I' A tdrsacialtli szervezet neve: Magyarorszagi Gorogol< I(Lrlturralis EgyesLilete -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I' A tdrsacialtli szervezet neve: Magyarorszagi Gorogol< I(Lrlturralis EgyesLilete -"

Átírás

1 7,/.,_..l ft4agyaitoltszact Gonocox t<ult'u RALrS EGyrisu lnrn CSONGITAD MEGYEI HELYI CSOI}OTIT A LA I'SZA I}A L Y t" A l"rnlanos RriN DE LKEZESEK I' A tdrsacialtli szervezet neve: Magyarorszagi Gorogol< I(Lrlturralis EgyesLilete - Csorrgraicl Megyei LIelyi Csoporr 2' A tdrsaclah-ni szervezet rctviclitctt neve. Cisongriicl Megyei Cdro96k KultLrr.6lis EgyesLilete 3" Szelchelye:6721 Szegecl, Osztrovszl<y Lr l-evelezesi cinrc-: 6721 Szegecl, Osztr(tvszl<y, r-r. 6 5" A C'songrdcl Megyei Gorogok KurltLrralis EgyesLilete olyan l\4agyaror.szago' ijrrkdrrteserl litrehozcltt, onkorrnar-tyztrtlal r"endell<ezo szervezet, a'relv iele' alapszabillydban rreghatarozott cella alal<ult, nyilvirntarrott ragsaggal rt:rrclelkezik, es celi6nak eleresere szer"vczi tagjai tevdkenyseget. A Csongr.dd 1\4 egye i Gorogol< K ur ltu riil i s EgyesLi I ete.i ogi sremely, kozhaslrr ri-rr..u.r.t. 6" A Csorlgraci Megyei Gorogol< KLrltr-rriilis EgyesLilete alapftdsanak eve: ' A C-'sougrad Megyei Gorogok KLrltLrr6li:; EgyesLiletc pecser.je l<or alalclr. A i<iils6 l<orben llrto szoveg:,,magyarorszagi corofol( KLlltLr;alis Egyesi.ilete - ciso'gracl Megyei I lelyi C'soport"' A belso korben flrto szoveg.ielentese Lrgyanez goroglil: "l lol"trtottrcoq ru)')"oyoq E)'ir1vc,rv ouyycrpiug - T'oru1rc4 o;r.yctvc,ror1 Nopr.ri Cisongrdcl"" Kozdpen a szervezet.ielvenye" 8' Az egyeslilet.ielvenye: A gorog zaszlo es Szegecl V6ros ci'erd.ek grafil<ai l<ompozicioja ory 'r6don, hogy r<oztur< az osszer<otokapocs a nap, kil'eiezverr a l<ozos potltot a napltny umorn es a napfdnyes IJellasz l<ozott. ()' A (lsorrgrircl Megyei corogok KurltLrrirlis EgyesLilete kozverlen. politikai tevel<enysdgc't llenl fblytat, szervezete pdrtokt6l fiiggetlen, azoknzrk ta'rclgathst rerr. ;rffi. 'y,it. :'-.I "/.i' - -t,.',r'',, t- \ ": ',,/,/b...r:,-_.,.,, ":^._ -,,'i';tr..;, -

2 I [" A CSONGRAD MEGYEI GOTIOCTIX KULTUNAIIS EGynsU LETE ce[,ja. T<6zHASZN U TEVIIKENYSEG E l0'a Csorrgrfd Megyei Gorogok KLrltLrralis Egyesulete tevikcnyseget ijnirlloar-r es fiiggetlen li I vegzo nernzetisdgi c i v i I szeru.r.{-o,.,rel ynel< ce I j a : a) A C'songrird nlegyei gortigol< egysrigbe torloritdse, aktivizdl6sa 6s bevondsa a kozclsseg, illetvc az Egyeslilet tnunlcirjaba, nernzeti es l<lrlturulis iderrtitasurk rlegorzdse ds rr-regerositdse, "iogaik es erc'lel<eik vecleln-re. es l<epviselete" b ) A gorog nyel v tov6bbm ir ve r dser-rek, oktatasana [< nr cg;sr.ru.lr.r." c) A gorog kulturilis ds netnzeti l-ragyorn6nyol< dpoleisa is ndpszerlrsitese. ci') Az atryaorszdghoz ffizocto l<apcsolarol< iipoldsa, a rnagyar-gdrog kapcsolatok lb.jleszteseben valo alctf v rdszvetel" e) A Magyarorszagon tevekerrykeclo gorog nerrzetisdg,i szervezetekkel torteno kapcsolattartds es egyuttm[il<odes. 1) A megye nenlzetisegi szel'vezeteivel valo kapcsolattrlrtirs es egylittmrukocjes" g) Margyar es gordg dllarri, egyhazi. onl<onldrtyza'r.i eis egyeb tarsaclalni intezuenyel<l<el' egyesiiletekl<el valo l<apcsolattartas, eglyi,itt-prut."o6.u" lr) A klilloldon dlo gorogoket osszefbgo szervezetekben valo reszvetei. I l.a Csor-rglircl Megyei Gorogok sz6l6 201 " evi CLXXIX. tv. I rnegvalositasdt kctzvetve seeiti. KLrltLrrhlis irgyesulete er nerrlzetisegel<.iogairol I 5"$ es I I 6.$-aiban rneghatarozotr l<ozf'elaclarol< 12'A Csongrdcl Megyei Gorogok Kultr.rrdlis lrgyeslilete ciljai pregvalosir6sa erclekeberl kli Ioncisen a kovetl<ezo kozhasznr-r tevel<enyse gekei vegzi : a) klrlturriilis rer-rciezvenyeket (pl. l<iallithsokat, eloaclasokat, tancia'fblya'rokat" lblklortal6ll<ozokat), ifjtrsagi es sporr.r"enclezveny,eket (pl. tabor"ok es tor.nak.;, i<oztissegi ilsszeioveteleket, iinnepsdgeket, nernzetisegi nyeivol<tartg klrrzusol<at, gllsztl'oltorniai estel(c[ szcl'vez. b) kiadvdnyol<at szerkeszt es acl l<i, vagy.ielelrtet meg elektronikus uton, c) gyirjten-rir-ryeket, konyvrirrat rarr fbnn, d) l<utatdsokat vdgez, e) hor-rismereti l<ir6ndr-rl6sokert szervez" l) a nemzetisegekke l l<apcsolatos erclekl<epviseletet lolvtat. I.; I t.

3 l3"a CsongrAcl Mcgyei Gorogdl< Kr-rltLrralis Egyeslitete rlint l<ozhasznu szervezet neln zir.ia l(i, hugy taeairr l<ivlil tlas ls rdszesi.ilhessen a l<ozhasznir szo lgiiltatasa ibol. l4"a Clsongr6cl Megyei Gorogok Kulturdlis Egyesrilere 60 rraporr bellil koteles kerni a l<ozhasznlrjogallas tcirleset, ha a kozirasznlrva minosites f-elteteleincl< nerl fblel nteg" III. TAGSAGI VISZONV l5'a Csongriicl Megyei Gorogol< I(LrltLrralis llgyeslilete tagja az lrgyeslilet celkituzeseit trin-rogatitr. az alapszabdly renclellcezdseit lrag6rai*ru. kotelezo'ek isrneri el, ds az abba' loglart r<orelezettsdgeknel< eleget tesi. l6.z\ tags6gi viszony lel-ret rencres, lrartolo es tiszteletbeli: tt) Rencles tctg lehet az a magdt :-r gorog nernzetise ghez tartoz6nak vallo Csorlgrdcl megyeben lal<ohellyel renclelkezo tenreszetes szernely, al<i l-nagyar itllarlrpolgar, vagy a Magyar l(oztdrsasdg reri-ilcten dlla'il6 lakhellyel rerrcleil<ezo netl rlagyar di Iampolgiirr. tr) Partol(t tqg lehet az a Csongrdcl megydben lal<ohellyel perrclelkezo lerrriszcles sze mely, aki az EgyesL'ilet cell<itlizeseivel azor-roslrl, i1 gdrogseghez. illetve gorog kulturdl-roz l<ozel dll, toviibba az llgyesrilet 6ltal szervezett progt"eltrol<at I"ettdszeresen lirtogatja, anrrak rnurnk:i.i6r apyagi es erl<olcsi tdrnogatdssal segiti. c) Tiszleletbeli tttg leliet az, al<i kiemell<eclo tevdkerryseget llitetr l<i a l<et nep c:; o rszag baratsaget e s egy iittm rikocl ese tercr n " 'i. Az. Egyesiilet aiapito tagjainak nevc" LJngi ljerencne Exarc lr os'z A1t o sztoli sz. Exarchosz Aposztol iszrre l(iss Vincerrc Dedl< Istv:inne I)urosz Alexandrosz Puroszne Nugy Magdolna '"; i;._1'.';- S.ir'.r... '_'.-,,t*-. *?u. * '".,.:i. 4}f,*"1...*-*' -/t i,,,/'t 'r., -\'

4 i\4 rindok i I(d I man r-re Meleg Anclras Iluzatnanisz Kosztasz l8'az egyesuleti tagsdgbar tortino f"elvetel egyenr irasbeli nyrlarkozat (l<erele'r) alapjan torterril<. r\ tagol< -- rendes, pdrtol(i es tiszteletbeli tagol< tovabbial<ba' egylitt : tagok - fblvetelerol az elnohseg clont" A 1o; f'elvetel iranti l<ezderirdnyezest barki irhsban benylrithat)a az!tnohnek, aki azaz erl'okseg ele terjeszti' A tagokat az elnokseg az 6 " porrt szerirrt veszi lbl. A h,atarozatot erintettel az 63. pont szerirrt lcell kozolni. A hatarozat ellen ^2. "iogorvoslattal a kozgylileshez lehet fbrclulni. A renclc's tag a kozgylrlesen szavazati.iogiit az einokseg dltai torteno r''ervetelet l<oveto.,-, gyllu,.olhartia. l9'a rendes ds pirrtolo tagok lcotelesel< a rnegallapitott eves tagcliiat targyev ^i[r'i,s 30-ig megtizetni az Egyesiilet LlAzt f'enztar]aba r/ag] dtlrtalpi az Egyeslilet szanil6 jara. 20.A tagdij ives osszege: Ft. ffieg; 2l 'A rendes es piu'tolo tagol< eves tagcliia ugyanakkora iisszeg" A 62. eletevliker betolto rcndes es p6r"tolo tagok az eves tagdij osszegenek f"elet fizetik" A 24. eletevlil<et be neu toltott rettcles es pdrtolo rugo[ menteslilnel< atagdif fizetes alol. 22'A tagok acjatairol, azok tagcliibelizetes;cilol az elnok napral<dsz nyiiviirrtartasr trezet" 23'A tagsiigi.jogviszony a tag irasbeli lcdrelrnire sz[.ineteltetheto. A szlinctelteteis icl6tartarneira a tag rnenteslil a tagdiifizetesi kotelezettseg alol, vlszont nelr gyai<orolhatja a tagstigi.iogvrszorrybol fakaclo.jogait, es nem reszeslil a tagol<pak iar"o kedveztreuyes szolgaltatasol<bol" A szlineteltetesre vonatl<ozo kerelnre.t az elnok fr6sbarr hagyja.jova. 24" A tagsdgi viszo'y az elnijkhozirfilzett irasberi trelkul ntegszlintetheto. A tagsdrgi viszony a beerkezese napj6tol sziinik meg. be.ieler-rtessel b6rmikor, inclol<olas l<erelemnel< az elnol<hoz tortenci 25 " A l<ozgyiiles harrnincnapos hatdridovei irasban lbirnondhatia a tagsagi -iogviszonyt, ha a tag nent lblel ureg az alapszab6lyban megl-rataroz.afr tagsaer "jogviszony letesitesi lblteteleknek. A ragsagi.iogviszony" rtt,r"i4;rffil-; l<ozgy[iles szavaz6ssal, egyszer'li tobbsegget --ctonr. a tagsagi j.,g;ftffiif; lblmor-rdasrol szolo hatdrozat nreghoz:rtal6val rnegsziir-rik. ;'-" ;#*j *o* -- o,, lel*-l::,i t'',.-/ '/'I/,, z' L"t "'t-- -, "

5 26'A l<ozgyiil6s rnegszlintetheti a tagsagi viszonyt, ha a tag "jegszabalyt, azalapszabaly eloirasait, vagy a kozgyules hataro zatat durvan rlegserti, vagv a tagdiilizetes esedekessegetol szamitott egy even beltil nern llzer tagsagi cliiat. A l<izdr'6sra csal< altl<or l<erulhet sor, lta u tr["t rrrulasztirsa vagy az Egyesliletet serto tevel<enysdge trregszlirrtetesele az elnok elozetesen irasba' ligyelrreztette" lelhivta, dc' a tag ennek hatasara sen-r potol-ia mr-rlas ztasat vagy nen-r valtoztat tevel<enysegen" A tagrrak biztositani kell a veclekezesi^;ogat. A kizarasi.f avaslatot az elnok tcr-ic'szti a l<ozgyulds ele^ 27 'A tag kizara sarol a kozgyirlds szavazassal, egyszerlr tobbseggel clorrt. A tagsagi.i ogv i szon y a kizaras ro l szo l o hatdrozat nr egh o-lata l a v al rr egs=i' i l<. 28' A kizaro lratarozalot ir6sban, rueginclol<olva l<ell l<ozolni akiz1,rttaggal, kizarast l<i'-ronclo h'tarozat'reghozatal atoi sza'r itott 3 0 naporr bel Lil " 29.A torles alkai'razhato, ha a tenrdszeies sze'rely tag erclemlo nregiiliapitirsa, valarrir-rt a torles; vegrehait6 ru u), bes;zdnrol a l<ozgylilesnek. meghalt. lr rerry hitelt elnok lbladata, arrrelyrol 30" A rencjes tagol<.jogoslrltak l<lilonosen: a) a Kozgyules iisszehivas6t l<ezclernenyezni" b) a Kozgyliles napirendjere "i'vasla.ot erorer-jeszte'i, c) a l(cizgyiil6sen tandcskozasi es szavazati "ioggal rdszt venni, f'elszcilzlri, l<ercjesel<et f"eltenr-ri, javaslatokat is dszreveteleket tenni, d) az ligyeslilet szervezetdben tisztseger vdllalri, e) reszt vehet az Egyesuler tevekenysegdber ds rerrclezvdnyei', f) az EgyesLilet szolgaltat6sait, eszl<ozeit rriegl-ratarozott lgtetelc,l<,relleti igcllrybe venni. I I' A pa rtolo is tiszreletbeli tagol<"logosultal< l<iilonoser: :i) a Kozgyiilesen tanacskozasi^ioggal reszt venni, b) reszt az llgyeslilet tevekenysegeben 'ehet eis r-erclezvdryein, c) az Egyesrilet szolg6ltatdsait, eszl<ozeit nieghatar ozott l"eltetelel< igenylre venni. 'rellett 32. A rendes tag koteles: a) a'z alapszabalyban elfbgadott cell<itlizesrrek pregf-eleloep tarsaclalr-rli es erkolcsi magatar"tirsirval L1z EgyesLiletirez prelto l<il"ejteni, llelll veszelyeztetheti az egyestilet celjanak rnegvalositiisirt" / /,/,/, /'//! ln

6 b) a rdbizott es vallalt fbladatokat elvegezni, c) eieget tenni az alapszabalyban meghat6rozott l<oteiessegeinel<, d) egyesiileti tevekerryseguk soran kotelesel< betartani irz alapszabirlyr, az. I]gyesLilet egyeb szabalyzatait valamirt azlrgycslilet v3lasztott szer.ver altal Sozott hatdrozatokat" e) a'z Egyeslilet kereteben, vagy erc'lekeben vegzett tevdl<enysegrot a l"ell<ero szeurdiyrrel< (testliietrrel<) besziunoini. 33" A piirtolo es tiszteletbeli tag k6teles: a) ei eget tent-t i az alapszaba y ban rnegfrauirozott kote tessegei 1 cl<, b) rrern veszelyeztetheti arz egyesiliet celjhnal< nregvaiosftas6r. IV. A CSONCI{AD MEGYEI GOITOCOrc K U LTUITAITS trgyeslj LE'I-E SZEII.VEZ.ET'V, A. A I(OZCVUI-ES l4'a Csor-rgrzicl Megyei Corogok I(Lrlturrdlis; EgyesLilete legt'obb irirnyito szerve a liirz{rviiles. -i5.a k(izgylilesr a rendes tagok alkotjal<. 36.Pilrtoi6 es tiszteletbeli tagok tan6csl<ozasi joggal vehernek rdszt a kozsvliliserr. 37.A kozgyiiles hatdskor"dbe rartozik l<ulon6sen: a) a rendes, partolo es tiszteletbeli tagoi< f'elveteie esetdben.iogorr,,oslat elbirdl6sa 6s a rag kizdr6sa, b ) az al apszab6l y rrregirl I ap itdsa, mocl os i tasa, c) az e ln.kseg t;igj ai'al<'regval asztasa, v i sszah i vasa, es dijazasanal< nregallapitasa, d) feltigyelo bizottsag tagjainak rrregvalasztasa es visszahivasa, es clijazhsanak rriegri lllllf tisa" e) az eves kiiltsegvetes r'egallapitasa cis 1') az rigyintezo es kepviseleti szerv '-r(rclositiisa" eves beszarrroloiar-rak ellbgaclasa, heiyzeterol szolo^ielentdsenek es a kozhasznr.rsdgi rnelleklet - eitogaclauil*'ilti:"...-,....*{i;:;;:. i7 t ' t*nurrr'.,*., fr 1 11 ::: : i:;: * : 1 1.; 1"':",i3.,1 :'',:,::? v' ::7':.' :" u : : f,u'. sy 3' ii r 11 {-uer w1 -

7 l-r) napi rer-rcl el fogad6sa, I evezeto el nok,.i egyzokonyv-vezeto es szav azatszdrn I al ok m e gva I aszteisa, i) a vezeto tisztsegviselo fbletti munkdltatoi.jogok gyakorlaser, 5a a vezeto tisztsegviselo az Egyeslilettel rrrunkaviszonyba' all,.) az F.gyes Li I et'regszlindsdnek, egyes Li I es6nel< es szetva I asarak elhat6roz6sa" k) a rendes, illetve par-tolo tagok tagsagi dfjainak erneldse, l) a tagsagi.logviszorry Egyesulet 6ltali fblmondasa,. nr) az olyalr szerzodds rnegkotesenek jovdhagyasa, arrelyet azegyesulet sajat tagi6val, vezeto tisztsegviselojevel, a fblligyelobizottsag tagl6val vagy ezlt hozzatartozo.j dval kot, r-r) a.lelenlegi es kor6bbi egyesi.ileti tagok, a vezeto tisztsegviselok vagy r16s egyesiileti szervel< tagiai elleni ktirteritesi igenyek errlerryesiteserijl valo dontds, o) a v6lasztott konyvvizsg6lci rregvdlasztasa, visszahivirsa es cjf iazasdnak meg6llapit6sa; es p) a vdgelszdrlo16 kiielolese. 38.A kozgyliles nem nyilvdnos, Ltzen a l.agok, az elr"rok altal pregl-rivottak es tanacskozasi joggal rer-rdelkezo szenrelyek vehetnek reszt. A kozgyirles evente ' legalabb egy alkalornntal ulesezik. A l<ozgyulest az elnok hivja ossze a kozgyules idoponda elott legaldbb B nappal. A n"reghivot a l<ozgyulis iclopopqa elott legaldbb B nappal az Egyeslilet honlap.;dn.,,r,, Itell tennr" kozzd 39.A meghivonak tartahnaznia kell a kozgyiiles rnegtartasanak icl(rporrtjat, helyet es a rlapirendi pontokat" A rneghivoban a - hatdrozatkeptelelseg, rniatt tartando - tregistnetelt kozgyliles idopontirit is l-el kell tiirrtetni" A megisrn,jtelt l<ozgyiiles az eredeti kozgyiiles nap"f ara is kitiizheto. 40"A2 uiles osszehiv6str frdsban tortenil< Elektronil<us levei rbnn6idba. ker1rl megkuldesre a nleghfvo azon tagol< rdszdre, akil< elozetesen megacital< e-gail cirniiket" Az elektronikus levelklilclesnel< visszatgazoltnak l<cll ienpie. Azan tagok reszere, akil< nern rerrdelkeznek elektronikus levelezesi cimrnel, vagy elozeteserl llel-n adt6l< rneg errrail cimliket, postai frton kerfrl rleeklilclesre- a rregl"riv6. 4l.l-la azok es cel rnegjelolesevel az ossze:; rencles tag lll0-e, er lelligyelo bizotts6g vagy a birosdg k6ri, ossze kell hivni a kozeylilest" o'! ):.:e,t:]u::'::fliy: fd1_besit3set6l,ulgr, T ozzetetetetol szamirom 5 laporggsh:- a tagok ds az Egyeslilet szcrvei az elrroktcil a rrapirer-rcl l<ieges;riteset.l.drhtr&;f,'.i

8 l<iegcszftes indokoldstival" A napirerrcl kie.geszitesenel< targyaban az elnok jogosult clonter-ri. IIa a napirencl kiegdszitese ilanti kdrelernrol.u elnok nern diir-rt vagy azt ellrtasftia, a kdzgylrles a napirencl ellogaclasrircii szol6 hatarozat t ncghozata l6t n-rege [ 6zoen t<u l ijn clont a napi ren cl l< i egeszi tesene-h targyaba'. 43'A kozgy[iles szetrlelyes reszvetellel elektronil<r-rs frtop is lelolytathato, ha a kozgyliles tagiainal< szelndlyazonossaga az igenybe vett c-lektronil<urs irton nreglbleloerl igazolhato' dokurrnentalhiito" Az elel<trorril<us irton torte'o Lrlesezes csak olyan online progralr haszndlattal tijrtc{rrhet, anrely r.even a tagok szettielyazcltlclssaga rvebl<atlera hasznalattal azonosithato es a tasol( l<ozotti kol csorrds es l<orldtozasrnertes l<o'r' un i kric i o biztclsi tott. ou l,lif',:lil1tf:t a kozgyiilds, hit a sza\/ltzlrtr loggal renclell<ez6 rer.rctes tagol<nak [0h[ lr lclc jclcn r un. ;15'llatiirozatl<eptelensdg esetdn a kozgytilest 30 napon beli.il [rjra ossze kell hfv'i, es a utasodszorra osszel-rfvott kozgylilest :r hatdrozatkdptelen kozgyliles iclopontidt l<ovcto 30 napon beliil r-neg is kell taltar-ri" A masoclszorra osszjrivott l<ozgyules az erecleti rlapirenclbe f'elvett l<erclesekben a nrc'gjelentek szarlirra telcrrtet nelklil hatdrozatkepes. A masoclszot'ra osszehivott kozgyiiles iclopontjhrol is rnegihivo1 kell klildeni * ha a nlegisn-retelt l<ozgylrlds nenr az erecleti kozgylrles rrapjdra kerirl kitiizcsre-, atrelyben tbltlintetni, hogy a m6soclszorra osszehivott l<ozgyiiles iiz crecleti napirendbe ['elvett i<6rclesel<ben a lregielentel< sziiprirra tei<rrtet nelklil halarozatkc!pes. 46'z\ Csongrdcl Megyei Gorogol< Kr-rlturriilis Egyeslilete hatarozatait - beledrr'e a szerlelyi l<drclesel<et is - nyilt szavazassal es egyszer[i szotobbseggel hctzztt rreg. l<iveve az altt'ltszab6ly lnodositisa cs i-iz bgyeslrlet celjhnak rndciositasa, valamint a'z i:gyeslilet n-regszur-resdrol szolo cjontes. Az EgyesLilet alapszabalyanak rn6dositdsaltoz a.ielen levo tagok harornr-regyecles szotobbseggel hozott halarozata szukseges. Az Hgyeslilet c(iljanal< n-rodositasahoz es az bgyesiilel rrregsziirldser6l szolo l<ozgylilesi clonteshez a szavazati.joggal rencjelkeio tagoh harontrregyecles szotobbseggel hozott hertarozata szlikseg.r. srouazategyenloseg esetdn irjra kell szavaztatri, ismdtelt szavazategyenloseg esetin a l<irclest elvetettnel< kell tekirrteni" Tagkizdrasra vonatkoz6 dontej r-neghozatalakor a. l<iziirni szanclcjkozott tag szavazatij ogat nenr gyal<oroll-rartia" : 47 'A tisztsegvisclok n'regvalasztasar-ral a koz,gyulcs barmely tag"iavaslatiir-a, egyszerii tobbseggel levezeto elnokot es szavazatszamlalo bizottsag& valaszt, amely tagpi kc)zlil nlegvdlasztia elr"rol<et, alci nenr inciulhat az egyeslileti elnoksdg.,"r. iidrnilty tag.iavasiatot tehet az elnol< szemelyere" Azelnol< rnegvalasztas6l-toz.a tele/ltsv.o rerrdes tagol< legaldbb 213-anak szl.azlrtrl sziiksdges, a sz*tvlvzas ritk;s- o.q$ci.a.'*'\ " ;;:-- -i/; :v / -4-.

9 Javaslatot tesz az elnokseg tovabbi ket tagiara, al<iket a l<ozgyules l<etfrallaclos szotobbseggel, nyilt szavazdssal valaszt ineg" n, elnol<valasztas 2 vagy anndl il?f,it'o't eseten tdbbfbrdlrlos, es a lcgl<c'ver.bt,ruuazaror szerzo,iel.lt az aclort lordulo vr:ge'n l< iesik. 48'A kozgylilers Lilescirol jegyzokottyvet [<r:ll vezetrri. A jegyzol<oryvel<er valasztott "jegyzokotryv-vezeto vezeti, azl a levezetoelnok, valaniint 2 l"o sztli:rzartszarrilalo hitelesitil<' A l<ozgyuilcts Inegl<ezclesc'l<or nyilt szavaziissiii es egysze*i szotobbseggel kerul lllegvrilasztdst'a a lcvezeto elnok, a ^jegyziil<onyvvczeto es 2 lo szavazatszanlitlo. A szavazatszarll6lol< rogzitil< a napirendi por-lt sordn rncghozott hatdrozatol< esetdben leadott- - igen/ ncrr/ tlrtcjzl<clclott - szavazatok szd'rdt" A.iegyz.korryvr-rek tartainraz'ia l<c.i I1uIorrose' : - a rnegielert szavazokepes tagoli szarr-rat (nev szerint). - a hatdrozatkepesseget, - it \ r'glcgesitctt rrupir.endct, - a hozott hatiirozatol< szo szerinti l<ozlestjt, beleertve hatdlylrkat is, - a veglegesitett hatdrozat szo szerinti kihircleteserrek rogziieset, - a kozgylilesi clonteseket tdrrogatok, ellenzol< es tartozkoclok szatnat. 19"A kdzgyliles hatirrozatairol az elnol< hatarozatol< l<on.yvet vezet, a'relybol a clontesel< tartaltlla, iclopontja, hatalya, illetve a dontest tarnogatok es eller-rzok szduraratlyit, szetnelye rnegdllapithato. A l<ozgylrlesi hatdrozatot az erintettekkel l5 r-rapor-r beltil iraisbar-r kozolni kell. I(ozlesi fbrrnakent az elektrorril<us frt is alkalrrrazhat6 az er"intett altal el6zetesen rr-regaclott e-rnail cfrrrre torte'o e lel<troniklrs levelklilciessel. Az elektroniklrs levelklilclesnek visszargazoltnak l<ell lcrrnie. Arlrenrlyiben az cir-rr nenl rill r"enclelkezeisre, a herlarozatot tdtlivevet-rycs krildemerlykdnt postai irton kell kezbesiteni az drintett rciszdre. I}. AZ ELNOI(SEC 50'Az elrlol<seg tagiai az elnol<, valamint az alelnok es gazciasagi vezeto, akiket az e-lnol< ajanlasdval r,'alaszt (hiv vissza) a kozgyiiles r-regy dvre. 5l. Elso vezeto tisztsegviselok neve tls lakcit,e: Elirdli: Ungi fjet'enctle (szliletett PapadopLrlr-r Fotini, lal<cir-r.r: Szegecl, Oroszliur r-r. 4" ilt4 ") Alelnol<: Purosz Alexandrosz (lal<crur: Szegerl, Maros n.46" IIll13^) Pinztaros: I(iss Virlcdne (szuletett MincsoPulu Anna, lakcirn: Szegecl, T r.a.f1ol,u, 7-) 52.A2 ehokseg do't rigyekben, 'rindazon az a.lapszabaly nem 'relyeket 6'ogggg*y1_, utetl a kdzgyiiles hatdsl<ijrebt:. ; I -g;1.';i.,:.-t'7r" r..'fft:";l'' /',y''/,t \- --' i.'. - /,'nl v.'

10 53. Az elnokseg l-ratdskorebe tartozik kulonosen: a) a tagok f-elvetele, b) a kozgylrles ele ter"jesztendo napirerrcli pontok elokeszitese, c) a kozgyulesi hatarozatokbor kovetkezo tee'clok rregh'tarozasa szarniira" cl) a perrzkezelesi szab6lyzatban meghatiirozott Ligyertel< fbletti -jovahagy/rsa, e) tagdil aloli f-ehnentes es egyeb lceclvezlneny biztositasa. az elnok kiaddsok 54.A2 elrrokseg tagiai csak a rencles tagok l<oziil valaszthatol<" 55" A gazclasdgi vezeto - az elnol<rrek tortdno utolagos beszarnoldssarl * ell6tja,l hazi penztari ellenori es a Pl,nzkezelesi Szabdlyzatban rneghartarozott leladatokat., elokesziti az eves beszarnolot es koltsegvetdst" 56.A2 elnol<seg hatdrozatkdpes, ha a 3 lobol l<etten.lelen vannak. 5l'Az elnol<seg iileseit szukseg szerirrt, cle legalabb fdlevente egy all<alornpal tnegtartla. Az elnolcseg tileseit az elrrok hiv^f a ossze az iiles iclopontja elott legalabb B nappal. A rneghivor az elrroksegi iiles iclopontia elott legalllbb g rrappal az Egyeslilet honlapjdn - rrreghivonak tartalmaznia kell az elnoksdgi r-iles megtartasanak iclopontjat, helyet 6s a napir"er-rdi pontokat. A rneghivoban a - hatarozalkeptelenseg piatt tarrtanclo - rnegismetelt iil6s idopontjdt is lel kell tlinterni. A ;negisrner.lt iit., az erecleti elrroksegi Liles napiara is kituizheto. 58'Az Liles osszehivasa f rasbar-r torter-ril<. Hlektroni[<us level fbrma-iaba' kerlil nregklilclesre a rlegl-rivo azorl tagok reszire, al<ik elozetesen rnegacltdk e-r1ail cirnliket" Az elektronikus levelklilclesnel< visszaigazoltnak l<ell len'ie. Azon tagok I'eszere, akik nelt-l rendelkeznek elektrorrikurs levelezesi cinrr.nel, vagy elozetesetl llelr adt6k meg cirnuiket, postai uton l<erlil rnegklilclerr.-'u rnegl-rivo" 59.A2 elnoksegi Liles szernelyes reszvetellel elektronil<us utoll is lefblytath ato, ha az Elnokseg tagiainak szenllyazonossaga az igerrybe vett elektror-riklrs frton rnegleleloell igazoll-rato, dokurtrentalhatc't" Az elektronikus irton torter-ro Lilesezes csak olyarl online prograln hatszniilattal tortdnhet, amely, riven 1 tagok szenllytrzorlossaga webkar-nera hasznalattal azonosithato es a tagoi< kozotti kolcsonos es l<orlatozdsmentes konrmunikacio biztositott ' /.-',/,'/ \ '/ '/. -',,/,i. t-\ ' " l: "t'*'-"'1.r,_.- * "+,,,-- ri ii'"--""' ""' -,*.*: '' 1" d#" *a F!i*{6Jbniij*:i;i.:.., :.- ffir'j.$ils'"-

11 60'llatarozatl<eptelenseg eseten az. elnol<segi lilest 30 napon bellil [rjra ossze l<ell hfvni, ds a rnasoclszort'a osszehivott illest a hatarozatkeptelen elnol<segi iiles idoporrtiiit l<ovet(i 30 na1:on betlil n-reg is l<ell tartani. A mdsoclszorra osszehivott elnoksegi iiles idopontirirol is rneghivi;t t.tt l<iilcierri - l-ra a,.1egir,.,-,etelt Liles ner, az eredeti elr-rol<scgi Liles nap"i6ra l<e.-il l<itr_izesre-" 6l 'Az Elnokseg hatdrozataiit nyilt szavazassal es egyhangu clortessel hozzarreg. 62'Az elrrokseg Lileseirol.iegyzokotty'vet l<ell vezcr.i. A "jegyz6konyveket virlaszrort 3egyzokonyv-vezeto vezeti, azt. az elnol<, valamint a vhlasztcltt "iegyzol<o'yvvezeto h itel csiti k. A "i egyzokony'vnel< tartal n-razn ia ke l l l<lj loncjse'. - a 'regjele't szavazcikipcrs tagol< szii'dt (neiv szcrir-rt)" - a hatarozatkepessdget, - a reglegesitett nupir.errdet, - a hozott hatdrozatok szo szerir-rti l<6zldset, beleertve i-ratdlylrl<at is, - a veglegesitett hatarozat szo szerinti kihircletesenek rog,zitescil" - az elnol<segi clor-rteselcet tanrogatok, ellenz6k ds ta;tozkclclok szairnat. 63'Az lilr-rokseg l.ratarozatairol az elr-rok hatiirozatok konyvet vezer,.'relybol il dontesek tartalttta, idopontia, hatdlya. illetve a clontest tar-nogatok es ellerrzok szitt]larirnya, szetnilye rregdllapithat6. Az elrrol<segi hathrozar;t az erintettekl<el 15 rlapon beltil frdsban kozcilrri lcell. Kozlesi fbrrnakdnl az elektronil<urs irt is all<almazhato az erintett altal elozetesen megaclott e-pail ci'rre torterro e lel<tronil<lrs levelklilclessel. Az elel<tronilcus levelklildesnel< r,isszaigazolt'ak l<ell lentrie' Arllerrtlyibetr az e-r"nail ciur r-lerr all rencjelkezcsre, a hatarozatot tdrtivevdrryes ktildenlenyl<ent postai frton kell l<dzbesiteni az erintett reszdre" 64 " Az Elnokseg koteles a kozgylrlest iisszehivni a szlil<seges intezl<eclesek rlegtdtele celjabol, ha a) a'z Egyesiilet vagyolta az esecldkes tartozasokat rrerr j"eclezi: b) az l]gyeslilet elorelathatolag lteu.t lesz kepes L). tartozasoj<at eseddl<essegl<or telj esiten r ; vagy c) trz Egyesrilet celjair-rak elerese ves;relybe kerlirt. A kozgylrlesen a tagok kotelesel< az osszehf vasra ol<ot acjo kori.il'e'1, t'negszutntetise crdekeben itltezkecldst tenni vagy az EgyesLilet rnegszli'teteser.ol L)()lliLnI C" AZ ELNOK 65'A cso'grdd Megyei Gorogok KLrltLrrdris Egyesurete Ligyirtezeser az el'ok lat^ia el. Al<a<lalyoztatdsa ;ogosr-rltsdggal 6rdllo kepviseleri.iogkorrel lrltia el ezr a

12 ll 66'Az elrlol< cjolrt trinderl olyan ligybc'n, arnely nem tartozrl< tt kozgyiiles es az elnokseg hataskorebe" 67 "Az elntil< a l<ilzgyrilesrrek tartozil( fblelosseggel, o virllal l<otelezettsdget, gyakorolia az utalvarlyozasi, l<iachranyozasi.r '.rrirl.ultatoi;ogkor-t" O lblligyeli a konyvelest, a penzligyi tevel<enysiget, a l<ozgyr-rles eli ter.jeszti az eves besz6nrolot is a k<tzhaszn[r niellil<letet. 6S"conclosl<oclik a l<ozgyliles es az elr-rijkseg osszel-rivasarol, Lilesei'ek le,rezetclsdrol, ellirtja a rrapi operativ teendoket, az egyesi.ilet 'erveben palydzil<. 69"lavaslatokat ter" eszt az elrrol<seg ele, gonclosl<oclik a l<ozg,rrr-rles 6s az elnol<seg hateirozata i rral< vdgreltaj taisdro I. 70'iliztositia az alapszabaly es az lrgyesliletet erinto jogszabalyol< rer-rclelkezeseipek betartdsdr". D. A FELUCYEL6 BIZOTTSAG 7I "A FelLigyel6 Bizottsag 1'elacJata a C'sor-rgracl l\4egyei Cordgol< KLrltLrr6lis Egyesiiletc' alapszabalyban rogzitett tevekenysegenel<, gazcldlkgdasapak fblya''ratos c'lle'orzese eis a kozhasznu tcvdkeryseg fbllrgyelete. - 72'A lreliigyelo ISizottsag miikoclcrseert a l<ozgylrlesnel< lelel. A tisztsegviseloktol "ielentist, a szervezet munkaviillatoitol t6.iekoztatast vagy lblvilagositast l<erhet, tovabbii a l<ozhaszrl[r szervezet kdnyveibe es irataiba beteki.thet, azokat nregvizsgalhatya. 7 3.A ircltigycl6 Bizomsag elnokbol es 2 taebol ali. 74'A lielligyelo Bizotts6g elnoket es tagiait 4 evi idotartarnra a kozgyules irgy, hogy eioszor elnokot valaszt, ma.icl annal<.iavaslatar"a l<et tagot. rendes tag valaszthato a bizottsdgba, ds bamelyik rencles tag teiret erre v6laszt ja Barrnelv a.jarrliist" 75.A F'eltigyelo Bizottsdg er'okc 6s ket tagia tanacskozasi.ioggar rdszi elnokseg Lileseirr. vehel ;rz 76'A [reliigyelo Bizotts6got az elrrdl< hivla dssze az liles elott legaldbb g raiip.,c..a--" n]egl]ivot erz Liles iclopontja elott legal6bb 8 nappal az EgyesLilet t'rc,,rlat;1n{1;;;: :.. ':, l*-t:i',;.,,r,,r.,.'l],".-.,,/',/ t,/. ', E;iili:r,,,,^*.," /ll '\ r! l /^%/ \-

13 ti '\\,',ri'i/,;,1:.r,.irri i: r,i: ;i):,: ',i r',',r - kozze kell tenni. A rneghivonak tattalmaznia kell a f-eliigyelo bizotts6gi Liles rregtar-t6s6nal< idopontiat, helyet es a 'apirendi pontokat' A rneghivoban a - l-rat6rozatkeptelenseg miatt tariar-rcjo - rnegismetelt ules idoporitjdt is fel kell tlintetni" A rnegisrnetelt iiles az ereclerr tiles ipjara is kituzheto' Az liles akkor hat6rozatkeipes, ha a 3 l'obol ketten ielen vannak. A bizottstig hatdrozatait rryilt szavazassal es egyhanglr dontessel ltozza rneg. 7l 'Az iiles osszehivdsa irasban torterrik. Elektronikus level fbrrnajaban kerlil rnegklildesre a rrreghivo azon tagol< reszere, akik elozetesen rr-regaclt6k e-rnail cirnliket. Az' elektronikus levelkiildesnek visszatgazoltnak l<ell lennic. Azon tagok rdsziire, akik nem rendelkeznel< elektronikus levelezisi cirrmel, vagy elozetesen nel'11 adtak rreg erlail cimliket, postai irtol kerlil rrregklildesre a rrreghf vo" 78.,A Felugyelo Bizotts6gi liles szemelyes reszvetellel elektronikus utor-r is lefblytatl-rato, ha a bizotts6g tagjainak szen lyazonossiiga az igelybe vett elektror-rikus fton megl'"eleloen igazolhato, ciokumer-rtalhato" Az elektronikus irto' torteno lilesezes csak olyan onlirre prograln l-raszndlattal tortenhet, arneiy rdven a tagok szer-ndlyazouoss6ga webkamera I'raszr-rdlattal azonosithato es a tasok kozotti kol csonos es korl Atozasrnentes komrr un i kacio b i ztos itott. T9.Hatarozatkeptelensdg eset6n a lbltigyelo bizottsagi lilest 30 napon beli.il Lrira ossze kell hivr-ri, is a t-nasodszorra osszehivott Lilest a hatarozatkepteien bizottsagi Liles idoponq6t koveto 30 napon beliil meg is l<ell tartani. A rnasoclszoria osszehivott bizotts6gi iiles idopontjarol is rneghivot kell l<lilde'i ha a megisrnetelt ules nem az eredeti iiles napjara l<eriil kituzisre-. 80.A F'eliigyelo Bizottsdg iileseirol.iegyzok"onyvet kell vezetni" A.jegyzok6pyveket valasztott jegyzokonyv-vezeto vezetr, azl az elnoh, valamint a valarsztott jegyzokonyrz-vezeto hitelesitil(. A.iegyzokonyvnek t-artall'taznia kell krjlonosen: - a rnegjelent szarvazokepes tagok szamat (nev szerint), - a hat6rozatkepesseget, - a veglegesitett napirendet, - a hozott hatdrozatok szo szerinti kozleset, beleertve l-rat6lyr.rkat is, - a veglegesitett hatarozat szo szerinti l<ihirdetdsenek rogziteset, - a bizottsagi donteseket tdrnogatok, ellenzok ds tartozkodok szar-r-rdr. 8l.A Felligyelo 13izottsdg l-ratarozatairol az elpol< hatdrozatok konyvet vezet, alnelybol a ddntesel< tartalma, iclopontf a, hatdlya, illetve a clor-rtdst tarrogatok es ellenzok szdtlardrrya, szerndlye rregdllapitl-rato. A bizotts6gi hathrozatot az erintettekkel I 5 napon beltil ir6sban kozohri kell. t<ozldsi fb.rmaken t az elektronikr'rs frt is alkalrnazhato az drintett dltal elozetesen megaclot4t-1uij-+.imrc tortdr-ro elektrorrikus levelkuldessel" Az elekrror-ril<us levelliiftffi# :eii&*{f;id **nu.**r,*,.]l X&&i{*:"...**-

14 visszaigazoltnak kell lennie. Anrertnyiben hatarozartot terti vevenyes kli I clente rrykin t rdszire. az e-llall cirlr nem all rerrdell<ezeisre, ir postai Lrton l<ell kezbesiteni az irintett 82'A frelligyelo Bizottsdg koteles a l<ozgylilest tirjel<o ztatni eis anrak osszehir,6sat kezcleniinyeztri, ha arrol szereztucjomast, hogy a) a szervezet rn[ikocjese soran olyan "ictgszabdlysdrtds. vagy a szefvezer erc.lekeit egyebkent sulyosan serto csele l<rndny imulasztas) tortdnt, arnelynek tnegszlit-ttetise, vagy kovetkezrrrenyeinek elharitasa, rlletver enyhitise az i.tezkedesre.i.gosr-rlt vezetd szerv clonteset teszi szliksdgessi, b) a vezeto tisztsegviselol<, a f'elugyelo bizottsdg taglai lblelosscget megala,ozo tdny rrerlilt l-el" V" OSSZE FE ITFI E ETL ENSEG 8*l' Nerri lc'het vezeto tisztsegviselo LTzi akit biincselekndr-ry elkijvetese rniatt.iogerosen szabadsdgvesztes biir-rtetisrc iteltek, amig Lt blintetett eloelethez 1'l)zo clo h irtrirny o s ko vetl<ezmeny e l< a I o I n er-rr r-n e rr te s Li I t. 8zl' Nem lel'ret vezeto tisztsegviselo az, akit e lbglalkoz6stol.jogerciscn eltiltottal<. Akit valamely fbglalkozdstol -iogeros biroi itelettel eltilrottak- az eltiltas hat6l;ra alatt a'z' iteletben rregielolt tevel<enysiget fblytato.iugi szer-nel,\,, vezeto tisztsegvisclo-ie nem lehet 85' Az eltiltast kilnor-rdo hatarozarbarl lregszabott iclotartanrig rern iehet vezeto tisztsegviselo az, al<it eltiltottal< a vezeto tisztsegviseloi tevelenysegtill. 8(i'A vezeto szerv hatarozatl^rozatalaban ncul vehet rds'zt az er szemely, aici vagy akirrek koze I i ltozzatartozo"ja - kotelezettseg vagy fblelosseg etlol ntenlesiil, vagy - bhnlilyer-r trlits elonyber-r reszesiil, illetve a rrregkolenclo.iogligyletbe' egyebkent erclekelt. Nem minoslil elonynel< a Csongracl Megyei Corogok KultLrrirlis Egy,esLilete cel szcrinti.iuttatirsai kereteber-r a birrl<i altal megkcitei nelkiil igenybe 'e6eto ner' penzbeli szolgaltatas, illetve a t6rsaclalrni szcrvezet Altal iag6nak, a tagsirgi.ic-rgviszony alapj6n r-ry[ritott, tetesito okiratr-rak rlegf'blelo cel sre,iri jurrarirs. 87.Nern lehet elnoksegi tag, aki a) a l'elligyelo bizofisrig tagia, ;, 1/

15 l-i b) a Csongrad Mcgyci CorogOk Kurlturalis EgycsLiietevel rnegbizatasiur l<ivlili rn6s tev6l(enyseg kifbitesere iranyurlo egyeb "iogr,isronyban (pl. alkal'azirsbarr) 6ll, c) a csongrdd Megyei Gorogol< KLrltr-rralis Egyeslilete cel.ia szerinri iurtatasb'n reszesli[ / l<iveve a barki altal megl<otes nelkirt igenybe veheto, lern pepzbeni szolgaltatasokat is a csongriicl Megyei Gorogoi KLrlturirlis Lrgyesulete altal lagi6nak a tagsagi jogviszony alapjdn nyiritotf alapszabalypai< "megfblelo cel szeri nti j urttatirst/, d) a f-errtiel<bc'n 'reghatdrozott szerrelyek l<clzel i hozzatatlozclia. 88.Nern lehet a fbluigyelo bizottsag elnol<e a) aki az elnol<sig ragia, vagy tagla az a szerneiy, b) a Csongrdcl Megyei Gorogol< Kulturralis EgyesLiletevc'l a n-regbizathsal l<iviili nlas tevdl<erlysdg l<itl'itesere irinyurio eg;.,eb jirgviszonyban irll, ha a.jogszabaly nriiskeipp nem rerrcleikezik, c) a C-'songrad Megyei Corogol< I(urlturAlis Egyesi]lete cdl szerinti.iuttatdsabol r'6szesiil - kiveve a bdrki 6ltal rnegkoteis nelkiii igenybe veleto 'ern pdrrzbeni szolg6itatiisolcat, es a Csongrdcl Megyei G6rogol< Kr-rltLrrdlis trgyeslilete 6ltal iiflllil a tagsdgi.iogviszorry alapiai.i nyujtou, alapszabdlyi celnak rnegl'blelo iutiirtast".rl a fbntiekben'reghatarozott szemelyek l<ozeii hozzatartozola. 89' [Jir lnely l<cizhaszll(t szervezet rregszur-rdset l<oveto hdrorn dvig.c-'r lehet r,as kozlraszrru szerve'zet vezeto tisztsegviscloie az a szemily, al<i l<orabbal olyan kozlrasznu s'zcrvezet vezeto tisztsegviselo.ie volt - iurnak megszr,rnesel rlegelozo ket evben legalabb egy evig -, a) amely jogutocl nelkril szunt rneg nyilvirntartcltl ado* ds vamtartozdsat Lr) amellyel szemben az allatni aclolbl" ugy, hogy az allanti ado- es vanthatosagnal nern egyenlitette l<i, es vanrhatos6g jeientos osszegui aclohiirnyt rirrt c) arrrellyel szetnbetr az allami aclo- ds vamhatosag izletlezarls iltdzl<edest al lra I rrrazott, ru agy izletlezarast helyettesito bi rsagot szabott ki, cl) atrrelyrlel< adoszamdt" az allam i acjo- es vdrnhatosag az adozas rercljerol szolo torviny szerint l"el liiggesztette vagy torolte" 90'A Csor-rgriicl Megyei Gorogok Kulturalis Egyesr-ilete a vezeto tiszrsegviselot, a tdrrrogatot, az otlkintest, valanrint e szer".tylr kozeli hozzatarto,zo.jitt - a barki iiltal nregl<otes nelkul igenybe vehet6 szolgdltat6sok, illetve a tiirsacialrri szervezet dltal tagf dnak a tagsagi.iogviszorry alap"f dn nl,iritott, letesit6 ol<iratr_rak tneglelel6.ilrttathsol< l<ivetelevel - cel szerinti.jlrttat6sbar"r nem reszesf theti..t','" //// /"t'/.?_*--. a t----**.--.!f--*u ltili+xra*rnr:i lllr;1r*rt.--

16 91'A vezeto tisztsegviseltt, illetvc' enrrel<.iel6it szenrelv l<oteles valarrennyi eri'tett kozharszrl[t szervezetet elozeteselt ta"]el<oztatni, hogy ilycn Lisztsege-t egyiclef uleg mfs kozhasznfi szervezetnel is betolt. 92'Az eltrol<se-q illetve a fblirgyel6 bizottsirg tagia visszahivirato, ha az 6ri^tett az osszef-drhetetlensdg ltnn6ll6sdrol valotlanr-ri nyitatkozil< vag),val6tla' adatot szolg6ltat. A visszahiv6srol az Elrrok tesz jav'aslatot a Kozgyiilislel<" vl. A CSONGI{AD MEGYEI GOITOCOX KU LTUITTI LIS trc YESU LE'TE GAZDALKODAS,4 93"A Csor-rgrAcl Megyei Cordgok Kurlturriilis llgyeslilere mlikocldsc3nel< lblteteleit elsosorban az aliibbi lbrrasokbol biztosiria: a) rencles es p6rtolo tagok tagciijai, b) nemzetisegi onkonndtryzatok is civil szervezetek tanrogat6sai, c) p6ly6z'at Lrt"idn elnyert, illetve egyecli clijr-rtes alapjan lcapott rarnogathsok, d ) kijr I f'd I d i sze rvezetel<tol szannazo t6 rlo gatdsok, e) aclonrd:nyok es l'elai6nlasok, l) kozhaszrr[r tevekenysegbol szarftrazo bevetelek. g) vdllalkozirsi tevdl<enysegbol szan:nazo bevetelek" 94'A Csongrird Megyei Corogol< l(ulturalis Egyesliletdt a tagol< elsocllegesen nerr gazclasagi teveker-ryseg celjdra alapitottiik, vallalkoz6si tevekepyseget csak kizdrolag rndsodlagos jelleggel. a cdl"f ainak elerdset elosegitendo es koziraszn[r ce I i a i nal< tnegval os itdsa erdel<iben, a'zol<at nerr veszd lyezteive vegez. 95'A Csongr6d Megyei Gorogok KLrltLrralis Egyeslilete a gazcl6lkoclasa soran elirt eredrnenydt netn osztia fbl, azt az alap:;zabalyban meghatdrozotl tevdkepysegre Ir)l'(lllta. 96' A CsoLrgrad N4egyei Corogok I(Lrltr-rralis Egyesulete ttirtozasaiert es l(otelezettseg-v6llalrisaiert a Csongrdc'l Megyei Gorogol< I(gltr,rralis LrgyesLilete vagyondval f"elel" A tagol< - i1 tagclii megfizetdsdrr tirl - nerl tartoznak l'e le losseggel a C songr6d Megye i Gorogol< Ku I tiral i s Egyes i.i I ete tartozirsa iert. 97 "A Cso'grid Megyei Gorogol< KLrltLrriilis ligyesulete penz- ds szabaly szeru segeert az e h-r clk tartozi l( l'b I e I osse gge L 'agyonlezeleq - t Y:.---* _ r a].l_^. _-.-_-_.-,,_./,./', / - rft/ I '.d.ff -*t**... --**;: * :".

17 t Csor-rgrlid Megyei Gorogol< l(lrlt.r:ralis Eg5resLilete virltot, illetve rnas hitelviszonyl n-regtestesito ertekpapir-t nem bocsathart ki. 99"A Csongriici Megyer Gorogol< I(Lrlturalis Egyeslilet e az irllanrhaztartas alretrdszereit6l - a norlxativ tamogatds l<ivetelevel - csal< irirsbeli szerzocles alapj6n reszeslilliet tamogatdsban" A szerzoclesben r-neg kell hat6rozni a t6mogat6ssal valo elszamolas f-elteteleit es modiar. 100" A Csongrdd Megyei Gorogok I{urlturalis EgyesLilete virllall<ozasarrak leilesztesehez kozharszt-tit tevii<enysegct veszelyezteto prertekii Sitelt nern vehet fei; az iillaml-r6ztarlds alrendszercitol l<apott thrrrogarast hitel fbdezeteiil, illetve hitel torlesztdsdre nern hasznalhatia f"el. VtI. A CSONGITAD MIIGYEI GONOCOK I(UL]'URALIS EGYESULNTE KEI'VIS IlLE'TE l0l' A Csongrad Megyei Gorogol< Kr-rlturralis E,gyesiilerer az eh-rok on6lloan kepviseli. Az elnok akad6lyoztatasa esetdn az alelrrok is.jogosult ke;rviseletre. A Csongrdcl I\4egyei Gorogok I(LrltLrrAlis Egyesiilete kepviselerere az elnok 6ltal adott irdsbeli egyedi'reghatal'az6ssal barki.iogosuh. 102" A Csongr6d Megyei Gorogok hogy a Csorrgr'6d Megyei Gorogok eloirt, elonyontott, vagy nyolltatott atdirja a rrevdr" KultLrralis Egyeslilete "jegyzesdnek n-roclja, I(LrltLrrdlis Egyesiilete kezzel vagy geppel rnegnevezese 1'ole a kepviseletre "jogosult 103' A tagok, illetve a l<epviseletre.iogosurltak l<otelesek Gorogok l(urltr,rrdlis Egyesr_ilete keretdben, vagy tevekcnysegrol a l<ozgylilds vagy az elnok lblkeresere a i04' ( testti letr"rek ) beszdmo in i. a Csongrdcl Megyei erdel<eberr vegzeit f-ell<ero szer-nelynek Az Egyeslilet banksz6rr-rlala f-elett az elnok onalloan "jogoslrlt renclelkezni oiy rrodon, hogy al lnzkezelesi Szab lyzatban megl-ratarotittosszegl-ratar l"elett elozetes irdsbeli elr-r'ksegi.iovahagyds szul<s.g.r. Vlll" A CSONGITAD MEGYEI GOROCo x KULTURAT-'S EGyESUlnrn M U KODESENtrK NYILVANOSSAGA r7/

18 105. A Csongrirci Megyei Gdrogok I(irlturalis EgyesLilete rjrlil<ocleserrek, szolgiiltatdsairlal< is beszamoloi'al..yilv,rossiigiit a cisor-rgracr Megyer corogcll< I(LrltLrralis EgyesLilete irrterneres rvc-blapjan valo l(ozzetetel utidn biztositja" 106' A csongrdd Megyei Gorogol< KLrltLrrdlis Egyesiiler e az alapszabaly szerir-rti tc'vel<enysege es gazclalkoclasa legfbntosabb aclatait, ezek kozott az eves besza'lolot is kozhasznusagi 'rellel<let*et, az inter.'etes weblap"la' cverrte a lcozgyrilesi ellogacleist koveto 30 r-rapon bellil rnegiererrteti, is azok eler6etoseget legaldbb l<er evig biztositia" 107 ' A csorlg rid Megyei Gorogol< KLrltLrrhlis Egyeslilere iraraibti barl<i szabadolr betekinthet, azokat az irattarozds helyszfnerr ianulrliinyozsatj6l<, h.z iranti igenyliket az elnoknel< jelzil<, aki tiz napon betirl trz rge.ylo taggal egyeztetett idopontban biztositja a betel<intest. IX. A CSONGTT.AD MEGYEI GOROGOK KULTUITALIS IiG Y ES U LETIi M ECSZU IVUStr 108" A Csongr.6d Megyei Corogok - az egyesiiiet egy rn6sil< egyeslilettel - a l<ozgyiiles a ldoszlasarol hatitroz" - a birosiig fbloszlatia, - a torvenyessegi eilenorzesi eljaras vlrgy rxegdl I apitj a rnegszuinesdr, - a fizetesl<iptelensege rriatt irrclulr cis az egyc-sliletet a nyilvdntarthsbol I(ultLrr6lis EgyesLilete rnegszunik, ha egvesi-il (dsszeolvad, beolvacl )" eredrndnyekeppen a birosag megszunteti eliarhsban a birosdg n-regszi;nteti" torlik. 109" A csorlgrad Megyei Gorogok Kurltr-rralis Egyeslilete l<ozgyurlese cjont a t'egszlirrteto hatirrozattai egylitt a clso'gracl ti.gyei coro.or< I(LrltLrralis EgyesLilete vagyollaroi" Arnenrryiberr r1en1 sil<erlil.ro.,-,y", vagyon.li,-,t.rr ligyeben, hoz'i a L'gy a csongracl Megyei Gorogol< KultLrriilis EgyesLilete tagszervezetei egyenlo aranybar-r reszeseclnek a Csongrad Megyei Krrltur'6lis Corogol< Egyesiilete vagyondbol. Az fgy dtaclotl vagyo,t a alapszarbalyban rogzitett.ielerr alapelvnek megl'eletuln nett f'elhaszniini, a cso'gracl Nzlegyei cdrdgol<.klrltu16lis lrgyesuleteihagyonranyailak, szellcrnr irtcll<einel< es tallasztalatainal< melto Inegorzeserol i; kapcsolatainak apolasaro,l gorrdoskodas -'f rlal6 rnellett. i 7-\ j ll I;'-'**J;-- ''l*---. ":-*",. -1"- "-- :*Lt-, - '.',\, kl,t'o'"":"t''-

19 l9 l0' A Csongrad Megyei Gorogok KLrltLrralis EgyesLilete a kozhaszr.rlr uregsznndsekor.jogrillas koteles esedekes koztartozdsait renclezni, kozszolgaltat6sait rendezni, ilyen ell6tasara iranylrlo kotelezettsegeit idoardnyosan teiiesiteni I l' X" zantt RENDE,[, KEZESEK A Csongrdcl Megyei Gorogok l(lrlturdlis Egyesulete m[ikodese f'elett az Ligyeszseg gyakorol torvdr-ryessegi el I enorzest. I2' A Csor-rgrAd Megyei Gorogok I(urlturalis Egyesulete cjontesre logositott tl3" szei"ve altal hozott jogszabalyba iitl(ozo hatarozatot barnrely tag iogosr_rlt a bircsag elott 30 napolt bellil rnegtiitnacini" Az alapszabflyban nenl 'l-orvenykonyvrol szolo evi kozhasznr-r.iogdll6srol, valantint tarrrogards6rol szolo 201 I. CLXXV. ll4" szablilyozott kerdesekben a polgriri V, torveny es az egyesiilesi jogroi, a a civil szervezetek mlikodeserol es tv" rendelkezeseit kel l all<alrnazri. A C'songrdcl Megyei Gorogok Kulturalis Egyeslilere az eclcligr trodositiisokat kovetoen elkeszitett - egyseges szerl<ezetii alapszabalyat a szeged, 2014" oktober 02" napian tartotj" I<o?gyulese egyhar-rgu hararozattal,l(rvhhagyta trovernber 0l " napjaval torteno hatalyba lipessel. I i5" A Csongriid Megyei Gorogok Kulturrdlis [gyesiilete alapszabaly6t a Szegedi ]-orverryszeknek az elnok a szlilcseges mellekletekkel egyutt benylrjda" Kelt: Szegecl, oktober 02" a I r,-_..';."t..1"1.:. chroli --// "" "Z/,*/ /'\,/l fritelesito Az egyestilesi jo9r'61, a kozhasznu -iogdll6srol, valarrrint a civil szervezetel< nriikocleserol es tdmogatasdrol szolo evi cl-xxxi. tv. 3g.$ (2) bekezclese alap.ian igazolorn, hogy a letesito okirat egyseges szerkezetbe fbglalt szovege r.negf'elel a letesitool<irat-rrodositdsok alapjan trat6lyos tartalnanak. t-.. -,:' Ellenicrgyzetn Szegederr oktober 02-An D,r. Kelerr-tenZoltAl Ligyvclcl '. t: &sli*.;, :;. /,,,,

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE CSONGRÁD MEGYEI HELYI CSOPORT ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE CSONGRÁD MEGYEI HELYI CSOPORT ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE CSONGRÁD MEGYEI HELYI CSOPORT ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A társadalmi szervezet neve: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya A Magyar Coach Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület. 2. A szervezet nevének rövidítése: ---- 3. Az alapítás éve: 2010. 4. A szervezet működési területe:

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20 II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁL y A II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁLYA A Rákóczi Polgáror Egyesület Ordas (a továbbiakban: Egyesület) az Ordas Községi Önkormányzat

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

Á íí íí íí í ő Ü Á ő ő ü ö ö ö ő ö ö ö ö ő Á Á Á ő ő ö ö ö ő ő Ű ő í ú ő ö ő ü Ű ő í ő ü í ü Ó ü Ó ö í ö ű ő ú ö ö ü ü í Ó ű í ő ö Ó ő ű í í ö Ó ö ű í ő ű Ó ö ö í ö í ö Á í ö ö ű ö ű ö ő ű ö ö ö Ó ű ö

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei 1 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Magyar Vadászgörény Klub 2./ Az Egyesület rövid neve: MVK 3./ Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Ferret Club 4./ Az

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA - a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület alapszabálya

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület alapszabálya A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület 2. A szervezet nevének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

EDELWEISS MÓRI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szövegű alapszabály 2011. május 13.) I. Általános rendelkezések

EDELWEISS MÓRI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szövegű alapszabály 2011. május 13.) I. Általános rendelkezések EDELWEISS MÓRI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szövegű alapszabály 2011. május 13.) I. Általános rendelkezések Egyesület neve: Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület Székhelye:

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben