'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d ("

Átírás

1 F6v6rosi Tiirv6nysz6k 28.P / / 21.. A FSvdrosi T6rv6nysz6k a Dr. L6hner Zsuzsanna Ugyvddi Iroda r6sz6r6l dr. L6hner Zsuzsanna iigyv6d (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21,. U1-4.) iiltal kdpviselt ( ) felperesnek '. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d ( ) Sital k6pviselt CIB Lfzing Zrt. (7027 Budapest, Medve u 4-14.) alperes ellen szerz6d6s 6rv6nytelens6g6nek megdllapft6sa irdnt inditon per6ben meghozra az at6bbi it6lrtet: A birrisrig meg6llapftja, hog5r a peres 1lelek kijzltt november 21. napjdn szdmon ,- Ft iissze6gre kiitiitt, svdjci frank alapri kiilcsiinszerz6d6s 6rv6nytelen. Megiillapida a bir6siig hogy a szerz6d6s 6ltalinos szerztid si felt6telei 100. pontj6ba foglalt vdlasztottbir6siigi kikiit6s 6rv6nytelen. Megii opel jogot k kiiziitt ugfanazon a napon a felperes tulajdoniit k6pez6 ira t<iitott,li0tz. novemb-er zr. naplatot kezd6d6en v6teri Ktitelezi a birrfsiig az alperest, hogy 15 napon beri fizessen meg a ferperesnek ,- Ft perkiilts69et. T:,:t::i "_ Ll6::g az alperest, hogy kiiliin lelhiv6sra fizessen meg a Magrar Nlamnak Ft illet6ket. Az it6let ellen a kdzbesit6stsl sziimitott 15 napon treliil van helye fellebbez6snek, melyet a F6viirosi Torvdnysz6ken tehet 3 p6ldiinyban benyijtani a F6'.iirosi itot6taularroz cimezve. A felek k6rhetik a fellebbez6s tdrgyaldson kiviili elbir6lds6t.

2 F6v:i rosi Tiir"v6nysz6k 28.p.24.02tI20L2/21. 2 Indokoliis: s6g visel6s6re vagy osszeg6re, illewe a meg nem krjlts6g megfizet6s6re vonatkozik, az eldzetes a r6szletfizet6s enged6lyez6sdvel kapcsolatos. ezd f6i a fellebbez6sdben k6rheti a tdrgyaldi A felperes 6s az alperesi joger6d cib credit Zrt. k6zon november 21. napj6n szdmon kdlcsrinszerzd. l6tre. A ktjlcsdn szerzdd6s.r".ini ,- Ft Cfg Credit Zn. kcilcsrinosszeget biztosit gy Opel Corsa megviisiirl6siihoz. A kolcsdn devizaneme s szerint a telies m6rt6ke, egy6b krilts6g fett m6rt6ke nincsen r6szlet ,-Ft, a futamids 120 h6nap. A szerz6d6s fix konstrukci6, igy a viiltozatlanok, drfolyam, ill. kamaw6ltozds eset6n a tutamiao trosszanuoait. A szerz5d s VII.I. ponrja szerint az ad6s kijel kiv6tel6vel elolvasta, megdrtette, azok alkaimizii sziimri mell6kletet a hitelezd a hitekisszes fo ad6snak. Az ad6s amennyiben a 2. sz. mel kdzhezv6teltsl szsmitott 3 munkanadon beliil a h hitelez6 jogosult fgy rekinteni, hogy a 2. sz. mell6 apjifu foly6sitotra. Az alperesi jogel6d a lelperesnek, ez tartalmazza az eqves :i frankban elszdmolva. A fizet6si ittemlz6s IB Lizing Referencia Kamat, 6n6ke: 5,S0000 fl*^] " rzcrr a pontj6ban 9. pontja szerint az ad5s a kdlcscin urdn iigyteti kamatot k6reles.kamat osszege az szerz5d6si ielt6telek ugyanezen dsdval szdmithitd ki. 'ltardnos Az Sltal6nos szerz6d6si ferteterek 14. pontja szerint a referencia kamatrdb, megegyezik a,cib Lizing referencia kamat' megfelel5, a ktjlcscinszer z6d6s rrr. pontjdban -"grr.t,irorjn i.vrzane-he, tanoz6 drt6k6vel. A referencia kamatlsb sz6zal6kos m6rt6kzt aiitelez6 i";,ej;k;;;;,6ban teszi kdzz6,,melynek viiltoztatdsi iogdt fenntartja. A kaman.sj6koztat6 az 6ltaldnos szerzdd6si felt6telek mell6klet6t k6pezi. Az dltaliinos szerzsd6si felt6telek 21. pontja szerint:,,a Fizet6si Utemez6sben a Kolcsrinszerzdd6s devizanemdben meghatdrozott tdrieszt6rdszletek rdszl -Fix lcsdnszerz6d6s utols6 t6rleszt6 riszlete jelen 6s h6tral6v? fuiamioe;e - a 2Z!.44., 49. 6s 57. ponrjeban irtak szerint viiltozhatnak, a Hit metyekr6l Ad6st: erencia-kamatldb vdltoziisdnak ftiggv6ny6ben aldrbbiak szerinr: zon idiikdzdnk6nr peri6dus,,) Amennyiben a Ktilcsijnszerz6d6s 6rt6k a foly6sitiisdnak napj 6ra jegyzert 6rt6ktdl a K6 roszitett

3 F6vdrosi Tiirv6nysz6k 28.P.24.02u2012/2L. 3 kiisz6b6rt6ket meghaiado m6rt6kben elt6r, akkor a Hirelez6 a t6nyleges, teljes vdltoz6snak megfelel5en Krjlcsrjnszerz6d6s h jeien ponr szerinti krivetkez6k6ppen j.- m6dosithatja a hdtral6v6 tcirleszt6r6szlereket. arunnliu.n--t Hitelezd a Lelyik feliilvizsgiilati id6pontban mdr 6rv nyesftette a.a t6ke 6s pdnzpiaci kamatldbak emelked6se.a jegybanki alapkamat emelked6s.a bankkdzi hitelkamatok emelked6se.refinanszirozdsi felt6telek megvdltozdsa Itakon trilmen6en jogosult az iigyleti kamatldb, ldahi megvdltoztatiisdra az aldbbi felt6telek 'olyan hat6s6gi renderkez6s,. vagy jogszab6rywiiltozds, melynek eredm6nyek6nt a Hiterezdnek igazolhat6 tdbblerkolts6gei szdrmaztak, 6s ezeket tovdbbiriiritla az ed6sra " 'Az Ad6s 57. pont szerinti Hitelv6delmi Szolg6ltatdshoz csatlakozik, vagy egy6b be6pft6sre kertil5 biztositiisi szerzsddst krit.,, Az 6ltal6nos szerz6d6si felt6telek 69.,70.,71. pontjai szerinr: ',69' A Hitelez6 6s az Ad6s a Kiircsirnszerzdd6s al6ir6sdval egldejiileg v6teli (opci6s) iogot alapitanak a Krilcsonszerz6d6s II. pontjdban megh,rtdrozott Gepjiirmii vonatkoz6s6ban a kcivetkez6 alapfelt6telek szerint: ds, a vevd a Krjlcsrjnszerz6d S (s), 6s a (4) bekez sdra kijekilt harmadik sz or 6 vagy a dik szem6ly t megillet6 j elezetts6eel meg, illeff a harma'dik kijeliilte, ez6rt ezen iddpontot kcivet6en a ielen n a Hitelez6 helyett a v6teli jogot gyakorol6 70' A v6teli jogot alapit6 meg6llapodds a G6pjdrmii feletri tulajdonjog Ad6s riitali megszerz6s6nek napjiin l6p hatdlyba 6s a hat'lyba l6p6st6l szdm"itott ri (dt) 6vrg marad hatdlyban. 71" Az AdSs 6s a Hiterez6 kif+zetten megdllapodnak abban, hogy abban az esetben, ha a Kcilcsrinszerz6d6s lejdrata az 5 6vet meghaiadjal kiilon okiratban egy mdsik v6teli jogot is alapitanak." Az fltaldnos szerz6d6si felt6telek 100. napja szerint: rz Ad6s, Ad6stdrs, a Biztosit6k Szerz6d6s felei. Kereskedelmi 6s Iparkamara mellett miikcidrj 16nek, amely Vdlasztotr Bir6sdg sajdt eijdriisi

4 F6vrirosi Tiirv6nysz6k 28.P /2012/2t. 4 A CIB Credit Lfi.20L0. december 31. napjdvai megsziint, jogutodja az alperes. meg a kolcsonszerzdd6s 6rv6nytelens6g6t, dzik. K6rte a vdlasztottbirdsigi kko-t6s a vdteli jogot alapit6 szerzdd6s ben ana hivatko zott, hogy az a 3/2013. pje szerint nytelen. rmatot, annak szdzal6kos megiel6lds6t, nem megnatarozaset, melyek eset6ben a hiteldij dsszeg6t sem. vel jogszabdly megkertil6s6re irdnyul, hiszen a t kikdtni. Az alperes a kereset elutasitiisdt k6rte. Els6dlegesen ana hivarkozorr, hogy a ferek a vdrasztottbir6siigi kikcit6st egyedileg megrergyarrdk, igy az nem tisztess6gtelen. szerzsd6s a. kamatot, kolts6get is tartalmazza, mivel az iiltaldnos szerzdd6si ut6lag megkiirddft fizetdsi iltemerz6sb6r kiszdmfthatd; kari;; felperes a m vrtatta. Azt dllitotta, hogy a hiteldri- megvdltoztatiis6nak felt6telei az akkori jogszabiilyi krtmyezetnek megfelertek, az az6ta bekavetkezeti jogszararyvattozas ii at<t<ont,."d.rd;.j;; a s)erzoaesnet< csak oklistdt kell tartalmaznra. almazza, a fizetdsi iitemez6st megkrildt6k a A kereset alapos. ana hivatkozort hogy nem tittja jogszab6ly, pitsanak. QZ dlta mls. A Hpt I (1) c.), d.) e.) amelyik nem tartalmazza o idru[dkokat,,otoiini""ri o,fogyasz,nsi, -lakossdgi,:;'tr'r;::,"""1r:i,ii:;,

5 F6vdrosi Tiirv6nysz6k 28.P /20t2/21. :; rtiszletes meghatdrozdsdt, ametyek eseteben a hiteldij- megvdltoztathato, vagy ha az err6r szolo tdj'koztatdst, a'tdrreszto reszretek szdmdt, osszegtt, a t1rresztdsi gyi in vagy kijtbtt eglszitd pdnz gyi aldirdssal elldtitt ddnydt a pdnziigyi A Ptk' 228' p (1) bekezd,se sze^rint ha a ferek a szerz6d6s \1tilytu.1lk bedrkdt bizonytaran jrivdbeni ;::.^*t'u' texdk filsg6vd (ferfilsgesztd i"itih, t li"iaads hatdtya e feltttet beirjvetxeztever d, t6k bizonytolon j_ovdbeni esemdnyt1l filgg6vd otrilyo megsz[inik. len feluite-l semmis; oz ilyen feltetellet kdt(jtt 9) kell alkalmazni. ' (2) A feltdtel bekdvetkezdstire maga iddzte eld. tehet vagy nem vogy meghifisurtisdra nem alapfthat jogot az, aki azt ferr6hat6an (3) A felt'telre vonatkozd szabdryokat megferer6en arkormazni kerl arra az esetre is, ha a ferek a szerz6dds hat6tydnok bedlttdt ra[y m"gsrirra,,i"rr:i'ilaaponthoz kotiiudk. A Ptk' 375' 5 (1) bekezd^s szerint ha a tulajdonos mdsnok vdteri jogot (opci6) enged, a Jogosurt a l!;x"::1;'#:;:,!;i;::::f:;13.;i:;w a,ii"iii"g,",oni,xia ^,iauiiiia,i. a dotos :;:l:;:::l:: X:;#;:;;:::::li: iai'e r'iiatau vdteti ios hat h6nap ettettdvet megsziinik; az A (3) bekezdds szerint o bfrosag a tuloj.donost _ rdrvdny ettdr6 jogb6l folyd kdtelezeus(iqe at6l"mentesitlteti,"no iutrlilro, " AUo ilflili,!,,.^^niben olyan M"y"g"',ilt;"a,-auiiii'n"ny a (4) Egyebekben a v'teri jogra a visszavtisdrrdsi jog szabdryait ke, atkalmazni. _ o vereli engedise tdre nem :,t:;r:,!':,fl,1;i:;!:::;f:nt a visszavdsdrtdsi iogot leefetiebb i)t dvre tehet kikdtni; az ezzet A Ptk' 200' s (2) bekezd'se.szerint semmis az a szerz6dds, ry jogszabdryba titkdzik, vagy *l!"t joottobdry megker rds,"t *otaii,- t irari" tlr""'"in", a szabdry m6s jogk6vetkezm,nyt t o jogvita elbfrdldsdhoz sz kslges bizonyitlkok rendelkezisre rend.elkezik _ a feleket terhat. e biz;nyftd;'in;fndnyozisa ildttvany elklseu voltdna* iog*a*ft;iiiirl,onmirt o e t'drvdny ettdr6 rencterkez.lse hidiyiban " ;;;;;1;';r; kdrcrezett

6 Fdv:lrosi Ttirv6nysz6k 28.P.24.02U20L212L. 6 felet terheli. A felek- krizdtt fogyaszt6i kdlcs0nszerz6d6s iott l6tre, mely a Hpt S hatdlya ald tartozik. A felek ehhez kapcsol6d6an kdtszer 5.6we. voeri jogot ai'piioitar< i ru.t u f;#;;;e;"niiban 616 szemdlygdpkocsira. A felek jogvitiijukra viilaszio$bir6;rigi eljiiriist kritdttek ki. Viilasztonbir6s6gi kikcit6s : A bir6sdg a 3/20'J'3 PJE alapjan megdllapitotta, hogy a szerz6d6sben kikdtritt v6lasztonbir6sdgi al6vet6s tisztess6gtelens6g, er6rt simmis. rvftnaez"ene tekint"nei j"r""-;.;;;; hat6skorre] rendelkezik a kereset elbirdliis6ra. I nap. A szerz6d6s fix tehdt tanalmazza a id6pontok hidny6ra a A szerz6d6s kcilts6gei: Az Sltaldnos szerz5ddsi felt6telek g. pontja szerint az iigyleti kamat az ut6lagosan megktildijtt fizet6si iitemez6sb6l szdmithat6 ki. A sierz6d6s viii.1. pontja szerint a fizet6si iitemez6s a ad6s a fizet6si Utemez6s megkiild6sdt k6vet6 3 krilcscinszerz6d6seket kiziir6lag irdsban lehet szerzsd6si felt6tel a felek ene ir6nyul6 rendelkez6 ivel az ad6s hallgatiisa eset6n nem automatikusan alapj 5n is csak a m.egadot, il?fi,f ffi :l.':,t#?,t :';" fl :-r5]:? i:f^f H t 6ves, sz6zarekban kifejezett mert6k6t m6g abban az...tu.n,?- iurt.rmazn6, ha z6s a r6sz6v6 vdlna. A tdrleszt6si iitemez6s sz6mszer(isirve feltiintet referencia kamatliibat. A referencia kamatldb Sltaldnosan elfogadott jelent6se szerint azt a kamatldbat lekili, amely az iigyleti L..rirrtitaran"L alapjiiul szolgdl. Nem iillapithat6 meg a szerzdd6sb6l, hogy u..i.r.n.il- kamatr6b 6s az iigyreti kamat egyezs-e. Az ditaliinos szerz6d6ii felt6telek kcivejkezetesen megktilonbozteti a referencia- 6s az ligyleti kamatot, igy azok nyilviin krilcinbdznek. Nem 6llapithat6 -"t ";;;;dd6ruot, r,ogy

7 F6vr{rosi Tiirv6nysz6k 28.P.24.02r/2012/2r. 7 mennyi az [gyleti kamatidb, illet6teg az a referencia kamatlab alapjdn milyen m6don hat6rozhat6 meg. A szerz6d6s a Hpt g (1) bekezd6s c) pontjfba iitkrizik, ezdrr semmis. Hpt g (1) bekezddse d.) pontja alkajmaz6sa rozni azon felt6telek, ki;riilm6nyek kiir6t, amelyek egfogalmazott) 6ll6spontja szerinr a felt6telek, a megfogalmaz6s elve); ak, vagyis van ok_lista, 6s az riek, vagyis a fogyaszt6val szerzodofdlnek nincs kdzrehatni, a m6dositrisra okot ad6 viitoztts teljestildse esetdn ds milyen m6rt6kben kerfihet siig elve);

8 F6vdrosi T0rv6nysz6k 28.P /20L2/2L. 8 szerz6dds. Ez tijrr6nher a m6dositds meghadrozott tartalmdnak rdgzit6s6vel vagy akfu szdmitdsi m6d meghat6rozdsdval. Ez a kiitelmi jog alapelveib5l logikailag egyenesen kdvetkez6 meg6llapftris alapozza meg az i{tliithat6siig elv6nek k<ivetelm6ny6t. A bir6s69 azt vizsgdlta, hogy a szerz6d6s a fenti kcivetelm6nyeknek megfelel-e: Az 6ltal6nos szerz6ddsi felt6telek 21. pont a.) pontjdban meghatifuozott felt6tel - amennyiben az iigyleti kamat ismert lenne - a fenti k6vetelm6nyeknek megfelel: referenciakamat viiltozdsa eset6n azzal egyezd tigyleti kamat mddosftdst tesz 1ehet6v6. (Az m6r a tisztess6gtelens6g kdr6be tartoz6 k6rdds, hogy a c6gcsoport m6sik tagja 5ltal megdllapitott kamat a referanciakamat.) Az 6ltal6nos szerz6d6si felt6telek 21. pont b.) pontjiban meghatiirozott felt6telek az al6bbiak: T6ke- 6s p6nzpiaci kamatidbak emelked6se: P61d61626 jellegii, Sltal6nosit6 meghatiirozds, a t6teles meghat6roziis elv6nek nem felel meg. Nem iillapithat6 meg, hogy pontosan milyen t6ke- ds p6nzpiaci kamatldbak adhatnak alapot az Ugyleti kamat m6dositdsdra, az sem, hogy a magyar vagy svdjci t6kepiac befolydsolhatja-e a kamatl6bat. A t6ke- 6s pdnzpiaci kamatok naponta v6ltoznak, igy ezek vdltozdsa ttikr6ben t6rt6n6 m6dositesi lehet5s6g gyakorlatilag korldtlan m6dositfsi lehet5s6get jelent. Az ritliithat6siig elve nem 6rv6nyesiil. Jegybanki alapkamat emelked6se: A meghatdrozss abban az,esetben leheme t6teles 6s obiektiv, ha meg lenng,6llap14iqg, hogy melyt\ jegybanki alapkamat emelked6se eset6n emelhet6 az iigyleti kamat. A magyar szdhaszndlat szerint amennyiben egy fogalom kiitfdldi kapcsot6ddsa nincsen megjelolve, rigy magyar vonatkozssfnak szokds tekinteni, kivdve, ha a szdvegkdrnyezet vagy a kortilm6nyek m6st nem indokolnak. A szerzsd6s megszdvegez6se nem utal egy6rtelmiien a sviijcl jegybanki alapkamatra, azonban a t6nylegess6g elv6nek nyilviinval6an nem felelhet meg a magyar jegybanki alapkamat alapulv6tele, hiszen az a svdjci frank alapri elszdmoldst nem 6rintheti' Az dtl6that6si{g elve nem 6rv6nyesiil. A bankkdzi hitelkamatok emelked6se: P6ld6l6z6 jellegii, iiltaliinosit6 meghatdroziis. A,,bankkdzi hitelkamatok" egy gyiijt6fogalom, a kamat devizanernt6l (pl: Bubor, Libor, Euribor stb...) ds futamid6t6l (pl: 3 havi,6 havi stb...) ftigg6en viiltozhat. Minden nap viiltozik valamilyen bankkdzi kamat, igy ez a meghatdrozds nem felel meg a tdteless6g kdvetelm6ny6nek. Az iitliithatds6g elve nem 6rv6nyesiil. Ref inanszirozdsi f elt6telek megviiltozasa: A megjel6l6s p6ldii5z6 jellegii, iiltaldnosit6. Nincsen meghatarozva, hogy milyen refinansziroz6si felt6teleket jel6l meg az alperes, mit tekint egydltaliin refinanszirozdsi felt6telnek. Az alperes ddntfse alapj6n kiilctnbitz6 refinanszirozasi lehet6s6geket (pl: devizabet6t, kdw6nykibocs6t6s, kijlcs6n, swap) veher ig6nybe, ezek eit6r6 kdlts6gekkel jdmak. A kdlts6geket az is befolydsolhatja, hogy az alperes megbizhat6 piaci magatartiisa eset6n kedvezdbb 6ron juthat bizonyos fondsokhoz, mint az a p6nztigyi int6zm6ny, amelynek finanszirozdsdt (pt: felel6den hitelez6se miatt) nagyobb kock6zatrinak it6li meg a piac. Egy6nelmiien az alperes piaci magatartiis6n, kock6zatkezel6si strar6giiij6n mrilik, hogy a refinanszirozdsi lehet6s6gek kiiziil melyik lehet6s6get veszi, veheti ig6nybe, fgy az objektivit6s elv6nek sem felel meg ez a meghaterozes. Az iitliithatds6g elve nem 6rvdnyesiil.

9 F6v6rosi Tiirv6nysz6k 28.P /2012/2t. 9 Olyan hat6sdgi rendelkez6s, igazolhat6. tiibbletkdlts6gei szii A meghatdrozds a rereless6g es ltozfs, melynek eredmdnyek6nt a hitelezdnek.,auurra.itt az ad6sra: int az ifuliirhat6sdg "t;u k6vetelmeny6nek megfelel. Az ad6s az 57 ' pont szerinti Hitelv6delmi Szolgdltatdshoz csatlakozik, vagy egy6b be6pitesre keriil6 biztositdsi szerz6d6st k6t. *:.:Fli:1r."".* a r6retesseg 6s objekrivitds kovetetmdnyenek megfetel. Az auarnatosag etve nem erv6nyestil. ff*,';il*ffi?: ozorr ok-rista k6t pontja r.rr.,::::tu;t:il.""j meg, a t6bbi pont nem kell6en r6szletes. A szerz6d6s a fentiek szerint Hpt s (1) bekezd6s d) pontjiiba titkrizik, ez6rt semmis. Al<tilon-okiratba foglalt cit 6vet meghalad6 id5re kikdtdtt voteli jogot alapit6 szerzdd6si rendelkez6s a Ptk (2) bekezd6se alapjiin semmis. Bizonvitdsi teher: A bir6siig az alperest kirtelezte a k6lcsdnszerz5dds 6rv6nyess6g6nek bizonfitds6ra, ezt az alperes kifogdsolta A bir6siig a bizonyitdsi kotelezetts6ggel tup.roruto, aont6s6t az alibbi'koriilm6nyekre alapitotta:

10 F6vfrosi Tiirv6nysz6k 28.P /20t2/2t. t0 bizonyitfsra (azaz: elegendd lett volna rfmurarnia a hiiinyort elemek megldtdre.) Az alperes hangsrilyozta, hogy a felperesnek k repel, az azonban igen, hogy a t6k6n feliit toviibbi A fentiek szerint a bir6sdg hely adott a keresetnek. A ktjlcsonszerz lgriltat6 got alapit6 szerz6d6sb6l a jdrmfi vdteldra, azonb i voteli iog alapftdsakor a j6rmfi forgalmi volt, m a a felpeies-a g6pjdrrniivet. Mindezekre tekintetrel a pendrgy 6rt6ke 6.76S.900,- Fr. A bir6siig iillapitotta elcilegezte munkadijiit a 32t2003.6vi IM rendelet alapjiin ,_ Ft_ban kdlts6gmentessdgben r6szesiilt felperes heiyett, Vf.#, AfUrn Ft-os illet6k6t. A felperes perkcilts6g6t, valamint az 6llam 6ltal el6legezett illet6ket a pp. 78. g (1) bekezd6s alapjiin a pervesztes alperes viseli. Az itdler ellen a Pp alapjiin van helye fellebbezdsnek. Budapest, jantdr 2L. dr. Bene Lajos s.k, bir6 A kiadmiiny Hangfelv6telrril leirvai 201,4. januir 2L. Barabds Enik6 Bedta irnok

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

Ad6s: az a Fogyasztönak minösijlö termöszetes szemöly, aki a Hitelintözettel kölcsönszerzödöst köt.

Ad6s: az a Fogyasztönak minösijlö termöszetes szemöly, aki a Hitelintözettel kölcsönszerzödöst köt. Nyirb6lteki Körzeti Takar6kszövetkezet 4372 Nyirb6ltek, Kossuth üt 16. Enged6f yszäm:837 I 1997 lf. szämü hatärozat Enged6fy kelte: 1gg7.novembet 27. 9.szämü mell6klet Hiteliktatöszäm:.. sz. szerzödös

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.24.

Részletesebben

rg. s '{} t!" lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03

rg. s '{} t! lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 t!" lolo 1,* {} 25.G.21.58512009. Pest Bud I,EST llegyet riittos.,ic lotrrrrr, l\u/irx.,q:rr:i\i l:olli irtr,. egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 Postan. kijz!rllen hci\diis. gyii ili;l.1drlh(ll

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től A kölcsön összege: 1.000.000.- Ft és 50.000.000.- Ft közötti összeg lehet Igényelhető futamidő: 24-240 hónap A hitel kondíciói

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

í t é l e t e t: I n d o k o l á s

í t é l e t e t: I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Rózsahegyi Bea Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe, levelezési cím: felperesi jogi képviselő levelezési címe, ügyintéző: dr. Rózsahegyi Bea ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE Hatályos és érvényes: 2015. február 1. napjától CIB LÍZING ZRT. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL 2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT MEG NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.572/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző dr. Stanka Gergely ügyvéd) által képviselt... (...) felperesnek a Dezső és Társai Ügyvédi

Részletesebben

Hatälvos: 2014. märcius I 5+öl. Hiteliktatdszim:...s2. szerzödös. Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok garancia ügrletek eset6ben

Hatälvos: 2014. märcius I 5+öl. Hiteliktatdszim:...s2. szerzödös. Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok garancia ügrletek eset6ben Nyirb6lteki Közeti Ta ka rdkszövetkezet 4372 Nyirbdltek, Kossuth üt 16. Enged6lyszäm:E-I-1134/2006. szä-mt haaärozat Enged6ly kelte: 2006.december 22.. 8.szämü melleklet Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma)

Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma) Int6zm6ny megnevez se Int6zm6ny sz6khelye Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma) Ellen6rz6s id6pontja Ellen6rz6s helyszine(i) L132 Budapest, Kdd6r u. 13 Feln6ttkdpzdsi

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás Támogatási Szerződés módosítása

Részletesebben

?09 rufi, /,? Tfj dkozta td s a d i6 kok fogla I koztatirsd na k a l a pvet 6 adszitsi s:za bfi lya i rd I. Kedves Diakok!

?09 rufi, /,? Tfj dkozta td s a d i6 kok fogla I koztatirsd na k a l a pvet 6 adszitsi s:za bfi lya i rd I. Kedves Diakok! ?09 rufi, /,? Tfj dkozta td s a d i6 kok fogla I koztatirsd na k a l a pvet 6 adszitsi s:za bfi lya i rd I Kedves Diakok! Evr6l dvre egyre t6bb di6k d$nt figy, hogy a sziiniddt - vagy annak egy rdszdt

Részletesebben

A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről*

A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről* M a g á n j o g é s m u n k a j o g 2014/2 JeMa Czugler Péter Áron A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről* A devizaalapú

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

A pénztartozás szabályai. A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei

A pénztartozás szabályai. A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei A pénztartozás szabályai A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei A pénztartozás fogalmáról a pénztartozás tana igen nagy részben a pénzfélék

Részletesebben

A Bankunk adatai: Bevezető:

A Bankunk adatai: Bevezető: ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Pannon Takarék Bank Zrt. jelen ügyféltájékoztatójának a célja, hogy segítséget nyújtson a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása, valamint a Magatartási

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2011. július 1. A Hirdetmény közzététele: 2011. július 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére szerzıdések megkötéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről A Gyűjtőszámlahitelt az a természetes személy (adós vagy adóstárs) igényelheti, aki a korábban felvett jelzáloghitele törlesztési terheit, a jelentős árfolyam növekedés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

SEMMISSÉGI PEREK HATÁSAI

SEMMISSÉGI PEREK HATÁSAI SEMMISSÉGI PEREK HATÁSAI LÍZING SZAKMAI NAPOK 2013 2013. november 7. dr. Korba Szabolcs - OTP Bank Lakossági Jogi Főosztályának vezetője SEMMISSÉGI PER JOGI SZEMPONTBÓL devizahitel szerződés érvénytelenségének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING)

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2015. május 6. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. február 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. február 1-től A Hirdetményben feltüntetett Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, lakáskölcsönök esetén a jogszabályban előírt

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2131/2003/14. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről ügyintézőkényt eljáró Dr. Tordai Gábor (1383 Budapest,

Részletesebben

lgr/t lo"sllor{)3*ol Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s misr6szr6l

lgr/t losllor{)3*ol Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s misr6szr6l Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s lgr/t lo"sllor{)3*ol amely l6trejtitt e grr{szr6l a Porsche Lizing 6s Szolg6ltat6 l(ft. fsz6khely: 1139 Budapest, F6y v. 27.; c6$egz6kszam:07-09-267673;

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS, AZ ALÁBBI TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN ALKALMAZOTT ÜZLETSZABÁLYZATA:

COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS, AZ ALÁBBI TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN ALKALMAZOTT ÜZLETSZABÁLYZATA: COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS, AZ ALÁBBI TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN ALKALMAZOTT ÜZLETSZABÁLYZATA: COFIDIS KOMFORT HITEL ÉS COFIDIS KOMFORT CSEKKES HITEL COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2016. január 04-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek által 2016.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kfv. IV. 37. 432/2008/9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. /Budapest/ felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. A d ó s z á m : 1 0 1 1 7 3 5 8-2 - 0 8 Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. február 1-től

Részletesebben

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. június 1 folyósított hiteleknél: Lakossági hitelek, kölcsönök esetén alkalmazott referencia kamatok: 3 havi

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Magyar Állam. Kapuvár Város Önkormányzata

Magyar Állam. Kapuvár Város Önkormányzata TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és Kapuvár Város Önkormányzata valamint a(z) CIB Bank Zrt. között a "Kapuvár 2028" elnevezésű/sorozatszámú kötvényekhez Budapest 2013. június. 1 Tartozásátvállalási

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben