Választottbírák, Nemzeti alaptanterv és az idegengyűlölet egyes formái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Választottbírák, Nemzeti alaptanterv és az idegengyűlölet egyes formái"

Átírás

1 Választottbírák, Nemzeti alaptanterv és az idegengyűlölet egyes formái Az elmúlt hónapban sok újdonságot hoztak a jogszabályok. Módosult a választottbíráskodásról szóló törvény, az Alaptörvény, bővült a tanúvallomás megtagadására jogosultak köre. Megjelent az új Nat, új főigazgatót kapott az Alkotmányvédelmi Hivatal. A két legörömtelibb változás: bővült a hallgatói létszámkeret és olcsóbb lett a benzin. A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szól. A rendelet rögzíti a Nemzeti alaptanterv (Nat) és műveltségi területeinek felépítését mind az általános iskolák alsó és felső tagozatában, mind a közép- és szakiskolákban. A jogszabály meghatározza a kerettantervek és a nevelési-oktatási programok elkészítésére, kiadására és alkalmazására vonatkozó szabályokat. A Nat szerint a tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon is, így különösen projekt-oktatás, erdei iskola, múzeumi, könyvtári foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás formájában is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége és a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása. A fentieken kívül a rendelet rögzíti a tanuló kötelező és választható tanítási óráinak számát is. A 131/2012. (VI. 8.) KE határozat rektori megbízás alóli felmentésről rendelkezik. A köztársasági elnök a nemzeti erőforrás miniszter javaslatára május 31-ei hatállyal felmentette a Sem - mel weis Egyetemen dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanárt a rektori megbízás alól. A évi LXV. törvény a választottbíráskodásról szóló évi LXXI. törvényt, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényt módosítja. A jogszabály értelmében a választottbíráskodásról szóló törvény kiegészült azzal a rendelkezéssel, mely szerint kizárólag magyarországi székhelyű, ennek hiányában telephelyű felek között megkötött szerződésből fakadó, Laoszi iskola: Nemzeti alaptanterv nélkül 2

2 belföldön fekvő ingatlannal kapcsolatos dologi jogi hatályú jogot, valamint bérleti és haszonbérleti szerződést érintő jogvitában amennyiben a szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni kizárólag magyarországi székhelyű állandó választottbíróság járhat el saját eljárási szabályzatának alkalmazása mellett. Nincs helye vá - lasztottbírósági eljárásnak a Polgári perrendtartásban szabályozott különleges eljárásokban, valamint olyan ügyben, amelyben a jogvita tárgya Magyarország határa által körbezárt területen lévő nemzeti vagyon, illetve azzal kapcsolatos bármely jog, igény, követelés, továbbá olyan ügyekben, amelyekben törvény a jogvita választottbírósági eljárás keretében történő rendezését kizárja. A 46/2012. (VI. 12.) OGY határozat a szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről szól. Az Országgyűlés e határozatában kinyilvánította, hogy üdvözli azt, hogy az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény 73. (2) bekezdése értelmében a mentelmi jog a korábbi szabályozástól eltérően nem terjed ki a közösség elleni izgatás, a nemzeti jelkép megsértése, valamint a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása bűncselekményekre. A jogalkotó az eddig fennálló mentesség megszüntetésével megteremtette annak a lehetőségét, hogy e bűncselekmények elkövetése esetén az országgyűlési képviselők büntetőjogi felelőssége is megállapítható legyen. Megjelent a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. közleménye a 2012-es őszi vetésekhez. A közlemény rögzíti, hogy a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. törvény az alábbiak szerint szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő díjigényt: A mezőgazdasági termelő a hibridek és szintetikus fajták kivételével a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg. A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. e közleményben közzétette a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket. A visszavetett vetőmag utáni díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki szántóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál, illetve burgonya esetében 1 hektárnál kisebb területen foglalkozik. A évi LXVI. törvény a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvényeket módosítja. A változtatások értelmében mind polgári perben, mind büntetőeljárásban megtagadhatja a tanúvallomást a médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, ha a tanúvallomásával a számára információt átadó személy kilétét felfedné, az azzal kapcsolatos kérdésben. A bíróság akkor kötelezheti a médiatartalom-szolgáltatót, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt az információt átadó kilétének felfedésére, ha három évig terjedő, vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény felderítése érdekében az információt átadó személy kilétének ismerete nélkülözhetetlen, az ettől várható bizonyíték mással nem pótolható, továbbá a bűncselekmény felderítéséhez fűződő érdek olyan kiemelkedő, amely az információforrás titokban maradásához fűződő érdeket egyértelműen meghaladja. Az 52/2012. (VI. 19.) OGY határozat országos népszavazás elrendelése kérdésében döntött. Az Országgyűlés az Egyetért-e Ön azzal, hogy az 3

3 Az 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet a helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonálláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 260 nap legyen? kérdésben az országos népszavazást nem rendeli el. Magyarország Alaptörvényének első módosítása szerint az Alaptörvény Záró rendelkezések része a következő 5. ponttal egészül ki: 5. A 3. pont szerint elfogadott Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (2011. december 31.) az Alaptörvény részét képezik. Az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdésében a köztársasági elnök szövegrész helyébe a köztársasági elnök és a volt köztársasági elnök szöveg lép. A Legfőbb Ügyész a 14/2012. (VI. 25.) utasításával az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló 12/2011. (III. 30.) BM rendeletben foglaltak alapján az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika egységes elektronikus adatgyűjtési és adatfeldolgozási rendszerét az ügyészi szervezetben július 1-jétől bevezeti. A 139/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szól. A joganyag tartalmazza az egészségügyi válsághelyzetté minősítés általános szabályait, valamint a katasztrófaegészségügyi ellátásra való felkészülés részletes szabályait. A 111/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletet módosítja. A Kor - mányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló jogszabály kiegészült azzal a rendelkezéssel, mely szerint a Hivatal saját nevében közvetlen jogi érdek fennállásának igazolása nélkül keresetet indíthat a hatáskörében eljárva megismert szerződés semmisségének megállapítása és az érvénytelenség következményeinek alkalmazása iránt. A Hivatal a perindítás esetén a szerződés vagy egyes rendelkezései semmisségének megállapítását a bíróságtól anélkül is kérheti, hogy az érvénytelenség következményeinek alkalmazását is kérné. A 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szól. A települési önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésében megvizsgálja a település esélyegyenlőségi helyzetét és problémáit, valamint öt évre szóló intézkedési tervet készít. Az intézkedési tervben gondoskodni kell a települési önkormányzatra vonatkozó további fejlesztési tervek, koncepciók, programok és a helyi esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek összhangjáról, továbbá esélyegyenlőségi területenként kell bemutatni az intézkedéseket, azok elvárt eredményeit, fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat, valamint a végrehajtás ütemezését és felelősét. Az 1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozat a Steindl Imre Program bővítéséről rendelkezik. E határozatban a Kormány kifejezte azon szándékát, hogy a budapesti Kossuth Lajos tér újjáépítését, mélygarázs és látogatóközpont létrehozását célzó Steindl Imre Program egészüljön ki a KIM központi épülete korhű tetőzetének visszaállításával, valamint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének székháza homlokzatának helyreállításával a tér rekonstrukciójával összhangban. Malac: egy ázsiai termelői piacon lazán vett szabályok 4

4 A 130/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajsági feltételeiről szól. A jogszabály előírásait a helyi termelői piac létesítése és üzemeltetése során kell alkalmazni. A rendelet szerint nem szükséges külön tisztító, illetve fertőtlenítő berendezést biztosítani, amennyiben az élelmiszervállalkozó a munkaeszközök és -berendezések tisztítását, fertőtlenítését nem a forgalomba hozatal helyszínén végzi, valamint rögzíti, hogy mely esetekben nem szükséges ivóvízzel való ellátás biztosítása. A 13/2012. (VI. 15.) MNB rendelet a XXX. Nyári Olimpiai Játékok arany emlékérme kibocsátásáról szól. A Magyar Nemzeti Bank a Londonban megrendezésre kerülő XXX. Nyári Olimpiai Játékok tiszteletére XXX. Nyári Olimpiai Játékok megnevezéssel 5000 forintos címletű arany emlékérmét bocsátott ki június 22-én. Az emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérője 11 mm, széle sima. Az emlékérméből darab készíthető, különleges, ún. prooflike technológiával. A 72/2012. (VI. 15.) ME határozat az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának kinevezéséről rendelkezik. A belügyminiszter előterjesztésére a miniszterelnök Göbölös László ezredest nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójává július 1-jei hatállyal. A 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítás a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatról szól. A szabályzat hatá- Olimpiai emlékérem: venni lehet, nem nyerni Alkotmányvédelmi Hivatal: új név, új igazgató lya a Kúriára, az ítélőtáblákra, a törvényszékekre, a helyi és munkaügyi bíróságokra, valamint az OBH-ra terjed ki, viszont nem vonatkozik a bíróságok azon döntéseire és eljárási cselekményeire, amelyek a rendes és rendkívüli jogorvoslati eljárásban vizsgálhatók felül. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A panasz pedig olyan kérelem, amely egyéni jogvagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, elintézése nem tartozik más így különösen bírósági, közigazgatási eljárás hatálya alá, és elbírálására a bíróságok igazgatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Megjelent a NAV közleménye a július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról. Az ESZ ólmozatlan motorbenzin ára 432 forint, a gázolajé 436 forint, a keveréké 463 forint, az LPG-autógázé pedig 253 forint literenként. A közleményben szereplő áraknak azért is van jelentősége, mert ha a személyi jövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie. 5

5 tásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendeletet módosítja. A jogszabály kiegészült az ideiglenes tartózkodási engedélyre vonatkozó szabályokkal. Az ideiglenes tartózkodási engedély kiadására irányuló idegenrendészeti eljárás a regionális igazgatóság hatáskörébe tartozik. Ideiglenes tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki a nemzetközi szerződésben meghatározott feltételeket teljesíti, és a feltételek teljesítését okiratokkal is alátámasztja, valamint megfelel a törvényben foglalt feltételeknek. A kérelem benyújtásakor a kérelmező úti okmányának érvényességi ideje nem lehet kevesebb a kérelem benyújtását követő harmincadik naptól számított egy évnél. Az engedély nem hosszabbítható meg. 6 Az 1208/2012. (VI. 26.) Korm. határozat a 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról szól. A határozat a 2012-ben az államilag támogatott új belépő létszámkeretet, azaz a felsőfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve egységes, osztatlan képzésre felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretet beleértve a közigazgatási, a rendészeti és a katonai felsőoktatást is teljes és részleges támogatásban részesülő létszámban határozza meg. Bodolai László XIX. évfolyam 7. szám n július

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz.

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. MÓDOSÍTÓ ILL. KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK A MÓDOSÍTÓ JAVASLATTAL ÉRINTETT TÖRVÉNYSZÖVEG A T/7022/26. sz. ajánlásból 4. Karácsony Gergely képviselő a törvényjavaslat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK Tananyag Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Szerzők: I. rész: Tapa Barnabás II. rész: Hegedűs Tamás Lektorálta: Zala Mihály Kézirat lezárva:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LI. törvény Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények módosításáról

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról Hatályos: 2015. április 18-ától 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról, annak elsődleges céljairól, alapvető feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG (70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12 és 56581/12

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben