KEG Nyrt. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEG Nyrt. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám:"

Átírás

1

2

3

4 Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: december HUF Elz év Tárgyév ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek II.Tárgyi eszközök ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok Mszaki berendezések, gépek, jármvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármvek Beruházások, felújítások III.Befektetett pénzügyi eszközök ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés B. Forgóeszközök ( sor) I. Készletek ( sorok) Áruk Készletekre adott ellegek II. Követelések ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevk) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések III.Értékpapírok ( sorok) IV. Pénzeszközök ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív idbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idbeli elhatárolása ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

5 Oldal: 3 Adószám: Cégjegyzék szám: Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: december HUF Elz év Tárgyév FORRÁSOK (passzívák) 57. D. Saját tke ( sor) I. Jegyzett tke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tke (-) III.Tketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék ( sorok) VII.Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek ( sorok) II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok) Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevktl kapott ellegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idbeli elhatárolások ( sorok) Költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

6

7 Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási idszak: január december HUF Elz év Tárgyév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( sor) II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( sor) 0 0 III. Egyéb bevételek IIII III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke IV. Anyagjelleg ráfordítások ( sorok) Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jelleg ráfordítások ( sorok) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mveletek egyéb bevételei sorból: értékelési különbözet 0 0 VIII. Pénzügyi mveletek bevételei ( sorok) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mveletek egyéb ráfordításai sorból: értékelési különbözet 0 0 IX. Pénzügyi mveletek ráfordításai ( sor) B. PÉNZÜGYI MVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) E. ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)

8 Oldal: 3 Adószám: Cégjegyzék szám: Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási idszak: január december HUF Elz év Tárgyév G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F sor)

9

10 Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása 1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban Leányvállalatok Közös vezetés vállalkozások Társult vállalkozások Egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozások Minsített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban 1.3. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 1.4. A beszámoló közremködi A beszámoló aláírója 1.5. Beszámoló nyilvánossága 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés módja 2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 2.3. Beszámoló választott formája és típusa 2.4. Üzleti jelentés 2.5. Mérlegkészítés választott idpontja 2.6. Jelents összeg hibák értelmezése 2.7. Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Kisérték eszközök értékcsökkenési leírása 2.8. Leltározási szabályok 2.9. Pénzkezelési szabályok Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 3. Elemzések 3.1. Adatok változása 3.2. Mérlegtételek megoszlása 3.3. Vagyoni helyzet 3.4. Likviditás és fizetképesség 3.5. Jövedelmezség 3.6. Cash-flow 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Elz évek módosítása 4.2. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok 4.3. A mérleg tagolása Új tételek a mérlegben Tételek továbbtagolása a mérlegben 4.4. Mérlegen kívüli tételek Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 4.5. Befektetett eszközök Bruttó érték alakulása -1-

11 Halmozott értékcsökkenés alakulása Terv szerinti értékcsökkenés alakulása Terven felüli értékcsökkenés Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztései Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 4.6. Forgóeszközök Követelések alakulása Követelések kapcsolt vállalkozásokban Forgatási célú értékpapírok értékvesztései 4.7. Aktív idbeli elhatárolások Bevételek aktív idbeli elhatárolásai Elhatárolt költségek és ráfordítások Halasztott ráfordítások 4.8. Saját tke Saját tke változása Jegyzett tke alakulása Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tke Jegyzett, de be nem fizetett tke Visszavásárolt saját részvények Részvénykibocsátás Lekötött tartalék jogcímei Tkemegfelelés 4.9. Céltartalékok Céltartalékok - várható kötelezettségekre Céltartalékok - jövbeni költségekre Céltartalékok - egyéb címen Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre Kötelezettségek átsorolása Biztosított kötelezettségek Kapottnál nagyobb összegben visszafizetend kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Passzív idbeli elhatárolások Elhatárolt bevételek Visszahatárolt költségek, ráfordítások Halasztott bevételek 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Elz évek módosítása 5.2. Össze nem hasonlítható adatok 5.3. Az eredménykimutatás tagolása Új tételek az eredménykimutatásban Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban 5.4. Bevételek -2-

12 -3- Bevételek alakulása Árbevétel tevékenységenként Export árbevétel bemutatása Exporttámogatás felhasználása Végleges jelleggel kapott támogatások Visszatérítend kapott támogatások Támogatásokkal kapcsolatos kiegészít információk Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek Rendkívüli bevételek 5.5. Ráfordítások Ráfordítások alakulása Költségek költségnemenként 5.6. Adófizetési kötelezettség Társasági adó megállapítása Adóalap módosító tételek Rendkívüli tételek hatása az adóalapra 5.7. Eredmény Döntés az eredmény felhasználásáról Az adózott eredmény felhasználása 6. Tájékoztató adatok 6.1. Vezet tisztségviselk, kiemelt juttatások Vezet tisztségviselk munkadíja Vezet tisztségviselk egyéb juttatásai Könyvvizsgáló által felszámított díjak 6.2. Bér- és létszámadatok Létszámadatok Béradatok Személyi jelleg egyéb kifizetések 6.3. Környezetvédelem Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok Környezetvédelmi költségek Környezetvédelmi céltartalékok Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

13 -4-1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása A Közép-európai Gázterminál Nyrt., a cseppfolyós propán-bután gáz (LPG) szolgáltatója januárjában kezdte meg mködését Dunaalmáson. A Társaság célja, hogy Európa els olyan LPG alapú energialogisztikai centruma legyen, amely hozzásegíti valamennyi partnerét az optimalizált logisztikai rendszerbl adódó elnyök legteljesebb kihasználásához (költségcsökkentés, ellátásbiztonság). A KEG 2001-ben kezdte meg a palackos PB-gáz forgalmazását, azóta palackos viszonteladói hálózatának lefedettsége országos méretre növekedett. Szolgáltatásaik köre rendkívül széles, a palackos és tartályos üzletág mellett autógáz-értékesítéssel is foglalkozik a vállalat. A a beszámolási idszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fióktelepek fbb adatai és jellemzi az alábbiak: Belföldi telephelyek, fióktelepek Cím Tevékenység Onga, Bethlen G.út 23. Békéscsaba, Veszei u.68. Miskolc, Május 1. telep 2/8.a Sümeg,Somoskert u.2/7. Budapest, Rákóczi út 257. Értékesítés Értékesítés Értékesítés Értékesítés Értékesítés 1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban Leányvállalatok A leányvállalatai (név, székhely, saját tke, jegyzett tke, részesedési arány, tartalékok, mérleg szerinti eredmény) az alábbiakban kerülnek bemutatásra. A konszolidált beszámolót készít. A leányvállalatok adatai az alábbiak: Anonymus társaságok: "ANONYMUS" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelsség Társaság (Cg: , székhely: 7400 Kaposvár, Arany J.u.97.) törzstkéjének 100%-át megtestesít, összesen Ft névérték üzletrészének és annak leányvállalatának (Anonymus Bázis Kft.) tulajdonjoga, melyek könyvszerinti értéke: e Ft. Az Anonymus társaságok tevékenysége ingatlankezelés és ingatlan forgalmazás. Visonka társaság Visonka Nyrt-ben (6075 Páhi, III. körzet 51., Cg: ) 69,72%-os tulajdoni részesedést biztosító Visonka Nyrt. által kibocsátott db 250,- Ft/db, összesen ,- Ft évérték törzsrészvény. A részvények könyv szerinti értéke e Ft. A Visonka Nyrt. takarmánykeverési és feldolgozási tevékenységgel foglalkozik.

14 Közös vezetés vállalkozások -5- A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli elírások szerint közös vezetés vállalkozásnak minsül. Társult vállalkozások A a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, amely a számviteli elírások szerint társult vállalkozásnak minsül. Egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozások A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással Az üzleti évi gazdálkodás körülményei Jelen beszámoló a január december 31. idszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja december 31. Az általános üzleti környezet - különösen az elhúzódó globális pénzügyi- és gazdasági válság és annak hatásai - a tárgyévben nem volt kedvez, a gazdálkodás összességében kedveztlen piaci körülmények között zajlott A beszámoló közremködi A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyveli képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végz szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzk nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felels személy neve, címe, regisztrálási száma: Czinkota Mária Püspökszilágy, Táncsics u A beszámoló aláírója A számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészít mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím): Milan Meciar SK LAdomerská Vieska Ladomerska Vieska 1570 Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint a nem mentesíthet, a tárgyévi beszámoló szabályszerségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenrizte. A beszámolót hitelesít könyvvizsgáló megbízásának jellemzi, neve, címe és kamarai tagsági száma: Report&Audit Könyvvizsgáló, és Adószakért Kft. (4032 Debrecen, Böszörményi út 47. I/5.) Könyvvizsgálói kamarai száma: A könyvvizsgálatért felels személy: Gyapjas István Kamarai tag könyvvizsgáló (4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.) MKVK tagszáma: pénzügyi intézmény minsítés száma: E / Beszámoló nyilvánossága A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészít információk, jelentések a jogszabályok által elírt nyilvánosságon túl a munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetk, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 2545 Dunaalmás, - hrsz. 0704/35

15 -6-2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés módja A könyveit magyar nyelven, a ketts könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és mködtetése, a beszámoló összeállítása megbízott küls szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet fbb adatai, jellemzi az alábbiak: Partner Kft Dunakeszi, Bagoly u A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltér jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre Beszámoló választott formája és típusa A a tárgyidszakra az elz üzleti évhez hasonlóan éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az elz üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. A az elz üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen elírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelv szöveg eltér értelmezése esetén a magyar nyelv szöveg az irányadó Üzleti jelentés A a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos elírásoknak megfelel tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az elírásoknak megfelelen biztosítja Mérlegkészítés választott idpontja A mérlegkészítés idpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az elz éveket érint gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott idpontja: március Jelents összeg hibák értelmezése Jelents összegnek minsül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelel devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, elz évek módosításaként kerül bemutatásra Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebbl adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása idarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a fkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a

16 -7- kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. Kisérték eszközök értékcsökkenési leírása A 100 EFt, vagy ennek megfelel devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni érték jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelen történik, a leltározás szabályai az elz üzleti évhez képest nem változtak Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban elírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az elz üzleti évhez képest nem változtak Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk A tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 3. Elemzések 3.1. Adatok változása 1000HUF Elz idszak Tárgyidszak Abszolút változás ESZKÖZÖK (aktivák) 01. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN FORRÁSOK (passzívák) 57. D. Saját tke I. Jegyzett tke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tke (-) III.Tketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék

17 HUF Elz idszak Tárgyidszak Abszolút változás 64. VI. Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN HUF Elz idszak Tárgyidszak Változás %-ban I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjelleg ráfordítások V. Személyi jelleg ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi mveletek bevételei IX. Pénzügyi mveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Mérlegtételek megoszlása Eszköz Elz idszak (%) Tárgyidszak (%) Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök

18 -9- Eszköz Elz idszak (%) Tárgyidszak (%) Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Vagyoni helyzet A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az elz évben a bruttó érték 76.8 %-át, a tárgyévben 72.5 %-át tette ki. A tárgyévben beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció 5.6 %-át teszi ki. A befektetett eszközök záró állományát a saját tke az elz évben 75.0 %-ban, a tárgyévben 44.1 %- ban fedezte. A készletek finanszírozására az elz évben 2,042.7 %-ban, a tárgyévben %-ban a saját tke nyújtott fedezetet. A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az elz évben 31.5 nap, a tárgyévben 34.0 nap volt. A vevállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az elz évben 10.5 nap, a tárgyévben 9.1 nap volt. A saját tke az elz évhez képest 2,356,068 EFt értékkel, 71.5 %-kal csökkent. A saját tkén belül a jegyzett tke az elz évhez képest 4,489,526 EFt értékkel, 75.0 %-kal csökkent. A saját tke aránya az összes forráson belül az elz évben 71.1 %, a tárgyévben 39.5 %. A gazdálkodó tkeerssége csökkent. A kötelezettségek az elz évben a saját tke 35.6 %-át, a tárgyévben %-át tették ki. A tkeszerkezet az elz évhez képest a küls források felé tolódott el. A kötelezettségei az elz évhez képest 135,807 EFt értékkel, 11.6 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 77.4 %-ról 99.1 %-ra ntt Likviditás és fizetképesség A pénzeszközök állománya 3,249 EFt értékkel, 22.2 %-kal növekedett. A rövid távú likviditást jellemz likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az elz évben 0.09, a tárgyévben 0.06 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelen biztosított. A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az elz évben 1.8 %, a tárgyévben 3.2 % volt. A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az elz évben 0.21, a tárgyévben 0.18 volt. A hosszú távú likviditás gyengült. A kinnlevség realizálásával a kötelezettségek 4.5 %-a teljesíthet. A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 5.9 %-ban fedezték a kötelezettségeket. Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételbl kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 274 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

19 Jövedelmezség A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az elz évben 1,985,768 EFt, a tárgyévben 1,790,137 EFt volt. Az összes bevétel az elz évhez képest 195,631 EFt értékkel, 9.9 %-kal csökkent. A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az elz évben 1,874,750 EFt, a tárgyévben 1,740,061 EFt volt. Az árbevétel az elz évhez képest 134,689 EFt értékkel, 7.2 %-kal csökkent. A mködés egy naptári napjára jutó árbevétel az elz évben 5,426 EFt, a tárgyévben 4,904 EFt volt. A mérleg szerinti eredmény az elz évben -1,442,444 EFt, a tárgyévben -2,356,069 EFt volt. Az elz évhez képest a mérleg szerinti eredmény 913,625 EFt értékkel csökkent Cash-flow Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.) Megnevezés (1000HUF) Elz év Tárgyév I. Szokásos tevékenységbl származó pénzeszköz-változás (Mködési cash flow 1-13.sorok) Adózás eltti eredmény (+-) Elszámolt amortizáció (+) Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+-) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +) Szállítói kötelezettség változása (+-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-) Passzív idbeli elhatárolás változása (+-) Vevkövetelés változása (+-) Forgóeszközök (vevköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-) Aktív idbeli elhatárolás változása (+-) Fizetett, fizetend adó (nyereség után) (-) Fizetett, fizetend osztalék, részesedés (-) 0 0 II. Befektetési tevékenységbl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow sor) Befektetett eszközök beszerzése (-) Befektetett eszközök eladása (+) Kapott osztalék, részesedés (+) 0 0 III. Pénzügyi mveletekbl származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sor) Részvénykibocsátás, tkebevonás bevétele (+) Kötvény, hitelviszonyt megtestesít értékpapír kibocsátásának bevétele (+) Hitel és kölcsön felvétele (+) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megsznt., bevált.(+) Véglegesen kapott pénzeszköz (+) Részvénybevonás, tkekivonás (tkeleszállítás) (-)

20 -11- Megnevezés (1000HUF) Elz év Tárgyév 23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesít értékpapír visszafizetése (-) Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) Véglegesen átadott pénzeszköz (-) Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+-) IV Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Elz évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenrzés, önellenrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi idszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok A mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az elz üzleti év megfelel adatával A mérleg tagolása Új tételek a mérlegben A tárgyévi beszámolóban az elírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. Tételek továbbtagolása a mérlegben A mérleg tételei továbbtagolásának lehetségével a a tárgyidszakban nem élt Mérlegen kívüli tételek Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek A pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy elnyt jelent - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szerepl további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

21 4.5. Befektetett eszközök Bruttó érték alakulása -12- Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat: Bruttó érték alakulása Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból átsorolás Záró Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott ellegek Immateriális javak összesen ebbl: közvetlenül környezetvédelmi célú Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok Mszaki berendezések, gépek, jármvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármvek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott ellegek Tárgyi eszközök összesen ebbl: közvetlenül környezetvédelmi célú Halmozott értékcsökkenés alakulása Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat: Halmozott értékcsökkenés alakulása Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból átsorolás Záró Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javak összesen ebbl: közvetlenül

22 -13- Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból átsorolás Záró környezetvédelmi célú Ingatlanok és jogok Mszaki berendezések, gépek, jármvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármvek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök összesen ebbl: közvetlenül környezetvédelmi célú Terv szerinti értékcsökkenés alakulása A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat: Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés Mérlegtétel (1000HUF) Lineáris Degresszív Telj.arány Egyéb Összesen Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javak összesen ebbl: közvetlenül környezetvédelmi célú Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok Mszaki berendezések, gépek, jármvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármvek Tenyészállatok Tárgyi eszközök összesen ebbl: közvetlenül környezetvédelmi célú Terven felüli értékcsökkenés A tárgyévi terven felüli értékcsökkenési leírás alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat. A jelentsebb terven felüli értékcsökkenés vagy annak visszaírása fbb indokai az alábbiak: a társaság a használaton kívüli eszközeit könyveibl kivezette.

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerősített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14003240-2-42 Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-884194 Pendola-Szentes Ingatlanberuházó és Szállodaüzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1085 Budapest, Baross

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

Adószám: 11088640-2-06 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága 06-09-002643 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Kiegészítő melléklet 2013.

Részletesebben

A Bookline.hu Nyrt. 2010. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója

A Bookline.hu Nyrt. 2010. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója A 2010. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a 2011. április 19-i éves közgyűlése Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6.

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2012. év "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2015. április 16-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései Győr, 2015. március 25. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2011. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2012. április 27-i éves közgyűlése www.shopline.hu.

Részletesebben

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kiegészít melléklet a 2000. évi C. A számvitelrl szóló törvény szerint 88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kinizsi Bank Pénzügyek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kiegészít melléklet a 2000. évi C. törvény a számvitelrl szerint 88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása A Kinizsi Bank auditált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

.",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826

.,-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826 .",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826 V~ aras TTel1 ~ 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. r:--ij E-mail:info@nyiregyhazitv.hu --1" 1~_o_n~_of~it_K~ft_. A_ ~ do_ ám_ sz_ :l_ B7_ 96_ 64_7-_2.1_

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben