A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának stratégiai fejlesztési programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának stratégiai fejlesztési programja 2007-2013"

Átírás

1 A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának stratégiai fejlesztési programja

2 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés A könyvtár átfogó célja, jövőképe Környezeti hatások bemutatása Célok, stratégiák és cselekvések számbavétele Stratégiai célok - elérendő célok: Az elérendő célok részletezése: Főbb irányvonalak, prioritások meghatározása Szolgáltatás, információkeresés Kölcsönzés A könyvtár alapvető kompetenciái és felelőssége Állománymenedzsment A könyvtár intézményi archiváló szerepe Tervszerű állományapasztás Humán erőforrás menedzsment Használók igényei A könyvtár mint az információs társadalom alapintézménye Minőségmenedzsment A stratégiai folyamatok menedzselése A teljesítménymérés előfeltételei A teljesítménymutatók a tervezési ciklusban: A könyvtári- és információszolgáltatások teljesítménymérése Partnerközpontúság mutatói: Szolgáltatási hatékonyság mutatói: Monitoring rendszer kialakítása: A stratégiai fejlesztési terv megvalósításának feltételei: Operatív tervek, ellenőrzés, értékelés... 15

3 1. Bevezetés A stratégiai terv a Kodolányi János Főiskola stratégiai tervének, a Tudományos Titkárság stratégiából fakadó operatív feladattervének, az országos könyvtári szervezet stratégiai terveinek és a Könyvtári Osztály portál programjában megfogalmazott célkitűzések alapján készült. Általánosan megfogalmazva a stratégiai tervezés kétféle szerepet tölt be, egyrészt a szervezetet a környezetéhez viszonyítja (a könyvtár használói, a főiskolai környezet, külső használók), másrészt a szervezet számára egységet biztosít, irányt szab. A stratégiai tervezés olyan folyamat, amely során szándékokat, célokat, feladatokat fogalmazunk meg, majd azokat végrehajtjuk, megvalósítjuk. Mind a célmeghatározás, mind a megvalósítás folyamata evolúciós jellegű. Olyan folyamat, amely a szervezetet (a főiskolai könyvtárat ) a változó piac lehetőségeivel szembesíti. Olyan kommunikációs mód, amely a szervezet belsejéből a fenntartók felé és onnan visszafelé irányul, működik. A stratégiai tervezés ötletgeneráló folyamat, a jövőre irányul, amennyiben megpróbálja a jövőt megteremteni. Változásra irányul a jelenlegi helyzetből egy jobb jövőbeni állapotot kíván elérni. Magában foglalja a választást, az alternatívák számbavételét a célok és feladatok eléréséhez. A stratégiai tervezés olyan folyamat, amelyben a könyvtár küldetésének megfelelően megfogalmazzák a megvalósítandó célokat, és a kulcsfontosságú területeket. Összetett, komplex tevékenység, amelyben számba kell venni és egységbe kell hozni az egymást erősítő, összetartó és az egymást gyengítő, széttartó folyamatokat. 2. A könyvtár átfogó célja, jövőképe A könyvtár jövőképének kialakítása szorosan összefügg a főiskola stratégiai tervével. A Kodolányi János Főiskola a hazai felsőoktatás vezető non-profit intézményeként országos szerepkörű, nemzetközi képzési orientációjú, alkalmazott kutató egyetemmé kíván válni. A KJF küldetése, hogy hozzájáruljon az európai felsőoktatás verseny képességéhez, a magyar felsőoktatás nemzetközi integrációjához, Székesfehérvár regionális szerepének erősítéséhez. A megvalósítandó cél meghatározása nélkül nem lehet eleget tenni a jelen feladatainak sem. A felsőoktatási könyvtárak 21. századi víziójának meghatározó elemei - a könyvtár az információs társadalom alapintézménye - a 21. század könyvára megtartja alapértékeit: a dokumentumok szakszerű gyűjtése, feltárása és a használóhoz való juttatása, de szolgáltatásait a 21. századi használó infrastrukturális igényeihez igazítja ( elérhetőség, digitalizálás, stb.) - a könyvtár az oktatási intézménnyel együttesen felelős az információs kultúra elsajátításáért, elterjedéséért - a főiskolai, egyetemi könyvtárakat a kutatásokhoz is szoros kapcsolatok fűzik, elsősorban az intézményben folyó kutatómunkát segítik és támogatják

4 - tevőlegesen részt vesz az egész életen áttartó tanulás stratégiájának, munkaprogramjának megvalósításában - az intelligens tanulási terek létrehozásának, működtetésének legtermészetesebb közege a funkcionálisan jól működő, tudásmenedzselő könyvtár - a hallgató nemcsak a tudásra éhes, hanem az értelmezésre és kultúrára is - a könyvtár nemzetközi információs pont: a globális információk elérési helye - a könyvtárnak (könyvtáraknak) be kell gyűjteniük a saját intézményük, a városban, a régióban működő egyéb szervezetek képzési formáit, leírásait, alapvető szakirodalmát, adatokat arról, az egyes modulokat hányan tanulják egy-egy kurzusban és milyen képzési formában vesznek részt. Tehát az állománygyarapítást, gyűjteményszervezést új alapokra kell helyezni. - a könyvtárak élen járnak sz informatika alkalmazásában. Ez is predesztinálja ezeket az intézményeket arra, hogy tevőlegesen részt vegyenek az egész életen át tartó tanulás stratégiájának, munkaprogramjának megvalósításában. Az intelligens tanulási terek létrehozásának, működtetésének legtermészetesebb közege a funkcionálisan jól működő, tudásmenedzselő könyvtár, ahol egy helyen biztosítva van a művelődést, rekreációt, tanulást, kutatást szolgáló irodalom az Internet-erőforrások igénybevételének lehetőségével együtt. - szervezetek képzési formáit, leírásait, alapvető szakirodalmát, adatokat arról, hogy egyes modulokat hányan tanulják, tehát az állománygyarapítást, gyájteményszervezést új alapokra kell helyezni. 3. Környezeti hatások bemutatása Társadalmi tényezők: A Kodolányi János Főiskola könyvtára a régió meghatározó intézményévé vált potenciális használóinak köre a város és a megye határain túl nyúlik, igen jelentős azok száma, akik már egyetemeken és főiskolákon tanulnak. Az évi CXL. törvény meghatározza a könyvtárak helyét és szerepét: Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. Gazdasági környezet: Az idézett törvény meghatározza a fenntartók körét és kötelezettségeiket, a jelenlegi felsőoktatásról szóló törvény nem fogalmaz egyértelműen a könyvtárak működtetéséről, ugyanakkor a MAB akkreditációs követelményei között a könyvtár szerepel. Fontos a szolgáltatások költségeinek pontos kiszámítása, összehasonlítása a fejlettebb országok költségelemzéseivel. 4. Célok, stratégiák és cselekvések számbavétele - a könyvtár közvetítsen minden nyilvánosságra hozott információt és adatot - sokoldalú hozzáférés biztosítása a használók számára - szakszerű szolgáltatások kialakítása és működtetése

5 - tanácsadás, segítség és képzés nyújtása az információs ismeretekhez, forrásokhoz - országos és nemzetközi együttműködés segítésével biztosítsa az információkhoz való egyetemes hozzáférést - interaktív kapcsolat a felhasználókkal (jelenlegi és potenciális) - közösségszervezés és együttműködés más könyvtárakkal, intézményekkel - a fenntartó ( főiskola, egyetem) a könyvtárat partnerként tekintse a tervezésben, a tananyagfejlesztésben - a könyvtárnak legyen tudományos, integráló szerepe a főiskola intézetei között - a könyvtár és a tanszék/intézet együtt alakítsák a tanterveket, a könyvtári források és instrukciók annak részét képezzék - a felsőoktatási könyvtárnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a felsőoktatásban résztvevő valamennyi hallgató elsajátíthassa a korszerű információk használatát - tanulmányai során a hallgató önálló kutatómunkát végezzen - a könyvtár készítsen marketing tervet a célközönség elérésére, a tudásközpont szerep fontosságának és értékeinek hangsúlyozására - a könyvtárról, a könyvtári munkáról kialakult téves és hamis előítéleteket meg kell változtatni jól felkészült, innovatív könyvtárosokkal, hatásos pr munkával, reklámmal, akciókkal. - A város, a megye és a régió középiskoláival intenzívebb kapcsolat kialakítása mind az intézmények vezetőivel, mind az iskola diákjaival. Célunk az, hogy az iskolák jobban megismerjék a könyvtár szolgáltatásait, használják azokat az egyedülálló lehetőségeket (nyelvi labor, EU szakrészleg, kiváló nyelvi gyűjtemény), amelyekhez más könyvtárakban nem juthatnak hozzá. A középiskolásokat, mint potenciális kodolányis hallgatókat neg kell ismertetnünk ezekkel a lehetőségekkel, a könyvtárosoknak nyílt napokon is. A személyes kapcsolat mellett online tájékoztatást ill. szórólapos anyagokat is biztosítani kell ennek a célcsoportnak. A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának fő feladata az oktatás segítése, az információhoz való könnyű és gyors hozzáférés biztosítása mind az oktatók, mind a hallgatók számára. A főiskola egyéb oktatási helyszínein forrásközpontokat működtet (Budapest, Siófok, Orosháza, Fürstenfeld). Nyilvános könyvtárként szolgáltatást nyújt külső látogatóknak. Alapelvként fogalmazható meg, hogy minden oktatási helyszínen magas színvonalú könyvtári szolgáltatást biztosítson a főiskola. Ebben a tervezési időszakban kerül kialakításra a budapesti forrásközpontok összevonásával egy korszerű könyvtár a Frangepán utcában. A régió idegen nyelvű szakkönyvtára és Európai Dokumentációs Központja. 4.1 Stratégiai célok - elérendő célok: A célok lényege és haszna hogy - irányt mutasson a cselekvéshez - tisztázza, hogy kinek mi a szerepe, mi a felelőssége ( fenntartó, munkatársak, használók ), ezeket az ügyrendben szabályozza, időközönként felülvizsgálja és aktualizálja - tegye lehetővé a teljesítménymérést A könyvtár munkájának középpontjában a használók szükségletei álljanak A könyvtár magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtson.

6 A könyvtár belső munkája, háttérfunkciói legyenek gazdaságosak és hatékonyak A könyvtár optimalizálja a forrásainak felhasználását. 4.2 Az elérendő célok részletezése: Középpontban a használók állnak használóbarát könyvtár: - A könyvtár egész munkáját úgy szervezi, hogy a használók érdekeit tartja szem előtt - Integrált gyűjtemény menedzsmentet valósít meg - Koordinált hálózati szolgáltatásokat biztosít az oktatási központok könyvárainak és a virtuális hálózati egységek eltérő tanulóközösségei számára - Integrált képzésmenedzsment az oktatási egységekkel - Kérdőíves, interjús felmérések a használók igényeiről - Kapcsolattartás ( kommunikáció) az olvasókkal személyesen és online eszközökkel egyaránt - Kulturális és tanulmányi programok indítása a hallgatók/olvasók számára: online ill. hagyományos játékok, vetélkedők, klubok szervezése a használóknak, ezek létrehozásába őket is bevonva. - Folyamatos információszolgáltatás a könyvtári újdonságokról az oktatók és hallgatók számára hírlevelek, internetes közösségi portálokon keresztül (könyvtári blog, rss szolgáltatás alkalmazásával) - A főiskola célja, hogy a hallgatói életpályát a tanulási folyamat első pillanatától (Gólytábor, Regisztrációs hét) a diplomaszerzésig végigkövesse. Az információs társadalom polgárává váljanak a könyvtári, információszerzési ismeretek és az alapvető informatikai kompetenciák biztos elsajátításával.

7 5. Főbb irányvonalak, prioritások meghatározása 5.1 Szolgáltatás, információkeresés Barátságos, nyílt és minőségi szolgáltatás a használók számára valamennyi szolgáltatási ponton Írásos dokumentáció a könyvtár szolgáltatásainak, gyűjteményeinek, információs anyagainak használatáról Könyvtárhasználat és információkeresés oktatása lehetőség szerint tantervbe építve, illetve fakultatív módon Közhasznú ismeretek oktatása (pl. adóbevallás, elektronikus adminisztráció, stb.) tanfolyamok szervezése a nyelvi laborban Középiskolai, általános iskolai csoportok fogadása a nyelvi laborban nyelvórák tartására, illetve egyéni tanulásra A használók igényeinek megfelelő nyitva tartási idő biztosítása a hálózat valamennyi könyvtárában. Az állományban nem található dokumentumok könyvtárközi kölcsönzés útján történő biztosítása a könyvár használói számára, kihasználva az Országos Dokumentumellátó Rendszer, az Ariel on-line másolatküldő szolgáltatás és a külföldi adatbázisok információit. A könyvtárközi kölcsönzéssel a hallgatók, oktatók és egyéb használók számára helybe hozza a könyvtár a dokumentumokat, ezzel is segíti a gyors információ szerzést, irodalomkutatást és a kutató munkát. Emellett jelentős mennyiségű időt takarít meg. Törekedni kell a még hatékonyabb, még gyorsabb elérésre természetesen ez mindig a partner könyvtártól függ. Könyvtárunk az MTA Sztaki által kifejtesztett Huntéka integrált könyvtári rendszert használja. A Huntéka rendszer már eddig is számos fontos szolgáltatást nyújtott:: katalogizálás, kölcsönzés, keresések, kimutatások, statisztikák stb. A fejlesztők célja az, hogy a felhasználói igényekhez, problémákhoz igazodva bővítsék a rendszer által nyújtott szolgáltatásokat. A napi gyakorlat során felmerülő igényeket kell tehát belefoglalni a huntéka további fejlesztési terveibe: - Állományellenőrzési menü kidolgozása - Elektronikus leltárkönyv vezetésére történő áttérés - Lekérdezési listák és egyes keresőűrlapok bővítése - A különböző oktatási központokban működő könyvtári hálózatunk fiókspecifikus igényeinek kidolgozása a Huntékában. - Kiemelt fontossággal kezeljük - a digitális tartalmak bevonását a Huntékába: e-books bibliográfiai szinten pl. MEK tartalmak, folyóiratok és ezek aktualizálásának megoldása. - a tananyagok analitikus feltárása a feltárás mélységének bővítése - Meg kell oldani a Huntéka-webopac felületének kereső / súgó részletes leírását a főiskolán oktatott nyelveken. - Részvétel a kibővített közös huntékás opacban - HUNKAT

8 A könyvtár honlapját saját maga szerkeszti, amely arculatában egyezik a főiskola honlapjával. A könyvtári honlap naprakész információkat tartalmaz, rugalmas szerkesztésű, alkalmazkodik az aktuális igényekhez. A honlapon található információk segítik a főiskolai oktatást (például: az egyes tantárgyakhoz tartozó link-gyűjtemények az Európai Unios oldal, adatbázisok elérhetőségei stb.) Fejlesztési cél, hogy valamennyi oktatási központ fiók könyvtára kapcsolódjon be egy integrált könyvtári portál építésébe, mely ezáltal a fiókkönyvtárak speciális tartalmait, információit is tükrözné. A honlap szerkesztését egy team fogja össze, amely a központi könyvtár és a forrásközpontok szakembereiből áll. A Web 2.0 kifejezés az internetes világ megújulást jelzi, mely a web és a böngésző platformmá válását, a felhasználók aktív részvételét és együttműködését, az Internet használat kiterjedését és ténylegesen mindennapivá válását jelenti. Ezekhez az új kihívásokhoz a könyvtári portáloknak is alkalmazkodni kell, internetes szolgáltatásainkat, megjelenésünket ehhez kell igazítanunk. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az online világban való jelenlétre, hiszen felhasználóink (a hallgatók) egyre inkább az online információszolgáltatásokat, az online tartalmakat részesítik előnyben a hagyományos dokumentumokkal szemben. Fontos előrelépést jelentene az interaktivitás hangsúlyozása, és a naprakész, folyamatosan frissülő információk kínálása (akár hírlevelek, könyvtári blog formájában). Régóta működő, de egyre inkább mindennapossá váló könyvtári szolgáltatás a számítógépes keresés. Ennek jelentősége abban áll, hogy segítséget nyújt az olvasóknak a különböző adatbázisok releváns tartalmainak megtalálásához. Napjaink információáradatában eligazítást tudunk adni bibliográfiák, lelőhelyforrások összeállításával. Könyvtárunk számos adatbázis-előfizetéssel rendelkezik, célunk a meglevő szolgáltatásaink fenntartása, népszerűsítése, a full-textes, ill. a magyar nyelvű adatbázis- szolgáltatásaink bővítése. A könyvtárban az információ kereséshez az igényeknek megfelelő számban álljon rendelkezésre számítógép, legyen biztosítva a laptopok használata is. A középiskolások ill. a főiskola hallgatói számára a nyári hónapokban is biztosítjuk a nyelvi labor használatát egyéni vagy csoportos tanulás céljára, ezzel a lehetőséggel a nyelvviszgára való felkészítést kívánjuk segíteni. A Kodolányi János Főiskola újonnan felvett hallgatói számára névre szóló tájékoztatót küldünk a főiskola valamennyi helyszínén működő könyvtár szolgáltatásairól. 5.2 Kölcsönzés Minden könyvtárral ellátott helyszínen számítógépes kölcsönzési rendszer működjön, amelynek feltétele a megbízható és gyors hálózati rendszer. Közvetlen, online használói hozzáférés a saját kölcsönzési státusz nyilvántartásához. Teljes állományra kiterjedő, a használók által működtetett online rendelés lehetősége.

9 Törekedni kell az olvasói előjegyzések átlagosan legalább 95%-ának teljesítésére. Csökkenteni kell az előjegyzett dokumentum rendelkezésre bocsátásáig eltelt időt. Optimális esetben ez nem lehetne több, mint 4 hét. Megértő, de határozott szankciókkal kell sújtani az olyan olvasókat, akik nem tartják be a kölcsönzési szabályokat. A számítógépes nyilvántartás adta lehetőségekkel élve meghatározott időközönként ki kell gyűjteni a késedelmes olvasókat. 6. A könyvtár alapvető kompetenciái és felelőssége 6.1 Állománymenedzsment A könyvtár a dokumentumok gyűjtő, őrző és tároló helye marad, de a gyűjtemény alakításánál figyelembe kell venni azt a tendenciát, hogy erőteljesen nő a digitalizált dokumentumok iránti kereslet, a hagyományoshoz képest. A helyben használat mellett biztosítani kell a távoli elérést is. ( levelező oktatás, távoktatás, otthoni hozzáférés ). A főiskola jelszóval védett belső hálózatán hozzáférhetővé kell tenni azokat a dokumentumokat, amelyek a tanulást, kutatást segítik, pl. folyóiratcikkek, szakdolgozatok, TDK, OTDK dolgozatok, segédanyagok. oktatást segítő digitális játékok. A játék, mint oktatási eszköz a tanulási képességeket, a stratégiai tervezést fejlesztő szocializációs eszköz. Ezeket az anyagokat minden oktatási helyszín könyvtárában biztosítani kell. Tartalomszolgáltatás, digitalizálás: A korszerű információs szolgáltatáshoz fontos eszköze a tartalomszolgáltatás és az oktatáshoz szükséges anyagok digitalizált formában való biztosítása a használók részére. A könyvtár feladata, hogy nyilvántartsa és rendelkezésre bocsássa azokat a forrásokat, ahol digitalizált tartalmak találhatók ( Magyar Elektronikus Könyvtár, Neumann Ház, stb.) Ezen kívül a főiskola jelszóval védett zárt hálózatán tegye hozzáférhetővé a hallgatók és oktatók számára a tananyagokat, a szerzői jogok figyelembevételével. Meg kell határozni a digitalizálható tartalmak körét. A központi könyvtár és a forrásközpontok állományának folyamatos vizsgálata az oktatásban résztvevők számának, igényeinek figyelembevételével. Rugalmas gazdaságos és felhasználó barát ellátórendszer működtetése. A források optimális kihasználása érdekében a gyűjtemények, az anyagi és az emberi erőforrások összehangolása. A dokumentum ellátás, gyűjtemény-fejlesztés területén folyamatosan figyelembe kell venni a főiskola stratégiai irányvonalát, a hallgatók számának alakulását, az olvasói igények változását, az új szakok, képzések tankönyv igényét. A beszerzés forrásai: - a főiskola költségvetésében biztosított összeg - pályázatok, kiemelten a más intézményekkel közös pályázatok, régiós és európai uniós források felkutatása - konzorciumok létrehozása hazai és külföldi főiskolai és egyetemi könyvtárakkal adatbázisok előfizetésére (pl. Scopus folyóirat adatbázis) - a könyvtár saját bevétele

10 6.2 A könyvtár intézményi archiváló szerepe Szabályzatban rögzíteni kell azoknak a dokumentumoknak a körét, amelyeket a könyvtár gyűjt és archivál: - a főiskola történetének dokumentumait (írásos és digitális formában) - speciális dokumentációs különgyűjtemények dokumentumait (Európai Dokumentációs Központ, KJF Irodalmi Ház, Konferenciaanyagok, Autizmus stb.) - A Kodolányi János Főiskolához tartozó kutatócsoportok, intézetek tudományos kiadványait - Adományokat (pl. partnervárosok kiadványait) - Kodolányi János életének, munkásságának dokumentumait - a főiskola fényképgyűjteményét - a könyvtár történetére vonatkozó anyagokat, iratokat - konferenciák előadásait - a főiskola saját kiadványait (tankönyv, jegyzet konferencia anyagok, egyéb) - főiskolai szakdolgozatok, TDK, OTDK dolgozatok őrzése, feldolgozása, archiválása - A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeit a Kodolányi János Főiskola egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzata tartalmazza. A szakdolgozatokat 2007-től elektronikus formában is tárolja a könyvtár, amelyeket a hallgató döltenek fel a főiskola erre kialakított internetes Digidok (http:// digidok.kodolanyi.hu) felületre. A digitalizált tárolás lehetővé teszi a szakdolgozatok bármely helyszínről való elérését (csak a képernyőről történő olvasást), biztosítja a diplomamunkák védelmét, és helytakarékos. 6.3 Tervszerű állományapasztás A könyvtári állomány folyamatos felülvizsgálatával és az intézeti ajánlások figyelembevételével ki kell vonni az állományból az elavult és feleslegessé vált példányokat. A fölös példány jegyzékeket a Könyvtári Intézet honlapján a vonatkozó rendelet szerint kell köröztetni egyéb könyvtárak részére. Az apasztási politika révén megakadályozható, hogy a gyűjtemények minimális felesleges, idejét múlt dokumentumot tároljanak. 7. Humán erőforrás menedzsment Cél: a könyvtári személyzet és a könyvtár használói közötti aktív párbeszéd, kommunikáció biztosítása. Az erőforrások hatékony elosztásának és felhasználásának segítése. A könyvtárosok (információs szakemberek) fő feladata az információ szerzése, rendszerezése, feltárása és archiválása. A könyvtári munkatársak folyamatos képzése, az új technikai eszközök, website-ok, keresőprogramok megismerésére és a hallgatók munkájának segítésére. A megfelelő tanulási környezethez nélkülözhetetlen a jól képzett, informatikus-könyvtárosi ismeretekkel, készségekkel rendelkező, állandóan rendelkezésre álló szakember-gárda (pl. távoli elérés biztosítása ), amely segít eligazodni az indormációk tömkelegében, megtanítja a számítástechnikai eszközök használatát, tájékoztatást ad helyben vagy on-line.

11 A tervszerű személyzeti munka, a humán erőforrásokkal való ésszerű gazdálkosdás megköveteli, hogy a könyvtár céltudatosan fejlessze munkatársi gárdáját, elősegítse képzésüket, továbbképzésüket. A jó munkahelyi légkör, a motivált kollektíva, az anyagi és erkölcsi megbecsülés a minőségi teljesítmény záloga. Az innovatív képességek felhasználása, az egyénre szabott feladatok közös megtalálása erősíti a munkatársak kötődését a könyvtárhoz és az intézményhez. A rendszeres munkaértekezletek célja a a belső kommunkáció erősítése, ezért szükséges minden megbeszélésről feljegyzést készíteni és ban eljuttatni mindenkinek. Az értkezletek célja a konstruktív beszéljetés, az új ötletek, tapasztalatok átadás. A könyvtár éves munkatervet és beszámolót készít, amelyhez minden munkatárs megírja a saját területére vonatkozó anyagot. Az élvégzett munka ellenőrzése legyen folyamatos, a problémamegoldó és konstruktív. Továbbképzési terv készítése: Az oktatási és kulturális miniszter 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelete alapján, amely a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet módisításáról szól, el kell készíteni a könyvtár hét éves tovább képzései tervét, és az éves beiskolázási tervet. A tervezést az alábbi szempontok figyelembe vételével végezzük el: - a korábbi továbbképzési ciklus elemzése, eredmények és hiányosságok - számba kell venni a továbbképzésre javasolt munkatársakat - közösen ki kell választani azokat a képzéseket, amelyek a könyvtári munka szempontjából fontosak és hiányt pótló területek - támogatni kell az intenzív nyelvtanulást és a nyelvvizsga letételét A főiskola intézetein dolgozó oktatók tájékoztatása a könyvtári újdonságokról, elérhető adatbázisokról bemutatók, tréningek szervezésével. 7.1 Használók igényei - a könyvtárosok vegyék figyelembe a használók (kockázatvidelői) sokféleségét (pl. külföldi hallgatók), egyéni vagy csoportos tanulási igényét, a külső és belső használók eltérő könyvtárhasználati szokásait. - A különböző tanulási stílusok, a használók sokféle szükségletei alapján a könyvtárhasználók minden kategóriájának más és más támogatást kell nyújtani, ehhez szükséges a könyvtárosoknak kommunikációs, mentálhigiénés, stb. tanfolyamokon való továbbképzés biztosítása. - A főiskola vezetése számára döntés előkészítő információkat, jogszabályokat, egyéni szakterültek szerinti tájékoztatást, gyors, pontos adatokat kell szolgáltatni - Az oktatók részére rendszeres szakirodalmi tájékoztatást kell nyújtani - A főiskola gyakorló intézményeként működő Kodolányi János Középiskola könyvtári ellátása fokozott figyelmet igényel. Itt is szükség a van gimnázium tananyagának és specializációinak ismeretére.

12 A főiskola és a gimnázium könyvtára szoros munka kapcsolatban dolgozik, A középiskolában is a HUNTÉKA integrált számítógépes könyvtári rendszer bevezetését tervezik. 7.2 A könyvtár mint az információs társadalom alapintézménye - A könyvtár erősítse az intézmény iránti bizalmat, használja a hallgatókkal, oktatókkal való személyes kapcsolatot az oktatás segítésére, az intézmény presztizsének növelésére. - A könyvtár feladata a releváns információs erőforrások kifejlesztése (saját weblap, integrált könyvtári rendszer, stb.) - Az információhoz való minél egyszerűbb hozzáférés biztosítása - A használók igényeihez alkalmazkodó nyitva tartás biztosítása - Gyors hozzáférés lehetővé tétele a dokumentumszolgáltatás széles skálájához - Személyes segítségnyújtás a használók információs igényeinek kielégítéséhez - A főiskolai hallgatók oktatók és külső használók felkészítése az információkeresés és az információs menedzsment transzferálható képességeinek elsajátítására - Legyen a külső használók számára a város dolgozószobája, az utca egyeteme és ugyanakkor virtuálisan is elérhető tudástár. 8. Minőségmenedzsment A könyvtári minőségmenedzsment a főiskola integrált minőségirányítási rendszerének része. A Kodolányi János Főiskola stratégiai menedzsment programjának célkitűzései: - A főiskola versenyképesség stratégiája - Szolgáltatási stratégiája - Szervezetfejlesztési stratégiája 8.1 A stratégiai folyamatok menedzselése - Szervezeti eredményesség menedzsment - Hallgató menedzsment a kutatási és fejlesztési tevékenységben - Marketingmenedzsment - Oktatásmenedzsment - Kutatás, tanácsadás - Stratégiai folyamatok menedzselése

13 8.2 A teljesítménymérés előfeltételei A könyvtár mint rendszer helye, szerepe a főiskolai minőség menedzsmentjében. A könyvtár teljesítménymérésének vizsgálatához az adott könyvtár különböző szerepeit is számba kell venni. a könyvtár mint fizikai rendszer ( épület, infrastruktúra ) a könyvtár mint gyűjtemény a könyvtár mint információs kapuszolgálat, olyan eszköz, amelynek révén a használók kapcsolatba kerülhetnek az általuk keresett, de máshol megtalálható információval. 8.3 A teljesítménymutatók a tervezési ciklusban: 1. A stratégiai célok meghatározása 2. A stratégiai célok elérésére irányuló szolgáltatások meghatározása 3. A szolgáltatásokhoz szükséges erőforrások elosztása 4. A szolgáltatás teljesítményének értékelése a teljesítménymutatók felhasználásával 5. A teljesítmény összehasonlítása a célokkal 6. A célok, az erőforrások elosztása, felülvizsgálása A könyvtár céljainak vissza kell utalnia az intézmény átfogó céljaira, hiszen a könyvtár szolgáltatásaival a főiskola közönségét (oktatók, hallgatók, munkatársak) segíti. A szolgáltatásoknak és a fő célkitűzéseknek összhangját évente felül kell vizsgálni. Ha egy adott szolgáltatásnál nem mutatható ki, hogy a könyvtár valamely átfogó célját támogatja, akkor indokolt annak felvetése, hogy a könyvtár miért ruház be anyagi eszközöket. 9. A könyvtári- és információszolgáltatások teljesítménymérése 9.1 Partnerközpontúság mutatói: A közönség, mint használó A használókra vetített költség A személyes használat népszerűsége A személyes használat költsége A kölcsönzés népszerűsége A helyben használat intenzitása A gyűjtemény használata A partnerközpontúság mutatói a könyvtári használat intenzitását mérik. Az éves statisztikai adatok és a teljesítménymérési mutatók alapján a könyvtár elvégzi könyvtárhasználati mutatók elemzését, s a főbb mutató számokat a hasonló gyűjtőkörű és nagyságú főiskolai könyvtárakkal összehasonlítja. 9.2 Szolgáltatási hatékonyság mutatói: A kölcsönzési állomány forgási sebessége A kölcsönzések költségessége

14 A könyvtárközi kölcsönzés hatékonysága A tárgyi eszközök kihasználtsága Az ülőhelyek kihasználtsága A dokumentum feldolgozás gyorsasága A szolgáltatási tevékenység mutatói a szolgáltatások népszerűségét, az új szolgáltatások hatékonyságát mutatják meg ben közös NKA pályázat keretében Fejér megye öt könyvtárával közös teljesítménymérésben vesz részt a főiskola könyvtára. Ezt a vizsgálatot tervezzük kéthárom év múlva megismételni. 9.3 Monitoring rendszer kialakítása: A központi könyvtár és a hálózatához tartozó forrásközpontok munkájának értékelési szempontjai: - éves statisztikai jelentések - negyedéves kimutatás az állomány gyarapításról (intézetenként és egységenként) - könyvtárközi kérések alakulása (teljesített nem teljesített, okok feltárása) - pályázati tevékenység - kapcsolat a könyvtárakkal és a főiskola egységeivel - használói elégedettség mérése ( hallgatók, oktatók, külső használók) - hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer áttekintése - infrastruktúra A könyvtári munka önértékelését az egész hálózatra vonatkozóan tervezzük elvégezni, és az egyes forrásközpontok is értékelik saját tevékenységüket. Közösségi szolgáltatásokkal és a felnőttképzés támogatásával ( távoktatás ) segítse a hallgatók munkahely szerzését, a foglalkoztatottság javítását, az esélyegyenlőség megteremtését 9.4 A stratégiai fejlesztési terv megvalósításának feltételei: - a pénzügyi háttér biztosítása (főiskolai támogatás, pályázatok, szponzorálás) - a döntéshozatal kereteinek meghatározása - infrastruktúra fejlesztése (megbízható hálózat működtetése minden oktatási helyszínen, számítógépek szükség szerinti cseréje, karban tartása, lépéstartás az új információhordozók megjelenésével ) - a hallgatói adminisztráció és a könyvtári nyilvántartási kötelezettségek összehangolása - a főiskolán és a könyvtáron belüli belső tájékoztatás javítása - még fokozottabb munkakapcsolat a város ( megye ) könyvtáraival - konzorciumok alakítása európai uniós pályázatok írására a régió egyetemi és főiskolai könyvtáraival - nemzetközi kapcsolatok bővítése, az Európai Dokumentációs Központokkal való szorosabb együttműködés

15 10. Operatív tervek, ellenőrzés, értékelés A tervet olyan részletességgel kell elkészíteni, amely alapul szolgálhat ahhoz, hogy felmérhessük megvalósíthatóságukat. Az operatív tervek tartalmazzák : - a stratégiai időszakban megvalósítandó feladatot - a módszert - az eszközöket - az időkeretet A stratégiai cél csak folyamatos ellenőrzéssel és értékeléssel valósítható meg. A figyelemmel kísérés minden szinten fontos, ha ezt elhanyagoljuk, akkor a tervek nem működnek munkaeszközként. Célszerű és fontos a stratégiai tervet évente átnézni, a feladatokat a következő évre ki kell dolgozni és be kell vonni az operatív tervbe és a költségvetésbe. A teljesítményértékelés a stratégiai tervezés és vezetés lényegi része. A teljesítménymutatók adatokkal támogatják az áttekintési folyamatot és befolyásolják jövőbeni döntéseinket. Fontos, hogy ne veszítsük el azokat a háttérinformációkat, melyeket a helyzetelemzés során gyűjtöttünk, mivel szükség lehet rájuk hivatkozni, és ezek az információk hasznosak lehetnek az egymást követő módosítások kiindulópontjaként egyrészt tartalmi szempontból, másrészt a megtett fejlődés regisztrációjaként. A stratégiai tervezés során nagy mennyiségű anyag gyűlik össze, beleértve a szakirodalmi szemlét, piackutatás, adatelemzés termékeit, az ötletbörzék során kidolgozott stratégiai változatokat, amelyekről nem bizonyos, hogy tükröződnek a végső tervben. Gyűjtsük össze e dokumentumokat (akár hagyományos, akár digitális formában), rendezzük mind a tervezési folyamat dokumentálása, mind pedig a személyzet által létrehozott anyagok, az általuk felvetett ötletek nyílvántartása érdekében. A stratégiai tervezési módszereket számos könyvtárban használják sikerrel szerte az egész világon. A gyorsan változó környezet hatékony stratégiai vezetést igényel annak érdekében, hogy a 21. században is lehetőségünk legyen a túlélésre. Kiemelt feladatként kell kezelni a rendszeres tervezési eljárások bevezetését. A teljes mértékben konzultatív megközelítést javasoljuk, elegendő időt fordítva mind a stratégiai, mind az operatív tervekre.

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához. Polgármesteri Hivatal Művelődés Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.szám: P-29838-2/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

A Paragvári és a Neumann Iskola konzorciuma

A Paragvári és a Neumann Iskola konzorciuma A Paragvári és a Neumann Iskola konzorciuma Pályázatunk címe Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános

Részletesebben

Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve

Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve 2013-2015 A könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, illetve a mindenkori országos stratégiai tervet, a könyvtár

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata Előszó A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, a könyvtári terület

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására

Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására Barki Katalin projektmenedzser bkati@sek.nyme.hu A pályázati program "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2]

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] (Juran a minőségfejlesztési folyamatot három nagy szakaszra osztotta. Ezek a minőségi tervezés (1.1), a minőség fejlesztés (1.2) és a minőségellenőrzés

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018

A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018 1. A stratégiai tervezés célja A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018 A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve középtávú, 5 éves időszakot ölel fel. A könyvtár egész területére vonatkozik, összefogva

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése IDEGEN NYELVI KÉPZÉSEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA A TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés?

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? 2010. február 25. Bagáriné V. Katalin a Keszthelyi Tudás Tér projekt szakértője TÁMOP 3.2.3

Részletesebben

A kezdeményezés célkitűzése

A kezdeményezés célkitűzése A kezdeményezés célkitűzése Oktatás Összefogni az oktatók tevékenységét Minőségi tananyagok, az oktatók továbbképzése Folyamatosan bővülő tananyagbázis, bárki számára elérhető Kutatás Támogatni a Java

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete)

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

Szakmai tevékenységcsoportok

Szakmai tevékenységcsoportok A projekt célja A projekt célja, hogy a főiskola meglévő képzéseinek fejlesztésével, átstrukturálásával és új képzések indításával a regionális vállalkozói szféra igényeit a turisztikai (borászati) és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁR SZEREPE A HARMADIK ÉVEZREDBEN. Felsőoktatási reform

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁR SZEREPE A HARMADIK ÉVEZREDBEN. Felsőoktatási reform TIRCSNÉ POPPER VALÉRIA A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁR SZEREPE A HARMADIK ÉVEZREDBEN Felsőoktatási reform Az utóbbi 10 évben a magyarországi felsőoktatásban lényeges változások történtek. A felsőoktatási törvény

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

Részletesebben

A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai

A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai DPR intézményi szakmai fórum 2011. április 12. Dr. Tarrósy István, egyetemi adjunktus, osztályvezető (BTK PIKO) Stratégiai cél: 1. cél: Képzésfejlesztés, tananyagfejlesztés

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Miért nem? Miért igen? Sinkó Márta Modell Divatiskola Budapest, 2010. 02. 24.

Miért nem? Miért igen? Sinkó Márta Modell Divatiskola Budapest, 2010. 02. 24. Miért nem? Miért igen? Sinkó Márta Modell Divatiskola Budapest, 2010. 02. 24. Két könyvtár egyesítése: Modell Divatiskola Könyvtára 18 396 db 459 doboz Simon Ferenc Cipő- és Bőripari Szakközépiskola Könyvtára

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Hagyományok és kihívások IV. 2015.08.31. Előzmények A dokumentum kikérésével kapcsolatban:

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

KONCEPCIÓ A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSRŐL 2008-2013

KONCEPCIÓ A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSRŐL 2008-2013 KONCEPCIÓ A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSRŐL PORTÁL PROGRAM A KÖNYVTÁRÜGY STRATÉGIÁJA 2008-2013 1. Könyvtárfejlesztési stratégiai célok 2008-2013 A könyvtárak fejlesztése magában foglalja a különböző típusú könyvtárak

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Könyvtárra vonatkozó adatok -A Könyvtár elnevezése: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5.

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. Technológiai- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda Mi a

Részletesebben