A ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, február 20.

2 1. Általános rész 1.1. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: , a továbbiakban: MFB Zrt.) cégcsoportjához tartozó MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Kapás u , cégjegyzékszáma: , a továbbiakban: Társaság) január 24-én átalakulással jött létre, Nemzeti Ingatlanfejlesztı és Lakásberuházó Zrt. elnevezéssel. Tevékenysége: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (fı tevékenység). A jegyzett tıke december 31-én az Alapszabály szerint e Ft, tulajdonos az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. A tulajdoni és a szavazati arány is A jegyzett tıke db egyenként Ft névértékő névre szóló dematerializált törzsrészvénybıl áll. Visszavásárolt saját részvények nincsenek. A jegyzett tıke a beszámolási idıszakban nem változott A Társaság cégjogi helyzetében a tárgyévben történt módosításokat az Alapszabályban foglaltak jelentették. A változások alapvetıen szervezeti, mőködési jellegőek, vagyoni mozgás nem történt. A tevékenységek, a társasági képviselık, ezen belül az Igazgatóság létrejötte, a Felügyelı Bizottság személyi összetétele is módosult a mérlegkészítésig. A bekövetkezett változások átvezetése a Fıvárosi Törvényszék Cégbíróságán megtörtént A Társaság vezérigazgatója január 1-tıl kezdıdıen Kovács Zsolt (címe: 1039 Budapest, Bocskai út 16.), aki egy személyben jogosult az éves beszámoló aláírására A Társaság Alapszabálya szerint könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgálatot a KPMG Hungária Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.) végezte. A könyvvizsgáló díjazásaként elszámolt összeg 4600 e Ft + ÁFA, további díjazásban nem részesült, egyéb feladatokat nem látott el A Társaság az MFB Csoporton belüli befektetések portfoliójának kezelése mellett lényeges szerepet kapott a kiemelten kezelt állami projektek megvalósítását szolgáló társaságokba történt tıkebefektetésekre. További célkitőzésként fogalmazódott meg a kockázati tıkebefektetési tevékenység, a meglévı saját portfolió mielıbbi rendezése, új üzleti területek bekapcsolása A Társaság az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 100-os tulajdonos által teljes körően konszolidált és ennek megfelelıen éves beszámolót készít, mint leányvállalat. A konszolidált beszámoló megtekinthetı a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat honlapján, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. székhelyén és honlapján A Társaság a beszámolási idıszakban a Tulajdonos leányvállalatokkal szembeni elvárása alapján elkészített Számviteli Politika és a kapcsolódó szabályzatok szerint mőködött. Az egyes szabályzatok tartalmában jelentısebb változás a Számviteli Politikánál, hogy a Társaság az ingatlanok esetében ben, az áruk fıkönyvi számlacsoportba átsorolást hajtott végre a tárgyi 2

3 eszközökbıl, mivel minden tulajdonában lévı ingatlant eladási célúnak tekint. Más lényegi módosítás nem történt, a minısítési, értékelési, elszámolási elvek, módszerek nem változtak. A számviteli szabályzatok a számvitelrıl szóló módosított évi C. törvényben (a továbbiakban számviteli törvény) rögzített alapelvek, értékelési eljárások alapján, a Társaság adottságait legjobban tükrözı számviteli módszereket és eszközrendszert tartalmazták, megfeleltek a évi törvényi változásoknak is. Az elızıek szerint a hatályos Számviteli Politikában rögzített elvek alapján a Társaság a mérlegkészítés idıpontját, az éves beszámolóhoz, a tárgyévet követı év január 31-ében határozza meg; a gazdasági év megegyezik az üzleti évvel (jelen beszámoló a január 1.- december 31. idıszak gazdasági eseményeit tartalmazza); az eszközöket és a forrásokat a számviteli törvényben elıírt módon és tartalommal értékeli. Ezen belül az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket tényleges beszerzési áron veszi számításba a számla szerinti érték, illetve hozzárendelhetı járulékos költségek alapján. A készletek esetében a vásárolt anyagokat és árukat tényleges beszerzési áron (a számviteli törvény szerinti tartalommal), a saját termeléső készleteket az Önköltségszámítási Szabályzat elıírásait is figyelembe véve, tényleges közvetlen önköltségen értékeli. A deviza mérlegtételeket az idıszak végi MNB árfolyamon mutatja ki, minden különbözetet elszámol; az amortizációt az eszközök élettartamával, elhasználódási idejével összhangban, a ténylegesen meglévı állományból kiindulva, a maradványérték és a meghatározó jelleg figyelembe vétele mellett, a számviteli törvény és a társasági és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 1. sz. és 2. sz. mellékletében szereplı leírási kulcsok alkalmazásával, lineárisan, havonta számolja el. A személygépkocsik eszközcsoport leírása maradványérték meghatározás mellett 20, a 100 e Ft egyedi beszerzés alatti értékő eszközök a használatba vételkor egy összegben költségként kerülnek kivezetésre; az átalakulással bekerült immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának számítása során a használati idıt a jogelıdnél eltöltött idı figyelembe vételével határozza meg; az értékvesztést, a befektetett eszközök között kimutatott részesedések, az értékpapírok, a követelések és a készletek esetében vizsgálja, illetve számolja el. A nyilvántartásra az egyedi módszert alkalmazza, a minısítés elveit és gyakorlatát a Számviteli Politikában rögzíti; a befektetések minısítése során elsısorban az abból származó várható bevétel megtérülését és nagyságát veszi figyelembe; a minısítés a befektetésrıl szerzett információk és a felmérhetı megtérülés kockázatának függvénye; a befektetések és a kapcsolódó követelések minısítése azonos elvek és besorolás alapján történik; 3

4 értékhelyesbítést, értékelési tartalékot nem mutat ki; a céltartalék képzést a várható kötelezettségek, és a jövıbeni költségek szempontjából minısíti; a valós értéken történı értékelést nem alkalmazza; a rendkívüli tételeket a szokásos üzletmeneten kívül esı gazdasági esemény vonatkozásában a számviteli törvény szerinti tartalommal veszi figyelembe; az összemérés elve alkalmazása érdekében állapítja meg az idıbeli elhatárolásokat; meghatározza, hogy a mőködés szempontjából mit tekint a készleteknél fajlagosan kis értékőnek, a követeléseknél együttesen kis összegőnek, jelentıs összegő és nem jelentıs összegő hibának; a pénzügyi-gazdasági folyamatok minél teljesebb körő megítélése, a tulajdonos felé történı adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében alkalmazza a vezetıi számvitelt és a kontrolling rendszert, amelyhez havi fıkönyvi zárlat, a részesedések és kapcsolódó követelések, ingatlanok éves (kivétel, ha évközi vagyonértékelés rendelkezésre áll) minısítése, értékelése és az Alapító elvárása szerinti további adatszolgáltatások teljesítése tartozik; a következetesség és folyamatosság számviteli elvét érvényesíti; a mérleget a számviteli törvény 1.sz. melléklet A változata szerint készíti el, az un. mérlegszerő elrendezéssel, a két oldal (eszközök-források) automatikus egyezısége ellenırzésével, amely az un. lépcsızetes elrendezéssel az eszközöket fordított likviditási sorrendben mutatja be; az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 2.sz. melléklet A változata szerint az összköltség eljárásra épülıen állítja össze. A gazdasági események számbavételével az éves beszámoló összeállítását, a költségvetési kapcsolatok megállapítását, a vállalatirányítási rendszer részeként, zártan mőködı számítógépes program biztosítja. A számviteli szabályzatok mellett a Társaságnál a vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetrıl a megbízható és valós kép bemutatását a Tıkebefektetési Szabályzat és Eljárásrend, a Kockázatkezelési Szabályzat, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, a Befektetés Kezelési Szabályzat segíti elı. A Számviteli Politika és a szóban forgó szabályzatok összhangja biztosított. A évi éves beszámoló összeállításához szükséges döntések az aktualizált szabályzatok elıírásai szerint történtek. 4

5 1.9. Az éves beszámoló (a mérleg, az eredmény-kimutatás, a kiegészítı melléklet és az üzleti jelentés) könyvvizsgáló által hitelesített, a benne foglalt adatok megfelelnek és összhangban vannak a fıkönyvi számlák, a fıkönyvi kivonat, az adóbevallások adataival, valamint a számviteli politikában megfogalmazottakkal és alkalmasak a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet valós és megbízható bemutatására A Társaság internetes honlapjának pontos elérhetısége: a beszámoló a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerint kerül közzétételre A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatokért felelıs személy: dr. Mészáros Norbert bejegyzett könyvviteli szolgáltatást végzı, nyilvántartási száma: A mérleg ismertetése Az MFB Invest Zrt. éves beszámolója a január 1. december 31. közötti idıszakra vonatkozik. Az üzleti aktivitás, a portfolió összetétel és a tevékenység hatására módosult az elızı évhez képest az eszközök és források állománya. A december 31-i vagyoni-, pénzügyi-, jövedelemi helyzet bemutatásához a fıbb mérlegadatokat az alábbi összeállítás tartalmazza: en belüli megoszlás en belüli megoszlás / - Befektetetett eszközök , ,36 157, Forgóeszközök , ,56 57, Aktív idıbeli elhatárolások , ,08 36, Eszközök összesen: , ,00 85, Saját tıke , ,06 100,00 0 Céltartalék , ,05 91, Kötelezettségek , ,67 3, Passzív idıbeli elhatárolások , ,22 119, Források összesen: , ,00 85, A mérleg egyezı eszköz-forrás végösszege e Ft, amely e Ft-tal kisebb, mint az elızı évi e Ft-os érték, mutatva az eszköz oldalon a befektetett eszközök e Ft (157,29) jelentısebb növekedését, a forgóeszközök ezt meghaladó nagyságrendő e Ft (57,27) csökkenését, az aktív idıbeli elhatárolások e Ft (36,37) azonos irányú változását, a forrásoldalon a saját tıke azonos összegét, a céltartalékok 1558 e Ft (91,34), 5

6 a kötelezettségek e Ft (3,88) csökkenését, a passzív idıbeli elhatárolások e Ft (119,63) növekedését. A befektetett eszközökre a saját tıke megfelelı forrást biztosított, a forgóeszközök finanszírozásában is jelentıs szerepet töltött be. A tárgyévi tıkebefektetések következtében mérleg fıösszegen belül a befektetett eszközök összege lényegesen nagyobb, a forgóeszközöké ebbıl következıen lényegesen kisebb összeget képviselt az elızı évinél, az eszközök növekedésének fedezete a saját tıke. Az év végi mérlegadatok szerint az eszközök között a befektetett eszközök változása ( e Ft növekedés) a portfolióban végbement átrendezıdésekkel (a részesedéseknél a tıkebefektetések meghaladták az exiteket), átsorolásokkal a forgóeszközökbıl, az értékvesztések alakulásával indokolható. Az üzleti aktivitást a jelentıs stratégiai tıkebefektetés jelentette. A kölcsönök állománya a nagyobb összegő visszafizetés miatt csökkent, folyósítás nem történt. Az éves beszámoló adata e Ft. A forgóeszközök e Ft-os csökkenése elsısorban a pénzeszközök változásához kapcsolódott (eszköz-forrás változások hatása cash-flow szerint). A készletek az ingatlanok átsorolásával növekedtek, a követelések kölcsön visszafizetéssel csökkentek. Az éves beszámolóban kimutatott összeg e Ft. Az aktív idıbeli elhatárolások változása e Ft csökkenés (lényegében a bevételek alakulása miatt). Az éves beszámolóban e Ft szerepel. Az eszközöket finanszírozó források között a saját tıke állományában a tárgyévi adózott eredmény osztalékként történı kivonása miatt változás nem történt. Az éves beszámoló mérlege e Ft-ot tartalmaz. A céltartalékok nagyságrendje 1558 e Ft-tal csökkent, ennek oka a Társaság korábbi elhelyezését biztosító ingatlan bérlemény ügyében és egy volt dolgozó peres ügyében a részítélet, valamint a peren kívüli megegyezések miatti feloldás ( e Ft) és a volt dolgozókkal kapcsolatos jogviták miatt történt tárgyévi képzés ( e Ft). Az év végi állomány e Ft. A kötelezettségek döntıen a megelızı idıszakban végrehajtott tıkebefektetés exitjéhez kapcsolódó elszámolás (tıkekivonás) miatt csökkentek, az összes változás e Ft volt. A hosszúlejáratú kötelezettségek mérlegsoron összeg nem szerepel, a rövidlejáratú kötelezettségeknél a szállítók és az egyéb kötelezettségek kismértékben növekedtek. A mérlegadat e Ft. A passzív idıbeli elhatárolások e Ft-tal növekedtek a költségek változása miatt. A mérlegadat e Ft. Az eszközök, források összesített változása az elızıek alapján e Ft csökkenés. 6

7 2.A./ Befektetett eszközök en belüli megoszlás en belüli megoszlás / - Immateriális javak , ,09 317, Tárgyi eszközök , ,17 31, Befektetett pénzügyi eszk , ,74 158, Befektetett eszk. összesen , ,00 157, A befektetett eszközök bázishoz bekövetkezett e Ft összegő növekedésén belül az immateriális javak állományának változása lényegében a kialakítandó stratégiával összefüggésben aktivált alapítás átszervezéshez, a vagyoni értékő jogok növekedéséhez, a szellemi termékek csökkenéséhez kapcsolódott (9,953 e Ft). Az ingatlanok állományának változása, a Számviteli Politika alapján a készletekhez történt visszasorolás, ezt megelızıen a készletekbıl kisebb átsorolás, az értékesítés, a terv szerinti értékcsökkenés összhatása következtében e Ft csökkenés volt. Az egyéb tárgyi eszközök változása a beszerzésekkel, az értékcsökkenéssel, valamint az eladásokkal e Ft csökkenés. A felsoroltak egyenlege e Ft csökkenés. Az üzleti aktivitás, valamint az exitek alakulása, az év végi értékelés hatása, elsısorban a befektetett pénzügyi eszközöknél mutatkozott meg, egyenlegében a növekedés e Ft. A tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban állománya e Ft-tal növekedett, a tartós kölcsönök e Ft-tal csökkentek (visszafizetés miatt), az egyéb tartós részesedés növekedés átsorolásból adódóan, értékvesztéssel csökkentve e Ft, az egyéb kölcsönök növekedése e Ft. Az éves beszámoló összesített adata e Ft. 2.A/1.1. Immateriális javak Alapítás átszervezés Vagyonértékő jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen 1. Bruttó érték i növekedés i csökkenés Bruttó érték (1+2-3) Értékcsökkenés Tárgyidıszaki értékcsökkenés elszámolás Egyéb változás Értékcsökkenés (5+6+7) Nettó érték (1-5) Nettó érték (4-8)

8 Terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. A 0-ra leírt vagyoni értékő jogok kivezetése 3240 e Ft bruttó érték azonos értékcsökkenés kivezetéssel. Az alapítás átszervezés aktiválás a stratégia kialakításával összefüggésben történt, a folyamat még nem zárult le. 2.A/1.2. Tárgyi eszközök Ingatlanok Egyéb berendezések Tárgyi eszközök összesen 1. Bruttó érték Tárgyidıszaki növekedés Tárgyidıszaki csökkenés Bruttó érték (1+2+3) Értékcsökkenés Tárgyidıszak elszámolás Egyéb változás Értékcsökkenés (5+6+7) Nettó érték (1-5) Nettó érték (4-8) Beruházások nettó értéke Nettó érték beruházásokkal összesen (10+11) A készletekbıl (áruk) az ingatlanokhoz történt átsorolás 2437 e Ft, az ingatlanokból a készletekhez (áruk) történt átsorolás e Ft (3969 e Ft a terv szerinti, 8711 e Ft a terven felüli értékcsökkenés). A terv szerinti értékcsökkenés kizárólag lineáris elszámolású, a tárgyi eszközökre összesen e Ft (ingatlanok 2983 e Ft, egyéb berendezések 7316 e Ft), azonosan a költségként elszámolt és az eredmény-kimutatásban szereplı, az immateriális javak 1842 e Ft-jával növelten e Ft összeggel (ebbıl a kisösszegő beszerzés 315 e Ft). A terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 8711 e Ft, tárgyévi elszámolás nem volt, az átsorolás miatti kivezetés 8711 e Ft. 2.A/ Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban A e Ft mérleg szerinti értéket képviselı nyitó állományhoz a beszámolási idıszakban e Ft, 9800 e Ft, e Ft befektetés történt, e Ft, e Ft és e Ft az eladott, e Ft a tıkeleszállítással kivont, e Ft a végelszámolás lezárása miatt megszőnt részesedés. Az értékvesztések nyitó értéke e Ft, a tárgyi növekedés az elszámolásokkal összefüggésben e Ft, a kiemelt projektek és fejlesztési 8

9 tıkebefektetések exitjei, illetve végelszámolás lezárása miatt a csökkenés e Ft, a záró érték e Ft. A mérlegtétel e Ft. 2.A/ A tartós részesedésekhez kapcsolódó tájékoztató Az egyéb tartós részesedésekkel kiegészített részesedések utolsó ismert beszámolói jegyzett tıkéjét, tárgyévi (elızetes) eredményét, a saját tıke/jegyzett tıke arányának alakulását az alábbi táblázat mutatja. A táblázatban szereplı adatokat elsıdlegesen a társaságok által megküldött évi elızetes éves beszámolók alapján összesítettük. Ahol beszámolót nem bocsátottak rendelkezésre, illetve nem közöltek adatot, a részesedések értékelését az általunk ismert adatok, információk alapján, a felszámolásnál, a végelszámolásoknál a közbensı, illetve a záró beszámolókból határoztuk meg. A jegyzett tıke + mérleg szerinti eredmény és a saját tıke különbözete tartalékként szerepel a társaságok beszámolóiban, a jegyzett, de be nem fizetett tıkét és az értékhelyesbítés-értékelési tartalékot külön közöltük. Társaság megnevezése Összes tulajdoni arány Összes szavazati arány Saját tıke Jegyzett tıke Mérleg szerinti eredmény Saját tıke/ Jegyzett tıke aránya Bükkszéki Gyógy-és Sporthotel Kft. f.a. 1 (MT) 2040 Budaörs, Aradi u ,98 48, ,66 Park Otthon Kft. 2 (T) 1140 Budapest, Korong u. 3/b. fsz.3. 48,78 48, ,35 Pet Medicopus Kft. (MT) 7400 Kaposvár, Gubás u ,59 44, ,21 Start Garancia Zrt. (MT) 1037 Budapest, Szépvölgyi u ,00 49, ,00 Fıgáz Zrt. (L) 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér ,23 18, ,62 Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. (MT) 1119 Budapest, Fehérvári út ,00 49, CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (ER) 1033 Budapest, Flórián tér 1. 0,61 0, ,66 OTP OJSC 3 (ER) Russia Moscow, Leningradskoye shosse 1,20 1, ,42 Megjegyzés: 1 : Az értékhelyesbítés-értékelési tartalék e Ft. 2 : A cégbíróság elrendelte a kényszertörlési eljárást. 3 : Adatok: e RUB. A befektetések jelölése: közös vezetéső vállalat (KV), leányvállalat (L), társult vállalat (T), egyéb részesedési viszonyban szereplı vállalkozás (ER), az M bető a mentesített státuszra utal. 2.A/ Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban A mérlegben nyitó értékként e Ft szerepelt. Változás a tárgyévben a teljes összeg e Ft törlesztése. A mérlegtételhez értékvesztés nem kapcsolódott. A mérlegben záró adat nem szerepel. 9

10 2.A/ Egyéb tartós részesedés A e Ft mérleg szerinti nyitóállományhoz a növekedés a forgóeszközökbıl történt átsorolásból e Ft, ehhez értékvesztés nem tartozott. Az értékvesztés nyitó értéke e Ft, a tárgyévi elszámolás e Ft, a záró érték e Ft. A mérlegadat e Ft. 2.A/ Egyéb tartósan adott kölcsön A nyitó érték 118 e Ft volt, a folyósítás e Ft, a csökkenés 118 e Ft kölcsön átvezetés a rövidlejáratú követelések közé. Értékvesztés elszámolásra nem került sor. A záró érték e Ft. 2.B. Forgóeszközök en belüli megoszlás en belüli megoszlás - / Készletek , , ,45 Követelések , , ,83 Értékpapírok ,05 0 0, ,00 Pénzeszközök , , ,82 Forgóeszközök összesen: , , ,27 A tárgyév végi forgóeszköz állományon belül az elızı évhez ( e Ft) képest a készletek e Ft növekedését alapvetıen az ide történt átsorolások, az eladások, az értékvesztések egyenlegében idézték elı. A követelések állománya e Ft-tal csökkent, a változások a kiszámlázásokhoz, a tagi kölcsön visszafizetéséhez, az értékvesztések elszámolásához, törlesztés miatt a következı évben esedékes rész átvezetéséhez kapcsolódnak. Az értékpapírok e Ft csökkenése átsorolás miatt következett be. A pénzeszközök e Ft-tal csökkentek, ami összefüggésben állt az eszközök-források állományának alakulásával. A részletezést a cash-flow kimutatás ismerteti. A forgóeszközök tárgyévi változása e Ft csökkenés. A mérlegben szereplı összeg e Ft. 2.B/1. Készletek A Társaság az év elején e Ft-os készletállománnyal rendelkezett, ebbıl 110 e Ft az anyag, e Ft az áru. Az anyagok 110 e Ft nyitó értékét felhasználtuk, a december 31-i 93 e Ft záró állományt leltárral állapítottuk meg, a változás 17 e Ft csökkenés. Az áruk egyenlegükben e Ft-tal növekedtek, ezen belül e Ft növekedés a tárgyi eszközökbıl 10

11 történt átsorolás, 595 e Ft a beszerzés aktiválás, csökkenés az eladások kivezetése e Ft, tárgyi eszközökhöz átsorolás 4810 e Ft. Az elszámolt értékvesztés nyitó állománya e Ft, a tárgyévi elszámolás az áru ingatlanokra 4024 e Ft, a tárgyi eszközhöz történt átminısítés miatt kivezetésre került 2373 e Ft, az értékesítés miatt kivezetve 2194 e Ft, a visszaírás áru ingatlanokra 4575 e Ft, a záró érték e Ft. A bekerülési érték e Ft és az értékvesztés e Ft változása jelentette a e Ft állománynövekedést. A készletek mérlegadata e Ft. 2.B/2. Követelések A követelések állománya a beszámolási idıszak elején e Ft, a változás e Ft csökkenés. Az összes értékvesztés nyitó adat e Ft, amelybıl a tárgyévi elszámolás e Ft, a visszaírás 3 e Ft, az értékvesztett kölcsönre beérkezés 1057 e Ft, a záró érték e Ft. A követelések mérlegadat e Ft. 2.B/2.1. Vevıkövetelések A Társaság vevıköveteléseinek összege a 2014-es üzleti év végén e Ft bekerülési érték és e Ft értékvesztés egyenlegeként 7728 e Ft. Az év végi értékvesztések összege 1 e Ft visszaírással változott, e Ft. A vevık könyv szerinti érték változása 4704 e Ft csökkenés. 2.B/2.2. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések / Vevık ,14 Kölcsönök ,53 Kamatok ,31 Egyéb ,00 Összesen ,37 Értékvesztés ,14 Nettó érték ,57 A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések értékvesztés nélküli állománya 2014-ben e Ft-tal csökkent. A változásokat a kölcsön és kamatrendezések, az átsorolások, kiszámlázások, az értékvesztések jelentették. A vevık 9823 e Ft csökkenése a szolgáltatások és opciós díjak megfizetéséhez kapcsolódott. A kölcsön követeléseknél a csökkenés e Ft a visszafizetésbıl adódik. A kamat követelések csökkenése e Ft. Az egyéb követelések nem változtak. Az induló e Ft értékvesztésbıl e Ft kölcsönre, e Ft kamatra, e Ft az egyéb követelésre állt fenn. A tárgyévi elszámolás e Ft volt, 1 e Ft az engedményezésre tekintettel történt visszaírás, 1057 e Ft az értékvesztett követelésre beérkezés. A beszámolási idıszak végén a vevıkre nem volt értékvesztés, a kölcsönökre e Ft, a

12 kamatokra e Ft, az egyéb követelésekre e Ft került megállapításra a teljes összeg e Ft. A mérlegben szereplı záró állományból a követelések leány és társult vállalatokkal szemben álltak fenn, anyavállalattal szemben nincs követelés. A mérlegadat 2274 e Ft. 2.B/2.3. Egyéb követelések kimutatása / Munkavállalói kölcsön ,00 Bérleti díj kaució ,81 Munkavállalóval szembeni követelés Iparőzési és egyéb adó követelés ,80 Szállító T egyenleg ,91 Elszámolásból eredı követelés ,00 Egyéb tételek ,88 Összesen: ,67 Értékvesztés ,00 Nettó (könyv szerinti) érték ,64 A követeléseket jelentısen növelték az elszámolt adók, kisebb összegben a munkavállalókkal szembeni és egyéb elszámolások, növelték a kauciók. A e Ft elszámolásból eredı követelésre értékvesztés visszaírás 1 e Ft összegben történt, engedményezése várható. Az értékvesztés záró állománya e Ft. A mérleg adat e Ft. 2.B/2.4. Követelések korosítása A követelések korosítása a következı képet mutatja: Összesen napok Vevık összesen értékvesztés mérleg vevık Kapcsolt és egyéb követelések értékvesztés mérleg egyéb követelés kapcs.váll.köv

13 2.B/3. Értékpapírok A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok induló állományában ( e Ft) részesedés szerepelt, a beszámolási idıszakban átvezetés történt az egyéb tartós részesedésekhez. A csökkenés e Ft átvezetés. Értékvesztés a részesedéshez nem tartozott. 3. Aktív idıbeli elhatárolások Az aktív idıbeli elhatárolások összege e Ft. Ebben e Ft-tal szerepelt a bevételek, 1276 e Ft-tal pedig a költségek elhatárolása. A bevételek aktív idıbeli elhatárolását a számviteli szolgáltatási díj 1377 e Ft, a betéti kamat e Ft, a tárgyévi bevételek 2000 e Ft (tanácsadás 1950 e Ft, telefon 50 e Ft), a kölcsön kamat e Ft, e Ft az értékvesztéssel, egyenlegében e Ft jelentették. Az értékvesztésbıl tárgyévi elszámolás Ft. A költségek 1276 e Ft-os összegében a következı idıszakhoz kapcsolódó tételek (garancia díj 913 e Ft, céginfó elıfizetés 273 e Ft, számítástechnikai szolgáltatások 90 e Ft) szerepelnek. Az eszközcsoport változása e Ft csökkenés, amely a bevételeknél e Ft csökkenést, a költségeknél 821 e Ft növekedést mutatott. Az értékvesztés nyitó értéke e Ft, a záró értéke e Ft, a növekedés e Ft. A mérlegérték e Ft. 4. Saját tıke en belüli megoszlás en belüli megoszlás - / Jegyzett tıke , , ,00 Jegyzett, de be nem fizetett tıke 0 0,00 0 0, Tıketartalék , , ,00 Eredménytartalék , , ,51 Lekötött tartalék 0 0, , Értékelési tartalék 0 0,00 0 0, Mérleg szerinti eredmény 0 0,00 0 0, Saját tıke összesen: , , ,00 A Társaság december 31-i jegyzett tıkéje e Ft, amit e Ft tıketartalék egészített ki. A jegyzett tıke és a tıketartalék a beszámolási idıszakban nem változott. Az eredménytartalék e Ft elızı évi értéke az alapítás átszervezés aktiválásához képzett e Ft lekötött tartalékkal e Ft-ra módosult. A lekötött tartalék összege ennek megfelelıen e Ft. A mérleg szerinti eredmény 0 Ft. A saját tıke év végi összege az Alapító 13

14 adózott eredmény ( e Ft) osztalékként történı kivétele miatt nem változott. A mérlegadat e Ft. 5. Céltartalékok A céltartalékok nyitó értéke e Ft, ami a Társaság korábbi elhelyezését biztosító ingatlan bérleményhez kapcsolódó peres ügyre történt képzés részítélet és peren kívüli megegyezésével, egy volt dolgozó perében ugyancsak megegyezéssel e Ft és 231 e Ft összeggel e Ft csökkent. A tárgyévi képzés volt dolgozókkal kapcsolatos jogviták kötelezettségeit tartalmazza ( e Ft és 609 e Ft). Az év végi állomány a nyitóérték a feloldás és tárgyévi képzés együttes összege. A mérlegadat e Ft. 6. Kötelezettségek A évi beszámolóban szereplı kötelezettségek összetétele és alakulásuk a következı: en belüli megoszlás en belüli megoszlás - / Hátrasorolt kötelezettségek 0 0,00 0 0, Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0,00 0 0, Rövidlejáratú kötelezettségek , , ,88 Kötelezettségek összesen: , , ,88 A Társaságnak hátrasorolt és hosszúlejáratú kötelezettségei nincsenek. A rövidlejáratú kötelezettségek e Ft-tal csökkentek. A kötelezettség csökkenés döntıen a tartós részesedések között kimutatott tıkebefektetés 2014-ben bejegyzésre került tıke leszállításával szemben került rendezésre ( e Ft). Növekedés e Ft osztalék elıírás, az 1590 e Ft kapcsolt vállalkozással szembeni egyéb kötelezettség, a e Ft szállítók tétel, a 48 e Ft vevıi elıleg, a 8543 e Ft egyéb kötelezettség. A vevıi elıleg mérlegérték 48 e Ft, a szállítók e Ft, a kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség e Ft, az egyéb kötelezettségek e Ft. A kötelezettség mérlegadat e Ft. 14

15 6.1. Az egyéb kötelezettségek részletezése / SZJA Egyéb adók, járulékok ,61 Munkavállalók jöv. elszámolása ,73 Kaució ,98 Illetékek ,00 Vevık Egyéb (kamatok) ,00 Könyv szerinti érték ,83 Az egyéb kötelezettségek változását meghatározta az adók, járulékok alakulása. A Társaságnak lejárt kötelezettsége nem volt, fizetéseit határidıben rendezte. A mérlegadat e Ft. 7. Passzív idıbeli elhatárolások A passzív idıbeli elhatárolások 252 a mőködés bevételeihez (bérleti díj), a mőködés költségeihez kapcsolódtak (személyi jellegő ráfordítások e Ft, könyvvizsgálat 2760 e Ft, ingatlan bérleti és üzemeltetési díj 867 e Ft, tagsági díj 1229 e Ft), a változás e Ft növekedés az elızı évhez képest. A mérlegadat e Ft. 8. Az eredmény-kimutatás adatai 8.1. A Társaság a beszámolási idıszakot e Ft adózott eredménnyel zárta, ami az Alapító által osztalékként elvonásra kerül. Ezen belül e Ft volt az üzemi, e Ft a pénzügyi eredmény és e Ft a rendkívüli eredmény. A e Ft adózás elıtti eredményt e Ft társasági adófizetési kötelezettség terhelte. 15

16 8.2. Az üzemi tevékenység eredményének összetevıi Nettó árbevétel ingatlan eladás ingatlan bérbeadás portfolió kezelés egyéb eladás és szolgáltatás Aktivált saját teljesítmény Összes költség ingatlan eladás igénybevett és egyéb szolgáltatás egyéb eladás és mőködés Egyéb bevétel ingatlan eladás egyéb tételek Egyéb ráfordítás ingatlan eladás egyéb tételek Üzemi eredmény Az üzemi eredmény a bázisévhez képest a beszámolási idıszakban csökkent. Ennek oka a csökkenı nettó árbevétel mellett a mőködési költség ennél kisebb összegő csökkenése Nettó árbevétel A nettó árbevétel e Ft-tal volt kisebb az elmúlt évinél. Az elızı évi összegben döntı szerepet játszott a bankcsoporthoz kapcsolódóan végzett portfólió kezelés árbevétele, ami a tárgyévben jelentısen csökkent. A beszámolási idıszakban a portfoliókezelés (9.000 e Ft), a sikerdíj (8.100 e Ft), összesen e Ft összegben jelentett árbevételt a Társaság számára. Árbevétel származott a tanácsadásokból, az egyéb végzett szolgáltatásokból ( e Ft, illetve e Ft, utóbbihoz elsısorban bankcsoporti szolgáltatásként a számviteli szolgáltatás e Ft, valamint különféle egyéb szolgáltatások 6986 e Ft tartoztak). Az ingatlanokból történt eladás e Ft, ingatlan portfólió bérbeadás árbevétele 5258 e Ft volt. Az összes elért nettó árbevétel a felsoroltakból e Ft. 16

17 8.4. Költségek en belüli megoszlás en belüli megoszlás - Anyagjellegő ráfordítás , , Személyi jellegő ráfordítás , , Értékcsökkenés , , Összesen: , , A költségek összetételén belül 2013-ban e Ft volt az eladott áruk beszerzési értéke, 3361 e Ft volt közvetített szolgáltatás. Ezek a tételek a tárgyévben eladott áruk beszerzési értékeként e Ft nagyságrendet, közvetített szolgáltatásként 6008 e Ft-ot képviseltek. Az e nélkül számított anyagjellegő ráfordítások a bázisévben e Ft, a tárgyévben e Ft, a mőködési költségek a bázisévben e Ft, a tárgyévben e Ft összegőek. Az elızı évhez képest csökkent az elszámolt anyagköltség (bázisév 7441 e Ft, tárgyév 5969 e Ft). A stratégiai projektek költségei mellett nagyobb összeget képviselt az Alapítótól térítés nélkül igénybevett, rendkívüli bevétellel ellentételezett reklámszolgáltatások miatt az igénybevett és egyéb szolgáltatások (bázisév e Ft, tárgyév e Ft) nagyságrendje. A személyi jellegő ráfordítások az elızı évitıl jelentıs mértékben pozitív irányban (bázisév e Ft, tárgyév e Ft) tértek el. A személyi jellegő ráfordításokból az erıforrás igényeknek megfelelı létszám alakulásával összefüggésben a bérköltség e Ft (az elızı év e Ft), a személyi jellegő egyéb kifizetések e Ft (elızı év e Ft), a járulékok e Ft (elızı év e Ft) összegőek voltak. Az értékcsökkenési leírás elszámolása (bázisév e Ft, tárgyév e Ft) elsısorban az egyösszegő beszerzések elszámolásával tért el az elızı évitıl. A takarékossági intézkedések alapvetıen hozzájárultak a pozitív irányú változásokhoz. A költségek változása e Ft csökkenés, ebbıl az ELÁBÉ, a közvetített szolgáltatás csökkenése 4275 e Ft (az ingatlan és egyéb eszköz eladás hatására), a mőködési költségek csökkenése e Ft. Ebbıl az anyagjellegő ráfordítások e Ft-tal növekedtek, a személyi jellegő ráfordítások e Ft-tal, az értékcsökkenési leírás e Ft-tal kisebbek voltak az elmúlt évinél. 17

18 8.5. Egyéb bevételek Tárgyi eszközök eladása ingatlanok egyéb eszközök Értékvesztett követelésekre befolyt összeg Kapott bírság, kamat kártérítés Káresemények bevétele Céltartalék feloldása egyéb kötelezettségek Értékvesztés visszaírás Egyéb NMHH érvénytelenítı számla Egyéb bevételek Az egyéb bevételeken ( e Ft) belül meghatározó volt a e Ft céltartalék feloldás (részletezve a mérlegtételeknél, az elszámolások az egyéb ráfordítások között és a perköltségeknél kerültek könyvelésre). A káreseményhez kapcsolódó bevétel 1289 e Ft. Ezen túlmenıen 1339 e Ft a tárgyi eszköz eladás (ingatlan 1201 e Ft, egyéb 138 e Ft), 4578 e Ft értékvesztés visszaírás (részletezve a mérlegtételeknél). A különféle egyéb elszámolás 881 e Ft-jában költségek rendezése szerepel. Az értékvesztett követelésre exit keretében történt 1057 e Ft pénzbeérkezés. A 607 e Ft kapott kamat késedelmi kamat (277 e Ft) és kötbér (330 e Ft) kölcsön és szállítói szerzıdések teljesítésével volt összefüggésben. 18

19 8.6. Egyéb ráfordítások Eltérés - Tárgyi eszközök eladása ingatlanok egyéb eszközök Értékvesztés készletek követelések leírások, terven f. ért.csökkenés Késedelmi kamat Le nem vonható ÁFA Céltartalék képzése peres ügyek, kötelezettségek Peres ügy miatti követelések Céget terhelı egyéb adók Helyi adók Pótlékok, bírságok Egyéb Érvénytelenítı számla MPVI Mobil Zrt. felé Eredmény-kimutatás Az egyéb ráfordítások ( e Ft) között az immateriális javak, tárgyi eszközök eladásának kivezetése 962 e Ft, a készlet és követelés értékvesztés elszámolás összesen e Ft (részletezve a mérlegtételeknél), a le nem vonható ÁFA 8876 e Ft, a céltartalék képzés e Ft (részletezve a mérlegtételnél), az egyéb adók 1192 e Ft, a helyi adók e Ft (építmény és telekadó e Ft, helyi iparőzési adó 1080 e Ft), a különféle elszámolás 2 e Ft. A késedelmi kamat (1897 e Ft) és a peres ügy miatti követelések összegeit ( e Ft) a perköltséggel együtt az egyéb bevételeknél leírtak szerint a céltartalék feloldás ellentételezte. A ki nem emelt tételek 626 e Ft-jában különféle elszámolások (366 e Ft illeték különbözet) szerepelnek Pénzügyi mőveletek bevételei A pénzügyi mőveletek bevételébıl ( e Ft), e Ft a kapott kamat (ebbıl ideiglenesen szabad pénzeszközök e Ft, kölcsönök e Ft, egyéb 320 e Ft, kaució 113 e Ft), e Ft a részesedéshez kapcsolódó opciós díj három befektetésnél, 2438 e Ft az árfolyamnyereség, 275 e Ft a különféle elszámolás. A részesedés értékesítés árfolyam nyeresége e Ft. A pénzügyi mőveletek bevétele az elızı évi e Ft-tól e Ft-tal elmaradt. A kisebb összegben teljesült kamatbevételek mellett (bázisév: e Ft, tárgyév: e Ft), a 19

20 változásban meghatározó a részesedés exithez kapcsolódó árfolyam nyereség alakulása, ez a bázisévben e Ft, a tárgyévben e Ft volt. Kedvezıen alakult az opciós bevétel (bázisév: e Ft, tárgyév: e Ft) a további eltéréseket a kisebb tételek adták Pénzügyi mőveletek ráfordításai A pénzügyi mőveletek ráfordítása e Ft volt. Ezen belül e Ft a részesedések értékvesztése, 2469 e Ft az árfolyamveszteség és egyéb elszámolás. Az elızı évhez viszonyítva a csökkenést ( e Ft) alapvetıen a részesedés értékvesztések elszámolásának alakulása, az egyéb ráfordítások (árfolyam) csökkenése idézte elı e Ft és 2427 e Ft nagyságrendben Rendkívüli bevételek, ráfordítások A rendkívüli bevételek ( e Ft) között az MPVI Mobil Zrt. exit és egy végelszámolással megszőnt részesedés vagyonfelosztási javaslata alapján átvett vagyon értéke ( e Ft és e Ft), e Ft térítés nélkül igénybevett reklámszolgáltatás szerepelt. A rendkívüli ráfordítások e Ft-ja az említett exit és a végelszámolással megszőnt részesedés kivezetése ( e Ft és e Ft). A rendkívüli eredmény e Ft, összességében a rendkívüli tételek elszámolása viszonylag jelentıs hatást gyakorolt a szokásos vállalkozási eredményre Adóalap módosító tételek Az adózás elıtti eredmény e Ft összegét csökkentette: e Ft céltartalék feloldás, e Ft terv szerinti értékcsökkenés (adótörvény szerint), 962 e Ft tárgyi eszköz értékesítés, selejtezés, átsorolás kapcsán kivezetés, e Ft ingatlan átsorolás, 1300 e Ft bejelentett részesedés kivezetés, 1060 e Ft értékesített követeléshez kapcsolódó rendezés, e Ft térítés nélkül igénybevett szolgáltatás piaci értéke. növelte: e Ft terv szerinti értékcsökkenés (számviteli törvény szerint), 962 e Ft állományból való kivezetés, e Ft ingatlan átsorolás, 494 e Ft külföldi fióktelep költsége, e Ft követelés értékvesztés, e Ft céltartalék képzés, 9 e Ft egyéb növelı. 20

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2014. február 27. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Ormándi Sándor vezérigazgató Budapest, 2013. március 1. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási idıszak: 2010.01.01-2010.06.30.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft 6 7 8 2 M ó r a h a l o m, R ö s z k e i ú t 3 4. 62/281-055 Fax.: 62/281-055 E-mail: moraep@morahalom.hu 2. számú melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához

2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához 2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához 1. Általános rész: Név: Magyar Vese Alapítvány Címe: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.. Alapítás éve: 1990.szeptember

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója 1 2 4 2-4 - 2-1 4 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. november 22. - 20. december 31. 20 Kelt Fonyód, 2012. április 20. 1 2 4 2-4 - 2-1 4 2 0 MÉRLEG Idıszaka 20.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása FOTEX HOLDING S.E. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Társaság: Fotex Holding Székhely: Capellen Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2011.

Kiegészítı melléklet 2011. Adószám: 18007679-1-43 Bírósági határozat száma: PK 68.298/1992 Nyilvántartási szám: 2923 SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási idıszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben