A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium minőségirányítási programjának értékelése 2008/2009-es tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium minőségirányítási programjának értékelése 2008/2009-es tanév"

Átírás

1 A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium minőségirányítási programjának értékelése 2008/2009-es tanév Intézményünkben 2002 óta létezik kiépített minőségirányítási munka, melyet a Comenius I. modell alapján végzünk ben a város minőségirányítási programjával összhangban készítettük el saját IMIP-ünket, melyet azóta folyamatosan használunk és felülvizsgálunk. A legutolsó felülvizsgálat a 2008/2009-es tanévben történt, illetve kiegészült a teljesítményértékelési szabályzat módosításával. A folyamatos fejlődést biztosító minőségcéljaink a nevelési program pedagógiai céljaihoz, valamint folyamatainkhoz kapcsolódnak. 1. Képességfejlesztés: minden tanév legfontosabb feladata az intézményben, melyhez nélkülözhetetlenek a következők: Megfelelő szakemberek az iskola szakos ellátottsága igen jó. A korábbi minőségbiztosítási mérések során az iskolahasználói igényként megfogalmazott idegen nyelvi kínálatunk bővítésére ebben a tanévben nyílt lehetőségünk. E tanévben még csak szakköri formában sikerült szélesítenünk az idegen nyelvi kínálatot a francia és a holland nyelv tanulásának lehetőségével. A következő tanévben bevezetendő francia nyelv oktatásához elkészítettük helyi tantervünket, így a tanórai idegen nyelv kínálat a 2009/2010-es tanévtől bővül. Megfelelő mérési eszközök és mérési anyagok ezeknek az előállítása elsősorban a szaktanárok feladata, akik igen jó eredménnyel készítik fel a tanulókat a kétszintű érettségi vizsgákra, valamint az alapkompetenciák mérésére az évenkénti országos kompetenciamérések szolgáltatnak adatokkal: az iskola átlaga a mérés bevezetése óta folyamatosan jóval az országos átlag fölött van. MATEMATIKA OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS évf Országos átlag

2 MATEMATIKA OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS évf Országos átlag Versenyeztetés az intézményben kiemelkedően magas a versenyre jelentkező diákok száma: ebben a tanévben az iskola 635 tanulója 1000-nél több versenyjelentkezést produkált. A legrangosabb az Országos Tanulmányi Verseny. Minden évben szép sikerrel szerepeltek diákjaink itt, de ebben az évben különösen nagy teljesítmények születtek: Biológiából két tanuló, matematikából és angol nyelvből pedig egy-egy tanuló végzett az első tizenöt hely egyikén. A nyelvtanulás ösztönzése a mai elvárások nélkülözhetetlenné teszik a használható nyelvtudást, ami nélkül nem lehet megfelelni a munkaerőpiac elvárásainak. Ennek segítésére a nyelvoktatás csoportbontásban valósul meg, új idegen nyelvekkel bővült az iskolában a választék, az intézményben ECL: nyelvvizsgára való felkészülés biztosított. Az érettségiző évfolyam diákjai esetében 100,4 %-os volt a nyelvvizsgák aránya, azaz többen két nyelvből is rendelkeznek vizsgabizonyítvánnyal. Sikeres érettségi vizsga a legfontosabb mutatónk, mióta a kétszintű érettségi vizsga alapján lehet bejutni a felsőoktatásba. Ezen a téren az intézmény megfelel az elvárásoknak: az érettségi, illetve a felvételi mutatóink alapján az igen előkelő országos ötödik helyet birtokoljuk. A 2008/2009-es tanévben a sikeres érettségi vizsgát tevő diákok érettségi átlaga 4,89; az emelt szintű vizsgázóké 4,97. Mindkét átlag igen magas, és az emelt szintű vizsga magasabb átlaga azt is jelzi, hogy a független vizsgabizottságok is nagyon jónak ítélték diákjaink felkészültségét. Önálló ismeretszerzési képesség kialakulása a diákokat úgy kell kiengedni a középiskolából, hogy képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre. Ennek érdekében kerül fokozatosan bevezetésre a kompetenciaalapú oktatás az intézményben, amelynek keretében modern multimédiás eszközök (interaktív táblák, projektorok), jól felszerelt számítógéppark és könyvtár segítségével tanítjuk meg a tanulóknak a XXI. századi ismeretszerzés formáit.

3 Képességeik kialakításában és fejlesztésében pszichológus segítségét is kérhetik. 2. Megfelelő képzettségű alkalmazotti kör: az eredményes intézményi munka egyik alapfeltétele. Ennek érdekében: Az iskolavezetés folyamatosan törekszik a szakos ellátottság biztosítására, aminek az eredménye, hogy olyan pedagógusok tanítanak az iskolában, akik végzettsége megfelel a törvényi előírásoknak, és mindössze három óraadó segíti a pedagógiai munkát. A pedagógusok folyamatosan vesznek részt szakmai továbbképzéseken, fejlesztik önmagukat. Ennek fontos fokmérője, hogy rendszeresen kapnak felkérést az emelt szintű érettségi vizsgákon javítási munkákra és szakmai bizottságokba szóbeli vizsgáztatásra. Emellett több kolléga középszinten érettségi elnöki feladatokat lát el. Az iskolavezetés folyamatos továbbképzési tervvel segíti az oktató-nevelő munka sikerességét. A modultárgyak oktatására kell a hangsúlyt fektetnünk a pedagógus továbbképzés terén, ezért elsődlegesen az ilyen irányú továbbképzéseket támogatjuk. 3. Az iskolavezetés arra törekszik, hogy az iskola által képviselt értékrendet minden dolgozó és tanuló számára tudatosítsa, és így a napi oktató-nevelő munkába ezt be lehessen építeni. Ennek fontos része, hogy bár igyekszünk megfelelni az új elvárásoknak, a hagyományaink nagyon fontosak számunkra. Ezek: Verébtábor Verébavató Karácsonyi ünnepség az intézmény nyugdíjasaival Karácsonyi látogatás a sóstói Anyás csecsemőotthonban Alapítványi bál Krúdy-kupa Kerti ünnepség Ballagás Iskolai ünnepségek Iskolaújság

4 Évkönyv, stb. 4. Nemzetközi kapcsolatok fenntartása és ápolása: intézményünknek Németországban és Dániában van testvériskolai kapcsolata. A német kapcsolat 2009-ben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, ami azért kiemelendő, mert a mai gazdasági helyzetben egyre nehezebb olyan diákokat találni, akiknek a szülei vállalni tudják a költségeket annak ellenére, hogy rendszeresen pályázunk és nyerünk is támogatást az anyagi terhek csökkentésére. Évenkénti váltásban utaznak diákjaink, illetve fogadják a német középiskola diákjait. A dán kapcsolat ennél fiatalabb, de nagy népszerűségnek örvend tanulóink körében. Ennek a kommunikációs nyelve az angol. Mindkét kapcsolat igen gyümölcsöző diákjaink számára, szakmai és kulturális programokon vesznek részt, megismerik egymás iskolarendszerét, életmódját, hagyományait, szokásait. 5. A beiskolázás tudatos tervezése az intézmény létfeltétele. A csökkenő gyereklétszám miatt évekre előre kell gondolkodni, hogy jó képességű gyerekek számára a jövőben is vonzó továbbtanulási lehetőséget jelentsen a Krúdy Gyula Gimnázium. Ennek érdekében: Két alkalommal pályaválasztási szülői értekezletet tartunk Saját kiadványt adunk ki az iskola képzési választékáról Az igények kielégítésére előgondozó szakköröket szervezünk Központi írásbeli felvételi vizsgát és szóbeli meghallgatást tarunk E tanévben a matematika képzésünk népszerűsítésére Krúdy Matematika Versenyt szervezett a matematika munkaközösség 8. osztályos diákok számára. Ezek és az iskola eredményeinek segítségével a beiskolázási mutatóink igen jók. 6. A kimeneti mutatóink fenntartása érdekében a végzős diákok pályaorientációja kiemelt feladat az iskolában. Ennek érdekében Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel minden évben évfolyam szintű szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket az érettségi és felvételi tudnivalókról. Emellett személyes segítséget is nyújtunk az érdeklődőknek.

5 A diákok számára tájékoztatást adunk az érettségi vizsgákról Több egyetemmel partnerkapcsolatot ápol az iskola (DE, SOTE) Rendszeresek az iskolában az egyetemek tájékoztatói a diákok számára, így több képzési programmal is megismerkedhetnek. A megfelelő életút kiválasztását a személyiségfejlesztő foglalkozások is segítik, melyet pszichológus vezet és az iskola ifjúságvédelmi felelőse is segít. Magas óraszámú emelt szintű képzéseink segítik a választott életút elérését. 7. A taneszközök fejlesztése minden oktatási intézmény számára nagy kihívás a mostani gazdasági helyzetben. Az iskola eszközparkját folyamatosan figyelemmel tartja az iskolavezetés, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az intézmény lépést tudjon tartani a modern kor kihívásaival. Ebben segíti az intézményt: Az iskola két alapítványa, amelyek fő segítői a hiányzó eszközök beszerzésének. A kevés pályázati lehetőséget az intézmény igyekszik kihasználni. A meglevő eszközök felújításának lehetősége. 8. Meglévő dokumentumainkat folyamatosan felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy a változásoknak meg tudjunk felelni. Fontos, hogy Elmélet és gyakorlat találkozzon az oktató-nevelő munkában Ráleljünk azokra a területekre, amelyeket még fejleszteni kell Ebben a tanévben sor került az Esélyegyenlőségi Programunk elkészítésére a Pedagógiai program helyi tantervének és a gimnázium Vizsgaszabályzatának felülvizsgálatára, módosítására, valamint kiegészítettük és módosítottuk az IMIP részét képező Teljesítményértékelési Szabályzatunkat a januári jogszabályi változásnak megfelelően. A vizsgaszabályzat módosítását az idegen nyelvi munkaközösség kezdeményezte, mely körültekintő munka eredményeként elkészült és a tantestület egyhangúan elfogadta. 9. Szervezeti kultúra fejlesztése: a COMENIUS I. modellben kidolgozott rendszert folytatva klímatesztet végzünk kétévente, melyben megkérdezzük közvetlen

6 partnereinket arról, hogyan vélekednek az intézményben folyó munkáról. Az utolsó mérés 2008 májusában készült, melynek rövid összefoglalása: Iskolánkban két évente történik meg a közvetlen partnerek megkérdezése, legutóbb 2007/2008-as tanévben került sor rá. A diákok, szülők és kollégák válaszaiból a következő összegzés született: Mindhárom partner továbbra is megerősített minket abban, amit legfőbb erősségünknek tartunk, hogy iskolánk kiválóan készíti fel tanulóit az érettségi vizsgára és a tanulmányi versenyekre, valamint, hogy gimnáziumunkban magas színvonalú képzés folyik (4,6 pont körüli volt az átlag az e kérdésekre adott válaszokban). Legkevésbé a csoportbontási lehetőségekkel voltak elégedettek a partnerek (4,1 pont), azaz több tárgyból igényelnék ezt a csoportszervezési formát. Évek óta nagy iskolánkban a francia nyelv tanulása iránti igény, amit jövő évtől fogunk tudni orvosolni, mivel beindul a francia nyelv oktatása. Iskolánkkal szembeni elvárások közül kiemelt fontosságú a szülők körében, hogy gyermekeik esztétikus környezetben nevelődjenek egy olyan iskolában, amely biztosítja számukra azon tárgyak oktatását, amely továbbtanulási igényeiknek megfelelnek, s mindezt jól képzett pedagógusokkal teszik. Kiemelten fontosnak tartják még ezek mellett, hogy iskolánk helyezzen hangsúlyt a káros szenvedélyek megelőzésére. Ez utóbbira válaszként megnőtt iskolánkban a drogprevencióval és a káros szenvedélyekkel foglalkozó előadások, különböző rendezvények száma, több diák vesz részt olyan képzéseken, melyek után ők maguk is hatékonyan részt vehetnek a felvilágosításban, megelőzésben. Ebben a munkában oroszlánrésze van a gyermek-, és ifjúságvédelmi pedagógusnak, védőnőnek és az osztályfőnököknek. A tanulók elvárásaiban előkelő helyen az objektív értékelés igénye szerepel, valamint a diákok fontosnak tartják, hogy évenként legalább három diákrendezvényt szervezhessenek meg. Ez utóbbira lehetőséget is adunk, verébtábor, verébavató, koncert, 24 órás kosárlabda torna, farsang. Az objektív értékelésről többször beszéltünk már, de előrelépést az iskolai vizsgaszabályzat és a teljesítményértékelés jelenthet. A vizsgaszabályzatunk rögzíti a tantárgyanként egységesített feladatlapokkal való vizsgáztatást, a teljesítményértékelésünk során pedig a tanulói értékelő lapon a diákok pontozzák

7 minden kolléga objektív értékelő munkáját is, így közvetlen visszajelzést kap minden pedagógus értékelő munkájának megítéléséről. A kollégák legfőbb elvárása, hogy iskolánkban elhivatott pedagógusok dolgozzanak, és a tanári szabadság ne sérüljön. Legfőbb elégedetlenségek partnereink körében: A szülők szerint a helyettesítések gyakorlata nem megfelelő. Ez már a korábbi felmérések során is megjelent, de most némi javulást mutatnak a számok az eddigiekhez képest, hiszen történt előrelépés a probléma megoldásában. A korábbi években erőteljes elégedetlenségként jelent meg a dohányzás jelenléte és e probléma nem hatékony kezelése, azonban ez mostanra már nem fogalmazódik meg, mivel az iskolán belüli dohányzást sikerült felszámolni. A diákok körében a nyelvi órák számával kapcsolatban mutatkozik elégedetlenség, ez ügyben még vannak feladataink. E témában nehéz javítanunk a helyzeten, mert az időkeretből az emelt szintű képzések óraszámának csökkentésével vagy a csoportbontások megszüntetésével lehetne óraszámot nyerni, azonban mindkét terület elvárásként, illetve elégedettségként jelent meg, így ezek változtatása azokon a területeken jelentene romló elégedettséget (akkor arra kellene intézkedési tervet készítenünk). A kollégák körében a többletfeladatok egyenlőtlen elosztása ad okot leginkább elégedetlenségre. A pedagógus teljesítményértékelés bevezetésével talán jobban lehet motiválni a kollégák plusz feladatvállalását, mely talán arányosabb elosztást tesz lehetővé. A taneszközök órai használatának gyakoriságával való elégedetlenség a tanárok és diákok körében valamennyire csökkent. Ez is bekerült az egyes pedagógusok értékelésének szempontsorába, ami remélhetőleg motiváló hatású lesz. Összességében elmondható, hogy egyes problémákat sikerült teljesen megoldani, mások felszámolása pedig folyamatban van. Erősségeinket sikerült megtartani, gyengeségeink kijavítására pedig folyamatosan törekszünk. Feladataink a továbbiakban: A kompetencia alapú oktatás tovább erősítése az intézményben A tanulók mentális egészségének fokozottabb védelme Minél több kolléga bevonása az új módszerek elsajátításába

8 Hagyományaink további ápolása A beiskolázás érdekében az általános iskolákban tájékoztató tartása További kapcsolatépítés az ország nagymultú egyetemeivel Dokumentumaink felülvizsgálata, módosítása (2009/2010-es tanév: SzMSz, IMIP, Házirend) Ebben a tanévben elvégeztük a teljesítményértékelést a szabályzatunknak megfelelően 19 kolléga esetében. A kapott érték a tanulói vélemények, a szakmai munkaközösségek véleménye, a dolgozó önértékelése és a vezetői értékelés alapján született meg. Ennek részletes leírása az IMIP-módosítás jóváhagyatásának alkalmával történik. A minőségirányítási program végrehajtásának értékelését gimnázium minőségfejlesztő csoportjának közreműködésével készítettük el. Nyíregyháza, július 01. Sallai Judit igazgató

9

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

IMIP éves értékelés 2011-2012.

IMIP éves értékelés 2011-2012. IMIP éves értékelés 2011-2012. Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule IMIP éves értékelés 2011/2012. tanév A fenntartó által minden intézménytípusra vonatkozó elvárások teljesülése

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015.

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015. Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.klevai.hu MUNKATERV 2014-2015. 1 A Kossuth

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola

Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minőségirányítási Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola 2009 Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2012. június 01. 2009. május 13.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Hajdúszoboszló, 2013. május 23. pályázó Tartalom MOTIVÁCIÓS LEVÉL... 4 I. HELYZETÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 OKÉV nyilvántartási szám: 01-0559-04 Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei 1.1. A múltbeli értékek megőrzése mellett továbbra is a gimnázium kettős funkciójának

Részletesebben

Szakértői vélemény. Békéscsaba Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Szakértői vélemény. Békéscsaba Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Szakértői vélemény Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 2010 SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az intézményi munka szakmai ellenőrzése és értékelése a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban Orosháza,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Helyzetértékelés és Vezetői program

Helyzetértékelés és Vezetői program Helyzetértékelés és Vezetői program a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatói álláspályázatához Készítette: Edényi László Budapest, 2012. február 10. Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek,

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben