TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről"

Átírás

1 Az alábbiakban megfogalmazottaknak jogi ereje, kötelező tartalma nincs, nem tekinthető autentikus jogértelmezésnek. 1. A magánvezeték fogalma A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) pontja alapján: Magánvezeték: közcélúnak, termelői vezetéknek vagy közvetlen vezetéknek nem minősülő, a csatlakozási pont után elhelyezkedő hálózati elem, vezeték, vagy átalakítóés kapcsolóberendezés, amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó felhasználó vagy a vételező ellátására szolgál; 2. Hol helyezkedik el és hogyan kapcsolódik a magánvezeték a közcélú hálózathoz? A magánvezeték a csatlakozási ponton (VET pontja) keresztül csatlakozik a közcélú hálózathoz és a csatlakozási pont után a felhasználói oldalon helyezkedik el. 3. Kit értünk a magánvezeték engedélyese alatt? A magánvezeték engedélyese az, aki a magánvezeték létesítésére, bővítésére és megszüntetésére a VET 74. (1) bekezdés h) pontja szerinti engedéllyel rendelkezik. A magánvezeték engedélyesére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni továbbá arra, aki: a. a VET 39. (1) bekezdés b) c) pontjában meghatározott célokból magánvezetéket egy épületen belül létesít (azzal, hogy a magánvezeték engedélyese alatt a felhasználót kell érteni) vagy b október 1-jét megelőzően magánvezeték létesítésére, működtetésére, a vezeték kapacitásának megváltoztatására, valamint működésének szüneteltetésére kapott engedélyt [VET 178/E. (1) bekezdés] vagy c október 1-jét megelőzően létesített, nem engedélyköteles magánvezetéket üzemeltet. 4. A VET és a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) használja a továbbadó felhasználó és a magánvezeték engedélyese kifejezéseket is (VET 66. (7), Vhr. 38. (1) - (2)). Ebből arra lehet következtetni, hogy az engedéllyel nem rendelkező magánvezeték tulajdonosa a továbbadó felhasználó? Milyen szabályok vonatkoznak a továbbadó felhasználóra? Továbbadó felhasználó az a felhasználó, aki az általa vásárolt villamos energiát egy felhasználási helyen belül, (engedélyköteles vagy nem engedélyköteles) mért magánvezetéken keresztül értékesíti vételezők részére. A magánvezeték engedélyese is lehet továbbadó felhasználó, amennyiben a VET 66. (1) bekezdése alapján villamos energiát ad tovább vételezők részére. Az a felhasználó is továbbadó felhasználó, aki október 1-jét megelőzően nem engedélyköteles magánvezetéken ad tovább villamos energiát vételezők részére. A továbbadó felhasználóra a magánvezeték üzemeltetése vonatkozásában a magánvezeték engedélyesére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a nem engedélyköteles magánvezeték esetén a VET 39/E. rendelkezései nem alkalmazandóak; a továbbadás vonatkozásában pedig a VET 66-66/A. és a 178/E. (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. MEKH 1/ V1.0

2 5. Ki létesíthet magánvezetéket? TÁJÉKOZTATÓ Magánvezetéket a közcélú hálózatra [VET pontja] közvetlenül csatlakozó felhasználó [VET pontja] létesíthet a felhasználási helyén [VET pontja] belül a. saját maga villamosenergia-ellátása céljából, b. kapcsolt vállalkozásai villamosenergia-ellátása céljából, vagy c. olyan vételezők vagy más felhasználók villamosenergia-ellátása céljából, amelyek tevékenységei vagy termelési folyamatai egymás tevékenységeivel vagy termelési folyamataival műszaki, biztonsági vagy gazdasági okokból összefüggenek. 6. Ki jogosult magánvezetéket üzemeltetni? 6.1 Magánvezeték üzemeltetésére jogosult a. a magánvezeték engedélyese [VET 39. (1) bekezdés, 74. (1) bekezdés h) pont és VET 178/E. (1) bekezdés], b. az a felhasználó, aki magánvezetéket egy épületen belül létesített [VET 39. (1) bekezdés, 74. (1) bekezdés h) pont], c. aki október 1-jét megelőzően létesített nem engedélyköteles magánvezetéket [VET 178/E. (1) bekezdés]. 6.2 A magánvezeték engedélyese a magánvezeték üzemeltetésével jogosult más személyt megbízni. A magánvezeték engedélyese az általa megbízott személy tevékenységéért úgy felel, mintha az üzemeltetési tevékenységet saját maga végezte volna. A megbízás a Vhr. 13. számú melléklet 4-7. pontjainak a betartásával és az engedélyes, valamint az új üzemeltető között létrejövő szerződésben foglaltak szerinti feltételekkel tehető meg. 7. Mely esetben engedélyköteles a magánvezeték létesítése? Magánvezetéket a közcélú hálózatra közvetlenül csatlakozó felhasználó létesíthet a felhasználási helyén belül a. saját maga villamosenergia-ellátása céljából, b. kapcsolt vállalkozásai villamosenergia-ellátása céljából, vagy c. olyan vételezők vagy más felhasználók villamosenergia-ellátása céljából, amelyek tevékenységei vagy termelési folyamatai egymás tevékenységeivel vagy termelési folyamataival műszaki, biztonsági vagy gazdasági okokból összefüggenek. Magánvezetéket létesíteni, bővíteni és megszüntetni kizárólag a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) engedélyével lehet [VET 74. (1) bekezdés h) pontja], kivéve, ha a. a magánvezeték létesítésére vagy bővítésére a felhasználó saját maga villamosenergia-ellátása céljából kerül sor [VET 74. (1) bekezdés h) pont], vagy b. a magánvezeték egy épületen belül helyezkedik el [VET 74. (1) bekezdés h) pont]. MEKH 2/ V1.0

3 2011. október 1-jén már meglévő és azt követően létesített magánvezeték bővítéséhez és megszüntetéséhez is be kell kérni a Hivatal engedélyét [Vhr ]. A Hivatal engedélyezési eljárása kérelemre indul, amelyhez a Vhr. 13. számú mellékletében meghatározott dokumentumokat kell benyújtani Ki részesülhet villamosenergia-ellátásban magánvezetéken keresztül? 8.1 a felhasználó saját maga villamosenergia-ellátása céljából [VET 39. (1) bekezdés a) pont]; 8.2 a felhasználó kapcsolt vállalkozásai a felhasználó felhasználási helyén belül a VET 39. (1) bekezdés b) pontja alapján létesített magánvezetéken; 8.3 a felhasználó felhasználási helyén belül a VET 39. (1) bekezdés c) pontja alapján létesített magánvezetéken keresztül olyan vételezők vagy más felhasználók, amelyek tevékenységei vagy termelési folyamatai egymás tevékenységeivel vagy termelési folyamataival műszaki, biztonsági vagy gazdasági okokból összefüggenek; 8.4 a október 1-jét megelőzően a Hivatal által kiadott engedély birtokában létesített és üzemeltetett magánvezetékhez kapcsolódó felhasználók [VET 178/E. (1) bekezdés]; 8.5 a október 1-jét megelőzően létesített nem engedélyköteles magánvezetékhez kapcsolódó vételezők és felhasználók [VET 178/E. (1) bekezdés]. 9. Milyen díjakat kötelesek fizetni a magánvezetékre kapcsolódó vételezők és felhasználók? 9.1 Vételezők: villamos energia (termék) díjat a továbbadás formájában vételezett villamos energia után [VET 66. (4) és (5) bekezdés], a. rendszerhasználati díj(ak)at, a VET 147. (1) szerinti pénzeszközöket és adókat a közcélú hálózat közvetett használatáért, b. magánvezeték-használati díjat a magánvezeték használatáért. (Ezen díj alapját a vezetékes szolgáltatás igazolt költségei képezhetik, ideértve a magánvezeték üzemeltetési és hálózati veszteségi költségeit, valamint az üzemeltetett vezeték eszközértékére alkalmazott tőkeköltséget. Ez utóbbihoz iránymutatásul szolgálhat a MEH 1092/2012. számú határozatának II fejezete: A felek által a szerződéses megállapodásban foglalt magánvezeték-használati díj költségösszetétele és mértéke nem tartozik a hatósági ármegállapítás körébe. 1 Felhívjuk a figyelmet, hogy a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyeztetési eljárások nem a Hivatal, hanem a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Műszaki Felügyeleti Hatósága hatáskörébe (http://mkeh.gov.hu/muszaki) tartoznak. MEKH 3/ V1.0

4 A magánvezeték engedélyese a VET 39. (1) bekezdése alapján a vezetékhez csatlakozó vételezők, felhasználók és termelők számára megkülönböztetéstől mentes díj ellenében biztosít hozzáférést. A díj mértékét a VET-ben és a Vhr.-ben foglalt elvek szerint kell meghatározni, a felek között a díj költségösszetétele vagy mértéke tekintetében felmerülő viták egyéb megállapodás hiányában polgári peres útra tartoznak. A vételezők az a)-c) pontokban felsorolt díjakat közvetlenül a továbbadó felhasználó részére fizetik meg. A b) pont szerinti rendszerhasználat díjat a továbbadó felhasználó közvetített szolgáltatási díjként számlázza ki a felhasználók részére és a beszedett összeget a területileg illetékes hálózati engedélyesnek továbbítja. 9.2 Felhasználók: a. villamos energia (termék) díjat a VET 56. (2) bekezdés szerinti villamosenergiaértékesítési szerződés alapján; b. rendszerhasználati díj(ak)at, a VET 147. (1) szerinti pénzeszközöket és adókat a közcélú hálózat közvetett használatáért; c. magánvezeték-használati díjat a magánvezeték használatáért. (Ezen díj alapját a vezetékes szolgáltatás igazolt költségei képezhetik, ideértve a magánvezeték üzemeltetési és hálózati veszteségi költségeit, az üzemeltetett vezeték eszközértékére alkalmazott tőkeköltséget. Ez utóbbihoz iránymutatásul szolgálhat a MEH 1092/2012. számú határozatának II fejezete: A magánvezetékre kapcsolódó felhasználó az a) pont szerinti villamos energia (termék) díjat (valamint a b) pontban feltüntetett pénzeszközöket és adókat) közvetlenül annak fizeti meg, akitől a VET 56. (2) bekezdése alapján villamos energiát vásárol, a b) pont szerinti rendszerhasználati díj(ak)at a hálózati engedélyesnek [Vhr. 13/B. (2) bekezdés], és a c) pont szerinti magánvezetékhasználati díjat a magánvezeték engedélyesének vagy üzemeltetőjének fizeti meg. A felek által a szerződéses megállapodásban foglalt magánvezeték-használati díj költségösszetétele és mértéke nem tartozik a hatósági ármegállapítás körébe. Ennek a VET-ben és Vhr.-ben foglalt elvek szerinti képzése a továbbadó felhasználó/magánvezeték engedélyese, vagy továbbadó felhasználó joga és kötelezettsége. Ennek megállapítása során saját felelősségi körében jár el. A felek között a díj költségösszetétele vagy mértéke tekintetében felmerülő viták egyéb megállapodás hiányában polgári peres útra tartoznak. MEKH 4/ V1.0

5 október 1. előtt létesített nem engedélyköteles magánvezeték esetén kell-e a Hivatalhoz engedélykérelmet benyújtani? A VET 178/E. (1) (3) bekezdései szerint a október 1-jét megelőzően létesített magánvezetékeket utólag nem kell engedélyeztetni. A VET 178/E. (1) bekezdés szerint a október 1-jét megelőzően létesített magánvezetékek üzemeltetésére e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi XXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni. A VET 178/E. (3) bekezdése szerint a október 1-jén fennálló, az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi XXIX. törvénnyel megállapított 66 66/A. hatálybalépését megelőzően nem engedélyköteles magánvezetéken történő villamos energia továbbadásra és vételezésre való jogosultság továbbra is jogszerűen fennmarad azzal, hogy a továbbadás vagy vételezés feltételei vonatkozásában e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi XXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vhr a visszautal a VET 178/E. (3) bekezdésére és az annak hatálya alá tartozó, a október 1. előtt nem engedélyköteles magánvezetéken továbbadó felhasználóra a VET és a Vhr. azon rendelkezéseit rendeli alkalmazni, amelyek a magánvezeték engedélyesére vonatkoznak. 11. Milyen bejelentési kötelezettségek vannak magánvezeték létesítéskor, illetve a október 1. előtt létesült magánvezetékek esetében? 11.1 A VET 39. (3) bekezdése szerint amennyiben a magánvezetékhez felhasználó vagy vételező kapcsolódik, a magánvezeték engedélyese a magánvezeték létesítését a hálózati engedélyesnek a Vhr. 2. számú melléklet 2.4. h) pontjában meghatározott feltételek szerint jelenti be A VET 66/A. (1) bekezdése szerint a magánvezeték engedélyese, aki vételezőknek villamos energiát továbbad, köteles a vele szerződésben álló villamosenergiakereskedőnek a Vhr. 39. (1) bekezdésben és a Vhr meghatározott feltételek szerinti e rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül bejelentést megtenni A VET 178/E. (2) bekezdése alapján a magánvezeték engedélyesét vagy üzemeltetőjét bejelentési kötelezettség a hálózati engedélyes felé a VET 39. (3) bekezdése szerint, a villamosenergia-kereskedő felé a VET 66/A. (1) bekezdése, valamint a Vhr. 39. (1) bekezdése, illetve a Vhr szerint terheli A VET 178/E. (2) bekezdése szerint a VET 39. (3) bekezdésében és a VET 66/A. (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségnek a október 1-jét megelőzően létesített magánvezeték tulajdonosa legkésőbb december 31-ig volt köteles eleget tenni. MEKH 5/ V1.0

6 12. Milyen kötelezettségei vannak a magánvezeték engedélyesének az üzemeltetéssel összefüggésben? A magánvezeték engedélyesének az egy felhasználási helyen belül üzemeltetett magánvezeték üzemeltetése során eleget kell tennie legalább a VET 39. -ában (ezen belül kiemelten a (3) - (4) bekezdésekben), 39/A. -ában, 39/B. -ában, 39/D. -ában, valamint a 66/A. (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, illetve a Vhr /E. - aiban, aiban, ában írtaknak, valamint a VET 178/E. (1)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak. 13. Egy épületen belül lehet-e magánvezetéket üzemeltetni? Igen. A VET 39/F. -ban foglalt feltételek betartásával. 14. Kérheti-e a magánvezetékre kapcsolódó vételező vagy a felhasználó a magánvezetékről történő leválást annak céljából, hogy a továbbiakban csak közvetlenül a közcélú hálózathoz csatlakozzon? Igen. A VET 39/C. szabályozása alapján a magánvezetékre kapcsolódó vételező vagy a felhasználó ezt kérheti az elosztótól. A magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője köteles a közcélú hálózatra csatlakozásig a magánvezetékhez való hozzáférést biztosítani, valamint a közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében a hálózati engedélyessel együttműködni. 15. Mikor lehet a területileg illetékes elosztót kijelölni a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője helyett a VET 39/E. (2) bekezdése alapján? A Hivatal átmenetileg kijelölheti az érintett elosztót, amelynek hálózatához a magánvezeték csatlakozik a magánvezeték üzemeltetésére az alábbi rendelkezések megfelelő alkalmazásával. Az elosztó kijelölésére a VET 99. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Ilyen kijelölésre akkor kerül sor, ha a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője a VET 39. (3) (5) bekezdéseiben és a VET 39/A. (1) (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti és: a. a VET 96. (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alkalmazása nem vezetnek eredményre, valamint b. a kijelölés a magánvezetékre kapcsolódó felhasználók és vételezők biztonságos villamos energia ellátása érdekében indokolt. A kijelölés időtartama alatt a VET 39. (5) bekezdése az irányadó. A kijelölés időtartama alatt a magánvezeték üzemeltetése szempontjából az elosztó a magánvezeték engedélyesének/üzemeltetőjének nevében jár el, és őt a magánvezeték engedélyesének/üzemeltetőjének a magánvezetékre kapcsolódó felhasználókkal és vételezőkkel kötött vezetékhasználati megállapodásokban meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogai illetik meg. [VET 39/E. (2) utolsó két mondata] MEKH 6/ V1.0

7 16. Mikor lehet a magánvezetéket a VET 39/E. (1) bekezdése alapján közcélúvá nyilvánítani? A Hivatal a magánvezetéket közcélúvá nyilváníthatja, a VET 96. -ban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett: a. a magánvezetékről ellátott vételezők és felhasználók közös kérelme esetén, b. a magánvezeték engedélyesének kérelme esetén, c. hivatalból, a Vhr aiban foglalt szabályok megfelelő alkalmazásával, amennyiben a magánvezeték engedélyese a VET 39. (3) (5) bekezdésében és a VET 39/A. (1) (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. d. A magánvezeték megszüntetése esetén, a Vhr. 76. (1) bekezdés figyelembevételével, a Vhr. 76. (2) bekezdésében leírtak szerint. A magánvezetékek közcélúvá nyilvánításának részletszabályait a Vhr ok írják le. A Hivatal a közcélúvá nyilvánításról a leírt szabályozások alapján az egyes esetek sajátosságainak vizsgálata után mérlegelési jogkörében eljárva dönt. 17. Mikor nem lehet magánvezetéket közcélúvá nyilvánítani és a VET 39/E. (2) bekezdése alapján az üzemeltetésre a területileg illetékes elosztót kijelölni? A Hivatal a magánvezeték üzemeltetésére a területileg illetékes elosztót nem jelölheti ki, illetve a magánvezetéket nem nyilváníthatja közcélúvá a VET 39/F. -ban foglaltak esetén, vagyis ha a magánvezeték egy épületen belül helyezkedik el. Az egy épületen belül létesített magánvezeték esetén a VET 39 39/D. -ok magánvezeték engedélyesére vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak. 18. Vételezőből felhasználóvá váláskor mi az egyes szereplők feladata? 18.1 Ha a vételező kezdeményezi [VET 66. (3) bekezdés]: e. A vételező a VET 66. (3) bekezdése szerinti azon döntése esetén, hogy villamos energiát nem továbbadás útján, hanem kizárólag a VET 56. (2) bekezdése szerint vásárol, a továbbadásra vonatkozó szerződést a Vhr. 39. (3) bekezdése szerint legalább 60 napos felmondási idővel mondhatja fel. A vételező a továbbiakban köteles a VET 39/B. szerint eljárni. f. A továbbadó felhasználó és a vételező megállapodnak a VET 39. (4) bekezdése szerinti szerződés megkötéséről, vagy annak módosításáról a Vhr. 13/C. (3)-(4) bekezdései, és a Vhr. 13/D. (1)-(2) bekezdései alkalmazásával. g. A vételező villamosenergia-értékesítési szerződést köt a VET 56. (2) bekezdése alapján villamos energia vásárlására az általa választott piaci szereplővel. h. A VET 39/B., illetve a Vhr. 13/C. (3) bekezdése szerint jár el az elosztónál a hálózathasználati szerződés megkötése céljából. Ennek során alkalmazni kell a Vhr. 13/C. (4) bekezdés, a Vhr. 13/D. (1)-(2) bekezdés szerint leírtakat is, különös tekintettel a Vhr. 13/D. (1) bekezdés c) pontjának rendelkezésére a magánvezeték és a közcélú hálózat csatlakozási pontján rendelkezésre álló teljesítmény vonatkozásában. MEKH 7/ V1.0

8 18.2 Ha a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője villamosenergia-kereskedelmi engedélyt kér és kap [Vhr. 13/C. (1) (2) bekezdés]: a. A Vhr. 13/C. (1) bekezdése szerinti villamosenergia-kereskedelmi engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg írásban tájékoztatja erről a vételezőt, valamint felhívja a vételező figyelmét arra, hogy továbbadásra a villamosenergia-kereskedelmi engedélye hatálybalépését követően nem jogosult. b. A magánvezeték engedélyese a villamosenergia-kereskedelmi engedély iránti kérelem benyújtását követően a vételező folyamatos villamosenergia-ellátásának biztosítása érdekében a VET 39/B. és a Vhr. 13/C. (3) és (4) bekezdésének rendelkezései szerint köteles eljárni. c. A magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője a Vhr. 13/C. (6) bekezdése szerint 8 napon belül írásban tájékoztatja a vételezőt, amennyiben a villamosenergiakereskedelmi engedély részére kiadásra került, valamint 60 napig még köteles a továbbadást változatlan feltételekkel folytatni. d. A magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője és a vételező megállapodnak a VET 39. (4) bekezdése szerinti szerződés megkötéséről, vagy annak módosításáról [a Vhr. 13/C. (3)-(4) és a 13/D. (1)-(2) bekezdés alkalmazásával]. e. A vételező villamosenergia-értékesítési szerződést köt a VET 56. (2) bekezdése alapján villamos energia vásárlására az általa választott piaci szereplővel. f. A vételező a VET 39/B. és a Vhr. 13/C. (3) (4) bekezdése szerint jár el az elosztónál a hálózathasználati szerződés megkötése céljából. Ennek során alkalmazni kell a Vhr. 13/D. (1)-(2) bekezdés szerint leírtakat is, különös tekintettel a Vhr. 13/D. (1) bekezdés c) pontjának rendelkezésére a magánvezeték és a közcélú hálózat csatlakozási pontján rendelkezésre álló teljesítmény vonatkozásában A vételezőből felhasználóvá válás esetén az érintettek kötelesek egymással a 13/C. (7) bekezdésben foglaltak szerint együttműködni. 19. Vételezőből felhasználóvá válás esetén, hogyan csökken a korábban továbbadó felhasználó rendszerhasználati díja? (pl. elosztói teljesítménydíj, elosztói meddő energia díj) A vételezőből felhasználóvá válás esetén a közcélú hálózat és a magánvezeték csatlakozási pontján mért villamos energia mennyiség után fizetendő rendszerhasználati díjak mértéke változatlan mennyiségű villamos energia felhasználás esetén nem változik. Ha egy vételezőből felhasználó lesz, a magánvezetéken belüli elszámolás során a rendszerhasználati díjak fizetők szerinti eloszlása megváltozik. A vételezők helyett továbbra is a továbbadó felhasználó fizeti meg a rendszerhasználati díjakat (ez esetben eggyel kevesebb vételező után, mint eddig), amit aztán áthárít [a Vhr. 38. (1) bekezdése szerint] a megmaradt vételezőkre. Ha a vételezőből felhasználó lesz, akkor a felhasználó közvetlenül az elosztóval vagy a rendszerhasználati díjak beszedésével megbízott kereskedővel számol el [Vhr. 13/B. (2) bekezdés] és így csökken a magánvezetékre kapcsolódó vételezők által összesen felhasznált villamos energia (feltéve, hogy mindenki ugyanazt a mennyiségű villamos energiát használja el az áttérés előtt és után) és az ezután fizetendő rendszerhasználati díj összege. MEKH 8/ V1.0

9 20. Amennyiben a vételező úgy dönt, hogy felhasználóvá kíván válni, mit tehet a továbbadó felhasználó, a kereskedőnél már leszerződött villamos energiával? A jogszabályok erre vonatkozóan nem tartalmaznak szabályozást. Lehetőség van arra, hogy a VET 66/A. (1) bekezdés szerinti bejelentéskor a felek a meglévő kereskedelmi szerződést módosítsák, illetve új engedélyköteles magánvezeték létesítésekor erre is tekintettel kell tárgyalni a kereskedővel. 21. A törvény értelmében a mérési pontot hol kell kialakítani, a telekhatáron, az épületben a régi mérő helyén, vagy a magánvezetékes hálózat és az alfogyasztói villamos rendszer csatlakozási pontjánál? a. A mérésről közcélú hálózat esetén a VET 41. (1)-(4) bekezdése rendelkezik (a mérési pont a közcélú hálózaton nem mindig azonos a csatlakozási ponttal). b. A mérési pontot a magánvezeték teljes fogyasztásának mérése szempontjából lehetőség szerint a közcélú hálózat és a magánvezeték csatlakozási pontján kell kialakítani, de az elosztó és a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője ettől eltérően is megállapodhatnak. c. A magánvezetékre kapcsolódó felhasználók és vételezők esetén a mérési pontot lehetőség szerint a kapcsolódási ponton kell kialakítani, de a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője és a vételező, illetve a magánvezetékre kapcsolódó felhasználó ettől eltérően is megállapodhatnak. d. Ha magánvezeték (fő)mérését nem a közcélú hálózat csatlakozási pontján alakítják ki, akkor az elszámoláskor a közcélú hálózat csatlakozási pontján a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet és az Elosztói Szabályzat szerinti korrekciókat kell alkalmazni. e. Kapcsolódási pont esetén a mérés elhelyezéséről a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője és a felhasználó vagy vételező a VET 39. (4) bekezdése szerinti szerződésben a Vhr. 13/C. (7) bekezdése és a 13/D. (1) bekezdés i) pontjában foglaltak alapján állapodnak meg. f. Magánvezetékre kapcsolódó felhasználó esetén az elosztó a VET 41. (1) (4) bekezdése szerint gondoskodik az elszámolásra alkalmas mérőberendezések felszereléséről, hitelesítéséről, karbantartásáról és a költségek viseléséről. g. Magánvezetékre kapcsolódó vételező esetén a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője és a vételező a Vhr. 13/D. (1) bekezdés i) pontja szerint megállapodnak az elszámolásra alkalmas mérőberendezések felszereléséről, hitelesítéséről, karbantartásáról és a költségek viseléséről. h. A magánvezeték és az elosztó hálózat csatlakozási és mérési pontjainak kijelölését az elosztó végzi a magánvezeték engedélyesével vagy üzemeltetőjével való egyeztetések alapján [a Vhr. 13/C. (7) bekezdése, a 13/D. n) nc) pontjai és a 13/D. (2) bekezdése]. i. A VET 39/D. (3) bekezdése szerinti rendelkezés alkalmazhatósága szempontjából a magánvezeték engedélyese és üzemeltetője saját fogyasztásának és a magánvezetékre kapcsolódó vételezők és felhasználók fogyasztásának elkülönítése céljából javasolt, hogy a saját fogyasztását biztosító áramköreit különítse el és a Vhr. 2. sz. melléklet 2.4. h) hb) pontja szerinti egyvonalas kapcsolási rajzon tüntesse fel azokat a ponto(kat)t, ahol őt, a teljes magánvezetéket mérő főmérő mérésétől különálló mérési adatok alapján felhasználóként, vagy vételezőként el lehet számolni. MEKH 9/ V1.0

10 22. A magánvezeték használat díját kell-e, lehet-e differenciálni? (feszültségszint, vezetékhossz, transzformáció stb.) A VET és a Vhr. ezt nem szabályozza, a magánvezeték használat díját a felek a VET 39. (4) bekezdés szerinti szerződésben rögzítik. A díjat a Vhr. 13. (5)-(6) bekezdésekben leírt módon kell meghatározni. A felek által a szerződéses megállapodásban foglalt magánvezeték-használati díj, illetve megállapításának módszere (költség összetétele, mértéke) nem tartozik a hatósági ármegállapítás körébe. A díjnak a VET-ben és Vhr.-ben foglalt elvek szerinti képzése a magánvezeték engedélyesének vagy üzemeltetőjének joga és kötelezettsége. A felek között a díj költség összetétele vagy mértéke tekintetében felmerülő viták egyéb megállapodás hiányában polgári peres útra tartoznak. A Vhr. 13. (5) bekezdés költség alapú díj képzését írja elő. Ehhez a tőkeköltség vonatkozásában iránymutatásul szolgálhat a MEH 1092/2012. számú határozatának II fejezete: Javasolt, hogy a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője az éves beszámolóban ismertesse a díjszámításnál általa alkalmazott módszert. Magánvezeték esetén az igazolt költség indokoltságának felülvizsgálatára a MEKH-nek nincs jogszabályi felhatalmazása, így azt érdemben nem vizsgálhatja. 23. A magánvezeték használat díját igazoló értékelést milyen formában kell elkészíteni? Hova kell elküldeni? Meddig kell megőrizni? A Vhr. 13/A. -a erről külön nem rendelkezik. A Vhr. 13. (4) bekezdése az üzemviteli napló készítését, a Vhr. 13. (6) bekezdése pedig elkülönült nyilvántartás készítését írja elő (ami egyik alapját képezi az előírt beszámolónak). A naplót két évig kell megőrizni. A Vhr. 13/A. (1) bekezdése a kiértékelés tekintetében visszautal a Vhr. 13. (6) bekezdésére. 24. Az egyszerűsített kereskedelmi engedéllyel vagy magánvezeték üzemeltetési engedéllyel rendelkező személy hogyan folytathatja tovább az eddig végzett tevékenységét? A VET 178/E. (1) bekezdés második mondata alapján a október 1-jét megelőzően magánvezeték létesítésére, működtetésére, a vezeték kapacitásának megváltoztatására, valamint működésének szüneteltetésére kiadott engedélyek és a 88. (4) bekezdésének az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi XXIX. törvénnyel megállapított hatályon kívül helyezését megelőzően kiadott egyszerűsített villamosenergia-kereskedelmi engedélyek az engedélyekben meghatározott ideig hatályban maradnak. 25. Fenntartható-e a vételezői státusz egészen addig, amíg ezt a vételező nem kívánja megváltoztatni? Igen, ha a továbbadó felhasználó nem dönt úgy, hogy kereskedelmi engedélyt kér és kap, amely esetben a villamos energia továbbadást nem folytathatja. Megszűnik a vételezői státusz abban az esetben is, ha a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője a vételezővel fennálló jogviszonyát a VET 66. (2) bekezdése alapján megszünteti vagy a magánvezeték engedélyese a magánvezeték megszüntetése iránt kérelmet nyújt be a Hivatalhoz a Vhr a alapján. MEKH 10/ V1.0

11 26. Hogyan lehet felmondani a magánvezetékről ellátott felhasználónak? A nem vagy késedelmesen fizető felhasználóra vonatkozóan a VET 39/D. (1) bekezdését kell alkalmazni. E rendelkezés szerint a hálózati engedélyes és a villamosenergia-kereskedő a vele szerződéses kapcsolatban álló, magánvezetékre kapcsolódó felhasználó villamosenergia-ellátásból történő kikapcsolását fizetési késedelem esetén e törvény 47. (7) (10) bekezdésében és 47/A. -ában meghatározott rendelkezések megfelelő alkalmazásával kezdeményezheti a magánvezeték engedélyesénél, aki a kikapcsolásról haladéktalanul értesíti a hálózati engedélyest és a villamosenergia-kereskedőt. Ha a magánvezetékre kapcsolódó felhasználó nem teljesíti a VET 39. (4) bekezdése szerinti magánvezeték-használati szerződésben foglalt kötelezettségeit, a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője a vezetékhasználati szerződés feltételei szerint jogosult a felhasználónak felmondani. 27. Hogyan lehet felmondani a vételezőnek? 27.1 A nem fizető vételezők kikapcsolására a VET 39/D. (2), bekezdésének rendelkezését kell alkalmazni. A kikapcsolás feltételeiről a VET 39. (4) bekezdés szerinti szerződésben kell megállapodni A VET 66. (2) bekezdése szerint a magánvezeték engedélyese és a vételező közötti jogviszonyt a magánvezeték engedélyese csak akkor szüntetheti meg, ha a vételező a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, vagy ha a magánvezeték engedélyese és a hálózati engedélyes közötti jogviszony megszűnik. Amennyiben a magánvezeték engedélyese és a vételező között a szerződésszegés tényét illetően jogvita áll fenn, és a felek a vételező ellátása tekintetében megállapodni nem tudnak, úgy a jogvita jogerős eldöntéséig a továbbadást a szerződésben meghatározott feltételekkel folytatni kell. 28. Hogyan lehet kikapcsolni a magánvezeték engedélyesét, mint felhasználót? 28.1 A VET 66/A. (2) bekezdése tartalmazza a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője kikapcsolásának feltételeit A VET 66/A. (1) bekezdése kötelezi a magánvezeték engedélyesét és üzemeltetőjét, hogy ha vételezőknek villamos energiát továbbad, köteles a vele szerződésben álló villamosenergia-kereskedőnek a Vhr.-ben meghatározott feltételek szerint a továbbadási tevékenységét bejelenteni A Vhr. 39. (1) bekezdése szerint a magánvezeték engedélyese a VET 66/A. (1) bekezdése szerinti bejelentésében a villamosenergia-kereskedővel közli a továbbadás keretében ellátott vételezők számát, valamint vételezőnkénti bontásban a becsült éves villamos energia igényét A Vhr. 39. (4) bekezdése szerinti a VET 66/A. (1) bekezdése szerinti bejelentés elmulasztása esetén a villamosenergia-kereskedő a továbbadó magánvezeték engedélyesével szemben a VET 66/A. (2) bekezdésében előírt szabályok helyett a felhasználók kikapcsolására vonatkozó általános szabályokat alkalmazhatja A VET 39/D. (3) bekezdése szerint a magánvezeték engedélyesének, mint felhasználónak a villamosenergia-ellátásból történő a 66/A. (2) (4) bekezdése szerinti MEKH 11/ V1.0

12 kikapcsolása esetén a magánvezeték engedélyese köteles a magánvezeték üzemeltetését folyamatosan biztosítani és a magánvezeték engedélyesére e törvényben előírt rendelkezéseknek megfelelni október 1-jét megelőzően létesített magánvezetékhez csatlakozhat-e új vételező vagy felhasználó? Igen, ha a VET 39. -ban foglalt feltételeknek megfelel, az alábbiak szerint: október 1-jét megelőzően létesített magánvezeték (meglévő magánvezeték) esetén, ha a kapcsolódási pontok fel vannak már tüntetve a Vhr. 2. sz. melléklet 2.4. h) hb) pont szerinti egyvonalas kapcsolási rajzon, és azon a fogyasztás (felhasználóként vagy vételezőként újra indul) a VET 39. (4) bekezdése szerinti szerződés megkötésével. Ennek során alkalmazni kell a Vhr. 13/C. (3) (4) bekezdése és a 13/D. (1) (2) bekezdés szerint leírtakat is. A VET 178/E. (2) bekezdése alapján a bejelentési kötelezettség a hálózati engedélyes felé a VET 39. (3) bekezdése szerint, valamint a kereskedő felé a VET 66/A. (1) bekezdése, valamint a Vhr. 39. (1) bekezdése és Vhr a szerint fennáll Ha meglévő magánvezetéken eddig nem létező új kapcsolódási pontokon új felhasználási, vagy vételezői hely létesül, felhasználó esetén a VET 41. (1) (4) bekezdéseinek megfelelően mérőhelyet kell kiépíteni a magányvezeték csatlakozási pontján és a Vhr. 13/C. (3)-(4) bekezdése és a 13/D. (1)-2) bekezdés szerint kell eljárni. Vételező esetén a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője és a vételező a VET 39. szerinti szerződést köt a Vhr. 13/D. (1) bekezdésében, különös tekintettel ennek i) pontjában foglaltakra. A VET 178/E. (2) bekezdése alapján a bejelentési kötelezettség a hálózati engedélyes felé a VET 39. (3) bekezdése szerint, valamint a kereskedő felé a VET 66/A. (1) bekezdése, valamint a Vhr. 39. (1) bekezdése és a szerint fennáll A magánvezeték és a közcélú elosztó hálózat csatlakozási pontján a magánvezetékre kapcsolódó felhasználó rendelkezésre állási teljesítményének nagyságáról a Vhr. 13/C. (4) bekezdése, a 13/D. (1) bekezdésének c) pontja alapján a magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője és a magányvezetékre kapcsolódó felhasználó, tekintettel a Vhr. 13/D. (2) bekezdésében írtakra, meg kell egyezzenek. 30. Lehetséges-e egy átmeneti időszakig magánvezeték-használati díjként a területileg illetékes elosztói engedélyesnél alkalmazott rendszerhasználati díjakat alkalmazni? A magánvezeték VET és Vhr. szabályozása alapján történő használati díj képzésének a magánvezeték engedélyesének és üzemeltetőjének a kötelezettsége és felelőssége, amely nem lehet azonos a rendszerhasználati díjjal. A magánvezeték-használati díj szemben a rendszerhasználati díjjal nem hatósági díj. A Vhr. (13. (5) bekezdés) csak a tőkeköltség rész kiszámításához ad iránymutatást, ami jelenleg a MEH 1092/2012. számú határozatának II fejezetében található meg (http://www.mekh.hu/hatarozatok-2/villamos-energia/arak-arresek/rendszerhasznalat-halozaticsatlakozas.html). MEKH 12/ V1.0

13 31. A vezetékes szolgáltatás díja - egy átmeneti időszakra - lehet-e a két fél egyéni megállapodásának tárgya? A felek mindig egyénileg a VET 39. (4) bekezdés szerinti szerződésben, illetve a Vhr. 13/D. (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján állapodnak meg a magánvezetékhez történő kapcsolódás pénzügyi feltételeiről, figyelemmel a VET 39/A. (2) bekezdésben foglaltakra is. 32. Van-e valamilyen minta (minimális tartalmi követelmény) a magánvezetékes szolgáltatás kiértékelő nyilvántartására vonatkozóan? Eleget kell tenni a Vhr. 13. (6) bekezdésnek. 33. Ha egy felhasználó kereskedővé válik, akkor mi lesz a korábban általa felhasználóként vásárolt villamos energiával? Ha a VET 39. (1) bekezdés a) pontja szerinti felhasználó (csak saját magát látta el), akkor a villamosenergia-kereskedelmi engedélyesként azt a villamos energiát nem értékesítheti, amelyet felhasználóként vásárolt [VET 56. (2) bekezdés]. Ha a felhasználó továbbadó felhasználóként villamos energiát ad tovább, és október 1-jét követően villamosenergia-kereskedelmi engedélyt kér és kap, villamos energia továbbadására villamosenergia-kereskedelmi engedélye hatálybalépését követően nem jogosult. 34. Kell-e engedélyt kérni annak a továbbadó felhasználónak, aki VET évi XXIX. törvénnyel történt módosításának hatálybalépése előtt is már továbbadási tevékenységgel (is) foglalkozott? A október 1. előtt már továbbadó felhasználó a VET 178/E. (3) bekezdése alapján a továbbadást folytathatja, ahhoz engedélyt kérnie nem kell. A VET 178/E. (2) bekezdése alapján azonban bejelentési kötelezettsége van a hálózati engedélyes felé a VET 39. (3) bekezdése szerint, valamint a kereskedő felé a VET 66/A. (1) bekezdése, valamint a Vhr. 39. (1) bekezdése és a szerint. MEKH 13/ V1.0

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedély

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-115/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

Villamosenergia-kereskedelemi működési engedély

Villamosenergia-kereskedelemi működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2397/ /2008 ÜGYINTÉZŐ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

Az új villamos energia törvényről

Az új villamos energia törvényről Az új villamos energia törvényről Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a 2007. évi LXXXVI. törvényt a villamos energiáról - az új villamos energia törvényt (VET) - amelyet a Magyar Közlöny 2007.

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LE-KO ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES ELLÁTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS SZÁMA: 144-VE-0042-S-12 KELT: 2012-09-28.

Részletesebben

M6. számú melléklet. A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok

M6. számú melléklet. A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok 1. Általános rendelkezések M6. számú melléklet A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok A védendő fogyasztók a GET ben illetve a GET Vhr. ben, meghatározott szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal

Részletesebben

Magyarország, Hajdúszoboszlói és Kardoskúti földgáztároló Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Magyarország, Hajdúszoboszlói és Kardoskúti földgáztároló Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói és Kardoskúti földgáztárolók részére magánvezeték rendelkezésre bocsátása (villamos energia elosztói

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. ÁPRILIS 15.

MAGYAR TELEKOM NYRT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. ÁPRILIS 15. 2015. ÁPRILIS 15. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2 Az üzletszabályzat hatálya... 6 1.2.1 Területi hatálya... 6 1.2.2 Személyi hatály...

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS Felhasználási hely azonosító: Szerződésszám: TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között,

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály. 1 Előadás témája: Az alkalmazás alapja A háztartási méretű kiserőművek Elemzések Tapasztalatok ELMŰ-ÉMÁSZ

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 13-án tartandó rendkívüli - ülésére Tisztelt

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról*

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról* 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról* A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási tételek

Részletesebben

JMT ENERGY ENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

JMT ENERGY ENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JMT ENERGY ENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM- MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Pénzes László Műszaki szakértő Visegrád, 2012. 05. 9-10-11. Az előadás témája Megújuló energiaforrások A napenergia jelentősége Hálózati

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

ENERGIA INFO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

ENERGIA INFO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA ENERGIA INFO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA I. Tartalom ---- a) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 a.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM- MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

2001. évi CX. törvény. a villamos energiáról

2001. évi CX. törvény. a villamos energiáról 2001. évi CX. törvény a villamos energiáról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű és alacsony költségű villamosenergia-ellátása céljából, az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2014.10.1. és 2014.10.6. között hatályos szöveg A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5349. számú törvényjavaslat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2015. június 1 2015.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. ) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. ) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. ) rendelete az Önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhatalmazása

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdésének

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE) Jelen Lakossági Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza az MVM Partner Zrt. (a továbbiakban Kereskedő )

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott

Részletesebben

Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 2010. 06. 03. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1 Fogalom meghatározások... 2

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek Lakossági Fogyasztó Teljes Ellátás Alapú Szerződéséhez

Általános Szerződéses Feltételek Lakossági Fogyasztó Teljes Ellátás Alapú Szerződéséhez Általános Szerződéses Feltételek Lakossági Fogyasztó Teljes Ellátás Alapú Szerződéséhez Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Energetikai Központ Zrt. ( Kereskedő ) Lakossági Teljes Ellátás

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Lengyeltóti Városi Önkormányzat

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról Az Országgyűlés a hatékonyan működő villamosenergia-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság elveinek a fenntartható fejlődés

Részletesebben

NYKCE NYÍREGYHÁZI KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

NYKCE NYÍREGYHÁZI KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA NYKCE NYÍREGYHÁZI KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2013. HATÁLYOS: 2013. [ ] [ ]. 1 TARTALOM I. A KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város közigazgatási területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Zsámbék Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A CYEB ENERGIAKERESKEDŐ KFT KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

A CYEB ENERGIAKERESKEDŐ KFT KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA CYEB Energiaker eskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT A CYEB ENERGIAKERESKEDŐ KFT KERESKEDELMI

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

Vezetői Részvényopciós Programja

Vezetői Részvényopciós Programja Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Vezetői Részvényopciós Programja RFV Regionális Fejlesztési,

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X. 25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 m3/h fogyasztást nem meghaladó fogyasztók részére I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13.

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13. Üzemi Kereskedelmi Szabályzat MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Visegrád, 2011. április 13. 2010 ÉVI TÖRTÉNÉSEKÉSEK MEH 338/2010 és 455/2010 határozatai

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék. 116/2010. (IV. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék. 116/2010. (IV. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök 53. szám Tartalomjegyzék 116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelet 30/2010. (IV. 15.) KHEM rendelet 31/2010. (IV. 15.) KHEM rendelet

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben