A II-es szintő pedagógiai modul záróvizsgája es tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A II-es szintő pedagógiai modul záróvizsgája 2011-2012-es tanév"

Átírás

1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI INSTITUTUL DE PREGĂTIRE DIDACTICĂ (IPD) DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD) România Ministerul EducaŃiei, Cercetării Tineretului şi Sportului Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca IPD, D P P D Str. Sindicatelor nr. 7 Tel: Fax: A II-es szintő pedagógiai modul záróvizsgája es tanév A II-es modul záróvizsgája egy alkalmazott didaktikával kapcsolatos (15 20 oldalnyi +bibliográfia) záróvizsga-dolgozat és annak megvédése. A dolgozatnak integrálnia kell a különbözı pedagógiai tárgyak keretében szerzett ismereteket, a pedagógiai gyakorlat során szerzett tapasztalatokat. Témáját a szakmódszertan vagy más neveléstudományi tárgyat oktató tanár által javasolt tematikából lehet kiválasztani, de szabadon is lehet választani témát a hallgató érdeklıdésének megfelelıen. A dolgozat témájának kiválasztása, kidolgozása és a védés megbeszélése ügyében egyeztetni kell az irányító tanárral. A dolgozatok leadásának határideje: május 20. A védés idıpontját és helyszínét az irányító tanárral kell egyeztetni. A védés a vezetı tanár és egy másik pedagógia vagy módszertanos tanár jelenlétében zajlik. Az értékelés eredménye: osztályzat. Magyar: Fóris Ferenczi Rita Pszichológia: Ráduly-Zörgı Éva Gyógypedagógia: Orbán Réka Történelem: Tóth Szilárd Földrajz: Soós Lenke Biológia, Geológia: Szállassy Noémi Matematika, informatika: Marchis Julianna Fizika: Kovács Zoltán Kémia: Chereji-Mach Zoltán Filozófia, közgazdaságtan, újságírás, nemzetközi kapcsolatok (és más társadalomtudományok): Kálmán Ungvári Kinga Testnevelés és sport: Sándor József Református Teológia: Gorbai Gabriella, Péter Éva Római Katolikus Teológia: Ozsváth Judit Formai követelmények: Címlap Tartalomjegyzék Formázás: A4, TimesNewRomán 12 pont betőtípus, 1.5-ös sorköz, margó<3 Szakirodalmi jegyzék Elvárások: A témaválasztás indoklása Strukturált felépítés Kritikus szemlélet és logikus érvelés

2 Korszerő megközelítés Bibliográfiai források jelölése Nyelvi igényesség Témajavaslatok a II-es szintő pedagógiai modul záródolgozatához Magyar nyelv és irodalom 1. Anyanyelvi tantervek összehasonlító vizsgálata (például az érvényben lévı magyar nyelv és irodalom tantervek, illetve a második szak mentén angol, német stb. anyanyelvi tantervek) 2. Tankönyvelemzések 3. Valamely alternatív oktatási módszer alkalmazhatósága az anyanyelvoktatásban (Ki lehet választani egy módszert vagy módszercsoportot (drámapedagógia, kooperatív módszerek, projekt, szóbeli kiselıadás stb., ennek rövid elméleti bemutatását követıen konkrét tevékenységi terveket kell kidolgozni egy kiválasztott tanulási egységhez (min. 10 foglalkozás). 4. Egy szabadon kiválasztott tanulási egységre tankönyvrészlet kidolgozása. A dolgozatnak tartalmaznia kell a témaválasztás indoklását, a min. 10 órára kidolgozott tematikus tervet, valamint tankönyvrészletet. (Arra kell figyelni, hogy a tankönyvrészlet ne már meglévı tankönyvek adaptálása vagy komplició legyen, hanem önálló alkotás. 5. Az anyanyelvoktatáshoz kapcsolódó órán kívüli tevékenységek tervezése (például olvasói, írói stb. szemináriumok, irodalmi körök stb.). A dolgozatnak tartalmaznia kell a témaválasztás indoklását, konkrét foglalkozási terveket (min. 10 foglalkozás). 6. Kutatási gyakorlatok. Diagnosztizálás alapján fejlesztési programok kidolgozása az anyanyelvi képességterületeken (szövegértés, szövegalkotás, irodalomolvasás, helyesírás, nyelvhelyesség). 7. Számítógépes oktatóprogramok készítése valamely szabadon választott tanulási egységre. Az ajánlottakon kívül más témát is lehet választani megbeszélés alapján. Dr. Demény Piroska, adjunktus 1. Diákönkormányzatok tevékenységének bemutatása 2. Iskolák pedagógiai programjának elemzése 3. Iskolai partnerkapcsolatok bıvítési lehetıségei ( projektek) 4. Minıségbiztosítás a mai iskolákban ( SWOT analízis, kérdıíves felmérés stb) 5. Iskolakép ( diákok, szülık, pedagógusok szemszögébıl) 6. Tanárkép 7. Fegyelem régen és ma 8. Iskolai légkör és iskolai kultúra

3 9. Iskolán kívüli tevékenységek szerepe az iskolai légkör alakításában 10. A tehetségggondozás lehetıségei a mai iskolában Társadalomtudomány Digitális mőveltség és társadalomtudományos szakmódszertan 1. Harmadik generációs taneszközök alkalmazása a társadalomtudományok oktatásában 2. Online forrásanyagok a társadalomtudományok oktatásában Az Európai Unió országainak társadalomtudományi kerettantervei 1. Összehasonlító elemzések 2. A tantervek értékrend-elemzése Fizika 1. Feladatsorok szerkesztése problémafeladat megoldásához 2. Választható tárgy tantervének elkészítése a fizika tanításához (SF, IT, HFkísérletek, történetekkel, alkalmazások stb.) 3. Fizikaleckék tervezése forgatokönyvszerően 4. A fizika irányított felfedeztétesés tanítása, avagy a kiváncsiságvezérelt fizikatanulás (IBL) 5. A fizika projektmódszer alapján szervezett oktatása Biológia 1. A biológia irányított felfedeztétesés tanítása, avagy a kiváncsiságvezérelt biológiatanulás 2. Aktív oktatási módszerek alkalmazása a biológiaórákon 3. Kísérletezés: a természettudományok alapmódszere 4. Kooperatív módszerek alkalmazása a biológia tanításában 5. Egy szabadon kiválasztott tanulási egységre tankönyvrészlet kidolgozása 6. A játék szerepe a környezeti nevelésben 7. Projektmódszer a környezeti nevelésben 8. Környezetvédelmi jeles napok, tevékenységek 9. Diákcsiny vagy bőntény? Az iskolai fegyelmezés régen és ma Földrajz 1. A földrajz, mint választható ismeretcsomag az iskolában.

4 2. Preferenciák az ismeretfeldolgozásban. 3. A földrajz, az interdiszciplinaritás vetületében. 4. Számítástechnika, mint új lehetıség a földrajztanításban. 5. A földrajz helyzete és fejlesztési lehetıségei, kérdıíves felmérés alapján. 6. Motiváció a földrajztanításban. 7. Az ismeretek ellenırzése és értékelése a földrajztanításban. 8. A földrajzi gondolkodás kialakítása a psziho - pedagógia kapcsolatrendszerben. Testnevelés 1. Elméleti és módszertani adalékok a testnevelés programja tartalmainak értékesítéséhez a - ciklus.. osztályos tanulók kapacitásai, kompetenciái, specifikus magatartásai alakításához/fejlesztéséhez/neveléséhez. 2. A testnevelés programja tartalmainak és megszervezésük, illetve a leckék lebonyolításának valamint programozásának sajátosságai a ciklus. osztályában, heti egy tantervi óra esetén 3. A testnevelés programja tartalmainak és megszervezése, illetve a leckék lebonyolításának módszertani sajátosságai a - ciklus.. osztályos tanulóinál, heti egy tantervi óra és egy, az iskola döntésétıl függı elmélyítı vagy kiterjesztı óra esetén 4. A választott sportág tanításának tervszerősítése, tartalma és módszertana, heti egy, az iskola döntésére bízott óra esetében, a. osztályban 5. Az oktatói munka megszervezésének és módszertanának sajátosságai az opcionális csoportokra osztott osztálynál, az iskola döntésére bízott órák esetében 6. Elvi és módszertani adalékok a. ciklus extracurriculáris órái esetében megvalósuló tájékoztatás, tartalom és az oktatás megszervezése kérdéseiben 7. A testnevelés és sport.. ciklusi tantervében elıirányzott, választott alternatív..... sportág tanításának formatív értékei, tartalma és módszertana 8. A testnevelés és sport.. ciklusi tantervében nem szereplı. sportág formatív értékeinek kísérleti ellenırzése 9. Elméleti és módszertani adalékok az egyéni osztályozási skálák kidolgozásához, a Nemzeti értékelési rendszer testnevelés és sport esetében alkalmazott próbái kapcsán és hatékonyságuk kísérleti ellenırzése a osztály esetében 10. A fizikai fejlıdés és a motorikus kapacitás összefüggései a.. osztály tanulóinál 11. A. ciklus. osztálya tanulói fizikai fejlıdésének növelt hatékonyságú befolyásolásának formái, módszerei, eszközei, s ezek kísérleti ellenırzése a testnevelési órákon

5 12. A.. motorikus képesség fejlesztésének tervszerősítése, metodológiája heti... testnevelési óra esetében. Céljai, tartalma és arányai az összes órához viszonyítva. 13. A osztály tantervében elıirányzott atlétikai próbák céljai, súlyuk, tartalmaik, és módszertanuk az összes óra számához viszonyított heti.. testnevelési óra esetében 14. A torna súlya, tervszerősítése és tanításának módszertana, az osztály, heti testnevelési óra esetében 15. Az osztály tantervében szereplı, óra számú,..... sportjáték aránya az összes óra számához viszonyítva, tartalma, tervszerősítése és módszertana 16. Kísérletekkel igazolt módszertani és szervezési eljárások, amelyek biztosítják a testnevelési óra motorikus sőrőségének értékét az. osztály esetében 17. Az. osztály tanulóinak egyénített bánásmód alapján való kezelése céljai, tartalma, módszerei és következményei 18. Az érzelmi és a motivációs tényezık szerepe a teljesítmény elérésének képessége megnyilvánulásában az ifjúsági versenyzıknél, különbözı sportágak esetében 19. A gondolkodásbeli edzés szerepe különbözı sportágakban, a sportág tanulókkal való megismertetése szakaszában 20. Az iskolai sport rendszerébe bevont tanulók programozásának és tervszerősítésének sajátosságai 21. Az egyes sportágak gyermek- és ifjúsági versenyzıinek sajátos erıfeszítésdinamikája a felkészülés (közepes ciklusok, mikrociklusok, edzés-leckék) ideje alatt 22. Módszertani eljárások és gyakorlatrendszerek a gyermek- és ifjúsági versenyzık rugalmasságának és ügyességének fejlesztéséhez 23. Az ügyesség fejlesztésének módszerei. Az egyensúly szerepe az élsportolói kapacitás diagnosztizálásában és prognosztizálásában 24. A koordinációs képesség. Ennek felfedezése és fejlesztése gyermekeknél és ifjúságiaknál, különféle sportágakban 25. A Modellezés és hasonlóság módszerei alkalmazásának sajátosságai a gyermekés ifjúsági korosztályokhoz tartozó, különféle sportokat mővelı sportolók edzéseinek tervezésében és lebonyolításában 26. A testnevelési és sportórákon folyó leckék céljai mőveletesítésének módszerei 27. A didaktikai közlés és ennek tartalma a testnevelı órán 28. Az iskolai testnevelés, a társadalmi beilleszkedés elısegítésének egyik lehetséges eszköze 29. A testnevelés mint a szocializáció egyik eszköze 30. A testnevelı tanár közérzete: valós státus és érzékelt státus viszonya 31. Az önértékelés fejlesztése a tanulóknál a testnevelés és sport eszközeivel 32. Az énkép, mások megítélése és a személyiségközi kapcsolatok a testnevelési órán 33. A közlés optimizálása az iskolai csoportban, a testnevelés és sport sajátos eszközeivel 34. Az érzelmi egyensúly fejlesztése a testnevelés és sport sajátos eszközeivel tanulóknál/sportolóknál

6 35. A. sportág válogatásának és tanulásának sajátos kérdései a kezdı csoportnál 36. Az oktatás tartalmának modellezése és ennek hatékonysága az. atlétikai próba esetében, a csoportnál, egészéves edzési ciklusban 37. Adalékok a. csoport éves felkészülési ciklusából, az.. atlétikai próba esetén, a felkészülési modell kidolgozásához 38. A ritmikus sporttorna sajátos egyensúly-gyakorlatainak hozzájárulása az ügyesség fejlıdéséhez 39. A ritmikus torna. korcsoportja edzései tartalmának és hatékonyságának modellezése 40. *A tornagyakorlatok osztályjáték-formájának oktató-nevelı értékei a.. osztálynál 41. Segéd-tornaszerek kikísérletezése, létrehozása és kipróbálása az új technikai elemek és struktúrák elsajátításának megkönnyítése érdekében a szertorna szerein 42. Tanulmány a... csoport-szintő ritmikus torna együttesek felkészülése tartalmának modellezésérıl 43. Az akrobatikus gyakorlatok hozzájárulása a.. osztály tanulóinak tér- és idıbeli tájékozódási készsége tökéletesedéséhez 44. Hozzájárulások a sportiskolák. kosárlabda-csapatai edzéseinek tökéletesítéséhez 45. A kosárlabdázó fiúk és leányok biomotorikus lehetıségeinek feltárása és elemzése a modellre való hivatkozással 46. Bizonyos módszertani eljárások és gyakorlatcsoportok alkalmazásának hatékonysága a kosárlabda-játékban, a.. motorikus képesség fejlesztésében, a.. osztálynál 47. Tanulmány a ginázium/líceum reprezentatív kosárlabda-csapata válogatásáról és felkészítésérıl 48. Tanulmány az iskolai sportlétesítmények.. korcsoporthoz tartozó,.. éves életkorú kosárlabda-csapata edzéseinek sajátosságairól 49. A labdarúgás tanításának optimizálása a rendelkezésre álló kisegítı berendezések felhasználásával, a. osztálynál 50. Hozzájárulások a. korcsoportú, az iskolai sport létesítményékbeli labdarúgó csapatok edzéseinek javításához 51. A.. éves,.. csoporthoz tartozó labdarúgó fiúk biomotorikus lehetıségeinek feltárása és elemzése a modellre való hivatkozással 52. Egy participatív-aktív módszerekkel tanított cselekvési mód kikísérletezése a labdarúgás gyors elsajátítása érdekében, a osztálynál 53. Tanulmány az iskola.. ciklusú reprezentatív labdarúgó-csapata válogatásáról és felkészítésérıl 54. A mozgásos játékok, váltók és más versenyek hatékonysága a labdarúgás elsajátítása során a. osztálynál 55. Tanulmány a.. szintő röplabdajáték biomotorikus lehetıségeirıl, végsı, köztes illetve operacionális modellek kirajzolása 56. Tanulmány a.. szintő röplabdajáték hatékonyságáról, végsı, köztes illetve operacionális modellek kialakulása

7 57. A technikai-taktikai eszközök optimizálása, a védelem javítása érdekében a szintő csapatnál 58. Az erıfeszítés mutatóinak dinamikája a kézilabda-játékosok és csapatok felkészülésében, csapat szintjén 59. *Kísérleti tanulmány a félkörrıl támadó játékosok hatékonysága megállapítására 60. Utak és eszközök az ifjúsági kézilabda-játékosok felkészítésének egyéniesítésére, a tervezett teljesítmények elérése érdekében 61. Az átkarolások tanulása és tökéletesítése sajátos eszközeinek optimizálása az ifjúsági csapatok szintjén módszertani film 62. A labda blokkolását és a blokkolásból való indulás tanulása és tökéletesítése, sajátos eszközeinek optimizálása az ifjúsági csapatok szintjén módszertani film 63. Hozzájárulás a kezdı kézilabdázó csoportok rendszerelvő válogatása és felkészítése folyamatának javításához 64. Hozzájárulás a tenisz-osztályok, az iskolai sportklubok -. - életkorú teniszezıi fizikai felkészítéséhez (módszerek a. fejlesztéséhez) 65. Hozzájárulás a teniszezık technikai-taktikai felkészülésének javításához (eszközök és eljárások a fázis fejlesztéséhez),.... szinten,.. életkorban 66. Tanulmányok az erıfeszítést illetıen a sízık edzésében, a CSS- vagy LPS - csoportok esetében 67. A téli sportok monográfiáinak elkészítése (sportágak, próbák, összetevık szintjén) 68. A technika elemzésének és a kifejtett erıfeszítés mérésének korszerő eszközei a sí és téli két próba biatlon esetében 69. Hozzájárulások a CSS vagy LPS csoportokban mőködı sízık és téli kétpróbázók felkészítése tartalmának javítását célzó összetevıket illetıen 70. Az edzés tartalmának szabványosítása egy-egy mikro-, mezo- és makrocikusban a sízés, sífutás-biatlon, mőlesiklás, síugrás, korcsolyázás, bob-szánkó esetében. 71. Operacionális modellek a fiatalok és felnıttek kikapcsolódás-célú sízése és korcsolyázása oktatásához 72. A sí/síugrás/korcsolyázás mostani technikája kinetikájának és biomechanikájának elemzése, ezeknek a módszertani vonatkozásai 73. Tanulmány az úszó/vízilabdázó/mőugró edzések hatásáról a sportolók testi és, funkcionális fejlettségére, erıfeszítés-kifejtı képességükre 74. Az iskolás sportklubok versenyzıi 75. A sportiskolák, sporttagozatos líceumok 76. versenyzıinél 77. Tanulmány, hozzájárulások - életkori csoportok szerint - a vízilabda-játékosok válogatása módszertanának optimizálásához 78. A korcsoporthoz tartozó úszók sajátos fizikai felkészítésének modellezése 79. A... korcsoporthoz tartozó úszók biokémiai rekreativitására vonatkozó tanulmány 80. Tanulmány a. korcsoportos úszók szárazföldi és vízi felkészülése során szükséges neuro-muszkuláris koordináció jobbításáról 81. Tanulmány a korcsoportú úszók korszerő felkészítésérıl

8 82. A fajlagos motorikus készségek tökéletesítésének módszerei az evezısök, a kajakkenuzók, a vitorlázók éves felkészülésében 83. Hozzájárulások az erıfeszítés intenzitásának és nagyságának az összefüggése meghatározásához a kajak-kenu/vitorlázás korcsoporthoz tartozó mővelıi esetében 84. A önvédelem szellemileg vissza maradottak iskoláiban való tanításának lehetıségei és hatásai 85. A kisifjúsági önvédelem sportolóknak ellenállóképességének növekedése éves felkészülési ciklusban 86. A fizikai felkészítés modelljének tökéletesítése az ifjúsági: Szabadfogású kötöttfogású önvédelem sportolóknak esetében 87. Hozzájárulások a nagy technikai jártasságot igénylı eljárások megtanulása módszertanának tökéletesítéséhez kisifjúsági ifjúsági versenyzık esetében 88. Hozzájárulások a kisifjúsági önvédelem sportolóknak felkészítési modelljének megállapításához szabadfogású kötöttfogású önvédelem sportolóknak esetében 89. Tanulmány az ellenállóképesség és a sebesség fejlıdésérıl, gyermekeknél és ifjúsági versenyzık felkészítése során kötöttfogású önvédelem sportolóknak esetében 90. Tanulmány a küzdıtér központjában és a passzivitási zónában használt technikaitaktikai kombinációk megállapításáról és elsajátításáról szabadfogású (ifjúsági) kötöttfogású (ifjúsági) önvédelem sportolóknak esetében 91. Tanulmány az ifjúsági korcsoportú, éves, a CCS vagy LPS keretei között tevékenykedı judokká technikai-taktikai modelljének tökéletesítésérıl 92. Tanulmány a kisifjúsági korcsoportú, éves, a CCS vagy LPS keretei között tevékenykedı judokká technikai-taktikai modelljének tökéletesítésérıl 93. A páros munka tartalma és részaránya a szakosított - iskolai sporttevékenység ifjúsági vívó-versenyzıinek csoportjaiban 94. A technikai-taktikai felkészülés arányának egyes kérdései egy haladókból álló LPS vagy iskolai sportklub-csoport éves felkészülésében 95. Az edzıvel való egyéni felkészülés egyes kérdései egy haladókból álló LPS vagy iskolai sportklub-csoport éves felkészülésében 96. Tanulmány az országos és a nemzetközi lövész-elit egyik tagjának pszihomotorikus képességeirıl 97. Összehasonlító tanulmány az erıfeszítés dinamikájáról különbözı iskolákhoz tartozó céllövıknél, egy éves vagy olimpiai ciklus esetén 98. Személyiség tanulmányok a nemzeti vagy nemzetközi céllövés élvonalába tartozó versenyzıknél 99. Hozzájárulások a lövészet oktatásához ifjúsági versenyzıknél 100. A puskával való lövés lövıhelyzeteinek mőszaki és biomechanikai tanulmányozása; módszertani vonatkozások 101. A pisztollyal való lövés lövıhelyzeteinek mőszaki és biomechanikai tanulmányozása; módszertani vonatkozások 102. A testnevelés Románia Európai Uniós integrációjának távlatában a testnevelés helyzete a jövıben A Romániai tanulók személyiségfejlıdésének életkori jellemzıi (6-10 évesek).

9 104. A Romániai tanulók személyiségfejlıdésének életkori jellemzıi (11-15 évesek) A Romániai tanulók személyiségfejlıdésének életkori jellemzıi (16-19 évesek) Az ismeretek eljutatása a tanulókhoz - új és modern módozatokkal A motorikus tanulás módszerei a testnevelési órán vagy edzésen Az alapfokú motorikus képességek fejlesztésének módszerei a testnevelési órán vagy edzésen Az értékelés és felmérés új módszerei a testnevelési órákon vagy edzéseken A képzés során szükséges programok és eszközök kiválasztása A tanulók figyelmének felkeltésére és irányítására szolgáló módszerek a testnevelési órán vagy edzésen A tanulókkal való kommunikációs módszerek A tanár/edzı szerepe a lecke/edzés megszervezésében; 114. A tanulók ösztönzésének (motivációjának) módszerei és folyamatai A testnevelési lecke lebonyolításának módozatai csoportok, fél csoportok, osztályok keretében ill. egyénileg A tanár szerepe az ismeretek, készségek és jártasságok átadásaiban a testnevelési lecke és az edzés során A tanár-diák, diák-diák, diák-tanár viszonyok a testnevelési lecke és edzés keretében A tanár/edzı szerepe a:- a diákok mozgósításában, ösztönzésében és felkészítésében leckén/edzésen; 119. A kezdı tanárok beilleszkedésének módozatai az új közösségbe A szakmai stressz a tanárok, edzık esetében: - fiatalkor; - középkor; - idıskorban 121. Az egyetemes kultúra értékeinek alkalmazása és felhasználása az iskolában, sport klubban és sportkörön A tanár/edzı mint legfıbb ösztönzı tényezı a testnevelés és sportban A tanár/edzı szerepe a különleges esetek tevékenységének megszervezésében A rossz szervezés és hanyag felmérésének módozatai a testnevelés, edzés és sportban A tanár/edzı mint fı szervezı/vezetı az iskolai és iskolán kívüli testnevelési és sport tevékenységben. Vezetési technikák és ezek mennyiségi értékelése A leckén/edzésen kívüli tevékenységek tervezésének követelményei és módozatai az iskolában és azon kívül A tömegsport rendezvényeken résztvevı tanuló-csoportok megszervezése / irányítása A lokomotorikus szervezet szelektív befolyásolásának modern módszerei: egyéni sportok A lokomotorikus szervezet szelektív befolyásolásának modern módszerei sportjátékok estében.

10 130. A tanár/edzı együtt mőködésének módozatai a tanuló-csoportok vezéregyéniségeivel A testnevelés és sport mint a tanulók fegyelmezésének fı tényezıi. Fegyelmezetlenség megelızésének módozatai A pozitív és negatív tényezık használata vagy nem a tantárgy érdekében a tanulók körébe A figyelem felkeltésének modern módszerei, módozatai Az értékelés útjai, technikái és módszerei a testnevelésben és sportban Az iskola mint szervezet megújítása - új nevelési és oktatási modellek 136. A pedagógiai célok és értékek megjelenése a nevelési, oktatási, képzési folyamatban A video és a multimédia felhasználása az oktatásban és a nevelésben Az iskolai konfliktusok kezelése a nevelési folyamatban, a konfliktusfeloldás módjai A nevelés szociológiai problémái A tanterv elméletének és gyakorlatának alakulása hazánkban a XX. században A konstruktív életvezetés elmélete és gyakorlati megvalósulásának pszichológiai és pedagógiai problémái Az élethosszig tartó tanulás pszichológia, pedagógiai és andragógiai problémái A szocializáció színterei a kortárscsoport és az iskola szerepe a szocializációban A szerep szociálpszichológiai értelmezése, a pedagógus szerep hatékonyságának összetevıi A csoport szociálpszichológiai értelmezése, az iskolai csoportok sajátosságai A tanulás pszichológiai szempontú értelmezése, fıbb tanuláselméletek az iskolai tanulás jellemzıi A motiváció értelmezése, humánspecifikus motívumok, az iskolai tanulás motiválása A tanulók közötti különbségek figyelembe vétele. Speciális bánásmódot igénylı tanulók az iskolában A tanulók megismerésének módszertani lehetıségei A cél és tananyagelemzés szerepe, fontossága az információhordozó fejlesztésben A frontális munkában használatos hagyományos és elektronikus prezentálás Az információhordozók fejlesztésének pedagógiai alapjai Az optimális taneszköz kiválasztás szempontrendszere és folyamata Az oktatástechnológia és az elektronikus tanulási környezet szerepe a tanítási, tanulási folyamatban Egyéni bánásmódot igénylı gyermekek fejlesztı pedagógiája A testnevelı tanár mint pedagógus gyermekfelfogása 157. A modern kor, a gyermek és a testnevelés és sport (új jelenségek, új elméletek)

11 158. Módszertani lehetıségek az általános iskolai tanulók megismerésére Az elektronikus tanulási környezet ismérvei és lehetıségei az iskolai oktatásban A nevelıi attitőd és a pedagógiai vezetés hatása az iskolai teljesítményekre A média pedagógiai problémái. Interperszonális és mediális kommunikációs formák, a tanári munkában Csoportjelenségek, és interakciók különös tekintettel a tanár-diák viszonyra A szemléltetés szemléletesség problémaköre az oktató munkában Az átlagtól eltérı gyermekek pedagógiai-pszichológiai jellemzıi Konfliktusok a nevelésben, a konfliktusfeloldás módjai A hagyományos és elektronikus prezentációk felhasználása, pedagógiai lehetıségei az oktatómunkában A videó és multimédia felhasználása az oktatásban. A médiafogyasztás jellemzıi napjainkban 168. Az iskolai tanulás jellegzetességei. Az iskolai médiatár feladatai, forrásközpont integráló szerepe Interperszonális és mediális kommunikációs formák a tanári munkában 170. A tanulás pszichológiai értelmezése, az iskolai tanulás jellemzıi Innovációs törekvések az oktatásban Egy pedagógiai dilemma a testnevelési óra keretében: képességfejlesztés vagy személyiségfejlesztés? 173. A oktató küldetése a testnevelés-, és sportban A média szerepe az oktatásban Az élsportoló gyerekek tanulási szokásai Tanulási zavarok Az értékelés és az osztályozás kérdései 178. A testnevelı tanári mesterség Az iskola megújulása civilizációs forradalom Tehetséggondozás a tanítási órán 181. Hátrányos helyzető tanulók a testnevelés-, és sportban 182. A differenciált képességfejlesztés szükségessége A tanár/edzı szerepe a lecke/edzés fejlesztésében a földrajzi elhelyezkedés, az iskola felszereltsége a diákok igényeinek függvényében Motiváció a tanítási órán 185. Kisebbségi oktatás 186. A tanár/edzı cselekvési módozatai az iskola hagyományainak és felszereltségének, a képzés célkitőzéseinek és az éghajlat függvényében A tanár/edzı viselkedési módozatai-a szakmai etikának megfelelıen. Gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozat Dr. Seer Mihály

12 1. A felnıttképzés didaktikája 2. Az egész életen át tartó tanulás fogalma és eszközrendszere 3. A földrajz szerepe az iskolai nevelés és képzés rendszerében 4. A földrajz tanítás dokumentumai. A földrajz tankönyvek tartalmi és módszertani követelményei 5. A tanulmányi kirándulások szerepe az oktatás nevelési feladatainak megvalósításában 6. Képességfejlesztı tevékenységek a földrajz tartalmak tanításában (térbeli és idıbeli tájékozódási képességek fejlesztése) 7. A gyakorlati élettel összefüggı képességek fejlesztése a földrajzórákon 8. A tanulmányi versenyek szerepe és tapasztalatai a romániai közoktatásban *a témák részekre bonthatók Formai követelmények: Címlap Tartalomjegyzék 1,5 sorköz, Times New Roman betőtípus Elvárások: Logikus érvelés Strukturált felépítés Kritikus szemlélet Kreatív ötletek Modern megközelítés Bibliográfiai források jelölése Nyelvi igényessége Formázás: A4, TimesNewRomán 12 pont, 1.5-ös sorköz, margó<3

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola 2 0 1 0. j ú l i u s F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány Szeged 1/196 Tartalomjegyzék Az intézmény fı jellemzıi...

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék ISKOLÁNKRÓL... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelı oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai,

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelezı tanórai foglalkozások, nem kötelezı tanórai foglalkozások és szabadon felhasználható órakeret elosztása 2. Az

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program 2008 Tartalom 1. Az iskola adatai... 6 1.1 Az intézmény alaptevékenységei:... 6 2. Az intézmény bemutatása... 7 2.1 Az iskola tanulói, szociális helyzete...

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

APÁCZAI KIADÓ BÁZISISKOLÁINAK KERETTANTERVE A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA

APÁCZAI KIADÓ BÁZISISKOLÁINAK KERETTANTERVE A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA APÁCZAI KIADÓ BÁZISISKOLÁINAK KERETTANTERVE A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA 1 Pályaorientációs anyag Semperger Piroska Magyar nyelv és irodalom Szakács Béla Élı idegen nyelv Csikósné Marton Lívia Szántó Mariann

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Címe: 7621 Pécs, Váradi

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei... 6 2.4 A Nemzeti alaptantervben

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl Tartalomjegyzék 1. Az iskola képzési rendje... 4 1.1. Képzési irányok...4 1.2. Az iskola munkarendje...4 1.2.1. A gimnázium általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK TANÍTÓ SZAK

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK TANÍTÓ SZAK ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK TANÍTÓ SZAK Ének-zene 1. A zenei nevelés elvei kisiskolás korban A zenei nevelés szerepe a kisiskolás gyermek személyiségfejlődésében. Kodály Zoltán

Részletesebben