2008. január 7. Különszám. Tartalomjegyzék RENDELET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. január 7. Különszám. Tartalomjegyzék RENDELET"

Átírás

1 2008. január 7. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 3/2007. (III. 24.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az évi LXIII. tv. 62. (5) bekezdésére az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: SZMSZ) alkotja meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: megyei önkormányzat). Székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. (2) A megyei önkormányzat jogi személy. Célja: a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása, a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló és demokratikus intézése. Az önkormányzati jogokat a megye lakossága, a választópolgárok közössége a közvetlenül megválasztott képviselőkből álló közgyűlés és megyei népszavazás útján gyakorolja. A megyei önkormányzat feladatait és hatáskörét a közgyűlés és szervei látják el. - A közgyűlés tisztségviselői: az elnök és az alelnök, munkájukat a megyei főjegyző segíti. - A közgyűlés feladatainak eredményesebb ellátása érdekében a megyei képviselőkből és a megválasztott külső tagokból bizottságokat alakít. - A megyei testületek és a tisztségviselők munkáját a megyei önkormányzat hivatala segíti. (3) A megyei önkormányzatot a közgyűlés elnöke képviseli. (4) A közgyűlés elnökének akadályoztatása esetén a képviseletet az alelnök látja el. Az alelnök akadályoztatásakor elsődlegesen a feladatkör szerinti bizottság elnöke jogosult a képviseletre. Ha a bizottság elnöke is akadályoztatott, egyetértésével a közgyűlés elnöke által kijelölt bizottsági tag jogosult a közgyűlés képviseletére. A közgyűlés az általános szabálytól eltérő, a közgyűlésnek a különböző szervezetekben való képviseletéről külön határozatot is hozhat. (5) A képviselők száma 40 fő. A képviselők választásához kialakított megyei választókerületek leírását, a képviselők névsorát (jelölő szervezetüket) és a képviselőcsoportokat az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. (6) Baranya megye hivatalos jelképei: a megye címere, a megye zászlaja, lobogója, a megye emblémája, a megye pecsétje, melyek leírását és használatának rendjét az SZMSZ 1. számú függeléke szerinti külön önkormányzati rendelet tartalmazza. (7) A közgyűlés minden év október hó 10. napját Baranya Vármegye címer-pecsétjének az év október hó 10. napján történt adományozása emlékére Megyenap -pá nyilvánítja.

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 (8) A közgyűlés az SZMSZ 2. számú függeléke szerinti külön önkormányzati rendelete tartalmazza a megyei kitüntetéseket és azok adományozásának rendjét. - A közgyűlés Pro Comitatu Baranya kitüntető díjat adományozhat azon magánszemélynek, jogi személynek, közösségnek, aki/amely a megye fejlődéséért, nemzetközi kapcsolatai erősítéséért tartós és eredményes tevékenységet folytatott, kiemelkedő tevékenységével szolgálta a helyi közösség érdekeit és javát. - A közgyűlés Díszpolgári Cím -et adományozhat a megye értékeinek gyarapítása, megőrzése érdekében kifejtett áldozatos tevékenység vagy rendkívüli teljesítmény elismerésére. - A közgyűlés a megye társadalmi életében szerzett szakmai és hivatásbeli érdemek elismerésére szakmai kitüntető díjakat adományozhat. - A köztisztviselők és közalkalmazottak kiemelkedő munkájának elismerésére, illetve a helyi közösség szolgálatáért a közgyűlés elnöke Elnöki Kitüntető Díjat adományozhat. (9) A közgyűlés a közgyűlés elnöke, alelnöke, képviselői és az önkormányzati hivatala köztisztviselői részére jelvényt alapít, amely a megye címerét ábrázolja. A jelvényt az arra jogosítottak a közgyűlés ünnepi ülésein, továbbá az országos és a megyei ünnepségeken, rendezvényeken viselhetik. (10) A közgyűlés elnöke a (9) bekezdésben említett alkalmakkor, továbbá minden olyan rendezvényen, amelyet fontosnak tart, viselheti az elnöki láncot, amely ezüstből készült tíz téglalap, illetve kilenc darab kör alakú szemből, középső összefogó tagból és a megye címerét ábrázoló medálból áll. (A kör alakú, érmen ábrázolt pajzs nélküli autentikus címer motívumot Baranya Megye Önkormányzata körirat övezi.) (11) A közgyűlés hivatalos lapja: a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (a továbbiakban: megyei közlöny). A megyei közlöny kötelező címzettjeit az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza. II. A KÖZGYŰLÉS FELADATA ÉS HATÁSKÖRE Ötv. 69. (1) A megyei önkormányzat, területi önkormányzat, köteles ellátni azokat a törvényben előírt feladatokat, amelyek megoldására települési önkormányzat nem kötelezhető. Törvény a megyei önkormányzat kötelező feladatává teheti az olyan körzeti jellegű közszolgáltatás biztosítását, amely a megye egész területére, vagy nagy részére kiterjed. Törvény kötelező megyei feladatként írhatja elő az olyan körzeti jellegű közszolgáltatás megszervezését, ahol a szolgáltatást igénybe vevők többsége nem a szolgáltatást nyújtó intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat területén lakik A kötelezően ellátandó feladat- és hatásköröket A helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri jegyzéke tartalmazza, amelyet az SZMSZ 3. számú függelékének kell tekinteni. Ötv. 70. (4) A megyei önkormányzat a törvényi kötelezettségeinek teljesítésén túl szabadon vállalhat olyan közfeladatokat, amelyeket törvény nem utalt más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe, illetve amelyek gyakorlása nem sérti a megyében lévő községek és városok érdekeit. 3. A közgyűlés szabadon vállalhat közfeladatokat, melyek: 1 Módosította a 15/2007. (XII. 17.) Kgy. rendelet 11. -a (hatályba lépett december 17-én).

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye a) megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását; b) személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit az éves költségvetési rendeletben biztosítja. 4. (1) A megyei közgyűlés önként vállalt feladatai közé tartozik különösen: a) a megye egészét, térségeit, valamint egyes kulcsfontosságú ágazatokat érintő fejlesztések koordinálása, érdekfeltárás és érdekegyeztetés; b) a települési önkormányzatok infrastruktúra fejlesztésre irányuló tevékenységének (települési környezet tisztasága, csapadékvíz-elvezetés; kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, - elvezetés, -tisztítás; kommunális hulladékkezelés; lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem; helyközi közlekedésszervezés; ivóvízellátás; energiagazdálkodás; zöldterületgazdálkodás) támogatása, valamint a rendkívüli környezetveszélyeztetés és a havária elhárítása segítése; c) a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásának előmozdítása; d) a szociális gondoskodás megyei rendszere működésének segítése; e) a kistérségi programok segítése; f) kétoldalú (testvérmegyei, partnerrégiós) nemzetközi kapcsolatok kialakítása, fenntartása és ápolása; részvétel interregionális európai szervezetekben a megyei önkormányzat céljainak megvalósítása érdekében, e kapcsolatoknak, együttműködéseknek a kistérségek és települések szolgálatába állítása; g) kulturális és művészeti értékek létrehozásának és bemutatásának támogatása, közreműködés a kulturális hátrányok csökkentésében; h) egészségügyben és szociálpolitikában információs, közvetítő tanácsadó szerep vállalása; pályázati célok megvalósításának segítése, az állami gondozásból kikerült nagykorúak problémájának kezelésében való közreműködés. (2) Az önként vállalt közfeladatok konkrét tartalmát a közgyűlés egyedi határozattal állapítja meg. 5. (1) Közfeladat önkéntes vállalása, illetve megszüntetése előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni. Ennek keretében az érintett bizottságok és a képviselőcsoportok véleményét ki kell kérni. Indokolt esetben jelentősebb feladat felvállalása előtt ideiglenes bizottság is létrehozható, illetve külső szakemberek közreműködése is igénybe vehető. (2) 1 Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a közgyűlés elnöke gondoskodik. 6. (1) A közgyűlés a kötelezően és önként vállalt feladatok eredményes ellátása érdekében közalapítványt hozhat létre, kölcsönös érdek alapján társulásra, vagy más módon együttműködésre törekszik a helyi önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségekkel és más szervezetekkel. (2) A társulás kiterjedhet meglévő intézmény (intézmények) működtetésére, irányítására, új intézmény, gazdálkodó szervezet alapítására, fenntartására és fejlesztésére. (3) A közgyűlés a közös érdekek alapján feladatának tekinti és szorgalmazza a megye önszerveződő közösségeivel (a megye civil szervezeteivel) az érdemi együttműködést. (4) A megyei közgyűlés felkéri a megyében meghatározó infrastruktúrát működtető, illetve szolgáltatást nyújtó szervek vezetőit, hogy (négyévente) tájékoztassák a közgyűlést fejlesztési, szolgáltatási stratégiájukról, terveikről a megye lakosságát érintő kérdésekben. 1 Módosította a 15/2007. (XII. 17.) Kgy. rendelet 11. (1) bekezdése (hatályba lépett december 17-én).

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 7. (1) A közgyűlés feladatának tekinti, hogy igény esetén segíti a települési önkormányzatokat, és megállapodás alapján szakmai szolgáltatást nyújt. (2) A településeket közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt a közgyűlés elnöke köteles kikérni az adott települések önkormányzata képviselő-testületének a véleményét. (3) A közgyűlés a megye meghatározott területrészének érdekképviseletére az érintett önkormányzatok felhatalmazása alapján jogosult. (4) A közgyűlés elnöke köteles kikérni a települési önkormányzat képviselő-testületének állásfoglalását a megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést jelentősen érinti. 8. Ötv. 9. (3) A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. Ötv. 10. (1) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: a) a rendeletalkotás; b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás; c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása; d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása; e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás; f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás; g) intézmény alapítása; h) közterület elnevezése, emlékmű állítás; i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; j) a bíróságok népi ülnökeinek megválasztása; k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő; m) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a 33/A. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés; n) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (1) A közgyűlés hatásköréből nem ruházható át továbbá: (2) A képviselő-testület rendeletében a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, megbízást és intézmény alapítását a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény szerint társulására ruházhatja. a) 50 millió forint értékhatár fölötti megállapodás belföldi önkormányzattal és egyéb szervezettel, illetve annak felmondása; b) a közgyűlés rendeleteiben megállapított kizárólagos közgyűlési hatáskörök gyakorlása. (2) A közgyűlés évente VII. hó 1. napjától VIII. 31. napjáig nyári szünetet tart. A nyári szünetben a közgyűlés törvényben meghatározott át nem ruházható hatáskörét kivéve a Jogi és Ügyrendi Bizottság tisztségviselő részvételével a feladatkör szerinti bizottság véleményének figyelembe vételével gyakorolja a közgyűlés hatáskörét. 9. (1) A közgyűlés az SZMSZ 4. számú mellékletében meghatározott hatásköröket bizottságaira, illetve a közgyűlés elnökére ruházza. (2) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a közgyűlés legközelebbi soros ülésén a hatáskör gyakorlójának be kell számolni a Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről című előterjesztés külön fejezetében. A közgyűlés munkaprogramja és munkaterve III. A KÖZGYŰLÉS MŰKÖDÉSE 10. (1) A közgyűlés középtávú célkitűzéseit a választási ciklus időtartamára szóló munka- és gazdasági programban foglalja össze. (2) A közgyűlés működésének alapja a munkaprogramon alapuló éves munkaterv (ülésterv). (3) A munkaterv összeállításához a közgyűlés elnöke javaslatot kér: a) a képviselőktől, b) a közgyűlés bizottságaitól, c) a képviselőcsoportoktól, d) az önkormányzat intézményeitől, társaságaitól; közalapítványaitól, e) a megye országgyűlési képviselőitől, f) a kistérségi társulásoktól, g) Pécs Megyei Jogú Város polgármesterétől, h) a gazdasági kamaráktól, i) a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól, j) a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulástól, k) a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vevő önszerveződő közösségektől, l) a területi kisebbségi önkormányzatok elnökeitől, m) a Megyei Civil Tanácstól. (4) A beérkezett javaslatokról a közgyűlés elnöke akkor is tájékoztatja a testületet, ha azokat a munkaterv összeállításánál nem vették figyelembe.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 (5) A munkatervnek tartalmaznia kell: a) a testületi ülések tervezett időpontjait, napirendjeit, b) a napirendek előadóit, ideértve az előterjesztő bizottságot is, c) a közmeghallgatás időpontját és témáját, d) napirendi pontonként, a bizottsági tárgyalásra javasolt előterjesztéseket, a hivatal előkészítéséért felelős szervezeti egysége(i) feltüntetését, e) az előterjesztés elkészítésének határidejét, f) a bizottságoknak megtárgyalásra ajánlott témákat, g) az éves ellenőrzési tervet, h) a közgyűlés kiemelt ünnepi rendezvényeit, azok időpontját, i) az Egyeztető Bizottság számára ajánlott témákat. (6) A munkaterv előkészítéséről és a közgyűlés elé terjesztéséről a közgyűlés elnöke gondoskodik. (7) A munkatervet meg kell küldeni: a) mindazoknak, akiktől a megyei közgyűlés elnöke véleményt kért a munkaterv összeállításához; b) a megyei sajtónak. Alakuló ülés 11. (1) A közgyűlés alakuló ülését a közgyűlés elnöke hívja össze. (2) A közgyűlés alakuló ülését a közgyűlés elnöke nyitja meg, majd felkéri a legidősebb közgyűlési tagot a korelnöki teendők ellátására. (3) A közgyűlés elnökének megválasztásáig a korelnök vezeti az alakuló ülést. (4) A közgyűlés jelölő és szavazatszámláló bizottságot választ a tisztségviselők választásának lebonyolításához. (5) A közgyűlés elnöke megválasztását követően átveszi az ülés vezetését, és javaslatot tesz az alelnök személyére. A közgyűlés elnökének választása 12. (1) A választást megelőző jelölés során jelöltté válik az, akit a megválasztott képviselők egynegyede jelöltként támogat. (2) A választási eljárásban, ha több jelölt közül egyik jelölt sem kapja meg a szükséges szavazatot, újabb szavazási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot elért jelölt indulhat. Ha ez a szavazási forduló is eredménytelen, a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt a további eljárásról. A közgyűlés összehívása Ötv. 12. (1) A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának az indítványára.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13. A megyei közgyűlés szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. 14. (1) A közgyűlés összehívására az éves munkatervben ütemezett időben a hónap előre meghatározott ugyanazon napján kerül sor. Ezen túl rendkívüli, soron kívüli és folytatólagos ülésre is sor kerülhet. Ötv. 12. (2) A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését. (2) 1 A közgyűlést a közgyűlés elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és vezeti. Az elnöki és az alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a közgyűlés összehívására és vezetésére a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke jogosult. Amenynyiben az elnöki és alelnöki tisztség egyidejűleg betöltetlen, és Jogi és Ügyrendi Bizottság sem működik, a közgyűlés ülését a korelnök hívja össze és vezeti. (3) A közgyűlés ülésének helyére, időpontjára, napirendjére és az előterjesztő személyére a közgyűlés elnöke a Jogi és Ügyrendi Bizottsággal egyeztetve tesz javaslatot. (4) A közgyűlés ülésére szóló meghívót és az előterjesztéseket legkésőbb a közgyűlést előkészítő bizottsági ülést, továbbá a közgyűlés ülését megelőző 5. napon az önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni. Ugyaneddig az időpontig a közgyűlési tagok és a napirendi pontok tárgyalásában érintettek a bizottsági, valamint a képviselő-testületi ülésre szóló meghívót nyomtatott formában is kézhez kapják. (5) Az érdeklődők az előterjesztéseket az önkormányzat internetes honlapján kívül, a közgyűlés ülését megelőző 5 napon belül a Jogi és Szervezési Főosztályon, illetve a közgyűlés ülésének napján délelőtt 8 órától az ülés helyszínén tekinthetik meg. (6) Írásbeli előterjesztést és módosító indítványt a (4) bekezdéstől eltérően akkor lehet előterjeszteni, ha határidőn túl merült fel olyan tény vagy körülmény, amelyet ha a testület nem tárgyal legközelebbi ülésén, az önkormányzatot anyagi vagy egyéb hátrány éri, melynek indokát a tárgybeli írásbeli előterjesztés tartalmazza. (7) A közgyűlés bizottságai vagy a képviselők egynegyede írásban a napirend megjelölésével, továbbá a közgyűlés elnöke az általa fontosnak tartott téma megtárgyalására soron kívüli ülés összehívását kezdeményezheti. A közgyűlés elnöke az ülés időpontját a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belüli időpontra a meghívó kiküldésével egyidejűleg kitűzi. (8) Rendkívüli esetben a közgyűlés rövid úton (telefon, fax, távirat) is összehívható. Rendkívüli esetnek minősül különösen a természeti csapás, illetve az ország vagy a megye biztonságát fenyegető veszély, a megye gazdasági érdekét sértő intézkedés vagy mulasztás. A rendkívüli közgyűlésre szóló meghívó csak az összehívásra okot adó napirendi pontot tartalmazhatja, és a közgyűlés csak ezt a napirendet tárgyalhatja meg. A közgyűlési előterjesztések 15. (1) Általában írásos előterjesztés készül: a) a közgyűlés hatásköréből át nem ruházható ügyek (Ötv. 10., SZMSZ 8. (1) bekezdés), b) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló, c) a közgyűlés éves munkatervében szereplő napirendi pontok esetén. 1 Módosította a 15/2007. (XII. 17.) Kgy. rendelet 1. -a (hatályba lépett december 17-én.)

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 (2) A szóbeli előterjesztés lehetőségéről a közgyűlés elnöke dönt. A szóbeli előterjesztés határozati javaslatát a képviselők részére a napirend tárgyalását megelőzően írásban kell kiadni. A szóbeli előterjesztés leghosszabb ideje 15 perc, ezt azonban a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel meghosszabbíthatja. E kérdésben a közgyűlés vita nélkül határoz. (3) A közgyűlés elé kerülő előterjesztés általában négy részből áll: a) I. rész (előlap) tartalmazza - közgyűlés időpontját, amelyre az előterjesztés készült, - az előterjesztés tárgyát, mellékletei- és iktatószámát, - előterjesztőt és az előterjesztés készítőjét, - azokat a szervezeteket, amelyek az előterjesztést megtárgyalták, - azokat a szervezeteket, amelyek az előterjesztést véleményezésre megkapták, - a Fejlesztési és Közgazdasági Irodával történt egyeztetést, - a törvényességi véleményezésre történt bemutatást, - a munkamegosztás szerint felelős tisztségviselő nevét; b) a II. rész tartalmazza - az előzményeket, ide értve a tárgyban korábban hozott közgyűlési rendeleteket, határozatokat és azok végrehajtásának állását is; - a tárgykört érintő jogszabályokat, - lehetőség szerint a döntési alternatívákat, azok indokait és várható hatásait; c) a III. rész tartalmazza - a határozati javaslatot, az abban meghatározott feladatok végrehajtására megállapított határidőket, részhatáridőket és a végrehajtásért felelős személyeket, továbbá szükség szerint a korábban hasonló tárgyban hozott határozatok hatályon kívül helyezésére, vagy érvényben tartására vonatkozó rendelkezést, - az előterjesztés mellékleteit; d) a IV. rész tartalmazza a véleményező szervezetek kivéve a bizottságok írásbeli véleményét, melyet a képviselők legkésőbb az ülést 5 nappal megelőzően kapnak meg, kivéve az SZMSZ 14. (6) bekezdésben foglalt esetet. A bizottságok véleményét a 17. (5) bekezdése szerinti előterjesztés tartalmazza. (4) Az előterjesztés elkészítésére kötelezett az ülés előtt 25 nappal köteles bejelenteni a közgyűlés elnökének, ha az előterjesztést nem tudja elkészíteni. Bejelentés csak írásban, alapos indok fennállása esetén tehető. (5) Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a közgyűlés ülését megelőző 17. napon a megyei főjegyzőhöz be kell nyújtani, aki vizsgálja a döntéstervezetek jogszerűségét, és gondoskodik valamenynyi anyag közzétételéről/postázásáról. A megyei főjegyző az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatosan 3 munkanapon belül jelzi törvényességi észrevételét az előterjesztőnek. Szóbeli előterjesztésnél ezt a közgyűlés ülésén teszi meg. (6) Az írásbeli előterjesztés terjedelme - a határozati javaslat és a mellékletek nélkül nem haladhatja meg az 5 oldalt. Ettől eltérést a közgyűlés elnöke engedélyezhet. (7) Csak a megyei képviselők és a külön meghatározott személyek számára biztosítható hozzáférés azokhoz az előterjesztésekhez, amelyekben a közgyűlés zárt ülést tart, illetve zárt ülést tarthat. A közgyűlés rendje, az ülésvezetés Ötv. 12. (3) A képviselő-testület ülése nyilvános.

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 16. (1) A közgyűlés ülésének időpontjáról, helyéről, napirendjéről, továbbá arról, hogy az ülésre készült előterjesztések, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv hol tekinthető meg, a meghívó kiküldésével egyidejűleg megyei napilap, továbbá az önkormányzat internetes honlapja útján a megye lakosságát tájékoztatni kell. A közgyűlés üléseinek nyilvánosságát az internet útján, kép- és hanganyag közvetítésével is szolgálja. (2) Meghívottként vesznek részt a közgyűlés ülésén az önkormányzati intézmények vezetői, a közgyűlés hivatala belső szervezeti egységei vezetői, a megyei civil tanács elnöke, továbbá mindazok, akik jelenlétét a közgyűlés elnöke és a bizottságok szükségesnek tartják. A közgyűlés elnöke számukra és az ülésen megjelent más szervek, illetve állampolgárok számára szót adhat. (3) Az ülésen a tanácskozás nyelve a magyar. Ha a képviselő, hozzászóló anyanyelve nem magyar, anyanyelvén is felszólalhat, de e szándékát, az ülésnapot megelőzően 1 munkanappal jeleznie kell a megyei főjegyzőnek, aki a tolmácsolásról köteles gondoskodni. Ötv. 12. (4) A képviselő-testület a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor; b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. (4) A zárt ülés megtartását az Ötv. 12. (4) bekezdés b) pontja esetén a közgyűlés elnöke, bármely képviselő és a megyei főjegyző indítványozhatja. A zárt ülés megtartásáról a közgyűlés mindig egyedileg, vita nélkül határoz. (5) Zárt ülésre általában a nyilvánosan tárgyalt napirend befejezése után, az interpellációkat követően kerülhet sor. (6) Zárt ülésen a napirendi pont tárgyalása közben a 21. (3) bekezdésében foglalt esetet kivéve a határozat meghozataláig szünet nem tartható. (7) 1 A zárt ülésen hozott határozatot az önkormányzati hatósági ügyek kivételével legkésőbb a következő nyilvános ülésen ki kell hirdetni, a személyes adatok védelmének, illetve a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával. A kitüntetési ügyben hozott határozat a kitüntetés nyilvánosság előtti átadásával kihirdetettnek tekintendő. (8) 2 Személyi ügy tárgyalásakor (Ötv. 12. (4) bekezdés a) pont ) az érintett személyt írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e. Az érintett nyilatkozatát a közgyűlésen szóban is megteheti. Ötv. 12. (5) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. 1 Módosította a 15/2007. (XII. 17.) Kgy. rendelet 2. (1) bekezdése (hatályba lépett december 17-én). 2 Módosította a 15/2007. (XII. 17.) Kgy. rendelet 2. (2) bekezdése (hatályba lépett december 17-én).

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 A közgyűlés tanácskozási rendje (1) (2) A közgyűlés ülésének megnyitásakor az elnök a jelenléti ív alapján és a határozathozatal előtt a hivatal közreműködésével, illetve a számítógépes rendszerben történő szavazás eredménye alapján a fizikai jelenlét számbavételével állapítja meg a határozatképességet. Ötv. 14. (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele jelen van. (3) a) A közgyűlés dönt a napirend elfogadásáról: - először a napirenddel kapcsolatban elhangzott javaslatokról (napirendi pont felvétele, előterjesztés visszavonása), - ezt követően a javaslatokkal módosított napirendről. b) A napirend elfogadása után a közgyűlés elnöke név és tárgy megjelölésével ismerteti az előzetesen benyújtott interpellációkat. (4) A napirend tárgyalása előtt a közgyűlést alkotó pártok és szervezetek képviselői lehetőséget kapnak arra, hogy a közgyűlés munkáját, illetve a megye lakosságát érintő kérdésekről maximum 2 perc időtartamban tájékoztatást adjanak, vagy kifejtsék véleményüket. Amennyiben a hozzászólás a közgyűlés valamely tagját érinti, úgy az érintett maximum 1 perc időtartamban reagálhat. (5) Általában a közgyűlés első napirendi pontjaként a közgyűlés elnöke beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok tevékenységéről, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a két ülés közötti eseményekről és az interpellációkra adott válaszokról. Az erről készült írásos anyagot, ha indokolt, szóban kiegészíti. (6) A (5) bekezdésben foglalt beszámolót követően tárgyalja a testület az elfogadás szerinti sorrendben a napirend többi pontját, és döntést hoz e kérdésekben. A napirendi pontok sorrendjének meghatározásánál általában a minősített szótöbbségű döntést igénylő témákat előre kell sorolni. (7) Az interpellációk, bejelentések napirendi pontot a nyilvános ülés befejezése előtt tárgyalja a közgyűlés. 18. A közgyűlés elnöke ülés vezetésével kapcsolatos feladatai és jogosítványai: a) megállapítja, és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet, megnyitja, berekeszti és bezárja az ülést; b) előterjeszti a napirendi javaslatot; c) napirendi pontonként vezeti, majd összefoglalja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat; d) indítványozhatja a tárgyalt napirend keretében a hozzászólások időtartamának korlátozását, vagy a vita lezárását, erről a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt; e) hozzászóláskor megadja, illetve az f) és a h) pontban meghatározott esetben megvonja a szót a jelenlévők bármelyike tekintetében; 1 A 15/2007. (XII. 17.) Kgy. rendelet 11. -a hatályon kívül helyezte december 17. napján.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye f) figyelmezteti a hozzászólót, és felszólítja a tárgyra térésre, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, vagy ha ismétli a korábban általa, vagy más hozzászóló által elmondottakat. A figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonhatja a szót az érintett személytől. A megvonást a közgyűlés egyszerű többséggel felülbírálhatja; g) tárgyalási szünetet rendelhet el; h) a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést meghatározott időre megszakítja, vagy berekeszti. Az akadály megszűnését követően a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt a tanácskozás folytatásáról. Ha a tanácskozás 17 órakor még tart, a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt a tanácskozás folytatásáról, vagy berekesztéséről és folytatólagos ülés elrendeléséről; i) a megyei közgyűléshez méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsító résztvevőt rendre utasítja; figyelmezteti, ha a tanácskozáshoz nem illő, sértő módon nyilatkozik; ismétlődő rendzavarás esetén figyelmeztetés után, kivéve a képviselőt a terem elhagyására kötelezheti; súlyos, vagy ismételt rendzavarás esetén kivéve a képviselőt egy további ülésről is kizárhatja; j) határozatképtelenség esetén az ülést berekeszti. Azokat a napirendeket, amelyek tárgyalása elmaradt, fel kell venni a munkaterv szerint soron következő ülés napirendjére; k) dönt azon személyek köréről, akik a zárt ülésen szakértőként részt vesznek. 19. A napirendi pont tárgyalását legfeljebb 2 perces szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére az előterjesztő jogosult. 20. A közgyűlés elnöke a hozzászólás lehetőségét a jelentkezés sorrendjében adja meg. Soron kívül kell szót adni a képviselőcsoport vezetőjének, ha a képviselőcsoport véleményét mondja. 21. (1) A rendelet-tervezetekhez módosító javaslatokat a napirend tárgyalásának befejezéséig írásban kell az elnökhöz eljuttatni. A módosító javaslatokat, ha a közgyűlés elnöke indokoltnak tartja, kiosztatja a képviselőknek. (2) A napirend vitájában elhangzott kérdésekre és hozzászólásokra az előterjesztő válaszol. Nyilatkozik a módosító indítvány befogadásáról. Amennyiben a módosító indítványt az előterjesztő nem fogadja be, annak elfogadásáról a közgyűlés dönt. (3) Bármely képviselőcsoport vezetője, bizottság elnöke a közgyűlés ülésén napirend tárgyalása közben ülésenként és frakciónként, bizottságonként egy alkalommal tanácskozási szünet iránti javaslatot terjeszthet elő. A javaslat alapján az ülést vezető elnök köteles a szünetet elrendelni. A szünet időtartama 10 perc. Határozathozatal Ötv. 12. (6) A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást tarthat a (4) bekezdésben foglalt ügyekben. A (3)-(5) bekezdésben foglaltak a bizottságra is vonatkoznak. Ötv. 14. (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. (2) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadására Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 96/2014.

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

J A V A S L A T J A V A S L A T

J A V A S L A T J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-26/2011. J A V A S L A T az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról - módosítással egységes szerkezetben Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 1/2013. (I.14.), 3/2013.(II.18.),

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 1 (egységes

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Önkormányzat képviselő testületének 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 2014. november 18-tól hatályos állapot Nagymaros

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton község Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mogyorósbánya község önkormányzat képviselő

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 3614-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet elfogadása

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben