DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014/2015. tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014/2015. tanév"

Átírás

1 DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA F É L É V I B E S Z Á M O L Ó 2014/2015. tanév 1

2 TARTALOM F é l é v i b e s z á m o l ó 1 1. Helyzetelemzés Személyi feltételek Tárgyi feltételek 3 2. A 2014/2015-ös tanév első félévének értékelése a nevelő-oktató munka terén végzett munkáról4 2.1 Célkitűzéseink megvalósulása 5 Félévi statisztika 7 Munkaközösségek beszámolói A tartalmi munka résztvevői, a munkaformák és keretek alkalmazása A tanulói ismeretek, képességek, attitűdök mérése a tantárgyi követelmények teljesítésével Mérések eredményei 16 Megvalósult tervezett programok Mellékletek: 30 2

3 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 SZEMÉLYI FELTÉTELEK A 2014/2015-ös tanévet 28 fős nevelőtestülettel, 1 fő pedagógiai asszisztenssel, 1 fő iskolatitkárral kezdtük, a nevelő és oktató munkát közvetlenül hárman segítették, közhasznú foglalkoztatás keretében 1 fő portai felügyeletet látott el, a gondnok-karbantartói feladatokat 1 fő biztosította. A tanévet friss vezetői megbízással kezdtem, nagyon kevés idő volt a helyi viszonyokkal való megismerkedésre. A munkában nagy segítséget nyújtott Kaliczné Barta Györgyi, aki az intézményvezető-helyettesi feladatokat ellátja, főként a szervezés terén. Mivel iskolánk tanulólétszáma alatta maradt a törvényben meghatározott 250 fős létszámnak, a második igazgatóhelyettesnek szánt pedagógiai irányítás feladatkörét az igazgató látja el. A munkaközösségek számának növelésére sem kaptunk engedélyt, pedig kérésünket az SNIintegrációval és a BTM-es tanulók létszámával indokoltuk. Az alsó tagozatos munkaközösséget Garaguly Krisztina, a felső tagozatos munkaközösséget Szücs Marianna fogta össze. A rendszergazda feladatkör ellátása sem oldódott meg, az általam tett javaslatok közül egyikre sem kaptam pozitív választ. SZAKOS ELLÁTOTTSÁG Az alsó tagozatos tanórák és tanórán kívüli feladatok ellátása biztosított, két szakvizsgázott kollégánk van, egy fő jelenleg folytat ilyen tanulmányokat. Két fő rendelkezik fejlesztőgyógypedagógus végzettséggel. Két főnek szükséges nyelvvizsgát tenni ahhoz, hogy átvehesse diplomáját, egy kolléganő rendelkezik a befejező évig folytatott tanulmányokkal reményeink szerint befejezi. A felső tagozat szakos ellátottsága hiányos. Nincs szakképzett ének, matematika-szakos kolléga. Első félévben Kármán Veronika tanított magyart és éneket alapszakos végzettséggel, de a második félévben már őt is nélkülöznünk kell. A fenntartónál kezdeményeztem magyar és matematika szakos állás meghirdetését, a tantárgyak tanítását átmenetileg belső helyettesítéssel oldjuk meg. GYED-en három kolléga van, visszatérésük a következő tanévnél előbb nem várható. Felső tagozaton tanító kollégák közül négy fő rendelkezik szakvizsgával, mesterpedagógus egy fő. 1.2 TÁRGYI FELTÉTELEK 3

4 A 2014/2015-ös tanévet minimális karbantartás után kezdtük, még tisztasági festés is csak részben tudott megvalósulni az SZMK segítségével a legsürgetőbb falfelületeken. A felújítás utáni garanciális javítások elmaradása miatt a 3. szinten a fejlesztő szobák hidegek feltehetően a szigetelés elégtelensége miatt. Ajtó és ablakillesztések is elmaradtak, emiatt több helyen befúj a szél, befolyik az esővíz. Novemberben két fűtésszerelő szívességi látogatás alkalmával megállapította, hogy el van dugulva a fűtési rendszer. Azzal távoztak, hogy ehhez szükséges eszközzel visszatérnek, de erre nem került sor. Nehezíti a legszükségesebb karbantartási munkák időben történő elvégzését a nehézkes és hosszú engedélyeztetési folyamat, mely gyanítom, hogy a fenntartó és működtető forráshiányos állapotával magyarázható. A folyamat gyorsítása érdekében tett intézkedések átmeneti megoldásokat hoztak ugyan, de a folyamatos feltételeket nem biztosítják. Sok, és indokolatlan adminisztráció szükséges, mely értékes időt von el az érdemi munkától. Mivel az engedélyeztetési folyamat része az árajánlat kérése, a késői teljesítések miatt bizalomvesztés van kialakulóban egyre nehezebb vállalkozót találni, aki munkavégzést vállal az iskolában. A KLIK-kel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek, cégek vállalt kötelezettségeiről, feladatköréről, teljesítésük módjáról sem érkezik egyértelmű tájékoztatás. (Tolna-őr, Autósiskola) A tantermek székei sorra eltörnek, vagy javíttatni kell őket, vagy újakat beszerezni. A tornaterem szellőztetése nem megoldott, ablakainak üvege nem a célnak megfelelőek. Forrást kell keresni a megoldásra. A források feltárása sok időt vesz igénybe, hosszadalmas folyamat. Ha tudhatnánk, hogy mennyi a központi forrás, célirányosan lehetne szponzorációt keresni. A tanári szobába és az irodába sikerült néhány számítógépet szerezni, hogy a kollégák munkáját a napi teendők, a szülőkkel való kapcsolattartás terén megkönnyítsem. A szakkörök működésének feltételein csak részben sikerült javítani, a kerámia szakkör számára erre a tanévre az agyagszükségletet meg tudtam szerezni, de a festő szakkör anyagainak megszerzésére tett kísérleteim sorra kudarcba fulladtak. A második félév fontos feladata lesz új utakat keresni a probléma megoldására. 2. A 2014/2015-ÖS TANÉV ELSŐ FÉLÉVÉNEK ÉRTÉKELÉSE A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TERÉN VÉGZETT MUNKÁRÓL A tanév kezdetén meg kellett küzdeni a régi berögzöttségekből adódó ellenállással, kompromisszumokat kötve, befogadva a hagyományokat és a közakaratot, elkezdődhetett egy megfontolt építkezés. A feladatkörök tisztázása érdekében minden dolgozó számára elkészítettem a munkaköri és feladatköri leírásokat. 4

5 A tanmenetek, munkatervek, nevelési tervek elkészítése során tisztázni kellett bizonyos fogalmakat, ezek a dokumentumok nagyrészt elkészültek, de alaposabb szervezéssel a következő tanévben minőségi javulást tervezek. Az intézmény munkaterve is eltér az eddig megszokott munkarendtől, a duplikáció miatt voltak apróbb félreértések. Az intézmény alapdokumentumainak előkészítése után többszöri konzultáció után november 24-én elfogadtuk a Szervezeti és Működési Szabályzatot, Pedagógiai Programot és Házirendet. A második félév első harmadára a részletes Helyi tanterv is elkészül, mely az érdemi munka minőségét is reményeim szerint emelni fogja. Októbertől van az iskolának honlapja, ahol tájékoztatjuk a partnereket az iskolában zajló eseményekről, az intézmény működéséről. A havonta tartott munkaértekezletek alkalmasak a végzett munka értékelésére, a következő havi feladatok tervezésére, valamint aktuális információk átadására, helyzetek megbeszélésére. Az óralátogatások mennyisége és rendszeressége nem ad okot elégedettségre részemről. Október-november hónapban 9 alkalommal végeztem óraellenőrzést, mely 6 főt és 6 osztályt érintett. 5 alkalommal hospitáltam 4 kollégánál, 5 különböző osztályban. Tapasztalataim vegyesek, a rendszeres, tervezett munka, alaposan begyakorolt szabályok bensőséges légkörben zajló alkalmazását tapasztalhattam az 1. a; 1. b; 3. a; és 3. b osztályokban. A kollégák gyerekekkel való kapcsolata általában kielégítő, a tanórai fegyelem kialakítására alkalmas sokrétű munkamódszerek, a tanulók folyamatos tevékenykedtetése terén még találhatók fejleszthető területek. A második félévben folyamatos és szélesebb körű tájékozódást tervezek, melybe a munkaközösség vezetők, az intézményvezető helyettes tapasztalatait is igénybe fogom venni, konzultációkkal, megbeszélésekkel szükséges összegezni a tapasztalatokat, új utakat találni a hatékonyság növelése érdekében. 2.1 CÉLKITŰZÉSEINK MEGVALÓSULÁSA Az iskolában folyó oktató-nevelő munkának tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogatnia kell az egyéni képességek kibontakozását. Törekedtünk: az általános és széles alapműveltség biztosítására minden tanulónál a tanulási kudarcok megelőzésére a sikeres beilleszkedés elősegítésére a szociális helyzetből adódó hátrányok kompenzálására önismeret fejlesztésére önellátásra való képesség és igény kialakítására a napi szükségletek kielégítésében (tisztálkodás, öltözködés, iskolai felszerelés) a testi nevelésre a tanórákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésére a tanórák alatti munkafegyelem erősítésére, a házi feladatok elkészítésére 5

6 az iskola házirendjének megtartására, valamint az utcán, a közlekedésben való fegyelmezett viselkedésre egyéni sajátosságok elfogadására, egyéni bánásmódra sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembe vételére Fenti teendőknek jövőbeli tevékenységünket is jellemezniük kell, folyamatosan az egész pedagógiai folyamat részét kell képezniük. A szülői ház megnyerésére még nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk, közös erővel a család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartására kell nevelnünk az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra iránti igény felkeltése, valamint a beszéd, a viselkedés, az öltözködés és a környezet kultúrájának elsajátítása fontos feladat. Magyarország megismerése, szeretete érdekében meg kell ragadnunk a távolabbi tájak megismerésének lehetőségeit a nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése továbbra is feladatokat állít elénk. el kell várnunk, hogy tanítványaink képességeiknek megfelelő szinten teljesítsék a tanulmányi követelményeket meg kell tanítanunk idejüket önálló és hatékonyan beosztására őket. Alkalmazott eszközök, eljárások: A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő teret biztosít a tanulói aktivitásnak az ismeretszerzés folyamatában. Ennek néhány fontos eszköze a pedagógiai gyakorlatból: Az eljárásoknak, eszközöknek igazodniuk kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, és képességeikhez. Szorgalmazni kell a tanulói aktivitást, tág teret kell adni az egyéni munkamódszereknek, és ezzel hozzá kell segíteni a tanulót az egyéni tanulási stratégia kialakításához. Az értékelésnek, a kapott feladatok megvalósításának módja és színvonala, a problémákra adott válaszok minősége szerint kell történnie. A komplex személyiség fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia az önismeretnek az erős és gyenge pontok felismerésének, a fejlett és reális önértékelésnek, az önbizalom erősítésének, a kezdeményező és vállalkozó készségeknek, az ítélőképességnek, az erkölcsi és esztétikai érzékenységnek, az érzelmi intelligencia kialakításának. Fontos: a változatos tanulási technikák és módszerek tanítása, átadása, folyamatos alkalmazása 6

7 IKT alkalmazása az oktató-nevelő folyamatban Módszerek: a meggyőzés módszerei (oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosítás) a tevékenység megszervezésének módszerei (ellenőrzés, érdekes, játékos feladatok, gyakorlás) magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret) személyes példamutatás FÉLÉVI STATISZTIKA 7

8 alsó tagozatos munkaközösség MUNKAKÖZÖSSÉGEK BESZÁMOLÓI I. Helyzetelemzés: A 2014/2015-ös tanév első félévében 120 alsó tagozatos tanulónk volt. 7 tanulócsoport működik, mindegyik iskolaotthonos rendszerben. Gyermekeinket 14 tanító, 1 fejlesztő és 3 gyógypedagógus, illetve egy pedagógiai asszisztens segíti a haladásban. Ismét 2 első osztályt indíthattunk a megfelelő gyermeklétszámból adódóan. II. Tárgyi feltételek: A 7 tanulócsoportunk mindegyike az új épületben kapott helyet, szép, világos tantermekben, melyek esztétikusak és otthonosak lettek a tanítók, szülők és gyerekek közös alkotásaik által. Tantermeink felszereltsége jónak mondható. A 2 második emeleti foglalkoztató, ahol a gyógypedagógusok tartanak fejlesztő foglalkozásokat is nagyon esztétikusak, de sajnos télen nagyon hidegek, nyáron pedig melegek, mivel nem megfelelő a szigetelés. Ennek problémáját orvosolni kellene! A testnevelés órák megtartásához a tornaterem, egy tornaszoba, műfüves pálya és az udvari focipálya áll a rendelkezésünkre. Téli időszakban, a tornaterem túlzsúfoltsága miatt sokszor a folyosókon kell órákat tartani. Nagyobb rendezvényeinket (farsang, Anyák napja,, bemutatók, vetélkedők) a Faluházban tartjuk. Ennek lehetőségét az önkormányzat biztosítja számunkra, amit nagyon köszönünk. Nagyon hasznosak, az oktató-nevelő munkánk, a szabadidős tevékenységeink során használható interaktív tábláink, amelyekből 4 db. áll az alsó tagozat rendelkezésére. sajnos, mint minden, ezek az eszközök is okoznak olykor problémát, melyek megoldása sokszor elhúzódik, anyagi forrás-és szakemberhiány miatt. 8

9 Az iskolaudvart nem tartjuk megfelelőnek. Kevés a játéklehetőség benne, ezért szabadidőben gyakran elsétálunk a játszótérre. Jó lenne homokozók, mászókák kiépítése. Rossz időben, sáros időszakban a Fő tér ad helyet a levegőzésnek, esetenként nagyokat sétálunk a községben. III. Tanulmányi munkánkról: Az alsó tagozatos oktató-nevelő munka az általános iskola kezdő szakasza, amelynek elő kell készítenie a felső tagozatos oktatást és egységet kell alkotnia vele. Nem könnyű feladat ez sem a tanítóknak, sem a tanároknak, de legfőképpen a szülőknek. Megkönnyítené az átmenetet, ha többet hospitálnánk, főleg 4. és 5. osztályokban, illetve ha több lenne az áttanítás. ( Tanítóknak feltanítani, tanároknak letanítani). Javasolnánk még, hogy 5. osztályban adjunk a gyerekeknek beszokási időt, ahogy mi is adunk az elsősöknek. Nagyon nehéz az ötödikes gyerekeknek a jelenlegi helyzetben a zökkenőmentes, stresszmentes és kudarcmentes beilleszkedés a felső tagozatos életbe. Sokan már ekkor e elveszítik a fonalat, s ez kihathat a teljes felső tagozatos teljesítményükre. Az első osztályosok mindegyike, nagyobb probléma nélkül beilleszkedett az iskolai életbe. Az 1.b. osztály összetétele nem egyszerű, sok a magatartás problémás gyerek, alacsony a neveltségi szintjük és a tanuláshoz szükséges készségszintjük is. Az elsősök egyre mélyebben fedezik fel a számok, betűk világát. természetesen nem egyforma tempóban haladnak, hiszen az iskolába kerülés naptári életkor szerint történik, így közöttük jelentős fejlődésbeli különbségek vannak. Mindezt a tanítók differenciálással, egyéni fejlesztésekkel, korrepetálásokkal igyekeznek csökkenteni. Ezen munkájukat nagyban segítik gyógypedagógusaink kiváló szakértelmükkel és elhivatottságukkal, ( köszönet Nagyné Koller Szilviának és Molnárné Szentmihályi Brigittának), illetve pedagógiai asszisztensünknek.. 1. Anyanyelvi nevelés: Az anyanyelvi nevelés területén munkatervi céljaink között szerepelt a szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, a szövegértő olvasás fejlesztése, az olvasás megszerettetése. A tanórákon folyó változatos fejlesztő munkán kívül e célokat szolgálták a különböző versenyek és könyvtárhasználati órák ( köszönet Rónyainé Piroskának!), színházlátogatások. A területi megmérettetések közül kiemelném a nagyvenyimi mesemondó versenyt, ahol Szőke Réka IV. helyezést (2.a), Kellner Sára (3.a) III. helyezést értek el. Megemlékeztünk a Népmese napjáról meseolvasással és meseillusztrációval. 2. Matematika: A matematika oktatása az alsó tagozatban alapozó jellegű. Nagyon fontos az alapkészségek egyre magasabb szintű elsajátítása, időt hagyva a begyakorlásra, lehetőséget biztosítva a lemaradók felzárkóztatására és a tehetséggondozásra. Mindezeknek nagyon jó lehetőséget adnak az iskolaotthon foglalkozásai, a felkészülés órák, korrepetálások, felzárkóztatások. Az alsó tagozatos kollegák mindegyike alkalmaz mennyiségi és minőségi differenciálást, kooperatív, csoportos munkaformákat. Min dezt változatos, sokszor játékos formában. Óralátogatásaim alatt ezek igen magas alkalmazási szintjéről szereztem tapasztalatokat, s elmondhatom, hogy kollegáim részéről ez igen alapos felkészülést igényel. E területhez kapcsolódik a minden 9

10 évfolyamon megrendezett többfordulós matematika verseny, melyen sok tehetséges kisdiák mutathatja meg tudását. Ezen versenyek ebben a tanévben a 2. félévben lesznek. 3. Környezeti nevelés: A környezeti nevelés célja, hogy felkeltse a gyermekekben az érdeklődést környezetük élő-és élettelen világa iránt. Kiemelt hangsúlyt fektetünk környezetünk védelmére. Ehhez kapcsolódóan számos plusz feladatot is vállaltak a kollegák, melyek teljesítése folyamatos, egész tanévre kiterjedő. Pl. szelektív hulladékgyűjtés a tantermekben, műanyag palackok és kupakok gyűjtése. Tantermeinkben zöld sarkokat alakítottunk ki. továbbra is folytatjuk az Év környezetvédő osztály címért járó küzdelmet, amely az egész tanévet átható projekt. Mindezekkel gyermekeink szemléletmódját akarjuk formálni, a helyes, környezettudatos magatartásformák kialakulását. Egészen biztos, hogy a közös kézműves tevékenységek újrahasznosítható anyagokból, a szelektív gyűjtések, madáretetők készítése és kihelyezése, min-mind pozitív irányba terelik gyermekeink és szüleik szemléletét. Ezen tevékenységeket Szokoli Attiláné szervezi, irányítja, akinek óriási köszönet e nem kevés munkáért. A tavaszi és őszi hulladékgyűjtés is ide tartozik. 4. Testi nevelés: A testi nevelést szolgálják a mindennapos testnevelés órák, az úszás és gyógyúszás órák. A testnevelés oktatása osztályokban emelt szinte folyik, tagozatos szinten. Ezekben az évfolyamokban év elején felmérték a testnevelő kollegák a tanulókat és így dőlt el, hogy kik lesznek testnevelés tagozatosok. Természetesen a testnevelők javaslatára a szülőknek is rá kellett bólintaniuk. Jelenleg 57 gyermek testnevelés tagozatos. Gyermekeink heti rendszerességgel uszodai foglalkozásokon vesznek részt, illetve gyógyúszáson (orvosi javaslatra). Gyógyúszásra 35 tanuló jár, mely foglalkozásokat Bíró Ivett vezet. Az uszodában számos úszóverseny is megrendezésre került, melyen gyermekeink szép számban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el. 5. Művészeti nevelés: Az alsó tagozatos tanulóink közül az adonyi művészeti oktatás keretén belül modern táncra jár Füsi Gyöngyihez 15 tanuló jár, zongora oktatásra pedig 3 fő. Gyermekeink nagy örömmel járnak ezen foglalkozásokra. December hónapban évzáró bemutatót is tartottak, nem kevés sikerrel. Köszönjük az élményt! MUNKATERVI FELADATAINKRÓL: Szeptember: - Hulladékgyűjtés: I. hely 1.a. ; II. hely 3.a,; III. hely 4.o.; IV. hely 3.b. - Tanulási zavarok és logopédiai szűrések az első osztályokban; a kiválasztott gyerekek folyamatos fejlesztésben részesülnek tanítóiktól, ill. gyógypedagógusainktól. - Október : - Megemlékezés az Aradi Vértanúk napjáról - Megemlékezés az 1956-os forradalomról a Faluházban, zászlók készítése - Csibeavató az SZM szervezésében az elsősöknek 10

11 - Bolhapiac - a szokott módon nagy sikert aratott a diákok körében. - November: - Egészségnevelési hónap (sportversenyekkel, sok és változatos feladattal, melyeknek produktumait folyamatosan kiállítottuk a folyosókon), lezárásaként az osztályok megvendégelték egymást saját készítésű egészséges ételekkel. Köszönet az SZM által készített finomságokért! - Nyílt napok, amelyekre nagy volt az érdeklődés a szülők részéről - Színházlátogatás Pusztaszabolcson - Tankerületi mesemondó versenyen vettünk részt Nagyvenyimen - Részt vettünk a 12 órás úszóversenyen. - December: - Mikulás érkezése minden osztályba; a tanító nénik műsorral készültek a gyerekeknek - Mikuláskupa úszóverseny - Művészeti iskolások félévi bemutatója - Karácsonyozás osztályszinten, majd közös mese nézés. - Készülés az adventi vásárra Összegzésként szeretném elmondani, hogy eredményesnek, szervezettnek és szakmailag felkészültnek érzem az alsó tagozat féléves munkáját. Szeretnék köszönetet mondani alsós kollegáimnak precíz, lelkes, naprakész munkájukért, elhivatottságukért és a munkához, egymáshoz való hozzáállásukért. Jól összeszokott, rugalmas és jó hangulatú munka folyik az alsó tagozatban, talán ennek köszönhető gyermekeink arcán a sok mosoly. Viszonylag nyugodt és eredményes félévet zártunk, az első félév kitűzött feladatait lelkiismeretesen teljesítettük. Köszönjük az SZM segítő munkáját, tartalmas programjaikat és minden segítségüket. Fontosnak tartom a szülőkkel való jó kapcsolat fenntartását, mert a mi munkánk csak velük együtt lehet igazán eredményes. Szeretném, ha ez a jó kapcsolat a jövőben is megmaradna. Köszönet a Diákönkormányzatnak, az Iskolavezetésnek, a könyvtáros kolleganőnek, hogy segítették a munkánkat. A második félév feladataihoz pedig sok erőt, egészséget és jó munkát kívánok! Egy kis félévi statisztika az alsó tagozatra vonatkozóan: Létszám: 120 fő Bejáró: 5 fő SNI tanuló: 5 fő BTM tanuló: 18 fő 11

12 Testnevelés tagozatosok: 57 fő Művészeti foglalkozásokon részt vevők: 18 fő Gyógy úszásra járók: 35 fő Énekkarra járók: 5 fő Röplabdára járók: 4 fő Színjátszó szakkörösök: 12 fő Hiányzás: 44 óra/fő Kitűnő tanulók: 28 fő Felzárkóztatásra szorul: 4 fő Készítette: Garaguly Krisztina alsós mk.vezető A felsős munkacsoport beszámolója A tanévet a felsős munkaközösség 15 fő tanárral, 4 évfolyamon, 7 osztállyal, 126 tanulóval kezdte meg. Év közben személyi változás történt, Kármán Veronika elment az iskolából. Ő magyart, és éneket tanított és ő tartotta a dráma foglalkozásokat is. Helyére még nem jelentkezett senki, óráinak megtartását belső erőből oldjuk meg. Az iskola ez évtől kinevezett új igazgatója Balhegy Gabriella. A tanév rendben megkezdődött, az év első felének legfontosabb szervezeti feladatai közé tartozott az intézményi dokumentáció elkészítése. A tanároknak rendbe kellett tenniük a tanmeneteiket, igazítani a NAT 2012-es elvárásaihoz. Nem volt egyszerű feladat, mint ahogy az sem, hogy legyen új Szervezeti és Működési Szabályzatunk, Pedagógiai Programunk és helyi tantervünk. De úgy tűnik, előbb-utóbb csak rendbe teszünk mindent. Ebben az évben megújult az iskola honlapja, benne olvasható pl. a taneszközjegyzék, ami az eddigiekhez képest újdonság. Itt szeretnék javaslatot tenni arra, hogy a tanárok a kedvenc regényüket ajánlhatnák a gyerekeknek a honlapon. Vagy máshol. Fülszöveg címen lehetne indítani. Ha a kedvelt tanáruk mesélne könyvélményeiről, talán ők is kedvet kapnának hozzá. Erre azért is szükség lenne, mert ha összehasonlítjuk a felső és az alsó tagozat olvasmányait, látjuk, hogy nagyon nagy a különbség. A munkatervben vállalt feladatok megvalósulása A tanévre vonatkozó munkatervben leírtak jórészt megvalósultak az ütemezés szerint, nagy eltérések, problémák nem voltak. Az idén is a hagyományteremtés keretében rendeztük az október 23.i ünnepséget, annyi módosítással, hogy a csapatverseny előtt nagyobb hangsúlyt kapott a közös megemlékezés. A tanulóknak nagyon tetszett, főleg az a rövid film, amit a hozzátartozók visszaemlékezéseiből készített Lantos Andrea. A csapatverseny jutalmazását az idén jól meg tudtuk oldani a kínai 12

13 ajándékokból. A megemlékezés megszervezésében és lebonyolításában minden kolléga kivette a részét, ezért mindenkinek köszönet jár. A kínai ajándékok nagy része persze kiosztásra került, amit a Szülői Munkaközösség szervezett meg. Sajnos az ajándékok egy része hamar tönkrement, főleg a táskák, amelyek nem bírták a nagy megterhelést.. Október 6-án a tavalyi évhez hasonlóan, osztályonként emlékeztünk meg az aradi vértanúkról a faliújság előtt. Az idén a tantestület és az igazgató közös megegyezésével visszatértünk a havonkénti értékeléshez. Külön a felsősök és külön az alsósok. Újra van hónap diákja, és közösen örülhetünk a jó eredményeknek, akár egy sportversenyről, akár szépolvasásról van szó. Jó lenne, ha ez tényleg hagyománnyá válna, mert személyesebb, családiasabb lenne a légkör. A tehetséggondozás keretében folytatódik a festészeti szakkör munkája és a kerámia szakkör. A tanórán kívüli elfoglalkozásokról az azokat vezető kollégák külön számolnak be. Ebben az évben is van lehetőségük a diákoknak tánc foglalkozásra járni és zenei képzésen részt venni. Örömmel vártuk és nagy kedvvel hallgattuk az énekkarosok fellépéseit, és nagyon örültünk, hogy végre tényleg megindul valami ezen a téren is. Sajnos azonban nagyon úgy tűnik, hogy Kármán Veronika távozásával az énekkar is szép lassan távozik az életünkből. Kár. Öröm viszont, hogy működnek a sportfoglalkozások, és egyre jobb eredményeket érnek el tanulóink fociban, röplabdában. Az idén indult kosárlabda edzés is Becker Péter irányításával. A magatartás és szorgalom értékelése minden hónap első hétfőjén értékelő megbeszélésen történt, ahol a felsős munkacsoport közösen vitatja meg a problémásabb eseteket. Ezen alkalommal is lehetőség nyílik a tapasztalatok cseréjére, az egységes szempontrendszer kialakítására. A félév értékelésénél tapasztaltuk, hogy most talán kevesebb volt a bukások száma. Jó lenne, ha ez a tendencia megmaradna. Pozitívum, hogy az elmúlt évekhez képest talán kevesebb az agresszió, normálisan lehet órákat tartani. De a konfliktuskezelés területén még sokat kell dolgoznunk. Ebben az évben fő célkitűzésünk a diákok neveltségi szintjének emelése. Ami az oktatás területét illeti, csak a tavalyi véleményemet tudom idemásolni. Ezen a téren még mindig nagyon sok tennivaló akad. Fontos, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk az értékelésre. Jó lenne, ha minden tanár azonnal beírná a jegyeket a naplóba, és a diákok ellenőrzőjébe is beíratná és aláírná. Ennek elmaradásából nagyon sok probléma adódik, mert az osztályfőnökök az időnkénti ellenőrzéskor csak magát a jegyet tudják beírni, hogy miért kapta azt a tanuló, már nem, és főleg a rossz jegyek esetében a tanuló sokszor nem emlékszik, vagy letagadja a jegyet. Ezért is nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a diákok mindig tudják, hogy jegyet kaptak, és azt mi alapján kapták. Főleg, ha az a jegy nem ötös. Csak így lehet elérni, hogy a szülő megfelelően tájékoztatva legyen. De, mint azt már fentebb említettem, érdemes lenne elgondolkodni az e-napló bevezetésén. A 2013-as kompetencia mérés eredményeit kicsit átnézve feltűnő, hogy iskolánk sok szempontból éppen csak hogy átlagosa, vagy inkább átlag alatt teljesít. Noha tudjuk, hogy ezeknek a méréseknek mennyi a valóságtartalma, azért elgondolkodtató, hogy jól van-e ez így? (Az is igaz, hogy csak a 6. és 8. osztályosok eredményeit néztem meg.) 13

14 Nagyon sok, és egyre több az iskolában a sajátos nevelési igényű, vagy a tanulási nehézségekkel küzdő gyerek. Ők mind egyéni foglalkozatást, személyre szabott oktatást igényelnének. Ebben az évben újra csak egy fejlesztő pedagógus tud velük foglalkozni, mert a másik kolléga első osztályt kapott. A pedagógiai asszisztens segít a munkában, de Koller Szilvia nagyon túlterhelt. A jövőre vonatkozóan javaslatom az lenne, hogy időnként szervezni kellene egy-egy ötletbörzét, ahol a kollégák egymást segítenék konkrét ötletekkel az SNI-s és BTMN-s gyerekek oktatását illetően. Mert nem igazán tudjuk, hogy mi is várható el egyes tanulóktól, illetve nincs, vagy már kimerült a kelléktárunk ezen gyerekek oktatását illetően. A félév folyamán részt vettünk kötelezően előírt továbbképzésen is a KLIK szervezésében. Ennek hasznosságát mindenki maga érzi vagy nem érzi. Lehetséges, hogy néhány dolog kimaradt a beszámolóból, de lényegileg minden benne van. Elmondható, hogy a bizonytalanságok, és változtatgatások ellenére az iskola működik. Szücs Marianna felsős munkaközösség vezetője 2.2 A TARTALMI MUNKA RÉSZTVEVŐI, A MUNKAFORMÁK ÉS KERETEK ALKALMAZÁSA Az iskola tanulólétszáma: 249 fő Alsó tagozat 121 fő Felső tagozat 128 fő Iskolaotthonos osztály: 7 csoport évfolyam Integrációs programban résztvevő tanulók: 29 fő Tanulószoba: 1 csoport évfolyam (34 fő) 2.2 A tanév kiemelt pedagógiai feladatai A pedagógiai program, SZMSZ, Házirend elkészítése Helyi tanterv érvényesítése 1-2; 5-6. évfolyamon Mindennapos testnevelés bevezetése és évfolyamon Emelt szintű képzések folyamatos megvalósítása. Diagnosztikus mérés 1. évfolyamon OH eljárásrend szerint Intézményi mérések lebonyolítása (táblázat) Netfitt mérések kezdete jan. 5. OKM mérés május 27. szervezése, biztosítása OH Angol nyelvi mérés június 11. szervezése, biztosítása. 14

15 Esélyegyenlőségi terv folyamatos érvényesítése. OKM mérések eredményei alapján intézkedési terv készítése Az intézményben 16 óráig tartandó foglalkozások rendje Foglalkozás neve Évfolyam Foglalkozást vezető pedagógus 1. Énekkar Mildner Ede részben 2. Röplabda Klapper Csaba 3. Kosárlabda Becker Péter 4. Asztalitenisz Kovács Péter 5. Festészet Szokoli Attila 6. Kerámia Szűcs Marianna 7. Színjátszó Szabóné Lantos Andrea? 8. Kortárstánc Füsi Gyöngyi 9. Zongora Bernád Gyöngyi 10. Tánc és dráma Garaguly Krisztina 11. Nyelvvizsga Farkas László felkészítő 12. Tanulószoba Farkas Kálmán, Simon József 13. Kompetencia Laza Károly felkészítő 14. Fizika fejlesztő/felzárkóztató Simon József, Farkas Kálmán 15. Matematika Farkas Kálmán felkészítő 16. Gyógyúszás Bíró Ivett 17. Aerobic Huszár Katalin 18. ECDL felkészítő Simon József Pedagógiai kultúra korszerűsítés fenntarthatóságának biztosítása: 2.3 A TANULÓI ISMERETEK, KÉPESSÉGEK, ATTITŰDÖK MÉRÉSE A TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉVEL Mérés Évfolyam Időpont Felelősök Tanulási zavarok szűrése, logopédiai szűrés 1. évfolyamon 1-4. évf. hat. idő: szept. 27. Nagyné Koller Szilvia Molnárné Szentmihályi Brigitta 15

16 Diagnosztikus mérés Országos mérés, OH. Országos idegen nyelvi mérés OH angol Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése (Netfitt) Matematika szaktárgyi 1. évfolyam október 10- től december 5-ig Osztályfőnökök évf május 27. mérési szakember (magyar, matematika) 6. és 8. évfolyam június 11. nyelvtanárok évfolyam január 5- május 27. tanítók, testnevelők május Osztályfőnökök Komplex anyanyelv 4. és május osztályfőnökök, szaktanárok Komplex humán műveltségi május Felsős munkaközösség Szociometria október? Osztályfőnökök 4. MÉRÉSEK EREDMÉNYEI EDIA 2014 októberében regisztráltunk az EDIA mérési rendszeréhez, melyet a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja dolgozott ki. Az elsősök difer mérésének digitális változatához, valamint egyelőre az 5. a és 6. a osztályoknak kértünk mérési azonosítót. A családi háttérre vonatkozó kérdőívet az 5 osztály tanulónak túlnyomó része kitöltötte. A kicsik számára bevezetésként játékos számítógép használat feladatok megoldására került sor, ezután következett a difer-teszt. A meghosszabbított határidőt is igénybe vettük, a decemberi hiányzások miatt azonban kimaradt ebből a tesztből néhány kisgyerek. Mindkét teszt eredményei jók lettek. Játékos géphasználat: 16

17 Difer-mérés 17

18 A difer eredmények szerint az 1. b osztályban több felzárkóztatásra szoruló kisgyerek van. A későbbi méréseknél arra kell törekednünk, hogy minden tanuló részt vegyen a mérésekben, a hiányzókat is be kell vonni a feladatok elkészítésére ezért a tesztek elkészítésének határideje előtt több nappal kell a méréseket elvégezni. ELÉGEDETTSÉG-MÉRÉS Vezetői programomban is kihangsúlyoztam a partner-elégedettségi vizsgálatok fontosságát. Az országos pedagógiai értékelési rendszer kidolgozott kérdőív-ajánlásait felhasználva készítettem survey-típusú on-line kérdőíveket diákok, szülők és pedagógusok számára. Már májustól elérhetők voltak a kérdőívek, de csak az ősz folyamán kezdődött a véleménynyilvánítás január 5-én zártam le a kérdőíveket. A részvételi aktivitás nem volt 18

19 egyenletes és nem volt arányos. Voltak kérdések, melyek az intézményvezető-váltás miatt nem tartalmaznak hasznosítható információkat. A három kérdőív közös pontjai alapján lehet összehasonlítást végezni, de a szülői részvétel rendkívül alacsony reprezentativitása nem alkalmas messzemenő következtetések levonására. Részvételi adatok Legnagyobb részvételre a felső tagozatosok, azon belül is legfőképpen a hetedikesek voltak hajlandók. 19

20 20

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Programtervezet 2015/2016. tanév

Programtervezet 2015/2016. tanév Augusztus Szeptember Október Ebédbefizetés 08.18. - 19. Pedagógus csapatépítő tréning 08.24. Pótvizsga 08.26. Értekezlet 08.26. Munkavédelmi oktatás 08.27. Tankönyvkiosztás 08.31. Pótbefizetés 08.31. Tanévnyitó

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV AJKA 2012. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 549 fő Számított létszám: 620 fő SNI 1 tanulók száma: 39 fő BTM 2 tanulók száma: 34 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

3. Lemorzsolódási mutató tankötelezettsége 2013/ /

3. Lemorzsolódási mutató tankötelezettsége 2013/ / Különös közzétételi lista 1. Dolgozók adatai 2. Okév mérés: https://www.kir.hu/okmfit/getjelentes.aspx?tip=i&id=200954 3. Lemorzsolódási mutató tankötelezettsége megszűnt/szünetelt érkezett távozott 2013/14

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Augusztus - Szeptember Pótbeíratás 08. iskolatitkár Alakuló értekezlet, munkaközösségi

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben