KELEMEN LÁSZLÓ NAPLÓJA ÉS FELJEGYZÉSEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KELEMEN LÁSZLÓ NAPLÓJA ÉS FELJEGYZÉSEI"

Átírás

1 KELEMEN LÁSZLÓ NAPLÓJA ÉS FELJEGYZÉSEI

2

3 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR 1. szám KELEMEN LÁSZLÓ NAPLÓJA ÉS FELJEGYZÉSEI Budapest, SZÍNHÁZTUDOMÁNYI Országos Színháztörténeti INTÉZET Múzeum

4 Sajtó alá rendezte, bevezette és jegyzetekkel elláta: STAUD GÉZA A szerkesztésért és kiadásért felelős: Hont Ferenc Megrendelve: 196 i. VIII. 18. Példányszám: 500 Készült Rotaprint eljárással as MSZ Á és MSZ Á szabványok szerint 5.- (A/5) ív terjedelemben ábrával FELSŐOKTATÁSI JEGYZETELLÁTÖ VÁLLALAT, BUDAPEST

5 I. A NAPLÓ A Hét cimü folyóirat 1919-iki évfolyamában Mados György közzétette Kelemen László Ismeretlen naplójának néhány részletét.* Bevezetőjében elmondja, bogy szövegét egy idővert könyvből vette, amely a Vay-család könyvtárának egyik homályos polcán szerénykedett. Cime "Pesti Mulattató", készült 1827-ben a pozsonyi könyvnyomtató műhelyben, szerkesztette Kolosvári István. Néhány évvel később,1925-ben Mados György újból közl i Kelemen naplójának egyes részleteit a Nemzeti Újságban.** Az előbbi cikktől eltérő bevezetéséből megtudjuk, hogy a forrásként használt kis könyvfüzet Kolosvári István szerkesztő irodalmi és társadalmi folyóirata volt, amely azonban pártolás hiányában már a második szám után megszűnt. De nemcsak a bevezető tér el A Hétben megjelent cikk szövegétől,hanem eltérnek a napló részletei is. Vannak részek, amelyek az első közlésből hiányoztak, viszont vannak olyan részek is, amelyeket Mados a második közlésből hagy el. A szöveg jelentős része azonban a két cikkben megegyezik. Valószinü tehát, hogy a "Pesti Mulattató" elég bőven közölt szemelvényeket a naplóból és igy Mados György kényelmesen válogathatott a részletek között. Bayer József "A nemzeti Játékszín története" CÍKÜ munkájában igen alaposan feldolgozta az első magyar szin- * Mados Györgys Az első magyar színigazgató naplója.a Hét, sz. 2o3-2o4 lap. *T4ados Györgyt Kelemen László és Kazintzi Mária. Nemzeti Újság, I925. I I sz.

6 játszó társaság történetét, de egyetlen szóval sem említi a naplót, pedig forrásait mindig pontosan feltünteti.* Mit sem tud a naplóról Kelemen László és társulatának első monográfusa, Váli Béla sem.** Lugosi Döme, Kelemen harmadik óletirója ismerte a Mados közölte részleteket a Nemzeti Újság 1925«évi 27.számából. Felvilágosításért Lugosi közvetlenül a cikk Írójához, Mados Györgyhöz fordult, aki elmondotta,hogy cikkét Fónagy Endre volt nagyszalontai szolgabíró feljegyzéseiből készitette,akinek hagyatékában volt a "Pesti Mulattató"-nak Kelemen László naplóját közlő száma is. Lugosi kereste a "Pesti Mulattató"-t a Széchényi Könyvtárban, de nem találta, mint ahogy Kolosvári István nevére sem sikerült ráakadni a Szinnyei "Magyar írók" cimü lexikonában. Ezért hát fenntartással fogadja a napló létezését mindaddig, amig az eredeti "Pesti Mulattató" elő nem kerül.*** Lugosi nem gondol arra, hogy a napló kézirata után is kutasson, mint ahogy az is különös, hogy a naplórészleteknek csak a Nemzeti Újságban közölt második változatát ismeri, Mados első cikkének A Hétben megjelent szövegét azonban nem. A "Pesti Mulattató" a mai napig sem került elő, de még nyoma sincs annak, hogy ilyen cimü folyóirat megjelent volna valaha. A napló kéziratát sem sikerült megtalálni annak ellenére, hogy Kelemen László színházi működésének emlékét egész aktahalmázok őrzik a különböző levéltárakban. Az alábbiakban tehát Mados György két cikke nyomán közöljük a napló megjelent részleteit, minden bekezdésnél jelezve a közzététel két forrását is. Ezt annál inkább is * Bayer József: A nemzeti játékszin története. 2. k. Bp ** Váli Béla: Kelemen László az első magyar színigazgató. Arad, ***Lugosi Döme: Kelemen László és az első "Magyar Játszó Szini Társaság". Makó, lap.

7 indokoltnak tartjuk, mert A Hét 1919-iki évfolyama - bármily hihetetlennek hangzik is - ma már unikumnak tekinthető, egyetlen sérült példányát az OSzK Hirlaptára őrzi. íme a napló részletei: "A* contractus helyénvaló formában alá jegyeztetik a Hely Tartó Tanáts által, semmi némü gát nem jöhet most már jó reménységem szerént, hogy a St. Mihályig árendába veendett termes házban munkálkodásunkat meginditsuk. Tsupán azon való töprenkedésem üldözi még elmém nyugalmát, hogy begyül é a'fiókunkban a societás nemes rendbeli Tagjai, főképp 7 a Tihanyi Apát Ur, valamikép'turótzi Sigmond Ur által Ígéretbe tett 2oo pengő forint,mert ha füstbe égne ez*ígéret reá faraghatná e Játszó Társaság kereszt fájára is a jó árnyéku tabáni temettető kertbe a betű vágó átsmester: gebí 179o.Jan. lo. Gest: vajh'ne leendene ok a 7 kimúlása idő napját fel iratni." "Őszi holdtölte idejébe jövénk be Pestre, bár serényen iparkodánk, mégis hosszúbbra nyúlt a mértföld, mint ahogy aszt a Pöld-abroszmérők kiszámiták. Hátha még Jancsónak teszek igazat, aki váltig tsalogata, hogy' minemű finom lakmározás esne a ládányi árendásnál. Ismeretembe vala Jahcsónak ama fő szokása, hogy két nap és a hozzájáró éjtzaka vetné ki a kortsmábul, ha kedvébe botlik." 3 0 "Hívesre fordula. Rádai liliomos kandallója előtt állongani és ha mást nem, hát sóhajtozni Tercsi [ Actrix; Rozgonyiné Kalmár Teréz, a debreceni szinjátszó társaság tagja1 előtt, avagy simogatni kezét, ha költsönös kedvére van"...***[olvashatatlan elmosódott részletek.] * Nemzeti Újság, »sz. ** A Hét, *sz. és Nemzeti Újság *sz. ***A Hét, 1919t 13.sz. és Nemzeti Újság, sz.

8 "A bölts Hely-Tartó-Tanács, amit szomorit gonoszkodó akarásával lelkemben, aszt feledtetni vélem, ha Tercsi kellemetes formáját szemlélhetem avagy tsinos ikráját boldog magánosságunkban ditsérhetem"..,* "Karátsonv innepe előtt. Az Asszonyi Rend két bölts józanságu tagja vendégségében megtisztele. De nem vala köszönet sem tudósitó beszédjükben, sem akaratjukban. Tsillogó ajándéknak hirül adák: a bétsi aktorok társasága nagy innepségre toborz Pesten ós itt állandóságra törekedik. Ahelyett, hogy elkotródna az egy, jön mellé a más. Ez üldözi majdan kétségbe Kazintzi Urunkat.** A nemes Vachott familia sem"...*** "Küszködések minden uton. Lelkesitém Perentzi Tónit [kolozsvári szinész, iró, fordító.1 venné thémáját a construálandó játéknak ditső magyar históriánkból, mikép aszt a bétsi Wieser is tselekedi a magokéból.de Perentzi nem látá célra tetszőnek gondolásomat, mert abból tsak szomorú történetet formálhat az elme, ennek a societásnak pedig lelke szerént való világától idegen gyümölts a tragédia. Tekints fiókod jövedelmére, oktata Tóni. mint akinek már ismeretében valának az efféle theatrumi dolgok Kolosvárról. Az igazság meg az: irtózik a kontár ürességtől a mivelt fórjfielme, de a theátromi pénzes fiók parantsol irályt. * A Hét, I?.sz. és Nemzeti Újság, sz. **_A Hét, sz. és Nemzeti Újság, sz. ***A Hét, sz.

9 így hát Kazintzi bosszankodó kedvére tovább mókázzuk /vagy tsak szeretnénk, ha vigasság szerető publikum gyűlne rá/ a frantzia konyhán rántás hiányával kotyvasztott "Szeleburdilakodalmasok M jelzetű komédiát... A tsászár kegyes akaratába fogadá jó ügyünket, de a kantzelláriába ránk talála elleneink dongó fullánkja. A magos poltz respektálja a ditső ügyet, de elbotlik az lent a gráditson. Tsak megaláztatást juttata a reménséggel concipiált instancia, de nem az áhitozott véka aranyat. Balga lelkek valánk, hogy még segítséget reméllénk. Conspiraciót csinált ellenünk az véka arany - monda Jantsó nevető szomorkodással, de kedvét nem szegé az ügyéér'buzgón hartzoló magyarnak. Vajh'Tercsi se lenne szűkebb lelkében, ha ez okból a gonosz bétsi céhmester nem tsattantja belé ollóját a T frantzia selembe, hogy a váradi concertre meg legyen a tsillogó rokolya. "Sgy rossz napnak l Tercsi visszaiparkodott Debreczenbe.Tán ott tsiklándóbb néki a férfiúi szem? Ki találja az igazság gyöngyszemét egy ilyen galamb-orczáju fejérszemély szive rejtekén?"** "A csurgói őszi bálák után ai Soma bátyám is vígságosabb a jóillatu pendelek közelén. ó, hogyha bennem élne az ő naphoz hasonlatos kedélyállapotja."*** "Mindig, mindig tsak Tercsi emléke tűnődik elembe. Ha Társaságom tagjának említhetném, lebegő selyemből húzatnék kárpitot tiszteletére."**** Nemzeti Újság, A Hét, sz. ~"_A Hét, I sz. M A Hét, sz. 37.sz.

10 "Vízkereszt előestvé.ie Körünkben járt Ernyiné ifiasszony. Keserűségeket beszél, de ő maga nyájas maradt szivbe-lélekbe. Mondja: Hamlet hamuszínű köpenyege zálogba ragadt a kortsmárosnál, mert újólag kiszáradt a Gábor gégéje. Mit kiált majdan a vitéz aktor, Fejes Dani, ha értésére jut ez a tselekedet?"* "Mai estvénk gyönyörűsége, hogy egy tallért se láta a theátrum pénzesfiókja,pedig ismeretemben van előre, hogy a szálláspénz megváltására nem leend könyörületes a magi strátus."** "Erdődiék lakomájából jő... Kutyának való az a societás, mely fen hordja homlokát, hogy magyar: alkalomkor pedig német beszédben fitogtatja tudományát. Ez esett itt i s... Itt e tsendes magánosságu lakószobámban kedvére van lelkemnek elandalodni e szomorú körülmények felett. Minden keserű gondolat összekereng homlokom alatt. Amit ditső ügynek véltem elérni Pest-Budán, az szerencsétlensége leendett ugy Társaságomnak, miként könnyedén hivő magamnak. Vajha Váradon máskülönben lenne."*** "Fetske szállatra ottan leszünk, ha más rosszabb okok meg nem forditják szándokunkat. Tsak az aranytallérok tsengenének ugy mándli zsebeinkben, miként a jó reménység szivünkben. Nem kelne irigység bennem Erdődiék kintses házának láttára, hiába fitogtatnák elébem az aranyos násfát, a zengzetes Mátyás kelyheket, a vitorlák országából ejtett A Hét, sz. Jí Hét, I sz. 'A Hét, sz.

11 prémeket, én elégedett volnék elmémben, szivemben, csak Tercsi ölén panaszkodhatnám ki férjfiui gondom. Boldog Sakespeare! aki meglelkedzhete Hamletben, miként a jázminbokor erős illatokban öntbeté bánatját a fénylő világba."* "Kezdő Mártius hava, Postát küldöttem Jancsónak, lenne segítségemre Váradon és hozná magával Somiárt, akit pedig legjelesebbnek tartok Társaságokban. Vásároltam három bétsi öltőt, 2 bársony általvetőt, gyöngyös nadrágokat, két pór ujjast... Béni Mártius hatodikán indul Posonba darab után... hiszem, hogy Kazintzi nem akadékoskodik gusztusom okáér', sem pedig a mü irályán."** Ennyit sikerült földeriteni Kelemen László naplójáról a jelenleg megközelíthető adatok nyomán. Egyelőre meg is kell elégednünk vele, mig az eredeti napló kézirata vagy ennek hiján a "Pesti Mulattató" egy példánya fel nem bukkan valahol az ismeretlenségből. Ha nem is várhatjuk, hogy a napló lényegesen megváltoztassa a Kelemen Lászlóról alkotott képet, a kegyelet megkivánja, hogy számontartsuk s tovább kutassuk az első magyar színigazgató intim vallomásait. *A Hét, A Hét, ÍJ.sz sz.

12 -

13 I I. A FÖLJEGYZÉSEK Hasonló kérdések merülnek fel Kelemen László egy másik elveszett kéziratával kapcsolatban is. Lugosi Döme Kelemen Lászlóról irott monográfiájában a következőket írja: "Kelemen László, mint rendszerető ember feljegyzéseket vezetett dolgairól, amelyek egy részét Bayer József több helyen felhasználta könyveiben. A nála közölt adatok azonban csak összefoglaló kimutatások, azonban Liszka Béla megemliti, hogy Bayernél látta a feljegyzéseket és onnan értesült Kelemen kecskeméti időzéseiröl, mely adatok egyébként összevágnak az egyéb Írásbeli dokumentumokkal. E feljegyzések egész terjedelmükben - ismeretlenek és nem látom az okát annak, hogy miért nem közölték mindeddig e színészetünk történetére mérhetetlen becsű kincset. Hogy e feljegyzések mely időkre vonatkoznak, ilymódon nem lehetett megállapítani, de Bayer József, anélkül, hogy közelebbi okait megállapította, leközölte az ol. években előadott uj színdarabok lajstromát, amiből következtethető, hogy legalább 18ol-ig terjednek Kelemen László e feljegyzései. /E feljegyzések azonban Bayer halála után elkallódtak./"* De nemcsak Liszka Béla hivatkozik e feljegyzésekre,** Bayer József engedélyével Náményi Lajos is idéz belőle egy részletet a nagyváradi színészetről írott munkájában.*** Megjegyzendő, hogy Náményi több izben "naplót" * Lúgos! Döme: Kelemen László és az első "Magyar Játszó Színi Társaság." Makó, p. Liszka Béla: A színészet első nyomai Kecskeméten. Kecs- Jcemét, p. ^^íáményi Lajos: A váradi színészet története. Nagyvárad, o.p.

14 emlit, holott ezek a feljegyzések nem azonosak Kelemen naplójával, amint az idézett részekből alább kiderül. "A kolozsvári színészek ekkor Zsibóra mentek báró Wesselényi birtokára, - irja Náményi - de mert az iki téli időszakról adatok nem maradtak fenn, azt kell feltételeznünk, hogy a zsibói időzés után a társaság egy része kivált és Váradra ment. E feltevést megerősiti Kelemen László még kiadatlan naplójának feljegyzése." Itt Náményi közli a feljegyzéseknek azt a részletét, amely Kelemenek nagyváradi működésére vonatkozik, jegyzetben pedig hozzáteszi: "A napló Bayer József tanár ur birtokában, kinek szívességéből közöljük e sorokat." "Már tél idején nem lévén a társaságnak /megélhetése? Debrecenben Nagyváradra vonta magát, a hol is Igazgató. Fő és Gondviselő nélkül lézengvén játszott ugyan, de sikertelenül, Kócsy János és Sehy Ferentz Igazgatása mellett.a végső pusztulástól megmenteni kivánó Hazafiak óhajtásokra ezen társaságot tulajdon Gondviselése és Igazgatása alá fogadva Ts. Rédey Lajos ur 1799 Esztendőnek elején és egész szorgalommal jó rendre szedvén azt,élelméről gondoskodván, nevelte csakugyan a Pesten elmúlt Társaság Tagjaival, Ernyl Mihályt és Feleségét Termetzky Francziskát a Társaságba bevette." Shakespeare müveinek magyarországi pályafutásáról irott munkájában* maga Bayer is megemlíti Kelemen jegyzeteit és kijelenti, hogy eredetijük birtokában van. Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy Kelemen László emlékezéseinek kézirata valóban Bayer József birtokában volt, aki valószinüleg 1887 és 1896 között juthatott hozzá. "A Nemzeti Játékszín Történeté"-ben /1887/ ugyanis még nem emlit± t viszont 1896-ban "A magyar drámairodalom történetében már felhasználja.**1919-ben, tehát közvetlenül halála előtt is Bayer tulajdonában volt a kézirat,mert ebben *Bayer József: Shakespeare drámái hazánkban. Bp. 19o9»I'k. 131.P. **II.k.432.p.

15 az évben Dezső Alajos interjút készített az öreg tudóssal a Színházi Élet részére. Ebben az ujságiró megemlíti, hogy látta"kelemen László érdekes naplójegyzeteit ol-ig".* Bayer József 1919-ben meghalt. Páratlan színészettörténeti könyvtárát a pécsi egyetem könyvtára kapta meg, kéziratai pedig több részletben az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárába kerültek. Az utolsó két ládára terjedő kéziratos anyagot Haltenberger Mihályné 1947-ben adta át a kézirattárnak. Szinte önként kinálkozott a kutatás további lépése: Kelemen László feljegyzéseinek kéziratát Bayer József kéziratos hagyatékában kell keresni. Ha nem is találjuk meg az emlékiratot, rábukkanhatunk talán valamiféle feljegyzésre, amely útbaigazítást adhat. Érthetetlennek látszott ugyanis, hogy Bayer, aki kétségkivül tisztában volt az emlékezés szinészettörténeti jelentőségével, miért nem publikálta ezt az értékes kéziratot, vagy ha nem is adta ki, miért nem dolgozta fel valamilyen formában. Hiába forgattuk azonban át az igen terjedelmes kézirat! hagyatékot, a feljegyzések nem kerültek elő. De ta láltunk a kéziratok közt egy 4 folio lapra terjedő, ceruzával irt, befejezetlen tanulmányrészletet, amelynek Bayer "Az utolsó kísérlet" cimet adta.* 36 Ez a töredékes értekezés, amelynek keletkezési idejét pontosan megállapítani nem lehetett, Kelemen László feljegyzéseiről szól. Nem valószinü, hogy Bayer közölni akarta volna i t t az emlékirat teljes szövegét, inkább csak fel akarta dolgozni, s mint ahogy szokta, bőven kivánt idézni belőle. De adjuk át a szót Bayer Józsefnek: "A szerencsés véletlen kezünkbe játszott egy egykorú följegyzést, mely ha nem is oly becses, mint az Endrődyó, ha irodalmi értékkel nem is bir - de világot vet mégis ar- 31 Dezső Alajos: Bayer Józsefnél. Színházi Élet sz. 7-8.lap. **OSzK Kézirattár. Pol.Hung / /

16 ra a korra, amely eddigelé leghomályosabb volt a magyar szinészet történetében. Egykorú emlékirat az is 1793-tól 18ol-ig. Históriai becsét tekintve annyiban értékesebb Endródynél, mert Írója az, kinek érdemei a magyar szinészet körül eddig csak azért nem világíttathattak meg teljes színben, mert azokat csak félig ismertük. A közelről érdekelt fél eme följegyzései nem vehetők tán szószerinti értelemben,- de ha valóban higgadt hangját tekintjük, melyen csak néha árad el a jogos keserűség fájdalma,örülnünk kell, hogy e becses feljegyzés nem veszett el mint annyi más egy század alatt.nem oly bőbeszédű mint Endrődy, ki néhány év történetét 3 kötetben mintegy lapon adja elő. Az egész csak 11 folio lap, de a sárguló lapokról egy küzdelmes élet szomorú története szól le hozzánk. Endrődy a tőle távol álló magyar szinészet történetét irja,a mi emlékiratunk irója a maga és társai viszontagságos sorsát beszéli el röviden 1793-tól 18ol október 15-ig. Bz az egyéni jelleg teszi elsősorban érdekessé. Az átélt szenvedés keserű, szemrehányásokkal teljes vallomása az. Tán irója nagyon is érezteti azt, amit ő vesztett - de sohasem feledi el azt,hogy ő egy eszme harcosa, hogy az ő bukása több az egyes martyriumánál. De el is hisszük neki, hogy szivesen áldoz. Mert aki kenyér-pályát cserél bizonytalan helyzetért, azt csak eszmény lelkesítheti, annál másodrangú kérdés az anyagi siker. Akinek egyszeres nagy csalódás nem elég arra, hogy örökre lemondjon eszményeiről, kinek kebeléből nem oltotta ki a lelkesedés szent tüzét a prózai, a kiábrándító herce-hurca, s készséggel mond le uj reményekért a bizonyosról, azt hamisítatlan lelkesedés tartja fogva és szivesen hozza meg áldozatát az első kínálkozó alkalomnak. E nem kifogástalan helyesírással vázolt élmények rajzából az egyszerű, a becsületes ember igazmondása szól hozzánk. S hogy ilyen hatást tesz reánk csaknem egy század

17 múlva, el kell ismernünk e följegyzések művelődéstörténeti érdekét. Elégséges Írójának csak a nevét említeni, hogy e följegyzések becsét sejtsük, és eléggé örvendezhessünk azon, hogy a szerencsés véletlen nem engedte veszendőbe menni azon lapokat,melyek az első magyar színigazgató küzdelmes napjait tartalmazzák 1796 után. Kelemen László - mert ő e feljegyzések szerzője - 18ol oct. 15-éről keltezett soraiban is még ugy irja magát alá, mint a Nemzeti Magyar Színjátszó Társaság igazgatója. Tehát volt még akkor nemzeti színjátszó társaság - kérdezhetjük jogosan után? Az a társaság, melyet Szentkirályi megleckéztetett 1796-ban, nem oszlott széjjel attól való szégyenében, hogy egy egé3z nemzet várakozását cserben hagyta? Avagy az egyeseknek szóló lecke nem jelentett annyit, hogy Pest vármegye hivatalosan is elitélte az egész szinész társaság illetlen viselkedését, mely nem volt méltó az ügyhöz, melyet képviseltek? Ez utóbbi látszik valószinünek. A pesti szinészek baját 1796-ban már nem lehetett orvosolni. A házi bajok olyanokká váltak, melyekről az egész város beszélt. Ha magán társulatéi volnának, kiknek ügyes-bajos dolgaikhoz semmi köze a hatalmas vármegyének, bizonyára elég volt volna őket magukra hagyni és szégyenletes elbukás bekövetkezik. Pestmegye ettől a szégyentől félt. Inkább tanácsolta nekik az önkéntes eltávozást, hogy megóvja őket a kényszerű szétbomlás szégyenétől. Ez volt a leghelyesebb lépés, mert tudta a megye, hogy a vidéki vándorlás tisztitó tüzében a salakja el fog hullni, s ami megmarad, azt a részt nem hamis lelkesedés füzendi az ügyhöz, az alja bele fog unni idővel a lármás hazafiaskodás olcsó kenyerén élni. Hogy a megye jól számított, bizonyltja az a néhány ember, ki nem szűnt meg e fő nélkül vándorló népséget öszszegyüjteni azon reményben, hogy itt megerősödve sikerülni fog az elvesztett teret a fővárosban visszanyerni.

18 Ennek a küzdelemnek egy jellemző fejezetét beszéli el nekünk Kelemen 18ol-ig - ott kezdve el az eseményeket, midőn Busch német igazgató vette át a magyar társulat gondozását. Nem is rossz kiindulási pontot választ Kelemen.Busch igazgatása tulajdonképpen kezdete a bajoknak. A hazafiaskodó német igazgató haszonleső ember az első perctől kezdve,ki kezdetben szerencsésnek tartja magát - a remélt nagy haszon elvárásában - de később midőn a saját adósságai fejére gyűlnek, a megcsalódottnak egész orcátlanságával lép föl s a magyar tagokban keresi bajai kutforrását." "Az utolsó kisérlet" cimü befejezetlen tanulmány ezzel megszakad s a Kelemen-féle feljegyzések tárgyalására már nem kerül sor, A továbbiakban azonban egy másik, sokkal terjedelmesebb kiadatlan kéziratot is találtunk Bayer hagyatékában. 31 ' Ez a 95 lapra terjedő cimnélküli tanulmány Kelemen László feljegyzéseinek teljes feldolgozását tartalmazza. Befejezett és kiadásra előkészített értekezésének egyik jegyzetében Bayer elmondja, hogy Kelemen feljegyzéseinek kézirata Schedius Lajos hagyatéka révén, antikvárium utján jutott kezéhez. Cime: A Magyar Nemzeti Játzó Institutum történeteinek folytatása. Ab A 793 usque Inclus. 8,ol. így tehát, ha nem sikerült is megtalálni Kelemen László feljegyzéseinek eredeti kéziratát, Bayer kiadatlan tanulmánya oly bőven idézi, hogy belőle az egész memoár rekonstruálható. Szinészettörténeti jelentősége abban rejlik,hogy éppen arról az időszakról nyújt bő tájékoztatást, amelyet eddig legkevésbé ismertünk, vagyis az 1796-tól 18ol-ig terjedő évekről. A Kelemen-kézirat adatait Bayer tanul inya gazdag magyarázó anyaggá! egésziti ki, kár lett volna tehát Kelemen szövegét Bayer értekezéséből kiszakitani. De techni- *OSzK Kézirattár Fol.Hung /97-191/

19 kailag is nehéz lett volna a kettő szétválasztása, mert Kelemen szövege egyes helyeken nagyon is szorosan van beleágyazva Bayer mondataiba. Ezért Bayer József tanulmányát teljes egészében tesszük közzé. A tanulmány nemcsak Kelemen feljegyzéseinek közlésére és magyarázatára szőritkozik, hanem Kelemennek egy 18oo évi április 16-án és egy I80I évi augusztus 24-én kelt Pest vármegyéhez intézett kérvényével, valamint Rehák Józsefnek a Nemzeti Théâtrale Institutum ügyében készült beadványával is foglalkozik. Mindezek együtt a magyar szinészettörténet eddig leghiányosabban ismert korszakát - elsősorban az I799-I80I. éveket - világitják meg. Hogy Kelemen László feljegyzéseinek és kérvényeinek szövegét jól érzékelhetően elválasszuk Bayer József magyarázatától és egyéb idézetektől, ezeket a részeket aláhúzással emeltük ki. Bayer József tanulmányának /valószínűleg élete utolsó müvének/ megírása óta több mint negyven esztendő telt el. Azóta számos uj adat merült fel Kelemen László és az első magyar színtársulat működésére vonatkozóan, s Bayer értekezése - amint az a dolog természetéből folyik - sok helyen elavult és revízióra szorul. De megváltozott történeti szemléletünk módja és értékelési szempontunk is. Éppen ezért Bayernek mindenekelőtt Kelemenről való felfogása tekinthető erősen túlhaladottnak. A nemzeti játékszín ügyének időleges bukását semmi esetre sem lehet Kelemen számlájára irni. Bayer József idealista-pozitivista történetszemléletében túlságosan nagy szerepet játszanak a történeti személyek egyéni kiválóságai és hátrányos tulajdonságai. Vajmi kevés figyelmet szentel a kor társadalmi viszonyainak, s igy nem veszi észre, hogy az első magyar színtársulat - a belső bomlasztó erőkön, az anyagi nehézségeken, a szervezettség és vezetés gyengeségén tul - elsősorban és mindenekelőtt a magyar polgári osztály fejletlenségén, az állandó közönség hiányán bukott el. S ezen

20 sem nagyobb hozzáértés, sem erélyesebb vezetés nem tudott volna változtatni. Kora szemléletéből fakadó értékelési hiányosságán kivül Bayer tanulmányának több adatát is helyre kell igazitanunk, amelyeket az elmúlt negyven év alatt végzett részletkutatások tisztáztak. Ezeket a javításokat - Bayer csillaggal jelzett saját lapalji jegyzeteitől eltérően - esetről esetre számozott jegyzetekben, a tanulmány végén közöltük.

21 BAYER JÓZSEF CIMNÉLKÜLI TANULMÁNYA /Kézirat nyomán/ A magyar szinészet múltjának- legkevésbé ismert időszaka az a lo év, mely 1796-tól 18o6-ig terjed. A fővárosból részint mások gonosz önzése, részint önhibái miatt eltávozásra kényszeritett első magyar nemzeti szinjátszó társulat, mint valami vert had, a szélrózsa minden irányában elszéledt. Eleddig, mint a nemzeti ügy egyik fontos tényezőjének összes dolgait a közérdek szempontjából birálván el,a történetére vonatkozó ügyiratok megtalálhatók a Helytartó Tanács, a Vármegyék és a magyar főváros levelestárának aktái közty 1^ Az 1796-iki eloszlással magán jellegű vállalkozássá törpülvén, belügyei épp oly ismeretlenek, mint a külső történetére vonatkozó tények. Azt mondhatnók: a magyar szinészet megkeserülte, hogy a természetes fejlődés és kialakulás útjáról letérve, mint kész intézmény akart egyszerre előállani. A magyar közéletnek csupán egy embere látott világosan ebben a kérdésben: Kazinczy Ferenc. Ö tőle ered az a terv, hogy a magyar színészetet klasszikus műsorra, a vidéken kell fölnevelni s csak akkor kerüljön a fővárosba, ha kellő készültséggel bir s megállhatja helyét a fejlődőttebb német színészettel s az előkelőbb műveltségű fővárosi közönséggel szemben, ő már 1791 elején előre látta, hogyha félévig magyarul fognak játszani a fővárosban, a szinház üres marad, "mert nem mindent tanított meg Magyarul a Diéta", ha pedig egy helyütt két nyelven fognak játszani "a konkoly elfojtja a gabonát'.azt óhajtotta, hogy a magyar színtársulat Kassán kezdené meg

22 pályafutását s kei í K fakorlát után kerülne csak a fővárosba. 31 * A lassú fejlődés és természetes kialakulás hive lévén csupán a kellőleg iskolázott magyar színészetben látta biztosítottnak a magyar szinészet jövőjét a fővárosban. A magyar szinészet fővárosi történetének első hat éve nagyon is szomorúan igazolta Kazinczy tervének helyeségét. Ez a hat év tulajdonképen keserves vergődés volt. A tervtelen hazafias pártolás és a nagyon is tervszerű bérlői cselszövények közepette a pártoló közönség hiányában mindinkább elszegényedő szinészek végre kívülről szitott belső zavaroktól a züllés útjára jutott magyar színtársulatnak nem maradt más választása, mint itt hagyni a fővárost, hogy ott kezdje 6 év után munkáját, a hol hat évvel előbb kellett volna kezdenie: a vidéken. Csak hogy a helyzet most súlyosabb volt.a lelkesek csoportjából a kiábrándult rész ott hagyta a színészetet és más pályán keresett boldogulást. A pályához ragaszkodók közt az egyik csoport a csalódás iskolájában inkább veszitett mint nyert erkölcsi érték dolgában, a másik csoport meg tán csak azért ra gaszkodott a pályához, mert a jobbról lekésett. Főkép női előadók tekintetében kellett megfogyatkoznia, mert hisz a vándorlás bizonytalansága visszarettentette a vállalkozástól az értékesebb többséget. Mindent elölről kellett kez- ^T.ö. Hadi és más nevezetes Történetek 179o lap és Magyar Kurir 179o. I. 3o7-lo. és u.o sz. és 35. sz. E czikkeket valószinüleg Kazinczy irta. Erre enged 179o-ben Aug. 15-éről, Kassáról kelt levele következtetni, melyben igy i r B.Ráday Pálnak: Ich habe bereits mein Avertissement in die Ung. Zeitungen Hadi történetek und Magyar Kurir eingeschickt" /V.o. Levelezése Budapest I I. k / E czikkek tartalma oly tájékozottságot árul el idegen szinészet és drámairodalom körül, a minővel akkor hazánkban csakis Kazinczy rendelkezett. K. nak egy hosszú levelét a Hadi és más nev. tört. szerkesztőségéhez közli is Levelezése I I. k lapon. V.o. ilyen értelmű akadémiai székfoglalómat "Nemzeti játékszín mint közügy". Budapest, 189o. Különlenyomat a Budapesti Szemléből lap.

23 déni: szervezkedést, összetanulást, összjátékot. Sőt egyebet: a közönség becsületének anyagi pártolásban nyilvánuló megszerzését is. A helyzetet még súlyosabbá tette az, hogy ép az a férfiú, ki e helyzetben legtöbbet segithetett volna rajtok s most alkalma nyilott volna őket Kassán gondjai alá venni: Kazinczy Ferencz fogságba került s igy a vidéki tartózkodás nem válhatott azonnal gondozó, fölnevelő iskolájukká. E kétséges helyzetben egy mentője mégis akadt a magyar színészetnek Kelemen Lászlóban,a magyar szinészet első igazgatójában. Értékét ma már bajos egész határozottsággal megállapítani. Hogy lelkes és buzgó ember lehetett, ezt pesti pályafutásából sejthetjük. De ugy látszik, hogy lelkességét nem támogatta kellő irodalmi műveltség, buzgalmát erős ethikai érzés. Szereplésre vágyása nagyobbnak látszik képességeinél, vállalkozási hajlama okosságánál. Hogy elevenségét nem támogatta igaz férfias kitartás, misem igazolja inkább mint az,hogy midőn nem lehetett tovább vezető tagja egy társulatnak, megválik a magyar színészettől s mint népiskolai tanító végzi be pályafutását Csanád Palotán 1814-ben. Hiu, kitartásban elernyedő, kapkodó ember lehetett, a mi nem zárja ki, hogy becsületes szándékai t, lelkességét elismeréssel ne emlegessük. Férfiasságát, tudását azonban bajos lesz kiemelnünk,ha meggondoljuk,hogy /2/ az ügyvédi diplomával rendelkező' 'Kelemen László nem mint ügyvéd, hanem mint néptanító fejezte be életét 54 éves ko- ZZ/ rában. Mindenesetre érdemül kell betudnunk, hogy az 1798-ban fölbomlott magyar társaságot egy ideig nem engedte elzülleni. De még ennél i s nagyobb érdemül a z t t e k i n t jük, hogy az 1796-utáni kornak ő az egyetlen krónikása s ránk maradt kézirat! följegyzései révén ma már világos képet alkothatunk a magyar szinészet története eddig legke-

24 vésbé ismert időszakának 1796 utáni eseményeiről. Emeli e följegyzések értékét, bogy a magyar szinészet történetét már 1793-tól irja meg s abban nem egy személyes jellegű oly megjegyzést tesz, mely uj oldalról világitja meg a hi vatalos ügyiratok eddig ismert rideg sorait. Mielőtt Kelemen László e följegyzéseire rátérnénk, kötelességünknek tartjuk e följegyzések értékét előbb tisztába hozni. Nem szabad első sorban elfelednünk, hogy Kelemen László nagyon is közelről érdekelt személy ebben a kérdésben. A magyar szinésztársaság igazát látszik első sorban védeni, de tulajdonképen a legtöbb esetben csak magára gondol. Ez a kézirat valószinüleg vagy valamelyik folyamodó leveléhez beadni szándékolt melléklet első fogalmazványa, vagy, a kisszámú törléseket tekintve maga az eredeti melléklet. 30 Mindkét esetben egyik legjelentékenyebb okmánya a régi magyar szinészet történetének. Jellemző, hogy ez okmányban ugy beszél magáról mint Igazgatóról s bár áz első magyar színtársulat megszűnt 1796-ban s megbizatása semmi esetre se élethosszig szólt, mégis ugy irja a neve alá, hogy "a N.M. Játzó Társaságnak Igazgatója"... pedig I80I végével semmiféle társulata se volt már. Mindenkép hiúságát árulja el ezzel, mert bár tény, hogy mint alább látni fogjuk, néhány színésztársa felszólitására ott hagyja idő közben fölvállalt hivatalát /hogy minőt, nem mondja/ és színtársulatot alakit ugyan, de nem volna szabad elfelednie, hogy ez a vállalkozása ebben a formában már 3E36 A birtokomban levő eredeti kézirat 7 folio lapon, Pesten kelt I80I. Okt. 15-én. Külső czime: A Magyar gemzeti Játzó Institutum történeteinek folytatása. Ab A 793.«usque Inclus öol. Belső czime; A Nemzeti Magyar Játzó Institutumnak Történetei. Attól fogva: hogy Busch Eugenias Német Direktor a Magyar Társaságot gondviselése alá vette A 793 e* jelen való ideig. Úgymint: Mivel e kézirat a Schedius Lajos egyik hagyatéka révén jutott antiquariusi uton kezembe, az se lehetetlen, hogy e memorandumát Kelemen Schediushoz intézte.

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése?

Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése? Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése? Timkó György 1906-ban jelent meg Beöthy Zsolt szerkesztésében A magyar irodalom története című kétkötetes könyv. Ebben olvasható: [Károlyi] nem oly jártas ugyan

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián Docēre et movēre Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. pp. 123 128. Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike Tóth Mihály Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike A csallóközi Felsőgelléren 225 éve, 1785 szeptemberében született a 19. századi magyar

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

MARGONAUTÁK. Szerkesztők

MARGONAUTÁK. Szerkesztők MARGONAUTÁK Írások Margócsy István 60. születésnapjára Szerkesztők Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor (I. rész) Ambrus Judit, Bárány Tibor (II. rész) Munkatárs: Teslár Ákos (II. rész) rec.iti

Részletesebben

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára Lengyel András A bibliográfus dicsérete Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára 1 Többféle bibliográfia s bibliográfus létezik. Van, aki könyvel, rendszerez, rendet teremt, aki könyvészeti

Részletesebben

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15. szám Staud Géza A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I Budapest, 1960 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15, szám. STAUB GÉZA Az első magyar színtársulat

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

KISEBB KÖZLEMÉNYEK 293

KISEBB KÖZLEMÉNYEK 293 KISEBB KÖZLEMÉNYEK 293 tos dallamokat figyelni, egész más légkörbe került volna. így is, a magyar zenetörténetnek kegyeletes okmányai ezek a kéziratok, melyek a magyar zene egyik jelentős úttörőjének gondolatait

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. Ha a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárának utolsó másfél évtizedéről beszélünk, rögtön megmondjuk olvasóinknak: ezen a területen is a szerves fejlődést becsüljük

Részletesebben

BÉKÉS MEGYÉBEN. írta: OLÁH ANDOR (Doboz) 13 Orvostörténeti Könyvtár közi.

BÉKÉS MEGYÉBEN. írta: OLÁH ANDOR (Doboz) 13 Orvostörténeti Könyvtár közi. AZ ELSŐ JENNER-FËLE BÉKÉS MEGYÉBEN HIMLŐOLTÁSOK írta: OLÁH ANDOR (Doboz) "Tioboz község egészségügyének történetét dolgozzuk fel. Anyag- * J gyűjtés közben érdekes bejegyzésre bukkantunk a dobozi református

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

UGYE JÓ ITT? Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt

UGYE JÓ ITT? Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt 2004 Herbut Anikó UGYE JÓ ITT? 1. díj Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt Megrázó olvasmányélményt jelentett számomra Micaela von Marcard A rokokó, avagy kísérlet az emberi szíven című alkotásával

Részletesebben

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1 H. KOHUT MÁRIA Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1,,A siker értékét nem csupán maga a kivívott siker méri meg, hanem a leküzdött akadályokra fordított erőt és munkát is számba kell

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária 755 Borbás Mária RÉGI IDÔK TANÚJA Hatalmas feladatra vállalkozott könyvkiadásunk SHAKESPEARE ÖSSZES DRÁMÁI-nak új megjelentetésével. A felszabadulás, de különösen a fordulat éve óta Shakespeare életmûve

Részletesebben

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN TATABÁNYA, 2001 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ. AZ UTÓKOR KULTSÁRRÓL Bausz Teodorik: Kultsár István élete és működése 11 Alapi Gyula: Kultsár István 22

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.03.19-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.03.19-i rendes üléséről Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottság 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '1000052302711' ikt. szám: FPH043 /1 O - 3 /2013 JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló 1. a, Reformkori színházi plakát Képzeljétek el, hogy vándorszínészek látogatnak Kecskemétre! Készítsetek fellépésüket hirdető színházi plakátot! A plakát tartalmazza

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA.

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A pap nem az többé, mint régen volt. Az a mystikus csodálatos légkör, mely egykor körülövezte, kortársaink szemében mindinkább vészit bűbájából. Az egyedül igazhivő' egyház

Részletesebben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári jogi Tanszék Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Tudományos publikációs pályázat Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94.

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. FEHÉR KATALIN Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. Bertits Ferenc pécsi pap a Mindenes Gyûjtemény címû folyóiratban 1, 1790-ben, egy

Részletesebben

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről tott és fájdalmasan nélkülözött intézményeinkkel ápoljuk a lelki összetartozást, jó sorsunkban ne feledkezzünk meg róluk, amikor azok a megpróbáltatás nehéz idejét élik, a felelőségérzetet, mellyel ezeknek

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 Dr. Markó József: 1 MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 ( E G Y J O G E S E T T A N U L S Á G A I ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött KÖNYVTÁR Szatmári Jánosné Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött 1985-ben kerültem a Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskolába. Iskolánk abban az évben költözött át a Vas utcából a VII. kerületbe,

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről)

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) T a n u l m á n y o k Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) GAVALLÉR PÁL Nagybánya máig ismert legrégibb pecsétjéről és a hozzá tartozó typariumról, magyarul pecsételőről (1) sokan írtak

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Petőfi-morzsák. Móra Ferenc

Petőfi-morzsák. Móra Ferenc Móra Ferenc Petőfi-morzsák A középkor kolostor-életének furcsa alakja volt a frater falsarius, aminek lenni kellett minden barátkolostorban. Az a barát volt a frater falsarius, akinek kiosztott szerepe

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó Orbán János Dénes Irodalomra hívó szó Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyájunk lelkében, akik tisztán

Részletesebben

Váradi István búcsúztatása 2013.08.08.

Váradi István búcsúztatása 2013.08.08. Váradi István búcsúztatása 2013.08.08. búsak, bíborak (Ady) füstösek, furcsák, BÚCSÚ Nehéz a pakkom, és a gépre túlsúllyal szállni nem lehet. Zanzásítom hát, amit érzek, kőbe vésse a képzelet. Átnéznek

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest)

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) 200 éve született Szentkirályi Zsigmond, a XIX. századi erdélyi bányászat egyik legmeghatározóbb

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

Válogatás CSontváry Levelezéséből és ír ásaiból

Válogatás CSontváry Levelezéséből és ír ásaiból Válogatás CSontváry Levelezéséből és ír ásaiból Válogatás Csontváry levelezéséből és ír ásaiból 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csontváry levelezése Keleti Gusztávval A Keleti Gusztávnak írt leveleket Bényi

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. március 24-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

Q IRODALOM G * Bessenyei György mint ref. főconsistoriumi titkár. Irta: Zoványi Jenő. Sárospatak, 1909. 8-rétű 42 lap. Ára: K. 2. Zoványi füzete különlenyomat egy nagyobb müvéből, mely a magyarországi

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ Címer fotója SZAKÁLY Ferenc. Lantos és krónikás. Tinódi.[on-line].[idézve 2012-02-14], Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/historia-1981-02/historia-1981-02-lantos Lant képe

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Kôrösy József szerepe a Fõvárosi (ma Fõvárosi Szabó Ervin) Könyvtár megalapításában

Kôrösy József szerepe a Fõvárosi (ma Fõvárosi Szabó Ervin) Könyvtár megalapításában Kôrösy József szerepe a Fõvárosi (ma Fõvárosi Szabó Ervin) Könyvtár megalapításában Dr. Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtár és Levéltár főigazgatója E-mail: erzsebet.nemes@ksh.hu A tanulmány a főváros könyvtárügyének

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

Fehér Katalin Egy reformkori pedagógus Sasku Károly

Fehér Katalin Egy reformkori pedagógus Sasku Károly Fehér Katalin Egy reformkori erdélyi pedagógus Sasku Károly Sasku Károly neve szinte teljesen ismeretlen neveléstörténeti irodalmunkban. Egyetlen szorosan vett pedagógiai műve, A tanítás alaptudománya,

Részletesebben

4. Az au pair és a párkapcsolatok ( a fejezet, mely határozottan tanulságos):

4. Az au pair és a párkapcsolatok ( a fejezet, mely határozottan tanulságos): 4. Az au pair és a párkapcsolatok ( a fejezet, mely határozottan tanulságos): A kiutazásban ludas pasijainkról itt írunk, nem a szexben! Két külön dolog, ugyanis nekik nem sok közük volt a mi kinti életünkhöz,

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Ignotus. Emma asszony levelei. Egy nőimitátor a nőemancipációért

Ignotus. Emma asszony levelei. Egy nőimitátor a nőemancipációért Ignotus Emma asszony levelei Egy nőimitátor a nőemancipációért 2011 ELŐSZÓ MIT ÉR A NŐ, HA FÉRFI? Mint ahogy a női ruhákat, a nőemancipációt is a férfiak sokkal jobban, nettebben, pontosabban, lelkiismeretesebben,

Részletesebben

INTERJ1] FELSŐOKTATÁSRÓL. független parlamenti hét módosító indítványt nyújtott be az

INTERJ1] FELSŐOKTATÁSRÓL. független parlamenti hét módosító indítványt nyújtott be az INTERJ1] FELSŐOKTATÁSRÓL független parlamenti hét módosító indítványt nyújtott be az or;;zái2,g'~tűl(~s elnökének a felsőoktatási törvényjavaslat vitája során. Pénzügyminisztertámogatta és sürgette a felsőoktatási

Részletesebben

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője vita Kocsis József Elégtelen röpdolgozat Gáspár László iskolájáról 2002. decemberi számunkban,adalék a kritikai szocializmuskritikához címmel Andor Mihály reagált Trencsényi László előzőleg megjelent szenvedélyes

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-14/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

A Hajdúsági Múzeum megalapítása.

A Hajdúsági Múzeum megalapítása. A Hajdúsági Múzeum megalapítása. Az ősember előkerült munkaeszközei, emlékei összegyűjtésére a múltban semminemű kísérlettel nem találkozunk Hajdúböszörményben annak ellenére, hogy több mint kétszáz éve

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Olvasópróba. Gerold László. A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006

Olvasópróba. Gerold László. A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006 Gerold László Olvasópróba A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006 Március idusa előtt új ősbemutató volt az Újvidéki Színházban. Aaron Blumm: Hamlett halott. Már közvetlen

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben