here. Nem gyakran esik itt az eső.? Do you smoke? Dohányzol? Does Nina like music? Szereti Nina a zenét? / Yes, I do. / No, I don t. Yes, she does. / No she doesn t. Igen. / nem. Igen. / Nem. Az egyszerű jelen időt olyan cselekvések, történések leírására használjuk, amelyek rendszeresen (minden nap, minden héten, minden évben, stb.) megtörténnek, vagy mindig igazak. Ne feledkezzünk meg az egyes szám harmadik személy ragjáról: -s work > works hozzátoldjuk az s -t study > studies mássalhangzó + y : levágjuk az -y -t és hozzátoldjuk az ies t finish > finishes sh, s, ch, x végződés: hozzátoldjuk az es -t go > goes do > does rendhagyó have > has Ne feledkezzünk meg a kérdő szórendről! (ld. fent: 1A) Gyakoriságot kifejező határozók, szókapcsolatok Az egyszerű jelen időt gyakran használjuk gyakoriságot kifejező határozószavakkal (always, often, sometimes, usually, hardly ever, never, stb.). A gyakoriságot kifejező határozószavak mindig a főige előtt állnak. Ez alól kivétel a be létige, ami megelőzi a határózószavakat. He often goes out. NEM He goes often out. She s always late. NEM She always is late. Gyakran jár szórakozni. Mindig elkésik. A gyakoriságot kifejező többszavas határozók (every day, once a week, stb.) általában a mondat végére kerülnek. I have English classes twice a week. Hetente kétszer van angol órám. 1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working Dolgozom. They Dolgozol. / Dolgoztok. It Dolgozik. Dolgozunk. Dolgoztok. I m not working You He We aren t working She isn t working Nem dolgozom. They Nem dolgozol. / Nem dolgoztok. It Nem dolgozik. Nem dolgozunk. Nem dolgoztok.?/ / Are you working? Yes, I am. No, I m not. Dolgozol? Igen. / Nem. Is he working? Yes, he is. No, he isn t. Dolgozik? Igen. / Nem.

3 A folyamatos jelen időt olyan események, cselekvések leírására használjuk, amelyek éppen a beszéddel egyidőben zajlanak. My brother is working in Germany. A bátyám Németországban dolgozik. A What are you doing? Mit csinálsz? B I m sending a text message to Sarah. SMS-t küldök Sarah-nak. Emlékezzünk az ing es alak helyesírási szabályaira! cook > cooking study > studying live > living run > running Figyelem! Bizonyos igéket nam használhatunk folyamatos jelen időben, pl. like, want, have (= birtokol), need. I need to talk to you now. Beszélnem kell veled. NEM I m needing to talk to you now. 1D A kijelölő jelzői mellékmondat (defining relative clauses) a who, which, where használatával A cook is a person who works in a restaurant. A clock is a thing which tells the time. A post office is a place where you can buy stamps. A szakács olyan ember, aki étteremben dolgozik. Az óra olyan dolog, ami méri az időt. A posta olyan hely, ahol bélyeget lehet venni. A jelzői mellékmondatot akkor használjuk, ha valakiről vagy valamiről pontosító információt akarunk adni. That s the woman who won the lottery last year. Ő az a nő, aki tavaly nyert a lottón. This is the restaurant where we had dinner last week. Ez az az étterem, ahol múlt héten vacsoráztunk. Vonatkozó névmások: a who t személyek, a which et dolgok, a where -t helyek esetében használjuk. (aki, ami, ahol) Figyelem! A that et használhatjuk a who vagy which helyett. She s the girl who / that works with my brother. Ő az a lány, aki a bátyámmal együtt dolgozik. It s a thing which / that connects two computers. Ez egy olyan dolog, ami összeköt két számítógépet. File 2 2A Egyszerű múlt idő (past simple) szabályos és rendhagyó igékkel + állítás tagadás I You He stayed in a hotel. didn t stay in a hotel. Szállodában lakott. Nem lakott szállodában. She went on holiday. didn t go on holiday. Szabadságra ment. Nem ment szabadságra. It We They

4 ?/ / kérdés, rövid válaszok Did you stay in a hotel? Yes I did. Szállodában laktál? Igen. Did you go on holiday? No, I didn t. Elmentél szabadságra? Nem. szótári alak work stay like study stop múlt idejű alak worked stayed liked (Ha az ige e re végződik, hozzátoldunk egy d t.) studied (Mássalhagzó után az y i re változik) stopped (Ha az ige végződése mássalhangzó magánhangzó mássalhangzó, az utolsó mássalhangzót megkettőzzük a múlt idő jele előtt.) Az egyszerű múlt időt használjuk a múltban már befejeződött történések, cselekvések közlésére. Az egyszerű múlt idő alakja megegyezik minden számban és személyben. Kérdésben a Did + alany + főige szótári alakja? szerkezetet, tagadásban a didn t + főige szótári alakja szerkezetet használjuk. Szabályos igék állításnál az ed toldalékot kapják. Ne feledkezzünk meg a helyesírási szabályokról! Sok gyakori ige állító múlt idejű alakja rendhagyó, pl. go > went. A rendhagyó igék listája a tankönyv 155. oldalán található. 2B A folyamatos múlt idő (past continuous): was / were + ige + ing + állítás I You He was working We were working Dolgoztam. Dolgoztatok. She They It tagadás I You He wasn t working We weren t working Nem dolgozott. Nem dolgoztunk. She They It?/ / kérdés, rövid válasz Was he working? Yes, he was. No, he wasn t. Dolgozott? Igen. Nem. Were they working? Yes, they were. No, they weren t. Dolgoztak? Igen. Nem. Egyszerű múlt vagy folyamatos múlt? When I took the photo, they were writing a song. I was sitting at home when I saw the news on TV. Amikor a fotót készítettem, ők (éppen) egy dalt írtak. Éppen otthon ültem, amikor megláttam a hírt a tévében. Az egyszerű múlt időt valamilyen befejezett cselekvés közlésére használjuk. I took the photo. / I saw the news. A fotót készítettem. / Megláttam a hírt. A folyamatos múlt időt valamilyen folyamatban lévő (éppen zajló) cselekvés közlésére használjuk. They were writing a song. / I was sitting at home. Dalt írtak. / Otthon ültem. A folyamatos múlt időt akkor használjuk, amikor egy cselekvés folyamatban volt a múlt egy bizonyos

5 pillanatában. At six o clock last night I was driving home. On April 1st I was staying with some friends in the country. Tegnap este hatkor éppen hazafelé vezettem. Április 1-jén vidéken tartózkodtam a barátaimmal. 2C Kérdések segédigével és segédige nélkül Kérdések segédigével kérdőszó segédige ragozott alakja alany főige szótári alakja (Question word Auxiliary Subject Infinitive = verb) What music do you like? Milyen zenét szeretsz? Which CD did he buy? Melyik CD-t vetted meg? Who did you go with? Kivel mentél? Egyszerű jelen és múlt idejű kérdéseknél általában a do / does / did + ige szótári alakja szerkezetet használjuk. What music do you like? NEM What music you like? Milyen zenét szeretsz? A jelen és múlt idejű kérdések kérdő szórendje: ld o. 1A). Kérdések segédige nélkül alany ige ragozott alakja (Subject Verb) What happened after the concert? Mi történt a koncert után? Which country won the Eurovision Song Contest? Melyik ország nyerte az Eurovízió Dalfesztivált? Who writes their songs? Ki írja a dalaikat? Amikor a kérdőszó (Who? What? Which? How many? ki?, mi?, melyik?, mennyi/hány...?) a kérdésben szereplő ige alanya, nem használunk segédigét (do, does, did), és az ige egyes szám 3. személyben szerepel. Who writes their songs? NEM Who does write their songs? Ki írja a dalaikat? How many students went home early? Hány diák ment haza korán? 2D so, because, but, although mert (because) és ezért (so) She was driving fast because she was in a hurry. (reason) Gyorsan hajtott, mert sietett. (ok) She was in a hurry so she was driving fast. (result) Sietett, ezért gyorsan hajtott. (okozat, eredmény) Hannah spoke to the DJ because they didn t like the music. (reason) Hannah beszélt a DJ-vel, mert nem tetszett nekik a zene. (ok) They didn t like the music so Hannah spoke to the DJ. (result) Nem tetszett nekik a zene, ezért Hannah beszélt a DJ-vel. (okozat, eredmény) A because-t használjuk ok kifejezésére (okhatározói mellékmondat). A so-t használjuk okozat, eredmény kifejezésére (eredményhatározói mellékmondat). de (but) és annak ellenére, hogy (although) She tried to stop but she hit the man. Although she tried to stop, she hit the man. Megpóbált megállni, de elütötte a férfit. Annak ellenére, hogy megpróbált megállni, elütötte a férfit.

6 It was late but she couldn t sleep. She couldn t sleep although it was late. Késő volt, de nem tudott elaludni. Nem tudott elaludni, annak ellenére, hogy késő volt. Ellentét kifejezésére a but és although kötőszavakat használjuk. (ellentétes mellérendelés) Az although-val kezdődő tagmondat állhat az összetett mondat elején vagy végén is. File 3 3A going to jövő idő + I m going to work in a restaurant. Étteremben fogok dolgozni. She s going to meet me at the airport. A repülőtéren fogunk találkozni. We aren t going to stay very long. Nem fogunk sokáig maradni. He isn t going to like the weather there. Nem fog neki tetszeni az ottani időjárás.? Are you going to find a job? Fogsz munkát találni? When is your brother going to visit you? Mikor látogat meg a bátyád? A (be) going to + szótári alak jövő időt használjuk jövőbeli tervek és jóslás kifejezésére. I m going to work in the UK for six weeks. (plan) Angliában fogok dolgozni hat hétig. (terv) I think it s going to rain this afternoon. (prediction) Szerintem holnap esni fog. (jóslás) Ha a főige go, azt el is hagyhatjuk a mondatból. I m going to go to university next year Jövőre egyetemre megyek. or I m going to go to university next year. Jövőre egyetemre fogok menni. A folyamatos jelen idő jövő idejű használata + I m seeing some friends tonight. Barátokkal találkozom ma este. We re having dinner at their house tomorrow. Holnap náluk vacsorázunk. She isn t leaving until Friday. Péntekig nem utazik el. They aren t coming to the party. Nem jönnek a buliba.? What are you doing this evening? Mit csinálsz ma este? Is she meeting us at the cinema? A mozinál találkozunk vele? A folyamatos jelen időt akkor használhatjuk jövő idejű értelemben, ha előre megszervezett / megtervezett dologról van szó, aminek a helye és ideje már biztos. Ebben az esetben nem használhatjuk az egyszerű jelen időt. NEM I see some friends tonight. A folyamatos jelen idő különösen gyakori az alábbi jövő időre vonatkozó kifejezésekkel: tonight, tomorrow, this weekend, etc. (ma este, holnap, ezen a hétvégén, stb.) és ezekkel az igékkel: go, come, meet, see, leave, arrive (megy, jön, találkozik, meglátogat, elmegy, megérkezik). 3B will, won t + szótári alak (jóslás) + állítás tagadás I I You You He He

7 She ll be late. She won t be late. It It We We They They Rövid alakok: ll = will; won t = will not A will / won t + szótári alak igeidőt jövő idejű jóslás esetén alkalmazzuk. (Ilyen értelemben a going to jövő időt is használhatjuk. ld. 3A fent.) jövő idejű igealakok: there is / are = there will be; I can = I ll be able to NEM I ll can.? kérdés I I I you you you he he he Will she be late? Yes, she will. No, she won t. it it it we we we they they they Ezzel a szerkezettel gyakran használjuk az I think / I don t think + will kifejezéseket. I think he ll fail the exam. Szerintem meg fog bukni a vizsgán. I don t think he ll pass the exam. Nem hiszem, hogy át fog menni a vizsgán. NEM I think he won t pass. 3C Kijelentő mondatokban egyes és többes szám első személyben (I és we), találkozhatunk a shall igealakkal (will helyett), de ez csak nagyon udvarias stílusnál fordul elő (pl. üzleti levelezésben). I shall write to you when I have studied your case. Válaszolok Önnek, mihelyt áttekintettem az ügyét. will (ígéretek, felajánlások és döntések) Döntés: I won t have the fish, I ll have the steak. Nem halat kérek, hanem marhasültet. We ll take the 6.30 train. A fél hetes vonattal megyünk. Felajánlás: I ll help you with your homework. Segítek a leckeírásban! Shall I open the window? Kinyissam az ablakot? Ígéret: I ll always love you. Örökké szeretni foglak. I won t tell anyone. Nem mondom el senkinek. A will / won t + szótári alak jövő időt használjuk döntések meghozatalánál, felajánlásoknál ill. ígéretek esetében. I ll help you with those bags. NEM I help you. Segítek vinni azokat a bőröndöket! A Shall I? vagy Shall we? szerkezetet használjuk, ha a felajánlást kérdés formájában fogalmazzuk meg. Shall I pay? Fizessek? Shall we call you tonight at 7.00? Felhívjunk ma este 7-kor?

8 3D igeidők áttekintése: jelen, múlt és jövő Igeidő Példa Használat present simple I live in the city centre. gyakran vagy mindig előforduló események egyszerű jelen A városközpontban lakom. She doesn t smoke. Nem dohányzik. present continuous He s looking for a new job. a jelenben vagy közeli jövőben zajló események folyamatos jelen Új állást keres. I m leaving tomorrow. Holnap elutazom. past simple We saw a good film last night. a múltban lezajlott, befejezett események egyszerű múlt Tegnap este láttunk egy jó filmet. We didn t do anything yesterday. Tegnap nem csináltunk semmit. past continuous He was working in Paris. a múlt egy bizonyos pillanatában zajló események folyamatos múlt Párizsban dolgozott. What were you doing at 7.00? Mit csináltál 7-kor? going to + szótári alak I m going to see Tom tonight. jövőre vonatkozó tervek, jóslatok going to jövő Ma este Tommal találkozom. It s going to rain. Esni fog. will / won t + szótári alak You ll love New York. jóslatok, hirtelen döntések, felajánlások, ígéretek egyszerű jövő Imádni fogod New Yorkot! I ll phone her later. Később felhívom. I ll help you. Segítek! I ll pay you back tomorrow. Holnap visszafizetem neked. File 4 4A A present perfect használata tapasztalat kifejezésére + ever, never + állítás tagadás I ve (I have) I haven t You ve (You have) You haven t He s (He has) He hasn t worked in a bank. She s (She has) been to London She hasn t

9 It s (It has). It hasn t We ve (We have) We haven t They ve (They have) They haven t Have you worked in a bank? Yes, I have. No, I haven t. Dolgoztál már bankban? Igen. Nem. Has he been to London? Yes, he has. No, he hasn t. Volt már Londonban? Igen. Nem. A present perfect igeidőt a have ragozott alakja + a főige 3. alakja szerkezettel képezzük. Akkor használjuk, amikor olyan múltbeli tapasztalatunkról beszélünk, aminek a pontos ideje most nem fontos. I ve been to London. NEM I ve been to London last year. Voltam már Londonban. My brother has worked abroad. A bátyám dolgozott már külföldön. Szabályos igéknél az ige 2. és 3. alakja megegyezik (+ed). A rendhagyó igék táblázata a tankönyv 155. oldalán található. A befejezett jelen időt gyakran használjuk az ever (valaha) és never (soha) időhatározókkal. Have you ever been to London? No, I ve never been there. Voltál már valaha Londonban? Nem, még sosem jártam ott. Figyelem! Ügyeljünk a go és a be ige befejezett jelen idejű jelentésére! He s gone to Paris. = He s in Paris now. Párizsba ment. = Most Párizsban van. He s been to Paris. = He went to Paris and came back. Volt már Párizsban. = Elment és visszajött. Befejezett jelen vagy egyszerű múlt? A Have you ever been to Mexico? Voltál már Mexikóban? B Yes, I have. Igen. A When did you go there? Mikor jártál ott? B I went last year. Tavaly. Párbeszédet gyakran kezdünk present perfecttel (általános kérdéssel), majd később váltunk egyszerű múlt időre (amikor rátérünk a konkrét részletekre: mikor, hol, kivel, stb.) Az egyszerű múlt időt akkor használjuk, amikor megkérdezzük vagy elmondjuk, hogy valami pontosan mikor, hol, milyen körülmények között történt. 4B Present perfect + yet, just, already yet A Have you finished your homework yet? Befejezted már a leckédet? B No, not yet. I haven t finished yet. Nem, még nem. Még nem fejeztem be. A yet-et olyankor használjuk present perfect kérdő és tagadó mondatokban, amikor valami már megtörtént vagy még nem történt meg. A yet-et mindig a mondat végére tesszük.

10 just A Would you like a coffee? Kérsz egy kávét? B No thanks. I ve just had one. Köszönöm, nem. Éppen most ittam egyet. My sister s just started a new job. A húgom épp most kezdett egy új állást. A just-ot kijelentő mondatokban használjuk, ha valami éppen az imént történt. A just közvetlenül a főige előtt áll. already A Do you want to see this film? Meg akarod nézni ezt a filmet? B No, I ve already seen it three times. Nem, már háromszor láttam. A Shall I buy a newspaper? Vegyek újságot? B No, I ve already bought one. Nem, már vettem. Az already-t kijelentő mondatokban használjuk, amikor valami már megtörtént (esetleg a vártnál korábban). Az already közvetlenül a főige előtt áll. 4C A melléknevek középfoka (comparative adjectives) Adjective Comparative Melléknév Középfok short shorter egy szótag: + er big bigger egy magánhangzó + egy mássalhangzó: a mássalhangzót megkettőzzük busy busier mássalhangzó + y: y +ier relaxed more relaxed kettő vagy több szótag: more + melléknév Irregular Rendhagyó melléknevek good better jó - jobb bad worse rossz - rosszabb far further távoli - távolabbi Határozók középfoka Adverb Comparative Határozó Középfok Szabályos quickly more quickly gyorsan - gyorsabban slowly less slowly lassan - lassabban Rendhagyó hard harder nehezen - nehezebben well better jól - jobban badly worse rosszul - rosszabbul

11 A melléknevek középfokát használjuk két dolog összehasonlítására. My brother s taller than me. A bátyám magasabb, mint én. A határozók középfokát két cselekvés összehasonlítására használjuk. He drives more slowly than me. Lassabban vezet, mint én. A (not) as + (adjective / adverb) + as szerkezetet is használhatjuk összehasonlításra. I m not as tall as my brother. Nem vagyok olyan magas, mint a bátyám. He doesn t drive as fast as me. Nem vezet olyan gyorsan, mint én. 4D A melléknevek felsőfoka (superlatives) (+ ever + befejezett jelen idő) Adjective Comparative Superlative Melléknév Középfok Felsőfok cold colder the coldest hideg hidegebb a leghidegebb hot hotter the hottest forró forróbb a legforróbb pretty prettier the prettiest csinos csinosabb a legcsinosabb beautiful more beautiful the most beautiful gyönyörű gyönyörűbb a leggyönyörűbb good better the best jó jobb a legjobb bad worse the worst rossz rosszabb a legrosszabb far further the furthest távoli távolabbi a legtávolabbi A melléknevek felsőfokát három vagy több dolog összehasonlításánál használjuk. It s the highest mountain in Europe. Ez a legmagasabb hegy Európában. She s the best in the class. Ő a legjobb az osztályban. Gyakran használjuk a present perfect igeidőt a melléknevek felsőfokával. Russia is the coldest place we ve ever been to. Oroszország a leghidegebb hely, ahol valaha is jártunk. It s the most beautiful church I ve ever seen. Ez a legszebb templom, amit valaha láttam. File 5 5A A főnévi igenév használata (to + szótári alak) to + szótári alak I want to go to the party. I need to buy some new clothes. It ll be nice to meet some new people. It s important not to be late. El akarok menni a buliba. Új ruhákat kell vennem. Jó lesz új emberekkel találkozni. Fontos, hogy ne késsünk el. A to + szótári alak főnévi igenevet az alábbi szavak után használjuk: bizonyos igék (want, need, would like, etc.) ld. igealakok - tankönyv 154. o. melléknevek It isn t easy to find a job. Nem könnyű munkát találni. Nice to meet you. Örülök, hogy megismerhetem. A főnévi igenév tagadó alakja: not to + ige.

12 Try not to be late tomorrow. Próbálj meg nem elkésni holnap. infinitive of purpose (célhatározó) A Why did you go to the party? B To meet new people. I went to the party to meet new people. Miért mentél a buliba? Hogy megismerkedjek új emberekkel. Azért mentem el a buliba, hogy új embereket ismerjek meg. A to + szótári alak szerkezettel meghatározhatjuk egy cselekvés célját. I came to this school to learn English. Azért jöttem ebbe az iskolába, hogy angolul tanuljak. NEM for learn English. 5B ige + -ing Eating outside in the summer makes me feel good. Jó érzés nyáron a szabadban étkezni. I love reading in bed. Szeretek ágyban olvasni. I m thinking of buying a new car. Azon gondolkozom, hogy veszek egy új autót. Az ige + ing szerkezetet az alábbi esetekben használjuk: a mondat alanyaként: Smoking is bad for you. A dohányzás káros. bizonyos igék után (like, love, hate, enjoy, etc.) ld. igealakok tankönyv 154. o. I hate getting up early. Utálok reggel korán kelni. elöljárók után He left without saying goodbye. Búcsú nélkül távozott. Az -ing alak helyesírási szabályait tartsuk be! (Ld o. 1C ) 5C kell, nem kell, muszáj, tilos (have to, don t have to, must, mustn t) kell, nem kell (have to, don t have to) + She has to get up at 7.00 every day. Minden nap 7-kor kell kelnie. You have to drive on the left in the UK. Az Egyesült Királyságban a bal oldalon kell vezetni. We don t have to wear a uniform at this school. Ebben az iskolában nem kell egyenruhát hordanunk. He doesn t have to work on Saturdays. Szombatonként nem kell dolgoznia.? Do I have to buy a grammar book? Kell vennem egy nyelvtan könyvet? Does she have to study tonight? Ma este tanulnia kell? A have vagy has igéket ebben az esetben nem rövidíthetjk. I have to go. NEM I ve to go. Mennem kell. A have to + szótári alak szerkezetet szabályok, kötelességek kifejezésére használjuk. A don t have to + szótári alak to szerkezetet annak kifejezésére használjuk, hogy valami nem kötelező, nem szükséges. A tagadást és kérdést a do / does segédigékkel képezzük. Do I have to go? NEM Have I to go? Nem kell mennem.

13 Muszáj / kell, tilos (must / mustn t) + You must do your homework tonight. Ma este muszáj / meg kell megcsinálnod a leckédet. She must tidy her room before she goes out. Rendbe kell tennie a szobáját, mielőtt elmegy otthonról. You mustn t smoke in class. Tilos az osztályban dohányozni. They mustn t leave their bags here. Nem hagyhatják itt a táskáikat. Rövidítés: mustn t = must not A must + szótári alak szerkezetet szabályok, kötelességek kifejezésére használjuk. You must turn off your mobile phones before coming into class. Ki kell kapcsolni a mobiltelefonokat, mielőtt bejönnek a terembe. A must / mustn t alakja minden számban és személyben egyforma. Kérdésben ritkán használjuk. (A have to gyakoribb.) A mustn t + szótári alak szerkezetet használjuk, ha valami tilos, meg van tiltva. You mustn t smoke here. Itt tilos dohányozni. A mustn t vagy can t segédigét is használhatjuk, amikor szabályokról van szó. You mustn t park here. You can t park here. Itt tilos parkolni. Itt nem lehet parkolni. A must és a have to jelentése nagyon hasonló, de van egy kis különbség. A have to szerkezetet külső, általános kötelességre használjuk (pl. munkahelyi szabály vagy törvény). A must ot inkább olyankor használjuk, amikor a beszélő akar kényszert alkalmazni (pl. tanár a diákjaival vagy szülő a gyerekeivel szemben). De gyakran mindegy, hogy melyiket használjuk. A mustn t és a don t have to szerkezeteknek azonban teljesen eltérő a jelentése. Hasonlítsuk össze: You mustn t go. = You can t go. It s prohibited. Tilos elmenned. = Nem szabad elmenned. Tilos. You don t have to go. = You can go if you want, but it s not obligatory/necessary. Nem kell elmenned. = Elmehetsz, ha akarsz, de nem kötelező. 5D mozgást jelentő igék és elöljárók The man went up the steps and into the church. I ran over the bridge and across the park. He drove out of the garage and along the street. A férfi felment a lépcsőn és be a templomba. Átszaladtam a hídon, aztán keresztül a parkon. Kihajtott a garázsból, majd végig az utcán. Mozás kifejezésére használjunk mozgást jelentő igét pl. go, come, run, walk, stb. és egy mozgást jelentő elöljárót, pl. up, down, stb. Legyünk óvatosak az in / into és out / out of használatakor. Az into / out of elöljárók után mindig főnevet kell használnunk. Az in vagy out elöljárókat használhatjuk főnév nelkül is. Come into the living room. Come in. Gyere be a nappaliba. Gyere be. He went out of the house. He went out. Kiment a házból. Kiment. File 6

14 6A A feltételes mód első típusa: if + jelen, will + szótári alak (first conditional) If I miss the bus, I ll get a taxi. She won t be angry if you tell her the truth. What will you do if it rains? Ha lekésem a buszt, taxival megyek. Nem fog haragudni, ha megmondod az igazságot. Mit csinálsz, ha esik? Az if + jelen idő, will + szótári alak szerkezetet lehetséges jövőbeli szituációk és azok következményeinek kifejezésére használjuk. Az if-es mellékmondat egyaránt állhat elöl és hátul. I ll come if you like. OR If you like, I ll come. Eljövök, ha szeretnéd. VAGY Ha szeretnéd, eljövök. Figyeljük meg, hogy ha az if-es tagmondat áll elől, a tagmondatok közé vesszőt teszünk. A másik tagmondatban használhatjuk a felszólító módot vagy a can segédigét. If you miss the bus, get a taxi. Ha lekésed a buszt, menj taxival. If you miss the bus, you can get a taxi. Ha lekésed a buszt, foghatsz egy taxit. 6B A feltételes mód második típusa: if + múlt, would + szótári alak (second conditional) If a bear attacked me, I d run away. If I didn t have children, I wouldn t live in the country. Would you take the manager s job if they offered it to you? Ha megtámadna egy medve, elfutnék. Ha lennének gyerekeim, nem laknék vidéken. Vállalnád az igazgatói posztot, ha felajánlanák neked? Az if + múlt idő, would + szótári alak szerkezetet akkor használjuk, amikor jelen vagy jövő időben valószínűtlen, lehetetlen vagy elképzelt szituációról és annak következményeiről beszélünk. (Magyar nyelvtan szerint ez a feltételes mód jelen ideje) If a bear attacked me, I d run away. = I m imagining this situation. It s very improbable. Ha megtámadna egy medve, elfutnék. = Elképzelem ezt a helyzetet. Nagyon valószínűtlen. A would / wouldn t minden számban és személyben megegyezik. A would rövidített alakja: d (I d, you d, he d, stb.), a would not é pedig: wouldn t. Az if-es mellékmondat egyaránt állhat elöl és hátul. If I saw a bear, I d run. OR I d run if I saw a bear. Ha meglátnék egy medvét, elfutnék. VAGY Elfutnék, ha meglátnék egy medvét. A can segédige feltételes alakja: could, NEM would can. If I had a car, we could drive there. Ha lenne autóm, azzal mehetnénk oda. A be igénél egyes szám 1. és 3. személyben a were alakot is használhatjuk (a was helyett). If he was / were here, he d help you. Ha itt lenne, segítene. Az If I were you (A helyedben ) kezdetű mondatokban nem használhatjuk a was alakot. Ezt a kifejezést gyakran használjuk, amikor tanácsot akarunk adni. If I were you, I wouldn t go there. Ha a helyedben lennék, / A helyedben nem mennék oda.

15 A feltételes mód első és második típusa: összehasonlítás Az első típust használjuk valószínű, lehetséges jövőbeli szituációk kifejezésére. If I have time tomorrow, I ll help you. (= maybe I will have time) Ha lesz holnap időm, segítek neked. (= lehet, hogy lesz időm) A második típust használjuk valószínűtlen, lehetetlen vagy elképzelt szituációk kifejezésére. If I had time tomorrow, I d help you. (= I won t have time.) Ha lenne holnap időm, segítenék neked. (= nem lesz időm) 6C lehetőség kifejezése: may / might + szótári alak (possibility) We might have a picnic tomorrow, but it depends on the weather. Piknikezhetünk holnap, de az időjáráson múlik. I might not go to the party. I haven t decided yet. Lehet, hogy nem megyek el a buliba. Még nem döntöttem el. I may go to the party, but I m not sure. Lehet, hogy elmegyek a buliba, de nem vagyok benne biztos. I may not have time to do everything today. Lehet, hogy nem lesz időm ma mindent megcsinálni. A might not és a may not szerkezeteket általában nem rövidítjük. A might / may és might not / may not +szótári alak szerkezetet használjuk jövőbeli lehetőség kifejezésére. It might / may rain. = It s possible that it will rain. Lehet, hogy esni fog. = Lehetséges, hogy esni fog. A might / may (not) alakja minden számban és személyben megegyezik. I might / may, he might / may, we might / may, stb. 6D A May I / May we szerkezetet engedély kérésére is használhatjuk. May I use your phone? (= can I use your phone). Használhatom a telefonját? Tanács kifejezése: should / shouldn t (advice) I think you should change your job. The government should do more for old people. Szerintem állást kéne változtatnod. A kormánynak többet kellene tennie az idős emberekért. A should / shouldn t + szótári alak szerkezetet akkor használjuk, ha tanácsot akarunk adni valakinek, vagy azt akarjuk kifejezni, szerintünk mit helyes tenni egy bizonyos helyzetben. You should cut your hair. = I think it would be a good idea. Le kéne vágatnod a hajadat. = Szerintem jó ötlet lenne. A should / shouldn t + szótári alak minden számban és személyben megegyezik. Az ought to / ought not to szerkezetet is használhatjuk a should / shouldn t helyett. You ought to change your job. Állást kéne változtatnod.

16 File 7 7A Present perfect + for és since A Where do you live now? Hol laksz most? B In Manchester. Manchesterben. A How long have you lived there? Mióta laksz ott? B I ve lived there since óta lakom itt. A Where do you work? Hol dolgozol? B In a primary school. Egy általános iskolában. A How long have you worked there? Mióta dolgozol ott? B I ve worked there for five years. Öt éve dolgozom ott. A present perfect és a for vagy since elöljárók használatával fejezhetjük ki, ha egy cselekvés vagy történés a múltban kezdődött és a jelenben is tart. I ve lived in Manchester since = I came to live in Manchester in 1990 and I live in Manchester now óta élek Manchesterben. = 1990-ben jöttem Manchesterbe és azóta itt lakom. A How long? kérdéssel kérdezhetünk rá egy cselekvés vagy történés időtartamára. Ebben az esetben nem használhatjuk az egyszerű jelen időt. NEM How long do you live here? I live in Manchester since A since elöljárót használjuk, amikor egy időszak kezdetét adjuk meg, pl. since 1980, since last June, stb. I ve been afraid of water since I was a child. Gyerekkorom óta félek a víztől. A for elöljárót használjuk, amikor egy időszakról, időtartamról beszélünk, pl. for two weeks, for ten years, stb. I ve had this car for three months. Három hónapja van meg ez az autóm. 7B Present perfect vagy egyszerű múlt idő (2) How long has Tarantino been a director? Tarantino mióta rendez filmeket? He s been a director since the 1980s óta. How many films has he made? Hány filmet rendezett? He s made six films. Hatot. How long was Hitchcock a director? Hitchcock mennyi ideig rendezett filmeket? He was a director for 50 years. 50 évig. How many films did he make? He made 52 films. Hány filmet készített? Ötvenkettőt. A present perect + how long?, for és since szerkezettel fejezhetjük ki, ha egy időszak a múltban kezdődött és a jelenben is tart. How long have you been married? I ve been married for 10 years. (= I m married now.) Mióta vagy házas? Tíz éve. (= Most is házas vagyok.) Az egyszerű múlt + how long? és for szerkezetet akkor használjuk, amikor egy múlban befejeződött időszakról van szó. How long was he married? He was married for two years. (= He s not married now.) Mennyi ideig volt házas? Két évig. (= Most nem házas.)

17 A since elöljárót nem használhatjuk az egyszerű múlttal. NEM He was Prime Minister since A from to elöljárókat kell használnunk. He was Prime Minister from 1999 to tól 2003-ig volt miniszterelnök. 7C Múltbeli szokás kifejezése: used to / didn t use to + állítás tagadás I I You You He used to He didn t use to She wear glasses. She wear glasses. It It We We They They.? kérdés I I I you you you Did he use to wear glasses? Yes, he did. No, he didn t. she she she we we we they they they A used to / didn t use to + szótári alak szerkezetet olyankor használjuk, amikor olyasmit akarunk kifejezni, ami a múltban rendszeresen ismétlődött vagy szokás volt, de most már nem igaz, ilyenek pl. a gyerekkorban történt események. I used to have long hair. We used to play in the street. We didn t use to have a TV. Régen hosszú hajam volt. Mindig az utcán játszottunk. Nem volt tévénk. Ebben a jelentésben az egyszerű múlt időt is használhatjuk. I had long hair when I was a child. Gyerekkoromban hosszú hajam volt. 7D A used to csak múlt időben létezik. Jelenlegi szokásokra nem használhatjuk. Ennek kifejezésére az egyszerű jelen idő + usually szerkezet való. I usually cook in the evenings. Esténként szoktam főzni. NEM I use to cook in the evenings. Figyelem! A magyar nyelvben a régies szokott volt fordulat fejezi ki ezt a nyelvi sajátosságot. A modern nyelvben nincs erre külön kifejezésünk, a szövegkörnyezetből következtethetünk a használatára. A szoktam kifejezést jelen idejű szokásokra használjuk. A passzív (szenvedő) szerkezet: be + ige 3. alakja Jelen idő

18 + állítás tagadás? kérdés Risotto is made with rice. It isn t made with pasta. A rizottó rizsből készül. Nem tésztából készül. Is it made with meat? Húsból készül? These offices are cleaned every morning. They aren t cleaned on Saturdays. Are they cleaned on Sundays? Ezeket az irodákat minden reggel kitakarítják. Vasárnap nem takarítják őket. Vasárnap kitakarítják őket? Múlt idő + állítás tagadás? kérdés Guernica was painted by Picasso. It wasn t painted by Dali. A Guernicát Picasso festette. Nem Dali festette. When was it painted? Mikor festették? The pyramids were built by the Egyptians. They weren t built by the Greeks. Why were they built? A piramisokat az egyiptomiak építették. Nem a görögök építették őket. Miért építették őket? Az angolban ugyanazt a dolgot gyakran kétféleképpen is kifejezhetjük: aktív vagy passzív igei szerkezettel. Picasso painted Guernica. (active) Guernica was painted by Picasso. (passive) Picasso festette a Guernicát. (aktív) A Guernicát Picasso festette. (passzív) Az aktív mondatban inkább az alanyon van a hangsúly (pl. Picasso). A passzív mondatban inkább a tárgyon van a hangsúly (pl. Guernica). A magyarban ezt az árnyalatnyi különbséget a szórenddel ill. hangsúlyozással tudjuk kifejezni. A passzív szerkezetet használjuk olyankor is, amikor a mondat alanya nem fontos vagy nem ismert. My car was stolen last week. (I don t know who stole it.) Múlt héten ellopták az autómat. (Nem tudom, ki lopta el.) A jelen idejű passzív szerkezetet az am / is / are + ige 3. alakja szerkezettel képezzük. A múlt idejű passzív szerkezetet a was / were + ige 3. alakja szerkezettel képezzük. Ha fontos, hogy ki hajtja végre a cselekvést, a by + személy szerkezettel jelezhetjük. The Lord of the Rings was written by Tolkien. A Gyűrűk urát Tolkien írta. A magyar nyelvben ritkán használjuk a passzív szerkezetet. Helyette bizonyos igéket (pl. készül, épül, íródott, stb.) ill. rejtett alanyú mondatszerekezetet használunk. File 8 8A valami, semmi, stb. (something, anything, nothing, etc.) + állítás? kérdés és tagadó ige 6 tagadás / tagadó rövid válasz emberek somebody anybody nobody someone anyone no one valaki valaki senki dolgok something anything nothing valami valami semmi helyek somewhere anywhere nowhere valahol valahol sehol A somebody, something, someone, stb. határozatlan névmásokat akkor használjuk, amikor nem jelöljük meg, hogy pontosan kiről, miről vagy melyik helyről van szó.

19 Somebody broke the window. Valaki betörte az ablakot. I went somewhere nice at the weekend. Szép helyen jártam a hétvégén. Az anything, anybody, anywhere névmásokat kérdésekben vagy tagadó mondatokban használjuk. I didn t do anything last night. NEM I didn t do nothing. Semmit sem csináltam tegnap este. Figyeljünk arra, hogy a magyarral ellentétben az angolban egy mondatban csak egy tagadás szerepelhet. A nobody, nothing, nowhere névmásokat rövid tagadó válaszokban vagy tagadó értelmű mondatokban (állító igével) használhatjuk. Who s in the bathroom? Ki van a fürdőszobában? Nobody. Nobody s in the bathroom. Senki. Senki sincs a fürdőszobában. NEM Anybody is in the bathroom. A somebody, nobody, stb. ugyanazt jelenti, mint a someone, no one, stb. Somebody s in the bathroom. Valaki van a fürdőszobában. Is anybody in the bathroom? Van valaki a fürdőszobában? There isn t anybody in the bathroom. Nincs senki a fürdőszobában. 8B Mennyiséghatározók (quantifiers) too, too much, too many I m stressed. I have too much work. My diet is unhealthy. I eat too many cakes and sweets. I don t want to go out. I m too tired. Stresszes vagyok. Túl sok a munkám. Egészségtelen az étrendem. Túl sok süteményt és édességet eszem. Nem akarok szórakozni menni. Túl fáradt vagyok. A too, too much, too many használatával azt fejezzük ki, hogy több, mint amennyi jó lenne. Mellékneveknél a too + melléknév szerkezetet használjuk. NEM I m too much tired. A too much megszámlálhatatlan főnév előtt áll (pl. coffee, time). A too many megszámlálható főnevek előtt áll (pl. cakes, people). enough Do you eat enough vegetables? I don t drink enough water. This dress isn t big enough. Elegendő zöldséget eszel? Nem iszom elég vizet. Ez a ruha nem elég nagy. Az enough főnév előtt azt jelenti, hogy valami éppen annyi, amennyi szükséges. Az enough melléknevek után áll. a little, a few A Do you take sugar? Kérsz cukrot? B Yes. Just a little. Igen. Csak egy keveset. A Do want some chips? B Kérsz sült krumplit? Yes, but just a few. Igen, de csak néhányat. I eat a little meat. Eszem egy kis húst. Can you buy a few bananas? Vennél néhány banánt? I drink very little coffee. He has very few friends.

20 Nagyon kevés kávét iszom. Nagyon kevés barátja van. Az a little / very little és a few / very few szerkezeteket használjuk kis mennyiségek kifejezésére. Az a little / very little szerkezeteket megszámlálhatatlan, az a few / very few szerkezeteket pedig megszámlálható főnevek esetében használjuk. 8C Többszavas igék szórendje (word order of phrasal verbs) Every morning I get up at Then I turn on the radio. I always have to look for my glasses. Minden reggel 8-kor kelek. Aztán bekapcsolom a rádiót. Mindig keresnem kell a szemüvegemet. Többszavas ige = ige + viszonyszó (elöljáró vagy határozószó), pl. get up, turn on, look for. 1 Bizonyos többszavas igéknek nincs kötelező vonzata. Come in and sit down. Gyere be és ülj le! What time do you get up? Hánykor kelsz fel? 2 Bizonyos többszavas igéknek van kötelező vonzata és elválaszthatók egymástól. Put on your coat. Vedd fel a kabátodat! Turn off the TV. Kapcsold ki a tévét! Ezeknél az igéknél a viszonyszót (on, off, stb.) a vonzat elé vagy mögé is tehetjük. Put on your coat. VAGY Put your coat on. Vedd fel a kabátodat! Turn off the TV. VAGY Turn the TV off. Kapcsold ki a tévét!. Ha a vonzatot névmással helyettesítjük (me, it, him, stb.), az mindig az ige és a viszonyszó között áll Here s your coat. Put it on. NEM Put on it. Itt a kabátod. Vedd fel! I don t want to watch TV. Turn it off. NEM Turn off it. Nem akarok tévét nézni. Kapcsold ki! 3 Bizonyos többszavas igéknek van kötelező vonzata és elválaszthatatlanok egymástól. I m looking for my keys. Keresem a kulcsaimat. I m looking for them. Keresem őket. Ezeknél a többszavas igéknél az ige (pl. look) és a viszonyszó (pl. for) sosem válik el egymástól. I looked after my little sister. NEM I looked my little sister after. Vigyáztam a kishúgomra. I looked after her. NEM I looked her after. Vigyáztam rá. 8D Rövid válaszok: egyetértés (so, neither + segédigék) A I love football. Szeretem a focit. B So do I. Én is. A I went to university. Jártam egyetemre. B So did I. Én is. A I m not married. Nem vagyok házas. B Neither am I. Én sem. A I don t smoke. Nem dohányzom. B Neither do I. Én sem. A So do I / Neither do I, stb. szerkezettel fejezzük ki, ha valamiben hasonlítunk a beszélgetőpartnerre. A So + segédige + I szerkezetet használjuk állító mondatokban.

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

New English File Pre-intermediate

New English File Pre-intermediate New English File Pre-intermediate Nyelvtani segédlet 06-20-550-20-50 06-96-550-550 www.royalnyelviskola.hu info@royalnyelviskola.hu R o y a l N y e l v i s k o l a Oldal: 1 File 1 New English File Pre-Intermediate

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ).

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉRTELMI EGYEZTETÉS A mellékmondatban

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

New English File Elementary Grammar Bank

New English File Elementary Grammar Bank New English File Elementary Grammar Bank File 1 1A a be ige jelen ideje Teljes alak Rövid alak I am your teacher. I m your teacher. Én vagyok a tanárod./én vagyok az Önök tanára. You are in room 13. You

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános megjegyzések: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. pl. Ha látom, beszélek vele. If I see

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 99. Nap/Day ninety-nine FÜGGŐ BESZÉD II. - egyeztetés (idő, hely..) - módbeli segédigék -going to éshave to - felszólítás/tiltás - kérdezősködés - pár apróság FÜGGŐ BESZÉD reported

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 97. Nap/Day ninety-seven FOLYAMATOS JÖVŐ IDŐ EDDIG TANULT IGEIDŐK MÚLT IDŐ JELEN IDŐ JÖVŐ IDŐ EGYSZERŰ EGYSZERŰ EGYSZERŰ FOLYAMATOS FOLYAMATOS FOLYAMATOS BEFEJEZETT BEFEJEZETT

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions)

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) Beszélgetés során gyakran teszünk úgy kijelentéseket, hogy egyúttal rögtön megkérjük a hallgatót, hogy igazolja kijelentésünk igazságát (utókérdést teszünk fel). A magyarban

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

Függő beszéd az angolban - reported speech

Függő beszéd az angolban - reported speech Függő beszéd az angolban - reported speech If the reporting verb is in the past tense: Tenses Direct Sentence Indirect Sentence Tenses Simple "I clean the windows every She said she cleaned the Pres.:

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar Igeidők - Jelen Talán a legnehezebb nyelvtani témakör a magyaroknak. Bár nincs felmérés a birtokunkban, valószínűsíthetõ, hogy a legtöbben

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

New English File Elementary

New English File Elementary New English File Elementary Nyelvtani segédlet 06-20-550-20-50 06-96-550-550 www.royalnyelviskola.hu info@royalnyelviskola.hu R o y a l N y e l v i s k o l a Oldal: 1 New English File Elementary Grammar

Részletesebben

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul GYAKORLÁS 17-19. nap Felszólító mód Érzelmeket kifejező igék Some és any ISMÉTLÉS-GYAKORLÁS 17-19. nap FELSZÓLÍTÓ MÓD imperative mood Hogyan képezzük a felszólító módot?

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás)

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) 1. There will be fog. Köd lesz. 2. There will be some rain. Lesz egy kis eső. 3. Will there be any snow? Lesz hó? 4. It won t be sunny. Nem

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

PAST PERFECT CONTINUOUS

PAST PERFECT CONTINUOUS PAST PERFECT CONTINUOUS ALAKJA A Past Perfect Continuous-nak két segédigéje van: HAD ez a perfect szemléletet segít kifejezni BEEN ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezt használjuk kijelentő, állító

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

Olvasd el a példákat figyelmesen!

Olvasd el a példákat figyelmesen! SZÓFAJOK KOMBINÁCIÓJA Lecke (Kezdő 3. / 4.) MELLÉKNÉV + FŐNÉVI IGENÉV Egy nagyon fontos és praktikus szerkezetet fogunk megtanulni. Mégpedig azt, hogy hogyan tudunk összekötni mellékneveket igékkel. Ezt

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Túlélő angol kezdőknek

Túlélő angol kezdőknek Túlélő angol kezdőknek 10. lecke Ruhák (Fordítás - Megoldás) 1. a. We are writing letters. Leveleket írunk. (most) b. We write letters. (every day) Leveleket szoktunk írni. 2. a. I am wearing a blue T-shirt.

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

TANANYAGCSOMAGOK WORD AND SENTENCE STRUCTURE MANAGE YOUR ENGLISH SZÓSZERKEZETEK

TANANYAGCSOMAGOK WORD AND SENTENCE STRUCTURE MANAGE YOUR ENGLISH SZÓSZERKEZETEK Mit értünk szószerkezetek alatt? SZÓSZERKEZETEK Szószerkezetek alatt a szavak különböző nyelvtani struktúrákban, viszonyokban való összekapcsolását értjük. A szószerkezetek nem mondatok (azaz írásban,

Részletesebben

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből szóbeli- és írásbeli vizsga segédletek, és kiegészítő anyagok: http://szinyeigimibp.hu/moodle TÉMAKÖRÖK 1. Személyes vonatkozások, család Életrajz: Starter unit: Lesson A,B,C,D,E, Unit 8 Családi kapcsolatok:

Részletesebben

1 F őnevek és melléknevek

1 F őnevek és melléknevek A témakör elején pontokba van szedve, hogy miről fogsz olvasni / tanulni 1 F őnevek és melléknevek Ebben a leckében a főnevekről és melléknevekről tanulhatsz. A lecke tartalma: Főnevek többes száma Névelők

Részletesebben

2(1) nyelvtani összefoglaló táblázat értelmezése. I: doesn t, don t, don t, don t, doesn t, don t, don t, doesn t

2(1) nyelvtani összefoglaló táblázat értelmezése. I: doesn t, don t, don t, don t, doesn t, don t, don t, doesn t Present Simple Egyszerű jelen Project1 unit 4 és Project2 unit 1 és Project 3 unit 0 Get To The Top 1/3a,b és 2/1a és 3/1a -állító mondatok -tagadó mondatok -kérdések -rövid válaszok nyelvtani magyarázat,

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk.

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk. A feltételes mondatoknak négy alaptípusa van. 0. típus IF... jelen idõ, jelen idõ If you ask anyone for some help, you re always so embarrassed. Ha bárkitõl is kérsz egy kis segítséget, mindig olyan zavarban

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT

A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT Mi a célhatározói mellékmondat? A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT A célhatározói mellékmondat a mi célból? / miért? (WHY?) kérdésre válaszol (azaz meghatározza az adott cselekvés célját). pl. Táncoltam, hogy

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy azt a sok hasonló közül kijelöli. amely a polcon van.

A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy azt a sok hasonló közül kijelöli. amely a polcon van. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses) MEGKÜLÖNBÖZTETŐ ÉRTELMŰ, KIJELÖLŐ JELZŐI MELLÉKMONDAT (Defining Relative Clause) MIKOR HASZNÁLJUK? A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó 1. Nyelvtani szerkezetek D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint A2: általában megérti és helyesen használja a legegyszerűbb szerkezeteket szóban és írásban, rendszeresen

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV 9. ÉVFOLYAM KEZDŐ CSOPORT Tankönyv: Real Life Elementary Leckék: Unit 1-6 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások (Starter Unit) Birtokos szerkezetek

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle The Lion Sleeps Tonight By The Tokens You Tube links: http://www.youtube.com/watch?v=z0iw89l6afo http://www.youtube.com/watch?v=3tp7yjupkfg&feature=related Listen to the familiar song and separate the

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

Igeidők Present Simple

Igeidők Present Simple Angol kifejezések Made of szerkezet Houses are made of brick- A házak téglából készülnek A house is made of brick- A ház téglából készül A book is made of paper- A könyv papírból készül A castle is made

Részletesebben

GYAKORISÁGOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Milyen gyakran?)

GYAKORISÁGOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Milyen gyakran?) GYAKORISÁGOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Milyen gyakran?) Ezek nem határozzák meg, hogy a cselekvés a múltban, jelenben vagy a jövőben történik-e, csak azt, hogy milyen gyakorisággal. Mellettük mindig egyszerű

Részletesebben

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok)

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) A szerkezet felépítése Sokszor azt akarjuk kifejezni, hogy VALAKIRŐL valahogyan vélekednek az emberek. Ilyenkor előfordul,

Részletesebben

IDŐPONTOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Mikor?)

IDŐPONTOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Mikor?) IDŐPONTOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Mikor?) Kérdezés az időpontra: WHEN? = Mikor? Ezek rendes helye a mondat végén van, de ha akarjuk, kiemelhetjük mondat elejére. jelenre utalók NOW (most) TODAY (ma) THIS

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Angol nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK III.RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK III.RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK III.RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 4.) MÉG TÖBBET A GET IGÉRŐL A megpróbáltatásaidnak még nincs vége. Viszont most lehetőséged nyílik, hogy végre a get szóval is barátságot köss, és tiszta

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous)

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) ALAKJA A folyamatos jövőnek két segédigéje van: WILL ez a jövő idejűséget segít kifejezni BE ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezeket használjuk minden számban és

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

A JÖVŐ IDEJŰSÉG EGYÉB KIFEJEZŐ ESZKÖZEI

A JÖVŐ IDEJŰSÉG EGYÉB KIFEJEZŐ ESZKÖZEI A JÖVŐ IDEJŰSÉG EGYÉB KIFEJEZŐ ESZKÖZEI GOING TO SZERKEZET Használata: Ezt a szerkezetet két esetben használhatjuk: SZÁNDÉKBAN ÁLLÓ, TERVEZETT (de még nem biztos) közeli jövőbeli esemény (= szándékában

Részletesebben

Present Perfect - Befejezett jelen

Present Perfect - Befejezett jelen Present Perfect - Befejezett jelen Forms - Képzése: [has/have + past participle] [has/have + befejezett melléknévi igenév] Minden igének van ilyen formája, méghozzá az úgynevezett "harmadik alak". Ez a

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Angol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet angol nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven - Alapvető, létfontosságú dolgok Can you help me, please? Segítségkérés Tudna segíteni? Do you speak English? Beszélsz ul? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e ul Do you speak _[language]_?

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben