BONÁCZ ZSOLT ROVATA. Az Áfa tv a sze rint men tes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BONÁCZ ZSOLT ROVATA. Az Áfa tv. 87. -a sze rint men tes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha"

Átírás

1 Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 7 8. szám, július augusztus T A R T A L O M Bonácz Zsolt rovata Személygépkocsi értékesítését 1 terhelô adó Példák Külföldi illetôségû személyek 3 értékesítési tevékenysége belföldi vásárokon Közösségi adószám kérésének kö te - lezettsége áfa-körbe történô be je - lentkezés esetén Az értékesítést terhelô adó mér té ke Áfa-levonási jog Bizonylatolási kötelezettség Bevallási kötelezettség Utólagosan adott 5 árengedmény Ruszin Zsolt rovata Az alanyi adómentesség rejtelmei 6 mi az a kiegészítô jellegû tevékenység? Alanyi adómentesség: mi számít bele a forgalmi keretbe? A színlelt szerzôdés vélelme nem 8 akadálya az áfa érvényesítésének A színlelt szerzôdés jogi fogalma A közvetített szolgáltatás esete A betárolt, majd továbbadott szol - gáltatások alakulás vagy hitelezôi egyezség esetén Alakulási költségekre kitalált adó - hiány Felszámolás során az egyezségi költségekre kitalált adóhiány Alanyi áfa-mentesség esetén 9 miért is alkalmazunk számlát? A webáruházak nyugtaadása 10 elég amit a képernyôn látunk? Mi az az automata-berendezés? Ellenôrzések dr. Csátaljay Zsuzsanna rovata Helyesbítések, korrekciók, 11 reklamációk kezelése határon átnyúló ügyleteknél Vira Sándor rovata Szerzôdést biztosító mellékkötele- 12 zettségek áfatörvény szerinti kezelése Foglaló, Kötbér, Jótállás, Bank ga - rancia, Zálogjog, Óvadék, Kezesség A 30 napos fizetési határidôrôl 15 A dohánykoncesszió pályázati 16 nyerteseinek költség-elszámolással és adólevonási joggal kapcsolatos problémafelvetése BONÁCZ ZSOLT ROVATA Személygépkocsi értékesítését terhelô adó A személygépkocsi értékesítését terhelô adó meghatározása bizonyos esetekben nem egyszerû feladat. A vállalkozás számára április 21-tôl bizonyos esetekben kedvezôbb szabályozás lépett hatályba. A következôkben e szabály alkalmazását tekintjük át. Az Áfa tv a sze rint men tes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha a) az értékesítést megelôzôen a termé ket ki zá ró lag a 85. (1) be kez - dé se vagy a 86. (1) be kez dé se szerint adómentes termékértékesítés hez és szol gál ta tás nyúj tás hoz használták, egyéb módon hasznosították, és a termékhez adólevonási jog nem kap cso ló dott; b) az értékesítést megelôzôen a termékhez kapcsolódó elôzetesen felszá mí tott adó a 124. és 125. sze - rint nem von ha tó le; c) az értékesítést megelôzôen a termék hez elô ze te sen fel szá mí tott adó kap cso ló dott vol na, az a 124. (1) bekezdés d) pontja szerint nem lenne levonható. Az Áfa tv. 87. c) pont ját a évi XXXVII. tv. 55. (3) be kez dé se lép - tette hatályba április 21-tôl. Új jogszabályi rendelkezés esetében mindig érdemes a törvényjavaslat részletes in dok lá sá ban fog lal ta kat meg is - merni. A törvényhez kapcsolódó törvényjavaslat indoklása a következôket rögzítette: A módosítás kiküszöböli az esetlegesen felmerülô adóhalmozódás lehetôségét, amennyiben olyan személygépkocsit értékesítenek az értékesítési láncban, amely beszerzését terhelô áfa levonási tilalom alá esik. Az adóhalmo zó dás el ke rü lé se ér de ké ben az áfatörvény úgy mó do sul, hogy az adó - mentes termékértékesítés nem csak arra az eset re al kal maz ha tó, ha a sze - mély gép ko csi be szer zé sé hez le nem vonható adó kapcsolódott, hanem arra az eset re is, ha nem kap cso ló dott ugyan elô ze te sen fel szá mí tott adó, de ha kap cso ló dott vol na, azt az adóalany nem helyezhette volna levonásba. A sze mély gép ko csi fo gal mát az áfatörvény értelmezô rendelkezés keretében nem szabályozza. Értelmezô rendelkezés hiányában azt az alapszabályt kell al kal maz ni, amely sze rint ter mék (bir tok ba ve he tô do log) be azo - nosításánál a Kereskedelmi Vámtarifa besorolását kell alapul venni. Az Art (13) be kez dé se alap ján a Ke res ke del mi Vám ta ri fa július 31. napján hatályos besorolást kell tekintetbe venni. A Kereske del mi Vám ta ri fa ezen idô pont ban érvényes besorolása alapján személygép ko csi az a jár mû, amely a Ke res ke - delmi Vámtarifa 8703 besorolása alá tartozik. A besorolás szempontjából más kö rül mé nyek nem re le ván sak. Ebbôl adódóan önmagában a forgalmi engedélybe foglalt bejegyzésbôl nem vonható le az a következtetés, hogy a jár mû sze mély gép ko csi. Az áfa tör - vény alkalmazásában más jogszabályban (pl. Szja tör vény) fog lalt sze mély - gépkocsi fogalmi meghatározása sem releváns. Az Áfa tv. 87. c) pontja azokban az esetekben lehet irányadó, amikor a beszerzés során elôzetesen felszámított adó nem me rül fel. Sze mély gép - A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja

2 2 áfa&számlázás kocsi belföldi beszerzéshez kapcsolódóan az alábbi esetekben nem me rül fel áthárított adó: az eladó magánszemély vagy szervezet, aki (amely) az ér té ke sí tést nem adóalanyi minôségében hajtotta végre; az eladó adóalany és az értékesítésre a különbözeti adózás szabályait alkalmazta; az eladó adóalany, és az értékesítés az Áfa tv. 87. a) vagy b) pontja alap ján men tes az adó alól. Amennyiben harmadik országból került be szer zés re az ér té ke sí tett sze - mélygépkocsi, akkor a vámhatóság veti ki az adót. Eb bôl adó dó an a ter mék - importból származó személygépkocsi értékesítése esetén az Áfa tv. 87. c) pont ja nem le het irány adó, mi vel a vámhatóság által kiszabott áfa elôzetesen felszámított adónak minôsül. Ha a bel föl di adó alany az unió más tagállamában letelepedett adóalanytól szerezte be az értékesített személygépko csit, ak kor az Áfa tv. 87. c) pontjának alkalmazásánál azt kell megvizsgálnia, hogy a jármû értékesítésére alkalmazták-e az adott országban a különbözeti adózást vagy sem. Amennyiben az eladó alkalmazta a különbözeti adózást, akkor belföldön nem kell közösségi beszerzés miatt adót fi zet ni. Eb bôl adó dó an az Áfa tv. 87. c) pontja az értékesítés során irányadó, feltéve, hogy az áfa felmerülése esetén annak levonására az Áfa tv (1) be kez dés d) pontja alapján nem kerülhetett volna sor. Ha bármely okból nem alkalmazta a külföldi adóalany eladó a különbözeti adózást, akkor közösségi beszerzés cí mén adót kell fi zet nie a be szer - zônek, amely elôzetesen felszámított adóként funkcionál. Ennek következté ben az Áfa tv. 87. c) pontjának alkalmazása nem jöhet szóba. Ha belföldi adóalany másik tagállamban honos magánszemélytôl vásárol személygépkocsit, akkor kell adót fizetnie közösségi beszerzés címén, ha a jár mû új nak mi nô sül, va gyis hat hó - nap nál nem ré geb bi, vagy 6000 kmnél nem fu tott töb bet. Eb bôl adó dó an az Áfa tv. 87. c) pont ja az új sze - mélygépkocsi értékesítésénél nem lehet irány adó. Ez zel szem ben ha nem új személygépkocsi vásárlására került sor más tagállamban honos magánszemélytôl, akkor annak késôbbi értékesíté se so rán az Áfa tv. 87. c) pontja az irányadó, feltéve, hogy az áfa felmerülése esetén annak levonására az Áfa tv (1) be kez dés d) pontja alapján nem kerülhetett volna sor. Pél dák 1. példa: Te gyük fel, hogy A Kft. személygépjármûveket szerez be továbbértékesítési céllal belföldi cégektôl és magánszemélyektôl, továbbá az Európai Unió országaiban élô belüli magánszemélyektôl és cégektôl, amelyek értékesítése belföldi cégek és magánszemélyek részére értékesít. Vizs gál juk meg, A Kft.-nek ho - gyan kell al kal maz nia az Áfa tv. 87. c) pontjában foglalt rendelkezéseket! Az Áfa tv. 87. c) pontjának alkalmazásánál az a döntô körülmény, hogy a beszerzés milyen célból történt meg. Amennyiben a beszerzés továbbértéke sí té si cél lal [Áfa tv ] tör - tént, ak kor az Áfa tv (1) be kez - dés a) pontja alapján az elôzetesen felszámított adó felmerülése esetén annak levonása biztosított lett volna, ezért az Áfa tv. 87. c) pont ja nem irány adó. Eb bôl adó dó an az A Kft. min den olyan esetben, amikor továbbértékesítési céllal beszerzett személygépkocsit értékesít függetlenül annak konstrukciójától és a vevô személyétôl, nem al kal maz ha tja az Áfa tv. 87. c) pontját, azaz az értékesítés adóköteles. Amennyiben az értékesített gépjármû használt ingóságnak minôsült, a különbözet szerinti adózás szabályai alapján az árrésben foglalt adó erejéig adófizetési kötelezettség keletkezik. A Kft. használt személygépkocsit vá sá rolt egy ma gán sze mély tôl Ft vé tel ár fe jé ben. A sze - mély gép ko csit A Kft Ft vételár fejében továbbértékesítette egy gazdasági társaság részére. A Kft.- nek az ér té ke sí tés után Ft fi ze - tendô adója keletkezik ( Ft x 0,2126 = Ft). Ab ban az eset ben, ha a sze mély - gépkocsi beszerzése nem továbbértékesítési céllal történt, akkor a beszerzést terhelô adó az elôzetesen felszámított adó felmerülése esetén annak levo ná sa az Áfa tv (1) be kez dés d) pontja alapján nem biztosított, ezért az Áfa tv. 87. c) pontja függetlenül a vevô személyétôl alkalmazható. 2. példa: A Kft év fo lya - mán sa ját hasz ná lat ra (cég au tó ként) személygépkocsit vásárolt egy autókereskedô cégtôl Ft vételár fejében. Az autókereskedô cég az áfát nem szá mí tott fel a szám lá ban, mi vel a különbözeti adózás szabályait alkalmazta. A személygépkocsit A Kft augusztus hónapban Ft vételár fejében továbbértékesítette egy alkalmazottja részére. Az értékesítést nem ter he li áfa az Áfa tv. 87. c) pontja alapján. Ugyanis ha az autókereskedô cég fel szá mí tott vol na adót, azt A Kft. az Áfa tv d) pontja alapján nem helyezhette volna levonásba. Amen nyi ben az ér té ke sí tett sze - mélygépkocsit taxisszolgáltatási vagy bérbeadási céllal vásárolták meg, akkor elôzetesen felszámított adó felmerülése esetén annak levonására lehetôség nyílt vol na, ha a sze mély gép jár mû igazoltan és túlnyomó részben ez említett módon hasznosították. A túl nyo mó rész ben tör té nô hasznosítás azt je len ti, hogy egy ész - szerû idôszakon belül 90%-ban került a személygépkocsi bérbeadásra vagy fel hasz ná lás ra ta xis szol gál ta tás hoz. Az ésszerû idôtartam hosszára a jogszabály nem ad eligazítást, javasolható az egyéves idôszak kijelölése ésszerû idô tar tam ként. A 90%-on azt kell ér te ni, hogy a jár mû fu tás tel je sít mé - nyé nek 90%-a bér be adott idô szak ban vagy taxisszolgáltatás során realizálódik. A nyilvántartás vezetése elemi érde ke kell, hogy le gyen az adó zó nak, mi vel nem a ha tó ság nak kell bi zo nyí - tani, hogy teljesült-e a levonási jog feltétele, hanem az adózót terheli a bizonyítás. Ha az említett hasznosítási cél és ennek megfelelô használat túlnyomó részben megvalósult, a személygépkocsi értékesítése adóköteles. 3. példa: Nagy Lajos taxiszolgáltatási tevékenységet folytató egyéni vállalkozó év folyamán személygépkocsit vásárolt egy magánszemélytôl Ft vé tel ár fe jé ben, amely jármûvel augusztusig kizárólag taxiszolgáltatási tevékenységet folytatott. Nagy Lajos folyamatosan rendelkezett más személygépkocsival, amelyet magáncélra használ augusztus folyamán más gépkocsira cserélte le a 2010-ben vásárolt gépkocsiját, amelyet Ft vé tel ár fe jé ben egy magánszemély részére értékesített. A ma gán személy tôl ka pott vé tel ár Ft ( Ft 0,2126) áfát tartalmaz, amelyet fizetendô adóként kell elszámolni. Bonácz Zsolt

3 áfa&számlázás 3 Külföldi illetôségû személyek értékesítési tevékenysége belföldi vásárokon Cikkünkben azokat az adózási szabályokat tekintjük át, amelyek alapján külföldi személyeknek Magyarországon el kell járniuk, azt feltételezve, hogy a magyar adóhatóság által kiadott adószámmal még nem rendelkeznek. A cikkben leírtak vonatkoznak a külföldi személyek által kiállításokon, piacokon vagy ezekhez hasonló rendezvényeken történô értékesítésére is. Amennyiben belföldi adózó más tagállamban, illetve harmadik országban megrendezett vásáron kíván értékesíteni termékeket, a vásár helye szerinti tagállamban, illetve a harmadik országban hatályos szabályok vonatkoznak az értékesítésekre, ezért mindenképpen szükséges ezek ismerete. Az értékesítés megítélése az áfatörvény rendszerében A vásárokon részt vevô külföldi személyek jellemzôen nem állandó jelleggel vé gez nek ter mék ér té ke sí té se ket Ma - gyarországon, hanem ezt a tevékenységet kifejezetten az adott alkalomhoz kötôdôen folytatják. Ettôl függetlenül a vásáron megvalósított a fizikai átadás a vásáron történik meg termékértékesítések az áfatörvény tárgyi hatálya alá tartozik, mivel a teljesítés helye az értékesítés fizikai helye, azaz belföld. Természetesen elôfordulhat, hogy a külföldi sze mély a vá sár ke re té ben nem va ló - sít meg konkrét értékesítést, hanem csupán a szerzôdés megkötésére, illetve az üzleti kapcsolat felvételére kerül sor. Ezek ben az ese tek ben a ké sôb - bi értékesítések vélhetôen nem esnek az áfatörvény tárgyi hatálya alá, hiszen a teljesítés helye nem belföld lesz. A vásáron részt vevô külföldi magánszemély az adószámot 2013-ban a 13T101. számú, nem magánszemély kül föl di sze mély pe dig a 13T201. szá - mú nyomtatvány benyújtása útján kérhe ti, amely a NAV bármelyik megyei, illetve fôvárosi adóigazgatóságán, valamint a Kiemelt Adózók Adóigazgatóságán adható be. A kül föl di sze mély ak kor jár el jogszerûen, ha az adószámot a vásár lebonyolítását megelôzôen már megkéri, továbbá a vásáron már adószám birtokában vesz részt. A gazdasági tevé keny ség [Áfa tv. 6. (1)] a vá sá ron való részvétellel már megvalósul, függetlenül attól, hogy a külföldi személy a vásáron ténylegesen esetleg nem is értékesít terméket. Ha a kül föl di sze mély a vá sár meg - rendezését követôen már kíván Magyarországon gazdasági tevékenységet folytatni, akkor a kapott adószámot megszüntetheti. Ennek bejelentésére a fent említett nyomtatványok szolgálnak. Az adószám fenntartásának nincs akadálya, attól függetlenül, hogy a külföldi személy csak hosszabb idô el tel té vel kí ván ismételten belföldi vásáron részt venni. Kö zös sé gi adó szám ké ré sé nek kötele zett sé ge áfa-kör be tör té nô beje lent ke zés ese tén Amennyiben a külföldi személy az Európai Unió valamely tagállamában rendelkezik adóügyi illetôséggel, akkor a vásáron értékesíteni kívánt termékeket jellemzôen más tagállam területérôl hozza be Magyarországra. Ebben az esetben a termék behozatala Magyaror szág te rü le té re Kö zös sé gen be lü li termékbeszerzésnek minôsül [Áfa tv. 22. (1)]. Eb bôl adó dó an a ter mék be - hozatala más tagállam területérôl Magyar or szág te rü le té re ke res ke del mi kapcsolatnak minôsül. [Art ] Az Európai Unió valamely tagállamában adóügyi illetôséggel rendelkezô külföldi személy a közösségi adószámot az adószám megkérésével egyidejû leg kö te les igé nyel ni [Art. 22. (1) e)], hi szen már az adó szám meg ké ré se - kor tisztában van azzal, hogy értékesítési céllal terméket kíván behozni Magyarországra más tagállam területérôl. Mint elôzôleg említettem, ha a külföldi személy a vásár megrendezését követôen már kíván Magyarországon gazdasági tevékenységet folytatni, a ka pott adó szá mot meg szün tet he ti. Azon ban ha az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má ban adó ügyi il le tô ség gel ren del ke zô kül föl di sze mély rôl van szó, ak kor fi gye lem be kell ven nie, hogy az értékesítési céllal más tagállam területérôl Magyarországra behozott és a vá sá ron nem ér té ke sí tett ter - mék ki vi te le Ma gya ror szág ról más tagállam területére adómentes közössé gen be lü li ter mék ér té ke sí tés nek mi - nô sül [Áfa tv. 89. (4)], fel té ve, hogy a rendeltetés helye szerinti tagállamban a behozatal után Közösségen belü li ter mék be szer zés jog cí mén áfát kell fizetni. Ebbôl adódóan a termék kivitele Magyarország területérôl más tagállam területére kereskedelmi kapcso lat nak mi nô sül. [Art ] Az adókockázat elkerülése érdekében az Európai Unió valamely tagállamában adóügyi illetôséggel rendelkezô külföldi személynek a rendeltetés helye szerinti tagállamban is javasolt közösségi adószámot kérni, ha azzal még nem rendelkezik. Ugyanis elôfordult már olyan eset, ami kor a ma gyar adóhatóság a közösségi adószám hiányára hivatkozva a termék kivitelét adókötelesnek minôsítette. A kö zös sé gi adó szá mot a ter mék Ma gyar or szág te rü le té re tör té nô be - ho za ta lát meg elô zô en ér de mes meg - kér ni, mi vel a be ho za tal lal mint Kö - zös sé gen be lü li ter mék be szer zés sel kap cso lat ban be nyúj tan dó ös sze sí tô nyi lat ko zat ban a kö zös sé gi adó szám ra már szük ség van. Elô for dul hat, hogy az Eu ró pai Unió valamely tagállamában adóügyi il le tô ség gel ren del ke zô kül föl di sze - mély nem an nak a tag ál lam nak a te rü - letérôl hozta be a terméket Magyarországra a vásáron történô értékesítés cél já ból, mint amely tag ál lam te rü le té - re a vásáron nem értékesített terméket elfuvarozza. Ebben az esetben a közösségi adószámot mindkét tagállamban meg kell kérni, a termék behozatalát, illetve kivitelét megelôzôen. A fentiek alapján az Európai Unió valamely tagállamában adóügyi illetôséggel rendelkezô külföldi személynek gyakorlatilag csak azt követôen áll módjában az adószám megszüntetése, ha már a más tagállam területérôl a vásáron történô értékesítés céljából Magyarországra behozott és nem értéke sí tett ter mé ke ket el szál lít ja más tag - állam területére. Kö zös sé gi adó szám ké ré sé nek kötele zett sé ge ala nyi adó men tes ség vá lasz tá sa ese tén Az ala nyi adó men tes sé get vá lasz tó külföldi személy nem köteles közössé-

4 4 áfa&számlázás gi adó szá mot kér ni, ha az év so rán a beszerzések göngyölített összege nem ha lad ja meg a 10 ezer eurót. Azon ban azon beszerzést megelôzôen közösségi adó szá mot kell kér ni, amely nek ér - tékével az értékhatárt átlépik. A ter mék im port ke ze lé se Amennyiben a külföldi személy a vásáron értékesíteni kívánt termékeket bel föld ön tel je sí tett ter mék im port út - ján hoz za be, nem kell kér nie kö zös sé - gi adó szá mot, a ter mék im por tot ter he - lô adót a vám ha tó ság ki ve tés út ján ha - tározatban állapítja meg. Az ér té ke sí tést ter he lô adó mér té ke A kül föl di sze mélyt is meg il le ti az ala - nyi adómentesség választásának joga, az er re vo nat ko zó be je len tést a 13T101., il let ve 13T201. szá mú nyom - tatványon kell megtenni. Az alanyi adómentesség választása adóelônnyel jár hat feltéve, hogy Közösségen be - lü li termékbeszerzés után fizetendô adó nem keletkezik (lásd késôbb), mivel a külföldi személynek valószínûleg befizetendô adója keletkezne. Az alanyi adómentesség forintban kifejezett és éves szinten göngyölített összege 6 millió forint. A vásárokon értékesítô külföldi személy jellemzôen év közben kér adószámot, ezért az értékhatárt arányosítani kell. Ebbôl adódóan, ha a külföldi személy a vásárt követôen megszünteti az adószámát, akkor az alanyi adómentesség értékhatára az arányosítási kötelezettség folytán csekély összeget tesz ki, ezért az alanyi adómentesség választása érdemi adóelônnyel nem jár. Ezt a külföldi személy elkerülheti, ha az adószámát a vásárt követôen nem szün te ti meg, mi vel ek kor az ala nyi adó - mentesség értékhatárát a bejelentkezéstôl az adóév végéig terjedô idôszakra vonatkozóan kell számítani. Az alanyi adómentesség választása ese tén, ha a kül föl di sze mély 10 ezer eurót meghaladó értékben hoz be termékeket Magyarországra más tagállam területérôl, akkor a behozott termékek után Közösségen belüli termékbeszerzés jogcímén adófizetésre kötelezett, de a fizetendô adó levonására nincs lehetôség, így az alanyi adómentesség választásával elérhetô adóelôny elvész. Az áfa-körbe történô bejelentkezés, illetve az alanyi adómentesség elvesztése esetében a vásáron értékesített termékeket a rájuk irányadó adókulcs szerinti áfa terheli. Az adóköteles Közösségen belüli termékbeszerzést a vásáron értékesíteni kívánt termék behozatala Magyarországra más tagállam területérôl szin tén a ter mék re vo nat ko zó adó - kulcs szerinti áfa terheli. A vásáron történô értékesítés esetében az adómentesség feltételei nem valósulhatnak meg, tehát az értékesített terméktôl függôen az adó mértéke 5, 18 vagy 27%. Kül föl di sze mély áfa-le vo ná si jo ga Áfa-körbe történô bejelentkezés esetén a kül föl di sze mély a vá sá ron tör té - nô értékesítésekhez kapcsolódóan belföld ön be szer zett ter mék kel vagy igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban adólevonási jog illeti meg, feltéve, hogy rendelkezik a nevére szóló számlával. A külföldi személy jogosult a Közösségen belüli termékbeszerzést, illetve a termékimportot terhelô adó levonására. Az adó levonására vonatkozó szabályokra az általános szabályok az irány adó ak. Az adókockázat elkerülése érdekében a külföldi személynek a Közösségen belüli termékbeszerzéshez kapcsolódóan javasolt ún. belsô számlát kiállítania. Ugyanis elôfordult már olyan eset, amikor a magyar adóhatóság a szám la mint az adó le vo nás tár gyi fel - tételének hiányára hivatkozva a fizetendô adó levonását jogsértônek ítélte. Az alanyi adómentesség választása esetén az alanyi adómentesség idôszakára vonatkozóan adólevonási jog nem gyakorolható. Kül föl di sze mélyt ter he lô bizonylatolá si kö te le zett ség A külföldi személy a vásáron teljesített értékesítéseirôl bizonylatot köteles kibocsátani, amelynek elsô példányát át kell ad nia a ve vô nek. Amennyiben a vevô áfa-alanynak nem minôsülô magánszemély, akkor az értékesítésrôl elegendô nyugtát kibo csá ta ni. Nyom dai úton elô ál lí tott nyugtatömb a magyar adóhatóság által kiadott adószám alapján beszerezhetô. A ve vô a nyug ta he lyett szám lát kér - het; ekkor a külföldi személynek kötelezô a nyugta helyett számlát kibocsátania. Vásáron történô értékesítés során általában az ellenérték adót is tartalmazó összegét a vevô készpénzzel, készpénz-helyettesítô fizetési eszközzel vagy pénz he lyet te sí tô esz köz zel ma ra dék ta la nul meg té rí ti. Ek kor a nor mál adat tar tal mú szám la he lyett egyszerûsített adattartalmú számla is kibocsátható. Ha a ve vô bel föl di adó alany, ak kor a számla kibocsátása kötelezô, de normál adattartalmú számla helyett egyszerûsített adattartalmú számla is kiállítható részére, feltéve, hogy az ellenérték adót is tartalmazó összegét a vevô készpénzzel, készpénz-helyettesítô fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítô eszközzel maradéktalanul megtéríti. Amennyiben a belföldi adóalany részére kibocsátott számlán az áfa értéke a 2 mil lió fo rin tot el éri vagy meg ha - lad ja, ak kor a szám lán a ve vô ne ve és címe mellett magyar adószámának elsô nyolc szám jegy ét is fel kell tün tet ni. Ko ráb ban em lí tet tem, hogy ab ban az eset ben, ha az Eu ró pai Unió va la - mely tag ál la má ban adó ügyi il le tô ség - gel ren del ke zô kül föl di sze mély rôl van szó, ak kor az ér té ke sí té si cél lal más tag ál lam te rü le té rôl Ma gya ror - szág ra be ho zott és a vá sá ron nem ér - té ke sí tett ter mék ki vi te le Ma gya ror - szág ról más tag ál lam te rü le té re adó - men tes Kö zös sé gen be lü li ter mék ér té - ke sí tés nek mi nô sül, fel té ve, hogy a ren del te tés he lye sze rin ti tag ál lam ban a be ho za tal után Kö zös sé gen be lü li ter mék be szer zés jog cí mén áfát. Az Áfa tv (1) be kez dé se alapján számla kibocsátása nem kötele zô, de nem üt kö zik az áfatörvény elôírásaiba, ha a külföldi személy a Magyarországról más tagállam területére kiszállított termékekrôl ún. belsô szám lát bo csát ki. A bel sô szám lá val do ku men tál ha tó a ki szál lí tott ter mé - kek faj tá ja, men nyi sé ge, egy ség ára, együttes értéke és a fuvarozás rendeltetési helye, azonban nem pótolja a fuvarozási okmányokat. Amennyiben a külföldi személy hitelesen nem igazolja, hogy a vásáron nem értékesített termékeket elszállította más tagállam terü le té re, az adó ha tó ság a ter mé kek belföldi értékesítését állapítja meg. Kül föl di sze mélyt ter he lô be val lá si köte le zett ség 2013-ban adó szá mot ké rô és az áfakör be be je lent ke zô kül föl di sze mély - nek ne gyed éves áfa-be val lá si kö te le - zett ség áll fenn, az zal, hogy a be val lá - si gya ko ri ság a ké sôb bi ek ben vál toz - hat. Ha a kül föl di vál lal ko zás a vá sárt kö ve tô en nem vé gez ér té ke sí tést, Kö - zös sé gen be lü li ter mék be szer zést Ma -

5 áfa&számlázás 5 gya ror szá gon, de adó szá mát nem szün te ti meg, ak kor nul lás áfa-be val - lást kö te les be nyúj ta ni, fel té ve, hogy ezt a kö te le zett sé gét NY je lû nyom - tat vány be adá sá val nem vált ja ki. Az adó fi ze té si kö te le zett ség gel já - ró Kö zös sé gen be lü li ter mék be szer - zés nek, va la mint adó men tes Kö zös sé - gen be lü li ter mék ér té ke sí tés nek mi nô - sü lô ügy lete ket az áfa-be val lás mel lett a 13A60. szá mú nyom tat vá nyon is le kell je len te ni. Pél da Egy oszt rák vál lal ko zás részt vesz a au gusz tus 13-án Sop ron ban megrendezett vásáron. A vásáron az osztrák vállalkozás ruhanemûket kíván ér té ke sí te ni, és ren del ke zik az osztrák adóhatóság által kiadott közösségi adószámmal augusztus 12-én saját tehergépjármûvével az általa ugyanazon a napon kiállított belsô szám la sze rint euró ér ték ben hozott be Magyarországra ruhanemûket ab ból a cél ból, hogy azo kat a vá sár keretében értékesítse. Az osztrák vállalkozás terhére a következô kiadások merültek fel: az árukészlet tárolásával kapcsolatban Ft Ft; a vásáron való részvétellel összefüg gés ben Ft Ft; szál lás költ ség Ft Ft. Az oszt rák vál lal ko zás a vá sá ron Ft értékben értékesített ruhanemûket. A vásáron nem értékesített ruhanemûk értéke 7000 eurót tett ki, ame lyet au gusz tus 13-án sa ját te her gép jár mû vé vel vis sza fu va ro zott Ausztriába. A példaként felhozott eseten az oszt rák vál lal ko zás nak gon dos kod ni kell ar ról, hogy leg ké sôbb au - gusztus 11-én a magyar adóhatóság által kiadott adószámmal és közösségi adószámmal rendelkezzen. Tegyük fel, hogy részére az adóhatóság augusz tus 10-én ad ta ki az adó szá mot és a közösségi adószámot, és az áfa-körbe bejelentkezett. Az osztrák vállalkozásnak augusz tus 10-tôl szep tem ber 30-ig terjedô idôszakra (feltételezve azt, hogy az adószám visszaadására szeptem ber 30-ig nem ke rült sor) ne gyed - éves bevallást kell benyújtania a következô tartalommal (adatok eft-ban): Bonácz Zsolt Meg ne ve zés Adó alap Áfa Adó men tes Kö zös sé gen be lü li ter mék ér té ke sí tés 2135* - 27%-os adót vi se lô ter mék ér té ke sí tés 724** 196** 27%-os adót vi se lô kö zös sé gi ter mék be szer zés 3000*** 810*** Ös szes fi ze ten dô adó %-os bel föl di be szer zést ter he lô adó %-os bel föl di be szer zést ter he lô adó 90**** 24**** 27%-os Kö zös sé gen be lü li ter mék be szer zés le von ha tó adó ja Ös szes le von ha tó adó Be fi ze ten dô adó *Belsô szám la ki ál lí tá sá ra nem ke rült sor, en nek hi á nyá ban szep tem ber 15-én (a tel je sí tést ki szál lí - tást kö ve tô 15. nap) kell az ügy le tet el szá mol ni; a vál lal ko zás ál tal vá lasz tott pénz in té ze ti el adá si euró ár fo lyam szep tem ber 15-én 305 Ft/euró, az az 7000 euró x 305 Ft/euró = Ft. ** Ft be vé tel Ft adó ala pot és Ft áfát tar tal maz. ***Az adó fi ze té si kö te le zett ség a bel sô szám la ki ál lí tá sá nak nap ján ke let ke zett, amely na pon a vál lal ko - zás ál tal vá lasz tott pénz in té ze ti el adá si euró ár fo lyam 300 Ft/euró, az az euró x 300 Ft/euró = Ft, amely nek 27%-a Ft. ****Beszerzések adó alap ja Ft, az át há rí tott adó Ft. Utólagosan adott árengedmény A nagykereskedelem területén bevett gyakorlat, hogy a nagykereskedô a tôle vásárló kiskereskedôknek bizonyos jogcímeken utólagosan visszatéríti a korábbi vásárlások ellenértékének egy részét. Számos esetben a felek áfa tekintetében helytelenül kezelik a visszatérítést. Írásunkban ennek egy példáját mutatjuk be. A Kft. nagykereskedelmi tevékenységet folytat. Üzletileg abban érdekelt, hogy a tôle vásárló kiskereskedôk az általa forgalmazott termékeket meghatározott vevôkör részére értékesítsék. Ennek elôsegítése céljából az A Kft. veze tése úgy dön tött, hogy az A Kft. részére a szóban forgó vevôkör részére ér té ke sí tô kis ke res ke dôk ré szé re az adott évben történt vásárlások értékének 1%-át visszatéríti. A felek által kialakított gya kor lat sze rint az érin tett kis ke - reskedô a tárgyévet követô évben összesí tést nyújt be az A Kft.-tôl tör tént be - szerzéseinek áfa nélküli értékérôl. A kiskereskedô A Kft. részére jutalék megnevezéssel számlát bocsát ki. A számla nettó összege az összesítésben kimutatott beszerzési érték 1%-a, amely után 27%-os adó kerül felszámításra. Minôsítsük a példában leírt megoldás helyességét! Elôször azt vizsgáljuk meg, hogy a kiskereskedô számlázhat-e jutalékot A Kft. részére! A kiskereskedô akkor bocsáthat ki szám lát A Kft. fe lé, ha ré szé re ter mék - értékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtásnak minôsülô ügyletet teljesít. Azonban a kiskereskedônek nincs jogalapja számla kibocsátására, mivel nem értékesített terméket, illetve nyújtott szolgáltatást A Kft. részére. A kiskereskedô nem nyújtott ügynöki szolgáltatást A Kft. részére, mivel saját nevében és javára értékesített termékeket a nagykereskedô által preferált vevôkör részére. Jutalék számlázására akkor lehetne lehetôsége, ha A Kft. megbízásából A Kft. nevében és javára ügynökként eljárva értékesített volna termékeket. Azonban a kiskereskedô a termékeket saját nevében és javára értékesítette az A Kft. által preferált vevôkör részére. Az elôzôek alapján a kiskereskedô nem számlázhat jutalékot az A Kft. részére, ezért csak annak lehetôséget lehet meg vizs gál ni, hogy az A Kft. utó - lag módosíthatja-e az utólagos visszatérítésre jogosult kiskereskedô részére kibocsátott számláit. Ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyújtása esetében az adó alapjába nem tartozik bele a korábban beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás mennyi-

6 6 áfa&számlázás ségére tekintettel a teljesítésig adott árengedmény vagy más, szintén a teljesítésig adott üzletpolitikai célú árengedmény. [Áfa tv. 71. (1) b)] Üzletpolitikai célú engedményrôl [Áfa tv. 71. (2)] van szó, ha a) az árengedmény nyújtójától független fél lel kö tött és más füg get len fél számára is azonos feltételek mellett ésszerûen elérhetô, vagy b) az árengedmény nyújtójától független fél lel is azo nos fel té te lek mel - lett köthetô és számára ésszerûen elérhetô megállapodásban elôre rögzí tett, vagy az an nak alap ján szá mí - tott árengedmény pénzben kifejezett adó nélkül számított összesített összege kisebb, mint az árengedmény igénybevételére jogosító termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások pénz ben ki fe je zett adó nél kül számított összesített ellenértéke. A pél dá ban le írt eset ben az A Kft. ál - tal biz to sí tott utó la gos vis sza té rí tés üzletpolitikai célú engedménynek tekint he tô. Az adó alap ja utó lag csök - kenthetô, ha a teljesítést követôen történik az üzletpolitikai célú engedmény nyúj tá sa [Áfa tv. 77. (3)]. A Kft.- nek nem kötelezô az adóalap utólagos csökkentése, mivel az áfatörvény említett rendelkezése ezt nem kötelezôen írja elô, hanem lehetôségként biztosítja. A Kft. úgy is dönt het, hogy az utólagos adott engedménnyel az áfa alapját nem csökkenti. Amennyiben A Kft. az utólagosan adott engedménnyel módosítani kívánja az adóalapot, akkor korrigálni kell a kiske res ke dô ré szé re ki bo csá tott azon számláit, amelyek ellenértékébôl a kiskereskedônek utólagosan üzletpolitikai célú engedményt biztosít. Nem üt kö zik az áfatörvény elô írá - sai ba, ha A Kft. nem min den egyes érintett számlát külön-külön módosít, hanem ún. csoportos módosító számlát állít ki, amelynek keretében valamennyi számlát korrigálja. Azonban a csoportos módosító számlában valamennyi módosított számla sorszámát meg kell jeleníteni, s számlánként elkülönítetten fel kell tüntetni az eredeti és a módosított adóalapot, valamint az eredeti és a módosított áthárított áfát. Tehát nem szabályos, ha a csoportos módosító számlában összevontan, egy összegben kerül feltüntetésre az eredeti és a módosított adóalap, valamint az eredeti és a módosított áthárított áfa. A Kft. a fizetendô adó csökkentését legkorábban abban az adómegállapítási idôszakban végezheti el, amelyben a módosító számlák/csoportos módosító számla a kiskereskedô rendelkezésére áll (feltételezve, hogy az eredetileg kibocsátott számla alapján a fizetendô adó korábban már bevallásra került). A kiskereskedô a levonható adó csökkentését a módosító számlák/csoportos módosító számla kézhez vételének idôpontjában, de nem ké sôbb, mint a mó do sí tó szám - lák/csoportos módosító számla kibocsátásának hónapját követô hónap 15. napon köteles elszámolni (feltételezve, hogy az eredetileg kibocsátott számlákban áthárított adó levonható adóként korábban már elszámolásra került). Ha A Kft. az utó lag adott en ged - ménnyel nem kívánja áfa-alapját csökkenteni, akkor a kiskereskedô részére kibocsátott számlák módosítására nem kerül sor. Az utó lag adott en ged mény ki fi - zetésének bizonylata a kiskereskedô által készített és A Kft. általa elfogadott kimu ta tás. To váb bá A Kft. nem csök - kentheti fizetendô adóját, valamint a kiskereskedô levonható adója sem csökken. Bonácz Zsolt RUSZIN ZSOLT ROVATA Az alanyi adómentesség rejtelmei mi az a kiegészítô jellegû tevékenység? Az alanyi adómentesség határai a ködbe vesznek, fôleg, ha a forgalom összekeveredik különbözô adómentes tevékenységekkel. A 6 millió forintos határérték így nem kerül veszélybe. A rendszert csak az elnagyolt fogalmak zavarhatják meg. Az értelmezés néha azonban igencsak kritikussá válik, ha az adott elsô számlával át is lépik a küszöbértéket, így a teljes számlára fel kellene számítani a 27 százalékos adót. Ala nyi adó men tes ség: mi szá mít be le a for gal mi ke ret be? A tör vény elég sok fel té telt fel so rol, jo gi bikkfa nyelvezeten aggasztóan bonyolult szövegezéssel meg kell küzdeni, hogy megállapíthassuk, hogy melyik kitétel mikor számít bele a küszöbértékbe és mikor nem. Cél sze rû vé gig men ni a lis tán, ahol minden egyes szakaszhoz magyarázó szö veg is ke rült: Az alanyi adómentesség választására jogosító felsô értékhatárba nem számítandó be: a) az adóalany vállalkozásában aa) tárgyi eszközként használt termék értékesítése, Eh hez tud ni kell, hogy a tár gyi esz - köz fogalma: az ingatlan, valamint az olyan ingó termék, amely vállalkozáson belüli rendeltetésszerû használatot feltételezve, legalább 1 évet meghaladó idôtartamban szolgálja a gazdasági tevékenység folytatását. Bár az irányelv lehetô vé te szi, hogy a tag ál lam és így Ma - gyarország is meghatározhassa a fogalmat, de az in kább több kér dést ke let kez - tet, mint amennyit a meghatározással megválaszolna. A számviteli fogalom ezzel szemben sokkal részletesebb. E szerint tárgyi eszköz a rendeltetésszerûen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdô, ültetvény, épület, egyéb építmény, mûszaki berendezés, gép, jármû, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok), tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan közvetlenül vagy köz ve tett mó don szol gál ják a vál - lalkozó tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott elôlegeket és a beruházásokat, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését. A két fogalom ütköztetésébôl talán a tenyészállatok lógnak ki a legjobban, de problémás az erdô és az ültetvény sorsa is. Ezek alanyi adómentesként való értékesítése tehát kockázatot jelenthet, hiszen már az el sô szám lá nál adó hi ány je - len het meg és ha az árat egyet len ös szeg - ként jelenítik meg a felek a szerzôdésben, ak kor azt, mint brut tó árat kell ér tel - mez ni, az adó te hát en nek ré sze ként veszteséget, vagy akár adóhiányt jelenthet az értékesítô számára.

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

VIRA SÁNDOR ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja

VIRA SÁNDOR ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 5. szám, 2013. május T A R T A L O M Vira Sándor rovata Az Európai Bíróság 1 ítéleteinek hatása az adóhatósági ellenôrzésekre Vadász

Részletesebben

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

DR. SALLAI CSILLA ROVATA. figyelembe vesszük, s amelyeknek a fordulónap elôtti idôszakra van hatásuk, azokat még az elôzô idôszakra könyveljük

DR. SALLAI CSILLA ROVATA. figyelembe vesszük, s amelyeknek a fordulónap elôtti idôszakra van hatásuk, azokat még az elôzô idôszakra könyveljük k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 5. szám, 2013. május T A R T A L O M dr. Sallai Csilla A beszámolókészítés típushibái 1 Idôpontok A beszámoló elfogadása, aláírása Tárgyi eszközök,

Részletesebben

A végelszámolás folyamata, számvitele

A végelszámolás folyamata, számvitele k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 7 8. szám, 2013. július augusztus T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A végelszámolás folyamata, 1 számvitele A végelszámolás elhatározása

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység 40136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 161. szám II. Tör vé nyek 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* Az Országgyûlés elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai

Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai Adóvilág 2013. december XVII. Évfolyam 13-14. szám Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2014. évben bekövetkező

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el az Önnek ajánlott termékünkre vonatkozó

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 26. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Közvetlen adóztatás az Európai Unióban. Adózás

EURÓPAI FÜZETEK 26. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Közvetlen adóztatás az Európai Unióban. Adózás EURÓPAI FÜZETEK 26. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Szabó Tímea Molnár Gáspár Endre Közvetlen adóztatás az Európai Unióban Adózás A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Feltétel. MultiInvest Plusz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas. Érvényes 2014. március 15-tôl

Feltétel. MultiInvest Plusz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas. Érvényes 2014. március 15-tôl Feltétel MultiInvest Plusz Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas Érvényes 2014. március 15-tôl Ügyféltájékoztató Tisz telt Part ne rünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 2. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Tárnoki Péter Az európai egységes piac általános forgalmi adó szabályai.

EURÓPAI FÜZETEK 2. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Tárnoki Péter Az európai egységes piac általános forgalmi adó szabályai. EURÓPAI FÜZETEK 2. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Tárnoki Péter Az európai egységes piac általános forgalmi adó szabályai Adózás A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Társasági adótörvény egyes rendelkezéseinek változásai 2015.

Társasági adótörvény egyes rendelkezéseinek változásai 2015. Társasági adótörvény egyes rendelkezéseinek változásai 2015. Jelen cikk keretében a társasági adóról és az osztalék - adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] egyes rendelkezéseinek az Országgyűlés

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben