BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Gottgeisl Rita.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Gottgeisl Rita."

Átírás

1 k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 12. szám, december T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A számviteli törvény 1 változásai Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló Osztalék negatív tárgyévi eredmény esetén Hibahatárok új szabályai Támogatásból beszerzett eszközök felújítása A skontó várva várt módosítása Készletek Eszközök értékvesztése Anyagköltségként elszámolt rezsi A számvitel és az új adók kapcsolata Gottgeisl Rita évi adóváltozások 3 Biztosításokkal kapcsolatos változások Az adóalap-kiegészítés megszûnése A béren kívüli juttatások Társadalombiztosítási változások Bonácz Zsolt Az áfatörvény évi 5 változásai Üzletág értékesítésének adózása Adómentes, Közösségen belüli termékértékesítéshez kapcsolódó változások Fordított adózással kapcsolatos módosítások Elektronikus számla A számlamegôrzés szabályai Alanyi adómentesség értékhatárának emelése Számla elôírt adattartalmának változásai Gyûjtôszámlára vonatkozó szabályok dr. Sallai Csilla Az év végi tôkeproblémák 9 megoldását segíti a Gt. változása Alultôkésítés Tôkeemelés Pótbefizetés Értékhelyesbítés Új elôírás alultôkésítés esetére Ügyvezetôi felelôsség Az igazgatóság felelôssége Év végi árfolyam átértékelések hatása BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA A számviteli törvény változásai Év végén nagyobb hangsúlyt kapnak az adótörvények módosításai. Pedig a helyes adóalap megállapításához egy tökéletes számviteli elszámolás szükséges. Nem mindegy tehát, hogy az adózás elôtti eredményt terhelô gazdasági események elszámolása rendben van-e. Nézzük, milyen módosításokat tartalmaz a számviteli törvény. Mikrogazdálkodói egy sze rû sí tett éves be szá mo ló 2012-re lehet utoljára sajátos egyszerûsített éves beszámolót készíteni. Ezt az egy sze rû sí té si mód szert fel vált ja a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló, amely hasonló könnyítéseket tartalmaz elôdjénél, de a vállalkozók szélesebb köre alkalmazhatja majd. A mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóra vonatkozó 2013-tól alkalmazható szabályok egy kormányrendeletbe kerülnek, ami várhatóan még 2012 decemberében nyilvánossá válik. Egyszerûsített éves beszámolóját saját választása alapján az a könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozó készítheti el a kormányrendeletben szabályozott módon, akinél két egymást követô üzleti évben a mérleg fordulónapján a nagyságot jel zô aláb bi három mutatóérték közül bármelyik kettô nem haladja meg a határértékeket: a) a mérlegfôösszeg a 100 mil lió fo rin - tot, b) az éves net tó ár be vé tel a 200 mil lió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkozta tot tak szá ma a 10 fôt. Az értékhatárt és a könyvvizsgálati kötelezettségét is figyelembe véve tehát bárki választhatja. Ezzel a lehetôséggel már Kft. is él het, míg a sajátos egyszerûsített éves beszámolót csak jogi személyiséggel nem rendelkezô társaság választhatta. További különbség, hogy a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámo ló vá lasz tá sa ese tén a vál lal ko zó válasz tá sá tól leg ha ma rabb há rom, mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóval lezárt üzleti év után térhet el. (A sajátos beszámoló alól nem lehetett kijelentkezni.) A mikrogazdálkodói be szá mo ló részletes szabályai kormányrendelet hiá nyá ban még nem is mer tek, de az elô - zetes szakmai tervezet szerint az azt vá lasz tók be szá mo lá si kö te le zett sé ge lényegesen egyszerûsödik. A beszámoló csak mérlegbôl és eredménykimutatásból áll, kiegészítô mellékletet nem tartalmaz. A beszámoló elkészítése során és a könyvvezetésben sincsenek a mikrogazdálkodó döntését, választását igénylô lényeges elemek, ezért a mikrogazdálkodó nem készít számviteli politikát, fôkönyvi könyvelése pedig rög zí tett szám la tü kör al kal ma zá sá val történik. Az értékelési kötelezettség is jelentôsen egyszerûsödik, számos, számítást igény lô té tel nem lesz az esz köz be ke rü - lési értékének része, néhány mérlegtétel kimutatása nem engedélyezett, a rövidebb idôszakot átfogó, üzleti évek közötti tételek idôbeli elhatárolási kötelezettsége megszûnik. Nem lesz külön szabályzatuk az értékcsökkenésre, hanem a társaságiadótörvény szerinti kulcsokat kell alkalmazni uk. Ez elôny és hát rány is le het, ezért véleményem szerint a magasabb számviteli eredményben érdekelt vállalkozások maradnak a hagyományos módszer mellett. A javaslat (hangsúlyozom, javaslat és nem elfogadott szabály) szerint az A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja

2 2könyvelôk lapja Sztv. 60. (2) bekezdésétôl eltérôen a valutapénztárban lévô valutakészlet, a devizaszámlán lévô deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve köte le zett ség fo rint ér ték ét az üz le ti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan nem kell át szá mí ta ni. Az az nem kell az év vé - gi átértékelés hatásával számolni. Osz ta lék ne ga tív tárgy évi ered mény esetén A gya kor lat ban nem volt egy sé ges az el - járás negatív tárgyévi eredmény melletti osztalékfizetés esetén. Véleményem szerint ed dig is az volt a he lyes meg ol dás, amit most a tör vény is tar tal maz, de a kétkedôk számára most már egyértelmû a fel adat. Ar ról van szó, hogy ne ga tív tárgy évi adózott eredmény esetében, amennyiben történik osztalékfizetés, és ahhoz a szabad eredménytartalékból is használnak fel összeget, az eredménytartalékból felhasznált, eredménykimutatásban bemutatott összeg az osztalékként az eredménykimutatásba beállított összeggel egyezik meg. Ezáltal a mérleg szerinti eredmény a negatív tárgyévi adózott eredménnyel azonos összegû lesz. Hi ba ha tá rok új sza bá lyai A nagyobb méretû, magas mérlegfôösszeggel rendelkezô társaságok számára a számviteli törvény jelentôs összegû hibára vonatkozó, 500 millió forintos alsó korlátja a többi vállalkozáshoz képes lényegesen kevesebb. A módosítás szerint annál a vállalkozásnál, amelynél a mérlegfôösszeg 2%-a nem ha lad ja meg az 1 millió forintot, a középsô oszlopos beszámoló az 1 millió forintos hibánál lép be. A várakozások szerint ez mind a na gyobb, mind a ki sebb vál lal ko - zások adminisztrációs terheit csökkenti. Az vál to zat lan, hogy a hi bá kat és hi - bahatásokat abszolút értéken elôjel nélkül kell az összeszámításnál figyelembe venni. Ha ugyanolyan összegû eredményt növelô és eredményt csökkentô hibát találunk, ennek eredményre gyakorolt hatása nulla ugyan, de a hibahatást kétszeresen kell figyelembe venni. Ezzel egy idôben hatályon kívül helyezôdik a lényeges hiba definíciója. Egy hi bá nál te hát csak azt kell meg ál la - pí ta ni, hogy az je len tôs-e vagy sem. Azt már nem kell vizs gál ni, hogy a je len tôs hi ba lé nye ges-e vagy sem. Így a ko ráb bi beszámolók ismételt közzététele teljesen megszûnik. Tá mo ga tás ból be szer zett esz kö zök felújítása A támogatásból beszerzett, illetve a térítés nélkül kapott eszközökhöz a számvitel ben ha lasz tott be vé tel-el szá mo lás kapcsolódik. Ezen eszközök késôbbi esetleges felújításakor, illetve átalakulás során történô felértékelésekor jelenleg is sok vi ta van a szak em be rek kö zött is, hogy a fel ér té ke lés so rán ke let ke zô többletet figyelembe kell-e venni a halasztott bevétel feloldása során. A módosítás szerint a többletértéket egyértelmûen nem kell figyelembe venni a feloldás során, tekintettel arra, hogy ez esetben elválna az eszköz eredeti bekerülési értéke és a hozzá kapcsolódó halasztott bevétel. Ha figyelembe vennénk a bruttó érték változását, akkor új feloldási arányok alakulnának ki. Ezzel bonyolultabbá válna a halasztott bevétel feloldásának szabálya, jelentôs adminisztrációt eredményezne, és ezt évek óta több vagy ke ve sebb si ker rel pró - bálja a törvényalkotás elkerülni. A módosítás azt is tartalmazza, hogy ha a hasz nos élet tar tam a ha lasz tott be - vétel képzésekor tervezettekhez képest meghosszabbodik, akkor a halasztott bevétel feloldásánál az eredeti hasznos élettartamot kell figyelembe venni, a hasznos élettartam meghosszabbítását figyel men kí vül kell hagy ni. Azt javaslom, a beruházás aktiválásakor, illetve a támogatás folyósításakor tervezzük meg a támogatás feloldásának üte mét is úgy, mint ahogy az ér ték csök - ke nést is. Eh hez már biz to san nem kell hozzányúlni, és minden év végén csak elôvesszük a táblázatot, és lekönyveljük az arra az évre jutó támogatási összeget. A skon tó vár va várt mó do sí tá sa Az Sztv. 84. (7) be kez dés o) pontjában és 85. (3) be kez dés o) pontjában a legfeljebb a késedelmi kamattal arányos szövegrész helyébe az a szerzôdésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendô ellenérték 3%-át meg nem ha la dó szö veg lép. Mit je lent ez? Eddig a skontó esetében a késedelmi kamattal arányos részt a pénzügyi mûvelet ráfordításaként, míg az azt meghaladó részt rendkívüli ráfordításként kellett elszámolni. A gyakorlatban a skontó mértéke azonban a késedelmi kamat mértékétôl szinte minden esetben és lénye ge sen több volt. Ezért a tör vény mó - dosítása a gyakorlatban kialakult helyzetet tartalmazza. A jö vô ben a pénz ügyi mûveletek eredményeként kell elszámol ni a 3% vagy an nál ki sebb mér té - kû engedményeket. Nem kell te hát azt vizsgálni, hogy hány napos fizetési határ idô he lyett hány na pon be lül utal nak. Kész le tek A számviteli törvény 2012-ig hatályos szövege alapján nem sorolhatók be egyértelmûen azok az eszközök, amelyeket a vállalkozó értékesítési célra szerez be, de átmenetileg használatba veszi azokat. Az adóhatósági ellenôrzések kapcsán hallottam olyan eset rôl is, hogy át so rol tat ták ôket a tár gyi esz kö zök kö zé, de olyat is, hogy azt készletként kell kimutatni. Idetartozhatnak például az autókereskedések által használt bemutató autók, reprezentációs célú autók (tesztautók), egyes kereskedelmi, bemutatási, kipróbálási célt szolgáló berendezések vagy egyes speciális, egyedi megrendelésen alapuló munkafolyamat elvégzéséhez szükséges gépek, gyártó eszközök, informatikai eszközök. Ezeket az eszközöket a késôbbiekben általában beszerzési értékük alatt, de az eredeti beszerzési ár közelében értékesítik. A módosítás az egyértelmû besorolás érdekében ezen eszközöket a készletek közé, áruként rendeli elszámolni, függetle nül at tól, hogy ezen esz kö zök be szer - zése, elôállítása és értékesítése között megvalósul azok használata. A készletek közötti kimutatás természetesen így kizárja az értékcsökkenés elszámolását, illetve értékesítéskor egyértelmûen az eladott áruk beszerzési értéke között kell kimutatni. Esz kö zök ér ték vesz té se Van nak olyan esz kö zök, ahol a vál lal ko - zó rendelkezésére álló információk alapján a piaci érték (a várhatóan megtérülô érték) tartósan és jelentôsen a könyv szerinti érték alatt van. Az értékelés idôpontjában a múltbeli adatok, illetve jövôbeni várakozások szerint is meg lehet állapítani a piaci értéket. Egyértelmûsíti a számviteli törvény, hogy az olyan beszerzett eszközöknél, ahol ez a különbözet nem támasztható alá legalább egyéves adatokkal, az értékváltozás tartóssága akkor is megállapítható, ha az értékkülönbözet véglegesnek mondható. Anyag költ ség ként el szá molt re zsi Már 2012-tôl ha tá lyos az a mó do sí tás, hogy a bekerülési (beszerzési) érték részét képezi, azaz az anyagköltségek között elszámolhatók a földgáz, a villamos energia és az ivóvíz beszerzése esetén a külön jogszabály szerint kötelezôen fel-

3 könyvelôk lapja 3 számított díjak, tételek viszont csak akkor, ha a földgáz egyetemes szolgáltató, a földgázkereskedô, a villamos energia egyetemes szolgáltató, az ivóvíz-szolgál ta tó szám láz za ki a föld gáz, a vil la - mos energia, az ivóvíz végfelhasználójának (fogyasztónak). A földgáz, a villamos energia beszerzéséhez kapcsolódó díjak egyszerûsített elszámolását viszont indokolt az egyetemes szolgáltatótól való beszerzés mellett a földgázkereskedôtôl, a villamosenergia-kereskedôtôl történô beszerzés esetére is kiterjeszteni, tekintettel arra, hogy számos fogyasztó (végfelhasználó) nem egyetemes szolgáltatóval, hanem energiakereskedôvel van szerzôdéses kapcsolatban. A szám vi tel és az új adók kap cso la ta Talán érdemes még kapcsolatokat keresni a 2013-as év újdonságaival, a KATÁval és a KIVÁ-val. A KA TA ese tén a Bt. és a Kkt. ki - kerül a számviteli törvény hatálya alól. Ab ban az eset ben, ha meg szû nik a KATA alanyisága, akkor az evásokhoz hasonlóan visszakerül a számviteli törvény hatálya alá, és nyitómérleg készítésére kötelezett. Ami az evásokhoz ké pest vi szont kü - lönb ség, az az, hogy ne kik a nyi tó mér le - get nem kell könyvvizsgálóval hitelesíteniük. A KIVÁ-t választó vállalkozások egy ér tel mû en a szám vi te li tör vény hatálya alatt maradnak, hiszen az adóalap megállapítása számviteli elszámo lás ered mé nye kép pen ha tá roz ha tó meg. Míg az elôbb a be vé tel adóz ta tá sa történik, ezért elegendô a bevételi nyilvántartás, a KIVA a pénzforgalom változását, azaz a bevételek és kiadások különbségét adóztatja (a személyi jellegû kifizetések mellett), ezért számviteli elszámolásra van szükség. Böröczkyné Verebélyi Zsu zsan na GOTTGEISL RITA ROVATA évi adóváltozások Idén ismét különös kihívást jelentenek a törvényváltozások, mert a 2010 elôtti 45 nap 30-ra csökkentéséhez talán hozzászoknánk, de hogy még e sorok írásakor is van a Parlament elôtt elfogadásra váró törvénytervezet, az nagyon megnehezíti a felkészülésünket. Jelen cikkben a már elfogadott törvényben szereplô, érdeklôdésre számot tartó személyijövedelemadó-változásokat mutatjuk be, azaz a biztosításokkal, a szuperbruttóval és a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos tudnivalókat. Biz to sí tá sok kal kap cso la tos vál to zá sok Az üzleti biztosítók a biztosítások különbözô formáit alkották meg a vállalkozások számára. Alapvetôen ezek célja a kockázat mérséklése és/vagy a hosszú távú öngondoskodás fedezetének biztosítása volt. Azonban egyre több esetben lehetett tapasztalni, hogy a biz to sí tá so kat adó meg ta ka rí tás ra aján lot ták azok ér té ke sí tôi. Er re az adó - hatóság is felfigyelt, és a mostani törvényváltozás keretében szabályozta az egyes biz to sí tá sok sze mé lyi jö ve de - lemadózásának elôírásait. Ennek követ kez té ben az Szja tör vény több elô - írása módosult; átfogalmazták ôket, és más helyre kerültek a törvényben. A másik lényeges változás az, hogy 2013-tól egyes meghatározott juttatásként adózik a kifizetô által megfizetett adó kö te les biz to sí tá si díj ben összevonandó jövedelemnek minôsült az ilyen jövedelem. Az új megfogalmazás szerint a biztosítás lehet: kockázati biztosítási célú, befektetési-megtakarítási célú. Adóköteles biztosítási díj, ha más személy fizet a magánszemély biztosítottra kötött biztosítási szerzôdés alapján biztosítási díjat. Jellemzôen ez történik, amikor a munkáltató-kifizetô köt a magánszemély (munkavállaló) biztosítottra biztosítási szerzôdést. A díjat a munkáltató fizeti, a magánszemély a kedvezménye zett [Szja tv ]. Ek kor az adó - kötelezett a magánszemély. Ettôl eltérôen ez nem minôsül bevételnek a magánszemélynél, ha a biztosító szolgáltatására a díjat fizetô lesz jogosult. Ebben az esetben a biztosítási esemény bekövetkeztekor a díjat fizetô mun kál ta tó kap ja a biz to sí tó ki fi ze té - sét. [Szja tv. 7. (1a)] Azon ban ez utób bi eset ben, ha a biz - tosítási szerzôdés késôbb úgy módosul, hogy a biztosító teljesítésére a biztosított vagy más, de nem a dí jat fi ze tô vá lik jo - gosulttá, akkor a szerzôdésmódosítás idôpontjáig megfizetett díj a módosítás idôpontjában, egy összegben lesz adóköteles biztosítási díj. Az adókötelezettséget semmissé teszi, ha a jogosulttá váló magánszemély megtéríti a más által megfizetett díjat. Néz zük ezt egy pél dá val! A ki fi ze tô olyan biz to sí tást köt, melyben a biztosított az ügyvezetô. A biztosításnak van egy kockázati része; halál esetén a kedvezményezett az ügyvezetô felesége. Ha 10 éven belül nem lesz biztosítási esemény, azaz nem hal meg az ügyvezetô, akkor ún. lejárati szolgáltatásra a kifizetô jogosult. A halál esetére szóló rész kockázati biztosításnak minôsül, így ez adómentes. A le já ra ti szol gál ta tás (ide ért ve a vis sza - vá sár lá si jo got is) alap ján sem lesz adó - kötelezettsége az ügyvezetônek, mert erre nem ô jogosult, hanem a kifizetô. Ha idôközben változtatnak a szerzôdésen, és a lejárati szolgáltatásra az ügyvezetô lesz jogosult, akkor a szerzôdésmó do sí tás idô pont já ban adó kö te les jövedelemmé válik az addig megfizetett biz to sí tá si díj, a koc ká za ti rész kivételével. A jövedelem egyes meghatározott juttatásnak minôsül, és az adót a kifizetô fizeti. Ha a kifizetô nem minôsül belföldinek, akkor a magánszemély összevont adóalapba tartozó jö ve del me lesz, és esze rint kell az adó - kötelezettséget megállapítani. Új fogalomként került a törvénybe a kockázati biztosítás meghatározása. A kockázati biztosítás olyan sze - mélybiztosítás, amelynek nincsen lejárati szolgáltatása, és nincs visszavásárlási értéke. Idetartozik bármely biztosításba fog lalt, koc ká zat ra el kü lö ní tett rész. Ezek azok a vegyes biztosítások, melyek ugyan élet biz to sí tás ként kez dôd nek, mert az a cél juk, hogy ha lál eset kor tör - tén jen a szol gál ta tás, de ez zel együtt van olyan tar tal muk is, hogy ha egy bi zo nyos idôtartam eltelik, és a biztosított életben van, ak kor is fi zet a biz to sí tó. Ezek ben az esetekben kiemelten fontos, hogy a szerzôdés elkülönítve tartalmazza, mekko ra a ha lál eseti kockázatra jutó díj. [Szja tv ] Személybiztosítások [Szja tv , ]: életbiztosítás, balesetbiztosítás, betegségbiztosítás. Életbiztosítás: a biztosító szolgáltatása a természetes személy halálakor, megha-

4 4könyvelôk lapja tá ro zott élet kor el éré se kor tör té nik. A szolgáltatás lehet egyösszegû kifizetés vagy meghatározott idôszakban történô járadékfolyósítás. Nyugdíjbiztosítás: olyan életbiztosítás, amikor a biztosító szolgáltatása a nyugdíjjogosultság megszerzésekor lesz ese dé kes, és a szer zô dés már leg alább 10 éve fenn áll. Betegségbiztosítás (vagy egészségbiztosítás): a biztosított betegsége esetén nyújt szolgáltatást a biztosító, ez a szolgáltatás lehet az egészségügyi szolgáltatások költségeinek megtérítése is. Balesetbiztosítás: a biztosító baleset miatt bekövetkezett halál, egészségkárosodás vagy rokkantság esetén fizet egy ös szeg ben, akár já ra dék for má já ban vagy nyújt egyéb szol gál ta tást. Járadékbiztosítás: olyan életbiztosítás, melynek során a járadékot legalább 10 évig biz to sít ják, nem csök ke nô összegben és legalább évente egyszeri kifizetéssel. A kockázati biztosítások díja adómen tes a mi ni mál bér 30%-át meg nem ha la dó ér ték ben [Szja tv. 1. szá mú mel - léklet 6.3.]. Az értékhatárt meghaladóan fizetett biztosítási díj egyes meghatározott juttatásnak minôsül, és ennek megfe le lô en kell utá na az adót és az egész - ségügyi hozzájárulást megfizetni december 31-ig értékhatár nélkül adómentes a kockázati biztosítás díja, a visszavásárlási értékkel nem rendelkezô baleset- és betegségbiztosítás, és összevonandó jövedelemnek minôsül az adóköteles biztosítás. Nem lesz adómentes a biztosítás, ha a biztosító a szerzôdésben meghatározott jogcímeken a biztosítási díj 30%-át meghaladó engedményt nyújt. Ennek egy speciális esete és adómentesnek minôsül, ha az en ged mény re a dí jat fi ze tô jogosult. Ez utóbbi adómentességet nem lehet azzal kijátszani, hogy a kedvezmény igénybevételére a díjfizetô helyett késôbb mégis a magánszemély lesz jogosult. A kedvezmény megszerzésének idôpontjában válik az addig megfizetett díj egy összegben adóköteles biztosítási díj já. A kedvezményezett személyében bekövetkezett változás idôpontjában áll be az adókötelezettség. Amennyiben a biztosítást már december 31-e elôtt megkötötték, és akkor adómentesnek minôsült, úgy az arra teljesített biztosítói szolgáltatásra január 1-je után is lehet alkalmazni a december 31-én hatályos elôírásokat, amennyiben azok a magánszemély számára kedvezôbbek. A biz to sí tó tel je sí té sé nek, szolgáltatásá nak adó kö te le zett sé ge Adómentes a biztosító szolgáltatása, ha a biztosító: a biztosítóintézetekrôl és a biztosítási te vé keny ség rôl szó ló tör vény ben meghatározott, belföldön székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezô, vagy olyan államban székhellyel rendelkezô, ezen állam joga szerinti biztosító, amely állammal Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettôs adóztatás elkerülésére a jövedelemés vagyonadók területén. Adómentes a halál esetére, a baleset- és a be teg ség biz to sí tás alap ján nyúj tott szolgáltatás. Az adómentesen fizetett baleset- és betegségbiztosítás alapján járó, jövedelmet pótló kifizetés összegébôl a napi fo rin tot meg nem ha la dó rész lesz adómentes. Az értékhatár feletti rész adókötelezettségét az elmaradt jövedelmek adózása szerint kell megállapítani, ha ilyen nincs, ak kor egyéb jö ve - delemként fog adózni. Teljes összegében adómentes a költségek fedezetére történô kifizetés, akkor is, ha a költségek a jövedelem megszerzése céljából merültek fel. Adómentes minden biztosítói szolgál ta tás, ha a ma gán sze mély volt a szer - zôdô, és ô fizette a biztosítási díjat. Nem keletkezik a magánszemélynek bevétele a díjat fizetô kártérítési felelôsségi körébe tartozó, a kockázat elhárítására kötött biztosítási díj megfizetése során. Ezek jellemzôen a felelôsségbiztosítások, amikor a biztosító szolgáltatására nem a díjfizetô jogosult. Adóköteles: a jövedelmet helyettesítô felelôsségbiztosítás alapján fizetett jövedelmet pótló kártérítés, a személybiztosítás alapján nyújtott olyan szolgáltatás, amely nem minôsül halál esetére szóló biztosítási, nyugdíjbiztosítási, járadékbiztosítási, balesetbiztosítási vagy betegségbiztosítási szolgáltatásnak, az olyan biztosítási szerzôdés alapján nyújtott szolgáltatás, amelynek díját vagy díjának egy részét magánszemély költségként elszámolta. A biz to sí tás ból szár ma zó kamatjövede lem A kockázati biztosításnak nem minôsülô biztosítások esetén, ha a biztosító szolgáltatása nem adómentes (például nem halálesetre szóló), kamatjövedelem keletkezik. A kamatjövedelem alapja a biztosító kifizetésének a befizetett biztosítási díjat meghaladó része. A számítás során figyelmen kívül kell hagyni a kockázati biztosítá si dí jat (ha volt ilyen tar tal ma a biz to sí - tás nak). [Szja tv. 65. (1) d] A kockázati rész, a számviteli szabályok szerint elkülönítetten nyilvántartott díj. Amennyiben nincs külön nyilvántartás, akkor a rendszeres díj 10%-a minôsül ennek. Egyszeri díjfizetés esetén a biztosítási díj 1%-a. [Szja tv. 65. (6a)] A kamatjövedelem után sem kell megfizetni az adót, mert nem keletkezik jövedelem, ha a biztosító kifizetésekor egyszeri díjas biztosításnál a szerzôdés megkötését követôen eltelt 5 év, rendszeres díjfizetés esetén a szerzôdés megkötésének évét követôen eltelt 10 év. A kamatjövedelem fele után kell adót fizetni, ha a biztosítói kifizetés idején: egyszeri díjas biztosításnál a szerzôdés megkötését követôen eltelt 3 év, de még 5 éven be lül van, rendszeres díjfizetés esetén a szerzôdés megkötésének évét követôen eltelt 6 év, de még nem telt el 10 év. A kamat kedvezményes adózása nem alkalmazható, ha a rendszeres díjon felül ún. eseti díjfizetés történt. Idetartozik a rendkívüli, a soron kívüli díjfizetés is. Amennyiben külön tartja nyilván a biztosító az eseti befizetéseket, akkor ezeket úgy kell tekinteni, mint önálló biztosításokat. Ha nem valósul meg az elkülönített nyilvántartás, a kedvezményes adózás akkortól alkalmazható, amikortól az utolsó eseti befizetést követôen eltelt az elôírt idôtartam. Ezek az elôírások is csak a ja nu ár 1-je után meg fi ze tett díjakra vonatkoznak. Az utóbbi idôk leggyakoribb biztosításai, az ún. teljes életre szóló biztosítások. A szerzôdések alapján halál esetén szolgáltat a biztosító. Ezenfelül a szerzôdés tartalmaz elérési szolgáltatást is, valamint lehetôség van visszavásárlásra. Továbbra is adómentes a biztosításra rendszeresen fizetett díj. A rendszeres díj az, amit a szer zô dés alap ján leg alább évente egyszer kell fizetni. Összege éven te csak a KSH ál tal, a díj nö ve lés évét két évvel megelôzôen közzétett fogyasztói áremelkedés 30%-ával nô. (2014 so rán a év re köz zé tett fogyasztói áremelkedés alapján kell számolni.) A rendszeres díjról adatszolgáltatási kötelezettsége van a kifizetônek [Szja tv.

5 könyvelôk lapja 5 1. számú melléklet 9.6]. Az adatszolgálta tást az Art. 31. (2) be kez dé se sze - rint kell havonta a jövedelmekrôl szóló adat szol gál ta tás sal együtt tel je sí te ni. Az adatszolgáltatás tartalma: magánszemélyenként elkülönítve az adómentesen megfizetett összeg, a biztosító neve és székhelye. A rend sze res díj tól el té rô be fi ze tés adóköteles jövedelem. A befizetés idôpontjában kell megállapítani az adókötelezettséget, az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó elôírások figyelembevételével. A teljes életre szóló biztosítások visszavásárlása esetén a biztosító teljesítése, átalakítás vagy módosítás esetén a díjtartalék egyéb jövedelemként válik adókötelessé. A személyi jövedelemadó mel lett van eho-kötelezettség is, és ezt is a magánszemélynek kell megfizet ni. Az eho mér té ke 27% a biz to sí tás megkötését követô 10 évig. Ezt követôen 14%. A de cem ber 31-én meg lé vô szerzôdések esetén a január 1-je elôtt megfizetett díjakra és az azokhoz kapcsolódó teljesítésekre a december 31-ig ér vé nyes sza bá lyo kat kell alkalmazni, ha azok a magánszemély számára kedvezôbbek. Az adó alap-ki egé szí tés meg szû né se Mint azt már 2011-ben el fo gad ták, 2013-tól kivezetésre került az adóalapkiegészítés. Ez azt jelenti, hogy minden jövedelem után 16% a személyi jövedelemadó. Ehhez kapcsolódóan megszûnik a nyilatkozattételi kötelezettség a várható éves jövedelem nagyságáról. Ahogy azt már több ször meg ír tuk, ez az évi forint felett keresôknek jelent többletjövedelmet. A bé ren kí vü li jut ta tá sok A béren kívüli juttatások keretében több fontos és lényeges változás történt. Az adó mér ték vál to zá sa A fi ze ten dô szja mel lett 14% ehót kell fizetni. A változás alapján bekerülési értékre vetítve 35,70% az adóteher 1,19 x (0,16 + 0,14) = 0,357. Ez 4,76% adóemelkedést jelent. Ahol a kifizetô nem tudja átvállalni, ott a dolgozók fognak alacsonyabb értékben juttatásokat kapni. Amennyiben a kifizetô 100 ér ték ben ad a dol go zók nak jut ta tást úgy, hogy az ér ték tar tal maz za az adó - ter het is, 2012-ben 76,37 egy ség jut ta - tást kap ha tott va la ki, míg 2013-ban csak 73,69-et. A jut ta tá sok kal kap cso la tos vál to zá sok Az Erzsébet utalványt 8000 forint értékben adható béren kívüli juttatásként, és 2013-ban is le het majd me leg ét ke zés re felhasználni. A keretösszeg felett adott Erzsébet utalvány továbbra is egyes meghatározott juttatásnak minôsül. Mun ka he lyi ét ke zés A munkahelyi étkezôhelyen történô fogyasztáshoz utalványt lehet biztosítani, akkor is, ha a munkavállalónkon kívül más is ét ke zik ott. Ezek le het nek ven dé - gek vagy más ott dol go zó mun kál ta tók munkavállalói. Fo gyasz tás ra kész étel vá sár lá sá ra szóló utal vány Megszûnt, hogy ezeket az utalványokat egyes meghatározott juttatásként lehessen adni a munkavállalóknak, amennyiben min den ma gán sze mély azo nos érték ben ka pott ilyet, vagy bel sô sza - bályzat alapján a munkavállalók választása mellett történt a juttatás január 1-jétôl összevonandó jövedelem lesz, ha ilyen juttatást kap a magánszemély. A munkavállaló bérként fogja leadózni, hozzátartozója pedig egyéb jövedelemként. Kul tu rá lis szol gál ta tás igény be vé te le Adómentesen adhat a kifizetô a magánszemélynek évente forint értékben kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépôjegyet, bérletet. Az értéket a sporteseményre szóló jegy, bérlet értékével kell egybeszámítani. Kulturális szolgáltatásnak minôsülnek az alábbiak: BONÁCZ ZSOLT ROVATA Üz let ág ér té ke sí té sé nek adó zá sa Az üzletág adózási fogalmát az Áfa tv /A pont ja ha tá roz za meg. múzeumlátogatás, kiállítóhely megtekintése, belépôjegy színházi elôadásra, cirkusz ba vagy ze ne mû vé sze ti elô - adásra, közmûvelôdési tevékenységet folyta tó szer ve zet ál tal nyúj tott kul tu rá - lis szolgáltatásra szóló belépôjegy és könyvtári beiratkozási díj. Tár sa da lom biz to sí tá si vál to zá sok Mint azt már megszokhattuk, az szjaváltozások mel lett fi gyel nünk kell a já - rulékváltozásokra is, bár az idén kevés módosítás érte ezeket a törvényeket. Be dol go zói jog vi szony Ez a jog vi szony ki ke rült a Tbj. tör - vénybôl, és kizárólag a Munka törvénykönyve szabályozza. Ezt azt jelenti, hogy a be dol go zó biz to sí tá sát a munkaviszonyra vonatkozó szabályok sze rint kell el bí rál ni, te hát nem az adott idôszak alatt elvégzett munka ellenértéke alapján kell minôsíteni. Egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék A ki egé szí tô te vé keny sé get foly ta tó vállalkozó által fizetendô egészségügyi hoz zá já ru lás ha vi ös sze ge 6660 fo - rint/hó, napi összege 222 forint. Meg szû nik a nyug díj já ru lék fel sô hatá ra A ja nu ár 1-je utá ni idô szak ra ki - fizetett jövedelmek esetében nem lesz járulékplafon, így a teljes jövedelembôl levonásra kerül a 10% nyugdíjbiztosítási járulék. Gottgeisl Ri ta, Láng No é mi Az áfatörvény évi változásai Az elôzô éveknek megfelelôen 2012 végén is elfogadták az egyes adótörvények és azzal összefüggô egyéb törvények módosításáról szóló évi CLXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Módosító tv.) megjelent a Magyar Közlöny 159. számában november 29-én, amely az áfatörvény rendelkezéseit is több ponton módosította január 1-jei hatállyal. Ha az adott rendelkezés más idôponttól lép hatályba, ezt külön jelezzük. A pénzforgalmi szemléletû áfaelszámolás szabályairól nem esik szó, mivel azt a múlt havi számban részletesen ismertettük. E rendelkezés szerint az üzletág a vállalkozásnak olyan szervezeti egysége, amely szervezeti szempontból függet-

6 6könyvelôk lapja lenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására is. Az üzletág értékesítése nem jár adófizetési kötelezettséggel abban az esetben, ha az üzletág keretében kizárólag adólevonásra jogosító gazdasági tevékenység végezhetô; és az eladó által értékesített vagyon olyan ingatlan(rész)t tar tal maz, amelyre vonatkozóan az eladó az adókötelessé tételt választotta, vagy annak értékesítése egyébként adóköteles lenne; és a vevô az ingatlanok értékesítésére az adókötelessé tételt választotta. A vevônek az adókötelessé tétel választására vonatkozó bejelentést legkésôbb a teljesítés idôpontjában kell megtenni. Tel je sí tés he lye köz le ke dé si esz kö zök bérbe adá sá nál Közlekedési eszköz hosszú idôtartamú bérbeadása vízi közlekedési eszköz esetében 90 napot, egyéb közlekedési eszköznél 30 napot meghaladó idôtartamú bérletet jelent. Figyelemmel a hatályba léptetô rendelkezésre a közlekedési eszközöknek nem adóalany részére teljesített hosszú távú bérbeadásánál a teljesítés he lyét a ve vô ál lan dó lak he lye, szokásos tartózkodási helye határozza meg. Tekintettel a hatályba léptetô rendelkezésre, a kedvtelési célú hajók e fogalmat az áfatörvény értelmezô rendelkezés keretében nem szabályozza hosszú idôtartamú bérbeadásánál a teljesí tés he lye a hasz ná lat he lye, ha ez a hely azonos a bérbeadó székhelyével, illetve a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelyével. E szabályt elsô ízben olyan bérbeadással kapcsolatban kell alkalmazni, amelynél az elszámolási (bérleti) idôszak kezdete, valamint az esedékesség idôpontja december 31-ét követô napra esik. Adó men tes, Kö zös sé gen be lü li termékérté ke sí tés hez kap cso ló dó változások A december 31-ig hatályos szabályozás alapján az adómentes, Közösségen belüli értékesítéshez kapcsolódóan a vevô által fizetett elôleg tekintetében az általános adózási szabályokat kell alkalmazni. Ennek következtében az elôlegrôl számlát kell(ett) kibocsátani, valamint a kapott elôleg összegét a pénzmozgás idôpontja szerinti bevallásban el kell(ett) számolni, továbbá az összesítô nyilatkozatban is szerepeltetni kell(ett) január 1-jétôl az adómentes, Közösségen belüli termékértékesítéshez kapcsolódóan a vevôtôl át vett elô leg rôl szám lát nem kell ki - bocsátani, annak összegét a bevallás ban (ös sze sí tô nyi lat ko zat ban) nem kell szerepeltetni. Amennyiben az adómentes, Közösségen belüli termékértékesítés esetén a tel je sí tés idô pont ját az Áfa tv a alapján kell megállapítani, továbbá az elszámolási idôszak meghaladja az egy naptári hónapot, akkor a naptári hónap utolsó napja részteljesítési idôpontnak minôsül. Ebbôl adódóan az adott naptári hónaphoz kötôdô ellenértéket az áfabevallásban (összesítô nyilatkozatban) is el kell szá mol ni. Nem minôsül Közösségen belüli va gyon moz ga tás jog cí mén adó men - tes, Közösségen belüli termékértékesítésnek a termék más tagállam területére történô kivitele szakértôi értékelés céljából, továbbá a rendeltetés helye szerinti tagállamban sem értékelhetô a termék bevitele Közösségen belüli termékbeszerzésnek. Az Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal közzétett ár fo lyam al kal ma zá sá nak lehe tô sé ge A külföldi pénznemben kifejezett ügyletekhez kapcsolódó adóalap forintban történô megállapításánál az adóalanyok január 1-jétôl választhatják a belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkezô hitelintézet által jegyzett árfolyam helyett az Európai Központi Bank által jegyzett árfolyamot is. A választáshoz kap cso ló dó sza bá lyok ugyan azok, mintha az adózó az MNB árfolyamának alkalmazását választotta volna. Ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tás adó zá sa Az Áfa tv. 86. (1) be kez dés l) pontja alapján ingatlan(rész) bérbeadása, haszonbérbe adása változatlanul adólevonási joggal nem járó adómentes szolgáltatásnyújtásnak minôsül. Azonban január 1-jétôl olyan bérbeadás nem tekinthetô adólevonási joggal nem já ró adó men tes szol gál ta tás - nyújtásnak, amely tartalmában megfelel a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak, függetlenül attól, hogy a szolgáltató e tevékenységérôl nem tette meg a vonatkozó jogszabályban elôírt bejelentéseket. A Módosító tv. e rendelkezéssel kapcsolatban külön hatályba léptetô rendelkezést nem tartalmaz, ezért ez minden olyan esetben alkalmazható, amelynél a teljesítés (esedékesség) idôpontja december 31-ét követô napra esik, függetlenül attól, hogy a tényleges teljesítés idôszaka részben vagy egész ben év re esett. Sze mély gép ko csi üze mel te té sé hez, fenntar tá sá hoz kap cso ló dó szolgáltatásokat ter he lô adó le vo ná sa A Módosító tv. által beiktatott 124. (4) bekezdés értelmében nem vonható le a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást ter he lô elô ze te sen fel szá mí tott adó 50%-a. Az elôzetesen felszámított adó 100%-a levonásba helyezhetô, ha az igény be vett szol gál ta tás leg alább 50%-a köz ve tí tett szol gál ta tás ként [Áfa tv. 15. ] továbbszámlázásra került. Ugyancsak levonható az elôzetesen fel szá mí tott adó 100%-a, ha a szolgáltatás igénybevételével érintett személygépkocsi bérbeadás tárgyát képezi, valamint az igénybe vett szolgáltatás teljes egészében vagy túlnyomó részben (legalább 90%-os mértékben) közvetlen anyagjellegû ráfordításként a bérbeadás adóalapjába beépül. For dí tott adó zás sal kap cso la tos módosítások A fordított adózás szabályai alapján a termék beszerzôje, a szolgáltatás igénybevevôje kötelezett adófizetésre: termék Közösségen belüli beszerzésénél; belföldön gazdasági letelepedéssel nem rendelkezô külföldi adóalany által belföldön teljesített szolgáltatásnál ideértve az elôleg fizetését is, ha az Áfa tv a) pontja szerint kötelezett adófizetésre az igénybevevô; az Áfa tv a sze rin ti ügy le - teknél; önadózás útján adózható termékimportnál; saját vállalkozásban végzett beruházásnál; az Áfa tv. 11. (2) be kez dés b) pontja szerinti esetben. Amen nyi ben a fen ti ügy le tek hez kapcsolódóan a fizetendô adót valamely bevallási idôszakban utólagosan növelni vagy csökkenteni szükséges, ehhez kapcsolódóan a levonható adó nö ve lé sét vagy csök ken té sét ugyanazon bevallási idôszakban kell elvégezni. A Módosító tv. megváltoztatta az Áfa tv (1) be kez dés f) pontjának

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK

2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK VEZINFÓ-TUDÁSTÁR online szakkönyv-sorozat Gottgeisl Rita 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja 1 VEZINFÓ-TUDÁSTÁR online szakkönyv-sorozat

Részletesebben

DR. SALLAI CSILLA ROVATA. figyelembe vesszük, s amelyeknek a fordulónap elôtti idôszakra van hatásuk, azokat még az elôzô idôszakra könyveljük

DR. SALLAI CSILLA ROVATA. figyelembe vesszük, s amelyeknek a fordulónap elôtti idôszakra van hatásuk, azokat még az elôzô idôszakra könyveljük k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 5. szám, 2013. május T A R T A L O M dr. Sallai Csilla A beszámolókészítés típushibái 1 Idôpontok A beszámoló elfogadása, aláírása Tárgyi eszközök,

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

A végelszámolás folyamata, számvitele

A végelszámolás folyamata, számvitele k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 7 8. szám, 2013. július augusztus T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A végelszámolás folyamata, 1 számvitele A végelszámolás elhatározása

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

Feltétel. MultiInvest Plusz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas. Érvényes 2014. március 15-tôl

Feltétel. MultiInvest Plusz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas. Érvényes 2014. március 15-tôl Feltétel MultiInvest Plusz Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas Érvényes 2014. március 15-tôl Ügyféltájékoztató Tisz telt Part ne rünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá

Részletesebben

VIRA SÁNDOR ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja

VIRA SÁNDOR ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 5. szám, 2013. május T A R T A L O M Vira Sándor rovata Az Európai Bíróság 1 ítéleteinek hatása az adóhatósági ellenôrzésekre Vadász

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

Társasági adótörvény egyes rendelkezéseinek változásai 2015.

Társasági adótörvény egyes rendelkezéseinek változásai 2015. Társasági adótörvény egyes rendelkezéseinek változásai 2015. Jelen cikk keretében a társasági adóról és az osztalék - adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] egyes rendelkezéseinek az Országgyűlés

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el az Önnek ajánlott termékünkre vonatkozó

Részletesebben

A 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, BÉRGAZDÁLKODÁS

A 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, BÉRGAZDÁLKODÁS A 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE EBBEN A RÉSZBEN ADÓNEMENKÉNT TÁRGYALJUK A VÁLTOZÁSOKAT ÉS A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK GYAKORLATÁBAN VISSZATÉRŐEN PROBLÉMÁT JELENTŐ KÉRDÉSEKET. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ,

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december E-Adótanácsadó Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Áfa tv. 2015. évi változásai Írta: Bonácz

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 26. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Közvetlen adóztatás az Európai Unióban. Adózás

EURÓPAI FÜZETEK 26. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Közvetlen adóztatás az Európai Unióban. Adózás EURÓPAI FÜZETEK 26. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Szabó Tímea Molnár Gáspár Endre Közvetlen adóztatás az Európai Unióban Adózás A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben