Önkormányzati hatáskörbe tartozó egyes árak és díjak megállapításáról szakmai anyag a november 30-ai jegyzői értekezletre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati hatáskörbe tartozó egyes árak és díjak megállapításáról szakmai anyag a 2009. november 30-ai jegyzői értekezletre"

Átírás

1 Önkormányzati hatáskörbe tartozó egyes árak és díjak megállapításáról szakmai anyag a november 30-ai jegyzői értekezletre 1

2 Az előadás tartalmáról I. Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításával kapcsolatos szabályok II. A Szoctv. hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról III. Gyvt. hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról IV. A közszolgáltatásokkal megállapításáról kapcsolatos díjak 1. Ivóvíz 2. Települési szilárd és folyékony hulladék 3. Temetői közszolgáltatás 2

3 I. Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításával kapcsolatos szabályok Vonatkozó jogszabály: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény Ltv. 3

4 Lakásbérlet szabályairól Ltv. 34. (1) és Ltv. 79. (2) rendelet alkotás Önkormányzati lakások száma Eléri, vagy meghaladja a 20-at Lakások bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokat Lakbér mértékét Nem éri el a 20-at Lakbér mértékét 4

5 A lakásbérlet szabályairól Bérbeadás típusai: 1. Szociális helyzet alapján lakbér mérték meghatározásának szempontja; a lakás alapvető jellemzői: komfortfokozat, alapterület, minőség, lakóépület állapota, lakásnak a lakóépületen belüli fekvése, lakóépületnek a településen belüli fekvése, szerződés alapján nyújtott külön szolgáltatások díja lakbértámogatás és lakásfenntartási támogatás rendeleti szintű megállapítása 5

6 A lakásbérlet szabályairól 2. Bérbeadás költségelven cél: a bérbeadó ráfordításai megtérüljenek /Ltv. 34. (4)/ 3. Bérbeadás piaci alapon cél: az önkormányzat bevétele nyereséget is tartalmazzon /Ltv. 34. (5)/ Rendeletben, vagy mellékletében pontosan meg kell határozni, hogy az egyes lakások mely bérbeadási típusba tartoznak. 6

7 A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről A bérlet létrejöttére, megszűnésére, a felek jogaira kötelezettségeire a lakásbérletre vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni. DE! a helyiségbér mértékét nem rendelet, hanem az önkormányzat HATÁROZATA állapítja meg Ltv. 36. (2) 7

8 Néhány alkotmánybírósági határozat 30/2004. AB határozat: az önkormányzat tulajdonosi pozíciójáról a lakásgazdálkodás tekintetében 78/1995. AB határozat: az inflációs ráta nem minősül olyan ténynek, melyhez az önkormányzati rendelet a lakbér emelésének mértékét kötheti 20/1996. AB határozat: az Ltv a alapján rendeletében több körülményt is szabadon mérlegelve alakíthatja ki a tulajdonában lévő lakások bérének mértékét 8

9 II. A Szoctv. hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak mértékéről Alkalmazandó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény Szoctv. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 9

10 A térítési díj Intézményi térítési díj: a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja Személyi térítési díj: a kötelezett által fizetendő térítési díj fenntartó állapítja meg intézményvezető állapítja meg 10

11 A fenntartó kérdésköre" Helyi önkormányzat Fenntartó Egyéb állami fenntartó Nem állami fenntartó Ki Képviselőtestület 1. Ttv és 16. hatálya alá tartozó intézményi társulás, 2.Többcélú kistérségi társulás tulajdonos 3. Egyéb /Szoctv. 4. m)/ Miben rendeletben Társulási tanács határozatban, ezzel párhuzamosan a képviselő-testület a határozattal megegyező tartalmú rendeletben. Saját belső működési szabályai szerint 11

12 Az intézményi térítési díj Jogalkotási felhatalmazás: Szoctv. 92. (1) Főszabály: személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetni kell Kivételek: ha Szoctv. másként rendelkezik 1. Egyes ellátottak /Szoctv (3)/ 2. Egyes szolgáltatások /Szoctv. 115/A. / 12

13 Az intézményi térítési díj Intézményi térítési díj = szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete speciális szabály: támogató szolgáltatás szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jsz. szerint meghatározott költségvetési támogatásának különbözete A szolgáltatási önköltség: Szoctv (9) Rendeletben meghatározott feltételek között csökkentési lehetőségek. 13

14 Az intézményi térítési díj Napi intézményi térítési díj: konkrét összegben, forintra kerekítve ellátási napra vetítve Havi intézményi térítési díj tartós bentlakásos intézményekben és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben a napi intézményi térítési díj harmincszorosa intézményi ellátás egész hónapos igénybe vétele esetén a hónap naptári napjainak számától függetlenül kerül megállapításra Tájékoztatási kötelezettség Korm. rendelet 4. 14

15 Az étkeztetés speciális szabályai intézményi térítési díj nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatíva különbségének egy napra jutó összegét csak az étkezési napok száma vehető figyelembe a fogyasztás helye szerint differenciált 15

16 Egyéb szociális ellátások 1. Házi segítségnyújtás 2. Támogató szolgálat 3. Nappali ellátást nyújtó intézmények 4. Éjjeli menedékhely és hajléktalan személyek átmeneti szállása - vonatkozó speciális szabályokat a Korm. rendelet tartalmazza 16

17 III. A Gyvt. hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapítása Vonatkozó joganyag: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény Gyvt. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 17

18 Rendeletalkotási felhatalmazás Gyvt. 29. (1)-(2) a szabályozási forma: rendelet megállapítja: fenntartó évente maximum kétszer A felhatalmazás terjedelme térítési díj vonatkozásában : fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módját azon szabályok, melynek keretei között a nevelésioktatási intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján további kedvezményt állapíthat meg 18

19 Gyermekétkeztetés szabályai Alkalmazási kör: Gyvt (4) a)-g) pontjai és Korm. rend. 11. (1) a)-g) pontjai Intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege ellátási napra vetítve kell megállapítani ebéd külön is igényelhető normatív kedvezmény: Gyvt (5) a)-e) pontjai ezen felül további kedvezmény állapítható meg 19

20 IV. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos díjak megállapításáról 1. Az Ártv. hatálya alá tartozó szolgáltatások 2. Folyékony és szilárd hulladék díja 3. Temetői közszolgáltatás 20

21 1. Az Ártv. általában Vonatkozó jogszabály: az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény Ártv. Hatósági ármegállapítás alapja: Az Ártv. mellékletében meghatározott szolgáltatások hatósági ár: legmagasabb, vagy legalacsonyabb ár megállapítója a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 21

22 1. Az Árt. általában Az Ártv. mellékletében meghatározott szolgáltatások A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés díja Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés és kezelés díja Távhőszolgáltatás csatlakozási díja és lakossági távhőszolgáltatás díja 22

23 1. Hatósági ár legmagasabb ár legalacsonyabb ár fedezetet biztosít 1. ráfordításokra 1. ráfordításokra 2. nyereségre közös jellemzők megállapításánál tekintettel kell lenni az elvonásokra és támogatásokra Ártv. mellékletében meghatározott szolgáltatások mindegyike legmagasabb hatósági ár egyéb jellemzők Alkalmazási feltételeivel együtt Kérelemre, vagy hivatalból 23

24 1. Az Ártv. általában - jogalkotás hatósági ár és alkalmazási feltételeinek közzététele jogszabályban (rendeletben) hatósági ár alkalmazásának hatályba lépése ezen rendelkezés visszaható hatályának tilalma hatósági ár megállapítója a lakosságot legkésőbb az ár hatályba lépésével egyidejűleg tájékoztatja 24

25 2. Szilárd és folyékony hulladék díjának megállapítása Vonatkozó jogszabály: hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény Hgt. a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 25

26 2. Szilárd és folyékony hulladék díjának megállapítása Rendeletalkotási felhatalmazás: Hgt. 23. a)-h) Hgt. 23. f) pont: az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség, alkalmazható díj legmagasabb mértéke megfizetés rendje kedvezmények esetei, vagy szolgáltatás ingyenessége 26

27 2. Szilárd és folyékony hulladék díjának megállapítása-általános szabályok Közszolgáltatási díj: a települési önkormányzat által szervezett települési szilárd, illetve folyékony hulladék hulladékkezelésének díja egy éves díjfizetési időszakra külön szilárd és külön folyékony hulladék kalkulációs séma, vagy díjképlet meghatározása és közzététele közszolgáltatási díj megállapításánál figyelembe kell venni: Korm. rend. 3. díjmentesség, mentességet, ingyenességet az önkormányzat köteles a szolgáltató felé rendezni közszolgáltatási díjat az ÁFA nélkül számított egységnyi díjtételek alapján kell megállapítani 27

28 2. Közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség Díjfizetési kötelezettség: Hgt. 20. (1) szerint kötelezettek, kivéve menteség, vagy ingyenesség megállapítása Hgt. 26. (1) alapján díjhátralék, késedelmi kamat, behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek Hgt. 25. (1) arányosság követelménye 28

29 2. Szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj Egytényezős közszolgáltatási díj Fizetendő közszolgáltatási díj: egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata Az egytényezős díj elemei: 1.egységnyi díjtétel 2. ürített hulladékmennyiség 29

30 2. Szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj Az egytényezős díj elemei: 1. egységnyi díjtétel: a Korm. rendelet 3. (2) bekezdésében meghatározott költségek és ráfordítások, valamint a várható szolgáltatási mennyiség hányadosa várható szolgáltatási mennyiség: a településen a szolgáltatást igénybe vevők számának és a fajlagos hulladékmennyiségnek a szorzata fajlagos hulladékmennyiség: az előző évi tényleges szolgáltatási mennyiség alapján kell számítani, a díjkalkuláció része 2.ürített hulladékmennyiség: az edényszám, az ürítési szám és a tömegben, vagy térfogatban meghatározott hulladékmennyiség szorzata 30

31 2. Szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj Kéttényezős közszolgáltatási díj Fizetendő közszolgáltatási díj: egységnyi díjtételek alapján számított ürítési díj és az alapdíj (rendelkezésre állási díj) összege. A kéttényezős díj elemei: 1. egységnyi díjtételek alapján számított ürítési díj 2. alapdíj (rendelkezésre állási díj) 31

32 2. Szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj A kéttényezős díj elemei: 1. egységnyi díjtételek alapján számított ürítési díj egységnyi díjtétel: a Korm. rendelet 3. (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott költségek és ráfordítások és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosa ürítési díj: az egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata (az ürített hulladékmennyiséget az egytényezős díjnál leírtak szerint kell megállapítani /az edényszám, az ürítési szám és a tömegben, vagy térfogatban meghatározott hulladékmennyiség szorzata/) 2. alapdíj (rendelkezésre állási díj): a Korm. rendelet 3. (2) c)-e) pontja szerinti költségek éves összegének az ingatlanra számított része, amely legfeljebb a közszolgáltatási díj 40%-a lehet. 32

33 2. Szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díjidőlegesen használt ingatlanra vonatkozó szabályok Időlegesen használt ingatlan: üdülőingatlan illetve egyéb ideiglenesen használt ingatlan -használati szezont kell megállapítani: hónapokban, vagy negyedévekben -fizetendő közszolgáltatási díj: díjfizetési időszak helyett használati szezon időtartamát kell alapul venni -szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága nem sérülhet 33

34 2. Folyékony hulladékra vonatkozó rendelkezések A fizetendő közszolgáltatási díj: 1. az egységnyi díjtételnek, a szolgáltatási mennyiségnek és a szolgáltatás gyakoriságának szorzata, VAGY 2. az egységnyi díjtételnek és az ingatlanon keletkező folyékony hulladék mennyiségének a szorzata 34

35 2. Folyékony hulladékra vonatkozó rendelkezések Az egységnyi díjtétel: az elszállításra kerülő folyékony hulladék egységnyi térfogatának kezelési díja vagy az ingatlanon keletkező folyékony hulladékmennyiség egységnyi térfogatának, illetve külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvíz elszikkasztás esetén az elszállításra kerülő folyékony hulladék egységnyi térfogatának kezelési díja (Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék mennyiségének kiszámításánál az ingatlanra számlázott vízmennyiséget kell alapul venni.) 35

36 3. Temetői közszolgáltatás Vonatkozó jogszabályok: a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény Tv. a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 36

37 3. Temetői közszolgáltatás Fogalom Köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat - a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti; Felhatalmazás Köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben, egyéb temetők esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni. /Tv. 6. (4) / Rendelet tartalma: Tv. 41. (3) 37

38 3. Temetői közszolgáltatás A temetői díj I. Temetői díjnak minősül: 1. Temetési hely, újraváltás díja megváltó, vagy újraváltó fizeti nem lehet diszkriminatív 2. Temető fenntartási hozzájárulás díja alany: temetőben vállakozásszerűen munkát végzők KIVÉVE: temetkezési szolgáltatók mértéke: adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának max. 5%-a 3. Igénybevételi díj alany: temetkezési szolgáltató a temetői létesítmények, üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért 38

39 3. Temetői közszolgáltatást A temetői díj II. Temetői díjak közös jellemzői: megállapítása a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatban felmerült szükséges és indokolt költségek alapján történik díjmértékeket évente felül kell vizsgálni megállapítás előtt a területileg illetékes fogyasztói érdek- képviseleti szervezet véleményének kikérése 39

40 Köszönöm a figyelmet! 40

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 47. szám 10879 III. Kormányrendeletek A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok Hatályos: 2009.10.28-2012.09.30 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. t.; 20*Z c. Módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnap az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország 2013. évi központi költségvetésér

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 7 oldal Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben