Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V. 2008.06.30."

Átírás

1 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az SzMSz célja Az SzMSz személyi hatálya Az SzMSz tárgyi hatálya Az SzMSz szabályozási elvei Az SzMSz érvényessége és időbeli hatálya Az SzMSz módosítása, felülvizsgálata 6 II. AZ INTÉZMÉNY EGYES ÁLLAMHÁZTARTÁSI ADATAI Az alapító okirat adatai Állami feladatként ellátott alaptevékenység Kiegészítő tevékenység Az alaptevékenységet és a kiegészítő tevékenységet meghatározó fontosabb jogszabályok Vállalkozási feladatok Gazdálkodó szervezetben való részvétel A tevékenység forrásai Feladat- és teljesítménymutatók Szakfeladatok Az intézményegységek Az intézmény székhelye és telephelyei Az intézmény számlaszáma Az intézményhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek FEUVE-rendszer Belső ellenőrzés 12 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI Az intézmény szervezeti egységei Igazgatóság Gazdasági Hivatal Intézményegységek Az organogram A szervezeti egységek kapcsolattartása Az intézmény vezetése Igazgató Gazdasági vezető Intézményegység-vezető Gyakorlati oktatásvezető Műszaki vezető Belső ellenőr A vezetők kapcsolattartása Az intézmény képviselete Igazgatótanács Szakmai tanácsadó testület Minőségirányítási csoport Az intézmény közösségei Nevelőtestület Intézményi munkabizottság Szakmai munkaközösség Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Szülői szervezet 26 2

3 Tanulóközösség Diákkör Diákönkormányzat Diákközgyűlés Dolgozói szervezetek Az intézmény működési rendje Foglalkoztatottak munkarendje A tanulók fogadásának (nyitva tartás) rendje A vezetők benntartózkodásának rendje Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Belépés és benntartózkodás rendje az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek esetén Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Intézményi védő, óvó előírások Reklámtevékenység A működés nyilvánossága Tanórán kívüli közösségi tevékenységek Tanórán kívüli foglalkozások Mindennapos testedzés Ünnepélyek, megemlékezések rendje Hagyományápolás Tanórán kívüli egyéb tevékenységek Könyvtár és könyvtárhasználat Tankönyvellátás Az intézmény külső kapcsolatrendszere Kapcsolat a fenntartóval Gyermek- és ifjúságvédelem, kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás, kapcsolat az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval Kapcsolat más szervezetekkel, személyekkel 43 IV. AZ EGYES INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Az intézményegység egyes közösségeire vonatkozó különös szabályok Az intézményegység működési rendjére vonatkozó különös szabályok Tanórán kívüli közösségi tevékenységek Tanórán kívüli egyéb tevékenységek Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Az intézményegység egyes közösségeire vonatkozó különös szabályok Az intézményegység működési rendjére vonatkozó különös szabályok Tanórán kívüli közösségi tevékenységek Tanórán kívüli egyéb tevékenységek Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskola Az intézményegység egyes közösségeire vonatkozó különös szabályok Az intézményegység működési rendjére vonatkozó különös szabályok Felnőttoktatásra vonatkozó szabályok Tanórán kívüli közösségi tevékenységek Tanórán kívüli egyéb tevékenységek Széchenyivárosi Kollégium Az intézményegység egyes közösségeire vonatkozó különös szabályok Az intézményegység működési rendjére vonatkozó különös szabályok Tanórán kívüli tevékenységek Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskola Az intézményegység egyes közösségeire vonatkozó különös szabályok Az intézményegység működési rendjére vonatkozó különös szabályok Felnőttoktatásra vonatkozó szabályok 63 3

4 Tanórán kívüli közösségi tevékenységek Tanórán kívüli egyéb tevékenységek Németh László Általános Iskola és Gimnázium Az intézményegység egyes közösségeire vonatkozó különös szabályok Az intézményegység működési rendjére vonatkozó különös szabályok Felnőttoktatásra vonatkozó szabályok Tanórán kívüli közösségi tevékenységek 68 V. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Tanuló díjazására vonatkozó szabályok Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei Teljesítménypótlék meghatározásának elvei Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közalkalmazottak Átmeneti rendelkezések Az SzMSz mellékletei Az SzMSz elfogadására vonatkozó adatok 72 4

5 A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) által, többcélú közös igazgatású közoktatási intézményként alapított Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium (továbbiakban: intézmény) nevelőtestülete, a Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SzMsz) az alábbiak szerint fogadja el. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az SzMSz célja Az SzMSz célja az intézmény szervezeti és működési rendjével összefüggő kérdések szabályozása a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően; az alapító és fenntartó által meghatározottak szerint; az intézményegységek szervezeti és szakmai önállóságát, valamint hagyományait tiszteletben tartva, ugyanakkor együttműködésüket és tevékenységük összehangolását elősegítve, ösztönözve Az SzMSz személyi hatálya Az SzMSz személyi hatálya kiterjed az intézmény o vezetőire, o foglalkoztatottjaira, a foglalkoztatás alapjául szolgáló közalkalmazotti vagy polgári jogi jogviszonytól függetlenül, o tanulóira és felnőttképzési tevékenységének résztvevőire, o szervezeti egységeire, közösségeire. Az intézménnyel más jogviszonyban álló személyekre és szervezetekre, valamint az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyekre az SzMSz hatálya csak kifejezett rendelkezés esetén terjed ki Az SzMSz tárgyi hatálya Az SzMSz-ben azokat a tárgyköröket kell szabályozni, melyeket a mindenkor hatályos különösen is az államháztartási és a közoktatásra vonatkozó jogszabályok az SzMSz szabályozási körébe utalnak. Az SzMSz-ben olyan tárgyköröket is lehet szabályozni, melyeket a hatályos jogszabályok nem írnak elő kötelező jelleggel, de az intézmény szervezeti és működési rendje szempontjából jelentőséggel bírnak Az SzMSz szabályozási elvei Az SzMSz-ben kerülni kell a hatályos jogszabályok normaszövegének idézését, valamint a párhuzamos szabályozást. Az SzMSz szövegezésében törekedni kell a normaszöveg megfelelő adaptációjára, a jogharmonizációra, a szöveg koherenciájának és közérthetőségének érvényesülésére. Az SzMSz III. részében kell szabályozni az intézmény egészében érvényesülő szervezeti és működési szabályokat, míg a IV. részben az egyes intézményegységekben érvényesülő különös szabályokat. Az SzMSz mellékleteként kell szabályozni azokat a tárgyköröket és eljárásrendeket, melyeket a jogszabályok az SzMSz mellékleteként írnak elő. Az SzMSz mellékleteként lehet szabályozni, az SzMSz-ben lévő egyes tárgykörök és eljárásrendek végrehajtására vonatkozó kérdéseket. 5

6 Az SzMSz ideértve annak mellékletét is nem lehet ellentétes jogszabállyal, az alapító és fenntartó határozatával. A melléklet nem lehet ellenétes az SzMSz-szel. Az ellentétes rendelkezés nem alkalmazható Az SzMSz érvényessége és időbeli hatálya Az SzMSz érvényességéhez a jogszabályokban meghatározott szervezetek, közösségek véleményezési jogának gyakorlása, illetve egyetértése, továbbá a fenntartó jóváhagyása szükséges. Az SzMSz, a fenntartó jóváhagyását követő napon lép hatályba azzal, hogy a SzMSz elfogadásával kapcsolatos rendelkezések már július 1-jétől alkalmazásra kerülnek Az SzMSz módosítása, felülvizsgálata Az SzMSz módosításakor az elfogadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az SzMSz azon rendelkezései, melyek jogszabály, vagy az alapító okirat tételes rendelkezésével egyezőek, a tételes rendelkezés módosítása esetén automatikusan módosulnak. Az SzMSz azon rendelkezéseit, melyek jogszabályon, az alapító okiraton, vagy a fenntartó más határozatán alapulnak, ezek módosítását követően haladéktalanul módosítani kell. Az SzMSz-t folyamatosan felül kell vizsgálni, egyrészt a jogszabályokkal, az alapító okirattal, valamint a fenntartó határozataival való összhang, másrészt a gyakorlati érvényesülés szempontjából. A felülvizsgálat eredményétől függően szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal aktualizálni kell a szöveget. 6

7 II. AZ INTÉZMÉNY EGYES ÁLLAMHÁZTARTÁSI ADATAI 2.1. Az alapító okirat adatai Az alapító okirat kelte: Az alapító okirat száma: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 63/2008 (II.28.) KH. számú határozata 2.2. Állami feladatként ellátott alaptevékenység o A jóváhagyott pedagógiai program alapján: nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás, nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás, nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás, általános iskolai, gimnáziumi felnőttoktatás, felnőttoktatás, vizsgáztatás, felnőttképzés, vizsgáztatás, kollégium működtetése. o Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, valamint beszéd-, látás-, hallás és mozgássérült, továbbá a szakértői javaslat alapján integrálható autista tanulók integrált oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével. o Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók oktatása. o Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás. o Nappali rendszerű oktatásban résztvevő középiskolai tanulók kollégiumi ellátása. o Könnyített testnevelés (gyógytestnevelés). o Felzárkóztató oktatás. / Kt (8) szerint / o Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás. o Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás. o Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás. o Iskolai könyvtári tevékenység. o Tanulók tankönyvellátása. o Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás. A felnőttoktatás esti és levelező tagozaton kerül megszervezésre, az arra kijelölt intézményegységekben Kiegészítő tevékenység o Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás o Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végzett kiegészítő tevékenységből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének 7

8 figyelembevétele mellett. A kiegészítő tevékenységgel kapcsolatos szerződéskötés rendjét a gazdálkodási szabályzat tartalmazza Az alaptevékenységet és a kiegészítő tevékenységet meghatározó fontosabb jogszabályok A közoktatásra vonatkozó fontosabb jogszabályok: o évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről o évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról o évi LXXIX. törvény a közoktatásról o évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól o évi 11. törvényerejű rendelet az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről o 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről o 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról o 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról o 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról o 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról o 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról o 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról o 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben o 22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról o 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról o 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról o 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről o 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről o 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról o 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről o 17/2007. (III. 14.) OKM rendelet a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól o 14/2006. (IV. 3.) OM rendelet a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről o 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról o 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról o 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről o 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 8

9 o 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről o 19/2002. (V. 8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről o 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről o 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról o 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról o 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről A szakképzésre vonatkozó fontosabb jogszabályok: o évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról o évi LXXIX. törvény a közoktatásról o évi LXXVI. törvény a szakképzésről o 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről o 27/1996. (X. 4.) FM rendelet a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról o 8/2008. (I. 23.) FVM r. A földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról o 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről o 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről o 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről o 36/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról o 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról o 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről o 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről o 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról o 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről o 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről o 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A felnőttképzésre vonatkozó fontosabb jogszabályok: o évi CI. törvény a felnőttképzésről o 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól o 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről o 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól o 1/2005. (I. 19.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról o 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól o 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól 9

10 2.5. Vállalkozási feladatok Vállalkozási tevékenység az alapító okiratban meghatározott feladatkörökben, az ott megjelölt keretek között folytatható azzal, hogy a bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási szerződéskötés rendjét a gazdálkodási szabályzat tartalmazza Gazdálkodó szervezetben való részvétel A gazdálkodó szervezetben való részvétel nem lehetséges A tevékenység forrásai Az alaptevékenység forrásai: költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek, saját bevételek A kiegészítő tevékenység forrásai: saját bevételek 2.8. Feladat- és teljesítménymutatók Az egyes tevékenységekhez (szakfeladatokhoz) tartozó feladat- és teljesítménymutatókat amennyiben az adott tevékenység viszonylatában az értelmezhető a mindenkori államháztartási és statisztikai előírások határozzák meg. Az oktatási tevékenységhez kapcsolódó jellemző feladatmutató az oktatásban, képzésben résztvevők létszáma, más szolgáltatások esetén a szolgáltatást igénybevevők száma Szakfeladatok o Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás o Egyéb szálláshely szolgáltatás o Iskolai intézményi közétkeztetés o Kollégiumi intézményi közétkeztetés o Munkahelyi vendéglátás o Intézményi vagyon működtetése o Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás o Szakközépiskolai felnőttoktatás o Szakiskolai felnőttoktatás o Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás o Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás o Felsőfokú akkreditált szakképzés o Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás o Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás o Diáksport Az intézményegységek 10

11 o Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája (6000 Kecskemét, Katona J. tér. 4.) o Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája (6000 Kecskemét, Nyíri út 32.) o Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája (6000 Kecskemét, Nyíri út 73.) o Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma (6000 Kecskemét, Nyíri út 73.) o Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskolája (6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.) o Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Németh László Általános Iskola és Gimnáziuma (6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.) Az intézmény székhelye és telephelyei Az intézmény székhelye: o 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. (kecskeméti 2506/2 hrsz.) Az intézmény telephelyei: o 6000 Kecskemét, Katona József tér 4. (kecskeméti 481. hrsz.) o 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. (kecskeméti 2506/2 hrsz.) o 6000 Kecskemét, Nyíri út 73. (kecskeméti 10576/26 hrsz.) o 6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9. (kecskeméti 3694/3 hrsz.) o 6000 Kecskemét, Búzakalász u. 20. (kecskeméti 0794/10, 0794/34 hrsz.) o Kecskeméti 075/4 hrsz. o Kecskeméti 0798/1 hrsz Az intézmény számlaszáma Az intézmény számlaszáma: OTP Bank Nyrt Az intézményhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek Az intézményhez nincsenek részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek hozzárendelve A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek nem kerültek meghatározásra FEUVE-rendszer Az intézményben, a gazdálkodás folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságira tekintettel Folyamatba Épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE-rendszer) működik. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az SzMSz melléklete tartalmazza, melyet az igazgató készít el. 11

12 2.16. Belső ellenőrzés Az intézmény 1 fő belső ellenőr teljes munkaidős foglalkoztatásával teljesíti belső ellenőrzési kötelezettségét, ideértve a vonatkozó jogszabály szerint a belső ellenőrzési vezető részére meghatározott feladatok ellátását is. 12

13 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI 3.1. Az intézmény szervezeti egységei Igazgatóság Az Igazgatóság az intézmény egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező igazgatási szervezeti egység. Az Igazgatóság feladata: o az igazgató munkájához kapcsolódó igazgatási és ügyviteli feladatok ellátása, ideértve különösen is az irányítással, a képviselettel, a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatokat, o az Igazgatótanács, a Szakmai tanácsadó testület, a Minőségirányítási csoport és az intézményi nevelőtestület munkájával kapcsolatos előkészítő és szervező feladatok ellátása, o az intézmény egészére vonatkozó oktatásszervezési, oktatási statisztikai és más adatszolgáltatási feladatok ellátása, o az alap- és kiegészítő tevékenység összehangolásának elősegítése, o a felnőttképzési tevékenység koordinációja, o a gyakorlati oktatás koordinációja, o a belső ellenőri tevékenység ellátáshoz szükséges feltételek biztosítása, o a minőségirányítással kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, o az intézményegységek között információáramlás elősegítése. Az Igazgatóság vezetője: az igazgató Gazdasági Hivatal A Gazdasági Hivatal, gazdasági vonatkozásban az intézmény egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező szervezeti egység. A Gazdasági Hivatal feladata: o a tervezéssel, az előirányzatok felhasználásával összefüggő feladatok ellátása, o az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással kapcsolatos feladatok ellátása, o a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása, o a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, ide nem értve azonban a munkáltatói jogkörben történő döntéshozatalt, o a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátása, o adatszolgáltatás, o pályázatok nyilvántartása, elszámolása, közreműködés a pályázati költségvetés elkészítésében, o informatikai és rendszergazda feladatok ellátása. A Gazdasági Hivatal vezetője: a gazdasági vezető. A Gazdasági Hivatal felépítése: o Számviteli és pénzügyi csoport, mely ellátja a számviteli és pénzügyi feladatokat, a vonatkozó tervezési, nyilvántartási és adminisztratív feladatokkal együtt. 13

14 o Munkaügyi csoport, mely ellátja a munkaügyi nyilvántartások vezetésével, adminisztrációjával, a munkaköri és vezetői pályázatok lebonyolításával és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. o Műszaki csoport, mely ellátja az üzemeltetéssel, fenntartással, rendészeti tevékenységgel, vagyonhasznosítással, beruházásokkal és közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat. o Informatikai Csoport: ellátja az Iskola informatikai és rendszergazda feladatait. A Gazdasági Hivatal ügyrendjét a gazdasági vezető készíti el, melyben részletesen szabályozni kell a szervezeti egységek feladatait, a feladatok ellátásért felelős személyek megnevezésével, a vezetők és a beosztottak feladat-, hatás- és jogkörét Intézményegységek Az intézményegységek az intézmény alapvető, szervezeti és szakmai tekintetben önálló oktatásinevelési szervezeti egységei. Az intézményegységek feladata: o az intézmény alaptevékenységének és kiegészítő tevékenységének ellátása, o az intézményegységre kiterjedő hatáskörrel az igazgatási és ügyviteli, oktatásszervezési, statisztikai és más adatszolgáltatási feladatok ellátása. Az intézményegység vezetője: az intézményegység-vezető Az organogram Az intézmény szervezeti felépítését, valamint belső kapcsolatrendszerét organogram szemlélteti A szervezeti egységek kapcsolattartása Az előzőekben felsorolt szervezeti egységek vezetőiken, illetve a vezetők által erre feljogosított személyeken keresztül tartanak hivatalos kapcsolatot egymással. A kapcsolattartás írásban történik, melybe beleértendő az elektronikus levelezés és a faxváltás is Az intézmény vezetése Igazgató Az Intézmény egyszemélyi felelős vezetője, törvényes képviselője és a munkáltatói jogok gyakorlója az igazgató. Az igazgató felelős: o az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, o a jogszabályok és a fenntartó előírásainak intézményi szintű érvényesüléséért, végrehajtásáért, o az intézmény pedagógiai munkájáért, o az intézmény felnőttképzési tevékenységéért, 14

15 o az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működéséért, o a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok intézményi szintű megszervezéséért és ellátásáért, o a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek intézményi szintű megteremtéséért, o a tanuló- és gyermekbaleset intézményi szintű megelőzéséért, o a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának intézményi szintű megszervezéséért. Az igazgató hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, melyeket jogszabály, vagy szabályzat nem utal más személy, vagy szervezeti egység hatáskörébe. Az igazgató feladatkörébe tartozik különösen: o az Igazgatótanács vezetése, az Igazgatótanács jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, o az intézményi nevelőtestület vezetése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, o a nevelő és oktató munka intézményi irányítása és ellenőrzése, o a felnőttképzési tevékenység intézményi irányítása és ellenőrzése, o intézményi szabályzatok elkészítése, előkészítése, o a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, o az intézményi szülői szervezettel, diákönkormányzattal és az intézményi dolgozói szervezetekkel való együttműködés, o az intézmény egészét érintő külső kapcsolatrendszer fenntartása, ápolása, o rendkívüli szünet elrendelése az intézmény egészében, vagy meghatározott intézményegységében, ha annak törvényi feltételei fennállnak, o a gyermek- és ifjúságvédelmi munka intézményi irányítása, o a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység intézményi irányítása. Az igazgató, irányítási jogkörében eljárva betartja a jogszabályokban foglaltakat és a fenntartó előírásait, épít az intézmény más vezetőinek, vezető testületeinek, közösségeinek véleményére. Az igazgató, irányítási jogkörében eljárva, az intézményre kiterjedő hatállyal utasítást adhat ki. Az irányítási jogok közül az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatótanács vezetése, valamint az intézményre kiterjedő hatályú utasítás kiadása. Az igazgató, képviseleti jogkörében eljárva, az intézmény nevében jognyilatkozatot tesz, jogokat szerez, kötelezettségeket vállal. A képviseleti jog, esetenként, illetve az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházható. A képviseleti jog átruházása alapulhat az SzMSz tételes rendelkezésén, vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazáson. Az átruházott képviseleti jog nem ruházható tovább. Az intézményben a jogszabályban meghatározott esetek kivételével az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogkör gyakorlása során betartja a jogszabályokban előírt tájékoztatási, egyeztetési, véleményeztetési, valamint az arra feljogosítottak jóváhagyási, egyetértési jogának gyakorlásával összefüggő kötelezettségeit. A munkáltatói jogkör, az SzMSz tételes rendelkezése alapján megosztható, kivéve az igazgató kizárólagos hatáskörében fenntartott jogokat, melyek a következők: o közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, o vezetői megbízás kiadása és megszüntetése, o a további jogviszony létesítésével, a fegyelmi eljárással és a kártérítésre kötelezéssel kapcsolatos jogok, o vagyonnyilatkozatok őrzésével kapcsolatos, az őrzésre kötelezett törvény szerinti jogai. Az osztott munkáltatói jogkörben eljáró személy, ezen jogkörét nem ruházhatja tovább. 15

16 Az igazgató munkáját igazgató helyettes segíti. Az igazgatót, akadályoztatása esetén a kizárólagos hatáskörben fenntartott, illetve a gazdasági és pénzügyi jogkörbe tartozó ügyeket kivéve az igazgató helyettes helyettesíti. Amennyiben az igazgató helyettes is akadályoztatva van, úgy az igazgatót, az általa meghatározott sorrend szerinti intézményegység-vezető helyettesíti. Az igazgató, tartós távolléte esetén a gazdasági és pénzügyi jogkörbe tartozó ügyeket kivéve a kizárólagos hatáskörben fenntartott ügyekben is helyettesíthető. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Az igazgatót, a gazdasági és pénzügyi kérdésekben a gazdasági vezető helyettesíti Gazdasági vezető Az Intézmény gazdasági szervezetének (Gazdasági Hivatal) vezetője a gazdasági vezető. A gazdasági vezető az intézmény működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az igazgató helyettese, feladatait az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. A gazdasági vezető közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Gazdasági Hivatal tevékenységét, az igazgatónak fenntartott munkáltatói jogok kivételével osztott munkáltatói jogkört gyakorol a Gazdasági Hivatal közalkalmazottjai felett, gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait. Tevékenységéért a jogszabály szerinti felelősséggel tartozik. A gazdasági vezető, irányítási jogkörében eljárva, a gazdasági jellegű tárgykörökben, az intézményre kiterjedő hatállyal, utasítást adhat ki. A gazdasági vezető ellenjegyzi az intézményt terhelő gazdasági kihatású kötelezettségvállalást, követelés előírást, intézkedést. A gazdasági vezető jogosult arra, hogy kötelezettségvállalás ellenjegyzésére kijelöljön jogszabály szerinti képesítéssel rendelkező más személyt is. A kijelölés meghatározott időtartamra, vagy visszavonásig szólhat. A kijelölésben meg kell határozni az ellenjegyzés felső értékhatárát. A kijelölésről értesíteni kell az igazgatót és az intézményegységvezetőket. A gazdasági vezetőt, feladatainak ellátásában gazdasági vezető-helyettes segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti Intézményegység-vezető Az intézményegység munkáját az intézményegység-vezető irányítja. Az intézményegység-vezető felelős: o az intézményegység szakszerű és törvényes működéséért, o az intézményegység rendelkezésére álló költségvetési keretek közötti gazdálkodásáért, o a jogszabályok, a fenntartó, az igazgató és a gazdasági vezető előírásainak, utasításainak az intézményegységben való érvényesüléséért, végrehajtásáért, o az intézményegység pedagógiai munkájáért, o az intézményegységben az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási program működéséért, 16

17 o a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért az intézményegységben, o a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért az intézményegységben, o a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért az intézményegységben, o a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért az intézményegységben. Az intézményegység-vezető hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, melyeket az SzMSz nem utal az igazgató, vagy a gazdasági vezető hatáskörébe. Az intézményegység-vezető feladatkörébe tartozik különösen: o az intézményegység nevelőtestületének vezetése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, o a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése az intézményegységben, o a rendelkezésre álló költségvetési keret alapján az intézményegység működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről való gondoskodás, o tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése, o a szülői szervezettel, a diák közösségekkel, diákönkormányzattal és a dolgozói szervezetekkel való együttműködés, o az intézményegységet érintő külső kapcsolatrendszer fenntartása, ápolása, o ünnepélyek, megemlékezések méltó megszervezése, o a tankönyvellátás rendjének meghatározása az intézményegységben, o a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása az intézményegységben, o a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása az intézményegységben. Az intézményegység-vezető irányítási jogkörében eljárva betartja a jogszabályokban foglaltakat, a fenntartó, az igazgató és a gazdasági vezető előírásait, épít az intézmény és az intézményegység más vezetőinek, vezető testületeinek, közösségeinek véleményére. Az intézményegység-vezető, irányítási jogkörében eljárva, az intézményegységre kiterjedő hatállyal utasítást adhat ki. Az intézményegység-vezető képviseleti joggal rendelkezik az intézményegységet kizárólagosan érintő ügyekben, ideértve különösen is a tanügyi-igazgatási jogkört. Képviseleti jogát, az igazgatótól átruházott hatáskörként gyakorolja. Az intézményegység-vezető, az igazgatónak fenntartott munkáltatói jogok kivételével osztott munkáltatói jogkört gyakorol az intézményegység közalkalmazottjai felett. Az intézményegység-vezetőt, feladatainak ellátásában intézményegység-vezető helyettes segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti Gyakorlati oktatásvezető A gyakorlati oktatásvezető a szakképzési és a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó gyakorlati képzéssel kapcsolatos feladatokat látja el a saját intézményegységében és az igazgató által kijelölt (hozzárendelt) intézményegységben. A gyakorlati oktatásvezető feladatkörébe tartozik különösen: o irányítja és ellenőrzi az érintett intézményegységek gyakorlati oktatását, o felelős vezetője a szaktantermi és egyéb gyakorló helyeknek, o koordinálja a szakmai elméleti és gyakorlati oktatást, 17

18 o gondoskodik a gyakorlati képzés egészséges és biztonságos körülményeihez szükséges tárgyi feltétekről, a munkavédelmi előírások érvényesüléséről, o a gyakorlati képzéssel kapcsolatos bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási és ellenőrzési feladatok ellátása. A gyakorlati oktatásvezetőt, feladatainak ellátásában gyakorlati oktatásvezető helyettes segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti Műszaki vezető A műszaki vezető elsősorban a Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskola intézményegységhez kapcsolódóan ellátja a tanüzemi tevékenységhez tartozó feladatokat, másodsorban intézményi szinten is ellátja a műszaki vezető számára jogszabályban előírt feladatokat. A műszaki vezető főbb feladatai: o a szakoktatók tanüzemi munkájának a gyakorlati foglalkozások előkészítésének, lebonyolításának elősegítése, o a tanüzemi dolgozók, szakmunkások munkájának megszervezése, irányítása és ellenőrzése, o elkészíti a tangazdaság éves művelési és gazdálkodási tervét figyelembe véve a tantervi követelményeket, valamint a gyakorlási lehetőségeket is, o felelős a tervező, szervező tevékenységéért, a tangazdaságban folyó technológiai tervek betartásáért, az eredményes gazdálkodásért, o a gyakorlati oktatásvezető távollétében felelős a gyakorlati oktatás tantervi követelményeinek teljesítéséért, az iskolai műhely rendeltetésszerinti működéséért, o gondoskodik a termelt termények helyi közvetlen, illetve szerződéses értékesítéséről, bevételezéséről, kiadásáról, szakszerű tárolásáról, o elősegíti az intézményegység kapcsolatainak fejlesztését, bővítését, o rendszeres kapcsolatot tart a tanüzem érdekeit érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezetekkel, üzemekkel, üzletekkel Belső ellenőr A belső ellenőr közvetlenül az igazgatónak alárendelten ellátja a belső ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat A vezetők kapcsolattartása A vezetők intézményi szinten személyesen, illetve helyetteseiken keresztül tartanak hivatalos kapcsolatot egymással. A kapcsolattartás írásban történik, melybe beleértendő az elektronikus levelezés és a faxváltás is. A vezetők, a halasztást nem tűrő esetekben jogosultak a szóbeli kapcsolattartásra is egymással, az intézmény érdekinek figyelembe vételével, a későbbi dokumentálás kötelezettségével (pl. feljegyzés, emlékeztető, megkeresés formájában). Az intézmény egészét érintő kérdésekben a kapcsolattartás intézményesített testületi formája az Igazgatótanács. Az intézményegységet érintő kérdésekben az intézményegység-vezető és az intézményegység-vezető helyettes folyamatos, napi kapcsolatot tart egymással. 18

19 Az intézmény képviselete Az intézmény képviselete akként történik, hogy az igazgató, illetve az átruházott képviseleti jogkörben eljáró személy, az intézmény előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott neve alá, vagy fölé a nevét önállóan írja. Az intézményegység-vezető aláírása esetén az intézményegység nevét is fel kell tüntetni. Az intézmény által használt körbélyegző tartalmi elemei: o az intézmény neve, o Kecskemét felirat, o a Magyar Köztársaság címere, o a körbélyegző sorszáma. Az intézmény által használt normál bélyegző tartalmi elemei: o az intézmény neve, o az intézmény székhelye, o az intézmény adószáma, o az intézmény bankszámlaszáma, o a bélyegző sorszáma. Az intézményegység által használt körbélyegző tartalmi elemei: o az intézmény és intézményegység neve, o Kecskemét felirat, o a Magyar Köztársaság címere, o a körbélyegző sorszáma. Az intézményegység által használt normál bélyegző tartalmi elemei: o az intézmény és intézményegység neve, o az intézményegység címe, o az intézmény adószáma, o az intézmény bankszámlaszáma, o a bélyegző sorszáma. A bélyegzőhasználatra különösen is a kiadmányozásra, nyilvántartásra, tárolásra, használati jogosultságra, érvényességre vonatkozó szabályokat igazgatói utasítás határozza meg. Amennyiben a képviseleti jog gyakorlása gazdasági kihatású kötelezettségvállalással jár, úgy ahhoz az államháztartási szabályoknak, valamint a belső előírásoknak megfelelően ellenjegyzés is szükséges. A bankszámla feletti rendelkezésre két személy együttes aláírása szükséges Igazgatótanács Az Igazgatótanács az intézmény vezetését, az intézményegységek munkájának összehangolását segítő testület. Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik: o az éves munkaterv ütemezése, végrehajtásának összehangolása, o az intézményi nevelőtestület hatáskörébe tartozó előterjesztések elkészítése, illetve véleményezése, o intézményegység-vezetői megbízás kiadása és a megbízás visszavonása, o döntés a kereset-kiegészítésről az 5.2. pontban meghatározott személyek esetében, o szakmai fejlesztések kidolgozása a pedagógiai programmal összhangban, 19

20 o intézményi szakmai munkaközösség létrehozásának jóváhagyása, o javaslattétel a Szakmai tanácsadó testület tagjaira, o javaslattétel a Minőségirányítási csoport vezetőjének személyére, o intézményi szülői szervezet létrehozásának megállapítása, o aktuális intézményi feladatok ütemezése, végrehatásának összehangolása, o ünnepi rend meghatározása, o a közös rendezvények, események előkészítése, o ajánlások kidolgozása az intézményegységek munkájának összehangolása érdekében. Az Igazgatótanács javaslatot tehet, illetve véleményt nyilváníthat valamennyi, az intézmény szervezetét és működését érintő témakörben, aktuális kérdésben. Az Igazgatótanács tagjai az igazgató és az intézményegység-vezetők. A tagok, az Igazgatótanács ülésén szavazati joggal rendelkeznek. Az Igazgatótanács meghívottjai: o igazgató helyettes, o gazdasági vezető és helyettese, o gyakorlati oktatásvezető és helyettese, o műszaki vezető, o belső ellenőr, o közalkalmazotti tanács elnöke, o reprezentatív szakszervezet képviselője, o az Igazgatótanács ülésére, illetve az egyes napirendi pontokhoz az igazgató által meghívott személy. A meghívottak, az Igazgatótanács ülésén (napirendi pontjánál) tanácskozási joggal rendelkeznek. Az Igazgatótanács működése Az Igazgatótanács ülését szükség szerint, de negyedévenként legalább egy alkalommal össze kell hívni (rendes ülés). Nyolc napon belüli időpontra össze kell hívni az Igazgatótanács ülését, ha azt legalább három tag, a napirendi javaslat megnevezésével kéri (rendkívüli ülés). Az Igazgatótanács ülését az igazgató hívja össze. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, időpontját, napirendjét. A rendes ülésre szóló meghívót az ülés előtt legalább öt nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót az ülés előtt legalább három nappal korábban, írásban kell megküldeni a tagoknak és a meghívottaknak. Az Igazgatótanács meghívó megküldése nélkül rendkívüli ülést tarthat abban az esetben is, ha valamennyi tag jelen van, és az ülés megtartása ellen egyikük sem tiltakozik. Az Igazgatótanács ülését az igazgató, akadályoztatása, vagy felkérése esetén valamely másik tag vezeti (levezető). Az ülés megnyitása után a levezető megvizsgálja a határozatképességet. Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint a kétharmada jelen van. Az Igazgatótanács üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv rögzíti az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a jelenlévők nevét, valamint tartalmazza az ülés eseményeit, az elhangzottak tartalmi összefoglalását, a határozathozatalok eredményét és a határozatok szövegét. A jegyzőkönyvet a levezető, az adott ülésre felkért jegyzőkönyvvezető és a tagok közül felkért hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvből (pl. egyes határozatok szövegéről) kivonat is készíthető, melyet az igazgató, vagy a jegyzőkönyv-vezető hitelesít aláírásával. Az Igazgatótanács a személyi kérdések kivételével nyílt szavazási eljárásban hozza határozatait. A határozatban szükség esetén meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személyt, valamint a végrehajtás határidejét. A tagok igen, nem, tartózkodom nyilatkozattal szavaznak. A határozathozatalhoz a jelenlévő tagok több mint a felének egyetértése szükséges. Bármely tag kérheti, hogy a jegyzőkönyv név szerint is rögzítse szavazatát. 20

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ktj.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Bevezetés 8 1.1 A SZMSZ elkészítése 8 1.2 A SZMSZ feladatai 8 1.3 Az SZMSZ hatálya alá tartozók

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:...2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere...7 1.1.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

A HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL

A HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL A HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL /2011. Az előkészítésben közreműködött: Kovács János irodavezető Ludányi Brigitta közoktatási

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 01-0816-04 FAT akkreditációs lajstromszám: 0372 Tanúsítva MSZ EN ISO 9001:2009 szerint Az Egészségügyi Szakképző és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június30-i ülésének jegyzőkönyvéből 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Hunyadi

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-5/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 60/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozata egységes középiskola létrehozásáról:

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1./ Az intézmény neve és székhelye, telephelye: Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely,

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 240/2011. (XII.15.) számú határozata előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1. az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben