Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés A szervezeti és mőködési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja A szervezeti és mőködési szabályzat jogszabályi alapjául szolgáló törvények és rendeletek A szervezeti és mőködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, hatálya A dokumentumok kötelezı nyilvánossága... 5 II. Az intézmény általános jellemzıi Az intézmény adatai Az Intézmény szabályszerő mőködését meghatározó alapdokumentumok és belsı szabályzatok Az intézmény alapítása, fenntartása, irányítása Az intézmény képviselete Az intézmény tevékenységei Engedélyezett létszám Az intézmény jogállása, gazdálkodási módja Maximális feladatmutatók Intézményi jogosultságok A feladat ellátását szolgáló vagyon: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség III. Az intézmény szervezeti felépítése, a szervezeti egységek feladatai Intézményegységek, gazdasági hivatal IV. Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetık közötti feladatmegosztás Magasabb vezetı és vezetıi megbízások, magasabb vezetıi munkakör Alkalmazotti közösségek, kapcsolataik Tanulók és közösségeik, kapcsolataik V. A szakmai munka belsı ellenırzésének rendje Ellenırzési célok, területek, értékelés Vezetıi és hatásköri ellenırzés Az óvodai intézményegység belsı ellenırzése Az államháztartási jogszabályoknak való megfelelés belsı ellenırzése VI. A vezetık és a szülıi szervezet közötti kapcsolattartás Szülıi jogok, kötelességek, és a tájékoztatás rendje Szülıi szervezet és a kapcsolattartás Iskolaszék és kapcsolattartási rendje Kollégiumi Szülıi Munkaközösség A szülık és az óvodapedagógusok kapcsolattartásának rendje VII. Az intézmény külsı kapcsolatainak rendszere Külsı intézményi kapcsolatok A kollégiumi külsı kapcsolatok rendszere, formája Az óvodai külsı kapcsolatok rendszere, formája VIII. A mőködés és a létesítmények használati rendje A képzés rendje A tanév helyi rendje A dolgozók munkarendje A tanórán kívüli foglalkozások rendje Az intézmény létesítményei használatának rendje IX. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Hagyományápolási cél és tartalom Hagyományırzı feladatok, külsıségek X. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az egészségügyi felügyelet rendje

3 2. Testi nevelés és egészséges életmód Egészséges életmódra nevelés, egészségügyi felvilágosítás A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje az óvodákban A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje a kollégiumban XI. Az intézményi védı, óvó elıírások Az intézmény vezetıinek, pedagógusainak, más alkalmazottainak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelızésében, baleset esetén XII. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık Rendkívüli esemény A rendkívüli eseményt észlelı közalkalmazott feladata A vezetık feladatai Az épület elhagyása Bombariadó Katasztrófa-, tőz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje XIII. A mindennapi testedzés formái az iskolai sportkör és az intézményvezetés közötti kapcsolattartás 56 XIV. Az iskolai tankönyvrendeléssel kapcsolatos egyes kérdések A tankönyvrendelés XV. Reklámtevékenység XVI. Az intézményi iskolai könyvtár mőködési rendje A könyvtár és célja A könyvtár feladatai és vezetıje Könyvtár használati elıírások XVII. Egyéb rendelkezések A nemdohányzók védelmére vonatkozó elıírások A kiemelkedı teljesítmények intézményi jutalmazásának elvei, eljárás rendje Fakultatív hit- és vallásoktatás idıpontját és helyét biztosító eljárás rendje Kollégiumba való felvétel A kollégiumi szociális támogatás megállapításának és felosztásának feltételei A térítési díj befizetése a kollégiumban A térítési díj befizetése az óvodákban Alapítványi támogatás Iratkezelés szervezeti rendje A Referencia Intézményi szerephez tartozó eljárásrendek Egyéb, az intézmény mőködésével összefüggı kérdések XVIII. Az SZMSZ elfogadása és jóváhagyása

4 I. Bevezetés A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 39/B. -a, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 91. (2) bekezdése alapján, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzata 54. pontja alapján, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi szervezeti és mőködési szabályzatot alkotja: Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1. belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és mőködési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja A szabályzat célja az intézmény szervezeti felépítésének meghatározása. A pedagógiaimővelıdési programban rögzített cél- és feladatrendszer hatékony megvalósításához az intézmény mőködésének, belsı rendjének kialakítása, a belsı és külsı kapcsolatok szabályozása és azoknak a rendelkezéseknek a megfogalmazása, amelyeket a jogszabályok nem utalnak más hatáskörbe. A szervezeti és mőködési szabályzat a magasabb szintő jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az intézmény más belsı szabályaihoz, alapdokumentumaihoz. 2. A szervezeti és mőködési szabályzat jogszabályi alapjául szolgáló törvények és rendeletek 2.1. Általános jogszabályok Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet. Az évi LXXVII. törvény: a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól. A feladatok irányítására és ellátására a tevékenységre vonatkozó ágazati jogszabályokat kell alkalmazni, amelyek közül kiemeljük a következıket: 2.2. Közoktatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályok A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.). A tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény. A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet (a továbbiakban: R.). 4

5 A közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.). A tanév rendjérıl szóló mindenkori miniszteri rendelet. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet. A kerettanterv kiadásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 173/1996. (VIII. 28.) kormányrendelet. A sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelvérıl szóló 2/2005. (III. 1.) OM-rendelet. A közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl szóló, módosított 3/2002. (II. 15.) OM-rendelet. A pedagógus-továbbképzésrıl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a képzésben részt vevık juttatásairól szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet. Az iskolai tankönyvellátás rendjérıl szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (XII. 3.) NM-rendelet. A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 37/2001. (X. 12.) OM-rendelet. 3. A szervezeti és mőködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, hatálya A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (továbbiakban Intézmény) szervezeti és mőködési szabályzatának törzsdokumentumát, jogszabályban elıírt kötelezı mellékleteivel együtt a közalkalmazotti tanács elızetesen véleményezi. Az Intézmény vezetıjének elıterjesztése után a nevelıtestület fogadja el. Az elfogadás során a jogszabályban meghatározottak szerint a diákönkormányzat és a szülıi szervezet egyetértési/véleményezési jogot gyakorol. Az Intézmény szervezeti és mőködési szabályzata mellékleteivel együtt az intézmény fenntartójának, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan idıre szól. Hatálybalépésével az ezt megelızı szervezeti és mőködési szabályzat hatályát veszti. A szervezeti és mőködési szabályzat, valamint a mellékleteit képezı egyéb belsı szabályzatok betartása az Intézmény minden tanulójára, alkalmazottjára és szerzıdéses jogviszonyban álló munkatársára kötelezı érvényő. 4. A dokumentumok kötelezı nyilvánossága Az intézmény köteles a mőködési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, hogy az alkalmazottak, a szülık, érdeklıdık tájékozódhassanak a helyi tantervrıl, programokról, rendszabályokról. A dokumentáció hivatalos tárolási helyei: Az intézményi könyvtár, az igazgatóhelyettes és az intézményegység vezetık irodái, illetve az intézmény hivatalos honlapján, a címen. Ezekben a helyiségekben a következı dokumentumokból kell tartani 1-1 hiteles példányt: pedagógiai (nevelési) program, SZMSZ, házirend, minıségirányítási program, éves munkaterv, pedagógus felügyeleti beosztás; órarend 5

6 tantárgyfelosztás A dokumentumok hozzáférhetıségét az érdeklıdık számára oly módon kell biztosítani, hogy az iratok helyben olvashatók legyenek. 1. Az intézmény adatai Elnevezése: Rövidített neve: II. Az intézmény általános jellemzıi Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Kollégium Valeria Koch Bildungszentrum Koch Valéria Iskolaközpont Székhelye: 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1. Telephelye/i: 7633 Pécs, Szınyi O. u Pécs, Dugonics u Pécs, Mikes K. u. 13. Statisztikai törzsszáma: OM azonosító jele: Számlaszáma: Nemzetközi bankszámlaszáma (BAN): HU Központi telefonszáma: Központi faxszáma: Internet- és címe: Bélyegzılenyomata/i: Hosszú: Kör: 6

7 Óvodai: Az intézményi bélyegzık használatára az intézmény alábbi beosztásban dolgozó alkalmazottai jogosultak: igazgató, általános igazgatóhelyettes, egységes iskolai intézményegység-vezetı helyettes, kollégiumvezetı, óvodai intézményegység vezetı, gazdasági vezetı, gazdasági ügyintézı, iskolatitkár, óvodatitkár, osztályfınök (az osztályfınök kizárólag osztályfınöki adminisztráció során, az Intézmény Titkárságán). 2. Az Intézmény szabályszerő mőködését meghatározó alapdokumentumok és belsı szabályzatok alapító okirat Az intézmény jogszerő mőködését a 18/2004. (V. 22.) határozati számú alapító okirat, és a nyilvántartásba vétel biztosítja. pedagógiai-mővelıdési program és helyi tanterv Az intézmény szakmai mőködését, feladatait - a Nemzeti Alaptanterv alapján - a pedagógiai program határozza meg, melynek tartalma: o a nevelés és az oktatás alapelvei céljai, feladatai, o a pedagógusi munka eljárásai, eszközei és felszerelései, o személyiség- és a közösségfejlesztés feladatai, o a szülık és a pedagógusok együttmőködésének formái, o a tehetségfejlesztı és a felzárkóztató pedagógiai tevékenység, o a gyermek- és ifjúságvédelmi, és a szociális feladatok, o a munka ellenırzési, értékelési, minıségfejlesztési rendszere, o a környezeti- és az egészségnevelési program, o a helyi tanterv, ezen belül: a tantárgyak és az óraterv (óraszámok) évfolyamonként, elıírt tananyag, a kötelezı és választható foglalkozásokra, követelmények, a magasabb évfolyamra lépés feltételei, a beszámoltatás és a számonkérés módjai, tanulók fizikai állapot - mérésének módjai, a tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei, a tanulók értékelésének, minısítésének szempontjai, az érettségi, a képesítı vizsga témakörei. szervezeti és mőködési szabályzat és mellékletei minıségirányítási program 7

8 A pedagógiai program végrehajtása a minıségirányítási program megvalósításával biztosított. Ennek keretében az intézmény minıségfejlesztési rendszert valósít meg: o az oktatás és a nevelımunka mérhetıen eredményes ellátására, o a pedagógiai hatékonyság vizsgálatára, o a folyamatos fejlıdés garantálására. A minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti, majd az alkalmazotti közösség elfogadja. Iskolaszéki és a diák önkormányzati véleményezés után a fenntartó hagyja jóvá a dokumentumot. A minıségfejlesztési munkaterv tartalma: o a minıségfejlesztési folyamat szakaszai, o az elvégzendı feladatok, o az idıbeni ütemezés, o a végrehajtásért felelıs személyek nevei. házirend éves munkaterv Az intézmény egy tanévre szóló helyi rendjét, programjait a nevelıtestület határozza meg és rögzíti munkatervben, az érintettek véleményének figyelembe vételével. A munkaterv tartalma: o a konkrét feladatok, tevékenységek megnevezését, o a kitőzött idıpontok és határidık dátumát, o a teljesítettség kritériumait, o a munkatevékenységet ellátó felelısök név szerinti felsorolását. tantárgyfelosztás A tantárgyfelosztás tanügy-igazgatási dokumentum, amit az igazgató illetve a feladattal megbízott helyettese tanévenként készít el, elektronikus formában. A tantárgyfelosztást a nevelıtestület véleményezi, és a fenntartó fogadja el. Tartalmazza: o évfolyamonként a tanulócsoportokat és a csoportbontásokat, o az óraterv alapján tartandó tantárgyakat, o az alkalmazott pedagógusok név szerinti feladatait: a megtartandó tanórákat, foglalkozásokat, o mindezek intézményi szintő összesítését. A tantárgyfelosztás a pedagógus munkarend alapokmánya: a feltüntetett, kötelezı óraszámba beszámítható feladatok összegzésével magában foglalja az intézmény pedagógia tevékenységének idıráfordítását és a gazdasági és pénzügyi konzekvenciáit. órarend és terembeosztás A tantárgyfelosztás alapján a pedagógusok konkrét napi munkaidı beosztása órarend szerint történik. Heti órarend írja elı a pedagógusok és a diákok részére, hogy mikor, kinek és milyen tanítási órán (foglalkozáson) kell részt venni. Órarend készítési szempontjai: o az egyes tanulócsoportok héten belüli egyenletes terhelése, o a csoportbontások végrehajthatósága, o a szaktantermek kihasználtsága, o a tanulók napi változatos tanóra összeállítása, o a pedagógus beoszthatósága A heti órarendet terembeosztás egészíti ki, ami az órarend szerinti tanítási órák, foglalkozások pontos helyszínét: a kijelölt helyiségeket, tantermeket, elıadókat és azok szintjét, ajtószámát tünteti fel. felügyeleti beosztási ügyeleti rend A pedagógusi felügyelet célja a biztonságos intézményi környezet megvalósítása. A tapasztalatlan gyermekek, a fejlıdı diákok életkorukból adódóan korlátozottan 8

9 cselekvıképesek, csökkent belátásúak. A közoktatási törvény kiemelt felelısséget hárít az intézményekre az egészségvédelem és baleset elhárítás terén. A felügyeletre beosztott pedagógus köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel ellátni, mert személyesen felelıs a rábízott fiatalokért. A felügyeleti beosztás órarendhez igazodó tanügyi dokumentum, amely a teljes nyitvatartási idıtartamban név szerint jelöli ki ügyeletre a pedagógusokat, nagy pontossággal (óra, perc). A beosztás azonos idıtartamban minden helyszínre egy pedagógust nevez meg: az ügyeletes pedagógust, és távollétére a helyettesítı ügyeletest. A törvényesség biztosítására a fenntartó ellenızi az intézmény gyermek- és tanulóbaleset megelızı tevékenységét. 3. Az intézmény alapítása, fenntartása, irányítása A közoktatási intézmény önálló jogi személy. Alapító: PMJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Fenntartó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata címe: 1026 Budapest, Júlia u. 9. Felügyeleti szerv: Baranya Megyei Közgyőlés Fıjegyzıje címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény Az alapítás ideje: november. 11. Az intézmény törzskönyvi azonosítója: Az alapító okirat száma: 547/2011 Az alapító határozat száma: 64/2011. (09.17) 4. Az intézmény képviselete Az intézményigazgató önálló képviseleti jogosultsággal rendelkezik valamennyi ügy tekintetében. Ennek alapján jogosult az intézményt bármely hatóság, hivatalos szerv elıtt és harmadik személyekkel szemben képviselni. Az intézmény vezetıje az ügyek meghatározott körében eseti vagy állandó meghatalmazással képviseleti jogosultságát átruházhatja az intézmény általa meghatározott dolgozójára. 5. Az intézmény tevékenységei Az intézmény alaptevékenységi szakágazatai: 8510 iskolai elıkészítı oktatás 8520 alapfokú oktatás 8531 általános középfokú oktatás 8559 Mns. egyéb oktatás Az intézmény alaptevékenységei: Óvodai nevelés, ellátás Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 9

10 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13 évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Könyvtári szolgáltatások - iskolai könyvtári feladatellátás Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Üdülı szálláshely-szolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az intézmény vállalkozásban részt vehet, de felelıssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Az intézmény a feladatellátásait az alábbi forrásokból finanszírozza: - állami normatív támogatások - pályázati források - saját bevételek - fenntartói hozzájárulás 6. Engedélyezett létszám Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszámát a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlésének költségvetési határozata szabályozza évente ben 112 fı. 10

11 7. Az intézmény jogállása, gazdálkodási módja A gazdálkodás módja a fenntartó döntése alapján: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata költségvetési intézményeként önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény fenntartási és mőködési költségei a fenntartót terhelik. Az évenként jóváhagyott költségvetés irányozza elı a feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket. Az intézmény ellátja a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet (7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.) gazdálkodási feladatait is. (A Közgyőlés 53/2009 [ ] hatálybalépés ) A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét a Közgyőlés által jóváhagyott munkamegosztási megállapodásban határozzák meg. Az intézményegységek jogállása: Szakmailag önálló óvodai intézményegység Szakmailag önálló egységes iskola (1-12) intézményegység Szakmailag önálló kollégiumi intézményegység 8. Maximális feladatmutatók Az intézmény alaptevékenysége: Óvodai nevelés Iskolai oktatás az 1-8. évfolyamon Iskolai oktatás a évfolyamon Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás óvodában Nemzetiségi nyelvő, két tanítási nyelvő oktatás Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás Maximális feladatmutatók: 175 fı 490 fı 270 fı 180 fı 760 fı 110 fı 9. Intézményi jogosultságok általános iskolai bizonyítvány kiállítása, középiskolai bizonyítvány kiállítása, érettségi bizonyítvány kiállítása elveszett okmányok pótlása, másodlatok kiállítása 10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata tulajdonát képezı, Pécs III. kerület Mikes Kelemen u. 13. sz. alatti 3028/1 helyrajzi számú ingatlan, valamint az intézmény leltár szerinti ingó vagyona. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezı, haszonkölcsönbe adott 3024/2 hrsz-ú, általános iskola megnevezéső, összesen 2 hektár 1580 m2 nagyságú, a hrsz-ú, óvoda megnevezéső, összesen 3767 m2 nagyságú és az 533/42 hrsz-ú, óvoda megnevezéső 1550 m2 nagyságú ingatlanok, amelyek Pécs, Tiborc u. 28/1., Pécs, Dugonics u , illetve Pécs, Szınyi Ottó u. 3. szám alatt találhatóak. 11

12 11. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrıl szóló évi CLII. törvény 3. (1) bekezdésének c) pontja alapján az intézményben foglalkoztatott, bankszámla feletti rendelkezési jogot gyakorló közalkalmazottnak kétévente vagyonnyilatkozatot kell tennie. Vagyonnyilatkozat-tételre köteles beosztás és munkakör: az igazgató, az igazgató általános helyettese, a gazdasági vezetı. Az igazgató vagyonnyilatkozatának ırzése a fenntartó feladata. III. Az intézmény szervezeti felépítése, a szervezeti egységek feladatai A szervezeti egységek és a vezetıi szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi elıírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelıen magas színvonalon láthassa el. Az intézményvezetés a jogszabályok alapján a racionális, hatékony, eredményes mőködtetés érdekében, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével alakította ki a szervezeti egységeket. 1. Intézményegységek, gazdasági hivatal Intézményünk szervezeti egységei: 1. számú egység: Óvodák 2. számú egység: Egységes Iskola 3. számú egység: Kollégium Gazdasági Iroda Az intézmény szervezeti vázrajzát (a szervezeti felépítés grafikus megjelenítését) az SZMSZ melléklete tartalmazza. A szervezeti vázrajz bemutatja a szervezeti egységek egymásközti alá és mellérendelı helyzetét és szerepét, valamint a vezetıi szintek függelmi viszonyait Napközi otthonos óvodák Az két óvoda összesen 155 férıhelyes, 6 foglalkoztatóval, tornaszobával, kiszolgálóhelyiségekkel rendelkezik. Az óvoda élén intézményegység-vezetı áll. Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az óvodát érintik, az intézményegység nevelıtestülete gyakorolja a döntési és véleményezési jogokat. Az óvodákban az intézményegység-vezetı közvetlen irányítása mellett óvodatitkár mőködik. Feladatát a Pedagógiai Programban leírtaknak megfelelıen látja el. Feladata az integráción belül a pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével a nevelési 12

13 programjában meghatározottak szerint, a szülıkkel együttmőködve biztosítja a 3 7 éves korosztály óvodai nevelését, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak alapján ellátja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Korszerő színvonalon gondoskodik az óvodáskorú gyermekek személyiségének fejlesztésérıl. Gondoskodik a fejlıdésben elmaradt gyermekek felzárkóztatásáról, a gyermekvédelemmel összefüggı feladatok ellátásáról. Együttmőködik az iskolával. Külön hangsúlyt fordít az intézmények közötti átmenetek optimális megvalósítására Általános iskola Rendelkezésére áll 20 tanterem, 1 technika terem, 1 rajz terem, 1 tornaterem, a csoportbontás céljára szolgáló kisebb mérető tantermek, az intézményi tornacsarnok (többcélú terem), iskolai könyvtár, az ebédlı és a tálalókonyha. Az általános iskola élén intézményegység-vezetı helyettes áll. Feladatát a Pedagógiai Programban leírtaknak megfelelıen látja el Gimnázium Rendelkezésére áll 8 tanterem, 2 számítástechnika terem, 1 biológia/kémia terem, 1 fizika terem, a csoportbontás céljára szolgáló kisebb mérető tantermek, az intézményi tornacsarnok (többcélú terem), iskolai könyvtár, az ebédlı és a tálalókonyha. A gimnázium közvetlenül az intézmény igazgatójának vezetése alatt áll. Feladatát a Pedagógiai Programban leírtaknak megfelelıen látja el Kollégium Rendelkezésére áll 44 hálószoba, 5 vendégszoba, 3 tanterem, 1 számítástechnika terem, az intézményi tornacsarnok (többcélú terem), iskolai könyvtár, az ebédlı és a tálalókonyha. A kollégium élén kollégiumvezetı áll. A kollégium a feladatát a Pedagógiai Programban leírtaknak megfelelıen látja el. IV. Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetık közötti feladatmegosztás 1. Magasabb vezetı és vezetıi megbízások, magasabb vezetıi munkakör Magasabb vezetıi megbízásnak minısül: az intézményvezetıi megbízás, intézményvezetı általános helyettese, egységes iskolai intézményegység-vezetı helyettes, kollégiumvezetı, 13

14 óvodai intézményegység vezetı, a gazdasági vezetıi munkakör. Nem jogszabályon alapuló vezetı beosztás vezetıi pótlék nélkül, vezetési szempontból: gazdasági csoportvezetı, intézményi gondnok, szakmaimunkaközösség-vezetı Az intézményigazgató Intézményvezetıi jogkör Az intézményvezetı feladatait, jogkörét, felelısségét a közoktatási törvény és a fenntartó határozza meg. Kiemelt feladatai és hatásköre: a nevelı és oktató munka irányítása és ellenırzése, a nevelıtestület vezetése és döntéseinek elıkészítése, a döntések végrehajtásának szakszerő szervezése, ellenırzése, a mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján: o kötelezettségvállalás, o utalványozás, az intézményt irányító belsı szabályzatok vezetıi utasításként való kiadása, a hatályosságról történı gondoskodás, a közoktatási intézmény képviselete, együttmőködés az iskolaszékkel, a szülıkkel, a diákokkal, az érdekképviselettel, a nemzeti és intézményi ünnepélyek méltó szervezése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbaleset megelızésének irányítása, döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe, tankönyvrendelés szabályozása. Az intézményvezetı kizáró1agos hatáskörében általánosan nem helyettesíthetı feladatok: a munkáltatói jogkör gyakorlása A kiadományozási jogkör gyakorlása Az intézmény nevében aláírásra az igazgató jogosult. Egymagában ír alá, távolléte, akadályoztatása esetén helyette az igazgató-helyettes, mindkettıjük távolléte esetén az azonnali intézkedést tartalmazó iratokat a helyettesítést ellátó intézményegység-vezetı, pénzügyi dokumentumok esetén a gazdasági vezetı és a pénzkezelési szabályzatban megjelölt személy ír alá. Az intézményegység-vezetık és tagintézmény-vezetık aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre a tanügyigazgatás, és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban a kötelezettségvállalást az igazgató, ellenjegyzését a gazdasági vezetı végzi. Pénzfelvétel, banki forgalom terén csekk-kibocsátási ügyekben a pénzintézethez bejelentettek közül két személy együttes aláírása szükséges. Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzıt használnak. Az intézményegységek, tagintézmények által készített pályázatok aláírási módja: a pályázatok szakmai felelıse az intézményegység-vezetı, tagintézmény-vezetı, 14

15 kötelezettséget vállaló a igazgató vagy helyettese, ellenjegyzıje a gazdasági vezetı Intézményvezetıi felelısség Az intézmény-vezetı egy személyben felelıs: az intézmény szakszerő és törvényes mőködésért, az ésszerő és takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a gyermekekkel való egyenlı bánásmód megköveteléséért, a tanulók, gyermekek érdekeinek elsıbbségéért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a neve1ı- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és a gyermekbalesetek megelızéséért, a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért, a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért, 1.2. A gazdasági vezetı A gazdasági vezetıt az intézményigazgató bízza meg. Feladatai: Az igazgató gazdasági helyetteseként biztosítja az intézmény mőködéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi, gazdálkodási feltételeket. Betartja és betartatja a intézmény mőködésével kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi jogszabályokat. Gazdasági területeket érintı ügyekben döntés-elıkészítıként javaslatokat tesz az igazgatónak, megszervezi és ellenırzi ezen döntések végrehajtását. Az intézmény kötelezettségvállalásait nyilvántartja, ellenjegyzi azokat ill. kötelezettségeket vállal az igazgatóval egyeztetve. Elkészíti és nyomon követi az intézmény o Gazdasági terveit, költségvetését és annak módosításait o Beszámolóit o Adatszolgáltatásait Felelıs az intézmény ésszerő és takarékos gazdálkodásáért Gondoskodik az intézmény folyamatos mőködéséhez szükséges pénzgazdálkodásról, pénzellátásról, a bevételek beszedésérıl. Irányítja, illetve közvetlenül végzi a vagyonkezelést (beszerzés, nyilvántartás, leltározás) Vezeti a személyi nyilvántartást, gondoskodik a bér- és munkaügyi szabályok betartásáról. Elkészíti, gondozza a gazdálkodáshoz, mőködéshez szükséges szabályzatokat (pénztárkezelési -, leltározási-, selejtezési szabályzat) Gondnoki tevékenysége révén gondoskodik az intézmény zavartalan mőködtetésérıl, intézkedik az esetleges meghibásodások elhárításáról. A gazdasági területeken dolgozók valamint a technikai személyzet felett gyakorolja az igazgató által ráruházott munkáltatói jogokat. Különös hangsúlyt fektet az intézményhez tartozó létesítmények hasznosítására és ezzel a bevételek növelésére. Kapcsolatot tart a fenntartóval, a helyi önkormányzattal, az állami szervekkel (NAV, MÁK, képviseli az intézményt a kollégiummal szerzıdésben álló cégeknél. A munka-és tőzvédelmi feladatokat közvetlenül irányítja és ellenırzi 15

16 Az intézmények között létrejött feladat-megosztási megállapodás alapján ellátja a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet gazdasági feladatinak irányítását 1.3. Vezetı helyettes és a vezetıség A vezetı helyettes (általános igazgatóhelyettes) személye Az intézményvezetı feladatait a pedagógiai és a gazdasági vezetı helyettesek közremőködésével látja el. Az általános igazgatóhelyettesi és az intézményegysége-vezetı helyettesi megbízást az intézményvezetı adja - a nevelıtestületi véleményezés megtartásával a határozatlan idıre kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás visszavonásig érvényes. Az intézményegység vezetık (kollégium és óvoda) megbízását az igazgató tanács adja. A megbízás visszavonásig érvényes Az igazgatóhelyettes és intézményegység vezetık jogköre és felelıssége Az igazgatóhelyettes és intézményegység vezetık munkájukat munkaköri leírásuk alapján és az intézményvezetı közvetlen irányításával végzik. (Munkaköri leírásuk az SZMSZ mellékletében található.) A hatáskörük és felelısségük kiterjed teljes feladatkörükre, és tevékenységükre. Tevékenységükben személyes felelısséggel tartoznak az intézmény vezetıjének és az igazgató tanácsnak. Beszámolási kötelezettségük az intézmény egész mőködésére és minden alkalmazott munkájára vonatkozik. Ellenırzéseik tapasztalatait, lényegi észrevételeiket, az intézmény érdemi problémáit jelzik az intézményvezetınek, az igazgató tanácsnak, konkrét megoldási javaslatokat tesznek A vezetık kapcsolattartása és helyettesítési rendje. Az intézményvezetı és a helyettese, illetve intézményegység vezetık kapcsolattartása folyamatos: a szükségletnek és a konkrét feladatoknak megfelelı rendszerességő. Az igazgató helyettesítése: Az igazgatót szabadsága és betegsége, valamint hivatalos távolléte esetén általános helyettese helyettesíti. Az intézményvezetı tartós távolléte esetén a teljes vezetıi jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. A igazgatóhelyettese helyettesítése: A igazgatóhelyettest szabadsága és betegsége, valamint hivatalos távolléte esetén az intézményegység-vezetı helyettes helyettesíti. Az intézményegység-vezetı helyettest a gyermek és ifjúság védelmi felesıs helyettesíti. Az óvodai intézményegység-vezetı helyettesítését az esetileg megbízott óvodapedagógus látja el. A gazdasági vezetı és a kollégiumi intézményegységvezetı intézményvezetıi megbízás alapján kijelölt személy végzi Az intézmény vezetısége A vezetıség a vezetıkbıl, az igazgató tanácsból és a munkaközösség vezetıkbıl áll: ık irányítják, tervezik, szervezik, ellenırzik és értékelik a szervezeti egységeket. A középvezetı ellenırzéseirıl, tapasztalatairól közvetlen vezetıjének számol be, kiemelkedı jelentıségő ügyben az intézményvezetınek. Az intézmény vezetısége konzultatív testület, 16

17 véleményezı és javaslattevı joga van és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató saját jogkörébıl ezt szükségesnek látja. Az igazgató tanács tagjai: az igazgató, az általános igazgató helyettes, az egységes iskolai intézményegység-vezetıhelyettes, a kollégiumvezetı, az óvodai intézményegység-vezetı, gazdasági vezetı, A vezetıség tagjai: az igazgató tanács az alkalmazottak választott képviselıje (a KAT elnöke), a diákság választott segítıi A vezetıség a munkatervben rögzített vezetıi értekezleteket tart, melyrıl emlékeztetı feljegyzés készül. Rendkívüli vezetıi értekezletet az igazgató az általános munkaidın belül bármikor összehívhat. A vezetıi értekezleteken a résztvevık beszámolnak a szervezeti egységek mőködésérıl: a kiemelkedı teljesítményekrıl, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. A vezetıség félévenként beszámolót tart a nevelıtestület értekezleten a feladatokról, a tapasztalt pozitívumokról és hiányosságokról. 2. Alkalmazotti közösségek, kapcsolataik 2.1. Alkalmazotti jogok és kapcsolattartási rend Közalkalmazotti jogok A közalkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos kötelességeket és jogokat a munka törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény szabályozza. A szakmai munkát végzı pedagógusok mellett a többi dolgozó az oktató-nevelı munkát közvetlenül vagy közvetve segíti. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselıit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézmény jogviszonyban álló közalkalmazottait és közösségeit. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntési jogkör gyakorlójának kell mérlegelnie. A döntést hozó személynek (közösségnek) az írásos javaslatra, véleményre álláspontját a javaslattevıvel, véleményezıvel közölni kell. Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója csak úgy rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. A döntési jog a rendelkezı személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelısséggel egy személyben, testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50% + 1 fı) alapján dönt. Döntést hozó testület kétharmados jelenlétnél határozatképes A kapcsolattartás formái Az intézmény közösségeit - a megbízott vezetık és a választott közösségi képviselık segítségével az igazgató fogja össze. 17

18 A kapcsolattartási formák közül azt kell alkalmazni, amelyik a leghatékonyabban szolgálja az együttmőködést. A kapcsolattartás különbözı formái: közösségi értekezletek, szakmai megbeszélések, nyilvános fórumok, intézményi győlések, bizottsági ülések, Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét idıpontjait a munkaterv tartalmazza. A belsı kapcsolattartás általános szabálya, hogy különbözı döntési fórumokra, nevelıtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselıt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzıkönyvben kell rögzíteni. A teljes alkalmazotti győlést az intézményvezetı akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály elıírja, vagy az intézmény egészét érintı kérdések tárgyalás kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteirıl jegyzıkönyvet kell vezetni Nevelıtestületi feladatok és jogok A nevelıtestület tagjai A nevelıtestület (tantestület) az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési - oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelıtestület összehangolt pedagógiai munkával valósítja meg a pedagógiai program céljait és feladatait: az intézményre bízott fiatalok magas színvonalú nevelését és oktatását. A nevelıtestület tagjai: a pedagógusok, a gazdasági vezetı, a pedagógiai munkát közvetlenül segítı felsıfokú végzettségő alkalmazottak, pl. szabadidı szervezı, pedagógiai asszisztens Nevelıtestületi feladatok A nevelıtestület jogköre és feladatai összhangban vannak. A nevelı testületi közösség gyakorolja a jogokat, és tagjai hajtják végre a nevelı testületi feladatokat, melyek a következık: a pedagógiai program feladatainak minıségi megvalósítása, a gyermek és tanulók egységes szellemő nevelése és oktatása, a tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztése, munkájuk értékelése és minısítése, a szülık, az alkalmazottak, a tanulók emberi méltóságának tiszteletben tartása és jogaik érvényre juttatása, a közösségi élet szervezése és a hagyományırzés ellátása, a környezeti és egészségnevelési program megvalósítása, a szervezett minıségfejlesztési program végrehajtása, a tanév munkatervének elkészítése, átfogó értékelések és beszámolók készítése, a törvények, a rendeletek, a belsı szabályzatok és a munkafegyelem elıírásainak betartása, a létesítmények és környezet rendben tartása, védelme, 18

19 Nevelıtestületi jogkör A nevelıtestület véleményezı és javaslattevı jogkörrel rendelkezik minden intézményt érintı ügyben. Egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat mőködési rendjéhez. A nevelıtestület döntési jogköre: a pedagógiai program elfogadása és módosítása, az SZMSZ és a házirend elfogadása és módosítása, környezeti- egészségnevelési program elfogadása, a minıségfejlesztési program elfogadása, a tanév munkatervének elfogadása, átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozóvizsgára bocsátásának megállapítása, a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, a nevelıtestületet képviselı pedagógus kiválasztása, a diákönkormányzat mőködésének jóváhagyása, saját feladatainak és jogainak részleges átruházása, A nevelı testület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók magasabb évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal Nevelıtestületi értekez1etek, határozatok A nevelıtestület feladatainak ellátására értekezleteket tart. Az értekezletek egy részét az éves munkaterv rögzíti. Az értekezletek vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlók (iskolaszék, szülıi szervezet, diákönkormányzat, stb.) képviselıjét meg kell hívni. A tanév rendes értekezletei az alábbiak: tanévnyitó értekezlet, félévi és tanévvégi osztályozó értekezlet, ıszi nevelési értekezlet tavaszi nevelési értekezlet, tanévzáró értekezlet. Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelıtestület tagjainak egyharmada, valamint a közalkalmazotti tanács és az intézmény igazgatója vagy vezetısége szükségesnek látja. A nevelıtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén a nevelıtestület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a tagjai közül. A szavazatok egyenlısége esetén az intézményvezetı szavazata dönt. A nevelıtestületi értekezlet lényegkiemelı, emlékeztetı jegyzıkönyvét kijelölt személy vezeti, melyet tisztázás után az intézményvezetı, a jegyzıkönyvvezetı és a 2 hitelesítı ír alá. A döntéseket, határozatokat az értekezleti jegyzıkönyvtıl elkülönítve is ki kell győjteni dossziéba Nevelıtestületi jogok átruházása A nevelıtestület a jogkörébe tartozó ügyek elıkészítésére, végrehajtására, eldöntésére tagjaiból bizottságot hozhat létre, egyes feladatait átruházhatja másra. A határozatlan idıre vagy esetenként átruházott jogkör gyakorlói kötelesek munkájukat felelısségteljesen ellátni, és beszámolási kötelezettséggel tartoznak félévenként a nevelı testületi értekezletek idıpontjában. A tanulók értékelésének átadása A nevelıtestület az érintett tanulóközösséggel, tanulókkal közvetlenül foglalkozó pedagógus 19

20 közösségre ruházza át: a tanulmányi, magatartási, szorgalmi értékelést és minısítést, az osztályközösség problémáinak megoldását, A beszámolási kötelezettség az osztályfınök kötelessége. Szakmai munkaközösségeknek átadott jogkörök A nevelıtestület a szakmai munkaközösségekre ruházza át az alábbi feladatokat: a helyi tanterv kidolgozása, módosítása, a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, a továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, a jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel, a határozott idıre kinevezett pedagógusok véleményezése, a szakmai munkaközösség vezetı véleményezése, A beszámolási kötelezettség a munkaközösség vezetı kötelessége. Bizottsági jogkörök Lásd SZMSZ önálló fejezete. Iskolaszékre átruházott jogkörök: Tankönyvtámogatás elosztásának elveinek meghatározása Tanításnélküli munkanapok idıpontjának és tematikájának jóváhagyása Iskolai dokumentumok elfogadásakor egyetértési jogot gyakorol. A beszámolási kötelezettség az iskolaszék elnökének a feladata Szakmai munkaközösségek Munkaközösségi célok és feladatok Az azonos mőveltségi területen tevékenykedı pedagógusok a közös szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenırzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A munkaközösség feladatai: fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai elıirányzatainak felhasználására, szervezi a pedagógusok továbbképzését, támogatja a pályakezdı pedagógusok munkáját, egységessé teszi az intézményi követelményrendszert, felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét, összeállítja a felvételi-, különbözeti-, osztályozó-, javító-, évfolyam-, érettségi vizsgák stb. feladatait és tételsorait, kiírja a helyi pályázatokat, lebonyolítja a versenyeket, javasolja az iskolában használandó tankönyveket, taneszközöket (tantárgyak, évfolyamok, csoportok szerint), végzi a nevelıtestület által átruházott feladatokat Az intézmény szakmai munkaközösségei 1 Általános iskolai osztályfınökök és német tanárok munkaközössége; szakterülete: alsó és felsı tagozat 2 Gimnáziumi osztályfınökök és német tanárok munkaközössége; szakterülete: gimnázium 20

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA 2009. november 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és

Részletesebben

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013.

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény általános jellemzői... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május Fóti Népművészeti Szakközép-, 2013.május TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA...6 1.1) A célja...6 1.2.) Az alapfeladatokra vonatkozó jogszabályok:...6

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, 2008. április ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK OM:030653 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-KIK076012 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Készítette: Nevelıtestület Jóváhagyta: Fenyvesi Gyöngyi igazgató Szabályzat elfogadása: Levél, 2013. Jogszabályok

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben