'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d (

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d ("

Átírás

1 F6v6rosi Tiirv6nysz6k 28.P / / 21.. A FSvdrosi T6rv6nysz6k a Dr. L6hner Zsuzsanna Ugyvddi Iroda r6sz6r6l dr. L6hner Zsuzsanna iigyv6d (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21,. U1-4.) iiltal kdpviselt ( ) felperesnek '. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d ( ) Sital k6pviselt CIB Lfzing Zrt. (7027 Budapest, Medve u 4-14.) alperes ellen szerz6d6s 6rv6nytelens6g6nek megdllapft6sa irdnt inditon per6ben meghozra az at6bbi it6lrtet: A birrisrig meg6llapftja, hog5r a peres 1lelek kijzltt november 21. napjdn szdmon ,- Ft iissze6gre kiitiitt, svdjci frank alapri kiilcsiinszerz6d6s 6rv6nytelen. Megiillapida a bir6siig hogy a szerz6d6s 6ltalinos szerztid si felt6telei 100. pontj6ba foglalt vdlasztottbir6siigi kikiit6s 6rv6nytelen. Megii opel jogot k kiiziitt ugfanazon a napon a felperes tulajdoniit k6pez6 ira t<iitott,li0tz. novemb-er zr. naplatot kezd6d6en v6teri Ktitelezi a birrfsiig az alperest, hogy 15 napon beri fizessen meg a ferperesnek ,- Ft perkiilts69et. T:,:t::i "_ Ll6::g az alperest, hogy kiiliin lelhiv6sra fizessen meg a Magrar Nlamnak Ft illet6ket. Az it6let ellen a kdzbesit6stsl sziimitott 15 napon treliil van helye fellebbez6snek, melyet a F6viirosi Torvdnysz6ken tehet 3 p6ldiinyban benyijtani a F6'.iirosi itot6taularroz cimezve. A felek k6rhetik a fellebbez6s tdrgyaldson kiviili elbir6lds6t.

2 F6v:i rosi Tiir"v6nysz6k 28.p.24.02tI20L2/21. 2 Indokoliis: s6g visel6s6re vagy osszeg6re, illewe a meg nem krjlts6g megfizet6s6re vonatkozik, az eldzetes a r6szletfizet6s enged6lyez6sdvel kapcsolatos. ezd f6i a fellebbez6sdben k6rheti a tdrgyaldi A felperes 6s az alperesi joger6d cib credit Zrt. k6zon november 21. napj6n szdmon kdlcsrinszerzd. l6tre. A ktjlcsdn szerzdd6s.r".ini ,- Ft Cfg Credit Zn. kcilcsrinosszeget biztosit gy Opel Corsa megviisiirl6siihoz. A kolcsdn devizaneme s szerint a telies m6rt6ke, egy6b krilts6g fett m6rt6ke nincsen r6szlet ,-Ft, a futamids 120 h6nap. A szerz6d6s fix konstrukci6, igy a viiltozatlanok, drfolyam, ill. kamaw6ltozds eset6n a tutamiao trosszanuoait. A szerz5d s VII.I. ponrja szerint az ad6s kijel kiv6tel6vel elolvasta, megdrtette, azok alkaimizii sziimri mell6kletet a hitelezd a hitekisszes fo ad6snak. Az ad6s amennyiben a 2. sz. mel kdzhezv6teltsl szsmitott 3 munkanadon beliil a h hitelez6 jogosult fgy rekinteni, hogy a 2. sz. mell6 apjifu foly6sitotra. Az alperesi jogel6d a lelperesnek, ez tartalmazza az eqves :i frankban elszdmolva. A fizet6si ittemlz6s IB Lizing Referencia Kamat, 6n6ke: 5,S0000 fl*^] " rzcrr a pontj6ban 9. pontja szerint az ad5s a kdlcscin urdn iigyteti kamatot k6reles.kamat osszege az szerz5d6si ielt6telek ugyanezen dsdval szdmithitd ki. 'ltardnos Az Sltal6nos szerz6d6si ferteterek 14. pontja szerint a referencia kamatrdb, megegyezik a,cib Lizing referencia kamat' megfelel5, a ktjlcscinszer z6d6s rrr. pontjdban -"grr.t,irorjn i.vrzane-he, tanoz6 drt6k6vel. A referencia kamatlsb sz6zal6kos m6rt6kzt aiitelez6 i";,ej;k;;;;,6ban teszi kdzz6,,melynek viiltoztatdsi iogdt fenntartja. A kaman.sj6koztat6 az 6ltaldnos szerzdd6si felt6telek mell6klet6t k6pezi. Az dltaliinos szerzsd6si felt6telek 21. pontja szerint:,,a Fizet6si Utemez6sben a Kolcsrinszerzdd6s devizanemdben meghatdrozott tdrieszt6rdszletek rdszl -Fix lcsdnszerz6d6s utols6 t6rleszt6 riszlete jelen 6s h6tral6v? fuiamioe;e - a 2Z!.44., 49. 6s 57. ponrjeban irtak szerint viiltozhatnak, a Hit metyekr6l Ad6st: erencia-kamatldb vdltoziisdnak ftiggv6ny6ben aldrbbiak szerinr: zon idiikdzdnk6nr peri6dus,,) Amennyiben a Ktilcsijnszerz6d6s 6rt6k a foly6sitiisdnak napj 6ra jegyzert 6rt6ktdl a K6 roszitett

3 F6vdrosi Tiirv6nysz6k 28.P.24.02u2012/2L. 3 kiisz6b6rt6ket meghaiado m6rt6kben elt6r, akkor a Hirelez6 a t6nyleges, teljes vdltoz6snak megfelel5en Krjlcsrjnszerz6d6s h jeien ponr szerinti krivetkez6k6ppen j.- m6dosithatja a hdtral6v6 tcirleszt6r6szlereket. arunnliu.n--t Hitelezd a Lelyik feliilvizsgiilati id6pontban mdr 6rv nyesftette a.a t6ke 6s pdnzpiaci kamatldbak emelked6se.a jegybanki alapkamat emelked6s.a bankkdzi hitelkamatok emelked6se.refinanszirozdsi felt6telek megvdltozdsa Itakon trilmen6en jogosult az iigyleti kamatldb, ldahi megvdltoztatiisdra az aldbbi felt6telek 'olyan hat6s6gi renderkez6s,. vagy jogszab6rywiiltozds, melynek eredm6nyek6nt a Hiterezdnek igazolhat6 tdbblerkolts6gei szdrmaztak, 6s ezeket tovdbbiriiritla az ed6sra " 'Az Ad6s 57. pont szerinti Hitelv6delmi Szolg6ltatdshoz csatlakozik, vagy egy6b be6pft6sre kertil5 biztositiisi szerzsddst krit.,, Az 6ltal6nos szerz6d6si felt6telek 69.,70.,71. pontjai szerinr: ',69' A Hitelez6 6s az Ad6s a Kiircsirnszerzdd6s al6ir6sdval egldejiileg v6teli (opci6s) iogot alapitanak a Krilcsonszerz6d6s II. pontjdban megh,rtdrozott Gepjiirmii vonatkoz6s6ban a kcivetkez6 alapfelt6telek szerint: ds, a vevd a Krjlcsrjnszerz6d S (s), 6s a (4) bekez sdra kijekilt harmadik sz or 6 vagy a dik szem6ly t megillet6 j elezetts6eel meg, illeff a harma'dik kijeliilte, ez6rt ezen iddpontot kcivet6en a ielen n a Hitelez6 helyett a v6teli jogot gyakorol6 70' A v6teli jogot alapit6 meg6llapodds a G6pjdrmii feletri tulajdonjog Ad6s riitali megszerz6s6nek napjiin l6p hatdlyba 6s a hat'lyba l6p6st6l szdm"itott ri (dt) 6vrg marad hatdlyban. 71" Az AdSs 6s a Hiterez6 kif+zetten megdllapodnak abban, hogy abban az esetben, ha a Kcilcsrinszerz6d6s lejdrata az 5 6vet meghaiadjal kiilon okiratban egy mdsik v6teli jogot is alapitanak." Az fltaldnos szerz6d6si felt6telek 100. napja szerint: rz Ad6s, Ad6stdrs, a Biztosit6k Szerz6d6s felei. Kereskedelmi 6s Iparkamara mellett miikcidrj 16nek, amely Vdlasztotr Bir6sdg sajdt eijdriisi

4 F6vrirosi Tiirv6nysz6k 28.P /2012/2t. 4 A CIB Credit Lfi.20L0. december 31. napjdvai megsziint, jogutodja az alperes. meg a kolcsonszerzdd6s 6rv6nytelens6g6t, dzik. K6rte a vdlasztottbirdsigi kko-t6s a vdteli jogot alapit6 szerzdd6s ben ana hivatko zott, hogy az a 3/2013. pje szerint nytelen. rmatot, annak szdzal6kos megiel6lds6t, nem megnatarozaset, melyek eset6ben a hiteldij dsszeg6t sem. vel jogszabdly megkertil6s6re irdnyul, hiszen a t kikdtni. Az alperes a kereset elutasitiisdt k6rte. Els6dlegesen ana hivarkozorr, hogy a ferek a vdrasztottbir6siigi kikcit6st egyedileg megrergyarrdk, igy az nem tisztess6gtelen. szerzsd6s a. kamatot, kolts6get is tartalmazza, mivel az iiltaldnos szerzdd6si ut6lag megkiirddft fizetdsi iltemerz6sb6r kiszdmfthatd; kari;; felperes a m vrtatta. Azt dllitotta, hogy a hiteldri- megvdltoztatiis6nak felt6telei az akkori jogszabiilyi krtmyezetnek megfelertek, az az6ta bekavetkezeti jogszararyvattozas ii at<t<ont,."d.rd;.j;; a s)erzoaesnet< csak oklistdt kell tartalmaznra. almazza, a fizetdsi iitemez6st megkrildt6k a A kereset alapos. ana hivatkozort hogy nem tittja jogszab6ly, pitsanak. QZ dlta mls. A Hpt I (1) c.), d.) e.) amelyik nem tartalmazza o idru[dkokat,,otoiini""ri o,fogyasz,nsi, -lakossdgi,:;'tr'r;::,"""1r:i,ii:;,

5 F6vdrosi Tiirv6nysz6k 28.P /20t2/21. :; rtiszletes meghatdrozdsdt, ametyek eseteben a hiteldij- megvdltoztathato, vagy ha az err6r szolo tdj'koztatdst, a'tdrreszto reszretek szdmdt, osszegtt, a t1rresztdsi gyi in vagy kijtbtt eglszitd pdnz gyi aldirdssal elldtitt ddnydt a pdnziigyi A Ptk' 228' p (1) bekezd,se sze^rint ha a ferek a szerz6d6s \1tilytu.1lk bedrkdt bizonytaran jrivdbeni ;::.^*t'u' texdk filsg6vd (ferfilsgesztd i"itih, t li"iaads hatdtya e feltttet beirjvetxeztever d, t6k bizonytolon j_ovdbeni esemdnyt1l filgg6vd otrilyo megsz[inik. len feluite-l semmis; oz ilyen feltetellet kdt(jtt 9) kell alkalmazni. ' (2) A feltdtel bekdvetkezdstire maga iddzte eld. tehet vagy nem vogy meghifisurtisdra nem alapfthat jogot az, aki azt ferr6hat6an (3) A felt'telre vonatkozd szabdryokat megferer6en arkormazni kerl arra az esetre is, ha a ferek a szerz6dds hat6tydnok bedlttdt ra[y m"gsrirra,,i"rr:i'ilaaponthoz kotiiudk. A Ptk' 375' 5 (1) bekezd^s szerint ha a tulajdonos mdsnok vdteri jogot (opci6) enged, a Jogosurt a l!;x"::1;'#:;:,!;i;::::f:;13.;i:;w a,ii"iii"g,",oni,xia ^,iauiiiia,i. a dotos :;:l:;:::l:: X:;#;:;;:::::li: iai'e r'iiatau vdteti ios hat h6nap ettettdvet megsziinik; az A (3) bekezdds szerint o bfrosag a tuloj.donost _ rdrvdny ettdr6 jogb6l folyd kdtelezeus(iqe at6l"mentesitlteti,"no iutrlilro, " AUo ilflili,!,,.^^niben olyan M"y"g"',ilt;"a,-auiiii'n"ny a (4) Egyebekben a v'teri jogra a visszavtisdrrdsi jog szabdryait ke, atkalmazni. _ o vereli engedise tdre nem :,t:;r:,!':,fl,1;i:;!:::;f:nt a visszavdsdrtdsi iogot leefetiebb i)t dvre tehet kikdtni; az ezzet A Ptk' 200' s (2) bekezd'se.szerint semmis az a szerz6dds, ry jogszabdryba titkdzik, vagy *l!"t joottobdry megker rds,"t *otaii,- t irari" tlr""'"in", a szabdry m6s jogk6vetkezm,nyt t o jogvita elbfrdldsdhoz sz kslges bizonyitlkok rendelkezisre rend.elkezik _ a feleket terhat. e biz;nyftd;'in;fndnyozisa ildttvany elklseu voltdna* iog*a*ft;iiiirl,onmirt o e t'drvdny ettdr6 rencterkez.lse hidiyiban " ;;;;;1;';r; kdrcrezett

6 Fdv:lrosi Ttirv6nysz6k 28.P.24.02U20L212L. 6 felet terheli. A felek- krizdtt fogyaszt6i kdlcs0nszerz6d6s iott l6tre, mely a Hpt S hatdlya ald tartozik. A felek ehhez kapcsol6d6an kdtszer 5.6we. voeri jogot ai'piioitar< i ru.t u f;#;;;e;"niiban 616 szemdlygdpkocsira. A felek jogvitiijukra viilaszio$bir6;rigi eljiiriist kritdttek ki. Viilasztonbir6s6gi kikcit6s : A bir6sdg a 3/20'J'3 PJE alapjan megdllapitotta, hogy a szerz6d6sben kikdtritt v6lasztonbir6sdgi al6vet6s tisztess6gtelens6g, er6rt simmis. rvftnaez"ene tekint"nei j"r""-;.;;;; hat6skorre] rendelkezik a kereset elbirdliis6ra. I nap. A szerz6d6s fix tehdt tanalmazza a id6pontok hidny6ra a A szerz6d6s kcilts6gei: Az Sltaldnos szerz5ddsi felt6telek g. pontja szerint az iigyleti kamat az ut6lagosan megktildijtt fizet6si iitemez6sb6l szdmithat6 ki. A sierz6d6s viii.1. pontja szerint a fizet6si iitemez6s a ad6s a fizet6si Utemez6s megkiild6sdt k6vet6 3 krilcscinszerz6d6seket kiziir6lag irdsban lehet szerzsd6si felt6tel a felek ene ir6nyul6 rendelkez6 ivel az ad6s hallgatiisa eset6n nem automatikusan alapj 5n is csak a m.egadot, il?fi,f ffi :l.':,t#?,t :';" fl :-r5]:? i:f^f H t 6ves, sz6zarekban kifejezett mert6k6t m6g abban az...tu.n,?- iurt.rmazn6, ha z6s a r6sz6v6 vdlna. A tdrleszt6si iitemez6s sz6mszer(isirve feltiintet referencia kamatliibat. A referencia kamatldb Sltaldnosan elfogadott jelent6se szerint azt a kamatldbat lekili, amely az iigyleti L..rirrtitaran"L alapjiiul szolgdl. Nem iillapithat6 meg a szerzdd6sb6l, hogy u..i.r.n.il- kamatr6b 6s az iigyreti kamat egyezs-e. Az ditaliinos szerz6d6ii felt6telek kcivejkezetesen megktilonbozteti a referencia- 6s az ligyleti kamatot, igy azok nyilviin krilcinbdznek. Nem 6llapithat6 -"t ";;;;dd6ruot, r,ogy

7 F6vr{rosi Tiirv6nysz6k 28.P.24.02r/2012/2r. 7 mennyi az [gyleti kamatidb, illet6teg az a referencia kamatlab alapjdn milyen m6don hat6rozhat6 meg. A szerz6d6s a Hpt g (1) bekezd6s c) pontjfba iitkrizik, ezdrr semmis. Hpt g (1) bekezddse d.) pontja alkajmaz6sa rozni azon felt6telek, ki;riilm6nyek kiir6t, amelyek egfogalmazott) 6ll6spontja szerinr a felt6telek, a megfogalmaz6s elve); ak, vagyis van ok_lista, 6s az riek, vagyis a fogyaszt6val szerzodofdlnek nincs kdzrehatni, a m6dositrisra okot ad6 viitoztts teljestildse esetdn ds milyen m6rt6kben kerfihet siig elve);

8 F6vdrosi T0rv6nysz6k 28.P /20L2/2L. 8 szerz6dds. Ez tijrr6nher a m6dositds meghadrozott tartalmdnak rdgzit6s6vel vagy akfu szdmitdsi m6d meghat6rozdsdval. Ez a kiitelmi jog alapelveib5l logikailag egyenesen kdvetkez6 meg6llapftris alapozza meg az i{tliithat6siig elv6nek k<ivetelm6ny6t. A bir6s69 azt vizsgdlta, hogy a szerz6d6s a fenti kcivetelm6nyeknek megfelel-e: Az 6ltal6nos szerz6ddsi felt6telek 21. pont a.) pontjdban meghatifuozott felt6tel - amennyiben az iigyleti kamat ismert lenne - a fenti k6vetelm6nyeknek megfelel: referenciakamat viiltozdsa eset6n azzal egyezd tigyleti kamat mddosftdst tesz 1ehet6v6. (Az m6r a tisztess6gtelens6g kdr6be tartoz6 k6rdds, hogy a c6gcsoport m6sik tagja 5ltal megdllapitott kamat a referanciakamat.) Az 6ltal6nos szerz6d6si felt6telek 21. pont b.) pontjiban meghatiirozott felt6telek az al6bbiak: T6ke- 6s p6nzpiaci kamatidbak emelked6se: P61d61626 jellegii, Sltal6nosit6 meghatiirozds, a t6teles meghat6roziis elv6nek nem felel meg. Nem iillapithat6 meg, hogy pontosan milyen t6ke- ds p6nzpiaci kamatldbak adhatnak alapot az Ugyleti kamat m6dositdsdra, az sem, hogy a magyar vagy svdjci t6kepiac befolydsolhatja-e a kamatl6bat. A t6ke- 6s pdnzpiaci kamatok naponta v6ltoznak, igy ezek vdltozdsa ttikr6ben t6rt6n6 m6dositesi lehet5s6g gyakorlatilag korldtlan m6dositfsi lehet5s6get jelent. Az ritliithat6siig elve nem 6rv6nyesiil. Jegybanki alapkamat emelked6se: A meghatdrozss abban az,esetben leheme t6teles 6s obiektiv, ha meg lenng,6llap14iqg, hogy melyt\ jegybanki alapkamat emelked6se eset6n emelhet6 az iigyleti kamat. A magyar szdhaszndlat szerint amennyiben egy fogalom kiitfdldi kapcsot6ddsa nincsen megjelolve, rigy magyar vonatkozssfnak szokds tekinteni, kivdve, ha a szdvegkdrnyezet vagy a kortilm6nyek m6st nem indokolnak. A szerzsd6s megszdvegez6se nem utal egy6rtelmiien a sviijcl jegybanki alapkamatra, azonban a t6nylegess6g elv6nek nyilviinval6an nem felelhet meg a magyar jegybanki alapkamat alapulv6tele, hiszen az a svdjci frank alapri elszdmoldst nem 6rintheti' Az dtl6that6si{g elve nem 6rv6nyesiil. A bankkdzi hitelkamatok emelked6se: P6ld6l6z6 jellegii, iiltaliinosit6 meghatdroziis. A,,bankkdzi hitelkamatok" egy gyiijt6fogalom, a kamat devizanernt6l (pl: Bubor, Libor, Euribor stb...) ds futamid6t6l (pl: 3 havi,6 havi stb...) ftigg6en viiltozhat. Minden nap viiltozik valamilyen bankkdzi kamat, igy ez a meghatdrozds nem felel meg a tdteless6g kdvetelm6ny6nek. Az iitliithatds6g elve nem 6rv6nyesiil. Ref inanszirozdsi f elt6telek megviiltozasa: A megjel6l6s p6ldii5z6 jellegii, iiltaldnosit6. Nincsen meghatarozva, hogy milyen refinansziroz6si felt6teleket jel6l meg az alperes, mit tekint egydltaliin refinanszirozdsi felt6telnek. Az alperes ddntfse alapj6n kiilctnbitz6 refinanszirozasi lehet6s6geket (pl: devizabet6t, kdw6nykibocs6t6s, kijlcs6n, swap) veher ig6nybe, ezek eit6r6 kdlts6gekkel jdmak. A kdlts6geket az is befolydsolhatja, hogy az alperes megbizhat6 piaci magatartiisa eset6n kedvezdbb 6ron juthat bizonyos fondsokhoz, mint az a p6nztigyi int6zm6ny, amelynek finanszirozdsdt (pt: felel6den hitelez6se miatt) nagyobb kock6zatrinak it6li meg a piac. Egy6nelmiien az alperes piaci magatartiis6n, kock6zatkezel6si strar6giiij6n mrilik, hogy a refinanszirozdsi lehet6s6gek kiiziil melyik lehet6s6get veszi, veheti ig6nybe, fgy az objektivit6s elv6nek sem felel meg ez a meghaterozes. Az iitliithatds6g elve nem 6rvdnyesiil.

9 F6v6rosi Tiirv6nysz6k 28.P /2012/2t. 9 Olyan hat6sdgi rendelkez6s, igazolhat6. tiibbletkdlts6gei szii A meghatdrozds a rereless6g es ltozfs, melynek eredmdnyek6nt a hitelezdnek.,auurra.itt az ad6sra: int az ifuliirhat6sdg "t;u k6vetelmeny6nek megfelel. Az ad6s az 57 ' pont szerinti Hitelv6delmi Szolgdltatdshoz csatlakozik, vagy egy6b be6pitesre keriil6 biztositdsi szerz6d6st k6t. *:.:Fli:1r."".* a r6retesseg 6s objekrivitds kovetetmdnyenek megfetel. Az auarnatosag etve nem erv6nyestil. ff*,';il*ffi?: ozorr ok-rista k6t pontja r.rr.,::::tu;t:il.""j meg, a t6bbi pont nem kell6en r6szletes. A szerz6d6s a fentiek szerint Hpt s (1) bekezd6s d) pontjiiba titkrizik, ez6rt semmis. Al<tilon-okiratba foglalt cit 6vet meghalad6 id5re kikdtdtt voteli jogot alapit6 szerzdd6si rendelkez6s a Ptk (2) bekezd6se alapjiin semmis. Bizonvitdsi teher: A bir6siig az alperest kirtelezte a k6lcsdnszerz5dds 6rv6nyess6g6nek bizonfitds6ra, ezt az alperes kifogdsolta A bir6siig a bizonyitdsi kotelezetts6ggel tup.roruto, aont6s6t az alibbi'koriilm6nyekre alapitotta:

10 F6vfrosi Tiirv6nysz6k 28.P /20t2/2t. t0 bizonyitfsra (azaz: elegendd lett volna rfmurarnia a hiiinyort elemek megldtdre.) Az alperes hangsrilyozta, hogy a felperesnek k repel, az azonban igen, hogy a t6k6n feliit toviibbi A fentiek szerint a bir6sdg hely adott a keresetnek. A ktjlcsonszerz lgriltat6 got alapit6 szerz6d6sb6l a jdrmfi vdteldra, azonb i voteli iog alapftdsakor a j6rmfi forgalmi volt, m a a felpeies-a g6pjdrrniivet. Mindezekre tekintetrel a pendrgy 6rt6ke 6.76S.900,- Fr. A bir6siig iillapitotta elcilegezte munkadijiit a 32t2003.6vi IM rendelet alapjiin ,_ Ft_ban kdlts6gmentessdgben r6szesiilt felperes heiyett, Vf.#, AfUrn Ft-os illet6k6t. A felperes perkcilts6g6t, valamint az 6llam 6ltal el6legezett illet6ket a pp. 78. g (1) bekezd6s alapjiin a pervesztes alperes viseli. Az itdler ellen a Pp alapjiin van helye fellebbezdsnek. Budapest, jantdr 2L. dr. Bene Lajos s.k, bir6 A kiadmiiny Hangfelv6telrril leirvai 201,4. januir 2L. Barabds Enik6 Bedta irnok

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

rg. s '{} t!" lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03

rg. s '{} t! lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 t!" lolo 1,* {} 25.G.21.58512009. Pest Bud I,EST llegyet riittos.,ic lotrrrrr, l\u/irx.,q:rr:i\i l:olli irtr,. egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 Postan. kijz!rllen hci\diis. gyii ili;l.1drlh(ll

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

El6ad6: Kassa Krisztina

El6ad6: Kassa Krisztina OTP BANK Nyrt, Szezodes sz.: KBC-3400-2012-0284. El6ad6: Kassa Krisztina HITELKERET-SZERZ6D6S amely l6trejott egyr6sz16i N6v: Sz6khely. Ad6szdm: Ozd V6ros Onkormdnyzata 3600 Ozd, Vdrosh6z t6r 1. 15726487-2-05

Részletesebben

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES Ce e+oo-zo'it -ogsa FOLYOSZAM,A-HTELKERET SZERZoDES amely l6trejdtr egyr6szrol az OTP Bank Nyrt. (105i Budapest. Nidor u 16. For''rosi Bir6srig Cg.01-10-041585, ad6sz-6m: 105379t 4-4-44) k6pviselet6ben

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

3.S. tin korm6n yzati rendelete

3.S. tin korm6n yzati rendelete Szi g etvi r VA ros O n ko rm 6 ny zata K6 p v i s e I 6 -testti I et6 n e k a lakisok 6s helyis6gek b6rlet6r6l illetve elidegenit6s6r6l sz6l6 201201. (lv.22.1 tin korm6n yzati rendelete Szi getvdr Vdros

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

Plotinus Holding Nyil. nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g. ld5kiizi vezet6s6gii. mol6. 201sQl. K6sztilt: z0t1lo4l09

Plotinus Holding Nyil. nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g. ld5kiizi vezet6s6gii. mol6. 201sQl. K6sztilt: z0t1lo4l09 Plotinus Holding Nyil nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g ld5kiizi vezet6s6gii mol6 201sQl K6sztilt: z0t1lo4l09 Vezet6s6gi jelent6s A Plotinus Holding Nyrt. jelent6s6ben a 2015-tis els6 negyeddv folyamatair6l

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/ 2-Cn,C -ot, c(scu c-ileoe tnldf 2. mell6klet a 2OfL. vi CLXXX X. torv6nvhez Vagyon-, jiivedelem- 6s gazdasdgi 6rdekelts6gi nyilatkozat helyi tinkormdnyzati k6pvisel6' (polgiirmester, alpolgdrmester), valamint

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal PALYAZATI FELHIVAS Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm inyzat 35/2004. (lx. 30.) rendelete alapj6n Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm(nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Bizottsiiga,

Részletesebben

@clbbat*tk. xeszrzer6 xezesseet szenz6oes. Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389

@clbbat*tk. xeszrzer6 xezesseet szenz6oes. Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389 @clbbat*tk xeszrzer6 xezesseet szenz6oes A jelen k6szfizet6 kezess6gi szez6d6s (a tovabbiakban: Szerz6d6s) Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389 egyr6szr6l aiaz Szlgetvir Viros 0nkormtnyzata

Részletesebben

A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet

A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet Nemzetkijzi Munka[igyi Egyezm6nyek 6s Aj6nt6sok sorozat A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet egyes a lapdoku mentu mai k6zikiinyv Nemzeti ILO Tan6cs Budapest K6sziilt a Nemzetkdzi Munkatigyi Hivatal hivatalos

Részletesebben

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajanlatkeki neve: Az ajanlatker6 cime:. Budapesti Gazdasegi F6iskola 1149 Budapest, Buzogany u. 1'1-'13. 2. A, k6zbeszerz6s t6rgya

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

I v~cosjip6;zs6'g. Budapest. Nem iktatott feljegyzesek - 1. lap

I v~cosjip6;zs6'g. Budapest. Nem iktatott feljegyzesek - 1. lap v~cosjp6;zs6'g Budapest Nem iktatott feljegyzesek - 1. lap Kapcsolattart&s,i pont(ok): Telefon: Szab6 & Szomor UgyvCdi roda, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsillnszky tit 55. +36-1-2695777 /l. Cimreti: dr. Dinyl

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 UZLETSZABALYZAT M6dositv a: 2012.07.31. (a m6dosit6s kiemelt betfiszed6sfi) 2 Altalenos tij6koztat6 A TISZA-COOP Zrt. (sz6khelye:

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi konszolidált beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi konszolidált beszámolója Pannon-Váltó Nyrt. 2010. vi konszolidált beszámolója á á á ó ő á á ü ü ő á á í á á á ó ő á Ó á á ő ő Á Í í á á á ó á í ö ő á á á ó á á ó ö ó í á ö ö Á í á á á í á ű Ü á ő á í Á Ö Ö ű á ű á á ú í á ó á

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

, 0 L. ági, ~ j+ 1. A Polgári TörvénykönyvróZ szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

, 0 L. ági, ~ j+ 1. A Polgári TörvénykönyvróZ szóló 1959. évi IV. törvény módosítása ági, ~ j+, 0 L. 2011. évi... törvény a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható árazá s biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 1.

Részletesebben

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des.

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des. MEGBizAsr szerz6des amely l6trejott. 6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) mint megbizott (a tov6bbiakban:,,megbizo") ES Forris Unio

Részletesebben

Á ú ö É ü ü ő Ü É Ö É Ö Á Ó Á Ó ö Á Ó Á Á Á Á d./ csapadkvzszikkasztsa nem eredmnyezheti a talajvznek s a foldtani kozegnek a,,b" l ke dv ez tl ene b b llap ott. szenny ezett s g i hatr rtkn e./ csap

Részletesebben

6 hónapos BUBOR mértéke. 3 hónapos BUBOR mértéke. 1 hónapos BUBOR mértéke

6 hónapos BUBOR mértéke. 3 hónapos BUBOR mértéke. 1 hónapos BUBOR mértéke Érvényes jegybanki alapkamat mértéke 2014.01.22-től 2,85 % 2014.02.19-től 2,70 % 2014.03.26-tól 2,60 % 2014.04.30-tól 2,50 % 2014.05.28-tól 2,40 % 2014.06.25-től 2,30 % 2014.07.23-tól 2015.03.25-től 1,95

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

Tabajd KiizsgOnkormnyzata Kpvisel.testületnek 2/20l'4.(II.17.)nkormnyzati rendelete a pnzbelistermszetben nyújtottszocilissegyes gondoskodstnyújtelltsokrl szemlyes sz 7l 2012.(III.29.) nkorm nyzati rendelet

Részletesebben

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system.

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system. C-YL='1I Ji'}-il'.ttU 5 - -''l / 401 \ / Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI 'A szentesi Csongdd Megyei Dr. Bugyi lstv6n K6 az rdszere t anszpofl ultrshang

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

.o,o#,"*rbsnésü,,b,, Kiegszítő adatok, melyek míndktidőszakra egdormn rtendők: o d Befektetett pnzügyi eszköxik között tallhat hitelviszonyt megtestesítő rtkpapírokkalrratoz rtkpapírok,lejfuatrrk öt v

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

Tájékoztató az Üzletszabályzat és szerződési feltételek 2015. február 01. napjától hatályos változásairól

Tájékoztató az Üzletszabályzat és szerződési feltételek 2015. február 01. napjától hatályos változásairól Tájékoztató az Üzletszabályzat és szerződési feltételek 2015. február 01. napjától hatályos változásairól A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l.

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l. A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszeriisftett beszfmoloja es ktizhasznrisiigi melleklete I PK-142 Tiirv6nysz6k: L3 Budapest Itiirnv6ki Tiirv6n rirsy6v: Hq-+l BektlldS adatai Viselt n6v:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. december 15-től visszavonásig HUF 10.000

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. december 15-től visszavonásig HUF 10.000 Hatályos: 2014. december 15től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási megbízást ad. 0,15%, min. HUF 1.500, max. HUF 10.000

Részletesebben

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa'

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa' ALAPiT6 OKIRAT Az Asociatia de Proteiare a celor Talenlati Ny ilas Misi '- azaz a Nvilas Misi Tehetsegi''iiogotd Egyesfrlet (400604 Cluj-Napoca' Bulevardul 2l' Decembrie 1989, nr. I16. Rom5nia) a Magyar

Részletesebben

í ú Á Á í Á ö Ö á ő á á ü ú ö á á í ő á Ö á Ö ö Í á á ő á á í á ó á á ö ő á ó ő ő ö ő á ó ó á ó á ő í ó ó ó ö á ő ö á ő á ó ó ó ö ö á ő ö á ő á ó ó ó ö á á ó ó ó á á ó á á á ó ó ó ö á á á ó ó ó ö á á á

Részletesebben

Ű Preambulum alapt tagok fontos feladatnak tartjk a Barcsi kistrsggazdasgi fejldsnek tnogatst a huminerfons fejlesztsvel, a vllalkozsok erstsvel,új munkahelyek teremtsvel,valamint a munkavllalk elhelyezkedsnek

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

felsorolt 6s a Megrendeld 6ltal elfogadott, e erm6keket 6s termdkmennyis6get az ugyanott 1./ pontban meghathrozott 6rumennyis6get

felsorolt 6s a Megrendeld 6ltal elfogadott, e erm6keket 6s termdkmennyis6get az ugyanott 1./ pontban meghathrozott 6rumennyis6get \ SZALL1TASI SZNNZ0Nfr'S Anyaggazddlkodiisi oszt5ly:... amely l6trej6tt egyrlszt a Gottsegen Gyiirgy OrszSgos_ Kardiol6giai Int6zet, a Magyar nrr"rirr.i".ri6mii vezetett 10032000-0r+grs6q-00000000 banksz6mlaszdmu

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI. Általános hitelezési kondíciók gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI. Általános hitelezési kondíciók gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. március 17-től A mindenkor érvényes Jegybanki Alapkamat és az MTB Alapkamatok a Takarékbank honlapján érhetők el. (www.takarekbank.hu)

Részletesebben

,-i,,,1.4,1\ tu), \-3; viw rl

,-i,,,1.4,1\ tu), \-3; viw rl Salgtitarjrin Megyei Jogri Vrlros Polg6rmestere Ikt. szrim: 1632812015. Thj6koztat6 Salg6tarjrin Meryei Jogri Vriros Onkormdnyzata gyermekj15l6ti 6s g;rermekv6delmi feladatainak 2014. 6vi ellitf s:ir6l

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2013Q1 (2013 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2013/04/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01,

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01, uattexag szenzds amely l6trejtitt egyr6szr6l: a tegf5bb ugy6szs6g nev6ben elj516 Bds-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g (6000 Keskem6t, Rdk6zi 0t 7.) Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41

Részletesebben

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től)

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) H0K: 0. számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a

Részletesebben

m ffi ffffl], [T-[], n

m ffi ffffl], [T-[], n A kett6s kijnywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszer0sitett beszamol6ja 6s kdzhasznlsagi metl6ktete 2014 I PK'142 Reg 16" T6rs6gfejlosztesi Kiizhaszn! 1.2, Sz6khely 1.3. Beisgyz6 hate.ozat szema: 1.,1.

Részletesebben

,/t-< /b-'r/z* L l-a7v.o c2? keltez6s. KOvAcs. 'A'tipusri m6rleg

,/t-< /b-'r/z* L l-a7v.o c2? keltez6s. KOvAcs. 'A'tipusri m6rleg KOVACS ROBERT UGWEDT TRODA ( 18369951-1-05 ) Statisztikai szdmjel: 'A'tipusri m6rleg CEg: KovAcsn6aeRtUcwEottnoon 20i4.0-14h6 cim: 3530 MtsKoLc szent tsrvat ut 9 Fs/3 Ad6szdm: 18369951-1-05 1 C6gjegyz6k

Részletesebben

FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én)

FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én) FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én) H0F: 0. számú kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q3 (2012.július 1.-szeptember 30.) Kszült: 2012/10/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a harmadik

Részletesebben

X\l vfol-vam 3' szm, 2005. ]K

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

ó ő ó ő ó ó ö ú ó ő ő ó ó ö ő ó ö ú ö ö ö ú ó ó ö ú ö ú ő ő ö ú ű ö ö ú ü ö ö ö ö ó -2-1.1.Szmviteli beszmoló bemutatsa A szmviteli beszmoló főbb adataiaz a bbiak: A. Befektetetteszközök I. Immaterilisjavak

Részletesebben

'"{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687

'{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687 c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687-2-05 KIEGESZiT6 MELLfKLET A 20146vi egyszerfl sitett 6ves beszimol6hoz. '"{,ffiffi#,fl Edel6ny, 2015.03.31.,...

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak módosításáról

Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak módosításáról Eger és Környéke Takarékszövetkezet Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak módosításáról A szabályzatot az Eszköz-Forrás Bizottság 2010. január 8. napján megtartott

Részletesebben

- 4- 1. A szerz6d6s tdrwa:

- 4- 1. A szerz6d6s tdrwa: q j3 l?ct3 F6vdrosi dnkormdnyzat csarnok 6s Piac rgazgat6s6ga, mint Megrendeld (tovribbiakban Megrendel6) Sz6khelye: 1117 Budapest, K6riisy J6zsef u. 7-9 Kdpviseli: dr. D6nes Akos Bankszimlasziim a: 1

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet A jogszabály mai napon (2015.II.2.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen

Részletesebben

A JOGEL D DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET

A JOGEL D DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET A JOGEL D DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2014. december 15-én Érvényes: 2015. január 1-jét l a 2011. december 31 el tt értékesített

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

A F6v6rosi Tiirv6nvsz6k

A F6v6rosi Tiirv6nvsz6k 2 o 42. oa,34 F6v6rosi Tiirv6nysz6k 19.P.21.833/2011/20. A F6v6rosi Tiirv6nvsz6k a dr. Tim6r Anik6 iigy6sz ds a dr. GoldeaZsuzsannaigyesz rlltal kdpviselt LEGFoBB UCffESZSEG (1055 Budapest, Mark6 u. 16.)

Részletesebben

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2015. szeptember 22-től

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2015. szeptember 22-től SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2015. szeptember 22-től A kölcsön összege: 1.000.000.- Ft és 50.000.000.- Ft közötti összeg lehet Igényelhető futamidő: 24-240 hónap A hitel kondíciói

Részletesebben

\Xbtql lhilr,,,,. 4 atr*1., W'r) /&q. ll*t. Jr)r r

\Xbtql lhilr,,,,. 4 atr*1., W'r) /&q. ll*t. Jr)r r Jr)r r ll*t Tnely ldtrejott egyrlszt a Gottsegen Gyiirgy Orszrigos Kardiol6giai Int6zet, a Magyar Allamkincstamdl vezetett 10032000-01491869-00000000 bankszrimlaszdmu a Budapest, Haller ttca29. szhm alatti

Részletesebben

Ö Í Ö í í í Ö Ü í í ktildtek egy rszletesebbet, azonban maradktalanul ez Sem megfelel brjuttatst, de sajnos az ennyl mivel van id sebb, s rgen itt dolgo letkort l, s szolg ati id t l fiigg, ezenvltoztatni

Részletesebben

COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 2015. SZEPTEMBER 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS, AZ ALÁBBI TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN ALKALMAZOTT ÜZLETSZABÁLYZATA:

COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 2015. SZEPTEMBER 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS, AZ ALÁBBI TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN ALKALMAZOTT ÜZLETSZABÁLYZATA: COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 2015. SZEPTEMBER 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS, AZ ALÁBBI TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN ALKALMAZOTT ÜZLETSZABÁLYZATA: COFIDIS KOMFORT HITEL ÉS COFIDIS KOMFORT CSEKKES HITEL COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s

í t é l e t e t : I n d o k o l á s Fővárosi Ítélőtábla A Fővárosi Ítélőtábla a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (...) által képviselt. felperesnek a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (...) által képviselt alperes ellen szerződéses kikötés

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2014 Q1 (2014 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2014/04/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 első negyedvi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben