Móra Ferenc Általános Iskola. Helyi pedagógiai program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Móra Ferenc Általános Iskola. Helyi pedagógiai program"

Átírás

1 Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program

2 T a r t a l o m I. Nevelési program 1. A helyi pedagógiai program törvényi alapja 6 2. Az iskola arculata 6 3. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai, eszközei, eljárásai 3.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai Tanítási órák Rendszeres és alkalmanként szervezett tanórán kívüli foglalkozások formái Speciális céljaink Középiskolára való felkészítés Művészetekre fogékony személyiség kialakítása A természettudományok gyakorlat közeli oktatása Magas szintű idegen nyelvoktatás A hallássérült gyermekek integrált oktatása A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskola pedagógiai programja és a Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési Feladatai A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A család Az iskolai közösség Az osztályközösség A tanórán kívüli tevékenységek A pedagógusok közösségei Szakmai munkaközösségek Fejlesztési feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Rendellenes személyiségfejlődésű, beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdő illetve veszélyeztetett tanulók kezelése Szűrések A helyi fejlesztés lehetőségei Intézményen kívüli segítségnyújtás lehetőségei 20 2

3 10. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Az esélyegyenlőség érvényesülését segítő tevékenység Prevenció Felzárkóztatás Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókkal való foglalkozás Fejlesztéssel összefüggő pedagógiai feladatok A magasabb évfolyamba lépés, továbbhaladás feltételei Értékelés, minősítés alóli felmentés A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A taneszközök A szülők- pedagógusok együttműködése A tanulók- pedagógusok együttműködése Egészségnevelési program Az egészségnevelés feladata, célja Egészségnevelés színterei A mindennapos iskolai testedzés programja Az egészséges életmód kialakítására irányuló módszerek A segítő kapcsolatok színterei Tájékoztató fórumok A környezeti nevelés programja A környezettudatosságra nevelés célja A környezeti nevelés színterei iskolánkban Jövőkép, alapelvek, célok Tanulásszervezés és tartalmi keretek Módszerek Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formái Az ismeretek számonkérésének formái A tanulói teljesítmények értékelése Szöveges értékelés Osztályzattal történő értékelés Modulok az oktatatásban A magatartás és szorgalom értékelési módjai A vizsgák formái Írásbeli beszámoltatás külső szervek által (kerületi, fővárosi, országos) 46 3

4 23. Írásbeli beszámoltatás a tanárok által A tanulók írásbeli/szóbeli értékelésének egyéb rendelkezései A házi feladatokkal kapcsolatos elvek Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei 48 II. A helyi tanterv 1. A NAT műveltségi területeinek megjelenése a tantárgyakban 1-4. osztályig A NAT műveltségi területeinek megjelenése a tantárgyakban 5-8. osztályig A tantárgyak lehetőségei Sajátos nevelésű tanulókkal - hallássérültekkel- való foglalkozás Nem szakrendszerű oktatás megszervezése 5-6. évfolyamon Műveltségi területekhez tartozó tantárgyak részletes óraterve Részletes óraterv Táblázat a műveltségi területek és a tantárgyak összefüggésére az 5-8. évf Kerettantervünk Legitimációs záradék 4

5 Intézményi adatok Az intézmény neve: OM azonosító: Móra Ferenc Általános Iskola Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Gazdálkodása: Alaptevékenysége: Budapest XXI. Kerület, Csepel Önkormányzata Részben önálló gazdálkodási intézmény Általános iskolai feladatok nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamig sajátos nevelési igényű gyermekek - hallási fogyatékos tanulókintegrált oktatása 1-8. évfolyamig 5

6 1. A helyi pedagógiai program törvényi alapja Az iskolában a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A pedagógiai program az iskola pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú illetve középtávra az intézményben működő évfolyamok számához kapcsolódva határozza meg az iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit. A pedagógiai program az iskola szakmai önmeghatározásának dokumentuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is. A pedagógiai program megvalósításának meghatározó feltétele az iskola éves, rövid távú pedagógiai célokat és feladatokat is tartalmazó munkatervének elkészítése és végrehajtása. A pedagógiai program magában foglalja: - a nevelési programot, - a helyi tantervet. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a nyolcadik évfolyam végéig tart. Szakaszai: - az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető, - a harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő, - az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó, - a hetedik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő szakasz. A pedagógiai program tartalmát a következő jogszabályok és dokumentumok határozzák meg: - az évi LXXIX.törvény a közoktatásról, - a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet, - a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet, - a 32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, - a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről, 2. Az iskola arculata 1960-ban nyitotta meg kapuit a régi Tejúti iskola, Móra Ferenc nevét 1996-ban vette fel az intézmény. Iskolánk az író nevét viselve adózik emlékének. A tőle származó idézet nevelési elvünk mottója: A szeretet az élet. Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy barátságos, családias, elfogadó, befogadó iskolai környezetben hozzájáruljunk a gyermekek egészséges személyiségfejlődéséhez, használható, versenyképes tudásához, hogy nyitott, érdeklődő, kiegyensúlyozott lelkű, tudásra fogékony gyermekeket neveljük. Célunk, hogy a diákok megszeressék a tanulást, nyitottakká váljanak a világ megismerésére. Az egészséges, rendszeres testmozgással járó aktív élet kialakításának szemléletére is hangsúlyt fektetünk. A néptánc oktatásával a népzene és a népi mozgáskultúra, hagyományok megőrzését és átadását szeretnénk elérni. 6

7 Lehetőséget biztosítunk a tanórán kívüli rendszeres sportolásra. 1. osztálytól 6. osztályig lehetőség van napközi, 7-8. évfolyamon tanulószoba igénybevételére. A napközis nevelők kézműves foglalkozásokat szerveznek, szabadtéri játékokat tanítanak, megismertetnek hagyományainkkal, hogy minél gazdagabbá, tartalmasabbá tegyék a mindennapokat. Alsó tagozatban alapvető célunk, a készség- és képességfejlesztés, hogy képesek legyenek a felső tagozatban az eredményes tanulásra. Felső tagozaton folytatódik a képességek, készségek további mélyítése, megszilárdítása. Mindannyiunk érdeke, hogy tanulóink sikeresen folytassák középfokú tanulmányaikat, majd boldoguljanak az életben óta integrálunk nagyothalló gyerekeket. A hallássérült gyermekek halló társaikkal tanulnak a mindennapokban, szurdopedagógus, fejlesztőpedagógus rendszeres segítségével. A dr. Török Béla Módszertani Intézettel való megállapodás alapján támogató szakmai segítséget kapunk az intézménytől, közösen szervezett alkalmak keretében mélyítjük a nagyothalló tanulók segítését célzó tudásunkat. Elhivatottak vagyunk az ügyben is, hogy minél több szépséget mutassunk be hazánkból, ezért lehetőség szerint évente erdei iskolát szervezünk az ország különböző tájain. Évente több alkalommal kirándulást, múzeum- és színházlátogatást. Évente egy alkalommal szervezett Budapesti-séta során fővárosunk kulturális értékeit ismertetjük meg diákjainkkal. Művészeti alkotásokon keresztül is szeretnénk mélyíteni a kultúra iránti érdeklődésüket, vonzódásukat. Iskolán belül rendszeres kiállításokat szervezünk. Több ezer kötetes könyvtár áll tanulóink rendelkezésére, ahol kutatómunkát végezhetnek, elmélyíthetik tudásukat, kedvükre olvashatnak. Jól felszerelt számítástechnika termünkben folyik az informatika-oktatás. 3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A nevelés és az oktatás nem választható el egymástól. Az oktatás a nevelés része. Alapelvek: - Segíteni kell a gyermeket egyéni képességeinek kibontakozásában. - Tiszteletben kell tartani a tanulók személyiségét, figyelembe venni egyéni képességeiket. - Tervszerű és következetes nevelő-oktató munkával fejleszteni kell a tanulók alapkészségeit. - A fiatalokat a felelős állampolgári létre, az egymásért való felelősségre, a család, haza, munka szeretetére és megbecsülésre kell nevelni. - Az iskolában olyan, - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a tudományokra vonatkozó ismereteket kell közölni, melyek megalapozzák a tanulók széleskörű műveltségét, elősegítik értelmi, erkölcsi eligazodásukat az őket körülvevő világban. - Az értelem fejlesztésével együtt fontos az érzelmi és akarati élet formálása. - Fontos a kudarctűrő képesség fejlesztése. - A nevelésen és az oktatáson sugározzon át az élet és a természet szeretete, a természeti kincsek és az épített örökség megbecsülése. - Erősíteni kell a tanulók iskolához való kötődését. Ennek érdekében olyan légkört kell megteremteni, hogy az iskolában jól érezhessék magukat a gyerekek. - Erkölcsileg, szellemileg és testileg egészséges nemzedéket kell nevelni. 7

8 - Fontos a pontosság, fegyelem és az önfegyelem gyakorlása. - Fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás. - Törekedni kell a szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési-, magatartási zavarral küzdő gyerekek hátrányának leküzdésére. - Célunk az, hogy a tanulókat a fenntartható fejlődés útján indítsuk el, ki kell alakítani a felelősségérzetet a környezet iránt. - A kulcskompetenciák, a képességek, készségek megalapozása folytatódik az 5-6. évfolyamon a nem szakrendszerű oktatás keretében. - A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek az oktató-nevelő munkában - a tanórákon és a tanításon kívüli programokban (szakkörök, színházilletve múzeumlátogatások, erdei iskola) megvalósul. - A tanulási kudarcnak kitett tanulók számára a felzárkóztatást segítő foglalkozásokat biztosítjuk Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai Célok, feladatok: - Az iskolában folyó oktató-nevelő munkának tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogatnia kell az egyéni képességek kibontakozását. - Gondoskodni kell: az általános és széles alapműveltség biztosításáról minden tanulónál, tanulási kudarcok megelőzéséről, a sikeres beilleszkedés elősegítéséről, a szociális helyzetből adódó hátrányok kompenzálásáról, önismeret fejlesztéséről, önellátásra való képesség és igény kialakításáról a napi szükségletek kielégítésében (tisztálkodás, öltözködés, iskolai felszerelés stb.), a testi nevelésről, mely a tanórákon, kirándulásokon és túrákon, különféle sportrendezvényeken, sportköri foglalkozásokon valósul meg, a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztéséről, arról, hogy a tanulók rászokjanak a tanórák alatti munkafegyelemre, a házi feladatok elkészítésére, az iskola házirendjének megtartására, valamint az utcán, a közlekedésben való fegyelmezett viselkedésre egyéni sajátosságok elfogadásáról, egyéni bánásmódról, sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembe vételeléről. - Fontos: a család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartására nevelés, az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra oktatása, valamint a beszéd, a viselkedés, az öltözködés és a környezet kultúrájának elsajátítása. Magyarország megismerése, szeretete, a nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése. - A tanulók legyenek képesek: saját képességeiknek megfelelő szinten teljesíteni a tanulmányi követelményeket. az idejüket önállóan és hatékonyan beosztani, 8

9 3.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő teret biztosít a tanulói aktivitásnak az ismeretszerzés folyamatában. Ennek néhány fontos eszköze a pedagógiai gyakorlatból: - Az oktatás legfontosabb eszköze a tanmenet, amely az aktuális tanévre készül. - Az eljárásoknak, eszközöknek igazodniuk kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, és képességeikhez. - Szorgalmazni kell a tanulói aktivitást, tág teret kell adni az egyéni munkamódszereknek, és ezzel hozzá kell segíteni a tanulót az egyéni tanulási stratégia kialakításához. - Az értékelésnek a kapott feladatok megvalósításának módja és színvonala, a problémákra adott válaszok minősége szerint kell történnie. - A komplex személyiség fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia az önismeretnek az erős és gyenge pontok felismerésének, a fejlett és reális önértékelésnek, az önbizalom erősítésének, a kezdeményező és vállalkozó készségeknek, az ítélőképességnek, az erkölcsi és esztétikai érzékenységnek, az érzelmi intelligencia kialakításának. - Fontos: a tanulási technikák és módszerek tanítása, átadása, folyamatos alkalmazása, az elektronikus médiumok alkalmazása az oktató-nevelő folyamatban. - Módszerek: a meggyőzés módszerei (oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosítás, stb.), a tevékenység megszervezésének módszerei (ellenőrzés, érdekes, játékos módszerek, gyakorlás, stb.), magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, biztatás, elismerés, dicséret, stb.) Tanítási órák A választható tantárgyak órakeretei a következőképpen alakulnak: Alsó tagozat: 1. évfolyam: 1 óra matematika + 1 óra idegen nyelv 2. évfolyam: 1 óra matematika + 1 óra idegen nyelv 3. évfolyam: 1 óra matematika + 1 óra idegen nyelv 4. évfolyam: 1 óra matematika + 1 óra magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvi órák az alsó tagozatban: 1. évfolyam: heti 1 óra 2. évfolyam: heti 1 óra 3. évfolyam: heti 1 óra 4. évfolyam: heti 3 óra Felső tagozat: Az idegen nyelvet csoportbontásban, évfolyamonként, 3 illetve 5 órában tanítjuk. 9

10 Rendszeres és alkalmanként szervezett tanórán kívüli foglalkozások formái a) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások - Fontos, hogy: az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére felzárkóztató óra szervezésre kerüljön sor az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások segítsék, A további tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanévben az iskola nevelőtestülete dönt. b) Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozások A közoktatási törvény előírásainak megfelelően ha a szülők igénylik -, az iskolákban tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-8. évfolyamon napközi otthon vagy tanulószoba működik. - Napközis foglalkozás Az intézmény biztosítja a tanulók teljes ellátását (reggeli, ebéd, uzsonna) és felügyeletét 17 óráig. A napközi által nyújtott programokban az étkezés igénybe vétele nélkül is részt lehet venni. A napközi szerkezetileg és tartalmilag szorosan kapcsolódik a délelőtt folyó pedagógiai munkához. A napközi speciális feladata a tanulás tanítása, a mentálhigiénés szokások ápolása, fejlesztése. A sokszínű szabadidős tevékenység magában foglalja a játszóházat, sportversenyeket, mozi- és színházlátogatást, múzeumi foglalkozásokon való részvételt, stb. A napközi és a tanulószoba fontos színtere a felzárkóztatásnak és a tehetséggondozásnak. - Tanulószobai foglalkozás A tanulószobai foglalkozást igény szerint szervezzük meg. A tanulószobai foglalkozás keretében a pedagógus a felső tagozatos gyerekek számára biztosítja a tanórákra való felkészülést, segíti a tanulási nehézségek leküzdését. c) Versenyek, vetélkedők A tehetséges tanulók további fejlődését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyek az iskolában évente/félévente/stb. rendszeresen kerülnek megszervezésre. A legtehetségesebb tanulók kerületi, fővárosi és országos tanulmányi, művészeti versenyeken is részt vehetnek. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a szaktanárok végzik. d) Diákönkormányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének megszervezésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 1-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét a diákok által jelölt és az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. e) Tanulmányi kirándulások Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal amennyiben igény és szülői támogatás van, akkor több alkalommal - tanulmányi kirándulást szervezhetnek. 10

11 f) Hagyományőrző tevékenységek Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: a Magyar kultúra napján, névadónk, Móra Ferenc halálának évfordulóján (febr. 8.), a Költészet napján, március 15-én, október 6-án, október 23-án. Hagyományunkhoz híven megrendezzük a szüreti mulatságot, az alapítványi bált, karácsonykor betlehemezünk, farsangot, Móra-napot tartunk. g) Erdei iskola Az erdei iskola a nevelési és a tantervi követelmények megvalósulását segíti az iskola falain kívül. Kitágítja a diákok ismeretkörét szülőföldjükről. Kiemelkedő szerepet tölt be a környezeti nevelésben, a természettudományos módszerek gyakorlati alkalmazásában. Elősegíti érdeklődésük felkeltését a természeti szépségek, kulturális kincseink iránt. Programjainkat úgy állítjuk össze, hogy diákjaink az erdei iskola ideje alatt megismerkedhessenek Magyarország természeti értékeivel, adottságaival, történelmével, élővilágával, hagyományaival, népszokásaival. Az erdei iskola kiváló lehetőséget biztosít a projektmunkára. Erdei iskola akkor szervezhető, ha az osztály 2/3-a jelentkezik rá. Kt (4) pontja alapján az iskolai szülői szervezet és az iskolai DÖK meghatározza azt a legmagasabb összeget, amelyet az erdei iskola megvalósulásánál a szülő önerőből fedez. h) Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a tananyag elsajátítását segíthetik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások, rendkívüli múzeumi órák. i) Szabadidős foglalkozások A szabadidős foglalkozások során a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülő anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, mozi, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel lehet önkéntes. j) Iskolai könyvtár Az iskolai könyvtár, a tanulók és az iskola dogozóinak egyéni tanulását, önképzését szolgálja. Könyvtári foglalkozás szervezhető a könyvtárban tanórán és tanórán kívül is. k) Hit- és vallásoktatás Az iskolákban a területileg illetékes, bejegyzett egyházak az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 11

12 4. Speciális céljaink 4.1. A középiskolára való felkészítés Iskolánk célja a középiskolára történő felkészítés. Törekszünk annak a képességnek a kialakítására, hogy az önismeret, az önmegvalósítás azon a fokán legyen minden tanulónk a 8. osztályban, hogy képes legyen céljait megfogalmazni, érdeklődését és vágyait a lehetőségeivel összhangba hozni Művészetekre fogékony személyiség kialakítása Fontos számunkra, hogy művelt, kulturált, nyitott fiatalokat neveljünk: színház, mozi, múzeumlátogatással, kiállítások megtekintésével, erdei iskola szervezésével A természettudományos tantárgyak integrált oktatása Alapvető természettudományos módszerek elsajátítása, rendszeres alkalmazása: megfigyelés, leírás, mérés, kísérlet. A természeti jelenségek megfigyelése, rögzítése írásban. Alsó tagozatban perceptuális tanulás, felső tagozatban verbális tanulás kerüljön előtérbe. Az élő és élettelen környezet egyszeri és folyamatos megfigyelése, tapasztalatok rögzítése. Összefüggések keresése, összefüggések feltárása, azonosságok-különbözőségek megfigyelése az élő és élettelen környezetben, a természetben zajló folyamatokban. A tanulókkal megismertetjük a természet és a társadalom legfontosabb folyamatait, változásait, sajátosságait. A természettudományos módszerek alkalmazásának eredményeképpen jön létre a fogalomalkotás. Célunk, hogy a gyerekek lássák meg, a megismerésnek két útja van: indukció: a jelenségek közvetlen megfigyelése, majd általánosítás, dedukció: a már megismert tényekből a következtetés levonása. Az emberi szervezet, az emberi test életműködésének oktatásához kapcsolódva történik meg az egészséges életmód, életvitel tudatos alakítása. A hazai és más tájak jellemző élővilágát az alapvető ökológiai ismeretek beépítésével, a földrajzi ismeretekhez kapcsolódva ismertetjük meg. Tapasztalati úton segítjük a környezetben megjelenő, és a mindennapi tevékenységekben felhasznált anyagok sajátságainak, alkalmazásainak megértését. Felkeltve a tanulók érdeklődését a környezetük iránt kialakítjuk bennük a természet megismerésének, szeretetének igényét. Megismertetjük a gyerekeket a fenntartható fejlődés alapjaival, alkalmazásával a mindennapokban (pl.: elem- PET palackgyűjtés, stb.) Magas szintű idegennyelv-oktatás Célunk, hogy tanulóink idegen nyelvi kommunikációs képessége fejlődjön: Cél: használható nyelvtudás megszerzése, amely a sikeres kommunikációt jelenti. Mérése, értékelése a négy nyelvi alapkészségen (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés, íráskészség) keresztül valósulhat meg. Általános iskolás korban kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, megalapozni a későbbi nyelvtanulást. Folyamatos tehetséggondozás 12

13 Felkészítés a PITMAN angol nyelvvizsgára. Alaposan felkészüljenek diákjaink a középiskolára. A lemaradó, gyengébb képességű tanulókat felzárkóztató foglalkozásokon fejlesztjük A hallássérült gyermekek integrált oktatása A Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján vesszük fel az integráltan nevelhető nagyothalló gyermekeket. Az integrált oktatásban résztvevő tanulókat szurdopedagógus, logopédus az egyéni szakvéleményben előírt óraszámban fejleszti. Együttnevelés elfogadása/elfogadtatása és ennek érvényesítése a teljes nevelőoktató munkában. A tanulók gondolkodásának alakítása oly módon, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók egyenrangúak társaikkal. Integrálódás elősegítése a nevelő-oktató munkába és a társadalmi környezetbe az ezt elősegítő speciális tevékenységek segítségével. A fejlesztő foglalkoztatás személyes (szakértői véleményben foglaltak alapján gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus) és tárgyi feltételeinek (pl. fejlesztő-szoba) biztosítása. A tanulók, tanulócsoportok szükségleteihez igazodó, sérülés-specifikus eljárások, időkeret, eszközök, speciális eszközök, módszerek, terápiák alkalmazása. A tanulók, tanulócsoportok szükségleteihez igazodó, sérülés-specifikus eljárások, időkeret, eszközök, speciális eszközök, módszerek, terápiák alkalmazása. A sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó tantárgyi tartalmak. Toleráns, differenciált, fejlesztő értékelés (pl. portfolió alkalmazása), elsősorban az önmagához mért fejlődés értékelése. Elfogadó, befogadó környezet kialakítása; társadalmi beilleszkedésük sérülésspecifikus szempontú támogatás. Óvoda-iskola átmenet támogatása, A célok megvalósulását támogató tanulásszervezési eljárások (pl. projekt, témahét), kooperatív technikák alkalmazása. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása, fejlesztése magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességeket kíván a pedagógustól, aki: a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti - a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján szükség esetén -, megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 13

14 együttműködik a szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő - a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - gyógypedagógiai tanár/terapeuta az együttműködés során: segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; együttműködik több pedagógussal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; Az integrált nevelés-oktatás során együttműködünk a Dr. Török Béla Módszertani Intézet utazó gyógypedagógiai hálózat szurdopedagógusaival, a kerületi Nevelési Tanácsadó fejlesztőpedagógusával, pszichológusával és a Mészáros Jenő Általános Iskola logopédusával. 5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A Nemzeti alaptantervben képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A pedagógus egyik legfontosabb feladata a fejlődésben lévő gyermek egész személyiségét sikeresen formálni. Célunk, hogy az oktató-nevelő munka eredményeképpen tanulóink a 8. évfolyam végére a következő személyiségjegyek alapjaival rendelkezzenek, melyre a későbbiekben építeni tudjanak: - önállóság, - alkalmazkodás, - kreativitás, - képesség az érzelmi harmóniára, - türelem, céltudatosság, - küzdőképesség, - figyelem- és gondolkodás-összpontosítás, - kulturált magatartás felnőttekkel és társakkal szemben, - segítségnyújtás, - humanizmus, - tolerancia, - nyitottság, - konfliktusmegoldó képesség. 14

15 Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladatok - Az intézményben színes, sokoldalú iskolai életnek, játéknak és munkának kell folynia: változatos pedagógiai módszereknek, széles tevékenységkínálatnak kell lennie, amiken keresztül a tanuló lehetőséget kap a személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási módszerek, eljárások kialakítására. fejleszteni kell a gyermekek önismeretét, együttműködési készségüket, edzeni az akaratukat. - Figyelmet kell fordítani: a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítására, az önismeret fejlesztésére (osztályfőnöki órákon, iskolán kívüli lehetőségek formájában), az egészséges, edzett személyiség kialakítására, az egészségnek, mint alapértéknek elfogadtatására, az egészségmegőrzés igényének felkeltésére, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzésére (pl.: drogprevenció, stb.). - Hozzá kell járulni az életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulások fokozatos kialakításához: a környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítására, a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetésére, ápolására, megbecsülésére, az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetésére. - A pedagógusnak, mint modellközvetítőnek, a személyiségformálás egyik legfontosabb eszközének kell lennie. - A pedagógiai munka középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, az egész személyiség fejlődésének, fejlesztésének kell állnia. - Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok oktató-nevelő munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. 6. Az iskola pedagógiai programja és a Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. Énkép, önismeret Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll, a felelősség önmagunkért, az önállóság, az önkifejezés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság. 15

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Programja 2010.

Egységes Pedagógiai Programja 2010. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Programja 2010. Mottó: Minden valóban szeretetteljes kapcsolatban jelen van az

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Pedagógiai programja

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Pedagógiai programja Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja Mindig vannak új hegyek, amit meg kell mászni, de az értékek változatlanok maradnak. 2013. Tartalomjegyzék 1 Bevezető...

Részletesebben

III. Az óvodai élet megszervezésének sajátos elvei, tevékenységi formái... 46 III.1. Személyi feltételek... 46 III.2. Tárgyi feltételek... 47 III.3.

III. Az óvodai élet megszervezésének sajátos elvei, tevékenységi formái... 46 III.1. Személyi feltételek... 46 III.2. Tárgyi feltételek... 47 III.3. TARTALOMJEGYZÉK I. A PEDAGÓGIAI PROGRAM PREAMBULUMA... 3 I.1. Intézményi adatok... 3 I.2. Az intézmény helyzete, háttere... 4 I.2.1. Az egyházközség katolikus iskoláinak múltjából... 4 I.2.2. Az iskola

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

GÖRGETEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÖRGETEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖRGETEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. Tartalomjegyzék I. ISKOLÁNKRÓL... 3 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 2. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK... 4 3. AZ ISKOLÁBAN

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM-azonosító: 030523 Szervezeti egység kód: 074048 Cím: 9024 Győr, Örkény István u. 6. E-mail-cím: titkarsag@aranyj-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

TÁNCSICS ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA, 1188 BUDAPEST, TÁNCSICS U. 53. Tel: 295-3236, Fax: 295-1890; OM: 035131 e-mail: tmihaly@hu.inter.

TÁNCSICS ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA, 1188 BUDAPEST, TÁNCSICS U. 53. Tel: 295-3236, Fax: 295-1890; OM: 035131 e-mail: tmihaly@hu.inter. TÁNCSICS ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA, 1188 BUDAPEST, TÁNCSICS U. 53. Tel: 295-3236, Fax: 295-1890; OM: 035131 e-mail: tmihaly@hu.inter.net PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosította: Svélecz Edit igazgató

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Készült: 2013. március 31. Módosítva: 2013. szeptember 01. 1 Tartalom 1. JOGSZABÁLYI ALAPOK... 4 2. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul.

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul. LEGITIMÁCIÓS LAP 206003 ELFOGADÓ ELFOGADÁS IDEJE NEVELŐTESTÜLET 2014.03.31. SZÜLŐI SZERVEZET 2014.03.31. DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2014.03.21. FENNTARTÓ A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM ESZTERGOM 2004. Tartalom Oldal 1. Iskolánkról 1. 1. Az iskola története 3 1. 2. Az iskola értékrendje 3 1.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben