I' A tdrsacialtli szervezet neve: Magyarorszagi Gorogol< I(Lrlturralis EgyesLilete -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I' A tdrsacialtli szervezet neve: Magyarorszagi Gorogol< I(Lrlturralis EgyesLilete -"

Átírás

1 7,/.,_..l ft4agyaitoltszact Gonocox t<ult'u RALrS EGyrisu lnrn CSONGITAD MEGYEI HELYI CSOI}OTIT A LA I'SZA I}A L Y t" A l"rnlanos RriN DE LKEZESEK I' A tdrsacialtli szervezet neve: Magyarorszagi Gorogol< I(Lrlturralis EgyesLilete - Csorrgraicl Megyei LIelyi Csoporr 2' A tdrsaclah-ni szervezet rctviclitctt neve. Cisongriicl Megyei Cdro96k KultLrr.6lis EgyesLilete 3" Szelchelye:6721 Szegecl, Osztrovszl<y Lr l-evelezesi cinrc-: 6721 Szegecl, Osztr(tvszl<y, r-r. 6 5" A C'songrdcl Megyei Gorogok KurltLrralis EgyesLilete olyan l\4agyaror.szago' ijrrkdrrteserl litrehozcltt, onkorrnar-tyztrtlal r"endell<ezo szervezet, a'relv iele' alapszabillydban rreghatarozott cella alal<ult, nyilvirntarrott ragsaggal rt:rrclelkezik, es celi6nak eleresere szer"vczi tagjai tevdkenyseget. A Csongr.dd 1\4 egye i Gorogol< K ur ltu riil i s EgyesLi I ete.i ogi sremely, kozhaslrr ri-rr..u.r.t. 6" A Csorlgraci Megyei Gorogol< KLrltr-rriilis EgyesLilete alapftdsanak eve: ' A C-'sougrad Megyei Gorogok KLrltLrr6li:; EgyesLiletc pecser.je l<or alalclr. A i<iils6 l<orben llrto szoveg:,,magyarorszagi corofol( KLlltLr;alis Egyesi.ilete - ciso'gracl Megyei I lelyi C'soport"' A belso korben flrto szoveg.ielentese Lrgyanez goroglil: "l lol"trtottrcoq ru)')"oyoq E)'ir1vc,rv ouyycrpiug - T'oru1rc4 o;r.yctvc,ror1 Nopr.ri Cisongrdcl"" Kozdpen a szervezet.ielvenye" 8' Az egyeslilet.ielvenye: A gorog zaszlo es Szegecl V6ros ci'erd.ek grafil<ai l<ompozicioja ory 'r6don, hogy r<oztur< az osszer<otokapocs a nap, kil'eiezverr a l<ozos potltot a napltny umorn es a napfdnyes IJellasz l<ozott. ()' A (lsorrgrircl Megyei corogok KurltLrrirlis EgyesLilete kozverlen. politikai tevel<enysdgc't llenl fblytat, szervezete pdrtokt6l fiiggetlen, azoknzrk ta'rclgathst rerr. ;rffi. 'y,it. :'-.I "/.i' - -t,.',r'',, t- \ ": ',,/,/b...r:,-_.,.,, ":^._ -,,'i';tr..;, -

2 I [" A CSONGRAD MEGYEI GOTIOCTIX KULTUNAIIS EGynsU LETE ce[,ja. T<6zHASZN U TEVIIKENYSEG E l0'a Csorrgrfd Megyei Gorogok KLrltLrralis Egyesulete tevikcnyseget ijnirlloar-r es fiiggetlen li I vegzo nernzetisdgi c i v i I szeru.r.{-o,.,rel ynel< ce I j a : a) A C'songrird nlegyei gortigol< egysrigbe torloritdse, aktivizdl6sa 6s bevondsa a kozclsseg, illetvc az Egyeslilet tnunlcirjaba, nernzeti es l<lrlturulis iderrtitasurk rlegorzdse ds rr-regerositdse, "iogaik es erc'lel<eik vecleln-re. es l<epviselete" b ) A gorog nyel v tov6bbm ir ve r dser-rek, oktatasana [< nr cg;sr.ru.lr.r." c) A gorog kulturilis ds netnzeti l-ragyorn6nyol< dpoleisa is ndpszerlrsitese. ci') Az atryaorszdghoz ffizocto l<apcsolarol< iipoldsa, a rnagyar-gdrog kapcsolatok lb.jleszteseben valo alctf v rdszvetel" e) A Magyarorszagon tevekerrykeclo gorog nerrzetisdg,i szervezetekkel torteno kapcsolattartds es egyuttm[il<odes. 1) A megye nenlzetisegi szel'vezeteivel valo kapcsolattrlrtirs es egylittmrukocjes" g) Margyar es gordg dllarri, egyhazi. onl<onldrtyza'r.i eis egyeb tarsaclalni intezuenyel<l<el' egyesiiletekl<el valo l<apcsolattartas, eglyi,itt-prut."o6.u" lr) A klilloldon dlo gorogoket osszefbgo szervezetekben valo reszvetei. I l.a Csor-rglircl Megyei Gorogok sz6l6 201 " evi CLXXIX. tv. I rnegvalositasdt kctzvetve seeiti. KLrltLrrhlis irgyesulete er nerrlzetisegel<.iogairol I 5"$ es I I 6.$-aiban rneghatarozotr l<ozf'elaclarol< 12'A Csongrdcl Megyei Gorogok Kultr.rrdlis lrgyeslilete ciljai pregvalosir6sa erclekeberl kli Ioncisen a kovetl<ezo kozhasznr-r tevel<enyse gekei vegzi : a) klrlturriilis rer-rciezvenyeket (pl. l<iallithsokat, eloaclasokat, tancia'fblya'rokat" lblklortal6ll<ozokat), ifjtrsagi es sporr.r"enclezveny,eket (pl. tabor"ok es tor.nak.;, i<oztissegi ilsszeioveteleket, iinnepsdgeket, nernzetisegi nyeivol<tartg klrrzusol<at, gllsztl'oltorniai estel(c[ szcl'vez. b) kiadvdnyol<at szerkeszt es acl l<i, vagy.ielelrtet meg elektronikus uton, c) gyirjten-rir-ryeket, konyvrirrat rarr fbnn, d) l<utatdsokat vdgez, e) hor-rismereti l<ir6ndr-rl6sokert szervez" l) a nemzetisegekke l l<apcsolatos erclekl<epviseletet lolvtat. I.; I t.

3 l3"a CsongrAcl Mcgyei Gorogdl< Kr-rltLrralis Egyeslitete rlint l<ozhasznu szervezet neln zir.ia l(i, hugy taeairr l<ivlil tlas ls rdszesi.ilhessen a l<ozhasznir szo lgiiltatasa ibol. l4"a Clsongr6cl Megyei Gorogok Kulturdlis Egyesrilere 60 rraporr bellil koteles kerni a l<ozhasznlrjogallas tcirleset, ha a kozirasznlrva minosites f-elteteleincl< nerl fblel nteg" III. TAGSAGI VISZONV l5'a Csongriicl Megyei Gorogol< I(LrltLrralis llgyeslilete tagja az lrgyeslilet celkituzeseit trin-rogatitr. az alapszabdly renclellcezdseit lrag6rai*ru. kotelezo'ek isrneri el, ds az abba' loglart r<orelezettsdgeknel< eleget tesi. l6.z\ tags6gi viszony lel-ret rencres, lrartolo es tiszteletbeli: tt) Rencles tctg lehet az a magdt :-r gorog nernzetise ghez tartoz6nak vallo Csorlgrdcl megyeben lal<ohellyel renclelkezo tenreszetes szernely, al<i l-nagyar itllarlrpolgar, vagy a Magyar l(oztdrsasdg reri-ilcten dlla'il6 lakhellyel rerrcleil<ezo netl rlagyar di Iampolgiirr. tr) Partol(t tqg lehet az a Csongrdcl megydben lal<ohellyel perrclelkezo lerrriszcles sze mely, aki az EgyesL'ilet cell<itlizeseivel azor-roslrl, i1 gdrogseghez. illetve gorog kulturdl-roz l<ozel dll, toviibba az llgyesrilet 6ltal szervezett progt"eltrol<at I"ettdszeresen lirtogatja, anrrak rnurnk:i.i6r apyagi es erl<olcsi tdrnogatdssal segiti. c) Tiszleletbeli tttg leliet az, al<i kiemell<eclo tevdkerryseget llitetr l<i a l<et nep c:; o rszag baratsaget e s egy iittm rikocl ese tercr n " 'i. Az. Egyesiilet aiapito tagjainak nevc" LJngi ljerencne Exarc lr os'z A1t o sztoli sz. Exarchosz Aposztol iszrre l(iss Vincerrc Dedl< Istv:inne I)urosz Alexandrosz Puroszne Nugy Magdolna '"; i;._1'.';- S.ir'.r... '_'.-,,t*-. *?u. * '".,.:i. 4}f,*"1...*-*' -/t i,,,/'t 'r., -\'

4 i\4 rindok i I(d I man r-re Meleg Anclras Iluzatnanisz Kosztasz l8'az egyesuleti tagsdgbar tortino f"elvetel egyenr irasbeli nyrlarkozat (l<erele'r) alapjan torterril<. r\ tagol< -- rendes, pdrtol(i es tiszteletbeli tagol< tovabbial<ba' egylitt : tagok - fblvetelerol az elnohseg clont" A 1o; f'elvetel iranti l<ezderirdnyezest barki irhsban benylrithat)a az!tnohnek, aki azaz erl'okseg ele terjeszti' A tagokat az elnokseg az 6 " porrt szerirrt veszi lbl. A h,atarozatot erintettel az 63. pont szerirrt lcell kozolni. A hatarozat ellen ^2. "iogorvoslattal a kozgylileshez lehet fbrclulni. A renclc's tag a kozgylrlesen szavazati.iogiit az einokseg dltai torteno r''ervetelet l<oveto.,-, gyllu,.olhartia. l9'a rendes ds pirrtolo tagok lcotelesel< a rnegallapitott eves tagcliiat targyev ^i[r'i,s 30-ig megtizetni az Egyesiilet LlAzt f'enztar]aba r/ag] dtlrtalpi az Egyeslilet szanil6 jara. 20.A tagdij ives osszege: Ft. ffieg; 2l 'A rendes es piu'tolo tagol< eves tagcliia ugyanakkora iisszeg" A 62. eletevliker betolto rcndes es p6r"tolo tagok az eves tagdij osszegenek f"elet fizetik" A 24. eletevlil<et be neu toltott rettcles es pdrtolo rugo[ menteslilnel< atagdif fizetes alol. 22'A tagok acjatairol, azok tagcliibelizetes;cilol az elnok napral<dsz nyiiviirrtartasr trezet" 23'A tagsiigi.jogviszony a tag irasbeli lcdrelrnire sz[.ineteltetheto. A szlinctelteteis icl6tartarneira a tag rnenteslil a tagdiifizetesi kotelezettseg alol, vlszont nelr gyai<orolhatja a tagstigi.iogvrszorrybol fakaclo.jogait, es nem reszeslil a tagol<pak iar"o kedveztreuyes szolgaltatasol<bol" A szlineteltetesre vonatl<ozo kerelnre.t az elnok fr6sbarr hagyja.jova. 24" A tagsdgi viszo'y az elnijkhozirfilzett irasberi trelkul ntegszlintetheto. A tagsdrgi viszony a beerkezese napj6tol sziinik meg. be.ieler-rtessel b6rmikor, inclol<olas l<erelemnel< az elnol<hoz tortenci 25 " A l<ozgyiiles harrnincnapos hatdridovei irasban lbirnondhatia a tagsagi -iogviszonyt, ha a tag nent lblel ureg az alapszab6lyban megl-rataroz.afr tagsaer "jogviszony letesitesi lblteteleknek. A ragsagi.iogviszony" rtt,r"i4;rffil-; l<ozgy[iles szavaz6ssal, egyszer'li tobbsegget --ctonr. a tagsagi j.,g;ftffiif; lblmor-rdasrol szolo hatdrozat nreghoz:rtal6val rnegsziir-rik. ;'-" ;#*j *o* -- o,, lel*-l::,i t'',.-/ '/'I/,, z' L"t "'t-- -, "

5 26'A l<ozgyiil6s rnegszlintetheti a tagsagi viszonyt, ha a tag "jegszabalyt, azalapszabaly eloirasait, vagy a kozgyules hataro zatat durvan rlegserti, vagv a tagdiilizetes esedekessegetol szamitott egy even beltil nern llzer tagsagi cliiat. A l<izdr'6sra csal< altl<or l<erulhet sor, lta u tr["t rrrulasztirsa vagy az Egyesliletet serto tevel<enysdge trregszlirrtetesele az elnok elozetesen irasba' ligyelrreztette" lelhivta, dc' a tag ennek hatasara sen-r potol-ia mr-rlas ztasat vagy nen-r valtoztat tevel<enysegen" A tagrrak biztositani kell a veclekezesi^;ogat. A kizarasi.f avaslatot az elnok tcr-ic'szti a l<ozgyulds ele^ 27 'A tag kizara sarol a kozgyirlds szavazassal, egyszerlr tobbseggel clorrt. A tagsagi.i ogv i szon y a kizaras ro l szo l o hatdrozat nr egh o-lata l a v al rr egs=i' i l<. 28' A kizaro lratarozalot ir6sban, rueginclol<olva l<ell l<ozolni akiz1,rttaggal, kizarast l<i'-ronclo h'tarozat'reghozatal atoi sza'r itott 3 0 naporr bel Lil " 29.A torles alkai'razhato, ha a tenrdszeies sze'rely tag erclemlo nregiiliapitirsa, valarrir-rt a torles; vegrehait6 ru u), bes;zdnrol a l<ozgylilesnek. meghalt. lr rerry hitelt elnok lbladata, arrrelyrol 30" A rencjes tagol<.jogoslrltak l<lilonosen: a) a Kozgyules iisszehivas6t l<ezclernenyezni" b) a Kozgyliles napirendjere "i'vasla.ot erorer-jeszte'i, c) a l(cizgyiil6sen tandcskozasi es szavazati "ioggal rdszt venni, f'elszcilzlri, l<ercjesel<et f"eltenr-ri, javaslatokat is dszreveteleket tenni, d) az ligyeslilet szervezetdben tisztseger vdllalri, e) reszt vehet az Egyesuler tevekenysegdber ds rerrclezvdnyei', f) az EgyesLilet szolgaltat6sait, eszl<ozeit rriegl-ratarozott lgtetelc,l<,relleti igcllrybe venni. I I' A pa rtolo is tiszreletbeli tagol<"logosultal< l<iilonoser: :i) a Kozgyiilesen tanacskozasi^ioggal reszt venni, b) reszt az llgyeslilet tevekenysegeben 'ehet eis r-erclezvdryein, c) az Egyesrilet szolg6ltatdsait, eszl<ozeit nieghatar ozott l"eltetelel< igenylre venni. 'rellett 32. A rendes tag koteles: a) a'z alapszabalyban elfbgadott cell<itlizesrrek pregf-eleloep tarsaclalr-rli es erkolcsi magatar"tirsirval L1z EgyesLiletirez prelto l<il"ejteni, llelll veszelyeztetheti az egyestilet celjanak rnegvalositiisirt" / /,/,/, /'//! ln

6 b) a rdbizott es vallalt fbladatokat elvegezni, c) eieget tenni az alapszabalyban meghat6rozott l<oteiessegeinel<, d) egyesiileti tevekerryseguk soran kotelesel< betartani irz alapszabirlyr, az. I]gyesLilet egyeb szabalyzatait valamirt azlrgycslilet v3lasztott szer.ver altal Sozott hatdrozatokat" e) a'z Egyeslilet kereteben, vagy erc'lekeben vegzett tevdl<enysegrot a l"ell<ero szeurdiyrrel< (testliietrrel<) besziunoini. 33" A piirtolo es tiszteletbeli tag k6teles: a) ei eget tent-t i az alapszaba y ban rnegfrauirozott kote tessegei 1 cl<, b) rrern veszelyeztetheti arz egyesiliet celjhnal< nregvaiosftas6r. IV. A CSONCI{AD MEGYEI GOITOCOrc K U LTUITAITS trgyeslj LE'I-E SZEII.VEZ.ET'V, A. A I(OZCVUI-ES l4'a Csor-rgrzicl Megyei Corogok I(Lrlturrdlis; EgyesLilete legt'obb irirnyito szerve a liirz{rviiles. -i5.a k(izgylilesr a rendes tagok alkotjal<. 36.Pilrtoi6 es tiszteletbeli tagok tan6csl<ozasi joggal vehernek rdszt a kozsvliliserr. 37.A kozgyiiles hatdskor"dbe rartozik l<ulon6sen: a) a rendes, partolo es tiszteletbeli tagoi< f'elveteie esetdben.iogorr,,oslat elbirdl6sa 6s a rag kizdr6sa, b ) az al apszab6l y rrregirl I ap itdsa, mocl os i tasa, c) az e ln.kseg t;igj ai'al<'regval asztasa, v i sszah i vasa, es dijazasanal< nregallapitasa, d) feltigyelo bizottsag tagjainak rrregvalasztasa es visszahivasa, es clijazhsanak rriegri lllllf tisa" e) az eves kiiltsegvetes r'egallapitasa cis 1') az rigyintezo es kepviseleti szerv '-r(rclositiisa" eves beszarrroloiar-rak ellbgaclasa, heiyzeterol szolo^ielentdsenek es a kozhasznr.rsdgi rnelleklet - eitogaclauil*'ilti:"...-,....*{i;:;;:. i7 t ' t*nurrr'.,*., fr 1 11 ::: : i:;: * : 1 1.; 1"':",i3.,1 :'',:,::? v' ::7':.' :" u : : f,u'. sy 3' ii r 11 {-uer w1 -

7 l-r) napi rer-rcl el fogad6sa, I evezeto el nok,.i egyzokonyv-vezeto es szav azatszdrn I al ok m e gva I aszteisa, i) a vezeto tisztsegviselo fbletti munkdltatoi.jogok gyakorlaser, 5a a vezeto tisztsegviselo az Egyeslilettel rrrunkaviszonyba' all,.) az F.gyes Li I et'regszlindsdnek, egyes Li I es6nel< es szetva I asarak elhat6roz6sa" k) a rendes, illetve par-tolo tagok tagsagi dfjainak erneldse, l) a tagsagi.logviszorry Egyesulet 6ltali fblmondasa,. nr) az olyalr szerzodds rnegkotesenek jovdhagyasa, arrelyet azegyesulet sajat tagi6val, vezeto tisztsegviselojevel, a fblligyelobizottsag tagl6val vagy ezlt hozzatartozo.j dval kot, r-r) a.lelenlegi es kor6bbi egyesi.ileti tagok, a vezeto tisztsegviselok vagy r16s egyesiileti szervel< tagiai elleni ktirteritesi igenyek errlerryesiteserijl valo dontds, o) a v6lasztott konyvvizsg6lci rregvdlasztasa, visszahivirsa es cjf iazasdnak meg6llapit6sa; es p) a vdgelszdrlo16 kiielolese. 38.A kozgyliles nem nyilvdnos, Ltzen a l.agok, az elr"rok altal pregl-rivottak es tanacskozasi joggal rer-rdelkezo szenrelyek vehetnek reszt. A kozgyirles evente ' legalabb egy alkalornntal ulesezik. A l<ozgyulest az elnok hivja ossze a kozgyules idoponda elott legaldbb B nappal. A n"reghivot a l<ozgyulis iclopopqa elott legaldbb B nappal az Egyeslilet honlap.;dn.,,r,, Itell tennr" kozzd 39.A meghivonak tartahnaznia kell a kozgyiiles rnegtartasanak icl(rporrtjat, helyet es a rlapirendi pontokat" A rneghivoban a - hatdrozatkeptelelseg, rniatt tartando - tregistnetelt kozgyliles idopontirit is l-el kell tiirrtetni" A megisrn,jtelt l<ozgyiiles az eredeti kozgyiiles nap"f ara is kitiizheto. 40"A2 uiles osszehiv6str frdsban tortenil< Elektronil<us levei rbnn6idba. ker1rl megkuldesre a nleghfvo azon tagol< rdszdre, akil< elozetesen megacital< e-gail cirniiket" Az elektronikus levelklilclesnel< visszatgazoltnak l<cll ienpie. Azan tagok reszere, akil< nern rerrdelkeznek elektronikus levelezesi cimrnel, vagy elozeteserl llel-n adt6l< rneg errrail cimliket, postai frton kerfrl rleeklilclesre- a rregl"riv6. 4l.l-la azok es cel rnegjelolesevel az ossze:; rencles tag lll0-e, er lelligyelo bizotts6g vagy a birosdg k6ri, ossze kell hivni a kozeylilest" o'! ):.:e,t:]u::'::fliy: fd1_besit3set6l,ulgr, T ozzetetetetol szamirom 5 laporggsh:- a tagok ds az Egyeslilet szcrvei az elrroktcil a rrapirer-rcl l<ieges;riteset.l.drhtr&;f,'.i

8 l<iegcszftes indokoldstival" A napirerrcl kie.geszitesenel< targyaban az elnok jogosult clonter-ri. IIa a napirencl kiegdszitese ilanti kdrelernrol.u elnok nern diir-rt vagy azt ellrtasftia, a kdzgylrles a napirencl ellogaclasrircii szol6 hatarozat t ncghozata l6t n-rege [ 6zoen t<u l ijn clont a napi ren cl l< i egeszi tesene-h targyaba'. 43'A kozgy[iles szetrlelyes reszvetellel elektronil<r-rs frtop is lelolytathato, ha a kozgyliles tagiainal< szelndlyazonossaga az igenybe vett c-lektronil<urs irton nreglbleloerl igazolhato' dokurrnentalhiito" Az elel<trorril<us irton torte'o Lrlesezes csak olyan online progralr haszndlattal tijrtc{rrhet, anrely r.even a tagok szettielyazcltlclssaga rvebl<atlera hasznalattal azonosithato es a tasol( l<ozotti kol csorrds es l<orldtozasrnertes l<o'r' un i kric i o biztclsi tott. ou l,lif',:lil1tf:t a kozgyiilds, hit a sza\/ltzlrtr loggal renclell<ez6 rer.rctes tagol<nak [0h[ lr lclc jclcn r un. ;15'llatiirozatl<eptelensdg esetdn a kozgytilest 30 napon beli.il [rjra ossze kell hfv'i, es a utasodszorra osszel-rfvott kozgylilest :r hatdrozatkdptelen kozgyliles iclopontidt l<ovcto 30 napon beliil r-neg is kell taltar-ri" A masoclszorra osszjrivott l<ozgyules az erecleti rlapirenclbe f'elvett l<erclesekben a nrc'gjelentek szarlirra telcrrtet nelklil hatdrozatkepes. A masoclszot'ra osszehivott kozgyiiles iclopontjhrol is rnegihivo1 kell klildeni * ha a nlegisn-retelt l<ozgylrlds nenr az erecleti kozgylrles rrapjdra kerirl kitiizcsre-, atrelyben tbltlintetni, hogy a m6soclszorra osszehivott l<ozgyiiles iiz crecleti napirendbe ['elvett i<6rclesel<ben a lregielentel< sziiprirra tei<rrtet nelklil halarozatkc!pes. 46'z\ Csongrdcl Megyei Gorogol< Kr-rlturriilis Egyeslilete hatarozatait - beledrr'e a szerlelyi l<drclesel<et is - nyilt szavazassal es egyszer[i szotobbseggel hctzztt rreg. l<iveve az altt'ltszab6ly lnodositisa cs i-iz bgyeslrlet celjhnak rndciositasa, valamint a'z i:gyeslilet n-regszur-resdrol szolo cjontes. Az EgyesLilet alapszabalyanak rn6dositdsaltoz a.ielen levo tagok harornr-regyecles szotobbseggel hozott halarozata szukseges. Az Hgyeslilet c(iljanal< n-rodositasahoz es az bgyesiilel rrregsziirldser6l szolo l<ozgylilesi clonteshez a szavazati.joggal rencjelkeio tagoh harontrregyecles szotobbseggel hozott hertarozata szlikseg.r. srouazategyenloseg esetdn irjra kell szavaztatri, ismdtelt szavazategyenloseg esetin a l<irclest elvetettnel< kell tekirrteni" Tagkizdrasra vonatkoz6 dontej r-neghozatalakor a. l<iziirni szanclcjkozott tag szavazatij ogat nenr gyal<oroll-rartia" : 47 'A tisztsegvisclok n'regvalasztasar-ral a koz,gyulcs barmely tag"iavaslatiir-a, egyszerii tobbseggel levezeto elnokot es szavazatszamlalo bizottsag& valaszt, amely tagpi kc)zlil nlegvdlasztia elr"rol<et, alci nenr inciulhat az egyeslileti elnoksdg.,"r. iidrnilty tag.iavasiatot tehet az elnol< szemelyere" Azelnol< rnegvalasztas6l-toz.a tele/ltsv.o rerrdes tagol< legaldbb 213-anak szl.azlrtrl sziiksdges, a sz*tvlvzas ritk;s- o.q$ci.a.'*'\ " ;;:-- -i/; :v / -4-.

9 Javaslatot tesz az elnokseg tovabbi ket tagiara, al<iket a l<ozgyules l<etfrallaclos szotobbseggel, nyilt szavazdssal valaszt ineg" n, elnol<valasztas 2 vagy anndl il?f,it'o't eseten tdbbfbrdlrlos, es a lcgl<c'ver.bt,ruuazaror szerzo,iel.lt az aclort lordulo vr:ge'n l< iesik. 48'A kozgylilers Lilescirol jegyzokottyvet [<r:ll vezetrri. A jegyzol<oryvel<er valasztott "jegyzokotryv-vezeto vezeti, azl a levezetoelnok, valaniint 2 l"o sztli:rzartszarrilalo hitelesitil<' A l<ozgyuilcts Inegl<ezclesc'l<or nyilt szavaziissiii es egysze*i szotobbseggel kerul lllegvrilasztdst'a a lcvezeto elnok, a ^jegyziil<onyvvczeto es 2 lo szavazatszanlitlo. A szavazatszarll6lol< rogzitil< a napirendi por-lt sordn rncghozott hatdrozatol< esetdben leadott- - igen/ ncrr/ tlrtcjzl<clclott - szavazatok szd'rdt" A.iegyz.korryvr-rek tartainraz'ia l<c.i I1uIorrose' : - a rnegielert szavazokepes tagoli szarr-rat (nev szerint). - a hatdrozatkepesseget, - it \ r'glcgesitctt rrupir.endct, - a hozott hatiirozatol< szo szerinti l<ozlestjt, beleertve hatdlylrkat is, - a veglegesitett hatdrozat szo szerinti kihircleteserrek rogziieset, - a kozgylilesi clonteseket tdrrogatok, ellenzol< es tartozkoclok szatnat. 19"A kdzgyliles hatirrozatairol az elnol< hatarozatol< l<on.yvet vezet, a'relybol a clontesel< tartaltlla, iclopontja, hatalya, illetve a dontest tarnogatok es eller-rzok szduraratlyit, szetnelye rnegdllapithato. A l<ozgylrlesi hatdrozatot az erintettekkel l5 r-rapor-r beltil iraisbar-r kozolni kell. I(ozlesi fbrrnakent az elektrorril<us frt is alkalrrrazhat6 az er"intett altal el6zetesen rr-regaclott e-rnail cfrrrre torte'o e lel<troniklrs levelklilciessel. Az elektroniklrs levelklilclesnek visszargazoltnak l<ell lcrrnie. Arlrenrlyiben az cir-rr nenl rill r"enclelkezeisre, a herlarozatot tdtlivevet-rycs krildemerlykdnt postai irton kell kezbesiteni az drintett rciszdre. I}. AZ ELNOI(SEC 50'Az elrlol<seg tagiai az elnol<, valamint az alelnok es gazciasagi vezeto, akiket az e-lnol< ajanlasdval r,'alaszt (hiv vissza) a kozgyiiles r-regy dvre. 5l. Elso vezeto tisztsegviselok neve tls lakcit,e: Elirdli: Ungi fjet'enctle (szliletett PapadopLrlr-r Fotini, lal<cir-r.r: Szegecl, Oroszliur r-r. 4" ilt4 ") Alelnol<: Purosz Alexandrosz (lal<crur: Szegerl, Maros n.46" IIll13^) Pinztaros: I(iss Virlcdne (szuletett MincsoPulu Anna, lakcirn: Szegecl, T r.a.f1ol,u, 7-) 52.A2 ehokseg do't rigyekben, 'rindazon az a.lapszabaly nem 'relyeket 6'ogggg*y1_, utetl a kdzgyiiles hatdsl<ijrebt:. ; I -g;1.';i.,:.-t'7r" r..'fft:";l'' /',y''/,t \- --' i.'. - /,'nl v.'

10 53. Az elnokseg l-ratdskorebe tartozik kulonosen: a) a tagok f-elvetele, b) a kozgylrles ele ter"jesztendo napirerrcli pontok elokeszitese, c) a kozgyulesi hatarozatokbor kovetkezo tee'clok rregh'tarozasa szarniira" cl) a perrzkezelesi szab6lyzatban meghatiirozott Ligyertel< fbletti -jovahagy/rsa, e) tagdil aloli f-ehnentes es egyeb lceclvezlneny biztositasa. az elnok kiaddsok 54.A2 elrrokseg tagiai csak a rencles tagok l<oziil valaszthatol<" 55" A gazclasdgi vezeto - az elnol<rrek tortdno utolagos beszarnoldssarl * ell6tja,l hazi penztari ellenori es a Pl,nzkezelesi Szabdlyzatban rneghartarozott leladatokat., elokesziti az eves beszarnolot es koltsegvetdst" 56.A2 elnol<seg hatdrozatkdpes, ha a 3 lobol l<etten.lelen vannak. 5l'Az elnol<seg iileseit szukseg szerirrt, cle legalabb fdlevente egy all<alornpal tnegtartla. Az elnolcseg tileseit az elrrok hiv^f a ossze az iiles iclopontja elott legalabb B nappal. A rneghivor az elrroksegi iiles iclopontia elott legalllbb g rrappal az Egyeslilet honlapjdn - rrreghivonak tartalmaznia kell az elnoksdgi r-iles megtartasanak iclopontjat, helyet 6s a napir"er-rdi pontokat. A rneghivoban a - hatarozalkeptelenseg piatt tarrtanclo - rnegismetelt iil6s idopontjdt is lel kell tlinterni. A ;negisrner.lt iit., az erecleti elrroksegi Liles napiara is kituizheto. 58'Az Liles osszehivasa f rasbar-r torter-ril<. Hlektroni[<us level fbrma-iaba' kerlil nregklilclesre a rlegl-rivo azorl tagok reszire, al<ik elozetesen rnegacltdk e-r1ail cirnliket" Az elektronikus levelklilclesnel< visszaigazoltnak l<ell len'ie. Azon tagok I'eszere, akik nelt-l rendelkeznek elektrorrikurs levelezesi cinrr.nel, vagy elozetesetl llelr adt6k meg cirnuiket, postai uton l<erlil rnegklilclerr.-'u rnegl-rivo" 59.A2 elnoksegi Liles szernelyes reszvetellel elektronil<us utoll is lefblytath ato, ha az Elnokseg tagiainak szenllyazonossaga az igerrybe vett elektror-riklrs frton rnegleleloell igazoll-rato, dokurtrentalhatc't" Az elektronikus irton torter-ro Lilesezes csak olyarl online prograln hatszniilattal tortdnhet, amely, riven 1 tagok szenllytrzorlossaga webkar-nera hasznalattal azonosithato es a tagoi< kozotti kolcsonos es l<orlatozdsmentes konrmunikacio biztositott ' /.-',/,'/ \ '/ '/. -',,/,i. t-\ ' " l: "t'*'-"'1.r,_.- * "+,,,-- ri ii'"--""' ""' -,*.*: '' 1" d#" *a F!i*{6Jbniij*:i;i.:.., :.- ffir'j.$ils'"-

11 60'llatarozatl<eptelenseg eseten az. elnol<segi lilest 30 napon bellil [rjra ossze l<ell hfvni, ds a rnasoclszort'a osszehivott illest a hatarozatkeptelen elnol<segi iiles idoporrtiiit l<ovet(i 30 na1:on betlil n-reg is l<ell tartani. A mdsoclszorra osszehivott elnoksegi iiles idopontirirol is rneghivi;t t.tt l<iilcierri - l-ra a,.1egir,.,-,etelt Liles ner, az eredeti elr-rol<scgi Liles nap"i6ra l<e.-il l<itr_izesre-" 6l 'Az Elnokseg hatdrozataiit nyilt szavazassal es egyhangu clortessel hozzarreg. 62'Az elrrokseg Lileseirol.iegyzokotty'vet l<ell vezcr.i. A "jegyz6konyveket virlaszrort 3egyzokonyv-vezeto vezeti, azt. az elnol<, valamint a vhlasztcltt "iegyzol<o'yvvezeto h itel csiti k. A "i egyzokony'vnel< tartal n-razn ia ke l l l<lj loncjse'. - a 'regjele't szavazcikipcrs tagol< szii'dt (neiv szcrir-rt)" - a hatarozatkepessdget, - a reglegesitett nupir.errdet, - a hozott hatdrozatok szo szerir-rti l<6zldset, beleertve i-ratdlylrl<at is, - a veglegesitett hatarozat szo szerinti kihircletesenek rog,zitescil" - az elnol<segi clor-rteselcet tanrogatok, ellenz6k ds ta;tozkclclok szairnat. 63'Az lilr-rokseg l.ratarozatairol az elr-rok hatiirozatok konyvet vezer,.'relybol il dontesek tartalttta, idopontia, hatdlya. illetve a clontest tar-nogatok es ellerrzok szitt]larirnya, szetnilye rregdllapithat6. Az elrrol<segi hathrozar;t az erintettekl<el 15 rlapon beltil frdsban kozcilrri lcell. Kozlesi fbrrnakdnl az elektronil<urs irt is all<almazhato az erintett altal elozetesen megaclott e-pail ci'rre torterro e lel<tronil<lrs levelklilclessel. Az elel<tronilcus levelklildesnel< r,isszaigazolt'ak l<ell lentrie' Arllerrtlyibetr az e-r"nail ciur r-lerr all rencjelkezcsre, a hatarozatot tdrtivevdrryes ktildenlenyl<ent postai frton kell l<dzbesiteni az erintett reszdre" 64 " Az Elnokseg koteles a kozgylrlest iisszehivni a szlil<seges intezl<eclesek rlegtdtele celjabol, ha a) a'z Egyesiilet vagyolta az esecldkes tartozasokat rrerr j"eclezi: b) az l]gyeslilet elorelathatolag lteu.t lesz kepes L). tartozasoj<at eseddl<essegl<or telj esiten r ; vagy c) trz Egyesrilet celjair-rak elerese ves;relybe kerlirt. A kozgylrlesen a tagok kotelesel< az osszehf vasra ol<ot acjo kori.il'e'1, t'negszutntetise crdekeben itltezkecldst tenni vagy az EgyesLilet rnegszli'teteser.ol L)()lliLnI C" AZ ELNOK 65'A cso'grdd Megyei Gorogok KLrltLrrdris Egyesurete Ligyirtezeser az el'ok lat^ia el. Al<a<lalyoztatdsa ;ogosr-rltsdggal 6rdllo kepviseleri.iogkorrel lrltia el ezr a

12 ll 66'Az elrlol< cjolrt trinderl olyan ligybc'n, arnely nem tartozrl< tt kozgyiiles es az elnokseg hataskorebe" 67 "Az elntil< a l<ilzgyrilesrrek tartozil( fblelosseggel, o virllal l<otelezettsdget, gyakorolia az utalvarlyozasi, l<iachranyozasi.r '.rrirl.ultatoi;ogkor-t" O lblligyeli a konyvelest, a penzligyi tevel<enysiget, a l<ozgyr-rles eli ter.jeszti az eves besz6nrolot is a k<tzhaszn[r niellil<letet. 6S"conclosl<oclik a l<ozgyliles es az elr-rijkseg osszel-rivasarol, Lilesei'ek le,rezetclsdrol, ellirtja a rrapi operativ teendoket, az egyesi.ilet 'erveben palydzil<. 69"lavaslatokat ter" eszt az elrrol<seg ele, gonclosl<oclik a l<ozg,rrr-rles 6s az elnol<seg hateirozata i rral< vdgreltaj taisdro I. 70'iliztositia az alapszabaly es az lrgyesliletet erinto jogszabalyol< rer-rclelkezeseipek betartdsdr". D. A FELUCYEL6 BIZOTTSAG 7I "A FelLigyel6 Bizottsag 1'elacJata a C'sor-rgracl l\4egyei Cordgol< KLrltLrr6lis Egyesiiletc' alapszabalyban rogzitett tevekenysegenel<, gazcldlkgdasapak fblya''ratos c'lle'orzese eis a kozhasznu tcvdkeryseg fbllrgyelete. - 72'A lreliigyelo ISizottsag miikoclcrseert a l<ozgylrlesnel< lelel. A tisztsegviseloktol "ielentist, a szervezet munkaviillatoitol t6.iekoztatast vagy lblvilagositast l<erhet, tovabbii a l<ozhaszrl[r szervezet kdnyveibe es irataiba beteki.thet, azokat nregvizsgalhatya. 7 3.A ircltigycl6 Bizomsag elnokbol es 2 taebol ali. 74'A lielligyelo Bizotts6g elnoket es tagiait 4 evi idotartarnra a kozgyules irgy, hogy eioszor elnokot valaszt, ma.icl annal<.iavaslatar"a l<et tagot. rendes tag valaszthato a bizottsdgba, ds bamelyik rencles tag teiret erre v6laszt ja Barrnelv a.jarrliist" 75.A F'eltigyelo Bizottsdg er'okc 6s ket tagia tanacskozasi.ioggar rdszi elnokseg Lileseirr. vehel ;rz 76'A [reliigyelo Bizotts6got az elrrdl< hivla dssze az liles elott legaldbb g raiip.,c..a--" n]egl]ivot erz Liles iclopontja elott legal6bb 8 nappal az EgyesLilet t'rc,,rlat;1n{1;;;: :.. ':, l*-t:i',;.,,r,,r.,.'l],".-.,,/',/ t,/. ', E;iili:r,,,,^*.," /ll '\ r! l /^%/ \-

13 ti '\\,',ri'i/,;,1:.r,.irri i: r,i: ;i):,: ',i r',',r - kozze kell tenni. A rneghivonak tattalmaznia kell a f-eliigyelo bizotts6gi Liles rregtar-t6s6nal< idopontiat, helyet es a 'apirendi pontokat' A rneghivoban a - l-rat6rozatkeptelenseg miatt tariar-rcjo - rnegismetelt ules idoporitjdt is fel kell tlintetni" A rnegisrnetelt iiles az ereclerr tiles ipjara is kituzheto' Az liles akkor hat6rozatkeipes, ha a 3 l'obol ketten ielen vannak. A bizottstig hatdrozatait rryilt szavazassal es egyhanglr dontessel ltozza rneg. 7l 'Az iiles osszehivdsa irasban torterrik. Elektronikus level fbrrnajaban kerlil rnegklildesre a rrreghivo azon tagol< reszere, akik elozetesen rr-regaclt6k e-rnail cirnliket. Az' elektronikus levelkiildesnek visszatgazoltnak l<ell lennic. Azon tagok rdsziire, akik nem rendelkeznel< elektronikus levelezisi cirrmel, vagy elozetesen nel'11 adtak rreg erlail cimliket, postai irtol kerlil rrregklildesre a rrreghf vo" 78.,A Felugyelo Bizotts6gi liles szemelyes reszvetellel elektronikus utor-r is lefblytatl-rato, ha a bizotts6g tagjainak szen lyazonossiiga az igelybe vett elektror-rikus fton megl'"eleloen igazolhato, ciokumer-rtalhato" Az elektronikus irto' torteno lilesezes csak olyan onlirre prograln l-raszndlattal tortenhet, arneiy rdven a tagok szer-ndlyazouoss6ga webkamera I'raszr-rdlattal azonosithato es a tasok kozotti kol csonos es korl Atozasrnentes komrr un i kacio b i ztos itott. T9.Hatarozatkeptelensdg eset6n a lbltigyelo bizottsagi lilest 30 napon beli.il Lrira ossze kell hivr-ri, is a t-nasodszorra osszehivott Lilest a hatarozatkepteien bizottsagi Liles idoponq6t koveto 30 napon beliil meg is l<ell tartani. A rnasoclszoria osszehivott bizotts6gi iiles idopontjarol is rneghivot kell l<lilde'i ha a megisrnetelt ules nem az eredeti iiles napjara l<eriil kituzisre-. 80.A F'eliigyelo Bizottsdg iileseirol.iegyzok"onyvet kell vezetni" A.jegyzok6pyveket valasztott jegyzokonyv-vezeto vezetr, azl az elnoh, valamint a valarsztott jegyzokonyrz-vezeto hitelesitil(. A.iegyzokonyvnek t-artall'taznia kell krjlonosen: - a rnegjelent szarvazokepes tagok szamat (nev szerint), - a hat6rozatkepesseget, - a veglegesitett napirendet, - a hozott hatdrozatok szo szerinti kozleset, beleertve l-rat6lyr.rkat is, - a veglegesitett hatarozat szo szerinti l<ihirdetdsenek rogziteset, - a bizottsagi donteseket tdrnogatok, ellenzok ds tartozkodok szar-r-rdr. 8l.A Felligyelo 13izottsdg l-ratarozatairol az elpol< hatdrozatok konyvet vezet, alnelybol a ddntesel< tartalma, iclopontf a, hatdlya, illetve a clor-rtdst tarrogatok es ellenzok szdtlardrrya, szerndlye rregdllapitl-rato. A bizotts6gi hathrozatot az erintettekkel I 5 napon beltil ir6sban kozohri kell. t<ozldsi fb.rmaken t az elektronikr'rs frt is alkalrnazhato az drintett dltal elozetesen megaclot4t-1uij-+.imrc tortdr-ro elektrorrikus levelkuldessel" Az elekrror-ril<us levelliiftffi# :eii&*{f;id **nu.**r,*,.]l X&&i{*:"...**-

14 visszaigazoltnak kell lennie. Anrertnyiben hatarozartot terti vevenyes kli I clente rrykin t rdszire. az e-llall cirlr nem all rerrdell<ezeisre, ir postai Lrton l<ell kezbesiteni az irintett 82'A frelligyelo Bizottsdg koteles a l<ozgylilest tirjel<o ztatni eis anrak osszehir,6sat kezcleniinyeztri, ha arrol szereztucjomast, hogy a) a szervezet rn[ikocjese soran olyan "ictgszabdlysdrtds. vagy a szefvezer erc.lekeit egyebkent sulyosan serto csele l<rndny imulasztas) tortdnt, arnelynek tnegszlit-ttetise, vagy kovetkezrrrenyeinek elharitasa, rlletver enyhitise az i.tezkedesre.i.gosr-rlt vezetd szerv clonteset teszi szliksdgessi, b) a vezeto tisztsegviselol<, a f'elugyelo bizottsdg taglai lblelosscget megala,ozo tdny rrerlilt l-el" V" OSSZE FE ITFI E ETL ENSEG 8*l' Nerri lc'het vezeto tisztsegviselo LTzi akit biincselekndr-ry elkijvetese rniatt.iogerosen szabadsdgvesztes biir-rtetisrc iteltek, amig Lt blintetett eloelethez 1'l)zo clo h irtrirny o s ko vetl<ezmeny e l< a I o I n er-rr r-n e rr te s Li I t. 8zl' Nem lel'ret vezeto tisztsegviselo az, akit e lbglalkoz6stol.jogerciscn eltiltottal<. Akit valamely fbglalkozdstol -iogeros biroi itelettel eltilrottak- az eltiltas hat6l;ra alatt a'z' iteletben rregielolt tevel<enysiget fblytato.iugi szer-nel,\,, vezeto tisztsegvisclo-ie nem lehet 85' Az eltiltast kilnor-rdo hatarozarbarl lregszabott iclotartanrig rern iehet vezeto tisztsegviselo az, al<it eltiltottal< a vezeto tisztsegviseloi tevelenysegtill. 8(i'A vezeto szerv hatarozatl^rozatalaban ncul vehet rds'zt az er szemely, aici vagy akirrek koze I i ltozzatartozo"ja - kotelezettseg vagy fblelosseg etlol ntenlesiil, vagy - bhnlilyer-r trlits elonyber-r reszesiil, illetve a rrregkolenclo.iogligyletbe' egyebkent erclekelt. Nem minoslil elonynel< a Csongracl Megyei Corogok KultLrrirlis Egy,esLilete cel szcrinti.iuttatirsai kereteber-r a birrl<i altal megkcitei nelkiil igenybe 'e6eto ner' penzbeli szolgaltatas, illetve a t6rsaclalrni szcrvezet Altal iag6nak, a tagsirgi.ic-rgviszony alapj6n r-ry[ritott, tetesito okiratr-rak rlegf'blelo cel sre,iri jurrarirs. 87.Nern lehet elnoksegi tag, aki a) a l'elligyelo bizofisrig tagia, ;, 1/

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben *

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben * A Magyar Csaladtortenet-kutato Al a p s z u b a l y a Egyesiilet a modositasokkal egyseges szerkezetben * Az alapit6k a hatalyos jogszabalyok szerint 2011. januar ls-i Kozgyulesukon elhataroztak a Magyar

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú Egyesület 2./ Az Egyesület székhelye: 8230. Balatonfüred, Móra Ferenc utca 3/C 3./ Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Alapszabály A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya amelyet a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: egyesület) 2014. június 18-án megtartott rendkívüli közgyűlése fogadott el, a módosításokkal

Részletesebben

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Budapest, 2014. április 7. ALAPSZABÁLY A Mobil És Internetes Kommunikáció az X Generációnak

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2015. április 18. napján megtartott közgyűlése a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület. Alapszabálya

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület. Alapszabálya A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület (továbbiakban Egyesület) jogi személyiséggel rendelkező egyesületként végzi tevékenységét.

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet)

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) ALAPSZABÁLYA (a 2014. május 20-ai módosításokkal egységes szerkezetben) Nyilvántartásba vétel száma: 8338 Budapest, 2014.

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete, valamint a BGF PSZF Zalaegerszegi Intézete, mint jogelődök és

Részletesebben

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület MABE Magyar Belsőépítész Egyesület 2004. március 23-án kelt, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. Törvény (Ectv.),

Részletesebben

MAGYARORSzAGI ETREND-KIEGESZiTO GYARTOK ES FORGALMAZOK EGYESULETE korabbi modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt ALAPSZABALYA

MAGYARORSzAGI ETREND-KIEGESZiTO GYARTOK ES FORGALMAZOK EGYESULETE korabbi modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt ALAPSZABALYA MAGYARORSzAGI ETREND-KIEGESZiTO GYARTOK ES FORGALMAZOK EGYESULETE korabbi modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt ALAPSZABALYA I. Altabinos Rendelkezesek 1.1 Az egyesulet neve: Magyarorszagi Etrend-kiegeszito

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Az alapszabály módosítását a Veszprém Megyei Sportszövetség közgyűlése a 2014.11.20/7 határozatával, 2014. november 20-án jóváhagyta.

Az alapszabály módosítását a Veszprém Megyei Sportszövetség közgyűlése a 2014.11.20/7 határozatával, 2014. november 20-án jóváhagyta. Veszprém Megyei Sportszövetség 8200. Veszprém, Wartha V. u. 3. A VESZPRÉM MEGYEI SPORTSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Az alapszabály módosítását a Veszprém Megyei Sportszövetség közgyűlése a 2014.11.20/7 határozatával,

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával elfogadott módosítások alapján

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával elfogadott módosítások alapján A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete a l a p s z a b á l y á n a k e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l á s á r ó l a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. / Az egyesület neve: FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület, mint közhasznú szervezet a bűnözés áldozatainak támogatására és a bűncselekmények

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben