BONÁCZ ZSOLT ROVATA. Az Áfa tv a sze rint men tes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BONÁCZ ZSOLT ROVATA. Az Áfa tv. 87. -a sze rint men tes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha"

Átírás

1 Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 7 8. szám, július augusztus T A R T A L O M Bonácz Zsolt rovata Személygépkocsi értékesítését 1 terhelô adó Példák Külföldi illetôségû személyek 3 értékesítési tevékenysége belföldi vásárokon Közösségi adószám kérésének kö te - lezettsége áfa-körbe történô be je - lentkezés esetén Az értékesítést terhelô adó mér té ke Áfa-levonási jog Bizonylatolási kötelezettség Bevallási kötelezettség Utólagosan adott 5 árengedmény Ruszin Zsolt rovata Az alanyi adómentesség rejtelmei 6 mi az a kiegészítô jellegû tevékenység? Alanyi adómentesség: mi számít bele a forgalmi keretbe? A színlelt szerzôdés vélelme nem 8 akadálya az áfa érvényesítésének A színlelt szerzôdés jogi fogalma A közvetített szolgáltatás esete A betárolt, majd továbbadott szol - gáltatások alakulás vagy hitelezôi egyezség esetén Alakulási költségekre kitalált adó - hiány Felszámolás során az egyezségi költségekre kitalált adóhiány Alanyi áfa-mentesség esetén 9 miért is alkalmazunk számlát? A webáruházak nyugtaadása 10 elég amit a képernyôn látunk? Mi az az automata-berendezés? Ellenôrzések dr. Csátaljay Zsuzsanna rovata Helyesbítések, korrekciók, 11 reklamációk kezelése határon átnyúló ügyleteknél Vira Sándor rovata Szerzôdést biztosító mellékkötele- 12 zettségek áfatörvény szerinti kezelése Foglaló, Kötbér, Jótállás, Bank ga - rancia, Zálogjog, Óvadék, Kezesség A 30 napos fizetési határidôrôl 15 A dohánykoncesszió pályázati 16 nyerteseinek költség-elszámolással és adólevonási joggal kapcsolatos problémafelvetése BONÁCZ ZSOLT ROVATA Személygépkocsi értékesítését terhelô adó A személygépkocsi értékesítését terhelô adó meghatározása bizonyos esetekben nem egyszerû feladat. A vállalkozás számára április 21-tôl bizonyos esetekben kedvezôbb szabályozás lépett hatályba. A következôkben e szabály alkalmazását tekintjük át. Az Áfa tv a sze rint men tes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha a) az értékesítést megelôzôen a termé ket ki zá ró lag a 85. (1) be kez - dé se vagy a 86. (1) be kez dé se szerint adómentes termékértékesítés hez és szol gál ta tás nyúj tás hoz használták, egyéb módon hasznosították, és a termékhez adólevonási jog nem kap cso ló dott; b) az értékesítést megelôzôen a termékhez kapcsolódó elôzetesen felszá mí tott adó a 124. és 125. sze - rint nem von ha tó le; c) az értékesítést megelôzôen a termék hez elô ze te sen fel szá mí tott adó kap cso ló dott vol na, az a 124. (1) bekezdés d) pontja szerint nem lenne levonható. Az Áfa tv. 87. c) pont ját a évi XXXVII. tv. 55. (3) be kez dé se lép - tette hatályba április 21-tôl. Új jogszabályi rendelkezés esetében mindig érdemes a törvényjavaslat részletes in dok lá sá ban fog lal ta kat meg is - merni. A törvényhez kapcsolódó törvényjavaslat indoklása a következôket rögzítette: A módosítás kiküszöböli az esetlegesen felmerülô adóhalmozódás lehetôségét, amennyiben olyan személygépkocsit értékesítenek az értékesítési láncban, amely beszerzését terhelô áfa levonási tilalom alá esik. Az adóhalmo zó dás el ke rü lé se ér de ké ben az áfatörvény úgy mó do sul, hogy az adó - mentes termékértékesítés nem csak arra az eset re al kal maz ha tó, ha a sze - mély gép ko csi be szer zé sé hez le nem vonható adó kapcsolódott, hanem arra az eset re is, ha nem kap cso ló dott ugyan elô ze te sen fel szá mí tott adó, de ha kap cso ló dott vol na, azt az adóalany nem helyezhette volna levonásba. A sze mély gép ko csi fo gal mát az áfatörvény értelmezô rendelkezés keretében nem szabályozza. Értelmezô rendelkezés hiányában azt az alapszabályt kell al kal maz ni, amely sze rint ter mék (bir tok ba ve he tô do log) be azo - nosításánál a Kereskedelmi Vámtarifa besorolását kell alapul venni. Az Art (13) be kez dé se alap ján a Ke res ke del mi Vám ta ri fa július 31. napján hatályos besorolást kell tekintetbe venni. A Kereske del mi Vám ta ri fa ezen idô pont ban érvényes besorolása alapján személygép ko csi az a jár mû, amely a Ke res ke - delmi Vámtarifa 8703 besorolása alá tartozik. A besorolás szempontjából más kö rül mé nyek nem re le ván sak. Ebbôl adódóan önmagában a forgalmi engedélybe foglalt bejegyzésbôl nem vonható le az a következtetés, hogy a jár mû sze mély gép ko csi. Az áfa tör - vény alkalmazásában más jogszabályban (pl. Szja tör vény) fog lalt sze mély - gépkocsi fogalmi meghatározása sem releváns. Az Áfa tv. 87. c) pontja azokban az esetekben lehet irányadó, amikor a beszerzés során elôzetesen felszámított adó nem me rül fel. Sze mély gép - A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja

2 2 áfa&számlázás kocsi belföldi beszerzéshez kapcsolódóan az alábbi esetekben nem me rül fel áthárított adó: az eladó magánszemély vagy szervezet, aki (amely) az ér té ke sí tést nem adóalanyi minôségében hajtotta végre; az eladó adóalany és az értékesítésre a különbözeti adózás szabályait alkalmazta; az eladó adóalany, és az értékesítés az Áfa tv. 87. a) vagy b) pontja alap ján men tes az adó alól. Amennyiben harmadik országból került be szer zés re az ér té ke sí tett sze - mélygépkocsi, akkor a vámhatóság veti ki az adót. Eb bôl adó dó an a ter mék - importból származó személygépkocsi értékesítése esetén az Áfa tv. 87. c) pont ja nem le het irány adó, mi vel a vámhatóság által kiszabott áfa elôzetesen felszámított adónak minôsül. Ha a bel föl di adó alany az unió más tagállamában letelepedett adóalanytól szerezte be az értékesített személygépko csit, ak kor az Áfa tv. 87. c) pontjának alkalmazásánál azt kell megvizsgálnia, hogy a jármû értékesítésére alkalmazták-e az adott országban a különbözeti adózást vagy sem. Amennyiben az eladó alkalmazta a különbözeti adózást, akkor belföldön nem kell közösségi beszerzés miatt adót fi zet ni. Eb bôl adó dó an az Áfa tv. 87. c) pontja az értékesítés során irányadó, feltéve, hogy az áfa felmerülése esetén annak levonására az Áfa tv (1) be kez dés d) pontja alapján nem kerülhetett volna sor. Ha bármely okból nem alkalmazta a külföldi adóalany eladó a különbözeti adózást, akkor közösségi beszerzés cí mén adót kell fi zet nie a be szer - zônek, amely elôzetesen felszámított adóként funkcionál. Ennek következté ben az Áfa tv. 87. c) pontjának alkalmazása nem jöhet szóba. Ha belföldi adóalany másik tagállamban honos magánszemélytôl vásárol személygépkocsit, akkor kell adót fizetnie közösségi beszerzés címén, ha a jár mû új nak mi nô sül, va gyis hat hó - nap nál nem ré geb bi, vagy 6000 kmnél nem fu tott töb bet. Eb bôl adó dó an az Áfa tv. 87. c) pont ja az új sze - mélygépkocsi értékesítésénél nem lehet irány adó. Ez zel szem ben ha nem új személygépkocsi vásárlására került sor más tagállamban honos magánszemélytôl, akkor annak késôbbi értékesíté se so rán az Áfa tv. 87. c) pontja az irányadó, feltéve, hogy az áfa felmerülése esetén annak levonására az Áfa tv (1) be kez dés d) pontja alapján nem kerülhetett volna sor. Pél dák 1. példa: Te gyük fel, hogy A Kft. személygépjármûveket szerez be továbbértékesítési céllal belföldi cégektôl és magánszemélyektôl, továbbá az Európai Unió országaiban élô belüli magánszemélyektôl és cégektôl, amelyek értékesítése belföldi cégek és magánszemélyek részére értékesít. Vizs gál juk meg, A Kft.-nek ho - gyan kell al kal maz nia az Áfa tv. 87. c) pontjában foglalt rendelkezéseket! Az Áfa tv. 87. c) pontjának alkalmazásánál az a döntô körülmény, hogy a beszerzés milyen célból történt meg. Amennyiben a beszerzés továbbértéke sí té si cél lal [Áfa tv ] tör - tént, ak kor az Áfa tv (1) be kez - dés a) pontja alapján az elôzetesen felszámított adó felmerülése esetén annak levonása biztosított lett volna, ezért az Áfa tv. 87. c) pont ja nem irány adó. Eb bôl adó dó an az A Kft. min den olyan esetben, amikor továbbértékesítési céllal beszerzett személygépkocsit értékesít függetlenül annak konstrukciójától és a vevô személyétôl, nem al kal maz ha tja az Áfa tv. 87. c) pontját, azaz az értékesítés adóköteles. Amennyiben az értékesített gépjármû használt ingóságnak minôsült, a különbözet szerinti adózás szabályai alapján az árrésben foglalt adó erejéig adófizetési kötelezettség keletkezik. A Kft. használt személygépkocsit vá sá rolt egy ma gán sze mély tôl Ft vé tel ár fe jé ben. A sze - mély gép ko csit A Kft Ft vételár fejében továbbértékesítette egy gazdasági társaság részére. A Kft.- nek az ér té ke sí tés után Ft fi ze - tendô adója keletkezik ( Ft x 0,2126 = Ft). Ab ban az eset ben, ha a sze mély - gépkocsi beszerzése nem továbbértékesítési céllal történt, akkor a beszerzést terhelô adó az elôzetesen felszámított adó felmerülése esetén annak levo ná sa az Áfa tv (1) be kez dés d) pontja alapján nem biztosított, ezért az Áfa tv. 87. c) pontja függetlenül a vevô személyétôl alkalmazható. 2. példa: A Kft év fo lya - mán sa ját hasz ná lat ra (cég au tó ként) személygépkocsit vásárolt egy autókereskedô cégtôl Ft vételár fejében. Az autókereskedô cég az áfát nem szá mí tott fel a szám lá ban, mi vel a különbözeti adózás szabályait alkalmazta. A személygépkocsit A Kft augusztus hónapban Ft vételár fejében továbbértékesítette egy alkalmazottja részére. Az értékesítést nem ter he li áfa az Áfa tv. 87. c) pontja alapján. Ugyanis ha az autókereskedô cég fel szá mí tott vol na adót, azt A Kft. az Áfa tv d) pontja alapján nem helyezhette volna levonásba. Amen nyi ben az ér té ke sí tett sze - mélygépkocsit taxisszolgáltatási vagy bérbeadási céllal vásárolták meg, akkor elôzetesen felszámított adó felmerülése esetén annak levonására lehetôség nyílt vol na, ha a sze mély gép jár mû igazoltan és túlnyomó részben ez említett módon hasznosították. A túl nyo mó rész ben tör té nô hasznosítás azt je len ti, hogy egy ész - szerû idôszakon belül 90%-ban került a személygépkocsi bérbeadásra vagy fel hasz ná lás ra ta xis szol gál ta tás hoz. Az ésszerû idôtartam hosszára a jogszabály nem ad eligazítást, javasolható az egyéves idôszak kijelölése ésszerû idô tar tam ként. A 90%-on azt kell ér te ni, hogy a jár mû fu tás tel je sít mé - nyé nek 90%-a bér be adott idô szak ban vagy taxisszolgáltatás során realizálódik. A nyilvántartás vezetése elemi érde ke kell, hogy le gyen az adó zó nak, mi vel nem a ha tó ság nak kell bi zo nyí - tani, hogy teljesült-e a levonási jog feltétele, hanem az adózót terheli a bizonyítás. Ha az említett hasznosítási cél és ennek megfelelô használat túlnyomó részben megvalósult, a személygépkocsi értékesítése adóköteles. 3. példa: Nagy Lajos taxiszolgáltatási tevékenységet folytató egyéni vállalkozó év folyamán személygépkocsit vásárolt egy magánszemélytôl Ft vé tel ár fe jé ben, amely jármûvel augusztusig kizárólag taxiszolgáltatási tevékenységet folytatott. Nagy Lajos folyamatosan rendelkezett más személygépkocsival, amelyet magáncélra használ augusztus folyamán más gépkocsira cserélte le a 2010-ben vásárolt gépkocsiját, amelyet Ft vé tel ár fe jé ben egy magánszemély részére értékesített. A ma gán személy tôl ka pott vé tel ár Ft ( Ft 0,2126) áfát tartalmaz, amelyet fizetendô adóként kell elszámolni. Bonácz Zsolt

3 áfa&számlázás 3 Külföldi illetôségû személyek értékesítési tevékenysége belföldi vásárokon Cikkünkben azokat az adózási szabályokat tekintjük át, amelyek alapján külföldi személyeknek Magyarországon el kell járniuk, azt feltételezve, hogy a magyar adóhatóság által kiadott adószámmal még nem rendelkeznek. A cikkben leírtak vonatkoznak a külföldi személyek által kiállításokon, piacokon vagy ezekhez hasonló rendezvényeken történô értékesítésére is. Amennyiben belföldi adózó más tagállamban, illetve harmadik országban megrendezett vásáron kíván értékesíteni termékeket, a vásár helye szerinti tagállamban, illetve a harmadik országban hatályos szabályok vonatkoznak az értékesítésekre, ezért mindenképpen szükséges ezek ismerete. Az értékesítés megítélése az áfatörvény rendszerében A vásárokon részt vevô külföldi személyek jellemzôen nem állandó jelleggel vé gez nek ter mék ér té ke sí té se ket Ma - gyarországon, hanem ezt a tevékenységet kifejezetten az adott alkalomhoz kötôdôen folytatják. Ettôl függetlenül a vásáron megvalósított a fizikai átadás a vásáron történik meg termékértékesítések az áfatörvény tárgyi hatálya alá tartozik, mivel a teljesítés helye az értékesítés fizikai helye, azaz belföld. Természetesen elôfordulhat, hogy a külföldi sze mély a vá sár ke re té ben nem va ló - sít meg konkrét értékesítést, hanem csupán a szerzôdés megkötésére, illetve az üzleti kapcsolat felvételére kerül sor. Ezek ben az ese tek ben a ké sôb - bi értékesítések vélhetôen nem esnek az áfatörvény tárgyi hatálya alá, hiszen a teljesítés helye nem belföld lesz. A vásáron részt vevô külföldi magánszemély az adószámot 2013-ban a 13T101. számú, nem magánszemély kül föl di sze mély pe dig a 13T201. szá - mú nyomtatvány benyújtása útján kérhe ti, amely a NAV bármelyik megyei, illetve fôvárosi adóigazgatóságán, valamint a Kiemelt Adózók Adóigazgatóságán adható be. A kül föl di sze mély ak kor jár el jogszerûen, ha az adószámot a vásár lebonyolítását megelôzôen már megkéri, továbbá a vásáron már adószám birtokában vesz részt. A gazdasági tevé keny ség [Áfa tv. 6. (1)] a vá sá ron való részvétellel már megvalósul, függetlenül attól, hogy a külföldi személy a vásáron ténylegesen esetleg nem is értékesít terméket. Ha a kül föl di sze mély a vá sár meg - rendezését követôen már kíván Magyarországon gazdasági tevékenységet folytatni, akkor a kapott adószámot megszüntetheti. Ennek bejelentésére a fent említett nyomtatványok szolgálnak. Az adószám fenntartásának nincs akadálya, attól függetlenül, hogy a külföldi személy csak hosszabb idô el tel té vel kí ván ismételten belföldi vásáron részt venni. Kö zös sé gi adó szám ké ré sé nek kötele zett sé ge áfa-kör be tör té nô beje lent ke zés ese tén Amennyiben a külföldi személy az Európai Unió valamely tagállamában rendelkezik adóügyi illetôséggel, akkor a vásáron értékesíteni kívánt termékeket jellemzôen más tagállam területérôl hozza be Magyarországra. Ebben az esetben a termék behozatala Magyaror szág te rü le té re Kö zös sé gen be lü li termékbeszerzésnek minôsül [Áfa tv. 22. (1)]. Eb bôl adó dó an a ter mék be - hozatala más tagállam területérôl Magyar or szág te rü le té re ke res ke del mi kapcsolatnak minôsül. [Art ] Az Európai Unió valamely tagállamában adóügyi illetôséggel rendelkezô külföldi személy a közösségi adószámot az adószám megkérésével egyidejû leg kö te les igé nyel ni [Art. 22. (1) e)], hi szen már az adó szám meg ké ré se - kor tisztában van azzal, hogy értékesítési céllal terméket kíván behozni Magyarországra más tagállam területérôl. Mint elôzôleg említettem, ha a külföldi személy a vásár megrendezését követôen már kíván Magyarországon gazdasági tevékenységet folytatni, a ka pott adó szá mot meg szün tet he ti. Azon ban ha az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má ban adó ügyi il le tô ség gel ren del ke zô kül föl di sze mély rôl van szó, ak kor fi gye lem be kell ven nie, hogy az értékesítési céllal más tagállam területérôl Magyarországra behozott és a vá sá ron nem ér té ke sí tett ter - mék ki vi te le Ma gya ror szág ról más tagállam területére adómentes közössé gen be lü li ter mék ér té ke sí tés nek mi - nô sül [Áfa tv. 89. (4)], fel té ve, hogy a rendeltetés helye szerinti tagállamban a behozatal után Közösségen belü li ter mék be szer zés jog cí mén áfát kell fizetni. Ebbôl adódóan a termék kivitele Magyarország területérôl más tagállam területére kereskedelmi kapcso lat nak mi nô sül. [Art ] Az adókockázat elkerülése érdekében az Európai Unió valamely tagállamában adóügyi illetôséggel rendelkezô külföldi személynek a rendeltetés helye szerinti tagállamban is javasolt közösségi adószámot kérni, ha azzal még nem rendelkezik. Ugyanis elôfordult már olyan eset, ami kor a ma gyar adóhatóság a közösségi adószám hiányára hivatkozva a termék kivitelét adókötelesnek minôsítette. A kö zös sé gi adó szá mot a ter mék Ma gyar or szág te rü le té re tör té nô be - ho za ta lát meg elô zô en ér de mes meg - kér ni, mi vel a be ho za tal lal mint Kö - zös sé gen be lü li ter mék be szer zés sel kap cso lat ban be nyúj tan dó ös sze sí tô nyi lat ko zat ban a kö zös sé gi adó szám ra már szük ség van. Elô for dul hat, hogy az Eu ró pai Unió valamely tagállamában adóügyi il le tô ség gel ren del ke zô kül föl di sze - mély nem an nak a tag ál lam nak a te rü - letérôl hozta be a terméket Magyarországra a vásáron történô értékesítés cél já ból, mint amely tag ál lam te rü le té - re a vásáron nem értékesített terméket elfuvarozza. Ebben az esetben a közösségi adószámot mindkét tagállamban meg kell kérni, a termék behozatalát, illetve kivitelét megelôzôen. A fentiek alapján az Európai Unió valamely tagállamában adóügyi illetôséggel rendelkezô külföldi személynek gyakorlatilag csak azt követôen áll módjában az adószám megszüntetése, ha már a más tagállam területérôl a vásáron történô értékesítés céljából Magyarországra behozott és nem értéke sí tett ter mé ke ket el szál lít ja más tag - állam területére. Kö zös sé gi adó szám ké ré sé nek kötele zett sé ge ala nyi adó men tes ség vá lasz tá sa ese tén Az ala nyi adó men tes sé get vá lasz tó külföldi személy nem köteles közössé-

4 4 áfa&számlázás gi adó szá mot kér ni, ha az év so rán a beszerzések göngyölített összege nem ha lad ja meg a 10 ezer eurót. Azon ban azon beszerzést megelôzôen közösségi adó szá mot kell kér ni, amely nek ér - tékével az értékhatárt átlépik. A ter mék im port ke ze lé se Amennyiben a külföldi személy a vásáron értékesíteni kívánt termékeket bel föld ön tel je sí tett ter mék im port út - ján hoz za be, nem kell kér nie kö zös sé - gi adó szá mot, a ter mék im por tot ter he - lô adót a vám ha tó ság ki ve tés út ján ha - tározatban állapítja meg. Az ér té ke sí tést ter he lô adó mér té ke A kül föl di sze mélyt is meg il le ti az ala - nyi adómentesség választásának joga, az er re vo nat ko zó be je len tést a 13T101., il let ve 13T201. szá mú nyom - tatványon kell megtenni. Az alanyi adómentesség választása adóelônnyel jár hat feltéve, hogy Közösségen be - lü li termékbeszerzés után fizetendô adó nem keletkezik (lásd késôbb), mivel a külföldi személynek valószínûleg befizetendô adója keletkezne. Az alanyi adómentesség forintban kifejezett és éves szinten göngyölített összege 6 millió forint. A vásárokon értékesítô külföldi személy jellemzôen év közben kér adószámot, ezért az értékhatárt arányosítani kell. Ebbôl adódóan, ha a külföldi személy a vásárt követôen megszünteti az adószámát, akkor az alanyi adómentesség értékhatára az arányosítási kötelezettség folytán csekély összeget tesz ki, ezért az alanyi adómentesség választása érdemi adóelônnyel nem jár. Ezt a külföldi személy elkerülheti, ha az adószámát a vásárt követôen nem szün te ti meg, mi vel ek kor az ala nyi adó - mentesség értékhatárát a bejelentkezéstôl az adóév végéig terjedô idôszakra vonatkozóan kell számítani. Az alanyi adómentesség választása ese tén, ha a kül föl di sze mély 10 ezer eurót meghaladó értékben hoz be termékeket Magyarországra más tagállam területérôl, akkor a behozott termékek után Közösségen belüli termékbeszerzés jogcímén adófizetésre kötelezett, de a fizetendô adó levonására nincs lehetôség, így az alanyi adómentesség választásával elérhetô adóelôny elvész. Az áfa-körbe történô bejelentkezés, illetve az alanyi adómentesség elvesztése esetében a vásáron értékesített termékeket a rájuk irányadó adókulcs szerinti áfa terheli. Az adóköteles Közösségen belüli termékbeszerzést a vásáron értékesíteni kívánt termék behozatala Magyarországra más tagállam területérôl szin tén a ter mék re vo nat ko zó adó - kulcs szerinti áfa terheli. A vásáron történô értékesítés esetében az adómentesség feltételei nem valósulhatnak meg, tehát az értékesített terméktôl függôen az adó mértéke 5, 18 vagy 27%. Kül föl di sze mély áfa-le vo ná si jo ga Áfa-körbe történô bejelentkezés esetén a kül föl di sze mély a vá sá ron tör té - nô értékesítésekhez kapcsolódóan belföld ön be szer zett ter mék kel vagy igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban adólevonási jog illeti meg, feltéve, hogy rendelkezik a nevére szóló számlával. A külföldi személy jogosult a Közösségen belüli termékbeszerzést, illetve a termékimportot terhelô adó levonására. Az adó levonására vonatkozó szabályokra az általános szabályok az irány adó ak. Az adókockázat elkerülése érdekében a külföldi személynek a Közösségen belüli termékbeszerzéshez kapcsolódóan javasolt ún. belsô számlát kiállítania. Ugyanis elôfordult már olyan eset, amikor a magyar adóhatóság a szám la mint az adó le vo nás tár gyi fel - tételének hiányára hivatkozva a fizetendô adó levonását jogsértônek ítélte. Az alanyi adómentesség választása esetén az alanyi adómentesség idôszakára vonatkozóan adólevonási jog nem gyakorolható. Kül föl di sze mélyt ter he lô bizonylatolá si kö te le zett ség A külföldi személy a vásáron teljesített értékesítéseirôl bizonylatot köteles kibocsátani, amelynek elsô példányát át kell ad nia a ve vô nek. Amennyiben a vevô áfa-alanynak nem minôsülô magánszemély, akkor az értékesítésrôl elegendô nyugtát kibo csá ta ni. Nyom dai úton elô ál lí tott nyugtatömb a magyar adóhatóság által kiadott adószám alapján beszerezhetô. A ve vô a nyug ta he lyett szám lát kér - het; ekkor a külföldi személynek kötelezô a nyugta helyett számlát kibocsátania. Vásáron történô értékesítés során általában az ellenérték adót is tartalmazó összegét a vevô készpénzzel, készpénz-helyettesítô fizetési eszközzel vagy pénz he lyet te sí tô esz köz zel ma ra dék ta la nul meg té rí ti. Ek kor a nor mál adat tar tal mú szám la he lyett egyszerûsített adattartalmú számla is kibocsátható. Ha a ve vô bel föl di adó alany, ak kor a számla kibocsátása kötelezô, de normál adattartalmú számla helyett egyszerûsített adattartalmú számla is kiállítható részére, feltéve, hogy az ellenérték adót is tartalmazó összegét a vevô készpénzzel, készpénz-helyettesítô fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítô eszközzel maradéktalanul megtéríti. Amennyiben a belföldi adóalany részére kibocsátott számlán az áfa értéke a 2 mil lió fo rin tot el éri vagy meg ha - lad ja, ak kor a szám lán a ve vô ne ve és címe mellett magyar adószámának elsô nyolc szám jegy ét is fel kell tün tet ni. Ko ráb ban em lí tet tem, hogy ab ban az eset ben, ha az Eu ró pai Unió va la - mely tag ál la má ban adó ügyi il le tô ség - gel ren del ke zô kül föl di sze mély rôl van szó, ak kor az ér té ke sí té si cél lal más tag ál lam te rü le té rôl Ma gya ror - szág ra be ho zott és a vá sá ron nem ér - té ke sí tett ter mék ki vi te le Ma gya ror - szág ról más tag ál lam te rü le té re adó - men tes Kö zös sé gen be lü li ter mék ér té - ke sí tés nek mi nô sül, fel té ve, hogy a ren del te tés he lye sze rin ti tag ál lam ban a be ho za tal után Kö zös sé gen be lü li ter mék be szer zés jog cí mén áfát. Az Áfa tv (1) be kez dé se alapján számla kibocsátása nem kötele zô, de nem üt kö zik az áfatörvény elôírásaiba, ha a külföldi személy a Magyarországról más tagállam területére kiszállított termékekrôl ún. belsô szám lát bo csát ki. A bel sô szám lá val do ku men tál ha tó a ki szál lí tott ter mé - kek faj tá ja, men nyi sé ge, egy ség ára, együttes értéke és a fuvarozás rendeltetési helye, azonban nem pótolja a fuvarozási okmányokat. Amennyiben a külföldi személy hitelesen nem igazolja, hogy a vásáron nem értékesített termékeket elszállította más tagállam terü le té re, az adó ha tó ság a ter mé kek belföldi értékesítését állapítja meg. Kül föl di sze mélyt ter he lô be val lá si köte le zett ség 2013-ban adó szá mot ké rô és az áfakör be be je lent ke zô kül föl di sze mély - nek ne gyed éves áfa-be val lá si kö te le - zett ség áll fenn, az zal, hogy a be val lá - si gya ko ri ság a ké sôb bi ek ben vál toz - hat. Ha a kül föl di vál lal ko zás a vá sárt kö ve tô en nem vé gez ér té ke sí tést, Kö - zös sé gen be lü li ter mék be szer zést Ma -

5 áfa&számlázás 5 gya ror szá gon, de adó szá mát nem szün te ti meg, ak kor nul lás áfa-be val - lást kö te les be nyúj ta ni, fel té ve, hogy ezt a kö te le zett sé gét NY je lû nyom - tat vány be adá sá val nem vált ja ki. Az adó fi ze té si kö te le zett ség gel já - ró Kö zös sé gen be lü li ter mék be szer - zés nek, va la mint adó men tes Kö zös sé - gen be lü li ter mék ér té ke sí tés nek mi nô - sü lô ügy lete ket az áfa-be val lás mel lett a 13A60. szá mú nyom tat vá nyon is le kell je len te ni. Pél da Egy oszt rák vál lal ko zás részt vesz a au gusz tus 13-án Sop ron ban megrendezett vásáron. A vásáron az osztrák vállalkozás ruhanemûket kíván ér té ke sí te ni, és ren del ke zik az osztrák adóhatóság által kiadott közösségi adószámmal augusztus 12-én saját tehergépjármûvével az általa ugyanazon a napon kiállított belsô szám la sze rint euró ér ték ben hozott be Magyarországra ruhanemûket ab ból a cél ból, hogy azo kat a vá sár keretében értékesítse. Az osztrák vállalkozás terhére a következô kiadások merültek fel: az árukészlet tárolásával kapcsolatban Ft Ft; a vásáron való részvétellel összefüg gés ben Ft Ft; szál lás költ ség Ft Ft. Az oszt rák vál lal ko zás a vá sá ron Ft értékben értékesített ruhanemûket. A vásáron nem értékesített ruhanemûk értéke 7000 eurót tett ki, ame lyet au gusz tus 13-án sa ját te her gép jár mû vé vel vis sza fu va ro zott Ausztriába. A példaként felhozott eseten az oszt rák vál lal ko zás nak gon dos kod ni kell ar ról, hogy leg ké sôbb au - gusztus 11-én a magyar adóhatóság által kiadott adószámmal és közösségi adószámmal rendelkezzen. Tegyük fel, hogy részére az adóhatóság augusz tus 10-én ad ta ki az adó szá mot és a közösségi adószámot, és az áfa-körbe bejelentkezett. Az osztrák vállalkozásnak augusz tus 10-tôl szep tem ber 30-ig terjedô idôszakra (feltételezve azt, hogy az adószám visszaadására szeptem ber 30-ig nem ke rült sor) ne gyed - éves bevallást kell benyújtania a következô tartalommal (adatok eft-ban): Bonácz Zsolt Meg ne ve zés Adó alap Áfa Adó men tes Kö zös sé gen be lü li ter mék ér té ke sí tés 2135* - 27%-os adót vi se lô ter mék ér té ke sí tés 724** 196** 27%-os adót vi se lô kö zös sé gi ter mék be szer zés 3000*** 810*** Ös szes fi ze ten dô adó %-os bel föl di be szer zést ter he lô adó %-os bel föl di be szer zést ter he lô adó 90**** 24**** 27%-os Kö zös sé gen be lü li ter mék be szer zés le von ha tó adó ja Ös szes le von ha tó adó Be fi ze ten dô adó *Belsô szám la ki ál lí tá sá ra nem ke rült sor, en nek hi á nyá ban szep tem ber 15-én (a tel je sí tést ki szál lí - tást kö ve tô 15. nap) kell az ügy le tet el szá mol ni; a vál lal ko zás ál tal vá lasz tott pénz in té ze ti el adá si euró ár fo lyam szep tem ber 15-én 305 Ft/euró, az az 7000 euró x 305 Ft/euró = Ft. ** Ft be vé tel Ft adó ala pot és Ft áfát tar tal maz. ***Az adó fi ze té si kö te le zett ség a bel sô szám la ki ál lí tá sá nak nap ján ke let ke zett, amely na pon a vál lal ko - zás ál tal vá lasz tott pénz in té ze ti el adá si euró ár fo lyam 300 Ft/euró, az az euró x 300 Ft/euró = Ft, amely nek 27%-a Ft. ****Beszerzések adó alap ja Ft, az át há rí tott adó Ft. Utólagosan adott árengedmény A nagykereskedelem területén bevett gyakorlat, hogy a nagykereskedô a tôle vásárló kiskereskedôknek bizonyos jogcímeken utólagosan visszatéríti a korábbi vásárlások ellenértékének egy részét. Számos esetben a felek áfa tekintetében helytelenül kezelik a visszatérítést. Írásunkban ennek egy példáját mutatjuk be. A Kft. nagykereskedelmi tevékenységet folytat. Üzletileg abban érdekelt, hogy a tôle vásárló kiskereskedôk az általa forgalmazott termékeket meghatározott vevôkör részére értékesítsék. Ennek elôsegítése céljából az A Kft. veze tése úgy dön tött, hogy az A Kft. részére a szóban forgó vevôkör részére ér té ke sí tô kis ke res ke dôk ré szé re az adott évben történt vásárlások értékének 1%-át visszatéríti. A felek által kialakított gya kor lat sze rint az érin tett kis ke - reskedô a tárgyévet követô évben összesí tést nyújt be az A Kft.-tôl tör tént be - szerzéseinek áfa nélküli értékérôl. A kiskereskedô A Kft. részére jutalék megnevezéssel számlát bocsát ki. A számla nettó összege az összesítésben kimutatott beszerzési érték 1%-a, amely után 27%-os adó kerül felszámításra. Minôsítsük a példában leírt megoldás helyességét! Elôször azt vizsgáljuk meg, hogy a kiskereskedô számlázhat-e jutalékot A Kft. részére! A kiskereskedô akkor bocsáthat ki szám lát A Kft. fe lé, ha ré szé re ter mék - értékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtásnak minôsülô ügyletet teljesít. Azonban a kiskereskedônek nincs jogalapja számla kibocsátására, mivel nem értékesített terméket, illetve nyújtott szolgáltatást A Kft. részére. A kiskereskedô nem nyújtott ügynöki szolgáltatást A Kft. részére, mivel saját nevében és javára értékesített termékeket a nagykereskedô által preferált vevôkör részére. Jutalék számlázására akkor lehetne lehetôsége, ha A Kft. megbízásából A Kft. nevében és javára ügynökként eljárva értékesített volna termékeket. Azonban a kiskereskedô a termékeket saját nevében és javára értékesítette az A Kft. által preferált vevôkör részére. Az elôzôek alapján a kiskereskedô nem számlázhat jutalékot az A Kft. részére, ezért csak annak lehetôséget lehet meg vizs gál ni, hogy az A Kft. utó - lag módosíthatja-e az utólagos visszatérítésre jogosult kiskereskedô részére kibocsátott számláit. Ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyújtása esetében az adó alapjába nem tartozik bele a korábban beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás mennyi-

6 6 áfa&számlázás ségére tekintettel a teljesítésig adott árengedmény vagy más, szintén a teljesítésig adott üzletpolitikai célú árengedmény. [Áfa tv. 71. (1) b)] Üzletpolitikai célú engedményrôl [Áfa tv. 71. (2)] van szó, ha a) az árengedmény nyújtójától független fél lel kö tött és más füg get len fél számára is azonos feltételek mellett ésszerûen elérhetô, vagy b) az árengedmény nyújtójától független fél lel is azo nos fel té te lek mel - lett köthetô és számára ésszerûen elérhetô megállapodásban elôre rögzí tett, vagy az an nak alap ján szá mí - tott árengedmény pénzben kifejezett adó nélkül számított összesített összege kisebb, mint az árengedmény igénybevételére jogosító termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások pénz ben ki fe je zett adó nél kül számított összesített ellenértéke. A pél dá ban le írt eset ben az A Kft. ál - tal biz to sí tott utó la gos vis sza té rí tés üzletpolitikai célú engedménynek tekint he tô. Az adó alap ja utó lag csök - kenthetô, ha a teljesítést követôen történik az üzletpolitikai célú engedmény nyúj tá sa [Áfa tv. 77. (3)]. A Kft.- nek nem kötelezô az adóalap utólagos csökkentése, mivel az áfatörvény említett rendelkezése ezt nem kötelezôen írja elô, hanem lehetôségként biztosítja. A Kft. úgy is dönt het, hogy az utólagos adott engedménnyel az áfa alapját nem csökkenti. Amennyiben A Kft. az utólagosan adott engedménnyel módosítani kívánja az adóalapot, akkor korrigálni kell a kiske res ke dô ré szé re ki bo csá tott azon számláit, amelyek ellenértékébôl a kiskereskedônek utólagosan üzletpolitikai célú engedményt biztosít. Nem üt kö zik az áfatörvény elô írá - sai ba, ha A Kft. nem min den egyes érintett számlát külön-külön módosít, hanem ún. csoportos módosító számlát állít ki, amelynek keretében valamennyi számlát korrigálja. Azonban a csoportos módosító számlában valamennyi módosított számla sorszámát meg kell jeleníteni, s számlánként elkülönítetten fel kell tüntetni az eredeti és a módosított adóalapot, valamint az eredeti és a módosított áthárított áfát. Tehát nem szabályos, ha a csoportos módosító számlában összevontan, egy összegben kerül feltüntetésre az eredeti és a módosított adóalap, valamint az eredeti és a módosított áthárított áfa. A Kft. a fizetendô adó csökkentését legkorábban abban az adómegállapítási idôszakban végezheti el, amelyben a módosító számlák/csoportos módosító számla a kiskereskedô rendelkezésére áll (feltételezve, hogy az eredetileg kibocsátott számla alapján a fizetendô adó korábban már bevallásra került). A kiskereskedô a levonható adó csökkentését a módosító számlák/csoportos módosító számla kézhez vételének idôpontjában, de nem ké sôbb, mint a mó do sí tó szám - lák/csoportos módosító számla kibocsátásának hónapját követô hónap 15. napon köteles elszámolni (feltételezve, hogy az eredetileg kibocsátott számlákban áthárított adó levonható adóként korábban már elszámolásra került). Ha A Kft. az utó lag adott en ged - ménnyel nem kívánja áfa-alapját csökkenteni, akkor a kiskereskedô részére kibocsátott számlák módosítására nem kerül sor. Az utó lag adott en ged mény ki fi - zetésének bizonylata a kiskereskedô által készített és A Kft. általa elfogadott kimu ta tás. To váb bá A Kft. nem csök - kentheti fizetendô adóját, valamint a kiskereskedô levonható adója sem csökken. Bonácz Zsolt RUSZIN ZSOLT ROVATA Az alanyi adómentesség rejtelmei mi az a kiegészítô jellegû tevékenység? Az alanyi adómentesség határai a ködbe vesznek, fôleg, ha a forgalom összekeveredik különbözô adómentes tevékenységekkel. A 6 millió forintos határérték így nem kerül veszélybe. A rendszert csak az elnagyolt fogalmak zavarhatják meg. Az értelmezés néha azonban igencsak kritikussá válik, ha az adott elsô számlával át is lépik a küszöbértéket, így a teljes számlára fel kellene számítani a 27 százalékos adót. Ala nyi adó men tes ség: mi szá mít be le a for gal mi ke ret be? A tör vény elég sok fel té telt fel so rol, jo gi bikkfa nyelvezeten aggasztóan bonyolult szövegezéssel meg kell küzdeni, hogy megállapíthassuk, hogy melyik kitétel mikor számít bele a küszöbértékbe és mikor nem. Cél sze rû vé gig men ni a lis tán, ahol minden egyes szakaszhoz magyarázó szö veg is ke rült: Az alanyi adómentesség választására jogosító felsô értékhatárba nem számítandó be: a) az adóalany vállalkozásában aa) tárgyi eszközként használt termék értékesítése, Eh hez tud ni kell, hogy a tár gyi esz - köz fogalma: az ingatlan, valamint az olyan ingó termék, amely vállalkozáson belüli rendeltetésszerû használatot feltételezve, legalább 1 évet meghaladó idôtartamban szolgálja a gazdasági tevékenység folytatását. Bár az irányelv lehetô vé te szi, hogy a tag ál lam és így Ma - gyarország is meghatározhassa a fogalmat, de az in kább több kér dést ke let kez - tet, mint amennyit a meghatározással megválaszolna. A számviteli fogalom ezzel szemben sokkal részletesebb. E szerint tárgyi eszköz a rendeltetésszerûen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdô, ültetvény, épület, egyéb építmény, mûszaki berendezés, gép, jármû, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok), tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan közvetlenül vagy köz ve tett mó don szol gál ják a vál - lalkozó tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott elôlegeket és a beruházásokat, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését. A két fogalom ütköztetésébôl talán a tenyészállatok lógnak ki a legjobban, de problémás az erdô és az ültetvény sorsa is. Ezek alanyi adómentesként való értékesítése tehát kockázatot jelenthet, hiszen már az el sô szám lá nál adó hi ány je - len het meg és ha az árat egyet len ös szeg - ként jelenítik meg a felek a szerzôdésben, ak kor azt, mint brut tó árat kell ér tel - mez ni, az adó te hát en nek ré sze ként veszteséget, vagy akár adóhiányt jelenthet az értékesítô számára.

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 13., kedd 29. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 39/2007. (III. 13.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazga

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben