Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 21 A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) december 31. adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző ev(ek) Tárgyév szani módosí a b c tásai d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05±06±07±08±09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok C 8 V. Személyi jellegű ráfordítások (10±11+12) ~19 VI. Értékcsökkenésj leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1±11±111-1V- V-VI-V1I) Keltezés: május 21. P.H. a váiialkozá~j/jez~tő~e (képviselője)

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 22 A EREDMÉNYKIM UTATÁS (összköltség eljárással) december31. adatok E Ft-ban Előző Sor- év(ek) A tetel megnevezese Elozo ev szam modosi Targyév tasai a b c d e Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13±14+15±16±17) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 34 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 36 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 39 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20±21) ( O B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIlI-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 43 XI. Rendkívüli ráfordítások io D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 50 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Keltezés: május 21. LI é~ z~űti~őrüent Mű~öéő ~ 7/I! V W a vállalk~s vezetője ~épviselője) P.R.

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma. Jászberényi Vagyonkezeio es Városüzemeltető Zrt Jászberény Margit sziget Eves beszámoló december 31. Keltezés: május 21. ~ő~eépvise1ője) a vá11a1koz~f vezet P.H.

4 Statisztikai számjel Cégj egyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) december31. adatok E Ft-ban Előző Sor- A tétel megnevezése Előző év ev(ek) Tárgyév szam módosí t~q.~1i a b c d e I A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 8 Immateriálisjavakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok ésakapcsolódó vagyoni értékűjogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: május 21 z~ti~őr~e~1 MŰkÖ~ ~ a vállalko~t~j~vise1ője) P.R.

5 Statisztikai számj el Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 3 1. adatok E Ft-ban Sor- év(ek) A tetel megnevezese Elozo ev Targyev szam modosi tásai a b c d e 26 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31 Késztermékek 32 Áruk Készletekre adott előlegek 34 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38 Váltókövetelések 39 Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 Egyéb részesedés 43 Saját részvények, Saját üzletrészek 44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52 I Eszközökösszesen I ül Előző Keltezés: május 21. a vállalkoz~őj~viselője)

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A MÉRLEG Források (passzívák) december 31. adatok E Ft-ban Sor- év(ek) A tetel megnevezese Elozo cv. Targyev szam modosi tásai a b c cl e 53 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 65 Egyéb céltartalék 66 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK O O O 68 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK O O O 72 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73 Átváltoztatható kötvények 74 Tartozások kötvénykibocsátásból 75 Beruházási és fejlesztési hitelek 76 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Előző Keltezés: május 21. ~~*r~4 V~ ywike~46 é~ V~ro~z~mdt~ Z~rtkőrC~eii Működő Ré~zv~ny*sa~ág P.R. a vá11a1koz~t~jvise1ője)

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 14 A MÉRLEG Források (passzívák) december31. adatok E Ft-ban Előző Sor-. év(ek) A tetel megnevezese Elozo cv. Targyev szam modosi tásai a b c d e 80 HI. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 82 ebből: az átváltoztatható kötvények 83 Rövid lejáratú hitelek 84 Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 8 7 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztottbevételek Források összesen I Keltezés: május 21. Zkt1c&~efl Működő R&~zv6nytár~»~~ P.R. a vállalkozet~vezetője (képviselője)

8 Jászberényi Vagyonkeze!őés VárosüzernelletőZáríkörűen MűködőRészvénj társaság 5100 Jászberény, Margit sziget I KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a december 31. fordu lónappal készített Eves beszamolohoz május 21.

9 I. Általános kiegészítések 1. A részvénytársaság bemutatása A társaság neve: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzerneltető Részvénytársaság 5100 Jászberény, Margit Sziget I A társaság rövidített elnevezése: Jászberényi V.V. Zrt 5100 Jászberény, Margit Sziget I Jegyzett tőke je: ezer Ft Alakulás idópontja: január 1. A társaság alapítója Jászberény város Önkormányzata. Az alapító a társaságot határozatlan időtartamra hozta létre. Az üzleti évjanuár 1-től december 31-ig tart. A vállalkozás könyvvizs~ álatának bemutatása A könyvvizsgáló társaság neve: Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft Szolnok, Kossuth tér 10/b. Felelős könyvvizsgáló:krajcsné Dezsőf~ Katalin (MKVK szám ) 5008 Szolnok, Kaffka Margit u. 26. A beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj től ig 12 hónapra ,- Ft/hó, összesen Ft. A társaság tulajdonosa 100 %-ban Jászberény város Önkormányzata. A társaság képviselője a vezérigazgató, mely feladatot napjától Horgosi Zsolt (5100 Jászberény, Tompa M. u. 10.) látja el. A társaság szakágazati besorolása: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása A társaságfő tevékenysége: 6832 Ingatlankezelés 2

10 A társaságfőbb tevékenységi körei: TEAOR szám: Tevékenység megnevezése: 0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység 3600 Vízterrnelés-,kezelés-, ellátás 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 4211 Ut, autópálya építése 4213 Híd-, alagút építése 4221 Folyadékszállítására szolgáló közmű építése 4291 Vízi létesítmény építése 4299 Egyéb m.n.s. építés 4311 Bontás 4312 Epítési terület előkészítése 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 4941 Közúti áruszállítás 4950 Csővezetékes szállítás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 6832 Ingatlankezelés (Főtevékenység) 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 8110 Epítményüzemeltetés 8129 Egyéb takarítás 8130 Zöldterület kezelés 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 9104 Növény, állatkert, természetvédelmi terület működtetése 9311 Sportlétesítmény működtetése 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Kapcsolt vállalkozások: A Jászberényi V. V. Zrt. részesedésének mértéke a kapcsolt vállalkozásokban: Berényép Kft Ft -Ertékvesztés Ft Összesen: 0 Ft Az előzó évhez képest változás, hogy a BERENYKOM Kft. és a JASZ VIZ Kft szeptember 30. nappal beolvadt a Jászberényi V. V. Zrt. -be. A mérlegkészítés előtt rendelkezésre álló információk alapján a Berényép Kft. várható vesztesége és piaci helyzete indokolttá tette, hogy 100 %- os értékvesztést számoljunk cl a részesedésre. 2. A számviteli politika főbb vonásai A társaság számviteli politikájának céljai a számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban: - a beszámolás és a könyvvezetés rendszerében a számviteli alapelvek érvényesítése, - a választott értékelési elvek és eljárások következetes alkalmazása, - a könyvvezetés rendszerének kialakítása, - a könyvvizsgálatra, nyilvánosságra hozatalra vonatkozó előírások teljesítése,.

11 - az éves beszámoláson keresztül megbízható és valós képet adni a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről Alkalmazott értékelési elvek A befektetett eszközök értékelése: A befektetett eszközöket a törvénynek megfelelően egyedileg, beszerzési áron értékeljük. Az értékelést egyedi és csoportos nyilvántartásra építjük. Csoportos nyilvántartást alkalmazunk kisebb értékű, azonos célokra használható tárgyi eszközöknél. Az immateriális javak és tárgyi eszközök rnérlegértéke a bruttó érték és az elszárnolt értékcsökkenés különbsége alapján kerül meghatározásra. A befektetett pénzügyi eszközöket mérlegkészítéskor egyedi leg értékeljük. A forgóeszközök értékelése: A követelések és a pénzeszközök értékelésénél a Számviteli Törvényben rögzített szabályok szerint járunk el. A vevőköveteléseket egyedi és csoportos értékelés alapján minősítjük. A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírt fflggetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. A készletek értékelése átlag áron történik. A források értékelése: A forrásokat a Számviteli Törvény előírása értelmében könyv szerinti értéken értékeljük. Céltartalékot egyedi minősítés alapján képezünk Az értékesökkenés elszámolásának módszerei és gyakorisága Immateriális javak: Az immateriális javaknál lineáris leírást alkalmazunk a terv szerinti értékcsökkenés elszámolására. A Ft alatti egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek körében egyösszegű leírást alkalmazunk. Tárgyi eszközök: A tárgyi eszközök elhasználódási idejét egyedenkénti minősítéssel állapítjuk meg. Társaságunknál a tárgyi eszközök terv szerinti leírása lineáris módon a bruttó érték alapján történik. A Ft alatti egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök körében egyösszegű leírást alkalmazunk. A benutatóra tartott állatokat a tárgyi eszközök között tartjuk nyilván. A bruttó érték megegyezik a maradványértékkel, értékcsökkenési leírást nem alkalmazunk. Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: Társaságunk negyedévente számolja el az értékcsökkenést Az eszközök értékvesztése Amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján az eszközök piaci értéke alacsonyabb a könyvszerinti (bekerülési) értékénél, immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a tervszerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékénél, az adott eszköz elszámolt értékhelyesbítést meghaladó különbözettel a könyvszerinti (bekerülési) értéket kell a terven felüli értékcsökkenéssel (immateriális javak, tárgyi eszközök esetében), vagy értékvesztés elszámolásával csökkenteni Jelentős összegű hiba Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. 4

12 2.5 Lényeges összegű hiba Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kirnutatott Saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), tehát a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztőek voltak A mérie,~ választott formája A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet A változata szerint készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök,források) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be Az eredménykimutatás választott formája Társaságunk tevékenységének jellemzői alapján az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet A változata szerinti összköltség eljárás szerint állítja össze A mérle~készítés időpontja: február 28. II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása BEFEKTETÉSI TÜKÖR 2011 BRUTTÓ ÉRTÉK főkönyv megnevezés nyitó növekedés csökkenés záró Immateriális javak Ingatlanok Műszaki gépek, berend Egyéb ber., gépek, járművek Bemutató állatok Befejezetlen beruházás Összesen: ÉRTÉKCSÖKKENÉS főkönyv megnevezés nyitó növekedés csökkenés záró Immateriális javak Ingatlanok Műszaki gépek, berend Egyéb ber,gépek,járművek Bemutató állatok O O O O Befejezetlen beruházás O O O O Összesen:

13 NETTÓ ÉRTÉK főkönyv megnevezés nyitó növekedés csökkenés ] záró Immateriális javak Ingatlanok I Műszaki gépek, berend Egyéb ber., gépek,járművek Bemutató állatok Befejezetlen beruházás Összesen: A tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírás Értékcsökkenés elszárnolásának gyakorisága: Társaságunk negyedévente számolja el az értékcsökkenést. Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés: adatok ezer Ft-ban Lineáris leírás szerinti értékcsökkenés: Egyösszegben elszámolt értékesökkenés: Összesen: Megnevezés , az alábbi megoszlás szerint: (adatok ezer Ft-ban) Terv szerinti I. Immateriális javak 1/l Vagyoni értékű jogok /3 Szellemi termékek 732 II. Tárgyi eszközök II/l Ingatlanok /2 Műszaki berendezések, felszerelések, járművek /3 Egyéb berendezések feisz. járművek Összesen: Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kancsolt vállalkozásban LM~gnevezés Névérték ezer Ft-ban könyvszerinti érték ezer Ft-ban BerényépKfl Összesen A mérlegkészítés előtt rendelkezésre álló információk alapján a Berényép Kit várható vesztesége és a piaci helyzete indokolttá tette, hogy a korábbi években megképzett 100 %- os értékvesztést továbbra is nyilvántartsuk. Egyéb tartós részesedés: Me~nevezés db Névérték Ft Könyvszer.érték Ft MoIRt ÉmászRt Dohányfermentáló Rt Alföldinveszt Kf~ Összesen

14 Korábbi években a Dohányfermentálóra lett értékvesztés képezve Ft. Az egyéb tartós részesedések könyv szerinti értéke 201 L évben nem változott. 4. Készletek A készleteket teljes egészében a vásárolt készletek értékvesztése- alkotják. anyagok, áruk, közvetített szolgáltatások és A tevékenységhez kapcsolódó főbb tételek december 31.-i záró állománya: Anyagok: - építési vas ás fém anyagok - villarnossági anyagok - gumigyártrnányok - műanyag termékek - festékek - általános haszn. anyagok - síkosság mentesítő - üzem- ás kenőanyagok - benzin - fűtőanyagok - egyéb vasanyagok - általánosan haszn. egyéb anyagok - védőruhák - munkaruha - gépjármű alkatrészek - egyéb gépi alkatrészek - ált.haszn.alkatrészek - ált. haszn. szerszámok - takarmány Allatkert - propaganda áru Allatkert - szerszámok Allatkert Anyagok összesen: Befejezetlen termelés: Áruk: - fóliazsák, műa. szemétgyűjtőedény -telek - közvetített ~7fll~1t~t~ Áruk összesen: e Ft 27 e Ft 41 eft e Ft 4 e Ft 78 e Ft e Ft e Ft 73 e Ft 341 e Ft 52 e Ft 161 eft 27 c Ft 185 e Ft 52 e Ft eft 3 e Ft 24 e Ft e Ft 182 e Ft - 1~ ~ e rt e Ft e Ft 284 e Ft e Ft e Ft e Ft Készletek összesen: e Ft 5. Követelések Vevő követelések: (ezer Ft-ban) I év ~ Vevő követelések Elszámolt érté~esztés Vevő követelések könyv szerinti értéke ~

15 A követelések értékvesztése: évi értékvesztése levezetése Fk. Megnevezés Nyitó e Ft Növekedés e Ft Beolvadó növekedés Csökkenés e Ft Záró e Ft e Ft 3151 Belföldikövetelések egyedi értékveszt Belfc5ldi követ. CSOpOrtOS értékvesztése Összesen Az egyéb követelések tartalma: Egyéb követelés leltára december 31. Fkv. szám Fkv. megnevezés Összeg e Ft 3534 Végrehajtónak adott előleg Munkaváll.fizetési előlege Munkaváll.levon Forgó,Fazekas Különféle egyéb követelés 3682 Különféle egyéb követelés Következő évet érintő ÁFA Gyógyfürdő elszámolás Üdülési csekk elszámolás Tartós részesedés utáni osztalék TV üzembentartási díj Iparűzési adó elsz. számla Társadalombiztosítási ellátás Szállítói túlfizetés TAO 7794 Összesen Követelések mindösszesen: e Ft 6. Értékpapírok: - Forgatási célú értékpapír: e Ft 7. Pénzeszközök: - Pénztár -Bankbetétek Osszesen: 524 e Ft e Ft ? eft 8. Aktív idó beli elhatárolások - Bevételek aktív időbeli elhatárolása; - Költségek. ráfordítások aktív időbeli elliatárolása: Összesen: e Ft e Ft e Ft 8

16 a) Bevételek aktív időbeli elhatárolása: Tétel megnevezése Összeg ezer Ft-ban kamat 946 Vízdíj Villamosenergia továbbsz. 68 gáz továbbszáml. 66 szenyvízdíj lakóing. Kez. 23 támogatás Állatkert Összesen: b)_költségek_aktív_időbeli_elhatárolása. Összeg ezer Ft-ban Tetel_megnevezese Oktatás 223 Biztosítás 146 Jászvíz nyitó JKSE Sportszervező KR Összesen: A Saját tőke elemei (ezer Ft-ban): -jegyzett tőke - eredménytartalék - lekötött tartalék - mérleg szerinti eredmény Osszesen: évi saját tőke változás levezetése Megnevezés Nyitó e Ft Növekedés e Ft Csökkenés e Ft Záró e Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötötttartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen A saját tőke elemeiben az összeolvadás és a tőkeemelés miatt minden számlaszámon változás történt. A jegyzett tőke megnőtt a beolvadó társaságok jegyzett tőkéjével, az alapító által átadott összeggel, a tőketartalék összegével és az eredménytartalékból átvezetett összeggel, csökkent a tartós részesedések kivezetésével. A tőketartalék a beolvadó társaságoktól átkerült összegekkel nőtt, a jegyzett tőkére történő átvezetéssel csökkent. Az eredménytartalék növekedett a évi mérleg szerinti eredményünkkel, a beolvadó társaságoktól átkerült eredménytartalékkal, mérleg szerinti eredrnényükkel, a lekötött fejlesztési tartalék visszavezetésével, csökkent a részvénytőkére átvezetett összeggel és a évre vezérigazgatói döntés alapján megképzett ezer Ft lekötött fejlesztési tartalékkal. 9

17 A lekötött tartalék növekedett a évre megképzett ezer Ft tartalék összegével és csökkent a évben felhasznált fejlesztési tartalék összegével. A mérleg szerinti eredmény növekedett a beolvadó társaságok mérleg szerinti eredményével és a évi mérleg szerinti eredménnyel, csökkent az eredménytartalékba átvezetett mérleg szerinti eredményekkel. 10. Céltartalékok évi céltartalék változás levezetése Fk. Megnevezés Nyitó e Ft Növekedés e Ft Csökkenés e Ft Záró e Ft 4211 Céltartalék várható kötelezettségekre O Berénykom nyitó Jászvíz nyitó Munkaügyi per Jászvíz vízszenny. bírság visszavez évi várható vízszenny. bírság Összesen A társaság e Ft céltartalékot képzett az Egri féle fűtési peres ügyre. A munkaügyi per egyezséggel zárult. Az egyezség eredményeképpen kifizetésre kerülő összeg és annak járulékai 875 e Ft-al kevesebb az eredetileg megképzett összegnél. 11. Kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek összetevó i: - Vevőktől kapott előlegek: 380 e Ft Szállítói kötelezettségek: e Ft Egyéb rövid lejáratú: e Ft Összesen: e Ft Az egyéb rövidiejáratú kötelezettségek tartalma: Egyéb kötelezettség leltára december 31. Fkv. szám Fkv. megnevezés Összeg ezer Ft OTP betétszámla (Jászvíz) Vevői túlfizetés SZJA elszámolása Környezeterhelési díj Körny.innovációs járulék Startjárulék Cégautóadó Egbizt.Ésm.piacijárulék Késedelmi pótlák Nyugdíjbizt. Járulék Rehabilitációs járulék Egészségügyi hozzájárulás Vízkészletjárulék Fizetendő ÁFA 2008.évi Előleg kifiz. ÁFÁ-ja 95

18 4681 ÁFA elszámolási számla Jövedelem kifizetési számla Szakképzési hozzájárulás Munkavállalók letiltásai Önkorm.szemb.elszámolt bérl.díj Egyéb köt. Barátság Következő évet érintő ÁFA Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Egyéb rövid lejár. Kötelezett Egyéb kötelezettség (hp) 42 Összesen A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége, valamint zálogjoggal Vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége nincs. 12. Passzív idb beli elhatárolások Bevételek elhatárolása A földhasználati díjat tartalmazza, összege: 3 e Ft Költségek elhatárolása Tétel megnevezése Összeg ezer Ft-ban Áramdíj 7387 Gázdíj Telefon, biztosítás, bankköltség 44 Munkába járás, kiküldetés 220 Prémium ésjárulékai Fuvar, egyéb szolgáltatás Összesen Halasztott bevételek A közműfejlesztésre, az egyes tevékenységek költségekkel nem fedezett bevételeinek ellentételezésére, beruházásokra kapott pénzeszközök, illetve a térítés nélkül átvett eszközök értékét mutatja, csökkentve a tárgyévi értékcsökkenésnek megfelelően a bevételek közé átvezetett összeggel. Fkv. Megnevezése Összeg e Ft Berénykom KEOP támogatás Jászvíz közműfejlesztési hj. elhatárolása Önkormányzattól kapott támogatások Közműfejlesztésre kapott pénzeszközök Térítés nélkül átvett eszközök ért.vesztése Térítés nélkül átvett eszközök Állatkert Közműfejlesztésre kapott pénzeszközök Összesen Passzív időbeli elhatárolások összesen: e Ft 11

19 . Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Bevételek részletezése Értékesítés nettó árbevételének összetétele (adatok ezer Ft) Ingatlanok üzemeltetésének önkormányzat felé történő átszámlázása 2010.év év Építési telek árbevétele Útkezelői hozzájárulás Városüzemeltetésj bevételek ebből: közterület tisztítás parküzemeltetés közút-híd üzemeltetés állategészségügyi tevékenység Csapadékvíz elvezetés Számviteli szolg. Berénykom, Jászvíz Továbbszámlázott közüzemi díj Saját bérleti díjak Kukás szemétszállítás Konténeres szemétszállítás Víztermelés árbevétele Szennyvízelvezetés_árbevétele Strand-_és_termálfürdő_árbevétele Uszoda_és_külső_strand_árbevétele Településtisztaság_közület_árbevétele Humán egészségügyi szolgáltatás árbevétele Állat- és Növénykert árbevétele Sport_létesítmények árbevétele Egyéb szolgáltatás árbevétele Összesen Egyéb bevételek: (adatok ezer Ft) Értékesített tárgyi eszközök bevétele Kapott támogatás sport tevékenység Kapott támogatás vízágazat Kapott támogatás Allat- és Növénykert Várható kötelezettségekre képz. céltartalék felhasználás Követelések visszaírt értékvesztése Térítés nélküli átvétel visszavezetése Közműfejlesztési hozzájárulás visszavezetése Egyéb bevételek Osszesen: Az eredménykimutatásban a vállalkozás választása alapján egyéb bevételek között szerepel a halasztott bevételek elhatárolásából történő visszavezetés, így az üzleti üzemi eredményt növeli évben kapott támogatások: (adatok ezer Ft). KEOP támogatás épületek felújítására Önkormányzattól kapott végleges fejlesztési célú támogatások: - Labdarúgó pálya öltöző épület felújítására Bercsényi úti iskola tornatermének felújítására Állat- és Növénykert játszótér kialakítása

20 . Önkormányzattól üzemeltetésre, a bevételekkel nem fedezett költségek ellentételezésére kapott támogatások: - Labdarúgó pálya öltöző épületének használhatóvá tételére Külső strand üzemeltetésére Lehel Sport Kit-tő! a bevételekkel nem fedezett költségek ellentételezésére kapott támogatások - Lehel Sport Kf~.-től üzemeltetésre átvett sportlétesítményekhez Lehel Sport Kft.-től üzemeltetésre átvett strandhoz Pénzü~yi műveletek eredménye: (adatok ezer Ft) Kapott kamatok Kapott osztalék Összesen: Köitségek,ráfordítások részletezése Egyéb ráfordítások (adatok ezer Ft) Céltartalék várható kötelezettségekre Önk.elsz.adók, ill.,hozzájárulás Környezetterhelési díj Követelések értékvesztése Egyéb ráfordítások Összesen: A társasági adó alapjának levezetése Megnevezés Összeg Adózás előtti eredmény Várható kötelezettségekre képzett céltartalék Céltartalék felhasználás Szt. tv. szerint elszámolt értékcsökkenés Szt. tv. szerinti terven felüli értékcsökkenés 620 Szt. tv. szerinti tárgyi eszköz állományból kiv. könyv szerinti értéke 166 TAO szerinti értékcsökkenés TAO szerint tárgyi eszk. állományból kiv. nyilvántartási értéke Fejlesztési tartalék adóévben képzett összege Ráfordításként elszám. jogerős bírság, Art. és Tb-tv. szerinti jogköv. 67 Adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés Követelésekre visszaírt értékvesztés Kapott osztalék, részesedés Nem a vállalk. tev. kapcsolatos költségek Adóalap Fizetendő társasági adó: 3.lO7eFt 13

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben