JELENTÉS. AZ OKSZ. MAÍJY. ÉS A JÁSZ-NAGY-RUN-SZOLNORMKGVEl (ÍAZIIASÁCI EGYESÜLET ÁLTAL. NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOÍi BIRTOKÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. AZ OKSZ. MAÍJY. ÉS A JÁSZ-NAGY-RUN-SZOLNORMKGVEl (ÍAZIIASÁCI EGYESÜLET ÁLTAL. NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOÍi BIRTOKÁN"

Átírás

1 JELENTÉS AZ OKSZ. MAÍJY. ÉS A JÁSZ-NAGY-RUN-SZOLNORMKGVEl (ÍAZIIASÁCI EGYESÜLET ÁLTAL NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOÍi BIRTOKÁN Í889-ik évi julius hó 6-ik és 7-ik napján RENDEZETT NEMZETKÖZI KÉVEKÖTŐ ÉS MAROKRAKÓ ARATÖGÉPYERSENYRÖL IRTA LÁZÁR L. PÁL és Dr. SZABŐ FERENCZ. BUDAPEST. B R Ó Z S A O T T Ó KÖNYVNYOMDÁJA 1890.

2 ARATÓGÉPEINK. JELENTÉS AZ ORSZ. MAGY. ÉS A JÁSZ-NAGY-KUN-SZOLNOKMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET ÁLTAL NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOLI BIRTOKÁN l889-ik évi julius hó 6-ik és 7-ik napján RENDEZETT NEMZETKÖZI KÉVEKÖTŐ ÉS MAROKRAKÓ ARATÓGÉPVERSEMRŐL. IRTA LÁZÁR L. PÁL és Dr. SZABÓ FERENCZ. BUDAPEST. BRÓZSA OTTÓ KÖNYVNYOMDÁJA

3 TARTALOMJEGYZÉK. Lap Bevezetés I. A verseny rendezése 7 II. Jelentés az aratógépversenyről... 8 III. Aratógépeink a gyakorlatban : a) Hány holdat vág le egy aratógép?. 23 b) A gépek kopása c) A vonóeró'szükséglet 34 d) A gépek olajozása s más egyéb költségek 36 e) A gépekhez szükséges munkások /) A zsinegkérdés 39 g) Az aratás gépekkel 43 h) Mibe kerül géppel a takarás? 45 i) Kévekötő' vagy marokrakó Zárszó 47

4 Bevezetés. A világforgalom óriási fejlődése minden téren versenyre kényszeríti az egyes termelő államokat és manapság a mezőgazdaságra nézve is életkérdés az olcsó produkczió. Ámde a gazdasági müveletek nagyobb része csak időszakos munkát kiván, ezért egyrészt a napszám sokkal drágább, mint folytatólagos ipari alkalmazásnál, másrészt azonban sokszor a kellő munkakéz egyáltalán nem szerezhető meg s igy a gazda a munka elhalasztásával érezhető veszteségeket szenvedhet. Kétségkívül legfontosabb nyersterményeink a gabonafélék és ezek előállításánál a legtöbb gondot és a legtöbb kiadást a takarás szokta okozni, mert ha a kellő időpontot fel nem használhatjuk, a túlérett gabona nagy mennyiségű magot hullaszt, sőt nem ritka eset, hogy az időjárás viszontagságai az egész termést tönkre teszik. Nem. lehet tehát túlzott azon állitásunk, hogy az aratógép a gazdaság^ egyik legfontosabb segédeszköze, mert egy gép egy munkás és egy pár lóval körülbelől annyit végez, mint 8 10 ügyes arató és igy teljesen pótolni képes a hiányzó munkaerőt és inkább lehetővé teszi, hogy a kellő időpontot tökéletesen felhasználhassuk. Megmagyarázhatatlan, hogy a mezőgazdasági gépek közül, épen az aratógép legnehezebben képes hazánkban meghonosodni, a mi csak onnan eredhet, hogy a gazdák a kezdetleges rosz tapasztalatok által visszariasztattak, másrészt azonban szeretik megvárni, mig»tökéletesebb«lesz a gép! Ha nagyobb befektetéseknél, igy egy 20,000 frtos gőzeke beszerzésénél ily szempontok által vezéreltetjük magunkat, kétségkívül igen helyesen cselekszünk; de egyes, kisebb gazdasági gépeknél, melyek 2 3 év múlva már tökéletesen kifizetik magukat és a gazdaságot esetleg nagyobb károktól megóvhatják/ heiytelen ily túlzott elővigyázatosnak lenni, mert azon gazda, ki a tökéletes gép elkészitését akarja bevárni, nem élvezheti a»jelen«előnyeit, és talán a»jövőt«meg sem éri! Ezen tény késztette az országos gazdasági egyesületet, hogy gazdáink figyelmét felhivja az aratógépekre, mint a mely gépek segélyével Amerika külterjesebb gazdaságaiban tetemesen redukálták a gabonafélék előállítási költségeit. Ezelőtt néhány évvel

5 1885. julius 5. és 6-án lett megtartva Apczon, Szentiványi Farkas úr birtokán egy arátógépverseny, a mely azonban daczára annak, hogy a legelső gépgyárosok gépei is be lettek mutatva, nem elégítette ki a gazdák várakozását. Különösen a kévekötő aratógépek munkája volt igen fogyatékos: a gépek túlságos súlya, a gabona hibás levágása, a kévék rosz bekötése, a kötőzsineg rosz minősége, munkaközben a folytonos álldogálás és igazítás: úgy a biráló bizottságot; mint a jelen volt gazdákat arról győzte meg, hogy a kévekötő aratógépek akkori alakjokban nem elég megbízhatók voltak. Az apczi versenynek azonban meg volt az a gyakorlati haszna, hogy a külföldi gyárosokat tökéletesebb gépek behozatalára ösztönözte. így történt, hogy daczára a verseny szerény eredményeinek az aratógépek mindkét neme egyre terjed az országban. Ez a körülmény, meg hogy különösen a kévekötők szerkezete az utolsó egy-két esztendőben határozottan tökéletesedett, ösztönözte az országos gazdasági egyesületet, egy ujabb aratógépverseny rendezésére. így jött létre az év julius hó 6. és 7-én tartott szajoli aratógépverseny. Ezen ujabbi versenyen bebizonyosult, hogy az aratógépek ma már nagyon is számbaveendő kisegítői az olcsó produkcziónak és mindenesetre megérdemlik, hogy gazdaközönségünk a takarás módozatainak megállapításánál e gépeket se hagyja figyelmen kívül. A helyes számvetés döntsön minden egyes esetben azon kérdés felett, vájjon kézi erővel avagy aratógépekkel lesz-e okszerűbb a takarást végeztetnünk.

6 I. A verseny rendezése. A szajoli nemzetközi kévekötő és marokrakó aratógép-versenyt az országos magyar gazdasági egyesület a jász-nagy-kún-szolnokmegyei gazdasági egyesülettel karöltve rendezte idősb Gróf Almásy Kálmán ő nagyméltósága birtokán. A rendező-bizottság tagjai voltak : Elnök: Losonczy Mihály. Alelnök: Nagy Dezső. Tagok: Az orsz. magyar gazdasági egyesület részéről: gr. Almássy Imre, Baranyay István, Baross Károly, Beniczky Géza, gr. Bolza József, Kovásznay Zsigmond, Kvassay Jenő, Lázár L. Pál, Lencz Ödön, Mayer Emil, Nedeczky Tibor, Ordódy Béla, Ordódy Lajos, Perlaky Elek, Pompé János, Remenyik Imre, Beusz Henrik, Schlauch Nándor ; dr. Szabó Ferencz, gr. Szapáry György, Szilassy István, Harkányi Andor, Harkányi János. A jász-nagy-kún-szolnokmegyei gazdasági egyesület részéről: JSTávay Kálmán elnöklete alatt: Gajdátsy Nándor, Herzfelder Manó, Jurenák Sándor ; Léderer Károly, Maár Zoltán, Magyary Béla, Bolgár József] ifj. Scheftsik István. Szekér Lajos, Szőke Kálmán, Tichy Antal, Toldi Szabó László, Tóth Mihály, Zakár József,\ Vozáb Kálmán, Mocsy László, Brill Sándor, Csillag Albert, dr. Kohner Adolf\ Lederer Róbert, gr. Nemess János. A rendező-bizottság gyűlésein a verseny helyén, idején és főbb bírálati elvein kivül a következők lettek megállapitva: 1. Az aratást megelőzőleg egy hónappal rendeztessék egy kévekötő zsinegkiállitás. 2. Szólittassanak fel az ország azon gazdái, kik már több év óta dolgoznak aratógéppel, hogy tapasztalataikat közöljék. 3. Szólittassanak fel a gyárosok, hogy verseny után, további tapasztalatok gyűjtése czéljábói, engedjék át az aratási idényre gépeiket egyes nagyobb uradalmaknak. 4. A gyárosoknak megengedtetik, hogy a verseny szinhelyén egyéb gépeket is állithassanak ki. 5. A biráló-bizottság a helyszinén állittassék egybe, melynek elnökéül Nagy Dezső, előadóul Lázár L. Pál és dr. Szabó Ferencz urak lettek felkérve. 6. A verseny eredménye kimerítő jelentésben foglaltassék össze és ennek megírására Lázár L. Pál műegyetemi tanár és dr. Szabó Ferenez biharmegyei földbirtokos urak lettek felkérve.

7 II. Jelentés az aratógépversenyről A biráló-bizottság* a következő urakból lett egybeállítva: Elnök: Nagy Dezső. Előadók: Lázár L. Pál és dr. Szabó Ferenez. Tagok: Kluzek Gyula, Harkányi János és Károly, Bök Bertalan, Beniczky Géza, Kövér János, Gróf Nemes János, Herzfelder Manó, Keppich Emil, Salgó Dani, Magyary Béla, Kovásznay Zsigmond, Thallmayer Viktor, Rosenberg Oszkár, Polgár József, Antal, Kuzma Gusztáv, Szekér Lajos, Rainprecht Mihály István, ifj. Schefcsik Lajos, Keczér Zoltán, Csillag Albert, idősb és ifjabb Jurenák Sándor, ifj. Kohner Emil, Návay Kálmán, Harkányi Andor, Brill Sándor, Reisz Henrik, Mihály István és Bálintfy Pál. Mielőtt a tulajdonképeni verseny eredményének leírására térnénk; nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy a verseny iránt mutatkozó érdeklődésről meg ne emlékezzünk. Első sorban felemiitjük, hogy maga a földmivelési miniszter gróf Szapáry Gyula ő nagyméltósága is Fejér Miklós államtitkár úrral együtt meglátogatta a versenyt, de sőt utasitá a mezőhegyesi uradalmat, hogy a díjazott Mac Cormick- és Wood-féle kévekötő aratógépekkel még a folyó évi aratási idény alatt részletes kísérleteket tegyen, s e kísérletek eredményéről őt értesítse. A gazdaközönség is sürün látogatta a versenyt és a gazdák ezen összejövetele arról győzött meg bennünket, hogy az aratógépek mindkét neme már eddig is meglehetős tért hódított hazánkban. Az aratógépek bírálata. I. A marokrakó és a kévekötő aratógépek két külön csoportban biráltatnak meg. Mindkét csoportban a birák a továbbiakban II. közlendő kérdésekre csakis öt osztályszámmal felelhetnek és pedig ugy, hogy az 5. osztályszám a kitűnő a 4.» a jeles a 3.» a jó a 2.» az elégséges és az 1. > a rosz osztályzatnak felel meg.

8 III. A kévekötő aratógépeknél elbírálandó az imént emiitett öt osztály szám szerint: a) 1.A szerkezet szilárdsága, czélszerüsége és a gép kivitele. 2. A terület-egységen learatott gabnára vonatkoztatott munkamennyiség. 3. Az egész munka minősége. b) 1. A vonóerő szüksége, egy méter vágás-szélességre vonatkoztatva. 2. A kezelhetőség és kormányozhatóság; továbbá a metszőkészülék állíthatósága. 3. Hogyan működik a motolla és állitható-e a gabona állásának megfelelőleg? 4. A kévekötés minősége. 5. Az aratott súlyegységre felhasznált kötőzsineg ára. cl) A metszés minősége. dl.) Mily könnyen szállítható a gép utakon? 2. Mi a gép ára Budapesten vasútnál átvéve? IV. A marokrakó aratógépeknél elbírálandó a II. pont alatt megirt 5 osztályszám szerint: al.) A gép szerkezetének szilárdsága, czélszerüsége és a gép kivitele. 2. A terület-egységen learatott gabnára vonatkozó munkamennyiség. 3. Az egész munka minősége. bl.) A vonóerő egy méter széles vágásra vonatkoztatva. 2. A kezelhetőség és kormányozhatóság; továbbá a metszőkészülék működésének helyessége és a gabona állásának megfelelő szabályozhatósága. 3. A marokrakás minősége. cl.) A metszés minősége. dl.) Mily könnyen szállítható a gép utakon? 2. A gép ára Budapesten vasútnál átvéve. V. A bírálók mind e kérdésekre megfelelvén, válaszaikat egy-egy bíráló-lapra feljegyzik s a bírálat befejeztével tartandó ülésükön az átlagszámokat közösen megállapítják. Az így megállapított átlagszámok közül a különböző tulajdonságok különböző gyakorlati fontossága miatt az:

9 10»$«csoportbeliek 5-teL a»& 3-mal, a»c 2-vel és a»d 1-el szörzandók s az igy származó szorzatok fogják képezni az értékszámokat. A mely gép értékszámának összege a legtöbb: annak a dij odaitélendő. (Kivételt képeznek csupán az»bl*,»b5«és pont alatt megállapított absolut számok. Ezen absolut számok nem szörzandók, hanem ezek alapján állapitandók meg és jegyzendők a bírálati lapon a versenyző gépek osztályszámai [1 5-ig]. Az így beirt osztályszámokból, az imént említett módon, szorzás által szinte kiszámitandók az értékszámok és összegezendők a többi értékszámokkal.) A bírálási eljárás. Az aratógép-verseny soha sem tarthat hosszú ideig, mert éppen az a közönség, kit ez az ügy legjobban érdekel, takaráskor van leginkább elfoglalva. Már maga e körülmény indokolttá teszi, hogy a bírálási eljárás lehetőleg egyszerüsittessék s hogy kihagyassanak mindazon kérdések, melyekre a választ csakis hosszabb, talán az egész aratásra vagy éppen több évre kiterjedő észlelések alapján lehet megadni. így pld. a gazdát igen érdekli, hogy naponta mennyit arat le egy aratógép, hány holdat lehet egy gépre egy takarási évad alatt számítani, mennyi kötőzsinegre lesz az egész takarás alatt szüksége, mily tartalékrészeket szerezzen be előzőleg, hány és mily erős lovakkal dolgoztasson. hány embert számítson a gépek után, ha sietteti a munkát, stb. stb. Mind e kérdésekre, aránylag igen rövid időre terjedő verseny eredményeiből, megfelelni nem lehet; s ez volt főoka annak, hogy az országos gazdasági egyesület a gyakorlati kérdések megoldását a fent közölt birálási eljárásból teljesen kihagyta, gondoskodva egyidejűleg természetesen arról, hogy e fontos adatok mentől alaposabb s mentől tovább tartó észlelések alapján szinte birtokába jussanak a gazdaközönségnek. A fent közölt birálási pontokra a következő megjegyzéseink vannak : A gépek kivétel nélkül 3 izben lesznek megbírálva; először állóhelyzetben az al pont alatt felsorolt kérdésekre; másodszor az erőmérők segélyével az a2, hl pontokban foglalt kérdésekre vonatkozólag; harmadszor munkában az a3, b2, b3, bá és cl pontokban mondottakat illetőleg. A bíráló-bizottság maga dönt a felett, hogy egyidejűleg s esetleg külön albizottságok által kívánja-e a bírálatot végrehajtatni, avagy együttesen működve, a gépeket egymásután állítsa munkába. Az erőmérők segélyével eszközlendő mérésekre külön terület lesz kijelölve, hol a gépek bejelentési sorrendjük szerint kipróbáltatnak.

10 11 A munka minősége egyrészt az erőmérés alkalmával, másrészt önállóan ugy lesz megállapítva, hogy mindegyik gép egy katasztrális hold külön területet kap, melyet legfeljebb két óra alatt tartozik levágni s az igy végzett munkája az idő tekintetbevételével külön fog megbiráltatni. A bírálati eljárásnál figyelembe veendők a következők: Ad: a1, 52, d1 és d2. Feljegyezvén a gépgyáros czégét s a versenyző gép rendszerét és gyári számát, kiemelvén a gép használhatóságának különféleségét, a bíráló-bizottság a gép szerkezetének tüzetes bírálatába bocsátkozik; nevezetesen kiemeli a gép főalkatrészeinek anyagát, azok egymáshozi elrendezését stb. A kocsiszerkezetnél a kerekek számát, azoknak a tengelyre való felillesztési módját - és a hajtott részekkel való kapcsolását. A kocsisülés elrendezését, tekintettel a kezelő személybiztonságára, a súly-kiegyenlitésre s a kezelő emeltyűk könnyű hozzáférhetőségére. A metszőkészülék szerkezetét, nevezetesen a kések és szuronyok elrendezését, számát, egymásközötti távolát, anyagát, könnyű kicserélhetőségét. A vágás teljes szélességét és a késvezetés biztonságát. A marokrakó gépeknél megfigyeli továbbá a gereblye és marokrakó készülék szerkezetét. Vájjon az egyes gereblyéknek egyenként önálló mozoghatóságuk van-e, vagy csak kapcsolva mozognak? Külön és együttesen állithatók-e a gabnaálláshoz és a kívánt kéve nagyságához képest? A kévekötőknél a gereblye szerkezetén kívül a kévekötés módját, annak eszközeit és czélszerüségét. Tekintettel arra, hogy a levágott gabona a kévekötésig mily utat tesz és a kész kéve mily magasságról ejtetik a földre? A kötéshez használt anyag milyféle zsineg? Az asztalnál annak állíthatóságát, tekintettel a kivánt tarlómagassághoz és a talaj viszonyához, s annak alkalmazkodását a földszin egyenlőtlenségeihez, a kis keréknek és választónak elrendezését. Vájjon munkaközben mily részek kapcsolhatók ki egyenként és összegben ; - a gép hátratolásánál önműködő kikapcsolás van-e? Az összes alkatrészek könnyű kicserélhetőségét, a csavaranyák meglazulás elleni biztosítását, a kenő-lyukak számát és elrendezését. A gép súlya működési állapotban, a gép árjegyzéki ára loco Budapest* a vele adott tartalékrészek száma, súlya és értéke.

11 12 Ad: a2 és bh E kérdések megoldásánál jegyző-erőmérők használtatnak s az eljárás a következő: Mindenek előtt megállapítandó a vonóerő-szükséglet bizonyos szélességű sáv metszéséhez. Ennek megállapitására a levágandó gabna szélén, attól mintegy 2 méternyire, karók leütésével párhuzamosan futó úgynevezett alapvonal jelöltetik meg. A karókat egymástól 5 5 méter távolban verjük a földbe és az erőmérővel felszerelt gép elhaladása után ezen karóktól mérjük a kitűzött vonalra merőleges irányban az állva maradt gabona távolságát. A különböző mérési helyeken nyert, egymástól többé-kevésbbé eltérő adatoknak középértékét kikeresve, ebből levonjuk azon távolságot, melyre az alapvonal a gabna szélétől kitűzve lett, tehát esetünkben 2 métert; a maradék adja a gép vágási középszélességét. Ugyanezen idő alatt a géphez kötött erőmérő a megtett úttal arányosan legömbölyödő papírszalagra hűen felrajzolja az ellenállás változatos képét, mely ábrából a középvonóerő számitható ki. Ha már most ismerjük a középvonóerőt kg.-okban kifejezve és ezen számot elosztjuk az előbb méterekben lemért vágási középszélességgel, ugy megkapjuk a vonóerő-szükségletet kgrammban egy méter vágási szélességre vonatkoztatva. Miután azonban ugyanazon területen esetleg több-kevesebb gabnamennyiség állhat és világos dolog, hogy aránylag több gabna learatása több munkába is kerül, kétségtelen, hogy csakis a vágási szélességre vonatkoztatott vonóerőből még nem lehet több gép munkabírását összehasonlítani és azért minden egyes gépnél még a terület egységén learatott gabnára vonatkoztatott munkamennyiséget is ki kell számitanunk. Ezen czélból a vágási szélesség lemérése alkalmával egyidejűleg a sáv hosszát és a sávon learatott gabonamennyiség súlyát is lemérjük. Ezen súlyt elosztva a sáv területével, megkapjuk a területegységen learatott gabna súlyát. Az erőmérő ábrájából kiszámítható, a terület-egységre vonatkoztatott munkát elosztva a terület-egységen learatott gabna súlyával, kapjuk a terület-egységen learatott gabnára vonatkoztatott munkamennyiséget. Ad: as, 63, 54, 65 és c1. A gépek gyakorlati munkájának megbirálására azok külön területeket kapnak, melyen minden gép egy jury-tag felügyelete alatt zidolk go

12 A kimért terület (egy kat. hold 1600 D 0 ) learatása után, melynek legfeljebb két óra alatt be kell fejeztetnie, különben a gép a versenyről visszalépettnek tekintetik, a biráló-bizottság megszemléli a végzett munkát, főleg azon szempontból, hogy megállapítsa a tartó átlagos magasságát, annak egyformaságát, a levágás minőségét, az. esetleg fennmaradt vagy letiport kalászok mennyisége tekintetéből ; megfigyeli, vájjon mag veretett-e ki és mily mennyiségben? Milyen a marokrakók lerakásának minősége, a markok nagysága, távolsága és szabatossága tekintetéből? A kévekötőknél észleli a kévekötő-szerkezet szabatosságát, működését, a kész kévék egyenlőségét és szabályosságát. A munka kezdete és a munka bevégzése után a kések szorgos megvizsgálásával meggyőződik a munka alatt történt kopásról. A munka minőségének ellenőrzésére minden gépet fenti munkája alatt ellenőr kisér, ki feljegyzi: 1. a munka megkezdésének és befejezésének idejét; 2. a munkazavarok (megállás) idejét és tüzetes okát; 3. a kötetlenül hagyott kévék számát; 4. a kettős kévék számát; 5. esetleges egyéb észrevételeit. Az összbizottság már munkaközben figyeli meg a különböző gépek munkáját, hogy azokról összehasonlitó képet nyerjen. A versenyző aratógépek leírása. Mielőtt az egyes versenyző gépek tüzetesebb tárgyalására térnénk, czélszerünek látjuk az aratógépeknek általános leírását itt előrebocsátani. Az aratógépeknél a szárak metszése háromszögű kis késpengékkel történik, melyek rúdra erősitve, egy sor éles éllel biró ujjak között, hajtóruddal együttesen ide-oda mozgattatnak és az ujjak és kés közé jutó szárakat nagyobbrészt ollószerüleg elmetszik. Száraz gabonánál a kések sokszori élesitése kikerülhető, ha fürészfogu késpengéket használunk, melyek azonban nedves száraknál könnyen eltömődnek. A kést mozgató hajtórudnak forgó csapja a gép állványába ágyazott tengely által nyeri mozgását, mely ismét 2 3 áttéti kerékpár utján rendszerint egy, ritkábban két szállitó-kerékkel lesz forgatva. A metsző-készülék rendesen mindkét végén állitható esusztatokon vagy kis kerekeken nyugszik és a tarlómagasság szabályo-

13 7 14 zására, illetve esetleges akadályok kikerülésére, emelőruddal áll kapcsolatban, sőt egyszerűbb szerkezeteknél az egész metsző-készülék a gép szállításánál csukló körül felforgatható, a mi által a gép szélessége majd felére redukáltatik. Dült gabnánál jobb metszés elérésére kívánatos a metszőkészüléket előre felé lehajlítani, mely czélra vagy a metsző-készüléket készítik forgathatom, vagy egyszerüebben a vonórudat készítik állíthatóra, mert a vonórúd fölebb való megerősítése az egész keret és vele az ujjak lehajlását idézi elő. A külső támaszkerék előtt rendszerint kovácsvas pálczákból vagy deszkából képezett úgynevezett gafaonaválasztő jár, melynek feladata az álló gabnát a metszendőtől elkülöníteni és ezáltal a külső támaszkerék részére szabad utat készíteni. A metsző-készülék baloldalán is czélszerü, szuronynyal bíró hasonló szerkezetet alkalmazni, mely a lovak felé hajlott szárakat felemeli és a metsző-készülék felé irányítja. Ugyané czélból a metsző-készülék néhány ujjaira szintén lehet ily gabnaemelőket, szuronyokat, szerelni, melyeket azonban gabnánál eltávolítani kell, mert e szuronyok könnyen a talajba furakodnak. A legegyszerűbb gabnaaratóknál a metsző-készülékhez rácsozott ferdén álló gyűjtő-asztal illeszkedik, melyen a szár addig tartatik össze, mig egy kévére való összegyűlt; a rács leeresztése után a tarló a gabonát az asztalról lehúzza. E kéverakás alatt a munkás a folytatólagosan vágott szárakat gereblyével tartja vissza. Tökéletesebb gabonaaratóknál egy gereblyeszerkezet a gyűjtőasztalra hulló szárakat önműködőlég oldalt rakja le, a mi, munkakimélés mellett, még azon előnynyel is jár, hogy nem kell a gép után rögtön kévébe kötni a gabonát, mint a megelőző szerkezetnél, hol ennek elmulasztása esetén az állatok már vágott szárakon járnának és azt részben kicsépelnék. Azon gépek, melyek mindig egy marokra valót összegyűjtenek, marokrakó aratógépeknek neveztetnek. Ujabb időben mióta a gép drót helyett fonallal képes kévéket kötni sokkal inkább terjednek azon aratógépek, melyek a vágott szárakat a gyűjtő-asztalról önműködőlég kész kévékbe kötik, sőt vannak oly szerkezetek is, melyek 4 5 ily kévét összegyűjtve, azokat megszabott helyen rakják le, ugy hogy a kévék összeállítása, illetve szállítása a lehető legkevesebb segédmunkással végezhető. Az aratógépek e csoportja kévekötő aratógépeknek neveztetik.

14 15 a) Marokrakó aratógépek. A gabonának a kések elé való vezetése és a kéverakás, vagy ugyanazon vagy különálló szerkezetek által végeztetik ; az utóbbi esetben rendesen lassan forgó vizszintes motolla vezeti a szárakat a kés felé ; mig a lerakást gereblyekészülék végzi. Általánosabbak azon gépek, melyeknél a szárvezetésre és a kéverakásra egy és ugyanazon szerkezet szolgál. Ezeknél merőleges, vagy ferde tengely körül forgó gereblyék az álló gabonaszárak közé nyúlnak, azokat a kések fölé hajlítják és metszés után párhuzamosan lefektetik; a gereblyék nagyobb része a gyűjtő-asztal fölött végig vonul, a nélkül azonban, hogy a metszett szárakat érintené, mig egyes gereblyék közvetlenül az asztal fölött vezettetnek el, az ott fekvő kévébe belekapaszkodnak és azt oldalt az asztalról letolják. A gereblyék elrendezésében két rendszert különböztethetünk meg, úgymint a kapcsolt és szabad gereblyéket. A kapcsolt rendszernél két szemben fekvő gereblye egymással szilárd kapcsolatban van, igy az egyiknek mozgása a másiknak meghatározott kényszerhelyzetet kölcsönöz, mig a szabadon mozgó gereblyéknél mindegyik tetszés szerint majd mint szárvezető, majd mint lerakó szerepelhet s igy ezeknél a kévék nagyságát szabadon változtathatjuk. A versenyen a következő marokrakó aratógépek vettek részt: 1. New Reaper. Gyáros: Walter A. Wood, Hoosick-Falls, N. Y., Amerika. Bejelentő: Clayton & Shuttleworth Budapesten. E gépnél, mint a következő ábrában láthatjuk, a szállitó-kerék küllőire öntöttvasból való, belül fogazott koszorú van megerősítve, mely a gép állványában ágyalt vizszintes tengelyre erősített kis homlokkerékkel áll kapcsolatban. Az emiitett vízszintes tengely másik végére kis kúpkerék van ékelve, mely a kés-forgattyú tengelyére ékelt kupkereket forgatja. Igy a kés mozgatására két pár kerékáttétel szolgál, mig a rakó gereblye tengelye forgását a szállitó-kerék tengelyére ékelt kúpkerék és hajlott kereke által nyeri. Ezen aratógép gereblyéi az úgynevezett kapcsolt rendszert képviselik; a 4 gereblye közül két-két szemben fekvő kapcsoló rudakkal tartatik össze. Mindegyik gereblye kis karikával bir, mely az öntöttvas pályán vagy olyképen lesz vezetve, hogy a gereblye a szárakat csak a késhez tereli és lefekteti, de azután majdnem merőlegesen felemelkedik és ily helyzetben körülforgatva ismét az álló gabna közé nyúl, vagy pedig egy váltó kikapcsolása folytán a karika más útra tereltetik és a gereblye a gyűjtő-asztalon végig haladva, a szárakat arról oldalt letolja. Rendszerint két gereblye

15 mint gyűjtő, kettő pedig mint lerakó gereblye van beállítva. Szükség szerint azonban mind a 4 mint lerakó vagy mint gyűjtő is alkalmazható. A különféle tarlómagasságnak megfelelőleg, a szállító-kereket az állvány egy szupportjában lehet lánczczal és kis emeltyűvel állítani. Akadályok kikerülése és szállítás czéljából a metsző-készülék a gyűjtő-asztallal együtt felemelhető. A tárgyalt arató, mint fönti leírásból kitűnik, elég egyszerű, azonban hátránya, hogy egyes részek kopása vagy törése után az egybeöntött darabok pótlása igen költséges. 2. New Ligiit Reaper. Ugyanazon gyárostól való mint a

16 17 fönti gép, de szerkezete attól lényegesen különbözik, a mennyiben a járó kerékre nincs fogas koszorú alkalmazva, hanem a forgás a főtengelyre erősített kerékről tétetik át a kést mozgató kerékre, az egész kerékmű pedig tokba van zárva, igy por, piszok és törés ellen jól meg van védve. Lényeges különbséget képez még, hogy az egyes részek lehetőleg aczélból, kovácsolható öntvényből és kovácsolt vasból valók és nagyobb gond fordíttatott arra, hogy az egyes részek kevés költséggel könnyen pótolhatok legyenek; igy a vezető fej is kovácsolható ötvényből és két darabból készül, --v;

17 18 A gereblyeszerkezet»szabad rendszerű«s vagy mindegyik gereblyét lehet mint gyűjtőt vagy mint rakót dolgoztatni, s igy a kévék nagysága tetszés szerint állapitható meg a szerint, amint minden egyes vagy második, harmadik, negyedik, illetve Ötödik gereblye lesz berakásra használva, vagy a fordulóknál egyáltalán a gereblyék munkája egészen beszüntethető. A tarlómagasság szabályozására a metsző-készülék emelhető vagy sülyeszthető, mely czélra könnyen kezelhető kézi emeltyű szolgál Ezen gép gyűjtő-asztala is, hasonlólag mint a megelőző szerkezetnél, szállításnál felbillenthető. 3. Daisy. Gyáros: Mac Cormick, Chicago Illinois, E. A. Bejelentő : Prágai gépépítő részvény-társulat, Budapesten. (Lásd a 3. ábrát.) A nagy szállitókerék tengelyén ül az első belül fogazott fogaskerék, melyről a késmozgatás ép oly módon eszközöltetik, mint a new reaper-nél, de a gereblyeszerkezet hajtása itt egyszerűbb, a mennyiben ugyanezen áttételről lesz a mozgás Hook-féle kulcs segélyével a gereblyéket forgató kúpkerékpárhoz átvive. Kár, hogy az egész fogasmű nyitott és igy könnyen éri por és piszok. Nem válik továbbá előnyére a szerkezetnek, hogy a vezető fej, mely kovácsolható öntöttvasból való, nagyon alacsony, mert a gabnaszárak könnyen beleakadnak, viszont ezáltal volt lehetséges az egész gépnek meglepő egyszerű alakot adni. A gereblyék itt is szabad rendszerűek, mint a megelőző gépnél, és a tarlómagasság beállítása, a metsző-készülék hajlitása és emelése épp oly egyszerűen és könnyen végezhetők a kocsis keze ügyébe eső emelő-karokkal, mint az előzőleg tárgyalt gépnél. 4. Favorita. Gyáros és bejelentő: Hofherr és Schrantz, Budapestről. Ezen aratógép (mint a 4. ábrában látható) különösen szilárd és szolid szerkezete által vonja magára a figyelmet; igy az alul harangalaku rövid oszlopu öntöttvas törzs igen alkalmas az egyes részek szilárd megerősítésére. E törzshöz erősíttetik a két kovácsolt gyűrűből képezett vezető fej, melyben vezettetnek a gereblyék gördülő karikái. A 4 gereblye mindegyike vagy mint gyűjtő, vagy mint rakó szerepelhet de a beállítás csak álló gépnél végezhető, épugy a munkáló részek üzembe és üzemenkivül való helyezése is csak álló gépnél állitható be, a mi ugyan egyszerűebbé teszi a gépet, de korántsem válik annak előnyére. Ép u gy jogosan kifogásaiható, hogy a nagy hajtó-kerék. egy darabból van öntve a szállító-kerékkel, de viszont teljes elismerést

18

19 20 érdemel a csapágyaknak rézperselyekkel való bélése és a kitűnő olajozó szelenczék, a melyeket, sajnos, sok más szerkezetnél hiába keresünk. A gépnek egyéb kivitele, így a tarlómagasság beállítása, a metsző-készülék emelése és billentése, az egész gyűjtő-asztal felforgatása stb. megegyezik az előző szerkezetekkel.

20 21 5. Albion. Gyáros: Hamson Mc. Gregor, Leigh Lancashiré, Anglia. Bejelentő: Graepel Hugó, Budapest. Elrendezésre nézve nem mutat különbséget az előző szerkezetektől, az egyes szabályzó és állító készülékek a kocsis-ülésből 5. ábra. könnyen kezelhetők és az egyes részek elég szolid kivitelűek. E tekintetben különösen kiemelhető a kovácsolt öntöttvasból való vezető fej és a jó olajozóval biró forgattyú. A gereblyeszerkezet 5 gereblyéből áll, melyek közül egyszerű beállítással bármelyik szerepelhet mint szárvezető vagy mint rakó. Szállításra a gyűjtő-asztal a metsző-készülékkel együtt felibillenthető. b) Kévekötő aratógfépek. Az amerikaiak már régibb idő óta foglalkoztak azon eszmével, hogy a gyűjtött szárakat a gép által köttessék kévékbe, de gépeik hosszú időn át nem bírtak a kísérletezés keretén túl emelkedni, ugy hogy még az 1877-ben Liverpoolban az angol Royal-Agricultural-

21 Society által tartott versenyen A. Wood, Osborne és Mc. Cormick versenyzők gépei közül egyik sem találtatott a 1878-ban Bristolban Mc. Cormick dróttal kötő, 1881-ben pedig Derbyben fonattal kötő gépért nyert aranyés ez idő óta az amerikai és angol gyárosok által kifejtett folytán e gépcsoport évről-évre és a Szajolon tartott versenyen e tekintetben már az gyakorlatilag teljesen kielégítő eredményt mutattak fel. A kévekötő aratógépek eddig tárgyalt szerkezetekkel. A motolla szolgál, melyet ; kettős emeltyü-készülékkel a ehet fölebb-lejebb vagy kijebb-belebb beállítani; a mögött két henger körül futó, végnélküli vászonból képezett gyűjtőasztal van, mely a metszett szárakat vagy közvetlen, vagy egy elevátoron át a kötő-készülékhez vezeti. Az elevátor két ferde irányban fütó végnélküli vászonból képeztetik és a két vászon közt emeltetik föl a szár, és hull alá az úgynevezett kötő-asztalra, hol kévébe tömörittetik és fonatszállal körülköttetik. A kötött kévét a gép a földre dobja, vagy kévegyüjtő-kosárba ejti. Az évben Apczon tartott aratógépversenyen a Whitney, Blood-féle kévekötő is a gyűjtő-asztal fölött volt alkalmazva, s igy volt. Ezen gép többrendbeli hátrányai sai által háttérbe szoríttatott és az utolsó versenyen már részt nem vett. A kévekötő-készüléknél megkülönböztetjük a kévetömöritő- és a tulajdonképpeni kötőrészt. A kéve tömörítésére két ran, a 2 3 kar van a előbb gyűjtött szárakat, mint ez elférő a W< nyomják, ugy hogy mig az egyik kar hátra nyul, a másik egy ifalhoz szói ábrából látható. Ettől a kötőasztal fölött tö-

Uj szerkezetű fűrészlap.

Uj szerkezetű fűrészlap. 932 Uj szerkezetű fűrészlap. Közli : Székely György urad. erdömester.*) Hosszabb ideje annak, hogy az erdöüzerh minden oly kérdésével behatóan foglalkozom, melyek kiválóan erdei nyers terményeink felhasználásával

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám.

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. Megjelent 1 í>1920. évi szeptember hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. VII/a. OSZTÁLY. Eljárás és kéazülék rendszerestávlati (torzított)átvitelreoptikai vagyfényképészeti

Részletesebben

A hagyományos aratás és gépi cséplés Hetésben

A hagyományos aratás és gépi cséplés Hetésben A hagyományos aratás és gépi cséplés Hetésben A múlt felidézésének kísérlete Göntérháza, 2012. 7. 14. TÁMOGATÓ: Készítette dr. Halász Albert a Lendva-vidék néprajza c. projekt keretében Lendva, 2013 Az

Részletesebben

és körlap kiszámítására.

és körlap kiszámítására. Egyszerűsített számítási és körlap kiszámítására. Közli : Belházy módok az átmérő, kerület Emil, kir. fó'erdőf'elügyelő. Néha megesik, hogy az erdész valamely törzsnek vastagságát lehetőleg pontosan meg

Részletesebben

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe.

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Bár tőrhetı kézi darálógépek léteznek öntésbıl vagy aczélból készült tárcsákkal vagy hengerekkel, melyek igényeinket

Részletesebben

Be"'vezetés. megfelelőleg módositott szabályok fognak annak idej én kiada tni. _ határoz. Oltözék és szerelék.

Be'vezetés. megfelelőleg módositott szabályok fognak annak idej én kiada tni. _ határoz. Oltözék és szerelék. Be"'vezetés. A lovas csendőr kiképzésére gyalog és lóháton, -- loyar (lában való oktatásra - és apótlovak idomitására vonatkozólag a m. kir. honvédlovassági gyakorlati szabályzat I-s6 része, a lovak gondozása,

Részletesebben

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról.

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Irta Erdődi Adolf. (Folytatás.) II. A gubacs értékitése. Az erdőbirtokosok a gubacsot minálunk rendesen a fán szokták ajánlatok vagy árverezés utján eladni. Az eladási

Részletesebben

A gyufagyártás. Irta: H. Qabnay Ferencz.

A gyufagyártás. Irta: H. Qabnay Ferencz. ajánlott kedvezményeket, amelye k inkáb b a kiseb b erdő - birtokok javár a esnének, elegendőkne k ne m tartom, mer t mihelyt a z erd ő év i jövedelm e a 200.000 K- t meghaladja, az erdőjövedelem különváiasztoitmegadóztatása

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEDM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTÜDOMÁNYI SZAKOSZ TÁLYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZEKÜ ELŐADÁSAIRÓL. II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK.

ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEDM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTÜDOMÁNYI SZAKOSZ TÁLYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZEKÜ ELŐADÁSAIRÓL. II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK. ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEDM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTÜDOMÁNYI SZAKOSZ TÁLYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZEKÜ ELŐADÁSAIRÓL. II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK. '^i'iiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinw

Részletesebben

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker Kezelési útmutató V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker alkalmazása A BoxMaker-t arra terveztük, hogy hullámpapírból lehessen vele a Paraméterek bekezdésben leírt dobozokat készíteni. A Paraméterek

Részletesebben

1. Legyen egy háromszög három oldalának a hossza a, b, c. Bizonyítsuk be, hogy Mikor állhat fenn egyenlőség? Kántor Sándorné, Debrecen

1. Legyen egy háromszög három oldalának a hossza a, b, c. Bizonyítsuk be, hogy Mikor állhat fenn egyenlőség? Kántor Sándorné, Debrecen 10. osztály 1. Legyen egy háromszög három oldalának a hossza a, b, c. Bizonyítsuk be, hogy ( a + b + c) 3 4 ab + bc + ca Mikor állhat fenn egyenlőség? Kántor Sándorné, Debrecen A feladatban szereplő kettős

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására !HU000007348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 803758 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

HYUNDAI BARKÁCS FÚRÓ- MARÓGÉP

HYUNDAI BARKÁCS FÚRÓ- MARÓGÉP HYUNDAI BARKÁCS FÚRÓ- MARÓGÉP HYD- DM130 Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség Hálózati frekvencia Motor teljesítmény A főorsó 12 mm A főorsó sebességeinek száma A főorsó üresjárati sebessége

Részletesebben

KULTIVÁTOR. WingMaster. 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó

KULTIVÁTOR. WingMaster. 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV KULTIVÁTOR WingMaster 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA III. (országos) forduló 2009. április 17. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi

Részletesebben

A lindenhofi takarmánysajtó.

A lindenhofi takarmánysajtó. A lindenhofi takarmánysajtó. A Mezıgazdasági Szemle f. évi I. füzetében a lindenhofi takarmánysajtó iránt tesz kérdést egy t. gazdatársam. Miután a mult évben egy ily sajtóval kisérletet tettem, nehogy

Részletesebben

Triathlon - Ütőképes vetőgép

Triathlon - Ütőképes vetőgép Triathlon Triathlon - Ütőképes vetőgép kis vonóerő igénnyel a modern szántóföldi műveléshez Sok modern univerzális vetőgép nagy önsúlyuk miatt nagy vonóerőt igényelnek, magas az üzemanyagfelhasználásuk,

Részletesebben

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ HATODIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ HATODIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ HATODIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. Ismerkedj a 100 tulajdonságaival! I.) Állítsd elő a 100-at a,, b, 3, c, 4, d, 5 négyzetszám összegeként!

Részletesebben

Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt.

Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt. Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt. Adjatok egy szilárd pontot, hol lábamat megvethetem és kimozdítom helyéből

Részletesebben

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék.

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék. HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék. A hydrostatika alapkísérleteinek egyike az, melylyel meg lesz mutatva,

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gerber Gábor Ferdinánd. Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Gerber Gábor Ferdinánd. Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük. A követelménymodul megnevezése: Gerber Gábor Ferdinánd Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük A követelménymodul megnevezése: Gépüzemeltetés és -karbantartás A követelménymodul száma: 2205-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GARANCIAKÁRTYA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GARANCIAKÁRTYA Termék: GARANCIAKÁRTYA??? 1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

Gödörásó és esem eteát ültető szerkezet

Gödörásó és esem eteát ültető szerkezet Gödörásó és esem eteát ültető szerkezet Matusovits Péter miniszteri tanácsos, m. kir. erdőigazgató, c. M. 9401. a. sz. szabadalma. A szerkezet gödörásásra, csemete- és suhángültetésre és illetve suhángkiszedésre

Részletesebben

S-típus. Félautomata impulzus fóliahegesztő gépek. Csúcsminőség. Rugalmasság. Moduláris rendszer.

S-típus. Félautomata impulzus fóliahegesztő gépek. Csúcsminőség. Rugalmasság. Moduláris rendszer. S-típus Félautomata impulzus fóliahegesztő gépek Csúcsminőség. Rugalmasság. Moduláris rendszer. Félautomata impulzus fóliahegesztő gépek Csúcsminőség. Rugalmasság. Moduláris rendszer. Az S-típusú félautomata

Részletesebben

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése,

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, Tartalomjegyzék 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása... 27 3.1. Fedélidomok szerkesztése... 27 3.1.1.

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. I. Légfűtés. (V. tábla I, 2, 3. ábra.)

ISMERTETÉSEK. I. Légfűtés. (V. tábla I, 2, 3. ábra.) ISMERTETÉSEK. I. Légfűtés. (V. tábla I, 2, 3. ábra.) A Zeitschrift des Architecten- und Ingenieur-Voreins zu Hannover" 1867. évi folyamának 2-, 3- és 4-dik együttes füzete a többek között a göttingai országos

Részletesebben

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc 1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc 10 325 337 30 103 000 002 2. Végezd el az alábbi műveleteket, ahol jelölve van ellenőrizz!

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium Somorja Šamorín, Slnečná 2, Szlovákia Telefon: Feladatok

Madách Imre Gimnázium Somorja Šamorín, Slnečná 2, Szlovákia Telefon: Feladatok G MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM SOMORJA G M Madách Imre Gimnázium 931 01 Somorja Šamorín, Slnečná 2, Szlovákia Telefon: 00421-31-5622257 e-mail: mtg@gmadsam.edu.sk Feladatok gyakorlásra a 8 osztályos gimnáziumba

Részletesebben

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint!

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! 2 Szakmai ismeretek 1.a., Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! b. Ismertesse az oldható és nem oldható kötések fogalmát, fajtáit! Beszéljen az ék, retesz, csavar kötésekről,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok Gergely József Keretszerkezetek készítése A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-022-30

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01) !HU000003213T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005442 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok Szabó László Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. EVOLUTION in fitness. Kedves Vásárlónk!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. EVOLUTION in fitness. Kedves Vásárlónk! 1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EVOLUTION in fitness Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy cégünk, a Herky Sport Kft. által kifejlesztett terméket vásárolta meg, mely forradalmian új rendszerű, gazdaságos és sokoldalú

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Néhány aczélfajta Összehasonlítása egymással, a nikkellel és a moraviczai magnetittel remanens mágnességükre nézve.

Néhány aczélfajta Összehasonlítása egymással, a nikkellel és a moraviczai magnetittel remanens mágnességükre nézve. Néhány aczélfajta Összehasonlítása egymással, a nikkellel és a moraviczai magnetittel remanens mágnességükre nézve. l)i". Aht Antal egyetemi tanártól. Az 1891-ben végzett vizsgálataimhoz, a mikor a moraviczai

Részletesebben

Mértékkel mérj, értékkel értékelj!

Mértékkel mérj, értékkel értékelj! SZKA_207_08 Mértékkel mérj, értékkel értékelj! Zsibvásár a fizikaórán 90 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET MÉRTÉKKEL MÉRJ, ÉRTÉKKEL ÉRTÉKELJ! 7. ÉVFOLYAM 91 A

Részletesebben

ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY 400-10cm AY 600-16cm AY 900-21cm AY 1000-26cm

ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY 400-10cm AY 600-16cm AY 900-21cm AY 1000-26cm ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY 400-10cm AY 600-16cm AY 900-21cm AY 1000-26cm A Volverini gépgyár több mint 20 éve kezdte meg működését. A családi vállalkozásként működő gyár mára a világ számos pontjára szállít mezőgazdasági

Részletesebben

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl.

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. V. Arankarosták. 1. Magyar-óvári arankarosta. A gépkisérleti állomás már néhány év óta egy, az egyszerüséget és czélszerüséget magában foglaló arankarostáló

Részletesebben

A készítmény leírása

A készítmény leírása A készítmény leírása Bevezetõ A sablon a postforming lapok eredményes összekapcsolására szolgál. Az áttetsző műanyag szerkezete, az egyes elemek egyértelmű leírása a sablonba vésve, több összefüggő ütköző,

Részletesebben

5500 VÍZTURBINÁS SZÓRÓFEJ BEÁLLÍTÁSI LEÍRÁS

5500 VÍZTURBINÁS SZÓRÓFEJ BEÁLLÍTÁSI LEÍRÁS 5500 VÍZTURBINÁS SZÓRÓFEJ BEÁLLÍTÁSI LEÍRÁS TELJES KÖR/KÖRCIKK ÖNTÖZÉSE Minden 5500-as szórófej gyárilag 180 -ra van beállítva. TELJES KÖR ÖNTÖZÉSE Helyezze be a lapos fejű csavarhúzót a szórófej tetejének

Részletesebben

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból BEMUTATÓ FELADATOK () 1/() Egy mozdony vízszintes 600 m-es pályaszakaszon 150 kn állandó húzóer t fejt ki. A vonat sebessége 36 km/h-ról 54 km/h-ra növekszik. A vonat tömege 1000 Mg. a.) Mekkora a mozgási

Részletesebben

Jobbak a nők esélyei a közszférában?

Jobbak a nők esélyei a közszférában? Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. július augusztus (814 836. o.) Lovász Anna Jobbak a nők esélyei a közszférában? A nők és férfiak bérei közötti különbség és a foglalkozási szegregáció vizsgálata a

Részletesebben

TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Technikai adatok Mértékegység ROCK ROCK V ROCK 230

TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Technikai adatok Mértékegység ROCK ROCK V ROCK 230 TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Önzáró elektromechanikus motor. Motor áramellátása 24 V DC. Működés garantálva 115 fokig. Nagyobb nyitási szögre használja a speciális kiegészítő alkatrészeket a felszerelésnél.

Részletesebben

A Hohmann-Coradi-féle hengerlő planiméter.

A Hohmann-Coradi-féle hengerlő planiméter. A Hohmann-Coradi-féle hengerlő planiméter. Közli : Chrismár Ottó, erdőakadémiai tanár. Coradi, a zürichi jóhirü műszergyártó Hohmann úrral egyetemben az elmúlt évben egy uj területmérőt szerkesztett, mely

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

Dohánytermelési kisérletek.

Dohánytermelési kisérletek. Dohánytermelési kisérletek. A termesztett dohányok chemiai összetétele. A termesztett dohányfélék chemiai összetételérıl tájékozást óhajtván nyerni, fölkértem az akadémia vegykisérleti állomását az elemzések

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

Nincs több félmegoldás: a gondozatlan területek, és a magas fű többé nem jelentenek gondot.

Nincs több félmegoldás: a gondozatlan területek, és a magas fű többé nem jelentenek gondot. Nincs több félmegoldás: a gondozatlan területek, és a magas fű többé nem jelentenek gondot. 115 Professzionális magas gazvágók, sűrű, vad bozót, gaz nyírásához, árkok és egyéb gondozatlan területek tisztításához.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szám János. Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szám János. Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen. A követelménymodul megnevezése: Szám János Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) A követelménymodul

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel Szabó Árpád Kálmán Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Kny.C 4.192 ALAPSZABÁLYAI HÁZRENDJE. A NEMZETI CASINO 1923.

Kny.C 4.192 ALAPSZABÁLYAI HÁZRENDJE. A NEMZETI CASINO 1923. Kny.C 4.192 A NEMZETI CASINO ALAPSZABÁLYAI KS HÁZRENDJE. 1923. ^ C Q.l ALAPSZABÁLYOK. 1. A Nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia, gróf Széchenyi István által 1827. évben oly célból alkotott egyesület,

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

Arányossággal kapcsolatos feladatok

Arányossággal kapcsolatos feladatok Arányossággal kapcsolatos feladatok 1. Egy régi óra 4 óra alatt 8 percet késik. Mennyivel kell elrevidd az órát este 10 órakor, ha reggel pontosan 7-kor akarsz ébredni?. 6 munkás egy munkát 1 nap alatt

Részletesebben

GV5010 GV6010. Korongcsiszoló gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GV5010 GV6010. Korongcsiszoló gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Korongcsiszoló gép GV5010 GV6010 KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE

Részletesebben

AZ ÖNKÖLTSÉGSTATISZTIKA NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL

AZ ÖNKÖLTSÉGSTATISZTIKA NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL KÖVESDI AGNES: AZ ÖNKÖLTSÉGSTATISZTIKA NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL A Statisztikai Hivatal az N. T. 651/33/195.0. sz. határozata nyomán az önköltség és önköltségcsökkentés mérésére gyáripari önköltségstatisztikát

Részletesebben

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó Kezelési utasítás Az EVV-3 papír élvédő vágó alkalmazási területe A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágót papír alapanyagú élvédők vágására tervezték a műszaki adatok táblázatban

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007635T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 823526 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008262T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 262 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 725251 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

MINDEN MÉRET KAPHATÓ A MEGRENDELŐ IGÉNYEI SZERINT!

MINDEN MÉRET KAPHATÓ A MEGRENDELŐ IGÉNYEI SZERINT! Paul Maag + Minőségi fakonténerek MINDEN MÉRET KAPHATÓ A MEGRENDELŐ IGÉNYEI SZERINT! Termékmanager: TEMPEL KFT. Csáki Ádám H-6060 Tiszakécske, Magyarország +36 30 458 9741 Oláhházi dülő 18. csaki.adam@tempel.hu

Részletesebben

OVERGATE Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. (Bejárat a Béke út felől) Tel: +36-1-320-3826, Fax: +36-1-349-1107, E-mail: overgate@chello.

OVERGATE Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. (Bejárat a Béke út felől) Tel: +36-1-320-3826, Fax: +36-1-349-1107, E-mail: overgate@chello. 1 Használati utasítás és alkatrészlista 2 Az eszköz elektromos ill műszaki tartalma az érvényes európai normáknak maradéktalanul megfelel. Technikai adatok: Tápellátás 230 V Teljesítmény 310 W Áramfelvétel

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gergely József. Keresztmetszeti megmunkálás kézi gyalulással. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok

MUNKAANYAG. Gergely József. Keresztmetszeti megmunkálás kézi gyalulással. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok Gergely József Keresztmetszeti megmunkálás kézi gyalulással A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Nitro Rollátor. Használati utasítás. www.gyogyaszat i.h

Nitro Rollátor. Használati utasítás. www.gyogyaszat i.h Nitro Rollátor Használati utasítás www.gyogyaszati.hu MEDIGOR www.gyogyaszat i.h u Rollátor részei 3 1 4 2 6 5 7 12 8 11 10 9 1. Markolat 2. Állítható kormányrúd 3. Foganytyú fényvisszaverõje 4. Fékkar

Részletesebben

DÖNTŐ április évfolyam

DÖNTŐ április évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 2014/2015-ös tanév DÖNTŐ 2015. április 25. 8. évfolyam Versenyző neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a belső lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály A mellékelt ábrán két egymás melletti mező számának összege mindig a közvetlen felettük lévő mezőben szerepel. Fejtsétek meg a hiányzó számokat! 96 23 24 17 A baloldali három mezőbe tartozó

Részletesebben

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE 14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE Manapság is tapasztalhatjátok azt, hogy ha nincs otthon kenyér, akkor az emberek úgy érzik, hogy nincs otthon étel. Pedig a hűtőszekrény roskadozik a finomságoktól, de ha

Részletesebben

2.2. Függelék Képlékenyalakítás, elektronikus tananyag (Kardos, Danyi, Végvári)

2.2. Függelék Képlékenyalakítás, elektronikus tananyag (Kardos, Danyi, Végvári) 2.2. Függelék Képlékenyalakítás, elektronikus tananyag (Kardos, Danyi, Végvári) FIGYELEM! Ez csak egy mintafeladat mely az elektronikus tananyaghoz készült. A feladat elkészítéshez ad segítséget, tippeket.

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről.

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. DOMANICZKY ISTVÁNTÓL. A kinek agyában új szerkezetű hátultöltő puska eszméje megvillan, legelőször is azt kérdezze magától: van-e tölténye hozzá? Mert závárzatot

Részletesebben

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet.

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet. Nagykonyhai - ipari kivitelű csaptelepek robosztus kivitel, hosszú élettartam Asztali csaptelep test - univerzális felhasználás - szerelhető különböző hosszúságú kifolyószárral nagy méretű mosogató medencékhez

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Épületgépészeti tervdokumentációk /Felépítése, tervjelei, dokumentumai/

Épületgépészeti tervdokumentációk /Felépítése, tervjelei, dokumentumai/ Eperjesi Zsuzsanna Épületgépészeti tervdokumentációk /Felépítése, tervjelei, dokumentumai/ A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem

Részletesebben

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7 - 23 Perchez, l*í m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE A laboratórium, amelyet leírunk, a minimális labor-típuss amely 35 am-ea mikrofilmet használ és egyetlen fővel te m ű k ödhet» Az előirányzott helyiségek

Részletesebben

I. II. III. IV. A B C D B C D A C D A B D A B C

I. II. III. IV. A B C D B C D A C D A B D A B C Körbargello Előre szólok, hogy nem olyan nehéz és bonyolult ám, mint amilyennek első ránézésre tűnik, de azért igényel némi gyakorlatot és pontos szabást-varrást. A körcikkek kiszabásához természetesen

Részletesebben

Fogalma. bar - ban is kifejezhetjük (1 bar = 10 5 Pa 1 atm.). A barométereket millibar (mb) beosztású skálával kell ellátni.

Fogalma. bar - ban is kifejezhetjük (1 bar = 10 5 Pa 1 atm.). A barométereket millibar (mb) beosztású skálával kell ellátni. A légnyomás mérése Fogalma A légnyomáson a talajfelszín vagy a légkör adott magasságában, a vonatkoztatás helyétől a légkör felső határáig terjedő függőleges légoszlop felületegységre ható súlyát értjük.

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Halmozható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110004 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110005 Állványmagasság: 1200

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

Dr. Walter Bitterlich

Dr. Walter Bitterlich Dr. Walter Bitterlich 1908.02.19. 2008.02.09. Ha a távolság- vagy magasságmérés lejtıs terepen történik, az adott hajlásszögnek megfelelıen elvégzett automatikus korrekció igen nagy elıny! 20 m-es

Részletesebben

XX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

XX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny Bonyhád, 011. március 11 15. 10. osztály 1. feladat: Legyen egy háromszög három oldalának a hossza a, b és c. Bizonyítsuk be, hogy 3 (a+b+c) ab+bc+ca 4 Mikor állhat

Részletesebben

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása Tartalom Műszaki adatok:... 2 A CPS-325A vágási méretei.... 2 A CPS-325B vágási méretei.... 3 A CPS-325C vágási méretei.... 3 A gép leírása

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV IL-REF20H mozgásérzékelős LED reflektorhoz www.inlightled.hu Bevezetés A passzív, infravörös érzékelővel ellátott LED reflektor érzékeli a mozgást, valamint a testhőmérsékletet.

Részletesebben

Valószínűség-számítás II.

Valószínűség-számítás II. Valószínűség-számítás II. Geometriai valószínűség: Ha egy valószínűségi kísérletben az események valamilyen geometriai alakzat részhalmazainak felelnek meg úgy, hogy az egyes események valószínűsége az

Részletesebben

Q40P ventilátor használati útmutató

Q40P ventilátor használati útmutató Q40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

pont százalék % érdemjegy (jeles) (jó) (közepes) (elégséges) alatt 1 (elégtelen

pont százalék % érdemjegy (jeles) (jó) (közepes) (elégséges) alatt 1 (elégtelen A dolgozat feladatai az órán megoldott feladatok valamelyike, vagy ahhoz nagyon hasonló. A dolgozat 8 feladatból áll. 1. feladat 13 pont. feladat 8 pont 3. feladat 4. feladat 5. feladat 5 pont 6. feladat

Részletesebben

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR - IRT,., MOST KONIlAO'.~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR MÁSO Dl K KJADÁ$ Beo~ztás min t rt 4. hétel!. 6. hét. Egy ~'5 kgl. nehéz hozófa előhozása, vas dőho:tóása. A kercsésnél II friss nyomot egész I200

Részletesebben

Ajánlott szakmai jellegű feladatok

Ajánlott szakmai jellegű feladatok Ajánlott szakmai jellegű feladatok A feladatok szakmai jellegűek, alkalmazásuk mindenképpen a tanulók motiválását szolgálja. Segít abban, hogy a tanulók a tanultak alkalmazhatóságát meglássák. Értsék meg,

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 04 Ipari gépész Tájékoztató

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AJTÓKHOZ SZERELÉSI ÉS BEÉPÍTÉSI. FIGYELEM: Ügyeljen testi épségére a beépítés során!

ÚTMUTATÓ AJTÓKHOZ SZERELÉSI ÉS BEÉPÍTÉSI. FIGYELEM: Ügyeljen testi épségére a beépítés során! FIGYELEM: Ügyeljen testi épségére a beépítés során! ELLENŐRIZZE: Az ajtó tokja és a falnyílás közötti hézag 10-15 mm között kell 1. ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 1.... vízmérték 2.... állítható kitámasztó

Részletesebben

A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról

A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról A vágás, ill. a forgácsolás célja: anyagi részek egymástól való elválasztása. A vágás, ill. a forgácsolás hagyományos eszköze: a kés. A kés a v haladási irányhoz

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv Szerelési és üzemeltetési kézikönyv FW 5 00 AB AA 0 H FW0 FW06 FW08+0 FW FW6+8 66 856 066 066 6 H 96 96 09 00 FW0~0 69 9 80 9 5 F ø00 6 9 8 ø 9 558 559 6 80 0 6 5 5 5 5 A B 6B 5 5 08 5 558 ø 9 80 5 66

Részletesebben

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15 A Technogym, a Selection TM és az Ergo Multigrips TM a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a., 2003 május. A Technogym

Részletesebben