DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK ÉS MEZŐGAZDASÁGÁNAK EGYES KÉRDÉSEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK ÉS MEZŐGAZDASÁGÁNAK EGYES KÉRDÉSEI"

Átírás

1 BASSA ZOLTÁN * NESZMÉLYI GYÖRGY ** DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK ÉS MEZŐGAZDASÁGÁNAK EGYES KÉRDÉSEI világgazdaságnak.ugyanakkorazország(kül)gazdaságpolitikájaszempontjábólúj szakaszbalépett.adél koreaigazdaságaválságraválaszulbevezetettreformokkal Dél Koreaaz aspénzügyiválságmellettisjelentőstényezőjemaradta kozik,ugyanakkoranemzetközikereskedelemliberalizációjánaknyománkomoly helyzetéttekintjükát.amezőgazdaságterületévelaszakirodalomritkábbanfoglal nyitottabbáváltakereskedelemésatőkeáramlásokkülönbözőformáinakterületén egyaránt,ésmintegyezekfolytatásakéntészakkelet Ázsiaüzletiszolgáltatásiköz pontjávákívánválni.aii.részbenadél koreaimezőgazdaságfejlődésétésjelenlegi BEVEZETŐ kihívásokkalszembesüleszektor. kent.anagyobbvisszaesésnekahazaivalutaleértékelődéseésazeladatlankészle Aválságévében1998 banadél koreaiexportusadollárbanmérveenyhéncsök I. DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK EGYES KÉRDÉSEI *BudapestiGazdaságiFőiskola,KülkereskedelmiFőiskolaiKar,óraadótanár,JETRO(Japan tekkülföldiértékesítésevetettgátat.ahazaikeresletdrasztikusvisszaesésenyomán abehozataljelentősen USAdollárbanmérve36% kal visszaesett.enneknyo mán szembenaz esidőszakkal azországkereskedelmiésfolyófizetési I.1. ExternalTradeOrganization)budapestiiroda,kutatóZtanácsadó. Dél-Korea külkereskedelme **SzentIstvánEgyetem,GazdaságZésTársadalomtudományiKar,PhD.

2 ban(1998)acsökkenőbehozataleredményezteakereskedelmimérlegtöbbletet, eskétévesidőszakbantöbbmintmásfélszeresérebővült,újabblendületetadvaa mérlegtöbbletetkönyvelhetettel,amelyetazótaisfenntartott.mígaválságidőszak BASSA gazdaságinövekedésnek.2004 bentöbbmint30mrdusdkereskedelmimérleg Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK többletetkönyvelhetettelazország. Azexport/GDParányaz1996 os32,3% ról44,1% ranőtt.azimport/gdparány importéval.sőt,azexportegyedüla annakfenntartásábanelsőrendűszerepetjátszott,hogy1999 tekintve aválságelőttiutolsó békeévhez 1996 hozké óta növekedési üteme lépést tudott tartani ugyanebbenazidőszakbantöbbmint3százalékponttalcsökkent,36,4% ra.a dél- gazdaság még exportorientáltabbá, még nyitottabbá vált.1 Japánba.AzUSAtovábbraisstabilfelvevőpiacaadél koreaitermékeknek. tőke beáramlászajlottle(vietnam,fülöp szigetek,amáremlítettkínamellett).ér dekes,hogydél KoreamamárnagyobbértékbenexportálazEurópaiUnióba,mint részesedésecsökkent,ottazonbannőttaforgalom,aholjelentősdél koreaiműködő is.azegyébtávol keletiországokbairányulókivitel pest a export célországait dél-koreai termékek iránt folyamatosan növekvő keresletet biztosító előretörése a legfontosabb fejlemény.kína már a dél-koreai vállalatok legfontosabb külföldi piaca, ami összefügg a cégek helyi közvetlen tőkebefektetéseinek gyors szaporodásával japánközvetlentőkebefektetésekjobbankoncentrálódnakafeldolgozóiparra,mint Kínaésatávol keletiországokrészesedéseadél koreaiimportbannőtt,mígaz hatásasemelhanyagolható.atávol keletiországokbólszármazóimportnövekedé azamerikaivagyeurópaibefektetések.afogyasztásicikkekesetébenajapánreláci óbanlezajlott egyébfejlettviszonylatokhozképestmegkésett importliberalizáció jelzi,amelyetazisfenntart,hogya USA éjelentősen,azeu épedigkisebbmértékbencsökkent.japán továbbra is komoly részesedése a behozatalból a dél-koreai gazdaságnak a tőkejavaktól való gépkocsi.a90 esévekközepénadél koreaiinformációs technológiaiexportotigen séhezvietnam,thaiföld,szingapúréshongkongesetébenjárultakhozzájelentő désetovábbnőtt,52,5% ról62,5% ra.ateljesexportfeleelektronikaicikk,illetve Akiviteláruszerkezetét2tekintve közöttagépek,berendezésekrészese hosszú távon tapasztalható importfüggését táblázat.) sebbenahelyidél koreaiérdekeltségek.(l.1. racsökkent,atextiliparitermékekrészesedése2004 benmárcsak6%volt.avegyipa 2003közöttaziparinyersanyagokéskönnyűiparicikkekrészesedése32,7% ról21,7% amelyneknyománrészesedésük2004 re(10,3%)megközelítetteafélvezetőkét (10,4%),amelyeka90 esévekközepénmég12 13% otképviseltekakivitelből.1995 sebezhetővétette,hogyaztúlságosanafélvezetőkrekoncentrálódott.az elmúlt évben diverzifikáció irányába hatott a mobil telefonok exportjának növekedése, ritermékeksúlyavalamelyestnőttés2004 benmegközelítettea10% ot. 1AzInternationalFinancialStatisticsYearbookésazAsianDevelopmentBank(www.adb.org) 2AzáruszerkezetiváltozásokatazAsianDevelopmentBank(www.adb.org)ésaKorea adatbázisaalapján. InternationalTradeAssociation(http://global.kita.net)adataialapjánelemezzük.

3 82 EgyesültÁllamok 1996Export Import2004 EU WORKING PAPERS 2/ táblázat Egyébtávol keletiországok 16,0 Dél-Korea külkereskedelmének 25,7 17,6 földrajzi 17,7 22,2 12,4 megoszlása 8,6 (%) 1 15,3 hozatalmindössze0,4% a,mígaháztartásielektronikáé1,8%.ugyanakkordél csakegykisrészefogyasztásicikk:agépkocsikrészesedése2004 benisateljesbe Agépekésberendezésekrészesedéseazimportból36%körülmaradt.Ezeknek Megjegyzés: Egyéb távol-keleti országok: Hongkong, Szingapúr, Tajvan, Malajzia, Thaiföld, Indonézia, Fülöp-szigetek, Vietnam. Tajvan esetében a évi adatokat vettük figyelembe. bólenyhénemelkedett.aföldrajziirányokhozképestnemtúldrasztikusáruszerke Koreafélvezetőimportja2004 benmegközelítetteetermékekkiviteléét.anyers anyagoksúlya akőolajárnövekedésemiatt 1995és2003között14% róltöbb mint20% ranőtt.azélelmiszerekéskönnyűiparitermékekrészesedéseazimport anyagokésalapanyagokrészesedéseugyanvalamivel20%alácsökkent,deatüzelő importot Szaúd Arábiaazim zetiváltozásokbólkitűnik,hogyaz egyes távol-keleti országokból, különösen a Kínából tatottkereskedelemnagyságábankeresendő,hanemabban,hogydél Koreaelőszörírt portnegyediklegfontosabbforrásországa,megelőzveausztráliátésnémetországot. AzországkülkereskedelmétbefolyásolótényezőkéntérdemesmegemlíteniaChilé megállapodást.ennekjelentőségenemalatin amerikaiországgalfoly származó behozatal növekedése nem írható pusztán az olcsó könnyűipari termékek fogyasztói elektronikai cikkek importnövekedésének számlájára, hanem (és egyre fontosabb) részét képezik az importált alkatrészek, gépek, valamint az élelmiszerek is. A kőolaj a földgáz világpiaci árváltozása nem elhanyagolható mértékben befolyásolja a dél-koreai számolnak.achilévelaláírtmegállapodásutánakormányígéretettett,hogy10év azokatamegállapodásokat,amelyneknyománamezőgazdaságiimportnövekedésével nalszabadkereskedelmimegállapodásokról.adél koreaifarmerekhevesenellenzik folytatjapánnal,kanadával,azefta val,azusa valésszingapúrralésazasean alászabadkereskedelmimegállapodástegymásikországgal.dél Koreatárgyalásokat vel2003 banaláírt(ésaparlamentekáltal2004elejénratifikált)bilaterálisszabad- farmerekneknyújtandóhitelekre.3 alatt119billió2wont(100mrdusd)fordítanakvidékfejlesztésiberuházásokraés 3Lee,JooZhee,2004. Japán Kína EurópaiUnió 11,2 11,5 8,3 22,2 13,5 8,1 20,9 14,1 5,7 20,8 10,5 12,5 1Forrás:DirectionofTradeStatistics2003ésJune2005,IMF. 2 Billió: ezer milliárd =

4 AWTOcancuni,majd2006.júliusikudarcaisabilaterálisszabadkereskedelmi BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK kedelmiövezetlétrehozásához.atávol keletiországoktervbevettékarégiószinte létrehozásátis. megállapodást,akkormegnyílhatazútegyjapán Dél Korea Kínaszabadkeres egészérekiterjedő(asean,japán,dél Korea,Kína)szabadkereskedelmiövezet értelmezhetők.hadél KoreaJapánnalaláírjaaszabadkereskedelmi megállapodásokmegkötéséreösztönzidél Koreát,deehhezhozzákelltenni,hogya távol-keleti országokkal, illetve az ASEAN-nal folytatott tárgyalások elsősorban az értékelődése,kényszerűeladása( ),majdabefektetőkbizalmánakvisszaté Akülfölditőkebeáramlásánakfelgyorsulóliberalizálása,avállalativagyonokle as pénzügyi válság óta erősödő regionális együttműködési folyamat részeként legfontosabbberuházókká,abizonytalanhazaiháttérrelbírójapánbefektetőkkelés mintakorábbiévtizedekbenösszesen.a esvisszaesésutánaműködő I.2. A növekvő szerepe későbbváltakaktívabbákülönösenabanki,pénzügyiésitszolgáltatásokterületén. tőkebeáramlása benismétfelgyorsult. akoreaigazdaságakkormégbizalmatlanamerikaibefektetőkkelszemben,akikcsak Érdekesség,hogy1999 ben átmenetileg azeurópaiunióországaiváltaka rése(1999 )nyomána ( ) ben(aháromévátlagában)közel80% raemelkedett(wir, AzFDI nbelülafúziókésfelvásárlások(m&a)arányaaválságelőtti25 30% ról külföldi működő beáramlása 1998 óta igen jelentősen ja,hogyigenjelentősekazilyenútonkülföldikézbekerültdél koreaivállalativa 2000),deapénz tőkepiaciműveleteketisfigyelembevevőm&astatisztikamutat gyonok.aválságidőszakbanadél koreai külföldivegyesvállalatokesetébenakül földiekgyakrankivásároltákadél koreairészesedésegyrészétvagyegészét,mégha acégnemisvoltnyereséges.awir(2000)szerintaz1998 asdél koreaifúziókés globálisana43.legnagyobbm&aügyletkéntacitigroup2,7mrdusd értfelvásá roltaakorambankot ben felvásárlásokközel40% ailyenügyletvolt.zöldmezős beruházásokról kevésbé beszélhetünk, sokkal inkább a gyakran igencsak leértékelődött vállalati vagyonok felvásárlásáról. A dél-koreai vállalatok pénzügyi helyzetének javulásával sem csökkent jelentősen a fúziók felvásárlások éves összege, s ez a felvásárlások mellett már egyre gyakrabban új vegyes vállalatok létrehozását jelenti. vettemegasamsungheavyindustriest,amelyépítőipariberendezéseket például tagvállalatainakmegvásárlásávalvalósultakmeg.avolvopéldául500musd ért zóiparibefektetésekáltalábanachaebolok(adél koreaivállalatcsoportok)egyes rületeitovábbraiszárvamaradtakakülfölditőkeelőtt.)alegjelentősebbfeldolgo voltak.(abányászatésahírközlésegyeste 1998-ban a működő tőke 2/3-a a feldolgozóiparba, 1/3-a a szolgáltatásokba irányult hasonlóan a 90-es évtized korábbi időszakának arányaihoz A fő célpontok a 90-es évek végén az energiaipar, vegyipar, papíripar, az elektronikai 2WIR,2002,p Bassa,2002. exkavátorokat gyárt.mégismertebbpéldaacsődbekerültdaewooegyesautóipari ipar, a banki biztosítási üzletágak erősödött benösszesenkb.annyiműködőtőkeáramlottdél Koreába

5 kapacitásainakfelvásárlásaageneralmotorsáltal.érdemesmegemlíteniahynix félvezetőgyártófelvásárlását(2004)is. 84 EU WORKING PAPERS 2/2006 Megjegyzés: A fúziók és felvásárlások összege meghaladhatja FDI értékét is, mivel abba Avegyesvállalat10MrdUSDberuházásiterveiközöttszerepelegyújüzemépítése, keresendő.ezállpéldáulavegyesvállalatotis a pénz- és tőkepiaci tranzakciókat is beleszámolják. 1. ábra kekkövetkezőgenerációjánakkifejlesztésecéljából.amicrosoft2005márciusában magábanfoglalólg Philipsstratégiaiszövetséghátterében.APhilips1999 ben1,6 MrdUSDértékűbefektetéssel50% otszerzettazlgelectronicslcdüzletágában. Külföldi vállalatok közvetlen tőkebefektetései (FDI), nyitottamegmobilinnovációslaboratóriumát,amelybenamobiltelekommuniká illetve fúziók felvásárlások (M&A) Dél-Koreában (M USD) 1 Siemens2004 benadasannetworksnevűdél koreaicégbenszerzett38,7% os cióhozszükségestechnológiák,különösenújszoftverekkifejlesztéséndolgoznak.a amely2006 rakészülel.akétvállalatközösk+fközpontotalakítkiatévékészülé Egyes sikeresebb dél-koreai vállalatok vonzereje azonban nem olcsóságukban, hanem fejlett technológiájukban 1Forrás:1992Z2003:WIR(2004),2004:WIR(2005).

6 sétésglobálisexportjátkívánjabeindítani. részesedést(45musd ért),ésakommunikációséshálózatihardverekkifejleszté BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK tésreévesátlagbancsakaligtöbbmint30musd tköltöttek, benazon 1995és1998közöttazamerikaieredetűleányvállalatokhelyikutatásra,fejlesz benazállamibankok,valamintegyestöbbségiállamitulajdonbanlévő,aszolgálta banévesátlagbanmár142musd t,igazezadél koreaimagánszektork+fkiadá sainakcsakkb.1,6% a.2 ótaaműködőtőkénekkevesebb,mintafele bancsakegyne 2. ábra A külföldi tőke jelentősége a dél-koreai gazdaságban 1 lósuló,külföldiekáltalibefektetésmagyarázza közötta26legnagyobbbank közül11bankmásbankbaolvadtbe.1999közepérea6legnagyobbbankközül5 tásokterületénműködővállalatokrészlegesvagyteljesprivatizációjasoránmegva rész gyede irányultafeldolgozóiparba.a 1999 szolgáltatások arányának növekedését 2WIR,2005,p Forrás:1992Z2003:WIR(2004),2004:WIR(2005). szerezve.aválságelőttapénzügyiszektoronbelülelsősorbananem államitulajdonbakerült,majdezekközültöbbet privatizáltak, esetenként külföldi tőke bevonásával. Ami korábban elképzelhetetlen volt, megvalósult: a külföldi tőke megjelent a dél-koreai kereskedelmi bankokban, irányítási (felső menedzseri) pozíciókat is

7 koreaibankokbanisrészesedéstszereztek.ahazaibankokésértékpapírcégekrossz bankipénzintézetiterületre(értékpapír ésbiztosításicégek)áramlottakülföldi helyzetemiattakülföldipénzintézetekhelyiérdekeltségeiegyrenagyobbpiaciré tőkeésakülföldibankokhelyivagyregionálisfiókokatnyitottak,deaválságidő szakbanakülfölditőkeszabályozásánakjelentőslazításávalésabankivagyonok (értékpapírok,ingatlanok)leértékelődésévelegyeskülföldicégekalegnagyobbdél 86 EU WORKING PAPERS 2/2006 szesedéstértekel. hogyamagánosítássalpárhuzamosan ellenkezésébeütközik,sakormánysemmindigsietvele,mivelajelentőstőkebe többlépcsősretervezettprivatizációlassanhalad(t)előre.legalábbennyirefontos, áramlásnyománahazaivalutatúlzottfelértékelődésétőlistartanak.ígyazeleve Afolyamatotfékezi,hogyaprivatizációgyakranadolgozókérdekképviseleteinek kommunikációsszolgáltatásokterénzajlottle.azérintettkülföldicégeknagyrésze történt,amelynekcéljadél koreaivállalatokmegszerzésevolt.1ezeknagyrésze(és egybenalegjelentősebbtranzakciók)abankiésegyébpénzügyi,internetes,tele amerikaivolt. is.2004 benegytucatolyan100musd tmeghaladófúzióésfelvásárlás 1996 os5,5% ról1999 ig18,5% ranőtt,ahozzáadottértékből4 rőltöbbmint20% Akülfölditőkévelműködővállalatokrészesedéseafeldolgozóiparbevételeibőlaz a banki, biztosítási, kiskereskedelmi, áruszállítási piacon új szereplőként közvetlen tőkebefektetéssel, egyes dél-koreai magánvállalatok felvásárlásával megjelentek egyes európai amerikai ra,afoglalkoztatottakébólpedig5,8 ról9,7% ra.2mintaza2. ábrábólkitűnik,a külföldi működő tőke a korábbi évekhez képest lényegesen fontosabb forrását ké- Mígadél koreaivállalatokhazaiberuházásaijelentősenvisszaestek1998 ban,a 1999végéig16,4MrdUSDértékbenhalmozódottfeldél koreaiműködőtőkea letveavertikálisjelleg(azolcsóbbtermelésitényezőkmotivációja Ázsia,Közép és világban.ennek32% aazusa ban,40,3% apedigázsiaifejlődőországokban.eu akadályokmegkerüléseérdekében,piacbővítőcéllal USAésNyugat Európa),il rópa20,7% kalrészesedettadél koreaivállalatokközvetlentőkebefektetéseiből.a működőtőkekivitelébenegyszerrevanjelenahorizontálisjelleg(akereskedelmi külföldiközvetlentőkebefektetésekterénnemtapasztalhatunktörést.a Kelet Európa).Utóbbielsősorbanamunkaerő intenzívfunkciókkülföldretelepíté sétjelenti,ígyalegfontosabbvonzótényezőtazalacsonybérekjelentikadél koreai WIR, SERI,2001,p.78.,80. pezi a beruházásoknak. A magas technológiai színvonalat és magasan képzett szakembereket kínáló, ugyanakkor tőkehiányos dél-koreai vállalatok a külföldi források segítségével újabb lendületet vehetnek újabb termékek kifejlesztéséhez és piacra dobásához. A működő tőke fokozott beáramlása a devizatartalékokat növelve csökkenti az országnak a spekulatív tőke esetleges meneküléséből származó sebezhetőségét, csökkentheti a külföldi hitelekkel történő finanszírozás súlyát, elősegíti a vállalati (különösen a banki) szerkezetátalakítást, tehát csökkenti az as válság megismétlődésének veszélyét. I.3. Dél-koreai vállalatok globalizációs törekvései es visszaesést követően ben ismét nőtt a befektetett tőke összege.

8 vállalatokszámára.azeu hozújonnancsatlakozottországok,ígymagyarországis egyfajtaszerencséskeverékétjelenthetikazemlítettvonzerőknek.1 BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK jeikkel elsősorbanfejlődőországokbanjelentekmegakönnyűipar,élelmiszeripar ésépítőiparterületén.1990körülazamerikaiéseurópaipiacokatcéloztákmegin Amiatendenciákatilleti,a80 asévekelsőfecskéinemtúlnagyösszegűprojekt 3. ábra közvetlentőkebefektetőitevékenysége. Különösenlátványosazelmúltnéhányévbenadél koreaivállalatokkínai,vietnami Dél-koreai vállalatok külföldi közvetlen tőkebefektetései (M USD) 2 kábbadél koreaivállalatok,elsősorbanahelyieladásokatsegítőbefektetésekkel.a gumiabroncsotterveznekgyártanidunaújvárosban.abefektetésnekközpontiszerepelehet tetésitervemagyarországon,amelyneknyomán2007ztőlévi5millió,2010ztőlévi10millió 1EnnekegyikpéldájaaHankookgumiabroncsgyártócégtöbbmint500MEURértékűbefekZ 90-es évek közepétől azonban emelkedő hazai bérszínvonal miatt ismét olcsóbb abban,hogyahankookavilágötlegnagyobbgumiabroncsgyártócégeközékerüljönésjelentőz munkaerőt kínáló fejlődő országok felé fordultak a dél-koreai vállalatok. koreaiszinttőlisjelentősenelmaradnak. 2Forrás:1992Z2003:WIR(2004),2004:WIR(2005). sennöveljepiacáteurópában.amagyarországibéreknemcsakanyugatzeurópai,hanemadélz

9 88 EU WORKING PAPERS 2/2006 gépekgyártásábabefektetetttőkeisjelentősebb,mintakönnyűiparban.2 feldolgozóiparibefektetésekenbelül).a90 esévekvégétőlajárművekésazipari Afeldolgozóiparibefektetésekaz1990 esévekelsőfelébenakönnyűiparraésa területté(30% osrészesedésa 4. ábra A dél-koreai vállalatok közvetlen tőkebefektetéseinek jelentősége 1 ve2003 rabeérteajapánmatsushitátésazamerikaihewlett Packardot,és10% Adél koreaiműködőtőkekivitelzászlóshajójaegyértelműenasamsungelect fémfeldolgozásrakoncentrálódtak.a kalmaradtelasonytól,amelyetazonban ajapáncéghanyatlásátfigyelembevéve ronics,amely2003 bankülföldieszközeittekintveavilág99.legnagyobbtranszna nationalizationindexe4alapjánpediga7.helyenszerepel.külföldieladásaittekint cionálisvállalatavolt.azunctadtransnationalityindexe3alapjána75.,inter 90-es évek második felében azonban az elektronikai cikkek gyártása vált a legfontosabb zök/hazaieszközök,külföldieladások/hazaieladások,alkalmazottakszámakülföldön/hazai 2Lee,2004,p.26. 1Forrás:1992Z2003:WIR(2004),2004:WIR(2005). 3ATransnationalityIndexetakövetkezőháromarányátlagakéntszámolják:külföldieszköZ 4AzInternationalizationIndexetavállalattöbbségitulajdonbanlévőkülföldileányvállalatok alkalmazottakszáma. száma/összestöbbségitulajdonbanlévőleányvállalatokszámaarányakéntszámolják.

10 ja,hogy2004 benadél koreaiexportegyötödétadta.2akövetkezőlegnagyobbdél koreaitransznacionálisvállalatazlgelectronics,amelynekakülföldieladásai veltöbbmintafelétérikel.ahyundaimotorcsakakülföldieladásoktekintetében 2005 benvalószínűlegugyancsakutolér.1asamsungcsoportjelentőségétmutat közelítimegazlgelectronicsot.3 azonbanasamsungénakcsakegyharmadát,összeseladásaiasamsungénakvalami BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK belépazautóiparba,ígyerőforrásaiknagyrészétazelektronikaiiparratudtakon vállalatcsoporthozképest gyorsabbjavításavoltaz válságotkövetően. banalacsonyabbeladósodottságésapénzügyimutatók másjelentősdél koreai Másrészt,aSamsungvállalatcsoportmégidejébenelálltattólaszándékától,hogy ASamsungElectronicssikereinektényezőiközülazegyikadél koreaiviszonylat fonokfejlesztésébenésglobálismarketingjében,illetvejólérzettráatechnológia 2005novemberébenbejelentette,hogyakövetkezőötévsorán47billiówont(44,4 Sonyhoz)képestinnovatívabbtermékeketdobottapiacra,sikerreljártamobiltele fejlesztéssikerthozóirányaira(pl.lcdtechnológia).asamsungvállalatcsoport centrálni.asamsungelectronicsazelmúlt10évbenegyesjapánvállalatokhoz(pl.a tatóttervezfelvenni.avállalatolyanglobáliscégekkelkívánversenyrekelniminta MrdUSD)tervezkutatásra,fejlesztésrekölteni,valamint30000mérnökötésku Microsoft,azIBM,aMatsushitaésaNokia.Atervezettösszeg80% átasamsung USD oskutatási fejlesztésiköltségvetésemögött.4 Electronicsfogjaelkölteni.ASamsungElectronicsugyan2005 ben2,5mrdusd t fordítk+f re,deezelmaradmindasiemens,mindamicrosoft6,5,illetve5,8mrd vállalatcsoportokhoztartozó,deazonosiparágakbantevékenykedőcégekegyesülése, cégekszámaaválságidőszakbanegyharmadávalcsökkent,bárezamértékazötlegna gyobbcsoportesetébenkisebbvolt.számosvállalatmegszűnésemellettakülönböző denkitérninéhányhazaifejleményreis.a30legnagyobbvállalatcsoporthoztartozó Adél koreaivállalatcsoportokkülfölditerjeszkedésévelkapcsolatbanérdemesrövi vannakpéldák,amikorachaeboloktagvállalataikiválnakacsoportból,bárezkomoly kritizálttúlzottdiverzifikáltságánakfelszámolását,ugyanakkorerősítetteazemlített felvásárlásazajlottle.mindezelősegítetteapárhuzamosságokésachaeboloksokat piacirészesedésselbírónagyvállalatokesetébenritka.megintmásesetadaewoo iparágaknakegy egyvállalatcsoportnáltörténőkoncentrációját.ugyanakkor,arrais kedtekazokcégek,amelyekhezerőforrásokattudtakátcsoportosítanimásiparágakat nemegyedüliadél koreaivállalatcsoportokesetében,amiahhozvezetett,hogyaleg nagyobbchaebolokközöttdifferenciálódászajlottleatúlélők terjeszkedők,illetvea csődbekerültek szétbomlókközött.azegyesvállalatcsoportokonbelülpedigkiemel csoport,amelyetacsődnyománszétbontottákkülönállóvállalatokra.utóbbipélda lyamatokadél koreaivállalatokkülfölditerjeszkedésekoristettenérhetők. képviselőtagvállalatokfelszámolásavagyleválasztásakövetkeztében.mindezekafo 1WIR,2005,p www.samsung.com. 3WIR,2005,p http://korea.net,2005.november8.

11 kétországközöttéslendületetkaptakakapcsolatokagazdaság,akultúra,aturiz 90 EU WORKING PAPERS 2/2006 köttetésakétországközött.észak KoreaésazUSA bentovábbromló dél koreaielnöknyitásipolitikájanyomán2000 bencsúcstalálkozórakerültsora musésasportterületén.harövidszakaszonis,demárvanközútiésvasútiössze I.4. észak-koreai kapcsolatok Hiba lenne a Dél- Észak-Korea közötti kapcsolatokat pusztán az észak-koreai nukleáris fenyegetés a békeszerződés hiánya alapján megítélni.kimdaejung kapcsolataicsakátmenetilegésrészbenlassítottákaközeledésifolyamatotészakés Délközött.AzÉszak Koreában2002ótabevezetettgazdaságireformokiskedve zőbbkörnyezetetteremtenekakapcsolatokjavításának. vállalatokhozképest ajövőbenmégjelentőshelyzetielőnyhözjuttathatjaadél lagcsakdél Koreábólengedikbe,amely példáulazamerikai,európaivagyjapán aholkülöngazdaságiövezetetislétrehoztakszámukra.1akülfölditőkétgyakorlati USD),demártucatjávalműködnekdél koreaivállalatoktermelőüzemeiészakon, Akétországkereskedelmiforgalmatovábbrasemjelentős(2004 ben700m koreaicégeketegyjelentősebbészakinyitásesetén.afőbefektetőahyundaicso port,amelynekvezetőimárévekótabarátikapcsolatokatápolnakészak Koreával. rásokatigényelne.dél Koreábanazújraegyesítéstfolyamatkéntképzelikel,amely intézményrendszeregyesítésétsemegyiknaprólamásikraképzelikel.ahelyzetet tulajdonképpenmárelindultakapcsolatokjavításával.hosszabbtávonapolitikai deakérdéstezentúlazértisóvatosankezelikdél Koreában,mivelazóriásierőfor Akétországújraegyesítésénektermészetesenalapvetőpolitikaiakadályaivannak, bonyolítja,hogydél Koreábanegyespolitikaierőkkülönbözőképpenítélikmega kérdést,amelybenalakosságiserősenmegosztott.az szék.azországeddigelsősorbanafeldolgozóiparbanjeleskedett,deazalacsonyabb egyesítés rövid távon óriási terheket jelentene, de a dél-koreai gazdaság komoly természeti és humán erőforrásokhoz juthatna. Előbbiből híján van, a munkaerő pedig lényegesen olcsóbb fegyelmezettebb mozdulelamagasabbhozzáadottértéktartalmúésk+fintenzívtermékekgyártása egyrenehezebbenbírjaaversenytadél koreaiipar.afeldolgozóiparugyansikerrel termelésiköltségekkelbírókínávalésmás elsősorbantávol keletifejlődőországgal Északon. I.5. Regionális ambíciók a befektetési környezet javítása Dél-Koreában 2002 óta a kormány hivatalos politikájának részét képezi az a törekvés, hogy az országot Északkelet-Ázsia (Japán, Kína, Koreai félsziget) üzleti szolgáltatási (pénzügyi, információs-technológiai logisztikai) csomópontjává fejlesz- lyozásikörnyezettekintetében.dél Koreapénzügyiliberalizáltságánakfoka30 regionálisvezetőszerepkialakításáhozazüzletiszolgáltatásokterületén. szolgáltatásokbaáramlókülfölditőkéreúgytekintenek,mintamelyhozzájárulhata felé,deajövőbenaszolgáltatásokattekintikagazdaságinövekedésfőhajtóerejének.a Azambiciózustervekmegvalósításánakazonbanfeltételeivannakahazaiszabá márciusáigháromkezdteelatermelést.2006júliusában15üzemműködöttazónában. tonészakzkoreávalfoglalkozóoldala,letöltésideje:2006.július27.) 1AGaesongIpariZónárólvanszó,amelyben2003júniusátólépülneküzemek.Közülük2005 (http://www.vuw.ac.nz/~caplabtb/dprk/nk_econ06.htmazújzzélandiuniversityofwellingz

12 BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK wonban; szegét(1mrdwon=948000usd)eltörlik; adél Koreábanlévőkülföldicégekáltalhelybenfelvehetőkölcsönmaximáltösz akülföldivállalatokegyévnélrövidebblejáratúértékpapírokatiskibocsáthatnak OECD országösszehasonlításábanalegalacsonyabb.ígya kormány további liberalizációs és deregulációs, illetve egyéb befektetőbarát intézkedéseket tett, illetve tervez 2006-ban, amelyekkel el kívánják érni a liberalizáltság Japánban jellemző szintjét gyakorlatilag OECD-átlagot jelentené: konzisztensebbpénzpiacipolitikafolytatása; délyezésnélkül isfelvehetnekegyévesnélrövidebblejáratúhiteleketkülföldről; aziparágiátlagotmeghaladóaneladósodottdél koreaivállalatok különenge egyablakosszolgáltatásbevezetéseakülföldipénzintézetekszámára; aképzettpénzügyiszakemberekkínálatánakbővítése; apénz éstőkepiacinfrastruktúrájánakfejlesztése; vetkezőeszközökkelkívánjákazövezetekbevonzaniahazaiésakülfölditőkét: ésgwangyangvárosokkörnyékén.amagasszínvonalúinfrastruktúramellettakö Azországbanháromún.szabadgazdaságiövezetethoznaklétreIncheon,Busan ahazainyugdíjalapokhazaivállalatokbavalóbefektetéseitismegkönnyítik, amelyeddigakülföldialapokszámáravoltkönnyebb.1 háromévig;azingatlanokhozkapcsolódóadminisztratívköltségekésadókalóli Adókedvezmények:jövedelemadóésvállalatinyereségadó mentességazelső háromévben,majdtovábbikétévig50% oskedvezmény;akülföldivállalatok menedzsereiszámára17% osjövedelemadó,importvámmentességatőkejavakra Aföldhasználatszabályainaklazítása,azépítésiengedélyekkiadásánakegyszerű mentességazelsőháromévben,majdtovábbikétévig50% oskedvezmény. Ingatlan ésföldbérletidíjakelengedésevagycsökkentése,támogatásazinfrast ruktúrafejlesztésében. Amunkaerő piaciszabályozáslazítása:aveteránok,mozgássérültek,idősekkö vezésénekengedélyezése;amunkátólvalótávollétfizetettlehetőségeinekcsök kentése sítése. Egyablakosengedélyezésirendszer,külföldibefektetésekombudsmaniirodájá telezőalkalmazásaalólimentesség;amagasszakértelmetigénylőmunkákkiszer naklétesítése. kívülazegészországrakiterjeszthető.továbbivárosokatiskijelöltek,aholabefek Akülföldiekéletminőségénekjavításaakönnyebblakáshozjutással,szabadidős tetésikörnyezetetjavítanitervezik.abefektetés ösztönzőszervezetek2004 től szórakozásilehetőségekkel,iskolák,kórházak,gyógyszertáraklétesítésével,azan fogtakbelekoreainvestplazalétrehozásába,amelyakülföldiekbefektetéseinek Akormányegybenaztisreméli,hogyakedvezőüzletikörnyezetetazövezeteken golnyelvűinformációk,szolgáltatásokszélesebbelérhetőségével.2 nyújtmajdsegítségetaprojektekkezdetistádiumában. Azemlítettpénzügyiliberalizációsintézkedésekkelhosszabbtávonmegnyílikaz 2WIR,2004,p http://korea.net,2005.október21.ésnovember2. esély,hogydél KoreaÉszakkelet Ázsiapénzügyiközpontjáváváljon.Ajapánpénz

13 éstőkepiacjelentőségeésfölényeazonbantúlnagyahhoz,hogyadél koreaiambí szempontbólföldrajziadottságaikedvezőbbekjapánénál,mígazinformációs technológiaiinfrastruktúra(különösenazinternetelterjedtsége,használata)tekin váljék.logisztikai 92 EU WORKING PAPERS 2/2006 vállalatiszintűtalálkozókat.2005novemberébenapeccsúcstalálkozónakadott tetébendél Koreamármaisvanolyanfejlett,mintJapán. ciókrövidtávonvalóraváljanak.nagyobb helyszíntazország,amelyetaszervezetszámosalacsonyabbszintűkonferenciája Dél KorearendezettAsia EuropeMeetingcsúcstalálkozótilletveminiszteriális, is.azelmúltnéhányévben a realitása annak, hogy Dél-Korea regionális logisztikai és/vagy információs-technológiai központtá bel békedíjbanrészesült,saglobálisszervezetekben(wto,ensz)isegyrekomo lyabbpozíciókatsikerültszereznieazországnak,aközelmúltbanazoecdelnöki előzöttmegazévsorán.ajapánnalközöslabdarúgóvilágbajnokságotsikerült ügyesendominálnia,a2020 asnyáriolimpiaijátékokrapedigbusan,azországmá sodiklegnagyobbvárosaispályáznifog.azországelőzőelnöke,kimdaejungno A dél-koreai (gazdaság)diplomácia igen aktív tevékenységet folytat a távolkeleti posztjáraisjelöltekdél koreaiszemélyt. regionális szervezetekben, sőt szinten kes,hogyazigenerősdél koreainemzetibüszkeségegyesesetekbenellensúlya,más esetekbenviszonthajtóerejeazországtovábbikülgazdaságinyitásának.üresélteté is.érde vállalatoknemtartanánakittkormányzatitámogatásnélkül,sezfokozottanigaza folyamatát,báratársadalmifeszültségeketígysemtudják megspórolni.báraz államibeavatkozást hivatalosszinten kritikusabbanítélikmeg,mintkorábban, sehelyetttudatosaprómunkávalpróbáljáksajátjavukrafordítaniaglobalizáció továbbraistudatábanvannakaténynek,hogyaglobálisansikeresdél koreainagy Mindez aktivitás nemcsak a konkrét dél-koreai érdekek képviseletét szolgálja, hanem országról a világ közvéleménye által formált kép javítását banismesszeazországosátlagalattinövekedésttudottcsakfelmutatni.alaposabban országélelmiszergazdaságiszektorához,melyagyorsgazdaságinövekedésidőszaká zottgazdaságfejlesztésipolitikaeredménye,ígyelsőlátásraszintesemminemfűziaz Köztudott,hogyadél koreai gazdaságicsoda,alapvetőenazipariexportraalapo II.1. Az agrárszektor helye, szerepe a nemzetgazdaságban bavándorlása,ésottaziparivagyszolgáltatóágazatokbanvalóelhelyezkedéseje lentősenmegnövelteazélelmiszerekirántibelföldikeresletet,melymindenképpen nemtapasztaltmértékűemelkedése,avidékilakosságtekintélyesrészénekvárosok Adél koreainemzetgazdaságáltalánoserősödése,azéletszínvonalsohakorábban átgondolvaazonban,a gazdasági növekedés mindenképpen számos, jóllehet közvetett, kevésbé látványos szállal kötődik ország agrárszektorához is. kaidőben.)avidékrőlfokozatosanavárosokbaáramló,többmillióstömegekpediga pozitívhatássalvoltazagrárszektorra,illetveavidékenmaradtlakosságra.(anem főállásúfarmerkéntdolgozókközülissokanfoglalkoznakgazdálkodássalrészmun fejlődőiparszámárajelentettekmunkaerő utánpótlást.aziparfejlődésefelszívtaa mezőgazdaságimunkaerőnagyrészét,2004 benalakosságmindössze7,1% aélta kutatásra,fejlesztésre. II. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG MEZŐGAZDASÁGÁNAK EGYES KÉRDÉSEI

14 kal.ezenbelülmindvégigszámottevő(25 30%körüli)voltanemkizárólagmező gazdaságitevékenységbőlélőfarmerháztartásokaránya.adél koreaimezőgazdasá giéserdészetiminisztérium(maf)adataiszerintazországbruttónemzetijöve farmer háztartásokban,szembenaz1970.évi44,7% kal,illetveaz1949.évi60% delmén(gni)belül2003 ban3,1% kalrészesedettamezőgazdaságésazerdészet. BASSA (Aforrásanyagugyanakkorehhezhozzáteszi,hogyazagrárszektorvalójábanennél Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK jóvalnagyobbsúlytképviselanemzetgazdaságonbelül,hiszenazinputésazoutput oldalonközvetlenülkapcsolódóiparágak ideértveaműtrágyaésmástermelési vítettújratermelésfeltételeinekmegteremtéséhezazagrárszektorban. eszközökelőállítását,azélelmiszeripart,valamintazélelmiszergazdaságiszolgáltató műtrágya éstakarmány behozataljelentősnövelését,ezáltalishozzájárulvaabő tevékenységeket teljesítményévelösszegezveazarányeléria14% ot. Ajavulónemzetgazdaságimutatók,agyarapodódevizabevételeklehetővétettéka benhagyhatjákelaszektort(ésmehetnekaziparbadolgozni),hanemaz,hogya daságiszférakulcsszerepetjátszik.eszerintugyanisnemcsakazjellemző,hogya modelljétől,melyszerintanövekedéskoraistádiumábanamezőgaz bólélőkmegtakarításai,különösenkezdetbencsekélyekvoltak,ésemegtakarítások mezőgazdaságbanalkalmazottmunkaerőtermelékenységejavul,ezáltalegyretöb mezőgazdaságiszektorbólélőkmegtakarításaijelentikkezdetbenazalapotanem mezőgazdaságiszektorokszámáraisaberuházásokhoz.adél koreaiagrárszektor túlnyomórészétsemmásgazdaságiágazatokberuházásaiszívtákfel.ahagyomá nyosteóriaszerintamezőgazdaságiszférajavulóhatékonysága,anövekvőmegtaka A dél-koreai fejlődés e szakasza számottevően eltért a fejlődés hagyományos banélők ésazipari,szolgáltatóiágazatok számára.mindezmagasabbprofit és kalszemben,azazacserearányoknemromlanak,haneminkábbjavulnakaváros beruházásirátátteszlehetővéazipariésszolgáltatóiágazatokszámára,melyafej rításokpozitívanhatnakazegészágazatteljesítőképességére,mindezazonbanmak lődéskésőbbi,érettebbszakaszábananövekedésfőforrásátjelentimajd. roszintengyengítiazagrárágazatpozíciójátavárosi(ipariésszolgáltatói)ágazatok részbenjárulthozzáahhoz,hogya városi ágazatokcserearányainemromlottak. segélyekbőlegyenlítettékki.akésőbbiekben az1970 esévekben avidékjavára Ennekokajórésztanagyvolumenűélelmiszergazdaságiimportvolt(különösen szemesterményekből),melynekellenértékétahetvenesévekelejéigjórésztamerikai Ezzelszemben,adél koreaiagrárszektor1960 asévekbelifejlődésecsakcsekély változtakacserearányok,ezazonbannemazagrárágazatteljesítőképességének romlása,hanemkormányzatibeavatkozáshatásáratörtént.a mezőgazdaság tehát a Koreai Köztársaság esetében nem játszott meghatározó szerepet a nemzetgazdaság fejlődésben, még a növekedés kezdeti szakaszában sem, azonban e sajátos döntőenpolitikaiindíttatásra:akorábbi(japángyarmati)nagybirtokosirendszergyökeres felszámolása,ésaföldnélkülinagytömegekföldhözjuttatásavoltacél.akorlátozottföldterület 1Azeurópaiszemmelrendkívülkisfarmokaz1949.éviföldreformkövetkeztébenjötteklétre, 1Mindehheztársul,hogykevésaművelésrealkalmas fordított fejlődési út jó példa arra, hogy az ipari fejlődés megteremtheti a feltételeket az elmaradott agrárszektor fejlődéséhez, más szóval képes maga után húzni azt. A dél-koreai mezőgazdaság hatékonysági problémáinak két fő a kis farmméret az alulgépesítettség.

15 velésre.adél koreaimezőgazdaságfőterményei:rizs,zöldségfélék,gyümölcs.az terület:amagyarországhozhasonlóterülettel,detöbbmintnégyésfélszeresnépes séggelrendelkezőországterületénekaligegyharmadaalkalmasmezőgazdaságimű állatállományhús éstejelőmarhából,sertésbőlésbaromfibóláll.korealegfonto sabbterményéből,rizsbőlazországönellátó,deatöbbimezőgazdaságiterményből 94 általábanbehozatalraszorul.miótaakoreaitáplálkozásiszokásokafehérjedúséte EU WORKING PAPERS 2/2006 lek(pl.húsfélék)irányábatolódottel,jelentősszemestakarmány importravan szükség,sezekbőlazönellátásihányadigenalacsony:gabonafélékbőlpéldáulaz ezredfordulón30%körülivolt. vőmértékben.) nyezte,hogyakisfarmokon,arendkívülikézimunka igényűöntözésesrizstermelést rizstermesztésgépesítésénekhelyzetecsakazutóbbikétévtizedbenjavultszámotte csakigenmagasfelvásárlásiármellettvoltakhajlandókafarmerekelvégezni.(a Aziparelszívóhatása,aziparimunkabérekviszonylagmagasszintjeazteredmé aluligeneráció,addig2001 benmárcsak17,4% ot. dalmicsoportonbelülpéldául1990 ben17,8% ottettkia60évenfelüliekaránya, mely2001 re36,2% raemelkedett.ezzelszembena19évesnélfiatalabbkorosztályé közelazonosarányban csökkent:míg1990 ben31,6% otképviselta19éven Jelentős problémát okoz különösen elkövetkező évek, talán évtizedek során még erősödhet a mezőgazdaságból élő népesség elöregedése.etársa korlatilagmegtorpantanövekedés.ebbenazidőszakbanmindösszeátlagosanévi halászatbannövekedett( igévi9,0% kal),azonban közöttgya tettelokoljaazuruguayfordulómezőgazdaságikeretmegállapodáskövetkeztében 0,1%voltazágazatnövekedése.(Akoreaifarmerekegyrészemindezértelőszere Az1990 esévekelsőfelébengniamezőgazdaságban,azerdőgazdaságbanésa fokozatosanmegnyílóimportpiacot,deazemlítettötévalattigyengenövekedésaz éviázsiaipénzügyi gazdaságiválsághatásainakisköszönhető.) emelkedés. sétis együtteshatásáraafarmerháztartásokjövedelmiviszonyaiszinténkövették farmerháztartásokjövedelme,addig közöttmindösszeévi1,5%voltaz azelőbbifolyamatot.míg1985.és1995.közöttéviátlagban14,3% kalnövekedetta Mindezentényezők beleértveamezőgazdaságbólélőaktívmunkaerőelöregedé mögött.azagrárgazdaságiszektorbólélőháztartásokjövedelmiviszonyaiazutóbbi tízévben(is)elmaradtakavárosi,azazmáságazatokbandolgozókéimögött,ésaz olló számottevőenkinyílt:1995 benafarmerháztartásokjövedelmeavárosiaké lyamonezkb.16000usd nakfeleltmeg),mely292,4% kalmagasabbérték,mint közepette,erőteljesennövekedettakilencveneséveksorán.2001végénegyátlagos nak95,1% áttetteki,addig2001 reezmárcsak75,9% otértel. A mezőgazdasági jövedelmek növekedésének aránya mindvégig elmaradt a nem az1991.végi5,734ezerdél koreaiwon(krw).(1991végénakrw/usdárfolyam farmerháztartásadósságállománya20,376milliókoreaiwonvolt(azakkoriárfo Afarmerháztartásokadósságállománya,azemlített,romlójövedelmiviszonyok mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmek emelkedésének mértéke kb.800krw/usd jelentőseneltérta2001.évvégitől kb.1250krw/usd, délyeztek. ésarizstermesztéskézimunkazigényességemiattmaximum3hektároscsaládifarmokatengez

16 nem mindössze két,kétésfélszeresvolt.) ígyusadollárraszámítvaazeladósodásnövekedésenemközelháromszoros,ha BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK kal.azagrárollóteháterősenkinyílt. során.afarmerekáltalmegvásároltter hektárnálnagyobbterületengazdálkodófarmerháztartásokszámaminimálisvolt, mékek,szolgáltatásokárindexe1995és2002között,1995.évibázisonszámolva, 48,9% kalnövekedett,mígafarmerekbevételeitképezőjavakesetébencsak22,3% rülettel.atermelőiszférakoncentrációját,ésennekkövetkeztébenafejlesztéshez 2004 beniscsak82ezerháztartás(6,6%)rendelkezett3hektárnálnagyobbföldte Akormányzathosszúidőnátfenntartottaaföldtulajdon korlátozást,ígya3 agrárgazdasági szektor cserearányai más ágazatokkal szemben szintén számottevően romlottak az elmúlt tíz év hálózatműködtetésében,ésidetartoznakazöldség gyümölcs,húsfélék,stb.értéke zatánakszintemindenpontján:afelvásárlásban,tárolásbanéskiskereskedelmi sítésévelisfoglalkozószövetkezetipiaciközpontokis.bizonyostermékekesetébena illetvevalamennyifontosabbtermény,élőállat,ésállati termékdisztribúciósháló termékpályatöbbfázisára(feldolgozás,raktározás,nagy éskiskereskedelem)ki szükségestőkeakkumulációjáttehátközpontirendelkezésekakadályozták.az terjedővertikálisintegrálódásfigyelhetőmegazélelmiszeriparbanéskereskede 1Eszövetkezetekjelenvannakarizs, integrálódásra, hagyományosan a horizontális típusra, utóbbi időben egyre inkább irányú integrálódásra is, a farmerszövetkezetek, azok Szövetsége esetében számos példát találni. gokkal nemtesziklehetővérizsbőlazévikét,vagyháromszoriaratást.ugyanak Koreaéghajlativiszonyai szembenatrópusiégövbeesődélkelet ázsiaiorszá NationalAgriculturalCooperativesFederation,koreaiul:Nonghyup),azzalacéllal,hogy a zőegyüttműködésiformák,például,egymásmunkaerővelvalókölcsönöskisegítése(főkénta rizspalántazkiültetési,illetveabetakarításiszezonidején),továbbákölcsönöstakarékzéshitelz pénztár.1958zbanjöttlétreamezőgazdaságiszövetkezetekországosszövetsége(nacf hitelnyújtáskivételével aszolgáltatásokszéleskörétbiztosítsaafarmereknek.(amezőgazdaz 1Akoreaitermelőkközött,illetveafaluközösségkereteinbelüligenrégótakialakultakkülönböZ kor,az ságibankot,illetveanacfzt1961zben,atörvénymódosításávalegyesítették.)eztkövetően, igen korlátozottan rendelkezésre álló termőterületet a lehetőségekhez kékövetkezőszintaszövetkezetekterületi(járási,ill.városi)szervezet,mígaszervezetipiramis tetejétazországosközpont(nacf)jelenti.aznacfznek2003.decembervégénösszesen1335 területialaponszerveződőmezőgazdaságiszövetkezetistruktúra,amelyetháromszintűhierarcz hikusfelépítésjellemez:azalapotaprimer(helyi,általábanközségi)szövetkezetekképezik,a számostovábbiszervezetiátalakulássalfejlődöttki,ésváltországosméretekbenjellemzővéa illetveavidékiháztartások1,264milliósszámával,ránézésremegállapítható,hogyafarmerek taglétszámotösszevetveazugyanebbenazévbennyilvántartott3,530milliósvidékilakossággal, nagytöbbségeszövetkezetikeretekközöttgazdálkodik.afarmerszövetkezetekazországszinte mindenpontjánjelenvannak,mivelafarmerekhatékonyjogizésérdekképviseletétképesek szövetkezetvoltatagja.2003zbanazagrárszövetkezeteknekösszesen2,387milliótagjavolt.a vehitelekheziskönnyebbenjutnakhozzá,minthaafarmerekkülönzkülönpályáznánakajuttaz tásokért. ellátni,másrészt,azelőbbivelisösszefüggésben,különbözőköltségvetésitámogatásokhoz,illetz lembenisérdekelttőkeerősnagyvállalatok(lotte,jinrostb.)esetébenis. II.2. A gazdálkodás néhány sajátossága

17 vetikbe,avagymelegházizöldség ésgyümölcstermesztésselhasznosítják.amá Arizsmájustóloktóberigtartótermeszté kéntiscsökkenőtendenciátmutatazutóbbihúszévsorán. sodlagosanishasznosítottterületekarányaugyanakkorarizsteljestermőterület éhezképestnemtúljelentős.amegműveltterületkihasználtságánakfokaegyéb siciklusánkívülaföldekegyrészét,leginkábbazországdélirészein,ősziárpával 96 EU WORKING PAPERS 2/2006 ágazatelégtelenjövedelmezőségimutatói,másrésztazáll,hogyalakosságfolya matosanjavulójövedelmiviszonyaimiattakoreaifogyasztóikosárbankevesebb igyekeznek mindinkább kihasználni. utóbbikövetkezménye,hogypéldáulamelegházikertészet(zöldségekésgyümöl volumene.ennekhátterébenegyrésztaz csökegyaránt)útjánhasznosítottföldterületfolyamatosannövekszik. gabona eredetűtermék,ésegyretöbbhúsféleség,zöldségésgyümölcsszerepel.ez Dél Koreában,a rizs, és néhány speciális termény kivételével, folyamatosan csökken a gabonafélék termesztésének vekedett.1980 banmindössze11000hektáronfolytattakmelegházitermesztést, kezdetbencsakegyeszöldségfélékettermeltek,majda paletta szélesedett:mamár jelentősaránybangyümölcsterem,vagyvirágnyílikazüvegtető,illetvefóliasátor Amelegházitermesztésselhasznosítottterület1980 hozképest9,3 szeresérenö Napjainkban különösen az ország fokozódó agrár-külgazdasági nyitása következtében a mezőgazdasági földhasznosítás célja egyre inkább a nagy legházitermesztésselátlag5 10szeresjövedelemretehetnekszert,ahhozképest, ezzelszembenmindez2001 remár102000hektárraemelkedett.amelegházakban alatt.amezőgazdaságiéserdészetiminisztériumadataiszerintafarmerekame volumenben minthaugyanazonaföldterületenhagyományosműveléstfolytatnának. nyereséggel történő, tőke- technológia-intenzív árutermelés lesz, így a kevésbé nyereséges termények fokozatosan háttérbe szorulnak. ka igényűfázisait(palántázás,aratás)afarmerekegymáskölcsönöskisegítéseútján Arizstermesztésáltalmindmáigdomináltkoreaiagrárgazdaságrahosszúideigaz masi )azonbanazegyreterjedőgépesítésmárajelentősmértékbenkiszorította. alulgépesítettségvoltajellemző.mégaz esévekbenistúlnyomóanakézi munkaerő,illetveazigásállatokhasználatavoltjellemző.atermelésnagykézimun A mezőgazdaság gépesítése tényezőavilággazdaságbanvégbemenőpiac liberalizációsfolyamatok,amelyekhez gazdálkodókkorösszetételénekmódosulása(másszóval:elöregedése).amásikfő esévekelejétőligyekszikkülönösennagyfigyelmetfordítani.ennekcsakegyikokaa mezőgazdaságitevékenységbőlélőlakosságszámánakjelentőscsökkenése,illetvea Adél koreaiagrárgazdasággépesítésénekszükségességéreakormányzataz1990 azalkalmazkodás,ahatékonyésversenyképeskoreaiagrárgazdaságmegteremtése oldottákmeg.eztafajtahagyományos kalákaszerű összefogást(koreaiul pu- nehezenlenneelképzelhetőmegfelelőgépesítetésnélkül.azutóbbitíz tizenötévben kezettilyeneszközökkel.aműtrágyázást,illetveazegyébkemikáliákkijuttatását termesztéstszolgálja.2001 benatraktorokésatalajmarókegyüttesszáma dbvolt,amiaztjelenti,hogyszázfarmergazdaságbólátlagosan81rendel ezértalegfontosabbalapgépekből(erőgépek,kombájn,rizs palántázógépstb.) számottevőenjavultakínálat.adél koreaigépállománydöntőrészemaisarizs szinténgéppelvégzik.afarmereknekmamárnemkellafeldolgozáskülönbözőfázi

18 vetlenülleadhatjáka360komplexrizsfeldolgozóüzemvalamelyikének. saivalbajlódniuk,hanemabetakarított(kicsépelt,dehántolatlan)terménytköz dilemmátjelent,hogymegéri emindenegyesmunkafázisrasajátésráadásulvado natújgépetvásárolniuk,melyekneknagyvalószínűséggelnemleszigazángazdasá BASSA gosakihasználtsága.akormányzatezértösztönziahasználtgép kereskedelmet,és Aváltozatlanulkicsinyfarmméretbőladódóanagazdálkodókszámáratovábbrais Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK programotindítottazélelmezésicélúszemesterményekelőállításánaknöveléséért. Ezzelösszhangbanazországműtrágyagyártókapacitásaisnövekedett.Az1990 es évekigmindaműtrágya felhasználásmutatói,mindaterméshozamokfolyamatosan növekedtek.eztkövetőenazonban,egyrésztatalajokelsavanyodásánakfolyamata, Aviszonylagalacsonyönellátásimutatókmiattakormányzatmárkorábban környezetrekevésbékárosmódszerek,pl.szervesanyagokhasználata,(jólleheta évektőlkezdődőenaműtrágya felhasználáscsökkenőtendenciátmutat.1970 ben egyhektárraátlagosan162kg otjuttattakki,majdez1990 re458kg/haszintre műtrágyákesetébenisidőközbenszámottevőminőségjavulástörtént).az1990 es másrészttovábbikörnyezetiszempontokmiattegyreinkábbelőtérbekerülneka emelkedett,míg2000 ben mindössze 382kgjutottegyhektárra. nálmérsékeltebbszintfenntartása,kiegészítveszerveshulladékokkal(trágya,kom poszt),továbbákülönbözőtalajjavító,talajkondicionálóanyagokkal.amezőgazda ságbanfelhasználtvegyszerekmennyiségefolyamatosannövekszik,igazafelhasz nálásonbelülarizstermesztésbenhasználtvegyszerekmennyiségenémilegcsök Acélnemaműtrágya felhasználásradikálisvisszafogása,hanemegyakorábbi gyobbvolumenűágazatot,asertéstenyésztést(7,2%).arizstermesztésjelentette rizságazat31,8% kalrészesedett,amely4,4 szeresenmúltafelülamásodiklegna eleme.amezőgazdaságitermelésegészénbelül2000 bena A rizstermesztés helyzete vezetésfőfeladatánakezértatermelésmennyiséginöveléséttekintette.etérena hanemisterületegységrevetítve,devolumenébenmindenképpen alegjelentő bevételeinek41,0% aszármazottrizstermesztésből. sebbbevételiforrástafarmergazdaságokszámára.2001 benafarmergazdaságok A hagyományosan Korea legjelentősebb volumenben termesztett élelmiszernövénye, amely, mint legfontosabb népélelmezési cikk, mindmáig a hivatalos vonásajelentette,melynekköszönhetőenazországrizstermesztésiésönellátási fordulatota Tong ilrice névrekeresztelt,magashozamúújrizsfajtatermesztésbe Azországmégaz asévekbenisélelmiszerhiánnyalküszködött.azakkori agrárpolitika központi letveahollandiaihozhasonló,tengertőlvalóterület elhódításrévénarizstermesz mutatóiszámottevőenjavultak.ennekhátterében,amagashozamúfajtamellett hektáronkéntitermésátlagaz1970.évi3,3tonnáról1985 re4,56 ra,2001 re5,16 olyantényezőkisálltak,mintazöntözésikapacitásfejlesztése,atalajjavítással,il tésrealkalmasföldterületnövekedése,továbbáamodernagrotechnikaieljárások nakakorábbinálszélesebbkörbenvalóelterjedése.mindennekköszönhetőena törekszikazalkatrész ellátási,valamintaszervizelésifeltételekenisjavítani. A talajok tápanyag-utánpótlása, és más agrokemikáliák használata kent,deeztmás,főlegadinamikusanbővülőkertészetiágazatok ellensúlyozzák. II.3. A mezőgazdasági termelés ágazatai

19 míg2001 benmár104,5%. tonnáraemelkedett.arizsbőlvalóönellátásrátája1985 benmindössze71,6%volt, 1985és2001közöttmintegy35% kalesettvissza(1985:128,1kg/fő;2001:88,9 agrárpiaciimport liberalizálásifolyamateredményekéntazélelmiszerekirántike resletstrukturálisandiverzifikálódott.ezenbelülazegyfőreesőrizsfogyasztása Ajavulónemzetijövedelmimutatókmiattmegnövekedettbelsővásárlóerő,ésaz EU WORKING PAPERS 2/2006 kg/fő).a benmárcsak ha onfolyttermesztés.acsökkenőtermőterületet,továbbá mezőgazdaságilagműveltösszterületenbelül,azutóbbikétévtizedbenmintegy Arizstermőterülete,jóllehetmaismesszealegmagasabbrészaránytképviselia terméshozamok emelkedésével egyidejűleg csökkenő fogyasztás a kormányzatot korábbi, a mennyiségi növekedést támogató politikájának átértékelé- kalsújtó,meglehetősenszélsőségesidőjárásnegatívhatásaitazonbanafejlettag 12,5% kalcsökkent,főkéntazországszertefolyó,nagyarányúépítkezések(újlakó telepek,iparizónák,utak,stb.)miatt.míg1980 ban ha on,addig2001 azországotnyáronszinteéventetájfunnal,illetveárvizekkel,télenkeményfagyok sére rotechnikamindeddigképesvoltellensúlyozni:arizsvolumenébenmindössze2% késztette, ezért a jövőben egyre inkább a minőség-orientált termelést fogja ösztönözni. árasztásos paddy formában,emellett,jóvalkisebbnagyságrendben,mesterséges osesésjelentkezett,mígahektáronkéntiterméshozam13,2% kalnövekedett.rizst elárasztásnélküli felföldi (upland)termeléstisfolytatnak. szintemindenholtermesztenekazországban,túlnyomórésztahagyományos, leapadtak.manapság,ugyanakkorarizskészletekismétnövekvőtendenciátmutatnak, miutánakínálatmeghaladjaakeresletet.ennekkétokavan.azegyikaz,hogy1995 en,akeresletvisszaesése,továbbáavetésterületzsugorodásávalösszefüggőtermés mennyiség csökkenésmiatt,az1990 esévekközepérearizskészletekszámottevően Az1980 asévekigarizskészletekjelentősfelhalmozódásavoltjellemző.eztkövető ótaavetésterületcsökkenésétaterméshozamokemelkedéseképesellensúlyozni.a hatnikizárásamellettarizsbelsőkereskedelmeésfelhasználásaisszigorúfeltételek töttmezőgazdaságimegállapodásbanrögzítettmma(minimummarketaccess)sze rintimértékig Dél Koreakötelesvoltmegnyitnirizspiacátisazimportelőtt,ésez szinténhozzájárulatúlkínálatkialakulásához.azimportszigorúkorlátozása,mond másikaz,hogy1996 tólkezdődően agatturuguayfordulójalezárásakormegkö hezvoltkötve,ésakötöttségekegyrészemaisérvényes. kettős:mindatermelők,mindafogyasztókvédelme.ennekkeretébenazállama gyasztókfeléennélalacsonyabbáronadjatovább.etámogatásirendszerfenntartá termelésiköltségszintfelettiáronvásároljafelarizst(rizsfelesleget),mígafo saazonbanegyrenehezebbenelviselhetőterhetjelentettazállamiköltségvetésszá Dél Koreábanrégótaalkalmazzákarizsún.kettősárrendszerét,amelynekcéljais mára.akormányzatezértegyrésztigyekszikvisszafogniafelvásárlásiárakemelke dését,másrésztakifizetésmódjának,feltételeinekmegreformálásávaltörekszika babot,burgonyát,édesburgonyát,kukoricát,kölest.abúzatermesztéselhanyagol hatómértékű.az1980 asévektől hasonlóanarizshez ezenélelmiszernövények AKoreaiKöztársaságbanarizsmelletttermelnekárpát,szóját,szemes,ill.zöld támogatásirendszerekésszerűsítésére. Egyéb szántóföldi élelmiszernövények

20 vetésterülete,ajóvalnyereségesebbzöldség ésgyümölcstermelőágazatokjavára változatosabbésegészségesebbélelmiszerekiránt,ezértelképzelhető,hogyeha fokozatosancsökkent.avásárlóerőnövekedésévelnövekszikazigényakorábbinál BASSA Avásárlóerőerősödésévelegyreinkábbnövekszikazöldségfélékirántikereslet. Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK kultúrákra.aterméséérttermesztettzöldségféléktöbbmint50% átmelegházakban Bizonyoszöldségféléket(kínaikel,koreaióriásretek)márkorábbanisigenjelentős mennyiségbentermesztettek,hiszenahagyományoskoreaiétrendbenarizsmellett kedhet.2001 benazöldségféléktermelésében19,1% otképviseltekatermésthozó állítjákelő,ésezazarány akereslettovábbiélénküléseesetén ajövőbennöve ségtermesztéstechnológiaiszempontbólelkülönülszabadföldi,illetvemelegházi nemelsősorbanahúsfélék,hanemsokkalinkábbazöldségekszerepelnek.azöld ízesítőkaránya42,7%volt. növények,12,8 atagyökérzöldségek,20,9 etalevél zöldségek,mígafűszerekés hogykoreábana fóliasátrakbantermelt földieperszezonjamárkarácsonykörül agörögdinnyét,sárgadinnyét,uborkát,tököt,paradicsomot,ésazepretnevezi, megkezdődikéskésőtavaszigtart.agyökérzöldségfélékközülahatalmas,akárcu amelyekirántakeresletfolyamatosannövekszik.érdekességkéntemlítéstérdemel, Aterméséértelőállítottzöldségfélékközüljelentősebbnekakoreaiszakirodalom hagyományosétrendtőlelválaszthatatlankimcsiegyikalapanyaga.akeresletígy korrépaméretűreismegnövőfehérszínűretekképviseliafővolument,amelya irántajelentősésgyakorlatilagmindenegyeskoreaiháztartásfogyasztja.aretek esetébenabelfölditermelésmindvolumenében,mindafajlagoshozamoktekintetéz továbbáagyarapodóállatállománytakarmányigényemiattijelentős,évi3,3 4,3milliótonnás benfolyamatosancsökken(annakellenére,hogytáplálkozászélettanihatásamiattazétkezési célúárpairántikeresletfokozatosannövekszik).azország1990zbenmajdnemelérteazönelláz tásszintjét(97,4%),2000zbenviszontmárazigényekfelétsemfedezte(46,9%)abelfölditerz folyt,1984utánazonbanszinteteljesenfelhagytakvele.azétkezésicélúbúza(liszt), 1Azárpa vekszik,azországkukoricaszükségletétszintekizárólagimportbólfedezik.1990zben1,9%zos közepétőlaszójaigénytöbbmint90%zaimportbólszármazik.szóját2004zbenösszesen85270 mesztésversenyképességeromlik,ugyanakkoraszójairántibelsőkereslet(azonbelülismindaz élelmiszerzfeldolgozási,mindatakarmánycélúfelhasználás)szinténnövekszik.az1990zesévek melés.az1980zasévekelejénegyesrégiókbanmégviszonylagszámottevővolumenűbúzater- voltkukoricábólazönellátásirátaértéke,2000zbenviszontmárcsak0,9%.2004zbenösszesen szinténnemrészeahelyinövénytermesztésihagyományoknak,ésbárazigényrohamosannöz kereslet99,7z99,9%zátimportbólfedezik.azimportfokozatosliberalizálásamiattaszójater- miszerhiányosidőszakban,egyfajtabiztonságitartalékkénttermesztettékafarmerzháztartások. kedett,2004zben25.141havolt.főtermeléskörzeteazországészakkeletirészénfekvő,hegyes Koreábanegyreinkábbelterjedőbenvan.TermőterületeazutóbbitízévbenszámottevőennöveZ 18218hektáronfolytkukoricatermesztés.Aburgonya,sokoldalúfelhasználhatóságamiatt éscsapadékbangazdaggangwontartomány.akoreaiköztársaságbanaburgonyamellett hektárontermeltek,atermelésleginkábbadélitartományokbankoncentrálódott.akukorica MaazédesburgonyátelsősorbanazélelmiszerZfeldolgozóüzemekvásároljákfel,azonbanterZ mesztésemás,jobbanjövedelmezőhaszonnövényekjaváravisszaszorulóbanvan,2004zben 16570hektárontermesztették.Legjelentősebbtermelésikörzeteafővárost hazaipéldával L.)is,amelyetrégebben,főkéntazélelZ tartomány. régótatermesztenekédesburgonyát (Ipomoea batata élve:pestmegyéhezhasonlóan körülölelőgyeonggi(kjonggi) szonnövényekegyrészénélavisszaesésitendenciamáraközelijövőbenmegfordul.1 Zöldségtermesztés

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA

KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA Hidvéghi Balázs külgazdaságért felelős helyettes államtitkár 2012. szeptember 28. EGER KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINK Magyarország

Részletesebben

Kinél kell gyorsabban futnunk?

Kinél kell gyorsabban futnunk? Kinél kell gyorsabban futnunk? Versenyképesség és növekedés Koren Miklós (CEU és KRTK) miklos.koren.hu privatbankar.hu Növekedés 2013 Bevezetés 1 Versenyképesség és növekedés 2011 2012 2013 Versenyképességi

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest 2010. November 4.

Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest 2010. November 4. Külgazdasági stratégia és szomszédaink Budapest 2010. November 4. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika fő kérdése

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

JAPÁN I. JAPÁN TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE

JAPÁN I. JAPÁN TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE JAPÁN I. JAPÁN TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Japán Császárság Államforma alkotmányos monarchia Főváros Tokió Terület 377 835 km 2 Népesség 127 433 500 fő (2007)

Részletesebben

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok LUXEMBURG I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Luxemburgi Nagyhercegség (franciául: Grand Duché de Luxembourg,

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

FÜLÖP-SZIGETEK. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete és a kétoldalú kapcsolatok

FÜLÖP-SZIGETEK. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete és a kétoldalú kapcsolatok FÜLÖP-SZIGETEK I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete és a kétoldalú kapcsolatok 1. Általános információk Forrás: http://worldatlas.com/webimage/countrys/ asia/lgcolor/phcolor.htm http://worldatlas.com/webimage/flags/cou

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Magyar Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Képviselője. Az EU és Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok Magyarország, mint új tagország szemszögéből

Magyar Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Képviselője. Az EU és Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok Magyarország, mint új tagország szemszögéből Előadó: Dr. Major István Magyar Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Képviselője Az EU és Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok Magyarország, mint új tagország szemszögéből 1. Kereskedelem-politikai keretek

Részletesebben

Nemzetközi kereskedelem. Társadalomföldrajzi szintézis gyakorlat 2008

Nemzetközi kereskedelem. Társadalomföldrajzi szintézis gyakorlat 2008 Nemzetközi kereskedelem Társadalomföldrajzi szintézis gyakorlat 2008 Világgazdaság: korábban nemzetgazdaságok összessége ma már globális világgazdaság Nagy árbevételű vállalatok nemzetközi versenye 160

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

Mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomaták éves beszámolója

Mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomaták éves beszámolója Embajada de Hungría Mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomaták éves beszámolója Maácz Miklós Spanyolország, Madrid 2015. július 20. Spanyol politikai helyzet Kormányzó párt: Partido Popular (PP), Szaktárca:

Részletesebben

ELEMZÉS: A világ aranykereslete 2008-ban

ELEMZÉS: A világ aranykereslete 2008-ban ELEMZÉS: A világ aranykereslete 2008-ban Összefoglalás 2008-ban jelentős változás következett be a világ aranykeresletében. Ebben az összefoglalóban erre szeretnénk rávilágítani az Erste Research Group

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

A csatlakozástól önmagában nem nő az FDI

A csatlakozástól önmagában nem nő az FDI A csatlakozástól önmagában nem nő az FDI Stabil, indirekt ösztönzőrendszerrel kell segítenünk a külföldi tőkebefektetések gyarapodását A külföldi működőtőke-beáramlás (FDI) a kohéziós országokban az unióhoz

Részletesebben

A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny

A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny esszéíró pályázatot hirdet! A pályázók egy 3000 szavas esszében mutathatják meg, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek Kelet-Ázsiáról és Tajvanról. A legjobb esszé

Részletesebben

Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról

Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról Sajtóközlemény Azonnali közlésre! kiadva: 00. április 8. Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról 008 első negyedévénél ugyan gyengébb,

Részletesebben

Külkereskedelem és innováció

Külkereskedelem és innováció Külkereskedelem és innováció Mit tudnak a közgazdászok és azt hogyan lehet(ne) felhasználni Magyarországon? Békés Gábor, PhD MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Közép-európai Egyetem Portfolio.hu EXPORT

Részletesebben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Magyar lehetőségek a kínai piacon

Magyar lehetőségek a kínai piacon Magyar lehetőségek a kínai piacon Nádasi Tamás MKIK Magyar-Kínai Tagozat elnöke Szolnok, 2011. március 2. Kína fontosabb mutatói Terület: 9 640 821 km 2 Népesség: 1,3 milliárd fő A föld 3. legnagyobb országa

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági együttműködés Szeged és Szabadka térségében. Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár

Határon átnyúló gazdasági együttműködés Szeged és Szabadka térségében. Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Határon átnyúló gazdasági együttműködés Szeged és Szabadka térségében Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Magyar-szerb kétoldalú kapcsolatok - külkereskedelem o 2010-ben Szerbia Magyarország kereskedelmi

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

A hazai ágazatfejlesztés nemzetközi kapcsolatai Dr. Váradi László HAKI

A hazai ágazatfejlesztés nemzetközi kapcsolatai Dr. Váradi László HAKI Konferencia a hazai akvakultúra ágazat megújulásáért A 15. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál alkalmából 2011. Szeptember 2. Szeged A hazai ágazatfejlesztés nemzetközi kapcsolatai Dr. Váradi László HAKI Tartalom

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

ÚJ ÜZLETÁG: KVÓTAKERESKEDELEM AZ ÜZLETI ÉS MAGÁNSZEKTORBAN

ÚJ ÜZLETÁG: KVÓTAKERESKEDELEM AZ ÜZLETI ÉS MAGÁNSZEKTORBAN KLÍMAGAZDASÁGI SZAKKÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS 2012 ÚJ ÜZLETÁG: KVÓTAKERESKEDELEM AZ ÜZLETI ÉS MAGÁNSZEKTORBAN Dr. Fogarassy Csaba SZIE Egyetemi Klímatanács Főtitkára Bevezetés AZ EU KARBON- PIACAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNTES

Részletesebben

Tóth István János: A legnagyobb exportáló vállalatok üzleti várakozásai 2004 elején

Tóth István János: A legnagyobb exportáló vállalatok üzleti várakozásai 2004 elején Tóth István János: A legnagyobb exportáló vállalatok üzleti várakozásai 2004 elején (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Tóth István János (2004) A legnagyobb

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

Új üzleti modell az Európai bioetanol piacon: a kereskedő (merchant) modell. III. Energy Summit Hungary 2012

Új üzleti modell az Európai bioetanol piacon: a kereskedő (merchant) modell. III. Energy Summit Hungary 2012 Új üzleti modell az Európai bioetanol piacon: a kereskedő (merchant) modell III. Energy Summit Hungary 2012 Budapest, 2012. május 31. Szendrői Gábor Partner Oriens IM gabor.szendroi@oriensim.com Az új

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe Feladat: összeszedni A mezőgazdaság funkciói Élelmiszertermelés Alapanyag, frisstermék Takarmánytermelés

Részletesebben

szerda, 2015. augusztus 12.

szerda, 2015. augusztus 12. szerda, 2015. augusztus 12. Kedden veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Szerda hajnalban ismét leértékelte a jüant a Kínai Központi Bank. Szerda reggel az euróval szemben a tegnapi

Részletesebben

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésére A globális energiapiac új realitásai A pénzügyi válság hatása A magánberuházások

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens Csatlakozás az EU-hoz: 2004. május 1. Euró bevezetése: 2007. január 1. Terület - Összes 20 273 km² - Víz (%) 0,6 Népesség

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezői, erőforrásai 30. lecke A mezőgazdasági

Részletesebben

DUNAPACK MAGYARORSZÁG. éves jelentés 2012 P A C K A G I N G

DUNAPACK MAGYARORSZÁG. éves jelentés 2012 P A C K A G I N G DUNAPACK MAGYARORSZÁG P A C K A G I N G éves jelentés 2012 DUNAPACK KFT. ÜZLETI JELENTÉS A 2012. ÉVRŐL A magyar gazdaság 2012-ben recesszióba süllyedt, a GDP 1,7%-kal csökkent. Az ipari termelés ugyancsak

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

Partnerségi workshop Art Hotel 2009. április 06. Süveges-Szabó László igazgató

Partnerségi workshop Art Hotel 2009. április 06. Süveges-Szabó László igazgató Partnerségi workshop Art Hotel 2009. április 06. Süveges-Szabó László igazgató a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium háttérintézménye, összekötő kapocs a gazdasági kormányzat, a külföldi cégek

Részletesebben

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18.

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. A hazai növekedés külső feltételei nem javultak, míg a lassuló növekedési dinamika a

Részletesebben

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN 1. Ukrajna általános bemutatása 1.1. Rövid történelmi áttekintés (1991-tıl) Szovjet elızmények. Függetlenség elnyerése

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

21. Hét 2010. május 28. Péntek

21. Hét 2010. május 28. Péntek Napii Ellemzéss 21. Hét 2010. május 28. Péntek Összegzés A felületes szemlélő azt is mondhatja, hogy a május 6-i mélypontról való felállás játszódik le a piacokon, azonban sok, igen fontos különbséget

Részletesebben

A külföldi érdekeltségű vállalkozások aktivitása a nyugat-dunántúli régióban

A külföldi érdekeltségű vállalkozások aktivitása a nyugat-dunántúli régióban DEÁKNÉ GÁL ANIKÓ * A külföldi érdekeltségű vállalkozások aktivitása a nyugat-dunántúli régióban A KÜLFÖLDI TŐKE SZEREPE MAGYARORSZÁGON Mind a magyar gazdasági életben, mind pedig a nyugat-dunántúli régió

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK Márciusban egy évvel ezelőtti egyébként elég alacsony szintjére emelkedett a GKI-Erste konjunktúra-index (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO,

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, BUDAPEST A vnag VALTOZÖ TARsADALMI-GAZDASAGI KEPE: A GAZDASAGI :tlet SZERKEZETENEK

Részletesebben

A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010

A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010 2013/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 22. szám 2013. március 29. A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010 Tartalom 1 Előzmények, célok

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló Hétfőn is veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Kismértékben erősödött, de még mindig a 316-os szint fölött tartózkodik az euró/forint keresztárfolyam.

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A BEVÁSÁRLÓTURIZMUS AKTUÁLIS TENDENCIÁI A ROMÁN-MAGYAR HATÁR MENTÉN

A BEVÁSÁRLÓTURIZMUS AKTUÁLIS TENDENCIÁI A ROMÁN-MAGYAR HATÁR MENTÉN A BEVÁSÁRLÓTURIZMUS AKTUÁLIS TENDENCIÁI A ROMÁN-MAGYAR HATÁR MENTÉN NAGY EGON BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET TÓTH JÓZSEF EMLÉKKONFERENCIA 214, MÁRCIUS 18, PÉCS Bevezető

Részletesebben

Magyar vállalkozások exporttevékenység támogatása. Exporttámogatásban részt vevő intézmények Corvinus Rt- egy új program

Magyar vállalkozások exporttevékenység támogatása. Exporttámogatásban részt vevő intézmények Corvinus Rt- egy új program Magyar vállalkozások exporttevékenység támogatása Exporttámogatásban részt vevő intézmények Corvinus Rt- egy új program Export támogatás szükségesség Szükségesség: Ismertetlen terep: piacra lépési akadályok

Részletesebben

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András Magyarország 2009-ben A 2009-es válság a hazai gazdaságot legyengült állapotban érte A 2000-es évek elejétől folyamatosan

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának ülése, 2015. április 2. Simon Béla MNB Statisztikai Igazgatóság,

Részletesebben

15. Hét 2010. április 13. Kedd

15. Hét 2010. április 13. Kedd Napii Ellemzéss 15. Hét 2010. április 13. Kedd Összegzés A hét első kereskedési napja meglehetősen nyögvenyelősre sikeredett. Az európai mutatók stagnáltak, vagy minimális emelkedéssel vették a napot.

Részletesebben

KANADA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

KANADA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk KANADA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Kanada szövetségi köztársaság és alkotmányos monarchia (10 tartomány, 3 terület, a Brit

Részletesebben

ConsEquity Tőzsdék és kilátások 2013/01

ConsEquity Tőzsdék és kilátások 2013/01 ConsEquity Tőzsdék és kilátások 2013/01 Valami változóban... Ez elmúlt években a tőzsdei mozgások tekintetében a mindent meghatározó tényező a "Válság" volt. A tőke a biztonságos befektetésekbe (arany,

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig Feiner Péter, az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke, a SPAR Magyarország Ker. Kft. ügyvezető igazgatója

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben.

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK

Részletesebben