A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE"

Átírás

1 A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A 2012.évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Közoktatási törvény végrehajtási rendeletei Az intézmény (gimnázium és kollégium) Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, Pedagógiai programja és egyéb szabályozásai évi CXXXVII. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról Az EMMI 47/2013. (VII.4) rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről és fontos időpontjairól 1. AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓMUNKA A 2013/2014-es tanévben elsődleges oktatási célunk egyrészt, hogy az érvényben lévő tantervi követelményeknek eleget tegyünk, másrészt, hogy zökkenőmentesen vezessük be az 5. és 9. évfolyamon, valamint a nyelvi előkészítő osztályban az új kerettantervet. A tantervben foglaltakra épülő tanmenetek haladási tervének fegyelmezett betartásával, nagyobb hatékonysággal, a lehetőségekhez mérten differenciált tanórai foglalkoztatással érjük el, hogy tanulóink mindegyike képességeinek megfelelően sajátítsa el az adott tantárgyból a tananyagot. Továbbra is elsődleges célunk, hogy hatékonyan tudjuk diákjainkat felkészíteni a sikeres érettségire, illetve továbbtanulásra. A nevelőtestület összetétele alkalmas az iskolában folyó nevelő-oktatómunka színvonalas ellátására, a tanárok terhelése a lehetőségek szerint egyenletes. Nevelési-oktatási munkánkat az érvényben lévő Pedagógiai Programra alapozzuk Az iskolai oktató-nevelő munkát ebben a tanévben is társadalmi megbízatásban dolgozó tanárok segítik. Társadalmi feladatok: Tanulóbiztosítás felelőse: Színházfelelős: Pályaválasztási felelős: Diákmozgalmat segítő tanár: Mayerné Lantos Rita Lőrinczy Anna és Pintér Ildikó kollégiumvezető Söptei Veronika Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna

2 2 Tűzvédelmi felelős: Munkavédelmi felelős: Az iskolaszék tagjai a tantestületből: A közalkalmazotti tanács tagjai: Szakszervezeti titkár: Hittanoktatók: Egészségügyi ellátás: Iskolaorvos: Ifjúsági védőnő: Váczi Tünde megbízás alapján Váczi Tünde megbízás alapján Németh Tibor Nikházy Lászlóné Justinné Ládi Etelka Bácskai Tamásné Poóczáné Kecskeméty Szilvia Nikházy Lászlóné KT- elnök Pappné Rozgonyi Gabriella Kohl Gabriella katolikus Szabó Balázs, Szabó János evangélikus Öllős Éva református Dr. Szédelyi Nikolett Tar Szilvia Iskolánkat a Nevelési Tanácsadó jóvoltából iskolapszichológus is segíti. Igény esetén a tanulókat az anyaintézetében fogadja. Iskolapszichológus: Benczéné Tímár Irén pszichológus 1.2. A nevelőtestület A nevelőtestület felelős az intézmény legfontosabbnak tartott pedagógiai alapelveinek érvényre juttatásáért, az iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonaláért, feladatainak meghatározásáért Nevelőtestületi értekezletek Az értekezletek célja a pedagógiai munka egyes részterületeinek megvitatása, fejlesztése, értékelése; belső pedagógiai továbbképzések, esetleg külső előadó szakvéleményének meghallgatása. Tanévnyitó értekezlet: A tanév oktató-nevelő munkájának előkészítése, az intézményi szintű feladatok meghatározása, ütemtervének kialakítása, a feladatok szakmai közösségekre, illetve egyénekre történő lebontása. Időpont: augusztus 31. Németh Tibor igazgató Félévi értékelő értekezlet: a félév oktató-nevelő munkájának értékelése, ezzel kapcsolatos további feladatok meghatározása. Időpont: január 30.

3 3 Németh Tibor igazgató Nevelési értekezletek: A tanév során felmerülő törvényi szabályozásokból adódó feladatok. A nyelvi előkészítő új tanterve, mindennapos testnevelés bevezetésének tapasztalatai Időpont: november 28. Igazgatóság A pedagógus minősítési rendszer Időpont február 4. Igazgatóság Az intézmény kompetencia elemzéséről április 10. Igazgatóság Tanévzáró értekezlet: a tanév oktató-nevelő munkájának értékelése 1.3. Munkaközösségek Időpont: június 28. Németh Tibor igazgató Az iskolai nevelő-oktató munka koordinálásának elsődleges színterei a szakmai munkaközösségek. Feladatuk, hogy meghatározzák a tantárgyi oktatás kereteit, folyamatos belső továbbképzésekkel, konzultációkkal megteremtsék a magas szintű szakmai munka alapjait; továbbá, hogy közös követelmény- és értékelési rendszer kidolgozásával és működtetésével biztosítsák tanulóink minél sikeresebb érettségi és felvételi eredményeit. A munkaközösségek feladata a tehetséggondozás, a szaktárgyi versenyek megszervezése,lebonyolítása, a versenyekre való minél eredményesebb felkészítés. Munkaközösségek Magyar nyelv és irodalom Történelem Angol nyelv Német és egyéb nyelvek Matematika Fizika - kémia Informatika Biológia-földrajz Testnevelés Osztályfőnöki Munkaközösség-vezetők: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Grábics Júlia Lőrincz Andrea Károlyi Ilona Poóczáné Kecskeméty Szilvia Nikházy Lászlóné Dömötörné Horváth Erzsébet Dr. Hercselné Pallag Zsuzsanna Csendes Katalin Bácskai Tamásné Szakmai munkaközösségi értekezletek Célja az egész nevelőtestületet nem érintő, csak szakmai jellegű kérdések megvitatása, a szakmai munkaközösségeken belül az egységes értékrend és követelményrendszer kialakítása, tanmenetek elkészítése, tankönyvválasztás megbeszélése, a pályakezdő kollégák szakmai támogatása, óralátogatások szervezése, éves munkaterv elkészítése, versenyekre való

4 4 felkészítés megtervezése, a nyolc évfolyamos gimnázium vizsgarendszerében a vizsgafeladatok összeállítása. Minden munkaközösség év eleji és év végi értekezletet tart. Év eleji munkaközösségi értekezletek: augusztus Téma: - az éves munkaterv pontosítása - tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése - kollégiumi munkaterv elkészítése Határidő: augusztus 30. Felelősök: munkaközösség-vezetők kollégiumvezető Félévi munkaközösségi értekezlet: Téma: - a munkaterv időarányos részének értékelése - a kerettanterv bevezetésének tapasztalatai Határidő: január 13. Felelősök: munkaközösség-vezetők kollégiumvezető Év végi munkaközösségi értekezletek: június 28-ig Téma: - az éves munka értékelése, versenyeredmények elemzése, felkészítői munka, érettségi eredmények - a következő tanév munkatervének elkészítése Tanmenetek Határidő: június 28. Felelősök: munkaközösség vezetők kollégiumvezető A munkaközösség-vezetők felelősek a tanmenetek alapelveinek meghatározásáért, szakmai színvonaláért. Az elkészült tanmeneteket összegyűjtik, szakmailag ellenőrzik, s aláírás után átadják az igazgatóhelyettesnek. Tanmenetek leadási határideje: szeptember 13. Felelősök: szaktanárok munkaközösség-vezetők igazgatóhelyettesek 1.4. Ifjúságvédelem Iskolánkban minden év elején az osztályfőnökök és a az iskolai védőnő bevonásával felkutatjuk és nyilvántartásba vesszük a veszélyeztetett körülmények között élő tanulókat, szükség esetén az SZM-mel, a gyámhatósággal vagy más hatósággal együttműködve segítséget nyújtunk a tanulók veszélyeztetettségének megszüntetésére. Év elején felmérjük az

5 5 SNI-s tanulókat, elkészítjük a szakértői jelentések alapján a szükséges határozatokat, elkészítjük a gyógypedagógussal együtt a tanulók órarendjét, s ezt folyamatos ellenőrizzük. Határidő: folyamatos Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igazgatóhelyettes 1.5. Iskolai közösségi szolgálat A december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvény bevezette az iskolai közösségi szolgálatot mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet. Ez a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják. Intézményünknek elkészült az Iskolai közösségi szolgálatot szabályozó dokumentuma, az ezekben foglaltaknak megfelelően folyik iskolánkban a közösségi szolgálat szervezése. Határidő: folyamatos Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igazgatóhelyettes 1.6 Továbbra is fenntartjuk a vizsgarendszerünket a nyolc évfolyamos gimnázium 6., 7., 8., 9. osztályaiban, a négy évfolyamos gimnázium 10. C az öt évfolyamos gimnázium 11. E és a 9. Ny osztályban, ahol szülőknek biztosítjuk a részvételi lehetőséget. Az írásbeli vizsgák időpontja: május 23. A szóbeli vizsgák időpontja: 6.A május B május A május B május A május B május A május B május C június E június Ny Június 2. Igazgatóság, osztályfőnökök, szaktanárok A vizsga szóbeli tételeit a munkaközösségek készítik el. A tételek leadásának határideje az igazgatóságnak február 3. felelősök: szaktanárok, mk. vezetők A tételek kiosztását az igazgatóság végzi. Határidő: február Tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök, és sportkörök

6 6 Az iskolai oktatómunkához kapcsolódva a nevelőtestület tagjai szakkörök és tehetséggondozó foglalkozások keretében segítik diákjainkat a különböző intézményi, regionális, országos szintű versenyekre, nyelvvizsgákra és a továbbtanulásra való felkészítésben. Magyar nyelv és irodalom szakkörök és tehetségfejlesztő foglalkozások Beszélni nehéz kör Grábics Júlia Helyesírási, nyelvhelyességi készségfejlesztés Takács Péterné Versmondó kör Kiss Eszter Speciális egyéni fejlesztés Lőrinczy Anna Történelem szakkörök és tehetségfejlesztő foglalkozások Emelt és középszintű társadalomismeret felkészítés Kovalcsik Attila Versenyfelkészítés évfolyam Lőrinczy Anna OKTV-felkészítés Pappné Rozgonyi Gabriella Matematika szakkörök és tehetségfejlesztő foglalkozások Matematika 5. évf. Matematika 6. évf. Matematika 7. évf. Krupits Mária Matematika 8. évf. Jancsó Judit Bodó Genovéva Dömötörné Horváth Erzsébet Nagy Mária Fizika szakkörök és tehetségfejlesztő foglalkozások Fizika 7-8. évfolyam Fizika 10. évf. Jancsó Judit Takács Éva Informatika szakkörök és tehetségfejlesztő foglakozások Logo 5-8. évf. Dömötörné Horváth Erzsébet Kezdő programozás évf. Dömötörné Horváth Erzsébet OKTV-felkészítés évf. Ritzinger Lajos Versenyfelkészítés 6-8. évf. Miklósyné Nagy Marietta Alkalmazói foglalkozás 9. E, 9. Ny.o Gémesi Tamás Német nyelvi szakkörök és tehetségfejlesztő foglalkozások Tehetségfejlesztés 5-7. évf. Varga Eszter Emelt szintű érettségi felkészítés Károlyi Ilona Közép szintű érettségi felkészítés Bácskai Tamásné Versenyfelkészítés 10. évf. Czap Éva Felzárkóztatás 9. Ny Czap Éva Tehetséggondozó szakkör 9. A o. Nagy Martina Speciális fejlesztés 11 évf. Markó Katalin Speciális egyéni fejlesztés Károlyi Ilona Francia nyelv OKTV-felkészítés Mayerné Lantos Rita Angol nyelv

7 7 Középszintű érettségi felkészítés Középszintű érettségi felkészítés C Emelt szintű érettségi felkészítés Versenyfelkészítés 7-8. évf. Dénes Éva Tancsicsné Horváth Julianna Micheller Barbara Lőrincz Andrea Horváth Hajnal Sportfoglalkozások A Köznevelési törvény előírása alapján 5. és 9. évfolyamon órarendbe téve bevezetjük a mindennapi testnevelés órát. Az egészséges életmód fejlesztése, a tanulók mozgásigényének kielégítése érdekében a tömegsport és a DSK keretein belül sportköröket szervezünk. A pedagógiai programban elfogadott mindennapos testedzés biztosítására a következőket tervezzük: Kosárlabda 5-8. évfolyam Röplabda 5-6. és 8. évfolyam Labdarúgás 5-8. évf. Aerobic Házi versenyek szervezése Aikido Albert Tóth Zita Csendes Katalin Ritzinger lajos Motzer Melinda Csendes Katalin Holbok Ferenc A diáksportkör keretén belül működnek: Kosárlabda lány évf. Röplabda lány évf. Albert Tóth Zita Csendes Katalin Januárban Ausztriában és Szlovákiában a Tátrában sí tábort szervezünk a szülők segítségével, a költségeket a családok viselik. A nyári szünetben megszervezzük a kisgimnazisták táboroztatását szülői támogatással, illetve vándortáborokat, vízi táborokat, tematikus táborokat tervezünk szintén szülői támogatással, illetve igyekszünk pályázati támogatásokat szerezni. Tanulószoba Németh Tibor igazgató Ritzinger Lajos szaktanár, osztályfőnökök, A tanulók számára továbbra is biztosítjuk a tanulószobai foglalkozásokat délutánonként. Kezdete: szeptember 2. Tanulószobás tanárok: Angyalné Kiss Nóra Polczerné Ujlaki Csilla Szücsné Móczár Zsuzsanna Pintér Ildikó kollégiumvezető, Szűrné Pápay Ágnes igh.

8 8 2. A TANÉV FŐBB SZERVEZÉSI FELADATAI 2.1 A tanév rendjéhez kapcsolódó iskolai rendezvények Tanévnyitó ünnepély szeptember 1. Igazgatóság Tanévzáró ünnepély június 17. Igazgatóság 2.2 A nemzeti ünnepeket, emléknapok Ezeket továbbra is a hagyományoknak, a kialakult gyakorlatnak megfelelő magas színvonalon tartjuk külső helyszínen, az iskola udvarán, az épületben vagy az iskolarádión keresztül Október 6. Október 23. Január 22. Február 25. Március 15. Április 16. Június 4. az aradi vértanúk emléknapja Takács Péterné az 1956-os forradalom Grábics Júlia a magyar kultúra napja Micheller Barbara kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja Nyőgér Andrásné az 1848-s forradalom és szabadságharc emléknapja Szívósné V. Zsuzsa a holocaust áldozatainak emléknapja Lőrinczy Anna a nemzeti összetartozás emléknapja Kiss Eszter 2.3. A pedagógia programhoz kapcsolódó rendezvényeink Osztálykirándulások Történelmi, kulturális értékeink, társadalmi és természeti környezetünk megismerésére, az osztályközösség erősítése céljából egy napot igénybe vevő osztálykirándulásokat szervezünk a végzős évfolyamok számára szeptember 25-én, a többi évfolyamon május 6-8 között, szülői támogatásból. Az osztályfőnökök a diákokkal együtt kirándulási tervet készítenek szeptember 14-ig, illetve április 15-ig. Határidő: szeptember április 14. Szűrné Pápay Ágnes, osztályfőnökök Iskolai hangverseny

9 9 Ebben a tanévben is megszervezzük tanulóinknak az ifjúsági hangversenyeke a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában. A hangversenyek időpontja és műsor: október 4 december 13. február 21. április 11. Szűrné Pápay Ágnes ig. h. Kanczlerné Rátz Ágota Szakmai hetek A szakmai munkaközösségek az adott tantárgyak megszerettetése, népszerűsítése érdekében szakmai napokat, illetve heteket rendeznek, melyeknek legfőbb célja a tantárgy-jelleg csökkentése, illetve a legújabb vagy legérdekesebb tudományos eredmények, felfedezések bemutatása. Az angol nyelvi hét november Program - vetélkedő előre kiadott könnyített olvasmány alapján - könyvbemutató és vásár - plakátkészítő verseny - prózamondó verseny/színjátszás - daltanulás - filmvetítés feladatokkal - civilizációs vetélkedő/prezentációk készítése Anyanyelvi hét február Program Házi versenyek döntője Kazinczy-verseny, Édes anyanyelvünk szóbeli Műveltségi, retorika, nyelvi vetélkedő, Előadóest, 100 éve született Weöres Sándor irodalmi műsor Díjkiosztó gálaműsor munkaközösség tagjai, mk.-vez. Német nyelvi hét február Program próbavizsgák vetélkedők francia napok Történelmi hét március Program

10 10 iskolatörténeti és -ismereti vetélkedő az 5-6. évfolyamosoknak könyvtártörténeti vetélkedő a 7-8. évfolyamnak Napjaink 3. világa - előadás történelmi kirándulás Svejk világa Csehország kultúrtörténeti jellemzői Biológia-földrajz hét Program március Dr Halbritter András előadása Látogatás a hüllőkiállításra Horváth Orsolya általános orvos (volt Kazinczys diák)transzplantáció témájú kutatási eredményeinek bemutatása a biológia fakultációsai számára Dr. Parcsami András A kutyatartás című előadása 5-8. évfolyam számára vagy Dr. Horváth Zoltán: Nőgyógyász előadása az 5-8. évfolyam diákjainak Kirándulás a Bakonyba tanulóval vonattal, a évfolyam diákjainak Kiállítások, tárlók Ebben az évben is külön figyelmet fordítunk arra, hogy gimnáziumunk alapvető értékközvetítő célját tárgyi környezetünk is tükrözze. A szakmai közösségek tudományáguk jeles művelőiről, híres személyiségeiről, eseményeiről, nemzeti ünnepeinkről, megemlékezéseinkből tárlót rendeznek be. A munkaközösségek a szakmai hetekhez kapcsolódóan rendezik be a tárlókat, valamint folyamatosan megismertetjük diákjainkkal a versenyző tanulók eredményeit, kitesszük okleveleiket, serlegeiket. Az iskolai klubban időszakos kiállításokat szervezünk a tanév folyamán. Határidő: folyamatos Felelősök: munkaközösségek, Szűrné Pápay Ágnes Nagy Günther Martina 2.4. A Pedagógiai programhoz kapcsolódó további rendezvények Gólyabál a 9. évfolyamos tanulóknak szeptember 27. diákönkormányzat Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igh., diákmozgalmas segítő tanár Poócza József igh. Mikulás-bál a 7-8. évfolyamosoknak és Cinke-avató az 5. osztályosoknak december 6. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igh., diákmozgalmas segítő tanár Poócza József igh. Karácsonyi ünnepély december 20. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igh.

11 11 Kanczlerné Rátz Ágota igazgatóság Kisgimnazisták farsangja 5-8. évfolyamosoknak január Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igh., diákmozgalmas segítő tanár Poócza József igh. Szalagavató a évfolyamos tanulóknak február 21. igazgatóság Ballagás április 30. igazgatóság 3. Kapcsolattartás a szülőkkel 3.1. Oktató-nevelő munkánk alapja a szülői házzal kialakított jó viszony, feladatunk, hogy a szülőket nevelőtársnak nyerjük meg. Ennek érdekében szülői értekezletet és fogadóórákat tartunk. A nyitottság és együttműködés fontos számunkra, hívjuk és várjuk a szülői segítséget. A tanévben két szülői értekezletet tartunk: szeptember január 30. Négy fogadóórát tartunk: október december március május Az idei tanévben a Taninform adminisztrációs rendszer segítségével használjuk az internetes napló programot, ahol a szülők figyelemmel kísérhetik gyermekeik tanulmányi előmenetelét, folyamatos kapcsolatot tarthatnak az iskola tanáraival. Időpont: szeptembertől folyamatosan osztályfőnökök,szaktanárok, igazgatóság iskolatitkár 3.3. A tanárok minden héten egy alkalommal délelőtti időpontban is a szülők rendelkezésére állnak beosztás szerint. Szűrné Pápay Ágnes igazgatóhelyettes Az igazgató, az osztályfőnökök, illetve a szülői munkaközösség indokolt esetben rendkívüli szülői értekezletet kérhet A Szülői Munkaközösség ez évi megbeszélését szeptember 20-án tartja. Németh Tibor igazgató

12 12 SZM-tagok 3.5. Tájékoztatók a szülők részére az érettségiről és a felsőoktatásba jelentkezésről: 12.A, B november C, 13.E november évfolyam november A nyolc évfolyamos gimnázium 5. osztályaiban megrendezzük a szülők számára a nyílt napot, az érdeklődő 4. osztályosok szüleinek igény szerint bemutatóórát tartunk. Nyílt nap időpontja: március 28. Bemutató órák: folyamatos Szűrné Pápay Ágnes igh. Szaktanárok 3.7. Ebben a tanévben is megtartjuk a Nyitott kapuk napjai tájékoztató sorozatát. Határidő: november Németh Tibor igazgató, Söptei Veronika pályaválasztási felelős 3.8. Az iskolaszék saját munkaterve szerint a tanév során folyamatosan működik. Határidő: folyamatos Czakó Ernő, az iskolaszék elnöke Az ülések időpontja program szerint Biztosítjuk a Közalkalmazotti Tanács, valamint a Pedagógusok Szakszervezete működési feltételeit programjuk szerint. A törvényi kötelezettségnek eleget téve megalakítjuk az intézményi tanácsot is. Határidő: folyamatos igazgató, KT-elnök, PSZ-titkár 4. Versenyeink Tanulóink számos megyei, regionális, országos versenyen vesznek részt. A sikeres szereplés, illetve a legalkalmasabb versenyzők kiválasztása érdekében házi versenyeket szervezünk, illetve a megyei, regionális és országos versenyek intézményi fordulóit tartjuk meg Országos versenyek OKTV versenyek jelentkezési határideje: munkaközösségenként szeptember 11. Verseny megnevezése Első forduló Második forduló Döntő

13 Pályázatos versenyek: Földrajz november 5. január 9. április 16. Magyar nyelv november 13. január 22. április 3. Mozgóképkultúra és médiaismeret január 6. március 3. március 19. Művészettörténet október 14. február 12. április 23. Rajz és vizuális kultúra január 9. február 21. március 21. Történelem november 4. január 7. április 15. Nem pályázatos versenyek: Angol nyelv I. kategória november 12. február 5. március 25. Angol nyelv II. kategória november 12. február 5. március 26. Biológia I. kategória november 21. február 17. április 12. Biológia II. kategória november 21. február 17. április 12. Fizika I. kategória november 14. február 13. április 5. Fizika II. kategória november 14. február 13. április 5. Francia nyelv I. kategória november 19. február 7. április 7 Francia nyelv II. Kategória november 19. február 7. április 7. Informatika I. kategória november 20. február 8. március 22 Informatika II. Kategória november 7. január 11. március 1 Kémia I. kategória november 18. február 10. március 29. Kémia II. Kategória november 18. február 10. március 29. Latin nyelv november 6. február 6. március 20. Magyar irodalom november 11. február 11. április 1. Matematika I. kategória november 28. január 29. március 24. Matematika II. kategória november 28. január 29. március 24. Matematika III. Kategória november 28. március 6 Német nyelv I. kategória november 25. február 3. március 27. Német nyelv II. kategória november 25. február 4. március Egyéb versenyek: OÁTV versenyek Hermann Ottó biológiaverseny Kisfaludy Napok versenyei Lóczy L. földrajzverseny Kaán Károly verseny Kitaibel biológiaverseny Nemes Tihamér informatikaverseny Logo-verseny Kozma L. informatikaverseny Mikola Sándor fizikaverseny Öveges József fizikaverseny Hevesy György kémiaverseny Irinyi János középiskolai kémiaverseny Balassi német verseny Varga Tamás matematikaverseny

14 14 Marót Rezső matematikaverseny Gyárvárosi matematikaverseny Zrínyi Ilona matematikaverseny Gordiusz matematikaverseny Kenguru matematikaverseny Levelezős versenyek (Titok, Abacus, stb.) Bolyai csapatverseny Kortárs irodalmi vetélkedő Kortárs versmondó verseny Móra novellaelemző verseny Városi Disputa Nap Szövegértési verseny József Attila szavalóverseny Savaria történelemverseny 4.3. Az iskola által szervezett versenyek Iskolánk 49. alkalommal rendezi meg a Kárpát-medencei magyar diákok részére a Szép Magyar Beszédért versenyt, névadónk tiszteletére és magyarságunk elmélyítésére. Időpontja: április igazgatóság, az iskola közössége Az idén 12. alkalommal bonyolítjuk le az Öveges József országos fizikaverseny döntőjét a határon túli és magyarországi fiatalok számára, tanúságot téve a természettudományok oktatásának fontossága mellett. Időpontja: május igazgatóság, fizika munkaközösség, az iskola közössége Iskolánk legendás nagy tanáregyénisége, Z. Szabó László tiszteletére 2001 óta hirdet versmondó versenyt Győr-Moson-Sopron megye és a Csallóköz évfolyamos középiskolás diákjai számára. Az idei verseny Házi versenyeink Időpontja: november 22. igazgatóság, magyar munkaközösség Magyar nyelv és irodalom Időpont Felelős Mesemondó verseny 5-6. o. Október 17. Nyőgér Andrásné Helyesírási verseny 5-6. o. Simonyi időpontja Lőrinczy Anna 7-8. o. Simonyi időpontja Polczerné U. Csilla

15 o. November 7. Takács Péterné Vers- és prózamondó verseny 5 6. o. November 21. Gecsei Kolos 7 8. o. November 7. Kiss Eszter o. November 21. Szívósné V. Zsuzsa Kazinczy-verseny szabadon választott szöveg 5-6. o. November 14. Grábics Júlia 7-8. o. November 14. Takács Péterné o. November 28. Grábics Júlia Édes anyanyelvünk o. December 12. Micheller Barbara írásbeli Kazinczy-verseny kötelező szöveg 5-6. o. December 12. Grábics Júlia 7-8. o. December 12. Takács Péterné Költészet napi szavalóverseny Április 10. Kiss Eszter Sportversenyek A testnevelési munkaközösség és a diákönkormányzat házi labdarúgó-bajnokságot szervez a évfolyamos fiúknak Kazinczy-Kupa néven. A mérkőzések ősszel és tavasszal a sorsolás szerint folyik. Határidő: ősz-tavasz diákönkormányzat Csendes Katalin munkaközösség-vezető Házi bajnokságot szervezünk a 8. B vezetésével az 5-8. évfolyamnak. A mérkőzések a sorsolás szerint folynak. Időpont: ősz-tavasz Ritzinger Lajos

16 16 Egyéb versenyek Az esztétikus, harmonikus, otthonos iskolai környezet kialakításának elősegítésére a diákönkormányzattal együtt ebben az évben is meghirdetjük a teremdíszítési versenyt a saját tanteremmel rendelkező osztályoknak. Határidő: dec. 14-től márc. 14. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igh., diákmozgalmat segítő tanár, diákönkormányzat 5. Cserekapcsolatok Tanulóink idegen nyelvi ismereteinek elmélyítésére az idegen nyelvi környezetben folyó nyelvgyakorlás, más kultúrák és szokások megismerésének érdekében támogatjuk eddigi cserekapcsolatainkat külföldi testvériskoláinkkal. Hazaszeretetünk elmélyítése érdekében tovább folytatjuk a somorjai Madách Imre Magyar Tannyelvű Gimnáziummal nagy múltra visszatekintő kapcsolatunkat. Közös testületi értekezletet tartunk az éves programok szervezési feladatainak megbeszélése céljából. Időpont: 2012.szeptember 14. Németh Tibor Közös tantestületi kirándulást szervezünk. Időpont: 2013.november 8. Németh Tibor Két sportnapot szervezünk: őszi Somorján: október 24. tavaszi Győrben: április 24. Németh Tibor Közös színházlátogatásokat szervezünk: Időpont: folyamatos Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna A két iskola diákjai részt vesznek a Géniusz programban: Időpont: folyamatos Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Közös sítúrát szervezünk haladóknak Ausztriában, kezdőknek Szlovákiában. Időpont: január, február Ritzinger Lajos, Németh Tibor Iskolánk által szervezett vízi túrán a somorjai tanulók, tanárok is részt vesznek. Időpont: július Ritzinger Lajos

17 17 Iskolánk által szervezett, nyári anyanyelvi táborban testvériskolánk tanulói és tanárai is részt vesznek. Időpont: 2014.augusztus Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna 6. Beiskolázás Az idei tanév beiskolázási rendjét az 47/2013 sz. EMMI rendelet szabályozza, ennek alapján alakítottuk ki mind a négy-öt évfolyamos, mind a nyolc évfolyamos gimnazisták beiskolázási ütemtervét október 31-ig felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozzuk az emelt szintű tanterv szerinti képzés sajátosságait, megnevezéseit, kódjait, a felvételi vizsgára történő jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is megrendezzük a Nyitott Kapuk napját, mely lehetőséget ad az érdeklődő szülőknek és tanulóknak, hogy megismerkedhessenek az iskola pedagógiai programjával, képzési sajátosságaival. Nyitott Kapuk Napja a négy- öt évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulóknak Időpont: november 6-7. Nyitott Kapuk Napja a nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulóknak Időpont: november november 25. Jelentkezési határidő az írásbeli felvételi vizsgára: december 10. A gimnáziumba a jelentkezési határidő: február 14. Írásbeli felvételi minden iskolatípusba jelentkezőnek: január Pótfelvételi: január Értesítés az írásbeli eredményéről: február 6. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása: március 12. A gimnáziumba jelentkezők felvételi rangsorának elküldési határideje a Felvételi Központhoz: április 8. A felvételi központ visszaküldi a felvételi rangsort az iskolába: A gimnáziumba jelentkező tanulók értesítése a felvételi eredményről: április 18-ig április 25-ig Beiratkozás a nyolc évfolyamos gimnáziumba: június 25. Beiratkozás a négy-öt évfolyamos gimnáziumba: június 26.

18 18 7. Az igazgatóság ellenőrzési terve Az iskola zavartalan működtetése érdekében az igazgatóság hetente (hétfő 8-10-ig) értekezletet tart az aktuális szervezési, nevelési-oktatási feladatok koordinálása érdekében továbbra is ellenőrizzük - a munkafegyelem alakulását: az órák kezdését, befejezését, a folyosó- és udvarfelügyeletet, - a teremrend betartását, a teremcserék bejelentését, a helyettesítések elvégzését, - fokozottan ellenőrizzük a tanári adminisztrációs munkát: az elektronikus naplók kitöltését, az osztályzatok beírását, a hiányzók pontos vezetését, a mulasztások igazolását - a munkaterhelés nyilvántartását Az iskola belső ellenőrzése keretében az igazgatóság tagjai és munkaközösség-vezetők rendszeresen látogatják a tanórákat, a látogatások után megbeszélést tartanak. Előkészítik az intézményellenőrzés bevezetését, kollégákat óralátogatások keretében szakmai tanácsokkal látnak el. Határidő: folyamatos Németh Tibor ig. Poócza József igh. Szűrné Pápay Ágnes igh. 8. Tűzrendészet és balesetvédelem A tanévben is megtartjuk a tűz- és balesetvédelmi oktatást a tantestület tagjainak és a tanulóknak egyaránt. Évente kétszer balesetvédelmi bejárást tartunk, egyszer pedig tűz és bombariadót gyakoroljuk (2013. szeptember 27.) Határidő: Felelősök: folyamatos tűzvédelmi és munkavédelmi felelős, igazgatóság 8. Továbbképzési terv Az intézmény a törvényben foglaltaknak megfelelően március 15-re készíti el továbbképzési tervét. Igyekszünk az ingyenes továbbképzésekre beiskolázni kollégáinkat, vagy pályázati forrásból támogatni továbbképzésüket. Ebben a tanévben az Új Nemzedék BÁZIS-programjának keretében vesznek részt továbbképzésen: Pintér Ildikó Horváth Hajnal Kiss Eszter Lőrinczy Anna Határidő: a pályázatban foglaltak szerint Felelős. Németh Tibor

19 19 9. A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMÁNAK MUNKATERVE Kollégiumunk munkaprogramját az iskolai Pedagógiai Program és a megújított kollégiumi Pedagógiai Program, valamint a augusztus 28-i nevelőtanári értekezleten elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze. 9.1.A kollégium kihasználtsága Évek óta sok iskolánkba járó diák igényli a kollégiumi elhelyezést, a tanévet telt házzal, 93 tanulóval kezdjük. Az iskola és a kollégium jó hírnevének köszönhetően számos más középiskolába járó diák is itt szeretne élni. Az idei tanévtől több külsős 13. évfolyamos diák is kollégiumunk lakója lesz. Ez a nagy létszám és a kollégium tagságának rendkívül vegyes összetétele számos új feladatot ró ránk Személyi feltételek A nevelőtestület összetétele változott, az iskolai tanulószoba vezetésével megbízott tanárokkal együtt 15 kolléga kapcsolódik be a kollégium munkájába. Lakatos Judit a leánykollégium, Várnay György a fiúkollégium éjszakai ügyeletét látja el Tárgyi feltételek Nyáron jelentős felújításra nem került sor. Befejeződött a műanyag ablakok cseréje. Az idei tanévben is szeretnénk folytatni az elhasználódott tárgyi felszerelések cseréjét, illetve a hiányok pótlását. 9.4.Kapcsolódás az iskolai nevelőmunkával Az idei tanévben hagyományaink és eredményeink megőrzése mellett kiemelten foglalkozunk a következő feladatokkal: - Az egészséges életmódra nevelés megújítása, kapcsolódás az iskolai drogmegelőző programhoz - A tanulás tanítása - A kollégiumi közösségi élet értékeinek bemutatása - A diákok szociális értékrendjének és képességrendszerének fejlesztése 9.5. A kollégium intézményszintű feladatainak ütemezése A tanulócsoportok munkájukat az évfolyamfelelős tanárok irányításával a DT közreműködésével a es tanévre szóló munka- és ütemterv szerint végzik. A csoportok munka és ütemtervének elkészítése: Határidő: szept. 13. évfolyamfelelős nevelőtanárok DT munkaterv elkészítése: Határidő: szept DT titkár

20 A nevelőtestület összetétele, feladatai Név Szaktárgy Koll-i Koll-i megbízatás, feladat óraszám Kelemen-Kiss Eszter Magyar nyelv és irodalom 13 Kiss Gábor történelem évfolyam felelőse Szőcei Zoltán matematika, fizika, informatika évfolyam felelőse Rebákné Németh biológia, földrajz 22 Erzsébet Nyőgérné Luksa Zsuzsa magyar, történelem 3 Herczegné Nagy magyar, német, orosz évfolyam felelőse Katalin Lakatos Judit matematika, testn. éjszakai ügyelet Gémesiné Vincze Edina Német nyelv,francia nyelv 26 Szaktárgyi korrepetálás Szűcsné Móczár Zsuzsa Német nyelv 19 Motzer Melinda testnevelés évfolyam felelőse Angyalné Kiss Biológia,földrajz 14 iskolai tanulószoba felelős Eleonóra Pintér Ildikó történelem 12 Koll. vez. Polczerné Újlaki Csilla Magyar nyelv és irodalom 2 Iskolai tanulószoba felelős Miklósyné Nagy Marietta informatika Kapcsolattartás az iskolával Nevelőmunkánk hatékonyabbá tételének érdekében folyamatosan együttműködünk és kapcsolatot tartunk az iskolával, az osztályfőnöki munkaközösséggel és a kollégistákat tanító szaktanárokkal. Határidő: folyamatos csoportfelelős nevelőtanárok A nevelőtanárok is részt vesznek az iskolai nevelőtestületi értekezleteken, a félévi és tanév végi értékelő értekezleteken, valamint a szakmai munkaközösségi megbeszéléseken. A kollégiumi ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökök segítségével felméri az új és régi kollégisták családi és szociális helyzetét, követi a változásokat, segít a helyzet javításában.

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY 2013/2014. tanév munkaterve NAGYKANIZSA 2013. Az intézmény a 2013/2014. évi munkatervét a 2012/2013. tanév

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015

ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015 ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015 A tantestület kollektív munkája alapján összeállította: Dr. Enczi Jánosné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Tárgyi feltételek... 4 1.1 Sürgős felújítást igénylő területek... 4

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető 1. TARTALOM: 1. Az intézmény szervezeti strukturája... 3 1.1. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERV 2013/2014. 1 Bevezetés A 2013/2014-es tanév munkaterve a minőségirányítási stratégiából ismert intézkedési tervekhez hasonlóan a

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf., 12.E első tanítási nap: 2014. szeptember 1. hétfő utolsó tanítási nap: 2015. június 15. hétfő 12. évf., 13.E, 14.A első tanítási

Részletesebben

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V 2014-2015. t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: 2014-15-ös tanév a nevelőtestület,

Részletesebben

A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév

A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2013/2014. tanév Készítette: Pozsgay Zoltán igazgató Jóváhagyta: Az Iskola nevelőtestülete Bevezetés A munkatervet

Részletesebben

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon munkaterve a 2013/14. tanévre A nevelőtestület a 2013. augusztus 29-én megtartott értekezleten jóváhagyta. Kazincbarcika, 2013. augusztus 29. Pál-Kutas

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben