ENCSENCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENCSENCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA"

Átírás

1 ENCSENCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET 2. ÁLTALÁNOS HELYZETELEMZÉS 3. PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI HELYZET 4. GAZDASÁGI PROGRAM A program el készítése A. Környezetvédelem, infrastruktúrafejlesztés - Szennyvízelvezetés és kezelés - Csapadékvíz elvezetés, belvízkezelés - Hulladékgazdálkodás, köztisztaság fenntartás - Új energiaforrások lehet ségei - Természetvédelem, zöldterületek karbantartása - Köztemet fenntartása - Piac - Közutak, járdahálózat B. Közszolgáltatások, közellátás, közélet - Oktatás - Gyermekjóléti Szolgálat családsegítés, id s- és fogyatékos ellátás - Egészségügyi ellátás - Közigazgatás - Adópolitika - Közbiztonság - Közm vel dés, közösségi terek, sport - Turizmus fejlesztés - Településmarketing - Kisebbség C. Munkahelyteremtés - Általános- és közfoglalkoztatás, vállalkozások - Mez gazdaság Nyilvánosság biztosítás 5. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMTERVE 6. ÖSSZEGZÉS 2 O l d a l :

3 1. BEVEZET A gazdasági program elkészítésének célja, hogy Encsencs község a közötti ciklus id tartama alatt egy egységes, el re meghatározott célrendszer szerint m ködjön, fejl djön. A helyi önkormányzati választásokat követ en a polgármesternek a képvisel testület elé kell terjeszteni a négy évre szóló gazdasági programját. Tartalmát illet en az Ötv. 91. (6) bekezdése úgy fogalmaz, hogy: A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkit zéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehet ségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelez és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek el segítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkit zéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat Encsencs Község Önkormányzatának a közötti id szak gazdasági elképzelései kb. 60%- ban megvalósultak. Amely elképzelések nem került megvalósításra annak egyrészt finanszírozási oka volt, másrészt megváltozott a politikai és gazdasági környezet. Az Önkormányzat e gazdasági program mentén dolgozott, követte a benne rögzítetteket, bár látszik, hogy egy négy éves program az önkormányzat életében rendkívül rövid. A pénzügyi és gazdasági lehet ségek ebben az id tartamban nem oldják meg azokat a problémákat, nem teljesítik azokat az elképzeléseket, amelyeket egy önkormányzat egy jól összeállított gazdasági programban megfogalmaz, hiszen változik a politikai terület, változnak a támogatási struktúrák. A gazdásági program elkészítésének idejében vizsgálni kell az Önkormányzat pénzügyi, gazdasági hátterét. Ez az elmúlt másfél évben kb. 32 millió forinttal csökkent, ugyanis az állami normatívának ma, a novemberi koncepcióhoz viszonyítva közel 32 millió forintnyi negatív irányú eltérés van. Ez azért lényeges, mert ebben a gazdasági programban az el ttünk álló id szakra úgy kell tervezni, úgy kell a fejlesztéseket megfogalmazni, hogy láthatóan sz külnek azok a pénzügyi lehet ségek, amit az Önkormányzat sajáter ként vagy beruházási tartalékként be tud mutatni. Jelenleg az Önkormányzat több hitelt is kezel: beruházási-, bér- és folyószámlahitel, valamint támogatást megel z hitel. E hitelek kezelése többletköltséget is jelent, és rendkívüli módon megnehezíti az Önkormányzat gazdálkodását. Ez a gazdasági program tervezésének és megvalósításának a legnagyobb nehézsége, akadálya. Mindemellett problémaként jelentkezik az is, hogy ebben az id szakban zajlik az országban egy politikai, pénzügyi és gazdasági átszervez dés, túl vagyunk egy gazdasági válság els hullámán, ami láthatóan még nem érte el a tet pontját. Ma kiszámíthatatlan az önkormányzatok sorsa. Látható ugyan, hogy a Kormány az önkormányzati szektor átalakításán dolgozik, de hogy ez milyen jelleg, milyen mélység és nagyságrend lesz azt nehéz a rendelkezésre álló információk alapján megállapítani. Ezek a politikai síkon hozott döntések alapjaiban változtathatják meg az önkormányzati m ködést és ezzel együtt e gazdasági program megvalósulását is. Az elmúlt id szak megtanított minden önkormányzatot arra, hogy egyik napról a másikra gyökeres változások történnek a fejünk fölött, amelyek rendkívüli kihatással vannak az önkormányzati gazdálkodásra és m ködésre. A változásokat pedig tudomásul kell venni, így ebben a bizonytalanságban nehéz dolgozni, nehéz megfelel döntéseket hozni, nehéz elképzeléseket megvalósítani. 3 O l d a l :

4 Egy igazán értékes terv készítésének alapvet része egy pontos helyzetértékelés és elemzés. Ez jelenti a település legfontosabb, alapvet mutatószámainak, paramétereinek (népesség, közszolgáltatások, infrastruktúra, stb.) leltárát, számbavételét. A számadatok kiegészülnek a lakossági igényfelmérés adataival és az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetének vizsgálatával, amelyek alapján megfogalmazhatók a fejlesztési irányok, célkit zések. A program alapvet célja, hogy megfogalmazza azokat az alapelveket, meghatározza azokat a teend ket, amelyek lehet vé teszik, hogy Önkormányzatunk: - biztosítsa a település lakói számára fontos intézmények m ködését (egészségügy, oktatás, stb.); - képes legyen a szolgáltatások színvonalának megtartására, illetve fejlesztésére; - gondoskodjon a település infrastruktúrájának folyamatos fejlesztésér l; - törekedjen az élhet bb környezet kialakítására; - segítse a munkavállalók munkaer piacra való bekerülését, az azon való megmaradását; - csökkentse a hátrányos helyzet családok leszakadását; - javítsa a halmozottan hátrányos helyzet személyek életmin ségét; - fokozza a település közbiztonságát. A program kiindulási alapként számba veszi a település meglév sajátosságait, el nyeit, hátrányait és lehet ségeit is. Az önkormányzati tevékenységeknél, valamint az ezekkel kapcsolatos fejlesztési elképzeléseknél természetesen meghatározó, hogy melyek az önkormányzat számára törvény által el írt kötelez és nem kötelez, azaz önként vállalt feladatok. Azonban annak tudatában, hogy hamarosan a teljes közigazgatási rendszer átalakul, egy olyan önkormányzatiságra van szükség, ahol a település szolgáltatásokat nyújt. Az el ttünk álló id szak ebben a tekintetben igen sok újdonságot hozhat a számunkra. Új együttm ködési, összefogási lehet ségek nyílnak meg, új fejlesztéseket indíthatnak, mindezekhez azonban egy új szemléletmódra, új látásmódra is szükség lesz. E közelítésmódban ugyanúgy kell m ködtetni egy települést, mint ahogyan egy szolgáltató céget, vállalkozást. A Gazdasági Program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: a Képvisel -testület és a Polgármester elképzelései; a település lakossága által megfogalmazott elképzelések, igények; az Önkormányzat jelenlegi illetve várható pénzügyi helyzete. A programban meghatározott fejlesztések eléréséhez a Képvisel -testületnek két irányra kell koncentrálni. Egyrészt a célkit zések egymásra épül megvalósítására és realitására, másrészt a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. A Képvisel -testület minden gazdasági jelleg, a gazdálkodásra, a település m ködtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntéseknél figyelembe kell, hogy vegye az e programban meghatározottakat. 4 O l d a l :

5 2. HELYZETELEMZÉS A település bemutatása Történet Encsencs önálló önkormányzatú település, bizonytalan eredet neve aránylag kés n bukkant fel el ször 1321-ben Enchenck alakban különböz okleveleken. A név eredetét tekintve nincs megnyugtató magyarázat. Valószín leg személynévb l lett földrajzi név, esetleg a német Hentz, vagy Entz magyar alakja. A történelem folyamán hol Szatmár, hol Szabolcs vármegyéhez tartozott, s a múltban váltakozva a Báthory, Rakamazi, Zeleméri, Szennyesi, Károlyi és Zselénszky család volt a földesura a községnek. Földrajzi elhelyezkedés Encsencs Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, illetve az Észak alföldi Régió délkelet-nyírségi települése, lakóinak száma 2059 f, területe 3191 hektár. A rendszerváltásig ún. zsákfalu volt, így ez a viszonylagos bezártság az átmen forgalommal szükségszer en együtt járó zaj,- por és leveg szennyezés megkímélte a falut. A település Nyírbátortól 15 km-re található, a Nyírségre jellemz homokdombok, akácos tölgyes erd k között. Vasútja nincs, közvetlen autóbuszjárat köti össze Nyírbátorral és Debrecennel. Gazdaságföldrajzi szempontból fontosnak és hasznosnak tekinthet a román és az ukrán határok közelsége. 5 O l d a l :

6 A településen megtalálhatóak mindazok a középületek és üzletek, amelyek az egyre fejl d színvonalú szolgáltatásaikkal igyekeznek kielégíteni a különböz korú és kultúrájú helyi emberek igényeinek egy részét. F bb demográfiai jellemz k Kor/ Nem A lakosság számának alakulása Év Lakosságszám KSH és önkormányzati adatok A lakónépesség száma nem és korcsoport szerint X Összes Férfi N Összes Önkormányzati adatok dec. 31. Környezeti állapot A község infrastrukturális háttere oktatási, egészségügyi, kereskedelemi és egyéb szolgáltató intézmények, valamint a vezetékes infrastruktúra a település nagyságrendjéhez mérten kielégít. Az elmúlt években felgyorsult fejl désnek köszönhet en korszer sített közvilágítással, vezetékes ivóvíz hálózattal, földgázvezetékkel, telefonhálózattal, Internet elérhet séggel, pormentes aszfalt utakkal és járdahálózattal rendelkezik a település. A belvíz elvezetése felszíni csatornahálózattal megoldott. A megyei szilárd hulladék és szennyvíz elhelyezési program részeként jelenleg végleges lezárás el tt áll a helyi szeméttelep. jó megfelel elfogadhatatlan Utak állapota - belterület 15 % 45 % 40 % Utak állapota - külterület 10 % 30 % 60 % Járdák állapota 30 % 40 % 30 % Önkormányzati adatok dec.31. A település infrastrukturális hálózatainak kiépítettsége %-ban Elektromos hálózat 94 % 94 % Ivóvízhálózat 98 % 98 % Vezetékes gázhálózat 96 % 96 % Szilárd úthálózat belterületen 81 % 81 % Szilárd úthálózat - külterületen 3,34 % 3,34 % Telefonhálózat 94 % 94 % Önkormányzati adatok 6 O l d a l :

7 Foglalkoztatás, munkavállalás A településen a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, mely f - és részmunkaid s foglalkoztatáson túl a közmunka programok kihasználásával is igyekszik enyhíteni a munkanélküliséget. Az Önkormányzat által foglalkoztatottak száma: 55 f - Polgármesteri hivatal: 9 f - Óvoda: 15 f - Iskola: 26 f - Véd n i Szolgálat: 2 f - Mez r: 2 f Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által foglalkoztatottak száma: - Id sek Napközi Otthona: 3 f - Gyermekvédelem és családsegítés: 1 f - Fogyatékos ellátás: 2 f Adatok a település foglalkoztatási és jövedelmi viszonyáról: Aktív keres k száma 140 f Közhasznú foglalkoztatottak száma (6 órás) 10 f Közhasznú foglalkoztatottak száma (4 órás) 40 f Közgyógyellátási igazolvánnyal támogatottak száma 105 f Regisztrált álláskeres k száma 320 f Tartós munkanélküliek száma 267 f Álláskeresési járadékban részesül k száma 32 f Pályakezd munkanélküliek száma 40 f Bérpótló juttatásban részesül k száma 116 f Lakásfenntartási támogatásban részesül k száma 179 f Önkormányzati adatok április 1. Vállalkozások - PRO-REHAB Kft. csomagolóüzem foglalkoztatottak száma: 53 f A legnagyobb foglalkoztatóként m köd PRO-REHAB Kft. az elmúlt id szakban jelent s létszám-, bér- és munkaid keret csökkentést hajtott végre. - FAMILY WOOD Kft. fafeldolgozó üzem foglalkoztatottak száma: 15 f A jelenleg bejelentett vállalkozások száma: 43 db Tevékenység szerint: - Mez gazdasági termények el állítása 7 db - Közúti teherszállítás 1 db - Biztonsági tevékenység 1 db - Karosszéria lakatos 1 db - Gyógyszer kereskedelem 1 db 7 O l d a l :

8 - Biztosítási ügynök 2 db - Vegyes kiskereskedelem élelmiszer jelleggel 5 db - Temetkezési kellékek gyártása, eladása 1 db - M virág és koszorú kiskereskedelem 1 db - M virág és koszorúkészítés 1 db - Erd telepítés, erd és mez gazdasági bérmunkavégzés 1 db - Gyümölcstermel, mez gazdasági szolgáltató 1 db - Gyümölcs- és növénytermesztés 7 db - K faragó 1 db - Járó beteg ellátás 1 db - Egyéb villanyszerelés 1 db - Nem bolti ügynöki kiskereskedelem 1 db - Magasépít ipari munkák végzése 1 db - Vendéglátás 3 db - Táptakarmány bolt 2 db - Gabona-, vet mag-, takarmány nagykereskedelem 1 db - M anyag, épít anyag gyártása 1 db - Utazásszervezés 1 db Kisebbség A roma etnikum számaránya a településen kb. 750 f, ez az összlakosság kb. 35 %-a, ami folyamatosan növekv tendenciájú. A roma lakosság körében a legmagasabb a munkanélküliek aránya, legalacsonyabb az iskolázottság. 3. PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI HELYZET Vagyoni helyzet Az önkormányzat az elmúlt években nagy er feszítéseket tett a stabil gazdasági, pénzügyi, vagyoni háttér kialakítására. Készülve a nehezebb gazdasági id kre el relátóan két forgalomképes erd ingatlant alakítottunk ki. Az egyik kb. 26 hektárnyi területet foglal magába, a másik kb. 37 hektáros terület. Ezek a forgalomképes ingatlanok adhatnak pénzügyi segítséget a gazdasági válság, a csökken normatívák, a romló pénzügyi viszonyok miatt kialakuló nehézségek áthidalására. Az önkormányzat ingatlanvagyon szerkezete a következ : Vagyonelem megnevezés Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthet, nem terhelhet, a kötelez feladatok ellátását képz vagyon) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthet, illetve megterhelhet ) Ingatlanok db száma Az összes vagyonból a vagyon részaránya A vagyon bruttó öszszege (ezer Ft) O l d a l :

9 Pénzügyi helyzet Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt négy évben az alábbiak jellemezték: december 31-ig az önkormányzat gazdálkodását alapvet en jellemezte, hogy hitel nélkül, ÖNHIKIS támogatás nélkül tudott m ködni es költségvetés év vízválasztó volt az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásában, egyrészt kb Ft-tal csökkent a költségvetési koncepcióhoz képest a ténylegesen igénybe vehet állami normatíva, másrészt a folyamatos kintlév ségek utófinanszírozású pályázatok és kötelezettségvállalások átmeneti pénzügyi nehézségeket okoztak, amelyek csak hitel felvételével voltak kezelhet ek - A pénzügyi problémákat tovább mélyítette a 2011-es költségvetési törvény, amely önkormányzatunkat további Ft normatíva csökkenéssel sújtotta. - A fent említett, a költségvetési törvény megváltozásából származtatott kb Ft-nyi pénzügyi hiányt már nem lehet egyszer átcsoportosításokkal, egy-két álláshely csökkentésével kompenzálni, ezért kénytelenek vagyunk meglév vagyonelem értékesítésére. A költségvetés f bb szerkezete és a várható tendenciák A ig terjed id szak költségvetései várhatóan csak a legszükségesebb kiadásokat fogják tartalmazni, így a béreket, járulékokat, közszolgáltatási díjakat, dologi- és m ködési költségeket. A fejlesztések, és a vállalt feladatok vonatkozásában ebben a gazdasági ciklusban valószín leg visszaesés várható. Itt kell kihangsúlyozni a pályázati lehet ségeknek a fontosságát, hiszen jelent s, magas támogatástartalmú elnyert pályázatok nélkül az önkormányzat nem fog tudni boldogulni. Kiadások A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult (teljesítési oldalon) Kiadások aránya %-ban Megnevezés Személyi jelleg kiadás Munkáltatót terhel kiadás Dologi jelleg kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás Finanszírozási kiadás Kiadások összesen (ezer Ft) Szöveges magyarázat: a es id szak hasonló felosztású táblázatában várható lesz a személyi jelleg kiadások arányának lényeges csökkenése, a dologi jelleg kiadások arányainak emelkedése, illetve a felhalmozású célú kiadások arányainak csökkenése. 9 O l d a l :

10 Bevételek A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakult (teljesítési oldalon) Bevételek aránya %-ban Megnevezés Intézményi m k. bevétel Sajátos m k. bevétel Felhalmozási és t kebevétel Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz Finanszírozási bevétel Bevételek összesen (ezer Ft) El z évi záró pénzkészlet Szöveges magyarázat: es id szakban várhatóan jelent s bevétel csökkenés várható és ezzel párhuzamosan a záró pénzkészletek aránya is változik. Az Önkormányzat pénzkészlete március 3-én : 885 ezer Ft Adózási adatok Adónem Adózók száma Bevétel (Ft) Gépjárm adó 360 f Kommunális adó 575 f Ipar zési adó 65 f kapott bejelentkezési nyomtatványt 82 f GAZDASÁGI PROGRAM A gazdasági program el készítése helyi felmérés A helyi gazdasági program elkészítését a lakosság kérd íves felmérés el zte meg, melyben kifejthették véleményüket jelenlegi helyzetükr l, elvárásaikról, a jöv jüket érint elképzeléseikr l. A kapott információk felhasználásra kerültek a program helyzetelemz és feladat meghatározó fejezeteinek összeállításában. A minden háztartásba kiküldött 600 db kérd ívb l 83 db kitöltött és értékelhet példány került vissza az Önkormányzathoz, ami 13.9%-os visszajelzést eredményez. Ez egyrészt a lakosság érdektelenségére utal, másrészt pedig a jelenlegi gazdasági és társadalmi változások fokozzák a lakosság pesszimista hangulatát. A kérd ív tartalmát, számszer sített eredményeit, a lakosok egyéni véleményeit a program 1. sz. melléklete tartalmazza. A válaszok összegzése a gazdasági program összeállításának egyik f szem- 10 O l d a l :

11 pontja, mivel utat mutat a jöv re vonatkozóan, milyen elképzelése van a lakosságnak, mir l, hogyan vélekednek. A. Környezetvédelem, infrastruktúrafejlesztés Településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme Az Európai Uniós csatlakozással még hangsúlyosabbá vált az eredményes és hatékony környezetpolitika és környezetgazdálkodás kialakítása, folyamatos meger sítése. Ennek f célja a kedvez életmin ség megteremtése a község minden lakója számára. Továbbra is meghatározó kihívás maradt a településen a környezeti infrastruktúra tökéletesítésének összeegyeztetése a gazdasági fejl déssel és a községi lakosság környezetbiztonságának javításával. Ez a téma több területet is érint: A.1. Szennyvízelvezetés és kezelés Évek óta problémát okoz a településen a keletkez szennyvíz elhelyezése, annak megfelel kezelése, mivel a településen nincs kiépített szennyvíz csatornahálózat. A háztartásokban keletkez szennyvizet többségében szabálytalanul és engedély nélkül megépített, szikkasztóként funkcionáló szennyvízgy jt kben tárolják, és id nként szippantják. Gyakori a szippantott szennyvíz saját, vagy más tulajdonába lév földre történ illegális kiszállítása, vagy a kiskertbe történ kiszivattyúzása. Ez szennyezi a talajvizet és ezzel együtt veszélyezteti a vízkészletet is! A megoldás egy korszer szennyvízelvezet rendszer kiépítése a hozzátartozó szennyvíztisztító teleppel. Hat település (Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Nyírbéltek, Nyírbátor Encsencs és Piricse) társulásával létrejött a Dél-Nyírségi Csatornam Vízgazdálkodási Társulat, amely a Környezet Energetikai Operatív Program pályázati támogatásával megvalósítja az érintett településeken a szennyvíz elvezetését és tisztítását. A beruházás el készítése megtörtént. Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: A beruházásra irányuló, pályázathoz szükséges feladatok ellátása, a lakosság folyamatos tájékoztatása. A lakosság és az OTP közötti lakás-takarékpénztári szerz dés teljesítésének nyomon követése. A.2. Csapadékvíz elvezetés, belvízkezelés Az önkormányzat a lehet ségekhez mérten folyamatosan végzi a település belvízelvezet rendszerének felújítását, szükség szerinti b vítését, mert a jelenlegi rendszer folyamatos karbantartást igényel. Sajnos az elmúlt több mint 20 év nem hozott lehet séget arra, hogy a meglév belvízelvezet rendszerek egy hathatós és alapjaiban történ felújítást kapjanak, ezért mindenképpen indokolt a település belvízelvezet rendszerének felülvizsgálata. Szükségessé vált a meglév csapadékvíz elvezet rendszerek komplett felújítása és külterületi záportározó kialakítása, melyek a hírtelen lezúduló csapadék vizet a lakossági és önkormányzati tulaj- 11 O l d a l :

12 don veszélyeztetése nélkül fogadni tudják. A jelenlegi helyzetben ugyanis nincs biztosítva a településr l kifolyó csapadékvíz id szakos elhelyezése, ez több esetben okozott már súlyos károkat. Az árkok, átereszek tisztántartása azonban nemcsak önkormányzati, hanem lakossági feladat is! Az Önkormányzata a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: A település nem rendelkezik belvízrendezési tanulmánytervvel, így a kisebb helyi vízelvezetési tervezések nem illeszkednek a települési rendszerbe. A jöv beni fejlesztések hatékonysága érdekében indokolt egy átfogó tanulmányterv készítése, mely a település teljes területére meghatározza a vízgy jt területeket, befogadókat, f gy jt ket, illetve segíti a fejlesztési pályázatok benyújtását is. A beruházással a község belterületén felújításra kerülnek a csapadékvíz elvezet árkok, illetve a 0265/1 és a 023/2-4 hrsz-ú külterületén kialakul 1 db. kb m3-es és 1 db m3- es záportározó. A.3. Hulladékgazdálkodás, köztisztaság fenntartás Településünk határában lév szemétlerakó környezeti károkat okoz, ezért feltétlenül szükséges annak rekultivációja. A lerakó megszüntetésével felügyeletet kell biztosítani és szabálysértési eljárást kell kezdeményezni, az illegális szemétlerakás visszaszorítására. A lakosság részére októbert l háztartásonként 1 db háztartási hulladéktároló (kuka) használata biztosítja a keletkezett hulladék összegy jtését. A tárolók ürítése heti rendszerességgel történik. A szemételhelyezés, a hulladékszállítás költsége megnövekedett, ami irreális terheket ró egyrészt a lakosságra, másrészt az önkormányzatra. Ez a kiadás csökkenthet a lakosság környezettudatos gondolkodásának fejlesztésével, ami a háztartási hulladékok megfelel kezelésére és elhelyezésére irányul. Kiemelten kell foglalkozni a település tisztaságával, mert nemcsak a településen belül, de az erd k, az utak mellet is megn tt az illegális szemétlerakások száma. A lakosság figyelmét folyamatosan fel kell hívni az ingatlanok el tti utcarész rendbetételére, ha szükséges, élni kell a bírság kiszabásával. A lakosságnak igényévé kell, hogy váljon a környezet tisztaságára való odafigyelés. Ennek kialakítása és megtartása csak települési összefogással és odafigyeléssel történhet. Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: A szemléletváltás, a környezettudatos gondolkodás fejlesztése érdekében a lakosság rendszeres tájékoztatása, figyelemfelhívás, programok szervezése. A környezetvédelemért tenni akaró civil szervezetek, csoportok erre irányuló programjainak támogatása. Zöldhulladék kezelésének szabályozása, komposztáló létrehozása. Szelektív hulladékgy jt programba való bekapcsolódás. Közhasznú, közcélú foglalkoztatás keretében az illegális szemét elhelyezési gócok folyamatos felszámolása. A település belterületén stabil és masszív szemétgy jt k kihelyezése, azok rendszeres ürítése. Évente lomtalanítás szervezése. 12 O l d a l :

13 A veszélyes hulladékok gy jtésére speciális gy jt rendszer kialakítása (pl.: elemgy jt k kihelyezése intézményekbe). A.5. Új energiaforrások lehet ségei Az Európai Unió támogatja a megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítását. Ez a h - és villamos energiatermel rendszerek kialakításának, a környezetbarát energetikai fejlesztéseknek, a megújuló energiatermeléshez kapcsolódó beruházásoknak a lehet ségét tárja fel (pl.: a mez - és erd gazdálkodási hulladékok hasznosítása, energiaf -és f z termelése, pelletgyártás stb.). Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: Az önkormányzat által fenntartott intézmények épületeiben, a költségtakarékosság és környezetvédelmi szempontból a gázf tésr l történ teljes leállás után, a megújuló energiahasznosításon alapuló f tési rendszer kialakítása. A közvilágítás korszer sítése, energiatakarékos lámpatestek cseréje. A.6. Természetvédelem, zöldterületek karbantartása Különleges adottság, hogy rendelkezik a település olyan természeti területekkel, melynek megóvása mindannyiunk kiemelt feladata. Az erd, az állat- és növényvilág védelme, különös gondozást igényel. Tudatosítani kell az itt él emberekben, hogy ezek a meglév területek a település számára természeti kincsek amelyben rendkívüli lehet ségek rejlenek, melyet óvnunk kell az illegális fakitermel kt l, a szemételhelyez kt l és a természetet rongálóktól! Biztosítani kell, hogy ezek a területek alkalmasak legyen turisztikai programok megvalósítására. A kedvez és vonzó településkép kialakításánál fontos szempont a területen zöld felületek, parkok, ligetes utcarészek összehangolt rendezettségén túl, a külterületi szabadid eltöltésére alkalmas területek felújítása is. A parkfejlesztési feladatok között olyan területek szerepelnek, amelyek a lakosság pihenését, kikapcsolódását szolgálják. Az önkormányzat segít magatartással a helyi civil szervezetek helyzetbe hozására törekszik, támogatja azon szervezetek kezdeményezéseit, amelyek valóban tenni akarnak a településért, mind munkahelyteremtésben, mind környezetvédelem és egyéb szabadid s-, sportprojektek és beruházások megvalósulása terén. Ennek eredményeként feltehet en megvalósul az elkövetkezend négy évben az Ifjúsági Centrum Encsencs Egyesület szabadid park felújítására és átalakítására irányuló projekt, amelyen egy többfunkciós ökoturisztikai ifjúsági központ kerül kialakításra. Idesorolható továbbá a l tér teljes felújítása, amelynek végeredménye egy engedéllyel rendelkez, el írásoknak megfelel en kialakított terület. Itt szintén hangsúlyt kapnának azok a civil kezdeményezések, amelyeknek múltja van a településen, újra szervez dne a lövészklub, fejl dnének a lövészsportok, mint légfegyveres lövészet, íjászat stb. 13 O l d a l :

14 Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: Gazdasági Program Parkfejlesztés: a község belterületén lév parkrészek felújítása, a lakosság részére használhatóvá tétele (pl.: Bogáti út, Sport utca, F utca). Encsencs község szabadid parkjának átalakítása esetén az odavezet út felújítása és az ivóvízhálózat odairányuló b vítése. A sportpálya és környékének a rendben tartása, a lelátó és a kispadok rendbetétele. Engedéllyel rendelkez, el írásoknak megfelel, fedett l tér kialakítása. Fásítás, füvesítés és virágosítás a közterületeken. A.7. Köztemet fenntartása Az önkormányzati tulajdonú köztemet és a ravatalozó szakszer és biztonságos üzemeltetése megoldott. Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: A temet folyamatos karbantartását, felújítására irányuló forrás keresését. A.8. Piac A településközpontban kijelölt helyen, alacsony színvonalon történik a piaci értékesítés. A helyi termékek helyben történ értékesítése növelhet lenne egy korszer piactérrel. A lakosság igényeihez igazodva szükségessé vált az stermel k, a piaci tevékenységb l él k és a szolgáltatást igénybe vev k részére egy esztétikus, praktikus többfunkciós piactér kialakítása. A helyi termékek, a lakosság által megtermelt zöldség, gyümölcs stb. értékesítési lehet ségének népszer sítése településen belüli marketing segítségével (helyi újság, szórólapok, honlap). A.9. Közutak, járdahálózat Helyi utak A település önkormányzati útjai a helyi forgalmat bonyolítják és vezetik rá a sz. beköt útra. Az utak szélessége 3-4 m, forgalmuk jelent s. A belterületen az aszfaltburkolatú utak hossza 9.5 km, a külterületen pedig 0.35 km. A belterületi utak jelent s része burkolt, de a burkolat min sége nem megfelel, folyamatos felújításra szorulnak. A Képvisel -testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban olyan közúthálózat kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a lakosok igényeinek. Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása különösen a Kossuth, F, Bélteki, Bogáti, Dobó és Sport utca autóbusz és teherforgalom miatt igénybe vett szakaszain. A Dobó utca 49/7 hrsz-ú szakaszán nincs aszfalt burkolat, es s id ben az ott él lakosság számára a sárban való közlekedés gondot jelent. Az utcában nagyrészt roma származású, szo- 14 O l d a l :

15 ciálisan hátrányos helyzet emberek élnek, akiknek a közlekedési komfort érzetét nagyban segítené a beruházás. A tervezett útszakasz a településrendezési tervhez illeszked en 350 m hosszú, 3 m széles aszfaltborítású utat jelent. Ennek megvalósításával a települése belterületén minden út szilárdburkolatúvá válik. A külterületi utak nagy része földút, melyeknek a karbantartása a mez gazdaságban dolgozók segítségével történik, de évente talajer gépes javítást igényelnek. A mez gazdasági feltáró utak kialakítása segítené a gazdák munkáját és jelent sen tehermentesítené az Önkormányzat meglév úthálózatát. A településen kerékpárút nincs, így a helyi kerékpárforgalom is az utakon bonyolódik. Tömegközlekedés: Nyírbátor Encsencs viszonylatában a településre a Szabolcs Volán Zrt. üzemeltetésében naponta több (8-10) autóbusz járat is közlekedik. A buszok a Kossuth, F és a Bélteki utcákon haladnak végig, illetve állnak meg a kijelölt megállóhelyeken. A Hajdú Volán járatai pedig Debrecen Encsencs között közlekednek naponta 2 fordulással a Bélteki és a F utcákon. Egyéb közutak Encsencs-Nyírbéltek A forgalom és a gyenge min ség miatt megrongálódott az Encsencs-Nyírbéltek közötti 035 sz. összeköt út. A jelen állapotban megrepedezett, rendkívül sz k útszakasz mindössze 3 m széles, padkái sérültek, minden évben egyre több helyen igényel javítást. Ebben az állapotában nem alkalmas tömegközlekedési járm vek (autóbusz) számára, pedig a településen él fiatalok közül sokan tanulnak Debrecenben, ahová ezen az összeköt úton tudnak utazni. Az út min ségének hosszú távra történ alkalmassá tétele a települések közötti közúti közlekedés számára csakis felújítással, az út minimum 1 m-rel történ szélesítésével és aszfalttal történ burkolásával történhet. Így 1500 m2-nyi aszfaltburkolattal szélesedik a meglév kövesút. Az új burkolatnak köszönhet en hosszú távra megoldódik a települések közötti közúti forgalom, n az utazók száma. A térségben lakók számára könnyebbé válik a régióközpont, Debrecen elérhet sége, tömegközlekedési eszközzel való megközelítése. Járdák Esedékessé vált a település meglév járdahálózatának aszfalt burkolattal történ felújítása, a már megromlott állapotú járdahálózat újszer vé tétele, mivel az a jelenlegi állapotában töredezett, megkopott, felpúposodott, balesetveszélyes és gyalogos közlekedésre nem minden szakaszában alkalmas. A kb. 10 km-es járdahálózat a felújítást követ en az elkövetkez 15 évben a funkciójának megfelel en jól használhatóvá válik. Az Önkormányzat az utak, járdák esetében a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: Az utak folyamatos, ütemezett felújítása, új utak építéséhez a meglév tervek aktualizálása és új tervek elkészítése. Encsencs, 49/7 hrsz. Dobó u. aszfalttal történ burkolása. Az Encsencs-Nyírbéltek közötti 035 sz. összeköt út felújítása. Az Önkormányzat külterületi útjainak egy teljes, átfogó rekonstrukciója, talajer gépekkel történ felújítása. 15 O l d a l :

16 A mez gazdasági utak használatára súlykorlátozás bevezetése. Mez gazdasági feltáró utak aszfalttal történ burkolása: - Encsencs Nyírgelse - Encsencs Nyírlugos (a nagyerdei szabadid park és a falu közötti összeköt szakasz) - Encsencs Piricse (a szennyvízberuházás miatt megn a fontossága) - Encsencs Nyírbogát (egy szakasza mindenképpen indokolt) A járdahálózat teljes kör felújítása. A buszmegálló es beállóinak cseréje a település képéhez igazodva. A térség kerékpárút hálózatához történ csatlakozás. B. Közszolgáltatások, közellátás, közélet Oktatás, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, közigazgatás, közbiztonság, közm vel dés, közösségi terek, sport, kisebbség B.1. Oktatás Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár Encsencs - Penészlek - Nyírvasvári A évben az encsencsi és a penészleki oktatási intézmények összevonása kib vült 2010-ben Nyírvasvári oktatási intézményével, így a három település egy központi létesítménybe összevonva m ködik. A jelenlegi m ködtetésben az általános pénzügyi nehézségek az oktatás területét is érintik. Penészlek Község Önkormányzata gazdasági helyzetéb l adódóan nem tudja id ben teljesíteni az együttm ködéshez szükséges hozzájárulást. Ez a tény veszélyezteti a társulás hosszú távú fenntartását, ezért javasolt a jelenlegi szerkezet átalakítása. Az intézmény 2010/2011. tanév gyereklétszám adatai: Általános iskola Encsencs Penészlek Nyírvasvári Összesen Óvoda 90 f 27 f 73 f 190 f Iskola 256 f 87 f 138 f 481 f Összesen: 671 f Az intézmény nyolcosztályos iskola, a 6-14 éves korosztály oktatását, nevelését szolgálja. A gyermekösszetétel rendkívül heterogén, így a pedagógusok feladata sokrét : a jelent s hátránnyal indulók felzárkóztatása, a tehetségek feltárása, gondozása és természetesen az átlagos képesség ek fejlesztése. Cél, hogy a helyi oktatás a társadalmi igényeknek megfelel ismereteket nyújtson, lehet séget biztosítson az alapkészségek elsajátításához, a továbbtanuláshoz. 16 O l d a l :

17 Könyvtár A könyvtárban megtalálható gyermek-, ifjúsági-, feln tt irodalom és különböz szakkönyvek, de az olvasók rendelkezésére állnak a legszükségesebb lexikonok is. A könyvek olvasottsága közepesnek mondható. A könyvtár egy 45 m2-es helyiségb l áll, ami az általános iskola épületében m ködik. A hely sz kössége miatt 3 olvasóasztal szolgálja a helyben való olvasást. Óvoda Egy óvoda van a községben, mely jól megközelíthet helyen a központban helyezkedik el ben a Községi M vel dési Ház átalakításával étkez - konyha és egy négycsoportos, tet tér beépítéses óvoda kapott helyet a kib vített épületben. A 4 csoportszobából csak háromban folyik óvodai nevelés, így egyik csoportszoba tornaszobaként funkcionál. Az óvoda esztétikus, világos, jól felszerelt, az étkezéshez történ átjárást megkönnyítette a fedett folyosó kialakítása. Az épülethez nagy udvar tartozik, amely ma már elég jól felszerelt, mászókák, babaházak, fahomokozók, láncos egyensúlyozó, hintaállvány, csúszdák, libikókák teszik lehet vé, hogy a gyermekek mozgásigénye kielégülhessen. A HACCP rendszernek megfelel en m ködtetett 400 adagos f z konyha az óvodai étkeztetés mellett iskolások, nyugdíjasok és vendégétkez k étkeztetését is biztosítja. A tehetséges gyerekek térségi szint integrálásával, a jelenlegi pedagógiai rendszer átalakításával lehet ség nyílhat arra, hogy eltér alapon történ képzést kapjanak a családi és egyéb hátrányok miatt felzárkóztatást igényl tanulók, valamint kiemelt oktatási programban vegyenek részt a speciális igényekkel rendelkez tanulók. Ennek egyik lehetséges módja a mágnesiskolai projekt beindítása. Az Önkormányzat a nevelés-oktatás színvonalának javítása érdekében a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: A mikro-térségben oktatási központként m köd intézményrendszer kialakítása, mágnesiskola létrehozása. Oktatási és gazdasági szempontokat figyelembe véve olyan struktúra kialakítása, ami az intézmények fel l is folyamatos megújulást jelent. A pedagógusok részére magas szint szakmai továbbképzés folyamatos biztosítása. A szakos ellátottság folyamatos javítása a szakemberek idetelepülésének és helyben maradásának feltételeinek növelése. Az intézmények közötti kapcsolat építésének, annak fenntartásának szorgalmazása. Az intézmények pályázati tevékenységének figyelemmel kísérése, a benyújtott pályázatok koordinálása (eszközfejlesztés, képzési programok, egyéb beruházások ). Az intézmények jogszabályban el írt kötelez eszközállományának biztosítása, pótlása, az elavultság miatti cserére vonatkozó tervek elkészítése. Könyvtárfejlesztésre éves szinten legalább 100 ezer Ft. nagyságrend összeg elkülönítése. Beruházás, fejlesztés 1. Mágnes-iskola projekt A nagyarányú halmozottan hátrányos helyzet, cigány gyermekek integrált oktatása, amely optimális objektív és szubjektív feltételek biztosít az élenjáró min ségi oktatáshoz. Mindez 17 O l d a l :

18 kiegészül extra szolgáltatásokkal, mint a sport, idegen nyelv, informatika és m vészetek, így körzeti közoktatási intézményrendszerré alakulva vonzó hatást gyakorol a mikro térségre. A projekt magába foglalja a 0-18 éves korosztály fejlesztését és a feln ttképzési, közm vel dési feladatok megoldását is, illetve összhangot teremt a településfejlesztési törekvések között, segíti azok megvalósulását. Mindez az önkormányzat nyitottságával, az érintett iskolahasználók és a teljes lakosság egyetértésére támaszkodva valósulhat meg. 2. A meglév általános iskola több funkciós étkez vel és melegít -tálaló konyhával történ b vítése vált szükségessé, mellyel megoldódik az általános iskola tanulóinak helyben történ étkeztetése, ami ez idáig az óvodai épület étkez jében történik. A két épület között kb. 600 m-es távolságot tesznek meg az étkez gyerekek naponta oda-vissza, kitéve magukat az id járás viszontagságainak. Az építend étkez helyiség méretei és kialakítása miatt a meglév épületrészekhez kapcsolódva alkalmassá válik az épület más iskolai és települési funkciók kielégítésére. Mivel a tanulói étkeztetésre megn tt az igény és a meglév étkez hely már nem tudja kielégíteni azt, ezért szükséges a már korábban tervezett beruházás megvalósítása. 3. A meglév iskola régi épületszárnyában az energiatakarékosság miatt szükségessé vált a több mint 30 éves nyílászárók cseréje, illetve az épület f tési rendszerének korszer sítése, megújuló energiát hasznosító f tési rendszer kialakítása. B.2. Gyermekjóléti Szolgálat családsegítés, id s- és fogyatékos ellátás A településen október 15-t l m ködik Gyermekjóléti Szolgálat, melynek m ködtet je és fenntartója az Önkormányzat volt július 1-ig. Ezt követ en az Önkormányzat a feladatkörébe tartozó szociális alapellátások közül a családsegítést, a gyermekjóléti szolgálattal együtt a házi segítségnyújtást és a jelz rendszeres házi segítségnyújtást Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógiai Szolgáltató Központ irányítja. Ez a feladatellátás kiegészült az id s és a fogyatékos nappali ellátással, melynek helyszíne az Id sek Napközi Otthona. Az intézmények m ködésének pillanatnyi helyzetértékelése miatt látszik, hogy ez a terület nagyobb odafigyelést igényel. A családsegítés feladatellátásában hiányosságok merültek fel, ami indokolttá teszi a teljes kistérségi rendszer kontrollját és felülvizsgálatát. A közeljöv ben várható, hogy az egyházak is kiemelt feladatot kapnak ezen a területen, megváltozott a normatív támogatási rendszerben egyházak magasabb támogatást kapnak e feladatok ellátására. Az egyház és az önkormányzat közötti jelent s támogatási különbség bevezetése, és a kistérség rendszer várható átalakítása miatt indokolttá válik az egész rendszer átvizsgálása. B.3. Egészségügyi ellátás Az Önkormányzat egyik kötelez feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A háziorvosi alapellátás és a Véd n i Szolgálat m ködése az Önkormányzat tulajdonában lév épületben történik a Sport u. 3. sz. alatt ben az épület teljes felújítása megtörtént, az ellátás színvonalának növeléséhez szükséges berendezések, eszközök beszerzésre kerültek. 18 O l d a l :

19 A Önkormányzat az egészségügyi alapellátás színvonalának javítása érdekében a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: A lakosság egészségi állapotának javítása, egészségtudatos gondolkodás növelésére, és életmódváltásra irányuló programok, sz r vizsgálatok szervezése. Encsencs község egészségtervének, a település egészség- és kórtérképének elkészítése. A preventív ellátás el térbe helyezése a háziorvosi ellátást m ködtet szakszemélyekkel együttm ködve, a lakosság nagyobb arányú megbetegedéseinek csökkentése érdekében. Az ellátás színvonalát szinten tartó, illetve az azt növel fejlesztések támogatása, azok megvalósításához pályázati lehet ségek keresése. A szakszemélyzet továbbképzésének segítése az üzemeltet háziorvos koordinálásával. B.4. Közigazgatás A hivatali munka alapvet feladata az önkormányzati munka kiszolgálása, ami akkor hatékony, ha az Önkormányzat szándékaival, a kit zött közigazgatási, gazdasági célokkal összhangban van. A gyors, szakszer ügyintézés, az ügyfél törvényes pontos tájékoztatása, valamint a felel sségteljes munkavégzés megkívánja megfelel létszámú és szakértelm apparátus biztosítását. A kormányszándék azonban a közigazgatás átalakítását preferálja, melynek részletei el re nem láthatóak. Ezért célszer átgondolni és a tervezett fejlesztési programokban megjeleníteni azokat a költséghatékony elemeket, amelyek a közigazgatás szervezésénél esetlegesen felmerülhetnek, mint például a körjegyz ség kérdése. Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: Az önkormányzati munka hatékonyságát szolgáló és az ehhez szükséges létszámú hivatali apparátus biztosítása. A gazdaságosabb feladatellátás érdekében olyan közigazgatási partnerek keresése, melyekkel hatékonyan és gazdaságosabban történik a feladatok ellátása. Körjegyz ség kialakítása. A hivatal köztisztvisel inek, dolgozóinak a munkavégzéshez szükséges képzéseken való részvétel biztosítása. A közigazgatásban dolgozók munkakörülményeinek javítása az önkormányzati elektronikai infrastruktúra fejlesztésével. E-közigazgatás kialakítása a települési honlap közigazgatási részének fejlesztésével. A korszer munkavégzés, az információ megfelel kezelése érdekében a hivatal számítógépparkjának fejlesztése. B.5. Adópolitika A helyi adópolitikai célkit zések megfogalmazása jelent sen befolyásolja a településen keletkez saját bevételt, illetve hatással van a településen él magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. A helyi adók esetében az Önkormányzat Képvisel -testülete az adóztatást úgy alakította ki, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illet en. Jelenleg a helyi adózás bevételeit a magánszemélyek kommunális adója, a gépjárm adó és a ben bevezetett ipar zési adó képezi. 19 O l d a l :

20 Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: Gazdasági Program A következetes adóbeszedés miatt az adóbevételek rendszeres áttekintése, kontrollja. B.6. Közbiztonság A településen a közbiztonság feladatellátása a Nyírbátori Rend rkapitányság Nyírlugosi Rend r rs hatáskörébe tartozik, melyet kiegészít a polgár rség munkája. Az átszervezett polgár rség egy komoly, feladatát jól teljesít szolgálatként m ködik, melyhez gépjárm re, megfelel eszközökre és anyagi támogatásra van szükség. Az Önkormányzat a következ feladatok elvégzését tartja fontosnak: Fokozottabb együttm ködés az érintett szervezetekkel (rend rség, határ rség). A polgár rség m ködésének segítése az alábbi lehet ségekkel: - elkötelezett, valóban a település nyugalmáért, a lakosság biztonságáért önként tenni akarók csoportjának kialakítása; - magasabb önkormányzati támogatás; - pályázati lehet ségek kihasználása; - a polgár rség közlekedési eszközeinek, technikai felszerelésének fejlesztése; - a polgár rség nyitottá tétele a kisebbség számára. Térfigyel rendszerek kiépítése a szükséges helyeken. Helyi b nmegel zési stratégia és cselekvési terv készítése együttm ködve az érintett társszervezetekkel. B.7. Közm vel dés, közösségi terek, sport Ez az ágazat er síti a közösséget, ápolja hagyományainkat, ad kikapcsolódási lehet séget, fejleszti széleskör en tudatunkat, és teret ad a civil szervez déseknek. Jelenleg a településen 2008-tól Közösségi ház m ködik, de a teleház jelleggel m köd internetezési és fénymásolási lehet séget biztosító szolgáltatáson kívül nem biztosít egyéb közösségi funkciót. Mivel m vel dési ház nincs a településen, a közm vel dési feladatokat részben intézményeink, részben a helyi civil szervezetek látják el. A nevelési oktatási intézmények (óvoda, iskola) az általuk érintett korosztálynak szervez bábel adásokat, zenés gyermek koncerteket, színházlátogatásokat A helyi civilek közül az ifjúságot és az id seket összefogó szervezetek néhány éve nagyobb aktivitással szerveztek különböz programokat a település egyéb korosztályainak, de ez az aktivitás az utóbbi években jelent sen csökkent. Az Önkormányzat által szervezett programok éves szinten kimerülnek a falunappal és a Nyírbátori Zenei Napok keretén belül megszervezett komolyzenei esttel. A nagyobb fér helyet igényl programok lebonyolításához az óvoda étkez je kb f, az iskola tornaterme pedig kb. 250 f részvételére ad lehet séget. A sport fontos szerepet tölt be a személyiség formálásában, hozzájárul a testi, lelki egészséghez. Az Önkormányzat számára feladatként fogalmazódik meg az iskolai sporttevékenységek feltételeinek 20 O l d a l :

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK G a z d a s á g i p r o g r a m ja a 2015-2019. időszakra 6.0 (2015-02-11) Tartalomjegyzék Preambulum: a Gazdasági program célja 1. Aszód város gazdasági

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 1/0. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) középtávra (a 2015-2020 közötti időszakra) határozza meg egy község fejlesztésének főbb irányait, és konkrét lépéseit az önkormányzat

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester 2. Előterjesztés Sándorfalva Város Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. számú

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

REFERENCIÁINK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSA TERÜLETÉN

REFERENCIÁINK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSA TERÜLETÉN Bácsalmás Város Balatonfenyves Község Balatonfenyves Község A tárgya A Aggregátor beszerzése adásvételi szerz dés nélküli Vachott Sándor utca burkolat felújítása és csapadékvíz elvezetése kivitelezési

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019)

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Melléklet a 22/2015. (III. 26.) KT határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

NEMESKÉR K Ö Z S É G

NEMESKÉR K Ö Z S É G NEMESKÉR K Ö Z S É G ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/5. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TARTALOMJEGYZÉK 7/5. SZÁM (2013. DECEMBER 10. ) MELLÉKLET 77/2013. (11.29.) PMÖ határozat

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 Jóváhagyta: Felsőszölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2015. (VII.31.) képviselő-testületi határozatával Bevezetés Magyarország helyi

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Mosonszentmiklós község Gazdasági programja 2014 2019

Mosonszentmiklós község Gazdasági programja 2014 2019 Mosonszentmiklós község Gazdasági programja 2014 2019 1 A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ban meghatározottak alapján kerül sor.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tavalyi elfogadása után, a Közgyűlés 2015.

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben