PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budafoki Herman. Ottó Általános Iskola szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budafoki Herman. Ottó Általános Iskola. 2014. szeptember"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM szeptember Budafoki Herman 1 Ottó Általános Iskola

2 Tartalom 1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE 6 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Az iskola adatai Az iskola rövid története Az iskola arculata Hagyományőrző program ÖKO program Erdei iskolák Herman Ottó Napok IKT-eszközök használata az oktatásban Projektoktatás Idegen nyelvek oktatása Tanórán kívüli tevékenységek Beszélgetőkör Önálló munka Szakkörök Ügyelet Sportfoglalkozások Különleges bánásmódot igénylő tanulók foglalkozásai Erkölcstan, hit- és erkölcstan oktatás Művészeti foglalkozások Udvari játékok Étkezés Könyvtári foglalkozások, könyvtárhasználat Hagyományos iskolai rendezvények Az iskola személyi feltételei Nevelőtestület Tanulóközösség Tárgyi feltételek Könyvtár 23 2

3 Informatika terem Tornaterem, sportudvar Technika-rajz, játszóház szaktanterem Természettudományi előadó AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A megfelelő tárgyi környezet biztosítása Az egészséges táplálkozási szokások kialakítása A lelki egészség fejlesztése A személyi higiénére való odafigyelés A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése Közlekedésbiztonsági ismeretek tanítása A balesetek megelőzése Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása Testi nevelés- és sporttevékenység Sport- és egészségnap A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok Az egyéb foglalkozások, programok közösségfejlesztő feladatai A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai A szabadidős tevékenységek közösségfejlesztő feladatai A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógus feladatai Az osztályfőnök feladatai Az osztályfőnök-helyettesek feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Különleges bánásmódot igénylő gyermekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység 49 3

4 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel kapcsolatos feladatok A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje A diákparlament A diákvezetőségi megbeszélés Az iskolagyűlés Az osztályközösség megbeszélései Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő együttműködési formák A szülők közösségét érintő együttműködési formák Kapcsolattartás az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanulók felvételének, átvételének szabályai AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE Az iskola tantárgyi rendszere A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása A fejlesztési területek nevelési célok által meghatározott feladatok Iskolánkban a kulcskompetenciák fejlesztésével kapcsolatos feladatok Mindennapos testnevelés Úszásoktatás Néptáncoktatás Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek, projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 106 4

5 4.10. Az otthoni és az iskolai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A környezeti nevelés általános alapelvei Az egészségnevelés általános alapelvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A magatartás értékelésének elvei A szorgalom értékelésének elvei A jutalmazás, elmarasztalás elvei A településen élő német nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag Az iskola pedagógiai programjának hatályba lépése A pedagógiai program nyilvánossága melléklet: Vizsgaszabályzat melléklet: Helyi tantervek 3. melléklet: A továbbhaladás feltételei 5

6 1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény hatályban lévő rendelkezései évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról Kormányrendeletek: A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Nemzeti Alaptanterv A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról Miniszteri rendeletek: Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Az emberi erőforrások miniszterének 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelete az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 6

7 intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról 51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről Az 51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet 1-7. melléklete Kerettantervek 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 7

8 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2.1. Az iskola adatai Az iskola elnevezése: Budafoki Herman Ottó Általános Iskola Székhelye: Bp. Pannónia u. 50. Az intézmény feladatellátásának helyszínei: Budapest, Pannónia u. 50. telefon: fax: Budapest, Dévény u. 62. telefon: és Internet cím: Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. Jogi státusz: Az intézmény január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) jogi személyiségű szervezeti egységeként működik. 8

9 2.2. Az iskola rövid története Iskolánk két épülete /Pannónia u. 50. és Dévény u. 62./ a XXII. kerület központja fölé emelkedő dombtetőn található. Többségében családi házas övezetben ill. két kisebb lakótelep közelében. Mindkét épület általános iskolai képzésnek ad helyet. A külső és belső rendezettség és felszereltség /bútorzat, taneszköz/ az átlagosnak megfelelő. A tanulók az iskola körzetéből jelentkeznek, de jellemző a más körzetből való beíratás is. A szülői közvélemény alapján iskolánk OTTHONOS légkört nyújtó, jól ALAPOZÓ és TEVÉKENYGAZDAG programot kínáló intézmény. A Pannónia utcai épület több mint 80 éve működik általános iskolai oktatás céljából. A kerület egyik legrégibb, jó hírnevű iskolája mind a mai napig ban egy felújítás kapcsán az akkori kerületi Tanács összevonta a közelben működő Dévény u-i Általános Iskolával. Indoka a gazdaságos működtetés, mivel az új iskola belépésével 1970-től a 100 %-os feltöltés a közelség miatt nem valósult meg. Ettől kezdve a Pannónia épületben az alsó tagozatos képzésre rendezkedtünk be. A 10 éves együttműködés kapcsán a távolság és a tagozati elkülönülés miatt sok mindenben /gazdasági és pedagógiai/ felerősödtek azok a hátránynövelő tényezők, amelyek az újra önállóvá válás gondolatát élesztgették. A rendszerváltás kapcsán az 1991/92-es tanévben újra megkért és engedélyezett önállóságot mindkét iskola megkapta. A Pannónia Utcai Általános Iskola től önálló gazdálkodói jogkört kért és kapott a képviselőtestülettől szeptembertől a felső tagozat kiépítését is engedélyezték. A két közeli iskola között egy 4 éves közmegegyezés alapján biztosítottnak látszott a 8 évfolyam kiépítése áprilisában / a Pannónia u. a 8. osztály előkészítése közben, a Dévényi az alsó tagozat kiépítése közben / ismét összevonták a két iskolát, így a megkezdett szerkezetépítés külön épülethez és iskolához kötöttsége hirtelen megváltozott. Jelenleg az alsó tagozat a Pannónia utcai épületben működik. 9

10 A Dévény utcai épület 1971-ben típusterv alapján épült, hivatalosan 8 osztályos általános iskolaként. Az akkori terveknek megfelelően tornaterem, előadó, konyha és tágas folyosói megoldással. Az U alakú épület egy zárt belső udvarral ill. egy elkülönülő sportudvarral még ma is korszerűnek minősíthető. 10 évig önálló általános iskolaként működve erős, jó hírnevű iskolájává vált a kerületnek tól 1991-ig felső tagozatos képzésre rendezkedett be. Az iskolaszerkezeti változások és a szabad iskolaválasztási jog a tanulólétszám csökkenését eredményezte től ismét önálló intézményként működve az alsó tagozat kiépítését 1994-től kezdte meg. A két iskolát 1996 áprilisában újból összevonták. Az összevont Pannónia Dévényi Utcai Általános Iskola neve 1999 szeptemberétől Herman Ottó Általános Iskola lett. A Pannónia u. 50. telephelyen az alsó tagozat, a Dévény u. 62. alatt a felső tagozat működik. Mindkét épületünk biztonságos, nyugodt környéken, jól megközelíthető helyen van. Tanulóink az iskolába gyalogosan és kerékpárral is járhatnak. Pedagógiai programunkban vállaljuk a biztos alapokat adó, tevékenykedtető, otthonos hangulatú és színes programokat nyújtó iskolai élet szervezését. A tevékenység-központúságon a cselekedtető és munkáltató módszerek alkalmazását értjük. Fő célunk olyan alapokat adni, amelyekre a későbbiekben jól lehet építeni. Kiemelt fejlesztési területünk: a kommunikációs készségek, a gondolkodás, a mozgás- és viselkedéskultúra megalapozása. Az angol és német nyelv oktatása kezdetben játékos módszerekkel, később az előírt tanrendnek megfelelően magas óraszámban folytatódik Az iskola arculata Iskolánk kiemelt programja a hagyományőrző és környezetvédő ÖKO program Hagyományőrző program A hagyományőrző program keretében megismertetjük a gyerekekkel a magyar nép kultúráját, szellemi és tárgyi hagyományát. Az oktatásban több tantárgy (ének, magyar, néptánc, technika, rajz, néprajz) keretén belül ismerkednek meg tanulóink a 10

11 népi kultúra egyes elemeivel. Megtanulhatják a népi kézművesség egyszerű technikáit. A naptári év jeles napjaihoz kapcsolódó népszokásjátékokat (kotyolás, betlehemes játék, regölés, újévi köszöntés, balázsjárás, gergelyjárás, zöldágjárás, pünkösdölés, stb.) tanulóink osztályról osztályra járva a régi koledáló hagyományoknak megfelelően adják elő, miközben megtapasztalják a közös felkészülés, előadás és élménynyújtás örömét. Célunk a hagyományok megőrzése a városi kultúrában és a hagyományok tiszteletére nevelés. Büszkék vagyunk a hagyományos játszóházi, kézműves foglalkozásainkra, ahol minden alkalommal felnőtt irányításával többféle tevékenység kipróbálásában: szövés-fonás, hímzés, fazekasság, gyöngyfűzés, fafaragás, sütés, játékkészítés természetes anyagokból, bőrművesség, népi gyermekjátékok megtanulásában vehetnek részt alsós és felsős tanítványaink. A foglalkozások során a tanuló kipróbálja önmagát, alkot, részt vesz a közösség munkájában, fejlődik kézügyessége, kreativitása. A felső tagozatos gyerekek a kézműves műhelyben már csak egy általuk választott - mesterség alapjait tanulják meg. Az elkészített munkáikból kiállítást szervezünk, és a gyerekek mesterlevelet kapnak. Nagyon népszerűek a szövésfonás, csipkeverés, fazekasság, fafaragás, gyerekjátékkészítés, mézesbábosság, gyöngyfűzés foglalkozásai. Az iskolai szintű játszóházban /húsvét, karácsony/ a gyerekek természetes anyagokból, hagyományos kézműves technikákkal munkadarabokat készítenek. Átélik az egyéni tárgykészítés sikerélményét, fejlődik a finom motorikus képességük. Az alsó tagozatos gyerekek már első osztálytól néptánc oktatásban részesülnek, ahol megismerkednek a magyar népzenével, tánckultúrával, a népi gyermekjátékokkal, mondókákkal. Igyekszünk minden évben népi zenekarokat meghívni, akik rendhagyó énekórát, táncházakat tartanak a gyerekeknek. Ilyenkor nemcsak egy-egy néprajzi tájegység zenéjét, táncát ismerhetik meg a gyerekek, hanem az ott élő emberek népköltészetét, viseletüket, hiedelmeiket, hangszereiket is. Olyan iskolai programokat szervezünk melyekkel az a célunk, hogy a hagyományaink iránti megbecsülést, tiszteletet és kedvet felébresszünk. Minden tanév elején megrendezzük a Szent Mihály-napi vásárt a kerületi Szent Mihály Napok nyitó rendezvényeként, ahol a szülők, gyerekek, pedagógusok 11

12 összefogásával igazi vásári forgatagban vehet részt minden érdeklődő. Lehet kézműveskedni, ki lehet próbálni a régi népi játékokat, aki vásárolni szeretne, válogathat a felnőtt és gyerek árusok szebbnél szebb portékáiból. A nagyközönség láthat gólyalábasokat, vásári bábjátékot. A múzeumi órák nagyban hozzájárulnak a tanítási órák tananyagának az elmélyítéséhez, a gyerekek kipróbálhatják a hagyományos életmódhoz kapcsolódó tevékenységeket. Az 5. osztályosokkal minden évben ellátogatunk a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, és a Néprajzi Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum rendszeres látogatói közé is tartozunk. A nyári kézműves táborhoz minden évben más helyszínt keresünk, mert célunk Magyarország természeti, társadalmi értékeinek, hagyományainak megismertetése ÖKO program A környezetvédő program keretében a szűkebb és tágabb környezet összefüggéseinek megismerését hangsúlyozzuk. Célunk olyan szemlélet kialakítása, amely a tanulók viselkedését környezetbaráttá teszi. Tagja vagyunk a Madárbarát Iskolahálózatnak. A Madárbarát iskola alprogram a madárvédelem mellett egyedülállóan jó lehetőségeket kínál az iskola környezeti nevelési programjának bővítésére, a szabadidő hasznos megszervezésére. Tanítványaink madárodúkat készítenek, az osztályok felelősek télen a madarak etetéséért. Az egész iskolaévet átfogó ÖKO programunk szolgálja a természet szeretetére való nevelést /víz világnapja, autómentes világnap, állatok világnapja, egészségügyi világnap, takarítási világnap, felvilágosító programok, rejtvények, vetélkedők, teadélutánok, túrák stb./. Az ökológiai nevelés érdekében tanulóink a helyi programokon ismerkednek meg szűkebb környezetükkel, Budafok és Budapest természeti adottságaival /Háros-sziget, a Duna budai partja, Tétényi-fennsík, a város víztárolója, a budai hegyek, kerületi séták stb./. Az iskolai akváriumban élő halak etetése, gondozása a megválasztott felelősök dolga. Nagy figyelmet fordítunk a szelektív hulladékgyűjtésre, a takarékos energiafelhasználásra. Iskolánk környezetét folyamatosan rendben tartjuk, amiben a gyerekek is segítenek szemétszedéssel, fák, virágok ültetésével, gondozásával. A felső tagozaton a tanulók a projektórák keretében foglalkoznak ökológiai kérdésekkel. A természettudományos tárgyak oktatásánál arra törekszünk, hogy 12

13 minél gyakorlatközelibb problémákkal találkozzanak a tanulók, végezzenek kísérleteket, megfigyeléseket, vegyenek részt terepgyakorlatokon ben elnyertük az örökös ÖKO iskola címet Erdei iskolák Ahhoz, hogy a felnövekvő generáció képes legyen a fenntartható fejlődés megvalósítására, olyan interaktív, képességfejlesztő pedagógiai módszerekkel kell az iskolában a tanulókat nevelni és oktatni, hogy cselekvőképes, környezettudatos polgárrá váljanak. A környezeti nevelés nemcsak a természettudományokkal foglalkozó tantárgyak feladata, hanem az erdei iskoláé is. Az erdei iskolák különböző helyszínei a környezeti feltételekhez való igazodást kívánják a tanulóktól, a tanulás forrása a tankönyv helyett maga a természet és a társadalmi környezet. Az erdei iskola olyan többnapos tanulásszervezési mód, amelynek során a tanulás a tanulók aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére épül. A tanulás folyamata tartalmilag szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése, és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció. Iskolánkban többéves hagyománya van az erdei iskolák megszervezésének. Általában a 3-6. évfolyamon visszük el tanítványainkat az ország különböző hagyományőrző, természeti kincsekben gazdag területeire az iskola profiljának megfelelően. A többi évfolyamon egynapos osztálykirándulásokat szerveznek az osztályfőnökök. Az erdei iskolák megszervezését komoly előkészítő munka előzi meg. Pedagógusaink a helyszínek és a foglalkozások kiválasztásában elsősorban a szakmai szempontokat veszik figyelembe. Azokban az osztályokban tudunk erdei iskolát szervezni, ahol a szülők többsége vállalja a táborozás költségeit. Az iskola alapítványa támogatást nyújt a rászoruló tanulóknak Herman Ottó Napok Minden tanév májusában, a Madarak és fák napjához kapcsolódva szervezzük meg az egy hétig tartó Herman Ottó Napokat. Már a tanév elejétől folyamatosan 13

14 szervezzük programjainkat, ami a májusi rendezvénysorozatban csúcsosodik ki. Év elején meghirdetjük azt a témát, amiben alaposabban elmélyülhetnek tanítványaink. Készítenek pályamunkákat, részt vesznek levelezőversenyben, iskolai csapatversenyben, kirándulásokon, múzeumi foglalkozásokon, teadélutánokon. Nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy iskolánk névadóját alaposan megismerjék a gyerekek. Tanítási órákon, versenyeken, filmvetítésen, interaktív faliújság segítségével járják végig Herman Ottó kiemelkedő életútjának, munkásságának legfontosabb állomásait. Születésének, halálának kerek évfordulóit nagyobb iskolai rendezvény megszervezésével ünnepeljük IKT - eszközök használata az oktatásban Iskolánkban fontos szerepet kap az informatikai eszközök használata. Folyamatos fejlesztéssel egyre szélesebb körben használjuk a technika kínálta lehetőségeket, alkalmazkodva ezzel korunk kihívásaihoz. Az IKT eszközök motivációs szerepük mellett színesítik a szemléltetést, ezáltal könnyebbé teszik a tanulási folyamatot. Az informatika oktatás heti 1 órában 5-8. osztályban szerepel a helyi tantervünkben. Célunk, hogy tanítványaink minél több tanórán, szakkörön ismerkedjenek a számítógépek nyújtotta lehetőségekkel óta használjuk az Intel cég által kifejlesztett CMPC készülékeket. Az eszköz szemléletesebbé tette az oktatást, nagyon sok lehetőséget adott a gyerekeknek egyéni és csoportos feladatmegoldásra, Power Point bemutatók, fogalomtérképek készítésére, kémiai és fizikai kísérletek szimulációjára stb. Az eszköz eredményesen használható a különböző óratípusokban és a különböző tanulásszervezési formákban. Kiválóan alkalmas a tanulók képességeinek megfelelő differenciált fejlesztésére. Ez a lehetőség az új pedagógiai szemléletnek is megfelel, hiszen a hagyományos tanár szerep helyett a pedagógus az órán passzívabb szerepet kap, a tanulók saját maguk fedezhetik fel a megtanulandó tananyagot. A felső tagozaton a természettudományi előadóban van interaktív táblánk, amit egyre több tanítási órán használnak kollégáink. Tanítványaink körében rendkívül népszerű motiváló eszköz. Arra törekszünk, hogy az iskolánkat több ilyen IKT - 14

15 eszközzel szereljük fel. A Promethean ActivIskola Hálózat tagjai vagyunk február 21-től Projektoktatás A CMPC készülékek segítségével 6-8. osztályban egy-egy témát több tantárgy szempontjából komplexen járnak körbe a tanulók. Az adott témát a gyerekek széles körű történeti, technikai, gazdasági, művészeti, ökológiai, néprajzi összefüggésében dolgozzák fel, így a hagyományos iskolai tantárgyi rendszer fellazítását igényli a módszer alkalmazása. A tanév során a tanulók információkat gyűjtenek, rendszereznek, kísérleteket végeznek, különböző alkotó tevékenységet folytatnak, melynek produktumaiból és a folyamat végére elkészített írásbeli összegző munkákból kiállítást rendezünk. A gyerekek az éves munkájuk eredményét power point segítségével bemutatják társaiknak. A projektórákat a 6-8. évfolyamon tömbösítve szervezzük meg. Havonta egy nap a tanulók projektnapon vesznek részt, amikor a pedagógusok egymást felváltva szervezik meg a projektfoglalkozásokat, a projekt tanterve, tanmenete alapján Idegen nyelvek oktatása Az első idegen nyelv oktatása az iskolánkban már 1. osztályban megkezdődik. Német és angol nyelvet tanítunk csoportbontásban a 3-8. évfolyamon, fokozatosan emelkedő óraszámban. Az 1. és a 2-os gyerekek számára is biztosítjuk a nyelvtanulás lehetőségét szakkör keretében. Az óraszámokat, a tananyagot és a követelményeket a helyi tantervünk részletesen tartalmazza. Alsó tagozaton a játékos, kommunikációra épülő nyelvtanítás célja a beszédértés, beszédkészség fejlesztése. A felső tagozaton feladatunk, hogy az adott nyelvet beszélők kultúrájával is megismerkedjenek tanítványaink. A korszerű, sikeres nyelvoktatásunk során változatos módszereket használnak pedagógusaink, az IKT-eszközök használatát beépítik a tanórák levezetésébe. 15

16 2.4. Tanórán kívüli tevékenységek Beszélgetőkör Minden tanítási napot beszélgetőkörrel kezdünk, ami egy kötetlen beszélgetés, a szabad önkifejezés módja. A gyerekek ilyenkor megoszthatják az előző napi, ill. a hétvége élményeit, örömeit a többiekkel. Van, akinek jól esik ilyenkor újra átélni a vele történt eseményeket, van, aki kis ideig félre tudja tenni a szorongásait, félelmeit, így jobban tud a nap további részében koncentrálni. Mindeközben a gyerekek megtanulnak odafigyelni társaikra, megtanulnak beszélgetni, és mi pedagógusok is jobban megismerjük őket. A beszélgetőkörhöz a tanterem egy sarkát úgy alakítjuk ki, hogy az melegséget, biztonságot sugározzon. Szőnyegre, párnákra ülnek a gyerekek, hogy jól lássák egymást. Az alsó tagozaton felváltva kezdi a napot a két tanító néni egy kötetlen beszélgetéssel, a felső tagozaton az osztályfőnökkel indul a nap. A felső tagozatos tanulók életkori sajátosságaikból adódóan kezdhetik a napot kötetlen beszélgetéssel, de ha a gyerekekben nincs erre igény, akkor felhasználhatják az időt fontos teendők, feladatok megbeszélésére is Önálló munka A tanulók önálló munka keretében oldják meg házi feladataikat. Elmélyítik a tanórán megszerzett ismereteiket, fejlesztik képességeiket a különböző tanulási technikák alkalmazásával, fejlődik munkafegyelmük, önállóságuk. Pedagógusaink segítséget nyújtanak a lemaradó tanulóknak Szakkörök A szabadidős tevékenységek gazdag kínálatával színesítjük iskolai programjainkat. Fő törekvésünk, hogy a tanulóink a kultúra minél szélesebb körében próbálhassák ki magukat, kibontakoztathassák képességeiket, tehetségüket. Legnépszerűbb szakköreink: a számítástechnika, rajz, dráma, kézműves, főző, média, stb. 16

17 Ügyelet Iskolánkban a szülői igényekhez igazodva reggel 7 órától a tanórák megkezdéséig, ill. délután 4-5 óráig összevont ügyeletet biztosítunk a gyerekek számára. Jó időben az udvaron, rossz időben a kijelölt ügyeleti teremben játszhatnak tanítványaink Sportfoglalkozások Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulók minél többet legyenek a levegőn, aktívan mozogjanak. Az iskolai sporttevékenységeket (foci, röplabda, atlétika) kiegészítik a különböző sportegyesületek által szervezett edzések (karate, akrobatikus rock and roll, sakk, foci). Ezekhez mindkét épületünkben nagyon jó feltételeket tudunk biztosítani a tornatermeinkben és a sportudvarokon Különleges bánásmódot igénylő tanulók foglalkozásai A Knt. előírásainak megfelelően a szabadidős sávban lehetőséget biztosítunk az SNI-s, BTM-es, tehetséges tanulók egyéni és kis csoportos foglalkoztatására. A lemaradó tanulóinkkal igény szerint folyamatosan foglalkoznak pedagógusaink. A tehetséges tanulók lehetőséget kapnak kiemelkedő képességeik további fejlesztésére, versenyekre való felkészülésre. Nagyon fontos feladatunknak tartjuk, hogy tanítványaink minél több iskolai, kerületi, budapesti, országos versenyen összemérhessék tudásukat Erkölcstan, hit- és erkölcstan oktatás Az egyházakkal történt egyeztetés, a szülői igények és a jogszabályi előírások alapján szervezzük meg iskolánkban a hitoktatást. Az egyházak képviselőivel a jó együttműködésre törekszünk. A köznevelési törvény előírása alapján a es tanévtől a gyerekek az 1-8. évfolyamon felmenő rendszerben a kötelező erkölcstan óra helyett részt vehetnek a 17

18 hit- és erkölcstan órán. A korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is lehetőség van fakultatív hitoktatásra. A kötelező tanórai foglalkozások (erkölcstan, hit- és erkölcstan órák) megszervezésével kapcsolatos tudnivalók A szülők beiratkozáskor, ill. átiratkozáskor nyilatkoznak arról, hogy gyermekük erkölcstan vagy hit- és erkölcstan oktatásban vegyen részt. Ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor a tanuló erkölcstan órákon sajátítja el az előírt tananyagot. Ha a szülő olyan egyházi jogi személy hit- és erkölcstan oktatását igényli, aki nem tartott tájékoztatót az iskolában, akkor erről az iskola igazgatója értesíti a megjelölt egyházat. Minden év március 1. és 14. között az egyházak képviselői tájékoztatást tartanak a szülőknek, tanulóknak, pedagógusoknak arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást hogyan szervezik meg az iskolában. Az iskola honlapján, - beiratkozáskor, átiratkozáskor írásban is - az érintettek tájékoztatást kapnak a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházak nevéről és az egyház illetékes képviselőjének nevéről, címéről. Az egyházak által rendelkezésre bocsátott tantervek, tananyagok, tankönyvek és az egyéb dokumentumok az iskola könyvtárában kerülnek elhelyezésre. Ha az egyház képviselője a hit- és erkölcstan órát nem tudja az erkölcstan órával azonos időpontban megtartani, akkor a szülők egyetértésével más időpont és helyszín is kijelölhető. Ha a szülő a választását a következő tanévre vonatkozóan meg szeretné módosítani, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közölheti az igazgatóval Művészeti foglalkozások Az alsó tagozaton a mindennapos művészeti nevelés szinterei a művészeti tantárgyakon kívül az iskolai játszóház kézműves foglalkozásai, a kiskórus próbái, a népszokásjátékokra való felkészülések stb. A szabadidős tevékenységek változatos megszervezése, a művészeti tevékenységek beépítése a mindennapokba tanítóink feladata. 18

19 A felső tagozaton szakkörök formájában biztosítjuk a művészeti foglalkozásokat. Rajz szakkörön, kézműves foglalkozásokon, játszóházban, népdalkörön, dráma szakkörön próbálhatják ki magukat tanulóink. A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola művészeti képzései (zenei előképző, szolfézs, néptánc, klasszikus és népi hangszeroktatás) helyben hozzáférhetőek a gyerekek számára Udvari játékok Mindkét iskolaépület jó adottságokkal rendelkezik, nagy sportudvarral, tágas játszótérrel. Tanulóink a nagyszünetben, ill. az időjárástól függően több szünetben is az iskola udvarán játszanak. Az alsó tagozatos gyerekek az iskolához közeli játszóteret is igénybe tudják venni. Az osztályok napirendjüktől függően a szabadidő sávban az udvaron játékos- és sportfoglalkozásokon vesznek részt osztálytanítójukkal, felső tagozaton a kijelölt pedagógussal Étkezés Mindkét épületben ebédlő biztosított a kulturált étkezéshez. Tanulóink naponta többszöri étkezést is igénybe vehetnek. Célunk, hogy a gyerekek elsajátítsák a kulturált étkezés szabályait, szépen megterített asztalnál fogyasszák el az ebédjüket. Azoknak, akik otthonról hoznak szendvicset, a tízórainál a tanteremben tudunk helyet biztosítani. Az uzsonnát a tanteremben fogyasztja el minden osztály. A felső tagozaton ételautomata felállításával egészítjük ki tanítványaink étrendjét. ÖKO iskolaként csak egészséges ételeket kínálunk az automatában Könyvtári foglalkozások, könyvtárhasználat Mindkét épületünkben található könyvtár. Célunk, hogy délelőtt a tanítási órákon minél többször eljussanak a gyerekek a könyvtárba, könyvtárismereti órákon elsajátítsák a könyvtárhasználathoz szükséges ismereteket, jártasságokat. Délután elsősorban az önműveléshez szükséges háttértudás megszerzésére van lehetőség. 19

20 Hagyományos iskolai rendezvényeink: tanévnyitó és tanévzáró ünnepség, nemzeti ünnepek, / okt. 23., márc. 15./ megemlékezések, az iskola alapításának, fennállásának kerek évfordulói, Szent Mihály-napi vásár, az iskola névadójához kapcsolódó kerek évfordulók, Herman Ottó Napok, kulturális estek, a Magyar költészet napja, alapítványi bál, farsang, egészségnap, iskolai versenyek, húsvéti és karácsonyi iskolai játszóházak, az ÖKO programhoz kapcsolódó jeles napok, a hagyományőrző programhoz kapcsolódó jeles napok, népszokásjátékok. A rendezvények szervezésébe és lebonyolításába bevonjuk az iskola tanulóit és a szülőket is Az iskola személyi feltételei Nevelőtestület A nevelőtestület szellemiségére a gyermekszeretet, hivatástudat, az egyén tisztelete jellemző, melynek feltétele az otthonos, jó légkörű iskolai élet megszervezése. Pedagógusaink tanítványaikkal jó kapcsolatot építenek ki. Következetes, határozott normarendszerrel az iskola céljainak megfelelően végzik munkájukat. Az egyéni bánásmód elve alapján fejlesztik a tehetséges és lemaradó tanulókat. 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budafoki Herman. Ottó Általános Iskola. 2015. szeptember

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budafoki Herman. Ottó Általános Iskola. 2015. szeptember PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. szeptember Budafoki Herman 1 Ottó Általános Iskola Tartalom 1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE 6 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 8 2.1. Az iskola adatai 8 2.2. Az iskola rövid

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Kedves Szülők! 1125 Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben