Útmutató az évi XLIX. törvény 38. -a alapján benyújtandó Nyilatkozat és az adatlapok kitöltéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató az 1993. évi XLIX. törvény 38. -a alapján benyújtandó Nyilatkozat és az adatlapok kitöltéséhez"

Átírás

1 Útmutató az évi XLIX. törvény 38. -a alapján benyújtandó Nyilatkozat és az adatlapok kitöltéséhez Verzió: v1.3 Érvényes: március 03.

2 1. Jogszabályi háttér A nyilatkozat adásának jogi szabályozását a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Kt.), végrehajtásának módját a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabálya tartalmazza. A Szövetség felhívja a figyelmet arra, hogy jelen Útmutató kizárólag a tagok alapvető tájékoztatását szolgálja, nem pótolja a vonatkozó jogszabályok megismerését, és nem képezhet jogi alapot a jogszabályokban előírtaktól való semminemű eltéréshez. A Kt. 38. (1) bekezdés alapján a tag minden hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetségnek nyilatkozni arról, hogy a megelőző hónapban mennyi volt a Kt. hatálya alá tartozó, a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló, a Kt. 37. (2) bekezdés f) pontja szerint szabad forgalomba bocsátott, kitárolt, behozott, feladott, beszerzett, illetve felhasznált kőolajtermék mennyisége. A Kt. 3. (2) bekezdés tartalmazza azokat a - vámtarifaszámmal azonosított - kőolajtermékeket, amelyek forgalmáról a havi nyilatkozatban számot kell adni, és amelyek után tagi hozzájárulást kell fizetni: 1. benzin típusú üzemanyagok ( , , , , , , ); 2. kerozin ( ), gázolaj ( , , ); 3. fűtőolajok ( , , , ). Nyilatkozatot kell tenni és a Kt. 37. (2) bekezdés alapján tagi hozzájárulást kell fizetni a felsorolt kőolajtermékek mennyisége után, ha az adóraktár-engedélyes, a bejegyzett kereskedő, illetve a jövedéki engedélyes importáló a kőolajterméket a jövedéki adótörvény rendelkezései szerint szabad forgalomba bocsátja; b) az adóraktár-engedélyes a kőolajterméket adófelfüggesztéssel adómentes felhasználónak kitárolja; c) az adómentes felhasználó, illetve a felhasználói engedélyes a kőolajterméket adófelfüggesztéssel harmadik országból behozza; d) a bejegyzett feladó a harmadik országból behozott kőolajterméket adófelfüggesztéssel adómentes felhasználó vagy felhasználói engedélyes részére a jövedéki törvény szerint feladja; e) a közösségi kereskedelmi tevékenységet végző jövedéki engedélyes kereskedő, az adóraktár-engedélyes, illetve a felhasználói engedélyes más tagállamban szabad forgalomba bocsátott kőolajterméket más tagállamból beszerez; f) az adóraktár-engedélyes a kőolajterméket az adóraktáron belül felhasználja, kivéve a jövedéki termék előállításához történő felhasználást. A Kt. 38. (2) bekezdés szerint a havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegét, és azt a hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség pénzforgalmi számlájára átutalni. A Kt. 38. (6) bekezdés szerint a nyilatkozatot a tag köteles - annak a Szövetséghez történő benyújtása előtt - a vámhatósággal az abban foglalt adatok helytállóságát illetően záradékoltatni. Mivel a nyilatkozat vámhatósági ellenőrzésének és záradékolásának a tagi hozzájárulás megfizetésére vonatkozóan nincsen halasztó hatálya, a nyilatkozatot a tárgyhót követő hónap 25. napjáig záradékolásra a vámhatóság részére és egyúttal egy példányban tájékoztatásul a Szövetség részére is be kell nyújtani. A nyilatkozat alapján a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjáig az esedékes tagi hozzájárulást a Szövetség bankszámlájára át kell utalni, abban az esetben is, ha a vámhatósági záradékolás és esetleges egyeztetés elhúzódása miatt a záradékolt nyilatkozat Szövetség részére határidőre, a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjáig történő benyújtása késedelmet szenved. 2

3 2. A nyilatkozat benyújtásának és visszaigazolásának szabályai A papíralapú nyilatkozat formanyomtatványai a Szövetség internetes honlapjáról (www.husa.hu) tölthetők le. A formanyomtatványok számítógéppel (is) kitölthetőek, de benyújtani őket csak papíron, kinyomtatva és cégszerűen aláírva lehet. Az érvényes formanyomtatványok megnevezését és verziószámát az 1. táblázat tartalmazza. A tárgyhóra vonatkozóan benyújtandó a tagvállalatra összesített fizetési kötelezettséget tartalmazó NYILATKOZAT (MSZKSZ-Nyt), valamint telephelyenként és a jövedéki adó törvényben 1 (a továbbiakban: Jöt.) meghatározott engedélyenként, a Kt. 37. (2) bekezdése f) pontjaiban meghatározott árumozgásokra (jogcímek) vonatkozó adatlapok (1. táblázat). Amint ez több adónemnél is szokás, kérjük, hogy abban az esetben is nyújtsanak be nyilatkozatot, ha az adott időszakban nem volt tagi hozzájárulás fizetési kötelezettséggel járó forgalmuk ( nullás nyilatkozat ). A nyilatkozatot és az adatlapokat papíralapon négy (4) megegyező példányban kell elkészíteni, amelyek közül egy (1) példányt a Szövetségnek, három (3) példányt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal Jövedéki Főosztálya részére kell benyújtani. Ezek a dokumentumok képezik a tárgyhó forgalmáról készült alapnyilatkozatot és az alap adatlapokat. A vámhatóság a tag részére két (2) záradékolt példányt ad vissza a nyilatkozatból és az adatlap(ok)ból, amelyek közül egy (1) nyilatkozatot és az ezt kísérő adatlapo(kt a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjáig, a vámhatósági ellenőrzés elhúzódása esetében a záradékolt nyilatkozat átvételétől számított öt (5) munkanapon belül kell a Szövetségnek benyújtani. Amennyiben a tag a benyújtási határidő (a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapj előtt módosítani kívánja benyújtott alapnyilatkozatát vagy az alap-adatlapokat, a dokumentumokat kicserélheti újakra, de a vámhatósági záradékoltatási kötelezettség természetesen az új dokumentumokra is fennáll. A nyilatkozat benyújtási határideje után az alapnyilatkozat módosítására pótnyilatkozatot, illetve az adatlapok módosítására pót-adatlapo(kt kell kitölteni és benyújtani. Pótnyilatkozatot és pót-adatlapo(kt kell kitölteni a vámhatósággal történt egyeztetés lezárásáról is, amennyiben ez az alap-nyilatkozat, illetve az alap-adatlap(ok) tartalmi módosítását teszi szükségessé. A pótnyilatkozatot, illetve a pót-adatlap(ok)at az egyeztetést lefolytató vámhatóság záradékolja. A nyilatkozat és a pótnyilatkozat Szövetségnek történő benyújtását a Szövetség visszaigazolja. Az okmányon szerepel az MSZKSZ iktatószáma, az átvétel napja, a tárgyidőszak (éééé.hh), alap- vagy pótnyilatkozat átvételére került sor, az alap- vagy pótnyilatkozathoz csatolt adatlapok, illetve pót-adatlapok száma, ha pótnyilatkozatot nyújtottak be, akkor ez az adott tárgyidőszakra sorrendben hányadik pótnyilatkozat. 1. táblázat Cím Adatlap adóraktári engedélyes által a Kt. 37. (2), b), e), f) pontja szerint szabad forgalomba bocsátott, kitárolt, tagállamból beszerzett, felhasznált kőolajtermékekről Adatlap bejegyzett kereskedő által a Kt. 37. (2) pontja szerint szabad forgalomba bocsátott kőolajtermékekről Adatlap a Kt. 37. (2), c) és d) pontja szerint harmadik országból behozott kőolajtermékről Adatlap a Kt. 37. (2) e) pontja szerint más tagállamban szabad forgalomba bocsátott kőolajtermék beszerzéséről Nyomtatvány kód Verziószám Hatályos MSZKSZ-ADR v MSZKSZ-BEK v MSZKSZ-HAR v MSZKSZ-SZF v A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény. 3

4 3. Formanyomtatványok kitöltésének szabályai NYILATKOZAT (MSZKSZ-NYT, v1.3) Az egylapos nyomtatvány három részből áll: az A) és a C) részt az adatszolgáltatásra kötelezett tagvállalat jogszerűen meghatalmazott képviselője látja el cégszerű aláírással, a B) részt a vámhatóság képviselője tölti ki és látja el aláírásával, bélyegzővel, illetve nyilvántartási számával. Az A) rész felső sorában a megfelelő rovatba tett X vagy + jellel a tagnak meg kell adnia, hogy alap- vagy pótnyilatkozat kerül benyújtásra. A tagvállalat képviselője - a társaság adatainak megadását követően - nyilatkozik arról, hogy a tárgyhónapi, a csatolt adatlapokon bemutatott forgalmi adatok alapján a Kt. szabályai szerint a tagvállalatnak mekkora összegű tagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége, illetve a Szövetséggel szemben mekkora összegű visszafizetési igénye keletkezett. A társaság telephelyeinek száma rovatban közölni kell azoknak a telephelyeknek a számát, amelyekre a tárgyhónapban a társaság a Jöt. rendelkezései szerinti engedéllyel rendelkezett, és amelyek tárgyhavi működése kapcsán a társaságnak az MSZKSZ felé tagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége, illetve visszafizetési igénye keletkezett. A tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá eső tevékenységet nem végzett telephely forgalmáról adatszolgáltatást nem kell benyújtani. A nyilatkozatban meg kell adni a csatolt adatlapok darabszámát és a naptári hónapot éééé.hh formátumban, amelyre vonatkozóan a fizetési kötelezettség, illetve a visszafizetési igény keletkezett. Ha a társaságnak a Szövetséggel szemben visszafizetési igénye keletkezett, a nyilatkozatban jelezni kell, hogy a visszafizetendő összeget a társaság mely bankszámlaszámára kérik átutalni, vagy az MSZKSZ-nél vezetett tagi hozzájárulás folyószámlán kérik jóváírni. A B) részt a vámhatóság tölti ki. A C) részben a tagvállalat képviselője a megfelelő cellába X vagy + jelet téve nyilatkozik arról, hogy a vámhatóság B) részben közölt záradékában foglaltakat elfogadja vagy vitatja. Amennyiben a vámhatósági záradék eltérést rögzít, a Megjegyzés rovatban nyilatkozni kell arról, hogy a vámhatósági záradék ismeretében a tagvállalat milyen intézkedés(eke)t tesz: így például a záradékban foglaltakat elfogadja, pótnyilatkozatot nyújt be, a vámhatósággal haladéktalanul egyeztetést kezdeményez. ADATLAPOK Az adatlapok a Nyilatkozat, illetve Pótnyilatkozat mellékletét képezik, és azokat a forgalmi adatokat tartalmazzák, amelyek alapján a tag kiszámította a tagi hozzájárulás fizetési kötelezettségét, illetve a Szövetséggel szembeni visszafizetési igényét. Az adatlap bal felső sarkában a megfelelő rovatba tett X vagy + jellel kell megjelölni, hogy az adatlap alapnyilatkozathoz vagy pótnyilatkozathoz kerül benyújtásra. Az adatlapokat folyamatosan kell sorszámmal ellátni és az adatlapok jobb felső sarkában megadni a következő formátumban: Lapszám: adott adatlap sorszáma összes mellékelt adatlap darabszáma 4

5 Adatlap adóraktári engedélyes által a Kt. 37. (2), b), e), f) pontja szerint szabad forgalomba bocsátott, kitárolt, tagállamból beszerzett, felhasznált kőolajtermékről (MSZKSZ-ADR, v1.1) Az adatlap címe pontosan meghatározza, hogy az adatlapon az adóraktári engedélyes Kt. 37. (2) bekezdés, b), e) és f) pontja szerinti áruforgalmának adatait kell feltüntetni. Az adatlapot telephelyenként kell kitölteni, megadva a Jöt. szerinti adóraktári engedélyben foglalt adatok alapján a telephely címét, az engedély számát, az időszak rovatban éééé.hh formátumban a tárgyhónapot, valamint a VPID számot és az MSZKSZ tagszámot. Az adatlap két részből áll. Az A) részt, benne a táblázat nem-színezett sorait, a tagvállalat képviselője tölti ki, a B) részt és az A) rész táblázatának színezett sorait a vámhatóság képviselője tölti ki. A táblázatot a telephely termékmérlege, illetve készletnyilvántartása tárgyhavi zárásának adatai alapján kell kitölteni. A táblázat egyes celláinak kitöltését kurzorral a szürke téglalapra kattintva kezdje meg. A táblázat rovatai: Sorszám: A sorokat folyamatosan kell számozni. Ha a lap betelt, és új lapot kell kezdeni, akkor a sorszámozást az új lapon kell folytatni. Egy sorszámhoz két sor tartozik, egy nem színezett és egy színezett. A nem színezett sort a tagvállalat képviselője, a színezett sort a vámhatóság képviselője tölti ki. A vámhatóság ellenőrzést végző képviselője abban az esetben tölti ki a színezett sort, ha a tag által közölt adatokat nem találja helytállónak. Vámtarifaszám: a Kt. 3. (2) bekezdése szerint. Termékmérleg jogcímkód: a vámhatóságnak benyújtott havi zárás adatai közül azokat kell feltüntetni, amelyek a Kt. 37. (2) bekezdése, b), e), illetve f) pontja alapján tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá esnek (2. táblázat). Jogcím: ebben a rovatban meg kell adni, hogy a Kt. 37. (2) bekezdése, b), e), f) pontjai közül melyik a tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség jogcíme. Formátuma: a, b, e, vagy f. Repülőtéri adóraktár esetében a és termékmérleg jogcímkód használata során a cellába n írandó. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt jogcímet. Mennyiség: ezer liter15 : a kőolajtermék mennyisége a termékmérleg havi zárás adatai alapján. A rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha a termékmérleg havi zárás a kőolajtermék mennyiségét ebben a mértékegységben állapítja meg. tonna: a kőolajtermék mennyisége tonna mértékegységben. A rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha a termékmérleg havi zárás a kőolajtermék mennyiségét ebben a mértékegységben állapítja meg. Tagi hozzájárulás mértéke: a kőolajtermék mennyiségi egysége (1000 liter15, illetve tonn után fizetendő tagi hozzájárulás, Ft/tonna, illetve Ft/1000 liter15 mértékegységben. Javasolt a jövedéki nyilvántartásban használt mennyiségi egységre vetített tagi hozzájárulás használata. A július 1-én érvényben lévő szabályozás szerint, az MSZKSZ Közgyűlése által jóváhagyott, Ft/tonna mértékegységben meghatározott tagi hozzájárulás a Szövetség Alapszabálya 2. mellékletében megadott, átlagos, 15 C hőmérsékletre vonatkoztatott sűrűség alapján átszámítható Ft/1000 liter15-re. Az Alapszabály 2. mellékletének táblázata tartalmazza a tagi hozzájárulás így átszámított, javasolt értékeit. mértékegység: Ft/1000 liter15, illetve Ft/tonna, aszerint, hogy a kőolajtermék melyik mennyiségi egységben meghatározott mennyiségét és a tagi hozzájárulás melyik mértékegységben megadott mértékét

6 alkalmazzák a tagi hozzájárulás összegének megállapításához. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt mértékegységet. Tagi hozzájárulás összege, Ft: a kőolajtermék mennyiségének (1000 liter15, illetve tonna mértékegységben) és a tagi hozzájárulás mértékének (Ft/1000 liter15, illetve Ft/tonna mértékegységben) szorzata. Adatsor kódja: ebben a rovatban kell feltüntetni az adatsor minősítésére használandó kódot, amelyet a következők közül kell kiválasztani: A - alap adatlap sora (csak alapadatlapon használható) U - új adatsor (csak pótadatlapon használható) T - törlendő sor V - tagi hozzájárulás visszaigénylésére irányuló sor L - kivitel címén tagi hozzájárulás levonására irányuló sor. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt kódot. Megjegyzés: a nem színezett sorokban a tag feljegyezheti megjegyzéseit az adatfeldolgozás és az adatok értelmezésének megkönnyítése érdekében. Összesen: a Tagi hozzájárulás összege, Ft, oszlop nem színezett soraiban szereplő adatok összegét kell a rovatba írni. Ha vámtarifaszámonként új adatlap kerül kitöltésre, akkor a nem színezett sorok adatait összeadva számítható az összesített mennyiség is, ezer liter15, illetve tonna mértékegységben. Adatok módosítása, törlése Pótnyilatkozat és ehhez csatolt pótadatlap segítségével történhet. Új sorok a korábban rögzítettekhez pótadatlapon adhatók hozzá. Az Adat rovatban ekkor U kódot kell használni (új adatsor). Korábban benyújtott adatlapon rögzített adatsor módosítása esetében a pótadatlapon a hibás sort meg kell ismételni és az Adat rovatba T kódot kell bejegyezni (törlendő sor), majd új sort kell kitölteni a helyes adatokkal, és az Adat rovatba U kódot kell beírni (új adatsor). 2. táblázat Tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá eső termékmozgások jogcímkódja (Hatályos: november 1.) Termékmérleg jogcímkód Termékmozgás megnevezése Jogcím, Kt. 37. (2) alpontja Tagállamban szabadforgalomba helyezett vásárolt termék mennyisége e) Tagállamban szabadforgalomba helyezett saját visszáru mennyisége e) Tagállamban szabadforgalom helyezett termék egyéb címen betárolt mennyisége e) Termelésre kitárolt mennyiség saját előállítású nem jövedéki termékhez f) Termelésre kitárolt mennyiség bérmunkában előállított nem jövedéki termékhez f) Adófelfüggesztés mellett kitárolt mennyiség adómentes felhasználó üzembe b) Adófelfüggesztés mellett kitárolt mennyiség adófelfüggesztés mellett betárolt készletből saját adómentes üzembe b) Szabadforgalomba kitárolt mennyiség saját jövedéki engedélyes kereskedelmi egység részére 6

7 33121 Szabadforgalomba kitárolt mennyiség más jövedéki engedélyes kereskedelmi egység részére Szabadforgalomba kitárolt mennyiség saját nem engedélyes kereskedelmi elárusító helyre Szabadforgalomba kitárolt mennyiség más nem engedélyes kereskedelmi elárusító helyre Szabadforgalomba kitárolt mennyiség végfelhasználó részére Adóraktár részére kitárolt mennyiség Importőr részére kitárolt mennyiség Egyéb címen kitárolt mennyiség reprezentációs célra Egyéb címen kitárolt mennyiség nem termelési célú felhasználásra f) Egyéb címen kitárolt mennyiség üzemanyag- tüzelőanyagként f) Tagállami adóraktár részére adózottan kitárolt mennyiség Szabadforgalomba bocsátás mellett kitárolt mennyiség felhasználói engedélyesnek teljesen denaturált alkohol vagy 5l/5kg nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj Szabadforgalomba bocsátás mellett kitárolt mennyiség nyilvántartásba vett felhasználónak teljesen denaturált alkohol vagy 5l/5kg nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj Szabadforgalomba bocsátás mellett kitárolt mennyiség közösségi jövedéki engedélyes kereskedőnek 5l/5kg nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj Szabadforgalomba kitárolt mennyiség tagállamba való kiszállításra Adófelfüggesztés mellett kitárolt mennyiség adófelfüggesztés mellett betárolt készletből nemzetközi légi járműbe n Adózottan kitárolt mennyiség adófelfüggesztés mellett betárolt készletből nem nemzetközi légi járműbe Szabadforgalomba kitárolt mennyiség tranzit adóraktárból tagállami végfelhasználó részére Szabadforgalomba kitárolt mennyiség tranzit adóraktárból harmadik országbeli végfelhasználó részére Adófelfüggesztés mellett kitárolt mennyiség adófelfüggesztés mellett betárolt készletből katonai lajstromjelű légi jármű részére n Szabadforgalomba kitárolt mennyiség felhasználói engedélyes részére Repülőtéri adóraktár adatlapja Repülőtéri adóraktár esetében az adatlapon a megfelelő jogcímkóddal azonosítva fel kell tüntetni azokat a termékmozgásokat és a hozzájuk tartozó teljes kőolajtermék mennyiséget, amelyek a Kt. 37. (2) bekezdése szerint tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá esnek (lásd a 2. táblázatot). Ilyenek - különösen - a 37121, 32130, és jogcímkódok szerinti termékmozgások. Az adatlapon meg kell adni a jogcímkód alá tartozó termékmozgás ( Adófelfüggesztés mellett kitárolt mennyiség adófelfüggesztés mellett betárolt készletből nemzetközi légi járműbe ) mennyiségét is. A Kt. 4. (3) bekezdése alapján a nemzetközi légi forgalomban résztvevő légi jármű üzemelésére használt üzemanyag mentes a tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alól, a mentességhez való jog azonban a hivatkozott rendelkezés szerint a tagi hozzájárulás visszaigénylése útján érvényesíthető A Jogcím, Kt. 37. (2) alpontja rovatba ekkor n írandó. Az adatlaphoz - a Tagi hozzájárulás visszaigénylése című szakaszban leírtak szerint - visszaigénylő nyilatkozatot és pótadatlapot kell csatolni és azon visszaigényelni a tagi hozzájárulást az után a kőolajtermék 7

8 mennyiség után, amelyre a Kt. 4. alapján nem vonatkozik tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség (például a nemzetközi légi forgalomhoz kapcsolódó üzemanyag értékesítés a jogcímkód szerint, valamint a és a jogcímkódhoz tartozó mennyiségből az a mennyiség, amely a Kt. 4. (1) d), illetve a 4. (3) alapján mentes a tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alól). A Jogcím, Kt. 37. (2) alpontja rovatba ekkor n, az Adatsor kódja rovatba V írandó. A pótnyilatkozatot és a pótadatlapot a vámhatósággal nem kell záradékoltatni! 8

9 Adatlap bejegyzett kereskedő által a Kt. 37. (2) pontja szerint szabad forgalomba bocsátott kőolajtermékről (MSZKSZ-BEK, v1.1) Az adatlapon a bejegyzett kereskedői engedélyes Kt. 37. (2) bekezdés pontja szerinti áruforgalmának adatait kell feltüntetni. Az adatlapot telephelyenként kell kitölteni, megadva a Jöt. szerinti engedélyben foglalt adatok alapján a telephely címét, az engedély számát, az időszak rovatban éééé.hh formátumban a tárgyhónapot, valamint a VPID számot és az MSZKSZ tagszámot. Az adatlap két részből áll. Az A) részt, benne a táblázat nem színezett sorait, a tagvállalat képviselője tölti ki, a B) részt és az A) rész táblázatának színezett sorait a vámhatóság képviselője tölti ki. A táblázatot a szállítási nyilvántartás tárgyhavi zárásának adatai alapján kell kitölteni. Ha a tag keretengedéllyel is rendelkezik, a szállítási nyilvántartás havi összesítése képezi az adatlap kitöltésének alapját. A táblázat egyes celláinak kitöltését kurzorral a szürke téglalapra kattintva kezdje meg. A táblázat rovatai: Sorszám: A sorokat folyamatosan kell számozni. Egy sorszámhoz két sor tartozik, egy nem színezett és egy színezett. A nem színezett sort a tagvállalat képviselője, a színezett sort a vámhatóság képviselője tölti ki. A vámhatóság ellenőrzést végző képviselője abban az esetben tölti ki a színezett sort, ha a tag által közölt adatokat nem találja helytállónak. Ha a lap betelt és új lapot kell kezdeni, akkor a sorszámozást az új lapon kell folytatni. Vámtarifaszám: a Kt. 3. (2) bekezdése szerint. Mennyiség: ezer liter15 : a kőolajtermék mennyisége a szállítási nyilvántartás havi zárásának adatai alapján. A rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha a havi zárás a kőolajtermék mennyiségét ebben a mértékegységben állapítja meg. tonna: a kőolajtermék mennyisége tonna mértékegységben. A rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha a szállítási nyilvántartás havi zárás a kőolajtermék mennyiségét ebben a mértékegységben állapítja meg. Tagi hozzájárulás mértéke: a kőolajtermék mennyiségi egysége (1000 liter15, illetve tonn után fizetendő tagi hozzájárulás, Ft/tonna, illetve Ft/1000 liter15 mértékegységben. Javasolt a jövedéki nyilvántartásban használt mennyiségi egységre vetített tagi hozzájárulás használata. A július 1-én érvényben lévő szabályozás szerint, az MSZKSZ Közgyűlése által jóváhagyott, Ft/tonna mértékegységben meghatározott tagi hozzájárulás a Szövetség Alapszabálya 2. mellékletében megadott, átlagos, 15 C hőmérsékletre vonatkoztatott sűrűség alapján átszámítható Ft/1000 liter15-re. Az Alapszabály 2. mellékletének táblázata tartalmazza a tagi hozzájárulás így átszámított, javasolt értékeit. mértékegység: Ft/1000 liter15, illetve Ft/tonna, aszerint, hogy a kőolajtermék melyik mennyiségi egységben meghatározott mennyiségét és a tagi hozzájárulás melyik mértékegységben megadott mértékét alkalmazzák a tagi hozzájárulás összegének megállapításához. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt mértékegységet. Tagi hozzájárulás összege, Ft: a kőolajtermék mennyiségének (1000 liter15, illetve tonna mértékegységben) és a tagi hozzájárulás mértékének (Ft/1000 liter15, illetve Ft/tonna mértékegységben) szorzata. 9

10 Adatsor kódja: ebben a rovatban kell feltüntetni az adatsor minősítésére használandó kódot, amelyet a következők közül kell kiválasztani: A - alap adatlap sora (csak alapadatlapon használható) U - új adatsor (csak pót adatlapon használható) T - törlendő sor V - tagi hozzájárulás visszaigénylésére irányuló sor L - kivitel címén tagi hozzájárulás levonására irányuló sor. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt kódot. Megjegyzés: a nem színezett sorokban a tag feljegyezheti megjegyzéseit az adatfeldolgozás és az adatok értelmezésének megkönnyítése érdekében. Összesen: a Tagi hozzájárulás összege, Ft, oszlop nem színezett soraiban szereplő adatok összegét kell a rovatba írni. Ha vámtarifaszámonként új adatlap kerül kitöltésre, akkor a nem színezett sorok adatait összeadva számítható az összesített mennyiség is, ezer liter15, illetve tonna mértékegységben. Adatok módosítása, törlése Pótnyilatkozat és ehhez csatolt pótadatlap segítségével történhet. Új sorok a korábban rögzítettekhez pótadatlapon adhatók hozzá. Az Adat rovatban ekkor U kódot kell használni (új adatsor). Korábban benyújtott adatlapon rögzített adatsor módosítása esetében a pótadatlapon a hibás sort meg kell ismételni és az Adat rovatba T kódot kell bejegyezni (törlendő sor), majd új sort kell kitölteni a helyes adatokkal, és az Adat rovatba U kódot kell beírni (új adatsor). 10

11 Adatlap a Kt. 37. (2) e) pontja szerint más tagállamban szabad forgalomba bocsátott kőolajtermék beszerzéséről (MSZKSZ-SZF, v1.1) Az adatlapon a közösségi kereskedői és a felhasználói engedélyes Kt. 37. (2) bekezdés e) pontja szerinti áruforgalmának adatait kell feltüntetni. Fontos: az adóraktári engedélyesnek a Kt. 37. (2) bekezdés e) pontja szerinti tagállami szabad forgalomban történő beszerzésről az MSZKSZ-ADR adatlapot kell kitöltenie. A közösségi kereskedő az adóbevallásának adatai alapján készíti el az adatlapot. A beszerzés időpontjának ebben az esetben az adóbevallás dátuma minősül. A felhasználói engedélyes a Jöt. szerint vezetett nyilvántartása havi zárása alapján tölti ki az adatlapot. Annak a felhasználói engedélyesnek, aki a Jöt. 60. (4) bekezdése alapján mentesül a havi jelentés készítése és vámhatósághoz történő benyújtása alól, az adatlapot vámtarifaszámonként és fajtakódonként összesítve kell elkészítenie és benyújtania. Ebben az esetben a nyilatkozatot és az adatlapot nem kell záradékoltatni a vámhatósággal. Az adatlapot telephelyenként kell kitölteni, megadva a Jöt. szerinti engedélyben foglalt adatok alapján a telephely címét, az engedély számát, az időszak rovatban éééé.hh formátumban a tárgyhónapot, valamint a VPID számot és az MSZKSZ tagszámot. Az adatlap két részből áll. Az A) részt, benne a táblázat nem színezett sorait, a tagvállalat képviselője, a B) részt és az A) rész táblázatának színezett sorait a vámhatóság képviselője tölti ki. A táblázat egyes celláinak kitöltését kurzorral a szürke téglalapra kattintva kezdje meg. A táblázat rovatai: Sorszám: A sorokat folyamatosan kell számozni. Egy sorszámhoz két sor tartozik, egy nem színezett és egy színezett. A nem színezett sort a tagvállalat képviselője, a színezett sort a vámhatóság képviselője tölti ki. A vámhatóság ellenőrzést végző képviselője abban az esetben tölti ki a színezett sort, ha a tag által közölt adatokat nem találja helytállónak. Ha a lap betelt és új lapot kell kezdeni, akkor a sorszámozást az új lapon kell folytatni. Vámtarifaszám: a Kt. 3. (2) bekezdése szerint. Adóbevallás dátuma: közösségi kereskedői engedélyes által töltendő ki; itt kell feltüntetni a beszerzéshez tartozó adóbevallás dátumát. Mennyiség: ezer liter15 : a kőolajtermék mennyisége az adóbevallás, illetve a jövedéki nyilvántartás adatai alapján. A rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha az adóbevallás, illetve a jövedéki nyilvántartás a kőolajtermék mennyiségét ebben a mértékegységben állapítja meg. tonna: a kőolajtermék mennyisége tonna mértékegységben. A rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha az adóbevallás, illetve a jövedéki nyilvántartás a kőolajtermék mennyiségét ebben a mértékegységben állapítja meg. Tagi hozzájárulás mértéke: a kőolajtermék mennyiségi egysége (1000 liter15, illetve tonn után fizetendő tagi hozzájárulás, Ft/tonna, illetve Ft/1000 liter15 mértékegységben. Javasolt az adóbevallásban, illetve a jövedéki nyilvántartásban használt mennyiségi egységre vetített tagi hozzájárulás használata. A július 1-én érvényben lévő szabályozás szerint, az MSZKSZ Közgyűlése által elfogadott, Ft/tonna mértékegységben meghatározott tagi hozzájárulás a Szövetség Alapszabálya 2. mellékletében megadott, átlagos, 15 C hőmérsékletre vonatkoztatott sűrűség alapján átszámítható Ft/1000 liter15-11

12 re. Az Alapszabály 2. mellékletének táblázata tartalmazza a tagi hozzájárulás így átszámított, javasolt értékeit. mértékegység: Ft/1000 liter15, illetve Ft/tonna, aszerint, hogy a kőolajtermék melyik mennyiségi egységben meghatározott mennyiségét és a tagi hozzájárulás melyik mértékegységben megadott mértékét alkalmazzák a tagi hozzájárulás összegének megállapításához. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt mértékegységet. Tagi hozzájárulás összege, Ft: a kőolajtermék mennyiségének (1000 liter15, illetve tonna mértékegységben) és a tagi hozzájárulás mértékének (Ft/1000 liter15, illetve Ft/tonna mértékegységben) szorzata. Adatsor kódja: ebben a rovatban kell feltüntetni az adatsor minősítésére használandó kódot, amelyet a következők közül kell kiválasztani: A - alap adatlap sora (csak alap adatlapon használható) U - új adatsor (csak pót adatlapon használható) T - törlendő sor V - tagi hozzájárulás visszaigénylésére irányuló sor L - kivitel címén tagi hozzájárulás levonására irányuló sor. Amennyiben számítógéppel tölti ki a táblázatot, legördülő menüsorból választhatja ki a kívánt kódot. Megjegyzés: a nem színezett sorokban a tag feljegyezheti megjegyzéseit az adatfeldolgozás és az adatok értelmezésének megkönnyítése érdekében. Összesen: a táblázatot lezáró, utolsó sorban szerepel a Tagi hozzájárulás összege, Ft oszlop nem-színezett soraiban szereplő adatok összegét. Ha vámtarifaszámonként új adatlap kerül kitöltésre, akkor a nemszínezett sorok adatait összeadva számítható az összesített mennyiség is, ezer liter15, illetve tonna mértékegységben is. Adatok módosítása, törlése Pótnyilatkozat és ehhez csatolt pótadatlap segítségével történhet. Új sorok a korábban rögzítettekhez pótadatlapon adhatók hozzá. Az Adat rovatban ekkor U kódot kell használni (új adatsor). Korábban benyújtott adatlapon rögzített adatsor módosítása esetében a pótadatlapon a hibás sort meg kell ismételni és az Adat rovatba T kódot kell bejegyezni (törlendő sor), majd új sort kell kitölteni a helyes adatokkal, és az Adat rovatba U kódot kell beírni (új adatsor). 12

Érvényes: 2009. július 31-től.

Érvényes: 2009. július 31-től. Kitöltési útmutató Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J01

Részletesebben

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója 2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A 2008. január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 31-től.

Érvényes: 2009. július 31-től. Kitöltési útmutató Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J04 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ

Részletesebben

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása A nemzetgazdasági miniszter 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelete az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: Kitöltési útmutató a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatérítendő jövedéki adó összegének bevallására, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésére szolgáló Bevezetés és jogszabályi háttér:

Részletesebben

5. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

5. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása 33426 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám 62. A Rega. tv. a 16. -t követõen a következõ alcímmel és 16/A. -sal egészül ki: Gépjármûflotta-üzemeltetõ által bérbe adott személygépkocsi adókötelezettsége

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011.

ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/25052/1/2011 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM

Részletesebben

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól 48062 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám a) a Vízszállító gépjármû : Összesen mezõben a 7 szövegrész helyébe az 5, b) a Magasból mentõ : Összesen mezõben a 0 szövegrész helyébe az 1 szöveg lép.

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) A befektetési vállalkozásokról és

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 82. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP 14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell

Részletesebben

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV)

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Általános tudnivalók Figyelem! A KT09-havi és negyedéves bevallás nyomtatványcsomag

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Tisztelt Adózó! Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Személyi jövedelemadó szempontjából Ezt a bevallást annak az egyéni vállalkozónak kell kitöltenie, aki - az adóévben a tevékenységét megszünteti,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a bejelentő és változásbejelentő lap benyújtásának módjáról

TÁJÉKOZTATÓ a bejelentő és változásbejelentő lap benyújtásának módjáról 15T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában Tisztelt Adózó! Az adatlap kitöltésével

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló

Részletesebben

14T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

14T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 14T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 08T201

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 08T201 Tisztelt Adózó! Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 08T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és egyéni cégek részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus

Részletesebben

1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1

1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1 1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 92/12/EGK IRÁNYELVE (1992. február 25.) a jövedékiadó-köteles

Részletesebben