ENCSENCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENCSENCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA"

Átírás

1 ENCSENCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET 2. ÁLTALÁNOS HELYZETELEMZÉS 3. PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI HELYZET 4. GAZDASÁGI PROGRAM A program el készítése A. Környezetvédelem, infrastruktúrafejlesztés - Szennyvízelvezetés és kezelés - Csapadékvíz elvezetés, belvízkezelés - Hulladékgazdálkodás, köztisztaság fenntartás - Új energiaforrások lehet ségei - Természetvédelem, zöldterületek karbantartása - Köztemet fenntartása - Piac - Közutak, járdahálózat B. Közszolgáltatások, közellátás, közélet - Oktatás - Gyermekjóléti Szolgálat családsegítés, id s- és fogyatékos ellátás - Egészségügyi ellátás - Közigazgatás - Adópolitika - Közbiztonság - Közm vel dés, közösségi terek, sport - Turizmus fejlesztés - Településmarketing - Kisebbség C. Munkahelyteremtés - Általános- és közfoglalkoztatás, vállalkozások - Mez gazdaság Nyilvánosság biztosítás 5. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMTERVE 6. ÖSSZEGZÉS 2 O l d a l :

3 1. BEVEZET A gazdasági program elkészítésének célja, hogy Encsencs község a közötti ciklus id tartama alatt egy egységes, el re meghatározott célrendszer szerint m ködjön, fejl djön. A helyi önkormányzati választásokat követ en a polgármesternek a képvisel testület elé kell terjeszteni a négy évre szóló gazdasági programját. Tartalmát illet en az Ötv. 91. (6) bekezdése úgy fogalmaz, hogy: A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkit zéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehet ségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelez és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek el segítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkit zéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat Encsencs Község Önkormányzatának a közötti id szak gazdasági elképzelései kb. 60%- ban megvalósultak. Amely elképzelések nem került megvalósításra annak egyrészt finanszírozási oka volt, másrészt megváltozott a politikai és gazdasági környezet. Az Önkormányzat e gazdasági program mentén dolgozott, követte a benne rögzítetteket, bár látszik, hogy egy négy éves program az önkormányzat életében rendkívül rövid. A pénzügyi és gazdasági lehet ségek ebben az id tartamban nem oldják meg azokat a problémákat, nem teljesítik azokat az elképzeléseket, amelyeket egy önkormányzat egy jól összeállított gazdasági programban megfogalmaz, hiszen változik a politikai terület, változnak a támogatási struktúrák. A gazdásági program elkészítésének idejében vizsgálni kell az Önkormányzat pénzügyi, gazdasági hátterét. Ez az elmúlt másfél évben kb. 32 millió forinttal csökkent, ugyanis az állami normatívának ma, a novemberi koncepcióhoz viszonyítva közel 32 millió forintnyi negatív irányú eltérés van. Ez azért lényeges, mert ebben a gazdasági programban az el ttünk álló id szakra úgy kell tervezni, úgy kell a fejlesztéseket megfogalmazni, hogy láthatóan sz külnek azok a pénzügyi lehet ségek, amit az Önkormányzat sajáter ként vagy beruházási tartalékként be tud mutatni. Jelenleg az Önkormányzat több hitelt is kezel: beruházási-, bér- és folyószámlahitel, valamint támogatást megel z hitel. E hitelek kezelése többletköltséget is jelent, és rendkívüli módon megnehezíti az Önkormányzat gazdálkodását. Ez a gazdasági program tervezésének és megvalósításának a legnagyobb nehézsége, akadálya. Mindemellett problémaként jelentkezik az is, hogy ebben az id szakban zajlik az országban egy politikai, pénzügyi és gazdasági átszervez dés, túl vagyunk egy gazdasági válság els hullámán, ami láthatóan még nem érte el a tet pontját. Ma kiszámíthatatlan az önkormányzatok sorsa. Látható ugyan, hogy a Kormány az önkormányzati szektor átalakításán dolgozik, de hogy ez milyen jelleg, milyen mélység és nagyságrend lesz azt nehéz a rendelkezésre álló információk alapján megállapítani. Ezek a politikai síkon hozott döntések alapjaiban változtathatják meg az önkormányzati m ködést és ezzel együtt e gazdasági program megvalósulását is. Az elmúlt id szak megtanított minden önkormányzatot arra, hogy egyik napról a másikra gyökeres változások történnek a fejünk fölött, amelyek rendkívüli kihatással vannak az önkormányzati gazdálkodásra és m ködésre. A változásokat pedig tudomásul kell venni, így ebben a bizonytalanságban nehéz dolgozni, nehéz megfelel döntéseket hozni, nehéz elképzeléseket megvalósítani. 3 O l d a l :

4 Egy igazán értékes terv készítésének alapvet része egy pontos helyzetértékelés és elemzés. Ez jelenti a település legfontosabb, alapvet mutatószámainak, paramétereinek (népesség, közszolgáltatások, infrastruktúra, stb.) leltárát, számbavételét. A számadatok kiegészülnek a lakossági igényfelmérés adataival és az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetének vizsgálatával, amelyek alapján megfogalmazhatók a fejlesztési irányok, célkit zések. A program alapvet célja, hogy megfogalmazza azokat az alapelveket, meghatározza azokat a teend ket, amelyek lehet vé teszik, hogy Önkormányzatunk: - biztosítsa a település lakói számára fontos intézmények m ködését (egészségügy, oktatás, stb.); - képes legyen a szolgáltatások színvonalának megtartására, illetve fejlesztésére; - gondoskodjon a település infrastruktúrájának folyamatos fejlesztésér l; - törekedjen az élhet bb környezet kialakítására; - segítse a munkavállalók munkaer piacra való bekerülését, az azon való megmaradását; - csökkentse a hátrányos helyzet családok leszakadását; - javítsa a halmozottan hátrányos helyzet személyek életmin ségét; - fokozza a település közbiztonságát. A program kiindulási alapként számba veszi a település meglév sajátosságait, el nyeit, hátrányait és lehet ségeit is. Az önkormányzati tevékenységeknél, valamint az ezekkel kapcsolatos fejlesztési elképzeléseknél természetesen meghatározó, hogy melyek az önkormányzat számára törvény által el írt kötelez és nem kötelez, azaz önként vállalt feladatok. Azonban annak tudatában, hogy hamarosan a teljes közigazgatási rendszer átalakul, egy olyan önkormányzatiságra van szükség, ahol a település szolgáltatásokat nyújt. Az el ttünk álló id szak ebben a tekintetben igen sok újdonságot hozhat a számunkra. Új együttm ködési, összefogási lehet ségek nyílnak meg, új fejlesztéseket indíthatnak, mindezekhez azonban egy új szemléletmódra, új látásmódra is szükség lesz. E közelítésmódban ugyanúgy kell m ködtetni egy települést, mint ahogyan egy szolgáltató céget, vállalkozást. A Gazdasági Program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: a Képvisel -testület és a Polgármester elképzelései; a település lakossága által megfogalmazott elképzelések, igények; az Önkormányzat jelenlegi illetve várható pénzügyi helyzete. A programban meghatározott fejlesztések eléréséhez a Képvisel -testületnek két irányra kell koncentrálni. Egyrészt a célkit zések egymásra épül megvalósítására és realitására, másrészt a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. A Képvisel -testület minden gazdasági jelleg, a gazdálkodásra, a település m ködtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntéseknél figyelembe kell, hogy vegye az e programban meghatározottakat. 4 O l d a l :

5 2. HELYZETELEMZÉS A település bemutatása Történet Encsencs önálló önkormányzatú település, bizonytalan eredet neve aránylag kés n bukkant fel el ször 1321-ben Enchenck alakban különböz okleveleken. A név eredetét tekintve nincs megnyugtató magyarázat. Valószín leg személynévb l lett földrajzi név, esetleg a német Hentz, vagy Entz magyar alakja. A történelem folyamán hol Szatmár, hol Szabolcs vármegyéhez tartozott, s a múltban váltakozva a Báthory, Rakamazi, Zeleméri, Szennyesi, Károlyi és Zselénszky család volt a földesura a községnek. Földrajzi elhelyezkedés Encsencs Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, illetve az Észak alföldi Régió délkelet-nyírségi települése, lakóinak száma 2059 f, területe 3191 hektár. A rendszerváltásig ún. zsákfalu volt, így ez a viszonylagos bezártság az átmen forgalommal szükségszer en együtt járó zaj,- por és leveg szennyezés megkímélte a falut. A település Nyírbátortól 15 km-re található, a Nyírségre jellemz homokdombok, akácos tölgyes erd k között. Vasútja nincs, közvetlen autóbuszjárat köti össze Nyírbátorral és Debrecennel. Gazdaságföldrajzi szempontból fontosnak és hasznosnak tekinthet a román és az ukrán határok közelsége. 5 O l d a l :

6 A településen megtalálhatóak mindazok a középületek és üzletek, amelyek az egyre fejl d színvonalú szolgáltatásaikkal igyekeznek kielégíteni a különböz korú és kultúrájú helyi emberek igényeinek egy részét. F bb demográfiai jellemz k Kor/ Nem A lakosság számának alakulása Év Lakosságszám KSH és önkormányzati adatok A lakónépesség száma nem és korcsoport szerint X Összes Férfi N Összes Önkormányzati adatok dec. 31. Környezeti állapot A község infrastrukturális háttere oktatási, egészségügyi, kereskedelemi és egyéb szolgáltató intézmények, valamint a vezetékes infrastruktúra a település nagyságrendjéhez mérten kielégít. Az elmúlt években felgyorsult fejl désnek köszönhet en korszer sített közvilágítással, vezetékes ivóvíz hálózattal, földgázvezetékkel, telefonhálózattal, Internet elérhet séggel, pormentes aszfalt utakkal és járdahálózattal rendelkezik a település. A belvíz elvezetése felszíni csatornahálózattal megoldott. A megyei szilárd hulladék és szennyvíz elhelyezési program részeként jelenleg végleges lezárás el tt áll a helyi szeméttelep. jó megfelel elfogadhatatlan Utak állapota - belterület 15 % 45 % 40 % Utak állapota - külterület 10 % 30 % 60 % Járdák állapota 30 % 40 % 30 % Önkormányzati adatok dec.31. A település infrastrukturális hálózatainak kiépítettsége %-ban Elektromos hálózat 94 % 94 % Ivóvízhálózat 98 % 98 % Vezetékes gázhálózat 96 % 96 % Szilárd úthálózat belterületen 81 % 81 % Szilárd úthálózat - külterületen 3,34 % 3,34 % Telefonhálózat 94 % 94 % Önkormányzati adatok 6 O l d a l :

7 Foglalkoztatás, munkavállalás A településen a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, mely f - és részmunkaid s foglalkoztatáson túl a közmunka programok kihasználásával is igyekszik enyhíteni a munkanélküliséget. Az Önkormányzat által foglalkoztatottak száma: 55 f - Polgármesteri hivatal: 9 f - Óvoda: 15 f - Iskola: 26 f - Véd n i Szolgálat: 2 f - Mez r: 2 f Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által foglalkoztatottak száma: - Id sek Napközi Otthona: 3 f - Gyermekvédelem és családsegítés: 1 f - Fogyatékos ellátás: 2 f Adatok a település foglalkoztatási és jövedelmi viszonyáról: Aktív keres k száma 140 f Közhasznú foglalkoztatottak száma (6 órás) 10 f Közhasznú foglalkoztatottak száma (4 órás) 40 f Közgyógyellátási igazolvánnyal támogatottak száma 105 f Regisztrált álláskeres k száma 320 f Tartós munkanélküliek száma 267 f Álláskeresési járadékban részesül k száma 32 f Pályakezd munkanélküliek száma 40 f Bérpótló juttatásban részesül k száma 116 f Lakásfenntartási támogatásban részesül k száma 179 f Önkormányzati adatok április 1. Vállalkozások - PRO-REHAB Kft. csomagolóüzem foglalkoztatottak száma: 53 f A legnagyobb foglalkoztatóként m köd PRO-REHAB Kft. az elmúlt id szakban jelent s létszám-, bér- és munkaid keret csökkentést hajtott végre. - FAMILY WOOD Kft. fafeldolgozó üzem foglalkoztatottak száma: 15 f A jelenleg bejelentett vállalkozások száma: 43 db Tevékenység szerint: - Mez gazdasági termények el állítása 7 db - Közúti teherszállítás 1 db - Biztonsági tevékenység 1 db - Karosszéria lakatos 1 db - Gyógyszer kereskedelem 1 db 7 O l d a l :

8 - Biztosítási ügynök 2 db - Vegyes kiskereskedelem élelmiszer jelleggel 5 db - Temetkezési kellékek gyártása, eladása 1 db - M virág és koszorú kiskereskedelem 1 db - M virág és koszorúkészítés 1 db - Erd telepítés, erd és mez gazdasági bérmunkavégzés 1 db - Gyümölcstermel, mez gazdasági szolgáltató 1 db - Gyümölcs- és növénytermesztés 7 db - K faragó 1 db - Járó beteg ellátás 1 db - Egyéb villanyszerelés 1 db - Nem bolti ügynöki kiskereskedelem 1 db - Magasépít ipari munkák végzése 1 db - Vendéglátás 3 db - Táptakarmány bolt 2 db - Gabona-, vet mag-, takarmány nagykereskedelem 1 db - M anyag, épít anyag gyártása 1 db - Utazásszervezés 1 db Kisebbség A roma etnikum számaránya a településen kb. 750 f, ez az összlakosság kb. 35 %-a, ami folyamatosan növekv tendenciájú. A roma lakosság körében a legmagasabb a munkanélküliek aránya, legalacsonyabb az iskolázottság. 3. PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI HELYZET Vagyoni helyzet Az önkormányzat az elmúlt években nagy er feszítéseket tett a stabil gazdasági, pénzügyi, vagyoni háttér kialakítására. Készülve a nehezebb gazdasági id kre el relátóan két forgalomképes erd ingatlant alakítottunk ki. Az egyik kb. 26 hektárnyi területet foglal magába, a másik kb. 37 hektáros terület. Ezek a forgalomképes ingatlanok adhatnak pénzügyi segítséget a gazdasági válság, a csökken normatívák, a romló pénzügyi viszonyok miatt kialakuló nehézségek áthidalására. Az önkormányzat ingatlanvagyon szerkezete a következ : Vagyonelem megnevezés Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthet, nem terhelhet, a kötelez feladatok ellátását képz vagyon) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthet, illetve megterhelhet ) Ingatlanok db száma Az összes vagyonból a vagyon részaránya A vagyon bruttó öszszege (ezer Ft) O l d a l :

9 Pénzügyi helyzet Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt négy évben az alábbiak jellemezték: december 31-ig az önkormányzat gazdálkodását alapvet en jellemezte, hogy hitel nélkül, ÖNHIKIS támogatás nélkül tudott m ködni es költségvetés év vízválasztó volt az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásában, egyrészt kb Ft-tal csökkent a költségvetési koncepcióhoz képest a ténylegesen igénybe vehet állami normatíva, másrészt a folyamatos kintlév ségek utófinanszírozású pályázatok és kötelezettségvállalások átmeneti pénzügyi nehézségeket okoztak, amelyek csak hitel felvételével voltak kezelhet ek - A pénzügyi problémákat tovább mélyítette a 2011-es költségvetési törvény, amely önkormányzatunkat további Ft normatíva csökkenéssel sújtotta. - A fent említett, a költségvetési törvény megváltozásából származtatott kb Ft-nyi pénzügyi hiányt már nem lehet egyszer átcsoportosításokkal, egy-két álláshely csökkentésével kompenzálni, ezért kénytelenek vagyunk meglév vagyonelem értékesítésére. A költségvetés f bb szerkezete és a várható tendenciák A ig terjed id szak költségvetései várhatóan csak a legszükségesebb kiadásokat fogják tartalmazni, így a béreket, járulékokat, közszolgáltatási díjakat, dologi- és m ködési költségeket. A fejlesztések, és a vállalt feladatok vonatkozásában ebben a gazdasági ciklusban valószín leg visszaesés várható. Itt kell kihangsúlyozni a pályázati lehet ségeknek a fontosságát, hiszen jelent s, magas támogatástartalmú elnyert pályázatok nélkül az önkormányzat nem fog tudni boldogulni. Kiadások A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult (teljesítési oldalon) Kiadások aránya %-ban Megnevezés Személyi jelleg kiadás Munkáltatót terhel kiadás Dologi jelleg kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás Finanszírozási kiadás Kiadások összesen (ezer Ft) Szöveges magyarázat: a es id szak hasonló felosztású táblázatában várható lesz a személyi jelleg kiadások arányának lényeges csökkenése, a dologi jelleg kiadások arányainak emelkedése, illetve a felhalmozású célú kiadások arányainak csökkenése. 9 O l d a l :

10 Bevételek A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakult (teljesítési oldalon) Bevételek aránya %-ban Megnevezés Intézményi m k. bevétel Sajátos m k. bevétel Felhalmozási és t kebevétel Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz Finanszírozási bevétel Bevételek összesen (ezer Ft) El z évi záró pénzkészlet Szöveges magyarázat: es id szakban várhatóan jelent s bevétel csökkenés várható és ezzel párhuzamosan a záró pénzkészletek aránya is változik. Az Önkormányzat pénzkészlete március 3-én : 885 ezer Ft Adózási adatok Adónem Adózók száma Bevétel (Ft) Gépjárm adó 360 f Kommunális adó 575 f Ipar zési adó 65 f kapott bejelentkezési nyomtatványt 82 f GAZDASÁGI PROGRAM A gazdasági program el készítése helyi felmérés A helyi gazdasági program elkészítését a lakosság kérd íves felmérés el zte meg, melyben kifejthették véleményüket jelenlegi helyzetükr l, elvárásaikról, a jöv jüket érint elképzeléseikr l. A kapott információk felhasználásra kerültek a program helyzetelemz és feladat meghatározó fejezeteinek összeállításában. A minden háztartásba kiküldött 600 db kérd ívb l 83 db kitöltött és értékelhet példány került vissza az Önkormányzathoz, ami 13.9%-os visszajelzést eredményez. Ez egyrészt a lakosság érdektelenségére utal, másrészt pedig a jelenlegi gazdasági és társadalmi változások fokozzák a lakosság pesszimista hangulatát. A kérd ív tartalmát, számszer sített eredményeit, a lakosok egyéni véleményeit a program 1. sz. melléklete tartalmazza. A válaszok összegzése a gazdasági program összeállításának egyik f szem- 10 O l d a l :

11 pontja, mivel utat mutat a jöv re vonatkozóan, milyen elképzelése van a lakosságnak, mir l, hogyan vélekednek. A. Környezetvédelem, infrastruktúrafejlesztés Településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme Az Európai Uniós csatlakozással még hangsúlyosabbá vált az eredményes és hatékony környezetpolitika és környezetgazdálkodás kialakítása, folyamatos meger sítése. Ennek f célja a kedvez életmin ség megteremtése a község minden lakója számára. Továbbra is meghatározó kihívás maradt a településen a környezeti infrastruktúra tökéletesítésének összeegyeztetése a gazdasági fejl déssel és a községi lakosság környezetbiztonságának javításával. Ez a téma több területet is érint: A.1. Szennyvízelvezetés és kezelés Évek óta problémát okoz a településen a keletkez szennyvíz elhelyezése, annak megfelel kezelése, mivel a településen nincs kiépített szennyvíz csatornahálózat. A háztartásokban keletkez szennyvizet többségében szabálytalanul és engedély nélkül megépített, szikkasztóként funkcionáló szennyvízgy jt kben tárolják, és id nként szippantják. Gyakori a szippantott szennyvíz saját, vagy más tulajdonába lév földre történ illegális kiszállítása, vagy a kiskertbe történ kiszivattyúzása. Ez szennyezi a talajvizet és ezzel együtt veszélyezteti a vízkészletet is! A megoldás egy korszer szennyvízelvezet rendszer kiépítése a hozzátartozó szennyvíztisztító teleppel. Hat település (Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Nyírbéltek, Nyírbátor Encsencs és Piricse) társulásával létrejött a Dél-Nyírségi Csatornam Vízgazdálkodási Társulat, amely a Környezet Energetikai Operatív Program pályázati támogatásával megvalósítja az érintett településeken a szennyvíz elvezetését és tisztítását. A beruházás el készítése megtörtént. Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: A beruházásra irányuló, pályázathoz szükséges feladatok ellátása, a lakosság folyamatos tájékoztatása. A lakosság és az OTP közötti lakás-takarékpénztári szerz dés teljesítésének nyomon követése. A.2. Csapadékvíz elvezetés, belvízkezelés Az önkormányzat a lehet ségekhez mérten folyamatosan végzi a település belvízelvezet rendszerének felújítását, szükség szerinti b vítését, mert a jelenlegi rendszer folyamatos karbantartást igényel. Sajnos az elmúlt több mint 20 év nem hozott lehet séget arra, hogy a meglév belvízelvezet rendszerek egy hathatós és alapjaiban történ felújítást kapjanak, ezért mindenképpen indokolt a település belvízelvezet rendszerének felülvizsgálata. Szükségessé vált a meglév csapadékvíz elvezet rendszerek komplett felújítása és külterületi záportározó kialakítása, melyek a hírtelen lezúduló csapadék vizet a lakossági és önkormányzati tulaj- 11 O l d a l :

12 don veszélyeztetése nélkül fogadni tudják. A jelenlegi helyzetben ugyanis nincs biztosítva a településr l kifolyó csapadékvíz id szakos elhelyezése, ez több esetben okozott már súlyos károkat. Az árkok, átereszek tisztántartása azonban nemcsak önkormányzati, hanem lakossági feladat is! Az Önkormányzata a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: A település nem rendelkezik belvízrendezési tanulmánytervvel, így a kisebb helyi vízelvezetési tervezések nem illeszkednek a települési rendszerbe. A jöv beni fejlesztések hatékonysága érdekében indokolt egy átfogó tanulmányterv készítése, mely a település teljes területére meghatározza a vízgy jt területeket, befogadókat, f gy jt ket, illetve segíti a fejlesztési pályázatok benyújtását is. A beruházással a község belterületén felújításra kerülnek a csapadékvíz elvezet árkok, illetve a 0265/1 és a 023/2-4 hrsz-ú külterületén kialakul 1 db. kb m3-es és 1 db m3- es záportározó. A.3. Hulladékgazdálkodás, köztisztaság fenntartás Településünk határában lév szemétlerakó környezeti károkat okoz, ezért feltétlenül szükséges annak rekultivációja. A lerakó megszüntetésével felügyeletet kell biztosítani és szabálysértési eljárást kell kezdeményezni, az illegális szemétlerakás visszaszorítására. A lakosság részére októbert l háztartásonként 1 db háztartási hulladéktároló (kuka) használata biztosítja a keletkezett hulladék összegy jtését. A tárolók ürítése heti rendszerességgel történik. A szemételhelyezés, a hulladékszállítás költsége megnövekedett, ami irreális terheket ró egyrészt a lakosságra, másrészt az önkormányzatra. Ez a kiadás csökkenthet a lakosság környezettudatos gondolkodásának fejlesztésével, ami a háztartási hulladékok megfelel kezelésére és elhelyezésére irányul. Kiemelten kell foglalkozni a település tisztaságával, mert nemcsak a településen belül, de az erd k, az utak mellet is megn tt az illegális szemétlerakások száma. A lakosság figyelmét folyamatosan fel kell hívni az ingatlanok el tti utcarész rendbetételére, ha szükséges, élni kell a bírság kiszabásával. A lakosságnak igényévé kell, hogy váljon a környezet tisztaságára való odafigyelés. Ennek kialakítása és megtartása csak települési összefogással és odafigyeléssel történhet. Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: A szemléletváltás, a környezettudatos gondolkodás fejlesztése érdekében a lakosság rendszeres tájékoztatása, figyelemfelhívás, programok szervezése. A környezetvédelemért tenni akaró civil szervezetek, csoportok erre irányuló programjainak támogatása. Zöldhulladék kezelésének szabályozása, komposztáló létrehozása. Szelektív hulladékgy jt programba való bekapcsolódás. Közhasznú, közcélú foglalkoztatás keretében az illegális szemét elhelyezési gócok folyamatos felszámolása. A település belterületén stabil és masszív szemétgy jt k kihelyezése, azok rendszeres ürítése. Évente lomtalanítás szervezése. 12 O l d a l :

13 A veszélyes hulladékok gy jtésére speciális gy jt rendszer kialakítása (pl.: elemgy jt k kihelyezése intézményekbe). A.5. Új energiaforrások lehet ségei Az Európai Unió támogatja a megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítását. Ez a h - és villamos energiatermel rendszerek kialakításának, a környezetbarát energetikai fejlesztéseknek, a megújuló energiatermeléshez kapcsolódó beruházásoknak a lehet ségét tárja fel (pl.: a mez - és erd gazdálkodási hulladékok hasznosítása, energiaf -és f z termelése, pelletgyártás stb.). Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: Az önkormányzat által fenntartott intézmények épületeiben, a költségtakarékosság és környezetvédelmi szempontból a gázf tésr l történ teljes leállás után, a megújuló energiahasznosításon alapuló f tési rendszer kialakítása. A közvilágítás korszer sítése, energiatakarékos lámpatestek cseréje. A.6. Természetvédelem, zöldterületek karbantartása Különleges adottság, hogy rendelkezik a település olyan természeti területekkel, melynek megóvása mindannyiunk kiemelt feladata. Az erd, az állat- és növényvilág védelme, különös gondozást igényel. Tudatosítani kell az itt él emberekben, hogy ezek a meglév területek a település számára természeti kincsek amelyben rendkívüli lehet ségek rejlenek, melyet óvnunk kell az illegális fakitermel kt l, a szemételhelyez kt l és a természetet rongálóktól! Biztosítani kell, hogy ezek a területek alkalmasak legyen turisztikai programok megvalósítására. A kedvez és vonzó településkép kialakításánál fontos szempont a területen zöld felületek, parkok, ligetes utcarészek összehangolt rendezettségén túl, a külterületi szabadid eltöltésére alkalmas területek felújítása is. A parkfejlesztési feladatok között olyan területek szerepelnek, amelyek a lakosság pihenését, kikapcsolódását szolgálják. Az önkormányzat segít magatartással a helyi civil szervezetek helyzetbe hozására törekszik, támogatja azon szervezetek kezdeményezéseit, amelyek valóban tenni akarnak a településért, mind munkahelyteremtésben, mind környezetvédelem és egyéb szabadid s-, sportprojektek és beruházások megvalósulása terén. Ennek eredményeként feltehet en megvalósul az elkövetkezend négy évben az Ifjúsági Centrum Encsencs Egyesület szabadid park felújítására és átalakítására irányuló projekt, amelyen egy többfunkciós ökoturisztikai ifjúsági központ kerül kialakításra. Idesorolható továbbá a l tér teljes felújítása, amelynek végeredménye egy engedéllyel rendelkez, el írásoknak megfelel en kialakított terület. Itt szintén hangsúlyt kapnának azok a civil kezdeményezések, amelyeknek múltja van a településen, újra szervez dne a lövészklub, fejl dnének a lövészsportok, mint légfegyveres lövészet, íjászat stb. 13 O l d a l :

14 Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: Gazdasági Program Parkfejlesztés: a község belterületén lév parkrészek felújítása, a lakosság részére használhatóvá tétele (pl.: Bogáti út, Sport utca, F utca). Encsencs község szabadid parkjának átalakítása esetén az odavezet út felújítása és az ivóvízhálózat odairányuló b vítése. A sportpálya és környékének a rendben tartása, a lelátó és a kispadok rendbetétele. Engedéllyel rendelkez, el írásoknak megfelel, fedett l tér kialakítása. Fásítás, füvesítés és virágosítás a közterületeken. A.7. Köztemet fenntartása Az önkormányzati tulajdonú köztemet és a ravatalozó szakszer és biztonságos üzemeltetése megoldott. Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: A temet folyamatos karbantartását, felújítására irányuló forrás keresését. A.8. Piac A településközpontban kijelölt helyen, alacsony színvonalon történik a piaci értékesítés. A helyi termékek helyben történ értékesítése növelhet lenne egy korszer piactérrel. A lakosság igényeihez igazodva szükségessé vált az stermel k, a piaci tevékenységb l él k és a szolgáltatást igénybe vev k részére egy esztétikus, praktikus többfunkciós piactér kialakítása. A helyi termékek, a lakosság által megtermelt zöldség, gyümölcs stb. értékesítési lehet ségének népszer sítése településen belüli marketing segítségével (helyi újság, szórólapok, honlap). A.9. Közutak, járdahálózat Helyi utak A település önkormányzati útjai a helyi forgalmat bonyolítják és vezetik rá a sz. beköt útra. Az utak szélessége 3-4 m, forgalmuk jelent s. A belterületen az aszfaltburkolatú utak hossza 9.5 km, a külterületen pedig 0.35 km. A belterületi utak jelent s része burkolt, de a burkolat min sége nem megfelel, folyamatos felújításra szorulnak. A Képvisel -testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban olyan közúthálózat kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a lakosok igényeinek. Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása különösen a Kossuth, F, Bélteki, Bogáti, Dobó és Sport utca autóbusz és teherforgalom miatt igénybe vett szakaszain. A Dobó utca 49/7 hrsz-ú szakaszán nincs aszfalt burkolat, es s id ben az ott él lakosság számára a sárban való közlekedés gondot jelent. Az utcában nagyrészt roma származású, szo- 14 O l d a l :

15 ciálisan hátrányos helyzet emberek élnek, akiknek a közlekedési komfort érzetét nagyban segítené a beruházás. A tervezett útszakasz a településrendezési tervhez illeszked en 350 m hosszú, 3 m széles aszfaltborítású utat jelent. Ennek megvalósításával a települése belterületén minden út szilárdburkolatúvá válik. A külterületi utak nagy része földút, melyeknek a karbantartása a mez gazdaságban dolgozók segítségével történik, de évente talajer gépes javítást igényelnek. A mez gazdasági feltáró utak kialakítása segítené a gazdák munkáját és jelent sen tehermentesítené az Önkormányzat meglév úthálózatát. A településen kerékpárút nincs, így a helyi kerékpárforgalom is az utakon bonyolódik. Tömegközlekedés: Nyírbátor Encsencs viszonylatában a településre a Szabolcs Volán Zrt. üzemeltetésében naponta több (8-10) autóbusz járat is közlekedik. A buszok a Kossuth, F és a Bélteki utcákon haladnak végig, illetve állnak meg a kijelölt megállóhelyeken. A Hajdú Volán járatai pedig Debrecen Encsencs között közlekednek naponta 2 fordulással a Bélteki és a F utcákon. Egyéb közutak Encsencs-Nyírbéltek A forgalom és a gyenge min ség miatt megrongálódott az Encsencs-Nyírbéltek közötti 035 sz. összeköt út. A jelen állapotban megrepedezett, rendkívül sz k útszakasz mindössze 3 m széles, padkái sérültek, minden évben egyre több helyen igényel javítást. Ebben az állapotában nem alkalmas tömegközlekedési járm vek (autóbusz) számára, pedig a településen él fiatalok közül sokan tanulnak Debrecenben, ahová ezen az összeköt úton tudnak utazni. Az út min ségének hosszú távra történ alkalmassá tétele a települések közötti közúti közlekedés számára csakis felújítással, az út minimum 1 m-rel történ szélesítésével és aszfalttal történ burkolásával történhet. Így 1500 m2-nyi aszfaltburkolattal szélesedik a meglév kövesút. Az új burkolatnak köszönhet en hosszú távra megoldódik a települések közötti közúti forgalom, n az utazók száma. A térségben lakók számára könnyebbé válik a régióközpont, Debrecen elérhet sége, tömegközlekedési eszközzel való megközelítése. Járdák Esedékessé vált a település meglév járdahálózatának aszfalt burkolattal történ felújítása, a már megromlott állapotú járdahálózat újszer vé tétele, mivel az a jelenlegi állapotában töredezett, megkopott, felpúposodott, balesetveszélyes és gyalogos közlekedésre nem minden szakaszában alkalmas. A kb. 10 km-es járdahálózat a felújítást követ en az elkövetkez 15 évben a funkciójának megfelel en jól használhatóvá válik. Az Önkormányzat az utak, járdák esetében a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: Az utak folyamatos, ütemezett felújítása, új utak építéséhez a meglév tervek aktualizálása és új tervek elkészítése. Encsencs, 49/7 hrsz. Dobó u. aszfalttal történ burkolása. Az Encsencs-Nyírbéltek közötti 035 sz. összeköt út felújítása. Az Önkormányzat külterületi útjainak egy teljes, átfogó rekonstrukciója, talajer gépekkel történ felújítása. 15 O l d a l :

16 A mez gazdasági utak használatára súlykorlátozás bevezetése. Mez gazdasági feltáró utak aszfalttal történ burkolása: - Encsencs Nyírgelse - Encsencs Nyírlugos (a nagyerdei szabadid park és a falu közötti összeköt szakasz) - Encsencs Piricse (a szennyvízberuházás miatt megn a fontossága) - Encsencs Nyírbogát (egy szakasza mindenképpen indokolt) A járdahálózat teljes kör felújítása. A buszmegálló es beállóinak cseréje a település képéhez igazodva. A térség kerékpárút hálózatához történ csatlakozás. B. Közszolgáltatások, közellátás, közélet Oktatás, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, közigazgatás, közbiztonság, közm vel dés, közösségi terek, sport, kisebbség B.1. Oktatás Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár Encsencs - Penészlek - Nyírvasvári A évben az encsencsi és a penészleki oktatási intézmények összevonása kib vült 2010-ben Nyírvasvári oktatási intézményével, így a három település egy központi létesítménybe összevonva m ködik. A jelenlegi m ködtetésben az általános pénzügyi nehézségek az oktatás területét is érintik. Penészlek Község Önkormányzata gazdasági helyzetéb l adódóan nem tudja id ben teljesíteni az együttm ködéshez szükséges hozzájárulást. Ez a tény veszélyezteti a társulás hosszú távú fenntartását, ezért javasolt a jelenlegi szerkezet átalakítása. Az intézmény 2010/2011. tanév gyereklétszám adatai: Általános iskola Encsencs Penészlek Nyírvasvári Összesen Óvoda 90 f 27 f 73 f 190 f Iskola 256 f 87 f 138 f 481 f Összesen: 671 f Az intézmény nyolcosztályos iskola, a 6-14 éves korosztály oktatását, nevelését szolgálja. A gyermekösszetétel rendkívül heterogén, így a pedagógusok feladata sokrét : a jelent s hátránnyal indulók felzárkóztatása, a tehetségek feltárása, gondozása és természetesen az átlagos képesség ek fejlesztése. Cél, hogy a helyi oktatás a társadalmi igényeknek megfelel ismereteket nyújtson, lehet séget biztosítson az alapkészségek elsajátításához, a továbbtanuláshoz. 16 O l d a l :

17 Könyvtár A könyvtárban megtalálható gyermek-, ifjúsági-, feln tt irodalom és különböz szakkönyvek, de az olvasók rendelkezésére állnak a legszükségesebb lexikonok is. A könyvek olvasottsága közepesnek mondható. A könyvtár egy 45 m2-es helyiségb l áll, ami az általános iskola épületében m ködik. A hely sz kössége miatt 3 olvasóasztal szolgálja a helyben való olvasást. Óvoda Egy óvoda van a községben, mely jól megközelíthet helyen a központban helyezkedik el ben a Községi M vel dési Ház átalakításával étkez - konyha és egy négycsoportos, tet tér beépítéses óvoda kapott helyet a kib vített épületben. A 4 csoportszobából csak háromban folyik óvodai nevelés, így egyik csoportszoba tornaszobaként funkcionál. Az óvoda esztétikus, világos, jól felszerelt, az étkezéshez történ átjárást megkönnyítette a fedett folyosó kialakítása. Az épülethez nagy udvar tartozik, amely ma már elég jól felszerelt, mászókák, babaházak, fahomokozók, láncos egyensúlyozó, hintaállvány, csúszdák, libikókák teszik lehet vé, hogy a gyermekek mozgásigénye kielégülhessen. A HACCP rendszernek megfelel en m ködtetett 400 adagos f z konyha az óvodai étkeztetés mellett iskolások, nyugdíjasok és vendégétkez k étkeztetését is biztosítja. A tehetséges gyerekek térségi szint integrálásával, a jelenlegi pedagógiai rendszer átalakításával lehet ség nyílhat arra, hogy eltér alapon történ képzést kapjanak a családi és egyéb hátrányok miatt felzárkóztatást igényl tanulók, valamint kiemelt oktatási programban vegyenek részt a speciális igényekkel rendelkez tanulók. Ennek egyik lehetséges módja a mágnesiskolai projekt beindítása. Az Önkormányzat a nevelés-oktatás színvonalának javítása érdekében a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: A mikro-térségben oktatási központként m köd intézményrendszer kialakítása, mágnesiskola létrehozása. Oktatási és gazdasági szempontokat figyelembe véve olyan struktúra kialakítása, ami az intézmények fel l is folyamatos megújulást jelent. A pedagógusok részére magas szint szakmai továbbképzés folyamatos biztosítása. A szakos ellátottság folyamatos javítása a szakemberek idetelepülésének és helyben maradásának feltételeinek növelése. Az intézmények közötti kapcsolat építésének, annak fenntartásának szorgalmazása. Az intézmények pályázati tevékenységének figyelemmel kísérése, a benyújtott pályázatok koordinálása (eszközfejlesztés, képzési programok, egyéb beruházások ). Az intézmények jogszabályban el írt kötelez eszközállományának biztosítása, pótlása, az elavultság miatti cserére vonatkozó tervek elkészítése. Könyvtárfejlesztésre éves szinten legalább 100 ezer Ft. nagyságrend összeg elkülönítése. Beruházás, fejlesztés 1. Mágnes-iskola projekt A nagyarányú halmozottan hátrányos helyzet, cigány gyermekek integrált oktatása, amely optimális objektív és szubjektív feltételek biztosít az élenjáró min ségi oktatáshoz. Mindez 17 O l d a l :

18 kiegészül extra szolgáltatásokkal, mint a sport, idegen nyelv, informatika és m vészetek, így körzeti közoktatási intézményrendszerré alakulva vonzó hatást gyakorol a mikro térségre. A projekt magába foglalja a 0-18 éves korosztály fejlesztését és a feln ttképzési, közm vel dési feladatok megoldását is, illetve összhangot teremt a településfejlesztési törekvések között, segíti azok megvalósulását. Mindez az önkormányzat nyitottságával, az érintett iskolahasználók és a teljes lakosság egyetértésére támaszkodva valósulhat meg. 2. A meglév általános iskola több funkciós étkez vel és melegít -tálaló konyhával történ b vítése vált szükségessé, mellyel megoldódik az általános iskola tanulóinak helyben történ étkeztetése, ami ez idáig az óvodai épület étkez jében történik. A két épület között kb. 600 m-es távolságot tesznek meg az étkez gyerekek naponta oda-vissza, kitéve magukat az id járás viszontagságainak. Az építend étkez helyiség méretei és kialakítása miatt a meglév épületrészekhez kapcsolódva alkalmassá válik az épület más iskolai és települési funkciók kielégítésére. Mivel a tanulói étkeztetésre megn tt az igény és a meglév étkez hely már nem tudja kielégíteni azt, ezért szükséges a már korábban tervezett beruházás megvalósítása. 3. A meglév iskola régi épületszárnyában az energiatakarékosság miatt szükségessé vált a több mint 30 éves nyílászárók cseréje, illetve az épület f tési rendszerének korszer sítése, megújuló energiát hasznosító f tési rendszer kialakítása. B.2. Gyermekjóléti Szolgálat családsegítés, id s- és fogyatékos ellátás A településen október 15-t l m ködik Gyermekjóléti Szolgálat, melynek m ködtet je és fenntartója az Önkormányzat volt július 1-ig. Ezt követ en az Önkormányzat a feladatkörébe tartozó szociális alapellátások közül a családsegítést, a gyermekjóléti szolgálattal együtt a házi segítségnyújtást és a jelz rendszeres házi segítségnyújtást Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógiai Szolgáltató Központ irányítja. Ez a feladatellátás kiegészült az id s és a fogyatékos nappali ellátással, melynek helyszíne az Id sek Napközi Otthona. Az intézmények m ködésének pillanatnyi helyzetértékelése miatt látszik, hogy ez a terület nagyobb odafigyelést igényel. A családsegítés feladatellátásában hiányosságok merültek fel, ami indokolttá teszi a teljes kistérségi rendszer kontrollját és felülvizsgálatát. A közeljöv ben várható, hogy az egyházak is kiemelt feladatot kapnak ezen a területen, megváltozott a normatív támogatási rendszerben egyházak magasabb támogatást kapnak e feladatok ellátására. Az egyház és az önkormányzat közötti jelent s támogatási különbség bevezetése, és a kistérség rendszer várható átalakítása miatt indokolttá válik az egész rendszer átvizsgálása. B.3. Egészségügyi ellátás Az Önkormányzat egyik kötelez feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A háziorvosi alapellátás és a Véd n i Szolgálat m ködése az Önkormányzat tulajdonában lév épületben történik a Sport u. 3. sz. alatt ben az épület teljes felújítása megtörtént, az ellátás színvonalának növeléséhez szükséges berendezések, eszközök beszerzésre kerültek. 18 O l d a l :

19 A Önkormányzat az egészségügyi alapellátás színvonalának javítása érdekében a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: A lakosság egészségi állapotának javítása, egészségtudatos gondolkodás növelésére, és életmódváltásra irányuló programok, sz r vizsgálatok szervezése. Encsencs község egészségtervének, a település egészség- és kórtérképének elkészítése. A preventív ellátás el térbe helyezése a háziorvosi ellátást m ködtet szakszemélyekkel együttm ködve, a lakosság nagyobb arányú megbetegedéseinek csökkentése érdekében. Az ellátás színvonalát szinten tartó, illetve az azt növel fejlesztések támogatása, azok megvalósításához pályázati lehet ségek keresése. A szakszemélyzet továbbképzésének segítése az üzemeltet háziorvos koordinálásával. B.4. Közigazgatás A hivatali munka alapvet feladata az önkormányzati munka kiszolgálása, ami akkor hatékony, ha az Önkormányzat szándékaival, a kit zött közigazgatási, gazdasági célokkal összhangban van. A gyors, szakszer ügyintézés, az ügyfél törvényes pontos tájékoztatása, valamint a felel sségteljes munkavégzés megkívánja megfelel létszámú és szakértelm apparátus biztosítását. A kormányszándék azonban a közigazgatás átalakítását preferálja, melynek részletei el re nem láthatóak. Ezért célszer átgondolni és a tervezett fejlesztési programokban megjeleníteni azokat a költséghatékony elemeket, amelyek a közigazgatás szervezésénél esetlegesen felmerülhetnek, mint például a körjegyz ség kérdése. Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: Az önkormányzati munka hatékonyságát szolgáló és az ehhez szükséges létszámú hivatali apparátus biztosítása. A gazdaságosabb feladatellátás érdekében olyan közigazgatási partnerek keresése, melyekkel hatékonyan és gazdaságosabban történik a feladatok ellátása. Körjegyz ség kialakítása. A hivatal köztisztvisel inek, dolgozóinak a munkavégzéshez szükséges képzéseken való részvétel biztosítása. A közigazgatásban dolgozók munkakörülményeinek javítása az önkormányzati elektronikai infrastruktúra fejlesztésével. E-közigazgatás kialakítása a települési honlap közigazgatási részének fejlesztésével. A korszer munkavégzés, az információ megfelel kezelése érdekében a hivatal számítógépparkjának fejlesztése. B.5. Adópolitika A helyi adópolitikai célkit zések megfogalmazása jelent sen befolyásolja a településen keletkez saját bevételt, illetve hatással van a településen él magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. A helyi adók esetében az Önkormányzat Képvisel -testülete az adóztatást úgy alakította ki, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illet en. Jelenleg a helyi adózás bevételeit a magánszemélyek kommunális adója, a gépjárm adó és a ben bevezetett ipar zési adó képezi. 19 O l d a l :

20 Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: Gazdasági Program A következetes adóbeszedés miatt az adóbevételek rendszeres áttekintése, kontrollja. B.6. Közbiztonság A településen a közbiztonság feladatellátása a Nyírbátori Rend rkapitányság Nyírlugosi Rend r rs hatáskörébe tartozik, melyet kiegészít a polgár rség munkája. Az átszervezett polgár rség egy komoly, feladatát jól teljesít szolgálatként m ködik, melyhez gépjárm re, megfelel eszközökre és anyagi támogatásra van szükség. Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: Fokozottabb együttm ködés az érintett szervezetekkel (rend rség, határ rség). A polgár rség m ködésének segítése az alábbi lehet ségekkel: - elkötelezett, valóban a település nyugalmáért, a lakosság biztonságáért önként tenni akarók csoportjának kialakítása; - magasabb önkormányzati támogatás; - pályázati lehet ségek kihasználása; - a polgár rség közlekedési eszközeinek, technikai felszerelésének fejlesztése; - a polgár rség nyitottá tétele a kisebbség számára. Térfigyel rendszerek kiépítése a szükséges helyeken. Helyi b nmegel zési stratégia és cselekvési terv készítése együttm ködve az érintett társszervezetekkel. B.7. Közm vel dés, közösségi terek, sport Ez az ágazat er síti a közösséget, ápolja hagyományainkat, ad kikapcsolódási lehet séget, fejleszti széleskör en tudatunkat, és teret ad a civil szervez déseknek. Jelenleg a településen 2008-tól Közösségi ház m ködik, de a teleház jelleggel m köd internetezési és fénymásolási lehet séget biztosító szolgáltatáson kívül nem biztosít egyéb közösségi funkciót. Mivel m vel dési ház nincs a településen, a közm vel dési feladatokat részben intézményeink, részben a helyi civil szervezetek látják el. A nevelési oktatási intézmények (óvoda, iskola) az általuk érintett korosztálynak szervez bábel adásokat, zenés gyermek koncerteket, színházlátogatásokat A helyi civilek közül az ifjúságot és az id seket összefogó szervezetek néhány éve nagyobb aktivitással szerveztek különböz programokat a település egyéb korosztályainak, de ez az aktivitás az utóbbi években jelent sen csökkent. Az Önkormányzat által szervezett programok éves szinten kimerülnek a falunappal és a Nyírbátori Zenei Napok keretén belül megszervezett komolyzenei esttel. A nagyobb fér helyet igényl programok lebonyolításához az óvoda étkez je kb f, az iskola tornaterme pedig kb. 250 f részvételére ad lehet séget. A sport fontos szerepet tölt be a személyiség formálásában, hozzájárul a testi, lelki egészséghez. Az Önkormányzat számára feladatként fogalmazódik meg az iskolai sporttevékenységek feltételeinek 20 O l d a l :

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018.

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. közötti ciklusra

Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. közötti ciklusra Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. közötti ciklusra A program egy négy esztendőre szóló cselekvési terv, mely meghatározza a megoldandó feladatokat a reálisan megvalósítható

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178 / 2010. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Gazdasági programja 2011-2014. évre. Jóváhagyva:17/2011.(III.10) önkormányzati határozattal Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014 Biharnagybajom Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2011-2014 A Képviselő-testület elfogadta a 93/2011. (VI. 30.) számú KT határozatával. 1 Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Települési Esélyegyenl ségi Programja 2011.-2016.

Szigetszentmiklós Város Települési Esélyegyenl ségi Programja 2011.-2016. Szigetszentmiklós Város Települési Esélyegyenl ségi Programja 2011.-2016. 1. Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Tartalomjegyzék 1. BEVEZET... 3

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 tervezet 1 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ában foglaltak értelmében a képviselő-testületnek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Vácszentlászló Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Vácszentlászló Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenl ség-elv fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenl ségi Program Vácszentlászló Község Önkormányzata 2013. május 21. Türr István Képz és Kutató

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE 2014-2019. ÉVEKRE I. BEVEZETŐ A gazdasági program elkészítéséről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre .../2015. (VII. ) önkormányzati határozat melléklete KŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019. évekre Kőtelek, 2015. július. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 3

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2011-2014. évre A programot a képviselő-testület 2011. március 29 én tartott ülésén

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

Tartalomjegyzék 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019. évre 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019 évre

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019 évre Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019 évre 1. BEVEZETÉS 1.1. Előszó A Gazdasági Program a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre Tartalomjegyzék Bevezetés 4. 1. Mezőhegyes gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A település

Részletesebben

JAVASLAT. a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására

JAVASLAT. a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-95 /2010. JAVASLAT a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására Készült: a

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014. ÉVEKRE I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 91. -ának (1), (6) (7)

Részletesebben

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A Város ának G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A A. ÉVEKRE 1 BEVEZETŐ Jogszabályi háttér: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 116. -a értelmében: (1)

Részletesebben

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019. 1 MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 2 Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ 3. oldal II. fejezet A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 4. oldal III. fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, mint a település

Részletesebben

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014 2019-es megbízatás időtartamára szóló Gazdasági Programja

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014 2019-es megbízatás időtartamára szóló Gazdasági Programja Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014 2019-es megbízatás időtartamára szóló Gazdasági Programja EDELÉNY 2015. ÁPRILIS 22. Tartalomjegyzék I. JELENLEGI HELYZET BEMUTATÁSA... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

POLGÁR JÁRÁSI SZINTŰ KISVÁROS

POLGÁR JÁRÁSI SZINTŰ KISVÁROS POLGÁR JÁRÁSI SZINTŰ KISVÁROS GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2020 Polgár, 2015. június 1. k 1 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 4 3. Vezetői összefoglaló... 4 3.1. Öt év alatt öt kiemelt jelentőségű komplex

Részletesebben