TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Motoros képességek fejlesztése és mérése I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Motoros képességek fejlesztése és mérése I."

Átírás

1 Tantárgy neve Motoros képességek fejlesztése és mérése I. TNM1001 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vajda Ildikó főiskolai docens 1. A tantárgy céljai: Ismerjék a hallgatók a motoros képességek fejlesztésének és mérésének elméleti alapjait, gyakorlati szempontjait, módszereit. Az oktatás során speciális - kognitív, affektív és motoros - műveltségtartalmak kerüljenek közvetítésre. Az új és bevált nemzetközi módszertan és gyakorlat naprakész ismerete és alkalmazása valósuljon meg. Az ismereteket tudják felhasználni a testnevelő tanári munkájuk eredményességének ellenőrzésére, a tanári munka tervezésére. Biztosítson olyan tudást, amelyet kreatívan tudnak alkalmazni pedagógiai munkájuk sikeres végzéséhez 2. Tantárgyi program: Európai Uniós elvárás tükrében a legkorszerűbb adatfeldolgozási ismereteket és módszereket közvetítése a motoros képességek fejlesztésének és mérhetőségének tárgykörében. A kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésének elmélete és módszertana az egyes korcsoportok sajátosságai, illetve a különböző korcsoportok mozgásigénye, eltérő terhelhetősége alapján. Kialakítandó kompetenciák: Legyen képes a megszerzett ismeretei alapján a testi fejlettség státuszának megállapítására, az egyén terhelhetőségi programjának elkészítésére, ezzel összefüggésben az ismeretek és készségek motorikus próbák szervezésére, lebonyolítására, értékelésére és az adatok korszerű tárolására. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 zárthelyi dolgozat sikeres megírása, a tárgykörben beadandó dolgozat elfogadása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A zárthelyi dolgozatok és a beadandó dolgozat alapján gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere 1-5-ig terjedő gyakorlati jegy. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek, (audiovizuális eszközök) TV, videofelvétel, sporteszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): ÁCS P. (2009): Sporttudományi kutatások módszertana. PTE-TTK TI, Pécs, 291. ISBN: RIGLER E. ( ): Az általános edzéselmélet és módszertan alapjai I-II-III. OH, Budapest, 89.; 83.; 179. KATICS L., LŐRINCZY D. (2004): Erőedzés. Pécsi Direkt Kft, Alexandra Kiadója, Pécs, 260. ISBN: PINTÉR J., ÁCS P. (2007): Bevezetés a sportstatisztikába. Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs, 164.

2 ÁCS P. (2009): Sporttudományi kutatások módszertana. PTE-TTK TI, Pécs, 291. ISBN: DR. HARSÁNYI L. (2002): Edzéstudomány I., II. Dialóg Campus kiadó Budapest-Pécs DUBECZ J. (2009): Általános edzéselmélet és módszertan, Rectus Kft. Budapest N. GOMBOS M.(1974): Próbák az edzettség mérésére, Testnevelési és Sporttudományos Tanács, Budapest

3 Tantárgy neve Tudományos kutatás módszerei a sporttudományban TNM1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Pásztorné dr. Batta Klára, főiskolai tanár 1. A tantárgy céljai: A hallgatók eddigi ismereteikre építve alkalmazzák a vizsgálati és kutatási módszerek főbb típusait, alkalmazhatóságuk feltételeit, a hipotézisalkotás és vizsgálat alapvető szabályait és a kutatások erkölcsi vonatkozásait a sporttudományban. Sajátítsák el a prezentáció-készítés és közzétevés nyelvi, stilisztikai elvárásait, követelményeit és formai szerkezetét. A testnevelő tanárképzés során korszerű sajátos - kognitív, affektív és motoros - műveltségtartalmak kerüljenek közvetítésre. Az új és bevált nemzetközi módszertan és gyakorlat naprakész ismerete és alkalmazása a mai modern testnevelő szakma alappillére. Ahhoz, hogy a hivatásuk során megfeleljenek a legújabb követelményeknek, a tantárgy által közvetíteni kell a legfrissebb statisztikai módszereket, és adatfeldolgozási ismereteket (SPSS statisztikai program). 2. Tantárgyi program: Hipotézisalkotás. Szakdolgozat készítés alapelvei. Prezentáció készítés szempontjai. Méréstani ismeretek. Adatfeldolgozási módszerek. SPSS statisztikai program alkalmazása. A kondicionális és koordinációs képességek, illetve az ízületi flexibilitás mérése. Kialakítandó kompetenciák: Legyen alkalmas a testnevelő tanári munka által megkövetelt korszerű kutatási módszerek munkahely adta lehetőségeinek kiaknázására. Gyakorlatorientáltan végezze az abszolút- rang- és vegyes skálán mérhető iskolai sportágak statisztikai elemzéseit. Az eredmények alapján képes legyen a megfelelő oktatási-nevelési módszerek kiválasztásával az általa oktatott tanulók életkor szerinti testi és értelmi fejlődésének megfelelő megvalósítására. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Az órák látogatása. Szakcikk a sporttudományi kutatás témakörből. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Statisztikai számítások értékelése százalékos formában. (SPSS) (60% = elégséges) 5. Az értékelés módszere Minimum 5000 karakteres egyéni dolgozat a sporttudományokhoz tartozó témakörből. (60% = elégséges) 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok SPSS statisztikai program; interaktív tábla; 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): PINTÉR J., ÁCS P. (2007): Bevezetés a sportstatisztikába. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, 164. ISBN:

4 ÁCS P. (2009): Sporttudományi kutatások módszertana. PTE-TTK TI, Pécs, 291. ISBN: ÁCS P. (2009): Sporttudományi kutatások módszertana. PTE-TTK TI, Pécs, 291. ISBN: KECSKEMÉTI L., IZSÓ L. (2005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 459. ISBN: BABBIE, E. (2008): A társadalomkutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 744. ISBN:

5 Tantárgy neve Atlétika elmélete és szakmódszertana TNM1004 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vass Miklós egyetemi tanár 1. A tantárgy céljai Az atlétikai mozgások (futások, ugrások, dobások) oktatás-módszertani szerveződésének a megismerése, gyakorlati megvalósítása, adott atlétikai mozgások, versenyszámok alaptechnikáinak oktatásán keresztül. 2. Tantárgyi program Az atlétika mozgásanyagának kreatív használata, eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása a tananyag tartalmától függően valósuljon meg. Az új és bevált nemzetközi módszertan és gyakorlat naprakész ismerete és alkalmazása. Az általános- és középiskolai tanterv atlétikai anyaga oktatási folyamatának megismerése, alkalmazása csoport előtti tanítási gyakorlatokon (síkfutó technikák, álló- és térdelőrajt, kislabda hajítás, súlylökés, távolugrás lépő technikával, váltófutás). Az oktatási folyamattal kapcsolatos tervezési, szervezési feladatok, dokumentumok (oktatási nevelési terv, tanmenet, óravázlat) megismerése, elkészítése időarányos ütemterv alapján. Szabályismeret. Kialakítandó kompetenciák Képes legyen az atlétika mozgásanyagának elsajátításából adódó nehézségeknek a tanulók által történő elfogadtatására. Kiválasztási alapelvek ismerete és alkalmazása alapján ismerje fel a sportági tehetséget, tartsa meg, illetve patronálja a szakmai fejlődését. (atlétikai szakosztály) Sportemberi magatartásával legyen népszerűsítője az egész életen át űzhető sporttevékenység - a futás, mint a természetes mozgás pozitív élettani hatásaiból megvalósítható egészséges életmódnak. 3. Évközi tanulmányi követelmények Házi dolgozat a félév elméleti anyagából. Kiválasztott atlétikai versenyszám oktatása gyakorlatban. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - házi dolgozat értékelése jeggyel 1-5-ig - kollokvium 5. Az értékelés módszere - gyakorlati beszámolás - házi dolgozatok 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek, (audiovizuális eszközök) TV, videofelvétel, sporteszközök.

6 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) KOLTAI J.,OROS F. (szerk.) (2004): Az atlétika oktatása. Plantin - Print Bt., Budapest, 326. KOLTAI J., SZÉCSÉNYI J. (szerk.) (1998): Az atlétikai versenyszámok technikája. Dobások. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, 161. KRUBER, D. (2000): Az atlétika oktatása tornateremben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 106. ISBN: MURER, K. (szerk.) (2000): 1003 atlétika játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 279. ISBN: OROS F. (szerk.) (2005): Az atlétikai versenyszámok technikája. Futások és gyaloglás. SE. Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest, 221.

7 Tantárgy neve Torna elmélete és szakmódszertana TNM1005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Pásztorné dr. Batta Klára főiskolai tanár 1. A tantárgy céljai A hallgató ismerje meg mélyrehatóbban, a sporttorna alapfogalmait, szaknyelvét, mozgásanyagát, ennek széleskörű differenciált alkalmazási lehetőségeit és korszerű oktatási módszereit. 2. Tantárgyi program Általános és középiskolai tanterv torna sportági követelményeinek elsajátítása, oktatásmódszertana és a segítségadás jelentősége. A sporttorna oktatásához szükséges specifikus kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése. Az ízületi mozgékonyság hatékony növelésének elméleti és gyakorlati ismeretei a torna mozgásanyagának tükrében (stretching). Minitramp és gumiasztal mozgásanyagának alap szintű ismerete, mint az életen át végezhető sportmozgás életmódba való beépítése és örömforrás jellegének kidomborítása. Szabályismeret. Iskolai és diákolimpiai tornaversenyek rendezése és lebonyolítása. A torna mozgásanyagának megszerettetése, a tornász tehetség ismérvei, kiválasztás alapelvei. Kialakítandó kompetenciák: Változatos és játékos oktatási módszerekkel képes legyen a torna mozgásanyagának monoton elsajátításából adódó fizikális és pszichés nehézségeknek a tanulók által történő elfogadtatására. Legyen népszerűsítője az egész életen át űzhető alapszintű torna gimnasztika, gumiasztal és minitramp mozgásanyagának pozitív élettani hatásainak. 3. Évközi tanulmányi követelmények Házi dolgozat a félév elméleti anyagából. Kiválasztott torna elem oktatása gyakorlatban. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - házi dolgozat értékelése jeggyel 1-5-ig - kollokvium 5. Az értékelés módszere - gyakorlati beszámolás - házi dolgozatok 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek, (audiovizuális eszközök) TV, videofelvétel, magnó, sporteszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) BEJEK K., HAMAR P., (2000) : Torna ABC. Okker Kiadó Zrt., Budapest, 316. ISBN HAMZA I., KARÁCSONY I., MOLNÁR F. VÍGH L., GYULAI G., (2000): Torna 1x1. Hamza István magánkiadása, Budapest, 240. ISBN:

8 HONFI L. (2004): Tornaszaknyelv. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 141. ISBN: HAEBERLING- SPŐHEL, U. (szerk.) (2003): 1008 torna játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 240. ISBN: Nemzetközi Torna Szövetség Férfi Technikai Bizottság (2009): Szabálykönyv. FIG, 131.

9 Tantárgy neve Úszás és egyéb vízi sportok elmélete és szakmódszertana TNM1006 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vajda Ildikó főiskolai docens 1. A tantárgy céljai A hallgatók szerezzenek ismereteket a már korábban tanult úszásnemek technikájáról, biomechanikájáról, élettanáról, elméletéről. Ismerjék meg az úszás szerepét a személyiségfejlesztésben, a testi-lelki egészség megőrzésében, megtartásában és az egészségtudatos magatartás kialakításában. Kapjanak széleskörű ismereteket az úszás prevenciós, rekreációs, rehabilitációs fontosságáról. Ismerjék meg az úszás sajátosságait és különbségeit más motoros cselekvésekhez képest. Tájékozódjanak a legújabb hazai és nemzetközi úszásoktatási módszerekben és alkalmazzák őket a gyakorlatban. Cél, hogy képessé váljanak megoldani az úszásoktatás mai (általános iskolai, illetve egyéb szervezeti kereteken belüli) problémáit, hogy hatékonyan tudják az úszást tanítani. Legyenek informáltak az úszásoktatásban. 2. Tantárgyi program A kurzus az alábbi kérdéseket veti fel: Melyek az úszásoktatás és a vízhez szoktatás módszertanának legújabb pedagógiai aspektusai? Milyen a mai korszerű úszásoktatási modell? Az úszás oktatása során milyen problémákkal szembesül az oktató pedagógus, hogy lehet ezeket megoldani? Melyek az úszásoktatást hatékonyan elősegítő oktatási stratégiák, módszerek, szervezési módok, oktatási eszközök? Az elsajátított mozgásanyag kreatív alkalmazása. Kialakítandó kompetenciák: Szervezőkészségével alakítsa ki az általános iskolában - és azon kívül is - az úszás és a vízben végzett mozgások pozitív mozgáskulturális és egészségügyi (testi, szellemi) hatásának életmódba való beépülését. Tevékenységével reprezentálja az egész életen át tartó sportági alapú fizikai aktivitás iránti elkötelezettséget. Iskolai és diákolimpiai úszóversenyek rendezésével és lebonyolításával vállaljon közérdekű társadalmi népszerűsítő feladatot. 3. Évközi tanulmányi követelmények - Drogok és doppingszerek fajtái, csoportosítása - Drogok és doppingszerek iskolai használatának érintett korosztályai, veszélyei - A testnevelő szerepe a drog- és doppingprevencióban, megelőzés az iskolai gyakorlatban különböző korosztályú tanulóknál 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az órákon való aktív részvétel a TVSZ-ben előírtak szerint Gyakorlati jegy: 1) Drogok és doppingszerek fajtái, csoportosítása: - zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása (4. hét) 2) Doppingszerek használatának területei, veszélyei - zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása (7.. hét)

10 3) A testnevelő szerepe a drog- és doppingprevencióban, megelőzés az iskolai gyakorlatban különböző korosztályú tanulóknál: - kiselőadás legalább elégséges szintű megtartása (10. hét) 5. Az értékelés módszere A gyakorlati érdemjegyet a három évközi feladat átlaga alkotja 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) TÓTH Á. (2008): Az úszás tankönyve. SE Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest, 541. ISBN: TÓTH Á. (2002): Úszásoktatás. SE Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest, 184. ISBN: KIRICSI J. (2002): Úszásoktatás kisiskolások számára. SE Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest, 116. ISBN: GRIEHRL, J., HAHN, M. (2005): Úszás. Cser Kiadó, Budapest, 128. ISBN: KISS M., (2005): A versenyúszás alapjainak oktatása. Jedlik Oktatási Stúdió, Budapest, 272. ISBN:

11 Tantárgy neve Sportjátékok elmélete és módszertana I. (Kosárlabda) TNM1007 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vass Miklós egyetemi tanár 1. A tantárgy céljai Megismertetni a hallgatókkal a sportág korszerű elméletét, a játék során felhasználható testnevelési játékok szerepét és az oktatás alapvető szakmódszertani alapelveit, eljárásait. Speciálisan felkészíteni a hallgatókat a sportág eredményes oktatására az iskolai és az egyesületi keretek között. 2. Tantárgyi program A kosárlabdázás oktatását előkészítő testnevelési játékok szerepének kreatív alkalmazása. A tárgy oktatásának kapcsolata más sportjátékok oktatásával. A játék alapelemeinek oktatásmódszertana, valamint az előkészítő és rávezető gyakorlatok transzferáló hatása az oktatás folyamatában. Támadási és védekezési feladatok, és azok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. A különböző védekezési rendszerek megismertetése. A streetball (utcai kosárlabda) alapismeretei és szabályai. Az életen át tartó kosárlabdázás előnyei, élettani hatásának bemutatása. Szabály-, játékvezetői-, illetve versenybírói ismeretek és gyakorlottság. Kialakítandó kompetenciák: Legyen tisztában a kosárlabda iskolai oktatási-nevelési folyamatával, illetve a kialakult tervezési, szervezési képességével hajtsa végre a sportág megszerettetését. A csapatjáték közösségi tevékenysége során felmerülő kreatív feladatmegoldásokkal biztosítson örömélményt. Tudjon iskolai és diákolimpiai versenyt szervezni, lebonyolítani. Kiválasztási alapelvek ismeretével, és a tehetségek felismerésével segítse a sportág utánpótlását. 3. Évközi tanulmányi követelmények Házi dolgozatok beadása sportmozgások technikájának és taktikájának oktatásából. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Félévközi jegy: házi dolgozatok értékelése, csoport előtti tanítások. 5. Az értékelés módszere Gyakorlati tanítási bemutatás 1-5-ig értékelve. Házi dolgozatok 1-5-ig értékelve. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Kosárlabdaterem, hallgatónként 1 db kosárlabda, jelzőmezek támadó- és védőcsapatnak, oktatástechnikai eszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) RÁNKY M.(1999): Játék a kosárlabda - a kosárlabda játék. Pauz - Westermann Könyvkiadó KFT, Celldömölk, 767. ISBN:

12 PETER, V.:(szerk.) (2001): 1006 játék és gyakorlatforma a kosárlabdában. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 317. ISBN: BÁCSALMÁSI G.-BÁCSALMÁSI L.(2005): Tanulj meg kosárlabdát tanítani. I. kötet. Budapest, 208. ISBN: PÁDER J. (1986): Kosárlabdázás. Sport Kiadó, Budapest, 506. ISBN: Nemzetközi kosárlabda játékszabályok és hivatalos szabálymagyarázatok MKOSZ, Budapest, 178. ISBN

13 Tantárgy neve Sportjátékok elmélete és módszertana II. (Labdarúgás) TNM1008 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vass Miklós egyetemi tanár 1. A tantárgy céljai Megismertetni a hallgatókkal a sportág korszerű elméletét, a játék során felhasználható testnevelési játékok szerepét és az oktatás alapvető szakmódszertani alapelveit, eljárásait. Speciálisan felkészíteni a hallgatókat a sportág eredményes oktatására az iskolai és az egyesületi keretek között. 2. Tantárgyi program A labdarúgás oktatását előkészítő testnevelési játékok szerepének bemutatása. A tárgy oktatásának kapcsolata más sportjátékok tanításával. A játék alapelemeinek oktatásmódszertana, valamint az előkészítő és rávezető gyakorlatok jelentősége az oktatás folyamatában. Támadási és védekezési feladatok, és azok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. Iskolai bajnokság megszervezése, a labdarúgás megszerettetése. Szabályismeret, játékvezetői, illetve versenybírói ismeretek és gyakorlottság. Kialakítandó kompetenciák: Legyen tisztában a labdarúgás iskolai oktatási-nevelési folyamatával, illetve a kialakult tervezési, szervezési képességével hajtsa végre a sportág megszerettetését. A csapatjáték közösségi tevékenysége során felmerülő kreatív feladatmegoldásokkal biztosítson örömélményt. Tudjon iskolai és diákolimpiai versenyt szervezni, lebonyolítani. Kiválasztási alapelvek ismeretével, és a tehetségek felismerésével segítse a sportág utánpótlását. 3. Évközi tanulmányi követelmények Az óra bemelegítő és fő részéhez kapcsolódó sportágspecifikus gyakorlatok tervezése, vezetése. Utánpótláskorú csapatok edzésének látogatása (4 alkalom) 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Félévközi jegy: csapatrész taktikai feladatok megoldásának gyakorlati bemutatása - diákolimpiai versenyrendszer bemutatása - edzésnapló kollokvium: A sportág életkori sajátosságokat figyelembe vevő elsajátíttatásának folyamata 5. Az értékelés módszere 1-5 fokozatú érdemjegy 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Sportági technikai-taktikai megoldásokat bemutató felvételek elemzése 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) BRUGGMANN, B. (szerk.) (2003): 1020 gyermekfutball játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 304. ISBN:

14 BICSKEI B. (1997): Utánpótláskorú labdarúgók felkészítése. Aréna 2000 Sportfutár, Budapest, 330. ISBN: BOTH J. (1999). A futball egy nagy játék I-II. Both és társa Kiadó, Budapest- Herminamező, 378.; 299. ISBN: GÖTL B.(2002): Labdarúgás, lépésről lépésre. Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest, 248. ISBN: MÓNUS A.(szerk.) (2001): Új kihívások a gyermeklabdarúgásban. Fair Play Sport, Budapest, 184. A labdarúgás játékszabályai. MLSZ.

15 Tantárgy neve Sportjátékok elmélete és módszertana III. (Kézilabda) TNM1009 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Pásztorné dr. Batta Klára főiskolai tanár 1. A tantárgy céljai Megismertetni a hallgatókkal a sportág korszerű elméletét, a játék során felhasználható testnevelési játékok szerepét és az oktatás alapvető szakmódszertani alapelveit, eljárásait. Speciálisan felkészíteni őket a sportág eredményes oktatására az iskolai és az egyesületi keretek között. 2. Tantárgyi program A kézilabdázás oktatását előkészítő testnevelési játékok szerepének bemutatása, és a sportág megszerettetése ezeken keresztül. A tárgy oktatásának kapcsolata más sportjátékok oktatásával. A játék alapelemeinek oktatásmódszertana, az előkészítő és rávezető gyakorlatok kreatív beépítése az oktatásba. Támadási és védekezési feladatok, és azok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. A közeli és középtávoli zónákból történő kapuralövések elleni védekezés gyakorlati ismeretei. Strand kézilabda specialitása, és bemutatása. Tehetségek felismerése és tehetséggondozás. Szabályismeret, játékvezetői, illetve versenybírói ismeretek és gyakorlottság. Kialakítandó kompetenciák: Legyen tisztában a kézilabda iskolai oktatási-nevelési folyamatával, illetve a kialakult tervezési, szervezési képességével hajtsa végre a sportág megszerettetését. A csapatjáték közösségi tevékenysége során felmerülő kreatív feladatmegoldásokkal biztosítson örömélményt. Tudjon iskolai és diákolimpiai versenyt szervezni, lebonyolítani. Kiválasztási alapelvek ismeretével, és a tehetségek felismerésével segítse a sportág utánpótlását. 3. Évközi tanulmányi követelmények Házi dolgozatok beadása sportmozgások technikájának és taktikájának oktatásából. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Félévközi jegy: házi dolgozatok értékelése, csoport előtti tanítások. 5. Az értékelés módszere Gyakorlati tanítási bemutatás 1-5-ig értékelve. Házi dolgozatok 1-5-ig értékelve. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Kézilabdaterem, hallgatónként 1 db kézilabda, jelzőmezek támadó- és védőcsapatnak, oktatástechnikai eszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) HORVÁTH J., JUHÁSZ I., MOCSAI L., NÉMETH A. (2004): Kézilabda. Papirusz Duola Kiadó, Budapest, 173. ISBN:

16 JUHÁSZ I., KOVÁCS L., MOCSAI L. (2004): Kézilabda II. kötet. Papirusz Duola Kiadó, Budapest, 194. ISBN: SZABÓ J. (2004): Kézilabdázás. Technika. Taktika. Oktatás. JGYF Kiadó, Szeged, 266. ISBN: BAUMBERGER, J. (szerk.) (2001): 704 kézilabda játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 173. ISBN: Nemzetközi Kézilabda Szövetség (2011): Kézilabda játékszabályok

17 Tantárgy neve Sportjátékok elmélete és módszertana IV. (Röplabda) TNM1010 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Pásztorné dr. Batta Klára főiskolai tanár 1. A tantárgy céljai Megismertetni a hallgatókkal a sportág korszerű elméletét, a játék során felhasználható testnevelési játékok szerepét és az oktatás alapvető szakmódszertani alapelveit, eljárásait. Speciális felkészítés a sportág eredményes oktatására az iskolai és az egyesületi keretek között. 2. Tantárgyi program A röplabda oktatását előkészítő testnevelési játékok szerepének bemutatása és innovatív alkalmazása. A tárgy oktatásának kapcsolata más sportjátékokkal. A játék alapelemeinek oktatásmódszertana, valamint az előkészítő és rávezető gyakorlatok jelentősége. Támadási és védekezési feladatok, és azok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. Strand röplabda specialitása és bemutatása. Szabály-, játékvezetői-, illetve versenybírói ismeretek és gyakorlottság. Kialakítandó kompetenciák: Legyen tisztában a röplabda iskolai oktatási-nevelési folyamatával, illetve a kialakult tervezési, szervezési képességével hajtsa végre a sportág megszerettetését. A csapatjáték közösségi tevékenysége során felmerülő kreatív feladatmegoldásokkal biztosítson örömélményt. Tudjon iskolai és diákolimpiai versenyt szervezni, lebonyolítani. Kiválasztási alapelvek ismeretével, és a tehetségek felismerésével segítse a sportág utánpótlását. 3. Évközi tanulmányi követelmények Az óra bemelegítő és fő részéhez kapcsolódó sportágspecifikus gyakorlatok tervezése, vezetése. Utánpótláskorú csapatok edzésének látogatása (4 alkalom) 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Félévközi jegy: csapatrész taktikai feladatok megoldásának gyakorlati bemutatása - diákolimpiai versenyrendszer bemutatása - edzésnapló kollokvium: A sportág életkori sajátosságokat figyelembe vevő elsajátíttatásának folyamata 5. Az értékelés módszere 1-5 fokozatú érdemjegy 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Sportági technikai-taktikai megoldásokat bemutató felvételek elemzése

18 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) BACHMANN, E., BACHMANN M. (2001): 1005 röplabda játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 344. ISBN: GARAMVÖLGYI M. (1996): A röplabdázás technikája és taktikája. MTE, Budapest, 191. ISBN: RIGLER E., KOLTAI M. (2001): Gyakorlatgyűjtemény a röplabda iskolai oktatásához. TF, Budapest, 179. KRÖGER, Ch.- ROTH, K. (2002): Labdaiskola. Gyakorlatok, ötletek technikák. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, 206. ISBN: X. Magyar Röplabda Szövetség (2009): A röplabdázás hivatalos játékszabályai. 58.

19 Tantárgy neve Testnevelés játékok és küzdőgyakorlatok elmélete és módszertana TNM1011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pucsok József Márton főiskolai docens 1. A tantárgy céljai A hallgató legyen tisztában a játékok tartalmi és formai jegyeivel, fajtáival és a hozzá tartozó szabályok fontosságával. Ismerje a játék, nevelő erejét, amely kapcsán a korszerű oktatási-nevelési célok messzemenően megvalósíthatók. A hallgató a félév során szerezzen ismereteket a tantervben szereplő, küzdő gyakorlatok és játékok szerepéről, nevelő hatásáról. Képes legyen korosztály- függő küzdő gyakorlatok és játékok tervezésére és vezetésére. 2. Tantárgyi program Testnevelési játékok és küzdő gyakorlatok célja, feladata a NAT-ban. Testnevelési játékok és küzdőgyakorlatok kapcsolata, oktatási-nevelési sajátosságai. Testnevelési játékok és küzdő gyakorlatok tervezése és vezetése. Önvédelmi feladatok a tantervben. Kialakítandó kompetenciák: A képzés során kialakított sportági tehetség felismerési képesség és a tehetséggondozás kialakítása (mentorálás). A kapcsolódó ismeretek segítségével hívja fel a figyelmet a testnevelési játékokban és a küzdő sportágakban rejlő személyiségfejlesztő hatásokra. Iskolai és iskolán kívüli sportversenyek, kreatív feladatokra épülő játékos sportvetélkedők szervezésével, lebonyolításával vállaljon aktív közéleti szerepet. 3. Évközi tanulmányi követelmények - Küzdőfeladatok és testnevelési játékok az iskolában: húzások, tolások, küzdő jellegű fogójátékok és más küzdő jellegű játékok személyiségfejlesztő hatása, oktatásának pszihomotorikus feltételei, különböző korú tanulóknál - Küzdőfeladatok és testnevelési játékok az iskolában: húzások, tolások, küzdő jellegű fogójátékok és más küzdő jellegű játékok oktatásának módszertani kérdései, szerepük a tanítási órán - A tehetség fogalma, a tehetséges tanulók kiválasztásának lehetőségei a küzdőfeladatok és testnevelési játékok eszközével 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) - Az órákon való aktív részvétel A TVSZ-ben előírtak szerint. Gyakorlati jegy: 1) Küzdőfeladatok és testnevelési játékok oktatásának személyiségfejlesztő hatása, oktatásának pszihomotorikus feltételei, különböző korú tanulóknál - Kétoldalas esszédolgozat legalább elégséges szintű elkészítése (8. hét) 2) Küzdőfeladatok és testnevelési játékok oktatásának módszertani kérdései, szerepük a tanítási órán: - Órarész tervezése, óravázlat legalább elégséges szintű elkészítése írásban különböző korosztályú tanulók esetén (utolsó előtti tanítási hét)

20 3) Küzdőfeladatok és testnevelési játékok oktatásának módszertani kérdései, szerepük a tanítási órán: - Tanítási gyakorlat: Órarész legalább elégséges szintű megtartása, levezetése különböző korosztályú tanulók esetén (utolsó előtti tanítási hét) 5. Az értékelés módszere A gyakorlati érdemjegyet, a három évközi feladat átlaga alkotja 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok - Tanórai előadások, gyakorlati anyag 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) NAGYKÁLDI CS. (2002): Küzdősportok elmélete. Computer Arts, Budapest, 148. ISBN: FODOR, at. al. (2009): A küzdősportok alapjai. SE Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest, 78. FEKETÉNÉ G. A. (2007): Testnevelési játékok gyűjteménye. Ovimező Alapítvány, Mezőkovácsháza, 44. BARNA T. (2006): Játék a birkózás. SE Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest Pécs, 211. ISBN: NAGY E. (2000): Küzdősportok az iskolai testnevelésben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 186. MORVAY-SEY K., RÉÁGI E. (2010): A küzdősportok és az önvédelem iskolai oktatásáról. Egy pécsi vizsgálat eredményei. In: Új Pedagógiai Szemle: ISSN:

21 Tantárgy neve Prevenció és gyógytestnevelés az iskolában TNM1012 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vajda Ildikó főiskolai docens 1. A tantárgy céljai A hallgató a tantárgy teljesítése után képes lesz olyan prevenciós feladatok és játékok összeállítására, melyek segítségével megteremthető az egészséges életmód alapja. Tudja felismerni a kezdődő és már kialakult mozgásszervi elváltozásokat. Alternatívákat tudjon javasolni a problémák kezelésére, illetve megoldására. Ismerje az együttműködés lehetőségeit a szakorvosokkal, gyógytestnevelőkkel, szülőkkel. 2. Tantárgyi program A prevenció fogalmának tágabb és szűkebb értelemben vett értelmezése. Mozgásszervi elváltozások prevenciójának longitudinális programja Magyarországon (Gerincgyógyászati Társaság programja). Gyógytestnevelés helye, szerepe az iskolában. Mozgásszervi elváltozások fajtái és fokozatai. Ellenjavallt gyakorlatformák ismerete. Belgyógyászati kategóriák, különös tekintettel a népbetegségnek tekinthető obesitasra és asztma bronchialéra. Terhelés a gyógytestnevelésben. A relaxáció alkalmazásának jelentősége. A sajátos fejlesztést igénylő (fogyatékkal, krónikus betegségekkel élő, testi fejlődésükben lemaradó, elhízott) tanulók, hallgatók és felnőttek pszichoszomatikus fejlesztésének speciális ismeretei, a prevenció kérdései. Kialakítandó kompetenciák: Tudja végrehajtani az egészségi állapotukban eltérő minőségű diákok sport iránti igényének és szeretetének kialakítását. Foglalkozásaival nyújtson sikerélményt, biztosítson örömforrást a gyengébb testi adottságú diákok számára a képességeiknek megfelelő sporttevékenységben. Ismerje és alkalmazza az új európai irányelveknek a testi fejlettség státuszának megállapítására, és az egyéni fejlettség adekvát programjának elkészítésére vonatkozó útmutatásait. 3. Évközi tanulmányi követelmények Előadások rendszeres látogatása. Eseti irodalmi forráskutatás. A hallgatók alapvető ismereteket kell, hogy szerezzenek a tartó és mozgató rendszer zavarairól, betegségeiről, ill. gyógytestnevelési anyagából. Ismerjék meg alapszinten a belgyógyászati betegségek gyógytestnevelését. A megadott, ill. ajánlott témákból önálló feldolgozással készítsenek két házi dolgozatot, így elméleti és gyakorlati ismereteikről adjanak számot. Legalább elégséges értékű írásbeli ellenőrző dolgozattal bizonyítsák felkészültségüket. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Vizsgajegy 5. Az értékelés módszere Kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Motoros képességek fejlesztése és mérése I.

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Motoros képességek fejlesztése és mérése I. Tantárgy neve Motoros képességek fejlesztése és mérése I. TNM1001 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Motoros képességek fejlesztése és mérése I.

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Motoros képességek fejlesztése és mérése I. Tantárgy neve Motoros képességek fejlesztése és mérése I. Tantárgy kódja TNM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Félévi követelmény G Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+ tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Terhelés élettani ismeretek, egészségtudatos magatartás Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Terhelés élettani ismeretek, egészségtudatos magatartás Tantárgy kódja TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Terhelés élettani ismeretek, egészségtudatos magatartás Tantárgy kódja PSJ1117 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 Félévi kontakt óraszám 15 Félévi követelmény K Előfeltétel

Részletesebben

AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET Tantárgy neve TN11M03 Testnevelés és tantárgypedagógiája III. 0+ K III. TN11M0 CÉL: A 6-1 éves tanulók testnevelési tanterveiben szereplő főgyakorlatok tervezéséhez és vezetéséhez

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS OKTATÁS A SPORTBAN SPORT AZ OKTATÁSBAN II. SZAKMAI KONFERENCIA ELTE Kihívások az új köznevelési és felsőoktatási törvény koncepciói alapján

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

NTK TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET

NTK TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET NTK TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET TN11M01 Iskolai játékok Tantárgy neve 0+ K II. - CÉL: A különböző korosztályok játékainak és azok oktatási menetének megismerése, és megfelelő alkalmazása a tanulók képességeinek

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Anatómia

TANTÁRGYLEÍRÁS. Anatómia Anatómia TNO1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 3+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens A kurzus célja, hogy alapvető anatómiai ismereteket

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

KÉZILABDÁZÁS AZ ISKOLÁBAN. Juhász István MKSZ szakmai igazgató európai mesteredző, főiskolai docens

KÉZILABDÁZÁS AZ ISKOLÁBAN. Juhász István MKSZ szakmai igazgató európai mesteredző, főiskolai docens KÉZILABDÁZÁS AZ ISKOLÁBAN Juhász István MKSZ szakmai igazgató európai mesteredző, főiskolai docens A program beindításának indoklása Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap. Minden arra járó nyomot

Részletesebben

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Kód Tantárgy Feltétel ALAPOZÓ SZAKASZ Medicinális ismeretek I. ANTSRA1013 Funkcionális anatómia 2/0 1 1 v 2 ANTSRA1014

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

- a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületét,

- a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületét, Union Sportcentrum, Székesfehérvár, Király sor 17. Tantárgy neve és kódja: TESTNEVELÉS - FALLABDÁZÁS Kreditérték: 0 Nappali tagozat 013/014. tanév 1. félév Sportközponti gyakorlat: 14.30 K ép.34. Oktatási

Részletesebben

TESTNEVELŐ TANÁR SZAK. NAPPALI TAGOZAT. Tantárgy neve Testnevelés anatómia-élettan I.

TESTNEVELŐ TANÁR SZAK. NAPPALI TAGOZAT. Tantárgy neve Testnevelés anatómia-élettan I. Testnevelés anatómia-élettan I. TN1111 Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+1 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Dr. Petrika Erzsébet ; Az emberi test általános felépítése

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: testnevelő tanár szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fitness terápia 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

SPORTSZAKMAI GYAKORLAT

SPORTSZAKMAI GYAKORLAT Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Testnevelési- és Sporttudományi Intézet SPORTSZAKMAI GYAKORLAT Testnevelő Edző Bsc Nappali tagozat TEMATIKA DOKUMENTUMOK ÜGYMENET Testnevelő Edző Bsc Nappali

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1.3 Intézet GYÓGYTORNA ÉS ELMÉLETI TANTÁRGYAK 1.4 Szakterület TESTNEVELÉS

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

A Kölyökatlétika értékei, céljai és lehet ségei a közoktatásban. Dornbach Ildikó KA szakmai program vezet

A Kölyökatlétika értékei, céljai és lehet ségei a közoktatásban. Dornbach Ildikó KA szakmai program vezet A Kölyökatlétika értékei, céljai és lehet ségei a közoktatásban Dornbach Ildikó KA szakmai program vezet KIDS Athletics? Kölyökatlétika? IAAF Egy speciális program a 6-12 éves gyermekek számára A világ

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 13/1996. (XI. 5.) MKM-BM együttes rendelet a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról I. A szakképesítés Országos

Részletesebben

ÓRAREND MSC KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT I. évfolyam HÉTFŐ

ÓRAREND MSC KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT I. évfolyam HÉTFŐ TESTNEVELŐ- 8-9,30 Gyógypedagógiai alapismeretek Szabó Eszter F/II/67. 9,45-11,15 Belgyógyászat, gyermekgyógyászat I. Prof. Dr. Tóth Miklós 11,30-13,00 Ortopédia, sebészet, traumatológia I. Dr. Mészárosné

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Ápolástan CG1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. Zárthelyi dolgozat,

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szerző Könyv címe Év Ár

Szerző Könyv címe Év Ár Szerző Könyv címe Év Ár 8102360 Arday A. 6x5 karika 1992 500 8101250 Arday L., Farmosi I. Adatok a 9 18 éves iskolás fiúk és leányok motorikus teljesítményének 1994 900 tanulmányozásához 8101853 Arday

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Szerző Könyv címe Év Ár

Szerző Könyv címe Év Ár Szerző Könyv címe Év Ár 8102360 Arday A. 6x5 karika 1992 500 8101250 Arday L., Farmosi I. Adatok a 9-18 éves iskolás fiúk és leányok motorikus teljesítményének 1994 900 tanulmányozásához 8101853 Arday

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben