SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi beszámoló és közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi beszámoló és közhasznúsági jelentés

2

3

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 9700 Szombathely Zanati út 1 Tel:06-94/ Éves beszámoló 2012 Üzleti évről Keltezés: Szombathely, A vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. 1

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sorszám Az üzleti év mérleg-fordulónapja: (év/hó/nap) MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév adatok ezer Ft-ban a b c e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: Szombathely, P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője) 2

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérleg-fordulónapja: (év/hó/nap) Sorszám MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b C e 27. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok 30. Befejezetlen termelés és félkész termékek 31. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Áruk Készletekre adott előlegek 35. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 37. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben 39. Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete 42. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45. Pénzpiaci jegy Saját részvények, saját üzletrészek 47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Szombathely, P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője) adatok ezer Ft-ban

7 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sorszám Az üzleti év mérleg-fordulónapja: (év/hó/nap) MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév adatok ezer Ft-ban a b c E 57. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE II. 58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( sorok) 65. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66. Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Ebből alaptevékenység mérleg sz. eredm Ebből vállalkozási tev. mérleg sz. eredm E. Céltartalékok ( sorok) 69. Céltartalék a várható kötelezettségekre 70. Céltartalék a jövőbeni költségekre 71. Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek ( sorok) I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Szombathely, P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője) 4

8 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérleg-fordulónapja: (év/hó/nap) Sorszám MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b C E 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. Átváltoztatható kötvények 80. Tartozások kötvénykibocsátásból 81. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87 és sorok) 87. Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek 91. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 92. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. Passzív időbeli elhatárolások( sor) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Szombathely, P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője) adatok ezer Ft-ban

9 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 9700 Szombathely Zanati út 1 Tel:06-94/ Éves beszámoló 2012 Üzleti évről Keltezés: Szombathely, A vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. 6

10 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sorszám Az üzleti év mérleg-fordulónapja: (év/hó/nap) Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A tétel megnevezése Előző év Tárgyév adatok ezer Ft-ban a b C e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 542 II. Aktívált saját teljesítmények értéke ( ) 542 III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Keltezés: Szombathely, P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője) 7

11 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérleg-fordulónapja: (év/hó/nap) Sorszám Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b C e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei sorból: értékelési különbözet 609 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai sorból: értékelési különbözet 880 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. C. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség 25 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(±F+22-23) adatok ezer Ft-ban Keltezés: Szombathely, P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

12 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános kiegészítések A társaság neve: SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Internetes honlap: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Működési forma: Alapító: Alapítást kimondó okirat: Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (100%-os tulajdoni hányad) 246/2002 (VIII.29.) Kgy. számú határozat Alapítás időpontja: augusztus 29. Létesítő okirat kelte: szeptember 23. ( közhasznú társaság ) április 20. (korlátolt felelősségű társaság) Létesítő okirat módosítása: november 18. ( közhasznú társaság ) Cégbejegyzés időpontja: október 18. ( közhasznú társaság ) május 18. (korlátolt felelősségű társaság ) A Társaság alaptevékenységének fő tevékenységi körei: Egyéb bentlakásos ellátás (főtevékenység) Hajléktalanok szociális ellátása elhelyezéssel Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás elhelyezéssel Máshova nem sorolt szociális ellátás bentlakás nélkül Máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység Hajléktalanok nappali ellátása Foglalkoztatási rehabilitáció Jóléti szolgáltatás Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás elhelyezés nélkül Máshova nem sorolt egyéb oktatás 9

13 A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységének főbb körei: Irodabútor gyártása Konyhabútor gyártása Egyéb bútor gyártása Vakolás Padló-,falburkolás Festés Egyéb takarítás Zöldterület kezelés Főbb értékesítési területek: o hajléktalan emberek átmeneti intézményi elhelyezése, szállásnyújtás, o hajléktalan emberek tartós bentlakásos intézményi ellátása, o nappali melegedő szolgáltatások, o tartós munkanélküliek közfoglalkoztatása, o munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás, o vállalkozási tevékenység Bevételi források: o Önkormányzati támogatás (ellátási szerződés) o Állami normatív hozzájárulás (Magyar Államkincstárral kötött szerződés alapján) o Munkaügyi Központ támogatása (munkaerő-piaci alapból) o Pályázatok o Ellátottak térítési díja o Vállalkozási tevékenység o Közfoglalkoztatás Könyvvezetés módja: o Kettős könyvvitel Beszámoló készítés formája: o Mérleg A típusú o Eredménykimutatás A összeköltség eljárással, lépcsőzetes elrendezéssel A beszámoló összeállításánál a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti szabályrendszert alkalmaztuk. A Társaság társasági adó kötelezettség hatálya alá tartozik a kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó szabályok szerint. A Társaság az általános forgalmi adónak alanya. Amortizációs politikánkban a terv szerinti értékcsökkenés leírásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből indulunk ki, lineáris módszert alkalmazva. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelentős a maradványérték ha annak összege a beszerzési érték 10%-át, vagy ha az kevesebb mint 100e Ft, akkor a 100e Ft-ot nem éri el. 10

14 100 eft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérlegben a befektetett eszközök az időarányosan elszámolt értékcsökkenési leírással csökkentett bekerülési értéken szerepelnek az alábbiak szerint: Nyitó bruttó érték Növekedés Csökkenés Záró bruttó érték Nyitó terv szerinti écs. Növekedés Csökkenés Záró terv szerinti écs. Nettó érték összesen Immateriális javak Ingatlanok Egyéb berendezések Műszaki berendezések Kisértékű eszközök (Ft) Befejezetlen beruházások Csökkenések között mutattuk ki a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 349/2012. (IX.27.) számú közgyűlési határozata alapján a társaságunk Szőllősi sétány 36. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon eszközölt beruházásainak Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítés nélküli átadását, valamint az év közben történő selejtezéseket. 11

15 A vevői követelésekre évben az alábbi értékvesztéseket számoltuk el: A vevők közül behajthatatlan követelésként évben az alábbi összegeket írtuk le: Vevők Követelések eredeti, nyilvántartásba vételi értéke Korábbi években elszámolt értékvesztés Üzleti évben visszaírt értékvesztés Üzleti évben elszámolt értékvesztés Vevők alaptevékenység Vevők vállalkozási tevékenység Összesen Halmozott értékvesztés Mérleg szerinti érték Vevők Követelések eredeti nyilvántartásba vételi értéke Korábbi években ezen követelésekre elszámolt értékvesztés évben behajthatatlan követelésként leírt összeg Vevők alaptevékenység Vevők vállalkozási tevékenység Összesen Ezen követeléseket eredményesen behajtani nem lehetett, tekintettel arra, hogy egy részük elhunyt, ismeretlen helyre távozott, illetve a végrehajtás költségei nem álltak arányban a követelés összegével. A társaság volt munkavállalóival szemben fennálló egyéb követelései közül forint behajthatatlan követelésként leírásra került. A forgóeszközök között kimutatott pénzpiaci jegyet, a forint bankbetéteket és a forint pénztári készpénzállományt könyv szerinti értéken mutattuk ki. A deviza bankszámla, a devizahitel valamint a valutapénztár egyenlegét a MNB december 31-én érvényben lévő EUR árfolyama ( 291,29 Ft/EUR) alapján értékeltük. Az összevont árfolyamnyereség Ft. A forgóeszközök között szereplő eft értékű pénzpiaci jegy könyv szerinti értéken került kimutatásra, mely tényleges piaci értéke december 31-én eft. Társaságunk saját tőkéje az előző évhez képest eft-al nőtt, mely a évi mérleg szerinti eredmény. 12

16 Aktív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki: Bevételek aktív időbeli elhatárolása Összeg (Ft) Átmeneti szállás december havi térítési díja TÁMOP Újrakezdés pályázat december havi térítési díja Vissza az utcáról pályázat december havi térítési díja Hajléktalanok Otthona december havi térítési díj december havi továbbszámlázott telefondíjak évre járó vállalkozási árbevétel évre járó közfoglalkoztatási árbevétel TÁMOP Újrakezdés pályázat évre járó támogatása TÁMOP pályázat évre járó támogatása Redesing+ pályázat évre járó támogatása OEP szerződés szerinti finanszírozás december Hajléktalanokért Közalapítvány betegszobai ellátás pályázata évre járó támogatása Hajléktalanokért Közalapítvány étkeztetési pályázata évre járó támogatása Megváltozott munkaképességűek támogatása november-december Közfoglalkoztatás támogatása december Munkaügyi központ bértámogatás december Kifizetőhelyi költségtérítés december Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban évre járó része ISEDE-NET pályázat évre járó bevétele Kerekítés 41 Összesen: Költségek, ráfordítások aktív időbeli Összeg (Ft) elhatárolása Biztosítási díjak évre eső része Hírlap, szaklap, jogtár előfizetési díjak évre eső része Vízdíj január Szova Zrt január havi lakbér, takarítás, szemétdíj Paragvári 86. 3/ Internetdíj évre eső része 727 TB program átalánydíj évi Összesen:

17 Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek között a Sas úti ingatlan megvásárlására én folyósított EUR alapú hitel szerepel. A hitel teljes összege felvételkor ,22 EUR (292,61 Ft/EUR árfolyamon forint) volt december 31-én a fennálló hitelállomány ,18 EUR (a MNB 2012.december 31-én érvényes 291,29 Ft/EUR árfolyamán forint). A hitel biztosítékaként a megvásárolt ingatlanra jelzálog került bejegyzésre. A hitel lejárata: A hitel évben (azaz egy évben belül) esedékes tőketörlesztése 4.692,29 EUR ( a MNB december 31-én érvényes 291,29 Ft/EUR árfolyamán forint), mely a rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra. Passzív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki: Bevételek passzív időbeli elhatárolása Összeg (Ft) Esélyek háza támogatás évre járó része Összesen: A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tartalmazza a mérleg fordulónapja után felmerült, de a mérleggel lezárt időszakot terhelő költségeket. Költségek passzív időbeli elhatárolása Összeg (Ft) Közüzemi díjak Telefondíjak Őrzés-védelem december Menza Centrum Kft. egytálétel december Morvay&Morvay Bt negyedévi foglalkozás eü.szolg, és december havi háziorvosi ellátás Le Robe Kft. asztalos bérleti díj november-december Alternatív és Humán Stratégia Kft intézményen belüli módszertan év Pszichiátriai ellátás december Lakhatási támogatások december EBI vásárolt étkezés december Egyéb költségek Összesen: A halasztott bevételek tartalmazzák a fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközök költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett részét. Halasztott bevételek Összeg (Ft) Fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközökből megvalósított beruházások értékcsökkenésként még el nem számolt része Összesen:

18 III. Vagyoni pénzügyi helyzet értékelése, mutatószámok alapján: 1. Eszköz és tőkeösszetétel alakulása, vagyoni helyzet elemzése Megnevezés Előző év eft Megoszlás %-ban Tárgyév eft Megoszlás %-ban Befektetett eszközök ,33% ,75% Forgóeszközök (aktív időbeli ,67% ,25% elhatárolással) Vagyoni eszközök % % összesen Saját tőke ,22% ,84% Idegen tőke (passzív időbeli ,78% ,16% elhatárolással) Források összesen % % 2. Likviditási mutatók Likviditási mutató I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek* eFt/22.718eFt*100=383,77% Likviditási mutató II. = Forgóeszköz-készlet/Rövid lejáratú kötelezettségek*100 (87.186eFt-29eFt)/22.718eFt*100=383,65% Készpénz likviditási mutató = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek* eFt/22.718eFt*100=197,046% 3. Tőkeerősség, (tőkeellátottság) Tőkeerősség = Saját tőke / Források összesen* eFt/ eFt*100=55,84% A pénzügyi mutatószámokból jól látható, hogy a Társaságnak likviditási problémái nincsenek, a vagyoni és pénzügyi helyzet a mérlegbeszámoló alapján stabil. 15

19 IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Értékesítés nettó árbevétele Összeg (Ft) Alaptevékenységből származó bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Összesen: Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás Egyéb bevételek Összeg (Ft) Állami költségvetésből (állami normatív hozzájárulások) Szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás biztosítás Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyek Háza működtetése Országos Egészségbiztosítási Pénztár Hajléktalanok háziorvosi szolgálata Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Megváltozott munkaképességűek támogatása Közfoglalkoztatás támogatása Egyéb bértámogatás Helyi önkormányzat Ellátási szerződés szerinti támogatás Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázati források (közterületen élők étkeztetése, betegszobai ellátás, hajléktalan ellátáshoz eszközbeszerzés, vissza az utcáról pályázat) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális foglalkoztatás támogatása Utcai szociális munka finanszírozása Európai Uniós pályázatok Redesing+ nemzetközi pályázat ISEDE-NET nemzetközi projekt TÁMOP /2 Újrakezdés pályázat TÁMOP Lakhatással, képzéssel a munkáért pályázat TÁMOP pályázat TÁMOP / pályázat Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, késedelmi kamat Munkavállalók által okozott kár megtérítése Egyéb bevételek Időbeli elhatárolás feloldásából származó bevétel ( fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszközök ) Biztosító által fizetett kártérítés Telefondíj továbbszámlázása Különféle egyéb bevételek Összesen:

20 Rendkívüli bevételek Összeg (Ft) Térítés nélkül átvett eszközök Összeses: Rendkívüli ráfordítások Összeg (Ft) Szöllősi st. 36. szám alatti ingatlannal kapcsolatos térítés nélküli átadás SZMJV (tulajdonos) részére Összeses: Nem anyagjellegű szolgáltatások Összeg (Ft) Illetékek Bankköltség Engedélyezési díjak Biztosítási díjak cégeljárás, tulajdoni lap, közjegyzői díj Összesen: V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tételek Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés Szöllősi sétány térítés nélküli átadása miatt kivezetett könyv szerinti érték Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege Adóalapot növelő tételek összesen: Adóalap csökkentő tételek Korábbi adóévek elhatárolt vesztesége (legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50%-ig) Társasági adó szerint elszámolt értékcsökkenés Szöllősi sétány térítés nélküli átadása miatt kivezetett számított nyilvántartási érték A követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, a követelés bekerülési értékéből a behajthatatlanná vált rész. Adóalapot csökkentő tételek összesen: Módosított adóalap

21 VI. Cash flow-kimutatás CASH FLOW-KIMUTATÁS (adatok E Ft-ban) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow sorok) 01. Adózás előtti eredmény +/ Korrekció: Pénzeszköz átvétele miatt Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/ Céltartalék képzés és felhasználás különbözete - - +/- 05. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/- 06. Szállítói kötelezettségváltozás +/ Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változás +/ Passzív időbeli elhatárolások változása +/ Vevőkövetelések változása +/ Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/- 11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/ Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés Egyéb nem részletezett III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír - - kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és - - elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás - - (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő - - értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és - - elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú - - lejáratú kötelezettség változása +/- IV. Pénzeszköz változása (I+/-II+/-III. sorok) +/

22 VII. Tájékoztató kiegészítések 1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása Állománycsoportok Átlagos statisztikai létszám (fő) Bérköltség (eft) Személyi jellegű kifizetés (eft) Teljes munkaidős Részmunkaidős Főállású alkalmazott Egyéb jogviszony (megbízási díj, felügyelő bizottság, munka-rehabilitációs díj, megélhetési és lakhatási támogatás, egyszerűsített foglalkoztatás, munkaterápia) Mindösszesen: Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjainak járandóságai Bujtás Edit 9700 Szombathely Szent Imre herceg útja 117. Kiss Ádám 9700 Szombathely Bakó József u. 20. Dorner Kornél 9730 Kőszeg Rőti Völgy u. 11. Kovács Balázs 9700 Szombathely Sugár u. 15. Vezető tisztségviselő ügyvezető igazgató Munkabér: ,- Külszolgálat: ,- Megbízási díj: ,- Erzsébet utalvány: ,- Felügyelő bizottság FB elnök Tiszteletdíj: , FB tag FB tag Tiszteletdíj: ,- Tiszteletdíj: ,- Felügyelőbizottság összesen: ,- 19

23 3. Könyvvizsgáló Társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező január május 31-ig Konzekvens Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. Dezse Ágota 9700 Szombathely Savaria tér 1/G. Engedélyszám: KI-5059/1997. Cégjegyzékszám: Könyvvizsgálói szolgáltatásért felszámított díj ( ): ,- MÁK állami normatív hozzájárulás elszámolásának könyvvizsgálata: ,- TÁMOP pályázat elszámolásának könyvvizsgálata: , június 1- folyamatosan KÖSZ Kft. Kövesdi Anita 9700 Szombathely Somogyi B. u. 33. Engedélyszám: MKVK: Cégjegyzékszám: Könyvvizsgálói szolgáltatásért felszámított díj ( ): ,- Az éves beszámoló aláírására köteles: Bujtás Edit ügyvezető igazgató 9700 Szombathely Szent Imre herceg útja 117. Az éves beszámolót készítette: Pálmainé Kónya Beáta mérlegképes könyvelő 9700 Szombathely Kisfaludy S. u. 5. 1/7. Regisztrálási szám: A beszámolási időszakban adóhatósági ellenőrzés nem volt. Szombathely, április 3. Bujtás Edit ügyvezető igazgató 20

24 Közhasznúsági melléklet név: 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószáma: Cégjegyzék száma: képviselő neve: Bujtás Edit ügyvezető igazgató 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A társaság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján a hajléktalan személyek ellátását végzi a legkorszerűbb szakmai követelmények figyelembevételével, továbbá közfoglalkoztatási programokat szervez, az intézményi jogviszonnyal rendelkezők részére munka-rehabilitációs, valamint fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást működtet. A társaság az alapító okiratban rögzített céljainak megfelelően az ott rögzítettek szerint a Szombathely, Zanati u. 1, és a Kolozsvár u. 27. alatti jelenleg önkormányzati tulajdonú ingatlanokban: 78 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását, 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét, 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, 2 utcai szolgálatot, továbbá 26 férőhelyen hajléktalanok otthonát működtet. A bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, társaság tulajdonában lévő lakásban külső intézményi férőhelyet működtet. A társaság működési engedély alapján munka-rehabilitációs fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást szervez. A társaság tulajdonában lévő, telephely engedéllyel rendelkező, Szombathely, Vörösmarty u. 36. sz. alatt működteti az intézményen belüli foglalkoztatást. A társaság a közfoglalkoztatás keretében részt vesz Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a zöldterületek gondozásában, továbbá az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok felújítási és karbantartási munkálataiban. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Szociális ellátás, az önkormányzat területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1)-(4) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 8. és 10. pontja alapján. Hajléktalan személyek 411 fő 21

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei: I/1. számú melléklet 2011. évi tervezett bevételek I/2.

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 15380549-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22.....

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata a NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-26. old. 2.) Alapítótól kapott költségvetési támogatás felhasználása 27. old. 3.) Nem

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft.

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft. OMSZI Nonprofit Kft. Cím: 1089. Budapest, Elnök utca 1. Telefon: (36-1) 799-4660 Fax: (36-1) 7994663 E-mail: titkarsag@omszinonprofltkft.hu Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban

A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban 23702033-9001-572-02 Statisztikai számjel 02-09-078213 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi Közhasznúsági jelentése 2011. április 13. Tartalomjegyzék

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben