'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d (

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d ("

Átírás

1 F6v6rosi Tiirv6nysz6k 28.P / / 21.. A FSvdrosi T6rv6nysz6k a Dr. L6hner Zsuzsanna Ugyvddi Iroda r6sz6r6l dr. L6hner Zsuzsanna iigyv6d (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21,. U1-4.) iiltal kdpviselt ( ) felperesnek '. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d ( ) Sital k6pviselt CIB Lfzing Zrt. (7027 Budapest, Medve u 4-14.) alperes ellen szerz6d6s 6rv6nytelens6g6nek megdllapft6sa irdnt inditon per6ben meghozra az at6bbi it6lrtet: A birrisrig meg6llapftja, hog5r a peres 1lelek kijzltt november 21. napjdn szdmon ,- Ft iissze6gre kiitiitt, svdjci frank alapri kiilcsiinszerz6d6s 6rv6nytelen. Megiillapida a bir6siig hogy a szerz6d6s 6ltalinos szerztid si felt6telei 100. pontj6ba foglalt vdlasztottbir6siigi kikiit6s 6rv6nytelen. Megii opel jogot k kiiziitt ugfanazon a napon a felperes tulajdoniit k6pez6 ira t<iitott,li0tz. novemb-er zr. naplatot kezd6d6en v6teri Ktitelezi a birrfsiig az alperest, hogy 15 napon beri fizessen meg a ferperesnek ,- Ft perkiilts69et. T:,:t::i "_ Ll6::g az alperest, hogy kiiliin lelhiv6sra fizessen meg a Magrar Nlamnak Ft illet6ket. Az it6let ellen a kdzbesit6stsl sziimitott 15 napon treliil van helye fellebbez6snek, melyet a F6viirosi Torvdnysz6ken tehet 3 p6ldiinyban benyijtani a F6'.iirosi itot6taularroz cimezve. A felek k6rhetik a fellebbez6s tdrgyaldson kiviili elbir6lds6t.

2 F6v:i rosi Tiir"v6nysz6k 28.p.24.02tI20L2/21. 2 Indokoliis: s6g visel6s6re vagy osszeg6re, illewe a meg nem krjlts6g megfizet6s6re vonatkozik, az eldzetes a r6szletfizet6s enged6lyez6sdvel kapcsolatos. ezd f6i a fellebbez6sdben k6rheti a tdrgyaldi A felperes 6s az alperesi joger6d cib credit Zrt. k6zon november 21. napj6n szdmon kdlcsrinszerzd. l6tre. A ktjlcsdn szerzdd6s.r".ini ,- Ft Cfg Credit Zn. kcilcsrinosszeget biztosit gy Opel Corsa megviisiirl6siihoz. A kolcsdn devizaneme s szerint a telies m6rt6ke, egy6b krilts6g fett m6rt6ke nincsen r6szlet ,-Ft, a futamids 120 h6nap. A szerz6d6s fix konstrukci6, igy a viiltozatlanok, drfolyam, ill. kamaw6ltozds eset6n a tutamiao trosszanuoait. A szerz5d s VII.I. ponrja szerint az ad6s kijel kiv6tel6vel elolvasta, megdrtette, azok alkaimizii sziimri mell6kletet a hitelezd a hitekisszes fo ad6snak. Az ad6s amennyiben a 2. sz. mel kdzhezv6teltsl szsmitott 3 munkanadon beliil a h hitelez6 jogosult fgy rekinteni, hogy a 2. sz. mell6 apjifu foly6sitotra. Az alperesi jogel6d a lelperesnek, ez tartalmazza az eqves :i frankban elszdmolva. A fizet6si ittemlz6s IB Lizing Referencia Kamat, 6n6ke: 5,S0000 fl*^] " rzcrr a pontj6ban 9. pontja szerint az ad5s a kdlcscin urdn iigyteti kamatot k6reles.kamat osszege az szerz5d6si ielt6telek ugyanezen dsdval szdmithitd ki. 'ltardnos Az Sltal6nos szerz6d6si ferteterek 14. pontja szerint a referencia kamatrdb, megegyezik a,cib Lizing referencia kamat' megfelel5, a ktjlcscinszer z6d6s rrr. pontjdban -"grr.t,irorjn i.vrzane-he, tanoz6 drt6k6vel. A referencia kamatlsb sz6zal6kos m6rt6kzt aiitelez6 i";,ej;k;;;;,6ban teszi kdzz6,,melynek viiltoztatdsi iogdt fenntartja. A kaman.sj6koztat6 az 6ltaldnos szerzdd6si felt6telek mell6klet6t k6pezi. Az dltaliinos szerzsd6si felt6telek 21. pontja szerint:,,a Fizet6si Utemez6sben a Kolcsrinszerzdd6s devizanemdben meghatdrozott tdrieszt6rdszletek rdszl -Fix lcsdnszerz6d6s utols6 t6rleszt6 riszlete jelen 6s h6tral6v? fuiamioe;e - a 2Z!.44., 49. 6s 57. ponrjeban irtak szerint viiltozhatnak, a Hit metyekr6l Ad6st: erencia-kamatldb vdltoziisdnak ftiggv6ny6ben aldrbbiak szerinr: zon idiikdzdnk6nr peri6dus,,) Amennyiben a Ktilcsijnszerz6d6s 6rt6k a foly6sitiisdnak napj 6ra jegyzert 6rt6ktdl a K6 roszitett

3 F6vdrosi Tiirv6nysz6k 28.P.24.02u2012/2L. 3 kiisz6b6rt6ket meghaiado m6rt6kben elt6r, akkor a Hirelez6 a t6nyleges, teljes vdltoz6snak megfelel5en Krjlcsrjnszerz6d6s h jeien ponr szerinti krivetkez6k6ppen j.- m6dosithatja a hdtral6v6 tcirleszt6r6szlereket. arunnliu.n--t Hitelezd a Lelyik feliilvizsgiilati id6pontban mdr 6rv nyesftette a.a t6ke 6s pdnzpiaci kamatldbak emelked6se.a jegybanki alapkamat emelked6s.a bankkdzi hitelkamatok emelked6se.refinanszirozdsi felt6telek megvdltozdsa Itakon trilmen6en jogosult az iigyleti kamatldb, ldahi megvdltoztatiisdra az aldbbi felt6telek 'olyan hat6s6gi renderkez6s,. vagy jogszab6rywiiltozds, melynek eredm6nyek6nt a Hiterezdnek igazolhat6 tdbblerkolts6gei szdrmaztak, 6s ezeket tovdbbiriiritla az ed6sra " 'Az Ad6s 57. pont szerinti Hitelv6delmi Szolg6ltatdshoz csatlakozik, vagy egy6b be6pft6sre kertil5 biztositiisi szerzsddst krit.,, Az 6ltal6nos szerz6d6si felt6telek 69.,70.,71. pontjai szerinr: ',69' A Hitelez6 6s az Ad6s a Kiircsirnszerzdd6s al6ir6sdval egldejiileg v6teli (opci6s) iogot alapitanak a Krilcsonszerz6d6s II. pontjdban megh,rtdrozott Gepjiirmii vonatkoz6s6ban a kcivetkez6 alapfelt6telek szerint: ds, a vevd a Krjlcsrjnszerz6d S (s), 6s a (4) bekez sdra kijekilt harmadik sz or 6 vagy a dik szem6ly t megillet6 j elezetts6eel meg, illeff a harma'dik kijeliilte, ez6rt ezen iddpontot kcivet6en a ielen n a Hitelez6 helyett a v6teli jogot gyakorol6 70' A v6teli jogot alapit6 meg6llapodds a G6pjdrmii feletri tulajdonjog Ad6s riitali megszerz6s6nek napjiin l6p hatdlyba 6s a hat'lyba l6p6st6l szdm"itott ri (dt) 6vrg marad hatdlyban. 71" Az AdSs 6s a Hiterez6 kif+zetten megdllapodnak abban, hogy abban az esetben, ha a Kcilcsrinszerz6d6s lejdrata az 5 6vet meghaiadjal kiilon okiratban egy mdsik v6teli jogot is alapitanak." Az fltaldnos szerz6d6si felt6telek 100. napja szerint: rz Ad6s, Ad6stdrs, a Biztosit6k Szerz6d6s felei. Kereskedelmi 6s Iparkamara mellett miikcidrj 16nek, amely Vdlasztotr Bir6sdg sajdt eijdriisi

4 F6vrirosi Tiirv6nysz6k 28.P /2012/2t. 4 A CIB Credit Lfi.20L0. december 31. napjdvai megsziint, jogutodja az alperes. meg a kolcsonszerzdd6s 6rv6nytelens6g6t, dzik. K6rte a vdlasztottbirdsigi kko-t6s a vdteli jogot alapit6 szerzdd6s ben ana hivatko zott, hogy az a 3/2013. pje szerint nytelen. rmatot, annak szdzal6kos megiel6lds6t, nem megnatarozaset, melyek eset6ben a hiteldij dsszeg6t sem. vel jogszabdly megkertil6s6re irdnyul, hiszen a t kikdtni. Az alperes a kereset elutasitiisdt k6rte. Els6dlegesen ana hivarkozorr, hogy a ferek a vdrasztottbir6siigi kikcit6st egyedileg megrergyarrdk, igy az nem tisztess6gtelen. szerzsd6s a. kamatot, kolts6get is tartalmazza, mivel az iiltaldnos szerzdd6si ut6lag megkiirddft fizetdsi iltemerz6sb6r kiszdmfthatd; kari;; felperes a m vrtatta. Azt dllitotta, hogy a hiteldri- megvdltoztatiis6nak felt6telei az akkori jogszabiilyi krtmyezetnek megfelertek, az az6ta bekavetkezeti jogszararyvattozas ii at<t<ont,."d.rd;.j;; a s)erzoaesnet< csak oklistdt kell tartalmaznra. almazza, a fizetdsi iitemez6st megkrildt6k a A kereset alapos. ana hivatkozort hogy nem tittja jogszab6ly, pitsanak. QZ dlta mls. A Hpt I (1) c.), d.) e.) amelyik nem tartalmazza o idru[dkokat,,otoiini""ri o,fogyasz,nsi, -lakossdgi,:;'tr'r;::,"""1r:i,ii:;,

5 F6vdrosi Tiirv6nysz6k 28.P /20t2/21. :; rtiszletes meghatdrozdsdt, ametyek eseteben a hiteldij- megvdltoztathato, vagy ha az err6r szolo tdj'koztatdst, a'tdrreszto reszretek szdmdt, osszegtt, a t1rresztdsi gyi in vagy kijtbtt eglszitd pdnz gyi aldirdssal elldtitt ddnydt a pdnziigyi A Ptk' 228' p (1) bekezd,se sze^rint ha a ferek a szerz6d6s \1tilytu.1lk bedrkdt bizonytaran jrivdbeni ;::.^*t'u' texdk filsg6vd (ferfilsgesztd i"itih, t li"iaads hatdtya e feltttet beirjvetxeztever d, t6k bizonytolon j_ovdbeni esemdnyt1l filgg6vd otrilyo megsz[inik. len feluite-l semmis; oz ilyen feltetellet kdt(jtt 9) kell alkalmazni. ' (2) A feltdtel bekdvetkezdstire maga iddzte eld. tehet vagy nem vogy meghifisurtisdra nem alapfthat jogot az, aki azt ferr6hat6an (3) A felt'telre vonatkozd szabdryokat megferer6en arkormazni kerl arra az esetre is, ha a ferek a szerz6dds hat6tydnok bedlttdt ra[y m"gsrirra,,i"rr:i'ilaaponthoz kotiiudk. A Ptk' 375' 5 (1) bekezd^s szerint ha a tulajdonos mdsnok vdteri jogot (opci6) enged, a Jogosurt a l!;x"::1;'#:;:,!;i;::::f:;13.;i:;w a,ii"iii"g,",oni,xia ^,iauiiiia,i. a dotos :;:l:;:::l:: X:;#;:;;:::::li: iai'e r'iiatau vdteti ios hat h6nap ettettdvet megsziinik; az A (3) bekezdds szerint o bfrosag a tuloj.donost _ rdrvdny ettdr6 jogb6l folyd kdtelezeus(iqe at6l"mentesitlteti,"no iutrlilro, " AUo ilflili,!,,.^^niben olyan M"y"g"',ilt;"a,-auiiii'n"ny a (4) Egyebekben a v'teri jogra a visszavtisdrrdsi jog szabdryait ke, atkalmazni. _ o vereli engedise tdre nem :,t:;r:,!':,fl,1;i:;!:::;f:nt a visszavdsdrtdsi iogot leefetiebb i)t dvre tehet kikdtni; az ezzet A Ptk' 200' s (2) bekezd'se.szerint semmis az a szerz6dds, ry jogszabdryba titkdzik, vagy *l!"t joottobdry megker rds,"t *otaii,- t irari" tlr""'"in", a szabdry m6s jogk6vetkezm,nyt t o jogvita elbfrdldsdhoz sz kslges bizonyitlkok rendelkezisre rend.elkezik _ a feleket terhat. e biz;nyftd;'in;fndnyozisa ildttvany elklseu voltdna* iog*a*ft;iiiirl,onmirt o e t'drvdny ettdr6 rencterkez.lse hidiyiban " ;;;;;1;';r; kdrcrezett

6 Fdv:lrosi Ttirv6nysz6k 28.P.24.02U20L212L. 6 felet terheli. A felek- krizdtt fogyaszt6i kdlcs0nszerz6d6s iott l6tre, mely a Hpt S hatdlya ald tartozik. A felek ehhez kapcsol6d6an kdtszer 5.6we. voeri jogot ai'piioitar< i ru.t u f;#;;;e;"niiban 616 szemdlygdpkocsira. A felek jogvitiijukra viilaszio$bir6;rigi eljiiriist kritdttek ki. Viilasztonbir6s6gi kikcit6s : A bir6sdg a 3/20'J'3 PJE alapjan megdllapitotta, hogy a szerz6d6sben kikdtritt v6lasztonbir6sdgi al6vet6s tisztess6gtelens6g, er6rt simmis. rvftnaez"ene tekint"nei j"r""-;.;;;; hat6skorre] rendelkezik a kereset elbirdliis6ra. I nap. A szerz6d6s fix tehdt tanalmazza a id6pontok hidny6ra a A szerz6d6s kcilts6gei: Az Sltaldnos szerz5ddsi felt6telek g. pontja szerint az iigyleti kamat az ut6lagosan megktildijtt fizet6si iitemez6sb6l szdmithat6 ki. A sierz6d6s viii.1. pontja szerint a fizet6si iitemez6s a ad6s a fizet6si Utemez6s megkiild6sdt k6vet6 3 krilcscinszerz6d6seket kiziir6lag irdsban lehet szerzsd6si felt6tel a felek ene ir6nyul6 rendelkez6 ivel az ad6s hallgatiisa eset6n nem automatikusan alapj 5n is csak a m.egadot, il?fi,f ffi :l.':,t#?,t :';" fl :-r5]:? i:f^f H t 6ves, sz6zarekban kifejezett mert6k6t m6g abban az...tu.n,?- iurt.rmazn6, ha z6s a r6sz6v6 vdlna. A tdrleszt6si iitemez6s sz6mszer(isirve feltiintet referencia kamatliibat. A referencia kamatldb Sltaldnosan elfogadott jelent6se szerint azt a kamatldbat lekili, amely az iigyleti L..rirrtitaran"L alapjiiul szolgdl. Nem iillapithat6 meg a szerzdd6sb6l, hogy u..i.r.n.il- kamatr6b 6s az iigyreti kamat egyezs-e. Az ditaliinos szerz6d6ii felt6telek kcivejkezetesen megktilonbozteti a referencia- 6s az ligyleti kamatot, igy azok nyilviin krilcinbdznek. Nem 6llapithat6 -"t ";;;;dd6ruot, r,ogy

7 F6vr{rosi Tiirv6nysz6k 28.P.24.02r/2012/2r. 7 mennyi az [gyleti kamatidb, illet6teg az a referencia kamatlab alapjdn milyen m6don hat6rozhat6 meg. A szerz6d6s a Hpt g (1) bekezd6s c) pontjfba iitkrizik, ezdrr semmis. Hpt g (1) bekezddse d.) pontja alkajmaz6sa rozni azon felt6telek, ki;riilm6nyek kiir6t, amelyek egfogalmazott) 6ll6spontja szerinr a felt6telek, a megfogalmaz6s elve); ak, vagyis van ok_lista, 6s az riek, vagyis a fogyaszt6val szerzodofdlnek nincs kdzrehatni, a m6dositrisra okot ad6 viitoztts teljestildse esetdn ds milyen m6rt6kben kerfihet siig elve);

8 F6vdrosi T0rv6nysz6k 28.P /20L2/2L. 8 szerz6dds. Ez tijrr6nher a m6dositds meghadrozott tartalmdnak rdgzit6s6vel vagy akfu szdmitdsi m6d meghat6rozdsdval. Ez a kiitelmi jog alapelveib5l logikailag egyenesen kdvetkez6 meg6llapftris alapozza meg az i{tliithat6siig elv6nek k<ivetelm6ny6t. A bir6s69 azt vizsgdlta, hogy a szerz6d6s a fenti kcivetelm6nyeknek megfelel-e: Az 6ltal6nos szerz6ddsi felt6telek 21. pont a.) pontjdban meghatifuozott felt6tel - amennyiben az iigyleti kamat ismert lenne - a fenti k6vetelm6nyeknek megfelel: referenciakamat viiltozdsa eset6n azzal egyezd tigyleti kamat mddosftdst tesz 1ehet6v6. (Az m6r a tisztess6gtelens6g kdr6be tartoz6 k6rdds, hogy a c6gcsoport m6sik tagja 5ltal megdllapitott kamat a referanciakamat.) Az 6ltal6nos szerz6d6si felt6telek 21. pont b.) pontjiban meghatiirozott felt6telek az al6bbiak: T6ke- 6s p6nzpiaci kamatidbak emelked6se: P61d61626 jellegii, Sltal6nosit6 meghatiirozds, a t6teles meghat6roziis elv6nek nem felel meg. Nem iillapithat6 meg, hogy pontosan milyen t6ke- ds p6nzpiaci kamatldbak adhatnak alapot az Ugyleti kamat m6dositdsdra, az sem, hogy a magyar vagy svdjci t6kepiac befolydsolhatja-e a kamatl6bat. A t6ke- 6s pdnzpiaci kamatok naponta v6ltoznak, igy ezek vdltozdsa ttikr6ben t6rt6n6 m6dositesi lehet5s6g gyakorlatilag korldtlan m6dositfsi lehet5s6get jelent. Az ritliithat6siig elve nem 6rv6nyesiil. Jegybanki alapkamat emelked6se: A meghatdrozss abban az,esetben leheme t6teles 6s obiektiv, ha meg lenng,6llap14iqg, hogy melyt\ jegybanki alapkamat emelked6se eset6n emelhet6 az iigyleti kamat. A magyar szdhaszndlat szerint amennyiben egy fogalom kiitfdldi kapcsot6ddsa nincsen megjelolve, rigy magyar vonatkozssfnak szokds tekinteni, kivdve, ha a szdvegkdrnyezet vagy a kortilm6nyek m6st nem indokolnak. A szerzsd6s megszdvegez6se nem utal egy6rtelmiien a sviijcl jegybanki alapkamatra, azonban a t6nylegess6g elv6nek nyilviinval6an nem felelhet meg a magyar jegybanki alapkamat alapulv6tele, hiszen az a svdjci frank alapri elszdmoldst nem 6rintheti' Az dtl6that6si{g elve nem 6rv6nyesiil. A bankkdzi hitelkamatok emelked6se: P6ld6l6z6 jellegii, iiltaliinosit6 meghatdroziis. A,,bankkdzi hitelkamatok" egy gyiijt6fogalom, a kamat devizanernt6l (pl: Bubor, Libor, Euribor stb...) ds futamid6t6l (pl: 3 havi,6 havi stb...) ftigg6en viiltozhat. Minden nap viiltozik valamilyen bankkdzi kamat, igy ez a meghatdrozds nem felel meg a tdteless6g kdvetelm6ny6nek. Az iitliithatds6g elve nem 6rv6nyesiil. Ref inanszirozdsi f elt6telek megviiltozasa: A megjel6l6s p6ldii5z6 jellegii, iiltaldnosit6. Nincsen meghatarozva, hogy milyen refinansziroz6si felt6teleket jel6l meg az alperes, mit tekint egydltaliin refinanszirozdsi felt6telnek. Az alperes ddntfse alapj6n kiilctnbitz6 refinanszirozasi lehet6s6geket (pl: devizabet6t, kdw6nykibocs6t6s, kijlcs6n, swap) veher ig6nybe, ezek eit6r6 kdlts6gekkel jdmak. A kdlts6geket az is befolydsolhatja, hogy az alperes megbizhat6 piaci magatartiisa eset6n kedvezdbb 6ron juthat bizonyos fondsokhoz, mint az a p6nztigyi int6zm6ny, amelynek finanszirozdsdt (pt: felel6den hitelez6se miatt) nagyobb kock6zatrinak it6li meg a piac. Egy6nelmiien az alperes piaci magatartiis6n, kock6zatkezel6si strar6giiij6n mrilik, hogy a refinanszirozdsi lehet6s6gek kiiziil melyik lehet6s6get veszi, veheti ig6nybe, fgy az objektivit6s elv6nek sem felel meg ez a meghaterozes. Az iitliithatds6g elve nem 6rvdnyesiil.

9 F6v6rosi Tiirv6nysz6k 28.P /2012/2t. 9 Olyan hat6sdgi rendelkez6s, igazolhat6. tiibbletkdlts6gei szii A meghatdrozds a rereless6g es ltozfs, melynek eredmdnyek6nt a hitelezdnek.,auurra.itt az ad6sra: int az ifuliirhat6sdg "t;u k6vetelmeny6nek megfelel. Az ad6s az 57 ' pont szerinti Hitelv6delmi Szolgdltatdshoz csatlakozik, vagy egy6b be6pitesre keriil6 biztositdsi szerz6d6st k6t. *:.:Fli:1r."".* a r6retesseg 6s objekrivitds kovetetmdnyenek megfetel. Az auarnatosag etve nem erv6nyestil. ff*,';il*ffi?: ozorr ok-rista k6t pontja r.rr.,::::tu;t:il.""j meg, a t6bbi pont nem kell6en r6szletes. A szerz6d6s a fentiek szerint Hpt s (1) bekezd6s d) pontjiiba titkrizik, ez6rt semmis. Al<tilon-okiratba foglalt cit 6vet meghalad6 id5re kikdtdtt voteli jogot alapit6 szerzdd6si rendelkez6s a Ptk (2) bekezd6se alapjiin semmis. Bizonvitdsi teher: A bir6siig az alperest kirtelezte a k6lcsdnszerz5dds 6rv6nyess6g6nek bizonfitds6ra, ezt az alperes kifogdsolta A bir6siig a bizonyitdsi kotelezetts6ggel tup.roruto, aont6s6t az alibbi'koriilm6nyekre alapitotta:

10 F6vfrosi Tiirv6nysz6k 28.P /20t2/2t. t0 bizonyitfsra (azaz: elegendd lett volna rfmurarnia a hiiinyort elemek megldtdre.) Az alperes hangsrilyozta, hogy a felperesnek k repel, az azonban igen, hogy a t6k6n feliit toviibbi A fentiek szerint a bir6sdg hely adott a keresetnek. A ktjlcsonszerz lgriltat6 got alapit6 szerz6d6sb6l a jdrmfi vdteldra, azonb i voteli iog alapftdsakor a j6rmfi forgalmi volt, m a a felpeies-a g6pjdrrniivet. Mindezekre tekintetrel a pendrgy 6rt6ke 6.76S.900,- Fr. A bir6siig iillapitotta elcilegezte munkadijiit a 32t2003.6vi IM rendelet alapjiin ,_ Ft_ban kdlts6gmentessdgben r6szesiilt felperes heiyett, Vf.#, AfUrn Ft-os illet6k6t. A felperes perkcilts6g6t, valamint az 6llam 6ltal el6legezett illet6ket a pp. 78. g (1) bekezd6s alapjiin a pervesztes alperes viseli. Az itdler ellen a Pp alapjiin van helye fellebbezdsnek. Budapest, jantdr 2L. dr. Bene Lajos s.k, bir6 A kiadmiiny Hangfelv6telrril leirvai 201,4. januir 2L. Barabds Enik6 Bedta irnok

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja.

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja. /l-o- /(t,'/tob, FUVARozAsT sznnz6nns amely ldtrejott egyrdszrol a fnnsnci HULLADitT-etZntif,fOnASf Kft. (szdkhelye: 4400 Nyiregyh6za, Bokrdta ft 22., adoszitm: 13992013-2-15; c6gjegyzdkszhma: 15-09-071642;

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s

í t é l e t e t : I n d o k o l á s Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.128/2015/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (...) által képviselt. (...) felperesnek a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (...) és dr. Zaicsek Károly

Részletesebben

ri-\ \$or sfch\s*" Az eljardst megindft6 felhivrlsban rdszenkdnt meghatarozott mennyis6gt6l a szerziidls fenn6ll6sa alatt legfeljebb -

ri-\ \$or sfch\s* Az eljardst megindft6 felhivrlsban rdszenkdnt meghatarozott mennyis6gt6l a szerziidls fenn6ll6sa alatt legfeljebb - \ ri-\ \$or sfch\s*" Szrillft:[si szerzdd6s Amely l6trejtitt egyr6szrol Mitrai Gy6gyint6zet (sz6khelye: 3233 Mittrahina; adosz tna: 15309824-2-10) kepviseletdben Dr. Urbdn Ldszlf PhD. fdigazgat, mint megrendel

Részletesebben

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s () hlt - Jo /J,.rU var-rarx ozot s zerzode s mely l6trejritt egyr6szr6l a TERSEGI HULLADt K-CIZOAIKODASI Kft. (szdkhelye: ++Ob Nyiiegyhtza, Bokr6ta utca 22, ad6sz6n: 13992013-2-15; cdqjegyzekszftma: 15-09"

Részletesebben

Szfllitfsi keretszerz6d6s

Szfllitfsi keretszerz6d6s Szfllitfsi keretszerz6d6s mely l6trej0tt egyr6szr6l a TERSECT HULLADrtX-etZnAlfOUASI Kft. (sz6khelye: 4400 Nyiregyhfna, Bokr6ta utca 22., ad6szdm: 13992013-2-15; c6gjegyzekszhma: 15-09- 071642; Banksz6mlasz

Részletesebben

vallat-koz. sr szr,lrzodes

vallat-koz. sr szr,lrzodes vallat-koz. sr szr,lrzodes amely litrejittt eg)t6szrdl a Binyavaryoo-haszDosit6 Budapest Tartsay V. u. 3. l. Cz6men Mikl6s iig).vczct6 Megrcndcl6) Nonprofit Kiizhasznri Kft. (szikhelye: 1126 cm., cdgjeglz6kszama:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

"Flfvarosi Birosag. iteletet

Flfvarosi Birosag. iteletet "Flfvarosi Birosag ft- A Fovarosi Bir6sag a dr. Kovacs Krisztina jogtanacsos altai kepviselt Magyar Tavkozlesi Rt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55. szam) felperesnek, a dr. Lapsanszky Andras jogi eload6

Részletesebben

A devizahitel jogi alapkérdései

A devizahitel jogi alapkérdései 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 371 GÁRDOS ISTVÁN NAGY ANDRÁS A devizahitel jogi alapkérdései Ez a cikk a devizahitelekkel kapcsolatban az ügyfelek számára végzett gyakorlati munkánk során néhány

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik

Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói

Részletesebben

l. Altal6nog.rendelkez6sek

l. Altal6nog.rendelkez6sek lktato sz6m:375612012 isztrscios kod: SK007688-002 TAMOGATASI SZERZ6OES amely letrejott egyr6szrol a Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1014 Budapest, Szenth6roms6g t6r 6., ad6sz6ma: 23300576-241,

Részletesebben

sztrrirasr sznnz6nfi:s

sztrrirasr sznnz6nfi:s 1\---^' sztrrirasr sznnz6nfi:s J+s- t ftolu amely ldtrejott egyreszt a Budapest, Haller utca 29. szhm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy Orsz6gos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S-

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S- sznttirttsr sznnzdnns f- i2r- ar/t+- :z rlr,l,? 3( 4 e - )/--e g \ -t':4 S- amely l6trejdtt egyrdszr6l a Nemzeti nfrm6i6s nfrastruktrira Fejleszt6si lntozet (sz6khely: 1132 Budapest, Vitr Hug u. 1-22.,

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt K E R E T S Z E R Z Ő D É S - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSÉRE - Amely létrejött egyrészről Ügyfél neve/cégneve: Lakcíme/Székhelye: Értékpapírszámla száma: mint kölcsönvevő ( a továbbiakban: Ügyfél) másrészről

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato Korlatolt Felelfissegii Tarsasag. ALAPiTO OKIRATA

A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato Korlatolt Felelfissegii Tarsasag. ALAPiTO OKIRATA A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato Korlatolt Felelfissegii Tarsasag (korabbi neve: SZOCIO-PRODUKT Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag) ALAPiTO OKIRATA (egyseges szerkezetbe foglalva)

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók Elszámolási és forintosítási tudnivalók Bizonytalan abban, hogy Önt érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Szeretné tudni a határidőket? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megkapja a válaszokat

Részletesebben