II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG"

Átírás

1 Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2008/2009 Készítette: Forrainé Kószó Györgyi igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. Bevezető 2. Alapdokumentumok 2.1. Intézményi Minőségirányítási Program- IMIP 2.2. Pedagógiai Program 2.3. Iskolai munkaterv 3. Személyi és tárgyi feltételek 3.1. Személyi feltételek 3.2. Iskolavezetés 3.3. Tárgyi feltételek 4. Tanulóink 4.1. Tanulói arányok 4.2. Továbbtanulási mutatók 4.3. Szociális háttér, támogatások rendszere II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 1. Hagyományok 2. Szemléletváltás, új módszerek alkalmazása 2.1. Kompetencia alapú oktatás 2.2. Nem szakrendszerű oktatás 2.3. Iskolaotthonos oktatás 2.4. Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) Egészséges Vásárhelyért Program 3. Mérés, értékelés 3.1. DIFER mérés 3.2. Bemeneti, kimeneti mérések 3.3. Kompetenciamérés 4. Szakmai munka 4.1. Oktató-nevelő munka Alsós közösség Felsős közösség Óralátogatások 4.2. Együttműködés, kapcsolattartás III. INNOVÁCIÓ, PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 1. Pályázatok 2. Innovációs törekvések 2.1. Cserediák program 2.2. Ének-zenei nevelés IV. PROBLÉMÁK, SZÜKSÉGLETEK BEMUTATÁSA 2. Tárgyi feltételek 3. Ötletek, változtatások V. TANÉV KIEMELT PROGRAMJAI VI. ZÁRÓ GONDOLATOK MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet IMIP értékelése 2. számú melléklet Statisztika 3. számú melléklet Tanulmányi és sport eredmények 4. számú melléklet Munkaközösségek, munkacsoportok beszámolója 2 O l d a l :

3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. Bevezető A Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 1964/65-ös tanévben kezdte meg működését és lett a város oktatási életének szerves, meghatározó egysége. Hódmezővásárhelyen 2007-ben megvalósult átszervezés az iskolaszerkezet átstrukturálódását eredményezte, melyben a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola korábbi arculatát megőrizve új feladatokat kapott. Szellemiségében megújult, az új társadalmi kihívásoknak megfelelő pedagógiai gyakorlat segíti az esélyegyenlőségi koncepcióban megfogalmazott elvek megvalósulását. Az iskola a törvényesség, eredményesség jegyében végzi Alapító Okiratában megjelölt feladatait. Az intézmény körzeti iskolai feladatokat lát el, továbbá emelt szintű ének-zenei oktatás keretei között körzethatár nélkül iskoláz be. Az emelt szintű ének- zenei oktatás határozza meg az iskola sajátosságait, hagyományait. A kodályi koncepció alapján működő intézmény a magyar zenei élet, így a város zenei életének is meghatározója. 2. Alapdokumentumok Az intézmény törvényi működéséhez elengedhetetlenül szükséges alapdokumentumok határozzák meg a pedagógiai munka irányvonalait. A 2008/2009-es tanévben szükségessé vált tanügyigazgatási szempontból több, a törvényi előírásoknak megfelelő módosítás Intézményi Minőségirányítási Program- IMIP Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által megfogalmazott Minőségirányítási Program stratégiai céljai meghatározzák az általános iskolákra egységes fenntartói, illetve intézményünkre vonatkozó egyedi elvárásokat. Ez alapján megfogalmaztuk hosszú távú célkitűzéseinket. Kiemelten fontosnak tartottuk a vezetés felelősségét, a tervezést, a belső mérési, értékelési rendszer működtetését. A pedagógus teljesítményértékelést, valamint az országos kompetenciamérések elemzését kiemelten kezeljük. IMIP értékelése: 1. számú melléklet 2.2. Pedagógiai Program A városi esélyegyenlőségi terv alapján átdolgozásra került Pedagógiai Programunk, melyet egységes szerkezetbe szerkesztve nyújtottunk be elfogadásra. Változások a szakmai munkában: Nem szakrendszerű oktatás Iskolaotthonos oktatás Egészséges Vásárhely Program általános iskolai feladatai 2.3. Iskolai munkaterv A 2008/2009-es tanévben kiemelt célok és feladatok: Alapkészségek kialakítása, fejlesztése A pedagógusszerep segítő, támogató jellege Differenciálás, esélyegyenlőség Egyensúlyteremtés Motiváló tanulási környezet 3 O l d a l :

4 Tevékenység- központúság A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások hatékonyságának növelése Módszertani kultúra fejlesztése Környezetvédelem, természetvédelem Egészségnevelés Partnereinkkel való együttműködés Pályázati lehetőségek kiaknázása 3. Személyi és tárgyi feltételek 3.1. Személyi feltételek Az intézményben engedélyezett pedagógus létszám 31 fő, melyet 34 teljes és részmunkaidős kollega tölt be. A nem pedagógusi körben 1 fő gazdasági ügyintéző, 4 fő technikai alkalmazott végzi munkáját. Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű, a kollegák több szakkal, műveltségi területtel rendelkeznek, mely a humánerő gazdálkodást segíti. Ugyanakkor a szakterületek megosztása nehezíti az egyenletes terheltség biztosítását tantestületen belül. A lehetőségekhez mérten törekedtünk ennek megvalósítására, de vannak olyan területek ahol ezt nehéz biztosítani (kémia, informatika, testnevelés, tanító). A 2008/2009-es tanévben a tantestületből 1 fő szaktanácsadói (Forrainé Kószó Györgyi, integrációs feladatok), 1 fő szakértői (Magyar Andrea, pedagógiai értékelés) megbízást kapott. Fejlesztő pedagógusi végzettséget 2 fő, Tanulás tanítása végzettséget 1 fő szerzett. A következő tanév továbbtanulási tervében 3 fő (Miklósné Pap Szilvia, Mucsiné Szabó Ágnes, Pakuné Kősasvári Éva) pedagógus a Sindelár fejlesztő program elvégzésével a pedagógiai módszertani kultúra megújulását célozza, felkészít a tanulási zavarok megelőzésére, illetve azok elmélyülését akadályozza meg. Továbbá 1 fő (Rárósiné Borbás Mariann) nem szakrendszerű oktatásra való felkészítésben vesz részt, illetve intézményvezetési alapismeretek képzésben 1 fő (Póthné Nagy Tünde). Prémium éves kollegáink az iskolabuszon látnak el feladatokat 3.2. Iskolavezetés A vezetési struktúrában funkcionális szervezeti felépítés valósul meg, mely növeli a szakszerűség érvényesítését, a kooperációs képességek kihasználását. A vezetésben a következő arányok biztosítják a szakszerűséget: 3 fő tanító, 1 fő tanító-tanár, 4 fő tanár. Szakmailag ismert, elismert kollegák segítették véleményükkel, ötleteikkel vezetői munkámat, mindig a gyermeki oldalról való minél jobb megvalósítás tükrében. SZMK Igazgató Közalkalmazotti Tanács Szakszervezet Iskolaszék Igazgatóhelyettes Diákönkörmányzat Alsós munkaközösség vezetı Felsıs munkaközösség vezetı Minıségügyi vezetı Gazdasági ügyintézı Alsós pedagógusok közössége Felsıs pedagógusok közössége Minıségi körök BECS Techmikai alkalmazottak 4 O l d a l :

5 A rendszeresen tartott vezetőségi, nevelőtestületi, munkaközösségi értekezletek a konstruktív szakmai együttműködést segítik. A rendszeresség tervezhetőséget jelent. Mivel ez egy olyan munkahely, ahol minden kollega főmunkaviszonyban van, elsődlegesen a munkáltató által elvárt elvárásoknak kell megfelelni. Munkatervünk alapján dolgoztunk, de természetesen egyeztetés alapján ettől voltak eltérések. Alkalmazkodás, rugalmasság úgy gondolom volt a vezetőség oldaláról is, nem csak elvárásokat támasztottunk. A hétfői értekezletek továbbra is az információáramlást fogják szolgálni és egyéb eszközökkel is igyekszünk ezt még hatékonyabbá tenni Tárgyi feltételek Az intézmény nyolc évfolyammal rendelkező általános iskola. Tanév elején 433 tanuló járt a 16 tanulócsoportba, mely évfolyamonként két párhuzamos osztály működését jelenti. Jelenleg 430 tanulója van intézményünknek, a változás a családok költözése miatt következett be. Az iskolában az oktató-nevelő munka osztálytermi rendszerben folyik, néhány tantárgy oktatásához szaktanterem áll rendelkezésre. Szaktantermek közül a számítástechnika terem 6 működő számítógéppel rendelkezik. A TIOP pályázat azonban lehetőséget ad az iskolának, hogy informatikai eszközök vonatkozásában a korszerű ismeretanyag átadásán túl, új módszertani elemekkel is bővüljön a nevelőtestület nevelő-oktató munkája. Ez megfelelő alapot teremt a kompetencia alapú fejlesztéshez. Bízunk benne, hogy a nyár folyamán megújulhat számítógépes parkunk, mert jelenlegi állapotában a tantárgy eszköztelensége veszélyezteti oktatásának hatékonyságát. Önkormányzati beruházásból 2003/2004-ben teljes homlokzati felújítást kapott a Szent István téri, valamint a Vöröskereszt utcai épületrész. A régi építmény Völgy utcai részének további renoválására lenne szükség. A belső udvar igazi Tündérkert tanulóinknak, de a téglaburkolat néhol balesetveszélyes az önfeledten játszó gyermekeknek. Örömteli a bejárati lépcső felújítása, mely műemlék jellegét megőrizve áll rendelkezésünkre és így megtörtént a bejárat balesetveszélyének elhárítása. A fűtéskorszerűsítés mellett, a nyílászárók felújítása a fűtésköltségek csökkentését is segítené. A korábbi átépítés során elkészült keresztszárnyban a tantermek kiépítésével lehetőség nyílna kettő tanterem, és egy korszerű, a szabadidő hasznos eltöltését segítő könyvtár kialakítására. Az alagsorban történő oktatás megszűnhetne. Tanév elején kialakított fejlesztő szoba is új bútorzattal bővült, illetve a diákönkormányzat állandó helyet kapott a sportcsarnok épületében. Pályázati forrásokból két osztályban a tanulópadok és székek cseréje is megvalósult. A tanulóbarát tanterem kialakítása az új módszerek alkalmazásának megvalósítását is célozza. Szülői összefogással valósult meg az alsó tagozatos kisudvar játszó eszközeinek felújítása, az udvar rendbe tétele. Ennek a folyamatnak következő lépése a sportcsarnok előtti bozótos rész átépítése, valamint a kisudvaron kosárpalánk elhelyezése, mely a nyertes Hozd a formád Magyarország! pályázat szerves részét képezheti. 4. Tanulóink 4.1. Tanulói arányok Tanév Összlétszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű 2008/ O l d a l :

6 Tanulók száma évfolyamonként 2008/2009 Évfolyam Tanulólétszám az évfolyamon HH HHH SNI összesen A 2008/2009-es tanévben a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazott elveket tükrözi. A 2009/2010-es tanév beiskolázása a kialakult városi arány megtartását célozza, a körzeti feladatok megvalósítása mellett Továbbtanulási mutatók Továbbtanulás szempontjából tanulóink többsége gimnáziumokban, szakközépiskolákban tanul tovább. A 2008/2009-es tanév mutatói is, az előzetes jelentkezések alapján, a korábbi tendenciát követik. Fontos, hogy tanítványaink használható ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal rendelkezve jó teljesítményt elérve váljanak a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké. A középiskoláktól kapott visszajelzések alapján tanulóink teljesítménye megnyugtató, de feltétlenül erősíteni kell az élethosszig tartó tanulás igényét. A nyolcadik évfolyamon 53 tanuló végzett. Mindegyikük felvételt nyert középfokú intézménybe. 8.a 8.b 14 tanuló gimnáziumban 12 tanuló szakközépiskolában 19 tanuló gimnáziumban 8 tanuló szakközépiskolában folytatja tanulmányait Szociális háttér, támogatások rendszere A társadalmi változások a családok életében is nyomot hagynak, ezért ma a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok kiemelt szerepet töltenek be az intézmények feladatrendszerében. Mind a rendszeres gyermekvédelmi, mind a tankönyv, étkezési támogatásban részesülők aránya növekvő tendenciát mutat. A tanulók életének figyelemmel kísérése mindenki felelőssége, a lehetőségek keresése fontos feladatunk. Ifjúságvédelmi feladatokat Angyalné Oltyán Enikő és Petrócki Andrásné végezte, kezdeményezéseikkel igyekeztek a szociális hátrányok enyhítését megvalósítani: karácsonyi ajándékkönyv, séta a családokkal. 6 O l d a l :

7 II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Pedagógiai munkánk legfőbb célja az oktatási és nevelési feladatok megfelelő összhangban tartása, a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célok megvalósításával, a kulcskompetenciák fejlesztésére helyezve a hangsúlyt. Magas szintű tantárgyi tudás mellett a közösségi élet emberi tartást kialakító légkörének biztosításával valósítjuk meg a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célokat, feladatokat. Kialakult hagyományainkat megőrizve, arra építve, sokféle, tanításon kívüli tevékenységgel is formáljuk tanulóközösségünket. Törekvésünk olyan iskola kialakítása, ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának. Ahol megtanul helyesen és okosan, egyénre szabott módon tanulni. Ahol felkeltik benne a tudás iránti vágyat, ahol felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét, és hozzásegítik ahhoz, hogy megtalálja azt, amit felnőttként is szívesen művel. 1. Hagyományok Pedagógiai hitvallásunk alapja az értékek megőrzése mellett a modern pedagógiai kultúra alkalmazásával a partnerek igényeinek való megfelelés. Emelt szintű ének-zeneoktatás Az ének, a zene demokratikussá tesz, mert mindenkire hatással van, tudást közvetít, készséget fejleszt, koncentrációra szoktat. Az óvoda iskola átmenet segítésében az ének-zene fontos szerepet kap, hisz az óvodában tanult dalok, népi játékok kiindulási pontját képezi a további fejlesztésnek. Az ének-zene képességfejlesztésben rejlő értékeit is fel kell használni az esélyegyenlőség segítésére, a Kodály-módszer kapcsolatot teremt óvoda és iskola között. Kórusmunka Iskolánk két kórusa különleges színfoltja életünknek. Karácsonyi hangversenyünk, a hagyományokat követte. Kórusaink részt vettek a Biblia éve kórustalálkozón. Számos városi rendezvényen, köztük három díszközgyűlésen voltak közreműködők. Az Éneklő Ifjúság hagyományait megőrizve városi, megyei versenyen vettek részt. Ebben a tanévben mindkét kórusunk arany minősítést kapott diplomával. Bányai Lászlóné és Molnár Tünde karvezetők munkája a közösségfejlesztés értékteremtő megvalósítását tükrözi. Irodalmi színpad Tanévzáró hangversenyen 15 év előadásainak felelevenítésére készültek fel tanulóink Szabóné Pintér Erika és Konczosné Nagy Némedi Gabriella vezetésével. Előadásuk helyet kapott a Népek játszóterének avatóján is. Nagyon fontos, hogy erősödött az együttműködés a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel. Tanulóink igen magas arányban vesznek részt az intézmény által kínált tevékenységekben, több tanulónk több művészeti területen is részt vesz. 2. Szemléletváltás, új módszerek alkalmazása Iskolánk feladata, hogy elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését a település egészén, megerősítse az oktatási intézmények szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi integrációjában. Az egyenlő bánásmód elve, a méltányosság legyen az iskola alapvető sajátossága, mely a gyerekek érdekeit szolgálja. A hangsúly a hagyományos tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, azaz a képességek, készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére helyeződik át Kompetencia alapú oktatás A Nemzeti Alaptanterv koncepciója alapján a kompetenciák fejlesztése alapvető célkitűzés. A kollegák a kompetenciafejlesztésre vonatkozó ismereteiket önképzéssel, belső képzéssel szerezték meg. A kompetencia alapú oktatáshoz még nem rendelkezünk megfelelő számú képzett szakemberrel. Hiányoznak még azok a tanulói taneszközök, segédletek, kézikönyvek, licencek, értékelési eszközök, melyek a kompetencia alapú oktatásra való áttérést segítik. Használjuk a SULINOVA ADATBANK 7 O l d a l :

8 programjait, módszertani elemeit. A fenntartó által benyújtott TÁMOP pályázat a kompetencia alapú oktatás megvalósítását támogatja. A szakmai előkészítő munka a bevezetésre motiválta az intézményt Nem szakrendszerű oktatás A nem szakrendszerű oktatás keretében kiemelten képességfejlesztés, a lemaradók hátrányainak csökkentése, a tehetségesek további fejlesztése, gondozása folyik. Vállaljuk, hogy a hatékony képességfejlesztéshez pedagógusaink részt vesznek továbbképzéseken, és felfrissítik, illetve kiegészítik módszertani, pedagógiai, pszichológiai ismereteiket. Ezt a folyamatot segítette, hogy a városi szervezésű nem szakrendszerű oktatáson 12 fő vett részt intézményünkből. Az ötödik évfolyamon ettől a tanévtől kezdődően vezettük be a nem szakrendszerű oktatást. A következő tantárgyakat érinti: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, ének-zene, testnevelés. Csoportmunkában dolgoztuk ki a helyi programot. Ezen kívül projektnapok szervezésével a helyi Egészséges Vásárhelyért Program általános iskolai feladatvállasának megvalósításával valamennyi tantárgyban megjelenő egészségfejlesztés és környezeti nevelés is részét képezi a nem szakrendszerű oktatásnak. A kollegák véleménye alapján lehetőség nyílt a tanulás tanítására, az egyénre szabott fejlesztésre, a mindennapi élethelyzetekből vett problémák megoldására. Komplex módon lehet a tantárgyi ismereteket, a kompetenciákat ötvözni, a teljes személyiség fejlesztésének megvalósítására ad lehetőséget. Fontos volt a szövegértés, kommunikáció fejlesztése Iskolaotthonos oktatás Az Otthonos iskola elnevezést viselő iskolaotthonos oktatással a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokat, a napközis foglalkozásokat, valamint a mindennapos testnevelés foglalkozásait a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve szervezzük meg. Az iskolaotthonos szervezeti formában nagyobb lehetőség nyílik a fejlettségi, illetve szocializációs hátrányok kompenzálására, de a tehetségekkel való differenciált foglalkozásra is. Ez az oktatásszervezési forma támogatja az óvoda-iskola közötti átmenetet. Nagyon átgondolt munkát kíván a délutáni foglalkozások sokszínűsége miatt a 2-4. évfolyamon való megvalósítás. Kreatív ötletekkel tudjuk biztosítani tanulóinknak ezt a szervezési formát, mely rugalmas napi, heti rend megvalósítását teszi lehetővé Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) Az integrációs tevékenység akkor éri el igazi célját, ha szinte észrevétlenül, de teljesíti az elvárásoknak megfelelő hatást. Elfogadó, segítő, együttműködő pedagógiai szemlélettel lehetünk a legeredményesebbek, tudnunk kell, hogy a meglévő adottságokra alapozva mindenki tanítható, a taníthatóság a motiváltságtól, a tanítási módszerektől és eszközöktől egyaránt függ. Ezért nagyon fontos a pedagógiai tevékenység. Az intézmény konzorciumi partnerként vett részt a HEFOP /B pályázatban. A megkezdett tevékenységet folytatva végezzük tevékenységünket az új feladatok megvalósítása érdekében. A szakmai munkát mikrocsoportok működtetésével szerveztük meg, és ezt a folyamatot vittük tovább ebben a tanévben is: IPR mikrocsoport Belépő csoport Lépegető csoport Haladó csoport Komplex művészeti csoport Mérés és értékelés csoport IKCS iskolai környezeti csoport 8 O l d a l :

9 A Belépő mikrocsoportban azok a kollégák tevékenykednek, akik az óvodából fogadják a gyerekeket, az évfolyamon tanítanak. Elsősorban a körzeti óvodával, de a városi beiskolázás okán a többi óvodával is tartják a kapcsolatot. Az óvodai nevelési programok, a játékos fejlesztések megismerése segítik a nevelő, oktató munkába való beépítést. Intézményünkben 5 tanító van, aki óvónői végzettséggel is rendelkezik. Népi játékok, valamint nyelvi előkészítő foglalkozás támogatja az együttnevelést. A Lépegető mikrocsoport tagjai a évfolyamon tanítók, az alsó és felső tagozat közötti átmenetet segítik Esetmegbeszéléseiken az átmenet problémáit tárgyalják, közös programok szervezésével segítik az átmenetet. Az alsóban és felsőben egyaránt tanító pedagógusok segítik ezt a munkát. A Haladó mikrocsoportot a évfolyamos kollégák alkotják, fő feladatuk az érettségit adó középiskolába való felvételre való felkészítés és a bennmaradás elősegítése. Rendszeresen tartanak felvételi előkészítő foglalkozásokat, keresik a versenyeztetés lehetőségét, tartják a kapcsolatot a közéoiskolákkal. Akik korrepetálásra, felzárkóztatásra szorulnak azok szüleivel, közösen igyekeznek az esélyegyenlőségüket megteremteni a bejutáshoz. Komplex művészeti csoportjaink a Mazsola báb csoport, a Mini színpad, az Irodalmi színpad, a Kis kórus, a Gyermekkar a közösségformálást, a személyiségfejlesztést szolgálják. Meghatározó jelentőségű a gyermek személyiségének fejlődésében, intellektuális és erkölcsiközösségi tulajdonságainak alakulásában, az intézményhez, társaihoz és önmagához fűződő viszonyának formálódásában. A Mérés és értékelés csoport az elvégzett munka alapján történő intézményi önértékelést támogatja, valamint a hatékony tanuló megismeréshez járul hozzá a tanulói eredmények kiértékelésében. A szülői házzal a mentori rendszer segítségével tartjuk a kapcsolatot, külön figyelemmel azokra a családokra, akik egyéni élethelyzetüknek köszönhetően segítségre szorulnak érdekeik érvényesítéséhez, ebben a munkában az ifjúságvédelmi felelős kollégáink segítenek. Az IPR munkacsoport az integrációs tevékenységet fogja össze, illetve a pályázati megvalósítást segíti. Szakképzett kollégák (Vargáné Dezső Zsuzsanna, Rostás Istvánné, Török Dezsőné) végzik a HHH-s tanulók egyéni fejlesztését, irányítják, segítik a mentorálást. A helyzetelemzés, fejlesztési tervek elkészítése során a Hatékony tanuló megismerési technikák és patronáló rendszerek képzés ismereteinek alkalmazása történik. A multikulturális tartalmak megvalósulásához nyelvi napunk járult hozzá, melyet a cserediák program támogatott, melyben sok kollega támogató segítsége, kreativitása is megmutatkozott. Nagyon fontos új elem a pályázati lehetőség felkutatása tanulóink további külföldi utazásainak támogatására. Ebben a tanévben is szervezünk színházlátogatást, szervezünk előadásokat tanulóink, illetve óvodások számára. A szociális érzékenységet nagyon fontosnak tartjuk, így ebben a tanévben az idősek otthonával terveztünk közös programot, a nyugdíjas szervezetek kórustalálkozóján már hagyományosan szerepeltek kórusaink. Eszközállományunkat a fejlesztéshez, az integrációs neveléshez, kívántuk modernizálni: fejlesztő eszközök beszerzése történt. Óvoda iskola közötti átmenet Ebben a tanévben kiemelten kezeltük az óvoda- iskola közötti átmenetet, mely a közösen megalkotott Intézkedési terv óvoda-iskola átmenet programunkban is megjelenik. A közös szakmai programot a Szabadság téri óvodával dolgoztuk ki. Célunk az óvoda és iskolánk közötti szakmai együttműködés, az óvodákban elkezdődő folyamatos és tervszerű fejlesztő munka iskolánkban való folytatása. Az egész testület alkalmazza Az óvoda-iskola átmenet megsegítése képzésen megismert technikákat, elsősorban az iskolai módszertan közelítésével az óvodai foglalkozások metodikájához, szokásrendszeréhez, időbeosztásához, fokozottan figyelembe véve az eltérő tanulói igényeket, a

10 differenciált fejlesztést. Alkalmazzuk a mindennapokban azokat a szakmai anyagokat, melyeket összeállítottunk: Vers-, mondóka-, mesegyűjtemény, Kommunikációs- és személyiségfejlesztő játékok gyűjteménye. Ebben a tanévben a tudatos szakmai együttműködésre helyeztük a hangsúlyt, szakmai műhelymunka megvalósítására törekedtünk. Fő célok, tevékenységek: Erősítenünk kell a körzeti óvodánkkal és valamennyi óvodával az együttműködést, melyet a HEFOP pályázat keretében már az előző tanévben megkezdtünk. Kiemelt terület az énekzenei nevelés. A beiskolázási gyakorlat erősítése. A megvalósult városi szintű integráció eredményeinek továbbvitele. Az óvoda-iskola átmenet munkacsoport által kidolgozott szakmai anyag átadása más intézményeknek. Az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink együttnevelése, oktatása. Az egyéni különbségeket figyelembe véve a tanulók személyiségstruktúrájának optimális fejlesztése, széleskörű kompetenciafejlesztés, a szülői házzal való szorosabb együttműködés kialakítása, sikerélmény fokozása. Az ének-zenei nevelés óvodai, iskolai módszertani eleminek használata a képesség és készségfejlesztésben. Nyílt szakmai napok szervezése. Hospitálások, esetmegbeszélések az intézmények között. Közös ünnepségek, programok. Iskolaotthonos oktatás megvalósítása: Otthonos iskola program működtetése. A következő tanévben az általános iskola és középiskola együttműködésének fokozása kerül előtérbe. Megalakult a városi koordinációs csapat, mely a szaktanári véleményekre támaszkodva a helyi tantervek egymásra épülését hívatott vizsgálni. Intézményünkből Magyar Andrea az idegen nyelvi csapat munkájában vesz részt. A TÁMOP fenntartó által benyújtott pályázat az intézménynek az átmenetek támogatását segítő tevékenységét hívatott segíteni, melyben intézményünk is szakmai partner Egészséges Vásárhelyért Program A két tevékenység szoros kapcsolatot mutat intézményünk életében is. Tanmeneteinkbe, a tanórai tevékenységhálóba beépítve jelennek meg elemei. Ebben a tanévben több projektnapot is terveztünk. Vásárhely szívében barangolás volt, mely a város nevezetességeit ismertette meg tanulóinkkal. Tanösvény program kézműves foglalkozásokkal, interaktív órákkal gazdagította tanulóinkat. A Gyereknap és sportnap valamint az Egészségnap ezt a folyamatot erősítette. Szervezési feladatokat Petrócki Andrásné vállalta és sokan csatlakoztak a megvalósításban. Helyi kezdeményezés a 8 órás kosárlabda program. Csorba László szervezésével a non-stop mozgásra nagy igény mutatkozott. Iskolánk aktívan részt vett az Időutazás a Kubikokban programon. Faültetéssel bővítettük a Liszt ösvényt. A Hódító hódok pályázatba is bekapcsolódtunk Huziánné Nagy Ildikó vezetésével. A Zöld Karácsonynak intézményünk ad évek óta helyet, mely a város iskoláiból várta gazdag programmal a tanulókat Régi idők karácsonya címmel. 3. Mérés, értékelés 3.1. DIFER mérés 10 O l d a l :

11 A DIFER mérést óvodai jelzések, illetve a tanév kezdetén tapasztaltak alapján végeztük el, azoknál a tanulóknál, ahol az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni. Az egyéni fejlesztési terveket erre építve készítettük el. Tervezzük, hogy a következő tanévben az egyszerűsített mérőanyagot használva a teljes első évfolyamra végezzük el a mérést Bemeneti, kimeneti mérések A megfelelő mérőeszközökkel végzett belső mérések, értékelések lehetőséget teremtenek arra, hogy feltérképezzük, elemezzük az iskolánk tanítási, tanulási teljesítményeit. A tanév elején elvégzett bemeneti mérések alapján készítették el a pedagógusok az egyéni fejlesztési tervüket. A tanév végi kimeneti mérés a fejlesztés, tehetséggondozás eredményességére, esetleges korrekcióra mutat a pedagógiai folyamatban. a mérés- értékelési kultúra, annak tudatos beépítése a pedagógiai folyamatokba a következő tanévben is fontos szerepet kap Kompetenciamérés Az iskolában folyó szakmai munka értékelésének egyik fontos mutatója az országos kompetenciamérés eredménye, melynek elemzése lehetővé teszi az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka minőségének növelését. A kompetenciamérések elemzése kiemelt feladatunk volt: Magyar Andrea, Szabóné Pintér Erika, Rostsás Istvánné, Póthné Nagy Tünde, Török Dezsőné, Konczosné Nagy Némedi Gabriella, Tóth Emőke. Az elemzés kiterjedt az iskolai, telephelyi mutatók vizsgálatára, a képességszintek, a tanulói egyéni teljesítményekre, a feladattípusok alapján a képességterületek vizsgálatára. Mind a évi, mind a évi mérés elemzését elvégeztük, intézkedési tervünkben a fejlesztés, a pedagógiai munka irányait határoztuk meg. Intézményi hozzáadott érték szempontjából fontos, hogy erősítsük a szülői ház és iskola kapcsolatát, mert a kitöltetlen kérdőívekből erre utaló következtetés levonására ösztönzik az értékelőket. Helyi képzéseink fő irányát a kompetencia feladatok, kompetenciafejlesztő feladatok beépítése a tananyagba fogja képezni. 4. Szakmai munka Az alapvető ismeretanyag elsajátítása, a tanultak feldolgozása, az összefüggések felismerése csak eszköz az önállóság kialakításához, ehhez kell az iskola pedagógusainak a gyermekek képességeihez mérten segítséget nyújtani. Fő kiindulási pontunk a motiváció megteremtése. Tanulóink érdeklődésének felkeltésével biztosítanunk kell a megismerés örömét és a rendszeres sikerélményt Oktató-nevelő munka Statisztika: 2. számú melléklet Tanulóink nagyon sok városi, megyei, országos versenyen vesznek részt eredményesen, tanulmányi és sportversenyeken egyaránt Versenyeredmények: 3. számú melléklet Alsós közösség Az alsós munkaközösség ebben a tanévben 8 tanulóközösséggel és 6 napközis csoporttal dolgozik. Az 1. a és 1. b osztály otthonos iskolaként működik. Vezetője Rostás Istvánné lelkes, célirányos szakmai irányítást valósított meg. Az alsós diákönkormányzat munkáját Mucsiné Szabó Ágnes segítette. 11 O l d a l :

12 A napköziben dolgozó pedagógusok tanítási órákat, az osztályfőnökök napközis feladatokat is ellátnak. A II. félévben két új kollega érkezett iskolánkba, Higi Emese és Krajcsovics Lilla, így a túlórák száma, a kollegák leterheltsége csökkent. 1. a osztály osztályfőnök:vargáné Dezső Zsuzsanna Eleven, beszédes társaság, de sok szorgalommal dolgoztak a tanév alatt. Szeretnek beszélgetni, érdeklődőek környezetük, figyelmesek egymás iránt. Szövegértésük jó, írásbeli megoldásokban kell a következő tanévben fejlődniük. Matematikai gondolkodásukban a logikus gondolkodás fejlesztése feladat még, de biztos műveleti tudással rendelkeznek 20-as számkörben. Az osztályban tanító kollegák együttműködésre törekedtek a tanév során. Nagy lelkesedéssel készült az osztály a PMK- ban megrendezett Népi játékok fesztiváljára. 1. b osztály_osztályfőnök: Pakuné Kősasvári Éva Az osztály jó képességű, eleven kis csapat, akik a tanév során jó osztályközösséggé alakultak. Az osztályból 3 tanuló gyengébb képességű társainál, de önmagához képest sokat fejlődtek. A többiek kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtottak. Elfogadó, segítőkész kisgyerekek, szüleik együttműködőek. A két osztály közös családi programot szervezett ősszel és tanév végi kirándulásra is közösen mentek. Örömteli volt pedagógus napi közös ünnepi műsoruk, ahol mindenki szerepet kapott. Az iskolaotthonos munkát támogatta Csikós Judit és Higi Emese. Mindketten a tanulók megismerését tartotta legfontosabbnak a megfelelő pedagógiai helyzet megteremtéséhez. Délutánjaikban helyet kaptak a szabad, az önálló foglalkozások. Helyes étkezési, tanulási szokások kialakítása mellett a motivációra igyekeztek figyelmet fordítani. 2. a osztály- osztályfőnök: Szilágyi Gáborné Konkrét, személyre szabott feladatokkal érte el az eredményes munkát osztály. Az osztályban tanítók közös elvárás és követelményrendszerhez igazodva foglalkoztak a tanulókkal. Segítette a munkát, hogy délutánonként is együtt volt osztályával, lehetőség nyílt beszélgetésekre, kapcsolatépítésre, egyéni foglalkozásokra. Sokat fejlődött szóbeli kifejezőkészségük, javult önértékelésük, kritikai képességük. 2. b osztály- osztályfőnök: Konkolyné Szilágyi Beáta Tanulmányi munkájuk alapján sikeres tanévet zártak a tanulók, melyet nyugodt pedagógiai környezet megteremtésével ért el tanítójuk és az osztályban tanító pedagógusok. Műveleteket jól végeznek, de szövegértése néhány tanulónak fejlesztésre szorul. Több tanulónál a Nevelési Tanácsadó véleményét kértük és a szükséges fejlesztő tevékenység alapján biztosítjuk számukra az egyéni munkát. Együttműködő szülői közösség erősíti a pedagógiai munkát. Mindkét osztály új padokkal és székekkel gazdagodott, mely az új típusú módszertani elemek megjelenését is motiválta. Mindkét tanító élt a csoportmunka lehetőségével, kooperatív technikák alkalmazásával, mely a tanulócsoportok pozitív megerősítését is szolgálta. 2. a és 2. b osztály napközis csoport munkájában Petrócki Andrásné vett részt. Jó munkakapcsolat kialakításával, állandó egyeztetéssel sikerült a délutáni foglalkozásokat úgy megszervezni, hogy folytatása, megerősítője legyen a tanítási óráknak. Mind az írásbeli, szóbeli feladatok elvégzése fontos volt, de szabadidőre, barátkozásra is volt idő. Fontos volt egymás megismerése, elfogadása. 12 O l d a l :

13 3. a osztály-osztályfőnök: Mucsiné Szabó Ágnes Nagyon jó képességű osztály, ahol a kreativitás kiemelkedő szerepet játszik. Állandó foglalkoztatással, figyelemmel érték el az osztályban tanító kollegák az eredményes tanulmányi munkát. Szívesen vettek részt tanulmányi és sport versenyeken is. Fontos volt az állandóság, melyet napközis nevelőjük Miklósné Pap Szilvia személye is biztosított. Miklósné Pap Szilvia a tanulókkal, a szülőkkel is jó viszony kialakítására törekedett. A csoportban sok tanórán kívüli elfoglaltsága van a tanulóknak, ezért elsősorban a tanulmányi munka kapott hangsúlyos szerepet, valamint a játék. Az ünnepkörök jelentettek változatosságot a programokban. 3. b osztály- osztályfőnök: Rostás Istvánné Az osztály heterogén összetételű, megtalálható benne a kiváló teljesítményekre képes és a gyengébb eredményt elérő is. Következetes pedagógiai munkával érték el tantárgyi követelményeiket. A tanév folyamán érkező új tanuló komoly feladat volt, mind a közösség, mind a tanítók számára. Nagyon sok programon vett részt az osztály közössége. Napközis csoport vezetője: Huziánné Nagy Ildikó, aki precíz munkájával támogatja a felkészülést. Önálló feladatmegoldás erősítése mellett nagy hangsúlyt fektet az olvasási készség fejlesztésére. A párban tanulás, valamint az önellenőrzés, különösen a matematikai feladatoknál kapott helyet. 4. a osztály- osztályfőnök: Komárominé Fehér Lilián Az osztályban mindenki képességeinek megfelelően teljesítette a tanév feladatait. Sokan ezt folyamatos, mások olykor hullámzó teljesítménnyel érték el. Figyelmük jó, csoportokban is szívesen dolgoztak. Szívesen vállaltak egyéni beszámolókat és szorgalmi feladatokat. Jó kis közösséggé váltak az eltelt négy év alatt, komoly barátságok alakultak. Török Dezsőné a matematika és környezetismeret, rajz, technika tantárgyakat tanította ebben az osztályban, illetve napközis csoport vezetője is ő volt. Az alapkészségek fejlesztésén túl a szövegértés, matematika kompetencia területek is fontos feladata volt. Az új módszertani elemek beépítésén túl az önellenőrzés is hangsúlyt kapott. Eleven, de jól irányítható osztály, mely a délutáni tevékenységre is jellemző volt. Az önálló tanulás kialakítása mellett, egymás segítése, egymástól tanulás lehetősége is megmutatkozott. 4. b osztály- osztályfőnök: Póthné Nagy Tünde Az osztály tanulmányi teljesítménye kiegyensúlyozott képet mutat, képességeiknek megfelelően teljesítenek. Az osztályba érkező tanulók zökkenőmentesen beilleszkedtek. Az osztályban tanítókhoz rugalmasan alkalmazkodtak a gyerekek, tapasztalhatták a felnőttek közötti jó együttműködést. Érdeklődő, nyitott csapat. Környezetismeret, rajz, technika tárgyakat Török Dezsőné tanította. Radics Erika a napközis csoport vezetőjeként a délutáni tevékenység során a tananyag mélyebb, élményszerűbb elsajátíttatására törekedett. Önálló tanulásra ösztönző nevelési környezet megteremtésével hatékony felkészülést valósított meg. Egyéni segítségadás a tanulási technikák alkalmazását is jelentette. Önismeretük fejlesztését beszélgetések segítették. Napközis munkájukat Fazekas Ilona is támogatta. Az átmenet támogatása nagyon fontos ebben a korban. A matematikai alapműveletek gyakorlása mellett, kis versenyekre, érdekes matematikai feladatok megoldására is motiválta tanulóit. Krajcsovics Lilla az ének-zene tantárgy tanításába és napközis tevékenységbe kapcsolódott be. Igyekezett a helyi szokásokhoz alkalmazkodni és népdaléneklési versenyre készített fel tanulókat. 13 O l d a l :

14 Az alsós közösség munkatervük mottója alapján tevékenykedett: a kezdet a legfontosabb, általában is,de különösen a fiatal és zsenge lényeknél. Hiszen leginkább ilyenkor lehet ıket formálni, ilyenkor vésıdik beléjük a forma,melyet bennük kialakítani akarunk. /Platón/ Az évfolyamokon kiemelkedő az azonos tantárgyakat tanítók együttműködése, a közösen kialakított mérőanyagok alkalmazása, a hospitációra épülő tevékenység. Több osztályban is tartottak családi napot, ami a szülőkkel való közös gondolkodást is segíti. Az alsós diákönkormányzat saját programokat is megvalósított (Mikulásváró, adventváró délutánok, farsang, Nyuszi nap, nyílt órák, színház, mozi látogatás) Az év egyik legfontosabb, kiemelt feladata volt az ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET MEGKÖNNYÍTÉSE. Célja, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, szorongásmentes légkör biztosítása, egyéni képességeiknek megfelelő tevékenykedtetés. Iskolánkban törekszünk arra, hogy a gyermekek számára ne legyen mindez megterhelő. A légkör megengedő, a kezdeti hónapokban az óvodához hasonló, az átállás lassabban megy végbe. Kiemelt figyelmet fordítottak az első osztályos tanítók, hogy az oktatás kezdő szakaszára, ahol azoknak a készségeknek, képességeknek a kialakítása történik, amelyek a későbbi önálló tanuláshoz nélkülözhetetlenek. Ehhez hozzájárult az otthonos iskola szervezeti rendszer. Az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink együttnevelése oktatása is fontos feladat volt, hisz a HHH-s tanulók nagyobb számban vannak jelen alsó tagozaton. A kudarckerülő, kompenzációs neveléssel-oktatással a sikerélmény fokozására törekedtek a közösség pedagógusai. A szülőkkel való szoros és jó kapcsolattartás segíti az iskolában folyó munkát. A kis udvar felújítása, a Karácsonyi börze az összefogás szép példái Felsős közösség A NAT törvényi előírásának megfelelve a felső tagozaton is kidolgozásra került a munkaközösség tagjainak segítő támogatásával az új tantárgyi órakeretekre épülő helyi tantervi struktúra, mellyel az emelt szintű ének-zene oktatás megvalósítása miatt vált szükségessé. A nem szakrendszerű oktatás új feladat elé állította a közösséget. Szabóné Pintér Erika következetes, lelkiismeretes munkája a közösség aktív bevonását célozta. 5. a osztályfőnök: Angyalné Oltyán Enikő Felső tagozatba történő beilleszkedésük zökkenőmentes volt, kiegyensúlyozott tanulmányi teljesítményt mutatnak. Olvasási és szövegértési képességük kiemelkedő. Lelkes, szorgalmas tanulók alkotják az osztályt, szívesen vesznek részt versenyeken, egyéni megmérettetésekre odaadóan vállalkoznak. Angyalné Oltyán Enikő magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyak oktatását valósítja meg. Nyitottsággal valósította meg a nem szakrendszerű oktatás feladatait, az Emlékpontban rendezett programokon is gyakran vett részt. 5. b- osztályfőnök: Tóth Tibor Az életkori sajátosságuknak megfelelő szinten helyezkednek el mind magatartás, mind a tanulmányi munka terén. Főleg az új tantárgyak okoztak itt-ott nehézséget, tanév végére motivációjuk is nehezen valósult meg. Sokan bekapcsolódtak a sportéletbe, ezen kívül a nyelvi és természetismereti versenyeken értek el szép sikereket. Tóth Tibor testnevelést tanít következetes, lelkiismeretes munkával. Tanítványaiban a mozgás megszerettetésén túl alakítja ki a versenyzés örömét. Szervezésben vállalt tevékenysége teszi lehetővé, hogy tanulóink eredményesen szerepeljenek. 14 O l d a l :

15 6. a- osztályfőnök: Kakuk Tünde Összetartó, rendes osztály, melyben jól megfér sok különleges, erős egyéniség, és a néhány visszahúzódó egyén. Tanulmányi munkájuk az előző évhez hasonló eredményt mutat, de átstrukturálódás felfedezhető. Kakuk Tünde tanított tantárgyainál, rajz, honismeret, földrajz, média szívesen venné a tantárgytömbösítést, mely lehetőséget adna a komplex fejlesztésre, kompetencia alapú gondolkodásra. Tanulói sok segítséget kapnak a tanulás megtanulásában. 6. b- osztályfőnök: Szabóné Pintér Erika A klasszikus emberi értékek továbbadására törekszik osztályfőnökük, a példamutatást tekinti fő motivációnak. Mindenki képességei szerint teljesített, természetes differenciálódás azonban megfigyelhető. Sokrétű tanórán kívüli tevékenységet folytatnak, aktívak és eredményesek versenyeken, pályázatokon. Ének-zene tantárgyat tanít Szabóné Pintér Erika alsó tagozaton és osztályában magyar nyelv és irodalmat. Az óvoda-iskola, illetve az alsó-felső tagozat közötti átmenet támogatásával valósítja meg tantárgya oktatását, alkalmazkodva az emelt szintű oktatás elemeinek megvalósításához. 7. a- osztályfőnök: Konczosné Nagy- Némedi Gabriella Az osztály jó képességű tanulókból áll, bár a tanév végi eredmények változatos képet mutatnak. Van egy erős mag, akik mind tanulmányi munka, mind közösségi munka szempontjából aktívak. Viszont az életkorukból adódó mentális változások befolyásolják munkához való viszonyukat. Konczosné Nagy Némedi Gabriella magyar nyelv és irodalamt minden évfolyamon tanít, történelmet a 6.b osztályban. Pedagógiai munkáját a közösség megismerésére alapozta és valósította meg. Emlékműsorok szervezésével járult hozzá iskolai rendezvényeinkhez. 7. b- osztályfőnök: Tóth Emőke Átlagos képességű, rendkívül kreatív társaság, mely jó zenei képességekkel is rendelkezik. A sok belépő új tantárgy sem okozott visszaesést tanulmányi munkájukban, sőt javulás is megfigyelhető. Szaktárgyi, műveltségi, vagy sportversenyen is szívesen vesznek részt (Eötvös Kupa). Építő jellegű ötletekkel gazdagítják az iskola közösségét. Tóth Emőke matematika, kémia, informatika szakos kolleganő, aki minden évfolyamon, minden osztályban tanít. Nincs könnyű helyzete, különösen az informatika tantárgy tanításával, de a kémia tantárgy oktatása is nagy körültekintéssel éri el hatékonyságát. 8. a- osztályfőnök: Zsarkó Judit Az osztály tanév végi eredménye a félévihez hasonlóan szép eredményt mutat, viszont a félévihez képest a jobb teljesítményt elérők rontottak, a gyengébben teljesítők szorgalmuknak és kitartásuknak köszönhetően javítottak. Összeszokott, jó közösség, mely mindenben segítette, támogatta egymás munkáját. Továbbhaladásuk biztosított. Zsarkó Judit a német nyelvet és magyar nyelv és irodalmat tanít iskolánkban. Hagyományos eszközökkel, módszertani elemekkel tanítja tanulóinkat. Komoly feladatnak tekinti a 6. és 8. évfolyamon tartott nyelvi vizsgát. Közösségformáló egyénisége pozitív hatást ért el osztályában. 8. b- osztályfőnök: Földi Ferenc Különleges osztályközösség, mely vegyes képet mutat mind képességeikben, mind teljesítményeikben. Sokan rontottak félévi eredményükhöz képest, ebben hatása lehet, hogy a felvételi rendszer középiskolában átalakult, kevésbé motiváltak. Összetartó csapat, de magatartási problémáikban mi is felelősek vagyunk. Ők is a MI tanítványaink, felelősséggel tartozunk minden tanulóért, osztályért. 15 O l d a l :

16 Segítő szándékkal, az elvárás következetes betartásával a hatás fokozható. A problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket: ha kell közösen. Földi Ferenc angol nyelvet és történelmet oktat. Állandó látogatója az Emlékpont által kínált programoknak és lelkesen szervez rendhagyó órákat is ide. Nyitott az új módszerek iránt. Osztályfőnökként most szerzett sokszínű tapasztalatokat, ezek jól hasznosíthatók a megfelelő következtetések levonásával. Szabó Tamásné az etika tantárgy lelkes oktatója, mely az emberi természet és társas kapcsolatok sajátosságaira nevel. Fontosnak tartja az önálló véleményalkotást, a helyes vita megvalósítását. Az órarend szerkesztése segítheti a tantárgyi munkát. Könyvtár működése szerves részét képezi iskolánk oktató-nevelő munkájának. A tanulók szívesen járnak a könyvtárba, megtanulják a könyvtárhasználat illemtanát, lehetőségeit. Élnek a kollegák rendhagyó könyvtári órákkal, melynek támogatója. Csorba László technika és fizika tantárgyak oktatást valósítja meg. Technika órákon érdekes, hasznos tárgyak elkészítésével, gondolkodtató feladatok megoldásával színesíti az oktatást. A fizika tantárgy 7. évfolyamtól része a műveltségi területnek. Fejlesztésre ennél a tantárgynál is szükség van. Rárósi Mihályné matematika, fizika tantárgyakat tanítja és a tanulószobai tevékenység koordinátora. Az oktatás során a képességekhez igazodó differenciált fejlesztésre törekedett. Gondolkodási, kombinatorikus, problémalátó és megoldó gondolkodás került előtérbe, a gyakorlati alkalmazhatóságnak megfelelően. Fizikai kísérletekkel a mérési készség fejlesztése valósult meg. A csoportmunkához szükséges társas aktivitás mellett, a természettudományos tárgyak tantárgyi integrációjának megvalósítására törekedett. Tanulószobai foglalkozásokon a tanulási módszerek megismertetésére helyezte a hangsúlyt, az együttműködés, tolerancia, önállóság megtartásával. Fazekas Ilona matematika és fizika tantárgyak oktatásánál az életkori sajátosságok figyelembe vételével végezte munkáját. Az elvont matematikai gondolkodás, a szöveges feladatok megoldása kiemelt szerepet kapott, valamint a számolási készség. Fizika tantárgy oktatásánál kihasználta a közvetlen megismerésből, tapasztalásból adódó lehetőségeket. A szövegértés mellett egyszerű modellekkel segítette a megértést. Hangsúlyt kapott munkájában a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. Kérem a fizikát oktató kollegákat, hogy a 11/1994. KMKM rendeletnek megfelelő eszközigényt jelezni szíveskedjenek. Magyar Andrea az idegen nyelvi csoport koordinátora. Csoportjaiban a nyelvi kommunikációra helyezi a hangsúlyt, építve a tanulók aktivizálására. Kooperatív technika, projektmódszer a tanulói motiváció fokozását is szolgálta. Cserediák program működtetése az iskola specifikumait szélesítette. Matematika tantárgy oktatására ettől a tanévtől kapott lehetőséget, melynek megoldásában jól segítette a SULINOVA adatbank elemeinek alkalmazása, új módszertani elemek alkalmazása a motivációt is segítették. Radics Erika nyelvi előkészítő foglalkozásokkal segíti a nyelvtanulást, motivációs lehetőséget teremtve a nyelvi készségekhez. Az életkornak megfelelő módszereket választva építi fel óráit, elsősorban az élő idegen nyelv használatára helyezve a hangsúly, alkalmazkodva az adott csoport pedagógiai helyzetéhez. A projektmódszer megvalósítása kreatív ötleteket hoz tanulótól, pedagógustól egyaránt. Rárósiné Borbás Marianna testnevelést és természetismeret tantárgyakat oktat intézményünkben. Testnevelés tantárgy oktatásánál kihasználja a tantárgy adta lehetőségeket a 16 O l d a l :

17 kompetenciák fejlesztésében. Tanulói egyenletes teljesítményt nyújtanak, aktívan vesznek részt az órai munkában, tömegsporton és nagyon sok területen értek el kimagasló eredményt. Természetismeretből igyekezett a természet közeli élményt fokozni, szemléltető anyaggal színesíteni, a környezettudatos magatartás és egészséges életmód együttes élményként továbbadni. Pallagi Zsuzsánna testnevelés és angol óráival járult hozzá tanulóink fejlesztéséhez. Folyamatos munkával, számonkéréssel igyekszik tanulóit motiválni. Teljesítményeik javulását a feladatok pontos, figyelmes elolvasásával, megoldásával érték el. Az úszásoktatás kiemelt szerepet játszik a testnevelés óráin, fontos, hogy tanulóink biztonsággal tudjanak úszni. Sportversenyeken, sport rendezvényeken is részt vettek tanulói. Bányai Lászlóné támogató közreműködésével segítette a közösség munkáját. Az emelt szintű ének- zene oktatás meghatározó egyénisége iskolánkban, melynek szépségét, eredményességét bizonyítja pedagógiai munkája. Molnár Tünde ének-zene tantárgyat tanítja kreatív szellemben tanulóinak. Nem szakrendszerű óráin komplex vizsgálódásra szoktatja tanulóit: történelmi, irodalmi, művészettörténeti elmélyülést motivál. Mindkét karvezető a közösségfejlesztés eredményes megvalósítását érték el Kodály Zoltán szellemiségében. Egyedi arculatot biztosítva iskolánknak, a város kulturális életében való megjelenést is szolgálva. A felsős közösségnek tehetséggondozás fontos feladata volt a lemaradók, lassabban haladók felzárkóztatása mellett. A felzárkóztatás egyéni fejlesztési terv alapján, korrepetálásokon történt. Az osztályközösségek építését elősegítették a tanórák utáni beszélgetős órák. A tehetség kibontakoztatására a különféle szakkörök nyújtottak lehetőséget. Szakköreink: matematika, média, rajz, irodalmi színpad, környezetvédelmi, idegen nyelvi, sport. Tanulóink tanulmányi munkáját szaktanárok segítették minden nap től ig tanulószobai keretek között. Az állandó szaktanári segítség az ötödik évfolyamosok felső tagozatos munkába való beilleszkedésében, tanulmányi előmenetelében pozitív hatású volt. Középiskolára felkészítő munkát folytattak a kollégák magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, kémia, fizika, biológia, tantárgyakból. Tanárjelöltek felkészítését végezte több kollega: Bányai Lászlóné, Huziánné Nagy Ildikó, Konczosné Nagy Némedi Gabriella, Magyar Andrea, Molnár Tünde, Pallagi Zsuzsánna, Radics Erika, Szabóné Pintér Erika vezette, segítette a hallgatók gyakorlatát. A felsős diákönkormányzat Szabó Tamásné patronálásával meghatározó egysége intézményünknek. A diákok ötleteinek feltárására, szervezési feladatok megbeszélésére szolgáltak a diák önkormányzati tagok megbeszélései. A LISZT AKTÁK két kiadvánnyal jelent meg ebben a tanévben. Talán megvalósítható lenne több szám kiadása is, hisz nagy érdeklődéssel forgatják tanulóink ezeket az aktákat Óralátogatások A 2008/2009-es tanévben az iskola vezetősége belső ellenőrzési tevékenységét a törvényi kötelezettségek, és a munkaköri leírások szem előtt tartásával végezte. Az óralátogatásokat ütemterv szerint végeztük meghatározott szempontok alapján és az alkalmazott módszerek vonatkozásában a következők et állapítom meg: 17 O l d a l :

18 Terület Alkalmazás es skálán Kompetencia alapú oktatás: o szövegértési 80 kompetenciafejlesztés o kognitív képességfejlesztés 70 o kommunikációs 70 készségfejlesztés o szociális kompetenciák 70 fejlesztése Módszertani kultúra o a differenciálás és integrálás 50 tanórai gyakorlata o új módszertani elemek- 60 kooperativitás o a tanulásmódszertan 60 elemeinek beépülése o a tanóra szervezésének 90 hatékonysága Értékelés, önértékelés a tanóra folyamatában 90 Eszközhasználat a tanítási órán 70 Az óralátogatást elemző megbeszélés, önértékelés és vezetői értékelés követte. Az óratervek, az egyéni fejlesztési tervek, a szakmai munka, megbeszélések jól mutatják az új módszertani elemek megjelenését, a kooperatív technikák, a projektmunka alkalmazását. A tantárgyi koncentráció megvalósítása a kompetenciák fejlesztését is szolgálják. A tanulás tanítása az önálló tanulás képességét fejleszti Együttműködés, kapcsolattartás Szakmai közösségek A szakmai közösségek közül alsó és felső tagozatos munkaközösség pedagógiai munkánk meghatározó egységei. Együttműködő, konstruktív tantestület közreműködésével színes iskolai tevékenység egészíti ki a tantárgyi keretet. A városi alsós versmondó, valamint az idegen nyelvi éneklési verseny megrendezését intézményünk vállalja. Diákok, tanulók A diákgyűlések, a diákközgyűlés a partneri együttműködésre való törekvést mutatja. A tanulói igények, problémák kezelésére intézkedési tervet készítettünk. Tanév végi diákgyűlés beszélgető körként értékelt és problémamegoldásra ösztönző hatást gyakorolt. A szülői munkaközösség, az iskolaszék A rendszeres megbeszélések a kétoldalú kommunikációt segítik. Ezen kívül a szülői értekezletek, fogadóórák, iskolai ünnepségek, hagyományos rendezvények, közös programok erősítik az együttműködést. Az iskola pedagógusai törekszenek a szülők bevonására az iskola hagyományőrző programjaiba. Partnerintézmények Valamennyi intézménnyel a konszenzuson alapuló együttműködést igyekszünk megvalósítani. Egymás programjainak látogatása, információcsere, szakmai egyeztetés részét képezi munkánknak. Az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény kiegészíti, segíti szakmai tevékenységünket. A Nevelési Tanácsadó a BTMN-s gyerekek ellátásában segít, utazó gyógypedagógus Vinczéné Tóth Ibolya látja el az SNI-s tanulókat. Iskolapszichológus, Szél Erzsébet konzultációval, megfigyeléssel támogatja munkánkat. Sportegyesületekkel is jó kapcsolatra törekszünk: HÓD ÚSZÓ SE, KOSÁRLABDA, VÍZILABDA, ATLÉTIKA szakosztály munkájában vesznek részt aktívan tanulóink 18 O l d a l :

19 A Zöld Kapocs oktatóközponttal való együttműködés részeként a Zöld Karácsony városi programon közel 120 tanulót fogadtunk Régi idők karácsonya városi programon. Tóth Emőke az iskolai honlap állandó frissítésével folyamatosan biztosítja az iskolai eseményekről való tájékoztatást, aktualitásokat, a nyilvánosságot. Nagyon fontosnak tartottam a helyi médiával való állandó kapcsolattartást és tájékoztatást, mely az intézmény munkájáról adott betekintést at érdeklődőknek. A honlapon a linkelés lehetőségét szeretném megvalósítani. III. INNOVÁCIÓ, PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 1. Pályázatok A mai oktatáspolitikai elemek ismeretében egy intézmény életét nagymértékben befolyásolja pályázati tevékenysége. A normatív támogatási rendszert sok helyen felváltó pályázati rendszer kiemelt feladatokat határoz meg az intézmények számára. A pályázati tevékenységet sokoldalúan kell végezni. Eredmények: Pályázat Cél, feladat Összeg TIOP pályázat Intelligens iskola Számítástechnikai eszközök beszerzése 9/2008 OKM rendelet Integrációs és képesség kibontakoztató pályázat Ft 11/2008 OKM rendelet Minőségbiztosítási pályázat. A mérés, értékelés Ft folyamatok támogatása. 23/2008 OKM rendelet Informatikai pályázat Ft Csongrád Megyei Közoktatási Alapítvány Eszközbeszerzés, tanulóbarát osztályterem Ft alakításához TEMPUS Közalapítvány Előkészítő szakmai látogatás 1000 Euro TÁMOP Kompetencia alapú oktatás bevezetését célzó Ft tevékenység megsegítése Hozd a formád Magyarország! Egészségnevelő programot támogató pályázat Ft Beadott pályázatok: TEMPUS közalapítvány Multilaterális pályázat: Az én világom a te euro világod: Különbségek, melyek összekötnek bennünket ESZA KHT Drogprevenció tevékenység Ft NCA Működéshez szükséges Ft TÁMOP Az integrációs folyamatok segítése, az óvodaiskola, valamint az általános és középiskola közötti átmenetek megtámogatására. 2. Innovációs törekvések 2.1. Cserediák program A program az idegen nyelv oktatását, az élő nyelvhasználatot szeretné erősíteni. A 2007/2008-as tanévben GRAZ városából fogadott tanulókat intézményünk, melynek eredményeként tanulóink kaptak meghívást Graz városába ebben a tanévben. Műsorukat a szülők, tanulóink is megtekinthették, melyet élménybeszámoló, média anyag összeállítása követett, a nyelvi, kulturális értékek sikeres integrációját eredményezte. Magyar Andrea, Kakuk Tünde, Molnár Tünde, Zsarkó Judit, Földi Ferenc voltak a program fő támogatói. 19 O l d a l :

20 Ebben a tanévben Dán iskolával sikerült kapcsolatot felvenni. A májusban hozzánk érkező csoport a tanévzáró hangversenyünk mellett, Hódmezővásárhely nevezetességeit, Mártély természeti értékeit ismerhette meg, illetve bekapcsolódtak iskolai tevékenységünkbe. Magyar Andrea koordinálásával sok kollega vett részt aktívan a program megvalósításában (Szabóné Pintér Erika, Konczosné Nagy Némedi Gabriella, Komárominé Fehér Lilián, Radics Erika, Földi Ferenc, Kakuk Tünde), illetve segítette azt. Akik elmaradtak a közösségépítés egy jelentős eseményéről maradtak le. Törekvésünk pályázatokkal a program hosszú távú megvalósítása Ének-zenei nevelés A zene az élet szépségét és benne ami érték, azt mind meghatványozza. ( Kodály Zoltán) Az iskolai nevelésben az érzelmi nevelés ugyanolyan fontos, mint az értelmi nevelés. Manapság az érzelmi nevelés egyre inkább háttérbe szorul, pedig az életben való boldoguláshoz az értelmi intelligencia (IQ) helyett sokkal inkább az érzelmi intelligenciára (EQ) van szükség. Élnünk kell a kereszttantervi lehetőségekkel, a tantárgyi koncentrációval. Az éneklés, a zenehallgatás, az improvizáció és a zenei írás-olvasás tevékenységei sokféle kompetencia fejlesztésére adnak lehetőséget: Intellektuális kompetenciák Kritikai gondolkodás: véleménynyilvánítás, alkotás, esztétikai értékítélet Kreativitás Információs és kommunikációs technikák alkalmazása Személyi és szociális kompetenciák Együttműködés másokkal Interkulturális kompetencia A TÁMOP pályázat keretén belül tervezzük az iskolai szakmai program kidolgozását, Jó gyakorlattá alakítását. A kollegák véleménye alapján látható, hogy az intézmény vezetése az emelt szintű oktatás megtartására tett törekvései életképes működését teszi lehetővé. Az ének- zenei nevelésnek két pólusát kell erősítenünk: egyrészt a tehetséggondozás, másrészt a képesség, készségfejlesztés az, ami a tanulókban rejlő értékeket megsokszorozhatja. IV. PROBLÉMÁK, SZÜKSÉGLETEK BEMUTATÁSA 1. Szakmai megújulás Az intézmény fejlesztési célja, hogy az új társadalmi kihívásoknak megfelelően korszerűsíteni tudja pedagógiai gyakorlatát, a pedagógusok szakmai, módszertani felkészítését segítse a kompetencia alapú oktatás minél eredményesebb megvalósítása érdekében. Mindezen tevékenységek növelik az esélyegyenlőséget, segítik hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját. Az iskola belső szakmai munkájának megújítására, az új módszerek iránt érdeklődő pedagógusok továbbképzésére, az új módszerek bevezetéséhez szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételére nyújt lehetőséget a TÁMOP és a TÁMOP pályázat. Mindenki támogató együttműködésére lesz szükség ahhoz, hogy ezek a pályázatok megvalósulhassanak és az egyenletes teherviselés a pályázatban részt nem vállaló kollegát is részvételre ösztönözze. A mérés, értékelés gyakorlati alkalmazása, mint pedagógiai eszköz épüljön be a mindennapok gyakorlatába. Az önértékelés fejlesztése a kritikai értékelés beépülését kell, hogy szolgálja. A pedagógusok informatikai felkészültségének növelése, az IKT eszközök tanórai felhasználásának kiépítése (TIOP ). Erdei iskola program megvalósítása. 20 O l d a l :

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Ábrányi Emil Általános Iskola Igazgatói állásának betöltéséhez

P Á L Y Á Z A T. Ábrányi Emil Általános Iskola Igazgatói állásának betöltéséhez P Á L Y Á Z A T Ábrányi Emil Általános Iskola Igazgatói állásának betöltéséhez 1 Igazgatói pályázat 1. Tartalom 2. Vezetői hitvallás 2. 1. Az intézményvezetés, stratégiai célok, részcélok, azok Koherenciája

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 32 AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 1 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottó: S ha az értelmet tekintve igaz az, hogy egész életünkben abból táplálkozunk, amit gyermekkorunkban gyűjtöttünk s az egész élet csak arra való, hogy a gyermekkori benyomásokat feldolgozzuk, még inkább

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató A KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató Tartalomjegyzék I. Erőforrások 1. A személyi feltételek alakulása... 5 2. Pedagógus

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. _ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. József Attila Általános Iskola 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email:info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsfattila.hu 1 " Az iskola dolga,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015.

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015. Pályázat A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Mikus Judit 2015. március Alulírott Mikus Judit az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt,

Részletesebben