PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 S OPRONI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA É S ALAPFOKÚ MŰVÉSZE T I ISKOLA 9400 Sopron, Halász u. 25. Tel.: 99/ , 99/ Honlap: Balfi Tagiskola 9494 Sopron-Balf, Fő u. 5. Tel./Fax: , Az iskola igazgatója: A beíratásért felelős: Fogadóórája: Tagiskola vezetője: Fogadóórája: Sipos Ferenc Csukáné Rákóczy Gyöngyi Szerda 14:00-16:00 óráig Fajkusz Attila Szerda 14:00-15:00 óráig Iskolánkról Iskolánk a Halász utcában, a Handler Nándor Szakképző Iskola és a Halász Utcai Óvoda között található, a Belváros szomszédságában. Fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Megújult az iskolaépület! A NYDOP-5.3.1/2F-2f jelű pályázat keretében iskolánk épülete és annak berendezése megújult a szeptemberében befejeződő munkálatok során. Az átfogó épületrekonstrukció első ütemében új tantermek, irodahelyiségek, foglalkoztatók, mellékhelyiségek kialakítására került sor, emellett felújított ebédlő, táncterem, közösségi terek, folyosók várják a gyermekeket a Petőfi-iskolában. Többmillió forint értékű eszközbeszerzés is kapcsolódott a beruházáshoz: új bútorok, padok, asztalok, szekrények, táblák, faliképek, tablók, fejlesztőjátékok, sporteszközök segítik a diákok és a pedagógusok munkáját. A TÁMOP /10/ számú pályázati projekt ( Mozgás-Művészet-Hagyományőrzés ) fenntartási idejében számos szakkör, tehetségfejlesztő foglalkozás, tábor, program (játszóház, táncház, előadás, műsor, kiállítás stb.) kerül megvalósításra pedagógusaink vezetésével ezzel gazdagítjuk diákjaink szabadidős tevékenységét. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka korszerűbbé vált a TÁMOP / számú pályázati projekt támogatásával. A kompetenciaalapú oktatás keretében tanulóink számos új programmal, módszerrel találkozhatnak, melyek segítik tanulásukat, ismereteik bővítését. E pályázat kiegészítéseként 205 db tanulói laptop, továbbá interaktív táblák állnak rendelkezésünkre, ezeket a diákok a tanórákon, a mindennapi tanulási folyamat során használhatják. A Tudásdepó Expressz pályázat (TIOP / ) keretében Ft értékben (szoftverek, digitális eszközök) az iskolai könyvtár fejlesztése valósult meg. 1

2 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Barátságos légkörrel, kulturált környezetben, a kor követelményeinek megfelelő felkészültséggel, vonzó oktatási és szabadidős programokkal VÁRJUK azokat a sikerélményre vágyó gyermekeket, akik nyitottak az együttműködésre. A közös cél: a világban való eligazodás, az egyéni kiteljesedés érdekében. Első osztályainkról A 2015/2016-os tanévben tervezett induló első osztályok száma: 3 Az első osztályos tanulókat tanítók: Buza Mária Zsuzsanna (Zsuzsa néni) Friktonné Barkovics Judit (Jutka néni) Balfi Tagiskolában: Varga Noémi (Noémi néni) akik a 4. osztály végéig tanítják a gyermekeket. Tantárgyak óra/hét Magyar nyelv és irodalom 8 Matematika 4 Környezetismeret 1 Rajz és vizuális kultúra 2 Technika és életvitel 1 Ének-zene 2 Testnevelés és sport 5 Hit és erkölcstan 1 Idegen nyelv 1 összesen: 25 A tanító nénik munkáját fejlesztőpedagógus és szükség esetén gyógypedagógus, logopédus segíti. Napközis csoportot szervezünk mindkét első osztályban. A délutáni, napközis tanítók: Keresztény Renáta (Reni néni) és Böhmné Szilágyi Andrea (Andi néni) Balfi Tagiskolában: Schlosserné Módos Márta (Márti néni) Az olvasás és az írás tanítása a Meixner-módszer alapján történik. Célja, hogy ne alakuljon ki olvasás- és írászavar (pl. betűtévesztés) a gyermekeknél. Mindezt a módszeresen és logikusan kidolgozott betűtanítási sorrend, a pontosan meghatározott szótagolvasási mód, valamint a szótagoló szó- és szövegolvasás biztosítja. A módszer nagy hangsúlyt fektet a gyermekek szókincsének és beszédének fejlesztésére. 2

3 Korszerű tárgyi feltételek: megújult iskolaépület világos, tágas tantermek, csoportszobák, foglalkoztatók szaktantermek (matematika-fizika, földrajz-biológia, rajz-vizuális kultúra, táncterem, zeneterem, technika-tankonyha, informatika, nyelvi) új iskolabútorok fejlesztő eszközök idegennyelvi labor 205 db tanulói laptop korszerű informatika terem jól felszerelt könyvtár tágas sportudvar, játszótér (mely 2015 nyarán megújul!) Alapelveink Iskolánkban az általános iskolai képzés 8 évfolyamos. Általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik, az alábbi kiemelt célok szerint: A magyar és az egyetemes emberi kultúra megismerését, megőrzését fejlesztjük. A magyar hagyományokat fenntartjuk, a hungarikumokat megismertetjük. Ápoljuk Sopron és környéke valamint az iskola hagyományait, őrizzük Petőfi emlékét. Az anyanyelvi, idegen nyelvi és kommunikációs kultúrát ápoljuk, fejlesztjük, a digitális írástudás megalapozására, mindennapi gyakorlattá válására törekszünk. Alkotó munkára ösztönzünk, sokszínű tevékenységet biztosítunk a kompetenciaalapú oktatás kiterjesztésével. Felkeltjük a diákok érdeklődését, beindítva vagy fokozva intellektuális kíváncsiságukat. A kompetencia alapú programcsomagok, taneszközök tartalmi, módszertani elemeinek adaptálásával, integrálásával és megvalósításával fejlesztjük a tanulók eszköztudását. A test és a lélek harmonikus fejlődését segítjük. Az egészséges életmód és a rendszeres mozgás iránti igényt kialakítjuk, ezek lehetőségeit biztosítjuk. A tanulói képességek és a kulcskompetenciák széleskörű kibontakozását, egyénre szabott fejlesztését és megerősítését biztosítjuk tanórán és tanórán kívül. Differenciálunk a tananyagtartalomban, a követelmények szintjében, az alkalmazott módszerekben, lehetőséget adva a tanulóknak saját ütemüknek megfelelő fejlődésre, tanulásra, az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. Lehetővé tesszük a szülők és a tanulók számára választott képviselők útján jogaik érvényesítését. Segítjük a tanulói önállóságon alapuló DÖK működését. Kiemelten foglalkozunk a tehetségek fejlesztésével (tehetségazonosítás, -fejlesztés, -követés, versenyekre felkészítés, versenyeztetés, versenyrendezés). Mindezek érdekében pályázati projekteket valósítunk meg. Különleges bánásmódot biztosítunk a kiemelt figyelmet igénylő (a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és a kiemelten tehetséges) tanulók számára. 3

4 Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítására, SNI-s tanulók integrálására, esélyegyenlőségének javítására törekszünk. Erősítjük a tanulói együttműködést és szociabilitást, a toleranciát, a másság elfogadását. A tanár tanulói viszony megváltozását, a partnerszintű együttműködés erősítését szorgalmazzuk új tanulási- és oktatásszervezési eljárások bevezetésével, alkalmazásával. Erősítjük az egymástól való tanulást, az együttműködést, az ismeretszerzés kultúrájának korszerűsítését, fejlesztését. A magyar népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítjük a tanulóinkban. Segítjük néphagyományaink komplex értelmezését ezen belül főként a magyar nép táncainak (lépésanyag, jellegzetességek, stílus ) és népzenéjének (hangszerjáték, tánckíséret) megismerését, az esztétikai-művészeti, a szociális kompetenciák, a kifejezőképességek fejlesztését. Legfőbb célunk: a reális önismereten alapuló harmonikus személyiségfejlesztés, a munkaerőpiachoz való sikeres alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek, kulcskompetenciák fejlesztése, a nevelő-oktató folyamat során a sikerélményhez jutás, a természeti és épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődéshez szükséges ismeretek megszerzése, a nemzeti (ezen belül kiemelten a magyar néphagyományok) és az egyetemes emberi kultúra értékeinek közvetítése. Fontosnak tartjuk, hogy mindez a tanulók - sokszínű, széleskörű tevékenykedtetésére, cselekedtetésére; - a tanulói önállóságra, autonómiára; - az életkori és a képességek szerinti differenciálásra építsen. Képzési specialitások, irányok - 1. évfolyamtól német és angol nyelvoktatás a 3. évfolyamtól emelt szinten, csoportbontással (a nyelvtanulás választható alacsonyabb óraszámban is) - Mindennapos testnevelés évfolyamon a magyar nyelv, az irodalom, a matematika tantárgyak oktatása fős csoportokban történik - Korszerű számítógépekkel, tanulói laptopokkal, interaktív táblákkal, interneteléréssel biztosított informatikatanítás, digitális oktatás - Multimédia-terem, nyelvi labor segítségével sokszínű ismeretszerzés, tananyagfeldolgozás - 1. évfolyamtól Adj esélyt magadnak! személyiségmegismerő és fejlesztő program - A tanulók sokszínű tevékenykedtetésére, a nevelő-oktató munka megújítására minden tanévben két alkalommal az első és az utolsó tanítási héten 4 napos projektoktatást szervezünk. A program során előtérbe kerül a tanulókkal való szorosabb együttműködés, melynek keretében a diákok a saját képességeik, tapasztalataik szerint járulhatnak hozzá a csoport és a projekt sikerességéhez. - Projekt7 Elemei: Digitális fizikatanulás, Drámapedagógia (kreatív játékok), Erdészeti erdei iskola, Informatika, Képességfejlesztő helyi modul-tantárgyak, Kommunikációs tréning (német és angol), Komplex művészeti nevelés-oktatás, Múltunkban a jövőnk hagyományőrzés, néptánc, Sportfoglalkozások, Tanulás tanítása 4

5 Tanórán kívüli tevékenységi formák, szolgáltatások - Napközi, tanulószoba - Menza - Témahét, moduláris oktatás, többhetes projekt - Szakkörök (pl. angol, német, rajz, biológia, vöröskereszt, sport, tehetségfejlesztés és felzárkóztatás minden tantárgyból), - Iskolai sportkör (kosárlabda Soproni Darazsak, Soproni Sportiskola, labdarúgás SC Sopron, lövészet, atlétika, aerobik) - Pendelyes Néptáncegyüttes (néptánctanítás, hagyományápolás, játszóházak, nyári művészeti táborok) - Tanulmányi kirándulások - Táborok (sí-, nyári sport-, művészeti-, jutalomtábor) - Tanfolyamok igény szerint - Egyéni, öntevékeny számítógép használat - Kulturális programok (játszóház, táncház, színház-, mozilátogatás, Soproni Táncfórum) Egyéb tudnivalók Megszervezzük: - A Petőfi Napok hagyományos rendezvénysorozatot (szavalóversenyek, egyéb kulturális- és sportprogramok). - A Diákönkormányzati Napokat (kulturális vetélkedők, iskolai bajnokságok, karácsonyi, farsangi, gyermeknapi programok...). Kapcsolatot tartunk: - Soproni Darazsak Kosárlabda Szakosztályával, - Soproni Sportiskolával, - ÖRÖKSÉG Gyermek Népművészeti Egyesülettel. Művészeti nevelést biztosítunk: Az alapfokú művészetoktatás néptánc és népzene tanszakokon folyik, amely a művészi kifejezőkészséget alapozza meg, és felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A tanuló művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tehet. Az iskola a város minden diákja számára nyitott, felvételi vizsgát nem szervezünk. A csoportbeosztások alapja a tanuló életkora, tánctechnikai és fizikai fejlettsége. Néptánc: Az előképzőn heti 2x45, az alapfokon (8-14 évesek) és a továbbképző évfolyamain heti 4x45 foglalkozásokat szervezünk a jelentkezők számára. A népi játékok, néptánc (tantárgyak) mellett a gyerekek megismerkednek a folklórismeret, a tánctörténet, a népdalok világával. Népzene: Az előképzőn heti 2x30 egyéni óra, az alapfokon (8-14 évesek) és a továbbképző évfolyamain heti 2x30 egyéni hangszeres és 2x45 szolfézs foglalkozást szervezünk a jelentkezők számára. Tanszakok: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő 5

6 o Részt veszünk és sikeresen szerepelünk a helyi, regionális, országos rendezvényeken, fesztiválokon. o Kiterjedt külföldi kapcsolataink révén Európa sok országába, híres fesztiválokra utazunk (Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Erdély Románia, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Szlovákia,). o Minden évben megszervezzük a Soproni Néptáncfesztivált (Szent Iván FolkFest), a Soproni Táncfórumot (táncszínházi előadássorozat). o Tehetségfejlesztő csoportokat működtetünk. o Rendszeres rendezvényeink: játszóházak, táncházak, nyári művészeti táborok. o Minden évben művészeti bemutatót szervezünk a Soproni Petőfi Színházban, ahol fellépnek diákjaink. Az iskola működését támogatja: - Szivárvány Iskolafejlesztési Alapítvány, - Szülői Munkaközösség, - Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület. Iskolánk gyermekközpontú, szeretetteljes légkörű, kultúraközvetítő- és teremtő, gyakorlat közeli, sajátos arculatú és nyitott. 6

7 BALFI TAGISKOLA A Balfi Tagiskolában alsó tagozatos évfolyamok működnek. Ide olyan diákok jelentkezését várjuk, akik szívesen tanulnának kisebb létszámú osztályban, ahol több idő jut az egyénre szabott, differenciált foglalkozásokra. Az iskola nevelő-oktató munkáját a nyugodt környezet, az alacsony osztálylétszám, a családias hangulat jellemzi. Az olvasás és az írás tanítása a Meixner-módszerrel történik. A kompetencia alapú oktatás bevezetése új, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását is lehetővé teszi. A védett belső udvar, a kis létszámú osztályok, valamint a Fertő-Hanság Nemzeti Park közelsége lehetőséget nyújt olyan nevelési-oktatási módszerek alkalmazására, olyan pedagógiai arculat kialakítására, amely a természet védelmét, megismerését előtérbe helyezi. A délutáni foglalkozásoknak nem csak a szabadidő hasznos eltöltése a céljuk, hanem a tehetséggondozást is szolgálják. Rendszeresen részt veszünk a település kulturális rendezvényein, sőt, mi magunk is szervezünk programokat. Ezekben a munkákban nem csak a gyerekek, de a szülők is aktívan kiveszik részüket. A 2010 tavaszán először megrendezett Medvehagyma fesztivál már hagyománnyá vált a faluban, valamint több közös programunk van a helyi óvodával. Célunk a magas színvonalú oktató-nevelő munka megvalósítása mellett a jó közösség kialakítása is, amelyet az említett tevékenységek nagyban segítenek. Eredményeinket, céljainkat a nyilvánosság felé a nyílt napokon, iskolai rendezvényeken, az iskolai és a balfi honlapon, valamint a Balfi Híreken keresztül jelenítjük meg. A os tanévben Varga Noémi indítja az 1. osztályt. - LURKÓ -SULI február 23. (16:00-17:00 óra) - március 23. (16:00-17:00 óra) SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ március óra HÍVJUK ÉS VÁRJUKAZ ÉRDEKLŐDŐ GYERMEKEKET ÉS SZÜLEIKET! 7

8 Beiskolázási programok Fontos tudnivalók Játékos iskola előkészítő foglalkozást, LURKÓ-SULIT szervezünk óvodások számára, amelynek keretében bepillantást nyerhetnek iskolánk életébe, megismerkedhetnek a tanító nénikkel, megízlelhetik a tanulás örömét. A szülőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy jobban megismerjék az iskolában folyó tanórai és tanórán kívüli tevékenységeket, a tanító nénik nevelő-oktató munkáját. LURKÓ-SULI március 03. (16:00 17:00 óra) március 10. (16:00 17:00 óra) március 17. (16:00 17:00 óra) március 24. (16:00 17:00 óra) OVIS JÁTSZÓHÁZ március 28.. (09:00 11:00 óra) NYÍLT NAP március 19. (csütörtök) Program: 08:00 11:00 óra Nyílt tanítási órák a szülők számára 1-2. órában: magyar, matematika 3. órában: informatika, német, angol, néptánc 17:00 óra Szülői tájékoztató TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK március A délutáni foglalkozások tetszés szerint látogathatók (napközi, szakkörök, sportköri és néptánc foglalkozások). HÍVJUK ÉS VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐ GYERMEKEKET ÉS SZÜLEIKET! 8

Köszöntöm Önt, a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programjának olvasóját.

Köszöntöm Önt, a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programjának olvasóját. Köszöntöm Önt, a sopron Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Programjának olvasóját. Közel száz éve névadónk a lánglelkű költő. Az Ő szellemsége áthatja hagyományankat, ünnepenket,

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető 2015 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM. Székesfehérvár 2013.

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM. Székesfehérvár 2013. SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. A szakmai alapdokumentum főbb gondolataiból...3 2. Küldetésnyilatkozat...4 3. Helyzetelemzés...4

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 32 AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 1 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011.

Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 10 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 11 3.1. A MECSEKALJAI ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉGEI 11 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 201 /201 -es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2010 Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet A kiadvány internetes változata www.pepint.hu címen olvasható Illusztráció: Ady Endre Általános Iskola, Stromfeld Aurél Általános

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2012.03.21. 1 TARTALOMJEGYZÉK Püspökladányi Általános Iskola

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Pedagógiai program 2014. 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A székhelyintézmény

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja

A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja 2010 A módosítás 2010.szeptember 01-től érvényes. Tartalomjegyzék I. Iskolánk... 3 I.1. Iskolánk névadója Jókai Mór... 4 I.2. Az iskolánk adatai... 5 I.3.

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci Általános Iskola) Székhely:

Részletesebben