TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Motoros képességek fejlesztése és mérése I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Motoros képességek fejlesztése és mérése I."

Átírás

1 Tantárgy neve Motoros képességek fejlesztése és mérése I. TNM1001 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vajda Ildikó főiskolai docens 1. A tantárgy céljai: Ismerjék a hallgatók a motoros képességek fejlesztésének és mérésének elméleti alapjait, gyakorlati szempontjait, módszereit. Az oktatás során speciális - kognitív, affektív és motoros - műveltségtartalmak kerüljenek közvetítésre. Az új és bevált nemzetközi módszertan és gyakorlat naprakész ismerete és alkalmazása valósuljon meg. Az ismereteket tudják felhasználni a testnevelő tanári munkájuk eredményességének ellenőrzésére, a tanári munka tervezésére. Biztosítson olyan tudást, amelyet kreatívan tudnak alkalmazni pedagógiai munkájuk sikeres végzéséhez 2. Tantárgyi program: Európai Uniós elvárás tükrében a legkorszerűbb adatfeldolgozási ismereteket és módszereket közvetítése a motoros képességek fejlesztésének és mérhetőségének tárgykörében. A kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésének elmélete és módszertana az egyes korcsoportok sajátosságai, illetve a különböző korcsoportok mozgásigénye, eltérő terhelhetősége alapján. Kialakítandó kompetenciák: Legyen képes a megszerzett ismeretei alapján a testi fejlettség státuszának megállapítására, az egyén terhelhetőségi programjának elkészítésére, ezzel összefüggésben az ismeretek és készségek motorikus próbák szervezésére, lebonyolítására, értékelésére és az adatok korszerű tárolására. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 zárthelyi dolgozat sikeres megírása, a tárgykörben beadandó dolgozat elfogadása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A zárthelyi dolgozatok és a beadandó dolgozat alapján gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere 1-5-ig terjedő gyakorlati jegy. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek, (audiovizuális eszközök) TV, videofelvétel, sporteszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): ÁCS P. (2009): Sporttudományi kutatások módszertana. PTE-TTK TI, Pécs, 291. ISBN: RIGLER E. ( ): Az általános edzéselmélet és módszertan alapjai I-II-III. OH, Budapest, 89.; 83.; 179. KATICS L., LŐRINCZY D. (2004): Erőedzés. Pécsi Direkt Kft, Alexandra Kiadója, Pécs, 260. ISBN: PINTÉR J., ÁCS P. (2007): Bevezetés a sportstatisztikába. Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs, 164.

2 ÁCS P. (2009): Sporttudományi kutatások módszertana. PTE-TTK TI, Pécs, 291. ISBN: DR. HARSÁNYI L. (2002): Edzéstudomány I., II. Dialóg Campus kiadó Budapest-Pécs DUBECZ J. (2009): Általános edzéselmélet és módszertan, Rectus Kft. Budapest N. GOMBOS M.(1974): Próbák az edzettség mérésére, Testnevelési és Sporttudományos Tanács, Budapest

3 Tantárgy neve Tudományos kutatás módszerei a sporttudományban TNM1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Pásztorné dr. Batta Klára, főiskolai tanár 1. A tantárgy céljai: A hallgatók eddigi ismereteikre építve alkalmazzák a vizsgálati és kutatási módszerek főbb típusait, alkalmazhatóságuk feltételeit, a hipotézisalkotás és vizsgálat alapvető szabályait és a kutatások erkölcsi vonatkozásait a sporttudományban. Sajátítsák el a prezentáció-készítés és közzétevés nyelvi, stilisztikai elvárásait, követelményeit és formai szerkezetét. A testnevelő tanárképzés során korszerű sajátos - kognitív, affektív és motoros - műveltségtartalmak kerüljenek közvetítésre. Az új és bevált nemzetközi módszertan és gyakorlat naprakész ismerete és alkalmazása a mai modern testnevelő szakma alappillére. Ahhoz, hogy a hivatásuk során megfeleljenek a legújabb követelményeknek, a tantárgy által közvetíteni kell a legfrissebb statisztikai módszereket, és adatfeldolgozási ismereteket (SPSS statisztikai program). 2. Tantárgyi program: Hipotézisalkotás. Szakdolgozat készítés alapelvei. Prezentáció készítés szempontjai. Méréstani ismeretek. Adatfeldolgozási módszerek. SPSS statisztikai program alkalmazása. A kondicionális és koordinációs képességek, illetve az ízületi flexibilitás mérése. Kialakítandó kompetenciák: Legyen alkalmas a testnevelő tanári munka által megkövetelt korszerű kutatási módszerek munkahely adta lehetőségeinek kiaknázására. Gyakorlatorientáltan végezze az abszolút- rang- és vegyes skálán mérhető iskolai sportágak statisztikai elemzéseit. Az eredmények alapján képes legyen a megfelelő oktatási-nevelési módszerek kiválasztásával az általa oktatott tanulók életkor szerinti testi és értelmi fejlődésének megfelelő megvalósítására. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Az órák látogatása. Szakcikk a sporttudományi kutatás témakörből. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Statisztikai számítások értékelése százalékos formában. (SPSS) (60% = elégséges) 5. Az értékelés módszere Minimum 5000 karakteres egyéni dolgozat a sporttudományokhoz tartozó témakörből. (60% = elégséges) 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok SPSS statisztikai program; interaktív tábla; 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): PINTÉR J., ÁCS P. (2007): Bevezetés a sportstatisztikába. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, 164. ISBN:

4 ÁCS P. (2009): Sporttudományi kutatások módszertana. PTE-TTK TI, Pécs, 291. ISBN: ÁCS P. (2009): Sporttudományi kutatások módszertana. PTE-TTK TI, Pécs, 291. ISBN: KECSKEMÉTI L., IZSÓ L. (2005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 459. ISBN: BABBIE, E. (2008): A társadalomkutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 744. ISBN:

5 Tantárgy neve Atlétika elmélete és szakmódszertana TNM1004 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vass Miklós egyetemi tanár 1. A tantárgy céljai Az atlétikai mozgások (futások, ugrások, dobások) oktatás-módszertani szerveződésének a megismerése, gyakorlati megvalósítása, adott atlétikai mozgások, versenyszámok alaptechnikáinak oktatásán keresztül. 2. Tantárgyi program Az atlétika mozgásanyagának kreatív használata, eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása a tananyag tartalmától függően valósuljon meg. Az új és bevált nemzetközi módszertan és gyakorlat naprakész ismerete és alkalmazása. Az általános- és középiskolai tanterv atlétikai anyaga oktatási folyamatának megismerése, alkalmazása csoport előtti tanítási gyakorlatokon (síkfutó technikák, álló- és térdelőrajt, kislabda hajítás, súlylökés, távolugrás lépő technikával, váltófutás). Az oktatási folyamattal kapcsolatos tervezési, szervezési feladatok, dokumentumok (oktatási nevelési terv, tanmenet, óravázlat) megismerése, elkészítése időarányos ütemterv alapján. Szabályismeret. Kialakítandó kompetenciák Képes legyen az atlétika mozgásanyagának elsajátításából adódó nehézségeknek a tanulók által történő elfogadtatására. Kiválasztási alapelvek ismerete és alkalmazása alapján ismerje fel a sportági tehetséget, tartsa meg, illetve patronálja a szakmai fejlődését. (atlétikai szakosztály) Sportemberi magatartásával legyen népszerűsítője az egész életen át űzhető sporttevékenység - a futás, mint a természetes mozgás pozitív élettani hatásaiból megvalósítható egészséges életmódnak. 3. Évközi tanulmányi követelmények Házi dolgozat a félév elméleti anyagából. Kiválasztott atlétikai versenyszám oktatása gyakorlatban. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - házi dolgozat értékelése jeggyel 1-5-ig - kollokvium 5. Az értékelés módszere - gyakorlati beszámolás - házi dolgozatok 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek, (audiovizuális eszközök) TV, videofelvétel, sporteszközök.

6 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) KOLTAI J.,OROS F. (szerk.) (2004): Az atlétika oktatása. Plantin - Print Bt., Budapest, 326. KOLTAI J., SZÉCSÉNYI J. (szerk.) (1998): Az atlétikai versenyszámok technikája. Dobások. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, 161. KRUBER, D. (2000): Az atlétika oktatása tornateremben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 106. ISBN: MURER, K. (szerk.) (2000): 1003 atlétika játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 279. ISBN: OROS F. (szerk.) (2005): Az atlétikai versenyszámok technikája. Futások és gyaloglás. SE. Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest, 221.

7 Tantárgy neve Torna elmélete és szakmódszertana TNM1005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Pásztorné dr. Batta Klára főiskolai tanár 1. A tantárgy céljai A hallgató ismerje meg mélyrehatóbban, a sporttorna alapfogalmait, szaknyelvét, mozgásanyagát, ennek széleskörű differenciált alkalmazási lehetőségeit és korszerű oktatási módszereit. 2. Tantárgyi program Általános és középiskolai tanterv torna sportági követelményeinek elsajátítása, oktatásmódszertana és a segítségadás jelentősége. A sporttorna oktatásához szükséges specifikus kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése. Az ízületi mozgékonyság hatékony növelésének elméleti és gyakorlati ismeretei a torna mozgásanyagának tükrében (stretching). Minitramp és gumiasztal mozgásanyagának alap szintű ismerete, mint az életen át végezhető sportmozgás életmódba való beépítése és örömforrás jellegének kidomborítása. Szabályismeret. Iskolai és diákolimpiai tornaversenyek rendezése és lebonyolítása. A torna mozgásanyagának megszerettetése, a tornász tehetség ismérvei, kiválasztás alapelvei. Kialakítandó kompetenciák: Változatos és játékos oktatási módszerekkel képes legyen a torna mozgásanyagának monoton elsajátításából adódó fizikális és pszichés nehézségeknek a tanulók által történő elfogadtatására. Legyen népszerűsítője az egész életen át űzhető alapszintű torna gimnasztika, gumiasztal és minitramp mozgásanyagának pozitív élettani hatásainak. 3. Évközi tanulmányi követelmények Házi dolgozat a félév elméleti anyagából. Kiválasztott torna elem oktatása gyakorlatban. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - házi dolgozat értékelése jeggyel 1-5-ig - kollokvium 5. Az értékelés módszere - gyakorlati beszámolás - házi dolgozatok 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek, (audiovizuális eszközök) TV, videofelvétel, magnó, sporteszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) BEJEK K., HAMAR P., (2000) : Torna ABC. Okker Kiadó Zrt., Budapest, 316. ISBN HAMZA I., KARÁCSONY I., MOLNÁR F. VÍGH L., GYULAI G., (2000): Torna 1x1. Hamza István magánkiadása, Budapest, 240. ISBN:

8 HONFI L. (2004): Tornaszaknyelv. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 141. ISBN: HAEBERLING- SPŐHEL, U. (szerk.) (2003): 1008 torna játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 240. ISBN: Nemzetközi Torna Szövetség Férfi Technikai Bizottság (2009): Szabálykönyv. FIG, 131.

9 Tantárgy neve Úszás és egyéb vízi sportok elmélete és szakmódszertana TNM1006 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vajda Ildikó főiskolai docens 1. A tantárgy céljai A hallgatók szerezzenek ismereteket a már korábban tanult úszásnemek technikájáról, biomechanikájáról, élettanáról, elméletéről. Ismerjék meg az úszás szerepét a személyiségfejlesztésben, a testi-lelki egészség megőrzésében, megtartásában és az egészségtudatos magatartás kialakításában. Kapjanak széleskörű ismereteket az úszás prevenciós, rekreációs, rehabilitációs fontosságáról. Ismerjék meg az úszás sajátosságait és különbségeit más motoros cselekvésekhez képest. Tájékozódjanak a legújabb hazai és nemzetközi úszásoktatási módszerekben és alkalmazzák őket a gyakorlatban. Cél, hogy képessé váljanak megoldani az úszásoktatás mai (általános iskolai, illetve egyéb szervezeti kereteken belüli) problémáit, hogy hatékonyan tudják az úszást tanítani. Legyenek informáltak az úszásoktatásban. 2. Tantárgyi program A kurzus az alábbi kérdéseket veti fel: Melyek az úszásoktatás és a vízhez szoktatás módszertanának legújabb pedagógiai aspektusai? Milyen a mai korszerű úszásoktatási modell? Az úszás oktatása során milyen problémákkal szembesül az oktató pedagógus, hogy lehet ezeket megoldani? Melyek az úszásoktatást hatékonyan elősegítő oktatási stratégiák, módszerek, szervezési módok, oktatási eszközök? Az elsajátított mozgásanyag kreatív alkalmazása. Kialakítandó kompetenciák: Szervezőkészségével alakítsa ki az általános iskolában - és azon kívül is - az úszás és a vízben végzett mozgások pozitív mozgáskulturális és egészségügyi (testi, szellemi) hatásának életmódba való beépülését. Tevékenységével reprezentálja az egész életen át tartó sportági alapú fizikai aktivitás iránti elkötelezettséget. Iskolai és diákolimpiai úszóversenyek rendezésével és lebonyolításával vállaljon közérdekű társadalmi népszerűsítő feladatot. 3. Évközi tanulmányi követelmények - Drogok és doppingszerek fajtái, csoportosítása - Drogok és doppingszerek iskolai használatának érintett korosztályai, veszélyei - A testnevelő szerepe a drog- és doppingprevencióban, megelőzés az iskolai gyakorlatban különböző korosztályú tanulóknál 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az órákon való aktív részvétel a TVSZ-ben előírtak szerint Gyakorlati jegy: 1) Drogok és doppingszerek fajtái, csoportosítása: - zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása (4. hét) 2) Doppingszerek használatának területei, veszélyei - zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása (7.. hét)

10 3) A testnevelő szerepe a drog- és doppingprevencióban, megelőzés az iskolai gyakorlatban különböző korosztályú tanulóknál: - kiselőadás legalább elégséges szintű megtartása (10. hét) 5. Az értékelés módszere A gyakorlati érdemjegyet a három évközi feladat átlaga alkotja 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) TÓTH Á. (2008): Az úszás tankönyve. SE Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest, 541. ISBN: TÓTH Á. (2002): Úszásoktatás. SE Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest, 184. ISBN: KIRICSI J. (2002): Úszásoktatás kisiskolások számára. SE Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest, 116. ISBN: GRIEHRL, J., HAHN, M. (2005): Úszás. Cser Kiadó, Budapest, 128. ISBN: KISS M., (2005): A versenyúszás alapjainak oktatása. Jedlik Oktatási Stúdió, Budapest, 272. ISBN:

11 Tantárgy neve Sportjátékok elmélete és módszertana I. (Kosárlabda) TNM1007 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vass Miklós egyetemi tanár 1. A tantárgy céljai Megismertetni a hallgatókkal a sportág korszerű elméletét, a játék során felhasználható testnevelési játékok szerepét és az oktatás alapvető szakmódszertani alapelveit, eljárásait. Speciálisan felkészíteni a hallgatókat a sportág eredményes oktatására az iskolai és az egyesületi keretek között. 2. Tantárgyi program A kosárlabdázás oktatását előkészítő testnevelési játékok szerepének kreatív alkalmazása. A tárgy oktatásának kapcsolata más sportjátékok oktatásával. A játék alapelemeinek oktatásmódszertana, valamint az előkészítő és rávezető gyakorlatok transzferáló hatása az oktatás folyamatában. Támadási és védekezési feladatok, és azok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. A különböző védekezési rendszerek megismertetése. A streetball (utcai kosárlabda) alapismeretei és szabályai. Az életen át tartó kosárlabdázás előnyei, élettani hatásának bemutatása. Szabály-, játékvezetői-, illetve versenybírói ismeretek és gyakorlottság. Kialakítandó kompetenciák: Legyen tisztában a kosárlabda iskolai oktatási-nevelési folyamatával, illetve a kialakult tervezési, szervezési képességével hajtsa végre a sportág megszerettetését. A csapatjáték közösségi tevékenysége során felmerülő kreatív feladatmegoldásokkal biztosítson örömélményt. Tudjon iskolai és diákolimpiai versenyt szervezni, lebonyolítani. Kiválasztási alapelvek ismeretével, és a tehetségek felismerésével segítse a sportág utánpótlását. 3. Évközi tanulmányi követelmények Házi dolgozatok beadása sportmozgások technikájának és taktikájának oktatásából. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Félévközi jegy: házi dolgozatok értékelése, csoport előtti tanítások. 5. Az értékelés módszere Gyakorlati tanítási bemutatás 1-5-ig értékelve. Házi dolgozatok 1-5-ig értékelve. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Kosárlabdaterem, hallgatónként 1 db kosárlabda, jelzőmezek támadó- és védőcsapatnak, oktatástechnikai eszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) RÁNKY M.(1999): Játék a kosárlabda - a kosárlabda játék. Pauz - Westermann Könyvkiadó KFT, Celldömölk, 767. ISBN:

12 PETER, V.:(szerk.) (2001): 1006 játék és gyakorlatforma a kosárlabdában. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 317. ISBN: BÁCSALMÁSI G.-BÁCSALMÁSI L.(2005): Tanulj meg kosárlabdát tanítani. I. kötet. Budapest, 208. ISBN: PÁDER J. (1986): Kosárlabdázás. Sport Kiadó, Budapest, 506. ISBN: Nemzetközi kosárlabda játékszabályok és hivatalos szabálymagyarázatok MKOSZ, Budapest, 178. ISBN

13 Tantárgy neve Sportjátékok elmélete és módszertana II. (Labdarúgás) TNM1008 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vass Miklós egyetemi tanár 1. A tantárgy céljai Megismertetni a hallgatókkal a sportág korszerű elméletét, a játék során felhasználható testnevelési játékok szerepét és az oktatás alapvető szakmódszertani alapelveit, eljárásait. Speciálisan felkészíteni a hallgatókat a sportág eredményes oktatására az iskolai és az egyesületi keretek között. 2. Tantárgyi program A labdarúgás oktatását előkészítő testnevelési játékok szerepének bemutatása. A tárgy oktatásának kapcsolata más sportjátékok tanításával. A játék alapelemeinek oktatásmódszertana, valamint az előkészítő és rávezető gyakorlatok jelentősége az oktatás folyamatában. Támadási és védekezési feladatok, és azok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. Iskolai bajnokság megszervezése, a labdarúgás megszerettetése. Szabályismeret, játékvezetői, illetve versenybírói ismeretek és gyakorlottság. Kialakítandó kompetenciák: Legyen tisztában a labdarúgás iskolai oktatási-nevelési folyamatával, illetve a kialakult tervezési, szervezési képességével hajtsa végre a sportág megszerettetését. A csapatjáték közösségi tevékenysége során felmerülő kreatív feladatmegoldásokkal biztosítson örömélményt. Tudjon iskolai és diákolimpiai versenyt szervezni, lebonyolítani. Kiválasztási alapelvek ismeretével, és a tehetségek felismerésével segítse a sportág utánpótlását. 3. Évközi tanulmányi követelmények Az óra bemelegítő és fő részéhez kapcsolódó sportágspecifikus gyakorlatok tervezése, vezetése. Utánpótláskorú csapatok edzésének látogatása (4 alkalom) 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Félévközi jegy: csapatrész taktikai feladatok megoldásának gyakorlati bemutatása - diákolimpiai versenyrendszer bemutatása - edzésnapló kollokvium: A sportág életkori sajátosságokat figyelembe vevő elsajátíttatásának folyamata 5. Az értékelés módszere 1-5 fokozatú érdemjegy 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Sportági technikai-taktikai megoldásokat bemutató felvételek elemzése 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) BRUGGMANN, B. (szerk.) (2003): 1020 gyermekfutball játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 304. ISBN:

14 BICSKEI B. (1997): Utánpótláskorú labdarúgók felkészítése. Aréna 2000 Sportfutár, Budapest, 330. ISBN: BOTH J. (1999). A futball egy nagy játék I-II. Both és társa Kiadó, Budapest- Herminamező, 378.; 299. ISBN: GÖTL B.(2002): Labdarúgás, lépésről lépésre. Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest, 248. ISBN: MÓNUS A.(szerk.) (2001): Új kihívások a gyermeklabdarúgásban. Fair Play Sport, Budapest, 184. A labdarúgás játékszabályai. MLSZ.

15 Tantárgy neve Sportjátékok elmélete és módszertana III. (Kézilabda) TNM1009 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Pásztorné dr. Batta Klára főiskolai tanár 1. A tantárgy céljai Megismertetni a hallgatókkal a sportág korszerű elméletét, a játék során felhasználható testnevelési játékok szerepét és az oktatás alapvető szakmódszertani alapelveit, eljárásait. Speciálisan felkészíteni őket a sportág eredményes oktatására az iskolai és az egyesületi keretek között. 2. Tantárgyi program A kézilabdázás oktatását előkészítő testnevelési játékok szerepének bemutatása, és a sportág megszerettetése ezeken keresztül. A tárgy oktatásának kapcsolata más sportjátékok oktatásával. A játék alapelemeinek oktatásmódszertana, az előkészítő és rávezető gyakorlatok kreatív beépítése az oktatásba. Támadási és védekezési feladatok, és azok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. A közeli és középtávoli zónákból történő kapuralövések elleni védekezés gyakorlati ismeretei. Strand kézilabda specialitása, és bemutatása. Tehetségek felismerése és tehetséggondozás. Szabályismeret, játékvezetői, illetve versenybírói ismeretek és gyakorlottság. Kialakítandó kompetenciák: Legyen tisztában a kézilabda iskolai oktatási-nevelési folyamatával, illetve a kialakult tervezési, szervezési képességével hajtsa végre a sportág megszerettetését. A csapatjáték közösségi tevékenysége során felmerülő kreatív feladatmegoldásokkal biztosítson örömélményt. Tudjon iskolai és diákolimpiai versenyt szervezni, lebonyolítani. Kiválasztási alapelvek ismeretével, és a tehetségek felismerésével segítse a sportág utánpótlását. 3. Évközi tanulmányi követelmények Házi dolgozatok beadása sportmozgások technikájának és taktikájának oktatásából. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Félévközi jegy: házi dolgozatok értékelése, csoport előtti tanítások. 5. Az értékelés módszere Gyakorlati tanítási bemutatás 1-5-ig értékelve. Házi dolgozatok 1-5-ig értékelve. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Kézilabdaterem, hallgatónként 1 db kézilabda, jelzőmezek támadó- és védőcsapatnak, oktatástechnikai eszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) HORVÁTH J., JUHÁSZ I., MOCSAI L., NÉMETH A. (2004): Kézilabda. Papirusz Duola Kiadó, Budapest, 173. ISBN:

16 JUHÁSZ I., KOVÁCS L., MOCSAI L. (2004): Kézilabda II. kötet. Papirusz Duola Kiadó, Budapest, 194. ISBN: SZABÓ J. (2004): Kézilabdázás. Technika. Taktika. Oktatás. JGYF Kiadó, Szeged, 266. ISBN: BAUMBERGER, J. (szerk.) (2001): 704 kézilabda játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 173. ISBN: Nemzetközi Kézilabda Szövetség (2011): Kézilabda játékszabályok

17 Tantárgy neve Sportjátékok elmélete és módszertana IV. (Röplabda) TNM1010 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Pásztorné dr. Batta Klára főiskolai tanár 1. A tantárgy céljai Megismertetni a hallgatókkal a sportág korszerű elméletét, a játék során felhasználható testnevelési játékok szerepét és az oktatás alapvető szakmódszertani alapelveit, eljárásait. Speciális felkészítés a sportág eredményes oktatására az iskolai és az egyesületi keretek között. 2. Tantárgyi program A röplabda oktatását előkészítő testnevelési játékok szerepének bemutatása és innovatív alkalmazása. A tárgy oktatásának kapcsolata más sportjátékokkal. A játék alapelemeinek oktatásmódszertana, valamint az előkészítő és rávezető gyakorlatok jelentősége. Támadási és védekezési feladatok, és azok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. Strand röplabda specialitása és bemutatása. Szabály-, játékvezetői-, illetve versenybírói ismeretek és gyakorlottság. Kialakítandó kompetenciák: Legyen tisztában a röplabda iskolai oktatási-nevelési folyamatával, illetve a kialakult tervezési, szervezési képességével hajtsa végre a sportág megszerettetését. A csapatjáték közösségi tevékenysége során felmerülő kreatív feladatmegoldásokkal biztosítson örömélményt. Tudjon iskolai és diákolimpiai versenyt szervezni, lebonyolítani. Kiválasztási alapelvek ismeretével, és a tehetségek felismerésével segítse a sportág utánpótlását. 3. Évközi tanulmányi követelmények Az óra bemelegítő és fő részéhez kapcsolódó sportágspecifikus gyakorlatok tervezése, vezetése. Utánpótláskorú csapatok edzésének látogatása (4 alkalom) 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Félévközi jegy: csapatrész taktikai feladatok megoldásának gyakorlati bemutatása - diákolimpiai versenyrendszer bemutatása - edzésnapló kollokvium: A sportág életkori sajátosságokat figyelembe vevő elsajátíttatásának folyamata 5. Az értékelés módszere 1-5 fokozatú érdemjegy 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Sportági technikai-taktikai megoldásokat bemutató felvételek elemzése

18 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) BACHMANN, E., BACHMANN M. (2001): 1005 röplabda játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 344. ISBN: GARAMVÖLGYI M. (1996): A röplabdázás technikája és taktikája. MTE, Budapest, 191. ISBN: RIGLER E., KOLTAI M. (2001): Gyakorlatgyűjtemény a röplabda iskolai oktatásához. TF, Budapest, 179. KRÖGER, Ch.- ROTH, K. (2002): Labdaiskola. Gyakorlatok, ötletek technikák. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, 206. ISBN: X. Magyar Röplabda Szövetség (2009): A röplabdázás hivatalos játékszabályai. 58.

19 Tantárgy neve Testnevelés játékok és küzdőgyakorlatok elmélete és módszertana TNM1011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pucsok József Márton főiskolai docens 1. A tantárgy céljai A hallgató legyen tisztában a játékok tartalmi és formai jegyeivel, fajtáival és a hozzá tartozó szabályok fontosságával. Ismerje a játék, nevelő erejét, amely kapcsán a korszerű oktatási-nevelési célok messzemenően megvalósíthatók. A hallgató a félév során szerezzen ismereteket a tantervben szereplő, küzdő gyakorlatok és játékok szerepéről, nevelő hatásáról. Képes legyen korosztály- függő küzdő gyakorlatok és játékok tervezésére és vezetésére. 2. Tantárgyi program Testnevelési játékok és küzdő gyakorlatok célja, feladata a NAT-ban. Testnevelési játékok és küzdőgyakorlatok kapcsolata, oktatási-nevelési sajátosságai. Testnevelési játékok és küzdő gyakorlatok tervezése és vezetése. Önvédelmi feladatok a tantervben. Kialakítandó kompetenciák: A képzés során kialakított sportági tehetség felismerési képesség és a tehetséggondozás kialakítása (mentorálás). A kapcsolódó ismeretek segítségével hívja fel a figyelmet a testnevelési játékokban és a küzdő sportágakban rejlő személyiségfejlesztő hatásokra. Iskolai és iskolán kívüli sportversenyek, kreatív feladatokra épülő játékos sportvetélkedők szervezésével, lebonyolításával vállaljon aktív közéleti szerepet. 3. Évközi tanulmányi követelmények - Küzdőfeladatok és testnevelési játékok az iskolában: húzások, tolások, küzdő jellegű fogójátékok és más küzdő jellegű játékok személyiségfejlesztő hatása, oktatásának pszihomotorikus feltételei, különböző korú tanulóknál - Küzdőfeladatok és testnevelési játékok az iskolában: húzások, tolások, küzdő jellegű fogójátékok és más küzdő jellegű játékok oktatásának módszertani kérdései, szerepük a tanítási órán - A tehetség fogalma, a tehetséges tanulók kiválasztásának lehetőségei a küzdőfeladatok és testnevelési játékok eszközével 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) - Az órákon való aktív részvétel A TVSZ-ben előírtak szerint. Gyakorlati jegy: 1) Küzdőfeladatok és testnevelési játékok oktatásának személyiségfejlesztő hatása, oktatásának pszihomotorikus feltételei, különböző korú tanulóknál - Kétoldalas esszédolgozat legalább elégséges szintű elkészítése (8. hét) 2) Küzdőfeladatok és testnevelési játékok oktatásának módszertani kérdései, szerepük a tanítási órán: - Órarész tervezése, óravázlat legalább elégséges szintű elkészítése írásban különböző korosztályú tanulók esetén (utolsó előtti tanítási hét)

20 3) Küzdőfeladatok és testnevelési játékok oktatásának módszertani kérdései, szerepük a tanítási órán: - Tanítási gyakorlat: Órarész legalább elégséges szintű megtartása, levezetése különböző korosztályú tanulók esetén (utolsó előtti tanítási hét) 5. Az értékelés módszere A gyakorlati érdemjegyet, a három évközi feladat átlaga alkotja 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok - Tanórai előadások, gyakorlati anyag 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) NAGYKÁLDI CS. (2002): Küzdősportok elmélete. Computer Arts, Budapest, 148. ISBN: FODOR, at. al. (2009): A küzdősportok alapjai. SE Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest, 78. FEKETÉNÉ G. A. (2007): Testnevelési játékok gyűjteménye. Ovimező Alapítvány, Mezőkovácsháza, 44. BARNA T. (2006): Játék a birkózás. SE Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest Pécs, 211. ISBN: NAGY E. (2000): Küzdősportok az iskolai testnevelésben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 186. MORVAY-SEY K., RÉÁGI E. (2010): A küzdősportok és az önvédelem iskolai oktatásáról. Egy pécsi vizsgálat eredményei. In: Új Pedagógiai Szemle: ISSN:

21 Tantárgy neve Prevenció és gyógytestnevelés az iskolában TNM1012 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vajda Ildikó főiskolai docens 1. A tantárgy céljai A hallgató a tantárgy teljesítése után képes lesz olyan prevenciós feladatok és játékok összeállítására, melyek segítségével megteremthető az egészséges életmód alapja. Tudja felismerni a kezdődő és már kialakult mozgásszervi elváltozásokat. Alternatívákat tudjon javasolni a problémák kezelésére, illetve megoldására. Ismerje az együttműködés lehetőségeit a szakorvosokkal, gyógytestnevelőkkel, szülőkkel. 2. Tantárgyi program A prevenció fogalmának tágabb és szűkebb értelemben vett értelmezése. Mozgásszervi elváltozások prevenciójának longitudinális programja Magyarországon (Gerincgyógyászati Társaság programja). Gyógytestnevelés helye, szerepe az iskolában. Mozgásszervi elváltozások fajtái és fokozatai. Ellenjavallt gyakorlatformák ismerete. Belgyógyászati kategóriák, különös tekintettel a népbetegségnek tekinthető obesitasra és asztma bronchialéra. Terhelés a gyógytestnevelésben. A relaxáció alkalmazásának jelentősége. A sajátos fejlesztést igénylő (fogyatékkal, krónikus betegségekkel élő, testi fejlődésükben lemaradó, elhízott) tanulók, hallgatók és felnőttek pszichoszomatikus fejlesztésének speciális ismeretei, a prevenció kérdései. Kialakítandó kompetenciák: Tudja végrehajtani az egészségi állapotukban eltérő minőségű diákok sport iránti igényének és szeretetének kialakítását. Foglalkozásaival nyújtson sikerélményt, biztosítson örömforrást a gyengébb testi adottságú diákok számára a képességeiknek megfelelő sporttevékenységben. Ismerje és alkalmazza az új európai irányelveknek a testi fejlettség státuszának megállapítására, és az egyéni fejlettség adekvát programjának elkészítésére vonatkozó útmutatásait. 3. Évközi tanulmányi követelmények Előadások rendszeres látogatása. Eseti irodalmi forráskutatás. A hallgatók alapvető ismereteket kell, hogy szerezzenek a tartó és mozgató rendszer zavarairól, betegségeiről, ill. gyógytestnevelési anyagából. Ismerjék meg alapszinten a belgyógyászati betegségek gyógytestnevelését. A megadott, ill. ajánlott témákból önálló feldolgozással készítsenek két házi dolgozatot, így elméleti és gyakorlati ismereteikről adjanak számot. Legalább elégséges értékű írásbeli ellenőrző dolgozattal bizonyítsák felkészültségüket. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Vizsgajegy 5. Az értékelés módszere Kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Anatómia I. Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X Síkok, irányok, tengelyek. Csonttan I. Általános csonttan. Részletes csonttan: A koponya

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 TANTÁRGYLEÍRÁS Funkcionális anatómia és terhelésélettan FT1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás. Szakterületi/szakspecifikus példák. Ismeri és az óratervezésben és

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás. Szakterületi/szakspecifikus példák. Ismeri és az óratervezésben és 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "A testnevelő tanár ismeri a testnevelés és sport műveltségterület ismeretelméleti alapjait, sajátosságait

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "A testnevelő tanár ismeri a testnevelés és sport műveltségterület ismeretelméleti alapjait, sajátosságait

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Testnevelés és sport helyi tanterve 2015. 1 7-12.évfolyam A testnevelés és sport műveltségtartalma ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) BSc Testnevelő-edző szak záróvizsga tételsor

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) BSc Testnevelő-edző szak záróvizsga tételsor Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) BSc Testnevelő-edző szak záróvizsga tételsor Tételsor: 1. A sport és az olimpiai eszme története, jelentősége a testkultúrában 2. A testkultúra

Részletesebben

Pedagógiai program 2014 1

Pedagógiai program 2014 1 Pedagógiai program 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 18 3. Az

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola OM azonosító: 037722 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Helyi Tanterv 2. TANÍTÁSI-TANULÁSI TERV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM OLDAL 2. Tanítási-tanulási terv 3 2.1. A helyi tanterv elkészítésének

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Jóváhagyta: Deákné Domonkos Julianna igazgató Békés, 2014. 1 CÍMJEGYZÉK Bevezető 1. Az iskola adatai 2. Iskolánk jövőképe

Részletesebben

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Innen csak indulni lehet, S aki indul, visszajöhet. Tisztesség dolgában mindig Tanulhat itt, el a sírig.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Érdi Batthyány Testnevelés 1.-4 Sportiskolai Általános Iskola 1 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 2030 Érd, Fácán köz 1. Módosítva: 2014..

Érdi Batthyány Testnevelés 1.-4 Sportiskolai Általános Iskola 1 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 2030 Érd, Fácán köz 1. Módosítva: 2014.. Sportiskolai Általános Iskola 1 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 1.-4. ÉVFOLYAM KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Tinka Lajos A Batthyány Általános

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Pedagógiai program. Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2.

Pedagógiai program. Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. 2013 Pedagógiai program Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. 1 Tartalom Bevezetés... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Pedagógiai program Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola

Pedagógiai program Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 6 Az iskola funkciója 6 Iskolánk

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

TK2905 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA. Vizsgajelentkezési előfeltétel. Heti óraszám: Féléves óraszám: Értékelés módja: Kredit: Ajánlott félév: Óra típusa:

TK2905 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA. Vizsgajelentkezési előfeltétel. Heti óraszám: Féléves óraszám: Értékelés módja: Kredit: Ajánlott félév: Óra típusa: TK905 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Tantárgy felelőse Tárgyfelvételi előfeltétel - Vizsgajelentkezési előfeltétel 1 előadás vizsga A pszichológia oktatása segítse elő a pedagógiai tevékenységhez szükséges

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben