1987. XLI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1987. XLI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM"

Átírás

1 1987. XLI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM XLI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Ötven esztendı Bízó szívvel, de egyben a soproni ember hagyományos megfontoltságával indítjuk meg ezt a lapot, abban a meggyızıdésben, hogy arra szükség van. Ötven esztendıvel ezelıtt e szavakkal indította útjára a Soproni Szemlét alapítója, Heimler Károly. A Soproni Szemle akkoriban az 1869-ben alapított Városszépítı Egyesület kiadásában, nemegyszer az alapító költségén jelent meg. Az közti évek kényszerő szünete után Sopron Város Tanácsa vállalta a város és az egykori vármegye egész területe kutatásának a támogatását, amibe 1981-ben a közben újjáélesztett Városszépítı Egyesület is bekapcsolódott. A Soproni Szemle a múltban is, a jelenben is kettıs feladatot vállalt: egyrészt közzétette és közzéteszi a helyi és a nem helyi, sıt a határon túli kutatóknak a helytörténeti folyóirat profiljába esı tanulmányait, figyelemmel kíséri a profiljába tartozó hazai és külföldi irodalmat, másrészt vállalja a tudományos helytörténeti ismeretterjesztést, a jelen olyan adatainak rögzítését, amelyek az utókor kutatója számára mai korunk megismeréséhez tanulságosak, esetleg fontosak lehetnek. Az új félszázad, folyóiratunk 41. évfolyamának küszöbén köszönetet mondunk Sopron Város Tanácsának, a Városszépítı Egyesületnek, munkatársainknak, a nyomdának, és nem utolsó sorban elıfizetıinknek támogatásukért. Kérjük ıket, hogy e támogatásukat ezután se vonják meg tılünk. A SZERKESZTİBIZOTTSÁG XLI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / Csapody István: A soproni Lövérek növényvilágai 2Csapody István: A soproni Lövérek növényvilágai *(1) Esténként, amikor a várost délrıl és délnyugatról átkaroló hegyek amfiteátrumában kigyulladnak a szanatóriumok, üdülık, villák és a Szabadság-körút fényei írta 1962-ben jeles soproni írónk, Becht Rezsı 1(2), a képzelet eljátszhat azzal a gondolattal, hogy hét évszázad elıtt ezen a tájon, a határt ırzı királyi nyilasok településében, a villa Luerben csak egy-két rossz mécses pislogott, és a vad vidék szélvédte zúgaiban ırtüzek lobogtak. Ez a terra Luer azóta is megırizte nevét, melyet hivatalosan ugyan»lıvér«-nek ejtenek, azonban a soproniak, ragaszkodva a sokszázados hagyományhoz,»ı«-vel és»e«-ve1»lıver«-nek mondanak. A Lıverek ma is azt a területet jelenti, amely a Sopront átszelı vasúti sínektıl délre terül el és szelíd hullámokban az Egeredi-dombtól a Károly-magaslat lába mentén a Vas-hegy és a Nándor-magaslat erdıs oldaláig terjed. Ezen a tájon laktak a 13. század végéig a lövérek vagy lövészek, tehát a királyi határırök, Lövér nevő falujukban. Ebbıl a területbıl lett a XIX. század polgáriasodó világában a kertek 1

2 százainak különleges együttese. Kialakulásuk a város pereméig lenyúló várisi és sörházdombi tölgyesek és az ıshonos, de erıs kultúrhatás alatt álló szelídgesztenyések birtokbavételével olykor azok rovására kezdıdött; ennek nyomai hellyel-közzel napjainkban is fellelhetık. Tudjuk pl., hogy a Villa-sor telkeit Muck András városi erdımester 1896-ban a Spangenwald, vagyis a Szálaserdı, a mai Várisi-tölgyes parcellázásával alakította ki. 1. Azt, hogy a soproni Lövérek elsısorban gyümölcsösök voltak, s ezt a vonásukat mindvégig megırizték, a hagyományon és a mai fás növényanyagukon kívül írásos bizonyítékok támasztják alá. Legjelentısebb ezek közül az 1740-ben keletkezett Flora Semproniensis, legelsı hazai, helyi, kéziratos flóramővünk, Loew Károly Frigyes orvos és Deccard Kristóf János líceumi rektor tollából. A munka ugyanis külön részben, 18 oldalon, 11 szakaszban foglalkozik a Sopron környékén termesztett gyümölcsfajokkal és fajtákkal De craestentia arborum fructiferarum in agro Semproniensi occurentium et industria cultorum címmel, Deccard tanulmányai és válogatása alapján (ob delectationem studii herbarii conscripta et consignata). Ez a mindezideig kellı figyelemre nem méltatott, gyümölcstermesztési szempontból feldolgozásra érdemes összeállítás a Sopron környékén akkor termesztett alma, körte, birs, ıszi- és sárgabarack, cseresznye, szilva, eperfa, mandula, szelídgesztenye, dió és mogyoró fajokról, ill. fajtákról szól, s különös részletességgel sorolja fel az alma- és körtefajták helyi német elnevezéseit. 2(3) A Lövérek ez elsı, haszonkert korszaka a kezdetektıl a múlt század 60-as évekig tartott és a gyümölcsösök területi kialakulásával járt együtt. Gyümölcsösök másutt is voltak, szebbek is, számosabbak is, de csak itt, csakis ezen a hullámos, ringó, ezerarcú tájon lesz a kertbıl lıver: felfokozott kert 3(4), vagyis 3olyan kert, amelyben cseresznyeéréstıl birsalmaszüretig mindig és mindenfajta gyümölcs megterem. A mai értelemben vett elsı gyümölcsöskertet Bredetzky Sámuel (1805) 4(5) éppen fentiek alapján megítélésem szerint túlságosan késıre az 1800 körüli évekre teszi, s azt írja, hogy az elsı gyümölcsöst bizonyos Springer úr telepítette a mai Gesztenyés-út környékén, az egykori Töpler- vagy Rácz-lıver helyén. Ekkor és ettıl kezdve jelennek meg a Lövérekben a nemes téli alma (Malus pumila var. domestica) alapfaj nemesítésébıl máig is fellelhetı, tájfajtákká alakult almafajták közül, koraiakból a húsvéti rozmaring, a nyári csíkos főszeres, az asztraháni piros és a nyári fontos; jóval nagyobb számban szerepeltek azonban a tartós téli fajták, amelyeket a kora ısszel érı sárga bellefleur vezetett be, s fontosabbjai a téli piros pogácsa, a bır- és tafotaalmák, a kanadai, a muskotály és a bleinheimi ranett, a nemes masánszki, a londoni pepin, a fehér kálvill, az arany parmen, a Török Bálint, ritkábban a batul és a sóvári voltak 5(6). Érdekes, hogy a jonatán késıbbi jövevény kertjeinkben és Sopronbánfalva kivételével általában nem vált be. 6(7) Körték közül (Pyrus communis ssp. sativa) minden valamirevaló soproni lıvernek elmaradhatatlan tartozéka volt a búzaérı és a nyári Kálmán-(Kármán-) körte, a Bonne Louise (Jó Lujza), a Vilmos- és a császárkörte, az Angoulême-hercegnı, a mézeskörte (olykor vörös béllel), a Six-vajkörte és az Alexander Birn, a sózó, a Bosc-kobak és a téli Kármán-körte. Kár, hogy ezeket a fajtákat ma már lassan kiszorítják a faiskolákból vásárolt konzum-fajták, amelyek sajátos viszonyaink között idegenek, s ezért nem mindig váltják be a hozzájuk főzött reményeket. Nem pomológiáról lévén szó, nem kívánok részletesen foglalkozni a cseresznye (Cerasus avium var. juliana és var. duracina) és a meggy (Cerasus avium ssp. acida) fajtáival, de szeretném hangsúlyozni a Prunus cerasifera (domestica) ssp. italica alakkörébe tartozó fajtákat, amelyek dobzó, zöld ringló, cseresznyeszilva, lószemő szilva és egyéb elnevezéseken éppúgy részei voltak, fıleg a Felsı-Lövérek gyümölcsfa-állományának, mint a kerti szilvák (Prunus domestica) alfajai (ssp. insititia, ssp. domestica) fajtái, pl. a nyári aszaló, az olasz kék vagy a besztercei szilva. Sokkal kevésbé kultiválták ebben az idıben az ıszibarackot (Persica vulgaris ssp. 2

3 vulgaris, ssp. laevis), az ún. francia barack pedig jóval késıbbi. A soproniak tudták, hogy klimatikusan és mészigénye révén a hővös és kötött agyagtalajra még az igénytelen küllemő, zöldes, de józamatú ún.,,poncichter-barack sem való, mint ahogyan a mandula (Amygdalus communis) is a Fertı-melléki táj szılıinek sajátja. Nem mondható el ugyanez a sárga- vagy kajszibarackról (Armenia vulgaris), amelybıl utóbb valóságos plantázsokat hoztak létre, pl. az egykori Szederkert (Seidenplantage) néven ismert, Meyne János-féle faiskola helyén, 1918 és 1927 között. 7(8) Egészen különleges hely illette s illeti meg ma is lıvereinkben a mediterrán jellegő s a soproni vénasszonyok nyarához alkalmazkodó, az ıszi hımérsékleti másodmaximumot hasznosító naspolyát (Mespilus germanica) és a kelet-mediterrán származású birsalmát, ill. birskörtét (Cydonia oblonga var. maliformis, var. piriformis). Ugyanígy a Lövérek elsı 4korszakából jellemzı a manapság már megfogyatkozott, de méretes házi berkenye (Sorbus domestica) is, amelynek utolsó mohikánjai a Felsılövér u. 25. alatt (Nelky-, ill. Imrédy-lıver), a Honvéd u. 32., a Winkler u. 5. alatti Rácz-lıverben és a Villa-sor, ill. a Városligeti út sarkán állnak; megırzésük elsırendő feladat. A csonthéjasok közül mindig jelen volt a szelíd dió (Juglans regia) több fajtája (pl. papírhéjú, vörösbélő stb.) és a mogyoró (Carylus avellana), mely utóbbinak piroslevelő, vérmogyoró változatát (C. maxima cv. purpurea) egyúttal dísznövénynek is ültetik. Külön kell szólni a szelídgesztenyérıl (Castanea sativa), mely a zárt kertek szélén mindenütt, Kıszeg, Cák, Velem gesztenyéseihez hasonlóan összefüggı állományban van jelen, s ıshonos abban a praenorikumi flórasávban, amely Szlavóniától a nyitrai Zobor-hegyig húzódik. 8(9) Mai állományai ültetvényszerőek, maróni fajtái fıleg Fraknóról származnak 9(10), növényföldrajzi spontaneitása azonban vitathatatlan. 10(11) Szelídgesztenye ma is csaknem minden lıverben nı, nagyobb ligetei már csak a Felsı-Lövérekben, a Vas-hegy oldalán, az Alm mögött, a Hársfa sor és a Fenyves sor mentén (volt Prickler-féle lıver), a Tünde és a Csongor út között, (volt Scheffer Jenı-féle lıver), az Alsó-Lövérekben a Felsızsák úton (volt Márai-lıver), a Honvéd út és a Gesztenyés út sarkán, végül a Deákkúti úton (volt Bedy-féle lıver) találhatók. Másfél évtizede állományait betegség, feltehetıen egy farontó gombafaj, az Endothia parasitica és a sárga fakín (Loranthus europaeus) pusztítja, ezért a Soproni Városszépítı Egyesület gesztenye-suháng akciója minden támogatást és elismerést megérdemel. (A gesztenyések sajátos és gazdag növényzetével itt nem foglalkozom). A Lövérek gyümölcs- és haszonkert korszakába tartozik, hogy eleink a fák mellett kezdettıl fogva bogyós terméső bokrokat is telepítettek. Csak emlékeztetni szeretnék az utakat tipikusan szegélyezı vörös ribiszkére (Ribes vulgare, R. rubrum), az egresre (Ribes grossulaira, R. uva-crispa) és a málnára (Rubus idaeus). A mai Csepel SZOT-üdülıvel szemben lévı terület (a KPVDSZ tartozéka) amely a két háború között Gruber-féle faiskola néven volt ismeretes, volt ezeknek a bokroknak anyatelepe. A fekete ribiszke (Ribes nigrum) újabb lelemény, mint ahogyan a narancsvörös borbogyó (Rubus foeniculasius) és a fekete földiszeder (R. fruticosus) fajtestvérei (pl. a R. ursinus) valamennyien a málna rokonai is csak a háború után jelentek meg kertjeinkben. A gyümölcsösök kialakulásával egyidıben, tehát a Lövéri kertkultúra elsı szakaszában megközelítıleg a Bach-korszak végéig, ill. a kiegyezésig (1867) alakultak ki a módosabb polgárcsaládok birtokába került, olykor több holdat kitevı lıverek élısövényei is. Az élısövények azóta kertépítészeti jellemzıi és meghatározói a Lövéreknek, olyannyira, hogy nélkülük igazi lövér nincs. Eltőnésüknek sajátos módon napjainkban vagyunk tanúi; róluk még részletesebben szólok. 3

4 51. Jellegzetes villa 2. Bár nem állítható, hogy elıdeink a haszonkert megteremtésével együtt a szemet gyönyörködtetı díszfákat, díszcserjéket és lágyszárú dísznövényeket elhanyagolták volna, ezek tömeges és látványos telepítése mégis a Lövérek második, 6az 1860-as évektıl az I. világháborúig terjedı korszakára jellemzı. Ebben az idıben, a korai kapitalizmus idıszakában ugyanis a tehetısebbek már nyaralókat, verandás villákat építenek kertjükbe; nemcsak gyümölcsért mennek ki a Lövérekbe, hanem nyaranta kint is laknak, és több társadalmi csoportosulás is célul tőzte ki a város, s evvel együtt a Lövérek szépítését ben az ún. Lıverbizottság programjává teszi a közkedvelt sétautak fásítását; 1864-ben megalakul a Városszépítı Bizottság, amelybıl 1869-ben Flandorffer Ignác szervezésében és elnökletével a máig tevékenykedı 4

5 Soproni Városszépítı Egyesület fejlıdött; a tanács pedig saját kebelébıl ápr. 8-án egy Díszkertészeti Bizottságot hívott életre 11(12). Nem feladatom most ezek tevékenységének részletezése, mindössze jelzem, hogy említettek buzgóságából elsınek júl. 31-én a késıeklektikus Neuhof-tól (1899-tıl Erzsébet-kertnek hívják) a Felsı-Lövérekbe és Nándor-magaslat felé vezetı utakat kislevelő hárssal (Tilia cordata) és mezei szillel (Ulmus minor) fásították, ben a Deákkúti utat és a Hársfa sort, 1880-ban a Cseresznye sort és a Felsılövér utat szegélyezték cseresznye-, ill. hársfákkal. 12(13) nov. 2-án Kugler Henrik lıvertulajdonos a Városszépítı Egyesületnek és a Lıverbizottságnak javasolta, gondoskodjanak arról, hogy a lıverkertek idegenek számára is szépek legyenek. Ajánlása szellemében Printz Ferenc 1888-ban saját költségén megépíttette a Brandl- és Proszwimmer-lıverek között a mai Panoráma utat (amelyet ezért sokáig Printzstegnek neveztek), Mészáros Gusztáv önkéntes győjtést szervezett fasorok ( allék ') ültetésére és 1896-tól kezdve a Villa sor telkein Schiller János ( ) emeletes faverandákkal és fából faragott erkélyekkel díszített, klasszicista és romantizáló villákat épített, az elıkertekben sok fenyıvel. 13(14) 5

6 72. Kerekeskút az elmaradhatatlan puszpángsorral A szépítési törekvések, az esztétikai szempontok tudatos keresése és érvényesítése szerencsésen összeesett a századvég dendrológiai divatjával. Ez a divat egyrészt a sziléziai, cseh és német fenyvesítési törekvésekhez kapcsolódva azt eredményezte, hogy a kertekbe bevonultak díszfaként az állományalkotó erdészeti haszonfák, így a lucfenyı (Pica abies), a jegenyefenyı (Abies alba), a vörös- (Larix decidua), az erdei- és a feketefenyı (Pinus sylvestris, P. nigra), meg még a tiszafa (Taxus baccata) másrészt az északamerikai és keletázsiai örökzöld divatfák. Utóbbiak kultusza Bécs közvetítésével ért Sopronba, s nyomában megjelent a Sierra Nevada-hegységbıl származó mammutfenyı (Sequoiadendron giganteum) az 1899-ben a Vághy-féle kerttel bıvült Erzsébet-kertben, 14(15) a Zettl (-Langer)-lıverben (Hársfa sor 7.) utóbb a 6

7 Cavallár-Zergényi-lıverben (Deákkúti út 2 4.). A közkedvelt jegenyefenyıhöz ekkor társul a kaukázusi, az óriás és az andalúziai jegenyefenyı (Abies nordmanniana, A. grandis, A. pinsapo), a hazai Pinus-fajokhoz a himalájai selyemfenyı (P. wallichiana; syn.: P. grifitthii, P. excelsa) és a kanadai Sziklás-hegységbıl való simafenyı (P. strobus). Megjelenik a gyantás cédrus (Heydera/Calocedrus = Libocedrus/decurrens), majd az Atlasz-hegységbıl származó Cedrus atlantica, amelynek divatja ma növekvıben van. A pacifikus Amerikából importált nutka-hamisciprus 8(Chamaecyparis nootkatensis) a Zettl-lıver, a szavára-hamisciprus (Ch. pisifera cv. filifera) a Schwartz-lıver (Csongor u. 6.) nevezetességévé válik, és a kanadai zöld doglász (Pseudo tsuga menzlesii var. viridis) a Winkler u. 5. számú telken nı városképileg meghatározó csoporttá s a századforduló a Villasorra kitelepített Szt. János-kápolnát övezi. Ezek sorsa sajnos megpecsételıdött, de a Hackstock-, ill. Renner-lıverek (Szabadság körút 3 5.) alatt egy még dacol az uralkodó szelekkel. Ez az az idı, amikor sajátos arborétumok szervezıdnek, mint amilyen a Zettl-Langer lıver és az Erzsébet-kert mint városi közpark 15(16), azután a Hadapródiskola kertje, ma az Erdészeti és Faipari Egyetem védett Botanikus Kertje. Az exótákból egy-egy nevezetes példány a Töpler-, Zergényi-, Schwartz-, Willerding-, Proszwimmer- stb. lıverekbe is jutott, Flandorffer Ignác tiszafáiról, Wallner Ignác lıverének oregonciprusairól (Chamaecyparis lawsoniana) és életfáiról (Thuja/Biota/ orientalis) nem is beszélve. A tőlevelő örökzöldek mellett divatossá vált több lombhullató díszfa is. Így a távolkeleti páfrányfenyı (Gingko biloba), a napjaink sózását kitőnıen viselı japánakác (Sophora japonica), és a sárgafa (Cladrastis lutea), mely utóbbiból éppúgy a legidısebb és legméretesebb példány Sopronban él (Zettl-lıver), mint a liliomfából (Magnolia soulangiana Willerding-lıver, Fenyves sor 8.). És ekkor, a második lıver-korszakban tőnik fel a lıverek klasszikus elemeként a nyírott buxus, a puszpáng. Ha igaz, hogy a lıverek olyan, sövénykerítéssel határolt gyümölcsösök, amelyekben örökzöld fenyık dísznövényekkel élnek együtt, akkor az is igaz, hogy Buxus sempervirens nélkül nem volt lıver elképzelhetı. A puszpáng jól nyeshetı, alakítható, alkalmas virágágyak szegélyezésére és önálló díszítıelemként. Nyugat-Európában különösen a francia parkstílus korában kedvelték gömb- vagy hasábra vágott élıfalait hozzánk az angol parkstílus utolsó periódusában érkezett, és alacsony szegélyként a villák elıterében sok helyen mindmáig fennmaradt (pl. Felsızsák, Csongor út; Honvéd út, Lánzséri út; Galagonya köz stb.). A buxus mellett jellemzıvé váltak a futónövények. Az oromzatos villákhoz csatolt nyílt verandákat és kerítéseket befuttatják az észak-amerikai trombitafolyondárral (Campsis/Tecoma radicans), amelynek levelei páratlanul szárnyaltak, narancssárga, vagy skarlátvörös tölcsérvirágai bogernyıs csoportokban állanak. Csaknem ugyanilyen kedvelt lugas- vagy verandanövény ettıl az idıtıl kezdve a kínai eredető lilaakác vagy glicinea (Wisteria sinensis); látványa mindig egy kicsit a táblabírák és dédanyáink világát, Jókai regényeinek hangulatát idézi. Jól megfér vele a komorabb borostyán (Hedera helix), mely rejtettebb lıverek szerényebb lakait úgy futja be termıre fordult, idıs bozótjával, mintha az tartaná össze a fürdıházat, s nem a falak ıt. A sort egy amerikai télálló, sárgásvörös terméső kecskerágóféle, a Celastrus scandens zárja; tudomásom szerint utolsó példányát évvel ezelıtt vágták ki a Julianeum (ma Szt. Margit Plébánia, Gesztenyés u. 2.) bejáratánál. A csupasz falfelületeket beborító amerikai és japán vadszılık (Parthenocissus pubescens, P. tricuspidata) és az Ampelopsis weitschii késıbbi divat gyermekei. Figyelemreméltó, hogy a Ferenc József-i korszaktól kezdve a lıverek, különösen a Felsı-Lövérek 7

8 növényállománya virágzó díszcserjékben is erısen gyarapodott. Jellegzetessé vált csaknem minden lıverben a sárgaakác vagy aranyesı 9(Laburnum anagyroides) és az aranyvesszı (Forsythia viridissima, F. suspensa). 16(17) Ugyancsak tavaszi cserje a zöld vesszıivel télen is díszlı japán babarózsa (Kerria japonica), amelynek ısibb, egyszerő virágú változata újabban kezd feltőnni. Májusban a jezsámen, tévesen jázmin (Philadelphus coronarius) és a szelencék vagy orgonák (Syringa vulgaris, S. persica) voltak tömegesek. Ezeket követte a pünkösdi rózsa (Paeonia officinalis, P. lactea, P. sufruticosa) és a labdarózsa (Viburnum epulus cv. roseum), mint a vadonnövı kányabangita meddıvé nemesített rokona, amelynek tömött, eleinte zöldes, késıbb hófehér, ritkán rózsás gömbjei úgy voltak jelen a nyárba hajló tavaszban, mint a gyöngyvirágcserjék és a rózsalonc. Gyermekkoromból jól emlékszem arra, hogyan dongták körül a karcsú és az érdeslevelő gyöngyvirágcserje (Deutzia gracilis, D. scabra syn: D. crenata) fehér, kívülrıl pirosló virágaitól roskadozó fürtjeit a méhek; valóságos cserjeerdıt alkotott egy-egy éves bokor, mert vagdosni nem volt divat: azt tartotta a hagyomány, hogy a virág a kertnek dísze, s nem vázába való. A rózsaloncot akkoriban senki sem ismerte ezen a néven, de még mai tudományos neve (Weigela florida) sem jött divatba, a klasszikus mőveltségő lövertulajdonosok Diervilla florida-nak szólongatták egymás közt, és napos helyre ültették, hogy sötét rózsaszínő, tölcséres harangjai minél pompásabb látványt nyújtsanak. Az ugyancsak Floridára utaló Calycanthus floridus és rokonai, így a nyugati főszercserje (C. occidentalis) már ritkább volt; ha a Csongor u. 4. sz. elıtt elmegyek, ma is érzem virágának és fahéjszerő kérgének furcsa illatát. De bódító illatot árasztott nyári estéken a jerikói lonc (Lonicera caprifolium) is, amelyrıl azóta sem tudom, miért kapta ezt a nevet, amikor déleurópai. A jellegzetes lıveri hortenziák (Hydrangea macrophylla) viszont Josephine Beauharnais-nak, Napoleon feleségének nevét ırzik, és rózsaszín, kék és fehér virágaik ma is nyílnak a Villa sortól a Csalogány közig mindenütt. A sort a jelentéktelen virágú, de egész télen át fehér terméseirıl könnyen felismerhetı hóbogyó (Symphoricarpus rivularis) zárta le. S még nem beszéltem a rózsákról, amelyeket mindig kedveltek és meg-megújuló divatrohamaik elıl egyetlen kertkapu sem maradt bezárva. Száz és száz változatban vannak azóta is jelen, a lıverek eredendı rózsaféléje azonban a szerény, lépcsıfeljáratokat, lugasokat borító, utak fölött átívelı futó- és bokorrózsa volt, azok közül is a Rosa chinensis. Még a századforduló táján, vagy valamivel utána, de mindenképpen az elsı világháborút megelızı idıben megjelentek azután a dalmát és szlovén virágárusok, akik a felvidéki drótostótokhoz hasonlóan vándorárusként mediterrán növényfajokat közvetítettek az akkor már minden újdonságon mohón kapó soproni kerttulajdonosoknak. 17(18) Általuk kerültek az elsı fügefácskák (Ficus carica) a Cavallár-, a Schwartz- és a Hertay-lıverekbe, s a soproniak hamar megtanulták, hogy ha bort akarnak készíteni termésébıl, akkor eleinte takarniuk kell. İk hozták ide az atlanti-mediterrán, fehérvirágú hunyort (Helleborus niger), annak is a korán nyíló változatát (var. praecox), amely Christrose néven vált ismertté, mivel hó alatt is, Karácsony elıtt már virágzik. İk tették divatossá a Dél-Dunántúl gyertyános-tölgyeseiben vadon nyíló májvirágot (Hepatica nobilis; syn.: Anemone hepatica), s talán még a nárciszt is, bár 10ennek divatja nálunk jóval korábbi kelető is lehet, országosan a török hódoltság idejére nyúlik vissza (lásd Babócsán a Basakert -et!). Figyelemre méltó, hogy ezidıtájt csak a fehér nárciszt (Narcissus poeticus) ültették, sorokban vagy ribizlibokrok sorai alá. A sárgavirágú csupros nárcisz (N. pseudonarcissus) még nem járta, késıbb, a két háború között vált divatvirággá a pompás nárcisz (N. incomparabilis) változataival együtt. A geofitonok, tehát a hagymás-gumós növények közül természetesen a Lövérek növényi kelléktárából sem hiányzott a hóvirág (Galanthus nivalis), a kétlevelő csillagvirág (Scilla bifolia), a császárkorona (Fritillaria imperialis) és a liliomok több faja (pl. Lilium candidum, L. regale, L. bulbiferum) sem. A 8

9 nıszirmokat fıként a kék Iris germanica alakcsoport képviselte, nyár végén a kardvirág (Gladiolus), a fehérvirágú apácaliliom (Hosta lancifolia) és a kékszínő nagy árnyékliliom (Holta plantaginea), a különbözı dáhliák (Dahlia sp.), ısszel az erdıkbıl betelepített, akkor még nem védett erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens) voltak meghatározók. A tulipánokról (Tulipa) nem tudom, mikor kerültek a lıverekbe, Rapaics R. azt írja, 18(19) hogy divatja a 17. századig nyúlik vissza, Nádasdy Ferenc sárvári és Lippay János pozsonyi kertjéig (1667). A hagymásokon kívül természetesen más évelık is divatba jöttek. Így a páfrányok közül beültették az erdei pajzsikát (Dryopteris filix-mas.) és a hölgyharasztot (Athyrium filix-femina); legkorábban nyíló virágos növényfaj volt a bırnemő leveleirıl és halványlila virágairól jól ismert jégvirág (Bergenia crassifolia), tavasszal a hangyák által terjesztett törpe kankalin (Primula vulgaris; syn.: P.) és kerti változatai, gesztenyésekben a máig is tömeges tavaszi kankalin (P. veris; syn.: P. officinalis), a nyáron kellemes illatot árasztó lángvirág vagy flox (Phlox paniculata, Ph. drumondii), az évelı holdviola (Lunaria annua), amelyet becıtermése miatt Judás-pénznek hívtak és szárazvirágként télen is tartottak, a változatos alakú és színekben pompázó harangláb (Aquilegia vulgaris, A. longisepala), azután a fausti Margitvirág (Chrysanthemum leucanthemum, ma Leucanthenum vulgare) a kék iszalag Clematis x jackmenni, C. integrifolia), ısz felé pedig a különféle ıszirózsák, fıleg a kopasz és a mirigyes északamerikai fajok (Aster novi-belgii, A. novaeangliae), Halottak napja felé ballagva pedig a krizantémok bíborló, cirmos, lilás vagy citromsárga, törpe és magasbokros változatai, köztük az egyszerő, de minden divatot túlélı mádrafő (Chrysanthemum parthenium) a Felsı-Lövérekben és Bánfalván. A botanikával, ill. a kertészettel közelebbrıl nem foglalkozók számára érdektelen a további felsorolás; nem is lehet teljességre törekedni, s elegendı támpontjaink sincsenek arra nézve, vajon melyik növényfaj pontosan mikor vonult be a Lövérekbe. Csak annyit állíthatunk, hogy az említett növények bizonyosan és szorosan hozzátartoztak a Lövérek lényegéhez, csakúgy, mint az énekes madaraktól és tücsökciripeléstıl lüktetı békesség, nyáresteken a szentjánosbogarak villanásai, a századnyi csend, verandákon még a petróleum fénye, a kertekben pedig a kiskocsi. 9

10 113. A lövérek nélkülözhetetlen tartozéka az élısövény Ennek az idillnek az elsı világháború vetett véget, de csak az idill tőnt tova; megmaradtak a módos tulajdonosok, továbbéltek a gyümölcsfák és virágosabbak lettek a kertek. Lényeges változást legfeljebb a Lövér körút (ma Szabadság körút), a Winkler út és az Alsó-Lövérek utcarendszerének kiépítése jelentett, amelyhez ban a Lövér Szálló megépítése, a Lövér uszoda korszerősítése, 12a Hatvan-ház és a várisi zenepavilon járult. Elsı lépéseit ekkor tette meg a trianoni sokkot kompenzálni akaró idegenforgalom, ekkor született szabályrendelet az énekes madarak védelmében, a házi macska löveri számőzetésérıl, a sövénynyesés idejének szabályozásáról. Létrejött a Mika-féle lıver (Deákkúti út 4.), mint magánjellegő botanikus kert, amelynek védetté nyilvánításáról többször szó esett, s amely Mika Ferenc 10

11 halála után sajnálatos módon teljesen felszámolódott. Újabb növényfajok nyertek polgárjogot: piros bogyójú madárberkenyék (Sorbus aucuparia var. dulcis) kerültek a körút szegélyére; a kerítéseken megjelent (Scheffer Oszkár Károlymagaslati út 14. sz. alatti villájánál) a levéltelen, már enyhe teleken sárgán nyíló, valódi jázmin (Jasminum nuiflorum) és a pipavirág (Aristolochia durior; syn.: A. sipho), nyárutón tömegessé vált a tatáriszalag (Polygonum/Fagopyrum/ baldschuanicum), filagóriákon a hajnalka (Ipomea tricolor, I. purpurea) és az illatos lednek (Lathyrus odoratus). Bent a kertekben a fás növényanyag számottevıen gyarapodott, csak az ezüstfenyıt karolták fel jobban (Picea pungens, P. engelmanni), megpróbálkoztak az örökzöld és fagyérzékeny magyallal (Ilex aquifolium), cserjék közül elıszeretettel ültették a japánbirset (Chaenomeles japonica), a bajmócát (Spiraea x van houttei) és a nyári orgonát (Buddleia davidii, pl. a Lövér Szálló elıkertjében). Élettelibb volt a lágyszárú növényekben való gazdagodás (1. sz. tábl.); a felkapott fajok közül itt csak a pirosló hunyort (Helleborus purpurascens), a szívvirágot (Dicentra spectabilis), a lángliliomot (Hemerocallis fulva), a sárgaliliomot (H. lilio-asphodelus) és a sarkantyúvirágot (Tropeolum majus) említem. A virágágyakat és gruppokat molyhos madárhúrral (Cerastium tomentosum) és bársonyos tisztesfővel, nyuszifüllel (Stachys lanata) szegték. A hangsúly ekkor még az évelıkön volt, a soproniak sohasem a jelennek terveztek, szerették a tartós befektetést. A háború azonban figyelmeztetett a mulandóságra, jelentkeztek az egyéves dísznövények. Ez mutatkozik meg a II. világháború utáni idıszakban, amelyet a Lövérek harmadik korszakának nevezhetünk. 11

12 134. Fából készült kapu és élısövény egyre kevesebb található az átalakuló üdülınegyedben. A fényképeket Bummer Antal készítette 3. Ennek a korszaknak alapvetı vonása, hogy a lıverek megszőntek idıszakos nyári lakások lenni. A bombatámadások és háborús károk következtében megcsappant lakásállomány pótlására szükségessé vált a megmaradt villák téliesítése, állandó lakássá való átalakítása derítıkkel, csatornákkal és vezetékekkel. A háztartási hulladék elszállítását idıvel nagy munkagépek végezték. Elérkezett személygépkocsik elterjedésének korszaka, amely gyalogjárdákat nyelt el, élısövényeket tüntetett el és jellegkárosítással járt. Még mielıtt azonban mindezek bekövetkeztek volna, lényegesen megváltozott a Lövérek növényanyaga is. A kényszer-szukcesszió a háborút követı nincstelenség állapotából indult ki, amikor a kertekbe nem 12

13 dísznövényeket ültettek és exótákat neveltek, hanem az elöregedett gyümölcsfák között konyhakertek keletkeztek, a villák utcafrontján káposzta és burgonya termett Rudbeckia és Gladiolus helyett; sok örökzöld fenyı nem lombjával, hanem fájának melegével szerzett örömöt, s a csak vontatottan meginduló újjáépítés évei után lopództak vissza a petrezselyem helyére: a kerti szamóca, az egynyári virág, és a divatfenyık. Meghaltak, eltüntek, kertjük romlásába belepusztultak a régi kerttulajdonosok; újak és hagyományokat nem ismerı fiatal tulajdonosok léptek a régiek helyére, megkezdıdött a nagy családi löverek felaprózódása, amely az ismétlıdı és egyre szigorúbb hatósági elıírások ellenére részben még ma is tart. A Lövéreknek most már nemcsak az idillje, de a funkciója is megváltozott, mint ahogyan egy új életforma is kialakult. E változások közül egyesek kivédhetetlenek, szükségszerőek. Egy részük 14azonban nem nélkülözhetetlen s éppen ezek azok, amelyeknek jellegvédelmi szempontból elsırendő jelentıségük van. Ilyen az élısövények kérdése. Emlékeztettem már arra, hogy az élısövények úgy tartoznak a soproni Lövérekhez, mint kabáthoz a gomb. Nos, ezeket az élısövényeket a változatosság, a fajgazdagság teszi egyedülállóvá, hiszen 63 fás növényfaj alkotja ıket (2/ab. tábl.) Ezek a fajok tavasztól ıszig nemcsak védelmet nyújtanak, takarnak, hanem virágzásukkal és lombszínezıdésükkel, nyírott zöld felületeikkel esztétikai örömöt is nyújtanak, nem szólva zaj- és levegıtisztaság-védelmi szerepükrıl, oxigéntermelésükrıl, amelyre a tőlevelőek nem képesek. Az élısövények énekesmadaraink fontos fészkelıhelyei, s ezért nem pótolhatók újgazdag, betonoszlopos ráccsal, termésköves erıdítményrendszerrel vagy szegényes dróthálóval. El kell érnünk, hogy ott, ahol az élısövény eltávolítása elkerülhetetlen, ott az új kerítéssel egyidejőleg élısövényt is ültessenek és sövénykerítésen kívül kerítés csak fából készülhessen! A Lövérek növényanyagában az utolsó 40 esztendıben bekövetkezett változásokat a következıkben foglalhatjuk össze: a) a klasszikus növényanyag visszaszorult; b) új hullámként a Lövéreket is elérte az exóta örökzöldek divatja; c) tömegessé váltak az örökzöld lomblevelő fás növények; d) minden korábbinál nagyobb számban meghonosodtak az egynyári divatvirágok. Az említettek közül bıvebb magyarázatra az utolsó három szorul. Ami az exóta fenyık divatját illeti, a Lövérekben mindig voltak külhoni fenyık, de most a meglévı Abies fajok mellé a kaliforniai jegenyefenyı (A. concolor), a megszokott Picea-fajok mellé új ezüstfenyı-változat (Picea p. kosteriana) került, és sohasem ültettek annyi hamisciprust (Chamaecyparis), boróka- és tujafajt (Juniperus, Thuja) a Lövérekben, mint az elmúlt 20 év alatt. Ezek az örökzöld tőlevelő nemzetségek (3. sz. tábl.) forma- és színgazdagságuk miatt különleges kertépítészeti jelentıségre tettek szert; gömb- és oszlopalakjukkal, heverı ágaikkal, bizarr megjelenésükkel változatosságot hoztak, télen át is örökzöld kert illúzióját keltik és robbanásszerő elterjedésüket nagyüzemi elıállításuk segítette. Különösen nagy szerep jutott ebben a gróf Ambrózy-Migazzi István által Malonyán (ma Mlynany) elıállított, oszlop alakú tujának (Thuja occidentalis var. malonyana), az oszlopos Juniperus communis cv. stricta, J. c. cv. suecica borókáknak, a karcsú Cephalotaxus drupacea-nak, a hamisciprus testvérfajainak (Chamaecyparis obtusa, Ch. pisifera, Ch. thyoides stb.) és a terpedt ágú, henye habitusú, nehéz szagú, ill. virginiai borókának (Juniperus sabina, J. virginiana). A tő és pikkelylevelőekkel kapcsolatban (idevonva az Ericaceae család tagjait is) meg kell említenem Barabits Elemér korszakos tevékenységét, aki mind 13

14 szaporító és nemesítı tevékenységével, mind az általa létrehozott kertekkel (Fenyves sor, Alm) ennek az irányzatnak fókuszává vált. Tevékenységével függ össze a havasszépe, vagy közismert néven a Rhododendron (Azalea) fajok felkarolása is. Bár sem a soproni klíma, sem a Lövérek bádeni agyagtalaja nem kedvez tenyészetüknek, ma is találkozunk szép példányaikkal (Rh. ponticum, Rh. catawbiense, Rh. kaempferi), pl. az Egyetemi Botanikus Kert bejáratánál. Ami az örökzöld lomblevelő cserfajok invázióját illeti, csak kiemelten utalok a babérmeggy (Laurocerasus officinalis), a japán kecskerágó (Euonymus japonica) és a mahónia fajok (Mahonia aquifolia, M. bealei, x Mahoberberis neubertii) 15térhódítására, az örökzöld borbolyák (Berberis julianae, B. thunbergi) és madárbirsek (Cotoneaster horizontalis, C. integerrima) jelenlétére. A télálló bangiták (Viburnum utile, V. rhytidophyllum) közparkjainkból kerültek itt-ott a Lövérekbe, s ugyanúgy nem idevalók, mint a japánsom (Aucuba japonica) és a vadcitrom (Poncirus trifoliata). A lombhullató díszcserjék közül a ráncoslevelő rózsa (Rosa rugosa) nagyobb, a tőztövis (Pyracantha coccinea) mérsékelt, a díszribiszkék (Ribes alphinum, R. sanguineum) alárendelt szerephez jutottak. A divatvirágok tömeges beszivárgását illetıen, felsorolásukat táblázat foglalja össze (4. sz. tábl.). Legfontosabb családjaik a liliom-, amarillisz- és nısziromfélék (Liliaceae, Amaryllidaceae, Iridaceae), ahová a sáfrányok, kikiricsek, liliomok, nıszirmok tartoznak; a boglárkafélék (Ranunculaceae; ide tartoznak a szellırózsák, iszalagok, tündérfürt); a mákfélék (Papaveraceae; ide tartozik a keleti pipacs, sárga keltike, kakukkmák stb.); és a fészkesvirágzatúak (Compositae pr. p. Asteraceae; ide tartozik a cickafark, a kúpvirág, a napraforgó stb.). S ezzel seregszemlénknek nincs vége, mert állandóan érkeznek új és új fajok, amelyekkel meg-megújul a soproni Lövérek növényanyaga. Érdemes volna egyszer a teljes növénykatasztert elkészíteni! Még ennél is fontosabb és sürgısebb azonban, hatósági intézkedésekkel kiegészítve, megırizni a Lövérek igazi arcát. Hadd összegezzem erre vonatkozó javaslataimat: 1. Az elsıfokú építészeti hatóság szigorúan ırködjék a 360 öl-ben limitált teleknagyság és a beépíthetı zöldfelület aránya fölött; 2. Változatlanul maradjanak meg az élısövények, amelyek mellett csak tájbaillı fakerítéseket lehessen állítani; 3. Féltı gonddal óvjuk gesztenyéseinket és pótoljuk minden elpusztult egyedét; 4. Védjük és pótoljuk az idıs és méretes dísz- és gyümölcsfákat; 5. Ne törekedjünk az örökzöld exóták kizárólagosságára, hanem karoljuk fel ismét lombos fafajainkat; 6. Az elsıfokú természetvédelmi hatóság (OKTH) kapjon hatósági jogkört a tájképileg fontos, idıs és méretes fák kivágásának elbírálásában; 7. A város lakói és a Soproni Városszépítı Egyesület folyamatosan gondoskodjanak a lövéri tájjelleg fennmaradásáról. Függelék 1. A két világháború közötti idıben elterjedt fajok 1. Futók: tatár iszalag (Polygonum /Fagopyrum/ baldschuanicum) pipavirág (Aristolochia durior = A. sipho) 14

15 valódi jázmin (Jasminum nudiflorum, J. fruticans) hajnalkák (Ipomea tricolor, I. purpurea) illatos lednek (Lathyrus odoratus) 2. Örökzöldek: ezüstfenyı (Picea pungens, P. engelmannii) magyal (Ilex aquifolium) 3. Cserjék: gránátalma (Punica granatum) gyöngyvesszı (Spireae van houttei) japán birs (Chaenomeles japonica) nyári orgona (Buddleia davidii, B. variabilis) 164. Lágyszárú növények: a. Gyepszegélyben: menténg, téli zöld (Vinca minor) molyhos madárhúr (Cerastium tomentosum) nyúlfüle (Stachys lanata) b. Évelık (tavasztól ısz felé haladó sorrendben): pirosló hunyor (Helleborus purpurascens) szívvirág (Dicentra spectabilis) jácint (Hyacinthus orientalis) bazsarózsák (Paeonia off., P. suffruticosa, P. lactif.) pázsitviola (Aubrietia cultorum) lángliliom (Hemerocallis fulva) sárgaliliom (Hemerocallis lilio-asphodelus) sarkantyúvirág (Delphinium cultorum) sárgaviola (Cheiranthus cheiri) kerti viola (Matthiola incana) török szegfő (Dianthus barbatus) égı szerelem (Lychnis chalcedonica) magas kúpvirág (Rudbeckia laciniata) kanadai aranyvesszı (Solidago canadensis) c. Szukkulensek (pozsgáslevelőek): jukka (Yucca filamentosa, Y. gloriosa) kövirózsa (Sempervivum tectorum, S. hirtum) varjúhájak (Sedum acre, S. album, S. fabaceum) nagy porcsinrózsa (Portulacca grandiflora) Egyéves fajok: kerti nenyúljhozzám (Impatiens balsamina) paprikavirág (Salvia splendens) sarkantyúka (Tropeolum majus) csodatölcsér (Mirabilis jalapa) mexikói kenderpakóca (Ageratum houstonianum) fülesternye (Lobularia maritima) 15

16 ernyıs tatárka (Iberis umbellata) petúnia (Petunia hybrida) kerti oroszlánszáj (Anthirrhinum majus) bársonyvirágok (büdöskék) (Tagetes erecta, T. paula) körömvirág (Calendula officinalis) pompás rézvirág (Zinnia elegans) évelı ıszirózsa (Callistephus chinensis) kakastaréj (Amaranthus caudatus) Divatnövények: sárga kokárdavirág (Gaillardia aristata) szépecske fajok (Coreopsis fajok) pillangóvirág (Cosmos bipinnatus) 172/a. A Lövérek élısövényeit alkotó növényfajok (tudományos nevükön) 1. Acer campestre 2. Acer platanoides 3. Acer pseudoplatanus 4. Acer tataricum 5. Aesculus hippocastanum 6. Berberis atropurpurea 7. Berberis vulgaris 8. Betula pendula 9. Biota (Thuja) orientalis 10. Broussonetia papyrifera 11. Carpinus betulus 12. Castenea sativa 13. Cerasus avium 14. Cerasus fruticosus 15. Clematis vitalba 16. Colutea arborescens 17. Cornus mas 16

17 18. Corpus sanguineus 19. Corylus avellana 20. C. avellana cv. atropurpurea 21. Cotoneaster horizontalis 22. Crataegus monogyna 23. Crataegus oxyacantha 24. Elaeagnus angustifolia 25. Elaeagnus umbellata 26. Euonymus europaeus 27. Euonymus verrucosus 28. Fraxinus excelsior 29. Gleditschia triacanthos 30. Hedera helix 31. Humulus lupulus 32. Laburnum anagyroides 33. Larix decidus 34. Ligustrum vulgare 35. Ligustrum ovalifolium 36. Lonicera caprifolium 37. Lonicera xylosteum 38. Morus alba 39. Parthenocissus quinquefolia 40. Picea abies 41. Polygonum baldschuanicum 42. Polygonum cuspidatum 43. Prunus domestica 44. Prunus spinosa 17

18 45. Pyracantha coccinea 46. Rhamnus cathartica 47. Robinis pseudacacia 48. Rosa cf. canina 49. Rosa rugosa 50. Rubus caesius 51. Rubus ideus 52. Sambucus ebulus 53. Sambucus nigra 54. Sorbus torminalis 55. Spiraea van houttei 56. Symphoricarpus rivularis 57. Syringa vulgaris 58. Taxus baccata 59. Tilia cordata 60. Tilis platyphyllos 61. Ulmus minor 62. Viburnum lantana 63. Viburnum opulus 182/b. A Lövérek élısövényeinek növényfajai (magyar nevükön) 1. Akác 2. Aranyesı 3. Bajmóca (gyöngyvesszı) 4. Bangita, kánya- 5. Bangita, ostormén- 6. Benge, varjútövis- 7. Berkenye, barkóca- 18

19 8. Bodza, fekete 9. Bodza, gyalog 10. Borostyán, közönséges 11. Cseresznye 12. Csepleszmeggy 13. Dudafürt, pukkantó, 14. Eperfa, fehér 15. Ezüstfa, ernyıs 16. Ezüstfa, keskenylevelő 17. Életfa, keleti 18. Fagyal, széleslevelő 19. Fagyal, vesszıs 20. Galagonya, csere- 21. Galagonya, egybibéjő 22. Gyertyán 23. Hárs, kislevelő 24. Hárs, nagylevelő 25. Hóbogyó 26. Iszalag, bércse- 27. Juhar, hegyi 28. Juhar, korai 29. Juhar, mezei 30. Juhar, tatár 31. Kecskerágó, bibircses 32. Kecskerágó, csíkos 33. Komló 34. Kökény 19

20 35. Kıris, magas 36. Krisztustövis 37. Lonc, jerikói 38. Lonc, ükörke 39. Lucfenyı 40. Madárbirs 41. Málna 42. Mogyoró, közönséges 43. Mogyoró, vöröslevelő 44. Nyír, bibircses 45. Orgona 46. Papíreperfa 47. Rózsa, bırlevelő 48. Rózsa, vad- 49. Som, húsos 50. Som, vörösgyőrő- 51. Sóskaborbolya, közönséges 52. Sóskaborbolya, vöröslevelő (dísz) 53. Szeder, hamvas 54. Szelídgesztenye 55. Szil, mezei 56. Szilvafa 57. Szulák, nagylevelő 58. Szulák, tatárka 59. Tiszafa 60. Tőztövis 61. Vadgesztenye 20

ETNOBOTANIKAI GYÛJTŐÚTON HÁROMSZÉKEN

ETNOBOTANIKAI GYÛJTŐÚTON HÁROMSZÉKEN 15-jakab_01-HAZEMBER 23.qxd 2013.07.12. 12:10 Page 249 Jakab Lászlóné ETNOBOTANIKAI GYÛJTŐÚTON HÁROMSZÉKEN Mottó helyett: Hol a haza? Öt évig éltem kényszerlakhelyen, ahol úgy szenvedtem a honvágytól,

Részletesebben

Muzeum_35 12/6/25 11:10 AM Page 442 M Ú Z E U M T Ö R T É N E T

Muzeum_35 12/6/25 11:10 AM Page 442 M Ú Z E U M T Ö R T É N E T MÚZEUMTÖRTÉNET a Vas Megyei Múzeumok Értesítôje 35 (2012) 443 487 Szombathely, 2012 Balogh Lajos AZ IDÔ A GAZDA MINDENÜTT A VASI MÚZEUMFALU ETNOBIOLÓGIAI FEJLESZTÉSÉNEK EREDMÉNYEI 2009-TÔL 2012-IG, KÜLÖNÖS

Részletesebben

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK TÁJRENDEZÉSI MUNKARÉSZ TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Alapadatok, térségi adottságok Nemesgörzsöny község Veszprém megye északi részén fekszik. Közigazgatási területe a Pápa Devecseri-sík kistáj határán terül el.

Részletesebben

Horváth Zs. (2003) Növényválasztás a kertben

Horváth Zs. (2003) Növényválasztás a kertben Horváth Zs. (2003) Növényválasztás a kertben A házi és nyaralókertek területének viszonylag kis mérete lehetıséget ad a részletek aprólékos átgondolására, megvalósítására. A kert több mint különbözı növények

Részletesebben

Én kis kertet kerteltem...

Én kis kertet kerteltem... Én kis kertet kerteltem... virágos ötletek kertbarátoknak és virágbarát önkormányzatoknak i t t h o n. h u v i r a g o s m a g y a r o r s z a g. h u A Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

NAGYMAROS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA NAGYMAROS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010. November 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1 Önkormányzatok környezetvédelmi feladatai 2. A település bemutatása elhelyezkedése...3 3. Felszíni

Részletesebben

Kastélyparkjainkról. Kisgyörgy Blanka

Kastélyparkjainkról. Kisgyörgy Blanka Kisgyörgy Blanka Acta Siculica 2012 2013, 45 58 Kastélyparkjainkról 1. Bevezetés Vajon a természetvédelem feladatkörébe tartozik-e a kastélyparkok, dendrológiai parkok, a mesterségesen telepített fák és

Részletesebben

KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 4. Dr. Németh Imre GYÓGYNÖVÉNYISMERET OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2007.

KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 4. Dr. Németh Imre GYÓGYNÖVÉNYISMERET OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2007. KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 4 Dr. Németh Imre GYÓGYNÖVÉNYISMERET OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2007. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉSHEZ Dr.

Részletesebben

állat- és növénykert

állat- és növénykert állat- és növénykert Élőhely- és gyűjteményrekonstrukció a Fővárosi Állat- és Növénykertben Rekonstrukcióval és fejlesztéssel érintett parkrészek Élőhely- és gyűjteményrekonstrukció a Fővárosi Állat-

Részletesebben

MIT TEHETNEK HELYI (KIS)KÖZÖSSÉGEK A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGİRZÉSE ÉS A ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHETNEK HELYI (KIS)KÖZÖSSÉGEK A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGİRZÉSE ÉS A ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN? MIT TEHETNEK HELYI (KIS)KÖZÖSSÉGEK A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGİRZÉSE ÉS A ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN? (részlet a Kiútikönyvbıl) 1.0. változat 2012. május 15. Tartalom: I. Helyzetértékelés...4 Miért

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december IV. évfolyam 4. szám 2007. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programja 2013. február Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító-és

Részletesebben

A dél-békési erdősávrendszerek megvalósíthatósági koncepciója

A dél-békési erdősávrendszerek megvalósíthatósági koncepciója A dél-békési erdősávrendszerek megvalósíthatósági koncepciója Barna Tamás erdőmérnök KEFAG R.T. Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központ 6000 Kecskemét Külső-Szegedi út. 135. 1. Az erdősávok, mint

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK) dolgozat

Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK) dolgozat Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK) dolgozat Amikor megszűnnek a körfolyamatok, és elindul a táj egy irányba - felhagyva, elhagyva Készítette: Molnár Krisztina Témavezetők: Dr. Bódis

Részletesebben

A KONTINENTÁLIS KLÍMÁN KIPRÓBÁLT, MAGYARORSZÁGON TESZTELT

A KONTINENTÁLIS KLÍMÁN KIPRÓBÁLT, MAGYARORSZÁGON TESZTELT A KONTINENTÁLIS KLÍMÁN KIPRÓBÁLT, MAGYARORSZÁGON TESZTELT CÍMŰ KNOW-HOW LEÍRÁSA A leírást készítette: Dr. Schmidt Gábor DSc BUDAPEST 2008. A KONTINENTÁLIS KLÍMÁN KIPRÓBÁLT, MAGYARORSZÁGON TESZTELT CÍMŰ

Részletesebben

Miskolci Egyetem Marketing Intézet. Barangolás az İrségben!

Miskolci Egyetem Marketing Intézet. Barangolás az İrségben! Miskolci Egyetem Marketing Intézet Barangolás az İrségben! Nagy Katalin Holló Krisztina Miskolc, 2011 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 A turizmus rendszere, jellemzıi... 6 Nyugdíjasok

Részletesebben

Tihany Község Képviselő-Testületének 21/2012 (XI.22). SZ. rendelete

Tihany Község Képviselő-Testületének 21/2012 (XI.22). SZ. rendelete Jóváhagyott Tihany Község Képviselő-Testületének 21/2012 (XI.22). SZ. rendelete a 12/2002.(IX.6.) sz. KT. rendelettel jóváhagyott Tihany Község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 5 területet

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016 Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Tartalomjegyzék Előszó... 3 Jogszabályi háttér... 4 Bevezetés... 6 Környezeti

Részletesebben

VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK LEZÁRVA: 2010. FEBRUÁR HÓ ALÁÍRÓLAP MUNKA MEGNEVEZÉSE: VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MUNKASZÁM: Rk18 GENERÁLTERVEZŐ: Altus Savaria

Részletesebben

Faiskolai Értesítı. A magyarországi faiskolai szektor áttekintése. 26. szám Különszám 2005. január. Geert Hanmstra Wilco van den Berg:

Faiskolai Értesítı. A magyarországi faiskolai szektor áttekintése. 26. szám Különszám 2005. január. Geert Hanmstra Wilco van den Berg: Faiskolai Értesítı 26. szám Különszám 2005. január Geert Hanmstra Wilco van den Berg: A magyarországi faiskolai szektor áttekintése A magyarországi faiskolai szektor áttekintése PT 2004/46a Zoetermeer,

Részletesebben

független hírújság (megjelenik kéthavonta) ALAPÍTVA: 2006-ban

független hírújság (megjelenik kéthavonta) ALAPÍTVA: 2006-ban FARMAKOGNÓZIAI HÍREK független hírújság (megjelenik kéthavonta) ALAPÍTVA: 2006-ban 2010. DECEMBER V. évf. 18. szám Kiadó: Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Gyógyszerésztudományi Szak, Farmakognóziai Intézet ISSN:

Részletesebben

A KÖZÖNSÉGES BORÓKA (JUNIPERUS COMMUNIS L.)

A KÖZÖNSÉGES BORÓKA (JUNIPERUS COMMUNIS L.) A KÖZÖNSÉGES BORÓKA (JUNIPERUS COMMUNIS L.) BOTANIKAI JELLEMZÉS Nevezéktana A ciprusfélék családjába tartozó boróka (Juniperus) nemzetségnek mintegy 55 faja ismert, melyek fıleg az északi féltekét népesítik

Részletesebben

Történeti tájhasználat nyomai a Duna-kanyarban: felhagyott teraszok Nagymaros északkeleti részén

Történeti tájhasználat nyomai a Duna-kanyarban: felhagyott teraszok Nagymaros északkeleti részén Történeti tájhasználat nyomai a Duna-kanyarban: felhagyott teraszok Nagymaros északkeleti részén Kiss Andrea Czinege Anett Barta Károly Grynaeus András Felhagyott teraszok jelentısége Teraszok alkalmazása

Részletesebben

Termál- és gyógyturizmus

Termál- és gyógyturizmus Készítette: Boronkay Soma Termál- és gyógyturizmus Forró méhébıl küldi földanyánk Az öröklét gızölgı zuhatagát Táplálékul a gyermeki hitnek, Hogy a világon semmi sem szőnik meg. /Jékely Zoltán: Gül baba

Részletesebben

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Bevezetés Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagykörőben mőködı Szövetség az Élı Tiszáért

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

Meddig élnek a fák? . A vének kis örömei Fánál-embernél közösek

Meddig élnek a fák? . A vének kis örömei Fánál-embernél közösek Meddig élnek a fák?. A vének kis örömei Fánál-embernél közösek Ha meghalok legyetek segítőim Mintha felfognátok kidőlt társatokat Támogassatok borítsatok élő lombbal Csak még egy utolsó önámításra. (J.R.:

Részletesebben

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. E-mail: varsasbt@freemail.hu Telefon/Fax: 83/ 316-943; 30/ 291-7182, 30/ 4516-927 VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN 1. HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS... 6 1.1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS A KISTÉRSÉGRİL ÉS A FEJLESZTÉSBEN ÉRINTETT TELEPÜLÉSEKRİL... 6 1.2. GAZDASÁGI

Részletesebben