TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről"

Átírás

1 Az alábbiakban megfogalmazottaknak jogi ereje, kötelező tartalma nincs, nem tekinthető autentikus jogértelmezésnek. 1. A magánvezeték fogalma A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) pontja alapján: Magánvezeték: közcélúnak, termelői vezetéknek vagy közvetlen vezetéknek nem minősülő, a csatlakozási pont után elhelyezkedő hálózati elem, vezeték, vagy átalakítóés kapcsolóberendezés, amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó felhasználó vagy a vételező ellátására szolgál; 2. Hol helyezkedik el és hogyan kapcsolódik a magánvezeték a közcélú hálózathoz? A magánvezeték a csatlakozási ponton (VET pontja) keresztül csatlakozik a közcélú hálózathoz és a csatlakozási pont után a felhasználói oldalon helyezkedik el. 3. Kit értünk a magánvezeték engedélyese alatt? A magánvezeték engedélyese az, aki a magánvezeték létesítésére, bővítésére és megszüntetésére a VET 74. (1) bekezdés h) pontja szerinti engedéllyel rendelkezik. A magánvezeték engedélyesére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni továbbá arra, aki: a. a VET 39. (1) bekezdés b) c) pontjában meghatározott célokból magánvezetéket egy épületen belül létesít (azzal, hogy a magánvezeték engedélyese alatt a felhasználót kell érteni) vagy b október 1-jét megelőzően magánvezeték létesítésére, működtetésére, a vezeték kapacitásának megváltoztatására, valamint működésének szüneteltetésére kapott engedélyt [VET 178/E. (1) bekezdés] vagy c október 1-jét megelőzően létesített, nem engedélyköteles magánvezetéket üzemeltet. 4. A VET és a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) használja a továbbadó felhasználó és a magánvezeték engedélyese kifejezéseket is (VET 66. (7), Vhr. 38. (1) - (2)). Ebből arra lehet következtetni, hogy az engedéllyel nem rendelkező magánvezeték tulajdonosa a továbbadó felhasználó? Milyen szabályok vonatkoznak a továbbadó felhasználóra? Továbbadó felhasználó az a felhasználó, aki az általa vásárolt villamos energiát egy felhasználási helyen belül, (engedélyköteles vagy nem engedélyköteles) mért magánvezetéken keresztül értékesíti vételezők részére. A magánvezeték engedélyese is lehet továbbadó felhasználó, amennyiben a VET 66. (1) bekezdése alapján villamos energiát ad tovább vételezők részére. Az a felhasználó is továbbadó felhasználó, aki október 1-jét megelőzően nem engedélyköteles magánvezetéken ad tovább villamos energiát vételezők részére. A továbbadó felhasználóra a magánvezeték üzemeltetése vonatkozásában a magánvezeték engedélyesére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a nem engedélyköteles magánvezeték esetén a VET 39/E. rendelkezései nem alkalmazandóak; a továbbadás vonatkozásában pedig a VET 66-66/A. és a 178/E. (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. MEKH 1/ V1.0

2 5. Ki létesíthet magánvezetéket? TÁJÉKOZTATÓ Magánvezetéket a közcélú hálózatra [VET pontja] közvetlenül csatlakozó felhasználó [VET pontja] létesíthet a felhasználási helyén [VET pontja] belül a. saját maga villamosenergia-ellátása céljából, b. kapcsolt vállalkozásai villamosenergia-ellátása céljából, vagy c. olyan vételezők vagy más felhasználók villamosenergia-ellátása céljából, amelyek tevékenységei vagy termelési folyamatai egymás tevékenységeivel vagy termelési folyamataival műszaki, biztonsági vagy gazdasági okokból összefüggenek. 6. Ki jogosult magánvezetéket üzemeltetni? 6.1 Magánvezeték üzemeltetésére jogosult a. a magánvezeték engedélyese [VET 39. (1) bekezdés, 74. (1) bekezdés h) pont és VET 178/E. (1) bekezdés], b. az a felhasználó, aki magánvezetéket egy épületen belül létesített [VET 39. (1) bekezdés, 74. (1) bekezdés h) pont], c. aki október 1-jét megelőzően létesített nem engedélyköteles magánvezetéket [VET 178/E. (1) bekezdés]. 6.2 A magánvezeték engedélyese a magánvezeték üzemeltetésével jogosult más személyt megbízni. A magánvezeték engedélyese az általa megbízott személy tevékenységéért úgy felel, mintha az üzemeltetési tevékenységet saját maga végezte volna. A megbízás a Vhr. 13. számú melléklet 4-7. pontjainak a betartásával és az engedélyes, valamint az új üzemeltető között létrejövő szerződésben foglaltak szerinti feltételekkel tehető meg. 7. Mely esetben engedélyköteles a magánvezeték létesítése? Magánvezetéket a közcélú hálózatra közvetlenül csatlakozó felhasználó létesíthet a felhasználási helyén belül a. saját maga villamosenergia-ellátása céljából, b. kapcsolt vállalkozásai villamosenergia-ellátása céljából, vagy c. olyan vételezők vagy más felhasználók villamosenergia-ellátása céljából, amelyek tevékenységei vagy termelési folyamatai egymás tevékenységeivel vagy termelési folyamataival műszaki, biztonsági vagy gazdasági okokból összefüggenek. Magánvezetéket létesíteni, bővíteni és megszüntetni kizárólag a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) engedélyével lehet [VET 74. (1) bekezdés h) pontja], kivéve, ha a. a magánvezeték létesítésére vagy bővítésére a felhasználó saját maga villamosenergia-ellátása céljából kerül sor [VET 74. (1) bekezdés h) pont], vagy b. a magánvezeték egy épületen belül helyezkedik el [VET 74. (1) bekezdés h) pont]. MEKH 2/ V1.0

3 2011. október 1-jén már meglévő és azt követően létesített magánvezeték bővítéséhez és megszüntetéséhez is be kell kérni a Hivatal engedélyét [Vhr ]. A Hivatal engedélyezési eljárása kérelemre indul, amelyhez a Vhr. 13. számú mellékletében meghatározott dokumentumokat kell benyújtani Ki részesülhet villamosenergia-ellátásban magánvezetéken keresztül? 8.1 a felhasználó saját maga villamosenergia-ellátása céljából [VET 39. (1) bekezdés a) pont]; 8.2 a felhasználó kapcsolt vállalkozásai a felhasználó felhasználási helyén belül a VET 39. (1) bekezdés b) pontja alapján létesített magánvezetéken; 8.3 a felhasználó felhasználási helyén belül a VET 39. (1) bekezdés c) pontja alapján létesített magánvezetéken keresztül olyan vételezők vagy más felhasználók, amelyek tevékenységei vagy termelési folyamatai egymás tevékenységeivel vagy termelési folyamataival műszaki, biztonsági vagy gazdasági okokból összefüggenek; 8.4 a október 1-jét megelőzően a Hivatal által kiadott engedély birtokában létesített és üzemeltetett magánvezetékhez kapcsolódó felhasználók [VET 178/E. (1) bekezdés]; 8.5 a október 1-jét megelőzően létesített nem engedélyköteles magánvezetékhez kapcsolódó vételezők és felhasználók [VET 178/E. (1) bekezdés]. 9. Milyen díjakat kötelesek fizetni a magánvezetékre kapcsolódó vételezők és felhasználók? 9.1 Vételezők: villamos energia (termék) díjat a továbbadás formájában vételezett villamos energia után [VET 66. (4) és (5) bekezdés], a. rendszerhasználati díj(ak)at, a VET 147. (1) szerinti pénzeszközöket és adókat a közcélú hálózat közvetett használatáért, b. magánvezeték-használati díjat a magánvezeték használatáért. (Ezen díj alapját a vezetékes szolgáltatás igazolt költségei képezhetik, ideértve a magánvezeték üzemeltetési és hálózati veszteségi költségeit, valamint az üzemeltetett vezeték eszközértékére alkalmazott tőkeköltséget. Ez utóbbihoz iránymutatásul szolgálhat a MEH 1092/2012. számú határozatának II fejezete: A felek által a szerződéses megállapodásban foglalt magánvezeték-használati díj költségösszetétele és mértéke nem tartozik a hatósági ármegállapítás körébe. 1 Felhívjuk a figyelmet, hogy a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyeztetési eljárások nem a Hivatal, hanem a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Műszaki Felügyeleti Hatósága hatáskörébe (http://mkeh.gov.hu/muszaki) tartoznak. MEKH 3/ V1.0

4 A magánvezeték engedélyese a VET 39. (1) bekezdése alapján a vezetékhez csatlakozó vételezők, felhasználók és termelők számára megkülönböztetéstől mentes díj ellenében biztosít hozzáférést. A díj mértékét a VET-ben és a Vhr.-ben foglalt elvek szerint kell meghatározni, a felek között a díj költségösszetétele vagy mértéke tekintetében felmerülő viták egyéb megállapodás hiányában polgári peres útra tartoznak. A vételezők az a)-c) pontokban felsorolt díjakat közvetlenül a továbbadó felhasználó részére fizetik meg. A b) pont szerinti rendszerhasználat díjat a továbbadó felhasználó közvetített szolgáltatási díjként számlázza ki a felhasználók részére és a beszedett összeget a területileg illetékes hálózati engedélyesnek továbbítja. 9.2 Felhasználók: a. villamos energia (termék) díjat a VET 56. (2) bekezdés szerinti villamosenergiaértékesítési szerződés alapján; b. rendszerhasználati díj(ak)at, a VET 147. (1) szerinti pénzeszközöket és adókat a közcélú hálózat közvetett használatáért; c. magánvezeték-használati díjat a magánvezeték használatáért. (Ezen díj alapját a vezetékes szolgáltatás igazolt költségei képezhetik, ideértve a magánvezeték üzemeltetési és hálózati veszteségi költségeit, az üzemeltetett vezeték eszközértékére alkalmazott tőkeköltséget. Ez utóbbihoz iránymutatásul szolgálhat a MEH 1092/2012. számú határozatának II fejezete: A magánvezetékre kapcsolódó felhasználó az a) pont szerinti villamos energia (termék) díjat (valamint a b) pontban feltüntetett pénzeszközöket és adókat) közvetlenül annak fizeti meg, akitől a VET 56. (2) bekezdése alapján villamos energiát vásárol, a b) pont szerinti rendszerhasználati díj(ak)at a hálózati engedélyesnek [Vhr. 13/B. (2) bekezdés], és a c) pont szerinti magánvezetékhasználati díjat a magánvezeték engedélyesének vagy üzemeltetőjének fizeti meg. A felek által a szerződéses megállapodásban foglalt magánvezeték-használati díj költségösszetétele és mértéke nem tartozik a hatósági ármegállapítás körébe. Ennek a VET-ben és Vhr.-ben foglalt elvek szerinti képzése a továbbadó felhasználó/magánvezeték engedélyese, vagy továbbadó felhasználó joga és kötelezettsége. Ennek megállapítása során saját felelősségi körében jár el. A felek között a díj költségösszetétele vagy mértéke tekintetében felmerülő viták egyéb megállapodás hiányában polgári peres útra tartoznak. MEKH 4/ V1.0

5 október 1. előtt létesített nem engedélyköteles magánvezeték esetén kell-e a Hivatalhoz engedélykérelmet benyújtani? A VET 178/E. (1) (3) bekezdései szerint a október 1-jét megelőzően létesített magánvezetékeket utólag nem kell engedélyeztetni. A VET 178/E. (1) bekezdés szerint a október 1-jét megelőzően létesített magánvezetékek üzemeltetésére e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi XXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni. A VET 178/E. (3) bekezdése szerint a október 1-jén fennálló, az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi XXIX. törvénnyel megállapított 66 66/A. hatálybalépését megelőzően nem engedélyköteles magánvezetéken történő villamos energia továbbadásra és vételezésre való jogosultság továbbra is jogszerűen fennmarad azzal, hogy a továbbadás vagy vételezés feltételei vonatkozásában e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi XXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vhr a visszautal a VET 178/E. (3) bekezdésére és az annak hatálya alá tartozó, a október 1. előtt nem engedélyköteles magánvezetéken továbbadó felhasználóra a VET és a Vhr. azon rendelkezéseit rendeli alkalmazni, amelyek a magánvezeték engedélyesére vonatkoznak. 11. Milyen bejelentési kötelezettségek vannak magánvezeték létesítéskor, illetve a október 1. előtt létesült magánvezetékek esetében? 11.1 A VET 39. (3) bekezdése szerint amennyiben a magánvezetékhez felhasználó vagy vételező kapcsolódik, a magánvezeték engedélyese a magánvezeték létesítését a hálózati engedélyesnek a Vhr. 2. számú melléklet 2.4. h) pontjában meghatározott feltételek szerint jelenti be A VET 66/A. (1) bekezdése szerint a magánvezeték engedélyese, aki vételezőknek villamos energiát továbbad, köteles a vele szerződésben álló villamosenergiakereskedőnek a Vhr. 39. (1) bekezdésben és a Vhr meghatározott feltételek szerinti e rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül bejelentést megtenni A VET 178/E. (2) bekezdése alapján a magánvezeték engedélyesét vagy üzemeltetőjét bejelentési kötelezettség a hálózati engedélyes felé a VET 39. (3) bekezdése szerint, a villamosenergia-kereskedő felé a VET 66/A. (1) bekezdése, valamint a Vhr. 39. (1) bekezdése, illetve a Vhr szerint terheli A VET 178/E. (2) bekezdése szerint a VET 39. (3) bekezdésében és a VET 66/A. (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségnek a október 1-jét megelőzően létesített magánvezeték tulajdonosa legkésőbb december 31-ig volt köteles eleget tenni. MEKH 5/ V1.0

6 12. Milyen kötelezettségei vannak a magánvezeték engedélyesének az üzemeltetéssel összefüggésben? A magánvezeték engedélyesének az egy felhasználási helyen belül üzemeltetett magánvezeték üzemeltetése során eleget kell tennie legalább a VET 39. -ában (ezen belül kiemelten a (3) - (4) bekezdésekben), 39/A. -ában, 39/B. -ában, 39/D. -ában, valamint a 66/A. (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, illetve a Vhr /E. - aiban, aiban, ában írtaknak, valamint a VET 178/E. (1)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak. 13. Egy épületen belül lehet-e magánvezetéket üzemeltetni? Igen. A VET 39/F. -ban foglalt feltételek betartásával. 14. Kérheti-e a magánvezetékre kapcsolódó vételező vagy a felhasználó a magánvezetékről történő leválást annak céljából, hogy a továbbiakban csak közvetlenül a közcélú hálózathoz csatlakozzon? Igen. A VET 39/C. szabályozása alapján a magánvezetékre kapcsolódó vételező vagy a felhasználó ezt kérheti az elosztótól. A magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője köteles a közcélú hálózatra csatlakozásig a magánvezetékhez való hozzáférést biztosítani, valamint a közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében a hálózati engedélyessel együttműködni. 15. Mikor lehet a területileg illetékes elosztót kijelölni a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője helyett a VET 39/E. (2) bekezdése alapján? A Hivatal átmenetileg kijelölheti az érintett elosztót, amelynek hálózatához a magánvezeték csatlakozik a magánvezeték üzemeltetésére az alábbi rendelkezések megfelelő alkalmazásával. Az elosztó kijelölésére a VET 99. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Ilyen kijelölésre akkor kerül sor, ha a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője a VET 39. (3) (5) bekezdéseiben és a VET 39/A. (1) (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti és: a. a VET 96. (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alkalmazása nem vezetnek eredményre, valamint b. a kijelölés a magánvezetékre kapcsolódó felhasználók és vételezők biztonságos villamos energia ellátása érdekében indokolt. A kijelölés időtartama alatt a VET 39. (5) bekezdése az irányadó. A kijelölés időtartama alatt a magánvezeték üzemeltetése szempontjából az elosztó a magánvezeték engedélyesének/üzemeltetőjének nevében jár el, és őt a magánvezeték engedélyesének/üzemeltetőjének a magánvezetékre kapcsolódó felhasználókkal és vételezőkkel kötött vezetékhasználati megállapodásokban meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogai illetik meg. [VET 39/E. (2) utolsó két mondata] MEKH 6/ V1.0

7 16. Mikor lehet a magánvezetéket a VET 39/E. (1) bekezdése alapján közcélúvá nyilvánítani? A Hivatal a magánvezetéket közcélúvá nyilváníthatja, a VET 96. -ban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett: a. a magánvezetékről ellátott vételezők és felhasználók közös kérelme esetén, b. a magánvezeték engedélyesének kérelme esetén, c. hivatalból, a Vhr aiban foglalt szabályok megfelelő alkalmazásával, amennyiben a magánvezeték engedélyese a VET 39. (3) (5) bekezdésében és a VET 39/A. (1) (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. d. A magánvezeték megszüntetése esetén, a Vhr. 76. (1) bekezdés figyelembevételével, a Vhr. 76. (2) bekezdésében leírtak szerint. A magánvezetékek közcélúvá nyilvánításának részletszabályait a Vhr ok írják le. A Hivatal a közcélúvá nyilvánításról a leírt szabályozások alapján az egyes esetek sajátosságainak vizsgálata után mérlegelési jogkörében eljárva dönt. 17. Mikor nem lehet magánvezetéket közcélúvá nyilvánítani és a VET 39/E. (2) bekezdése alapján az üzemeltetésre a területileg illetékes elosztót kijelölni? A Hivatal a magánvezeték üzemeltetésére a területileg illetékes elosztót nem jelölheti ki, illetve a magánvezetéket nem nyilváníthatja közcélúvá a VET 39/F. -ban foglaltak esetén, vagyis ha a magánvezeték egy épületen belül helyezkedik el. Az egy épületen belül létesített magánvezeték esetén a VET 39 39/D. -ok magánvezeték engedélyesére vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak. 18. Vételezőből felhasználóvá váláskor mi az egyes szereplők feladata? 18.1 Ha a vételező kezdeményezi [VET 66. (3) bekezdés]: e. A vételező a VET 66. (3) bekezdése szerinti azon döntése esetén, hogy villamos energiát nem továbbadás útján, hanem kizárólag a VET 56. (2) bekezdése szerint vásárol, a továbbadásra vonatkozó szerződést a Vhr. 39. (3) bekezdése szerint legalább 60 napos felmondási idővel mondhatja fel. A vételező a továbbiakban köteles a VET 39/B. szerint eljárni. f. A továbbadó felhasználó és a vételező megállapodnak a VET 39. (4) bekezdése szerinti szerződés megkötéséről, vagy annak módosításáról a Vhr. 13/C. (3)-(4) bekezdései, és a Vhr. 13/D. (1)-(2) bekezdései alkalmazásával. g. A vételező villamosenergia-értékesítési szerződést köt a VET 56. (2) bekezdése alapján villamos energia vásárlására az általa választott piaci szereplővel. h. A VET 39/B., illetve a Vhr. 13/C. (3) bekezdése szerint jár el az elosztónál a hálózathasználati szerződés megkötése céljából. Ennek során alkalmazni kell a Vhr. 13/C. (4) bekezdés, a Vhr. 13/D. (1)-(2) bekezdés szerint leírtakat is, különös tekintettel a Vhr. 13/D. (1) bekezdés c) pontjának rendelkezésére a magánvezeték és a közcélú hálózat csatlakozási pontján rendelkezésre álló teljesítmény vonatkozásában. MEKH 7/ V1.0

8 18.2 Ha a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője villamosenergia-kereskedelmi engedélyt kér és kap [Vhr. 13/C. (1) (2) bekezdés]: a. A Vhr. 13/C. (1) bekezdése szerinti villamosenergia-kereskedelmi engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg írásban tájékoztatja erről a vételezőt, valamint felhívja a vételező figyelmét arra, hogy továbbadásra a villamosenergia-kereskedelmi engedélye hatálybalépését követően nem jogosult. b. A magánvezeték engedélyese a villamosenergia-kereskedelmi engedély iránti kérelem benyújtását követően a vételező folyamatos villamosenergia-ellátásának biztosítása érdekében a VET 39/B. és a Vhr. 13/C. (3) és (4) bekezdésének rendelkezései szerint köteles eljárni. c. A magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője a Vhr. 13/C. (6) bekezdése szerint 8 napon belül írásban tájékoztatja a vételezőt, amennyiben a villamosenergiakereskedelmi engedély részére kiadásra került, valamint 60 napig még köteles a továbbadást változatlan feltételekkel folytatni. d. A magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője és a vételező megállapodnak a VET 39. (4) bekezdése szerinti szerződés megkötéséről, vagy annak módosításáról [a Vhr. 13/C. (3)-(4) és a 13/D. (1)-(2) bekezdés alkalmazásával]. e. A vételező villamosenergia-értékesítési szerződést köt a VET 56. (2) bekezdése alapján villamos energia vásárlására az általa választott piaci szereplővel. f. A vételező a VET 39/B. és a Vhr. 13/C. (3) (4) bekezdése szerint jár el az elosztónál a hálózathasználati szerződés megkötése céljából. Ennek során alkalmazni kell a Vhr. 13/D. (1)-(2) bekezdés szerint leírtakat is, különös tekintettel a Vhr. 13/D. (1) bekezdés c) pontjának rendelkezésére a magánvezeték és a közcélú hálózat csatlakozási pontján rendelkezésre álló teljesítmény vonatkozásában A vételezőből felhasználóvá válás esetén az érintettek kötelesek egymással a 13/C. (7) bekezdésben foglaltak szerint együttműködni. 19. Vételezőből felhasználóvá válás esetén, hogyan csökken a korábban továbbadó felhasználó rendszerhasználati díja? (pl. elosztói teljesítménydíj, elosztói meddő energia díj) A vételezőből felhasználóvá válás esetén a közcélú hálózat és a magánvezeték csatlakozási pontján mért villamos energia mennyiség után fizetendő rendszerhasználati díjak mértéke változatlan mennyiségű villamos energia felhasználás esetén nem változik. Ha egy vételezőből felhasználó lesz, a magánvezetéken belüli elszámolás során a rendszerhasználati díjak fizetők szerinti eloszlása megváltozik. A vételezők helyett továbbra is a továbbadó felhasználó fizeti meg a rendszerhasználati díjakat (ez esetben eggyel kevesebb vételező után, mint eddig), amit aztán áthárít [a Vhr. 38. (1) bekezdése szerint] a megmaradt vételezőkre. Ha a vételezőből felhasználó lesz, akkor a felhasználó közvetlenül az elosztóval vagy a rendszerhasználati díjak beszedésével megbízott kereskedővel számol el [Vhr. 13/B. (2) bekezdés] és így csökken a magánvezetékre kapcsolódó vételezők által összesen felhasznált villamos energia (feltéve, hogy mindenki ugyanazt a mennyiségű villamos energiát használja el az áttérés előtt és után) és az ezután fizetendő rendszerhasználati díj összege. MEKH 8/ V1.0

9 20. Amennyiben a vételező úgy dönt, hogy felhasználóvá kíván válni, mit tehet a továbbadó felhasználó, a kereskedőnél már leszerződött villamos energiával? A jogszabályok erre vonatkozóan nem tartalmaznak szabályozást. Lehetőség van arra, hogy a VET 66/A. (1) bekezdés szerinti bejelentéskor a felek a meglévő kereskedelmi szerződést módosítsák, illetve új engedélyköteles magánvezeték létesítésekor erre is tekintettel kell tárgyalni a kereskedővel. 21. A törvény értelmében a mérési pontot hol kell kialakítani, a telekhatáron, az épületben a régi mérő helyén, vagy a magánvezetékes hálózat és az alfogyasztói villamos rendszer csatlakozási pontjánál? a. A mérésről közcélú hálózat esetén a VET 41. (1)-(4) bekezdése rendelkezik (a mérési pont a közcélú hálózaton nem mindig azonos a csatlakozási ponttal). b. A mérési pontot a magánvezeték teljes fogyasztásának mérése szempontjából lehetőség szerint a közcélú hálózat és a magánvezeték csatlakozási pontján kell kialakítani, de az elosztó és a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője ettől eltérően is megállapodhatnak. c. A magánvezetékre kapcsolódó felhasználók és vételezők esetén a mérési pontot lehetőség szerint a kapcsolódási ponton kell kialakítani, de a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője és a vételező, illetve a magánvezetékre kapcsolódó felhasználó ettől eltérően is megállapodhatnak. d. Ha magánvezeték (fő)mérését nem a közcélú hálózat csatlakozási pontján alakítják ki, akkor az elszámoláskor a közcélú hálózat csatlakozási pontján a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet és az Elosztói Szabályzat szerinti korrekciókat kell alkalmazni. e. Kapcsolódási pont esetén a mérés elhelyezéséről a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője és a felhasználó vagy vételező a VET 39. (4) bekezdése szerinti szerződésben a Vhr. 13/C. (7) bekezdése és a 13/D. (1) bekezdés i) pontjában foglaltak alapján állapodnak meg. f. Magánvezetékre kapcsolódó felhasználó esetén az elosztó a VET 41. (1) (4) bekezdése szerint gondoskodik az elszámolásra alkalmas mérőberendezések felszereléséről, hitelesítéséről, karbantartásáról és a költségek viseléséről. g. Magánvezetékre kapcsolódó vételező esetén a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője és a vételező a Vhr. 13/D. (1) bekezdés i) pontja szerint megállapodnak az elszámolásra alkalmas mérőberendezések felszereléséről, hitelesítéséről, karbantartásáról és a költségek viseléséről. h. A magánvezeték és az elosztó hálózat csatlakozási és mérési pontjainak kijelölését az elosztó végzi a magánvezeték engedélyesével vagy üzemeltetőjével való egyeztetések alapján [a Vhr. 13/C. (7) bekezdése, a 13/D. n) nc) pontjai és a 13/D. (2) bekezdése]. i. A VET 39/D. (3) bekezdése szerinti rendelkezés alkalmazhatósága szempontjából a magánvezeték engedélyese és üzemeltetője saját fogyasztásának és a magánvezetékre kapcsolódó vételezők és felhasználók fogyasztásának elkülönítése céljából javasolt, hogy a saját fogyasztását biztosító áramköreit különítse el és a Vhr. 2. sz. melléklet 2.4. h) hb) pontja szerinti egyvonalas kapcsolási rajzon tüntesse fel azokat a ponto(kat)t, ahol őt, a teljes magánvezetéket mérő főmérő mérésétől különálló mérési adatok alapján felhasználóként, vagy vételezőként el lehet számolni. MEKH 9/ V1.0

10 22. A magánvezeték használat díját kell-e, lehet-e differenciálni? (feszültségszint, vezetékhossz, transzformáció stb.) A VET és a Vhr. ezt nem szabályozza, a magánvezeték használat díját a felek a VET 39. (4) bekezdés szerinti szerződésben rögzítik. A díjat a Vhr. 13. (5)-(6) bekezdésekben leírt módon kell meghatározni. A felek által a szerződéses megállapodásban foglalt magánvezeték-használati díj, illetve megállapításának módszere (költség összetétele, mértéke) nem tartozik a hatósági ármegállapítás körébe. A díjnak a VET-ben és Vhr.-ben foglalt elvek szerinti képzése a magánvezeték engedélyesének vagy üzemeltetőjének joga és kötelezettsége. A felek között a díj költség összetétele vagy mértéke tekintetében felmerülő viták egyéb megállapodás hiányában polgári peres útra tartoznak. A Vhr. 13. (5) bekezdés költség alapú díj képzését írja elő. Ehhez a tőkeköltség vonatkozásában iránymutatásul szolgálhat a MEH 1092/2012. számú határozatának II fejezete: Javasolt, hogy a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője az éves beszámolóban ismertesse a díjszámításnál általa alkalmazott módszert. Magánvezeték esetén az igazolt költség indokoltságának felülvizsgálatára a MEKH-nek nincs jogszabályi felhatalmazása, így azt érdemben nem vizsgálhatja. 23. A magánvezeték használat díját igazoló értékelést milyen formában kell elkészíteni? Hova kell elküldeni? Meddig kell megőrizni? A Vhr. 13/A. -a erről külön nem rendelkezik. A Vhr. 13. (4) bekezdése az üzemviteli napló készítését, a Vhr. 13. (6) bekezdése pedig elkülönült nyilvántartás készítését írja elő (ami egyik alapját képezi az előírt beszámolónak). A naplót két évig kell megőrizni. A Vhr. 13/A. (1) bekezdése a kiértékelés tekintetében visszautal a Vhr. 13. (6) bekezdésére. 24. Az egyszerűsített kereskedelmi engedéllyel vagy magánvezeték üzemeltetési engedéllyel rendelkező személy hogyan folytathatja tovább az eddig végzett tevékenységét? A VET 178/E. (1) bekezdés második mondata alapján a október 1-jét megelőzően magánvezeték létesítésére, működtetésére, a vezeték kapacitásának megváltoztatására, valamint működésének szüneteltetésére kiadott engedélyek és a 88. (4) bekezdésének az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi XXIX. törvénnyel megállapított hatályon kívül helyezését megelőzően kiadott egyszerűsített villamosenergia-kereskedelmi engedélyek az engedélyekben meghatározott ideig hatályban maradnak. 25. Fenntartható-e a vételezői státusz egészen addig, amíg ezt a vételező nem kívánja megváltoztatni? Igen, ha a továbbadó felhasználó nem dönt úgy, hogy kereskedelmi engedélyt kér és kap, amely esetben a villamos energia továbbadást nem folytathatja. Megszűnik a vételezői státusz abban az esetben is, ha a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője a vételezővel fennálló jogviszonyát a VET 66. (2) bekezdése alapján megszünteti vagy a magánvezeték engedélyese a magánvezeték megszüntetése iránt kérelmet nyújt be a Hivatalhoz a Vhr a alapján. MEKH 10/ V1.0

11 26. Hogyan lehet felmondani a magánvezetékről ellátott felhasználónak? A nem vagy késedelmesen fizető felhasználóra vonatkozóan a VET 39/D. (1) bekezdését kell alkalmazni. E rendelkezés szerint a hálózati engedélyes és a villamosenergia-kereskedő a vele szerződéses kapcsolatban álló, magánvezetékre kapcsolódó felhasználó villamosenergia-ellátásból történő kikapcsolását fizetési késedelem esetén e törvény 47. (7) (10) bekezdésében és 47/A. -ában meghatározott rendelkezések megfelelő alkalmazásával kezdeményezheti a magánvezeték engedélyesénél, aki a kikapcsolásról haladéktalanul értesíti a hálózati engedélyest és a villamosenergia-kereskedőt. Ha a magánvezetékre kapcsolódó felhasználó nem teljesíti a VET 39. (4) bekezdése szerinti magánvezeték-használati szerződésben foglalt kötelezettségeit, a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője a vezetékhasználati szerződés feltételei szerint jogosult a felhasználónak felmondani. 27. Hogyan lehet felmondani a vételezőnek? 27.1 A nem fizető vételezők kikapcsolására a VET 39/D. (2), bekezdésének rendelkezését kell alkalmazni. A kikapcsolás feltételeiről a VET 39. (4) bekezdés szerinti szerződésben kell megállapodni A VET 66. (2) bekezdése szerint a magánvezeték engedélyese és a vételező közötti jogviszonyt a magánvezeték engedélyese csak akkor szüntetheti meg, ha a vételező a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, vagy ha a magánvezeték engedélyese és a hálózati engedélyes közötti jogviszony megszűnik. Amennyiben a magánvezeték engedélyese és a vételező között a szerződésszegés tényét illetően jogvita áll fenn, és a felek a vételező ellátása tekintetében megállapodni nem tudnak, úgy a jogvita jogerős eldöntéséig a továbbadást a szerződésben meghatározott feltételekkel folytatni kell. 28. Hogyan lehet kikapcsolni a magánvezeték engedélyesét, mint felhasználót? 28.1 A VET 66/A. (2) bekezdése tartalmazza a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője kikapcsolásának feltételeit A VET 66/A. (1) bekezdése kötelezi a magánvezeték engedélyesét és üzemeltetőjét, hogy ha vételezőknek villamos energiát továbbad, köteles a vele szerződésben álló villamosenergia-kereskedőnek a Vhr.-ben meghatározott feltételek szerint a továbbadási tevékenységét bejelenteni A Vhr. 39. (1) bekezdése szerint a magánvezeték engedélyese a VET 66/A. (1) bekezdése szerinti bejelentésében a villamosenergia-kereskedővel közli a továbbadás keretében ellátott vételezők számát, valamint vételezőnkénti bontásban a becsült éves villamos energia igényét A Vhr. 39. (4) bekezdése szerinti a VET 66/A. (1) bekezdése szerinti bejelentés elmulasztása esetén a villamosenergia-kereskedő a továbbadó magánvezeték engedélyesével szemben a VET 66/A. (2) bekezdésében előírt szabályok helyett a felhasználók kikapcsolására vonatkozó általános szabályokat alkalmazhatja A VET 39/D. (3) bekezdése szerint a magánvezeték engedélyesének, mint felhasználónak a villamosenergia-ellátásból történő a 66/A. (2) (4) bekezdése szerinti MEKH 11/ V1.0

12 kikapcsolása esetén a magánvezeték engedélyese köteles a magánvezeték üzemeltetését folyamatosan biztosítani és a magánvezeték engedélyesére e törvényben előírt rendelkezéseknek megfelelni október 1-jét megelőzően létesített magánvezetékhez csatlakozhat-e új vételező vagy felhasználó? Igen, ha a VET 39. -ban foglalt feltételeknek megfelel, az alábbiak szerint: október 1-jét megelőzően létesített magánvezeték (meglévő magánvezeték) esetén, ha a kapcsolódási pontok fel vannak már tüntetve a Vhr. 2. sz. melléklet 2.4. h) hb) pont szerinti egyvonalas kapcsolási rajzon, és azon a fogyasztás (felhasználóként vagy vételezőként újra indul) a VET 39. (4) bekezdése szerinti szerződés megkötésével. Ennek során alkalmazni kell a Vhr. 13/C. (3) (4) bekezdése és a 13/D. (1) (2) bekezdés szerint leírtakat is. A VET 178/E. (2) bekezdése alapján a bejelentési kötelezettség a hálózati engedélyes felé a VET 39. (3) bekezdése szerint, valamint a kereskedő felé a VET 66/A. (1) bekezdése, valamint a Vhr. 39. (1) bekezdése és Vhr a szerint fennáll Ha meglévő magánvezetéken eddig nem létező új kapcsolódási pontokon új felhasználási, vagy vételezői hely létesül, felhasználó esetén a VET 41. (1) (4) bekezdéseinek megfelelően mérőhelyet kell kiépíteni a magányvezeték csatlakozási pontján és a Vhr. 13/C. (3)-(4) bekezdése és a 13/D. (1)-2) bekezdés szerint kell eljárni. Vételező esetén a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője és a vételező a VET 39. szerinti szerződést köt a Vhr. 13/D. (1) bekezdésében, különös tekintettel ennek i) pontjában foglaltakra. A VET 178/E. (2) bekezdése alapján a bejelentési kötelezettség a hálózati engedélyes felé a VET 39. (3) bekezdése szerint, valamint a kereskedő felé a VET 66/A. (1) bekezdése, valamint a Vhr. 39. (1) bekezdése és a szerint fennáll A magánvezeték és a közcélú elosztó hálózat csatlakozási pontján a magánvezetékre kapcsolódó felhasználó rendelkezésre állási teljesítményének nagyságáról a Vhr. 13/C. (4) bekezdése, a 13/D. (1) bekezdésének c) pontja alapján a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője és a magányvezetékre kapcsolódó felhasználó, tekintettel a Vhr. 13/D. (2) bekezdésében írtakra, meg kell egyezzenek. 30. Lehetséges-e egy átmeneti időszakig magánvezeték-használati díjként a területileg illetékes elosztói engedélyesnél alkalmazott rendszerhasználati díjakat alkalmazni? A magánvezeték VET és Vhr. szabályozása alapján történő használati díj képzésének a magánvezeték engedélyesének és üzemeltetőjének a kötelezettsége és felelőssége, amely nem lehet azonos a rendszerhasználati díjjal. A magánvezeték-használati díj szemben a rendszerhasználati díjjal nem hatósági díj. A Vhr. (13. (5) bekezdés) csak a tőkeköltség rész kiszámításához ad iránymutatást, ami jelenleg a MEH 1092/2012. számú határozatának II fejezetében található meg (http://www.mekh.hu/hatarozatok-2/villamos-energia/arak-arresek/rendszerhasznalat-halozaticsatlakozas.html). MEKH 12/ V1.0

13 31. A vezetékes szolgáltatás díja - egy átmeneti időszakra - lehet-e a két fél egyéni megállapodásának tárgya? A felek mindig egyénileg a VET 39. (4) bekezdés szerinti szerződésben, illetve a Vhr. 13/D. (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján állapodnak meg a magánvezetékhez történő kapcsolódás pénzügyi feltételeiről, figyelemmel a VET 39/A. (2) bekezdésben foglaltakra is. 32. Van-e valamilyen minta (minimális tartalmi követelmény) a magánvezetékes szolgáltatás kiértékelő nyilvántartására vonatkozóan? Eleget kell tenni a Vhr. 13. (6) bekezdésnek. 33. Ha egy felhasználó kereskedővé válik, akkor mi lesz a korábban általa felhasználóként vásárolt villamos energiával? Ha a VET 39. (1) bekezdés a) pontja szerinti felhasználó (csak saját magát látta el), akkor a villamosenergia-kereskedelmi engedélyesként azt a villamos energiát nem értékesítheti, amelyet felhasználóként vásárolt [VET 56. (2) bekezdés]. Ha a felhasználó továbbadó felhasználóként villamos energiát ad tovább, és október 1-jét követően villamosenergia-kereskedelmi engedélyt kér és kap, villamos energia továbbadására villamosenergia-kereskedelmi engedélye hatálybalépését követően nem jogosult. 34. Kell-e engedélyt kérni annak a továbbadó felhasználónak, aki VET évi XXIX. törvénnyel történt módosításának hatálybalépése előtt is már továbbadási tevékenységgel (is) foglalkozott? A október 1. előtt már továbbadó felhasználó a VET 178/E. (3) bekezdése alapján a továbbadást folytathatja, ahhoz engedélyt kérnie nem kell. A VET 178/E. (2) bekezdése alapján azonban bejelentési kötelezettsége van a hálózati engedélyes felé a VET 39. (3) bekezdése szerint, valamint a kereskedő felé a VET 66/A. (1) bekezdése, valamint a Vhr. 39. (1) bekezdése és a szerint. MEKH 13/ V1.0

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvénysorozata 2014. október Magyar Energetikai Társaság Kereskedelmi és ipari ingatlanok belső villamosenergia ellátásának

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Villamosenergia-kereskedelemi működési engedély

Villamosenergia-kereskedelemi működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2397/ /2008 ÜGYINTÉZŐ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21.

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21. SZAKMAI NAP Budapest, 2014.05.16 Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály 1. OLDAL TÉMÁK - Idősoros és profilos elszámolású mérőváltós mérések, - Társasházi összekötő berendezés és mérőhelyek

Részletesebben

O ~99y0169 Hivatala. lmmányszám : ~"ezett: 1005 MÁJ 0 9. Tisztelt Elnök Asszony! módosító javaslatot

O ~99y0169 Hivatala. lmmányszám : ~ezett: 1005 MÁJ 0 9. Tisztelt Elnök Asszony! módosító javaslatot ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökének Helyben O ~99y0169 Hivatala lmmányszám : ~"ezett: 1005 MÁJ 0 9. Tisztelt Elnök Asszony! Módosító javaslat A Házszabály 94.

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október. Egyetemes piac, szabadpiac; kereskedőváltás; megtakarítási lehetőségek

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október. Egyetemes piac, szabadpiac; kereskedőváltás; megtakarítási lehetőségek Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Egyetemes piac, szabadpiac; kereskedőváltás; megtakarítási lehetőségek Dr. Kovács Norbert Dr. Sándor

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedély

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-115/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület Napenergiás jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Új technika az épületgépészetben

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

M6. számú melléklet. A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok

M6. számú melléklet. A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok 1. Általános rendelkezések M6. számú melléklet A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok A védendő fogyasztók a GET ben illetve a GET Vhr. ben, meghatározott szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály. 1 Előadás témája: Az alkalmazás alapja A háztartási méretű kiserőművek Elemzések Tapasztalatok ELMŰ-ÉMÁSZ

Részletesebben

Az új villamos energia törvényről

Az új villamos energia törvényről Az új villamos energia törvényről Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a 2007. évi LXXXVI. törvényt a villamos energiáról - az új villamos energia törvényt (VET) - amelyet a Magyar Közlöny 2007.

Részletesebben

Teljes ellátás alapú villamosenergia vásárlási szerződés. 1. Szerződő felek. 2. Felhasználási hely adatai. 1.1. Felhasználó adatai. 1.2.

Teljes ellátás alapú villamosenergia vásárlási szerződés. 1. Szerződő felek. 2. Felhasználási hely adatai. 1.1. Felhasználó adatai. 1.2. 1. Szerződő felek 1.1. Felhasználó adatai Felhasználó neve: Székhelye: Felhasználó értesítési címe: Cégjegyzék száma: Számlavezető pénzintézet neve: Pénzintézeti számlaszáma: Kapcsolattartó neve, címe:

Részletesebben

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek száma 4 Elszámolt

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A XII-236/5555/2013. sz. határozat 1. melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8 KSH statisztikai száma:

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona Mintacím szerkesztése Villamos energiapiaci liberalizációs tapasztalatok önkormányzati szemmel avagy az önkormányzatok nagy kihívása: szabadpiac vagy egyetemes szolgáltatás 09. Május 25 Budapest Készítette:

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Magyarország, Hajdúszoboszlói és Kardoskúti földgáztároló Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Magyarország, Hajdúszoboszlói és Kardoskúti földgáztároló Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói és Kardoskúti földgáztárolók részére magánvezeték rendelkezésre bocsátása (villamos energia elosztói

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LE-KO ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 64881 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelete

Részletesebben

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Pénzes László Műszaki szakértő Visegrád, 2012. 05. 9-10-11. Az előadás témája Megújuló energiaforrások A napenergia jelentősége Hálózati

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Hálózati kérdések, költségcsökkentés a lekötött teljesítmény/ kapacitáslekötés csökkentésével Dr.

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES ELLÁTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS SZÁMA: 144-VE-0042-S-12 KELT: 2012-09-28.

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYÉNEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYÉNEK EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYÉNEK TELJES ELLÁTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS SZÁMA: 142-VE-0037-S-12 KELT: 2012-09-28.

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS Felhasználási hely azonosító: Szerződésszám: TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE) Jelen Lakossági Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza az MVM Partner Zrt. (a továbbiakban Kereskedő )

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. ÁPRILIS 15.

MAGYAR TELEKOM NYRT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. ÁPRILIS 15. 2015. ÁPRILIS 15. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2 Az üzletszabályzat hatálya... 6 1.2.1 Területi hatálya... 6 1.2.2 Személyi hatály...

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2014.10.1. és 2014.10.6. között hatályos szöveg A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. (továbbiakban: Engedélyes) Aqua Palace gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. (továbbiakban: Engedélyes) Aqua Palace gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2289/ /2008 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13.

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13. Üzemi Kereskedelmi Szabályzat MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Visegrád, 2011. április 13. 2010 ÉVI TÖRTÉNÉSEKÉSEK MEH 338/2010 és 455/2010 határozatai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE) Jelen Lakossági Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza az MVM Partner ZRt. (a továbbiakban Kereskedő )

Részletesebben

JMT ENERGY ENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

JMT ENERGY ENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JMT ENERGY ENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM- MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiserőművi összevont engedély már működő kiserőmű részére

Kiserőművi összevont engedély már működő kiserőmű részére 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-94/1/08 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól A villamos energiáról

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

KLEPIERRE TRADING KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012.

KLEPIERRE TRADING KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. KLEPIERRE TRADING KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 1 1.1 Az üzletszabályzat tárgya... 2 1.2 Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Mit kell tudni a profil elszámolásról?

Mit kell tudni a profil elszámolásról? Mit kell tudni a profil elszámolásról? Dr. Grabner Péter (MEH) Petróczy Lajos A statisztikai elemzéssel készült fogyasztói villamosteljesítményigény görbe (profil) alapján mért fogyasztók köréről szóló

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben