TARTALOMJEGYZÉK A.) NEVELÉSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK A.) NEVELÉSI PROGRAM"

Átírás

1

2

3 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4. oldal A.) I. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓ- GIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ELJÁRÁSAI, ESZKÖZEI 6. oldal PEDAGÓGIAI ALAPELVEK..12. oldal PEDAGÓGIAI CÉLOK 13. oldal a. Nevelési célok oldal b. Oktatási célok. 15. oldal AZ ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS PEDAGÓGIA FELADATAI 17. oldal AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ELJÁRÁSAI..18. oldal AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ESZKÖZEI 19. oldal II. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIA FELADATOK 22. oldal ÉLETKORI JELLEMZÉS 22. oldal CSALÁDI HÁTTÉR 22. oldal A TANULÓI SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS. 23. oldal III. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK. 32. oldal SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK oldal A tanulási-tanítási folyamat oldal A tanítási órán kívüli tevékenységek. 34. oldal IV. A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZE- FÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG. 37. oldal V. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 38. oldal VI. A GYERMEK- ÉS IFJUSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK oldal VII. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTA- TÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM oldal VIII. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 43. oldal

4 IX. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE oldal X. A SZÜLŐK, A TANULÓK, ÉS AZ ISKOLAI PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 44. oldal XI. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA oldal EGÉSZSÉG oldal KÖRNYEZETI 51. oldal XII. ISKOLAHASZNÁLÓK AZ ISKOLAI KÖZÉLETBEN oldal A SZÜLŐK RÉSZVÉTELE AZ ISKOLA MUNKÁJÁBAN. 54. oldal TANULÓI RÉSZVÉTEL AZ ISKOLAI SZERVEZETBEN. 55. oldal AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERÉT SEGÍTŐ PEDAGÓGIAI FELADATAINK oldal 3

5 4 Az Inczédy György nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, melyet az iskola nevelőtestülete június 11. napján fogadott el. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, s hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni (Szent-Györgyi Albert) ISKOLÁNKRÓL BEVEZETŐ Iskolatörténet Iskolánk Nyíregyháza város legrégebbi szakképző intézménye. Alapításától, 1883-tól kezdve falai között több nemzedék tanult. A második világháború előtt a helyi ipar szakemberigényét elégítette ki, ezután évtizedeken keresztül a megye nagyvállalatai számára képzett szakmunkásokat, elsősorban fémipari és építőipari szakmákban. A szakközépiskolai képzés 1985-ben indult, és közel 2 évtized alatt a tanulólétszámot tekintve mára már meghaladja a szakiskolai létszámot. Az iskola életében, szellemiségében már a szakközépiskola a meghatározó. Az intézmény célja a következő években, hogy mind a két iskolatípusban folyamatosan alkalmazkodjon a külső igényekhez, és csak olyan szakmákban folytasson képzést, amelyek jó megélhetést biztosítanak végzős tanulóinknak. Az iskola és a kollégium jellemzőjévé kívánjuk tenni az informatika átlagosnál magasabb szintű oktatását. A szakképzési célok teljesítésével egyenrangúnak tekintjük a nevelést, mert az általános műveltség viszonylag magas szintje és egy adott szakma ismerete önmagában még nem elegendő a sikeres élethez.

6 Tárgyi feltételek 5 Az iskola megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik a programban meghatározott feladatok ellátásához. Az iskola épületében 25 osztályterem, 10 szaktanterem, 5 tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem, 1 tornaterem és 2 tornaszoba áll rendelkezésre, a kollégiumban található két számítógéptermet iskolai és kollégiumi célokra is használjuk. A feltételrendszer fejlesztése A mindennapi testnevelés feladatainak megoldására az intézménynek szükséges van egy megfelelő méretű tornateremre. Nagy gondot fordítunk a kötelező eszköz- és felszerelésjegyzékben előírtak beszerzésére, a számítástechnikai eszközpark fejlesztésére és a tanműhelyben a szakmai képzés feltételeinek állandó javítására. Gazdálkodás Ehhez az intézet a feltételeket kiegyensúlyozott, jó gazdálkodással teremti meg, és külső források bevonásával (pályázatok, szakképzési alap stb.) igyekszik feltételrendszerét javítani. Földrajzi környezet Az iskola jó feltételeket biztosít a vidéki tanulók tanulásához. Valamennyi épülete egy telephelyen található, és rendelkezik egy 325 fős kollégiummal. A tanulók meleg étkezést kapnak. Az intézmény városon belüli elhelyezkedése és megközelíthetősége kiváló. A tanulólétszám alakulása Az iskola tanulólétszáma a nappali képzésben az elmúlt években mindig meghaladta a 1200 főt. A képzési szerkezet átalakulása után a tanulólétszám várhatóan megközelítőleg 900 fő lesz. Személyi feltételek A személyi feltételek megfelelőek. A pedagógusok rendelkeznek a törvény által előírt végzettséggel. Az elkövetkező években növelni kell az egyetemet végzettek arányát az elméleti oktatásban. Törekedni kell a szakvizsgázott pedagógusaink számának növelésére és arra, hogy a pedagógusok továbbképzése összhangban legyen az iskola szükségleteivel.

7 6 A.) I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ELJÁRÁSAI ÉS ESZKÖZEI Alapelvek Célok Feladatok Eljárások Eszközök Alapelvünk iskolánk partnerközpontú működtetése. Célunk: Az iskola és a szülői ház olyan szemléletű együttműködése, amelyben mindkét fél érzi: érdekeink és céljaink közösek. Jó kapcsolatot fenntartani a fenntartóval, a gyakorlati oktatást biztosító gazdálkodó szervezetekkel, az iparkamarával, a TISZK-kel. Folyamatos kapcsolattartás az önkormányzattal, az iskolahasználókkal (DÖK, SZMKválasztmánnyal stb.). Az iskolahasználók igényeinek rendszeres kikérése, elégedettségük mérése. Visszajelzés a felmerült problémákról, a mérések eredményeiről. Jó kapcsolat kialakítása és fenntartása, hogy az iskolahasználók érezzék, közösek céljaink, érdekeink. Ebben fő feladat hárul az iskolavezetésre. Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, SZMK értekezletek, iskolai rendezvé-nyek. Az emberközpontú nevelés, ahol a megértés, a bizalom, a tisztelet és a tolerancia megkülönböztetett szerepet kap. Minden tevékenységünket a tanuló okos szeretete hassa át. Jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása. A tanuló teljes személyiségének fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása és az általános emberi értékek továbbadása. Modellt adni az empátiára, a személyes kapcsolatok kialakítására. A környezethez való harmonikus kapcsolatot elősegítő képességek és készségek fejlesztése. Mindezt a tanulói önismeret kialakításával, az önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködéshez szükséges emberi tulajdonságok kialakításával érhetjük el. Személyes példamutatással, modelladással nevelni tanulóinkat az értékes emberi jellemvonások elsajátítására. A pozitív motiváció eszközeivel élünk. Tanulóink személyiégének fejlesztése. A harmonikus személyiségfejlődés a testi és lelki egészséget egyaránt magába foglalja. Az iskolai nevelő-oktató tevékenység célját a tanulói személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk. Pedagógusaink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. A szakemberektől elvárt emberi tulajdonságok kialakítása. Kiemelkedő helyet kap a személyiségfejlesztés, a kommunikáció és a viselkedéskultúra fejlesztése. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint korszerű ismereteinek, kézségeinek és képességeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Segítjük tanulóinkat abban, hogy művelt emberré válhassanak. Mindezeket a célokat és feladatokat a tanulói személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával, a helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával kívánjuk elérni. A szituációs gyakorlatok jó lehetőséget biztosítanak az interakciók gyakorlására, melyek során fejlődik a tanulók társaikhoz, tanáraikhoz, embertársaikhoz kapcsolódó viszonya. A közismereti és szakmai tárgyakon keresztül differenciált fejlesztéssel. Személyiségük alakulásának folyamatos követésével, személyre szóló, folyamatos értékeléssel.

8 7 Alapelvek Célok Feladatok Eljárások Eszközök Emberléptékű követelménytámasztás mellett minden tanulónknak biztosítjuk az önmegvalósítás lehetőségét. A tanulás tanulása és az önálló ismeretszerzés képessége minden tanuló számára elérhetővé váljon. Önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll. A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer meghatározott rendje szerint funkciójuknak megfelelően végezzük el a diagnosztikus, formatív és szummatív méréseket. Követelésünk egybeesik a tanulók optimális teljesítményével, sikerélményhez juttatjuk őket. A pozitív motiváció eszközeivel élünk, a jutalmazás-büntetés módszereinek alkalmazásában egészséges arányokat tartunk. Olyan pedagógiai légkör kialakítása, hogy tanulóink az iskolánkban otthon érezhessék magukat. Segítőkészség a tanulói aktivitás kibontakozásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. Cél olyan pedagógiai légkör kialakítása, ahol érvényesül a pedagógus irányító szerepe mellett a tanulói biztonságérzet, a tanulói aktivitás, a tanulói személyiségfejlődés, - fejlesztés. Ehhez biztonságot nyújtó tanárdiák kapcsolat megvalósítása szükséges, ahol a tanulót egyenrangú partnerként kezeljük, s ahol a tanuló bizalommal fordul osztályfőnökéhez, tanáraihoz. Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát. Tanulói érdeklődésnek megfelelő diákkörökkel, sportkörökkel, iskolai rendezvényekkel. Derűs iskolai légkörben és környezetben biztosítjuk tanulóink testi-lelki fejlődését. Teremtsünk olyan légkört, környezetet, ahol mindenki jól érzi magát. Az egészséges és kultúrált életmód iránti igény felkeltése, az önellátás képességének kialakítása. Az egészség megőrzésének lehetőségei, módjai. Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítésével, gazdagításával. Az iskolai diákkörök és sportkör működtetésével. Esztétikus környezet kialakításával otthonosság teremtése. A mindennapos mozgáslehetőség biztosítása. Alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében a pedagógusaink számára. Minden pedagógus egyéni képességének és érdeklődésének megfelelően kapcsolódjon be a továbbképzésekbe, iskolánkban hasznosítható újabb diplomák megszerzésébe. A tantestület folyamatos továbbképzésének, önképzésének ösztönzése. Bevonása az innovációs tevékenységbe. Minden pedagógus egyéni képességei, érdeklődése szerint vállal szerepet az órán kívüli feladatokból. Munkájukat erkölcsi és anyagi elismerés kísérje. A nevelőtestület szakmai továbbképzésével, önképzésével. Szakmai továbbképzésekkel, önképzéssel, másoddiplomával, pályázatokkal. Iskolánk legyen a demokrácia gyakorlásának színtere is. Tanulóinkat neveljük a toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. Demokratikus alapon álló tanárdiák viszonyt alakítsunk ki. Tudatosítsuk tanulóinkban a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket. Erősítsük a pozitív szokásokat és a humánus magatartásmintákat. Az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggéseinek tudatosítása. A cselekvés és az erkölcsi meggyőződés összhangjának felismertetése. Osztályközösségben, iskolai közösségben gyakorolni a joggyakorlás eszközrendszerét. A diákönkormányzat működése.

9 8 Alapelvek Célok Feladatok Eljárások Eszközök Az iskolai közösségek terepet biztosítanak a növendékek önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. Az iskolai közösségek fejlesszék a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. A szocializációs folyamatok tudatos irányítása, elősegítése. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, barátságra. Nyitottság az élményekre, a tevékenykedésre. Az egyéni és a közérdek fogalma, fontossága. A kortárs kapcsolatok megerősítésével, elemi állampolgári és mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával. A diákönkormányzat érdemi működtetésével. Gyakorló terepet biztosítunk az életszerű tapasztalatok megszerzéséhet: az iskolai közösségek és a diákönkormányzat működtetésével. Iskolánkban nagy gondot fordítunk a tanítás minőségére. A tanulmányi versenyek eredményein tükröződjön az iskolánkban folyó minőségi munka. A szakiskolai oktatás hatékonyságának növelése. A szakiskolai képzésben a közismeret oktatásának a szakiskolai tanulók alapismereteinek hiánypótlását és a szakképzés megalapozásához szükséges ismeretek, készségek fejlesztését kell szolgálnia. Előtérbe kerül az iskolai hatékonyság és minőség problémája. Ezeknek a kihívásoknak is meg kell felelnünk: minőségi oktatást és nevelést kell biztosítanunk minden társadalmi réteg gyermeke számára, biztosítva az esélyegyenlőséget. A tanulók képességeinek kibontakoztatásával biztosítjuk a sikeres életpályára való felkészülést, a megalapozott szakmaválasztást. Rendszerező ismeretszerzési élményeket kínálunk tanulóinknak. A szervezett tanulási folyamat juttatja el őket a megismerés, a tudás öröméhez, erősíti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét. Célunkat szakiskolai képzés fejlesztésére irányuló tevékenységek szélesebb körűvé tételével, az SZFP- II program elindításával kívánjuk elérni. A kompetencia alapú, projektmódszer szerint szervezett képzéssel. Az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül. A szakiskolai tantárgyi és kompetencia alapú mérésértékelés alkalmazásával, a szakiskolai önfejlesztéssel és minőségfejlesztéssel növeljük a szakiskolai oktatás hatékonyságát. Módszertani fejlesztéssel a szakképzési évfolyamokon. Az iskolánk felkészíti a tanulókat az önálló ismeretszerzésre és önművelésre a szilárd alapkészségek kialakításával. Az iskola készítsen fel az eredményes továbbtanulásra, a gyakorlati életre, az önművelésre, az új ismeretek megszerzésének technikáira. Mindezt a szakképzési rendszer olyan továbbfejlesztésével a TISZK biztosította feltételek által, amely képes a folyamatosan változó, csúcstechnológiai és munkaerő-piaci igények költséghatékony kielégítésére, valamint a tanulók lemorzsolódásának lényeges csökkentésére, az élethosszig Az önálló tanulás képességének kialakítása, az eredményes tanulás módszereinek kialakítása, a tanulási technikák és stratégiák megtanítása a tanulóknak. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. Igényt alakítunk ki a folyamatos önművelésre. A tanulás tanulása, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása mindenki számára elérhető. Differenciált nehézségű feladatokkal lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. A szakképzésben feladatunk a projektmódszer szerint szervezett közismereti oktatás és szakmai alapozás egységének Az alapvető képességek és készségek elsajátításával, a mentális képességek célirányos fejlesztésével. Az önálló tanulás és önművelés alapozásával. Az iskolai minőségirányítási rendszerben meghatározottak szerint elvégezzük a mérési, ellenőrzési és értékelési feladatainkat. A kooperatív technikák, együttműködési, konfliktuske- Minden tanuló számára képességeinek, érdeklődésének, ill. céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat biztosítunk. Képesség szerinti csoportbontásban tanítunk több tárgyat: matematika, idegen nyelv, számítástechnika. Iskolánkban és a TISZK tanműhelyeiben, laboratóriumaiban pedagógusaink képesek a munkaerőpiac igé-

10 9 Alapelvek Célok Feladatok Eljárások Eszközök való tanulás alapképességeinek megszerzésére. megteremtése úgy, hogy a közismeret oktatása a szakiskolai tanulók alapismereteinek hiánypótlását és a szakképzés megalapozásához szükséges ismeretek, készségek fejlesztését szolgálja. zelési, differenciálási, mérés-értékelési módszerek elsajátításával a nevelőtestület részéről. nyei szerinti oktatásra, a modulrendszerű képzésre. A tantárgyi modulok alkalmazásával érjük el, hogy a tanulókat sikerekhez, pozitív élményszerzéséhez juttassuk, passzivitásukat feloldjuk. A tanulást, az ismeretszerzést személyessé, aktívvá, élményszerűvé tegyük. Reális önismeret és életszemlélet kialakításával megalapozzuk a megfelelő továbbtanulási irányt, ill. pálya kiválasztását. A különböző érdeklődésű, képességű, motívációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat érdeklődésüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel iskolánk a továbbtanulásra ill. a munkába állásra. Érjük el, hogy tanulóink mind nagyobb számban továbbtanuljanak. Felelősségvállalás kialakítása saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). A tanulókban a reális önértékelés képességének kialakítása, a teljesítmény- és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom fejlesztése. A diákok fejlődésének folyamatos követésével, személyre szóló, fejlesztő értékeléssel. A mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával. A felsőfokú iskolák által szervezetett nyílt tanítási napokon való részvétellel. Pályaválasztási osztályfőnöki órákkal, érettségi felkészítővel, záróvizsgával. A kiemelkedő képességű tanulóinknak lehetőséget teremtünk tehetségük kibontakoztatásához. Pedagógusaink helyezzenek kiemelt hangsúlyt a kreativitás, a tanulási motiváció erősítésére, képességfejlesztésre és tehetséggondozásra. A tehetséges tanulókat segítsük saját képességeinek megismerésében, önfejlesztő módszereinek, stratégiájának kialakításában és megvalósításában. A tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben; a tanulmányi versenyeken való szerepléssel (iskolai, megyei, országos). Tehetséggondozó szakkörökkel, kreativitást fejlesztő programokkal. Az iskolánkban minden tanulónknak esélyt adunk a szociokultúrális hátrányainak leküzdésére hatékony felzárkóztató munka segítségével. Munkánkat hassa át az a törekvés, hogy a szociokultúrális hátrányok minimalizálódjanak. Közreműködünk a tanulási nehézségekkel küzdők segítésében. A rászoruló gyerekeket hatékonyabb felzárkóztató munkával segítjük. Alapítványunk révén anyagi támogatást is nyújtunk szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinknak. A tanulási nehézséggel küzdő, illetve hátrányos helyzetű tanulók reintegrációja. Differenciált foglalkozással, az egyéni haladási ütemhez igazított terheléssel. Felzárkóztató csoportos és egyéni foglalkozás keretében. Pszichológus szakszerű segítségével. Pályázatokon való részvétellel (pl: Útravaló program), iskolai alapítvány segítségével.

11 10 Alapelvek Célok Feladatok Eljárások Eszközök Fejlesztjük tanulóink kommunikációs és viselkedési kultúráját, hogy ily módon is rendelkezhessenek a műveltség elsajátításának eszközeivel, és nyílt emberi kapcsolatok alakítására legyenek képesek. A tárgyi tudás mellé a tanuló szerezze meg mindazokat a kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és mások számára hasznosítani tudja. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben (udvariasság, fegyelem, önfegyelem). Mások szokásainak és tulajdonságainak tiszteletben tartására nevelés. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Helyzetek teremtése, melyben a tanuló a gyakorlatban bizonyíthatja megbízhatóságát, becsületességét, segítőkészségét, empátiáját. Az osztályfőnöki helyi tanterv megvalósításával; a társadalomismeret és etika oktatásával; az értelmi és érzelmi intelligencia gazdagításával és mélyítésével. Példaképek, eszményképek kialakítása, amely által mintákat adunk a tanulóknak. Lépést tartunk az informatikai forradalommal, amelyet az általános társadalmi modernizáció és az életmód átalakulása kíván meg. 9. évfolyamtól a számítástechnika tanítása csoportbontásban. Megismertetjük diákjainkkal nemzeti kultúránkat, történelmünket, természeti és környezeti értékeinket, nemzeti hagyományainkat, ezzel is erősítve tanítványainkban a haza, a szülőföld szeretetét. Minden pedagógus és tanuló tudja alkalmazni és használni a modern számítástechnikai informatikai eszközöket. Ismerjék meg a tanulók lakóhelyüket, szűkebbtágabb környezetüket, Magyarországot annak jelképeit, ezáltal alakuljon ki hazaszeretetük. Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-vallási etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára Tanórai keretben 9. évfolyamtól (órán kívüli foglalkozáson szakkörön) megtanítjuk tanúlóinknak a számítástechnikai alapjait. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet kialakítása. Múltunk megismerése, hagyományápolás, jelképeink tisztelete, megbecsülése. Fogékonyság az élő és élettelen természet szépségei iránt. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások lehetővé teszik a számítógép és a modern informatikai eszközök megismerését. Szaktárgyi és osztályfőnöki órák, ünnepi megemlékezések, kirándulások keretében a jelképek, a hagyományok és az értékek tiszteletére, megbecsülésére és védelmére nevelünk. Hagyományok kialakításával, követendő egyéni és csoportos minták kiemelésével erősítjük az erkölcsi értékeket, a humánus magatartásmintákat. Megismertetjük tanulóinkkal az európaiság gondolatkörét, a velünk együtt élő etnikumok történetét, hagyományait, művészetét, a másságot. Neveljük tanulóinkat az európaiságra, a másság elfogadására, a kisebbségben élők kultúrájának megismerésére, elfogadására. A nemzeti és nemzetiségi azonosságtudat fejlesztésével az egymás mellett élő különböző kultúrák megismerése iránti igény felkeltése. A hazánkban élő kisebbség jogainak tisztelete, hagyományainak, kultúrájának tiszteletben tartása. Törekvés az előítéletmentességre, a konfliktuskeze- Az Európai Unió szervezeteinek és működésének megismertetése tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében. Olyan programok szervezésével, ahol a kisebbségek és az etnikumok bemutathatják szokásaikat, kultúrájukat. Szoros kapcsolattartás a Kisebbségi Önkormányzattal, Gyermekjóléti Szolgálattal Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket az európaiságra, a másság elfogadására. Az etnikummal szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság fontos.

12 11 Alapelvek Célok Feladatok Eljárások Eszközök Iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek tanításával, ahol megismerkednek más népek szokásaival, kultúrájával. Keltsük fel minden tanulónkban az idegen nyelvek tanulása iránti igényt. Anyanyelvén kívül minden tanuló ismerje egy idegen nyelv (angol-német) alapjait. Az idegen nyelvek és népek megismerése iránti igény felkeltése. Minél több tanulónk szerezze meg a középfokú nyelvvizsgát. Városi és megyei nyelvi versenyeken való részvétel. Az idegen nyelv tanítása csoportbontásban. Sokféle szabadidős kínálatból választhatnak tanulóink. Az iskola szabadidős kínálata legyen sokszínű és változatos, amiből minden tanuló választhat (diákkörök, sportkörök). A tanulói kíváncsiságra és érdeklődésre épített szabadidős tevékenységek a sokoldalú személyiségfejlesztést, a közösségfejlesztést szolgálják. Az iskola ill. a diákönkormányzat által szervezett és lebonyolított gazdag és változatos szabadidős programokkal (pl. verébavató, Inczédysnapok stb). Az érdeklődés felkeltése, a játék, az eredményesség és a változatosság iránti igény szükségszerűsége. Szabadidőszervező alkalmazása. Tanulóinkat az egészséges életmódra, a környezettudatos magatartásra, a természet tiszteletére, a környezeti károk megelőzésére és környezetvédelemre neveljük. Keltsük fel minden tanulónkban az egészséges életmód iránti igényt, s tevékenységüket hassa át a természetes illetve épített környezet védelme és szeretete. A tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakítsuk ki az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokásokat. Tanulóink váljanak edzett, erős, egészséges, káros szenvedélyektől mentes felnőttekké, s alakuljon ki bennük a mozgásgazdag életmód iránti igény. Annak felismerése, hogy a természet és a környezet védelméért mindannyian felelősek vagyunk. Tanulóink kapcsolódjanak be a környezetvédelmi tevékenységekbe. Mindezt a dohányzás visszaszorításával, alkohol- és drogprevencióval, az egészséges táplálkozási szokások elterjedésével kívánjuk elérni. Az igényes, kutlúrált környezet igényének felkeltésével. Külső előadók meghívásával. Az iskolai védőnővel, az ÁNTSZ munkatársaival, a szabadidő-szervező bevonásával, drogprevenciós továbbképzéseken való részvétellel, továbbá tantárgyi keretek között kívánjuk elérni. Jeles napok szervezésével.

13 1.1. PEDAGÓGIA ALAPELVEINK 12 - iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása Az intézmény szakképző iskola, ezen belül szakközépiskolai és szakiskolai feladatot lát el. Pedagógiai tevékenységünk középpontjában az emberközpontú nevelés áll. Megvalósítása során legfontosabb feladatunk a tanuló teljes személyiségének fejlesztése, és a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kibontakoztatása és bővítése, továbbá az általános emberi értékek továbbadása. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Alapelvünk az, hogy az iskolának fel kell készítenie a tanulókat az önálló ismeretszerzésre és önművelésre. Az iskolánkban tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni: A gyermekközpontúság az alapozásban, teljesítményközpontúság a középiskolában és a szakképzésben. A tanulók személyiségének és emberi méltóságának tiszteletben tartása. A harmonikus személyiségfejlődés a testi és lelki egészséget egyaránt magában foglalja. Az iskolában minden tanulónak esélyt kell kapnia szociokultúrális hátrányainak leküzdésére. Ehhez hatékony felzárkóztató munkára van szükség. A kiemelkedő képességű tanulók kapjanak lehetőséget tehetségük kibontakoztatására. A tanuló egyéni fejlődési üteméhez való igazodás. Nyitottság: a piac és a gazdasági környezet igényeit figyelembe venni a képzés tartalmában és az iskola fejlesztésében. A tanuló minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez. Az iskola biztosítja az ismeretek, a vallási ill. világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését, továbbá megvalósítja az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség biztosítása elvét, kerüli a hátrányos megkülönböztetést. A világban való eligazodás feltételezi legalább egy idegen nyelv elsajátítását. Iskolánk az angol vagy a német nyelv elsajátítását biztosítja tanulóinak. Törekedni az iskola életében a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között. A tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése. Az általános társadalmi modernizáció és az életmód átalakulása megkívánja a tanulók alapkészségeinek fejlesztését és a számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltség nyújtását. A humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre nevelés. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen. Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét.

14 13 Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várnunk el tőlük. Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére a tanulmányi munkában és életének egyéb problémáiban. Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció és viselkedés elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására. A megfelelő továbbtanulási irány, illetve életpálya kiválasztása reális önismeret és életszemlélet kialakítását feltételezi. Tanulóinkat a jelenlegi beiskolázási körzetből várjuk. Vállaljuk - az iskola szakmai profiljának keretei között - a gyengébbek felzárkóztatását, hogy esélyt adunk a szociokultúrális hátrányok leküzdésére, és az átlag feletti képességűek tehetséggondozását is. Törekvésünk, hogy megláttassuk és meglássuk, illetve továbbfejlesszük minden tanulóban személyiségének saját értékeit. Célunk, hogy elsősorban személyes példamutatással - neveljük tanulóinkat toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. 1.2 PEDAGÓGIAI CÉLOK Iskolánkban A nevelés tartalma mindig a társadalmi életre való felkészítés, a korszerű, tudományos alapokon nyugvó, tovább építhető ismeretanyag közvetítése, melyben figyelembe kell venni az adott közösség képességeit, életkori sajátosságait, a szűkebb társadalmi környezetet, továbbá a szülők igényeit és a tanuló elképzeléseit. Az oktatás tartalmát a korszerű, elsősorban a tanuló képességeit fejlesztő tananyag mellett az általános emberi és nemzeti értékek elfogadtatása, átadása alkotja. A tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, tovább építhető alapműveltséget nyújt. Az iskola oktató tevékenységének célját a tanulói személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Pedagógusaink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében az alábbi nevelési és oktatási célokat valósítjuk meg.

15 a. Nevelési célok 14 A szakemberektől elvárt emberi tulajdonságok kialakítása: állóképesség, kiegyensúlyozottság, alaposság, figyelem, kitartás, precizitás, a termelőeszközök használatának képessége, az előírások ismerete és az azokhoz való igazodás, érvelési képesség, idegennyelv-ismeret, információgyűjtés/információ feldolgozás képessége, kultúrák közötti különbségek észrevétele, munkafegyelem, megbízhatóság, felelősségtudat, önállóság, kreativitás, nyitottság, fogékonyság a változásokra, az önképzés igénye. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az önálló tanulás képességeinek kialakítására. Az egyetemes emberi értékek közvetítése, mint becsületesség, tisztesség, megbízhatóság, segítőkészség, empátia stb. A másság elfogadására nevelés. Tanulóközösségeink váljanak az emberekkel és a különböző világnézeti alapállásokkal szembeni tolerancia gyakorlótereivé. Az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása. Az egészséges életmódra nevelés. Az egészségmegőrzés fontosságának felismertetése. Az egészséges és kulturált életmód és a testmozgás iránti igény felkeltése. A környezettudatos magatartás és életvitel, a környezet értékei iránti felelős magatartás és a környezetvédelem iránti igény kialakítása. A harmonikus életvitelt megalapozó szokások, kommunikációs készségek kialakítása. Tanulói felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, önfejlesztő képesség, kitartás, szorgalom, kreatívitás). Az önismeret fejlesztése, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). A mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek, a kulturált viselkedési normák kialakítása (udvariasság, figyelmesség, tolerancia, együttműködési képesség, stb.). A család tisztelete. A szülőföld megismerése, szeretete, megóvása. Törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre. Segítsük diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, felismerni, megelőzni a rosszat. Kiemelkedő helyet kap a személyiségfejlesztés, a kommunikáció és a viselkedéskultúra fejlesztése. A tanulók ismerjék meg a demokratikus társadalom értékeit, az állampolgári jogokat és kötelességeket. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség- és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó,

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

IMRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

IMRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT IMRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK: 1. Bevezető... 4 2. Iskolánk testületének pedagógiai hitvallása... 5 3. Az intézmény működésének törvényes feltételei... 7 4. Az

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010 Intézményi Minőségirányítási Program

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

GÖRGETEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÖRGETEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖRGETEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. Tartalomjegyzék I. ISKOLÁNKRÓL... 3 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 2. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK... 4 3. AZ ISKOLÁBAN

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben...

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 A./NEVELÉSI PROGRAM...7 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...7 II. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...9 III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 MÁRCIUS 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 5 A) ÁLTALÁSOS ISKOLA... 7 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 I/1. Pedagógiai

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben