Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V. 2008.06.30."

Átírás

1 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az SzMSz célja Az SzMSz személyi hatálya Az SzMSz tárgyi hatálya Az SzMSz szabályozási elvei Az SzMSz érvényessége és időbeli hatálya Az SzMSz módosítása, felülvizsgálata 6 II. AZ INTÉZMÉNY EGYES ÁLLAMHÁZTARTÁSI ADATAI Az alapító okirat adatai Állami feladatként ellátott alaptevékenység Kiegészítő tevékenység Az alaptevékenységet és a kiegészítő tevékenységet meghatározó fontosabb jogszabályok Vállalkozási feladatok Gazdálkodó szervezetben való részvétel A tevékenység forrásai Feladat- és teljesítménymutatók Szakfeladatok Az intézményegységek Az intézmény székhelye és telephelyei Az intézmény számlaszáma Az intézményhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek FEUVE-rendszer Belső ellenőrzés 12 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI Az intézmény szervezeti egységei Igazgatóság Gazdasági Hivatal Intézményegységek Az organogram A szervezeti egységek kapcsolattartása Az intézmény vezetése Igazgató Gazdasági vezető Intézményegység-vezető Gyakorlati oktatásvezető Műszaki vezető Belső ellenőr A vezetők kapcsolattartása Az intézmény képviselete Igazgatótanács Szakmai tanácsadó testület Minőségirányítási csoport Az intézmény közösségei Nevelőtestület Intézményi munkabizottság Szakmai munkaközösség Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Szülői szervezet 26 2

3 Tanulóközösség Diákkör Diákönkormányzat Diákközgyűlés Dolgozói szervezetek Az intézmény működési rendje Foglalkoztatottak munkarendje A tanulók fogadásának (nyitva tartás) rendje A vezetők benntartózkodásának rendje Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Belépés és benntartózkodás rendje az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek esetén Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Intézményi védő, óvó előírások Reklámtevékenység A működés nyilvánossága Tanórán kívüli közösségi tevékenységek Tanórán kívüli foglalkozások Mindennapos testedzés Ünnepélyek, megemlékezések rendje Hagyományápolás Tanórán kívüli egyéb tevékenységek Könyvtár és könyvtárhasználat Tankönyvellátás Az intézmény külső kapcsolatrendszere Kapcsolat a fenntartóval Gyermek- és ifjúságvédelem, kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás, kapcsolat az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval Kapcsolat más szervezetekkel, személyekkel 43 IV. AZ EGYES INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Az intézményegység egyes közösségeire vonatkozó különös szabályok Az intézményegység működési rendjére vonatkozó különös szabályok Tanórán kívüli közösségi tevékenységek Tanórán kívüli egyéb tevékenységek Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Az intézményegység egyes közösségeire vonatkozó különös szabályok Az intézményegység működési rendjére vonatkozó különös szabályok Tanórán kívüli közösségi tevékenységek Tanórán kívüli egyéb tevékenységek Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskola Az intézményegység egyes közösségeire vonatkozó különös szabályok Az intézményegység működési rendjére vonatkozó különös szabályok Felnőttoktatásra vonatkozó szabályok Tanórán kívüli közösségi tevékenységek Tanórán kívüli egyéb tevékenységek Széchenyivárosi Kollégium Az intézményegység egyes közösségeire vonatkozó különös szabályok Az intézményegység működési rendjére vonatkozó különös szabályok Tanórán kívüli tevékenységek Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskola Az intézményegység egyes közösségeire vonatkozó különös szabályok Az intézményegység működési rendjére vonatkozó különös szabályok Felnőttoktatásra vonatkozó szabályok 63 3

4 Tanórán kívüli közösségi tevékenységek Tanórán kívüli egyéb tevékenységek Németh László Általános Iskola és Gimnázium Az intézményegység egyes közösségeire vonatkozó különös szabályok Az intézményegység működési rendjére vonatkozó különös szabályok Felnőttoktatásra vonatkozó szabályok Tanórán kívüli közösségi tevékenységek 68 V. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Tanuló díjazására vonatkozó szabályok Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei Teljesítménypótlék meghatározásának elvei Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közalkalmazottak Átmeneti rendelkezések Az SzMSz mellékletei Az SzMSz elfogadására vonatkozó adatok 72 4

5 A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) által, többcélú közös igazgatású közoktatási intézményként alapított Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium (továbbiakban: intézmény) nevelőtestülete, a Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SzMsz) az alábbiak szerint fogadja el. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az SzMSz célja Az SzMSz célja az intézmény szervezeti és működési rendjével összefüggő kérdések szabályozása a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően; az alapító és fenntartó által meghatározottak szerint; az intézményegységek szervezeti és szakmai önállóságát, valamint hagyományait tiszteletben tartva, ugyanakkor együttműködésüket és tevékenységük összehangolását elősegítve, ösztönözve Az SzMSz személyi hatálya Az SzMSz személyi hatálya kiterjed az intézmény o vezetőire, o foglalkoztatottjaira, a foglalkoztatás alapjául szolgáló közalkalmazotti vagy polgári jogi jogviszonytól függetlenül, o tanulóira és felnőttképzési tevékenységének résztvevőire, o szervezeti egységeire, közösségeire. Az intézménnyel más jogviszonyban álló személyekre és szervezetekre, valamint az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyekre az SzMSz hatálya csak kifejezett rendelkezés esetén terjed ki Az SzMSz tárgyi hatálya Az SzMSz-ben azokat a tárgyköröket kell szabályozni, melyeket a mindenkor hatályos különösen is az államháztartási és a közoktatásra vonatkozó jogszabályok az SzMSz szabályozási körébe utalnak. Az SzMSz-ben olyan tárgyköröket is lehet szabályozni, melyeket a hatályos jogszabályok nem írnak elő kötelező jelleggel, de az intézmény szervezeti és működési rendje szempontjából jelentőséggel bírnak Az SzMSz szabályozási elvei Az SzMSz-ben kerülni kell a hatályos jogszabályok normaszövegének idézését, valamint a párhuzamos szabályozást. Az SzMSz szövegezésében törekedni kell a normaszöveg megfelelő adaptációjára, a jogharmonizációra, a szöveg koherenciájának és közérthetőségének érvényesülésére. Az SzMSz III. részében kell szabályozni az intézmény egészében érvényesülő szervezeti és működési szabályokat, míg a IV. részben az egyes intézményegységekben érvényesülő különös szabályokat. Az SzMSz mellékleteként kell szabályozni azokat a tárgyköröket és eljárásrendeket, melyeket a jogszabályok az SzMSz mellékleteként írnak elő. Az SzMSz mellékleteként lehet szabályozni, az SzMSz-ben lévő egyes tárgykörök és eljárásrendek végrehajtására vonatkozó kérdéseket. 5

6 Az SzMSz ideértve annak mellékletét is nem lehet ellentétes jogszabállyal, az alapító és fenntartó határozatával. A melléklet nem lehet ellenétes az SzMSz-szel. Az ellentétes rendelkezés nem alkalmazható Az SzMSz érvényessége és időbeli hatálya Az SzMSz érvényességéhez a jogszabályokban meghatározott szervezetek, közösségek véleményezési jogának gyakorlása, illetve egyetértése, továbbá a fenntartó jóváhagyása szükséges. Az SzMSz, a fenntartó jóváhagyását követő napon lép hatályba azzal, hogy a SzMSz elfogadásával kapcsolatos rendelkezések már július 1-jétől alkalmazásra kerülnek Az SzMSz módosítása, felülvizsgálata Az SzMSz módosításakor az elfogadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az SzMSz azon rendelkezései, melyek jogszabály, vagy az alapító okirat tételes rendelkezésével egyezőek, a tételes rendelkezés módosítása esetén automatikusan módosulnak. Az SzMSz azon rendelkezéseit, melyek jogszabályon, az alapító okiraton, vagy a fenntartó más határozatán alapulnak, ezek módosítását követően haladéktalanul módosítani kell. Az SzMSz-t folyamatosan felül kell vizsgálni, egyrészt a jogszabályokkal, az alapító okirattal, valamint a fenntartó határozataival való összhang, másrészt a gyakorlati érvényesülés szempontjából. A felülvizsgálat eredményétől függően szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal aktualizálni kell a szöveget. 6

7 II. AZ INTÉZMÉNY EGYES ÁLLAMHÁZTARTÁSI ADATAI 2.1. Az alapító okirat adatai Az alapító okirat kelte: Az alapító okirat száma: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 63/2008 (II.28.) KH. számú határozata 2.2. Állami feladatként ellátott alaptevékenység o A jóváhagyott pedagógiai program alapján: nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás, nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás, nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás, általános iskolai, gimnáziumi felnőttoktatás, felnőttoktatás, vizsgáztatás, felnőttképzés, vizsgáztatás, kollégium működtetése. o Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, valamint beszéd-, látás-, hallás és mozgássérült, továbbá a szakértői javaslat alapján integrálható autista tanulók integrált oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével. o Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók oktatása. o Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás. o Nappali rendszerű oktatásban résztvevő középiskolai tanulók kollégiumi ellátása. o Könnyített testnevelés (gyógytestnevelés). o Felzárkóztató oktatás. / Kt (8) szerint / o Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás. o Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás. o Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás. o Iskolai könyvtári tevékenység. o Tanulók tankönyvellátása. o Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás. A felnőttoktatás esti és levelező tagozaton kerül megszervezésre, az arra kijelölt intézményegységekben Kiegészítő tevékenység o Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás o Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végzett kiegészítő tevékenységből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének 7

8 figyelembevétele mellett. A kiegészítő tevékenységgel kapcsolatos szerződéskötés rendjét a gazdálkodási szabályzat tartalmazza Az alaptevékenységet és a kiegészítő tevékenységet meghatározó fontosabb jogszabályok A közoktatásra vonatkozó fontosabb jogszabályok: o évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről o évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról o évi LXXIX. törvény a közoktatásról o évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól o évi 11. törvényerejű rendelet az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről o 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről o 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról o 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról o 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról o 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról o 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról o 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról o 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben o 22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról o 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról o 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról o 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről o 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről o 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról o 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről o 17/2007. (III. 14.) OKM rendelet a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól o 14/2006. (IV. 3.) OM rendelet a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről o 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról o 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról o 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről o 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 8

9 o 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről o 19/2002. (V. 8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről o 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről o 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról o 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról o 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről A szakképzésre vonatkozó fontosabb jogszabályok: o évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról o évi LXXIX. törvény a közoktatásról o évi LXXVI. törvény a szakképzésről o 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről o 27/1996. (X. 4.) FM rendelet a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról o 8/2008. (I. 23.) FVM r. A földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról o 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről o 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről o 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről o 36/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról o 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról o 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről o 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről o 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról o 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről o 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről o 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A felnőttképzésre vonatkozó fontosabb jogszabályok: o évi CI. törvény a felnőttképzésről o 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól o 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről o 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól o 1/2005. (I. 19.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról o 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól o 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól 9

10 2.5. Vállalkozási feladatok Vállalkozási tevékenység az alapító okiratban meghatározott feladatkörökben, az ott megjelölt keretek között folytatható azzal, hogy a bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási szerződéskötés rendjét a gazdálkodási szabályzat tartalmazza Gazdálkodó szervezetben való részvétel A gazdálkodó szervezetben való részvétel nem lehetséges A tevékenység forrásai Az alaptevékenység forrásai: költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek, saját bevételek A kiegészítő tevékenység forrásai: saját bevételek 2.8. Feladat- és teljesítménymutatók Az egyes tevékenységekhez (szakfeladatokhoz) tartozó feladat- és teljesítménymutatókat amennyiben az adott tevékenység viszonylatában az értelmezhető a mindenkori államháztartási és statisztikai előírások határozzák meg. Az oktatási tevékenységhez kapcsolódó jellemző feladatmutató az oktatásban, képzésben résztvevők létszáma, más szolgáltatások esetén a szolgáltatást igénybevevők száma Szakfeladatok o Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás o Egyéb szálláshely szolgáltatás o Iskolai intézményi közétkeztetés o Kollégiumi intézményi közétkeztetés o Munkahelyi vendéglátás o Intézményi vagyon működtetése o Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás o Szakközépiskolai felnőttoktatás o Szakiskolai felnőttoktatás o Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás o Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás o Felsőfokú akkreditált szakképzés o Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás o Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás o Diáksport Az intézményegységek 10

11 o Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája (6000 Kecskemét, Katona J. tér. 4.) o Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája (6000 Kecskemét, Nyíri út 32.) o Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája (6000 Kecskemét, Nyíri út 73.) o Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma (6000 Kecskemét, Nyíri út 73.) o Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskolája (6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.) o Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Németh László Általános Iskola és Gimnáziuma (6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.) Az intézmény székhelye és telephelyei Az intézmény székhelye: o 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. (kecskeméti 2506/2 hrsz.) Az intézmény telephelyei: o 6000 Kecskemét, Katona József tér 4. (kecskeméti 481. hrsz.) o 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. (kecskeméti 2506/2 hrsz.) o 6000 Kecskemét, Nyíri út 73. (kecskeméti 10576/26 hrsz.) o 6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9. (kecskeméti 3694/3 hrsz.) o 6000 Kecskemét, Búzakalász u. 20. (kecskeméti 0794/10, 0794/34 hrsz.) o Kecskeméti 075/4 hrsz. o Kecskeméti 0798/1 hrsz Az intézmény számlaszáma Az intézmény számlaszáma: OTP Bank Nyrt Az intézményhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek Az intézményhez nincsenek részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek hozzárendelve A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek nem kerültek meghatározásra FEUVE-rendszer Az intézményben, a gazdálkodás folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságira tekintettel Folyamatba Épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE-rendszer) működik. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az SzMSz melléklete tartalmazza, melyet az igazgató készít el. 11

12 2.16. Belső ellenőrzés Az intézmény 1 fő belső ellenőr teljes munkaidős foglalkoztatásával teljesíti belső ellenőrzési kötelezettségét, ideértve a vonatkozó jogszabály szerint a belső ellenőrzési vezető részére meghatározott feladatok ellátását is. 12

13 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI 3.1. Az intézmény szervezeti egységei Igazgatóság Az Igazgatóság az intézmény egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező igazgatási szervezeti egység. Az Igazgatóság feladata: o az igazgató munkájához kapcsolódó igazgatási és ügyviteli feladatok ellátása, ideértve különösen is az irányítással, a képviselettel, a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatokat, o az Igazgatótanács, a Szakmai tanácsadó testület, a Minőségirányítási csoport és az intézményi nevelőtestület munkájával kapcsolatos előkészítő és szervező feladatok ellátása, o az intézmény egészére vonatkozó oktatásszervezési, oktatási statisztikai és más adatszolgáltatási feladatok ellátása, o az alap- és kiegészítő tevékenység összehangolásának elősegítése, o a felnőttképzési tevékenység koordinációja, o a gyakorlati oktatás koordinációja, o a belső ellenőri tevékenység ellátáshoz szükséges feltételek biztosítása, o a minőségirányítással kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, o az intézményegységek között információáramlás elősegítése. Az Igazgatóság vezetője: az igazgató Gazdasági Hivatal A Gazdasági Hivatal, gazdasági vonatkozásban az intézmény egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező szervezeti egység. A Gazdasági Hivatal feladata: o a tervezéssel, az előirányzatok felhasználásával összefüggő feladatok ellátása, o az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással kapcsolatos feladatok ellátása, o a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása, o a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, ide nem értve azonban a munkáltatói jogkörben történő döntéshozatalt, o a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátása, o adatszolgáltatás, o pályázatok nyilvántartása, elszámolása, közreműködés a pályázati költségvetés elkészítésében, o informatikai és rendszergazda feladatok ellátása. A Gazdasági Hivatal vezetője: a gazdasági vezető. A Gazdasági Hivatal felépítése: o Számviteli és pénzügyi csoport, mely ellátja a számviteli és pénzügyi feladatokat, a vonatkozó tervezési, nyilvántartási és adminisztratív feladatokkal együtt. 13

14 o Munkaügyi csoport, mely ellátja a munkaügyi nyilvántartások vezetésével, adminisztrációjával, a munkaköri és vezetői pályázatok lebonyolításával és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. o Műszaki csoport, mely ellátja az üzemeltetéssel, fenntartással, rendészeti tevékenységgel, vagyonhasznosítással, beruházásokkal és közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat. o Informatikai Csoport: ellátja az Iskola informatikai és rendszergazda feladatait. A Gazdasági Hivatal ügyrendjét a gazdasági vezető készíti el, melyben részletesen szabályozni kell a szervezeti egységek feladatait, a feladatok ellátásért felelős személyek megnevezésével, a vezetők és a beosztottak feladat-, hatás- és jogkörét Intézményegységek Az intézményegységek az intézmény alapvető, szervezeti és szakmai tekintetben önálló oktatásinevelési szervezeti egységei. Az intézményegységek feladata: o az intézmény alaptevékenységének és kiegészítő tevékenységének ellátása, o az intézményegységre kiterjedő hatáskörrel az igazgatási és ügyviteli, oktatásszervezési, statisztikai és más adatszolgáltatási feladatok ellátása. Az intézményegység vezetője: az intézményegység-vezető Az organogram Az intézmény szervezeti felépítését, valamint belső kapcsolatrendszerét organogram szemlélteti A szervezeti egységek kapcsolattartása Az előzőekben felsorolt szervezeti egységek vezetőiken, illetve a vezetők által erre feljogosított személyeken keresztül tartanak hivatalos kapcsolatot egymással. A kapcsolattartás írásban történik, melybe beleértendő az elektronikus levelezés és a faxváltás is Az intézmény vezetése Igazgató Az Intézmény egyszemélyi felelős vezetője, törvényes képviselője és a munkáltatói jogok gyakorlója az igazgató. Az igazgató felelős: o az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, o a jogszabályok és a fenntartó előírásainak intézményi szintű érvényesüléséért, végrehajtásáért, o az intézmény pedagógiai munkájáért, o az intézmény felnőttképzési tevékenységéért, 14

15 o az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működéséért, o a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok intézményi szintű megszervezéséért és ellátásáért, o a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek intézményi szintű megteremtéséért, o a tanuló- és gyermekbaleset intézményi szintű megelőzéséért, o a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának intézményi szintű megszervezéséért. Az igazgató hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, melyeket jogszabály, vagy szabályzat nem utal más személy, vagy szervezeti egység hatáskörébe. Az igazgató feladatkörébe tartozik különösen: o az Igazgatótanács vezetése, az Igazgatótanács jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, o az intézményi nevelőtestület vezetése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, o a nevelő és oktató munka intézményi irányítása és ellenőrzése, o a felnőttképzési tevékenység intézményi irányítása és ellenőrzése, o intézményi szabályzatok elkészítése, előkészítése, o a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, o az intézményi szülői szervezettel, diákönkormányzattal és az intézményi dolgozói szervezetekkel való együttműködés, o az intézmény egészét érintő külső kapcsolatrendszer fenntartása, ápolása, o rendkívüli szünet elrendelése az intézmény egészében, vagy meghatározott intézményegységében, ha annak törvényi feltételei fennállnak, o a gyermek- és ifjúságvédelmi munka intézményi irányítása, o a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység intézményi irányítása. Az igazgató, irányítási jogkörében eljárva betartja a jogszabályokban foglaltakat és a fenntartó előírásait, épít az intézmény más vezetőinek, vezető testületeinek, közösségeinek véleményére. Az igazgató, irányítási jogkörében eljárva, az intézményre kiterjedő hatállyal utasítást adhat ki. Az irányítási jogok közül az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatótanács vezetése, valamint az intézményre kiterjedő hatályú utasítás kiadása. Az igazgató, képviseleti jogkörében eljárva, az intézmény nevében jognyilatkozatot tesz, jogokat szerez, kötelezettségeket vállal. A képviseleti jog, esetenként, illetve az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházható. A képviseleti jog átruházása alapulhat az SzMSz tételes rendelkezésén, vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazáson. Az átruházott képviseleti jog nem ruházható tovább. Az intézményben a jogszabályban meghatározott esetek kivételével az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogkör gyakorlása során betartja a jogszabályokban előírt tájékoztatási, egyeztetési, véleményeztetési, valamint az arra feljogosítottak jóváhagyási, egyetértési jogának gyakorlásával összefüggő kötelezettségeit. A munkáltatói jogkör, az SzMSz tételes rendelkezése alapján megosztható, kivéve az igazgató kizárólagos hatáskörében fenntartott jogokat, melyek a következők: o közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, o vezetői megbízás kiadása és megszüntetése, o a további jogviszony létesítésével, a fegyelmi eljárással és a kártérítésre kötelezéssel kapcsolatos jogok, o vagyonnyilatkozatok őrzésével kapcsolatos, az őrzésre kötelezett törvény szerinti jogai. Az osztott munkáltatói jogkörben eljáró személy, ezen jogkörét nem ruházhatja tovább. 15

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: Az intézmény szakalkalmazotti értekezlete 2010. október 27. napján. Jóváhagyta: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. Módosításokkal egybeszerkesztett SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, 2011. szeptember Készítette: Imre Zsolt igazgató

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Tomori Pál Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2011. 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május Fóti Népművészeti Szakközép-, 2013.május TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA...6 1.1) A célja...6 1.2.) Az alapfeladatokra vonatkozó jogszabályok:...6

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat KOSSUTH LAJOS ALTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA FÉNYESLITKE OM azonosító: 033481 Készítette: Nagy Ferencné 1 TARTALOMJEGYZÉK I Általános rendelkezések 6 II. 7 BEVEZETŐ 1. Az intézmény

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 titkarsag.hjg@enternet.hu OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tiszaföldvár,

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ)

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 59/520-648 OM azonosító: 201704 www.moricz-kujsz.sulinet.hu

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756 Szervezeti és Működési Szabályzat Újfehértó, 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 5 1.1. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

BUDAPEST. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november 17-i ülésén Érvényes: visszavonásig FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI

BUDAPEST. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november 17-i ülésén Érvényes: visszavonásig FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2010 Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november

Részletesebben

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései és hatálya II. III. IV. A Szervezeti

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

2007. Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Zánka

2007. Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Zánka Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 6 1. AZ SZMSZ CÉLJA...

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Módosítva: 2011. 1 Tartalom 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI,

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben