A II-es szintő pedagógiai modul záróvizsgája es tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A II-es szintő pedagógiai modul záróvizsgája 2011-2012-es tanév"

Átírás

1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI INSTITUTUL DE PREGĂTIRE DIDACTICĂ (IPD) DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD) România Ministerul EducaŃiei, Cercetării Tineretului şi Sportului Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca IPD, D P P D Str. Sindicatelor nr. 7 Tel: Fax: A II-es szintő pedagógiai modul záróvizsgája es tanév A II-es modul záróvizsgája egy alkalmazott didaktikával kapcsolatos (15 20 oldalnyi +bibliográfia) záróvizsga-dolgozat és annak megvédése. A dolgozatnak integrálnia kell a különbözı pedagógiai tárgyak keretében szerzett ismereteket, a pedagógiai gyakorlat során szerzett tapasztalatokat. Témáját a szakmódszertan vagy más neveléstudományi tárgyat oktató tanár által javasolt tematikából lehet kiválasztani, de szabadon is lehet választani témát a hallgató érdeklıdésének megfelelıen. A dolgozat témájának kiválasztása, kidolgozása és a védés megbeszélése ügyében egyeztetni kell az irányító tanárral. A dolgozatok leadásának határideje: május 20. A védés idıpontját és helyszínét az irányító tanárral kell egyeztetni. A védés a vezetı tanár és egy másik pedagógia vagy módszertanos tanár jelenlétében zajlik. Az értékelés eredménye: osztályzat. Magyar: Fóris Ferenczi Rita Pszichológia: Ráduly-Zörgı Éva Gyógypedagógia: Orbán Réka Történelem: Tóth Szilárd Földrajz: Soós Lenke Biológia, Geológia: Szállassy Noémi Matematika, informatika: Marchis Julianna Fizika: Kovács Zoltán Kémia: Chereji-Mach Zoltán Filozófia, közgazdaságtan, újságírás, nemzetközi kapcsolatok (és más társadalomtudományok): Kálmán Ungvári Kinga Testnevelés és sport: Sándor József Református Teológia: Gorbai Gabriella, Péter Éva Római Katolikus Teológia: Ozsváth Judit Formai követelmények: Címlap Tartalomjegyzék Formázás: A4, TimesNewRomán 12 pont betőtípus, 1.5-ös sorköz, margó<3 Szakirodalmi jegyzék Elvárások: A témaválasztás indoklása Strukturált felépítés Kritikus szemlélet és logikus érvelés

2 Korszerő megközelítés Bibliográfiai források jelölése Nyelvi igényesség Témajavaslatok a II-es szintő pedagógiai modul záródolgozatához Magyar nyelv és irodalom 1. Anyanyelvi tantervek összehasonlító vizsgálata (például az érvényben lévı magyar nyelv és irodalom tantervek, illetve a második szak mentén angol, német stb. anyanyelvi tantervek) 2. Tankönyvelemzések 3. Valamely alternatív oktatási módszer alkalmazhatósága az anyanyelvoktatásban (Ki lehet választani egy módszert vagy módszercsoportot (drámapedagógia, kooperatív módszerek, projekt, szóbeli kiselıadás stb., ennek rövid elméleti bemutatását követıen konkrét tevékenységi terveket kell kidolgozni egy kiválasztott tanulási egységhez (min. 10 foglalkozás). 4. Egy szabadon kiválasztott tanulási egységre tankönyvrészlet kidolgozása. A dolgozatnak tartalmaznia kell a témaválasztás indoklását, a min. 10 órára kidolgozott tematikus tervet, valamint tankönyvrészletet. (Arra kell figyelni, hogy a tankönyvrészlet ne már meglévı tankönyvek adaptálása vagy komplició legyen, hanem önálló alkotás. 5. Az anyanyelvoktatáshoz kapcsolódó órán kívüli tevékenységek tervezése (például olvasói, írói stb. szemináriumok, irodalmi körök stb.). A dolgozatnak tartalmaznia kell a témaválasztás indoklását, konkrét foglalkozási terveket (min. 10 foglalkozás). 6. Kutatási gyakorlatok. Diagnosztizálás alapján fejlesztési programok kidolgozása az anyanyelvi képességterületeken (szövegértés, szövegalkotás, irodalomolvasás, helyesírás, nyelvhelyesség). 7. Számítógépes oktatóprogramok készítése valamely szabadon választott tanulási egységre. Az ajánlottakon kívül más témát is lehet választani megbeszélés alapján. Dr. Demény Piroska, adjunktus 1. Diákönkormányzatok tevékenységének bemutatása 2. Iskolák pedagógiai programjának elemzése 3. Iskolai partnerkapcsolatok bıvítési lehetıségei ( projektek) 4. Minıségbiztosítás a mai iskolákban ( SWOT analízis, kérdıíves felmérés stb) 5. Iskolakép ( diákok, szülık, pedagógusok szemszögébıl) 6. Tanárkép 7. Fegyelem régen és ma 8. Iskolai légkör és iskolai kultúra

3 9. Iskolán kívüli tevékenységek szerepe az iskolai légkör alakításában 10. A tehetségggondozás lehetıségei a mai iskolában Társadalomtudomány Digitális mőveltség és társadalomtudományos szakmódszertan 1. Harmadik generációs taneszközök alkalmazása a társadalomtudományok oktatásában 2. Online forrásanyagok a társadalomtudományok oktatásában Az Európai Unió országainak társadalomtudományi kerettantervei 1. Összehasonlító elemzések 2. A tantervek értékrend-elemzése Fizika 1. Feladatsorok szerkesztése problémafeladat megoldásához 2. Választható tárgy tantervének elkészítése a fizika tanításához (SF, IT, HFkísérletek, történetekkel, alkalmazások stb.) 3. Fizikaleckék tervezése forgatokönyvszerően 4. A fizika irányított felfedeztétesés tanítása, avagy a kiváncsiságvezérelt fizikatanulás (IBL) 5. A fizika projektmódszer alapján szervezett oktatása Biológia 1. A biológia irányított felfedeztétesés tanítása, avagy a kiváncsiságvezérelt biológiatanulás 2. Aktív oktatási módszerek alkalmazása a biológiaórákon 3. Kísérletezés: a természettudományok alapmódszere 4. Kooperatív módszerek alkalmazása a biológia tanításában 5. Egy szabadon kiválasztott tanulási egységre tankönyvrészlet kidolgozása 6. A játék szerepe a környezeti nevelésben 7. Projektmódszer a környezeti nevelésben 8. Környezetvédelmi jeles napok, tevékenységek 9. Diákcsiny vagy bőntény? Az iskolai fegyelmezés régen és ma Földrajz 1. A földrajz, mint választható ismeretcsomag az iskolában.

4 2. Preferenciák az ismeretfeldolgozásban. 3. A földrajz, az interdiszciplinaritás vetületében. 4. Számítástechnika, mint új lehetıség a földrajztanításban. 5. A földrajz helyzete és fejlesztési lehetıségei, kérdıíves felmérés alapján. 6. Motiváció a földrajztanításban. 7. Az ismeretek ellenırzése és értékelése a földrajztanításban. 8. A földrajzi gondolkodás kialakítása a psziho - pedagógia kapcsolatrendszerben. Testnevelés 1. Elméleti és módszertani adalékok a testnevelés programja tartalmainak értékesítéséhez a - ciklus.. osztályos tanulók kapacitásai, kompetenciái, specifikus magatartásai alakításához/fejlesztéséhez/neveléséhez. 2. A testnevelés programja tartalmainak és megszervezésük, illetve a leckék lebonyolításának valamint programozásának sajátosságai a ciklus. osztályában, heti egy tantervi óra esetén 3. A testnevelés programja tartalmainak és megszervezése, illetve a leckék lebonyolításának módszertani sajátosságai a - ciklus.. osztályos tanulóinál, heti egy tantervi óra és egy, az iskola döntésétıl függı elmélyítı vagy kiterjesztı óra esetén 4. A választott sportág tanításának tervszerősítése, tartalma és módszertana, heti egy, az iskola döntésére bízott óra esetében, a. osztályban 5. Az oktatói munka megszervezésének és módszertanának sajátosságai az opcionális csoportokra osztott osztálynál, az iskola döntésére bízott órák esetében 6. Elvi és módszertani adalékok a. ciklus extracurriculáris órái esetében megvalósuló tájékoztatás, tartalom és az oktatás megszervezése kérdéseiben 7. A testnevelés és sport.. ciklusi tantervében elıirányzott, választott alternatív..... sportág tanításának formatív értékei, tartalma és módszertana 8. A testnevelés és sport.. ciklusi tantervében nem szereplı. sportág formatív értékeinek kísérleti ellenırzése 9. Elméleti és módszertani adalékok az egyéni osztályozási skálák kidolgozásához, a Nemzeti értékelési rendszer testnevelés és sport esetében alkalmazott próbái kapcsán és hatékonyságuk kísérleti ellenırzése a osztály esetében 10. A fizikai fejlıdés és a motorikus kapacitás összefüggései a.. osztály tanulóinál 11. A. ciklus. osztálya tanulói fizikai fejlıdésének növelt hatékonyságú befolyásolásának formái, módszerei, eszközei, s ezek kísérleti ellenırzése a testnevelési órákon

5 12. A.. motorikus képesség fejlesztésének tervszerősítése, metodológiája heti... testnevelési óra esetében. Céljai, tartalma és arányai az összes órához viszonyítva. 13. A osztály tantervében elıirányzott atlétikai próbák céljai, súlyuk, tartalmaik, és módszertanuk az összes óra számához viszonyított heti.. testnevelési óra esetében 14. A torna súlya, tervszerősítése és tanításának módszertana, az osztály, heti testnevelési óra esetében 15. Az osztály tantervében szereplı, óra számú,..... sportjáték aránya az összes óra számához viszonyítva, tartalma, tervszerősítése és módszertana 16. Kísérletekkel igazolt módszertani és szervezési eljárások, amelyek biztosítják a testnevelési óra motorikus sőrőségének értékét az. osztály esetében 17. Az. osztály tanulóinak egyénített bánásmód alapján való kezelése céljai, tartalma, módszerei és következményei 18. Az érzelmi és a motivációs tényezık szerepe a teljesítmény elérésének képessége megnyilvánulásában az ifjúsági versenyzıknél, különbözı sportágak esetében 19. A gondolkodásbeli edzés szerepe különbözı sportágakban, a sportág tanulókkal való megismertetése szakaszában 20. Az iskolai sport rendszerébe bevont tanulók programozásának és tervszerősítésének sajátosságai 21. Az egyes sportágak gyermek- és ifjúsági versenyzıinek sajátos erıfeszítésdinamikája a felkészülés (közepes ciklusok, mikrociklusok, edzés-leckék) ideje alatt 22. Módszertani eljárások és gyakorlatrendszerek a gyermek- és ifjúsági versenyzık rugalmasságának és ügyességének fejlesztéséhez 23. Az ügyesség fejlesztésének módszerei. Az egyensúly szerepe az élsportolói kapacitás diagnosztizálásában és prognosztizálásában 24. A koordinációs képesség. Ennek felfedezése és fejlesztése gyermekeknél és ifjúságiaknál, különféle sportágakban 25. A Modellezés és hasonlóság módszerei alkalmazásának sajátosságai a gyermekés ifjúsági korosztályokhoz tartozó, különféle sportokat mővelı sportolók edzéseinek tervezésében és lebonyolításában 26. A testnevelési és sportórákon folyó leckék céljai mőveletesítésének módszerei 27. A didaktikai közlés és ennek tartalma a testnevelı órán 28. Az iskolai testnevelés, a társadalmi beilleszkedés elısegítésének egyik lehetséges eszköze 29. A testnevelés mint a szocializáció egyik eszköze 30. A testnevelı tanár közérzete: valós státus és érzékelt státus viszonya 31. Az önértékelés fejlesztése a tanulóknál a testnevelés és sport eszközeivel 32. Az énkép, mások megítélése és a személyiségközi kapcsolatok a testnevelési órán 33. A közlés optimizálása az iskolai csoportban, a testnevelés és sport sajátos eszközeivel 34. Az érzelmi egyensúly fejlesztése a testnevelés és sport sajátos eszközeivel tanulóknál/sportolóknál

6 35. A. sportág válogatásának és tanulásának sajátos kérdései a kezdı csoportnál 36. Az oktatás tartalmának modellezése és ennek hatékonysága az. atlétikai próba esetében, a csoportnál, egészéves edzési ciklusban 37. Adalékok a. csoport éves felkészülési ciklusából, az.. atlétikai próba esetén, a felkészülési modell kidolgozásához 38. A ritmikus sporttorna sajátos egyensúly-gyakorlatainak hozzájárulása az ügyesség fejlıdéséhez 39. A ritmikus torna. korcsoportja edzései tartalmának és hatékonyságának modellezése 40. *A tornagyakorlatok osztályjáték-formájának oktató-nevelı értékei a.. osztálynál 41. Segéd-tornaszerek kikísérletezése, létrehozása és kipróbálása az új technikai elemek és struktúrák elsajátításának megkönnyítése érdekében a szertorna szerein 42. Tanulmány a... csoport-szintő ritmikus torna együttesek felkészülése tartalmának modellezésérıl 43. Az akrobatikus gyakorlatok hozzájárulása a.. osztály tanulóinak tér- és idıbeli tájékozódási készsége tökéletesedéséhez 44. Hozzájárulások a sportiskolák. kosárlabda-csapatai edzéseinek tökéletesítéséhez 45. A kosárlabdázó fiúk és leányok biomotorikus lehetıségeinek feltárása és elemzése a modellre való hivatkozással 46. Bizonyos módszertani eljárások és gyakorlatcsoportok alkalmazásának hatékonysága a kosárlabda-játékban, a.. motorikus képesség fejlesztésében, a.. osztálynál 47. Tanulmány a ginázium/líceum reprezentatív kosárlabda-csapata válogatásáról és felkészítésérıl 48. Tanulmány az iskolai sportlétesítmények.. korcsoporthoz tartozó,.. éves életkorú kosárlabda-csapata edzéseinek sajátosságairól 49. A labdarúgás tanításának optimizálása a rendelkezésre álló kisegítı berendezések felhasználásával, a. osztálynál 50. Hozzájárulások a. korcsoportú, az iskolai sport létesítményékbeli labdarúgó csapatok edzéseinek javításához 51. A.. éves,.. csoporthoz tartozó labdarúgó fiúk biomotorikus lehetıségeinek feltárása és elemzése a modellre való hivatkozással 52. Egy participatív-aktív módszerekkel tanított cselekvési mód kikísérletezése a labdarúgás gyors elsajátítása érdekében, a osztálynál 53. Tanulmány az iskola.. ciklusú reprezentatív labdarúgó-csapata válogatásáról és felkészítésérıl 54. A mozgásos játékok, váltók és más versenyek hatékonysága a labdarúgás elsajátítása során a. osztálynál 55. Tanulmány a.. szintő röplabdajáték biomotorikus lehetıségeirıl, végsı, köztes illetve operacionális modellek kirajzolása 56. Tanulmány a.. szintő röplabdajáték hatékonyságáról, végsı, köztes illetve operacionális modellek kialakulása

7 57. A technikai-taktikai eszközök optimizálása, a védelem javítása érdekében a szintő csapatnál 58. Az erıfeszítés mutatóinak dinamikája a kézilabda-játékosok és csapatok felkészülésében, csapat szintjén 59. *Kísérleti tanulmány a félkörrıl támadó játékosok hatékonysága megállapítására 60. Utak és eszközök az ifjúsági kézilabda-játékosok felkészítésének egyéniesítésére, a tervezett teljesítmények elérése érdekében 61. Az átkarolások tanulása és tökéletesítése sajátos eszközeinek optimizálása az ifjúsági csapatok szintjén módszertani film 62. A labda blokkolását és a blokkolásból való indulás tanulása és tökéletesítése, sajátos eszközeinek optimizálása az ifjúsági csapatok szintjén módszertani film 63. Hozzájárulás a kezdı kézilabdázó csoportok rendszerelvő válogatása és felkészítése folyamatának javításához 64. Hozzájárulás a tenisz-osztályok, az iskolai sportklubok -. - életkorú teniszezıi fizikai felkészítéséhez (módszerek a. fejlesztéséhez) 65. Hozzájárulás a teniszezık technikai-taktikai felkészülésének javításához (eszközök és eljárások a fázis fejlesztéséhez),.... szinten,.. életkorban 66. Tanulmányok az erıfeszítést illetıen a sízık edzésében, a CSS- vagy LPS - csoportok esetében 67. A téli sportok monográfiáinak elkészítése (sportágak, próbák, összetevık szintjén) 68. A technika elemzésének és a kifejtett erıfeszítés mérésének korszerő eszközei a sí és téli két próba biatlon esetében 69. Hozzájárulások a CSS vagy LPS csoportokban mőködı sízık és téli kétpróbázók felkészítése tartalmának javítását célzó összetevıket illetıen 70. Az edzés tartalmának szabványosítása egy-egy mikro-, mezo- és makrocikusban a sízés, sífutás-biatlon, mőlesiklás, síugrás, korcsolyázás, bob-szánkó esetében. 71. Operacionális modellek a fiatalok és felnıttek kikapcsolódás-célú sízése és korcsolyázása oktatásához 72. A sí/síugrás/korcsolyázás mostani technikája kinetikájának és biomechanikájának elemzése, ezeknek a módszertani vonatkozásai 73. Tanulmány az úszó/vízilabdázó/mőugró edzések hatásáról a sportolók testi és, funkcionális fejlettségére, erıfeszítés-kifejtı képességükre 74. Az iskolás sportklubok versenyzıi 75. A sportiskolák, sporttagozatos líceumok 76. versenyzıinél 77. Tanulmány, hozzájárulások - életkori csoportok szerint - a vízilabda-játékosok válogatása módszertanának optimizálásához 78. A korcsoporthoz tartozó úszók sajátos fizikai felkészítésének modellezése 79. A... korcsoporthoz tartozó úszók biokémiai rekreativitására vonatkozó tanulmány 80. Tanulmány a. korcsoportos úszók szárazföldi és vízi felkészülése során szükséges neuro-muszkuláris koordináció jobbításáról 81. Tanulmány a korcsoportú úszók korszerő felkészítésérıl

8 82. A fajlagos motorikus készségek tökéletesítésének módszerei az evezısök, a kajakkenuzók, a vitorlázók éves felkészülésében 83. Hozzájárulások az erıfeszítés intenzitásának és nagyságának az összefüggése meghatározásához a kajak-kenu/vitorlázás korcsoporthoz tartozó mővelıi esetében 84. A önvédelem szellemileg vissza maradottak iskoláiban való tanításának lehetıségei és hatásai 85. A kisifjúsági önvédelem sportolóknak ellenállóképességének növekedése éves felkészülési ciklusban 86. A fizikai felkészítés modelljének tökéletesítése az ifjúsági: Szabadfogású kötöttfogású önvédelem sportolóknak esetében 87. Hozzájárulások a nagy technikai jártasságot igénylı eljárások megtanulása módszertanának tökéletesítéséhez kisifjúsági ifjúsági versenyzık esetében 88. Hozzájárulások a kisifjúsági önvédelem sportolóknak felkészítési modelljének megállapításához szabadfogású kötöttfogású önvédelem sportolóknak esetében 89. Tanulmány az ellenállóképesség és a sebesség fejlıdésérıl, gyermekeknél és ifjúsági versenyzık felkészítése során kötöttfogású önvédelem sportolóknak esetében 90. Tanulmány a küzdıtér központjában és a passzivitási zónában használt technikaitaktikai kombinációk megállapításáról és elsajátításáról szabadfogású (ifjúsági) kötöttfogású (ifjúsági) önvédelem sportolóknak esetében 91. Tanulmány az ifjúsági korcsoportú, éves, a CCS vagy LPS keretei között tevékenykedı judokká technikai-taktikai modelljének tökéletesítésérıl 92. Tanulmány a kisifjúsági korcsoportú, éves, a CCS vagy LPS keretei között tevékenykedı judokká technikai-taktikai modelljének tökéletesítésérıl 93. A páros munka tartalma és részaránya a szakosított - iskolai sporttevékenység ifjúsági vívó-versenyzıinek csoportjaiban 94. A technikai-taktikai felkészülés arányának egyes kérdései egy haladókból álló LPS vagy iskolai sportklub-csoport éves felkészülésében 95. Az edzıvel való egyéni felkészülés egyes kérdései egy haladókból álló LPS vagy iskolai sportklub-csoport éves felkészülésében 96. Tanulmány az országos és a nemzetközi lövész-elit egyik tagjának pszihomotorikus képességeirıl 97. Összehasonlító tanulmány az erıfeszítés dinamikájáról különbözı iskolákhoz tartozó céllövıknél, egy éves vagy olimpiai ciklus esetén 98. Személyiség tanulmányok a nemzeti vagy nemzetközi céllövés élvonalába tartozó versenyzıknél 99. Hozzájárulások a lövészet oktatásához ifjúsági versenyzıknél 100. A puskával való lövés lövıhelyzeteinek mőszaki és biomechanikai tanulmányozása; módszertani vonatkozások 101. A pisztollyal való lövés lövıhelyzeteinek mőszaki és biomechanikai tanulmányozása; módszertani vonatkozások 102. A testnevelés Románia Európai Uniós integrációjának távlatában a testnevelés helyzete a jövıben A Romániai tanulók személyiségfejlıdésének életkori jellemzıi (6-10 évesek).

9 104. A Romániai tanulók személyiségfejlıdésének életkori jellemzıi (11-15 évesek) A Romániai tanulók személyiségfejlıdésének életkori jellemzıi (16-19 évesek) Az ismeretek eljutatása a tanulókhoz - új és modern módozatokkal A motorikus tanulás módszerei a testnevelési órán vagy edzésen Az alapfokú motorikus képességek fejlesztésének módszerei a testnevelési órán vagy edzésen Az értékelés és felmérés új módszerei a testnevelési órákon vagy edzéseken A képzés során szükséges programok és eszközök kiválasztása A tanulók figyelmének felkeltésére és irányítására szolgáló módszerek a testnevelési órán vagy edzésen A tanulókkal való kommunikációs módszerek A tanár/edzı szerepe a lecke/edzés megszervezésében; 114. A tanulók ösztönzésének (motivációjának) módszerei és folyamatai A testnevelési lecke lebonyolításának módozatai csoportok, fél csoportok, osztályok keretében ill. egyénileg A tanár szerepe az ismeretek, készségek és jártasságok átadásaiban a testnevelési lecke és az edzés során A tanár-diák, diák-diák, diák-tanár viszonyok a testnevelési lecke és edzés keretében A tanár/edzı szerepe a:- a diákok mozgósításában, ösztönzésében és felkészítésében leckén/edzésen; 119. A kezdı tanárok beilleszkedésének módozatai az új közösségbe A szakmai stressz a tanárok, edzık esetében: - fiatalkor; - középkor; - idıskorban 121. Az egyetemes kultúra értékeinek alkalmazása és felhasználása az iskolában, sport klubban és sportkörön A tanár/edzı mint legfıbb ösztönzı tényezı a testnevelés és sportban A tanár/edzı szerepe a különleges esetek tevékenységének megszervezésében A rossz szervezés és hanyag felmérésének módozatai a testnevelés, edzés és sportban A tanár/edzı mint fı szervezı/vezetı az iskolai és iskolán kívüli testnevelési és sport tevékenységben. Vezetési technikák és ezek mennyiségi értékelése A leckén/edzésen kívüli tevékenységek tervezésének követelményei és módozatai az iskolában és azon kívül A tömegsport rendezvényeken résztvevı tanuló-csoportok megszervezése / irányítása A lokomotorikus szervezet szelektív befolyásolásának modern módszerei: egyéni sportok A lokomotorikus szervezet szelektív befolyásolásának modern módszerei sportjátékok estében.

10 130. A tanár/edzı együtt mőködésének módozatai a tanuló-csoportok vezéregyéniségeivel A testnevelés és sport mint a tanulók fegyelmezésének fı tényezıi. Fegyelmezetlenség megelızésének módozatai A pozitív és negatív tényezık használata vagy nem a tantárgy érdekében a tanulók körébe A figyelem felkeltésének modern módszerei, módozatai Az értékelés útjai, technikái és módszerei a testnevelésben és sportban Az iskola mint szervezet megújítása - új nevelési és oktatási modellek 136. A pedagógiai célok és értékek megjelenése a nevelési, oktatási, képzési folyamatban A video és a multimédia felhasználása az oktatásban és a nevelésben Az iskolai konfliktusok kezelése a nevelési folyamatban, a konfliktusfeloldás módjai A nevelés szociológiai problémái A tanterv elméletének és gyakorlatának alakulása hazánkban a XX. században A konstruktív életvezetés elmélete és gyakorlati megvalósulásának pszichológiai és pedagógiai problémái Az élethosszig tartó tanulás pszichológia, pedagógiai és andragógiai problémái A szocializáció színterei a kortárscsoport és az iskola szerepe a szocializációban A szerep szociálpszichológiai értelmezése, a pedagógus szerep hatékonyságának összetevıi A csoport szociálpszichológiai értelmezése, az iskolai csoportok sajátosságai A tanulás pszichológiai szempontú értelmezése, fıbb tanuláselméletek az iskolai tanulás jellemzıi A motiváció értelmezése, humánspecifikus motívumok, az iskolai tanulás motiválása A tanulók közötti különbségek figyelembe vétele. Speciális bánásmódot igénylı tanulók az iskolában A tanulók megismerésének módszertani lehetıségei A cél és tananyagelemzés szerepe, fontossága az információhordozó fejlesztésben A frontális munkában használatos hagyományos és elektronikus prezentálás Az információhordozók fejlesztésének pedagógiai alapjai Az optimális taneszköz kiválasztás szempontrendszere és folyamata Az oktatástechnológia és az elektronikus tanulási környezet szerepe a tanítási, tanulási folyamatban Egyéni bánásmódot igénylı gyermekek fejlesztı pedagógiája A testnevelı tanár mint pedagógus gyermekfelfogása 157. A modern kor, a gyermek és a testnevelés és sport (új jelenségek, új elméletek)

11 158. Módszertani lehetıségek az általános iskolai tanulók megismerésére Az elektronikus tanulási környezet ismérvei és lehetıségei az iskolai oktatásban A nevelıi attitőd és a pedagógiai vezetés hatása az iskolai teljesítményekre A média pedagógiai problémái. Interperszonális és mediális kommunikációs formák, a tanári munkában Csoportjelenségek, és interakciók különös tekintettel a tanár-diák viszonyra A szemléltetés szemléletesség problémaköre az oktató munkában Az átlagtól eltérı gyermekek pedagógiai-pszichológiai jellemzıi Konfliktusok a nevelésben, a konfliktusfeloldás módjai A hagyományos és elektronikus prezentációk felhasználása, pedagógiai lehetıségei az oktatómunkában A videó és multimédia felhasználása az oktatásban. A médiafogyasztás jellemzıi napjainkban 168. Az iskolai tanulás jellegzetességei. Az iskolai médiatár feladatai, forrásközpont integráló szerepe Interperszonális és mediális kommunikációs formák a tanári munkában 170. A tanulás pszichológiai értelmezése, az iskolai tanulás jellemzıi Innovációs törekvések az oktatásban Egy pedagógiai dilemma a testnevelési óra keretében: képességfejlesztés vagy személyiségfejlesztés? 173. A oktató küldetése a testnevelés-, és sportban A média szerepe az oktatásban Az élsportoló gyerekek tanulási szokásai Tanulási zavarok Az értékelés és az osztályozás kérdései 178. A testnevelı tanári mesterség Az iskola megújulása civilizációs forradalom Tehetséggondozás a tanítási órán 181. Hátrányos helyzető tanulók a testnevelés-, és sportban 182. A differenciált képességfejlesztés szükségessége A tanár/edzı szerepe a lecke/edzés fejlesztésében a földrajzi elhelyezkedés, az iskola felszereltsége a diákok igényeinek függvényében Motiváció a tanítási órán 185. Kisebbségi oktatás 186. A tanár/edzı cselekvési módozatai az iskola hagyományainak és felszereltségének, a képzés célkitőzéseinek és az éghajlat függvényében A tanár/edzı viselkedési módozatai-a szakmai etikának megfelelıen. Gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozat Dr. Seer Mihály

12 1. A felnıttképzés didaktikája 2. Az egész életen át tartó tanulás fogalma és eszközrendszere 3. A földrajz szerepe az iskolai nevelés és képzés rendszerében 4. A földrajz tanítás dokumentumai. A földrajz tankönyvek tartalmi és módszertani követelményei 5. A tanulmányi kirándulások szerepe az oktatás nevelési feladatainak megvalósításában 6. Képességfejlesztı tevékenységek a földrajz tartalmak tanításában (térbeli és idıbeli tájékozódási képességek fejlesztése) 7. A gyakorlati élettel összefüggı képességek fejlesztése a földrajzórákon 8. A tanulmányi versenyek szerepe és tapasztalatai a romániai közoktatásban *a témák részekre bonthatók Formai követelmények: Címlap Tartalomjegyzék 1,5 sorköz, Times New Roman betőtípus Elvárások: Logikus érvelés Strukturált felépítés Kritikus szemlélet Kreatív ötletek Modern megközelítés Bibliográfiai források jelölése Nyelvi igényessége Formázás: A4, TimesNewRomán 12 pont, 1.5-ös sorköz, margó<3

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017

Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017 Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Személyi feltételek (munkaközösség tagjainak névsora) III. Tárgyi feltételek (tanterem, eszközök) IV. Ajánlott

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Labdarúgó Akadémia 2009.

Labdarúgó Akadémia 2009. Labdarúgó Akadémia 2009. Stratégia Filozófia Felépítés Infrastruktúra Tehetségek Kiválasztása Tehetségek Képzése Versenyeztetés Szervezés Felépítés Az ETO, ami nem csak egy ETO sport- szórakoztatóés Szabadidı

Részletesebben

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; Fax. 0264-591.906 RECTORATUL Nr. 12.099/10.06.2011

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2010-2011. tanévtől Informatika tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit) neve felelős Kötelező tárgyak

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1.3 Intézet GYÓGYTORNA ÉS ELMÉLETI TANTÁRGYAK 1.4 Szakterület TESTNEVELÉS

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

segítı tartalmak Projektoktatás elméleti kereteinek megismerése A probléma megfogalmazásának képessége.

segítı tartalmak Projektoktatás elméleti kereteinek megismerése A probléma megfogalmazásának képessége. 1. Projekt modul Az együttmunkálkodás, a pedagógiai pszichológiai problémák megsokasodása, a tevékenységorientált oktatás hiánya. Téma/ Modulegység 1. 1. A projektoktatás Probléma/cél Napjaink oktatásában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben A labdarúgás technikai elemeinek oktatása, és mérési lehetőségei testnevelésórán Utánpótlás korú labdarúgók

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben