A BÓKAY JÁNOS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA JÁNOS BÓKAY HEALTH VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IKT.SZ. 562/2014 (2014. XI.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BÓKAY JÁNOS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA JÁNOS BÓKAY HEALTH VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IKT.SZ. 562/2014 (2014. XI."

Átírás

1 IKT.SZ. 562/2014 (2014. XI.17) A BÓKAY JÁNOS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA JÁNOS BÓKAY HEALTH VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: január 01-től

2 I. BEVEZETÉS A köznevelési törvény 25. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bókay János Humán Szakközépiskola János Bókay Health Vocational Secondary School 1086 Budapest Csobánc u. 1. működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1. Az SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Magyar Közlöny évi 162. szám); és a módosításáról szóló évi CXXIV. törvény (Magyar Közlöny évi 99. szám); 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról - 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Magyar Közlöny évi 2. szám); - A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (ill. az ezt módosító, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló évi XXXVI. törvény, Magyar Közlöny évi 80. szám); - A szakképzésben szerzett egyes szakképesítések felsőoktatásba történő beszámításához szükséges feladatokról szóló 1232/2012. (VII.12.) Korm. határozat (Magyar Közlöny évi 90. szám); - A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (Magyar Közlöny évi 160. szám); és módosításáról szóló évi LXXI. törvény (Magyar Közlöny évi 74. szám); - Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 106. szám); - Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 88. szám); - 16/2013. EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről - A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 102. szám); - 326/ (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (Magyar Közlöny, október 27., 2014/145)

3 3 3. Az SZMSZ hatálya A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 4. Intézményi alapadatok Név: Bókay János Humán Szakközépiskola János Bókay Health Vocational Secondary School Székhely: 1086 Budapest, VIII., Csobánc u. 1. telephelye(i): --- Az alapítás időpontja: augusztus 16. Az intézmény létrehozásáról szóló /30/1968 határozat száma: az intézmény nyilvántartási száma: Szakmai alapdokumentum kelte november 6. Szakmai alapdokumentum száma I OM azonosító: KSH azonosító: PIR azonosító: Adóalanyiság: - Adószám: - Bankszámlaszám: - címkód: 3320 közfeladata: közoktatás átszervezésből adódó közvetlen Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és jogelődje(i): Gimnázium (1146 Budapest, Dózsa György út ) Az intézmény alapítója: Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: Az intézmény működési köre: típusa: Az intézmény besorolása Jogállása: Tevékenység szerinti besorolása: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest, V., Akadémia utca 3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pest megye, Budapest szakközépiskola, szakiskola KLIK jogi személyiségű szervezeti egységeként működő közoktatási intézmény köznevelési intézmény 3

4 5. Az intézmény tevékenységei 1. szakközépiskolai nevelés és oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás évfolyamok: négy, öt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása (érzékszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) két tanítási nyelvű nevelés, oktatás (angol) nyelvi előkészítő érettségire felkészítő négy évfolyam 2. Szakmai képzés: ágazat: egészségügy, szakmacsoport: egészségügy fogászati asszisztens szakképesítés ( ) 3. szakiskolai nevelés-oktatás szakmacsoport: szociális szolgáltatások sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása(érzékszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 500 fő iskolai tanműhely maximális létszáma: 139 fő Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény feladatellátási helye Budapest hrsz-ú 2536 m2 területű, valóságban Budapest VIII. kerület Csobánc u. 1. szám alatt lévő ingatlan. Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: A Knt 68. (1) alapján az állami köznevelési intézmény, vezetőjét az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője (igazgatója), valamint az általa megbízott intézményi dolgozó.

5 5 I. A MŰKÖDÉS RENDJE 1. A tanulók, az alkalmazottak és a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Az iskola munkarendje A szorgalmi idő előkészítése az augusztus 15-től augusztus 31-ig tartó időszakban történik. Ebben az időszakban kell megszervezni az osztályozó (különbözeti) és a javítóvizsgákat. Félévkor, a félév utolsó hetében kell megszervezni az osztályozó (különbözeti) vizsgákat. Alapos indok esetén osztályozóvizsga ettől eltérő időpontban is szervezhető. A tanítás 7.35-kor kezdődik, és az órarend szerint meghatározott ideig tart. A tanulók 18 óráig tartózkodhatnak az iskolában, ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet. Az iskolai foglalkozásokon kívül a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak az épületben. Azon tantárgyak esetében, ahol a tananyag megkívánja, 2-2 óra összevonva tartható. A tanítási órák 45 percesek. A rövidített órák 35 percesek. Az óraközi szünetek 10 percesek. Az 5. óra utáni szünet 20 perces. A tanítási órán külső vendégek csak igazgatói engedéllyel vehetnek részt. A tanítási szünetekben a tanulók ügyeinek intézésére ha az iskola fenntartója másképp nem rendelkezik - minden hét szerdáján 9 órától 13 óráig ügyeletet kell tartani. A vezetők munkarendje Az iskolában reggel 7.20-tól délután 16 óráig pénteken 14 óráig (illetve az engedélyezett foglalkozások végéig) az iskola igazgatójának, vagy helyettesei közül az egyiknek az iskolában kell tartózkodnia. Az igazgató és helyettesei egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató egy kijelölt munkaközösségvezetőt bíz meg az ügyeleti feladatok ellátásával. A vezetők közötti ügyeleti beosztást az iskolavezetés a tanév elején állapítja meg, és a tanári folyosón írásos formában közzéteszi. A pedagógusok munkarendje A pedagógusok munkarendjét az órarend, a havi munkarend, valamint a 326/2013 kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról ( ) alapján a kötött munkaidőre vonatkozó feladatlista rögzíti. Az ügyeleti rend és a helyettesítési rend a tanév elején, az órarenddel egy időben készül el. A pedagógusok ügyelete 7.20-kor kezdődik és kor fejeződik be. Az ügyeleti és helyettesítési beosztásnál biztosítani kell a pedagógusok egyenletes terhelését. 2. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A belépő nevét, látogatásának célját, a belépés idejét és a kilépés idejét a portás rögzíti az erre a célra rendszeresített füzetben. A belépést telefonon jelenti az iskolatitkárnak. A tanárokkal való megbeszélés esetén a szaktanárok, egyéb esetekben a titkárság és a vezetőség kíséri figyelemmel az iskolába érkezett személy bent tartózkodását. Ha a kilépés nem történik meg az elvárható időn belül, a portás jelenti az iskolatitkárnak. 5

6 Tanórára csak igazgatói engedéllyel léphetnek be, ugyanez vonatkozik a szaktantermekre és a tornateremre is. Nem ismert személy esetén a portásnak meg kell győződni annak távozásáról is. II. AZ ISKOLAI SZERVEZET 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, feladata Vezetők, vezetőség Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Munkáját törvények, jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízását az iskola fenntartója adja. Az iskola vezetői az igazgató közvetlen munkatársai, az alábbi vezető beosztású dolgozók: általános igazgatóhelyettes szakképzési igazgatóhelyettes Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Az igazgatóhelyettes és a szakképzési igazgatóhelyettes munkáját munkaköri leírás, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzi. Ez a vezetői kör hetente ülésezik. Az iskolavezetőség tagjai a fentieken kívül: a szakképzési és közismereti munkaközösségek vezetői (szaktárgyi munkaközösségek) a közalkalmazotti tanács elnöke az SzB elnöke Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Rendszeresen, havonta egyszer tart megbeszélést. A megbeszéléseket az igazgató készíti elő és vezeti. A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a pedagógiai munkát segítő munkatársak. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: a) tanévnyitó, félévzáró és tanévzáró értekezlet b) félévi és év végi osztályozó konferenciák c) 2 alkalommal nevelési értekezlet d) havi rendszerességgel az aktuális feladatokat tárgyaló értekezlet. A nevelőtestületi értekezletekről a d) pont kivételével - jegyzőkönyvet kell vezetni. A tantestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része vesz részt egy-egy értekezleten.

7 7 Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 50 %-a + 1 fő kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen van, a nevelőtestület döntéseit ha erről magasabb jogszabály másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A pedagógusok szaktárgyi munkaközösségei Az iskolában az alábbi szaktárgyi munkaközösségek működnek: Osztályfőnöki munkaközösség, tagjai: osztályfőnökök Magyar-történelem munkaközösség, tagjai: a szakos tanárok, könyvtáros/könyvtárostanár, a művészetek tantárgycsoport tanárai Angol nyelvi munkaközösség tagjai: szakos tanárok Francia-olasz-német-orosz-MID nyelvi munkaközösség, tagjai: a szakos tanárok. Matematika-fizika-informatika munkaközösség, tagjai: a szakos tanárok és a rendszergazda Biológia-kémia-földrajz-testnevelés munkaközösség, tagjai: a szakos tanárok. Szakképzési munkaközösség, tagjai: a szakmai tárgyakat oktató tanárok A szaktárgyi munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai módszertani kérdésekben az iskolavezetés munkájának segítése részvétel az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése, pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez, segítséget adnak a kollégák helyettesítéséhez, segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, a tantárgyfelosztás, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez, az iskolai folyamatok fejlesztésében együttműködnek a minőségi körökkel. A munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség egyetértésével, illetve javaslatára az igazgató bízza meg. A munkaközösség-vezetők munkájukat az e dokumentum II.4.B. pontjában foglaltak és a tanév helyi rendje alapján végzik. 7

8 A rendszergazda Munkáját munkaköri leírás és munkaterv alapján végzi. Karbantartja és fejleszti az iskola informatikai rendszerét. Együttműködik a munkaközösségekkel, segítséget ad a tanórák, versenyek, ünnepélyek informatikai, technikai feltételeinek biztosításához. Segítséget ad az informatikai alapú tanügyigazgatási, statisztikai feladatok elvégzéséhez, az elektronikus napló használatához, az F2 rendszer karbantartásához. 2. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje Az igazgató akadályoztatása, távolléte esetén a helyettesítési rend a következő: általános igazgatóhelyettes szakképzési igazgatóhelyettes megbízott munkaközösség-vezető Ha az intézményvezető helyettese a szükséges, vezetőhelyettesi feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása miatt nem tudja ellátni, akkor a feladatokat az igazgatóval történő egyeztetés alapján - a munkaközösségvezetőknek kell ellátniuk. A vezető, illetve a vezetőhelyettes rövid ideig tartó helyettesítésekor a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg. Ez alatt a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 3. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető az általános igazgatóhelyettesnek adja át az érettségi vizsgák megszervezésének feladatait, valamint a sajátos nevelési igényű és tanulási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felmentési kérelmeinek elbírálását. Az intézményvezető a szakképzési igazgatóhelyettesnek adja át a szakképzési feladatok megszervezésének és ellenőrzésének feladatait, valamint, valamint a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését. Az intézményvezető az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének adja át a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezését. 4. Munkaköri leírás-minták Iskolánkban minden pedagógus személyre szóló, tantárgyához és egyéb feladataihoz illeszkedő munkaköri leírást kap. Az alábbi két munkaköri leírás a közös tartalmakat tünteti fel.

9 9 Munkaköri leírás szaktanár részére Munkaidő A teljes állású pedagógus munkaideje heti 40 óra, amelynek keretében a tantárgyfelosztás szerint tanórai foglalkozásokat tart, továbbá a nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, eseti helyettesítést lát el, iskolai közösségi programokon vesz részt. A pedagógus ha az igazgató a tanítási napra vonatkozóan másképp nem rendelkezik - köteles tantárgyfelosztásban (órarendben) szereplő valamennyi óráját megtartani. Tanítási óra csak igazgatói engedéllyel maradhat el, vonható össze vagy rövidíthető. A pedagógusnak becsengetéskor készen kell állnia az óra megtartására, az órát kicsengetés előtt nem fejezheti be. Bejelentési, tájékoztatási, kötelezettség Munkából való távol maradását munkakezdés előtt negyed órával jeleznie kell az iskolaadminisztrátornak vagy a vezető ügyeletesnek, továbbá tájékoztatást kell adnia a munkába állás várható időpontjáról. Minden rendkívüli helyzetről haladéktalanul tájékoztatja az iskola igazgatóját vagy vezető ügyeletesét (különösen baleset, vészhelyzet, emberi életet vagy egészséget fenyegető veszély, az iskolának nagy anyagi vagy erkölcsi kárt okozó esemény). A tanuló érdekében megfelelően és pontosan tájékoztatja a nevelést, oktatást segítő más szakembereket (kolléga, gyógypedagógus, nevelési tanácsadó, szakértő). A szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztatja a tanuló iskolai teljesítményéről, magatartásáról (e-ellenőrző, fogadóóra, szükség esetén telefon, ) A gyermek testi-lelki egészségét fejleszti és óvja: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával. Speciális feladataival kapcsolatban az aktuális, közérdekű információkat rendszeresen átadja az iskolai honlap szerkesztőjének. Az iskolai honlap tantárgyi oldalának gondozásában, bővítésében részt vesz. Nevelési-oktatási feladatok A munkaközösségi és az iskolai munkatervben a számára kiosztott feladatokat elvégzi. A kerettantervben előírt törzsanyagot átadja, megtanítja, elsajátítását rendszeresen ellenőrzi. A tanuló teljesítményt a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint rendszeresen méri, értékeli. Gondoskodik a tanuló személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, szociokulturális helyzetét. A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel szükség szerint egyénileg foglalkozik. A tananyag átadása mellett előmozdítja a tanulók erkölcsi fejlődését, őket a közösségi, családi értékek megbecsülésére, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre neveli. Tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan irányítja, mindezekhez a nevelési feladatokhoz az osztályfőnököknek a tőle telhető segítséget megadja. Érettségi tárgy esetén az érettségi tételsort elkészíti, szakszerűen felkészít az érettségi vizsgára és vizsgáztatói feladatokat lát el. A beszámolókat, osztályozó vizsgákat, pótlásokat, javítóvizsgákat a házirendben meghatározott módon vezeti le. Az iskolai ünnepélyeket az éves munkaterv feladatmegosztása szerint megszervezi, a szereplésre, előadásra a tanulókat felkészíti. Tanórán kívüli és iskolán kívüli programokra kíséri a tanulókat. Vizsgák, versenyek, felmérések esetén felügyeletet lát el. Az osztályfőnöki munkaközösségvezető felkérése alapján részt vesz fegyelmi tárgyalásokon. Az óraközi szünetekben ügyeletesi feladatokat lát el a beosztás szerint. Adminisztratív feladatok A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi adminisztratív feladatát maradéktalanul és az előírt határidőn belül teljesíti, különösen az elektronikus napló napi bejegyzéseit tanulók jegyeinek beírását az ellenőrzőbe. Szabálysértés esetén haladéktalanul intézkedik a házirendben meghatározottak szerint. A tanulók felmérőit, dolgozatait augusztus 31-ig köteles megőrizni, kérésre átadni a szülőnek és közvetlen vezetőinek. Tájékozódás, önképzés A pedagógus köteles nyomon követni az iskolai tanári naptárt, a tanév helyi rendjét, és annak megfelelően szervezni oktatóinevelői munkáját. Szorgalmi időszakban napi szinten olvasnia kell a titkárságon megadott címére érkező leveleket, és figyelnie az iskolai honlapon és a tanári hirdetőtáblán megjelenő információkat. 9

10 A pedagógusnak tudnia kell tájékozódni a hatályos, iskolai életet érintő törvények, jogszabályok között, és ismernie kell az iskolai szabályozó dokumentumok tartalmát (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Kollektív Szerződés). A pedagógusnak ismernie és alkalmaznia kell a munka- és balesetvédelmi szabályokat, az eljárásrendet baleset, tűzriadó, bombariadó esetén. A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal jogszabályban meghatározottak szerint továbbképzésben vesz részt. Szaktárgyában folyamatosan tájékozódik az új eredményekről, módszereit fejleszti, az infokommunikációs technikákat (enapló használata, prezentáció készítése, digitális segédanyagok készítése) legjobb tudása szerint elsajátítja. A pedagógus kötelessége, hogy határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket. Egyéb tantestületi és közösségi feladatok A pedagógus pontosan és aktívan részt vesz a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken, az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, valamint a kollektív szerződésben meghatározott iskolai eseményeken. Heti rendszerességgel a szülők rendelkezésére áll fogadóóráján, és félévente részt vesz a teljes körű fogadóórán. Részt vesz a szaktárgyi munkaközösség munkájában. A napi kiírás szerint helyettesítést lát el. Aktívan részt vesz a beiskolázási munkában a beiskolázási felelős felkérése alapján. Részt vesz a leltárazásban, óvja az iskola tisztaságát és rendjét. Rendet tart az osztálytermekben, szertárakban, folyosókon, és közvetlen környezetében (asztalán is). A munkaköri leírásban nem rögzített feladatok elvégzését a munkahelyi vezető elrendelheti az iskola kötelező feladatinak ellátása érdekében, a kapcsolódó munkajogi szabályok alapján.

11 11 Munkaköri leírás osztályfőnökök részére (Az alábbi feladatokat az osztályfőnök és helyettese egyéni megbeszélés szerint munkamegosztásban végzi) Pedagógiai feladatok Az osztályfőnök tanítványait személyes magatartásával, a szervezett programok és osztályfőnöki órák, személyes beszélgetések révén együttműködésre, másokért való felelősségvállalásra, reális önkép kialakítására, egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra, a kulturális és természeti értékek megbecsülésére harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására, felelős döntések meghozatalára neveli. Osztályfőnöki programját a fentiek figyelembe vételével alakítja ki. Osztályfőnöki órákat tart a pedagógiai program, helyi tanterv, iskolai munkaterv szerint, osztályfőnöki munkájához tanmenetet készít. A végzős. évfolyamon kiemelt feladatként kezeli a pályairányítást, az érettségire történő jelentkezést, felkészítést. A tanév helyi rendje szerint mozgósítja a tanulókat az iskolai programokon való részvételre, a részvételről nyilvántartást vezet. Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Javaslatot tesz az osztályban tanuló diákok magatartásának és szorgalmának minősítésére, a tanulók jutalmazására, felelősségre vonására, segélyezésére. Az osztályfőnöki órákat, a szülői értekezleteket, az osztályozó értekezleteket, a negyedéves és háromnegyed éves a vezetőség és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető útmutatása szerint tartja. Foglalkozik a tanulók családi, magánéleti, tanulási, szociális, magatartási problémáival, és a szülőkkel, szakemberekkel együttműködve segít megoldást találni. Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. Részt vesz az osztályában tanuló diák fegyelmi tárgyalásán. Adminisztratív feladatok Minden év szeptember 15-ig felülvizsgálja a tanulói adatokat, és kezdeményezi azok módosítását (iskolatitkár: F2 rendszer). Minden év szeptember 20-ig részletes kimutatást készít a veszélyeztetett tanulókról. Minden év szeptember végéig elkészíti a KIR statisztikához szükséges osztályösszesítő statisztikai adatlapot. Minden év június 20-ig megírja a bizonyítványokat, június 25-ig lezárja a naplót és a törzskönyvet. A negyedéves, féléves, háromnegyed éves és az év végi konferenciákra elkészíti a kimutatást jogkövetkezményekkel járó hiányzásokról, a bukásra álló tanulókról. Minden év május 20-ig jelentkeztet a következő évi nem kötelező tanórai foglalkozásokra. Ellenőrzi a napló- és ellenőrző-beírásokat, hiány esetén haladéktalanul felhívja a szaktanár figyelmét a pótlásra. Pontosan nyilvántartja az osztályában tanuló hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, tanulási-magatartási nehézséggel küzdő (emiatt osztályozás alól felmentett), ebédelő, tankönyv- és étkezési támogatásra jogosult, kollégista, nem magyar állampolgár tanulókat. A kapcsolódó igazolások begyűjtéséről és a felelősnek való átadásáról időben gondoskodik. Szervezési feladatok A megbízott jegyzővel együtt felelős osztálya érettségi vizsgájának technikai lebonyolításáért. Támogatja és szervezi tanulói kötelező egészségügyi vizsgálatainak lebonyolítását. Az évfolyamonkénti osztályprogramok szervezésében aktívan részt vesz, irányítja, felügyeli a tanulók felkészülését (9. évfolyam: csibenap, rigóavató, 10. évfolyam: évnyitó, 11. évfolyam /ötéves képzésben 12. évfolyam/: évzáró, végzős évfolyam: szalagavató, pályaválasztási komplex program). Megszervezi az éves osztálykirándulást vagy városismereti programot, kísérőtanárként részt vesz a lebonyolításban. A tanév helyi rendje szerinti központi programon kívül osztályprogramokat szervez, amelyekről az eseménynaptár kiegészítésében tájékoztatja a szülőket (színház, múzeum, intézménylátogatás, túra, rendhagyó osztályfőnöki órák). Év elején megszervezi a diákönkormányzati képviselők (ODB) tagjainak megválasztását, gondoskodik róla, hogy azok rendszeresen és aktívan részt vegyenek a diákönkormányzati üléseken. Megszervezi a szülői munkaközösség működését, az SZMK vezető nevét és es elérhetőségét az első szülői értekezlet után leadja az igazgatónak. Szervezi és irányítja osztálya ügyeleti tevékenységét. Tájékoztatási kötelezettség Az osztályában történő rendkívüli eseményekről, megoldatlan problémákról az igazgatót időben tájékoztatja. Mulasztás esetén a házirendben és a vonatkozó törvényekben meghatározott módon haladéktalanul értesíti a szülőt, a jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. 11

12 Tanulói kudarc, súlyos magatartási problémák esetén kezdeményezi az igazgatónál a nevelési tanácsadóval, szakértői bizottsággal való kapcsolatfelvételt, ezzel kapcsolatban részletes osztályfőnöki véleményt fogalmaz meg, szükség esetén pszichológushoz irányítja a tanulót Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról. Lebonyolítja osztálya tanulóinak munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatását. Minden tanév első osztályfőnöki óráján részletesen ismerteti a házirendet. A kollégista tanuló esetén a kollégiumot tájékoztatja a tanulóval kapcsolatos fontos döntésekről. Rosszullét, kisebb egészségügyi probléma esetén tájékoztatja az egészségügyi szakembert, telefonon a szülőt (a tanulót megítélése alapján hazaengedheti). A szülőket az ellenőrző könyv, , telefon útján rendszeresen tájékoztatja a tanuló iskolai munkájáról, magatartásáról, az iskolai programokról és a tanulót érintő egyéb fontos döntésekről. Tájékozódási kötelezettség Rendszeresen és alaposan tájékozódik a saját osztályában történő eseményekről, tanulmányi és magatartási helyzetről. Figyelemmel kíséri a tanulók előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, külön gondot fordít a hátrányos helyzetű, lemaradó, veszélyeztetett tanulók segítésére. Különös figyelemmel kíséri azokat a törvényi változásokat, amelyet osztályfőnöki lépéseket kívánnak meg. A fenntartó rendelkezése vagy törvényi előírások alapján az igazgató elrendelhet más osztályfőnöki munkát is.

13 13 5. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás A. A kapcsolattartás rendje, formája A vezetők és a nevelőtestület Az iskolában folyó pedagógiai munka összehangolása érdekében az iskola egészét érintő ügyekben rendszeresen nevelőtestületi értekezletet kell tartani. Az aktuális feladatok előkészítésére és az elvégzett feladatok értékelésére havi rendszerességgel megbeszélést tartunk. A kapcsolattartás egyéb fórumai: honlap, tanári levelezőrendszer, írásos összefoglalók, emlékeztetők, körlevél, hirdetőtábla. A pedagógusok kérdéseiket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik (SzB, KT) útján közölhetik a vezetőkkel. A vezetőségi üléseken hozott döntésekről a nevelőtestületet az igazgató vagy helyettesei szóban vagy írásban tájékoztatják. A vezetők és a munkaközösségek A munkaközösségek vezetői havi egy alkalommal részt vesznek az iskolavezetőségi üléseken. Kölcsönös és folyamatos a kapcsolattartás a munkaközösséget felügyelő vezető (igazgató vagy igazgatóhelyettes), illetve a munkaközösség-vezető között. Az igazgató és helyettesei rendszeresen részt vesznek az általuk felügyelt munkaközösség ülésein. A vezetők és a teljes alkalmazotti kör Az iskola valamennyi alkalmazottját érintő döntések meghozatala, az iskola működésével kapcsolatos kérdések (problémák, eredmények, tervek) ismertetése és megvitatása céljából valamennyi alkalmazott részvételével alkalmazotti értekezletet kell tartani. B. A vezetők közötti feladatmegosztás Az igazgató rendszeresen tájékoztatja a fenntartót az intézmény munkájáról, problémáiról, és kérheti az iskolai feladatok megoldásához a szükséges segítséget, támogatást, az iskolán kívüli társadalmi szervekkel való kapcsolat kiépítése érdekében a nevelőtestület tagjaiból összekötőket, megbízott felelősöket jelöl ki, gondoskodik a jogszabályok, felsőbb szervek iskolára vonatkozó határozatainak végrehajtásáról, kapcsolatot tart az intézmény szellemi, anyagi támogatása érdekében különböző iskolán kívüli szervezetekkel. tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, végzi és irányítja az iskolai alapdokumentumok készítését (pedagógiai program, munkaterv, szabályzatok stb.), előkészíti a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó döntéseket, elkészíti az iskolai statisztikákat, adatszolgáltatásokat, a normatív finanszírozás dokumentumait, a vezetőtársakkal egyeztetett terv alapján ellenőrzi a tanítási órákat, az órán kívüli foglalkozásokat, a tantestület oktató-nevelő munkáját, a naplókat értékeli a tanárok oktató-nevelő munkáját, vezeti a nevelési értekezleteket és az összevont szülői értekezleteket, jóváhagyja a tanulók felvételét vagy kimaradását, 13

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május Fóti Népművészeti Szakközép-, 2013.május TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA...6 1.1) A célja...6 1.2.) Az alapfeladatokra vonatkozó jogszabályok:...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT iktatószám: 228-12 /2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. november I. Bevezetés... 4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Lázár Ervin Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 Módosítva: 2014.09.10. Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: PÁL LÁSZLÓNÉ Intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bókay János Humán Szakközépiskola 2014. hatályos: 2014. szeptember 1-től

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bókay János Humán Szakközépiskola 2014. hatályos: 2014. szeptember 1-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Bókay János Humán Szakközépiskola 2014 hatályos: 2014. szeptember 1-től 1 A pedagógiai program törvényessége, létrehozása és alkalmazása A nevelő és oktató munka az iskolában, a kollégiumban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. A köznevelési intézmény alapadatai III.

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola SZMSZ 2013

Sashalmi Tanoda Általános Iskola SZMSZ 2013 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A SZMSZ célja, tartalma... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 6 1.3. A SZMSZ hatálya... 6 2. A törvényes működés alapdokumentumai... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Tartalom: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Az SZMSZ célja, és tartalma... 4 I.2. Az intézmény működésének jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 EGER, FADRUSZ U. 1/A 2 TARTALOM 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI

Részletesebben

A Zrínyi Miklós Gimnázium

A Zrínyi Miklós Gimnázium A Zrínyi Miklós Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: 2009/2010 tanévben Felülvizsgálva: 2013 március-április 2 I. Bevezetés A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 25 (4) bekezdésében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT / 2014. Ügyintéző: Horváthné László Ibolya A Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg, Rákóczi utca 49-53. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 1-től Szűcs Gergely Zsolt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 titkarsag.hjg@enternet.hu OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tiszaföldvár,

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Tomori Pál Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2011. 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető 3. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 3.

Részletesebben

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2013.

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben