DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK ÉS MEZŐGAZDASÁGÁNAK EGYES KÉRDÉSEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK ÉS MEZŐGAZDASÁGÁNAK EGYES KÉRDÉSEI"

Átírás

1 BASSA ZOLTÁN * NESZMÉLYI GYÖRGY ** DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK ÉS MEZŐGAZDASÁGÁNAK EGYES KÉRDÉSEI világgazdaságnak.ugyanakkorazország(kül)gazdaságpolitikájaszempontjábólúj szakaszbalépett.adél koreaigazdaságaválságraválaszulbevezetettreformokkal Dél Koreaaz aspénzügyiválságmellettisjelentőstényezőjemaradta kozik,ugyanakkoranemzetközikereskedelemliberalizációjánaknyománkomoly helyzetéttekintjükát.amezőgazdaságterületévelaszakirodalomritkábbanfoglal nyitottabbáváltakereskedelemésatőkeáramlásokkülönbözőformáinakterületén egyaránt,ésmintegyezekfolytatásakéntészakkelet Ázsiaüzletiszolgáltatásiköz pontjávákívánválni.aii.részbenadél koreaimezőgazdaságfejlődésétésjelenlegi BEVEZETŐ kihívásokkalszembesüleszektor. kent.anagyobbvisszaesésnekahazaivalutaleértékelődéseésazeladatlankészle Aválságévében1998 banadél koreaiexportusadollárbanmérveenyhéncsök I. DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK EGYES KÉRDÉSEI *BudapestiGazdaságiFőiskola,KülkereskedelmiFőiskolaiKar,óraadótanár,JETRO(Japan tekkülföldiértékesítésevetettgátat.ahazaikeresletdrasztikusvisszaesésenyomán abehozataljelentősen USAdollárbanmérve36% kal visszaesett.enneknyo mán szembenaz esidőszakkal azországkereskedelmiésfolyófizetési I.1. ExternalTradeOrganization)budapestiiroda,kutatóZtanácsadó. Dél-Korea külkereskedelme **SzentIstvánEgyetem,GazdaságZésTársadalomtudományiKar,PhD.

2 ban(1998)acsökkenőbehozataleredményezteakereskedelmimérlegtöbbletet, eskétévesidőszakbantöbbmintmásfélszeresérebővült,újabblendületetadvaa mérlegtöbbletetkönyvelhetettel,amelyetazótaisfenntartott.mígaválságidőszak BASSA gazdaságinövekedésnek.2004 bentöbbmint30mrdusdkereskedelmimérleg Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK többletetkönyvelhetettelazország. Azexport/GDParányaz1996 os32,3% ról44,1% ranőtt.azimport/gdparány importéval.sőt,azexportegyedüla annakfenntartásábanelsőrendűszerepetjátszott,hogy1999 tekintve aválságelőttiutolsó békeévhez 1996 hozké óta növekedési üteme lépést tudott tartani ugyanebbenazidőszakbantöbbmint3százalékponttalcsökkent,36,4% ra.a dél- gazdaság még exportorientáltabbá, még nyitottabbá vált.1 Japánba.AzUSAtovábbraisstabilfelvevőpiacaadél koreaitermékeknek. tőke beáramlászajlottle(vietnam,fülöp szigetek,amáremlítettkínamellett).ér dekes,hogydél KoreamamárnagyobbértékbenexportálazEurópaiUnióba,mint részesedésecsökkent,ottazonbannőttaforgalom,aholjelentősdél koreaiműködő is.azegyébtávol keletiországokbairányulókivitel pest a export célországait dél-koreai termékek iránt folyamatosan növekvő keresletet biztosító előretörése a legfontosabb fejlemény.kína már a dél-koreai vállalatok legfontosabb külföldi piaca, ami összefügg a cégek helyi közvetlen tőkebefektetéseinek gyors szaporodásával japánközvetlentőkebefektetésekjobbankoncentrálódnakafeldolgozóiparra,mint Kínaésatávol keletiországokrészesedéseadél koreaiimportbannőtt,mígaz hatásasemelhanyagolható.atávol keletiországokbólszármazóimportnövekedé azamerikaivagyeurópaibefektetések.afogyasztásicikkekesetébenajapánreláci óbanlezajlott egyébfejlettviszonylatokhozképestmegkésett importliberalizáció jelzi,amelyetazisfenntart,hogya USA éjelentősen,azeu épedigkisebbmértékbencsökkent.japán továbbra is komoly részesedése a behozatalból a dél-koreai gazdaságnak a tőkejavaktól való gépkocsi.a90 esévekközepénadél koreaiinformációs technológiaiexportotigen séhezvietnam,thaiföld,szingapúréshongkongesetébenjárultakhozzájelentő désetovábbnőtt,52,5% ról62,5% ra.ateljesexportfeleelektronikaicikk,illetve Akiviteláruszerkezetét2tekintve közöttagépek,berendezésekrészese hosszú távon tapasztalható importfüggését táblázat.) sebbenahelyidél koreaiérdekeltségek.(l.1. racsökkent,atextiliparitermékekrészesedése2004 benmárcsak6%volt.avegyipa 2003közöttaziparinyersanyagokéskönnyűiparicikkekrészesedése32,7% ról21,7% amelyneknyománrészesedésük2004 re(10,3%)megközelítetteafélvezetőkét (10,4%),amelyeka90 esévekközepénmég12 13% otképviseltekakivitelből.1995 sebezhetővétette,hogyaztúlságosanafélvezetőkrekoncentrálódott.az elmúlt évben diverzifikáció irányába hatott a mobil telefonok exportjának növekedése, ritermékeksúlyavalamelyestnőttés2004 benmegközelítettea10% ot. 1AzInternationalFinancialStatisticsYearbookésazAsianDevelopmentBank(www.adb.org) 2AzáruszerkezetiváltozásokatazAsianDevelopmentBank(www.adb.org)ésaKorea adatbázisaalapján. InternationalTradeAssociation(http://global.kita.net)adataialapjánelemezzük.

3 82 EgyesültÁllamok 1996Export Import2004 EU WORKING PAPERS 2/ táblázat Egyébtávol keletiországok 16,0 Dél-Korea külkereskedelmének 25,7 17,6 földrajzi 17,7 22,2 12,4 megoszlása 8,6 (%) 1 15,3 hozatalmindössze0,4% a,mígaháztartásielektronikáé1,8%.ugyanakkordél csakegykisrészefogyasztásicikk:agépkocsikrészesedése2004 benisateljesbe Agépekésberendezésekrészesedéseazimportból36%körülmaradt.Ezeknek Megjegyzés: Egyéb távol-keleti országok: Hongkong, Szingapúr, Tajvan, Malajzia, Thaiföld, Indonézia, Fülöp-szigetek, Vietnam. Tajvan esetében a évi adatokat vettük figyelembe. bólenyhénemelkedett.aföldrajziirányokhozképestnemtúldrasztikusáruszerke Koreafélvezetőimportja2004 benmegközelítetteetermékekkiviteléét.anyers anyagoksúlya akőolajárnövekedésemiatt 1995és2003között14% róltöbb mint20% ranőtt.azélelmiszerekéskönnyűiparitermékekrészesedéseazimport anyagokésalapanyagokrészesedéseugyanvalamivel20%alácsökkent,deatüzelő importot Szaúd Arábiaazim zetiváltozásokbólkitűnik,hogyaz egyes távol-keleti országokból, különösen a Kínából tatottkereskedelemnagyságábankeresendő,hanemabban,hogydél Koreaelőszörírt portnegyediklegfontosabbforrásországa,megelőzveausztráliátésnémetországot. AzországkülkereskedelmétbefolyásolótényezőkéntérdemesmegemlíteniaChilé megállapodást.ennekjelentőségenemalatin amerikaiországgalfoly származó behozatal növekedése nem írható pusztán az olcsó könnyűipari termékek fogyasztói elektronikai cikkek importnövekedésének számlájára, hanem (és egyre fontosabb) részét képezik az importált alkatrészek, gépek, valamint az élelmiszerek is. A kőolaj a földgáz világpiaci árváltozása nem elhanyagolható mértékben befolyásolja a dél-koreai számolnak.achilévelaláírtmegállapodásutánakormányígéretettett,hogy10év azokatamegállapodásokat,amelyneknyománamezőgazdaságiimportnövekedésével nalszabadkereskedelmimegállapodásokról.adél koreaifarmerekhevesenellenzik folytatjapánnal,kanadával,azefta val,azusa valésszingapúrralésazasean alászabadkereskedelmimegállapodástegymásikországgal.dél Koreatárgyalásokat vel2003 banaláírt(ésaparlamentekáltal2004elejénratifikált)bilaterálisszabad- farmerekneknyújtandóhitelekre.3 alatt119billió2wont(100mrdusd)fordítanakvidékfejlesztésiberuházásokraés 3Lee,JooZhee,2004. Japán Kína EurópaiUnió 11,2 11,5 8,3 22,2 13,5 8,1 20,9 14,1 5,7 20,8 10,5 12,5 1Forrás:DirectionofTradeStatistics2003ésJune2005,IMF. 2 Billió: ezer milliárd =

4 AWTOcancuni,majd2006.júliusikudarcaisabilaterálisszabadkereskedelmi BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK kedelmiövezetlétrehozásához.atávol keletiországoktervbevettékarégiószinte létrehozásátis. megállapodást,akkormegnyílhatazútegyjapán Dél Korea Kínaszabadkeres egészérekiterjedő(asean,japán,dél Korea,Kína)szabadkereskedelmiövezet értelmezhetők.hadél KoreaJapánnalaláírjaaszabadkereskedelmi megállapodásokmegkötéséreösztönzidél Koreát,deehhezhozzákelltenni,hogya távol-keleti országokkal, illetve az ASEAN-nal folytatott tárgyalások elsősorban az értékelődése,kényszerűeladása( ),majdabefektetőkbizalmánakvisszaté Akülfölditőkebeáramlásánakfelgyorsulóliberalizálása,avállalativagyonokle as pénzügyi válság óta erősödő regionális együttműködési folyamat részeként legfontosabbberuházókká,abizonytalanhazaiháttérrelbírójapánbefektetőkkelés mintakorábbiévtizedekbenösszesen.a esvisszaesésutánaműködő I.2. A növekvő szerepe későbbváltakaktívabbákülönösenabanki,pénzügyiésitszolgáltatásokterületén. tőkebeáramlása benismétfelgyorsult. akoreaigazdaságakkormégbizalmatlanamerikaibefektetőkkelszemben,akikcsak Érdekesség,hogy1999 ben átmenetileg azeurópaiunióországaiváltaka rése(1999 )nyomána ( ) ben(aháromévátlagában)közel80% raemelkedett(wir, AzFDI nbelülafúziókésfelvásárlások(m&a)arányaaválságelőtti25 30% ról külföldi működő beáramlása 1998 óta igen jelentősen ja,hogyigenjelentősekazilyenútonkülföldikézbekerültdél koreaivállalativa 2000),deapénz tőkepiaciműveleteketisfigyelembevevőm&astatisztikamutat gyonok.aválságidőszakbanadél koreai külföldivegyesvállalatokesetébenakül földiekgyakrankivásároltákadél koreairészesedésegyrészétvagyegészét,mégha acégnemisvoltnyereséges.awir(2000)szerintaz1998 asdél koreaifúziókés globálisana43.legnagyobbm&aügyletkéntacitigroup2,7mrdusd értfelvásá roltaakorambankot ben felvásárlásokközel40% ailyenügyletvolt.zöldmezős beruházásokról kevésbé beszélhetünk, sokkal inkább a gyakran igencsak leértékelődött vállalati vagyonok felvásárlásáról. A dél-koreai vállalatok pénzügyi helyzetének javulásával sem csökkent jelentősen a fúziók felvásárlások éves összege, s ez a felvásárlások mellett már egyre gyakrabban új vegyes vállalatok létrehozását jelenti. vettemegasamsungheavyindustriest,amelyépítőipariberendezéseket például tagvállalatainakmegvásárlásávalvalósultakmeg.avolvopéldául500musd ért zóiparibefektetésekáltalábanachaebolok(adél koreaivállalatcsoportok)egyes rületeitovábbraiszárvamaradtakakülfölditőkeelőtt.)alegjelentősebbfeldolgo voltak.(abányászatésahírközlésegyeste 1998-ban a működő tőke 2/3-a a feldolgozóiparba, 1/3-a a szolgáltatásokba irányult hasonlóan a 90-es évtized korábbi időszakának arányaihoz A fő célpontok a 90-es évek végén az energiaipar, vegyipar, papíripar, az elektronikai 2WIR,2002,p Bassa,2002. exkavátorokat gyárt.mégismertebbpéldaacsődbekerültdaewooegyesautóipari ipar, a banki biztosítási üzletágak erősödött benösszesenkb.annyiműködőtőkeáramlottdél Koreába

5 kapacitásainakfelvásárlásaageneralmotorsáltal.érdemesmegemlíteniahynix félvezetőgyártófelvásárlását(2004)is. 84 EU WORKING PAPERS 2/2006 Megjegyzés: A fúziók és felvásárlások összege meghaladhatja FDI értékét is, mivel abba Avegyesvállalat10MrdUSDberuházásiterveiközöttszerepelegyújüzemépítése, keresendő.ezállpéldáulavegyesvállalatotis a pénz- és tőkepiaci tranzakciókat is beleszámolják. 1. ábra kekkövetkezőgenerációjánakkifejlesztésecéljából.amicrosoft2005márciusában magábanfoglalólg Philipsstratégiaiszövetséghátterében.APhilips1999 ben1,6 MrdUSDértékűbefektetéssel50% otszerzettazlgelectronicslcdüzletágában. Külföldi vállalatok közvetlen tőkebefektetései (FDI), nyitottamegmobilinnovációslaboratóriumát,amelybenamobiltelekommuniká illetve fúziók felvásárlások (M&A) Dél-Koreában (M USD) 1 Siemens2004 benadasannetworksnevűdél koreaicégbenszerzett38,7% os cióhozszükségestechnológiák,különösenújszoftverekkifejlesztéséndolgoznak.a amely2006 rakészülel.akétvállalatközösk+fközpontotalakítkiatévékészülé Egyes sikeresebb dél-koreai vállalatok vonzereje azonban nem olcsóságukban, hanem fejlett technológiájukban 1Forrás:1992Z2003:WIR(2004),2004:WIR(2005).

6 sétésglobálisexportjátkívánjabeindítani. részesedést(45musd ért),ésakommunikációséshálózatihardverekkifejleszté BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK tésreévesátlagbancsakaligtöbbmint30musd tköltöttek, benazon 1995és1998közöttazamerikaieredetűleányvállalatokhelyikutatásra,fejlesz benazállamibankok,valamintegyestöbbségiállamitulajdonbanlévő,aszolgálta banévesátlagbanmár142musd t,igazezadél koreaimagánszektork+fkiadá sainakcsakkb.1,6% a.2 ótaaműködőtőkénekkevesebb,mintafele bancsakegyne 2. ábra A külföldi tőke jelentősége a dél-koreai gazdaságban 1 lósuló,külföldiekáltalibefektetésmagyarázza közötta26legnagyobbbank közül11bankmásbankbaolvadtbe.1999közepérea6legnagyobbbankközül5 tásokterületénműködővállalatokrészlegesvagyteljesprivatizációjasoránmegva rész gyede irányultafeldolgozóiparba.a 1999 szolgáltatások arányának növekedését 2WIR,2005,p Forrás:1992Z2003:WIR(2004),2004:WIR(2005). szerezve.aválságelőttapénzügyiszektoronbelülelsősorbananem államitulajdonbakerült,majdezekközültöbbet privatizáltak, esetenként külföldi tőke bevonásával. Ami korábban elképzelhetetlen volt, megvalósult: a külföldi tőke megjelent a dél-koreai kereskedelmi bankokban, irányítási (felső menedzseri) pozíciókat is

7 koreaibankokbanisrészesedéstszereztek.ahazaibankokésértékpapírcégekrossz bankipénzintézetiterületre(értékpapír ésbiztosításicégek)áramlottakülföldi helyzetemiattakülföldipénzintézetekhelyiérdekeltségeiegyrenagyobbpiaciré tőkeésakülföldibankokhelyivagyregionálisfiókokatnyitottak,deaválságidő szakbanakülfölditőkeszabályozásánakjelentőslazításávalésabankivagyonok (értékpapírok,ingatlanok)leértékelődésévelegyeskülföldicégekalegnagyobbdél 86 EU WORKING PAPERS 2/2006 szesedéstértekel. hogyamagánosítássalpárhuzamosan ellenkezésébeütközik,sakormánysemmindigsietvele,mivelajelentőstőkebe többlépcsősretervezettprivatizációlassanhalad(t)előre.legalábbennyirefontos, áramlásnyománahazaivalutatúlzottfelértékelődésétőlistartanak.ígyazeleve Afolyamatotfékezi,hogyaprivatizációgyakranadolgozókérdekképviseleteinek kommunikációsszolgáltatásokterénzajlottle.azérintettkülföldicégeknagyrésze történt,amelynekcéljadél koreaivállalatokmegszerzésevolt.1ezeknagyrésze(és egybenalegjelentősebbtranzakciók)abankiésegyébpénzügyi,internetes,tele amerikaivolt. is.2004 benegytucatolyan100musd tmeghaladófúzióésfelvásárlás 1996 os5,5% ról1999 ig18,5% ranőtt,ahozzáadottértékből4 rőltöbbmint20% Akülfölditőkévelműködővállalatokrészesedéseafeldolgozóiparbevételeibőlaz a banki, biztosítási, kiskereskedelmi, áruszállítási piacon új szereplőként közvetlen tőkebefektetéssel, egyes dél-koreai magánvállalatok felvásárlásával megjelentek egyes európai amerikai ra,afoglalkoztatottakébólpedig5,8 ról9,7% ra.2mintaza2. ábrábólkitűnik,a külföldi működő tőke a korábbi évekhez képest lényegesen fontosabb forrását ké- Mígadél koreaivállalatokhazaiberuházásaijelentősenvisszaestek1998 ban,a 1999végéig16,4MrdUSDértékbenhalmozódottfeldél koreaiműködőtőkea letveavertikálisjelleg(azolcsóbbtermelésitényezőkmotivációja Ázsia,Közép és világban.ennek32% aazusa ban,40,3% apedigázsiaifejlődőországokban.eu akadályokmegkerüléseérdekében,piacbővítőcéllal USAésNyugat Európa),il rópa20,7% kalrészesedettadél koreaivállalatokközvetlentőkebefektetéseiből.a működőtőkekivitelébenegyszerrevanjelenahorizontálisjelleg(akereskedelmi külföldiközvetlentőkebefektetésekterénnemtapasztalhatunktörést.a Kelet Európa).Utóbbielsősorbanamunkaerő intenzívfunkciókkülföldretelepíté sétjelenti,ígyalegfontosabbvonzótényezőtazalacsonybérekjelentikadél koreai WIR, SERI,2001,p.78.,80. pezi a beruházásoknak. A magas technológiai színvonalat és magasan képzett szakembereket kínáló, ugyanakkor tőkehiányos dél-koreai vállalatok a külföldi források segítségével újabb lendületet vehetnek újabb termékek kifejlesztéséhez és piacra dobásához. A működő tőke fokozott beáramlása a devizatartalékokat növelve csökkenti az országnak a spekulatív tőke esetleges meneküléséből származó sebezhetőségét, csökkentheti a külföldi hitelekkel történő finanszírozás súlyát, elősegíti a vállalati (különösen a banki) szerkezetátalakítást, tehát csökkenti az as válság megismétlődésének veszélyét. I.3. Dél-koreai vállalatok globalizációs törekvései es visszaesést követően ben ismét nőtt a befektetett tőke összege.

8 vállalatokszámára.azeu hozújonnancsatlakozottországok,ígymagyarországis egyfajtaszerencséskeverékétjelenthetikazemlítettvonzerőknek.1 BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK jeikkel elsősorbanfejlődőországokbanjelentekmegakönnyűipar,élelmiszeripar ésépítőiparterületén.1990körülazamerikaiéseurópaipiacokatcéloztákmegin Amiatendenciákatilleti,a80 asévekelsőfecskéinemtúlnagyösszegűprojekt 3. ábra közvetlentőkebefektetőitevékenysége. Különösenlátványosazelmúltnéhányévbenadél koreaivállalatokkínai,vietnami Dél-koreai vállalatok külföldi közvetlen tőkebefektetései (M USD) 2 kábbadél koreaivállalatok,elsősorbanahelyieladásokatsegítőbefektetésekkel.a gumiabroncsotterveznekgyártanidunaújvárosban.abefektetésnekközpontiszerepelehet tetésitervemagyarországon,amelyneknyomán2007ztőlévi5millió,2010ztőlévi10millió 1EnnekegyikpéldájaaHankookgumiabroncsgyártócégtöbbmint500MEURértékűbefekZ 90-es évek közepétől azonban emelkedő hazai bérszínvonal miatt ismét olcsóbb abban,hogyahankookavilágötlegnagyobbgumiabroncsgyártócégeközékerüljönésjelentőz munkaerőt kínáló fejlődő országok felé fordultak a dél-koreai vállalatok. koreaiszinttőlisjelentősenelmaradnak. 2Forrás:1992Z2003:WIR(2004),2004:WIR(2005). sennöveljepiacáteurópában.amagyarországibéreknemcsakanyugatzeurópai,hanemadélz

9 88 EU WORKING PAPERS 2/2006 gépekgyártásábabefektetetttőkeisjelentősebb,mintakönnyűiparban.2 feldolgozóiparibefektetésekenbelül).a90 esévekvégétőlajárművekésazipari Afeldolgozóiparibefektetésekaz1990 esévekelsőfelébenakönnyűiparraésa területté(30% osrészesedésa 4. ábra A dél-koreai vállalatok közvetlen tőkebefektetéseinek jelentősége 1 ve2003 rabeérteajapánmatsushitátésazamerikaihewlett Packardot,és10% Adél koreaiműködőtőkekivitelzászlóshajójaegyértelműenasamsungelect fémfeldolgozásrakoncentrálódtak.a kalmaradtelasonytól,amelyetazonban ajapáncéghanyatlásátfigyelembevéve ronics,amely2003 bankülföldieszközeittekintveavilág99.legnagyobbtranszna nationalizationindexe4alapjánpediga7.helyenszerepel.külföldieladásaittekint cionálisvállalatavolt.azunctadtransnationalityindexe3alapjána75.,inter 90-es évek második felében azonban az elektronikai cikkek gyártása vált a legfontosabb zök/hazaieszközök,külföldieladások/hazaieladások,alkalmazottakszámakülföldön/hazai 2Lee,2004,p.26. 1Forrás:1992Z2003:WIR(2004),2004:WIR(2005). 3ATransnationalityIndexetakövetkezőháromarányátlagakéntszámolják:külföldieszköZ 4AzInternationalizationIndexetavállalattöbbségitulajdonbanlévőkülföldileányvállalatok alkalmazottakszáma. száma/összestöbbségitulajdonbanlévőleányvállalatokszámaarányakéntszámolják.

10 ja,hogy2004 benadél koreaiexportegyötödétadta.2akövetkezőlegnagyobbdél koreaitransznacionálisvállalatazlgelectronics,amelynekakülföldieladásai veltöbbmintafelétérikel.ahyundaimotorcsakakülföldieladásoktekintetében 2005 benvalószínűlegugyancsakutolér.1asamsungcsoportjelentőségétmutat közelítimegazlgelectronicsot.3 azonbanasamsungénakcsakegyharmadát,összeseladásaiasamsungénakvalami BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK belépazautóiparba,ígyerőforrásaiknagyrészétazelektronikaiiparratudtakon vállalatcsoporthozképest gyorsabbjavításavoltaz válságotkövetően. banalacsonyabbeladósodottságésapénzügyimutatók másjelentősdél koreai Másrészt,aSamsungvállalatcsoportmégidejébenelálltattólaszándékától,hogy ASamsungElectronicssikereinektényezőiközülazegyikadél koreaiviszonylat fonokfejlesztésébenésglobálismarketingjében,illetvejólérzettráatechnológia 2005novemberébenbejelentette,hogyakövetkezőötévsorán47billiówont(44,4 Sonyhoz)képestinnovatívabbtermékeketdobottapiacra,sikerreljártamobiltele fejlesztéssikerthozóirányaira(pl.lcdtechnológia).asamsungvállalatcsoport centrálni.asamsungelectronicsazelmúlt10évbenegyesjapánvállalatokhoz(pl.a tatóttervezfelvenni.avállalatolyanglobáliscégekkelkívánversenyrekelniminta MrdUSD)tervezkutatásra,fejlesztésrekölteni,valamint30000mérnökötésku Microsoft,azIBM,aMatsushitaésaNokia.Atervezettösszeg80% átasamsung USD oskutatási fejlesztésiköltségvetésemögött.4 Electronicsfogjaelkölteni.ASamsungElectronicsugyan2005 ben2,5mrdusd t fordítk+f re,deezelmaradmindasiemens,mindamicrosoft6,5,illetve5,8mrd vállalatcsoportokhoztartozó,deazonosiparágakbantevékenykedőcégekegyesülése, cégekszámaaválságidőszakbanegyharmadávalcsökkent,bárezamértékazötlegna gyobbcsoportesetébenkisebbvolt.számosvállalatmegszűnésemellettakülönböző denkitérninéhányhazaifejleményreis.a30legnagyobbvállalatcsoporthoztartozó Adél koreaivállalatcsoportokkülfölditerjeszkedésévelkapcsolatbanérdemesrövi vannakpéldák,amikorachaeboloktagvállalataikiválnakacsoportból,bárezkomoly kritizálttúlzottdiverzifikáltságánakfelszámolását,ugyanakkorerősítetteazemlített felvásárlásazajlottle.mindezelősegítetteapárhuzamosságokésachaeboloksokat piacirészesedésselbírónagyvállalatokesetébenritka.megintmásesetadaewoo iparágaknakegy egyvállalatcsoportnáltörténőkoncentrációját.ugyanakkor,arrais kedtekazokcégek,amelyekhezerőforrásokattudtakátcsoportosítanimásiparágakat nemegyedüliadél koreaivállalatcsoportokesetében,amiahhozvezetett,hogyaleg nagyobbchaebolokközöttdifferenciálódászajlottleatúlélők terjeszkedők,illetvea csődbekerültek szétbomlókközött.azegyesvállalatcsoportokonbelülpedigkiemel csoport,amelyetacsődnyománszétbontottákkülönállóvállalatokra.utóbbipélda lyamatokadél koreaivállalatokkülfölditerjeszkedésekoristettenérhetők. képviselőtagvállalatokfelszámolásavagyleválasztásakövetkeztében.mindezekafo 1WIR,2005,p www.samsung.com. 3WIR,2005,p http://korea.net,2005.november8.

11 kétországközöttéslendületetkaptakakapcsolatokagazdaság,akultúra,aturiz 90 EU WORKING PAPERS 2/2006 köttetésakétországközött.észak KoreaésazUSA bentovábbromló dél koreaielnöknyitásipolitikájanyomán2000 bencsúcstalálkozórakerültsora musésasportterületén.harövidszakaszonis,demárvanközútiésvasútiössze I.4. észak-koreai kapcsolatok Hiba lenne a Dél- Észak-Korea közötti kapcsolatokat pusztán az észak-koreai nukleáris fenyegetés a békeszerződés hiánya alapján megítélni.kimdaejung kapcsolataicsakátmenetilegésrészbenlassítottákaközeledésifolyamatotészakés Délközött.AzÉszak Koreában2002ótabevezetettgazdaságireformokiskedve zőbbkörnyezetetteremtenekakapcsolatokjavításának. vállalatokhozképest ajövőbenmégjelentőshelyzetielőnyhözjuttathatjaadél lagcsakdél Koreábólengedikbe,amely példáulazamerikai,európaivagyjapán aholkülöngazdaságiövezetetislétrehoztakszámukra.1akülfölditőkétgyakorlati USD),demártucatjávalműködnekdél koreaivállalatoktermelőüzemeiészakon, Akétországkereskedelmiforgalmatovábbrasemjelentős(2004 ben700m koreaicégeketegyjelentősebbészakinyitásesetén.afőbefektetőahyundaicso port,amelynekvezetőimárévekótabarátikapcsolatokatápolnakészak Koreával. rásokatigényelne.dél Koreábanazújraegyesítéstfolyamatkéntképzelikel,amely intézményrendszeregyesítésétsemegyiknaprólamásikraképzelikel.ahelyzetet tulajdonképpenmárelindultakapcsolatokjavításával.hosszabbtávonapolitikai deakérdéstezentúlazértisóvatosankezelikdél Koreában,mivelazóriásierőfor Akétországújraegyesítésénektermészetesenalapvetőpolitikaiakadályaivannak, bonyolítja,hogydél Koreábanegyespolitikaierőkkülönbözőképpenítélikmega kérdést,amelybenalakosságiserősenmegosztott.az szék.azországeddigelsősorbanafeldolgozóiparbanjeleskedett,deazalacsonyabb egyesítés rövid távon óriási terheket jelentene, de a dél-koreai gazdaság komoly természeti és humán erőforrásokhoz juthatna. Előbbiből híján van, a munkaerő pedig lényegesen olcsóbb fegyelmezettebb mozdulelamagasabbhozzáadottértéktartalmúésk+fintenzívtermékekgyártása egyrenehezebbenbírjaaversenytadél koreaiipar.afeldolgozóiparugyansikerrel termelésiköltségekkelbírókínávalésmás elsősorbantávol keletifejlődőországgal Északon. I.5. Regionális ambíciók a befektetési környezet javítása Dél-Koreában 2002 óta a kormány hivatalos politikájának részét képezi az a törekvés, hogy az országot Északkelet-Ázsia (Japán, Kína, Koreai félsziget) üzleti szolgáltatási (pénzügyi, információs-technológiai logisztikai) csomópontjává fejlesz- lyozásikörnyezettekintetében.dél Koreapénzügyiliberalizáltságánakfoka30 regionálisvezetőszerepkialakításáhozazüzletiszolgáltatásokterületén. szolgáltatásokbaáramlókülfölditőkéreúgytekintenek,mintamelyhozzájárulhata felé,deajövőbenaszolgáltatásokattekintikagazdaságinövekedésfőhajtóerejének.a Azambiciózustervekmegvalósításánakazonbanfeltételeivannakahazaiszabá márciusáigháromkezdteelatermelést.2006júliusában15üzemműködöttazónában. tonészakzkoreávalfoglalkozóoldala,letöltésideje:2006.július27.) 1AGaesongIpariZónárólvanszó,amelyben2003júniusátólépülneküzemek.Közülük2005 (http://www.vuw.ac.nz/~caplabtb/dprk/nk_econ06.htmazújzzélandiuniversityofwellingz

12 BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK wonban; szegét(1mrdwon=948000usd)eltörlik; adél Koreábanlévőkülföldicégekáltalhelybenfelvehetőkölcsönmaximáltösz akülföldivállalatokegyévnélrövidebblejáratúértékpapírokatiskibocsáthatnak OECD országösszehasonlításábanalegalacsonyabb.ígya kormány további liberalizációs és deregulációs, illetve egyéb befektetőbarát intézkedéseket tett, illetve tervez 2006-ban, amelyekkel el kívánják érni a liberalizáltság Japánban jellemző szintjét gyakorlatilag OECD-átlagot jelentené: konzisztensebbpénzpiacipolitikafolytatása; délyezésnélkül isfelvehetnekegyévesnélrövidebblejáratúhiteleketkülföldről; aziparágiátlagotmeghaladóaneladósodottdél koreaivállalatok különenge egyablakosszolgáltatásbevezetéseakülföldipénzintézetekszámára; aképzettpénzügyiszakemberekkínálatánakbővítése; apénz éstőkepiacinfrastruktúrájánakfejlesztése; vetkezőeszközökkelkívánjákazövezetekbevonzaniahazaiésakülfölditőkét: ésgwangyangvárosokkörnyékén.amagasszínvonalúinfrastruktúramellettakö Azországbanháromún.szabadgazdaságiövezetethoznaklétreIncheon,Busan ahazainyugdíjalapokhazaivállalatokbavalóbefektetéseitismegkönnyítik, amelyeddigakülföldialapokszámáravoltkönnyebb.1 háromévig;azingatlanokhozkapcsolódóadminisztratívköltségekésadókalóli Adókedvezmények:jövedelemadóésvállalatinyereségadó mentességazelső háromévben,majdtovábbikétévig50% oskedvezmény;akülföldivállalatok menedzsereiszámára17% osjövedelemadó,importvámmentességatőkejavakra Aföldhasználatszabályainaklazítása,azépítésiengedélyekkiadásánakegyszerű mentességazelsőháromévben,majdtovábbikétévig50% oskedvezmény. Ingatlan ésföldbérletidíjakelengedésevagycsökkentése,támogatásazinfrast ruktúrafejlesztésében. Amunkaerő piaciszabályozáslazítása:aveteránok,mozgássérültek,idősekkö vezésénekengedélyezése;amunkátólvalótávollétfizetettlehetőségeinekcsök kentése sítése. Egyablakosengedélyezésirendszer,külföldibefektetésekombudsmaniirodájá telezőalkalmazásaalólimentesség;amagasszakértelmetigénylőmunkákkiszer naklétesítése. kívülazegészországrakiterjeszthető.továbbivárosokatiskijelöltek,aholabefek Akülföldiekéletminőségénekjavításaakönnyebblakáshozjutással,szabadidős tetésikörnyezetetjavítanitervezik.abefektetés ösztönzőszervezetek2004 től szórakozásilehetőségekkel,iskolák,kórházak,gyógyszertáraklétesítésével,azan fogtakbelekoreainvestplazalétrehozásába,amelyakülföldiekbefektetéseinek Akormányegybenaztisreméli,hogyakedvezőüzletikörnyezetetazövezeteken golnyelvűinformációk,szolgáltatásokszélesebbelérhetőségével.2 nyújtmajdsegítségetaprojektekkezdetistádiumában. Azemlítettpénzügyiliberalizációsintézkedésekkelhosszabbtávonmegnyílikaz 2WIR,2004,p http://korea.net,2005.október21.ésnovember2. esély,hogydél KoreaÉszakkelet Ázsiapénzügyiközpontjáváváljon.Ajapánpénz

13 éstőkepiacjelentőségeésfölényeazonbantúlnagyahhoz,hogyadél koreaiambí szempontbólföldrajziadottságaikedvezőbbekjapánénál,mígazinformációs technológiaiinfrastruktúra(különösenazinternetelterjedtsége,használata)tekin váljék.logisztikai 92 EU WORKING PAPERS 2/2006 vállalatiszintűtalálkozókat.2005novemberébenapeccsúcstalálkozónakadott tetébendél Koreamármaisvanolyanfejlett,mintJapán. ciókrövidtávonvalóraváljanak.nagyobb helyszíntazország,amelyetaszervezetszámosalacsonyabbszintűkonferenciája Dél KorearendezettAsia EuropeMeetingcsúcstalálkozótilletveminiszteriális, is.azelmúltnéhányévben a realitása annak, hogy Dél-Korea regionális logisztikai és/vagy információs-technológiai központtá bel békedíjbanrészesült,saglobálisszervezetekben(wto,ensz)isegyrekomo lyabbpozíciókatsikerültszereznieazországnak,aközelmúltbanazoecdelnöki előzöttmegazévsorán.ajapánnalközöslabdarúgóvilágbajnokságotsikerült ügyesendominálnia,a2020 asnyáriolimpiaijátékokrapedigbusan,azországmá sodiklegnagyobbvárosaispályáznifog.azországelőzőelnöke,kimdaejungno A dél-koreai (gazdaság)diplomácia igen aktív tevékenységet folytat a távolkeleti posztjáraisjelöltekdél koreaiszemélyt. regionális szervezetekben, sőt szinten kes,hogyazigenerősdél koreainemzetibüszkeségegyesesetekbenellensúlya,más esetekbenviszonthajtóerejeazországtovábbikülgazdaságinyitásának.üresélteté is.érde vállalatoknemtartanánakittkormányzatitámogatásnélkül,sezfokozottanigaza folyamatát,báratársadalmifeszültségeketígysemtudják megspórolni.báraz államibeavatkozást hivatalosszinten kritikusabbanítélikmeg,mintkorábban, sehelyetttudatosaprómunkávalpróbáljáksajátjavukrafordítaniaglobalizáció továbbraistudatábanvannakaténynek,hogyaglobálisansikeresdél koreainagy Mindez aktivitás nemcsak a konkrét dél-koreai érdekek képviseletét szolgálja, hanem országról a világ közvéleménye által formált kép javítását banismesszeazországosátlagalattinövekedésttudottcsakfelmutatni.alaposabban országélelmiszergazdaságiszektorához,melyagyorsgazdaságinövekedésidőszaká zottgazdaságfejlesztésipolitikaeredménye,ígyelsőlátásraszintesemminemfűziaz Köztudott,hogyadél koreai gazdaságicsoda,alapvetőenazipariexportraalapo II.1. Az agrárszektor helye, szerepe a nemzetgazdaságban bavándorlása,ésottaziparivagyszolgáltatóágazatokbanvalóelhelyezkedéseje lentősenmegnövelteazélelmiszerekirántibelföldikeresletet,melymindenképpen nemtapasztaltmértékűemelkedése,avidékilakosságtekintélyesrészénekvárosok Adél koreainemzetgazdaságáltalánoserősödése,azéletszínvonalsohakorábban átgondolvaazonban,a gazdasági növekedés mindenképpen számos, jóllehet közvetett, kevésbé látványos szállal kötődik ország agrárszektorához is. kaidőben.)avidékrőlfokozatosanavárosokbaáramló,többmillióstömegekpediga pozitívhatássalvoltazagrárszektorra,illetveavidékenmaradtlakosságra.(anem főállásúfarmerkéntdolgozókközülissokanfoglalkoznakgazdálkodássalrészmun fejlődőiparszámárajelentettekmunkaerő utánpótlást.aziparfejlődésefelszívtaa mezőgazdaságimunkaerőnagyrészét,2004 benalakosságmindössze7,1% aélta kutatásra,fejlesztésre. II. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG MEZŐGAZDASÁGÁNAK EGYES KÉRDÉSEI

14 kal.ezenbelülmindvégigszámottevő(25 30%körüli)voltanemkizárólagmező gazdaságitevékenységbőlélőfarmerháztartásokaránya.adél koreaimezőgazdasá giéserdészetiminisztérium(maf)adataiszerintazországbruttónemzetijöve farmer háztartásokban,szembenaz1970.évi44,7% kal,illetveaz1949.évi60% delmén(gni)belül2003 ban3,1% kalrészesedettamezőgazdaságésazerdészet. BASSA (Aforrásanyagugyanakkorehhezhozzáteszi,hogyazagrárszektorvalójábanennél Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK jóvalnagyobbsúlytképviselanemzetgazdaságonbelül,hiszenazinputésazoutput oldalonközvetlenülkapcsolódóiparágak ideértveaműtrágyaésmástermelési vítettújratermelésfeltételeinekmegteremtéséhezazagrárszektorban. eszközökelőállítását,azélelmiszeripart,valamintazélelmiszergazdaságiszolgáltató műtrágya éstakarmány behozataljelentősnövelését,ezáltalishozzájárulvaabő tevékenységeket teljesítményévelösszegezveazarányeléria14% ot. Ajavulónemzetgazdaságimutatók,agyarapodódevizabevételeklehetővétettéka benhagyhatjákelaszektort(ésmehetnekaziparbadolgozni),hanemaz,hogya daságiszférakulcsszerepetjátszik.eszerintugyanisnemcsakazjellemző,hogya modelljétől,melyszerintanövekedéskoraistádiumábanamezőgaz bólélőkmegtakarításai,különösenkezdetbencsekélyekvoltak,ésemegtakarítások mezőgazdaságbanalkalmazottmunkaerőtermelékenységejavul,ezáltalegyretöb mezőgazdaságiszektorbólélőkmegtakarításaijelentikkezdetbenazalapotanem mezőgazdaságiszektorokszámáraisaberuházásokhoz.adél koreaiagrárszektor túlnyomórészétsemmásgazdaságiágazatokberuházásaiszívtákfel.ahagyomá nyosteóriaszerintamezőgazdaságiszférajavulóhatékonysága,anövekvőmegtaka A dél-koreai fejlődés e szakasza számottevően eltért a fejlődés hagyományos banélők ésazipari,szolgáltatóiágazatok számára.mindezmagasabbprofit és kalszemben,azazacserearányoknemromlanak,haneminkábbjavulnakaváros beruházásirátátteszlehetővéazipariésszolgáltatóiágazatokszámára,melyafej rításokpozitívanhatnakazegészágazatteljesítőképességére,mindezazonbanmak lődéskésőbbi,érettebbszakaszábananövekedésfőforrásátjelentimajd. roszintengyengítiazagrárágazatpozíciójátavárosi(ipariésszolgáltatói)ágazatok részbenjárulthozzáahhoz,hogya városi ágazatokcserearányainemromlottak. segélyekbőlegyenlítettékki.akésőbbiekben az1970 esévekben avidékjavára Ennekokajórésztanagyvolumenűélelmiszergazdaságiimportvolt(különösen szemesterményekből),melynekellenértékétahetvenesévekelejéigjórésztamerikai Ezzelszemben,adél koreaiagrárszektor1960 asévekbelifejlődésecsakcsekély változtakacserearányok,ezazonbannemazagrárágazatteljesítőképességének romlása,hanemkormányzatibeavatkozáshatásáratörtént.a mezőgazdaság tehát a Koreai Köztársaság esetében nem játszott meghatározó szerepet a nemzetgazdaság fejlődésben, még a növekedés kezdeti szakaszában sem, azonban e sajátos döntőenpolitikaiindíttatásra:akorábbi(japángyarmati)nagybirtokosirendszergyökeres felszámolása,ésaföldnélkülinagytömegekföldhözjuttatásavoltacél.akorlátozottföldterület 1Azeurópaiszemmelrendkívülkisfarmokaz1949.éviföldreformkövetkeztébenjötteklétre, 1Mindehheztársul,hogykevésaművelésrealkalmas fordított fejlődési út jó példa arra, hogy az ipari fejlődés megteremtheti a feltételeket az elmaradott agrárszektor fejlődéséhez, más szóval képes maga után húzni azt. A dél-koreai mezőgazdaság hatékonysági problémáinak két fő a kis farmméret az alulgépesítettség.

15 velésre.adél koreaimezőgazdaságfőterményei:rizs,zöldségfélék,gyümölcs.az terület:amagyarországhozhasonlóterülettel,detöbbmintnégyésfélszeresnépes séggelrendelkezőországterületénekaligegyharmadaalkalmasmezőgazdaságimű állatállományhús éstejelőmarhából,sertésbőlésbaromfibóláll.korealegfonto sabbterményéből,rizsbőlazországönellátó,deatöbbimezőgazdaságiterményből 94 általábanbehozatalraszorul.miótaakoreaitáplálkozásiszokásokafehérjedúséte EU WORKING PAPERS 2/2006 lek(pl.húsfélék)irányábatolódottel,jelentősszemestakarmány importravan szükség,sezekbőlazönellátásihányadigenalacsony:gabonafélékbőlpéldáulaz ezredfordulón30%körülivolt. vőmértékben.) nyezte,hogyakisfarmokon,arendkívülikézimunka igényűöntözésesrizstermelést rizstermesztésgépesítésénekhelyzetecsakazutóbbikétévtizedbenjavultszámotte csakigenmagasfelvásárlásiármellettvoltakhajlandókafarmerekelvégezni.(a Aziparelszívóhatása,aziparimunkabérekviszonylagmagasszintjeazteredmé aluligeneráció,addig2001 benmárcsak17,4% ot. dalmicsoportonbelülpéldául1990 ben17,8% ottettkia60évenfelüliekaránya, mely2001 re36,2% raemelkedett.ezzelszembena19évesnélfiatalabbkorosztályé közelazonosarányban csökkent:míg1990 ben31,6% otképviselta19éven Jelentős problémát okoz különösen elkövetkező évek, talán évtizedek során még erősödhet a mezőgazdaságból élő népesség elöregedése.etársa korlatilagmegtorpantanövekedés.ebbenazidőszakbanmindösszeátlagosanévi halászatbannövekedett( igévi9,0% kal),azonban közöttgya tettelokoljaazuruguayfordulómezőgazdaságikeretmegállapodáskövetkeztében 0,1%voltazágazatnövekedése.(Akoreaifarmerekegyrészemindezértelőszere Az1990 esévekelsőfelébengniamezőgazdaságban,azerdőgazdaságbanésa fokozatosanmegnyílóimportpiacot,deazemlítettötévalattigyengenövekedésaz éviázsiaipénzügyi gazdaságiválsághatásainakisköszönhető.) emelkedés. sétis együtteshatásáraafarmerháztartásokjövedelmiviszonyaiszinténkövették farmerháztartásokjövedelme,addig közöttmindösszeévi1,5%voltaz azelőbbifolyamatot.míg1985.és1995.közöttéviátlagban14,3% kalnövekedetta Mindezentényezők beleértveamezőgazdaságbólélőaktívmunkaerőelöregedé mögött.azagrárgazdaságiszektorbólélőháztartásokjövedelmiviszonyaiazutóbbi tízévben(is)elmaradtakavárosi,azazmáságazatokbandolgozókéimögött,ésaz olló számottevőenkinyílt:1995 benafarmerháztartásokjövedelmeavárosiaké lyamonezkb.16000usd nakfeleltmeg),mely292,4% kalmagasabbérték,mint közepette,erőteljesennövekedettakilencveneséveksorán.2001végénegyátlagos nak95,1% áttetteki,addig2001 reezmárcsak75,9% otértel. A mezőgazdasági jövedelmek növekedésének aránya mindvégig elmaradt a nem az1991.végi5,734ezerdél koreaiwon(krw).(1991végénakrw/usdárfolyam farmerháztartásadósságállománya20,376milliókoreaiwonvolt(azakkoriárfo Afarmerháztartásokadósságállománya,azemlített,romlójövedelmiviszonyok mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmek emelkedésének mértéke kb.800krw/usd jelentőseneltérta2001.évvégitől kb.1250krw/usd, délyeztek. ésarizstermesztéskézimunkazigényességemiattmaximum3hektároscsaládifarmokatengez

16 nem mindössze két,kétésfélszeresvolt.) ígyusadollárraszámítvaazeladósodásnövekedésenemközelháromszoros,ha BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK kal.azagrárollóteháterősenkinyílt. során.afarmerekáltalmegvásároltter hektárnálnagyobbterületengazdálkodófarmerháztartásokszámaminimálisvolt, mékek,szolgáltatásokárindexe1995és2002között,1995.évibázisonszámolva, 48,9% kalnövekedett,mígafarmerekbevételeitképezőjavakesetébencsak22,3% rülettel.atermelőiszférakoncentrációját,ésennekkövetkeztébenafejlesztéshez 2004 beniscsak82ezerháztartás(6,6%)rendelkezett3hektárnálnagyobbföldte Akormányzathosszúidőnátfenntartottaaföldtulajdon korlátozást,ígya3 agrárgazdasági szektor cserearányai más ágazatokkal szemben szintén számottevően romlottak az elmúlt tíz év hálózatműködtetésében,ésidetartoznakazöldség gyümölcs,húsfélék,stb.értéke zatánakszintemindenpontján:afelvásárlásban,tárolásbanéskiskereskedelmi sítésévelisfoglalkozószövetkezetipiaciközpontokis.bizonyostermékekesetébena illetvevalamennyifontosabbtermény,élőállat,ésállati termékdisztribúciósháló termékpályatöbbfázisára(feldolgozás,raktározás,nagy éskiskereskedelem)ki szükségestőkeakkumulációjáttehátközpontirendelkezésekakadályozták.az terjedővertikálisintegrálódásfigyelhetőmegazélelmiszeriparbanéskereskede 1Eszövetkezetekjelenvannakarizs, integrálódásra, hagyományosan a horizontális típusra, utóbbi időben egyre inkább irányú integrálódásra is, a farmerszövetkezetek, azok Szövetsége esetében számos példát találni. gokkal nemtesziklehetővérizsbőlazévikét,vagyháromszoriaratást.ugyanak Koreaéghajlativiszonyai szembenatrópusiégövbeesődélkelet ázsiaiorszá NationalAgriculturalCooperativesFederation,koreaiul:Nonghyup),azzalacéllal,hogy a zőegyüttműködésiformák,például,egymásmunkaerővelvalókölcsönöskisegítése(főkénta rizspalántazkiültetési,illetveabetakarításiszezonidején),továbbákölcsönöstakarékzéshitelz pénztár.1958zbanjöttlétreamezőgazdaságiszövetkezetekországosszövetsége(nacf hitelnyújtáskivételével aszolgáltatásokszéleskörétbiztosítsaafarmereknek.(amezőgazdaz 1Akoreaitermelőkközött,illetveafaluközösségkereteinbelüligenrégótakialakultakkülönböZ kor,az ságibankot,illetveanacfzt1961zben,atörvénymódosításávalegyesítették.)eztkövetően, igen korlátozottan rendelkezésre álló termőterületet a lehetőségekhez kékövetkezőszintaszövetkezetekterületi(járási,ill.városi)szervezet,mígaszervezetipiramis tetejétazországosközpont(nacf)jelenti.aznacfznek2003.decembervégénösszesen1335 területialaponszerveződőmezőgazdaságiszövetkezetistruktúra,amelyetháromszintűhierarcz hikusfelépítésjellemez:azalapotaprimer(helyi,általábanközségi)szövetkezetekképezik,a számostovábbiszervezetiátalakulássalfejlődöttki,ésváltországosméretekbenjellemzővéa illetveavidékiháztartások1,264milliósszámával,ránézésremegállapítható,hogyafarmerek taglétszámotösszevetveazugyanebbenazévbennyilvántartott3,530milliósvidékilakossággal, nagytöbbségeszövetkezetikeretekközöttgazdálkodik.afarmerszövetkezetekazországszinte mindenpontjánjelenvannak,mivelafarmerekhatékonyjogizésérdekképviseletétképesek szövetkezetvoltatagja.2003zbanazagrárszövetkezeteknekösszesen2,387milliótagjavolt.a vehitelekheziskönnyebbenjutnakhozzá,minthaafarmerekkülönzkülönpályáznánakajuttaz tásokért. ellátni,másrészt,azelőbbivelisösszefüggésben,különbözőköltségvetésitámogatásokhoz,illetz lembenisérdekelttőkeerősnagyvállalatok(lotte,jinrostb.)esetébenis. II.2. A gazdálkodás néhány sajátossága

17 vetikbe,avagymelegházizöldség ésgyümölcstermesztésselhasznosítják.amá Arizsmájustóloktóberigtartótermeszté kéntiscsökkenőtendenciátmutatazutóbbihúszévsorán. sodlagosanishasznosítottterületekarányaugyanakkorarizsteljestermőterület éhezképestnemtúljelentős.amegműveltterületkihasználtságánakfokaegyéb siciklusánkívülaföldekegyrészét,leginkábbazországdélirészein,ősziárpával 96 EU WORKING PAPERS 2/2006 ágazatelégtelenjövedelmezőségimutatói,másrésztazáll,hogyalakosságfolya matosanjavulójövedelmiviszonyaimiattakoreaifogyasztóikosárbankevesebb igyekeznek mindinkább kihasználni. utóbbikövetkezménye,hogypéldáulamelegházikertészet(zöldségekésgyümöl volumene.ennekhátterébenegyrésztaz csökegyaránt)útjánhasznosítottföldterületfolyamatosannövekszik. gabona eredetűtermék,ésegyretöbbhúsféleség,zöldségésgyümölcsszerepel.ez Dél Koreában,a rizs, és néhány speciális termény kivételével, folyamatosan csökken a gabonafélék termesztésének vekedett.1980 banmindössze11000hektáronfolytattakmelegházitermesztést, kezdetbencsakegyeszöldségfélékettermeltek,majda paletta szélesedett:mamár jelentősaránybangyümölcsterem,vagyvirágnyílikazüvegtető,illetvefóliasátor Amelegházitermesztésselhasznosítottterület1980 hozképest9,3 szeresérenö Napjainkban különösen az ország fokozódó agrár-külgazdasági nyitása következtében a mezőgazdasági földhasznosítás célja egyre inkább a nagy legházitermesztésselátlag5 10szeresjövedelemretehetnekszert,ahhozképest, ezzelszembenmindez2001 remár102000hektárraemelkedett.amelegházakban alatt.amezőgazdaságiéserdészetiminisztériumadataiszerintafarmerekame volumenben minthaugyanazonaföldterületenhagyományosműveléstfolytatnának. nyereséggel történő, tőke- technológia-intenzív árutermelés lesz, így a kevésbé nyereséges termények fokozatosan háttérbe szorulnak. ka igényűfázisait(palántázás,aratás)afarmerekegymáskölcsönöskisegítéseútján Arizstermesztésáltalmindmáigdomináltkoreaiagrárgazdaságrahosszúideigaz masi )azonbanazegyreterjedőgépesítésmárajelentősmértékbenkiszorította. alulgépesítettségvoltajellemző.mégaz esévekbenistúlnyomóanakézi munkaerő,illetveazigásállatokhasználatavoltjellemző.atermelésnagykézimun A mezőgazdaság gépesítése tényezőavilággazdaságbanvégbemenőpiac liberalizációsfolyamatok,amelyekhez gazdálkodókkorösszetételénekmódosulása(másszóval:elöregedése).amásikfő esévekelejétőligyekszikkülönösennagyfigyelmetfordítani.ennekcsakegyikokaa mezőgazdaságitevékenységbőlélőlakosságszámánakjelentőscsökkenése,illetvea Adél koreaiagrárgazdasággépesítésénekszükségességéreakormányzataz1990 azalkalmazkodás,ahatékonyésversenyképeskoreaiagrárgazdaságmegteremtése oldottákmeg.eztafajtahagyományos kalákaszerű összefogást(koreaiul pu- nehezenlenneelképzelhetőmegfelelőgépesítetésnélkül.azutóbbitíz tizenötévben kezettilyeneszközökkel.aműtrágyázást,illetveazegyébkemikáliákkijuttatását termesztéstszolgálja.2001 benatraktorokésatalajmarókegyüttesszáma dbvolt,amiaztjelenti,hogyszázfarmergazdaságbólátlagosan81rendel ezértalegfontosabbalapgépekből(erőgépek,kombájn,rizs palántázógépstb.) számottevőenjavultakínálat.adél koreaigépállománydöntőrészemaisarizs szinténgéppelvégzik.afarmereknekmamárnemkellafeldolgozáskülönbözőfázi

18 vetlenülleadhatjáka360komplexrizsfeldolgozóüzemvalamelyikének. saivalbajlódniuk,hanemabetakarított(kicsépelt,dehántolatlan)terménytköz dilemmátjelent,hogymegéri emindenegyesmunkafázisrasajátésráadásulvado natújgépetvásárolniuk,melyekneknagyvalószínűséggelnemleszigazángazdasá BASSA gosakihasználtsága.akormányzatezértösztönziahasználtgép kereskedelmet,és Aváltozatlanulkicsinyfarmméretbőladódóanagazdálkodókszámáratovábbrais Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK programotindítottazélelmezésicélúszemesterményekelőállításánaknöveléséért. Ezzelösszhangbanazországműtrágyagyártókapacitásaisnövekedett.Az1990 es évekigmindaműtrágya felhasználásmutatói,mindaterméshozamokfolyamatosan növekedtek.eztkövetőenazonban,egyrésztatalajokelsavanyodásánakfolyamata, Aviszonylagalacsonyönellátásimutatókmiattakormányzatmárkorábban környezetrekevésbékárosmódszerek,pl.szervesanyagokhasználata,(jólleheta évektőlkezdődőenaműtrágya felhasználáscsökkenőtendenciátmutat.1970 ben egyhektárraátlagosan162kg otjuttattakki,majdez1990 re458kg/haszintre műtrágyákesetébenisidőközbenszámottevőminőségjavulástörtént).az1990 es másrészttovábbikörnyezetiszempontokmiattegyreinkábbelőtérbekerülneka emelkedett,míg2000 ben mindössze 382kgjutottegyhektárra. nálmérsékeltebbszintfenntartása,kiegészítveszerveshulladékokkal(trágya,kom poszt),továbbákülönbözőtalajjavító,talajkondicionálóanyagokkal.amezőgazda ságbanfelhasználtvegyszerekmennyiségefolyamatosannövekszik,igazafelhasz nálásonbelülarizstermesztésbenhasználtvegyszerekmennyiségenémilegcsök Acélnemaműtrágya felhasználásradikálisvisszafogása,hanemegyakorábbi gyobbvolumenűágazatot,asertéstenyésztést(7,2%).arizstermesztésjelentette rizságazat31,8% kalrészesedett,amely4,4 szeresenmúltafelülamásodiklegna eleme.amezőgazdaságitermelésegészénbelül2000 bena A rizstermesztés helyzete vezetésfőfeladatánakezértatermelésmennyiséginöveléséttekintette.etérena hanemisterületegységrevetítve,devolumenébenmindenképpen alegjelentő bevételeinek41,0% aszármazottrizstermesztésből. sebbbevételiforrástafarmergazdaságokszámára.2001 benafarmergazdaságok A hagyományosan Korea legjelentősebb volumenben termesztett élelmiszernövénye, amely, mint legfontosabb népélelmezési cikk, mindmáig a hivatalos vonásajelentette,melynekköszönhetőenazországrizstermesztésiésönellátási fordulatota Tong ilrice névrekeresztelt,magashozamúújrizsfajtatermesztésbe Azországmégaz asévekbenisélelmiszerhiánnyalküszködött.azakkori agrárpolitika központi letveahollandiaihozhasonló,tengertőlvalóterület elhódításrévénarizstermesz mutatóiszámottevőenjavultak.ennekhátterében,amagashozamúfajtamellett hektáronkéntitermésátlagaz1970.évi3,3tonnáról1985 re4,56 ra,2001 re5,16 olyantényezőkisálltak,mintazöntözésikapacitásfejlesztése,atalajjavítással,il tésrealkalmasföldterületnövekedése,továbbáamodernagrotechnikaieljárások nakakorábbinálszélesebbkörbenvalóelterjedése.mindennekköszönhetőena törekszikazalkatrész ellátási,valamintaszervizelésifeltételekenisjavítani. A talajok tápanyag-utánpótlása, és más agrokemikáliák használata kent,deeztmás,főlegadinamikusanbővülőkertészetiágazatok ellensúlyozzák. II.3. A mezőgazdasági termelés ágazatai

19 míg2001 benmár104,5%. tonnáraemelkedett.arizsbőlvalóönellátásrátája1985 benmindössze71,6%volt, 1985és2001közöttmintegy35% kalesettvissza(1985:128,1kg/fő;2001:88,9 agrárpiaciimport liberalizálásifolyamateredményekéntazélelmiszerekirántike resletstrukturálisandiverzifikálódott.ezenbelülazegyfőreesőrizsfogyasztása Ajavulónemzetijövedelmimutatókmiattmegnövekedettbelsővásárlóerő,ésaz EU WORKING PAPERS 2/2006 kg/fő).a benmárcsak ha onfolyttermesztés.acsökkenőtermőterületet,továbbá mezőgazdaságilagműveltösszterületenbelül,azutóbbikétévtizedbenmintegy Arizstermőterülete,jóllehetmaismesszealegmagasabbrészaránytképviselia terméshozamok emelkedésével egyidejűleg csökkenő fogyasztás a kormányzatot korábbi, a mennyiségi növekedést támogató politikájának átértékelé- kalsújtó,meglehetősenszélsőségesidőjárásnegatívhatásaitazonbanafejlettag 12,5% kalcsökkent,főkéntazországszertefolyó,nagyarányúépítkezések(újlakó telepek,iparizónák,utak,stb.)miatt.míg1980 ban ha on,addig2001 azországotnyáronszinteéventetájfunnal,illetveárvizekkel,télenkeményfagyok sére rotechnikamindeddigképesvoltellensúlyozni:arizsvolumenébenmindössze2% késztette, ezért a jövőben egyre inkább a minőség-orientált termelést fogja ösztönözni. árasztásos paddy formában,emellett,jóvalkisebbnagyságrendben,mesterséges osesésjelentkezett,mígahektáronkéntiterméshozam13,2% kalnövekedett.rizst elárasztásnélküli felföldi (upland)termeléstisfolytatnak. szintemindenholtermesztenekazországban,túlnyomórésztahagyományos, leapadtak.manapság,ugyanakkorarizskészletekismétnövekvőtendenciátmutatnak, miutánakínálatmeghaladjaakeresletet.ennekkétokavan.azegyikaz,hogy1995 en,akeresletvisszaesése,továbbáavetésterületzsugorodásávalösszefüggőtermés mennyiség csökkenésmiatt,az1990 esévekközepérearizskészletekszámottevően Az1980 asévekigarizskészletekjelentősfelhalmozódásavoltjellemző.eztkövető ótaavetésterületcsökkenésétaterméshozamokemelkedéseképesellensúlyozni.a hatnikizárásamellettarizsbelsőkereskedelmeésfelhasználásaisszigorúfeltételek töttmezőgazdaságimegállapodásbanrögzítettmma(minimummarketaccess)sze rintimértékig Dél Koreakötelesvoltmegnyitnirizspiacátisazimportelőtt,ésez szinténhozzájárulatúlkínálatkialakulásához.azimportszigorúkorlátozása,mond másikaz,hogy1996 tólkezdődően agatturuguayfordulójalezárásakormegkö hezvoltkötve,ésakötöttségekegyrészemaisérvényes. kettős:mindatermelők,mindafogyasztókvédelme.ennekkeretébenazállama gyasztókfeléennélalacsonyabbáronadjatovább.etámogatásirendszerfenntartá termelésiköltségszintfelettiáronvásároljafelarizst(rizsfelesleget),mígafo saazonbanegyrenehezebbenelviselhetőterhetjelentettazállamiköltségvetésszá Dél Koreábanrégótaalkalmazzákarizsún.kettősárrendszerét,amelynekcéljais mára.akormányzatezértegyrésztigyekszikvisszafogniafelvásárlásiárakemelke dését,másrésztakifizetésmódjának,feltételeinekmegreformálásávaltörekszika babot,burgonyát,édesburgonyát,kukoricát,kölest.abúzatermesztéselhanyagol hatómértékű.az1980 asévektől hasonlóanarizshez ezenélelmiszernövények AKoreaiKöztársaságbanarizsmelletttermelnekárpát,szóját,szemes,ill.zöld támogatásirendszerekésszerűsítésére. Egyéb szántóföldi élelmiszernövények

20 vetésterülete,ajóvalnyereségesebbzöldség ésgyümölcstermelőágazatokjavára változatosabbésegészségesebbélelmiszerekiránt,ezértelképzelhető,hogyeha fokozatosancsökkent.avásárlóerőnövekedésévelnövekszikazigényakorábbinál BASSA Avásárlóerőerősödésévelegyreinkábbnövekszikazöldségfélékirántikereslet. Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK kultúrákra.aterméséérttermesztettzöldségféléktöbbmint50% átmelegházakban Bizonyoszöldségféléket(kínaikel,koreaióriásretek)márkorábbanisigenjelentős mennyiségbentermesztettek,hiszenahagyományoskoreaiétrendbenarizsmellett kedhet.2001 benazöldségféléktermelésében19,1% otképviseltekatermésthozó állítjákelő,ésezazarány akereslettovábbiélénküléseesetén ajövőbennöve ségtermesztéstechnológiaiszempontbólelkülönülszabadföldi,illetvemelegházi nemelsősorbanahúsfélék,hanemsokkalinkábbazöldségekszerepelnek.azöld ízesítőkaránya42,7%volt. növények,12,8 atagyökérzöldségek,20,9 etalevél zöldségek,mígafűszerekés hogykoreábana fóliasátrakbantermelt földieperszezonjamárkarácsonykörül agörögdinnyét,sárgadinnyét,uborkát,tököt,paradicsomot,ésazepretnevezi, megkezdődikéskésőtavaszigtart.agyökérzöldségfélékközülahatalmas,akárcu amelyekirántakeresletfolyamatosannövekszik.érdekességkéntemlítéstérdemel, Aterméséértelőállítottzöldségfélékközüljelentősebbnekakoreaiszakirodalom hagyományosétrendtőlelválaszthatatlankimcsiegyikalapanyaga.akeresletígy korrépaméretűreismegnövőfehérszínűretekképviseliafővolument,amelya irántajelentősésgyakorlatilagmindenegyeskoreaiháztartásfogyasztja.aretek esetébenabelfölditermelésmindvolumenében,mindafajlagoshozamoktekintetéz továbbáagyarapodóállatállománytakarmányigényemiattijelentős,évi3,3 4,3milliótonnás benfolyamatosancsökken(annakellenére,hogytáplálkozászélettanihatásamiattazétkezési célúárpairántikeresletfokozatosannövekszik).azország1990zbenmajdnemelérteazönelláz tásszintjét(97,4%),2000zbenviszontmárazigényekfelétsemfedezte(46,9%)abelfölditerz folyt,1984utánazonbanszinteteljesenfelhagytakvele.azétkezésicélúbúza(liszt), 1Azárpa vekszik,azországkukoricaszükségletétszintekizárólagimportbólfedezik.1990zben1,9%zos közepétőlaszójaigénytöbbmint90%zaimportbólszármazik.szóját2004zbenösszesen85270 mesztésversenyképességeromlik,ugyanakkoraszójairántibelsőkereslet(azonbelülismindaz élelmiszerzfeldolgozási,mindatakarmánycélúfelhasználás)szinténnövekszik.az1990zesévek melés.az1980zasévekelejénegyesrégiókbanmégviszonylagszámottevővolumenűbúzater- voltkukoricábólazönellátásirátaértéke,2000zbenviszontmárcsak0,9%.2004zbenösszesen szinténnemrészeahelyinövénytermesztésihagyományoknak,ésbárazigényrohamosannöz kereslet99,7z99,9%zátimportbólfedezik.azimportfokozatosliberalizálásamiattaszójater- miszerhiányosidőszakban,egyfajtabiztonságitartalékkénttermesztettékafarmerzháztartások. kedett,2004zben25.141havolt.főtermeléskörzeteazországészakkeletirészénfekvő,hegyes Koreábanegyreinkábbelterjedőbenvan.TermőterületeazutóbbitízévbenszámottevőennöveZ 18218hektáronfolytkukoricatermesztés.Aburgonya,sokoldalúfelhasználhatóságamiatt éscsapadékbangazdaggangwontartomány.akoreaiköztársaságbanaburgonyamellett hektárontermeltek,atermelésleginkábbadélitartományokbankoncentrálódott.akukorica MaazédesburgonyátelsősorbanazélelmiszerZfeldolgozóüzemekvásároljákfel,azonbanterZ mesztésemás,jobbanjövedelmezőhaszonnövényekjaváravisszaszorulóbanvan,2004zben 16570hektárontermesztették.Legjelentősebbtermelésikörzeteafővárost hazaipéldával L.)is,amelyetrégebben,főkéntazélelZ tartomány. régótatermesztenekédesburgonyát (Ipomoea batata élve:pestmegyéhezhasonlóan körülölelőgyeonggi(kjonggi) szonnövényekegyrészénélavisszaesésitendenciamáraközelijövőbenmegfordul.1 Zöldségtermesztés

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt.

Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt. Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt. A világgazdasági átrendeződések és hatásuk a magyar exportpiaci lehetőségekre, a gazdasági növekedésre és

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Kinél kell gyorsabban futnunk?

Kinél kell gyorsabban futnunk? Kinél kell gyorsabban futnunk? Versenyképesség és növekedés Koren Miklós (CEU és KRTK) miklos.koren.hu privatbankar.hu Növekedés 2013 Bevezetés 1 Versenyképesség és növekedés 2011 2012 2013 Versenyképességi

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE KOREAI KÖZTÁRSASÁG I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Koreai Köztársaság Elnöki köztársaság Szöul Terület 94 480 km 2

Részletesebben

1. Munkaerõ-piaci folyamatok

1. Munkaerõ-piaci folyamatok 1. Munkaerõ-piaci folyamatok Arendelkezésünkre álló adatok alapján a munkaerõpiac legfontosabb fejleménye az elsõ félévben az volt, hogy megállt az aktivitási ráta évek óta tartó jelentõs csökkenése: az

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2011-ben

A magyar vegyipar* 2011-ben A magyar vegyipar* 2011-ben Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok¹ 2011-ben a globális konjunktúra dinamikája veszített lendületéből. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint 2011-ben a világgazdaság

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA

KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA Hidvéghi Balázs külgazdaságért felelős helyettes államtitkár 2012. szeptember 28. EGER KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINK Magyarország

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

NÉMETORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

NÉMETORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk NÉMETORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi köztársaság Berlin Terület 356 957 km 2 Népesség

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

SZINGAPÚR I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

SZINGAPÚR I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk SZINGAPÚR I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Szingapúri Köztársaság Parlamentáris köztársaság Szingapúr Terület 692,7 km 2 Népesség

Részletesebben

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 A vám típusai A vám az importált termékre kivetett

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2010-ben

A magyar vegyipar* 2010-ben A magyar vegyipar* 2010-ben Nemzetközi gazdasági folyamatok Míg a gazdasági válság kibontakozásával a 2009. év a dekonjunktúra jegyében telt, addig a 2010. évi adatok már a növekedés megindulását mutatják.

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Folyamatosan bővülő amerikai papírhulladék-export Kína mint a fő importőr

Folyamatosan bővülő amerikai papírhulladék-export Kína mint a fő importőr PAPÍRHULLADÉKOK 4.4 Folyamatosan bővülő amerikai papírhulladék-export Kína mint a fő importőr Tárgyszavak: export; import; Kína; papírhulladék; USA. Kína mint fő felvevő Az utóbbi időben Kína mágnesként

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG I. TÖRÖKORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. 1. Általános információk

TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG I. TÖRÖKORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. 1. Általános információk TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG I. TÖRÖKORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Török Köztársaság parlamentáris demokratikus köztársaság Ankara Terület

Részletesebben

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban 2016. február 16. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar számokban 1992-ben

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján Budapest, 2006. április 26. BEVEZETÉS 4 1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET 5 2. NÖVEKEDÉS ÉS

Részletesebben

JAPÁN I. JAPÁN TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE

JAPÁN I. JAPÁN TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE JAPÁN I. JAPÁN TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Japán Császárság Államforma alkotmányos monarchia Főváros Tokió Terület 377 835 km 2 Népesség 127 433 500 fő (2007)

Részletesebben

VIETNÁM. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete és a kétoldalú kapcsolatok

VIETNÁM. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete és a kétoldalú kapcsolatok VIETNÁM I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete és a kétoldalú kapcsolatok 1. Általános információk Forrás: http://worldatlas.com/webimage/flags /countrys/asia/vietnam.htm http://worldatlas.com/webimage/cou

Részletesebben

Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest 2010. November 4.

Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest 2010. November 4. Külgazdasági stratégia és szomszédaink Budapest 2010. November 4. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika fő kérdése

Részletesebben

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek emelkedéssel zárták a keddi kereskedési napot. Tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései

Részletesebben

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok LUXEMBURG I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Luxemburgi Nagyhercegség (franciául: Grand Duché de Luxembourg,

Részletesebben

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

Féléves sajtótájékoztató 2008 július. 2008. július 30.

Féléves sajtótájékoztató 2008 július. 2008. július 30. Féléves sajtótájékoztató 2008 július 2008. július 30. Ingatlanpiaci befektetések Magyarországon Féléves sajtótájékoztató 2008. július 2008. július 30. A befektetési piac növekedése 2007-ben elért rekord

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság A válságot követően számos országban volt megfigyelhető a fogyasztás drasztikus szűkülése. A volumen visszaesése

Részletesebben

Koncentráció és globalizáció a pénzügyi piacok szereplőinek szemszögéből Kerekasztal beszélgetés

Koncentráció és globalizáció a pénzügyi piacok szereplőinek szemszögéből Kerekasztal beszélgetés PSZÁF X. Jubileumi Pénztár-konferencia Siófok, 2007. 21. Koncentráció és globalizáció a pénzügyi piacok szereplőinek szemszögéből Kerekasztal beszélgetés Erdei Tamás elnök-vezérigazgató MKB Bank Zrt. A

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. februári adatok alapján Az MNB téves jelentés korrekciója miatt visszamenőlegesen módosítja a 2. novemberi és az éves fizetési mérleg, valamint a 2. november 21. januári

Részletesebben

1. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete

1. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete 1 Románia 1. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete 1.1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület Népesség Nemzetiségi megoszlás Vallási megoszlás Hivatalos nyelv Klíma Államfő

Részletesebben

Köszöntjük a 2. Nemzetközi Szolár Konferencia résztvevőit. Kiss Ernő MNNSZ elnök

Köszöntjük a 2. Nemzetközi Szolár Konferencia résztvevőit. Kiss Ernő MNNSZ elnök Köszöntjük a 2. Nemzetközi Szolár Konferencia résztvevőit Kiss Ernő MNNSZ elnök Napelemes piaci elemzés, nemzetközi és hazai PV piaci helyzet 2013. április 25. Források: www.pv-magazine.com www.solarbuzz.com

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02.

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése Az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) közzétette a negyedévente megjelelő, "Gold Investment Digest" névre hallgató legfrissebb elemzését.

Részletesebben

Helyzetkép 2015. szeptember október

Helyzetkép 2015. szeptember október Helyzetkép 2015. szeptember október Gazdasági növekedés A világgazdaság az idei évben a regionális konfliktusok kiéleződése ellenére a tavalyit megközelítő dinamikával bővül. A fejlett országok gazdasági

Részletesebben

NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN. Mizser Zoltán Képviseletvezető (Győr)

NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN. Mizser Zoltán Képviseletvezető (Győr) NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN Mizser Zoltán Képviseletvezető (Győr) CÉLOK a magyar export-szektor, kiemelten a kkv szektor versenyképességének erősítése az exportcélú beruházások,

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. TESZTFELADATOK

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45 Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2011. II. negyedévében 2015-12-16 18:54:45 2 2011. második negyedévében a Magyarországra irányuló lengyel export dinamikája jelentősen lassult. Folyó év első negyedéve

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Az igazgatóság jelentése A magyar telekom nyrt. ügyvezetéséről, A társaság és A magyar telekom Csoport 213. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról,

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban dr. Stefán László Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László igazgató Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Változások a Iránnal kapcsolatos

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

SERTÉSPIAC 2015 Világ- és európai piaci tendenciák

SERTÉSPIAC 2015 Világ- és európai piaci tendenciák SERTÉSPIAC 2015 Világ- és európai piaci tendenciák Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériuma (USDA) szerint a sertéshús globális termelése 111,5 millió tonna volt 2015-ben, alig 1 százalékkal haladta

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring.

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring. Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012. október 4-5. Faktoring Előadó: Csáki Ferenc Elnök, Magyar Faktoring Szövetség Faktoring: A pénzügyi

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége?

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Az EU mezőgazdasága A kezdetek Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Nemzetgazdaságban betöltött szerep: GDP-hez való hozzájárulás Ágazati jövedelem, gazdaság szintű jövedelem Foglalkoztatásban

Részletesebben

2013/2301 - Uniós pályázati lehetőség

2013/2301 - Uniós pályázati lehetőség 2013/2301 - Uniós pályázati lehetőség Új pályázatot hirdetett meg az Európai Unió: a kiírást elsősorban az iparpolitikai innovációban érdekelteknek és érintetteknek érdemes böngészniük. Az iparpolitikai

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Magyar lehetőségek a kínai piacon

Magyar lehetőségek a kínai piacon Magyar lehetőségek a kínai piacon Nádasi Tamás MKIK Magyar-Kínai Tagozat elnöke Szolnok, 2011. március 2. Kína fontosabb mutatói Terület: 9 640 821 km 2 Népesség: 1,3 milliárd fő A föld 3. legnagyobb országa

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 2.

Vezetői összefoglaló február 2. 2017. február 2. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euró és a svájci frank ellenében kis mértékben gyengült, a dollárral szemben pedig erősödött. A BUX 7,7 milliárd forintos,

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek:

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: USA Az augusztus második felében elindult részvénypiaci mélyrepülésből nem sikerült talpra állni, a potenciális amerikai kamatemelés, és a kínai gazdaság lassulása

Részletesebben

MŰANYAGOK PIACI HELYZETE

MŰANYAGOK PIACI HELYZETE MŰANYAGOK PIACI HELYZETE A műanyagok világpiaci helyzete A műanyagok felhasználásának elemzése hasznos információt nyújt mind az alapanyaggyártó, mind a feldolgozóiparban tervezett beruházások döntéshozóinak.

Részletesebben

Specifikus termelési tényezők modellje. Ricardói modell. Alapmodell

Specifikus termelési tényezők modellje. Ricardói modell. Alapmodell Ricardói modell A kereskedelem hasznos, ha komparatív előnyök kihasználásán alapul. A gazdaság jól jár. Minden gazdasági szereplő jól jár. Specifikus termelési tényezők modellje A kereskedelem hasznos,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

FINNORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

FINNORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk FINNORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület Finn Köztársaság köztársaság Helsinki (Helsingfors) 338 145 km² Népesség 5

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a júliusi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a júliusi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. júliusi adatok alapján A végleges adatok szerint 21. júliusban 191 millió euró többlettel zárt a folyó fizetési mérleg, ami 181 millió euróval magasabb a tavalyi adatnál.

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben