PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budafoki Herman. Ottó Általános Iskola szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budafoki Herman. Ottó Általános Iskola. 2014. szeptember"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM szeptember Budafoki Herman 1 Ottó Általános Iskola

2 Tartalom 1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE 6 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Az iskola adatai Az iskola rövid története Az iskola arculata Hagyományőrző program ÖKO program Erdei iskolák Herman Ottó Napok IKT-eszközök használata az oktatásban Projektoktatás Idegen nyelvek oktatása Tanórán kívüli tevékenységek Beszélgetőkör Önálló munka Szakkörök Ügyelet Sportfoglalkozások Különleges bánásmódot igénylő tanulók foglalkozásai Erkölcstan, hit- és erkölcstan oktatás Művészeti foglalkozások Udvari játékok Étkezés Könyvtári foglalkozások, könyvtárhasználat Hagyományos iskolai rendezvények Az iskola személyi feltételei Nevelőtestület Tanulóközösség Tárgyi feltételek Könyvtár 23 2

3 Informatika terem Tornaterem, sportudvar Technika-rajz, játszóház szaktanterem Természettudományi előadó AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A megfelelő tárgyi környezet biztosítása Az egészséges táplálkozási szokások kialakítása A lelki egészség fejlesztése A személyi higiénére való odafigyelés A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése Közlekedésbiztonsági ismeretek tanítása A balesetek megelőzése Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása Testi nevelés- és sporttevékenység Sport- és egészségnap A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok Az egyéb foglalkozások, programok közösségfejlesztő feladatai A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai A szabadidős tevékenységek közösségfejlesztő feladatai A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógus feladatai Az osztályfőnök feladatai Az osztályfőnök-helyettesek feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Különleges bánásmódot igénylő gyermekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység 49 3

4 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel kapcsolatos feladatok A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje A diákparlament A diákvezetőségi megbeszélés Az iskolagyűlés Az osztályközösség megbeszélései Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő együttműködési formák A szülők közösségét érintő együttműködési formák Kapcsolattartás az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanulók felvételének, átvételének szabályai AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE Az iskola tantárgyi rendszere A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása A fejlesztési területek nevelési célok által meghatározott feladatok Iskolánkban a kulcskompetenciák fejlesztésével kapcsolatos feladatok Mindennapos testnevelés Úszásoktatás Néptáncoktatás Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek, projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 106 4

5 4.10. Az otthoni és az iskolai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A környezeti nevelés általános alapelvei Az egészségnevelés általános alapelvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A magatartás értékelésének elvei A szorgalom értékelésének elvei A jutalmazás, elmarasztalás elvei A településen élő német nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag Az iskola pedagógiai programjának hatályba lépése A pedagógiai program nyilvánossága melléklet: Vizsgaszabályzat melléklet: Helyi tantervek 3. melléklet: A továbbhaladás feltételei 5

6 1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény hatályban lévő rendelkezései évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról Kormányrendeletek: A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Nemzeti Alaptanterv A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról Miniszteri rendeletek: Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Az emberi erőforrások miniszterének 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelete az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 6

7 intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról 51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről Az 51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet 1-7. melléklete Kerettantervek 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 7

8 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2.1. Az iskola adatai Az iskola elnevezése: Budafoki Herman Ottó Általános Iskola Székhelye: Bp. Pannónia u. 50. Az intézmény feladatellátásának helyszínei: Budapest, Pannónia u. 50. telefon: fax: Budapest, Dévény u. 62. telefon: és Internet cím: Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. Jogi státusz: Az intézmény január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) jogi személyiségű szervezeti egységeként működik. 8

9 2.2. Az iskola rövid története Iskolánk két épülete /Pannónia u. 50. és Dévény u. 62./ a XXII. kerület központja fölé emelkedő dombtetőn található. Többségében családi házas övezetben ill. két kisebb lakótelep közelében. Mindkét épület általános iskolai képzésnek ad helyet. A külső és belső rendezettség és felszereltség /bútorzat, taneszköz/ az átlagosnak megfelelő. A tanulók az iskola körzetéből jelentkeznek, de jellemző a más körzetből való beíratás is. A szülői közvélemény alapján iskolánk OTTHONOS légkört nyújtó, jól ALAPOZÓ és TEVÉKENYGAZDAG programot kínáló intézmény. A Pannónia utcai épület több mint 80 éve működik általános iskolai oktatás céljából. A kerület egyik legrégibb, jó hírnevű iskolája mind a mai napig ban egy felújítás kapcsán az akkori kerületi Tanács összevonta a közelben működő Dévény u-i Általános Iskolával. Indoka a gazdaságos működtetés, mivel az új iskola belépésével 1970-től a 100 %-os feltöltés a közelség miatt nem valósult meg. Ettől kezdve a Pannónia épületben az alsó tagozatos képzésre rendezkedtünk be. A 10 éves együttműködés kapcsán a távolság és a tagozati elkülönülés miatt sok mindenben /gazdasági és pedagógiai/ felerősödtek azok a hátránynövelő tényezők, amelyek az újra önállóvá válás gondolatát élesztgették. A rendszerváltás kapcsán az 1991/92-es tanévben újra megkért és engedélyezett önállóságot mindkét iskola megkapta. A Pannónia Utcai Általános Iskola től önálló gazdálkodói jogkört kért és kapott a képviselőtestülettől szeptembertől a felső tagozat kiépítését is engedélyezték. A két közeli iskola között egy 4 éves közmegegyezés alapján biztosítottnak látszott a 8 évfolyam kiépítése áprilisában / a Pannónia u. a 8. osztály előkészítése közben, a Dévényi az alsó tagozat kiépítése közben / ismét összevonták a két iskolát, így a megkezdett szerkezetépítés külön épülethez és iskolához kötöttsége hirtelen megváltozott. Jelenleg az alsó tagozat a Pannónia utcai épületben működik. 9

10 A Dévény utcai épület 1971-ben típusterv alapján épült, hivatalosan 8 osztályos általános iskolaként. Az akkori terveknek megfelelően tornaterem, előadó, konyha és tágas folyosói megoldással. Az U alakú épület egy zárt belső udvarral ill. egy elkülönülő sportudvarral még ma is korszerűnek minősíthető. 10 évig önálló általános iskolaként működve erős, jó hírnevű iskolájává vált a kerületnek tól 1991-ig felső tagozatos képzésre rendezkedett be. Az iskolaszerkezeti változások és a szabad iskolaválasztási jog a tanulólétszám csökkenését eredményezte től ismét önálló intézményként működve az alsó tagozat kiépítését 1994-től kezdte meg. A két iskolát 1996 áprilisában újból összevonták. Az összevont Pannónia Dévényi Utcai Általános Iskola neve 1999 szeptemberétől Herman Ottó Általános Iskola lett. A Pannónia u. 50. telephelyen az alsó tagozat, a Dévény u. 62. alatt a felső tagozat működik. Mindkét épületünk biztonságos, nyugodt környéken, jól megközelíthető helyen van. Tanulóink az iskolába gyalogosan és kerékpárral is járhatnak. Pedagógiai programunkban vállaljuk a biztos alapokat adó, tevékenykedtető, otthonos hangulatú és színes programokat nyújtó iskolai élet szervezését. A tevékenység-központúságon a cselekedtető és munkáltató módszerek alkalmazását értjük. Fő célunk olyan alapokat adni, amelyekre a későbbiekben jól lehet építeni. Kiemelt fejlesztési területünk: a kommunikációs készségek, a gondolkodás, a mozgás- és viselkedéskultúra megalapozása. Az angol és német nyelv oktatása kezdetben játékos módszerekkel, később az előírt tanrendnek megfelelően magas óraszámban folytatódik Az iskola arculata Iskolánk kiemelt programja a hagyományőrző és környezetvédő ÖKO program Hagyományőrző program A hagyományőrző program keretében megismertetjük a gyerekekkel a magyar nép kultúráját, szellemi és tárgyi hagyományát. Az oktatásban több tantárgy (ének, magyar, néptánc, technika, rajz, néprajz) keretén belül ismerkednek meg tanulóink a 10

11 népi kultúra egyes elemeivel. Megtanulhatják a népi kézművesség egyszerű technikáit. A naptári év jeles napjaihoz kapcsolódó népszokásjátékokat (kotyolás, betlehemes játék, regölés, újévi köszöntés, balázsjárás, gergelyjárás, zöldágjárás, pünkösdölés, stb.) tanulóink osztályról osztályra járva a régi koledáló hagyományoknak megfelelően adják elő, miközben megtapasztalják a közös felkészülés, előadás és élménynyújtás örömét. Célunk a hagyományok megőrzése a városi kultúrában és a hagyományok tiszteletére nevelés. Büszkék vagyunk a hagyományos játszóházi, kézműves foglalkozásainkra, ahol minden alkalommal felnőtt irányításával többféle tevékenység kipróbálásában: szövés-fonás, hímzés, fazekasság, gyöngyfűzés, fafaragás, sütés, játékkészítés természetes anyagokból, bőrművesség, népi gyermekjátékok megtanulásában vehetnek részt alsós és felsős tanítványaink. A foglalkozások során a tanuló kipróbálja önmagát, alkot, részt vesz a közösség munkájában, fejlődik kézügyessége, kreativitása. A felső tagozatos gyerekek a kézműves műhelyben már csak egy általuk választott - mesterség alapjait tanulják meg. Az elkészített munkáikból kiállítást szervezünk, és a gyerekek mesterlevelet kapnak. Nagyon népszerűek a szövésfonás, csipkeverés, fazekasság, fafaragás, gyerekjátékkészítés, mézesbábosság, gyöngyfűzés foglalkozásai. Az iskolai szintű játszóházban /húsvét, karácsony/ a gyerekek természetes anyagokból, hagyományos kézműves technikákkal munkadarabokat készítenek. Átélik az egyéni tárgykészítés sikerélményét, fejlődik a finom motorikus képességük. Az alsó tagozatos gyerekek már első osztálytól néptánc oktatásban részesülnek, ahol megismerkednek a magyar népzenével, tánckultúrával, a népi gyermekjátékokkal, mondókákkal. Igyekszünk minden évben népi zenekarokat meghívni, akik rendhagyó énekórát, táncházakat tartanak a gyerekeknek. Ilyenkor nemcsak egy-egy néprajzi tájegység zenéjét, táncát ismerhetik meg a gyerekek, hanem az ott élő emberek népköltészetét, viseletüket, hiedelmeiket, hangszereiket is. Olyan iskolai programokat szervezünk melyekkel az a célunk, hogy a hagyományaink iránti megbecsülést, tiszteletet és kedvet felébresszünk. Minden tanév elején megrendezzük a Szent Mihály-napi vásárt a kerületi Szent Mihály Napok nyitó rendezvényeként, ahol a szülők, gyerekek, pedagógusok 11

12 összefogásával igazi vásári forgatagban vehet részt minden érdeklődő. Lehet kézműveskedni, ki lehet próbálni a régi népi játékokat, aki vásárolni szeretne, válogathat a felnőtt és gyerek árusok szebbnél szebb portékáiból. A nagyközönség láthat gólyalábasokat, vásári bábjátékot. A múzeumi órák nagyban hozzájárulnak a tanítási órák tananyagának az elmélyítéséhez, a gyerekek kipróbálhatják a hagyományos életmódhoz kapcsolódó tevékenységeket. Az 5. osztályosokkal minden évben ellátogatunk a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, és a Néprajzi Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum rendszeres látogatói közé is tartozunk. A nyári kézműves táborhoz minden évben más helyszínt keresünk, mert célunk Magyarország természeti, társadalmi értékeinek, hagyományainak megismertetése ÖKO program A környezetvédő program keretében a szűkebb és tágabb környezet összefüggéseinek megismerését hangsúlyozzuk. Célunk olyan szemlélet kialakítása, amely a tanulók viselkedését környezetbaráttá teszi. Tagja vagyunk a Madárbarát Iskolahálózatnak. A Madárbarát iskola alprogram a madárvédelem mellett egyedülállóan jó lehetőségeket kínál az iskola környezeti nevelési programjának bővítésére, a szabadidő hasznos megszervezésére. Tanítványaink madárodúkat készítenek, az osztályok felelősek télen a madarak etetéséért. Az egész iskolaévet átfogó ÖKO programunk szolgálja a természet szeretetére való nevelést /víz világnapja, autómentes világnap, állatok világnapja, egészségügyi világnap, takarítási világnap, felvilágosító programok, rejtvények, vetélkedők, teadélutánok, túrák stb./. Az ökológiai nevelés érdekében tanulóink a helyi programokon ismerkednek meg szűkebb környezetükkel, Budafok és Budapest természeti adottságaival /Háros-sziget, a Duna budai partja, Tétényi-fennsík, a város víztárolója, a budai hegyek, kerületi séták stb./. Az iskolai akváriumban élő halak etetése, gondozása a megválasztott felelősök dolga. Nagy figyelmet fordítunk a szelektív hulladékgyűjtésre, a takarékos energiafelhasználásra. Iskolánk környezetét folyamatosan rendben tartjuk, amiben a gyerekek is segítenek szemétszedéssel, fák, virágok ültetésével, gondozásával. A felső tagozaton a tanulók a projektórák keretében foglalkoznak ökológiai kérdésekkel. A természettudományos tárgyak oktatásánál arra törekszünk, hogy 12

13 minél gyakorlatközelibb problémákkal találkozzanak a tanulók, végezzenek kísérleteket, megfigyeléseket, vegyenek részt terepgyakorlatokon ben elnyertük az örökös ÖKO iskola címet Erdei iskolák Ahhoz, hogy a felnövekvő generáció képes legyen a fenntartható fejlődés megvalósítására, olyan interaktív, képességfejlesztő pedagógiai módszerekkel kell az iskolában a tanulókat nevelni és oktatni, hogy cselekvőképes, környezettudatos polgárrá váljanak. A környezeti nevelés nemcsak a természettudományokkal foglalkozó tantárgyak feladata, hanem az erdei iskoláé is. Az erdei iskolák különböző helyszínei a környezeti feltételekhez való igazodást kívánják a tanulóktól, a tanulás forrása a tankönyv helyett maga a természet és a társadalmi környezet. Az erdei iskola olyan többnapos tanulásszervezési mód, amelynek során a tanulás a tanulók aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére épül. A tanulás folyamata tartalmilag szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése, és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció. Iskolánkban többéves hagyománya van az erdei iskolák megszervezésének. Általában a 3-6. évfolyamon visszük el tanítványainkat az ország különböző hagyományőrző, természeti kincsekben gazdag területeire az iskola profiljának megfelelően. A többi évfolyamon egynapos osztálykirándulásokat szerveznek az osztályfőnökök. Az erdei iskolák megszervezését komoly előkészítő munka előzi meg. Pedagógusaink a helyszínek és a foglalkozások kiválasztásában elsősorban a szakmai szempontokat veszik figyelembe. Azokban az osztályokban tudunk erdei iskolát szervezni, ahol a szülők többsége vállalja a táborozás költségeit. Az iskola alapítványa támogatást nyújt a rászoruló tanulóknak Herman Ottó Napok Minden tanév májusában, a Madarak és fák napjához kapcsolódva szervezzük meg az egy hétig tartó Herman Ottó Napokat. Már a tanév elejétől folyamatosan 13

14 szervezzük programjainkat, ami a májusi rendezvénysorozatban csúcsosodik ki. Év elején meghirdetjük azt a témát, amiben alaposabban elmélyülhetnek tanítványaink. Készítenek pályamunkákat, részt vesznek levelezőversenyben, iskolai csapatversenyben, kirándulásokon, múzeumi foglalkozásokon, teadélutánokon. Nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy iskolánk névadóját alaposan megismerjék a gyerekek. Tanítási órákon, versenyeken, filmvetítésen, interaktív faliújság segítségével járják végig Herman Ottó kiemelkedő életútjának, munkásságának legfontosabb állomásait. Születésének, halálának kerek évfordulóit nagyobb iskolai rendezvény megszervezésével ünnepeljük IKT - eszközök használata az oktatásban Iskolánkban fontos szerepet kap az informatikai eszközök használata. Folyamatos fejlesztéssel egyre szélesebb körben használjuk a technika kínálta lehetőségeket, alkalmazkodva ezzel korunk kihívásaihoz. Az IKT eszközök motivációs szerepük mellett színesítik a szemléltetést, ezáltal könnyebbé teszik a tanulási folyamatot. Az informatika oktatás heti 1 órában 5-8. osztályban szerepel a helyi tantervünkben. Célunk, hogy tanítványaink minél több tanórán, szakkörön ismerkedjenek a számítógépek nyújtotta lehetőségekkel óta használjuk az Intel cég által kifejlesztett CMPC készülékeket. Az eszköz szemléletesebbé tette az oktatást, nagyon sok lehetőséget adott a gyerekeknek egyéni és csoportos feladatmegoldásra, Power Point bemutatók, fogalomtérképek készítésére, kémiai és fizikai kísérletek szimulációjára stb. Az eszköz eredményesen használható a különböző óratípusokban és a különböző tanulásszervezési formákban. Kiválóan alkalmas a tanulók képességeinek megfelelő differenciált fejlesztésére. Ez a lehetőség az új pedagógiai szemléletnek is megfelel, hiszen a hagyományos tanár szerep helyett a pedagógus az órán passzívabb szerepet kap, a tanulók saját maguk fedezhetik fel a megtanulandó tananyagot. A felső tagozaton a természettudományi előadóban van interaktív táblánk, amit egyre több tanítási órán használnak kollégáink. Tanítványaink körében rendkívül népszerű motiváló eszköz. Arra törekszünk, hogy az iskolánkat több ilyen IKT - 14

15 eszközzel szereljük fel. A Promethean ActivIskola Hálózat tagjai vagyunk február 21-től Projektoktatás A CMPC készülékek segítségével 6-8. osztályban egy-egy témát több tantárgy szempontjából komplexen járnak körbe a tanulók. Az adott témát a gyerekek széles körű történeti, technikai, gazdasági, művészeti, ökológiai, néprajzi összefüggésében dolgozzák fel, így a hagyományos iskolai tantárgyi rendszer fellazítását igényli a módszer alkalmazása. A tanév során a tanulók információkat gyűjtenek, rendszereznek, kísérleteket végeznek, különböző alkotó tevékenységet folytatnak, melynek produktumaiból és a folyamat végére elkészített írásbeli összegző munkákból kiállítást rendezünk. A gyerekek az éves munkájuk eredményét power point segítségével bemutatják társaiknak. A projektórákat a 6-8. évfolyamon tömbösítve szervezzük meg. Havonta egy nap a tanulók projektnapon vesznek részt, amikor a pedagógusok egymást felváltva szervezik meg a projektfoglalkozásokat, a projekt tanterve, tanmenete alapján Idegen nyelvek oktatása Az első idegen nyelv oktatása az iskolánkban már 1. osztályban megkezdődik. Német és angol nyelvet tanítunk csoportbontásban a 3-8. évfolyamon, fokozatosan emelkedő óraszámban. Az 1. és a 2-os gyerekek számára is biztosítjuk a nyelvtanulás lehetőségét szakkör keretében. Az óraszámokat, a tananyagot és a követelményeket a helyi tantervünk részletesen tartalmazza. Alsó tagozaton a játékos, kommunikációra épülő nyelvtanítás célja a beszédértés, beszédkészség fejlesztése. A felső tagozaton feladatunk, hogy az adott nyelvet beszélők kultúrájával is megismerkedjenek tanítványaink. A korszerű, sikeres nyelvoktatásunk során változatos módszereket használnak pedagógusaink, az IKT-eszközök használatát beépítik a tanórák levezetésébe. 15

16 2.4. Tanórán kívüli tevékenységek Beszélgetőkör Minden tanítási napot beszélgetőkörrel kezdünk, ami egy kötetlen beszélgetés, a szabad önkifejezés módja. A gyerekek ilyenkor megoszthatják az előző napi, ill. a hétvége élményeit, örömeit a többiekkel. Van, akinek jól esik ilyenkor újra átélni a vele történt eseményeket, van, aki kis ideig félre tudja tenni a szorongásait, félelmeit, így jobban tud a nap további részében koncentrálni. Mindeközben a gyerekek megtanulnak odafigyelni társaikra, megtanulnak beszélgetni, és mi pedagógusok is jobban megismerjük őket. A beszélgetőkörhöz a tanterem egy sarkát úgy alakítjuk ki, hogy az melegséget, biztonságot sugározzon. Szőnyegre, párnákra ülnek a gyerekek, hogy jól lássák egymást. Az alsó tagozaton felváltva kezdi a napot a két tanító néni egy kötetlen beszélgetéssel, a felső tagozaton az osztályfőnökkel indul a nap. A felső tagozatos tanulók életkori sajátosságaikból adódóan kezdhetik a napot kötetlen beszélgetéssel, de ha a gyerekekben nincs erre igény, akkor felhasználhatják az időt fontos teendők, feladatok megbeszélésére is Önálló munka A tanulók önálló munka keretében oldják meg házi feladataikat. Elmélyítik a tanórán megszerzett ismereteiket, fejlesztik képességeiket a különböző tanulási technikák alkalmazásával, fejlődik munkafegyelmük, önállóságuk. Pedagógusaink segítséget nyújtanak a lemaradó tanulóknak Szakkörök A szabadidős tevékenységek gazdag kínálatával színesítjük iskolai programjainkat. Fő törekvésünk, hogy a tanulóink a kultúra minél szélesebb körében próbálhassák ki magukat, kibontakoztathassák képességeiket, tehetségüket. Legnépszerűbb szakköreink: a számítástechnika, rajz, dráma, kézműves, főző, média, stb. 16

17 Ügyelet Iskolánkban a szülői igényekhez igazodva reggel 7 órától a tanórák megkezdéséig, ill. délután 4-5 óráig összevont ügyeletet biztosítunk a gyerekek számára. Jó időben az udvaron, rossz időben a kijelölt ügyeleti teremben játszhatnak tanítványaink Sportfoglalkozások Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulók minél többet legyenek a levegőn, aktívan mozogjanak. Az iskolai sporttevékenységeket (foci, röplabda, atlétika) kiegészítik a különböző sportegyesületek által szervezett edzések (karate, akrobatikus rock and roll, sakk, foci). Ezekhez mindkét épületünkben nagyon jó feltételeket tudunk biztosítani a tornatermeinkben és a sportudvarokon Különleges bánásmódot igénylő tanulók foglalkozásai A Knt. előírásainak megfelelően a szabadidős sávban lehetőséget biztosítunk az SNI-s, BTM-es, tehetséges tanulók egyéni és kis csoportos foglalkoztatására. A lemaradó tanulóinkkal igény szerint folyamatosan foglalkoznak pedagógusaink. A tehetséges tanulók lehetőséget kapnak kiemelkedő képességeik további fejlesztésére, versenyekre való felkészülésre. Nagyon fontos feladatunknak tartjuk, hogy tanítványaink minél több iskolai, kerületi, budapesti, országos versenyen összemérhessék tudásukat Erkölcstan, hit- és erkölcstan oktatás Az egyházakkal történt egyeztetés, a szülői igények és a jogszabályi előírások alapján szervezzük meg iskolánkban a hitoktatást. Az egyházak képviselőivel a jó együttműködésre törekszünk. A köznevelési törvény előírása alapján a es tanévtől a gyerekek az 1-8. évfolyamon felmenő rendszerben a kötelező erkölcstan óra helyett részt vehetnek a 17

18 hit- és erkölcstan órán. A korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is lehetőség van fakultatív hitoktatásra. A kötelező tanórai foglalkozások (erkölcstan, hit- és erkölcstan órák) megszervezésével kapcsolatos tudnivalók A szülők beiratkozáskor, ill. átiratkozáskor nyilatkoznak arról, hogy gyermekük erkölcstan vagy hit- és erkölcstan oktatásban vegyen részt. Ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor a tanuló erkölcstan órákon sajátítja el az előírt tananyagot. Ha a szülő olyan egyházi jogi személy hit- és erkölcstan oktatását igényli, aki nem tartott tájékoztatót az iskolában, akkor erről az iskola igazgatója értesíti a megjelölt egyházat. Minden év március 1. és 14. között az egyházak képviselői tájékoztatást tartanak a szülőknek, tanulóknak, pedagógusoknak arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást hogyan szervezik meg az iskolában. Az iskola honlapján, - beiratkozáskor, átiratkozáskor írásban is - az érintettek tájékoztatást kapnak a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházak nevéről és az egyház illetékes képviselőjének nevéről, címéről. Az egyházak által rendelkezésre bocsátott tantervek, tananyagok, tankönyvek és az egyéb dokumentumok az iskola könyvtárában kerülnek elhelyezésre. Ha az egyház képviselője a hit- és erkölcstan órát nem tudja az erkölcstan órával azonos időpontban megtartani, akkor a szülők egyetértésével más időpont és helyszín is kijelölhető. Ha a szülő a választását a következő tanévre vonatkozóan meg szeretné módosítani, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közölheti az igazgatóval Művészeti foglalkozások Az alsó tagozaton a mindennapos művészeti nevelés szinterei a művészeti tantárgyakon kívül az iskolai játszóház kézműves foglalkozásai, a kiskórus próbái, a népszokásjátékokra való felkészülések stb. A szabadidős tevékenységek változatos megszervezése, a művészeti tevékenységek beépítése a mindennapokba tanítóink feladata. 18

19 A felső tagozaton szakkörök formájában biztosítjuk a művészeti foglalkozásokat. Rajz szakkörön, kézműves foglalkozásokon, játszóházban, népdalkörön, dráma szakkörön próbálhatják ki magukat tanulóink. A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola művészeti képzései (zenei előképző, szolfézs, néptánc, klasszikus és népi hangszeroktatás) helyben hozzáférhetőek a gyerekek számára Udvari játékok Mindkét iskolaépület jó adottságokkal rendelkezik, nagy sportudvarral, tágas játszótérrel. Tanulóink a nagyszünetben, ill. az időjárástól függően több szünetben is az iskola udvarán játszanak. Az alsó tagozatos gyerekek az iskolához közeli játszóteret is igénybe tudják venni. Az osztályok napirendjüktől függően a szabadidő sávban az udvaron játékos- és sportfoglalkozásokon vesznek részt osztálytanítójukkal, felső tagozaton a kijelölt pedagógussal Étkezés Mindkét épületben ebédlő biztosított a kulturált étkezéshez. Tanulóink naponta többszöri étkezést is igénybe vehetnek. Célunk, hogy a gyerekek elsajátítsák a kulturált étkezés szabályait, szépen megterített asztalnál fogyasszák el az ebédjüket. Azoknak, akik otthonról hoznak szendvicset, a tízórainál a tanteremben tudunk helyet biztosítani. Az uzsonnát a tanteremben fogyasztja el minden osztály. A felső tagozaton ételautomata felállításával egészítjük ki tanítványaink étrendjét. ÖKO iskolaként csak egészséges ételeket kínálunk az automatában Könyvtári foglalkozások, könyvtárhasználat Mindkét épületünkben található könyvtár. Célunk, hogy délelőtt a tanítási órákon minél többször eljussanak a gyerekek a könyvtárba, könyvtárismereti órákon elsajátítsák a könyvtárhasználathoz szükséges ismereteket, jártasságokat. Délután elsősorban az önműveléshez szükséges háttértudás megszerzésére van lehetőség. 19

20 Hagyományos iskolai rendezvényeink: tanévnyitó és tanévzáró ünnepség, nemzeti ünnepek, / okt. 23., márc. 15./ megemlékezések, az iskola alapításának, fennállásának kerek évfordulói, Szent Mihály-napi vásár, az iskola névadójához kapcsolódó kerek évfordulók, Herman Ottó Napok, kulturális estek, a Magyar költészet napja, alapítványi bál, farsang, egészségnap, iskolai versenyek, húsvéti és karácsonyi iskolai játszóházak, az ÖKO programhoz kapcsolódó jeles napok, a hagyományőrző programhoz kapcsolódó jeles napok, népszokásjátékok. A rendezvények szervezésébe és lebonyolításába bevonjuk az iskola tanulóit és a szülőket is Az iskola személyi feltételei Nevelőtestület A nevelőtestület szellemiségére a gyermekszeretet, hivatástudat, az egyén tisztelete jellemző, melynek feltétele az otthonos, jó légkörű iskolai élet megszervezése. Pedagógusaink tanítványaikkal jó kapcsolatot építenek ki. Következetes, határozott normarendszerrel az iskola céljainak megfelelően végzik munkájukat. Az egyéni bánásmód elve alapján fejlesztik a tehetséges és lemaradó tanulókat. 20

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013.

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai program 2013. A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai programjának elfogadása és jóváhagyása 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom BEVEZETŐ... 2 1 Iskolánk nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013. Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013. 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m 2013. március 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Készült: 2013. március 31. Módosítva: 2013. szeptember 01. 1 Tartalom 1. JOGSZABÁLYI ALAPOK... 4 2. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS BEVEZETÉSE... 4 1. 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2. A Pedagógiai Programot meghatározó jogszabályok és

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A Tolnai Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja. Helyi Tanterve

A Tolnai Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja. Helyi Tanterve Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. A Tolnai Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben