A BÓKAY JÁNOS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA JÁNOS BÓKAY HEALTH VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IKT.SZ. 562/2014 (2014. XI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BÓKAY JÁNOS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA JÁNOS BÓKAY HEALTH VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IKT.SZ. 562/2014 (2014. XI."

Átírás

1 IKT.SZ. 562/2014 (2014. XI.17) A BÓKAY JÁNOS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA JÁNOS BÓKAY HEALTH VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: január 01-től

2 I. BEVEZETÉS A köznevelési törvény 25. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bókay János Humán Szakközépiskola János Bókay Health Vocational Secondary School 1086 Budapest Csobánc u. 1. működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1. Az SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Magyar Közlöny évi 162. szám); és a módosításáról szóló évi CXXIV. törvény (Magyar Közlöny évi 99. szám); 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról - 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Magyar Közlöny évi 2. szám); - A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (ill. az ezt módosító, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló évi XXXVI. törvény, Magyar Közlöny évi 80. szám); - A szakképzésben szerzett egyes szakképesítések felsőoktatásba történő beszámításához szükséges feladatokról szóló 1232/2012. (VII.12.) Korm. határozat (Magyar Közlöny évi 90. szám); - A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (Magyar Közlöny évi 160. szám); és módosításáról szóló évi LXXI. törvény (Magyar Közlöny évi 74. szám); - Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 106. szám); - Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 88. szám); - 16/2013. EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről - A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 102. szám); - 326/ (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (Magyar Közlöny, október 27., 2014/145)

3 3 3. Az SZMSZ hatálya A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 4. Intézményi alapadatok Név: Bókay János Humán Szakközépiskola János Bókay Health Vocational Secondary School Székhely: 1086 Budapest, VIII., Csobánc u. 1. telephelye(i): --- Az alapítás időpontja: augusztus 16. Az intézmény létrehozásáról szóló /30/1968 határozat száma: az intézmény nyilvántartási száma: Szakmai alapdokumentum kelte november 6. Szakmai alapdokumentum száma I OM azonosító: KSH azonosító: PIR azonosító: Adóalanyiság: - Adószám: - Bankszámlaszám: - címkód: 3320 közfeladata: közoktatás átszervezésből adódó közvetlen Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és jogelődje(i): Gimnázium (1146 Budapest, Dózsa György út ) Az intézmény alapítója: Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: Az intézmény működési köre: típusa: Az intézmény besorolása Jogállása: Tevékenység szerinti besorolása: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest, V., Akadémia utca 3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pest megye, Budapest szakközépiskola, szakiskola KLIK jogi személyiségű szervezeti egységeként működő közoktatási intézmény köznevelési intézmény 3

4 5. Az intézmény tevékenységei 1. szakközépiskolai nevelés és oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás évfolyamok: négy, öt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása (érzékszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) két tanítási nyelvű nevelés, oktatás (angol) nyelvi előkészítő érettségire felkészítő négy évfolyam 2. Szakmai képzés: ágazat: egészségügy, szakmacsoport: egészségügy fogászati asszisztens szakképesítés ( ) 3. szakiskolai nevelés-oktatás szakmacsoport: szociális szolgáltatások sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása(érzékszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 500 fő iskolai tanműhely maximális létszáma: 139 fő Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény feladatellátási helye Budapest hrsz-ú 2536 m2 területű, valóságban Budapest VIII. kerület Csobánc u. 1. szám alatt lévő ingatlan. Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: A Knt 68. (1) alapján az állami köznevelési intézmény, vezetőjét az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője (igazgatója), valamint az általa megbízott intézményi dolgozó.

5 5 I. A MŰKÖDÉS RENDJE 1. A tanulók, az alkalmazottak és a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Az iskola munkarendje A szorgalmi idő előkészítése az augusztus 15-től augusztus 31-ig tartó időszakban történik. Ebben az időszakban kell megszervezni az osztályozó (különbözeti) és a javítóvizsgákat. Félévkor, a félév utolsó hetében kell megszervezni az osztályozó (különbözeti) vizsgákat. Alapos indok esetén osztályozóvizsga ettől eltérő időpontban is szervezhető. A tanítás 7.35-kor kezdődik, és az órarend szerint meghatározott ideig tart. A tanulók 18 óráig tartózkodhatnak az iskolában, ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet. Az iskolai foglalkozásokon kívül a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak az épületben. Azon tantárgyak esetében, ahol a tananyag megkívánja, 2-2 óra összevonva tartható. A tanítási órák 45 percesek. A rövidített órák 35 percesek. Az óraközi szünetek 10 percesek. Az 5. óra utáni szünet 20 perces. A tanítási órán külső vendégek csak igazgatói engedéllyel vehetnek részt. A tanítási szünetekben a tanulók ügyeinek intézésére ha az iskola fenntartója másképp nem rendelkezik - minden hét szerdáján 9 órától 13 óráig ügyeletet kell tartani. A vezetők munkarendje Az iskolában reggel 7.20-tól délután 16 óráig pénteken 14 óráig (illetve az engedélyezett foglalkozások végéig) az iskola igazgatójának, vagy helyettesei közül az egyiknek az iskolában kell tartózkodnia. Az igazgató és helyettesei egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató egy kijelölt munkaközösségvezetőt bíz meg az ügyeleti feladatok ellátásával. A vezetők közötti ügyeleti beosztást az iskolavezetés a tanév elején állapítja meg, és a tanári folyosón írásos formában közzéteszi. A pedagógusok munkarendje A pedagógusok munkarendjét az órarend, a havi munkarend, valamint a 326/2013 kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról ( ) alapján a kötött munkaidőre vonatkozó feladatlista rögzíti. Az ügyeleti rend és a helyettesítési rend a tanév elején, az órarenddel egy időben készül el. A pedagógusok ügyelete 7.20-kor kezdődik és kor fejeződik be. Az ügyeleti és helyettesítési beosztásnál biztosítani kell a pedagógusok egyenletes terhelését. 2. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A belépő nevét, látogatásának célját, a belépés idejét és a kilépés idejét a portás rögzíti az erre a célra rendszeresített füzetben. A belépést telefonon jelenti az iskolatitkárnak. A tanárokkal való megbeszélés esetén a szaktanárok, egyéb esetekben a titkárság és a vezetőség kíséri figyelemmel az iskolába érkezett személy bent tartózkodását. Ha a kilépés nem történik meg az elvárható időn belül, a portás jelenti az iskolatitkárnak. 5

6 Tanórára csak igazgatói engedéllyel léphetnek be, ugyanez vonatkozik a szaktantermekre és a tornateremre is. Nem ismert személy esetén a portásnak meg kell győződni annak távozásáról is. II. AZ ISKOLAI SZERVEZET 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, feladata Vezetők, vezetőség Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Munkáját törvények, jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízását az iskola fenntartója adja. Az iskola vezetői az igazgató közvetlen munkatársai, az alábbi vezető beosztású dolgozók: általános igazgatóhelyettes szakképzési igazgatóhelyettes Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Az igazgatóhelyettes és a szakképzési igazgatóhelyettes munkáját munkaköri leírás, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzi. Ez a vezetői kör hetente ülésezik. Az iskolavezetőség tagjai a fentieken kívül: a szakképzési és közismereti munkaközösségek vezetői (szaktárgyi munkaközösségek) a közalkalmazotti tanács elnöke az SzB elnöke Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Rendszeresen, havonta egyszer tart megbeszélést. A megbeszéléseket az igazgató készíti elő és vezeti. A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a pedagógiai munkát segítő munkatársak. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: a) tanévnyitó, félévzáró és tanévzáró értekezlet b) félévi és év végi osztályozó konferenciák c) 2 alkalommal nevelési értekezlet d) havi rendszerességgel az aktuális feladatokat tárgyaló értekezlet. A nevelőtestületi értekezletekről a d) pont kivételével - jegyzőkönyvet kell vezetni. A tantestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része vesz részt egy-egy értekezleten.

7 7 Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 50 %-a + 1 fő kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen van, a nevelőtestület döntéseit ha erről magasabb jogszabály másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A pedagógusok szaktárgyi munkaközösségei Az iskolában az alábbi szaktárgyi munkaközösségek működnek: Osztályfőnöki munkaközösség, tagjai: osztályfőnökök Magyar-történelem munkaközösség, tagjai: a szakos tanárok, könyvtáros/könyvtárostanár, a művészetek tantárgycsoport tanárai Angol nyelvi munkaközösség tagjai: szakos tanárok Francia-olasz-német-orosz-MID nyelvi munkaközösség, tagjai: a szakos tanárok. Matematika-fizika-informatika munkaközösség, tagjai: a szakos tanárok és a rendszergazda Biológia-kémia-földrajz-testnevelés munkaközösség, tagjai: a szakos tanárok. Szakképzési munkaközösség, tagjai: a szakmai tárgyakat oktató tanárok A szaktárgyi munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai módszertani kérdésekben az iskolavezetés munkájának segítése részvétel az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése, pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez, segítséget adnak a kollégák helyettesítéséhez, segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, a tantárgyfelosztás, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez, az iskolai folyamatok fejlesztésében együttműködnek a minőségi körökkel. A munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség egyetértésével, illetve javaslatára az igazgató bízza meg. A munkaközösség-vezetők munkájukat az e dokumentum II.4.B. pontjában foglaltak és a tanév helyi rendje alapján végzik. 7

8 A rendszergazda Munkáját munkaköri leírás és munkaterv alapján végzi. Karbantartja és fejleszti az iskola informatikai rendszerét. Együttműködik a munkaközösségekkel, segítséget ad a tanórák, versenyek, ünnepélyek informatikai, technikai feltételeinek biztosításához. Segítséget ad az informatikai alapú tanügyigazgatási, statisztikai feladatok elvégzéséhez, az elektronikus napló használatához, az F2 rendszer karbantartásához. 2. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje Az igazgató akadályoztatása, távolléte esetén a helyettesítési rend a következő: általános igazgatóhelyettes szakképzési igazgatóhelyettes megbízott munkaközösség-vezető Ha az intézményvezető helyettese a szükséges, vezetőhelyettesi feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása miatt nem tudja ellátni, akkor a feladatokat az igazgatóval történő egyeztetés alapján - a munkaközösségvezetőknek kell ellátniuk. A vezető, illetve a vezetőhelyettes rövid ideig tartó helyettesítésekor a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg. Ez alatt a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 3. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető az általános igazgatóhelyettesnek adja át az érettségi vizsgák megszervezésének feladatait, valamint a sajátos nevelési igényű és tanulási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felmentési kérelmeinek elbírálását. Az intézményvezető a szakképzési igazgatóhelyettesnek adja át a szakképzési feladatok megszervezésének és ellenőrzésének feladatait, valamint, valamint a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését. Az intézményvezető az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének adja át a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezését. 4. Munkaköri leírás-minták Iskolánkban minden pedagógus személyre szóló, tantárgyához és egyéb feladataihoz illeszkedő munkaköri leírást kap. Az alábbi két munkaköri leírás a közös tartalmakat tünteti fel.

9 9 Munkaköri leírás szaktanár részére Munkaidő A teljes állású pedagógus munkaideje heti 40 óra, amelynek keretében a tantárgyfelosztás szerint tanórai foglalkozásokat tart, továbbá a nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, eseti helyettesítést lát el, iskolai közösségi programokon vesz részt. A pedagógus ha az igazgató a tanítási napra vonatkozóan másképp nem rendelkezik - köteles tantárgyfelosztásban (órarendben) szereplő valamennyi óráját megtartani. Tanítási óra csak igazgatói engedéllyel maradhat el, vonható össze vagy rövidíthető. A pedagógusnak becsengetéskor készen kell állnia az óra megtartására, az órát kicsengetés előtt nem fejezheti be. Bejelentési, tájékoztatási, kötelezettség Munkából való távol maradását munkakezdés előtt negyed órával jeleznie kell az iskolaadminisztrátornak vagy a vezető ügyeletesnek, továbbá tájékoztatást kell adnia a munkába állás várható időpontjáról. Minden rendkívüli helyzetről haladéktalanul tájékoztatja az iskola igazgatóját vagy vezető ügyeletesét (különösen baleset, vészhelyzet, emberi életet vagy egészséget fenyegető veszély, az iskolának nagy anyagi vagy erkölcsi kárt okozó esemény). A tanuló érdekében megfelelően és pontosan tájékoztatja a nevelést, oktatást segítő más szakembereket (kolléga, gyógypedagógus, nevelési tanácsadó, szakértő). A szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztatja a tanuló iskolai teljesítményéről, magatartásáról (e-ellenőrző, fogadóóra, szükség esetén telefon, ) A gyermek testi-lelki egészségét fejleszti és óvja: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával. Speciális feladataival kapcsolatban az aktuális, közérdekű információkat rendszeresen átadja az iskolai honlap szerkesztőjének. Az iskolai honlap tantárgyi oldalának gondozásában, bővítésében részt vesz. Nevelési-oktatási feladatok A munkaközösségi és az iskolai munkatervben a számára kiosztott feladatokat elvégzi. A kerettantervben előírt törzsanyagot átadja, megtanítja, elsajátítását rendszeresen ellenőrzi. A tanuló teljesítményt a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint rendszeresen méri, értékeli. Gondoskodik a tanuló személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, szociokulturális helyzetét. A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel szükség szerint egyénileg foglalkozik. A tananyag átadása mellett előmozdítja a tanulók erkölcsi fejlődését, őket a közösségi, családi értékek megbecsülésére, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre neveli. Tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan irányítja, mindezekhez a nevelési feladatokhoz az osztályfőnököknek a tőle telhető segítséget megadja. Érettségi tárgy esetén az érettségi tételsort elkészíti, szakszerűen felkészít az érettségi vizsgára és vizsgáztatói feladatokat lát el. A beszámolókat, osztályozó vizsgákat, pótlásokat, javítóvizsgákat a házirendben meghatározott módon vezeti le. Az iskolai ünnepélyeket az éves munkaterv feladatmegosztása szerint megszervezi, a szereplésre, előadásra a tanulókat felkészíti. Tanórán kívüli és iskolán kívüli programokra kíséri a tanulókat. Vizsgák, versenyek, felmérések esetén felügyeletet lát el. Az osztályfőnöki munkaközösségvezető felkérése alapján részt vesz fegyelmi tárgyalásokon. Az óraközi szünetekben ügyeletesi feladatokat lát el a beosztás szerint. Adminisztratív feladatok A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi adminisztratív feladatát maradéktalanul és az előírt határidőn belül teljesíti, különösen az elektronikus napló napi bejegyzéseit tanulók jegyeinek beírását az ellenőrzőbe. Szabálysértés esetén haladéktalanul intézkedik a házirendben meghatározottak szerint. A tanulók felmérőit, dolgozatait augusztus 31-ig köteles megőrizni, kérésre átadni a szülőnek és közvetlen vezetőinek. Tájékozódás, önképzés A pedagógus köteles nyomon követni az iskolai tanári naptárt, a tanév helyi rendjét, és annak megfelelően szervezni oktatóinevelői munkáját. Szorgalmi időszakban napi szinten olvasnia kell a titkárságon megadott címére érkező leveleket, és figyelnie az iskolai honlapon és a tanári hirdetőtáblán megjelenő információkat. 9

10 A pedagógusnak tudnia kell tájékozódni a hatályos, iskolai életet érintő törvények, jogszabályok között, és ismernie kell az iskolai szabályozó dokumentumok tartalmát (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Kollektív Szerződés). A pedagógusnak ismernie és alkalmaznia kell a munka- és balesetvédelmi szabályokat, az eljárásrendet baleset, tűzriadó, bombariadó esetén. A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal jogszabályban meghatározottak szerint továbbképzésben vesz részt. Szaktárgyában folyamatosan tájékozódik az új eredményekről, módszereit fejleszti, az infokommunikációs technikákat (enapló használata, prezentáció készítése, digitális segédanyagok készítése) legjobb tudása szerint elsajátítja. A pedagógus kötelessége, hogy határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket. Egyéb tantestületi és közösségi feladatok A pedagógus pontosan és aktívan részt vesz a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken, az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, valamint a kollektív szerződésben meghatározott iskolai eseményeken. Heti rendszerességgel a szülők rendelkezésére áll fogadóóráján, és félévente részt vesz a teljes körű fogadóórán. Részt vesz a szaktárgyi munkaközösség munkájában. A napi kiírás szerint helyettesítést lát el. Aktívan részt vesz a beiskolázási munkában a beiskolázási felelős felkérése alapján. Részt vesz a leltárazásban, óvja az iskola tisztaságát és rendjét. Rendet tart az osztálytermekben, szertárakban, folyosókon, és közvetlen környezetében (asztalán is). A munkaköri leírásban nem rögzített feladatok elvégzését a munkahelyi vezető elrendelheti az iskola kötelező feladatinak ellátása érdekében, a kapcsolódó munkajogi szabályok alapján.

11 11 Munkaköri leírás osztályfőnökök részére (Az alábbi feladatokat az osztályfőnök és helyettese egyéni megbeszélés szerint munkamegosztásban végzi) Pedagógiai feladatok Az osztályfőnök tanítványait személyes magatartásával, a szervezett programok és osztályfőnöki órák, személyes beszélgetések révén együttműködésre, másokért való felelősségvállalásra, reális önkép kialakítására, egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra, a kulturális és természeti értékek megbecsülésére harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására, felelős döntések meghozatalára neveli. Osztályfőnöki programját a fentiek figyelembe vételével alakítja ki. Osztályfőnöki órákat tart a pedagógiai program, helyi tanterv, iskolai munkaterv szerint, osztályfőnöki munkájához tanmenetet készít. A végzős. évfolyamon kiemelt feladatként kezeli a pályairányítást, az érettségire történő jelentkezést, felkészítést. A tanév helyi rendje szerint mozgósítja a tanulókat az iskolai programokon való részvételre, a részvételről nyilvántartást vezet. Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Javaslatot tesz az osztályban tanuló diákok magatartásának és szorgalmának minősítésére, a tanulók jutalmazására, felelősségre vonására, segélyezésére. Az osztályfőnöki órákat, a szülői értekezleteket, az osztályozó értekezleteket, a negyedéves és háromnegyed éves a vezetőség és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető útmutatása szerint tartja. Foglalkozik a tanulók családi, magánéleti, tanulási, szociális, magatartási problémáival, és a szülőkkel, szakemberekkel együttműködve segít megoldást találni. Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. Részt vesz az osztályában tanuló diák fegyelmi tárgyalásán. Adminisztratív feladatok Minden év szeptember 15-ig felülvizsgálja a tanulói adatokat, és kezdeményezi azok módosítását (iskolatitkár: F2 rendszer). Minden év szeptember 20-ig részletes kimutatást készít a veszélyeztetett tanulókról. Minden év szeptember végéig elkészíti a KIR statisztikához szükséges osztályösszesítő statisztikai adatlapot. Minden év június 20-ig megírja a bizonyítványokat, június 25-ig lezárja a naplót és a törzskönyvet. A negyedéves, féléves, háromnegyed éves és az év végi konferenciákra elkészíti a kimutatást jogkövetkezményekkel járó hiányzásokról, a bukásra álló tanulókról. Minden év május 20-ig jelentkeztet a következő évi nem kötelező tanórai foglalkozásokra. Ellenőrzi a napló- és ellenőrző-beírásokat, hiány esetén haladéktalanul felhívja a szaktanár figyelmét a pótlásra. Pontosan nyilvántartja az osztályában tanuló hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, tanulási-magatartási nehézséggel küzdő (emiatt osztályozás alól felmentett), ebédelő, tankönyv- és étkezési támogatásra jogosult, kollégista, nem magyar állampolgár tanulókat. A kapcsolódó igazolások begyűjtéséről és a felelősnek való átadásáról időben gondoskodik. Szervezési feladatok A megbízott jegyzővel együtt felelős osztálya érettségi vizsgájának technikai lebonyolításáért. Támogatja és szervezi tanulói kötelező egészségügyi vizsgálatainak lebonyolítását. Az évfolyamonkénti osztályprogramok szervezésében aktívan részt vesz, irányítja, felügyeli a tanulók felkészülését (9. évfolyam: csibenap, rigóavató, 10. évfolyam: évnyitó, 11. évfolyam /ötéves képzésben 12. évfolyam/: évzáró, végzős évfolyam: szalagavató, pályaválasztási komplex program). Megszervezi az éves osztálykirándulást vagy városismereti programot, kísérőtanárként részt vesz a lebonyolításban. A tanév helyi rendje szerinti központi programon kívül osztályprogramokat szervez, amelyekről az eseménynaptár kiegészítésében tájékoztatja a szülőket (színház, múzeum, intézménylátogatás, túra, rendhagyó osztályfőnöki órák). Év elején megszervezi a diákönkormányzati képviselők (ODB) tagjainak megválasztását, gondoskodik róla, hogy azok rendszeresen és aktívan részt vegyenek a diákönkormányzati üléseken. Megszervezi a szülői munkaközösség működését, az SZMK vezető nevét és es elérhetőségét az első szülői értekezlet után leadja az igazgatónak. Szervezi és irányítja osztálya ügyeleti tevékenységét. Tájékoztatási kötelezettség Az osztályában történő rendkívüli eseményekről, megoldatlan problémákról az igazgatót időben tájékoztatja. Mulasztás esetén a házirendben és a vonatkozó törvényekben meghatározott módon haladéktalanul értesíti a szülőt, a jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. 11

12 Tanulói kudarc, súlyos magatartási problémák esetén kezdeményezi az igazgatónál a nevelési tanácsadóval, szakértői bizottsággal való kapcsolatfelvételt, ezzel kapcsolatban részletes osztályfőnöki véleményt fogalmaz meg, szükség esetén pszichológushoz irányítja a tanulót Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról. Lebonyolítja osztálya tanulóinak munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatását. Minden tanév első osztályfőnöki óráján részletesen ismerteti a házirendet. A kollégista tanuló esetén a kollégiumot tájékoztatja a tanulóval kapcsolatos fontos döntésekről. Rosszullét, kisebb egészségügyi probléma esetén tájékoztatja az egészségügyi szakembert, telefonon a szülőt (a tanulót megítélése alapján hazaengedheti). A szülőket az ellenőrző könyv, , telefon útján rendszeresen tájékoztatja a tanuló iskolai munkájáról, magatartásáról, az iskolai programokról és a tanulót érintő egyéb fontos döntésekről. Tájékozódási kötelezettség Rendszeresen és alaposan tájékozódik a saját osztályában történő eseményekről, tanulmányi és magatartási helyzetről. Figyelemmel kíséri a tanulók előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, külön gondot fordít a hátrányos helyzetű, lemaradó, veszélyeztetett tanulók segítésére. Különös figyelemmel kíséri azokat a törvényi változásokat, amelyet osztályfőnöki lépéseket kívánnak meg. A fenntartó rendelkezése vagy törvényi előírások alapján az igazgató elrendelhet más osztályfőnöki munkát is.

13 13 5. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás A. A kapcsolattartás rendje, formája A vezetők és a nevelőtestület Az iskolában folyó pedagógiai munka összehangolása érdekében az iskola egészét érintő ügyekben rendszeresen nevelőtestületi értekezletet kell tartani. Az aktuális feladatok előkészítésére és az elvégzett feladatok értékelésére havi rendszerességgel megbeszélést tartunk. A kapcsolattartás egyéb fórumai: honlap, tanári levelezőrendszer, írásos összefoglalók, emlékeztetők, körlevél, hirdetőtábla. A pedagógusok kérdéseiket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik (SzB, KT) útján közölhetik a vezetőkkel. A vezetőségi üléseken hozott döntésekről a nevelőtestületet az igazgató vagy helyettesei szóban vagy írásban tájékoztatják. A vezetők és a munkaközösségek A munkaközösségek vezetői havi egy alkalommal részt vesznek az iskolavezetőségi üléseken. Kölcsönös és folyamatos a kapcsolattartás a munkaközösséget felügyelő vezető (igazgató vagy igazgatóhelyettes), illetve a munkaközösség-vezető között. Az igazgató és helyettesei rendszeresen részt vesznek az általuk felügyelt munkaközösség ülésein. A vezetők és a teljes alkalmazotti kör Az iskola valamennyi alkalmazottját érintő döntések meghozatala, az iskola működésével kapcsolatos kérdések (problémák, eredmények, tervek) ismertetése és megvitatása céljából valamennyi alkalmazott részvételével alkalmazotti értekezletet kell tartani. B. A vezetők közötti feladatmegosztás Az igazgató rendszeresen tájékoztatja a fenntartót az intézmény munkájáról, problémáiról, és kérheti az iskolai feladatok megoldásához a szükséges segítséget, támogatást, az iskolán kívüli társadalmi szervekkel való kapcsolat kiépítése érdekében a nevelőtestület tagjaiból összekötőket, megbízott felelősöket jelöl ki, gondoskodik a jogszabályok, felsőbb szervek iskolára vonatkozó határozatainak végrehajtásáról, kapcsolatot tart az intézmény szellemi, anyagi támogatása érdekében különböző iskolán kívüli szervezetekkel. tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, végzi és irányítja az iskolai alapdokumentumok készítését (pedagógiai program, munkaterv, szabályzatok stb.), előkészíti a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó döntéseket, elkészíti az iskolai statisztikákat, adatszolgáltatásokat, a normatív finanszírozás dokumentumait, a vezetőtársakkal egyeztetett terv alapján ellenőrzi a tanítási órákat, az órán kívüli foglalkozásokat, a tantestület oktató-nevelő munkáját, a naplókat értékeli a tanárok oktató-nevelő munkáját, vezeti a nevelési értekezleteket és az összevont szülői értekezleteket, jóváhagyja a tanulók felvételét vagy kimaradását, 13

14 irányítja a dolgozók és tanulók munkavédelmét és a tűzvédelmet, irányítja a nemzetközi kapcsolatokat és a pályázati munkát, felügyeli az osztályfőnöki, az angol nyelvi és a matematika munkaközösséget, rendszeresen órákat látogat irányítja a beiskolázási feladatokat és a felvételi eljárást, elkészíti a tantárgyfelosztást, elkészíti a továbbképzési és a beiskolázási tervet, engedélyezi az iskola dolgozóinak esetenkénti mellékfoglalkozását, irányítja és ellenőrzi: pedagógusok és az ügyviteli dolgozók adminisztratív munkáját havonta igazolja a pedagógusok kötött munkaidőben végzett munkáját kapcsolatot tart a szülői munkaközösséggel és az intézményi tanáccsal a jogszabályokban megfogalmazottak szerint előkészíti év elvégzi a pedagógusminősítésekkel kapcsolatos intézményi feladatokat nyilvántartja a pedagógus szabadságokat Az általános igazgatóhelyettes figyelemmel kíséri a munkaügyi és az oktatási jogszabályok változásait, gondoskodik azok iskolai betartásáról, betartatásáról, előzetes terv szerint ellenőrzi az alapdokumentumok érvényesülését, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását, látogatja a tanítási órákat, a tanórán kívüli foglalkozásokat, ezekről feljegyzéseket vezet, tapasztalatait megbeszéli az érdekelt tanárokkal, ellenőrzi a felelősök munkáját, felügyeli a francia-orosz-német-olasz, valamint a magyar-történelem munkaközösségek munkáját, felügyeli a közismereti versenyeket végzi az érettségire való jelentkezés feladatait, valamint ezen vizsgák előkészítését, megszervezését és lebonyolítását, irányítja a továbbtanulással kapcsolatos teendőket, a vezetőtársakkal való munkaelosztás szerint felügyeli az iskolai ünnepélyeket, az iskolanapokat, egyeztetés alapján részt vesz az álláspályázatok elbírálásában, az interjúztatásban részt vesz az intézményi szabályozó dokumentumok módosításában, az aktuális feladatmegosztás alapján a munkatervek és beszámolók elkészítésében előkészíti és irányítja a központi írásbeli felvételi vizsgát kezeli a sajátos nevelési igényű és tanulási-beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók ügyiratait, elbírálja a felmentési kérelmeket

15 15 A szakképzési igazgatóhelyettes Megszervezi a szakmai vizsgákat Előkészíti, szervezi és ellenőrzi az összefüggő szakmai gyakorlatokat Elkészíti a szakmai tantárgyfelosztást, adatot szolgáltat a statisztikához. Előzetes terv szerint látogatja a tanítási órákat, a tanórán kívüli foglalkozásokat, ezekről feljegyzéseket vezet, tapasztalatait megbeszéli az érdekelt tanárokkal Irányítja és ellenőrzi a szakmai versenyekre való felkészülést. Irányítja a szakmai tankönyvrendelést Irányítja és felügyeli az OKJ-s beiskolázást Végzi és irányítja a szakmai fejlesztést segítő pályázati munkát Segíti a végzősök életpálya építését. Kapcsolatot tart a Raoul Wallenberg Szakképző Központtal, szakmai egyesületekkel. Rendszeresen kapcsolatot tart egészségügyi és szociális intézmények vezetőivel, a külső gyakorlóterületek szakoktatóival Együttműködik az iskolaorvossal, a védőnővel, az iskolapszichológussal és a foglalkozás-egészségügyi orvossal. Nyilvántartja a dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak érvényességét. Munkaközösség-vezetők szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, folyamatosan segítik és ellenőrzik a munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-oktató munkáját, kiemelten: - óralátogatást végeznek, - szervezik a bemutató órákat, a tapasztalatcserét, - tervezik és szervezik a tantárgyi méréseket, - tervezik az oktatási eszközök fejlesztését, - kapcsolatot tartanak és együttműködnek a minőségi körökkel, - előkészítik a tanári továbbképzések tervezését, - előkészítik a tantárgyfelosztást, - javaslatot adnak jutalmazásra, kitüntetésre - segítséget nyújtanak a pedagógus-portfolió elkészítéséhez a munkaközösség tagjainak C. A kiadmányozás és a képviselet szabályai Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak az igazgató és az igazgatóhelyettes, valamint akadályoztatásuk esetén a szakképzési igazgatóhelyettes írhat alá. Az irat akkor hiteles kiadmány, ha a fent jelölt, illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, és aláírása mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel. Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő a kiadmányozó neve mellett az s. k. jelzés és a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata, vagy a kiadmányozó alakhű aláírásmintája és a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata. 15

16 A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra felhasználható elektronikus aláírásokról nyilvántartást kell vezetni. A közfeladatot ellátó szerv által használt valamennyi bélyegző és elektronikus aláírás kezelésének rendjéről és nyilvántartásáról az iratkezelési szabályzat rendelkezik. Az iskola képviseletét az igazgató és az igazgatóhelyettes, valamint az igazgató által az aktuális feladatra megbízott személy láthatja el. D. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A pedagógusok közösségei a tanulók közösségei A kapcsolattartás a tanulók képviselőinek a tantestületi értekezleteken való részvételével, az IDB üléseken való részvétellel, illetve az iskolagyűlésen valósul meg. Komplex tanulmányi siker vagy eredménytelenség esetén az osztályok nevelőtestülete osztályfőnöki órán, illetve osztálygyűlésen találkozik a tanulók közösségével a felmerült kérdések megoldására. A szaktárgyi munkaközösségek az oktatás és nevelés tartalmával, módszereivel, eszközeivel, a tanulók haladásával, az ismeretek és készségek mérésével, a tanulmányokban való segítségnyújtás lehetőségeivel kapcsolatos kérdésekben a szaktanárokon keresztül, illetve osztálygyűlésen, osztályfőnöki órán, iskolagyűlésen mint testület tájékoztatnak, illetve tájékozódnak. Az előbbi formában foglalkoznak a tanulók szabadidejének megtervezésével, a művelődési programokra tett javaslatok megvitatásával. A tanulók kérdéseiket, javaslataikat, véleményüket szóban vagy írásban, egyénileg vagy képviselőik útján közölhetik a munkaközösségek tagjaival vagy vezetőjével az iskolai fórumokon, illetve egyeztetett időpontban. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája A véleménynyilvánítás és tájékoztatás fórumai: igazgatói fogadóóra osztályfőnöki óra DÖK-gyűlés iskolagyűlés hetente, hetente, havonta, évente egy. A tanulók rendszeres tájékoztatását az iskolarádió és a hirdetőtábla is szolgálja. Az iskolarádió működtetése az iskolai diákönkormányzat feladata. Támogatja diákönkormányzati munkát segítő tanár. A hirdetőtábla kezelése a diákönkormányzat és a diákönkormányzatot segítő tanár feladata. A diákokat az őket érintő döntésekről 6 munkanapon belül tájékoztatni kell az ellenőrzőn és osztályfőnöki órán keresztül. Minden nap 11 órakor, a szünetben az iskolatitkár a tanulók rendelkezésére áll ügyeik intézéséhez. A tanítási órákról való felmentési kérelmeket amennyiben nem sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő esetről van szó minden tanév szeptember 15-ig kell az iskola igazgatójához eljuttatni.

17 17 Nevelőtestület szülői szervezet A kapcsolattartás a szülői szervezet képviselőinek a nevelőtestületi értekezletekre való meghívásával, az iskolai szülői szervezet és az igazgató a tanév munkarendjébe épített megbeszélésein való tanári részvétellel valósul meg. A kapcsolattartás terepei a közös iskolai rendezvények is (iskolanapok, ünnepélyek, pedagógusnap-gyermeknap). A kapcsolattartás a rendszeres heti fogadóórákon, a tanév munkarendjébe épített nevelőtestületi fogadónapokon és szülői értekezleteken és fogadóórákon, közös szabadidős programokon valósul meg. 6. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések A nevelőtestület a tanév félévenkénti értékelésén kívül az osztályközösségek tanulmányi munkájának értékelését, magatartási és szorgalmi problémáinak megoldását az érintett közösséggel közvetlenül foglalkozó pedagógusokra ruházza át. A nevelőtestület jogköréből az osztályozó értekezletre átruházza a tanulók továbbhaladására, osztályozására, értékelésére vonatkozó döntési jogkörét. Az osztályfőnök a döntésekről tájékoztatja az iskola igazgatóját, a nevelési értekezleten a nevelőtestületet. A tanulók osztályozó vizsgára bocsátását a jogszabályban előírt hiányzási határ átlépése esetén a nevelőtestület az osztályban tanítókra ruházza át. A nevelőtestület a szaktárgyi munkaközösségre ruházza át a taneszközök, tankönyvek kiválasztásának jogkörét. A szaktárgyi munkaközösségek javaslatait az osztályfőnöki munkaközösség vezetője gyűjti össze, a nevelőtestület egyetértési jogot gyakorol (különös tekintettel a taneszközök költségeire). A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre, amelynek tagjai: az igazgató/igazgatóhelyettes vagy az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, tanuló osztályfőnöke, a tanuló osztályában tanító további egy pedagógus, az iskola gyermekvédelmi felelőse. A fegyelmi határozatokról a nevelőtestületet a nevelőtestületi értekezleteken összefoglalóan tájékoztatni kell. 7. A szaktárgyi munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében A munkaközösségek megszervezése Munkaközösséget minimum öt pedagógus alkothat. Munkájukat a munkaközösség-vezető fogja össze. Személyére javaslatot tehetnek a munkaközösség tagjai. Megbízási joga az intézmény vezetőjének van. Ha az igazgató a javaslattevő, a munkaközösség tagjainak véleményezési joga van. A munkaközösség vezetője a tágabb iskolavezetőség tagja. A szaktárgyi munkaközösségek együttműködése Minden pedagógus munkaköri kötelessége, hogy munkájával hozzájáruljon a munkaközösség eredményességéhez. A munkaközösség tagjainak együttműködési területei: a szakmai anyagok (helyi tantervek, folyamatleírások, szakmai és módszertani segédanyagok készítése és gyűjtése), az elektronikus tantárgyi dosszié bővítése, 17

18 a belső továbbképzésben/tapasztalatcserében való kezdeményező részvétel (megbeszélések, bemutató órák, stb.), a tanórai és a tanórán kívüli, valamint a szabadidős tevékenységben való közreműködés, a belső és külső mérésekben való részvétel, az e-learning, az informatikai eszközök és az ismerethordozók (könyvtár stb.) használatában való jártasság fejlesztése, a képességfejlesztés feladatainak ellátása, kiemelten a tanulási hátrányokkal rendelkező és a tehetséges tanulókkal való foglalkozás, együttműködés a minőségi körökkel a nevelési célkitűzések megvalósítása a munkaközösség munkájának elemzése, értékelése; javaslattétel az iskolai munka bármely területére és szintjére. A kapcsolattartás rendje a munkaközösség tagjainak munkakapcsolata folyamatos, tanévenként minimum négy alkalommal (a tanév tervezése, a félév értékelése, a tanév értékelése, valamint nagy horderejű feladatok előkészítése) értekezletet tartanak, a kapcsolattartásban egyre növekvő szerepet kell adni az es információnak és kommunikációnak. 8. Az iskolai diákönkormányzattal kapcsolatos működési rend A. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáját és rendje A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint választott iskolai diákbizottság áll. (IDB) A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések megtárgyalásakor az IDB tagjai részt vesznek az iskolavezetőségi és a nevelőtestületi értekezleteken meghívás alapján. Az iskolai diákönkormányzatot segítő tanár támogatja és fogja össze. Folyamatos munkakapcsolatban van a DÖK vezetőivel és a DÖK-öt segítő felnőttekkel (pl. osztályfőnök). A kapcsolattartás fórumai az IDB- és az ODB-vezetők rendszeres munkamegbeszélései. A munkamegbeszélésekről a segítő tanár tájékoztatja az igazgatót. Az igazgató vagy helyettese félévenként egyszer részt vesz az IDB megbeszélésén. Az IDB havonta egyszer ülésezik. A tanuló kérdéseivel, javaslataival, panaszával személyesen, vagy képviselő útján (ODB titkár, szülő, osztályfőnök) szóban vagy írásban fordulhat a szaktanárhoz, az osztályfőnökhöz és az iskola vezetőségéhez a heti fogadóórán, illetve előre egyeztetett időpontban. Az iskola igazgatója köteles legalább tíz munkanappal korábban megküldeni írásban az iskolai diákönkormányzat vezetőjének azokat a dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatosan az iskolai diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg, illetőleg, amikor a véleményét kötelezően ki kell kérni. A diákönkormányzat a hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a diákönkormányzatot segítő tanár útján kéri a nevelőtestület véleményét, illetve a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását. Évenként legalább egy alkalommal a diákközgyűlést össze kell hívni. A diákközgyűlés összehívható a nevelőtestület, illetve a diákközösség javaslatára a tanév bármely időszakában. Az

19 19 iskolagyűlésen az iskola vezetősége, osztályfőnöki testülete kötelezően részt vesz, azt is gondoskodik arról, hogy a fórum érdemi munkát végezzen. megelőzően B. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása Az iskolai diákönkormányzat működéséhez használhatja az iskola helyiségeit és az iskolában rendelkezésre álló eszközöket. Hely- és eszközigényét írásban legalább egy héttel korábban be kell jelentenie az igazgatónak. Feladatainak ellátásához igénybe veheti a telefont, a telefaxot, a számítógépet és a fénymásolót. Ezek használata során takarékosságra kell törekedni. Az iskolában működő diákönkormányzat az iskola költségvetésének terhére bonyolítja le levelezését. 19

20 III. AZ ISKOLA KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZERE A külső kapcsolatrendszer intézmény kapcsolattartó a kapcsolattartás formája, módja Klebelsberg Intézményfenntartó igazgató igazgatói levelező lista, papír alapú posta, személyes Központ Oktatási Hivatal igazgató, igazgatóhelyettes papír alapú és elektronikus posta, adatbázisok Pedagógiai szakszolgálatok igazgató, igazgatóhelyettes, papír alapú és elektronikus posta, telefon osztályfőnökök Humán TISZK tagintézményei Humán TISZK Gazdasági Ellátó Osztály MFPI Nemzeti Erőforrás Minisztériuma Pedagógiai szakszolgáltatók, pedagógiai szakmai szolgáltatók Intézményi Tanács gyermekjóléti szolgálat igazgató, TÁMOP-program résztvevői gazdasági ügyintéző igazgató, munkaközösségek vezetői igazgató igazgató, osztályfőnökök igazgató, intézményi tanács elnöke Heim Pál Kórház Fogászati Prevenciós Osztályán. VIII. kerületi Önkormányzat szakképzési igazgatóhelyettes Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálata Üzemegészségügyi orvosi szakképzési igazgatóhelyettes szolgálat vezetői megbeszélések, es kapcsolattartás, közös honlap működtetése, közös programok és konferenciák szervezése a tagiskolák számára, folyamatos szakmai együttműködés adatszolgáltatások, tájékoztatás, hivatalos dokumentumok, személyesen, ben, faxon és kézbesítő útján továbbképzések, szaktanácsadókkal való konzultációk, innovációk dokumentumok adása, fogadása, beszámolók, jelentések, rendezvényeken való részvétel, közös tevékenységek, konzultációk, szaktanácsadás szakmai kapcsolattartás, továbbképzések, tanulói pedagógiai-pszichológiai vizsgálatok az intézményi tanács hatáskörébe tartozó feladatok, jogkörök gyakorlása a tanulók lakhelye szerinti ellátó hálózat feltárása, a lehetőségek megismerése, együttműködés fogászati szűrővizsgálat évente iskolaorvosi szolgálat, a tanulók fogászati, hallási és szemészeti szűrése munkaalkalmassági vizsgálatok, rendszeres egészségügyi ellenőrzés. Fővárosi Szakoktatási Szakszervezet az SzB-titkár értekezleteken való részvétel, jelentések

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IKT.SZ. 562/2014 (2014. XI.17) BUDAPESTI VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS HUMÁN SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÓKAY JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. szeptember 1-től I. BEVEZETÉS A köznevelési

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK)

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) Dátum/ 02. (hétfő) 8,00 02. 02. 05. 11. (szerda) 11. (szerda) 14,15 11. (szerda) 16,00 A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben