DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014/2015. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014/2015. tanév"

Átírás

1 DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA F É L É V I B E S Z Á M O L Ó 2014/2015. tanév 1

2 TARTALOM F é l é v i b e s z á m o l ó 1 1. Helyzetelemzés Személyi feltételek Tárgyi feltételek 3 2. A 2014/2015-ös tanév első félévének értékelése a nevelő-oktató munka terén végzett munkáról4 2.1 Célkitűzéseink megvalósulása 5 Félévi statisztika 7 Munkaközösségek beszámolói A tartalmi munka résztvevői, a munkaformák és keretek alkalmazása A tanulói ismeretek, képességek, attitűdök mérése a tantárgyi követelmények teljesítésével Mérések eredményei 16 Megvalósult tervezett programok Mellékletek: 30 2

3 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 SZEMÉLYI FELTÉTELEK A 2014/2015-ös tanévet 28 fős nevelőtestülettel, 1 fő pedagógiai asszisztenssel, 1 fő iskolatitkárral kezdtük, a nevelő és oktató munkát közvetlenül hárman segítették, közhasznú foglalkoztatás keretében 1 fő portai felügyeletet látott el, a gondnok-karbantartói feladatokat 1 fő biztosította. A tanévet friss vezetői megbízással kezdtem, nagyon kevés idő volt a helyi viszonyokkal való megismerkedésre. A munkában nagy segítséget nyújtott Kaliczné Barta Györgyi, aki az intézményvezető-helyettesi feladatokat ellátja, főként a szervezés terén. Mivel iskolánk tanulólétszáma alatta maradt a törvényben meghatározott 250 fős létszámnak, a második igazgatóhelyettesnek szánt pedagógiai irányítás feladatkörét az igazgató látja el. A munkaközösségek számának növelésére sem kaptunk engedélyt, pedig kérésünket az SNIintegrációval és a BTM-es tanulók létszámával indokoltuk. Az alsó tagozatos munkaközösséget Garaguly Krisztina, a felső tagozatos munkaközösséget Szücs Marianna fogta össze. A rendszergazda feladatkör ellátása sem oldódott meg, az általam tett javaslatok közül egyikre sem kaptam pozitív választ. SZAKOS ELLÁTOTTSÁG Az alsó tagozatos tanórák és tanórán kívüli feladatok ellátása biztosított, két szakvizsgázott kollégánk van, egy fő jelenleg folytat ilyen tanulmányokat. Két fő rendelkezik fejlesztőgyógypedagógus végzettséggel. Két főnek szükséges nyelvvizsgát tenni ahhoz, hogy átvehesse diplomáját, egy kolléganő rendelkezik a befejező évig folytatott tanulmányokkal reményeink szerint befejezi. A felső tagozat szakos ellátottsága hiányos. Nincs szakképzett ének, matematika-szakos kolléga. Első félévben Kármán Veronika tanított magyart és éneket alapszakos végzettséggel, de a második félévben már őt is nélkülöznünk kell. A fenntartónál kezdeményeztem magyar és matematika szakos állás meghirdetését, a tantárgyak tanítását átmenetileg belső helyettesítéssel oldjuk meg. GYED-en három kolléga van, visszatérésük a következő tanévnél előbb nem várható. Felső tagozaton tanító kollégák közül négy fő rendelkezik szakvizsgával, mesterpedagógus egy fő. 1.2 TÁRGYI FELTÉTELEK 3

4 A 2014/2015-ös tanévet minimális karbantartás után kezdtük, még tisztasági festés is csak részben tudott megvalósulni az SZMK segítségével a legsürgetőbb falfelületeken. A felújítás utáni garanciális javítások elmaradása miatt a 3. szinten a fejlesztő szobák hidegek feltehetően a szigetelés elégtelensége miatt. Ajtó és ablakillesztések is elmaradtak, emiatt több helyen befúj a szél, befolyik az esővíz. Novemberben két fűtésszerelő szívességi látogatás alkalmával megállapította, hogy el van dugulva a fűtési rendszer. Azzal távoztak, hogy ehhez szükséges eszközzel visszatérnek, de erre nem került sor. Nehezíti a legszükségesebb karbantartási munkák időben történő elvégzését a nehézkes és hosszú engedélyeztetési folyamat, mely gyanítom, hogy a fenntartó és működtető forráshiányos állapotával magyarázható. A folyamat gyorsítása érdekében tett intézkedések átmeneti megoldásokat hoztak ugyan, de a folyamatos feltételeket nem biztosítják. Sok, és indokolatlan adminisztráció szükséges, mely értékes időt von el az érdemi munkától. Mivel az engedélyeztetési folyamat része az árajánlat kérése, a késői teljesítések miatt bizalomvesztés van kialakulóban egyre nehezebb vállalkozót találni, aki munkavégzést vállal az iskolában. A KLIK-kel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek, cégek vállalt kötelezettségeiről, feladatköréről, teljesítésük módjáról sem érkezik egyértelmű tájékoztatás. (Tolna-őr, Autósiskola) A tantermek székei sorra eltörnek, vagy javíttatni kell őket, vagy újakat beszerezni. A tornaterem szellőztetése nem megoldott, ablakainak üvege nem a célnak megfelelőek. Forrást kell keresni a megoldásra. A források feltárása sok időt vesz igénybe, hosszadalmas folyamat. Ha tudhatnánk, hogy mennyi a központi forrás, célirányosan lehetne szponzorációt keresni. A tanári szobába és az irodába sikerült néhány számítógépet szerezni, hogy a kollégák munkáját a napi teendők, a szülőkkel való kapcsolattartás terén megkönnyítsem. A szakkörök működésének feltételein csak részben sikerült javítani, a kerámia szakkör számára erre a tanévre az agyagszükségletet meg tudtam szerezni, de a festő szakkör anyagainak megszerzésére tett kísérleteim sorra kudarcba fulladtak. A második félév fontos feladata lesz új utakat keresni a probléma megoldására. 2. A 2014/2015-ÖS TANÉV ELSŐ FÉLÉVÉNEK ÉRTÉKELÉSE A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TERÉN VÉGZETT MUNKÁRÓL A tanév kezdetén meg kellett küzdeni a régi berögzöttségekből adódó ellenállással, kompromisszumokat kötve, befogadva a hagyományokat és a közakaratot, elkezdődhetett egy megfontolt építkezés. A feladatkörök tisztázása érdekében minden dolgozó számára elkészítettem a munkaköri és feladatköri leírásokat. 4

5 A tanmenetek, munkatervek, nevelési tervek elkészítése során tisztázni kellett bizonyos fogalmakat, ezek a dokumentumok nagyrészt elkészültek, de alaposabb szervezéssel a következő tanévben minőségi javulást tervezek. Az intézmény munkaterve is eltér az eddig megszokott munkarendtől, a duplikáció miatt voltak apróbb félreértések. Az intézmény alapdokumentumainak előkészítése után többszöri konzultáció után november 24-én elfogadtuk a Szervezeti és Működési Szabályzatot, Pedagógiai Programot és Házirendet. A második félév első harmadára a részletes Helyi tanterv is elkészül, mely az érdemi munka minőségét is reményeim szerint emelni fogja. Októbertől van az iskolának honlapja, ahol tájékoztatjuk a partnereket az iskolában zajló eseményekről, az intézmény működéséről. A havonta tartott munkaértekezletek alkalmasak a végzett munka értékelésére, a következő havi feladatok tervezésére, valamint aktuális információk átadására, helyzetek megbeszélésére. Az óralátogatások mennyisége és rendszeressége nem ad okot elégedettségre részemről. Október-november hónapban 9 alkalommal végeztem óraellenőrzést, mely 6 főt és 6 osztályt érintett. 5 alkalommal hospitáltam 4 kollégánál, 5 különböző osztályban. Tapasztalataim vegyesek, a rendszeres, tervezett munka, alaposan begyakorolt szabályok bensőséges légkörben zajló alkalmazását tapasztalhattam az 1. a; 1. b; 3. a; és 3. b osztályokban. A kollégák gyerekekkel való kapcsolata általában kielégítő, a tanórai fegyelem kialakítására alkalmas sokrétű munkamódszerek, a tanulók folyamatos tevékenykedtetése terén még találhatók fejleszthető területek. A második félévben folyamatos és szélesebb körű tájékozódást tervezek, melybe a munkaközösség vezetők, az intézményvezető helyettes tapasztalatait is igénybe fogom venni, konzultációkkal, megbeszélésekkel szükséges összegezni a tapasztalatokat, új utakat találni a hatékonyság növelése érdekében. 2.1 CÉLKITŰZÉSEINK MEGVALÓSULÁSA Az iskolában folyó oktató-nevelő munkának tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogatnia kell az egyéni képességek kibontakozását. Törekedtünk: az általános és széles alapműveltség biztosítására minden tanulónál a tanulási kudarcok megelőzésére a sikeres beilleszkedés elősegítésére a szociális helyzetből adódó hátrányok kompenzálására önismeret fejlesztésére önellátásra való képesség és igény kialakítására a napi szükségletek kielégítésében (tisztálkodás, öltözködés, iskolai felszerelés) a testi nevelésre a tanórákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésére a tanórák alatti munkafegyelem erősítésére, a házi feladatok elkészítésére 5

6 az iskola házirendjének megtartására, valamint az utcán, a közlekedésben való fegyelmezett viselkedésre egyéni sajátosságok elfogadására, egyéni bánásmódra sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembe vételére Fenti teendőknek jövőbeli tevékenységünket is jellemezniük kell, folyamatosan az egész pedagógiai folyamat részét kell képezniük. A szülői ház megnyerésére még nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk, közös erővel a család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartására kell nevelnünk az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra iránti igény felkeltése, valamint a beszéd, a viselkedés, az öltözködés és a környezet kultúrájának elsajátítása fontos feladat. Magyarország megismerése, szeretete érdekében meg kell ragadnunk a távolabbi tájak megismerésének lehetőségeit a nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése továbbra is feladatokat állít elénk. el kell várnunk, hogy tanítványaink képességeiknek megfelelő szinten teljesítsék a tanulmányi követelményeket meg kell tanítanunk idejüket önálló és hatékonyan beosztására őket. Alkalmazott eszközök, eljárások: A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő teret biztosít a tanulói aktivitásnak az ismeretszerzés folyamatában. Ennek néhány fontos eszköze a pedagógiai gyakorlatból: Az eljárásoknak, eszközöknek igazodniuk kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, és képességeikhez. Szorgalmazni kell a tanulói aktivitást, tág teret kell adni az egyéni munkamódszereknek, és ezzel hozzá kell segíteni a tanulót az egyéni tanulási stratégia kialakításához. Az értékelésnek, a kapott feladatok megvalósításának módja és színvonala, a problémákra adott válaszok minősége szerint kell történnie. A komplex személyiség fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia az önismeretnek az erős és gyenge pontok felismerésének, a fejlett és reális önértékelésnek, az önbizalom erősítésének, a kezdeményező és vállalkozó készségeknek, az ítélőképességnek, az erkölcsi és esztétikai érzékenységnek, az érzelmi intelligencia kialakításának. Fontos: a változatos tanulási technikák és módszerek tanítása, átadása, folyamatos alkalmazása 6

7 IKT alkalmazása az oktató-nevelő folyamatban Módszerek: a meggyőzés módszerei (oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosítás) a tevékenység megszervezésének módszerei (ellenőrzés, érdekes, játékos feladatok, gyakorlás) magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret) személyes példamutatás FÉLÉVI STATISZTIKA 7

8 alsó tagozatos munkaközösség MUNKAKÖZÖSSÉGEK BESZÁMOLÓI I. Helyzetelemzés: A 2014/2015-ös tanév első félévében 120 alsó tagozatos tanulónk volt. 7 tanulócsoport működik, mindegyik iskolaotthonos rendszerben. Gyermekeinket 14 tanító, 1 fejlesztő és 3 gyógypedagógus, illetve egy pedagógiai asszisztens segíti a haladásban. Ismét 2 első osztályt indíthattunk a megfelelő gyermeklétszámból adódóan. II. Tárgyi feltételek: A 7 tanulócsoportunk mindegyike az új épületben kapott helyet, szép, világos tantermekben, melyek esztétikusak és otthonosak lettek a tanítók, szülők és gyerekek közös alkotásaik által. Tantermeink felszereltsége jónak mondható. A 2 második emeleti foglalkoztató, ahol a gyógypedagógusok tartanak fejlesztő foglalkozásokat is nagyon esztétikusak, de sajnos télen nagyon hidegek, nyáron pedig melegek, mivel nem megfelelő a szigetelés. Ennek problémáját orvosolni kellene! A testnevelés órák megtartásához a tornaterem, egy tornaszoba, műfüves pálya és az udvari focipálya áll a rendelkezésünkre. Téli időszakban, a tornaterem túlzsúfoltsága miatt sokszor a folyosókon kell órákat tartani. Nagyobb rendezvényeinket (farsang, Anyák napja,, bemutatók, vetélkedők) a Faluházban tartjuk. Ennek lehetőségét az önkormányzat biztosítja számunkra, amit nagyon köszönünk. Nagyon hasznosak, az oktató-nevelő munkánk, a szabadidős tevékenységeink során használható interaktív tábláink, amelyekből 4 db. áll az alsó tagozat rendelkezésére. sajnos, mint minden, ezek az eszközök is okoznak olykor problémát, melyek megoldása sokszor elhúzódik, anyagi forrás-és szakemberhiány miatt. 8

9 Az iskolaudvart nem tartjuk megfelelőnek. Kevés a játéklehetőség benne, ezért szabadidőben gyakran elsétálunk a játszótérre. Jó lenne homokozók, mászókák kiépítése. Rossz időben, sáros időszakban a Fő tér ad helyet a levegőzésnek, esetenként nagyokat sétálunk a községben. III. Tanulmányi munkánkról: Az alsó tagozatos oktató-nevelő munka az általános iskola kezdő szakasza, amelynek elő kell készítenie a felső tagozatos oktatást és egységet kell alkotnia vele. Nem könnyű feladat ez sem a tanítóknak, sem a tanároknak, de legfőképpen a szülőknek. Megkönnyítené az átmenetet, ha többet hospitálnánk, főleg 4. és 5. osztályokban, illetve ha több lenne az áttanítás. ( Tanítóknak feltanítani, tanároknak letanítani). Javasolnánk még, hogy 5. osztályban adjunk a gyerekeknek beszokási időt, ahogy mi is adunk az elsősöknek. Nagyon nehéz az ötödikes gyerekeknek a jelenlegi helyzetben a zökkenőmentes, stresszmentes és kudarcmentes beilleszkedés a felső tagozatos életbe. Sokan már ekkor e elveszítik a fonalat, s ez kihathat a teljes felső tagozatos teljesítményükre. Az első osztályosok mindegyike, nagyobb probléma nélkül beilleszkedett az iskolai életbe. Az 1.b. osztály összetétele nem egyszerű, sok a magatartás problémás gyerek, alacsony a neveltségi szintjük és a tanuláshoz szükséges készségszintjük is. Az elsősök egyre mélyebben fedezik fel a számok, betűk világát. természetesen nem egyforma tempóban haladnak, hiszen az iskolába kerülés naptári életkor szerint történik, így közöttük jelentős fejlődésbeli különbségek vannak. Mindezt a tanítók differenciálással, egyéni fejlesztésekkel, korrepetálásokkal igyekeznek csökkenteni. Ezen munkájukat nagyban segítik gyógypedagógusaink kiváló szakértelmükkel és elhivatottságukkal, ( köszönet Nagyné Koller Szilviának és Molnárné Szentmihályi Brigittának), illetve pedagógiai asszisztensünknek.. 1. Anyanyelvi nevelés: Az anyanyelvi nevelés területén munkatervi céljaink között szerepelt a szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, a szövegértő olvasás fejlesztése, az olvasás megszerettetése. A tanórákon folyó változatos fejlesztő munkán kívül e célokat szolgálták a különböző versenyek és könyvtárhasználati órák ( köszönet Rónyainé Piroskának!), színházlátogatások. A területi megmérettetések közül kiemelném a nagyvenyimi mesemondó versenyt, ahol Szőke Réka IV. helyezést (2.a), Kellner Sára (3.a) III. helyezést értek el. Megemlékeztünk a Népmese napjáról meseolvasással és meseillusztrációval. 2. Matematika: A matematika oktatása az alsó tagozatban alapozó jellegű. Nagyon fontos az alapkészségek egyre magasabb szintű elsajátítása, időt hagyva a begyakorlásra, lehetőséget biztosítva a lemaradók felzárkóztatására és a tehetséggondozásra. Mindezeknek nagyon jó lehetőséget adnak az iskolaotthon foglalkozásai, a felkészülés órák, korrepetálások, felzárkóztatások. Az alsó tagozatos kollegák mindegyike alkalmaz mennyiségi és minőségi differenciálást, kooperatív, csoportos munkaformákat. Min dezt változatos, sokszor játékos formában. Óralátogatásaim alatt ezek igen magas alkalmazási szintjéről szereztem tapasztalatokat, s elmondhatom, hogy kollegáim részéről ez igen alapos felkészülést igényel. E területhez kapcsolódik a minden 9

10 évfolyamon megrendezett többfordulós matematika verseny, melyen sok tehetséges kisdiák mutathatja meg tudását. Ezen versenyek ebben a tanévben a 2. félévben lesznek. 3. Környezeti nevelés: A környezeti nevelés célja, hogy felkeltse a gyermekekben az érdeklődést környezetük élő-és élettelen világa iránt. Kiemelt hangsúlyt fektetünk környezetünk védelmére. Ehhez kapcsolódóan számos plusz feladatot is vállaltak a kollegák, melyek teljesítése folyamatos, egész tanévre kiterjedő. Pl. szelektív hulladékgyűjtés a tantermekben, műanyag palackok és kupakok gyűjtése. Tantermeinkben zöld sarkokat alakítottunk ki. továbbra is folytatjuk az Év környezetvédő osztály címért járó küzdelmet, amely az egész tanévet átható projekt. Mindezekkel gyermekeink szemléletmódját akarjuk formálni, a helyes, környezettudatos magatartásformák kialakulását. Egészen biztos, hogy a közös kézműves tevékenységek újrahasznosítható anyagokból, a szelektív gyűjtések, madáretetők készítése és kihelyezése, min-mind pozitív irányba terelik gyermekeink és szüleik szemléletét. Ezen tevékenységeket Szokoli Attiláné szervezi, irányítja, akinek óriási köszönet e nem kevés munkáért. A tavaszi és őszi hulladékgyűjtés is ide tartozik. 4. Testi nevelés: A testi nevelést szolgálják a mindennapos testnevelés órák, az úszás és gyógyúszás órák. A testnevelés oktatása osztályokban emelt szinte folyik, tagozatos szinten. Ezekben az évfolyamokban év elején felmérték a testnevelő kollegák a tanulókat és így dőlt el, hogy kik lesznek testnevelés tagozatosok. Természetesen a testnevelők javaslatára a szülőknek is rá kellett bólintaniuk. Jelenleg 57 gyermek testnevelés tagozatos. Gyermekeink heti rendszerességgel uszodai foglalkozásokon vesznek részt, illetve gyógyúszáson (orvosi javaslatra). Gyógyúszásra 35 tanuló jár, mely foglalkozásokat Bíró Ivett vezet. Az uszodában számos úszóverseny is megrendezésre került, melyen gyermekeink szép számban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el. 5. Művészeti nevelés: Az alsó tagozatos tanulóink közül az adonyi művészeti oktatás keretén belül modern táncra jár Füsi Gyöngyihez 15 tanuló jár, zongora oktatásra pedig 3 fő. Gyermekeink nagy örömmel járnak ezen foglalkozásokra. December hónapban évzáró bemutatót is tartottak, nem kevés sikerrel. Köszönjük az élményt! MUNKATERVI FELADATAINKRÓL: Szeptember: - Hulladékgyűjtés: I. hely 1.a. ; II. hely 3.a,; III. hely 4.o.; IV. hely 3.b. - Tanulási zavarok és logopédiai szűrések az első osztályokban; a kiválasztott gyerekek folyamatos fejlesztésben részesülnek tanítóiktól, ill. gyógypedagógusainktól. - Október : - Megemlékezés az Aradi Vértanúk napjáról - Megemlékezés az 1956-os forradalomról a Faluházban, zászlók készítése - Csibeavató az SZM szervezésében az elsősöknek 10

11 - Bolhapiac - a szokott módon nagy sikert aratott a diákok körében. - November: - Egészségnevelési hónap (sportversenyekkel, sok és változatos feladattal, melyeknek produktumait folyamatosan kiállítottuk a folyosókon), lezárásaként az osztályok megvendégelték egymást saját készítésű egészséges ételekkel. Köszönet az SZM által készített finomságokért! - Nyílt napok, amelyekre nagy volt az érdeklődés a szülők részéről - Színházlátogatás Pusztaszabolcson - Tankerületi mesemondó versenyen vettünk részt Nagyvenyimen - Részt vettünk a 12 órás úszóversenyen. - December: - Mikulás érkezése minden osztályba; a tanító nénik műsorral készültek a gyerekeknek - Mikuláskupa úszóverseny - Művészeti iskolások félévi bemutatója - Karácsonyozás osztályszinten, majd közös mese nézés. - Készülés az adventi vásárra Összegzésként szeretném elmondani, hogy eredményesnek, szervezettnek és szakmailag felkészültnek érzem az alsó tagozat féléves munkáját. Szeretnék köszönetet mondani alsós kollegáimnak precíz, lelkes, naprakész munkájukért, elhivatottságukért és a munkához, egymáshoz való hozzáállásukért. Jól összeszokott, rugalmas és jó hangulatú munka folyik az alsó tagozatban, talán ennek köszönhető gyermekeink arcán a sok mosoly. Viszonylag nyugodt és eredményes félévet zártunk, az első félév kitűzött feladatait lelkiismeretesen teljesítettük. Köszönjük az SZM segítő munkáját, tartalmas programjaikat és minden segítségüket. Fontosnak tartom a szülőkkel való jó kapcsolat fenntartását, mert a mi munkánk csak velük együtt lehet igazán eredményes. Szeretném, ha ez a jó kapcsolat a jövőben is megmaradna. Köszönet a Diákönkormányzatnak, az Iskolavezetésnek, a könyvtáros kolleganőnek, hogy segítették a munkánkat. A második félév feladataihoz pedig sok erőt, egészséget és jó munkát kívánok! Egy kis félévi statisztika az alsó tagozatra vonatkozóan: Létszám: 120 fő Bejáró: 5 fő SNI tanuló: 5 fő BTM tanuló: 18 fő 11

12 Testnevelés tagozatosok: 57 fő Művészeti foglalkozásokon részt vevők: 18 fő Gyógy úszásra járók: 35 fő Énekkarra járók: 5 fő Röplabdára járók: 4 fő Színjátszó szakkörösök: 12 fő Hiányzás: 44 óra/fő Kitűnő tanulók: 28 fő Felzárkóztatásra szorul: 4 fő Készítette: Garaguly Krisztina alsós mk.vezető A felsős munkacsoport beszámolója A tanévet a felsős munkaközösség 15 fő tanárral, 4 évfolyamon, 7 osztállyal, 126 tanulóval kezdte meg. Év közben személyi változás történt, Kármán Veronika elment az iskolából. Ő magyart, és éneket tanított és ő tartotta a dráma foglalkozásokat is. Helyére még nem jelentkezett senki, óráinak megtartását belső erőből oldjuk meg. Az iskola ez évtől kinevezett új igazgatója Balhegy Gabriella. A tanév rendben megkezdődött, az év első felének legfontosabb szervezeti feladatai közé tartozott az intézményi dokumentáció elkészítése. A tanároknak rendbe kellett tenniük a tanmeneteiket, igazítani a NAT 2012-es elvárásaihoz. Nem volt egyszerű feladat, mint ahogy az sem, hogy legyen új Szervezeti és Működési Szabályzatunk, Pedagógiai Programunk és helyi tantervünk. De úgy tűnik, előbb-utóbb csak rendbe teszünk mindent. Ebben az évben megújult az iskola honlapja, benne olvasható pl. a taneszközjegyzék, ami az eddigiekhez képest újdonság. Itt szeretnék javaslatot tenni arra, hogy a tanárok a kedvenc regényüket ajánlhatnák a gyerekeknek a honlapon. Vagy máshol. Fülszöveg címen lehetne indítani. Ha a kedvelt tanáruk mesélne könyvélményeiről, talán ők is kedvet kapnának hozzá. Erre azért is szükség lenne, mert ha összehasonlítjuk a felső és az alsó tagozat olvasmányait, látjuk, hogy nagyon nagy a különbség. A munkatervben vállalt feladatok megvalósulása A tanévre vonatkozó munkatervben leírtak jórészt megvalósultak az ütemezés szerint, nagy eltérések, problémák nem voltak. Az idén is a hagyományteremtés keretében rendeztük az október 23.i ünnepséget, annyi módosítással, hogy a csapatverseny előtt nagyobb hangsúlyt kapott a közös megemlékezés. A tanulóknak nagyon tetszett, főleg az a rövid film, amit a hozzátartozók visszaemlékezéseiből készített Lantos Andrea. A csapatverseny jutalmazását az idén jól meg tudtuk oldani a kínai 12

13 ajándékokból. A megemlékezés megszervezésében és lebonyolításában minden kolléga kivette a részét, ezért mindenkinek köszönet jár. A kínai ajándékok nagy része persze kiosztásra került, amit a Szülői Munkaközösség szervezett meg. Sajnos az ajándékok egy része hamar tönkrement, főleg a táskák, amelyek nem bírták a nagy megterhelést.. Október 6-án a tavalyi évhez hasonlóan, osztályonként emlékeztünk meg az aradi vértanúkról a faliújság előtt. Az idén a tantestület és az igazgató közös megegyezésével visszatértünk a havonkénti értékeléshez. Külön a felsősök és külön az alsósok. Újra van hónap diákja, és közösen örülhetünk a jó eredményeknek, akár egy sportversenyről, akár szépolvasásról van szó. Jó lenne, ha ez tényleg hagyománnyá válna, mert személyesebb, családiasabb lenne a légkör. A tehetséggondozás keretében folytatódik a festészeti szakkör munkája és a kerámia szakkör. A tanórán kívüli elfoglalkozásokról az azokat vezető kollégák külön számolnak be. Ebben az évben is van lehetőségük a diákoknak tánc foglalkozásra járni és zenei képzésen részt venni. Örömmel vártuk és nagy kedvvel hallgattuk az énekkarosok fellépéseit, és nagyon örültünk, hogy végre tényleg megindul valami ezen a téren is. Sajnos azonban nagyon úgy tűnik, hogy Kármán Veronika távozásával az énekkar is szép lassan távozik az életünkből. Kár. Öröm viszont, hogy működnek a sportfoglalkozások, és egyre jobb eredményeket érnek el tanulóink fociban, röplabdában. Az idén indult kosárlabda edzés is Becker Péter irányításával. A magatartás és szorgalom értékelése minden hónap első hétfőjén értékelő megbeszélésen történt, ahol a felsős munkacsoport közösen vitatja meg a problémásabb eseteket. Ezen alkalommal is lehetőség nyílik a tapasztalatok cseréjére, az egységes szempontrendszer kialakítására. A félév értékelésénél tapasztaltuk, hogy most talán kevesebb volt a bukások száma. Jó lenne, ha ez a tendencia megmaradna. Pozitívum, hogy az elmúlt évekhez képest talán kevesebb az agresszió, normálisan lehet órákat tartani. De a konfliktuskezelés területén még sokat kell dolgoznunk. Ebben az évben fő célkitűzésünk a diákok neveltségi szintjének emelése. Ami az oktatás területét illeti, csak a tavalyi véleményemet tudom idemásolni. Ezen a téren még mindig nagyon sok tennivaló akad. Fontos, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk az értékelésre. Jó lenne, ha minden tanár azonnal beírná a jegyeket a naplóba, és a diákok ellenőrzőjébe is beíratná és aláírná. Ennek elmaradásából nagyon sok probléma adódik, mert az osztályfőnökök az időnkénti ellenőrzéskor csak magát a jegyet tudják beírni, hogy miért kapta azt a tanuló, már nem, és főleg a rossz jegyek esetében a tanuló sokszor nem emlékszik, vagy letagadja a jegyet. Ezért is nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a diákok mindig tudják, hogy jegyet kaptak, és azt mi alapján kapták. Főleg, ha az a jegy nem ötös. Csak így lehet elérni, hogy a szülő megfelelően tájékoztatva legyen. De, mint azt már fentebb említettem, érdemes lenne elgondolkodni az e-napló bevezetésén. A 2013-as kompetencia mérés eredményeit kicsit átnézve feltűnő, hogy iskolánk sok szempontból éppen csak hogy átlagosa, vagy inkább átlag alatt teljesít. Noha tudjuk, hogy ezeknek a méréseknek mennyi a valóságtartalma, azért elgondolkodtató, hogy jól van-e ez így? (Az is igaz, hogy csak a 6. és 8. osztályosok eredményeit néztem meg.) 13

14 Nagyon sok, és egyre több az iskolában a sajátos nevelési igényű, vagy a tanulási nehézségekkel küzdő gyerek. Ők mind egyéni foglalkozatást, személyre szabott oktatást igényelnének. Ebben az évben újra csak egy fejlesztő pedagógus tud velük foglalkozni, mert a másik kolléga első osztályt kapott. A pedagógiai asszisztens segít a munkában, de Koller Szilvia nagyon túlterhelt. A jövőre vonatkozóan javaslatom az lenne, hogy időnként szervezni kellene egy-egy ötletbörzét, ahol a kollégák egymást segítenék konkrét ötletekkel az SNI-s és BTMN-s gyerekek oktatását illetően. Mert nem igazán tudjuk, hogy mi is várható el egyes tanulóktól, illetve nincs, vagy már kimerült a kelléktárunk ezen gyerekek oktatását illetően. A félév folyamán részt vettünk kötelezően előírt továbbképzésen is a KLIK szervezésében. Ennek hasznosságát mindenki maga érzi vagy nem érzi. Lehetséges, hogy néhány dolog kimaradt a beszámolóból, de lényegileg minden benne van. Elmondható, hogy a bizonytalanságok, és változtatgatások ellenére az iskola működik. Szücs Marianna felsős munkaközösség vezetője 2.2 A TARTALMI MUNKA RÉSZTVEVŐI, A MUNKAFORMÁK ÉS KERETEK ALKALMAZÁSA Az iskola tanulólétszáma: 249 fő Alsó tagozat 121 fő Felső tagozat 128 fő Iskolaotthonos osztály: 7 csoport évfolyam Integrációs programban résztvevő tanulók: 29 fő Tanulószoba: 1 csoport évfolyam (34 fő) 2.2 A tanév kiemelt pedagógiai feladatai A pedagógiai program, SZMSZ, Házirend elkészítése Helyi tanterv érvényesítése 1-2; 5-6. évfolyamon Mindennapos testnevelés bevezetése és évfolyamon Emelt szintű képzések folyamatos megvalósítása. Diagnosztikus mérés 1. évfolyamon OH eljárásrend szerint Intézményi mérések lebonyolítása (táblázat) Netfitt mérések kezdete jan. 5. OKM mérés május 27. szervezése, biztosítása OH Angol nyelvi mérés június 11. szervezése, biztosítása. 14

15 Esélyegyenlőségi terv folyamatos érvényesítése. OKM mérések eredményei alapján intézkedési terv készítése Az intézményben 16 óráig tartandó foglalkozások rendje Foglalkozás neve Évfolyam Foglalkozást vezető pedagógus 1. Énekkar Mildner Ede részben 2. Röplabda Klapper Csaba 3. Kosárlabda Becker Péter 4. Asztalitenisz Kovács Péter 5. Festészet Szokoli Attila 6. Kerámia Szűcs Marianna 7. Színjátszó Szabóné Lantos Andrea? 8. Kortárstánc Füsi Gyöngyi 9. Zongora Bernád Gyöngyi 10. Tánc és dráma Garaguly Krisztina 11. Nyelvvizsga Farkas László felkészítő 12. Tanulószoba Farkas Kálmán, Simon József 13. Kompetencia Laza Károly felkészítő 14. Fizika fejlesztő/felzárkóztató Simon József, Farkas Kálmán 15. Matematika Farkas Kálmán felkészítő 16. Gyógyúszás Bíró Ivett 17. Aerobic Huszár Katalin 18. ECDL felkészítő Simon József Pedagógiai kultúra korszerűsítés fenntarthatóságának biztosítása: 2.3 A TANULÓI ISMERETEK, KÉPESSÉGEK, ATTITŰDÖK MÉRÉSE A TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉVEL Mérés Évfolyam Időpont Felelősök Tanulási zavarok szűrése, logopédiai szűrés 1. évfolyamon 1-4. évf. hat. idő: szept. 27. Nagyné Koller Szilvia Molnárné Szentmihályi Brigitta 15

16 Diagnosztikus mérés Országos mérés, OH. Országos idegen nyelvi mérés OH angol Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése (Netfitt) Matematika szaktárgyi 1. évfolyam október 10- től december 5-ig Osztályfőnökök évf május 27. mérési szakember (magyar, matematika) 6. és 8. évfolyam június 11. nyelvtanárok évfolyam január 5- május 27. tanítók, testnevelők május Osztályfőnökök Komplex anyanyelv 4. és május osztályfőnökök, szaktanárok Komplex humán műveltségi május Felsős munkaközösség Szociometria október? Osztályfőnökök 4. MÉRÉSEK EREDMÉNYEI EDIA 2014 októberében regisztráltunk az EDIA mérési rendszeréhez, melyet a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja dolgozott ki. Az elsősök difer mérésének digitális változatához, valamint egyelőre az 5. a és 6. a osztályoknak kértünk mérési azonosítót. A családi háttérre vonatkozó kérdőívet az 5 osztály tanulónak túlnyomó része kitöltötte. A kicsik számára bevezetésként játékos számítógép használat feladatok megoldására került sor, ezután következett a difer-teszt. A meghosszabbított határidőt is igénybe vettük, a decemberi hiányzások miatt azonban kimaradt ebből a tesztből néhány kisgyerek. Mindkét teszt eredményei jók lettek. Játékos géphasználat: 16

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6.

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6. TARTALOM BEVEZETÉS... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb )...

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta.

MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta. MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta. Demeterné Ecseri Katalin igazgató 1 A tanításra ismeret, a nevelésre

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Restné Szabó Rita

PÁLYÁZAT. a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Restné Szabó Rita PÁLYÁZAT a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Restné Szabó Rita Balatonvilágos, április 11. Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Restné

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója Tartalomjegyzék 1. Intézményi alapadatok... 4. 1.1. Az intézmény szervezeti felépítése... 4. 2. Személyi alapadatok...

Részletesebben

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató A KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató Tartalomjegyzék I. Erőforrások 1. A személyi feltételek alakulása... 5 2. Pedagógus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok

Részletesebben

Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244. PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz.

Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244. PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz. Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244 PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz. MUNKATERV a 2014/2015-ös tanévre Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 052004

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-06-30 Készítette: Szólák László 2014. április 11. Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz... 3 1. A 2009-2014-es vezetői

Részletesebben