Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés A szervezeti és mőködési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja A szervezeti és mőködési szabályzat jogszabályi alapjául szolgáló törvények és rendeletek A szervezeti és mőködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, hatálya A dokumentumok kötelezı nyilvánossága... 5 II. Az intézmény általános jellemzıi Az intézmény adatai Az Intézmény szabályszerő mőködését meghatározó alapdokumentumok és belsı szabályzatok Az intézmény alapítása, fenntartása, irányítása Az intézmény képviselete Az intézmény tevékenységei Engedélyezett létszám Az intézmény jogállása, gazdálkodási módja Maximális feladatmutatók Intézményi jogosultságok A feladat ellátását szolgáló vagyon: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség III. Az intézmény szervezeti felépítése, a szervezeti egységek feladatai Intézményegységek, gazdasági hivatal IV. Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetık közötti feladatmegosztás Magasabb vezetı és vezetıi megbízások, magasabb vezetıi munkakör Alkalmazotti közösségek, kapcsolataik Tanulók és közösségeik, kapcsolataik V. A szakmai munka belsı ellenırzésének rendje Ellenırzési célok, területek, értékelés Vezetıi és hatásköri ellenırzés Az óvodai intézményegység belsı ellenırzése Az államháztartási jogszabályoknak való megfelelés belsı ellenırzése VI. A vezetık és a szülıi szervezet közötti kapcsolattartás Szülıi jogok, kötelességek, és a tájékoztatás rendje Szülıi szervezet és a kapcsolattartás Iskolaszék és kapcsolattartási rendje Kollégiumi Szülıi Munkaközösség A szülık és az óvodapedagógusok kapcsolattartásának rendje VII. Az intézmény külsı kapcsolatainak rendszere Külsı intézményi kapcsolatok A kollégiumi külsı kapcsolatok rendszere, formája Az óvodai külsı kapcsolatok rendszere, formája VIII. A mőködés és a létesítmények használati rendje A képzés rendje A tanév helyi rendje A dolgozók munkarendje A tanórán kívüli foglalkozások rendje Az intézmény létesítményei használatának rendje IX. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Hagyományápolási cél és tartalom Hagyományırzı feladatok, külsıségek X. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az egészségügyi felügyelet rendje

3 2. Testi nevelés és egészséges életmód Egészséges életmódra nevelés, egészségügyi felvilágosítás A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje az óvodákban A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje a kollégiumban XI. Az intézményi védı, óvó elıírások Az intézmény vezetıinek, pedagógusainak, más alkalmazottainak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelızésében, baleset esetén XII. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık Rendkívüli esemény A rendkívüli eseményt észlelı közalkalmazott feladata A vezetık feladatai Az épület elhagyása Bombariadó Katasztrófa-, tőz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje XIII. A mindennapi testedzés formái az iskolai sportkör és az intézményvezetés közötti kapcsolattartás 56 XIV. Az iskolai tankönyvrendeléssel kapcsolatos egyes kérdések A tankönyvrendelés XV. Reklámtevékenység XVI. Az intézményi iskolai könyvtár mőködési rendje A könyvtár és célja A könyvtár feladatai és vezetıje Könyvtár használati elıírások XVII. Egyéb rendelkezések A nemdohányzók védelmére vonatkozó elıírások A kiemelkedı teljesítmények intézményi jutalmazásának elvei, eljárás rendje Fakultatív hit- és vallásoktatás idıpontját és helyét biztosító eljárás rendje Kollégiumba való felvétel A kollégiumi szociális támogatás megállapításának és felosztásának feltételei A térítési díj befizetése a kollégiumban A térítési díj befizetése az óvodákban Alapítványi támogatás Iratkezelés szervezeti rendje A Referencia Intézményi szerephez tartozó eljárásrendek Egyéb, az intézmény mőködésével összefüggı kérdések XVIII. Az SZMSZ elfogadása és jóváhagyása

4 I. Bevezetés A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 39/B. -a, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 91. (2) bekezdése alapján, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzata 54. pontja alapján, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi szervezeti és mőködési szabályzatot alkotja: Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1. belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és mőködési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja A szabályzat célja az intézmény szervezeti felépítésének meghatározása. A pedagógiaimővelıdési programban rögzített cél- és feladatrendszer hatékony megvalósításához az intézmény mőködésének, belsı rendjének kialakítása, a belsı és külsı kapcsolatok szabályozása és azoknak a rendelkezéseknek a megfogalmazása, amelyeket a jogszabályok nem utalnak más hatáskörbe. A szervezeti és mőködési szabályzat a magasabb szintő jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az intézmény más belsı szabályaihoz, alapdokumentumaihoz. 2. A szervezeti és mőködési szabályzat jogszabályi alapjául szolgáló törvények és rendeletek 2.1. Általános jogszabályok Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet. Az évi LXXVII. törvény: a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól. A feladatok irányítására és ellátására a tevékenységre vonatkozó ágazati jogszabályokat kell alkalmazni, amelyek közül kiemeljük a következıket: 2.2. Közoktatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályok A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.). A tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény. A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet (a továbbiakban: R.). 4

5 A közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.). A tanév rendjérıl szóló mindenkori miniszteri rendelet. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet. A kerettanterv kiadásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 173/1996. (VIII. 28.) kormányrendelet. A sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelvérıl szóló 2/2005. (III. 1.) OM-rendelet. A közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl szóló, módosított 3/2002. (II. 15.) OM-rendelet. A pedagógus-továbbképzésrıl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a képzésben részt vevık juttatásairól szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet. Az iskolai tankönyvellátás rendjérıl szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (XII. 3.) NM-rendelet. A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 37/2001. (X. 12.) OM-rendelet. 3. A szervezeti és mőködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, hatálya A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (továbbiakban Intézmény) szervezeti és mőködési szabályzatának törzsdokumentumát, jogszabályban elıírt kötelezı mellékleteivel együtt a közalkalmazotti tanács elızetesen véleményezi. Az Intézmény vezetıjének elıterjesztése után a nevelıtestület fogadja el. Az elfogadás során a jogszabályban meghatározottak szerint a diákönkormányzat és a szülıi szervezet egyetértési/véleményezési jogot gyakorol. Az Intézmény szervezeti és mőködési szabályzata mellékleteivel együtt az intézmény fenntartójának, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan idıre szól. Hatálybalépésével az ezt megelızı szervezeti és mőködési szabályzat hatályát veszti. A szervezeti és mőködési szabályzat, valamint a mellékleteit képezı egyéb belsı szabályzatok betartása az Intézmény minden tanulójára, alkalmazottjára és szerzıdéses jogviszonyban álló munkatársára kötelezı érvényő. 4. A dokumentumok kötelezı nyilvánossága Az intézmény köteles a mőködési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, hogy az alkalmazottak, a szülık, érdeklıdık tájékozódhassanak a helyi tantervrıl, programokról, rendszabályokról. A dokumentáció hivatalos tárolási helyei: Az intézményi könyvtár, az igazgatóhelyettes és az intézményegység vezetık irodái, illetve az intézmény hivatalos honlapján, a címen. Ezekben a helyiségekben a következı dokumentumokból kell tartani 1-1 hiteles példányt: pedagógiai (nevelési) program, SZMSZ, házirend, minıségirányítási program, éves munkaterv, pedagógus felügyeleti beosztás; órarend 5

6 tantárgyfelosztás A dokumentumok hozzáférhetıségét az érdeklıdık számára oly módon kell biztosítani, hogy az iratok helyben olvashatók legyenek. 1. Az intézmény adatai Elnevezése: Rövidített neve: II. Az intézmény általános jellemzıi Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Kollégium Valeria Koch Bildungszentrum Koch Valéria Iskolaközpont Székhelye: 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1. Telephelye/i: 7633 Pécs, Szınyi O. u Pécs, Dugonics u Pécs, Mikes K. u. 13. Statisztikai törzsszáma: OM azonosító jele: Számlaszáma: Nemzetközi bankszámlaszáma (BAN): HU Központi telefonszáma: Központi faxszáma: Internet- és címe: Bélyegzılenyomata/i: Hosszú: Kör: 6

7 Óvodai: Az intézményi bélyegzık használatára az intézmény alábbi beosztásban dolgozó alkalmazottai jogosultak: igazgató, általános igazgatóhelyettes, egységes iskolai intézményegység-vezetı helyettes, kollégiumvezetı, óvodai intézményegység vezetı, gazdasági vezetı, gazdasági ügyintézı, iskolatitkár, óvodatitkár, osztályfınök (az osztályfınök kizárólag osztályfınöki adminisztráció során, az Intézmény Titkárságán). 2. Az Intézmény szabályszerő mőködését meghatározó alapdokumentumok és belsı szabályzatok alapító okirat Az intézmény jogszerő mőködését a 18/2004. (V. 22.) határozati számú alapító okirat, és a nyilvántartásba vétel biztosítja. pedagógiai-mővelıdési program és helyi tanterv Az intézmény szakmai mőködését, feladatait - a Nemzeti Alaptanterv alapján - a pedagógiai program határozza meg, melynek tartalma: o a nevelés és az oktatás alapelvei céljai, feladatai, o a pedagógusi munka eljárásai, eszközei és felszerelései, o személyiség- és a közösségfejlesztés feladatai, o a szülık és a pedagógusok együttmőködésének formái, o a tehetségfejlesztı és a felzárkóztató pedagógiai tevékenység, o a gyermek- és ifjúságvédelmi, és a szociális feladatok, o a munka ellenırzési, értékelési, minıségfejlesztési rendszere, o a környezeti- és az egészségnevelési program, o a helyi tanterv, ezen belül: a tantárgyak és az óraterv (óraszámok) évfolyamonként, elıírt tananyag, a kötelezı és választható foglalkozásokra, követelmények, a magasabb évfolyamra lépés feltételei, a beszámoltatás és a számonkérés módjai, tanulók fizikai állapot - mérésének módjai, a tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei, a tanulók értékelésének, minısítésének szempontjai, az érettségi, a képesítı vizsga témakörei. szervezeti és mőködési szabályzat és mellékletei minıségirányítási program 7

8 A pedagógiai program végrehajtása a minıségirányítási program megvalósításával biztosított. Ennek keretében az intézmény minıségfejlesztési rendszert valósít meg: o az oktatás és a nevelımunka mérhetıen eredményes ellátására, o a pedagógiai hatékonyság vizsgálatára, o a folyamatos fejlıdés garantálására. A minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti, majd az alkalmazotti közösség elfogadja. Iskolaszéki és a diák önkormányzati véleményezés után a fenntartó hagyja jóvá a dokumentumot. A minıségfejlesztési munkaterv tartalma: o a minıségfejlesztési folyamat szakaszai, o az elvégzendı feladatok, o az idıbeni ütemezés, o a végrehajtásért felelıs személyek nevei. házirend éves munkaterv Az intézmény egy tanévre szóló helyi rendjét, programjait a nevelıtestület határozza meg és rögzíti munkatervben, az érintettek véleményének figyelembe vételével. A munkaterv tartalma: o a konkrét feladatok, tevékenységek megnevezését, o a kitőzött idıpontok és határidık dátumát, o a teljesítettség kritériumait, o a munkatevékenységet ellátó felelısök név szerinti felsorolását. tantárgyfelosztás A tantárgyfelosztás tanügy-igazgatási dokumentum, amit az igazgató illetve a feladattal megbízott helyettese tanévenként készít el, elektronikus formában. A tantárgyfelosztást a nevelıtestület véleményezi, és a fenntartó fogadja el. Tartalmazza: o évfolyamonként a tanulócsoportokat és a csoportbontásokat, o az óraterv alapján tartandó tantárgyakat, o az alkalmazott pedagógusok név szerinti feladatait: a megtartandó tanórákat, foglalkozásokat, o mindezek intézményi szintő összesítését. A tantárgyfelosztás a pedagógus munkarend alapokmánya: a feltüntetett, kötelezı óraszámba beszámítható feladatok összegzésével magában foglalja az intézmény pedagógia tevékenységének idıráfordítását és a gazdasági és pénzügyi konzekvenciáit. órarend és terembeosztás A tantárgyfelosztás alapján a pedagógusok konkrét napi munkaidı beosztása órarend szerint történik. Heti órarend írja elı a pedagógusok és a diákok részére, hogy mikor, kinek és milyen tanítási órán (foglalkozáson) kell részt venni. Órarend készítési szempontjai: o az egyes tanulócsoportok héten belüli egyenletes terhelése, o a csoportbontások végrehajthatósága, o a szaktantermek kihasználtsága, o a tanulók napi változatos tanóra összeállítása, o a pedagógus beoszthatósága A heti órarendet terembeosztás egészíti ki, ami az órarend szerinti tanítási órák, foglalkozások pontos helyszínét: a kijelölt helyiségeket, tantermeket, elıadókat és azok szintjét, ajtószámát tünteti fel. felügyeleti beosztási ügyeleti rend A pedagógusi felügyelet célja a biztonságos intézményi környezet megvalósítása. A tapasztalatlan gyermekek, a fejlıdı diákok életkorukból adódóan korlátozottan 8

9 cselekvıképesek, csökkent belátásúak. A közoktatási törvény kiemelt felelısséget hárít az intézményekre az egészségvédelem és baleset elhárítás terén. A felügyeletre beosztott pedagógus köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel ellátni, mert személyesen felelıs a rábízott fiatalokért. A felügyeleti beosztás órarendhez igazodó tanügyi dokumentum, amely a teljes nyitvatartási idıtartamban név szerint jelöli ki ügyeletre a pedagógusokat, nagy pontossággal (óra, perc). A beosztás azonos idıtartamban minden helyszínre egy pedagógust nevez meg: az ügyeletes pedagógust, és távollétére a helyettesítı ügyeletest. A törvényesség biztosítására a fenntartó ellenızi az intézmény gyermek- és tanulóbaleset megelızı tevékenységét. 3. Az intézmény alapítása, fenntartása, irányítása A közoktatási intézmény önálló jogi személy. Alapító: PMJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Fenntartó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata címe: 1026 Budapest, Júlia u. 9. Felügyeleti szerv: Baranya Megyei Közgyőlés Fıjegyzıje címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény Az alapítás ideje: november. 11. Az intézmény törzskönyvi azonosítója: Az alapító okirat száma: 547/2011 Az alapító határozat száma: 64/2011. (09.17) 4. Az intézmény képviselete Az intézményigazgató önálló képviseleti jogosultsággal rendelkezik valamennyi ügy tekintetében. Ennek alapján jogosult az intézményt bármely hatóság, hivatalos szerv elıtt és harmadik személyekkel szemben képviselni. Az intézmény vezetıje az ügyek meghatározott körében eseti vagy állandó meghatalmazással képviseleti jogosultságát átruházhatja az intézmény általa meghatározott dolgozójára. 5. Az intézmény tevékenységei Az intézmény alaptevékenységi szakágazatai: 8510 iskolai elıkészítı oktatás 8520 alapfokú oktatás 8531 általános középfokú oktatás 8559 Mns. egyéb oktatás Az intézmény alaptevékenységei: Óvodai nevelés, ellátás Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 9

10 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13 évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Könyvtári szolgáltatások - iskolai könyvtári feladatellátás Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Üdülı szálláshely-szolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az intézmény vállalkozásban részt vehet, de felelıssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Az intézmény a feladatellátásait az alábbi forrásokból finanszírozza: - állami normatív támogatások - pályázati források - saját bevételek - fenntartói hozzájárulás 6. Engedélyezett létszám Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszámát a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlésének költségvetési határozata szabályozza évente ben 112 fı. 10

11 7. Az intézmény jogállása, gazdálkodási módja A gazdálkodás módja a fenntartó döntése alapján: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata költségvetési intézményeként önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény fenntartási és mőködési költségei a fenntartót terhelik. Az évenként jóváhagyott költségvetés irányozza elı a feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket. Az intézmény ellátja a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet (7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.) gazdálkodási feladatait is. (A Közgyőlés 53/2009 [ ] hatálybalépés ) A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét a Közgyőlés által jóváhagyott munkamegosztási megállapodásban határozzák meg. Az intézményegységek jogállása: Szakmailag önálló óvodai intézményegység Szakmailag önálló egységes iskola (1-12) intézményegység Szakmailag önálló kollégiumi intézményegység 8. Maximális feladatmutatók Az intézmény alaptevékenysége: Óvodai nevelés Iskolai oktatás az 1-8. évfolyamon Iskolai oktatás a évfolyamon Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás óvodában Nemzetiségi nyelvő, két tanítási nyelvő oktatás Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás Maximális feladatmutatók: 175 fı 490 fı 270 fı 180 fı 760 fı 110 fı 9. Intézményi jogosultságok általános iskolai bizonyítvány kiállítása, középiskolai bizonyítvány kiállítása, érettségi bizonyítvány kiállítása elveszett okmányok pótlása, másodlatok kiállítása 10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata tulajdonát képezı, Pécs III. kerület Mikes Kelemen u. 13. sz. alatti 3028/1 helyrajzi számú ingatlan, valamint az intézmény leltár szerinti ingó vagyona. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezı, haszonkölcsönbe adott 3024/2 hrsz-ú, általános iskola megnevezéső, összesen 2 hektár 1580 m2 nagyságú, a hrsz-ú, óvoda megnevezéső, összesen 3767 m2 nagyságú és az 533/42 hrsz-ú, óvoda megnevezéső 1550 m2 nagyságú ingatlanok, amelyek Pécs, Tiborc u. 28/1., Pécs, Dugonics u , illetve Pécs, Szınyi Ottó u. 3. szám alatt találhatóak. 11

12 11. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrıl szóló évi CLII. törvény 3. (1) bekezdésének c) pontja alapján az intézményben foglalkoztatott, bankszámla feletti rendelkezési jogot gyakorló közalkalmazottnak kétévente vagyonnyilatkozatot kell tennie. Vagyonnyilatkozat-tételre köteles beosztás és munkakör: az igazgató, az igazgató általános helyettese, a gazdasági vezetı. Az igazgató vagyonnyilatkozatának ırzése a fenntartó feladata. III. Az intézmény szervezeti felépítése, a szervezeti egységek feladatai A szervezeti egységek és a vezetıi szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi elıírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelıen magas színvonalon láthassa el. Az intézményvezetés a jogszabályok alapján a racionális, hatékony, eredményes mőködtetés érdekében, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével alakította ki a szervezeti egységeket. 1. Intézményegységek, gazdasági hivatal Intézményünk szervezeti egységei: 1. számú egység: Óvodák 2. számú egység: Egységes Iskola 3. számú egység: Kollégium Gazdasági Iroda Az intézmény szervezeti vázrajzát (a szervezeti felépítés grafikus megjelenítését) az SZMSZ melléklete tartalmazza. A szervezeti vázrajz bemutatja a szervezeti egységek egymásközti alá és mellérendelı helyzetét és szerepét, valamint a vezetıi szintek függelmi viszonyait Napközi otthonos óvodák Az két óvoda összesen 155 férıhelyes, 6 foglalkoztatóval, tornaszobával, kiszolgálóhelyiségekkel rendelkezik. Az óvoda élén intézményegység-vezetı áll. Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az óvodát érintik, az intézményegység nevelıtestülete gyakorolja a döntési és véleményezési jogokat. Az óvodákban az intézményegység-vezetı közvetlen irányítása mellett óvodatitkár mőködik. Feladatát a Pedagógiai Programban leírtaknak megfelelıen látja el. Feladata az integráción belül a pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével a nevelési 12

13 programjában meghatározottak szerint, a szülıkkel együttmőködve biztosítja a 3 7 éves korosztály óvodai nevelését, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak alapján ellátja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Korszerő színvonalon gondoskodik az óvodáskorú gyermekek személyiségének fejlesztésérıl. Gondoskodik a fejlıdésben elmaradt gyermekek felzárkóztatásáról, a gyermekvédelemmel összefüggı feladatok ellátásáról. Együttmőködik az iskolával. Külön hangsúlyt fordít az intézmények közötti átmenetek optimális megvalósítására Általános iskola Rendelkezésére áll 20 tanterem, 1 technika terem, 1 rajz terem, 1 tornaterem, a csoportbontás céljára szolgáló kisebb mérető tantermek, az intézményi tornacsarnok (többcélú terem), iskolai könyvtár, az ebédlı és a tálalókonyha. Az általános iskola élén intézményegység-vezetı helyettes áll. Feladatát a Pedagógiai Programban leírtaknak megfelelıen látja el Gimnázium Rendelkezésére áll 8 tanterem, 2 számítástechnika terem, 1 biológia/kémia terem, 1 fizika terem, a csoportbontás céljára szolgáló kisebb mérető tantermek, az intézményi tornacsarnok (többcélú terem), iskolai könyvtár, az ebédlı és a tálalókonyha. A gimnázium közvetlenül az intézmény igazgatójának vezetése alatt áll. Feladatát a Pedagógiai Programban leírtaknak megfelelıen látja el Kollégium Rendelkezésére áll 44 hálószoba, 5 vendégszoba, 3 tanterem, 1 számítástechnika terem, az intézményi tornacsarnok (többcélú terem), iskolai könyvtár, az ebédlı és a tálalókonyha. A kollégium élén kollégiumvezetı áll. A kollégium a feladatát a Pedagógiai Programban leírtaknak megfelelıen látja el. IV. Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetık közötti feladatmegosztás 1. Magasabb vezetı és vezetıi megbízások, magasabb vezetıi munkakör Magasabb vezetıi megbízásnak minısül: az intézményvezetıi megbízás, intézményvezetı általános helyettese, egységes iskolai intézményegység-vezetı helyettes, kollégiumvezetı, 13

14 óvodai intézményegység vezetı, a gazdasági vezetıi munkakör. Nem jogszabályon alapuló vezetı beosztás vezetıi pótlék nélkül, vezetési szempontból: gazdasági csoportvezetı, intézményi gondnok, szakmaimunkaközösség-vezetı Az intézményigazgató Intézményvezetıi jogkör Az intézményvezetı feladatait, jogkörét, felelısségét a közoktatási törvény és a fenntartó határozza meg. Kiemelt feladatai és hatásköre: a nevelı és oktató munka irányítása és ellenırzése, a nevelıtestület vezetése és döntéseinek elıkészítése, a döntések végrehajtásának szakszerő szervezése, ellenırzése, a mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján: o kötelezettségvállalás, o utalványozás, az intézményt irányító belsı szabályzatok vezetıi utasításként való kiadása, a hatályosságról történı gondoskodás, a közoktatási intézmény képviselete, együttmőködés az iskolaszékkel, a szülıkkel, a diákokkal, az érdekképviselettel, a nemzeti és intézményi ünnepélyek méltó szervezése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbaleset megelızésének irányítása, döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe, tankönyvrendelés szabályozása. Az intézményvezetı kizáró1agos hatáskörében általánosan nem helyettesíthetı feladatok: a munkáltatói jogkör gyakorlása A kiadományozási jogkör gyakorlása Az intézmény nevében aláírásra az igazgató jogosult. Egymagában ír alá, távolléte, akadályoztatása esetén helyette az igazgató-helyettes, mindkettıjük távolléte esetén az azonnali intézkedést tartalmazó iratokat a helyettesítést ellátó intézményegység-vezetı, pénzügyi dokumentumok esetén a gazdasági vezetı és a pénzkezelési szabályzatban megjelölt személy ír alá. Az intézményegység-vezetık és tagintézmény-vezetık aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre a tanügyigazgatás, és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban a kötelezettségvállalást az igazgató, ellenjegyzését a gazdasági vezetı végzi. Pénzfelvétel, banki forgalom terén csekk-kibocsátási ügyekben a pénzintézethez bejelentettek közül két személy együttes aláírása szükséges. Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzıt használnak. Az intézményegységek, tagintézmények által készített pályázatok aláírási módja: a pályázatok szakmai felelıse az intézményegység-vezetı, tagintézmény-vezetı, 14

15 kötelezettséget vállaló a igazgató vagy helyettese, ellenjegyzıje a gazdasági vezetı Intézményvezetıi felelısség Az intézmény-vezetı egy személyben felelıs: az intézmény szakszerő és törvényes mőködésért, az ésszerő és takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a gyermekekkel való egyenlı bánásmód megköveteléséért, a tanulók, gyermekek érdekeinek elsıbbségéért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a neve1ı- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és a gyermekbalesetek megelızéséért, a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért, a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért, 1.2. A gazdasági vezetı A gazdasági vezetıt az intézményigazgató bízza meg. Feladatai: Az igazgató gazdasági helyetteseként biztosítja az intézmény mőködéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi, gazdálkodási feltételeket. Betartja és betartatja a intézmény mőködésével kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi jogszabályokat. Gazdasági területeket érintı ügyekben döntés-elıkészítıként javaslatokat tesz az igazgatónak, megszervezi és ellenırzi ezen döntések végrehajtását. Az intézmény kötelezettségvállalásait nyilvántartja, ellenjegyzi azokat ill. kötelezettségeket vállal az igazgatóval egyeztetve. Elkészíti és nyomon követi az intézmény o Gazdasági terveit, költségvetését és annak módosításait o Beszámolóit o Adatszolgáltatásait Felelıs az intézmény ésszerő és takarékos gazdálkodásáért Gondoskodik az intézmény folyamatos mőködéséhez szükséges pénzgazdálkodásról, pénzellátásról, a bevételek beszedésérıl. Irányítja, illetve közvetlenül végzi a vagyonkezelést (beszerzés, nyilvántartás, leltározás) Vezeti a személyi nyilvántartást, gondoskodik a bér- és munkaügyi szabályok betartásáról. Elkészíti, gondozza a gazdálkodáshoz, mőködéshez szükséges szabályzatokat (pénztárkezelési -, leltározási-, selejtezési szabályzat) Gondnoki tevékenysége révén gondoskodik az intézmény zavartalan mőködtetésérıl, intézkedik az esetleges meghibásodások elhárításáról. A gazdasági területeken dolgozók valamint a technikai személyzet felett gyakorolja az igazgató által ráruházott munkáltatói jogokat. Különös hangsúlyt fektet az intézményhez tartozó létesítmények hasznosítására és ezzel a bevételek növelésére. Kapcsolatot tart a fenntartóval, a helyi önkormányzattal, az állami szervekkel (NAV, MÁK, képviseli az intézményt a kollégiummal szerzıdésben álló cégeknél. A munka-és tőzvédelmi feladatokat közvetlenül irányítja és ellenırzi 15

16 Az intézmények között létrejött feladat-megosztási megállapodás alapján ellátja a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet gazdasági feladatinak irányítását 1.3. Vezetı helyettes és a vezetıség A vezetı helyettes (általános igazgatóhelyettes) személye Az intézményvezetı feladatait a pedagógiai és a gazdasági vezetı helyettesek közremőködésével látja el. Az általános igazgatóhelyettesi és az intézményegysége-vezetı helyettesi megbízást az intézményvezetı adja - a nevelıtestületi véleményezés megtartásával a határozatlan idıre kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás visszavonásig érvényes. Az intézményegység vezetık (kollégium és óvoda) megbízását az igazgató tanács adja. A megbízás visszavonásig érvényes Az igazgatóhelyettes és intézményegység vezetık jogköre és felelıssége Az igazgatóhelyettes és intézményegység vezetık munkájukat munkaköri leírásuk alapján és az intézményvezetı közvetlen irányításával végzik. (Munkaköri leírásuk az SZMSZ mellékletében található.) A hatáskörük és felelısségük kiterjed teljes feladatkörükre, és tevékenységükre. Tevékenységükben személyes felelısséggel tartoznak az intézmény vezetıjének és az igazgató tanácsnak. Beszámolási kötelezettségük az intézmény egész mőködésére és minden alkalmazott munkájára vonatkozik. Ellenırzéseik tapasztalatait, lényegi észrevételeiket, az intézmény érdemi problémáit jelzik az intézményvezetınek, az igazgató tanácsnak, konkrét megoldási javaslatokat tesznek A vezetık kapcsolattartása és helyettesítési rendje. Az intézményvezetı és a helyettese, illetve intézményegység vezetık kapcsolattartása folyamatos: a szükségletnek és a konkrét feladatoknak megfelelı rendszerességő. Az igazgató helyettesítése: Az igazgatót szabadsága és betegsége, valamint hivatalos távolléte esetén általános helyettese helyettesíti. Az intézményvezetı tartós távolléte esetén a teljes vezetıi jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. A igazgatóhelyettese helyettesítése: A igazgatóhelyettest szabadsága és betegsége, valamint hivatalos távolléte esetén az intézményegység-vezetı helyettes helyettesíti. Az intézményegység-vezetı helyettest a gyermek és ifjúság védelmi felesıs helyettesíti. Az óvodai intézményegység-vezetı helyettesítését az esetileg megbízott óvodapedagógus látja el. A gazdasági vezetı és a kollégiumi intézményegységvezetı intézményvezetıi megbízás alapján kijelölt személy végzi Az intézmény vezetısége A vezetıség a vezetıkbıl, az igazgató tanácsból és a munkaközösség vezetıkbıl áll: ık irányítják, tervezik, szervezik, ellenırzik és értékelik a szervezeti egységeket. A középvezetı ellenırzéseirıl, tapasztalatairól közvetlen vezetıjének számol be, kiemelkedı jelentıségő ügyben az intézményvezetınek. Az intézmény vezetısége konzultatív testület, 16

17 véleményezı és javaslattevı joga van és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató saját jogkörébıl ezt szükségesnek látja. Az igazgató tanács tagjai: az igazgató, az általános igazgató helyettes, az egységes iskolai intézményegység-vezetıhelyettes, a kollégiumvezetı, az óvodai intézményegység-vezetı, gazdasági vezetı, A vezetıség tagjai: az igazgató tanács az alkalmazottak választott képviselıje (a KAT elnöke), a diákság választott segítıi A vezetıség a munkatervben rögzített vezetıi értekezleteket tart, melyrıl emlékeztetı feljegyzés készül. Rendkívüli vezetıi értekezletet az igazgató az általános munkaidın belül bármikor összehívhat. A vezetıi értekezleteken a résztvevık beszámolnak a szervezeti egységek mőködésérıl: a kiemelkedı teljesítményekrıl, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. A vezetıség félévenként beszámolót tart a nevelıtestület értekezleten a feladatokról, a tapasztalt pozitívumokról és hiányosságokról. 2. Alkalmazotti közösségek, kapcsolataik 2.1. Alkalmazotti jogok és kapcsolattartási rend Közalkalmazotti jogok A közalkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos kötelességeket és jogokat a munka törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény szabályozza. A szakmai munkát végzı pedagógusok mellett a többi dolgozó az oktató-nevelı munkát közvetlenül vagy közvetve segíti. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselıit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézmény jogviszonyban álló közalkalmazottait és közösségeit. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntési jogkör gyakorlójának kell mérlegelnie. A döntést hozó személynek (közösségnek) az írásos javaslatra, véleményre álláspontját a javaslattevıvel, véleményezıvel közölni kell. Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója csak úgy rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. A döntési jog a rendelkezı személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelısséggel egy személyben, testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50% + 1 fı) alapján dönt. Döntést hozó testület kétharmados jelenlétnél határozatképes A kapcsolattartás formái Az intézmény közösségeit - a megbízott vezetık és a választott közösségi képviselık segítségével az igazgató fogja össze. 17

18 A kapcsolattartási formák közül azt kell alkalmazni, amelyik a leghatékonyabban szolgálja az együttmőködést. A kapcsolattartás különbözı formái: közösségi értekezletek, szakmai megbeszélések, nyilvános fórumok, intézményi győlések, bizottsági ülések, Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét idıpontjait a munkaterv tartalmazza. A belsı kapcsolattartás általános szabálya, hogy különbözı döntési fórumokra, nevelıtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselıt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzıkönyvben kell rögzíteni. A teljes alkalmazotti győlést az intézményvezetı akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály elıírja, vagy az intézmény egészét érintı kérdések tárgyalás kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteirıl jegyzıkönyvet kell vezetni Nevelıtestületi feladatok és jogok A nevelıtestület tagjai A nevelıtestület (tantestület) az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési - oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelıtestület összehangolt pedagógiai munkával valósítja meg a pedagógiai program céljait és feladatait: az intézményre bízott fiatalok magas színvonalú nevelését és oktatását. A nevelıtestület tagjai: a pedagógusok, a gazdasági vezetı, a pedagógiai munkát közvetlenül segítı felsıfokú végzettségő alkalmazottak, pl. szabadidı szervezı, pedagógiai asszisztens Nevelıtestületi feladatok A nevelıtestület jogköre és feladatai összhangban vannak. A nevelı testületi közösség gyakorolja a jogokat, és tagjai hajtják végre a nevelı testületi feladatokat, melyek a következık: a pedagógiai program feladatainak minıségi megvalósítása, a gyermek és tanulók egységes szellemő nevelése és oktatása, a tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztése, munkájuk értékelése és minısítése, a szülık, az alkalmazottak, a tanulók emberi méltóságának tiszteletben tartása és jogaik érvényre juttatása, a közösségi élet szervezése és a hagyományırzés ellátása, a környezeti és egészségnevelési program megvalósítása, a szervezett minıségfejlesztési program végrehajtása, a tanév munkatervének elkészítése, átfogó értékelések és beszámolók készítése, a törvények, a rendeletek, a belsı szabályzatok és a munkafegyelem elıírásainak betartása, a létesítmények és környezet rendben tartása, védelme, 18

19 Nevelıtestületi jogkör A nevelıtestület véleményezı és javaslattevı jogkörrel rendelkezik minden intézményt érintı ügyben. Egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat mőködési rendjéhez. A nevelıtestület döntési jogköre: a pedagógiai program elfogadása és módosítása, az SZMSZ és a házirend elfogadása és módosítása, környezeti- egészségnevelési program elfogadása, a minıségfejlesztési program elfogadása, a tanév munkatervének elfogadása, átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozóvizsgára bocsátásának megállapítása, a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, a nevelıtestületet képviselı pedagógus kiválasztása, a diákönkormányzat mőködésének jóváhagyása, saját feladatainak és jogainak részleges átruházása, A nevelı testület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók magasabb évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal Nevelıtestületi értekez1etek, határozatok A nevelıtestület feladatainak ellátására értekezleteket tart. Az értekezletek egy részét az éves munkaterv rögzíti. Az értekezletek vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlók (iskolaszék, szülıi szervezet, diákönkormányzat, stb.) képviselıjét meg kell hívni. A tanév rendes értekezletei az alábbiak: tanévnyitó értekezlet, félévi és tanévvégi osztályozó értekezlet, ıszi nevelési értekezlet tavaszi nevelési értekezlet, tanévzáró értekezlet. Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelıtestület tagjainak egyharmada, valamint a közalkalmazotti tanács és az intézmény igazgatója vagy vezetısége szükségesnek látja. A nevelıtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén a nevelıtestület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a tagjai közül. A szavazatok egyenlısége esetén az intézményvezetı szavazata dönt. A nevelıtestületi értekezlet lényegkiemelı, emlékeztetı jegyzıkönyvét kijelölt személy vezeti, melyet tisztázás után az intézményvezetı, a jegyzıkönyvvezetı és a 2 hitelesítı ír alá. A döntéseket, határozatokat az értekezleti jegyzıkönyvtıl elkülönítve is ki kell győjteni dossziéba Nevelıtestületi jogok átruházása A nevelıtestület a jogkörébe tartozó ügyek elıkészítésére, végrehajtására, eldöntésére tagjaiból bizottságot hozhat létre, egyes feladatait átruházhatja másra. A határozatlan idıre vagy esetenként átruházott jogkör gyakorlói kötelesek munkájukat felelısségteljesen ellátni, és beszámolási kötelezettséggel tartoznak félévenként a nevelı testületi értekezletek idıpontjában. A tanulók értékelésének átadása A nevelıtestület az érintett tanulóközösséggel, tanulókkal közvetlenül foglalkozó pedagógus 19

20 közösségre ruházza át: a tanulmányi, magatartási, szorgalmi értékelést és minısítést, az osztályközösség problémáinak megoldását, A beszámolási kötelezettség az osztályfınök kötelessége. Szakmai munkaközösségeknek átadott jogkörök A nevelıtestület a szakmai munkaközösségekre ruházza át az alábbi feladatokat: a helyi tanterv kidolgozása, módosítása, a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, a továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, a jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel, a határozott idıre kinevezett pedagógusok véleményezése, a szakmai munkaközösség vezetı véleményezése, A beszámolási kötelezettség a munkaközösség vezetı kötelessége. Bizottsági jogkörök Lásd SZMSZ önálló fejezete. Iskolaszékre átruházott jogkörök: Tankönyvtámogatás elosztásának elveinek meghatározása Tanításnélküli munkanapok idıpontjának és tematikájának jóváhagyása Iskolai dokumentumok elfogadásakor egyetértési jogot gyakorol. A beszámolási kötelezettség az iskolaszék elnökének a feladata Szakmai munkaközösségek Munkaközösségi célok és feladatok Az azonos mőveltségi területen tevékenykedı pedagógusok a közös szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenırzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A munkaközösség feladatai: fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai elıirányzatainak felhasználására, szervezi a pedagógusok továbbképzését, támogatja a pályakezdı pedagógusok munkáját, egységessé teszi az intézményi követelményrendszert, felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét, összeállítja a felvételi-, különbözeti-, osztályozó-, javító-, évfolyam-, érettségi vizsgák stb. feladatait és tételsorait, kiírja a helyi pályázatokat, lebonyolítja a versenyeket, javasolja az iskolában használandó tankönyveket, taneszközöket (tantárgyak, évfolyamok, csoportok szerint), végzi a nevelıtestület által átruházott feladatokat Az intézmény szakmai munkaközösségei 1 Általános iskolai osztályfınökök és német tanárok munkaközössége; szakterülete: alsó és felsı tagozat 2 Gimnáziumi osztályfınökök és német tanárok munkaközössége; szakterülete: gimnázium 20

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja... 3 2. A szervezeti

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 034064 - 2 - SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE I. Az SZMSZ célja 4 1. A szabályzat tartalma és hatálya 4 II.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. GÖDÖLLİ

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. GÖDÖLLİ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. GÖDÖLLİ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE I. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1. A szabályzat

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL A Neumann János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL Készítette: Bakos István Hatályos: 2006.09.01. 2 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben