2013/2014. évi munkaterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013/2014. évi munkaterv"

Átírás

1 OM Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Szikszó, Miskolci út /2014. évi munkaterv Érvényes: szeptember augusztus 31.

2 A munkatervről Cél: A 2013/2014. tanévi munka kiemelt oktatási-nevelési feladatainak megfogalmazása. Az éves eseménynaptár megtervezése a vonatkozó jogszabályok szerint. Érvényesség: Jelen dokumentum érvényes az iskola valamennyi dolgozójára és tanulójára Nyilvánosság: A dokumentum a vezetőknél, a tanári szobákban kifüggesztve, a könyvtárban, a munkaközösség vezetőknél, az iskola számítógépes hálózaton és honlapon megtekinthető Módosítás: Az eseménynaptár bármilyen módosulását az igazgató a tanári szobákban elhelyezett hirdetőtáblára kifüggeszti Személyi feltételek Tanulók létszáma: 744 fő Osztályok száma: 35 Ebből: Alsó tagozat: 12 Felső tagozat: 10 Eltérő tantervű összevont csoport: 1 Gimnáziumi osztály: 11 Szakképzés: 1 Az iskola szakos ellátottsága biztosított. Tárgyi feltételek Az intézmény a Szervezeti és működési szabályzat, továbbá a Házirend szerinti rendeltetésszerű használatra részlegesen alkalmas. Az egészségügyi-tisztasági festések megtörténtek. A könyvtár szétválasztásából adódó iskolai könyvtári feladatellátásra helységének kialakítása folyamatban van. Az energiával való takarékosság és az állagmegóvás mindenkinek kötelező feladat. A 2013/ 2014-es tanév kiemelt nevelési feladatai - Az ügyelet rendjének felügyelete, a diákügyelet megszervezése, ellenőrzése és értékelése.

3 - A tanulói munkafegyelem, a tanulói kötelességtudat fejlesztése, javítása. - A helyes viselkedési normák kialakítása, a tanulói agresszivitás visszaszorítása. - Az intézmény külső és belső kommunikációjának javítása. - Az iskola tisztaságának, rendjének megőrzésére fordított fokozottabb figyelem. - Az iskolához, mint közösséghez tartozás érzetének erősítése diákban és dolgozóban egyaránt. - A nemzettudat erősítése, az Európához tartozás érzetének fokozása. - A mindennapos testmozgás, az egészséges életmód iránti igény növelése. A 2013/ 2014-es tanév kiemelt oktatási feladatai - Minden évfolyamon hatékonyabb, egyénhez igazodó oktatási módszerek alkalmazása, módszertani kultúra folyamatos fejlesztése. - A mérések eredményeinek, tapasztalatainak elemzése, az ebből fakadó feladatok beépítése az oktató munkába. - A szaktárgyi tehetséggondozás, tanulmányi és sportversenyekre való felkészítés. - A kulcskompetenciák, így elsősorban a szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. - Az iskolában szervezett vizsgák sikeres lebonyolítása. - A pályázatok sikeres lebonyolítása, a korábbi pályázatok fenntartási kötelezettségének teljesítése. - A törvényi változásokból adódó nevelési-oktatási feladatok fokozott követése. - Lehetőség szerint kompetencia alapú oktatás folyik: szövegértés és matematika területén. A 2013/ 2014-es tanév kiemelt szervezetfejlesztési feladatai - Hatékonyabb munkamegosztás biztosítása. - Hatékonyabb információáramlás elősegítése. - Az adminisztrációs fegyelem kiemelt fejlesztése. - Munkaidő kihasználtságának, munkafegyelem helyzetének felmérése. - A közoktatás átszervezéséből és a jogszabályi környezet változásából eredő feladatok elvégzése. - A DÖK munkájának és a vele való kapcsolattartásnak az erősítése. - Az Szülői munkaközösséggel való kapcsolattartás erősítése.

4 Belső ellenőrzés általános rendje Ellenőrzési terv Osztályfőnökök, szaktanárok iskolai adminisztrációs feladatainak ellenőrzése. Szaktanárok, tanítók, napközis nevelők tanmeneti dokumentációjának ellenőrzése. Tanulmányi mérések eredményességének, a mérési eredmények feldolgozásának ellenőrzése. Az 1. évfolyamok, az emelt szintek, a végzős osztályok ellenőrzése. Szakköri munka ellenőrzése. Egyéb tanórán kívüli tevékenység (délutáni iskolai elfoglaltságok, napközis foglalkozások) ellenőrzése. A tanórán folyó szövegértelmező és elemző technikák tanításának, begyakorlásának megfigyelése. Az idegen nyelvek tanulásában az élő nyelvi kommunikáció helye és szerepe a tanítási órán. A tanulói és tanári ügyeleti rend fokozott ellenőrzése. A pedagógusok kulcskompetenciát fejlesztő metodikai eljárásainak megfigyelése, fejlesztése. Szabályzatok ellenőrzése, szükséges módosítása, frissítése. Az ellenőrzés módszerei: Tanári írásos dokumentumok (osztálynapló, szakköri- és csoportnapló, tanmenet, nyilvántartások stb.) ellenőrzése. Tanulói írásos munkák áttekintése. Óralátogatások Munkaközösség vezetőkkel való megbeszélések. Az ellenőrzést végzők: Igazgató Igazgatóhelyettes Munkaközösség vezetők Munkaközösségek Általános elvárás, hogy a szakmai munkaközösségek éljenek a törvény által biztosított jogaikkal: szervezzék a belső szakmai továbbképzést, tanulmányi versenyeket, végezzék el az oktatás belső ellenőrzését, segítsék az iskolavezetés ellenőrző, szervező, értékelő munkáját. Kiemelt feladat a 2013/2014. tanévben az adminisztrációs feladatok ellenőrzése. A munkaközösségek a munkaterveik szerint dolgoznak.

5 Munkaközösség neve Alsó tagozatos Felső tagozat osztályfőnöki Gimnáziumi tagozat osztályfőnöki Humán Idegen nyelvi Természettudományos Reál Művészeti Testnevelés Munkaközösség vezetője Illésné Juhász Edit, Monostory Györgyné Dobej Katalin Lengyelné Bendzsel Éva Víghné Kiss Éva Horváthné Szunyogh Szilvia Szabóné Prokop Etelka Vaszilné Petró Mária Fedor János Scmidt Róbert További felelősök Felső tagozat DÖK-segítő Gimnázium DÖK-segítő Gyermekeket segítő Nemzetközi koordinátor Versenyfelelős Oktatástechnikai felelős Baleset- és tűzvédelmi felelős Pályaválasztási felelős ECDL vizsgafelelős Nyelvvizsga szervezése Szertárfelelősök: Biológia-kémia (1.sz. épület) Kémia (2. épület) Fizika Sport Tantermek, előadók felelősei Informatika termek Kereskedelmi gyakorlati terem Nyelvi termek Mentorok Iskolaszövetkezet Épületfelelősök Évfolyamfelelősök Komenda Péter Urbánné Tóth Edit Gresné Szopkó Szilvia Horváthné Szunyogh Szilvia Fedorné Fekő Éva Fedor János Madácsi Ágnes Kovács Krisztián Nyitrainé Jurácsik Antónia Nánási Veronika Szabóné Prokop Etelka Vaszilné Petró Mária Lengyelné Bendzsel Éva Kovács Krisztán Horváth Zsolt (rendszergazda) Merk-Balázs Judit Horváthné Szunyogh Szilvia Víghné Kiss Éva, Illésné Juhász Edit, Németh Edit, Lengyelné Bendzsel Éva Pohubi József Szegezdy Béla, Vígh Attiláné Kiss Gabriella (1.), Majláthné Bodnár Andrea (2.), Gergely Judit (3.), Taskó Szilvia (4.)

6 A tanév rendje Szorgalmi idő Első tanítási nap: szeptember 02. (hétfő) Utolsó tanítási nap: június 13. (péntek) A középiskola végzős évfolyamán: április 30. Tanítási napok száma: Ált iskola: 180 nap Középiskola: 179 nap A szorgalmi idő első félév zárása: január 17. Értesítés az elért tanulmányi eredményről: január 24-ig Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. Tanítási szünetek Őszi szünet: október 28-tól október 31-ig Utolsó tanítási nap: október 25. (péntek) Első tanítási nap: november 4. (hétfő) Téli szünet: december 23-tól január 3-ig Utolsó tanítási nap: december 21. (szombat) Első tanítási nap: január 06. (hétfő) Tavaszi szünet: április 17-től április 22-ig Utolsó tanítási nap: 2014.április 16. (szerda) Első tanítási nap: április 23. (szerda) Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét őrző megemlékezések: Az aradi vértanúk (október 6.) osztályonkénti Nemzeti ünnepeink (október 23. március 15.) iskolai, tagozati A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (február25.) (középiskola) (osztályfőnöki) A holokauszt áldozatainak (április 16.)(középiskola)(osztályfőnöki) A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) iskolai, tagozati Megemlékezések ideje, módja:

7 Az adott hét osztályfőnöki órája Tagozati DÖK rendezvény, Iskolai rendezvény A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatok és egyéb mérések időpontjai: A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatot az intézménynek április 2. és május 27. között kell megszerveznie a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolában október 11-ig felmérjük azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 25-ig - a Hivatal által meghatározott módon - jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskolánknak a kiválasztott tanulókkal december 6-ig kell elvégezni. A január 2. és április 1. között szakmai ellenőrzés keretében ellenőrzik az általános és középiskolákban a magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárást a tanügyi nyilvántartásokra és egyéb dokumentumokra alapozva. Nevelőtestületi értekezletek időpontja: sor Téma Időpont 1. A jogszabályi háttér változásai 2013.november 2. Az egészséges életmód hangsúlyozottabb szerepe életünkben a Comenius program tükrébencsapatépítés 2014.február Éves rendes diákközgyűlés: február Tanítás nélküli munkanapok: Sor Időpontja Alsó tagozat Felső tagozat Gimnáziumi tagozat október - november DÖK nap DÖK nap DÖK nap október - november Móricz kupa október - november Állatok világnapja január félév záró félév záró félév záró értekezlet értekezlet értekezlet november nevelőtestületi nevelőtestületi nevelőtestületi

8 értekezlet értekezlet értekezlet február nevelőtestületi értekezlet nevelőtestületi értekezlet nevelőtestületi értekezlet május nap érettségi Országos mérés. értékelés a 6., 8., 10. évfolyamon: május 28. A méréshez szükséges adatokat az intézmény a Hivatal részére november 22-ig küldi meg, a Hivatal által meghatározott módon. Az érettségi és szakmai vizsgák rendje Az érettségi vizsgákat, valamint a modul és szintvizsgákat a jogszabályokban meghatározottak szerint folytatjuk. Írásbeli vizsgák: 2013.május 5 - től. Szóbeli vizsgák: június A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C Emelt szintű írásbeli érettségi Középszintű érettségi írásbeli Időpont vizsga vizsga magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, május 5., 8.00 matematika matematika május 6., 8.00 történelem történelem május 7., 8.00 angol nyelv angol nyelv május 8., 8.00 német nyelv német nyelv május 9., 8.00 informatika - május 13., 8.00 biológia biológia május 14., 8.00 társadalomismeret - május 14., kémia kémia május 15., 8.00 földrajz földrajz május 15., fizika fizika május 19., rajz és vizuális kultúra május 19., informatika május 16., művészeti tárgyak, ének-zene május 21., filozófia május 22., A évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák A B C Emelt szintű szóbeli érettségi Középszintű szóbeli érettségi Időpont vizsga vizsga 1. szóbeli vizsgák - június szóbeli vizsgák június

9 Szakmai vizsgák: Írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: május tól Szóbeli és gyakorlati vizsgarész: június Szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: május-június Pályaválasztási tájékoztatók szülőknek és tanulóknak: november december Nyílt tanítási napok: a négyosztályos képzéshez: nov. 25. hétfő a hatosztályos képzéshez: 2013.nov.28. csütörtök óvónők, 2.,3.,4.,oszt szülők: nov. 1. oszt. január vége Óvodai szülői tájékoztatók: január február Iskolanyitogató: március-április Beiratkozás: Az 1. évfolyamra: április Középiskolába: június Versenyek Az iskolában felkésztünk valamennyi országos/tanév rendje rendelet 2 melléklet és egyéb/ térségi, kistérségi és helyi versenyre, amely az iskola jó hírét és kapcsolatainak fenntartását szolgálja, s tanulói igény van rá az SZM és a DÖK egyetértésével. Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek: Német nyelv I. kategória Német nyelv II. kategória Rajz és vizuális kultúra Történelem A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XXXIX. országos komplex tanulmányi versenye XXX. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei Szép Magyar Beszéd verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára

10 Szép Magyar Beszéd verseny a középfokú intézményekben tanulók számára Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Angol nyelv I. kategória Angol nyelv II. kategória Biológia I. kategória Biológia II. kategória Filozófia Fizika I. kategória Fizika II. kategória Földrajz Informatika I. kategória Informatika II. kategória Kémia I. kategória Kémia II. kategória Magyar irodalom Magyar nyelv Matematika I. kategória Matematika II. kategória Matematika III. kategória Mozgóképkultúra és médiaismeret Művészettörténet Angol nyelvű szavalóverseny ETRC angol könyvtárhasználati verseny Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. országos angol nyelvi versenye Házi angol és német verseny TITOK levelező verseny. angol és német A Goethe Institut versenyei németből

11 Az év olvasója verseny, Az év matekosa verseny, Az év helyesírója verseny, Képeslapkészítő verseny, Versmondó verseny az évfolyamon és a térségben rendezve, Mesemondóverseny az évfolyamon és a térségben rendezve, Kobaktörő matematika verseny, Szepsi Napok, Állatok Világnapja, Természetvédelmi vetélkedő Hermann Ottó Titok Levelezős, Iskolanapok meghirdetett versenyei a térségben, Ongai Helyesíró verseny, Országos tanulmányi versenyek: Apáczai Tankönyvkiadó, Szivárvány Gyermekújság Tappancs Gyermekújság Mozaik Tankönyvkiadó szervezésében Pindur-Pandúr Közlekedési Verseny, Aktuálisan meghirdetett rajzpályázatok, irodalmi pályázatok, Komplex Országos Tanulmányi Verseny (csapat), Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny, Bolyai Matematika Csapatverseny, Kenguru matematika verseny, Zrínyi Ilona matematika verseny, Hegyalja matematika verseny, Orchidea Pangea matek verseny, Majoros Imréné Palkovics Matild vers- és prózamondó verseny,

12 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, Implom József helyesírási verseny, Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny, Kassa, Egri Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézet középiskolás történelmi versenye, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Határok és hidak - kultúrtörténeti versenye, Politikatörténeti Alapítvány levelező történelmi versenye, Magyar verseny általános iskolásoknak, Rimaszombat, Erzsébet-program Hunyadi járat pályázata, Házi történelemvetélkedő, Határtalanul program pályázati versenyei, Bethlen Gábor trónra lépésének 500. évfordulójára szervezett történelmi verseny, Szovátai versenyek, Kassai versenyek, Móricz Kupa, Szepsi Kupa, Hulla-hopp karika verseny, Manók versenye, Egészség nap, Sportdélután, Évfolyam bajnokság felső tagozat- labdarúgás, sor és váltóverseny, 24 órás sport - gimnáziumi tagozat, Házi úszóverseny, Térségi Matematika Verseny, Rajzverseny. Diákolimpia

13 Atlétika több próba bajnokság, Mezei futóverseny, Kosárlabda, Duatlon, Triatlon, Úszás, Labdarúgás, Mezei futóverseny, Duatlon ( Diákolimpia), Tritlon (Diákolimpia), Atlétika, Turisztika, Floorball, Torna, Labdarúgás (meghívásos). Emlékversenyek Váci kupa, Kassai Kupa, Aba Kupa, Hevesi György kémia verseny, Teleki Pál földrajz verseny, Herman Ottó biológia verseny, A Sajóbábonyi Ipari Park által szervezett környezetvédelmi vetélkedő, Internetes természetvédelmi verseny, melyet az E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület hirdetett meg,

14 Homrogdi Általános Iskola által meghirdetett kémia verseny. Intézményünk hagyományos és egyéb rendezvényei: Szepsi napok Szárazföldi Manók versenye Móricz kupa Hullahopp karika verseny Szepsi kupa Állatok világnapja Országok ízek Rajzverseny Kémiai kísérleti nap Abaúji matematika verseny Kobaktörő matematika Majoros Imréné Palkovics Matild emlékverseny Diák-önkormányzati nap Szalagavató Gólyabál Mikulás Magyar kultúra napja Farsang Alsós vers és mesemondó verseny Költészet napja Föld napja Nemzeti ünnepek megemlékezései Ország ismereti nyelvi vetélkedő Nyílt napok Nemzetközi cserekapcsolatok: dán, német, lengyel, kassai, szovátai, olasz Comenius program Sítábor Halloween tök lámpás készítő verseny Német kiállítás Öveges kísérleti nap Nemzeti Összetartozás Napja Karácsonyi koncert Aiesec kapcsolatok A munkaközösségi és DÖK tervekben szereplő egyéb rendezvények Pedagógusnap Középiskolai beiskolázás: A tanév rendjére vonatkozó NEFMI rendelet 3. számú melléklete alapján A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2013/2014. tanévben

15 A B Határidők , , , Feladatok Az EMMI pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programjába, az Arany János Kollégiumi Programjába, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről. A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak. A középfokú iskoláknak amennyiben szervez, a kollégiumoknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt intézménybe. Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak a Hivatal által meghatározott módon a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket. Az általános felvételi eljárás kezdete. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről egymás egyidejű előzetes értesítésével és az

16 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának bevonásával értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott iskolákba. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak. A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. A ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a köznevelésről szóló törvény 14. (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő

17 Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben. Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába. Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba. Szikszó,2013.szeptember 1. Nyitrainé Jurácsik Antónia igazgató Záradék: A Nevelő Testület elfogadta a 2013.augusztusi nyitó értekezletén.

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a. /2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

M U N K A T E R V. Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola

M U N K A T E R V. Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola M U N K A T E R V Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola OM: 037518 2014/2015 Tartalomjegyzék Az iskola általános helyzete, tárgyi feltételek... 3 Létszámadatok... 4 Személyi feltételek... 5 Pedagógiai

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3580 Tiszaújváros, Munkácsy u.13. OM azonosító: 029265 Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre A rendezvény Ssz. Tervezett ideje Felelős Év

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. OM azonosító: 202975 1 Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre A rendezvény Ssz. Tervezett ideje Felelős Év Hó Nap Óra Elnevezése

Részletesebben

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2014/2015. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2014/2015. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Munkaterv 2014/2015. tanév Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2014.09.30-án. 1 I. Jogszabályi

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. szeptember 8-án. Bevezetés A nyári

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben