A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE"

Átírás

1 A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A 2012.évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Közoktatási törvény végrehajtási rendeletei Az intézmény (gimnázium és kollégium) Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, Pedagógiai programja és egyéb szabályozásai évi CXXXVII. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról Az EMMI 47/2013. (VII.4) rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről és fontos időpontjairól 1. AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓMUNKA A 2013/2014-es tanévben elsődleges oktatási célunk egyrészt, hogy az érvényben lévő tantervi követelményeknek eleget tegyünk, másrészt, hogy zökkenőmentesen vezessük be az 5. és 9. évfolyamon, valamint a nyelvi előkészítő osztályban az új kerettantervet. A tantervben foglaltakra épülő tanmenetek haladási tervének fegyelmezett betartásával, nagyobb hatékonysággal, a lehetőségekhez mérten differenciált tanórai foglalkoztatással érjük el, hogy tanulóink mindegyike képességeinek megfelelően sajátítsa el az adott tantárgyból a tananyagot. Továbbra is elsődleges célunk, hogy hatékonyan tudjuk diákjainkat felkészíteni a sikeres érettségire, illetve továbbtanulásra. A nevelőtestület összetétele alkalmas az iskolában folyó nevelő-oktatómunka színvonalas ellátására, a tanárok terhelése a lehetőségek szerint egyenletes. Nevelési-oktatási munkánkat az érvényben lévő Pedagógiai Programra alapozzuk Az iskolai oktató-nevelő munkát ebben a tanévben is társadalmi megbízatásban dolgozó tanárok segítik. Társadalmi feladatok: Tanulóbiztosítás felelőse: Színházfelelős: Pályaválasztási felelős: Diákmozgalmat segítő tanár: Mayerné Lantos Rita Lőrinczy Anna és Pintér Ildikó kollégiumvezető Söptei Veronika Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna

2 2 Tűzvédelmi felelős: Munkavédelmi felelős: Az iskolaszék tagjai a tantestületből: A közalkalmazotti tanács tagjai: Szakszervezeti titkár: Hittanoktatók: Egészségügyi ellátás: Iskolaorvos: Ifjúsági védőnő: Váczi Tünde megbízás alapján Váczi Tünde megbízás alapján Németh Tibor Nikházy Lászlóné Justinné Ládi Etelka Bácskai Tamásné Poóczáné Kecskeméty Szilvia Nikházy Lászlóné KT- elnök Pappné Rozgonyi Gabriella Kohl Gabriella katolikus Szabó Balázs, Szabó János evangélikus Öllős Éva református Dr. Szédelyi Nikolett Tar Szilvia Iskolánkat a Nevelési Tanácsadó jóvoltából iskolapszichológus is segíti. Igény esetén a tanulókat az anyaintézetében fogadja. Iskolapszichológus: Benczéné Tímár Irén pszichológus 1.2. A nevelőtestület A nevelőtestület felelős az intézmény legfontosabbnak tartott pedagógiai alapelveinek érvényre juttatásáért, az iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonaláért, feladatainak meghatározásáért Nevelőtestületi értekezletek Az értekezletek célja a pedagógiai munka egyes részterületeinek megvitatása, fejlesztése, értékelése; belső pedagógiai továbbképzések, esetleg külső előadó szakvéleményének meghallgatása. Tanévnyitó értekezlet: A tanév oktató-nevelő munkájának előkészítése, az intézményi szintű feladatok meghatározása, ütemtervének kialakítása, a feladatok szakmai közösségekre, illetve egyénekre történő lebontása. Időpont: augusztus 31. Németh Tibor igazgató Félévi értékelő értekezlet: a félév oktató-nevelő munkájának értékelése, ezzel kapcsolatos további feladatok meghatározása. Időpont: január 30.

3 3 Németh Tibor igazgató Nevelési értekezletek: A tanév során felmerülő törvényi szabályozásokból adódó feladatok. A nyelvi előkészítő új tanterve, mindennapos testnevelés bevezetésének tapasztalatai Időpont: november 28. Igazgatóság A pedagógus minősítési rendszer Időpont február 4. Igazgatóság Az intézmény kompetencia elemzéséről április 10. Igazgatóság Tanévzáró értekezlet: a tanév oktató-nevelő munkájának értékelése 1.3. Munkaközösségek Időpont: június 28. Németh Tibor igazgató Az iskolai nevelő-oktató munka koordinálásának elsődleges színterei a szakmai munkaközösségek. Feladatuk, hogy meghatározzák a tantárgyi oktatás kereteit, folyamatos belső továbbképzésekkel, konzultációkkal megteremtsék a magas szintű szakmai munka alapjait; továbbá, hogy közös követelmény- és értékelési rendszer kidolgozásával és működtetésével biztosítsák tanulóink minél sikeresebb érettségi és felvételi eredményeit. A munkaközösségek feladata a tehetséggondozás, a szaktárgyi versenyek megszervezése,lebonyolítása, a versenyekre való minél eredményesebb felkészítés. Munkaközösségek Magyar nyelv és irodalom Történelem Angol nyelv Német és egyéb nyelvek Matematika Fizika - kémia Informatika Biológia-földrajz Testnevelés Osztályfőnöki Munkaközösség-vezetők: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Grábics Júlia Lőrincz Andrea Károlyi Ilona Poóczáné Kecskeméty Szilvia Nikházy Lászlóné Dömötörné Horváth Erzsébet Dr. Hercselné Pallag Zsuzsanna Csendes Katalin Bácskai Tamásné Szakmai munkaközösségi értekezletek Célja az egész nevelőtestületet nem érintő, csak szakmai jellegű kérdések megvitatása, a szakmai munkaközösségeken belül az egységes értékrend és követelményrendszer kialakítása, tanmenetek elkészítése, tankönyvválasztás megbeszélése, a pályakezdő kollégák szakmai támogatása, óralátogatások szervezése, éves munkaterv elkészítése, versenyekre való

4 4 felkészítés megtervezése, a nyolc évfolyamos gimnázium vizsgarendszerében a vizsgafeladatok összeállítása. Minden munkaközösség év eleji és év végi értekezletet tart. Év eleji munkaközösségi értekezletek: augusztus Téma: - az éves munkaterv pontosítása - tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése - kollégiumi munkaterv elkészítése Határidő: augusztus 30. Felelősök: munkaközösség-vezetők kollégiumvezető Félévi munkaközösségi értekezlet: Téma: - a munkaterv időarányos részének értékelése - a kerettanterv bevezetésének tapasztalatai Határidő: január 13. Felelősök: munkaközösség-vezetők kollégiumvezető Év végi munkaközösségi értekezletek: június 28-ig Téma: - az éves munka értékelése, versenyeredmények elemzése, felkészítői munka, érettségi eredmények - a következő tanév munkatervének elkészítése Tanmenetek Határidő: június 28. Felelősök: munkaközösség vezetők kollégiumvezető A munkaközösség-vezetők felelősek a tanmenetek alapelveinek meghatározásáért, szakmai színvonaláért. Az elkészült tanmeneteket összegyűjtik, szakmailag ellenőrzik, s aláírás után átadják az igazgatóhelyettesnek. Tanmenetek leadási határideje: szeptember 13. Felelősök: szaktanárok munkaközösség-vezetők igazgatóhelyettesek 1.4. Ifjúságvédelem Iskolánkban minden év elején az osztályfőnökök és a az iskolai védőnő bevonásával felkutatjuk és nyilvántartásba vesszük a veszélyeztetett körülmények között élő tanulókat, szükség esetén az SZM-mel, a gyámhatósággal vagy más hatósággal együttműködve segítséget nyújtunk a tanulók veszélyeztetettségének megszüntetésére. Év elején felmérjük az

5 5 SNI-s tanulókat, elkészítjük a szakértői jelentések alapján a szükséges határozatokat, elkészítjük a gyógypedagógussal együtt a tanulók órarendjét, s ezt folyamatos ellenőrizzük. Határidő: folyamatos Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igazgatóhelyettes 1.5. Iskolai közösségi szolgálat A december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvény bevezette az iskolai közösségi szolgálatot mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet. Ez a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják. Intézményünknek elkészült az Iskolai közösségi szolgálatot szabályozó dokumentuma, az ezekben foglaltaknak megfelelően folyik iskolánkban a közösségi szolgálat szervezése. Határidő: folyamatos Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igazgatóhelyettes 1.6 Továbbra is fenntartjuk a vizsgarendszerünket a nyolc évfolyamos gimnázium 6., 7., 8., 9. osztályaiban, a négy évfolyamos gimnázium 10. C az öt évfolyamos gimnázium 11. E és a 9. Ny osztályban, ahol szülőknek biztosítjuk a részvételi lehetőséget. Az írásbeli vizsgák időpontja: május 23. A szóbeli vizsgák időpontja: 6.A május B május A május B május A május B május A május B május C június E június Ny Június 2. Igazgatóság, osztályfőnökök, szaktanárok A vizsga szóbeli tételeit a munkaközösségek készítik el. A tételek leadásának határideje az igazgatóságnak február 3. felelősök: szaktanárok, mk. vezetők A tételek kiosztását az igazgatóság végzi. Határidő: február Tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök, és sportkörök

6 6 Az iskolai oktatómunkához kapcsolódva a nevelőtestület tagjai szakkörök és tehetséggondozó foglalkozások keretében segítik diákjainkat a különböző intézményi, regionális, országos szintű versenyekre, nyelvvizsgákra és a továbbtanulásra való felkészítésben. Magyar nyelv és irodalom szakkörök és tehetségfejlesztő foglalkozások Beszélni nehéz kör Grábics Júlia Helyesírási, nyelvhelyességi készségfejlesztés Takács Péterné Versmondó kör Kiss Eszter Speciális egyéni fejlesztés Lőrinczy Anna Történelem szakkörök és tehetségfejlesztő foglalkozások Emelt és középszintű társadalomismeret felkészítés Kovalcsik Attila Versenyfelkészítés évfolyam Lőrinczy Anna OKTV-felkészítés Pappné Rozgonyi Gabriella Matematika szakkörök és tehetségfejlesztő foglalkozások Matematika 5. évf. Matematika 6. évf. Matematika 7. évf. Krupits Mária Matematika 8. évf. Jancsó Judit Bodó Genovéva Dömötörné Horváth Erzsébet Nagy Mária Fizika szakkörök és tehetségfejlesztő foglalkozások Fizika 7-8. évfolyam Fizika 10. évf. Jancsó Judit Takács Éva Informatika szakkörök és tehetségfejlesztő foglakozások Logo 5-8. évf. Dömötörné Horváth Erzsébet Kezdő programozás évf. Dömötörné Horváth Erzsébet OKTV-felkészítés évf. Ritzinger Lajos Versenyfelkészítés 6-8. évf. Miklósyné Nagy Marietta Alkalmazói foglalkozás 9. E, 9. Ny.o Gémesi Tamás Német nyelvi szakkörök és tehetségfejlesztő foglalkozások Tehetségfejlesztés 5-7. évf. Varga Eszter Emelt szintű érettségi felkészítés Károlyi Ilona Közép szintű érettségi felkészítés Bácskai Tamásné Versenyfelkészítés 10. évf. Czap Éva Felzárkóztatás 9. Ny Czap Éva Tehetséggondozó szakkör 9. A o. Nagy Martina Speciális fejlesztés 11 évf. Markó Katalin Speciális egyéni fejlesztés Károlyi Ilona Francia nyelv OKTV-felkészítés Mayerné Lantos Rita Angol nyelv

7 7 Középszintű érettségi felkészítés Középszintű érettségi felkészítés C Emelt szintű érettségi felkészítés Versenyfelkészítés 7-8. évf. Dénes Éva Tancsicsné Horváth Julianna Micheller Barbara Lőrincz Andrea Horváth Hajnal Sportfoglalkozások A Köznevelési törvény előírása alapján 5. és 9. évfolyamon órarendbe téve bevezetjük a mindennapi testnevelés órát. Az egészséges életmód fejlesztése, a tanulók mozgásigényének kielégítése érdekében a tömegsport és a DSK keretein belül sportköröket szervezünk. A pedagógiai programban elfogadott mindennapos testedzés biztosítására a következőket tervezzük: Kosárlabda 5-8. évfolyam Röplabda 5-6. és 8. évfolyam Labdarúgás 5-8. évf. Aerobic Házi versenyek szervezése Aikido Albert Tóth Zita Csendes Katalin Ritzinger lajos Motzer Melinda Csendes Katalin Holbok Ferenc A diáksportkör keretén belül működnek: Kosárlabda lány évf. Röplabda lány évf. Albert Tóth Zita Csendes Katalin Januárban Ausztriában és Szlovákiában a Tátrában sí tábort szervezünk a szülők segítségével, a költségeket a családok viselik. A nyári szünetben megszervezzük a kisgimnazisták táboroztatását szülői támogatással, illetve vándortáborokat, vízi táborokat, tematikus táborokat tervezünk szintén szülői támogatással, illetve igyekszünk pályázati támogatásokat szerezni. Tanulószoba Németh Tibor igazgató Ritzinger Lajos szaktanár, osztályfőnökök, A tanulók számára továbbra is biztosítjuk a tanulószobai foglalkozásokat délutánonként. Kezdete: szeptember 2. Tanulószobás tanárok: Angyalné Kiss Nóra Polczerné Ujlaki Csilla Szücsné Móczár Zsuzsanna Pintér Ildikó kollégiumvezető, Szűrné Pápay Ágnes igh.

8 8 2. A TANÉV FŐBB SZERVEZÉSI FELADATAI 2.1 A tanév rendjéhez kapcsolódó iskolai rendezvények Tanévnyitó ünnepély szeptember 1. Igazgatóság Tanévzáró ünnepély június 17. Igazgatóság 2.2 A nemzeti ünnepeket, emléknapok Ezeket továbbra is a hagyományoknak, a kialakult gyakorlatnak megfelelő magas színvonalon tartjuk külső helyszínen, az iskola udvarán, az épületben vagy az iskolarádión keresztül Október 6. Október 23. Január 22. Február 25. Március 15. Április 16. Június 4. az aradi vértanúk emléknapja Takács Péterné az 1956-os forradalom Grábics Júlia a magyar kultúra napja Micheller Barbara kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja Nyőgér Andrásné az 1848-s forradalom és szabadságharc emléknapja Szívósné V. Zsuzsa a holocaust áldozatainak emléknapja Lőrinczy Anna a nemzeti összetartozás emléknapja Kiss Eszter 2.3. A pedagógia programhoz kapcsolódó rendezvényeink Osztálykirándulások Történelmi, kulturális értékeink, társadalmi és természeti környezetünk megismerésére, az osztályközösség erősítése céljából egy napot igénybe vevő osztálykirándulásokat szervezünk a végzős évfolyamok számára szeptember 25-én, a többi évfolyamon május 6-8 között, szülői támogatásból. Az osztályfőnökök a diákokkal együtt kirándulási tervet készítenek szeptember 14-ig, illetve április 15-ig. Határidő: szeptember április 14. Szűrné Pápay Ágnes, osztályfőnökök Iskolai hangverseny

9 9 Ebben a tanévben is megszervezzük tanulóinknak az ifjúsági hangversenyeke a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában. A hangversenyek időpontja és műsor: október 4 december 13. február 21. április 11. Szűrné Pápay Ágnes ig. h. Kanczlerné Rátz Ágota Szakmai hetek A szakmai munkaközösségek az adott tantárgyak megszerettetése, népszerűsítése érdekében szakmai napokat, illetve heteket rendeznek, melyeknek legfőbb célja a tantárgy-jelleg csökkentése, illetve a legújabb vagy legérdekesebb tudományos eredmények, felfedezések bemutatása. Az angol nyelvi hét november Program - vetélkedő előre kiadott könnyített olvasmány alapján - könyvbemutató és vásár - plakátkészítő verseny - prózamondó verseny/színjátszás - daltanulás - filmvetítés feladatokkal - civilizációs vetélkedő/prezentációk készítése Anyanyelvi hét február Program Házi versenyek döntője Kazinczy-verseny, Édes anyanyelvünk szóbeli Műveltségi, retorika, nyelvi vetélkedő, Előadóest, 100 éve született Weöres Sándor irodalmi műsor Díjkiosztó gálaműsor munkaközösség tagjai, mk.-vez. Német nyelvi hét február Program próbavizsgák vetélkedők francia napok Történelmi hét március Program

10 10 iskolatörténeti és -ismereti vetélkedő az 5-6. évfolyamosoknak könyvtártörténeti vetélkedő a 7-8. évfolyamnak Napjaink 3. világa - előadás történelmi kirándulás Svejk világa Csehország kultúrtörténeti jellemzői Biológia-földrajz hét Program március Dr Halbritter András előadása Látogatás a hüllőkiállításra Horváth Orsolya általános orvos (volt Kazinczys diák)transzplantáció témájú kutatási eredményeinek bemutatása a biológia fakultációsai számára Dr. Parcsami András A kutyatartás című előadása 5-8. évfolyam számára vagy Dr. Horváth Zoltán: Nőgyógyász előadása az 5-8. évfolyam diákjainak Kirándulás a Bakonyba tanulóval vonattal, a évfolyam diákjainak Kiállítások, tárlók Ebben az évben is külön figyelmet fordítunk arra, hogy gimnáziumunk alapvető értékközvetítő célját tárgyi környezetünk is tükrözze. A szakmai közösségek tudományáguk jeles művelőiről, híres személyiségeiről, eseményeiről, nemzeti ünnepeinkről, megemlékezéseinkből tárlót rendeznek be. A munkaközösségek a szakmai hetekhez kapcsolódóan rendezik be a tárlókat, valamint folyamatosan megismertetjük diákjainkkal a versenyző tanulók eredményeit, kitesszük okleveleiket, serlegeiket. Az iskolai klubban időszakos kiállításokat szervezünk a tanév folyamán. Határidő: folyamatos Felelősök: munkaközösségek, Szűrné Pápay Ágnes Nagy Günther Martina 2.4. A Pedagógiai programhoz kapcsolódó további rendezvények Gólyabál a 9. évfolyamos tanulóknak szeptember 27. diákönkormányzat Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igh., diákmozgalmas segítő tanár Poócza József igh. Mikulás-bál a 7-8. évfolyamosoknak és Cinke-avató az 5. osztályosoknak december 6. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igh., diákmozgalmas segítő tanár Poócza József igh. Karácsonyi ünnepély december 20. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igh.

11 11 Kanczlerné Rátz Ágota igazgatóság Kisgimnazisták farsangja 5-8. évfolyamosoknak január Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igh., diákmozgalmas segítő tanár Poócza József igh. Szalagavató a évfolyamos tanulóknak február 21. igazgatóság Ballagás április 30. igazgatóság 3. Kapcsolattartás a szülőkkel 3.1. Oktató-nevelő munkánk alapja a szülői házzal kialakított jó viszony, feladatunk, hogy a szülőket nevelőtársnak nyerjük meg. Ennek érdekében szülői értekezletet és fogadóórákat tartunk. A nyitottság és együttműködés fontos számunkra, hívjuk és várjuk a szülői segítséget. A tanévben két szülői értekezletet tartunk: szeptember január 30. Négy fogadóórát tartunk: október december március május Az idei tanévben a Taninform adminisztrációs rendszer segítségével használjuk az internetes napló programot, ahol a szülők figyelemmel kísérhetik gyermekeik tanulmányi előmenetelét, folyamatos kapcsolatot tarthatnak az iskola tanáraival. Időpont: szeptembertől folyamatosan osztályfőnökök,szaktanárok, igazgatóság iskolatitkár 3.3. A tanárok minden héten egy alkalommal délelőtti időpontban is a szülők rendelkezésére állnak beosztás szerint. Szűrné Pápay Ágnes igazgatóhelyettes Az igazgató, az osztályfőnökök, illetve a szülői munkaközösség indokolt esetben rendkívüli szülői értekezletet kérhet A Szülői Munkaközösség ez évi megbeszélését szeptember 20-án tartja. Németh Tibor igazgató

12 12 SZM-tagok 3.5. Tájékoztatók a szülők részére az érettségiről és a felsőoktatásba jelentkezésről: 12.A, B november C, 13.E november évfolyam november A nyolc évfolyamos gimnázium 5. osztályaiban megrendezzük a szülők számára a nyílt napot, az érdeklődő 4. osztályosok szüleinek igény szerint bemutatóórát tartunk. Nyílt nap időpontja: március 28. Bemutató órák: folyamatos Szűrné Pápay Ágnes igh. Szaktanárok 3.7. Ebben a tanévben is megtartjuk a Nyitott kapuk napjai tájékoztató sorozatát. Határidő: november Németh Tibor igazgató, Söptei Veronika pályaválasztási felelős 3.8. Az iskolaszék saját munkaterve szerint a tanév során folyamatosan működik. Határidő: folyamatos Czakó Ernő, az iskolaszék elnöke Az ülések időpontja program szerint Biztosítjuk a Közalkalmazotti Tanács, valamint a Pedagógusok Szakszervezete működési feltételeit programjuk szerint. A törvényi kötelezettségnek eleget téve megalakítjuk az intézményi tanácsot is. Határidő: folyamatos igazgató, KT-elnök, PSZ-titkár 4. Versenyeink Tanulóink számos megyei, regionális, országos versenyen vesznek részt. A sikeres szereplés, illetve a legalkalmasabb versenyzők kiválasztása érdekében házi versenyeket szervezünk, illetve a megyei, regionális és országos versenyek intézményi fordulóit tartjuk meg Országos versenyek OKTV versenyek jelentkezési határideje: munkaközösségenként szeptember 11. Verseny megnevezése Első forduló Második forduló Döntő

13 Pályázatos versenyek: Földrajz november 5. január 9. április 16. Magyar nyelv november 13. január 22. április 3. Mozgóképkultúra és médiaismeret január 6. március 3. március 19. Művészettörténet október 14. február 12. április 23. Rajz és vizuális kultúra január 9. február 21. március 21. Történelem november 4. január 7. április 15. Nem pályázatos versenyek: Angol nyelv I. kategória november 12. február 5. március 25. Angol nyelv II. kategória november 12. február 5. március 26. Biológia I. kategória november 21. február 17. április 12. Biológia II. kategória november 21. február 17. április 12. Fizika I. kategória november 14. február 13. április 5. Fizika II. kategória november 14. február 13. április 5. Francia nyelv I. kategória november 19. február 7. április 7 Francia nyelv II. Kategória november 19. február 7. április 7. Informatika I. kategória november 20. február 8. március 22 Informatika II. Kategória november 7. január 11. március 1 Kémia I. kategória november 18. február 10. március 29. Kémia II. Kategória november 18. február 10. március 29. Latin nyelv november 6. február 6. március 20. Magyar irodalom november 11. február 11. április 1. Matematika I. kategória november 28. január 29. március 24. Matematika II. kategória november 28. január 29. március 24. Matematika III. Kategória november 28. március 6 Német nyelv I. kategória november 25. február 3. március 27. Német nyelv II. kategória november 25. február 4. március Egyéb versenyek: OÁTV versenyek Hermann Ottó biológiaverseny Kisfaludy Napok versenyei Lóczy L. földrajzverseny Kaán Károly verseny Kitaibel biológiaverseny Nemes Tihamér informatikaverseny Logo-verseny Kozma L. informatikaverseny Mikola Sándor fizikaverseny Öveges József fizikaverseny Hevesy György kémiaverseny Irinyi János középiskolai kémiaverseny Balassi német verseny Varga Tamás matematikaverseny

14 14 Marót Rezső matematikaverseny Gyárvárosi matematikaverseny Zrínyi Ilona matematikaverseny Gordiusz matematikaverseny Kenguru matematikaverseny Levelezős versenyek (Titok, Abacus, stb.) Bolyai csapatverseny Kortárs irodalmi vetélkedő Kortárs versmondó verseny Móra novellaelemző verseny Városi Disputa Nap Szövegértési verseny József Attila szavalóverseny Savaria történelemverseny 4.3. Az iskola által szervezett versenyek Iskolánk 49. alkalommal rendezi meg a Kárpát-medencei magyar diákok részére a Szép Magyar Beszédért versenyt, névadónk tiszteletére és magyarságunk elmélyítésére. Időpontja: április igazgatóság, az iskola közössége Az idén 12. alkalommal bonyolítjuk le az Öveges József országos fizikaverseny döntőjét a határon túli és magyarországi fiatalok számára, tanúságot téve a természettudományok oktatásának fontossága mellett. Időpontja: május igazgatóság, fizika munkaközösség, az iskola közössége Iskolánk legendás nagy tanáregyénisége, Z. Szabó László tiszteletére 2001 óta hirdet versmondó versenyt Győr-Moson-Sopron megye és a Csallóköz évfolyamos középiskolás diákjai számára. Az idei verseny Házi versenyeink Időpontja: november 22. igazgatóság, magyar munkaközösség Magyar nyelv és irodalom Időpont Felelős Mesemondó verseny 5-6. o. Október 17. Nyőgér Andrásné Helyesírási verseny 5-6. o. Simonyi időpontja Lőrinczy Anna 7-8. o. Simonyi időpontja Polczerné U. Csilla

15 o. November 7. Takács Péterné Vers- és prózamondó verseny 5 6. o. November 21. Gecsei Kolos 7 8. o. November 7. Kiss Eszter o. November 21. Szívósné V. Zsuzsa Kazinczy-verseny szabadon választott szöveg 5-6. o. November 14. Grábics Júlia 7-8. o. November 14. Takács Péterné o. November 28. Grábics Júlia Édes anyanyelvünk o. December 12. Micheller Barbara írásbeli Kazinczy-verseny kötelező szöveg 5-6. o. December 12. Grábics Júlia 7-8. o. December 12. Takács Péterné Költészet napi szavalóverseny Április 10. Kiss Eszter Sportversenyek A testnevelési munkaközösség és a diákönkormányzat házi labdarúgó-bajnokságot szervez a évfolyamos fiúknak Kazinczy-Kupa néven. A mérkőzések ősszel és tavasszal a sorsolás szerint folyik. Határidő: ősz-tavasz diákönkormányzat Csendes Katalin munkaközösség-vezető Házi bajnokságot szervezünk a 8. B vezetésével az 5-8. évfolyamnak. A mérkőzések a sorsolás szerint folynak. Időpont: ősz-tavasz Ritzinger Lajos

16 16 Egyéb versenyek Az esztétikus, harmonikus, otthonos iskolai környezet kialakításának elősegítésére a diákönkormányzattal együtt ebben az évben is meghirdetjük a teremdíszítési versenyt a saját tanteremmel rendelkező osztályoknak. Határidő: dec. 14-től márc. 14. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igh., diákmozgalmat segítő tanár, diákönkormányzat 5. Cserekapcsolatok Tanulóink idegen nyelvi ismereteinek elmélyítésére az idegen nyelvi környezetben folyó nyelvgyakorlás, más kultúrák és szokások megismerésének érdekében támogatjuk eddigi cserekapcsolatainkat külföldi testvériskoláinkkal. Hazaszeretetünk elmélyítése érdekében tovább folytatjuk a somorjai Madách Imre Magyar Tannyelvű Gimnáziummal nagy múltra visszatekintő kapcsolatunkat. Közös testületi értekezletet tartunk az éves programok szervezési feladatainak megbeszélése céljából. Időpont: 2012.szeptember 14. Németh Tibor Közös tantestületi kirándulást szervezünk. Időpont: 2013.november 8. Németh Tibor Két sportnapot szervezünk: őszi Somorján: október 24. tavaszi Győrben: április 24. Németh Tibor Közös színházlátogatásokat szervezünk: Időpont: folyamatos Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna A két iskola diákjai részt vesznek a Géniusz programban: Időpont: folyamatos Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Közös sítúrát szervezünk haladóknak Ausztriában, kezdőknek Szlovákiában. Időpont: január, február Ritzinger Lajos, Németh Tibor Iskolánk által szervezett vízi túrán a somorjai tanulók, tanárok is részt vesznek. Időpont: július Ritzinger Lajos

17 17 Iskolánk által szervezett, nyári anyanyelvi táborban testvériskolánk tanulói és tanárai is részt vesznek. Időpont: 2014.augusztus Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna 6. Beiskolázás Az idei tanév beiskolázási rendjét az 47/2013 sz. EMMI rendelet szabályozza, ennek alapján alakítottuk ki mind a négy-öt évfolyamos, mind a nyolc évfolyamos gimnazisták beiskolázási ütemtervét október 31-ig felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozzuk az emelt szintű tanterv szerinti képzés sajátosságait, megnevezéseit, kódjait, a felvételi vizsgára történő jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is megrendezzük a Nyitott Kapuk napját, mely lehetőséget ad az érdeklődő szülőknek és tanulóknak, hogy megismerkedhessenek az iskola pedagógiai programjával, képzési sajátosságaival. Nyitott Kapuk Napja a négy- öt évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulóknak Időpont: november 6-7. Nyitott Kapuk Napja a nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulóknak Időpont: november november 25. Jelentkezési határidő az írásbeli felvételi vizsgára: december 10. A gimnáziumba a jelentkezési határidő: február 14. Írásbeli felvételi minden iskolatípusba jelentkezőnek: január Pótfelvételi: január Értesítés az írásbeli eredményéről: február 6. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása: március 12. A gimnáziumba jelentkezők felvételi rangsorának elküldési határideje a Felvételi Központhoz: április 8. A felvételi központ visszaküldi a felvételi rangsort az iskolába: A gimnáziumba jelentkező tanulók értesítése a felvételi eredményről: április 18-ig április 25-ig Beiratkozás a nyolc évfolyamos gimnáziumba: június 25. Beiratkozás a négy-öt évfolyamos gimnáziumba: június 26.

18 18 7. Az igazgatóság ellenőrzési terve Az iskola zavartalan működtetése érdekében az igazgatóság hetente (hétfő 8-10-ig) értekezletet tart az aktuális szervezési, nevelési-oktatási feladatok koordinálása érdekében továbbra is ellenőrizzük - a munkafegyelem alakulását: az órák kezdését, befejezését, a folyosó- és udvarfelügyeletet, - a teremrend betartását, a teremcserék bejelentését, a helyettesítések elvégzését, - fokozottan ellenőrizzük a tanári adminisztrációs munkát: az elektronikus naplók kitöltését, az osztályzatok beírását, a hiányzók pontos vezetését, a mulasztások igazolását - a munkaterhelés nyilvántartását Az iskola belső ellenőrzése keretében az igazgatóság tagjai és munkaközösség-vezetők rendszeresen látogatják a tanórákat, a látogatások után megbeszélést tartanak. Előkészítik az intézményellenőrzés bevezetését, kollégákat óralátogatások keretében szakmai tanácsokkal látnak el. Határidő: folyamatos Németh Tibor ig. Poócza József igh. Szűrné Pápay Ágnes igh. 8. Tűzrendészet és balesetvédelem A tanévben is megtartjuk a tűz- és balesetvédelmi oktatást a tantestület tagjainak és a tanulóknak egyaránt. Évente kétszer balesetvédelmi bejárást tartunk, egyszer pedig tűz és bombariadót gyakoroljuk (2013. szeptember 27.) Határidő: Felelősök: folyamatos tűzvédelmi és munkavédelmi felelős, igazgatóság 8. Továbbképzési terv Az intézmény a törvényben foglaltaknak megfelelően március 15-re készíti el továbbképzési tervét. Igyekszünk az ingyenes továbbképzésekre beiskolázni kollégáinkat, vagy pályázati forrásból támogatni továbbképzésüket. Ebben a tanévben az Új Nemzedék BÁZIS-programjának keretében vesznek részt továbbképzésen: Pintér Ildikó Horváth Hajnal Kiss Eszter Lőrinczy Anna Határidő: a pályázatban foglaltak szerint Felelős. Németh Tibor

19 19 9. A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMÁNAK MUNKATERVE Kollégiumunk munkaprogramját az iskolai Pedagógiai Program és a megújított kollégiumi Pedagógiai Program, valamint a augusztus 28-i nevelőtanári értekezleten elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze. 9.1.A kollégium kihasználtsága Évek óta sok iskolánkba járó diák igényli a kollégiumi elhelyezést, a tanévet telt házzal, 93 tanulóval kezdjük. Az iskola és a kollégium jó hírnevének köszönhetően számos más középiskolába járó diák is itt szeretne élni. Az idei tanévtől több külsős 13. évfolyamos diák is kollégiumunk lakója lesz. Ez a nagy létszám és a kollégium tagságának rendkívül vegyes összetétele számos új feladatot ró ránk Személyi feltételek A nevelőtestület összetétele változott, az iskolai tanulószoba vezetésével megbízott tanárokkal együtt 15 kolléga kapcsolódik be a kollégium munkájába. Lakatos Judit a leánykollégium, Várnay György a fiúkollégium éjszakai ügyeletét látja el Tárgyi feltételek Nyáron jelentős felújításra nem került sor. Befejeződött a műanyag ablakok cseréje. Az idei tanévben is szeretnénk folytatni az elhasználódott tárgyi felszerelések cseréjét, illetve a hiányok pótlását. 9.4.Kapcsolódás az iskolai nevelőmunkával Az idei tanévben hagyományaink és eredményeink megőrzése mellett kiemelten foglalkozunk a következő feladatokkal: - Az egészséges életmódra nevelés megújítása, kapcsolódás az iskolai drogmegelőző programhoz - A tanulás tanítása - A kollégiumi közösségi élet értékeinek bemutatása - A diákok szociális értékrendjének és képességrendszerének fejlesztése 9.5. A kollégium intézményszintű feladatainak ütemezése A tanulócsoportok munkájukat az évfolyamfelelős tanárok irányításával a DT közreműködésével a es tanévre szóló munka- és ütemterv szerint végzik. A csoportok munka és ütemtervének elkészítése: Határidő: szept. 13. évfolyamfelelős nevelőtanárok DT munkaterv elkészítése: Határidő: szept DT titkár

20 A nevelőtestület összetétele, feladatai Név Szaktárgy Koll-i Koll-i megbízatás, feladat óraszám Kelemen-Kiss Eszter Magyar nyelv és irodalom 13 Kiss Gábor történelem évfolyam felelőse Szőcei Zoltán matematika, fizika, informatika évfolyam felelőse Rebákné Németh biológia, földrajz 22 Erzsébet Nyőgérné Luksa Zsuzsa magyar, történelem 3 Herczegné Nagy magyar, német, orosz évfolyam felelőse Katalin Lakatos Judit matematika, testn. éjszakai ügyelet Gémesiné Vincze Edina Német nyelv,francia nyelv 26 Szaktárgyi korrepetálás Szűcsné Móczár Zsuzsa Német nyelv 19 Motzer Melinda testnevelés évfolyam felelőse Angyalné Kiss Biológia,földrajz 14 iskolai tanulószoba felelős Eleonóra Pintér Ildikó történelem 12 Koll. vez. Polczerné Újlaki Csilla Magyar nyelv és irodalom 2 Iskolai tanulószoba felelős Miklósyné Nagy Marietta informatika Kapcsolattartás az iskolával Nevelőmunkánk hatékonyabbá tételének érdekében folyamatosan együttműködünk és kapcsolatot tartunk az iskolával, az osztályfőnöki munkaközösséggel és a kollégistákat tanító szaktanárokkal. Határidő: folyamatos csoportfelelős nevelőtanárok A nevelőtanárok is részt vesznek az iskolai nevelőtestületi értekezleteken, a félévi és tanév végi értékelő értekezleteken, valamint a szakmai munkaközösségi megbeszéléseken. A kollégiumi ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökök segítségével felméri az új és régi kollégisták családi és szociális helyzetét, követi a változásokat, segít a helyzet javításában.

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2011/ 2012. tanévre melléklete A munkaterv 1. sz. részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint 18. 9 00-12

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Munkaközösség-vezetői megbízatások: 1. Matematika-számítástechnika: Tatár Timea 2. Osztályfőnöki munkaközösség: Szénásiné

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2012/ 2013. tanévre A munkaterv 1. sz. melléklete részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Augusztus

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V Kelt: 2015. augusztus 27. SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. (56) 340-555, 522-167 (56) 342-834 OM azonosító: 035994 E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 magyar MK 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V Szolnoki Széchenyi István Gimnázium Kelt: 2016. augusztus P R O G R A M T E R V 2016-2017. TANÉV A Programterv a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 2016/2017-es tanévre szóló munkaterve készült. A tanév

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tanítási nap száma 22. Hétfő PIOK alakuló értekezlet 23. Kedd jelentkezés vizsgákra Esemény 24. Szerda

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. (péntek) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése

Részletesebben

2016/2017. tanévi ütemterv

2016/2017. tanévi ütemterv 2016/2017. tanévi ütemterv Tanítási napok száma hét 1. 2016. aug.. 22. hétfő 2. 2016. aug.. 23. kedd Tankönyvárusítás 3. 2016. aug.. 24. szerda Tankönyvárusítás 4. 2016. aug.. 25. csütörtök Alakuló értekezlet

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 augusztus 18. 8:00 Alakuló értekezlet augusztus 21-25. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 28. 9:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 01. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben