DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK ÉS MEZŐGAZDASÁGÁNAK EGYES KÉRDÉSEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK ÉS MEZŐGAZDASÁGÁNAK EGYES KÉRDÉSEI"

Átírás

1 BASSA ZOLTÁN * NESZMÉLYI GYÖRGY ** DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK ÉS MEZŐGAZDASÁGÁNAK EGYES KÉRDÉSEI világgazdaságnak.ugyanakkorazország(kül)gazdaságpolitikájaszempontjábólúj szakaszbalépett.adél koreaigazdaságaválságraválaszulbevezetettreformokkal Dél Koreaaz aspénzügyiválságmellettisjelentőstényezőjemaradta kozik,ugyanakkoranemzetközikereskedelemliberalizációjánaknyománkomoly helyzetéttekintjükát.amezőgazdaságterületévelaszakirodalomritkábbanfoglal nyitottabbáváltakereskedelemésatőkeáramlásokkülönbözőformáinakterületén egyaránt,ésmintegyezekfolytatásakéntészakkelet Ázsiaüzletiszolgáltatásiköz pontjávákívánválni.aii.részbenadél koreaimezőgazdaságfejlődésétésjelenlegi BEVEZETŐ kihívásokkalszembesüleszektor. kent.anagyobbvisszaesésnekahazaivalutaleértékelődéseésazeladatlankészle Aválságévében1998 banadél koreaiexportusadollárbanmérveenyhéncsök I. DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK EGYES KÉRDÉSEI *BudapestiGazdaságiFőiskola,KülkereskedelmiFőiskolaiKar,óraadótanár,JETRO(Japan tekkülföldiértékesítésevetettgátat.ahazaikeresletdrasztikusvisszaesésenyomán abehozataljelentősen USAdollárbanmérve36% kal visszaesett.enneknyo mán szembenaz esidőszakkal azországkereskedelmiésfolyófizetési I.1. ExternalTradeOrganization)budapestiiroda,kutatóZtanácsadó. Dél-Korea külkereskedelme **SzentIstvánEgyetem,GazdaságZésTársadalomtudományiKar,PhD.

2 ban(1998)acsökkenőbehozataleredményezteakereskedelmimérlegtöbbletet, eskétévesidőszakbantöbbmintmásfélszeresérebővült,újabblendületetadvaa mérlegtöbbletetkönyvelhetettel,amelyetazótaisfenntartott.mígaválságidőszak BASSA gazdaságinövekedésnek.2004 bentöbbmint30mrdusdkereskedelmimérleg Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK többletetkönyvelhetettelazország. Azexport/GDParányaz1996 os32,3% ról44,1% ranőtt.azimport/gdparány importéval.sőt,azexportegyedüla annakfenntartásábanelsőrendűszerepetjátszott,hogy1999 tekintve aválságelőttiutolsó békeévhez 1996 hozké óta növekedési üteme lépést tudott tartani ugyanebbenazidőszakbantöbbmint3százalékponttalcsökkent,36,4% ra.a dél- gazdaság még exportorientáltabbá, még nyitottabbá vált.1 Japánba.AzUSAtovábbraisstabilfelvevőpiacaadél koreaitermékeknek. tőke beáramlászajlottle(vietnam,fülöp szigetek,amáremlítettkínamellett).ér dekes,hogydél KoreamamárnagyobbértékbenexportálazEurópaiUnióba,mint részesedésecsökkent,ottazonbannőttaforgalom,aholjelentősdél koreaiműködő is.azegyébtávol keletiországokbairányulókivitel pest a export célországait dél-koreai termékek iránt folyamatosan növekvő keresletet biztosító előretörése a legfontosabb fejlemény.kína már a dél-koreai vállalatok legfontosabb külföldi piaca, ami összefügg a cégek helyi közvetlen tőkebefektetéseinek gyors szaporodásával japánközvetlentőkebefektetésekjobbankoncentrálódnakafeldolgozóiparra,mint Kínaésatávol keletiországokrészesedéseadél koreaiimportbannőtt,mígaz hatásasemelhanyagolható.atávol keletiországokbólszármazóimportnövekedé azamerikaivagyeurópaibefektetések.afogyasztásicikkekesetébenajapánreláci óbanlezajlott egyébfejlettviszonylatokhozképestmegkésett importliberalizáció jelzi,amelyetazisfenntart,hogya USA éjelentősen,azeu épedigkisebbmértékbencsökkent.japán továbbra is komoly részesedése a behozatalból a dél-koreai gazdaságnak a tőkejavaktól való gépkocsi.a90 esévekközepénadél koreaiinformációs technológiaiexportotigen séhezvietnam,thaiföld,szingapúréshongkongesetébenjárultakhozzájelentő désetovábbnőtt,52,5% ról62,5% ra.ateljesexportfeleelektronikaicikk,illetve Akiviteláruszerkezetét2tekintve közöttagépek,berendezésekrészese hosszú távon tapasztalható importfüggését táblázat.) sebbenahelyidél koreaiérdekeltségek.(l.1. racsökkent,atextiliparitermékekrészesedése2004 benmárcsak6%volt.avegyipa 2003közöttaziparinyersanyagokéskönnyűiparicikkekrészesedése32,7% ról21,7% amelyneknyománrészesedésük2004 re(10,3%)megközelítetteafélvezetőkét (10,4%),amelyeka90 esévekközepénmég12 13% otképviseltekakivitelből.1995 sebezhetővétette,hogyaztúlságosanafélvezetőkrekoncentrálódott.az elmúlt évben diverzifikáció irányába hatott a mobil telefonok exportjának növekedése, ritermékeksúlyavalamelyestnőttés2004 benmegközelítettea10% ot. 1AzInternationalFinancialStatisticsYearbookésazAsianDevelopmentBank(www.adb.org) 2AzáruszerkezetiváltozásokatazAsianDevelopmentBank(www.adb.org)ésaKorea adatbázisaalapján. InternationalTradeAssociation(http://global.kita.net)adataialapjánelemezzük.

3 82 EgyesültÁllamok 1996Export Import2004 EU WORKING PAPERS 2/ táblázat Egyébtávol keletiországok 16,0 Dél-Korea külkereskedelmének 25,7 17,6 földrajzi 17,7 22,2 12,4 megoszlása 8,6 (%) 1 15,3 hozatalmindössze0,4% a,mígaháztartásielektronikáé1,8%.ugyanakkordél csakegykisrészefogyasztásicikk:agépkocsikrészesedése2004 benisateljesbe Agépekésberendezésekrészesedéseazimportból36%körülmaradt.Ezeknek Megjegyzés: Egyéb távol-keleti országok: Hongkong, Szingapúr, Tajvan, Malajzia, Thaiföld, Indonézia, Fülöp-szigetek, Vietnam. Tajvan esetében a évi adatokat vettük figyelembe. bólenyhénemelkedett.aföldrajziirányokhozképestnemtúldrasztikusáruszerke Koreafélvezetőimportja2004 benmegközelítetteetermékekkiviteléét.anyers anyagoksúlya akőolajárnövekedésemiatt 1995és2003között14% róltöbb mint20% ranőtt.azélelmiszerekéskönnyűiparitermékekrészesedéseazimport anyagokésalapanyagokrészesedéseugyanvalamivel20%alácsökkent,deatüzelő importot Szaúd Arábiaazim zetiváltozásokbólkitűnik,hogyaz egyes távol-keleti országokból, különösen a Kínából tatottkereskedelemnagyságábankeresendő,hanemabban,hogydél Koreaelőszörírt portnegyediklegfontosabbforrásországa,megelőzveausztráliátésnémetországot. AzországkülkereskedelmétbefolyásolótényezőkéntérdemesmegemlíteniaChilé megállapodást.ennekjelentőségenemalatin amerikaiországgalfoly származó behozatal növekedése nem írható pusztán az olcsó könnyűipari termékek fogyasztói elektronikai cikkek importnövekedésének számlájára, hanem (és egyre fontosabb) részét képezik az importált alkatrészek, gépek, valamint az élelmiszerek is. A kőolaj a földgáz világpiaci árváltozása nem elhanyagolható mértékben befolyásolja a dél-koreai számolnak.achilévelaláírtmegállapodásutánakormányígéretettett,hogy10év azokatamegállapodásokat,amelyneknyománamezőgazdaságiimportnövekedésével nalszabadkereskedelmimegállapodásokról.adél koreaifarmerekhevesenellenzik folytatjapánnal,kanadával,azefta val,azusa valésszingapúrralésazasean alászabadkereskedelmimegállapodástegymásikországgal.dél Koreatárgyalásokat vel2003 banaláírt(ésaparlamentekáltal2004elejénratifikált)bilaterálisszabad- farmerekneknyújtandóhitelekre.3 alatt119billió2wont(100mrdusd)fordítanakvidékfejlesztésiberuházásokraés 3Lee,JooZhee,2004. Japán Kína EurópaiUnió 11,2 11,5 8,3 22,2 13,5 8,1 20,9 14,1 5,7 20,8 10,5 12,5 1Forrás:DirectionofTradeStatistics2003ésJune2005,IMF. 2 Billió: ezer milliárd =

4 AWTOcancuni,majd2006.júliusikudarcaisabilaterálisszabadkereskedelmi BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK kedelmiövezetlétrehozásához.atávol keletiországoktervbevettékarégiószinte létrehozásátis. megállapodást,akkormegnyílhatazútegyjapán Dél Korea Kínaszabadkeres egészérekiterjedő(asean,japán,dél Korea,Kína)szabadkereskedelmiövezet értelmezhetők.hadél KoreaJapánnalaláírjaaszabadkereskedelmi megállapodásokmegkötéséreösztönzidél Koreát,deehhezhozzákelltenni,hogya távol-keleti országokkal, illetve az ASEAN-nal folytatott tárgyalások elsősorban az értékelődése,kényszerűeladása( ),majdabefektetőkbizalmánakvisszaté Akülfölditőkebeáramlásánakfelgyorsulóliberalizálása,avállalativagyonokle as pénzügyi válság óta erősödő regionális együttműködési folyamat részeként legfontosabbberuházókká,abizonytalanhazaiháttérrelbírójapánbefektetőkkelés mintakorábbiévtizedekbenösszesen.a esvisszaesésutánaműködő I.2. A növekvő szerepe későbbváltakaktívabbákülönösenabanki,pénzügyiésitszolgáltatásokterületén. tőkebeáramlása benismétfelgyorsult. akoreaigazdaságakkormégbizalmatlanamerikaibefektetőkkelszemben,akikcsak Érdekesség,hogy1999 ben átmenetileg azeurópaiunióországaiváltaka rése(1999 )nyomána ( ) ben(aháromévátlagában)közel80% raemelkedett(wir, AzFDI nbelülafúziókésfelvásárlások(m&a)arányaaválságelőtti25 30% ról külföldi működő beáramlása 1998 óta igen jelentősen ja,hogyigenjelentősekazilyenútonkülföldikézbekerültdél koreaivállalativa 2000),deapénz tőkepiaciműveleteketisfigyelembevevőm&astatisztikamutat gyonok.aválságidőszakbanadél koreai külföldivegyesvállalatokesetébenakül földiekgyakrankivásároltákadél koreairészesedésegyrészétvagyegészét,mégha acégnemisvoltnyereséges.awir(2000)szerintaz1998 asdél koreaifúziókés globálisana43.legnagyobbm&aügyletkéntacitigroup2,7mrdusd értfelvásá roltaakorambankot ben felvásárlásokközel40% ailyenügyletvolt.zöldmezős beruházásokról kevésbé beszélhetünk, sokkal inkább a gyakran igencsak leértékelődött vállalati vagyonok felvásárlásáról. A dél-koreai vállalatok pénzügyi helyzetének javulásával sem csökkent jelentősen a fúziók felvásárlások éves összege, s ez a felvásárlások mellett már egyre gyakrabban új vegyes vállalatok létrehozását jelenti. vettemegasamsungheavyindustriest,amelyépítőipariberendezéseket például tagvállalatainakmegvásárlásávalvalósultakmeg.avolvopéldául500musd ért zóiparibefektetésekáltalábanachaebolok(adél koreaivállalatcsoportok)egyes rületeitovábbraiszárvamaradtakakülfölditőkeelőtt.)alegjelentősebbfeldolgo voltak.(abányászatésahírközlésegyeste 1998-ban a működő tőke 2/3-a a feldolgozóiparba, 1/3-a a szolgáltatásokba irányult hasonlóan a 90-es évtized korábbi időszakának arányaihoz A fő célpontok a 90-es évek végén az energiaipar, vegyipar, papíripar, az elektronikai 2WIR,2002,p Bassa,2002. exkavátorokat gyárt.mégismertebbpéldaacsődbekerültdaewooegyesautóipari ipar, a banki biztosítási üzletágak erősödött benösszesenkb.annyiműködőtőkeáramlottdél Koreába

5 kapacitásainakfelvásárlásaageneralmotorsáltal.érdemesmegemlíteniahynix félvezetőgyártófelvásárlását(2004)is. 84 EU WORKING PAPERS 2/2006 Megjegyzés: A fúziók és felvásárlások összege meghaladhatja FDI értékét is, mivel abba Avegyesvállalat10MrdUSDberuházásiterveiközöttszerepelegyújüzemépítése, keresendő.ezállpéldáulavegyesvállalatotis a pénz- és tőkepiaci tranzakciókat is beleszámolják. 1. ábra kekkövetkezőgenerációjánakkifejlesztésecéljából.amicrosoft2005márciusában magábanfoglalólg Philipsstratégiaiszövetséghátterében.APhilips1999 ben1,6 MrdUSDértékűbefektetéssel50% otszerzettazlgelectronicslcdüzletágában. Külföldi vállalatok közvetlen tőkebefektetései (FDI), nyitottamegmobilinnovációslaboratóriumát,amelybenamobiltelekommuniká illetve fúziók felvásárlások (M&A) Dél-Koreában (M USD) 1 Siemens2004 benadasannetworksnevűdél koreaicégbenszerzett38,7% os cióhozszükségestechnológiák,különösenújszoftverekkifejlesztéséndolgoznak.a amely2006 rakészülel.akétvállalatközösk+fközpontotalakítkiatévékészülé Egyes sikeresebb dél-koreai vállalatok vonzereje azonban nem olcsóságukban, hanem fejlett technológiájukban 1Forrás:1992Z2003:WIR(2004),2004:WIR(2005).

6 sétésglobálisexportjátkívánjabeindítani. részesedést(45musd ért),ésakommunikációséshálózatihardverekkifejleszté BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK tésreévesátlagbancsakaligtöbbmint30musd tköltöttek, benazon 1995és1998közöttazamerikaieredetűleányvállalatokhelyikutatásra,fejlesz benazállamibankok,valamintegyestöbbségiállamitulajdonbanlévő,aszolgálta banévesátlagbanmár142musd t,igazezadél koreaimagánszektork+fkiadá sainakcsakkb.1,6% a.2 ótaaműködőtőkénekkevesebb,mintafele bancsakegyne 2. ábra A külföldi tőke jelentősége a dél-koreai gazdaságban 1 lósuló,külföldiekáltalibefektetésmagyarázza közötta26legnagyobbbank közül11bankmásbankbaolvadtbe.1999közepérea6legnagyobbbankközül5 tásokterületénműködővállalatokrészlegesvagyteljesprivatizációjasoránmegva rész gyede irányultafeldolgozóiparba.a 1999 szolgáltatások arányának növekedését 2WIR,2005,p Forrás:1992Z2003:WIR(2004),2004:WIR(2005). szerezve.aválságelőttapénzügyiszektoronbelülelsősorbananem államitulajdonbakerült,majdezekközültöbbet privatizáltak, esetenként külföldi tőke bevonásával. Ami korábban elképzelhetetlen volt, megvalósult: a külföldi tőke megjelent a dél-koreai kereskedelmi bankokban, irányítási (felső menedzseri) pozíciókat is

7 koreaibankokbanisrészesedéstszereztek.ahazaibankokésértékpapírcégekrossz bankipénzintézetiterületre(értékpapír ésbiztosításicégek)áramlottakülföldi helyzetemiattakülföldipénzintézetekhelyiérdekeltségeiegyrenagyobbpiaciré tőkeésakülföldibankokhelyivagyregionálisfiókokatnyitottak,deaválságidő szakbanakülfölditőkeszabályozásánakjelentőslazításávalésabankivagyonok (értékpapírok,ingatlanok)leértékelődésévelegyeskülföldicégekalegnagyobbdél 86 EU WORKING PAPERS 2/2006 szesedéstértekel. hogyamagánosítássalpárhuzamosan ellenkezésébeütközik,sakormánysemmindigsietvele,mivelajelentőstőkebe többlépcsősretervezettprivatizációlassanhalad(t)előre.legalábbennyirefontos, áramlásnyománahazaivalutatúlzottfelértékelődésétőlistartanak.ígyazeleve Afolyamatotfékezi,hogyaprivatizációgyakranadolgozókérdekképviseleteinek kommunikációsszolgáltatásokterénzajlottle.azérintettkülföldicégeknagyrésze történt,amelynekcéljadél koreaivállalatokmegszerzésevolt.1ezeknagyrésze(és egybenalegjelentősebbtranzakciók)abankiésegyébpénzügyi,internetes,tele amerikaivolt. is.2004 benegytucatolyan100musd tmeghaladófúzióésfelvásárlás 1996 os5,5% ról1999 ig18,5% ranőtt,ahozzáadottértékből4 rőltöbbmint20% Akülfölditőkévelműködővállalatokrészesedéseafeldolgozóiparbevételeibőlaz a banki, biztosítási, kiskereskedelmi, áruszállítási piacon új szereplőként közvetlen tőkebefektetéssel, egyes dél-koreai magánvállalatok felvásárlásával megjelentek egyes európai amerikai ra,afoglalkoztatottakébólpedig5,8 ról9,7% ra.2mintaza2. ábrábólkitűnik,a külföldi működő tőke a korábbi évekhez képest lényegesen fontosabb forrását ké- Mígadél koreaivállalatokhazaiberuházásaijelentősenvisszaestek1998 ban,a 1999végéig16,4MrdUSDértékbenhalmozódottfeldél koreaiműködőtőkea letveavertikálisjelleg(azolcsóbbtermelésitényezőkmotivációja Ázsia,Közép és világban.ennek32% aazusa ban,40,3% apedigázsiaifejlődőországokban.eu akadályokmegkerüléseérdekében,piacbővítőcéllal USAésNyugat Európa),il rópa20,7% kalrészesedettadél koreaivállalatokközvetlentőkebefektetéseiből.a működőtőkekivitelébenegyszerrevanjelenahorizontálisjelleg(akereskedelmi külföldiközvetlentőkebefektetésekterénnemtapasztalhatunktörést.a Kelet Európa).Utóbbielsősorbanamunkaerő intenzívfunkciókkülföldretelepíté sétjelenti,ígyalegfontosabbvonzótényezőtazalacsonybérekjelentikadél koreai WIR, SERI,2001,p.78.,80. pezi a beruházásoknak. A magas technológiai színvonalat és magasan képzett szakembereket kínáló, ugyanakkor tőkehiányos dél-koreai vállalatok a külföldi források segítségével újabb lendületet vehetnek újabb termékek kifejlesztéséhez és piacra dobásához. A működő tőke fokozott beáramlása a devizatartalékokat növelve csökkenti az országnak a spekulatív tőke esetleges meneküléséből származó sebezhetőségét, csökkentheti a külföldi hitelekkel történő finanszírozás súlyát, elősegíti a vállalati (különösen a banki) szerkezetátalakítást, tehát csökkenti az as válság megismétlődésének veszélyét. I.3. Dél-koreai vállalatok globalizációs törekvései es visszaesést követően ben ismét nőtt a befektetett tőke összege.

8 vállalatokszámára.azeu hozújonnancsatlakozottországok,ígymagyarországis egyfajtaszerencséskeverékétjelenthetikazemlítettvonzerőknek.1 BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK jeikkel elsősorbanfejlődőországokbanjelentekmegakönnyűipar,élelmiszeripar ésépítőiparterületén.1990körülazamerikaiéseurópaipiacokatcéloztákmegin Amiatendenciákatilleti,a80 asévekelsőfecskéinemtúlnagyösszegűprojekt 3. ábra közvetlentőkebefektetőitevékenysége. Különösenlátványosazelmúltnéhányévbenadél koreaivállalatokkínai,vietnami Dél-koreai vállalatok külföldi közvetlen tőkebefektetései (M USD) 2 kábbadél koreaivállalatok,elsősorbanahelyieladásokatsegítőbefektetésekkel.a gumiabroncsotterveznekgyártanidunaújvárosban.abefektetésnekközpontiszerepelehet tetésitervemagyarországon,amelyneknyomán2007ztőlévi5millió,2010ztőlévi10millió 1EnnekegyikpéldájaaHankookgumiabroncsgyártócégtöbbmint500MEURértékűbefekZ 90-es évek közepétől azonban emelkedő hazai bérszínvonal miatt ismét olcsóbb abban,hogyahankookavilágötlegnagyobbgumiabroncsgyártócégeközékerüljönésjelentőz munkaerőt kínáló fejlődő országok felé fordultak a dél-koreai vállalatok. koreaiszinttőlisjelentősenelmaradnak. 2Forrás:1992Z2003:WIR(2004),2004:WIR(2005). sennöveljepiacáteurópában.amagyarországibéreknemcsakanyugatzeurópai,hanemadélz

9 88 EU WORKING PAPERS 2/2006 gépekgyártásábabefektetetttőkeisjelentősebb,mintakönnyűiparban.2 feldolgozóiparibefektetésekenbelül).a90 esévekvégétőlajárművekésazipari Afeldolgozóiparibefektetésekaz1990 esévekelsőfelébenakönnyűiparraésa területté(30% osrészesedésa 4. ábra A dél-koreai vállalatok közvetlen tőkebefektetéseinek jelentősége 1 ve2003 rabeérteajapánmatsushitátésazamerikaihewlett Packardot,és10% Adél koreaiműködőtőkekivitelzászlóshajójaegyértelműenasamsungelect fémfeldolgozásrakoncentrálódtak.a kalmaradtelasonytól,amelyetazonban ajapáncéghanyatlásátfigyelembevéve ronics,amely2003 bankülföldieszközeittekintveavilág99.legnagyobbtranszna nationalizationindexe4alapjánpediga7.helyenszerepel.külföldieladásaittekint cionálisvállalatavolt.azunctadtransnationalityindexe3alapjána75.,inter 90-es évek második felében azonban az elektronikai cikkek gyártása vált a legfontosabb zök/hazaieszközök,külföldieladások/hazaieladások,alkalmazottakszámakülföldön/hazai 2Lee,2004,p.26. 1Forrás:1992Z2003:WIR(2004),2004:WIR(2005). 3ATransnationalityIndexetakövetkezőháromarányátlagakéntszámolják:külföldieszköZ 4AzInternationalizationIndexetavállalattöbbségitulajdonbanlévőkülföldileányvállalatok alkalmazottakszáma. száma/összestöbbségitulajdonbanlévőleányvállalatokszámaarányakéntszámolják.

10 ja,hogy2004 benadél koreaiexportegyötödétadta.2akövetkezőlegnagyobbdél koreaitransznacionálisvállalatazlgelectronics,amelynekakülföldieladásai veltöbbmintafelétérikel.ahyundaimotorcsakakülföldieladásoktekintetében 2005 benvalószínűlegugyancsakutolér.1asamsungcsoportjelentőségétmutat közelítimegazlgelectronicsot.3 azonbanasamsungénakcsakegyharmadát,összeseladásaiasamsungénakvalami BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK belépazautóiparba,ígyerőforrásaiknagyrészétazelektronikaiiparratudtakon vállalatcsoporthozképest gyorsabbjavításavoltaz válságotkövetően. banalacsonyabbeladósodottságésapénzügyimutatók másjelentősdél koreai Másrészt,aSamsungvállalatcsoportmégidejébenelálltattólaszándékától,hogy ASamsungElectronicssikereinektényezőiközülazegyikadél koreaiviszonylat fonokfejlesztésébenésglobálismarketingjében,illetvejólérzettráatechnológia 2005novemberébenbejelentette,hogyakövetkezőötévsorán47billiówont(44,4 Sonyhoz)képestinnovatívabbtermékeketdobottapiacra,sikerreljártamobiltele fejlesztéssikerthozóirányaira(pl.lcdtechnológia).asamsungvállalatcsoport centrálni.asamsungelectronicsazelmúlt10évbenegyesjapánvállalatokhoz(pl.a tatóttervezfelvenni.avállalatolyanglobáliscégekkelkívánversenyrekelniminta MrdUSD)tervezkutatásra,fejlesztésrekölteni,valamint30000mérnökötésku Microsoft,azIBM,aMatsushitaésaNokia.Atervezettösszeg80% átasamsung USD oskutatási fejlesztésiköltségvetésemögött.4 Electronicsfogjaelkölteni.ASamsungElectronicsugyan2005 ben2,5mrdusd t fordítk+f re,deezelmaradmindasiemens,mindamicrosoft6,5,illetve5,8mrd vállalatcsoportokhoztartozó,deazonosiparágakbantevékenykedőcégekegyesülése, cégekszámaaválságidőszakbanegyharmadávalcsökkent,bárezamértékazötlegna gyobbcsoportesetébenkisebbvolt.számosvállalatmegszűnésemellettakülönböző denkitérninéhányhazaifejleményreis.a30legnagyobbvállalatcsoporthoztartozó Adél koreaivállalatcsoportokkülfölditerjeszkedésévelkapcsolatbanérdemesrövi vannakpéldák,amikorachaeboloktagvállalataikiválnakacsoportból,bárezkomoly kritizálttúlzottdiverzifikáltságánakfelszámolását,ugyanakkorerősítetteazemlített felvásárlásazajlottle.mindezelősegítetteapárhuzamosságokésachaeboloksokat piacirészesedésselbírónagyvállalatokesetébenritka.megintmásesetadaewoo iparágaknakegy egyvállalatcsoportnáltörténőkoncentrációját.ugyanakkor,arrais kedtekazokcégek,amelyekhezerőforrásokattudtakátcsoportosítanimásiparágakat nemegyedüliadél koreaivállalatcsoportokesetében,amiahhozvezetett,hogyaleg nagyobbchaebolokközöttdifferenciálódászajlottleatúlélők terjeszkedők,illetvea csődbekerültek szétbomlókközött.azegyesvállalatcsoportokonbelülpedigkiemel csoport,amelyetacsődnyománszétbontottákkülönállóvállalatokra.utóbbipélda lyamatokadél koreaivállalatokkülfölditerjeszkedésekoristettenérhetők. képviselőtagvállalatokfelszámolásavagyleválasztásakövetkeztében.mindezekafo 1WIR,2005,p www.samsung.com. 3WIR,2005,p http://korea.net,2005.november8.

11 kétországközöttéslendületetkaptakakapcsolatokagazdaság,akultúra,aturiz 90 EU WORKING PAPERS 2/2006 köttetésakétországközött.észak KoreaésazUSA bentovábbromló dél koreaielnöknyitásipolitikájanyomán2000 bencsúcstalálkozórakerültsora musésasportterületén.harövidszakaszonis,demárvanközútiésvasútiössze I.4. észak-koreai kapcsolatok Hiba lenne a Dél- Észak-Korea közötti kapcsolatokat pusztán az észak-koreai nukleáris fenyegetés a békeszerződés hiánya alapján megítélni.kimdaejung kapcsolataicsakátmenetilegésrészbenlassítottákaközeledésifolyamatotészakés Délközött.AzÉszak Koreában2002ótabevezetettgazdaságireformokiskedve zőbbkörnyezetetteremtenekakapcsolatokjavításának. vállalatokhozképest ajövőbenmégjelentőshelyzetielőnyhözjuttathatjaadél lagcsakdél Koreábólengedikbe,amely példáulazamerikai,európaivagyjapán aholkülöngazdaságiövezetetislétrehoztakszámukra.1akülfölditőkétgyakorlati USD),demártucatjávalműködnekdél koreaivállalatoktermelőüzemeiészakon, Akétországkereskedelmiforgalmatovábbrasemjelentős(2004 ben700m koreaicégeketegyjelentősebbészakinyitásesetén.afőbefektetőahyundaicso port,amelynekvezetőimárévekótabarátikapcsolatokatápolnakészak Koreával. rásokatigényelne.dél Koreábanazújraegyesítéstfolyamatkéntképzelikel,amely intézményrendszeregyesítésétsemegyiknaprólamásikraképzelikel.ahelyzetet tulajdonképpenmárelindultakapcsolatokjavításával.hosszabbtávonapolitikai deakérdéstezentúlazértisóvatosankezelikdél Koreában,mivelazóriásierőfor Akétországújraegyesítésénektermészetesenalapvetőpolitikaiakadályaivannak, bonyolítja,hogydél Koreábanegyespolitikaierőkkülönbözőképpenítélikmega kérdést,amelybenalakosságiserősenmegosztott.az szék.azországeddigelsősorbanafeldolgozóiparbanjeleskedett,deazalacsonyabb egyesítés rövid távon óriási terheket jelentene, de a dél-koreai gazdaság komoly természeti és humán erőforrásokhoz juthatna. Előbbiből híján van, a munkaerő pedig lényegesen olcsóbb fegyelmezettebb mozdulelamagasabbhozzáadottértéktartalmúésk+fintenzívtermékekgyártása egyrenehezebbenbírjaaversenytadél koreaiipar.afeldolgozóiparugyansikerrel termelésiköltségekkelbírókínávalésmás elsősorbantávol keletifejlődőországgal Északon. I.5. Regionális ambíciók a befektetési környezet javítása Dél-Koreában 2002 óta a kormány hivatalos politikájának részét képezi az a törekvés, hogy az országot Északkelet-Ázsia (Japán, Kína, Koreai félsziget) üzleti szolgáltatási (pénzügyi, információs-technológiai logisztikai) csomópontjává fejlesz- lyozásikörnyezettekintetében.dél Koreapénzügyiliberalizáltságánakfoka30 regionálisvezetőszerepkialakításáhozazüzletiszolgáltatásokterületén. szolgáltatásokbaáramlókülfölditőkéreúgytekintenek,mintamelyhozzájárulhata felé,deajövőbenaszolgáltatásokattekintikagazdaságinövekedésfőhajtóerejének.a Azambiciózustervekmegvalósításánakazonbanfeltételeivannakahazaiszabá márciusáigháromkezdteelatermelést.2006júliusában15üzemműködöttazónában. tonészakzkoreávalfoglalkozóoldala,letöltésideje:2006.július27.) 1AGaesongIpariZónárólvanszó,amelyben2003júniusátólépülneküzemek.Közülük2005 (http://www.vuw.ac.nz/~caplabtb/dprk/nk_econ06.htmazújzzélandiuniversityofwellingz

12 BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK wonban; szegét(1mrdwon=948000usd)eltörlik; adél Koreábanlévőkülföldicégekáltalhelybenfelvehetőkölcsönmaximáltösz akülföldivállalatokegyévnélrövidebblejáratúértékpapírokatiskibocsáthatnak OECD országösszehasonlításábanalegalacsonyabb.ígya kormány további liberalizációs és deregulációs, illetve egyéb befektetőbarát intézkedéseket tett, illetve tervez 2006-ban, amelyekkel el kívánják érni a liberalizáltság Japánban jellemző szintjét gyakorlatilag OECD-átlagot jelentené: konzisztensebbpénzpiacipolitikafolytatása; délyezésnélkül isfelvehetnekegyévesnélrövidebblejáratúhiteleketkülföldről; aziparágiátlagotmeghaladóaneladósodottdél koreaivállalatok különenge egyablakosszolgáltatásbevezetéseakülföldipénzintézetekszámára; aképzettpénzügyiszakemberekkínálatánakbővítése; apénz éstőkepiacinfrastruktúrájánakfejlesztése; vetkezőeszközökkelkívánjákazövezetekbevonzaniahazaiésakülfölditőkét: ésgwangyangvárosokkörnyékén.amagasszínvonalúinfrastruktúramellettakö Azországbanháromún.szabadgazdaságiövezetethoznaklétreIncheon,Busan ahazainyugdíjalapokhazaivállalatokbavalóbefektetéseitismegkönnyítik, amelyeddigakülföldialapokszámáravoltkönnyebb.1 háromévig;azingatlanokhozkapcsolódóadminisztratívköltségekésadókalóli Adókedvezmények:jövedelemadóésvállalatinyereségadó mentességazelső háromévben,majdtovábbikétévig50% oskedvezmény;akülföldivállalatok menedzsereiszámára17% osjövedelemadó,importvámmentességatőkejavakra Aföldhasználatszabályainaklazítása,azépítésiengedélyekkiadásánakegyszerű mentességazelsőháromévben,majdtovábbikétévig50% oskedvezmény. Ingatlan ésföldbérletidíjakelengedésevagycsökkentése,támogatásazinfrast ruktúrafejlesztésében. Amunkaerő piaciszabályozáslazítása:aveteránok,mozgássérültek,idősekkö vezésénekengedélyezése;amunkátólvalótávollétfizetettlehetőségeinekcsök kentése sítése. Egyablakosengedélyezésirendszer,külföldibefektetésekombudsmaniirodájá telezőalkalmazásaalólimentesség;amagasszakértelmetigénylőmunkákkiszer naklétesítése. kívülazegészországrakiterjeszthető.továbbivárosokatiskijelöltek,aholabefek Akülföldiekéletminőségénekjavításaakönnyebblakáshozjutással,szabadidős tetésikörnyezetetjavítanitervezik.abefektetés ösztönzőszervezetek2004 től szórakozásilehetőségekkel,iskolák,kórházak,gyógyszertáraklétesítésével,azan fogtakbelekoreainvestplazalétrehozásába,amelyakülföldiekbefektetéseinek Akormányegybenaztisreméli,hogyakedvezőüzletikörnyezetetazövezeteken golnyelvűinformációk,szolgáltatásokszélesebbelérhetőségével.2 nyújtmajdsegítségetaprojektekkezdetistádiumában. Azemlítettpénzügyiliberalizációsintézkedésekkelhosszabbtávonmegnyílikaz 2WIR,2004,p http://korea.net,2005.október21.ésnovember2. esély,hogydél KoreaÉszakkelet Ázsiapénzügyiközpontjáváváljon.Ajapánpénz

13 éstőkepiacjelentőségeésfölényeazonbantúlnagyahhoz,hogyadél koreaiambí szempontbólföldrajziadottságaikedvezőbbekjapánénál,mígazinformációs technológiaiinfrastruktúra(különösenazinternetelterjedtsége,használata)tekin váljék.logisztikai 92 EU WORKING PAPERS 2/2006 vállalatiszintűtalálkozókat.2005novemberébenapeccsúcstalálkozónakadott tetébendél Koreamármaisvanolyanfejlett,mintJapán. ciókrövidtávonvalóraváljanak.nagyobb helyszíntazország,amelyetaszervezetszámosalacsonyabbszintűkonferenciája Dél KorearendezettAsia EuropeMeetingcsúcstalálkozótilletveminiszteriális, is.azelmúltnéhányévben a realitása annak, hogy Dél-Korea regionális logisztikai és/vagy információs-technológiai központtá bel békedíjbanrészesült,saglobálisszervezetekben(wto,ensz)isegyrekomo lyabbpozíciókatsikerültszereznieazországnak,aközelmúltbanazoecdelnöki előzöttmegazévsorán.ajapánnalközöslabdarúgóvilágbajnokságotsikerült ügyesendominálnia,a2020 asnyáriolimpiaijátékokrapedigbusan,azországmá sodiklegnagyobbvárosaispályáznifog.azországelőzőelnöke,kimdaejungno A dél-koreai (gazdaság)diplomácia igen aktív tevékenységet folytat a távolkeleti posztjáraisjelöltekdél koreaiszemélyt. regionális szervezetekben, sőt szinten kes,hogyazigenerősdél koreainemzetibüszkeségegyesesetekbenellensúlya,más esetekbenviszonthajtóerejeazországtovábbikülgazdaságinyitásának.üresélteté is.érde vállalatoknemtartanánakittkormányzatitámogatásnélkül,sezfokozottanigaza folyamatát,báratársadalmifeszültségeketígysemtudják megspórolni.báraz államibeavatkozást hivatalosszinten kritikusabbanítélikmeg,mintkorábban, sehelyetttudatosaprómunkávalpróbáljáksajátjavukrafordítaniaglobalizáció továbbraistudatábanvannakaténynek,hogyaglobálisansikeresdél koreainagy Mindez aktivitás nemcsak a konkrét dél-koreai érdekek képviseletét szolgálja, hanem országról a világ közvéleménye által formált kép javítását banismesszeazországosátlagalattinövekedésttudottcsakfelmutatni.alaposabban országélelmiszergazdaságiszektorához,melyagyorsgazdaságinövekedésidőszaká zottgazdaságfejlesztésipolitikaeredménye,ígyelsőlátásraszintesemminemfűziaz Köztudott,hogyadél koreai gazdaságicsoda,alapvetőenazipariexportraalapo II.1. Az agrárszektor helye, szerepe a nemzetgazdaságban bavándorlása,ésottaziparivagyszolgáltatóágazatokbanvalóelhelyezkedéseje lentősenmegnövelteazélelmiszerekirántibelföldikeresletet,melymindenképpen nemtapasztaltmértékűemelkedése,avidékilakosságtekintélyesrészénekvárosok Adél koreainemzetgazdaságáltalánoserősödése,azéletszínvonalsohakorábban átgondolvaazonban,a gazdasági növekedés mindenképpen számos, jóllehet közvetett, kevésbé látványos szállal kötődik ország agrárszektorához is. kaidőben.)avidékrőlfokozatosanavárosokbaáramló,többmillióstömegekpediga pozitívhatássalvoltazagrárszektorra,illetveavidékenmaradtlakosságra.(anem főállásúfarmerkéntdolgozókközülissokanfoglalkoznakgazdálkodássalrészmun fejlődőiparszámárajelentettekmunkaerő utánpótlást.aziparfejlődésefelszívtaa mezőgazdaságimunkaerőnagyrészét,2004 benalakosságmindössze7,1% aélta kutatásra,fejlesztésre. II. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG MEZŐGAZDASÁGÁNAK EGYES KÉRDÉSEI

14 kal.ezenbelülmindvégigszámottevő(25 30%körüli)voltanemkizárólagmező gazdaságitevékenységbőlélőfarmerháztartásokaránya.adél koreaimezőgazdasá giéserdészetiminisztérium(maf)adataiszerintazországbruttónemzetijöve farmer háztartásokban,szembenaz1970.évi44,7% kal,illetveaz1949.évi60% delmén(gni)belül2003 ban3,1% kalrészesedettamezőgazdaságésazerdészet. BASSA (Aforrásanyagugyanakkorehhezhozzáteszi,hogyazagrárszektorvalójábanennél Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK jóvalnagyobbsúlytképviselanemzetgazdaságonbelül,hiszenazinputésazoutput oldalonközvetlenülkapcsolódóiparágak ideértveaműtrágyaésmástermelési vítettújratermelésfeltételeinekmegteremtéséhezazagrárszektorban. eszközökelőállítását,azélelmiszeripart,valamintazélelmiszergazdaságiszolgáltató műtrágya éstakarmány behozataljelentősnövelését,ezáltalishozzájárulvaabő tevékenységeket teljesítményévelösszegezveazarányeléria14% ot. Ajavulónemzetgazdaságimutatók,agyarapodódevizabevételeklehetővétettéka benhagyhatjákelaszektort(ésmehetnekaziparbadolgozni),hanemaz,hogya daságiszférakulcsszerepetjátszik.eszerintugyanisnemcsakazjellemző,hogya modelljétől,melyszerintanövekedéskoraistádiumábanamezőgaz bólélőkmegtakarításai,különösenkezdetbencsekélyekvoltak,ésemegtakarítások mezőgazdaságbanalkalmazottmunkaerőtermelékenységejavul,ezáltalegyretöb mezőgazdaságiszektorbólélőkmegtakarításaijelentikkezdetbenazalapotanem mezőgazdaságiszektorokszámáraisaberuházásokhoz.adél koreaiagrárszektor túlnyomórészétsemmásgazdaságiágazatokberuházásaiszívtákfel.ahagyomá nyosteóriaszerintamezőgazdaságiszférajavulóhatékonysága,anövekvőmegtaka A dél-koreai fejlődés e szakasza számottevően eltért a fejlődés hagyományos banélők ésazipari,szolgáltatóiágazatok számára.mindezmagasabbprofit és kalszemben,azazacserearányoknemromlanak,haneminkábbjavulnakaváros beruházásirátátteszlehetővéazipariésszolgáltatóiágazatokszámára,melyafej rításokpozitívanhatnakazegészágazatteljesítőképességére,mindezazonbanmak lődéskésőbbi,érettebbszakaszábananövekedésfőforrásátjelentimajd. roszintengyengítiazagrárágazatpozíciójátavárosi(ipariésszolgáltatói)ágazatok részbenjárulthozzáahhoz,hogya városi ágazatokcserearányainemromlottak. segélyekbőlegyenlítettékki.akésőbbiekben az1970 esévekben avidékjavára Ennekokajórésztanagyvolumenűélelmiszergazdaságiimportvolt(különösen szemesterményekből),melynekellenértékétahetvenesévekelejéigjórésztamerikai Ezzelszemben,adél koreaiagrárszektor1960 asévekbelifejlődésecsakcsekély változtakacserearányok,ezazonbannemazagrárágazatteljesítőképességének romlása,hanemkormányzatibeavatkozáshatásáratörtént.a mezőgazdaság tehát a Koreai Köztársaság esetében nem játszott meghatározó szerepet a nemzetgazdaság fejlődésben, még a növekedés kezdeti szakaszában sem, azonban e sajátos döntőenpolitikaiindíttatásra:akorábbi(japángyarmati)nagybirtokosirendszergyökeres felszámolása,ésaföldnélkülinagytömegekföldhözjuttatásavoltacél.akorlátozottföldterület 1Azeurópaiszemmelrendkívülkisfarmokaz1949.éviföldreformkövetkeztébenjötteklétre, 1Mindehheztársul,hogykevésaművelésrealkalmas fordított fejlődési út jó példa arra, hogy az ipari fejlődés megteremtheti a feltételeket az elmaradott agrárszektor fejlődéséhez, más szóval képes maga után húzni azt. A dél-koreai mezőgazdaság hatékonysági problémáinak két fő a kis farmméret az alulgépesítettség.

15 velésre.adél koreaimezőgazdaságfőterményei:rizs,zöldségfélék,gyümölcs.az terület:amagyarországhozhasonlóterülettel,detöbbmintnégyésfélszeresnépes séggelrendelkezőországterületénekaligegyharmadaalkalmasmezőgazdaságimű állatállományhús éstejelőmarhából,sertésbőlésbaromfibóláll.korealegfonto sabbterményéből,rizsbőlazországönellátó,deatöbbimezőgazdaságiterményből 94 általábanbehozatalraszorul.miótaakoreaitáplálkozásiszokásokafehérjedúséte EU WORKING PAPERS 2/2006 lek(pl.húsfélék)irányábatolódottel,jelentősszemestakarmány importravan szükség,sezekbőlazönellátásihányadigenalacsony:gabonafélékbőlpéldáulaz ezredfordulón30%körülivolt. vőmértékben.) nyezte,hogyakisfarmokon,arendkívülikézimunka igényűöntözésesrizstermelést rizstermesztésgépesítésénekhelyzetecsakazutóbbikétévtizedbenjavultszámotte csakigenmagasfelvásárlásiármellettvoltakhajlandókafarmerekelvégezni.(a Aziparelszívóhatása,aziparimunkabérekviszonylagmagasszintjeazteredmé aluligeneráció,addig2001 benmárcsak17,4% ot. dalmicsoportonbelülpéldául1990 ben17,8% ottettkia60évenfelüliekaránya, mely2001 re36,2% raemelkedett.ezzelszembena19évesnélfiatalabbkorosztályé közelazonosarányban csökkent:míg1990 ben31,6% otképviselta19éven Jelentős problémát okoz különösen elkövetkező évek, talán évtizedek során még erősödhet a mezőgazdaságból élő népesség elöregedése.etársa korlatilagmegtorpantanövekedés.ebbenazidőszakbanmindösszeátlagosanévi halászatbannövekedett( igévi9,0% kal),azonban közöttgya tettelokoljaazuruguayfordulómezőgazdaságikeretmegállapodáskövetkeztében 0,1%voltazágazatnövekedése.(Akoreaifarmerekegyrészemindezértelőszere Az1990 esévekelsőfelébengniamezőgazdaságban,azerdőgazdaságbanésa fokozatosanmegnyílóimportpiacot,deazemlítettötévalattigyengenövekedésaz éviázsiaipénzügyi gazdaságiválsághatásainakisköszönhető.) emelkedés. sétis együtteshatásáraafarmerháztartásokjövedelmiviszonyaiszinténkövették farmerháztartásokjövedelme,addig közöttmindösszeévi1,5%voltaz azelőbbifolyamatot.míg1985.és1995.közöttéviátlagban14,3% kalnövekedetta Mindezentényezők beleértveamezőgazdaságbólélőaktívmunkaerőelöregedé mögött.azagrárgazdaságiszektorbólélőháztartásokjövedelmiviszonyaiazutóbbi tízévben(is)elmaradtakavárosi,azazmáságazatokbandolgozókéimögött,ésaz olló számottevőenkinyílt:1995 benafarmerháztartásokjövedelmeavárosiaké lyamonezkb.16000usd nakfeleltmeg),mely292,4% kalmagasabbérték,mint közepette,erőteljesennövekedettakilencveneséveksorán.2001végénegyátlagos nak95,1% áttetteki,addig2001 reezmárcsak75,9% otértel. A mezőgazdasági jövedelmek növekedésének aránya mindvégig elmaradt a nem az1991.végi5,734ezerdél koreaiwon(krw).(1991végénakrw/usdárfolyam farmerháztartásadósságállománya20,376milliókoreaiwonvolt(azakkoriárfo Afarmerháztartásokadósságállománya,azemlített,romlójövedelmiviszonyok mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmek emelkedésének mértéke kb.800krw/usd jelentőseneltérta2001.évvégitől kb.1250krw/usd, délyeztek. ésarizstermesztéskézimunkazigényességemiattmaximum3hektároscsaládifarmokatengez

16 nem mindössze két,kétésfélszeresvolt.) ígyusadollárraszámítvaazeladósodásnövekedésenemközelháromszoros,ha BASSA Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK kal.azagrárollóteháterősenkinyílt. során.afarmerekáltalmegvásároltter hektárnálnagyobbterületengazdálkodófarmerháztartásokszámaminimálisvolt, mékek,szolgáltatásokárindexe1995és2002között,1995.évibázisonszámolva, 48,9% kalnövekedett,mígafarmerekbevételeitképezőjavakesetébencsak22,3% rülettel.atermelőiszférakoncentrációját,ésennekkövetkeztébenafejlesztéshez 2004 beniscsak82ezerháztartás(6,6%)rendelkezett3hektárnálnagyobbföldte Akormányzathosszúidőnátfenntartottaaföldtulajdon korlátozást,ígya3 agrárgazdasági szektor cserearányai más ágazatokkal szemben szintén számottevően romlottak az elmúlt tíz év hálózatműködtetésében,ésidetartoznakazöldség gyümölcs,húsfélék,stb.értéke zatánakszintemindenpontján:afelvásárlásban,tárolásbanéskiskereskedelmi sítésévelisfoglalkozószövetkezetipiaciközpontokis.bizonyostermékekesetébena illetvevalamennyifontosabbtermény,élőállat,ésállati termékdisztribúciósháló termékpályatöbbfázisára(feldolgozás,raktározás,nagy éskiskereskedelem)ki szükségestőkeakkumulációjáttehátközpontirendelkezésekakadályozták.az terjedővertikálisintegrálódásfigyelhetőmegazélelmiszeriparbanéskereskede 1Eszövetkezetekjelenvannakarizs, integrálódásra, hagyományosan a horizontális típusra, utóbbi időben egyre inkább irányú integrálódásra is, a farmerszövetkezetek, azok Szövetsége esetében számos példát találni. gokkal nemtesziklehetővérizsbőlazévikét,vagyháromszoriaratást.ugyanak Koreaéghajlativiszonyai szembenatrópusiégövbeesődélkelet ázsiaiorszá NationalAgriculturalCooperativesFederation,koreaiul:Nonghyup),azzalacéllal,hogy a zőegyüttműködésiformák,például,egymásmunkaerővelvalókölcsönöskisegítése(főkénta rizspalántazkiültetési,illetveabetakarításiszezonidején),továbbákölcsönöstakarékzéshitelz pénztár.1958zbanjöttlétreamezőgazdaságiszövetkezetekországosszövetsége(nacf hitelnyújtáskivételével aszolgáltatásokszéleskörétbiztosítsaafarmereknek.(amezőgazdaz 1Akoreaitermelőkközött,illetveafaluközösségkereteinbelüligenrégótakialakultakkülönböZ kor,az ságibankot,illetveanacfzt1961zben,atörvénymódosításávalegyesítették.)eztkövetően, igen korlátozottan rendelkezésre álló termőterületet a lehetőségekhez kékövetkezőszintaszövetkezetekterületi(járási,ill.városi)szervezet,mígaszervezetipiramis tetejétazországosközpont(nacf)jelenti.aznacfznek2003.decembervégénösszesen1335 területialaponszerveződőmezőgazdaságiszövetkezetistruktúra,amelyetháromszintűhierarcz hikusfelépítésjellemez:azalapotaprimer(helyi,általábanközségi)szövetkezetekképezik,a számostovábbiszervezetiátalakulássalfejlődöttki,ésváltországosméretekbenjellemzővéa illetveavidékiháztartások1,264milliósszámával,ránézésremegállapítható,hogyafarmerek taglétszámotösszevetveazugyanebbenazévbennyilvántartott3,530milliósvidékilakossággal, nagytöbbségeszövetkezetikeretekközöttgazdálkodik.afarmerszövetkezetekazországszinte mindenpontjánjelenvannak,mivelafarmerekhatékonyjogizésérdekképviseletétképesek szövetkezetvoltatagja.2003zbanazagrárszövetkezeteknekösszesen2,387milliótagjavolt.a vehitelekheziskönnyebbenjutnakhozzá,minthaafarmerekkülönzkülönpályáznánakajuttaz tásokért. ellátni,másrészt,azelőbbivelisösszefüggésben,különbözőköltségvetésitámogatásokhoz,illetz lembenisérdekelttőkeerősnagyvállalatok(lotte,jinrostb.)esetébenis. II.2. A gazdálkodás néhány sajátossága

17 vetikbe,avagymelegházizöldség ésgyümölcstermesztésselhasznosítják.amá Arizsmájustóloktóberigtartótermeszté kéntiscsökkenőtendenciátmutatazutóbbihúszévsorán. sodlagosanishasznosítottterületekarányaugyanakkorarizsteljestermőterület éhezképestnemtúljelentős.amegműveltterületkihasználtságánakfokaegyéb siciklusánkívülaföldekegyrészét,leginkábbazországdélirészein,ősziárpával 96 EU WORKING PAPERS 2/2006 ágazatelégtelenjövedelmezőségimutatói,másrésztazáll,hogyalakosságfolya matosanjavulójövedelmiviszonyaimiattakoreaifogyasztóikosárbankevesebb igyekeznek mindinkább kihasználni. utóbbikövetkezménye,hogypéldáulamelegházikertészet(zöldségekésgyümöl volumene.ennekhátterébenegyrésztaz csökegyaránt)útjánhasznosítottföldterületfolyamatosannövekszik. gabona eredetűtermék,ésegyretöbbhúsféleség,zöldségésgyümölcsszerepel.ez Dél Koreában,a rizs, és néhány speciális termény kivételével, folyamatosan csökken a gabonafélék termesztésének vekedett.1980 banmindössze11000hektáronfolytattakmelegházitermesztést, kezdetbencsakegyeszöldségfélékettermeltek,majda paletta szélesedett:mamár jelentősaránybangyümölcsterem,vagyvirágnyílikazüvegtető,illetvefóliasátor Amelegházitermesztésselhasznosítottterület1980 hozképest9,3 szeresérenö Napjainkban különösen az ország fokozódó agrár-külgazdasági nyitása következtében a mezőgazdasági földhasznosítás célja egyre inkább a nagy legházitermesztésselátlag5 10szeresjövedelemretehetnekszert,ahhozképest, ezzelszembenmindez2001 remár102000hektárraemelkedett.amelegházakban alatt.amezőgazdaságiéserdészetiminisztériumadataiszerintafarmerekame volumenben minthaugyanazonaföldterületenhagyományosműveléstfolytatnának. nyereséggel történő, tőke- technológia-intenzív árutermelés lesz, így a kevésbé nyereséges termények fokozatosan háttérbe szorulnak. ka igényűfázisait(palántázás,aratás)afarmerekegymáskölcsönöskisegítéseútján Arizstermesztésáltalmindmáigdomináltkoreaiagrárgazdaságrahosszúideigaz masi )azonbanazegyreterjedőgépesítésmárajelentősmértékbenkiszorította. alulgépesítettségvoltajellemző.mégaz esévekbenistúlnyomóanakézi munkaerő,illetveazigásállatokhasználatavoltjellemző.atermelésnagykézimun A mezőgazdaság gépesítése tényezőavilággazdaságbanvégbemenőpiac liberalizációsfolyamatok,amelyekhez gazdálkodókkorösszetételénekmódosulása(másszóval:elöregedése).amásikfő esévekelejétőligyekszikkülönösennagyfigyelmetfordítani.ennekcsakegyikokaa mezőgazdaságitevékenységbőlélőlakosságszámánakjelentőscsökkenése,illetvea Adél koreaiagrárgazdasággépesítésénekszükségességéreakormányzataz1990 azalkalmazkodás,ahatékonyésversenyképeskoreaiagrárgazdaságmegteremtése oldottákmeg.eztafajtahagyományos kalákaszerű összefogást(koreaiul pu- nehezenlenneelképzelhetőmegfelelőgépesítetésnélkül.azutóbbitíz tizenötévben kezettilyeneszközökkel.aműtrágyázást,illetveazegyébkemikáliákkijuttatását termesztéstszolgálja.2001 benatraktorokésatalajmarókegyüttesszáma dbvolt,amiaztjelenti,hogyszázfarmergazdaságbólátlagosan81rendel ezértalegfontosabbalapgépekből(erőgépek,kombájn,rizs palántázógépstb.) számottevőenjavultakínálat.adél koreaigépállománydöntőrészemaisarizs szinténgéppelvégzik.afarmereknekmamárnemkellafeldolgozáskülönbözőfázi

18 vetlenülleadhatjáka360komplexrizsfeldolgozóüzemvalamelyikének. saivalbajlódniuk,hanemabetakarított(kicsépelt,dehántolatlan)terménytköz dilemmátjelent,hogymegéri emindenegyesmunkafázisrasajátésráadásulvado natújgépetvásárolniuk,melyekneknagyvalószínűséggelnemleszigazángazdasá BASSA gosakihasználtsága.akormányzatezértösztönziahasználtgép kereskedelmet,és Aváltozatlanulkicsinyfarmméretbőladódóanagazdálkodókszámáratovábbrais Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK programotindítottazélelmezésicélúszemesterményekelőállításánaknöveléséért. Ezzelösszhangbanazországműtrágyagyártókapacitásaisnövekedett.Az1990 es évekigmindaműtrágya felhasználásmutatói,mindaterméshozamokfolyamatosan növekedtek.eztkövetőenazonban,egyrésztatalajokelsavanyodásánakfolyamata, Aviszonylagalacsonyönellátásimutatókmiattakormányzatmárkorábban környezetrekevésbékárosmódszerek,pl.szervesanyagokhasználata,(jólleheta évektőlkezdődőenaműtrágya felhasználáscsökkenőtendenciátmutat.1970 ben egyhektárraátlagosan162kg otjuttattakki,majdez1990 re458kg/haszintre műtrágyákesetébenisidőközbenszámottevőminőségjavulástörtént).az1990 es másrészttovábbikörnyezetiszempontokmiattegyreinkábbelőtérbekerülneka emelkedett,míg2000 ben mindössze 382kgjutottegyhektárra. nálmérsékeltebbszintfenntartása,kiegészítveszerveshulladékokkal(trágya,kom poszt),továbbákülönbözőtalajjavító,talajkondicionálóanyagokkal.amezőgazda ságbanfelhasználtvegyszerekmennyiségefolyamatosannövekszik,igazafelhasz nálásonbelülarizstermesztésbenhasználtvegyszerekmennyiségenémilegcsök Acélnemaműtrágya felhasználásradikálisvisszafogása,hanemegyakorábbi gyobbvolumenűágazatot,asertéstenyésztést(7,2%).arizstermesztésjelentette rizságazat31,8% kalrészesedett,amely4,4 szeresenmúltafelülamásodiklegna eleme.amezőgazdaságitermelésegészénbelül2000 bena A rizstermesztés helyzete vezetésfőfeladatánakezértatermelésmennyiséginöveléséttekintette.etérena hanemisterületegységrevetítve,devolumenébenmindenképpen alegjelentő bevételeinek41,0% aszármazottrizstermesztésből. sebbbevételiforrástafarmergazdaságokszámára.2001 benafarmergazdaságok A hagyományosan Korea legjelentősebb volumenben termesztett élelmiszernövénye, amely, mint legfontosabb népélelmezési cikk, mindmáig a hivatalos vonásajelentette,melynekköszönhetőenazországrizstermesztésiésönellátási fordulatota Tong ilrice névrekeresztelt,magashozamúújrizsfajtatermesztésbe Azországmégaz asévekbenisélelmiszerhiánnyalküszködött.azakkori agrárpolitika központi letveahollandiaihozhasonló,tengertőlvalóterület elhódításrévénarizstermesz mutatóiszámottevőenjavultak.ennekhátterében,amagashozamúfajtamellett hektáronkéntitermésátlagaz1970.évi3,3tonnáról1985 re4,56 ra,2001 re5,16 olyantényezőkisálltak,mintazöntözésikapacitásfejlesztése,atalajjavítással,il tésrealkalmasföldterületnövekedése,továbbáamodernagrotechnikaieljárások nakakorábbinálszélesebbkörbenvalóelterjedése.mindennekköszönhetőena törekszikazalkatrész ellátási,valamintaszervizelésifeltételekenisjavítani. A talajok tápanyag-utánpótlása, és más agrokemikáliák használata kent,deeztmás,főlegadinamikusanbővülőkertészetiágazatok ellensúlyozzák. II.3. A mezőgazdasági termelés ágazatai

19 míg2001 benmár104,5%. tonnáraemelkedett.arizsbőlvalóönellátásrátája1985 benmindössze71,6%volt, 1985és2001közöttmintegy35% kalesettvissza(1985:128,1kg/fő;2001:88,9 agrárpiaciimport liberalizálásifolyamateredményekéntazélelmiszerekirántike resletstrukturálisandiverzifikálódott.ezenbelülazegyfőreesőrizsfogyasztása Ajavulónemzetijövedelmimutatókmiattmegnövekedettbelsővásárlóerő,ésaz EU WORKING PAPERS 2/2006 kg/fő).a benmárcsak ha onfolyttermesztés.acsökkenőtermőterületet,továbbá mezőgazdaságilagműveltösszterületenbelül,azutóbbikétévtizedbenmintegy Arizstermőterülete,jóllehetmaismesszealegmagasabbrészaránytképviselia terméshozamok emelkedésével egyidejűleg csökkenő fogyasztás a kormányzatot korábbi, a mennyiségi növekedést támogató politikájának átértékelé- kalsújtó,meglehetősenszélsőségesidőjárásnegatívhatásaitazonbanafejlettag 12,5% kalcsökkent,főkéntazországszertefolyó,nagyarányúépítkezések(újlakó telepek,iparizónák,utak,stb.)miatt.míg1980 ban ha on,addig2001 azországotnyáronszinteéventetájfunnal,illetveárvizekkel,télenkeményfagyok sére rotechnikamindeddigképesvoltellensúlyozni:arizsvolumenébenmindössze2% késztette, ezért a jövőben egyre inkább a minőség-orientált termelést fogja ösztönözni. árasztásos paddy formában,emellett,jóvalkisebbnagyságrendben,mesterséges osesésjelentkezett,mígahektáronkéntiterméshozam13,2% kalnövekedett.rizst elárasztásnélküli felföldi (upland)termeléstisfolytatnak. szintemindenholtermesztenekazországban,túlnyomórésztahagyományos, leapadtak.manapság,ugyanakkorarizskészletekismétnövekvőtendenciátmutatnak, miutánakínálatmeghaladjaakeresletet.ennekkétokavan.azegyikaz,hogy1995 en,akeresletvisszaesése,továbbáavetésterületzsugorodásávalösszefüggőtermés mennyiség csökkenésmiatt,az1990 esévekközepérearizskészletekszámottevően Az1980 asévekigarizskészletekjelentősfelhalmozódásavoltjellemző.eztkövető ótaavetésterületcsökkenésétaterméshozamokemelkedéseképesellensúlyozni.a hatnikizárásamellettarizsbelsőkereskedelmeésfelhasználásaisszigorúfeltételek töttmezőgazdaságimegállapodásbanrögzítettmma(minimummarketaccess)sze rintimértékig Dél Koreakötelesvoltmegnyitnirizspiacátisazimportelőtt,ésez szinténhozzájárulatúlkínálatkialakulásához.azimportszigorúkorlátozása,mond másikaz,hogy1996 tólkezdődően agatturuguayfordulójalezárásakormegkö hezvoltkötve,ésakötöttségekegyrészemaisérvényes. kettős:mindatermelők,mindafogyasztókvédelme.ennekkeretébenazállama gyasztókfeléennélalacsonyabbáronadjatovább.etámogatásirendszerfenntartá termelésiköltségszintfelettiáronvásároljafelarizst(rizsfelesleget),mígafo saazonbanegyrenehezebbenelviselhetőterhetjelentettazállamiköltségvetésszá Dél Koreábanrégótaalkalmazzákarizsún.kettősárrendszerét,amelynekcéljais mára.akormányzatezértegyrésztigyekszikvisszafogniafelvásárlásiárakemelke dését,másrésztakifizetésmódjának,feltételeinekmegreformálásávaltörekszika babot,burgonyát,édesburgonyát,kukoricát,kölest.abúzatermesztéselhanyagol hatómértékű.az1980 asévektől hasonlóanarizshez ezenélelmiszernövények AKoreaiKöztársaságbanarizsmelletttermelnekárpát,szóját,szemes,ill.zöld támogatásirendszerekésszerűsítésére. Egyéb szántóföldi élelmiszernövények

20 vetésterülete,ajóvalnyereségesebbzöldség ésgyümölcstermelőágazatokjavára változatosabbésegészségesebbélelmiszerekiránt,ezértelképzelhető,hogyeha fokozatosancsökkent.avásárlóerőnövekedésévelnövekszikazigényakorábbinál BASSA Avásárlóerőerősödésévelegyreinkábbnövekszikazöldségfélékirántikereslet. Z., NESZMÉLYI GY.: DÉL-KOREA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK kultúrákra.aterméséérttermesztettzöldségféléktöbbmint50% átmelegházakban Bizonyoszöldségféléket(kínaikel,koreaióriásretek)márkorábbanisigenjelentős mennyiségbentermesztettek,hiszenahagyományoskoreaiétrendbenarizsmellett kedhet.2001 benazöldségféléktermelésében19,1% otképviseltekatermésthozó állítjákelő,ésezazarány akereslettovábbiélénküléseesetén ajövőbennöve ségtermesztéstechnológiaiszempontbólelkülönülszabadföldi,illetvemelegházi nemelsősorbanahúsfélék,hanemsokkalinkábbazöldségekszerepelnek.azöld ízesítőkaránya42,7%volt. növények,12,8 atagyökérzöldségek,20,9 etalevél zöldségek,mígafűszerekés hogykoreábana fóliasátrakbantermelt földieperszezonjamárkarácsonykörül agörögdinnyét,sárgadinnyét,uborkát,tököt,paradicsomot,ésazepretnevezi, megkezdődikéskésőtavaszigtart.agyökérzöldségfélékközülahatalmas,akárcu amelyekirántakeresletfolyamatosannövekszik.érdekességkéntemlítéstérdemel, Aterméséértelőállítottzöldségfélékközüljelentősebbnekakoreaiszakirodalom hagyományosétrendtőlelválaszthatatlankimcsiegyikalapanyaga.akeresletígy korrépaméretűreismegnövőfehérszínűretekképviseliafővolument,amelya irántajelentősésgyakorlatilagmindenegyeskoreaiháztartásfogyasztja.aretek esetébenabelfölditermelésmindvolumenében,mindafajlagoshozamoktekintetéz továbbáagyarapodóállatállománytakarmányigényemiattijelentős,évi3,3 4,3milliótonnás benfolyamatosancsökken(annakellenére,hogytáplálkozászélettanihatásamiattazétkezési célúárpairántikeresletfokozatosannövekszik).azország1990zbenmajdnemelérteazönelláz tásszintjét(97,4%),2000zbenviszontmárazigényekfelétsemfedezte(46,9%)abelfölditerz folyt,1984utánazonbanszinteteljesenfelhagytakvele.azétkezésicélúbúza(liszt), 1Azárpa vekszik,azországkukoricaszükségletétszintekizárólagimportbólfedezik.1990zben1,9%zos közepétőlaszójaigénytöbbmint90%zaimportbólszármazik.szóját2004zbenösszesen85270 mesztésversenyképességeromlik,ugyanakkoraszójairántibelsőkereslet(azonbelülismindaz élelmiszerzfeldolgozási,mindatakarmánycélúfelhasználás)szinténnövekszik.az1990zesévek melés.az1980zasévekelejénegyesrégiókbanmégviszonylagszámottevővolumenűbúzater- voltkukoricábólazönellátásirátaértéke,2000zbenviszontmárcsak0,9%.2004zbenösszesen szinténnemrészeahelyinövénytermesztésihagyományoknak,ésbárazigényrohamosannöz kereslet99,7z99,9%zátimportbólfedezik.azimportfokozatosliberalizálásamiattaszójater- miszerhiányosidőszakban,egyfajtabiztonságitartalékkénttermesztettékafarmerzháztartások. kedett,2004zben25.141havolt.főtermeléskörzeteazországészakkeletirészénfekvő,hegyes Koreábanegyreinkábbelterjedőbenvan.TermőterületeazutóbbitízévbenszámottevőennöveZ 18218hektáronfolytkukoricatermesztés.Aburgonya,sokoldalúfelhasználhatóságamiatt éscsapadékbangazdaggangwontartomány.akoreaiköztársaságbanaburgonyamellett hektárontermeltek,atermelésleginkábbadélitartományokbankoncentrálódott.akukorica MaazédesburgonyátelsősorbanazélelmiszerZfeldolgozóüzemekvásároljákfel,azonbanterZ mesztésemás,jobbanjövedelmezőhaszonnövényekjaváravisszaszorulóbanvan,2004zben 16570hektárontermesztették.Legjelentősebbtermelésikörzeteafővárost hazaipéldával L.)is,amelyetrégebben,főkéntazélelZ tartomány. régótatermesztenekédesburgonyát (Ipomoea batata élve:pestmegyéhezhasonlóan körülölelőgyeonggi(kjonggi) szonnövényekegyrészénélavisszaesésitendenciamáraközelijövőbenmegfordul.1 Zöldségtermesztés

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. SWD(2015) 36 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2015. évi országjelentés Magyarország a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló

Részletesebben

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában A technikai fejlődés sorra teremti az újabb és újabb lehetőségeket. Az okos telefonok és az elektronikus

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek a magyar orosz kereskedelemben

Finanszírozási lehetőségek a magyar orosz kereskedelemben gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 492 Finanszírozási lehetőségek a magyar orosz kereskedelemben TÉGLA IMRE Kulcsszavak: orosz gazdasági kapcsolatok, exportfinanszírozási konstrukciók. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november A kis- és középvállalkozások jellemzői Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Összefoglalás...2 A működő vállalkozások száma, szervezeti jellemzői...4 A

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN CSÍKSZEREDA 2010 A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁS HELYZETE GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

Tovább folytatódik Fekete-Afrika világgazdasági marginalizálódása?

Tovább folytatódik Fekete-Afrika világgazdasági marginalizálódása? Tovább folytatódik Fekete-Afrika világgazdasági marginalizálódása? Kiss Judit Az elmúlt évtizedekben a globalizálódó világgazdaságban azok az országok értek el jelentős gazdasági növekedést és fejlődést,

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

MUNKAFÜZET 16. VÁLTOZÓ NEMZETKÖZI MUNKAMEGOSZTÁS 2006 JÚNIUS AZ IKT SZEKTORBAN SASS MAGDOLNA (MTA KTI):

MUNKAFÜZET 16. VÁLTOZÓ NEMZETKÖZI MUNKAMEGOSZTÁS 2006 JÚNIUS AZ IKT SZEKTORBAN SASS MAGDOLNA (MTA KTI): MUNKAFÜZET 16. SASS MAGDOLNA (MTA KTI): VÁLTOZÓ NEMZETKÖZI MUNKAMEGOSZTÁS AZ IKT SZEKTORBAN 2006 JÚNIUS s * MUNKAFÜZET 16. SASS MAGDOLNA: VÁLTOZÓ NEMZETKÖZI MUNKAMEGOSZTÁS AZ IKT SZEKTORBAN* BUDAPEST 2006.

Részletesebben

KERESKEDELMI ISMERETEK

KERESKEDELMI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Kárpáti László Lehota József KERESKEDELMI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések

A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 milliárd HUF A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések (Összeállítás a Magyar Faktoring Szövetség 2012. február 17.-i

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KAPCSOLATOK

MAGYAR-KÍNAI KAPCSOLATOK EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN MAGYAR-KÍNAI KAPCSOLATOK RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT ÍRTA: MOHR RICHÁRD 2008. Eastinfo Magyarország Budapest H-1152 Szentmihályi út 171. China Mart.

Részletesebben

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon Fejlesztési és Módszertani Intézet Kutatástól az innovációig a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon 2005. október Szerkesztette és a kutatást irányította:

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 154 Bu da pest, Sza bad ság tér 9. www.mnb.hu A Magyar Nemzeti Bankról szóló 213. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként

Részletesebben

A GLOBÁLIS VILÁG ÚJ GAZDASÁGFÖLDRAJZA"

A GLOBÁLIS VILÁG ÚJ GAZDASÁGFÖLDRAJZA Tér és Társadalom XIV. évf. 2000 4: 87-107 A GLOBÁLIS VILÁG ÚJ GAZDASÁGFÖLDRAJZA" (The New Geography" of the Giobal World) BERNEK ÁGNES Bár egész életemben a nemzetközi közgazdaságtan kutatásával foglalkoztam,

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Botos K. (szerk.): Pénzügyek a globalizációban SZTE GTK 2004. JATEPress, Szeged, 32-45. o. Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Halmosi Péter 1 A kilencvenes évek elején a világgazdaságot

Részletesebben

A magyar gazdasági válság és válságkezelés néhány történeti és nemzetközi aspektusa

A magyar gazdasági válság és válságkezelés néhány történeti és nemzetközi aspektusa Lentner Csaba A magyar gazdasági válság és válságkezelés néhány történeti és nemzetközi aspektusa A magyar gazdaság két évtized alatt végbement jelentõs mértékû nemzetközi beágyazódottsága alapján az országot

Részletesebben

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 22. SZEPTEMBER Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. A növekedési és egyensúlyi problémák: folyamatok és okok 4 I.1. Lassuló és változó szerkezetű

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8 Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika helyzete és feladatai 60 fordulat 8 A huszonegyedik század hajnalán elgondolkodva a fejlesztéspolitika helyzetén, joggal merül fel a kérdés: vajon az elmúlt

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben