Útmutató az évi XLIX. törvény 38. -a alapján benyújtandó Nyilatkozat és az adatlapok kitöltéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató az 1993. évi XLIX. törvény 38. -a alapján benyújtandó Nyilatkozat és az adatlapok kitöltéséhez"

Átírás

1 Útmutató az évi XLIX. törvény 38. -a alapján benyújtandó Nyilatkozat és az adatlapok kitöltéséhez Verzió: v1.3 Érvényes: március 03.

2 1. Jogszabályi háttér A nyilatkozat adásának jogi szabályozását a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Kt.), végrehajtásának módját a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabálya tartalmazza. A Szövetség felhívja a figyelmet arra, hogy jelen Útmutató kizárólag a tagok alapvető tájékoztatását szolgálja, nem pótolja a vonatkozó jogszabályok megismerését, és nem képezhet jogi alapot a jogszabályokban előírtaktól való semminemű eltéréshez. A Kt. 38. (1) bekezdés alapján a tag minden hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetségnek nyilatkozni arról, hogy a megelőző hónapban mennyi volt a Kt. hatálya alá tartozó, a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló, a Kt. 37. (2) bekezdés f) pontja szerint szabad forgalomba bocsátott, kitárolt, behozott, feladott, beszerzett, illetve felhasznált kőolajtermék mennyisége. A Kt. 3. (2) bekezdés tartalmazza azokat a - vámtarifaszámmal azonosított - kőolajtermékeket, amelyek forgalmáról a havi nyilatkozatban számot kell adni, és amelyek után tagi hozzájárulást kell fizetni: 1. benzin típusú üzemanyagok ( , , , , , , ); 2. kerozin ( ), gázolaj ( , , ); 3. fűtőolajok ( , , , ). Nyilatkozatot kell tenni és a Kt. 37. (2) bekezdés alapján tagi hozzájárulást kell fizetni a felsorolt kőolajtermékek mennyisége után, ha az adóraktár-engedélyes, a bejegyzett kereskedő, illetve a jövedéki engedélyes importáló a kőolajterméket a jövedéki adótörvény rendelkezései szerint szabad forgalomba bocsátja; b) az adóraktár-engedélyes a kőolajterméket adófelfüggesztéssel adómentes felhasználónak kitárolja; c) az adómentes felhasználó, illetve a felhasználói engedélyes a kőolajterméket adófelfüggesztéssel harmadik országból behozza; d) a bejegyzett feladó a harmadik országból behozott kőolajterméket adófelfüggesztéssel adómentes felhasználó vagy felhasználói engedélyes részére a jövedéki törvény szerint feladja; e) a közösségi kereskedelmi tevékenységet végző jövedéki engedélyes kereskedő, az adóraktár-engedélyes, illetve a felhasználói engedélyes más tagállamban szabad forgalomba bocsátott kőolajterméket más tagállamból beszerez; f) az adóraktár-engedélyes a kőolajterméket az adóraktáron belül felhasználja, kivéve a jövedéki termék előállításához történő felhasználást. A Kt. 38. (2) bekezdés szerint a havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegét, és azt a hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség pénzforgalmi számlájára átutalni. A Kt. 38. (6) bekezdés szerint a nyilatkozatot a tag köteles - annak a Szövetséghez történő benyújtása előtt - a vámhatósággal az abban foglalt adatok helytállóságát illetően záradékoltatni. Mivel a nyilatkozat vámhatósági ellenőrzésének és záradékolásának a tagi hozzájárulás megfizetésére vonatkozóan nincsen halasztó hatálya, a nyilatkozatot a tárgyhót követő hónap 25. napjáig záradékolásra a vámhatóság részére és egyúttal egy példányban tájékoztatásul a Szövetség részére is be kell nyújtani. A nyilatkozat alapján a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjáig az esedékes tagi hozzájárulást a Szövetség bankszámlájára át kell utalni, abban az esetben is, ha a vámhatósági záradékolás és esetleges egyeztetés elhúzódása miatt a záradékolt nyilatkozat Szövetség részére határidőre, a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjáig történő benyújtása késedelmet szenved. 2

3 2. A nyilatkozat benyújtásának és visszaigazolásának szabályai A papíralapú nyilatkozat formanyomtatványai a Szövetség internetes honlapjáról (www.husa.hu) tölthetők le. A formanyomtatványok számítógéppel (is) kitölthetőek, de benyújtani őket csak papíron, kinyomtatva és cégszerűen aláírva lehet. Az érvényes formanyomtatványok megnevezését és verziószámát az 1. táblázat tartalmazza. A tárgyhóra vonatkozóan benyújtandó a tagvállalatra összesített fizetési kötelezettséget tartalmazó NYILATKOZAT (MSZKSZ-Nyt), valamint telephelyenként és a jövedéki adó törvényben 1 (a továbbiakban: Jöt.) meghatározott engedélyenként, a Kt. 37. (2) bekezdése f) pontjaiban meghatározott árumozgásokra (jogcímek) vonatkozó adatlapok (1. táblázat). Amint ez több adónemnél is szokás, kérjük, hogy abban az esetben is nyújtsanak be nyilatkozatot, ha az adott időszakban nem volt tagi hozzájárulás fizetési kötelezettséggel járó forgalmuk ( nullás nyilatkozat ). A nyilatkozatot és az adatlapokat papíralapon négy (4) megegyező példányban kell elkészíteni, amelyek közül egy (1) példányt a Szövetségnek, három (3) példányt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal Jövedéki Főosztálya részére kell benyújtani. Ezek a dokumentumok képezik a tárgyhó forgalmáról készült alapnyilatkozatot és az alap adatlapokat. A vámhatóság a tag részére két (2) záradékolt példányt ad vissza a nyilatkozatból és az adatlap(ok)ból, amelyek közül egy (1) nyilatkozatot és az ezt kísérő adatlapo(kt a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjáig, a vámhatósági ellenőrzés elhúzódása esetében a záradékolt nyilatkozat átvételétől számított öt (5) munkanapon belül kell a Szövetségnek benyújtani. Amennyiben a tag a benyújtási határidő (a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapj előtt módosítani kívánja benyújtott alapnyilatkozatát vagy az alap-adatlapokat, a dokumentumokat kicserélheti újakra, de a vámhatósági záradékoltatási kötelezettség természetesen az új dokumentumokra is fennáll. A nyilatkozat benyújtási határideje után az alapnyilatkozat módosítására pótnyilatkozatot, illetve az adatlapok módosítására pót-adatlapo(kt kell kitölteni és benyújtani. Pótnyilatkozatot és pót-adatlapo(kt kell kitölteni a vámhatósággal történt egyeztetés lezárásáról is, amennyiben ez az alap-nyilatkozat, illetve az alap-adatlap(ok) tartalmi módosítását teszi szükségessé. A pótnyilatkozatot, illetve a pót-adatlap(ok)at az egyeztetést lefolytató vámhatóság záradékolja. A nyilatkozat és a pótnyilatkozat Szövetségnek történő benyújtását a Szövetség visszaigazolja. Az okmányon szerepel az MSZKSZ iktatószáma, az átvétel napja, a tárgyidőszak (éééé.hh), alap- vagy pótnyilatkozat átvételére került sor, az alap- vagy pótnyilatkozathoz csatolt adatlapok, illetve pót-adatlapok száma, ha pótnyilatkozatot nyújtottak be, akkor ez az adott tárgyidőszakra sorrendben hányadik pótnyilatkozat. 1. táblázat Cím Adatlap adóraktári engedélyes által a Kt. 37. (2), b), e), f) pontja szerint szabad forgalomba bocsátott, kitárolt, tagállamból beszerzett, felhasznált kőolajtermékekről Adatlap bejegyzett kereskedő által a Kt. 37. (2) pontja szerint szabad forgalomba bocsátott kőolajtermékekről Adatlap a Kt. 37. (2), c) és d) pontja szerint harmadik országból behozott kőolajtermékről Adatlap a Kt. 37. (2) e) pontja szerint más tagállamban szabad forgalomba bocsátott kőolajtermék beszerzéséről Nyomtatvány kód Verziószám Hatályos MSZKSZ-ADR v MSZKSZ-BEK v MSZKSZ-HAR v MSZKSZ-SZF v A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény. 3

4 3. Formanyomtatványok kitöltésének szabályai NYILATKOZAT (MSZKSZ-NYT, v1.3) Az egylapos nyomtatvány három részből áll: az A) és a C) részt az adatszolgáltatásra kötelezett tagvállalat jogszerűen meghatalmazott képviselője látja el cégszerű aláírással, a B) részt a vámhatóság képviselője tölti ki és látja el aláírásával, bélyegzővel, illetve nyilvántartási számával. Az A) rész felső sorában a megfelelő rovatba tett X vagy + jellel a tagnak meg kell adnia, hogy alap- vagy pótnyilatkozat kerül benyújtásra. A tagvállalat képviselője - a társaság adatainak megadását követően - nyilatkozik arról, hogy a tárgyhónapi, a csatolt adatlapokon bemutatott forgalmi adatok alapján a Kt. szabályai szerint a tagvállalatnak mekkora összegű tagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége, illetve a Szövetséggel szemben mekkora összegű visszafizetési igénye keletkezett. A társaság telephelyeinek száma rovatban közölni kell azoknak a telephelyeknek a számát, amelyekre a tárgyhónapban a társaság a Jöt. rendelkezései szerinti engedéllyel rendelkezett, és amelyek tárgyhavi működése kapcsán a társaságnak az MSZKSZ felé tagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége, illetve visszafizetési igénye keletkezett. A tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá eső tevékenységet nem végzett telephely forgalmáról adatszolgáltatást nem kell benyújtani. A nyilatkozatban meg kell adni a csatolt adatlapok darabszámát és a naptári hónapot éééé.hh formátumban, amelyre vonatkozóan a fizetési kötelezettség, illetve a visszafizetési igény keletkezett. Ha a társaságnak a Szövetséggel szemben visszafizetési igénye keletkezett, a nyilatkozatban jelezni kell, hogy a visszafizetendő összeget a társaság mely bankszámlaszámára kérik átutalni, vagy az MSZKSZ-nél vezetett tagi hozzájárulás folyószámlán kérik jóváírni. A B) részt a vámhatóság tölti ki. A C) részben a tagvállalat képviselője a megfelelő cellába X vagy + jelet téve nyilatkozik arról, hogy a vámhatóság B) részben közölt záradékában foglaltakat elfogadja vagy vitatja. Amennyiben a vámhatósági záradék eltérést rögzít, a Megjegyzés rovatban nyilatkozni kell arról, hogy a vámhatósági záradék ismeretében a tagvállalat milyen intézkedés(eke)t tesz: így például a záradékban foglaltakat elfogadja, pótnyilatkozatot nyújt be, a vámhatósággal haladéktalanul egyeztetést kezdeményez. ADATLAPOK Az adatlapok a Nyilatkozat, illetve Pótnyilatkozat mellékletét képezik, és azokat a forgalmi adatokat tartalmazzák, amelyek alapján a tag kiszámította a tagi hozzájárulás fizetési kötelezettségét, illetve a Szövetséggel szembeni visszafizetési igényét. Az adatlap bal felső sarkában a megfelelő rovatba tett X vagy + jellel kell megjelölni, hogy az adatlap alapnyilatkozathoz vagy pótnyilatkozathoz kerül benyújtásra. Az adatlapokat folyamatosan kell sorszámmal ellátni és az adatlapok jobb felső sarkában megadni a következő formátumban: Lapszám: adott adatlap sorszáma összes mellékelt adatlap darabszáma 4

5 Adatlap adóraktári engedélyes által a Kt. 37. (2), b), e), f) pontja szerint szabad forgalomba bocsátott, kitárolt, tagállamból beszerzett, felhasznált kőolajtermékről (MSZKSZ-ADR, v1.1) Az adatlap címe pontosan meghatározza, hogy az adatlapon az adóraktári engedélyes Kt. 37. (2) bekezdés, b), e) és f) pontja szerinti áruforgalmának adatait kell feltüntetni. Az adatlapot telephelyenként kell kitölteni, megadva a Jöt. szerinti adóraktári engedélyben foglalt adatok alapján a telephely címét, az engedély számát, az időszak rovatban éééé.hh formátumban a tárgyhónapot, valamint a VPID számot és az MSZKSZ tagszámot. Az adatlap két részből áll. Az A) részt, benne a táblázat nem-színezett sorait, a tagvállalat képviselője tölti ki, a B) részt és az A) rész táblázatának színezett sorait a vámhatóság képviselője tölti ki. A táblázatot a telephely termékmérlege, illetve készletnyilvántartása tárgyhavi zárásának adatai alapján kell kitölteni. A táblázat egyes celláinak kitöltését kurzorral a szürke téglalapra kattintva kezdje meg. A táblázat rovatai: Sorszám: A sorokat folyamatosan kell számozni. Ha a lap betelt, és új lapot kell kezdeni, akkor a sorszámozást az új lapon kell folytatni. Egy sorszámhoz két sor tartozik, egy nem színezett és egy színezett. A nem színezett sort a tagvállalat képviselője, a színezett sort a vámhatóság képviselője tölti ki. A vámhatóság ellenőrzést végző képviselője abban az esetben tölti ki a színezett sort, ha a tag által közölt adatokat nem találja helytállónak. Vámtarifaszám: a Kt. 3. (2) bekezdése szerint. Termékmérleg jogcímkód: a vámhatóságnak benyújtott havi zárás adatai közül azokat kell feltüntetni, amelyek a Kt. 37. (2) bekezdése, b), e), illetve f) pontja alapján tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá esnek (2. táblázat). Jogcím: ebben a rovatban meg kell adni, hogy a Kt. 37. (2) bekezdése, b), e), f) pontjai közül melyik a tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség jogcíme. Formátuma: a, b, e, vagy f. Repülőtéri adóraktár esetében a és termékmérleg jogcímkód használata során a cellába n írandó. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt jogcímet. Mennyiség: ezer liter15 : a kőolajtermék mennyisége a termékmérleg havi zárás adatai alapján. A rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha a termékmérleg havi zárás a kőolajtermék mennyiségét ebben a mértékegységben állapítja meg. tonna: a kőolajtermék mennyisége tonna mértékegységben. A rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha a termékmérleg havi zárás a kőolajtermék mennyiségét ebben a mértékegységben állapítja meg. Tagi hozzájárulás mértéke: a kőolajtermék mennyiségi egysége (1000 liter15, illetve tonn után fizetendő tagi hozzájárulás, Ft/tonna, illetve Ft/1000 liter15 mértékegységben. Javasolt a jövedéki nyilvántartásban használt mennyiségi egységre vetített tagi hozzájárulás használata. A július 1-én érvényben lévő szabályozás szerint, az MSZKSZ Közgyűlése által jóváhagyott, Ft/tonna mértékegységben meghatározott tagi hozzájárulás a Szövetség Alapszabálya 2. mellékletében megadott, átlagos, 15 C hőmérsékletre vonatkoztatott sűrűség alapján átszámítható Ft/1000 liter15-re. Az Alapszabály 2. mellékletének táblázata tartalmazza a tagi hozzájárulás így átszámított, javasolt értékeit. mértékegység: Ft/1000 liter15, illetve Ft/tonna, aszerint, hogy a kőolajtermék melyik mennyiségi egységben meghatározott mennyiségét és a tagi hozzájárulás melyik mértékegységben megadott mértékét

6 alkalmazzák a tagi hozzájárulás összegének megállapításához. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt mértékegységet. Tagi hozzájárulás összege, Ft: a kőolajtermék mennyiségének (1000 liter15, illetve tonna mértékegységben) és a tagi hozzájárulás mértékének (Ft/1000 liter15, illetve Ft/tonna mértékegységben) szorzata. Adatsor kódja: ebben a rovatban kell feltüntetni az adatsor minősítésére használandó kódot, amelyet a következők közül kell kiválasztani: A - alap adatlap sora (csak alapadatlapon használható) U - új adatsor (csak pótadatlapon használható) T - törlendő sor V - tagi hozzájárulás visszaigénylésére irányuló sor L - kivitel címén tagi hozzájárulás levonására irányuló sor. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt kódot. Megjegyzés: a nem színezett sorokban a tag feljegyezheti megjegyzéseit az adatfeldolgozás és az adatok értelmezésének megkönnyítése érdekében. Összesen: a Tagi hozzájárulás összege, Ft, oszlop nem színezett soraiban szereplő adatok összegét kell a rovatba írni. Ha vámtarifaszámonként új adatlap kerül kitöltésre, akkor a nem színezett sorok adatait összeadva számítható az összesített mennyiség is, ezer liter15, illetve tonna mértékegységben. Adatok módosítása, törlése Pótnyilatkozat és ehhez csatolt pótadatlap segítségével történhet. Új sorok a korábban rögzítettekhez pótadatlapon adhatók hozzá. Az Adat rovatban ekkor U kódot kell használni (új adatsor). Korábban benyújtott adatlapon rögzített adatsor módosítása esetében a pótadatlapon a hibás sort meg kell ismételni és az Adat rovatba T kódot kell bejegyezni (törlendő sor), majd új sort kell kitölteni a helyes adatokkal, és az Adat rovatba U kódot kell beírni (új adatsor). 2. táblázat Tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá eső termékmozgások jogcímkódja (Hatályos: november 1.) Termékmérleg jogcímkód Termékmozgás megnevezése Jogcím, Kt. 37. (2) alpontja Tagállamban szabadforgalomba helyezett vásárolt termék mennyisége e) Tagállamban szabadforgalomba helyezett saját visszáru mennyisége e) Tagállamban szabadforgalom helyezett termék egyéb címen betárolt mennyisége e) Termelésre kitárolt mennyiség saját előállítású nem jövedéki termékhez f) Termelésre kitárolt mennyiség bérmunkában előállított nem jövedéki termékhez f) Adófelfüggesztés mellett kitárolt mennyiség adómentes felhasználó üzembe b) Adófelfüggesztés mellett kitárolt mennyiség adófelfüggesztés mellett betárolt készletből saját adómentes üzembe b) Szabadforgalomba kitárolt mennyiség saját jövedéki engedélyes kereskedelmi egység részére 6

7 33121 Szabadforgalomba kitárolt mennyiség más jövedéki engedélyes kereskedelmi egység részére Szabadforgalomba kitárolt mennyiség saját nem engedélyes kereskedelmi elárusító helyre Szabadforgalomba kitárolt mennyiség más nem engedélyes kereskedelmi elárusító helyre Szabadforgalomba kitárolt mennyiség végfelhasználó részére Adóraktár részére kitárolt mennyiség Importőr részére kitárolt mennyiség Egyéb címen kitárolt mennyiség reprezentációs célra Egyéb címen kitárolt mennyiség nem termelési célú felhasználásra f) Egyéb címen kitárolt mennyiség üzemanyag- tüzelőanyagként f) Tagállami adóraktár részére adózottan kitárolt mennyiség Szabadforgalomba bocsátás mellett kitárolt mennyiség felhasználói engedélyesnek teljesen denaturált alkohol vagy 5l/5kg nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj Szabadforgalomba bocsátás mellett kitárolt mennyiség nyilvántartásba vett felhasználónak teljesen denaturált alkohol vagy 5l/5kg nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj Szabadforgalomba bocsátás mellett kitárolt mennyiség közösségi jövedéki engedélyes kereskedőnek 5l/5kg nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj Szabadforgalomba kitárolt mennyiség tagállamba való kiszállításra Adófelfüggesztés mellett kitárolt mennyiség adófelfüggesztés mellett betárolt készletből nemzetközi légi járműbe n Adózottan kitárolt mennyiség adófelfüggesztés mellett betárolt készletből nem nemzetközi légi járműbe Szabadforgalomba kitárolt mennyiség tranzit adóraktárból tagállami végfelhasználó részére Szabadforgalomba kitárolt mennyiség tranzit adóraktárból harmadik országbeli végfelhasználó részére Adófelfüggesztés mellett kitárolt mennyiség adófelfüggesztés mellett betárolt készletből katonai lajstromjelű légi jármű részére n Szabadforgalomba kitárolt mennyiség felhasználói engedélyes részére Repülőtéri adóraktár adatlapja Repülőtéri adóraktár esetében az adatlapon a megfelelő jogcímkóddal azonosítva fel kell tüntetni azokat a termékmozgásokat és a hozzájuk tartozó teljes kőolajtermék mennyiséget, amelyek a Kt. 37. (2) bekezdése szerint tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá esnek (lásd a 2. táblázatot). Ilyenek - különösen - a 37121, 32130, és jogcímkódok szerinti termékmozgások. Az adatlapon meg kell adni a jogcímkód alá tartozó termékmozgás ( Adófelfüggesztés mellett kitárolt mennyiség adófelfüggesztés mellett betárolt készletből nemzetközi légi járműbe ) mennyiségét is. A Kt. 4. (3) bekezdése alapján a nemzetközi légi forgalomban résztvevő légi jármű üzemelésére használt üzemanyag mentes a tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alól, a mentességhez való jog azonban a hivatkozott rendelkezés szerint a tagi hozzájárulás visszaigénylése útján érvényesíthető A Jogcím, Kt. 37. (2) alpontja rovatba ekkor n írandó. Az adatlaphoz - a Tagi hozzájárulás visszaigénylése című szakaszban leírtak szerint - visszaigénylő nyilatkozatot és pótadatlapot kell csatolni és azon visszaigényelni a tagi hozzájárulást az után a kőolajtermék 7

8 mennyiség után, amelyre a Kt. 4. alapján nem vonatkozik tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség (például a nemzetközi légi forgalomhoz kapcsolódó üzemanyag értékesítés a jogcímkód szerint, valamint a és a jogcímkódhoz tartozó mennyiségből az a mennyiség, amely a Kt. 4. (1) d), illetve a 4. (3) alapján mentes a tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alól). A Jogcím, Kt. 37. (2) alpontja rovatba ekkor n, az Adatsor kódja rovatba V írandó. A pótnyilatkozatot és a pótadatlapot a vámhatósággal nem kell záradékoltatni! 8

9 Adatlap bejegyzett kereskedő által a Kt. 37. (2) pontja szerint szabad forgalomba bocsátott kőolajtermékről (MSZKSZ-BEK, v1.1) Az adatlapon a bejegyzett kereskedői engedélyes Kt. 37. (2) bekezdés pontja szerinti áruforgalmának adatait kell feltüntetni. Az adatlapot telephelyenként kell kitölteni, megadva a Jöt. szerinti engedélyben foglalt adatok alapján a telephely címét, az engedély számát, az időszak rovatban éééé.hh formátumban a tárgyhónapot, valamint a VPID számot és az MSZKSZ tagszámot. Az adatlap két részből áll. Az A) részt, benne a táblázat nem színezett sorait, a tagvállalat képviselője tölti ki, a B) részt és az A) rész táblázatának színezett sorait a vámhatóság képviselője tölti ki. A táblázatot a szállítási nyilvántartás tárgyhavi zárásának adatai alapján kell kitölteni. Ha a tag keretengedéllyel is rendelkezik, a szállítási nyilvántartás havi összesítése képezi az adatlap kitöltésének alapját. A táblázat egyes celláinak kitöltését kurzorral a szürke téglalapra kattintva kezdje meg. A táblázat rovatai: Sorszám: A sorokat folyamatosan kell számozni. Egy sorszámhoz két sor tartozik, egy nem színezett és egy színezett. A nem színezett sort a tagvállalat képviselője, a színezett sort a vámhatóság képviselője tölti ki. A vámhatóság ellenőrzést végző képviselője abban az esetben tölti ki a színezett sort, ha a tag által közölt adatokat nem találja helytállónak. Ha a lap betelt és új lapot kell kezdeni, akkor a sorszámozást az új lapon kell folytatni. Vámtarifaszám: a Kt. 3. (2) bekezdése szerint. Mennyiség: ezer liter15 : a kőolajtermék mennyisége a szállítási nyilvántartás havi zárásának adatai alapján. A rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha a havi zárás a kőolajtermék mennyiségét ebben a mértékegységben állapítja meg. tonna: a kőolajtermék mennyisége tonna mértékegységben. A rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha a szállítási nyilvántartás havi zárás a kőolajtermék mennyiségét ebben a mértékegységben állapítja meg. Tagi hozzájárulás mértéke: a kőolajtermék mennyiségi egysége (1000 liter15, illetve tonn után fizetendő tagi hozzájárulás, Ft/tonna, illetve Ft/1000 liter15 mértékegységben. Javasolt a jövedéki nyilvántartásban használt mennyiségi egységre vetített tagi hozzájárulás használata. A július 1-én érvényben lévő szabályozás szerint, az MSZKSZ Közgyűlése által jóváhagyott, Ft/tonna mértékegységben meghatározott tagi hozzájárulás a Szövetség Alapszabálya 2. mellékletében megadott, átlagos, 15 C hőmérsékletre vonatkoztatott sűrűség alapján átszámítható Ft/1000 liter15-re. Az Alapszabály 2. mellékletének táblázata tartalmazza a tagi hozzájárulás így átszámított, javasolt értékeit. mértékegység: Ft/1000 liter15, illetve Ft/tonna, aszerint, hogy a kőolajtermék melyik mennyiségi egységben meghatározott mennyiségét és a tagi hozzájárulás melyik mértékegységben megadott mértékét alkalmazzák a tagi hozzájárulás összegének megállapításához. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt mértékegységet. Tagi hozzájárulás összege, Ft: a kőolajtermék mennyiségének (1000 liter15, illetve tonna mértékegységben) és a tagi hozzájárulás mértékének (Ft/1000 liter15, illetve Ft/tonna mértékegységben) szorzata. 9

10 Adatsor kódja: ebben a rovatban kell feltüntetni az adatsor minősítésére használandó kódot, amelyet a következők közül kell kiválasztani: A - alap adatlap sora (csak alapadatlapon használható) U - új adatsor (csak pót adatlapon használható) T - törlendő sor V - tagi hozzájárulás visszaigénylésére irányuló sor L - kivitel címén tagi hozzájárulás levonására irányuló sor. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt kódot. Megjegyzés: a nem színezett sorokban a tag feljegyezheti megjegyzéseit az adatfeldolgozás és az adatok értelmezésének megkönnyítése érdekében. Összesen: a Tagi hozzájárulás összege, Ft, oszlop nem színezett soraiban szereplő adatok összegét kell a rovatba írni. Ha vámtarifaszámonként új adatlap kerül kitöltésre, akkor a nem színezett sorok adatait összeadva számítható az összesített mennyiség is, ezer liter15, illetve tonna mértékegységben. Adatok módosítása, törlése Pótnyilatkozat és ehhez csatolt pótadatlap segítségével történhet. Új sorok a korábban rögzítettekhez pótadatlapon adhatók hozzá. Az Adat rovatban ekkor U kódot kell használni (új adatsor). Korábban benyújtott adatlapon rögzített adatsor módosítása esetében a pótadatlapon a hibás sort meg kell ismételni és az Adat rovatba T kódot kell bejegyezni (törlendő sor), majd új sort kell kitölteni a helyes adatokkal, és az Adat rovatba U kódot kell beírni (új adatsor). 10

11 Adatlap a Kt. 37. (2) e) pontja szerint más tagállamban szabad forgalomba bocsátott kőolajtermék beszerzéséről (MSZKSZ-SZF, v1.1) Az adatlapon a közösségi kereskedői és a felhasználói engedélyes Kt. 37. (2) bekezdés e) pontja szerinti áruforgalmának adatait kell feltüntetni. Fontos: az adóraktári engedélyesnek a Kt. 37. (2) bekezdés e) pontja szerinti tagállami szabad forgalomban történő beszerzésről az MSZKSZ-ADR adatlapot kell kitöltenie. A közösségi kereskedő az adóbevallásának adatai alapján készíti el az adatlapot. A beszerzés időpontjának ebben az esetben az adóbevallás dátuma minősül. A felhasználói engedélyes a Jöt. szerint vezetett nyilvántartása havi zárása alapján tölti ki az adatlapot. Annak a felhasználói engedélyesnek, aki a Jöt. 60. (4) bekezdése alapján mentesül a havi jelentés készítése és vámhatósághoz történő benyújtása alól, az adatlapot vámtarifaszámonként és fajtakódonként összesítve kell elkészítenie és benyújtania. Ebben az esetben a nyilatkozatot és az adatlapot nem kell záradékoltatni a vámhatósággal. Az adatlapot telephelyenként kell kitölteni, megadva a Jöt. szerinti engedélyben foglalt adatok alapján a telephely címét, az engedély számát, az időszak rovatban éééé.hh formátumban a tárgyhónapot, valamint a VPID számot és az MSZKSZ tagszámot. Az adatlap két részből áll. Az A) részt, benne a táblázat nem színezett sorait, a tagvállalat képviselője, a B) részt és az A) rész táblázatának színezett sorait a vámhatóság képviselője tölti ki. A táblázat egyes celláinak kitöltését kurzorral a szürke téglalapra kattintva kezdje meg. A táblázat rovatai: Sorszám: A sorokat folyamatosan kell számozni. Egy sorszámhoz két sor tartozik, egy nem színezett és egy színezett. A nem színezett sort a tagvállalat képviselője, a színezett sort a vámhatóság képviselője tölti ki. A vámhatóság ellenőrzést végző képviselője abban az esetben tölti ki a színezett sort, ha a tag által közölt adatokat nem találja helytállónak. Ha a lap betelt és új lapot kell kezdeni, akkor a sorszámozást az új lapon kell folytatni. Vámtarifaszám: a Kt. 3. (2) bekezdése szerint. Adóbevallás dátuma: közösségi kereskedői engedélyes által töltendő ki; itt kell feltüntetni a beszerzéshez tartozó adóbevallás dátumát. Mennyiség: ezer liter15 : a kőolajtermék mennyisége az adóbevallás, illetve a jövedéki nyilvántartás adatai alapján. A rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha az adóbevallás, illetve a jövedéki nyilvántartás a kőolajtermék mennyiségét ebben a mértékegységben állapítja meg. tonna: a kőolajtermék mennyisége tonna mértékegységben. A rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha az adóbevallás, illetve a jövedéki nyilvántartás a kőolajtermék mennyiségét ebben a mértékegységben állapítja meg. Tagi hozzájárulás mértéke: a kőolajtermék mennyiségi egysége (1000 liter15, illetve tonn után fizetendő tagi hozzájárulás, Ft/tonna, illetve Ft/1000 liter15 mértékegységben. Javasolt az adóbevallásban, illetve a jövedéki nyilvántartásban használt mennyiségi egységre vetített tagi hozzájárulás használata. A július 1-én érvényben lévő szabályozás szerint, az MSZKSZ Közgyűlése által elfogadott, Ft/tonna mértékegységben meghatározott tagi hozzájárulás a Szövetség Alapszabálya 2. mellékletében megadott, átlagos, 15 C hőmérsékletre vonatkoztatott sűrűség alapján átszámítható Ft/1000 liter15-11

12 re. Az Alapszabály 2. mellékletének táblázata tartalmazza a tagi hozzájárulás így átszámított, javasolt értékeit. mértékegység: Ft/1000 liter15, illetve Ft/tonna, aszerint, hogy a kőolajtermék melyik mennyiségi egységben meghatározott mennyiségét és a tagi hozzájárulás melyik mértékegységben megadott mértékét alkalmazzák a tagi hozzájárulás összegének megállapításához. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt mértékegységet. Tagi hozzájárulás összege, Ft: a kőolajtermék mennyiségének (1000 liter15, illetve tonna mértékegységben) és a tagi hozzájárulás mértékének (Ft/1000 liter15, illetve Ft/tonna mértékegységben) szorzata. Adatsor kódja: ebben a rovatban kell feltüntetni az adatsor minősítésére használandó kódot, amelyet a következők közül kell kiválasztani: A - alap adatlap sora (csak alap adatlapon használható) U - új adatsor (csak pót adatlapon használható) T - törlendő sor V - tagi hozzájárulás visszaigénylésére irányuló sor L - kivitel címén tagi hozzájárulás levonására irányuló sor. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt kódot. Megjegyzés: a nem színezett sorokban a tag feljegyezheti megjegyzéseit az adatfeldolgozás és az adatok értelmezésének megkönnyítése érdekében. Összesen: a táblázatot lezáró, utolsó sorban szerepel a Tagi hozzájárulás összege, Ft oszlop nem-színezett soraiban szereplő adatok összegét. Ha vámtarifaszámonként új adatlap kerül kitöltésre, akkor a nemszínezett sorok adatait összeadva számítható az összesített mennyiség is, ezer liter15, illetve tonna mértékegységben is. Adatok módosítása, törlése Pótnyilatkozat és ehhez csatolt pótadatlap segítségével történhet. Új sorok a korábban rögzítettekhez pótadatlapon adhatók hozzá. Az Adat rovatban ekkor U kódot kell használni (új adatsor). Korábban benyújtott adatlapon rögzített adatsor módosítása esetében a pótadatlapon a hibás sort meg kell ismételni és az Adat rovatba T kódot kell bejegyezni (törlendő sor), majd új sort kell kitölteni a helyes adatokkal, és az Adat rovatba U kódot kell beírni (új adatsor). 12

13 Adatlap a Kt. 37. (2), c) és d) pontja szerint harmadik országból behozott kőolajtermékről (MSZKSZ-HAR, v1.1) Az adatlapon a jövedéki engedélyes importáló (Kt. 37. (2) ), az adómentes felhasználó és a felhasználói engedélyes (Kt. 37. (2) c)), továbbá a bejegyzett feladó (Kt. 37. (2) d)) harmadik országból történt kőolajtermék behozatalának tételes adatait kell feltüntetni. Az adatlapot a Jöt. szerinti telephelyenként és engedélyenként kell kitölteni, megadva az engedélyben foglalt adatok alapján a telephely címét, az engedély számát, az időszak rovatban éééé. hh formátumban a tárgyhónapot, valamint a VPID számot és az MSZKSZ tagszámot. Az adatlap két részből áll. Az A) részt, benne a táblázat nem színezett sorait, a tagvállalat képviselője, a B) részt és az A) rész táblázatának színezett sorait a vámhatóság képviselője tölti ki. A táblázat egyes celláinak kitöltését kurzorral a szürke téglalapra kattintva kezdje meg. A táblázat rovatai: Sorszám: A sorokat folyamatosan kell számozni. Egy sorszámhoz két sor tartozik, egy nem színezett és egy színezett. A nem színezett sort a tagvállalat képviselője, a színezett sort a vámhatóság képviselője tölti ki. A vámhatóság ellenőrzést végző képviselője abban az esetben tölti ki a színezett sort, ha a tag által közölt adatokat nem találja helytállónak. Ha a lap betelt és új lapot kell kezdeni, akkor a sorszámozást az új lapon kell folytatni. Vámtarifaszám: a Kt. 3. (2) bekezdése szerint. Vámhatározat száma, Tételsorszám, Eljáráskód, Kézbesítés dátuma: a vámokmányok alapján töltendők ki. Jogcím: ebben a rovatban kell megadni, hogy a Kt. 37. (2) bekezdése, c), illetve d) pontjai közül melyik a tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség jogcíme. Formátuma: a, c, vagy d. Mennyiség: ezer liter15 : a kőolajtermék mennyisége a Jöt. 51. (2) bekezdése, illetve 52. (1) bekezdése szerinti mértékegységben, ha az árunyilatkozat 41. rovatában az adat szerepel; tonna: a kőolajtermék mennyisége nettó tonna mértékegységben; a vámárunyilatkozat 38. rovata (nettó tömeg, kg) alapján töltendő ki. Tagi hozzájárulás mértéke, Ft/tonna: az adat hatályos értéke a Szövetség internetes honlapján megtalálható. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt mértékegységet. Tagi hozzájárulás összege, Ft: a kőolajtermék tonna mértékegységben meghatározott értékének és a tagi hozzájárulás mértékének, Ft/tonna, szorzata. Adatsor kódja: ebben a rovatban kell feltüntetni az adatsor minősítésére használandó kódot, amelyet a következők közül kell kiválasztani: A - alap adatlap sora (csak alap adatlapon használható) U - új adatsor (csak pót adatlapon használható) T - törlendő sor V - tagi hozzájárulás visszaigénylésére irányuló sor L - kivitel címén tagi hozzájárulás levonására irányuló sor. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt kódot. 13

14 Megjegyzés: a nem színezett sorokban a tag feljegyezheti megjegyzéseit az adatfeldolgozás és az adatok értelmezésének megkönnyítése érdekében. Összesen: a táblázatot lezáró, utolsó sorban szerepel a Tagi hozzájárulás összege, Ft oszlop nem-színezett soraiban szereplő adatok összege. Ha vámtarifaszámonként új adatlap kerül kitöltésre, akkor a nemszínezett sorok adatait összeadva számítható az összesített mennyiség is, ezer liter15, illetve tonna mértékegységben is. Adatok módosítása, törlése Pótnyilatkozat és ehhez csatolt pótadatlap segítségével történhet. Új sorok a korábban rögzítettekhez pótadatlapon adhatók hozzá. Az Adat rovatban ekkor U kódot kell használni (új adatsor). Korábban benyújtott adatlapon rögzített adatsor módosítása esetében a pótadatlapon a hibás sort meg kell ismételni és az Adat rovatba T kódot kell bejegyezni (törlendő sor), majd új sort kell kitölteni a helyes adatokkal, és az Adat rovatba U kódot kell beírni (új adatsor). 14

15 Tagi hozzájárulás visszaigénylése A Kt. 38. (3) bekezdése előírja, hogy a tagi hozzájárulás befizetésétől számított 90 napon belül a Szövetségtől visszaigényelhető a hozzájárulásnak az a része, amelyet a tag a törvény 4. (1) bekezdésének - d) pontjaiban és a (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott célra értékesített vagy felhasznált kőolajtermék mennyisége után fizetett be. A Szövetség a visszautalást az igénylésnek és a felhasználás könyvelésen alapuló igazolásának a Szövetséghez történő beérkezésétől számított 15 napon belül köteles teljesíteni. A befizetett tagi hozzájárulás visszaigényléséhez visszaigénylő nyilatkozatot és pótadatlapot kell kitölteni, amelyet a vámhatósággal nem kell záradékoltatni. A visszaigénylő nyilatkozaton (lásd az MSZKSZ-NYt formanyomtatvány kitöltési útmutatóját) fel kell tüntetni a visszaigényelt összeget és azt a bankszámlaszámot, amelyre a tagvállalat a visszautalást kéri. A visszaigénylő nyilatkozathoz pótadatlapo(kt kell csatolni. Pótadatlap(ok) céljára a tagi hozzájárulás befizetésével kapcsolatosan benyújtott adatlappal azonos típusú formanyomtatvány(okt kell használni. Az adatlapon a visszaigénylés alapjául szolgáló mennyiséget és az ezután járó, visszaigényelt tagi hozzájárulás összegét kell feltüntetni, míg a sor többi rubrikájába a tagi hozzájárulás befizetésével kapcsolatosan kitöltött adatlap megfelelő sorának adatait kell ismétlőleg beírni. Az Adatsor kódja rovatba V kódot kell beírni. A Megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, hogy a Kt. 4. mely bekezdése, illetve annak mely pontja képezi a visszaigénylés jogcímét, például: Kt. 4. (1), vagy Kt. 4. (2) b). A Kt. 38. (5) bekezdése előírja, hogy a tagi hozzájárulás visszaigénylésének jogosságát a tag az erre vonatkozó okiratok, nyilvántartások benyújtásával hitelt érdemlően köteles igazolni. A kitöltött visszaigénylő nyilatkozat és a csatolt pótadatlap(ok) mellett benyújtandó további dokumentumok meghatározása érdekében célszerű egyeztetést kezdeményezni a Szövetséggel. 15

16 Tagi hozzájárulás levonása kivitel címén A Kt. 38. (4) bekezdése alapján a tag az esedékessé vált tagi hozzájárulásból a kiviteltől számított 90 napon belül levonhatja az olyan kőolajtermék mennyiség utáni befizetését, amelyet külföldön értékesített. A tagi hozzájárulás levonásához pótnyilatkozatot és pótadatlapot kell kitölteni, amelyet a vámhatósággal nem kell záradékoltatni. A pótnyilatkozaton (lásd az MSZKSZ-NYt formanyomtatvány kitöltési útmutatóját) fel kell tüntetni a levonható tagi hozzájárulás összegét. A pótnyilatkozathoz pótadatlapo(kt kell csatolni. Pótadatlap(ok) céljára a tagi hozzájárulás befizetésével kapcsolatosan benyújtott adatlappal azonos típusú formanyomtatvány(okt kell használni. Az adatlapon a levonás alapjául szolgáló mennyiséget és az ezután járó, levonható tagi hozzájárulás összegét kell feltüntetni, míg a sor többi rubrikájába a tagi hozzájárulás befizetésével kapcsolatosan kitöltött adatlap megfelelő sorának adatait kell ismétlőleg beírni. Az Adatsor kódja rovatba az L kódot kell beírni. A Kt. 38. (5) bekezdése előírja, hogy a tagi hozzájárulás levonásának jogosságát a tag az erre vonatkozó okiratok, nyilvántartások benyújtásával hitelt érdemlően köteles igazolni. A kitöltött pótnyilatkozat és a csatolt pótadatlap(ok) mellett benyújtandó azok a dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a később kivitelre került kőolajterméket korábban szabadforgalomba hozták, utána a tagi hozzájárulást befizették, vagy tárgyhavi kivitel esetében a tagi hozzájárulás fizetési kötelezettséget nyilatkozatban bevallották. 16

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő Kitöltési útmutató a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő (J12 elektronikus nyomtatvány 1.2 verzió számú) elektronikus nyomtatványhoz 2009 - verzió 1.2 Érvényes:

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4009/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról szóló 4008/2014. számú tájékoztatás módosításáról A jövedéki

Részletesebben

Érvényes: 2009. október 01-tıl.

Érvényes: 2009. október 01-tıl. Kitöltési útmutató Készletnyilvántartás havi zárás címő J14 elektronikus nyomtatvány KITÖLTİ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.1 Érvényes: 2009. október 01-tıl. Kitöltési útmutató a készletnyilvántartás

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a szõlõ és borászati termékek elszámolásához (Alkalmazható 2004. december 31-ig)

Kitöltési Útmutató a szõlõ és borászati termékek elszámolásához (Alkalmazható 2004. december 31-ig) ELSZÁMOLÁS a szõlõ- és a borászati termékkészletek alakulásáról Benyújtandó 1 példányban az illetékes vámhivatalhoz Postára adás dátuma: A) A vámhivatal tölti ki! Beérkezés dátuma: Átvevõ kódja, aláírása:

Részletesebben

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója 2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A 2008. január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli

Részletesebben

Érvényes: 2009. augusztus 01-től.

Érvényes: 2009. augusztus 01-től. Kitöltési útmutató Keretengedélyes elszámolás című J06 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.1 Érvényes: 2009. augusztus 01-től. Kitöltési útmutató a keretengedéllyel rendelkező

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

FELHÍVÁS. a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban

FELHÍVÁS. a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban FELHÍVÁS a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban Tisztelt Ügyfelünk! A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2013. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: E1)

Jövedéki adó fajtakódok 2013. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: E1) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

1993. évi XLIX. törvény. a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya. II.

1993. évi XLIX. törvény. a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya. II. 1993. évi XLIX. törvény Hatályos 2012. december 28-tól a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy az ország folyamatos és biztonságos

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL

JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2011 Budapest, 2011 Szerzők: Ágoston Krisztián Boros

Részletesebben

ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1

ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1 EURÓPAI KÖZÖSSÉG JÖVEDÉKI TERMÉKEK ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1 1 Feladó 2 Feladó jövedéki száma 3 Bizonylat azonosító 4 Címzett jövedéki száma 5 Számlaszám 6 Számla dátuma 7 Címzett 8 Feladási hely szerint

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1)

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

A Közösségen belüli adómentes borbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér:

A Közösségen belüli adómentes borbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér: A Közösségen belüli adómentes borbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér: Az Áfatv. vonatkozó rendelkezése 2005. január 1-től a következőképpen módosult: 29/A. Mentes az adó alól: f) az a termékértékesítés,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolatba bevont bizonylatok típusai. Okmány megnevezése Kódja Továbbítás helye

2. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolatba bevont bizonylatok típusai. Okmány megnevezése Kódja Továbbítás helye 3004 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 14. szám A pénzügyminiszter 2/2010. (II. 26.) PM tájékoztatója a jövedéki adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetlen elektronikus számítógépes kapcsolati

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága által engedélyezett és forgalmazott nyomtatvány.

A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága által engedélyezett és forgalmazott nyomtatvány. ELSZÁMOLÁS a szõlõ- és a borászati termékkészletek alakulásáról Benyújtandó 1 példányban az illetékes vámhivatalhoz. Postára adás dátuma: A) A vámhivatal tölti ki! Beérkezés dátuma: Átvevõ kódja, aláírása:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi.lvi. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2013. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki ek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 31-től.

Érvényes: 2009. július 31-től. Kitöltési útmutató Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J01

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjelőkészítés 2014. Az adatszolgáltatás tapasztalatai

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjelőkészítés 2014. Az adatszolgáltatás tapasztalatai Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjelőkészítés 2014. Az adatszolgáltatás tapasztalatai 1. Bevezetés A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (a továbbiakban: Ht.) 47/A. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL Budapest, 2004. április TISZTELT OLVASÓ! Magyarország 2004. május 1-jén az Európai Unió teljes jogú tagjává válik, és ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ JÖVEDÉKI TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL AZ ÚJ JÖVEDÉKI TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ JÖVEDÉKI TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL AZ ÚJ JÖVEDÉKI TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK AZ ÚJ I TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL AZ ÚJ I TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Olvasó! Magyarország az elmúlt évezred utolsó évtizedének legjelentõsebb gazdasági és politikai aktusának lezárásaként

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat:

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat: Tisztelt Partnerünk! Az orosz vámhatóság 2010-ben jelentős szigorításokat vezetett be a vámkezelésben. Annak érdekében, hogy a küldemények megfeleljenek az orosz vámkövetelményeknek, és elkerüljük a fennakadásokat,

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2015.07.29 2015.12.31

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3+4+5+6) 2.Számviteli

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer

Részletesebben

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása A nemzetgazdasági miniszter 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelete az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó Környezetvédelmi termékdíj Szabó Viktor - adótanácsadó Jelentős változások 2012-től! A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése; - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése;

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei 3528584188 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3009/2013. számú útmutató a szabad forgalomba bocsátás vámeljáráskor a 2007. évi CXXVII. törvény 95. és 96. -aiban szabályozott adómentesség alkalmazásáról

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19.

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19. Főbb EKAER tudnivalók 2014. december 19. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2015. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2015. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2015. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki adóról és a jövedéki ek forgalmazásának

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai 2014 Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Az előadás témakörei Jövedéki adó Dohány kiskereskedelem Vám

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el.

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el. A Kormány 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a környezetvédelmi

Részletesebben

2012. január 18. 1/2012.

2012. január 18. 1/2012. Jövedéki Hírlevél Mi található a 1/2012. számban? I. A természetes személy által adómentesen előállítható sör, bor és pezsgő termékekkel kapcsolatos szabályozás, illetve ezen termékekhez kapcsolódó egyéb

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Adóazonosító jel/adószám rovatba azt kell feltüntetni, amellyel az ügyfél rendelkezik.

Adóazonosító jel/adószám rovatba azt kell feltüntetni, amellyel az ügyfél rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az egy és ugyanazon vállalkozás minőségről és az alkalmazott üzleti évről elnevezésű G2000-01-es nyomtatványhoz 1. Ügyfél-azonosítási

Részletesebben

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Tisztelt Jelentkező! Jelen tájékoztatásunkat annak érdekében állítottuk össze, hogy az energetikai auditori szakmai vizsgával összefüggő lényeges információkat

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT 2012-13-HEF KÓDÚ PÁLYÁZATI PROGRAMOKH OZ A támogatási szerződésben rögzített feladatok,

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN (A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a forintban kifejezett követelésre

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2002. (III. 31.) ÖR sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2002. (III. 31.) ÖR sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2002. (III. 31.) ÖR sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet Hatály: 2010.I.1. www.jovedekiado.hu 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

Jövedéki tájékoztató

Jövedéki tájékoztató Jövedéki törvény módosítását, illetve a jövedéki termékek szabályozását érintő egyéb rendelkezések A következőkben összefoglaltuk a jövedéki termékekre és azokkal végzett egyes tevékenységek szabályozását

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj Változások, jogszabályi háttér A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése - Kötelezettek körének

Részletesebben

2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása. Kitöltési útmutató. A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot.

2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása. Kitöltési útmutató. A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot. 2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása Kitöltési útmutató A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot. Intézményi adatok felvitele: Besorolás: a legördülő ablak segítségével

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a készletnyilvántartás havi zárás elnevezésű BEV_J14 számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató. a készletnyilvántartás havi zárás elnevezésű BEV_J14 számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a készletnyilvántartás havi zárás elnevezésű BEV_J14 számú nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben

Érvényes: 2008. június 01-től.

Érvényes: 2008. június 01-től. Kitöltési útmutató Bejelentés EAN (GTIN) szám törzsadat változásról, valamint a VP termékazonosító-szám igénylésről és változásról című J07 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2008 -

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ 2012

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ 2012 Magyar Energia Hivatal Telefon: (1) 459-7777 Internet: www.eh.gov.hu Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a módosított, 2013. I. 1-től hatályos

Részletesebben

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2008. adóévről Cigánd Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű A jelű kiegészítő lap 7. Adószáma: - _ - 8. Adóazonosító

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben