rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv"

Átírás

1 rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt Anna meg6llapitja, hogy a k<izgyiilds a megjelent tagok szhmhra :l hat1rozatkeptelen, 6s a kdzgyiilest berekjs zti. Egytfttd kitti.arti a k6vetkez6 kdzgyiil6s id6pontj6t ; 1088 BudaPest, Mrizeum utca7. :2012. m6rcius 30. l5 6ra 00 Perc khzgltiilisen ielen van az aldbbi 19 fd tag: Kolldr Fr K Pardi Szigeti Vasy ( Pdcsi rpdd Andrds Ldszld nna NagSt Ltiszld ryi Tdriik Gdbor Jdnos Balogh Endre Pdpay Gybrgt Menyhdrt Anna Neszldr Sdndor Csepregi Jdnos Petfficz Andrds Falvai Mdtyris Gerevich Andrds Szalay Kdroly Men Anna igazgat6 tillkoztatja a jelenlev6 tagokat arr6l, amirol a r6sziikre kikiilddtt iratok alapj6n ok ist ;t szerezhenek, miszerinifapuy Gyorgy itnot ZOtZ. m6rcius 29. napi hat6llyalemondott elnoki j6r6l.ezentenyekre figyelemmel"auorgiiles r6sz6re levezeto elndkdt kell v6lasztaniuk. A tagok 18 fo ige I szavazaltat 6s Meny"hert Anna tart6ikod6sa mellett megv6lasztj 6k levezeto- elndknek Menyh6rt Ann6t. A tagok 19 fo egyha igit szavazhssal megv6lasztj6k jegy zokdnyvvezetonek Stefk6 Ann6t' A tagok I 7 lgen 2 tart6zkoditssat megrzlasztj6k jegyz6kdnyv hitelesitbnek Balogh Endr6t 6s Szentm6rtoni J6nost' A I nap dr. Ughy Gabriella jogtan5csos. o elnok ismerteti a megismdtelt kdzgytilds szab6lyait, mely szerint a kdzgytil6s az eredeti n szereplo kdrddsekben a megielentagok sz6m6ra tekintet n6lkiil hat6rozatk6pes. AI :eto elnok ismerteti az etedeti napirendi pontokat. Thj'koztatja a kdzgytildst, hogy az egyeb tigyek i6ban 3 alpont megfirgyaltsara keriil sor, igy Vasy FB tags6g6nak meger6sit6s6re' a 'me"geriisft6sdre -Gdza konyv izsg6l6 szem6lyenek 6s a t<ozgy=rites ajinlfushra a k6z6s jogkezel6 6ltal az illet6kes er Jz6m6raur NrA ideiglenes koll6gium6ba javasolt szem6ly kijeltil6s6re' mlnl

2 jogkor6ben elj6rva a..feliigyeletijogkor6vel Menyh6rt Anna t6j6ko rtatja a kozgyiil6st, hogy feliigyeleti I'torffies"n ig# veszmajda szellemirulajdonnemzeti pontok- tekintet6t"n 6rintett- z-,..napirendi is. k6pvisel6je Hivatal6nak javasolja.a kdzgyril6segyhangrilag,19 igen szavazattal, Menyh6rtAnna a napirendipontok elfogad6sst n6lkiil elfogadjaazalilbbinapirendipontokat: tart6zkodss elleiszavazat6s 1. Beszimol6a 2011-es6vr6l6s t2012-estervekr6l 2. A feliigyel6bizotts6gbeszimol6ja 3. Lz6vei m6rleg6sa kiizhasznfsigijelent6selfogadisa elfogadisa 4. Azalapszabilym6dosit6sainak elfogadisa politika 5. A tuimogatdsi 6. A felosztdsiszabilyzatm6dositisainakelfogadisa 7. A szervezeti6smiikiid6si szabslyzatelfogadisa elfogadisa 8. A vikiilts6gvet6s 9. Elndkvdlaszt6s 10.Egy6biigyek 1.s2.napirendi pont: Besz6mol6a 201l-es 6vr6l6s a2012-estervekr6l Menyh6rt Annaigazgat6 ti$lkoaatja a jelen l6v6 tagokat a k6vetkez6kr6l: igy azt csak rdviden Figyelemmel arra,hogy a szakmaibesz6mol6elozetesenki lett kiildve mindenkinek, kellett az egyesiiletnekszembendznie, ismerreti.elmondja, liigy utetmirlt idoszakbanmilyen neh6zs6gekkel A 2011-es6v m6sodik fele teljes zajlott. de mindezekellen6rea munka 6s igy a mtikddds is folyamatosan telt, tekintettelarra, hogy a miniszt6riumrlltal a 2011 m6rcius6bana Magyar Kozlonyben bizonytalans6gban Ezen feliil a?9!?*" kihirdetett l0 milli6 forint mrikod6sit6mogat6scsak 2011 november6benlrkezett meg. Az eredeti 2009-es ig6rt jogdijkeret nagys6g6t6s t6ny6t decernberv6g6ig szint6n bizonytalans6govezte. A t6mogat6si tervek szerinti 300 milll6 helyett most 100 milli6 forint van elkiildnitve a kolts6gvet6sben. feliil tfijdkortat6son 6s anyaggl beadott eddig szerz6d6stsajnos m6g nem sikeriilt al6imi, a miniszt6rivm az a tdrvdnyi jogszab6lyi h6tterdr6l, tov6bbi t6j6kozratastiert 1ma reggel a kozkonyvt6ri k6lcsonz6sijogdij az eqryeslilgt szab1lyoz s6rtelm6bena kultur6iis cdlokra az NKA-n kereszttil fordithat6 dsszegnagys6g6r6l, 6s fel6pit6s6nek6s mtikod6si koltsegeinektov6bbi rdszleteirol)melyet igyekszi.inkhalad6ktalanulelktildeni bizunk abban,hogy ezt kovet6en sor keriilhet azalilirhsra. tagokat arr6l, hogy igen komoly biirokratikus felt6teleknek kell megfelelntink, hiszen a Fontos t6j6korta111ia jogkort gyakorol szerzoijogi t6rv6ny al-apj6na Szellemi lulajdon Nemzeti Hivatala szigorri feliigyeleti komoly felettiink 6i az illetdkesmlnisztdriumokkovetelm6nyeinekis meg kell felelniink. A kollegdk nagyon felelos' munk6t vdgeznek:dr. Ughy Gabriella a jogtanscsosunk,stefk6 Anna, aki az adminisztrativiigyekdrt aki az informatikusunk, az P6ter, Bass felelos, Kapus Erifa, aki a konyvt6rakkal kapisolatos teendok6rt koordin6lja mindezt aki Anna, adatbitziskezeldsrevona-tkoz6szoftvert k6szitetteel 6s az igazgat6,menyh6rt a minisztdriummal,az elndks6ggel. 6s folyamatosanegyezteta jogkezelo szervezetekkel, Fontos 6s fij inform5ci6, hogy a weboldalunkon, a oldalon l6trehoztunk egy online regisztrdci6s"f"liil"t"t, ahov6 a-izerz6k (mtifordit6k, szerkesztok,tilrszerzok, szerzotitsak, stb.) fel<ilthetik a pjlta"ior list6jukat6s el6rhetos6giadataikat.ezazert nagyon fontos feliilet, mert a kdnyvt6ri adatbilzista kolcs6nz6sekroligen nagy adathalmazban(nagyj6b6l adat) kapjuk meg, sokszor hi6nyosan,igy a regisztr6lt szerzok mtivei l{nyegesen konnyebben beazonosithat6k,6s igy nagyban megkonnyitik az az eg-yesiiletmunk6j6t, mind az adatfeldolgoz6sban,mind a majdani jogdijkifizet6sben. Kdrjiik tehi$ ii6szenezetek jelenl6vo k6pviseloit, hogy n6pszertisitsdkezt a feltiltetet ir6t5rsaik kor6ben, annak 6rdek6ben,hogy min6l tobbentolts6k fel adataikat. Dr. Ughy Gabriellaelmondja,hogy m6r elk6sziilta felhiv6s,melyet v6glegesit6sut6n rrividesenkozzfteszaz jogosultak minderrol..gy..it.t a m6di6banis, hogy mindl szdlesebbkcjrbentudom6stszerezzeneka

3 Menyh6n Anna igazgat6az online regisztr6ci6val kapcsolatos k6rd6sek megv6laszol6sa ut6n elfogad6sra javasolj a besz6mol6j6t. A kozgytil6s a javaslatmegvitat6sa ut6n, nyilt szavazassal, k6zfeltart6ssal egyhangrilag, 18 fo igen szav azattal. ellenszav azatn 6 I k-ti l, Menyh 6rt Anna tartozko d6s a m e I I ett az alfubbi hathr ozatot h ozza: l/2012. (III.30.) szdmf hatdrozat A kiizgyfil6s elfogadja a MISZJE vi szakmai besz6mol6j6t. 2. sz. napirendi pont: A feliigyel6 bizottsig beszfmol6ja Menyhdrt Anna koszdnti dr. Tan P6tert az SZTNH kdpviseloj6t' A levezeto eln6k felk6ri Vasy Gez6t, a MISZJE Feltigyelo BizottsSg6nak eln6k6t, hogy sz6moljon be a Feliigyelo BizottsSg milrcius 20. napj6n tartott til6serol. vasi'g1za elmonilja, hogy a Feltigyel6 Bizotts6g tagjai: Fihcz Zsuzsa, Gerevich Andr6s 6s o maga' Elmtndja, hogy tisa6bun uun azzal, hogy a jogkezel6v6 v6l6ssal nagyobb felel6ss6g h6rul a feliigyel6 bizotts6g tuguiiu es az egesz szetvezetre, amelynek igyekeznek ok is megfelelni' Elmondja, hogy azfij jogszab6l yv6ltoz6s miatt szi.iks6g van konyvvizsg6l6ijelent6sre is, igy art is vtzsgflltaj feltigyeio uiiottsag. "Gry G6za tltelesen felolvasia a k<inywizsg6l6i ziradekot, valamint kdnyvelo jelent6s6t:,,a kr)nyvvizsgdlat sordn a Magtar lrodalmi Szerzcii Jogvddf ds Jogkezelf Egtesillet dvi kozhasznil 'rg,rrriiirirui du", beszdmotfijit, annak rdszeit,is tdteleit, azok konyvetdsi ds bizonylati aldtdmasztdsdt az {idry6 Nemzeti Kynyvvizigdlati Standardokban foglaltak szerint felillvizsgdltam, ds ennek alapidn elegendri ds megfeleki'biroryossagot szereztem arr6l, hogt a kozhasznil szervezetelve vonatkozi specidlis jo{szabdlyokbai foglattak ds az dlmldnos szdmviteli elvek szerint kdszftettdk el. A kozhasznil egtszeriisltett dves beszdmol7 a Magyar lrodalmi Szerzrii JogvddT,is Jogkezelf Egltesi)let december 31-dnfenndll6 vagtoni, pdnzi)gti ds jovedelmi helyzetdrril megbtzhat6,is val6s kdpet ad." A feliigyel6 bizottssg megvizsg6lta az igazgat6i jelent6st, 6ves besz6mol6t, amelynek mell6klete a kozhasznfs6gi jelentdi, a L<ittseguet6si tervet, a konyvvizsg6l6i jelentdst 6s ezeket elfogad6sra javasolja. V6gezetiil elmondja, hogy most kezdodik a komolyabb mrikcid6s,6s noha nem az eredetileg tervezett osszeg van-elkiilonitve, de..*eii, hogy eza jdvoben majd ndvekedni fog, amelynek segitsdgdvel azirotirsadalom r6sz6re nagyobb dsszeget lehet majd felosztani. K6rdds, eszrev6tel nem hangzik el. Menyhdrt Anna szavazhsrabocs6tja a feliigyelo bizotts6gi besz6mol6t' A kozgyrilds nyilt szavazdssal, k6zfeltart6ssal egyhangrilag, 19 fo igen szavazattal, ellenszavazat ndlktil az a I 6bbi hatfir ozatot hozza: (lll. 30.\ szhmfi hatfirozat A kiizgyiil6s j6v6hagyja a Feliigyel6 Bizottsdg beszimol6jit. p fci tdvozott.j

4 3. sz. napirendi pont: Az 6ves m6rleg 6s a kozhasznrlsigi jelent6s elfogadisa A levezeto eln6k k6ri a jelenldvo tagokat, hogy tekints 6k ffi az iratokat. Azok m6r kikiilddsre keriiltek ugyan' de ismdtelte n nezzlk ifi, es az esetleges k6rd6seiketegy6k fel. Vasy G6za FB elnok 6ltal elmondottakat megismdtli 6s elmondja, az egyesii-let szhmhta m5r kotelezo a k6nyvvizsg6lat, ezt egyreszt a20l2.janu6r t-jli toztraszntshgi szab5lyok teszik fontoss6, m6sr6szt a k6zds jogkezel6kre vonatkot6 szab6lyok is eloirj6k "ezt: azszjt. 89. $ tt:i bekezd6s 6rtelm6ben a kbzds jogkezelo szirveretnek az dves beszdmol6j6t kdnyvvizsg6l6val kell feliilvizsg6ltatnia. A kozhasznts5gi jelent6s 6s 6ves besz6mol6, valamint a kdnyvvizsg6l6i jelent6s megvitat6sa ut6n, alevezetl elnok javasolja a kozgytiles szhmhtaazok elfogad6s6t' A k6zgytil6s nyilt szavaz[ssal,kdzfeltart6ssal l8 fo igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s nelkiil az al6bb i hatilr ozatot ho zza: 3 /2012. (I.I.l. 30.\ szhmft hat6r ozat A kiizgyiil6s ett'ogadja a MISZJB vi kiizhasznrisdgi jetent6s6t 6s a vi m6rleget, 6s a - ktinywizsgdl6 jelent6s6t' 4. sz. napirendi pont: Az alapszabdly m6dositisainak elfogadasa Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy a tagok reszere a meghiv6val egyiitt kikiild6sre keriilt az egyestilet m6dosit6sokkal egys6ge,.r".t"r"iue rogi-att alapszabillya. Az utols6 alapszabilly m6dosit6s okt6ber 21. napj1n volt, a jelenl6vo tagok rdszere kiosaisra teitil a okt6ber 21. napi alapszab ly 6s a 2012' m6rciuj 30. napi alapszabil{tewezet dokumentum cisszehasonlit6sa korrekt:rl,rhval kiemelten jelolve a szdvegek elt6r6s6t. Az alapszab6ly m6dosit6sa t6bb szempontb6l is indokolt volt m6r. Egyresztvilltoztak janu6r 1-jdtol a,szerzoi jogi szab6lyok, kiemelten a k<izds jogkezelokre vonatkoz6 szab6lyok, tov6bb6 villtozott janu6r l-j6t6l a-civil sr!ru.r.te[ szabfiyozftsa is, igy az egyesiiletekre vonatkoz6, kozhaszni szewezetekre vonatkoz6 szab6lyok, emellett az alapszabitly gyakoiiati alkalmaz6sa is indokol t villtortathsokat (pl. hogy a mostani helyzet szerint t6bb, mint g0- embernjk kellett papir alapon megkiildeni a napirendekhez kapcsol6d6 iratokat, amelyek onmagukban is 30 oldalasak, ami nagy terhei r6tt az egyesiiletre, ugyanakkor kdrnyezetv6delemi szemfontb6l sem megfelel6, ezert belekertilne az alapszabllyba a kapcsol6do iratok elektronikus el6rhetos6ge megad6s6'nat< tetretos6ge is), volt mdg iitalinos m6dosit6s is, mint p6ld6ul a sz6khely megv6ltoz6sa. Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy tetelesen felolvassa majd az alapszabhly m6dosit6sait 6s annak indokait is etrnona;a. T1j1koztatju u ;"t*tevo tagokat, hogy a kikiilddtt anyaghoz kdpest kizilt6lag stilisztikai javit6sokai vdgzittlvessio, pont, sz6k<iz). Felhivja a jelenl6v6 tagok figyelm6t ana, hogy a m6dosit6sokat az alapszab1ly vastag dolt bettivel alflhizottan tartalmazza. Thjlkoztatja a jelenl6vo tagokat, hogy az egyes m6dosit6sokr6l kiilon nem tort6nik szavazhs az alapszabhly - a nagy mennyis6gii m6dosit6sra figyelemmel - egys6ges szerkezetben keriil szavazasra. Amennyiben 6szrev6tel, m6dosit6 javaslat 6rkezik az alapszabilly tjrvezitt sz6veg6hez k6pest azt egyes6vel vitatjsk meg a jelenl6v6 tagok 6s a szovegszenien megfogalmazott m6dosit6 javaslatok elfogadssar6l egyesdvel szavaz a kozgyril6s. A m6dosit6sok kapcs6n kiemeli, hogy a Civil t6rv6ny 6rtelm6ben az egyesiilet legf6bb szerv6nek elnevez6se megv6ltozott taggyril6ss6, amelynik htvezetese ardnytalan terhet r6na ugyan jelenleg a biros6gokra, ugy:anakkor sz6munka az Szjt. qz.$ (f l bekezd6s fc) pontja eloirja, hogy csak olyan jogkezelo szervezet vlireto nyilv6ntart6sba, amely legfobb szervkdnt a jogosultak taggytil6s6t hathtozza meg, mivel a ktitelezo

5 felt6telek fenn6ll6s6t az SZTNH folyamatosan ellenorzi, igy az elnevezds n6lunk t6telesen egyes6vel 6tvezet6sre keriilt. Dr. Ughy Gabriella t6telesen pontr6l-pontra v6gigme gy a tewezett v6ltoztat6sokon, egyesevel elemzi 6s 6rtelmezi azokat, tireli a villtoilathrot loli er Jgieu Inaomit 6s kiildnos hangsrillyal kiemeli a fontosabb viitoztatisokat, a felmertilo k6rd6sekregyisdvelv6laszol. Uj m6dosit6 javaslat nem hangzik' A k6zgyril6s a m6dosit6si javaslatok megvitat6sa ut6n, nyilt szavaz6ssal, kdzfeltart6ssal a m6dosit6sokr6l egyiittesen szavazva l7 fd ilen szavazattal,l tart6zkod6s mellett azal1bbihatirtozatothozza: 4 I (ll.l. 30'l szhmfi hathrozat A kiizgyiil6s elfogadja a MISZJE m6dositisokkal egys6ges szerkezetbe foglalt alapszab6lyit' [A kozgtiilds megnevezdse ett6l kezdve taggyiilds'j [3 fri tdvozott.] 5. sz. napirendi pont: Athmogililsi politika elfogadfsa A timogat6si politika a tagok sz6m6ra kiki.ild6sre keriilt. Menyh6rt Anna igazgat6 thj6koztatja a jelenl6vo tagokat a tfmogatksi politik6b an rlgzitett c6lokr6l 6s annak h6tter6rol, okair6l, ismerteti az egyesiilet t6mogatdsi politik6j6t. T1jilkoztatja a jelenl6vo tagokat, hogy az Szjt. 92. $ (1) bek' fd) pontja alapiin a t6mogat6si politika elfogad6sa a legfobb szerv hataskdrdbetartozik. Elmondja, hogy a t6mogat6si politik6t 6rinto m6dosit6si javaslutok.6l kiildn szavaz ataggyills, majd ezt kovetoen a t6mogat6si politika egeszerol egyiittesen. Elmondja, hogy az irat kiki.ild6se 6ta eltelt 3 hdt alatt sok minden megv'ltozott, msrcius 27-6n (kedden) r6szt vett egy aznka-ban szervezetljogkezeloi megbesz6l6sen. ott kideriilt, hogy a jogkezeloka kultur6lis celokra n"raitnuto dsszegekrol OtintO ideiglenes koll6gium6ba a MISZJE k6pviselot nem deleg6lhat. Annak ellendre, hogy 5 jogkezel6 6rintett, 6s hogy a jogkezel6k lev6lb,en kdrtdk az NKA elndk6t, 1,ogia koll6gium l0 fos tegy"n, uridiigl.n"s kolldgium tagjainak lltszhmht az NKA 8 foben hathtortameg' 4 fot 4 nagyobb k6z6s jogki zelo szervelet (Artisjus, Hungirt, MSZSZ-EJI, Filmjus) deleg6lhat, 6s tov6bbi 4 f6re a miniszter tehetnek. A m6sodik 4 fonek a kinevez6se miniszteri hat6skdr, a "raialajavaslatot szem6lyekrol az illet6kes miniszter d<int. Menyhdrt Anna elmondja, hogy annyit elozetesen jelzett a ttrbbi jogkezelonek, hogy mivel a MISZJE most nem tud k6pviselot deleg6lni a bizotts6gba, a k6t dves mandstum \qattuut6n a MISZJE mindenkdppen szeretne r6szt venni a bizotts6g munk6jiiban. Elmondja, hogy a jogkezeloknek m6rcius 30-ig, azaz a taggyiil6s napjsig kellett javaslatokat tenniiik^ a miniszrer sz6m6ra az"ideiglenes kolldgium tovabbi 4 tagshra. A jogkezelok egyeztetlsiik alapj6n 2-2 fot aj6nlanak a miniszternet<. A VIISZJE rdsz6r6l Menyh6rt Anna magit javasolta, mint igazgat6t, a m6sik fore ugyun kicsit megk6sve, de most kellene a taggytil6snek javaslatot tennie. Ez majd az egyeb iigyekn6l irjra felmeriil. K6rd6sre elmondja, hogy a 1%o-os kultur6lis tsmogat6s nyrijt6sa nem kotelez6, de a jogszabdly 6rtelmdben vagy t6mog atia az"gyjrtil"t a kulturdlis c6lokat, uugy nem, amennyiben igen, azt az NKA-n keresztiil,csak teheti meg, 6s akkor Lotelezoen 1%-kal. A kor6bbi ietosztasi szabillyzat szerint a brutt Ft alatti 6s a brutt Ft feletti ki nem fizetheto 6sszegekb6l fennmarad6 r6sz lett volna egy6b t6mogat6si c6lokra fordithat6 (szoci6lis, kultur6lis, osztondij, stb.), de erre most az ii szabiilyok szerint nincs lehetos6g' A szocidfis t6mogat6sra fordithat6 3% kapcssn elmondja, ennek a rdszletszab6lyait majd ki kell dolgozni, ebbol a c6lb6l az elndksdg ktilon iildst fog tartani'

6 Menyh6rt Anna elmondja, hogy 2 helyen tortdnik stilisztikai m6dositas a t6mogat6si politiksban: A 3. bekezd6s: a ta*fjutali osszeg a Nemzeti Kultur6lis Alapon -kerelztril" pillyinati irton jut el a szerzokh'z.a keresztiil sz6 lemaradt a szdvegbol, igy 6rtelemszeriien azzalkiegeszijl' A tervezet utols6 bekezddse sz6 szerint megism6tli egy kor6bbi bekezdes6t, igy utols6 bekezd6s tdrldsre keriil. AZ SZTNH t1jekoztat;sa szerint szerepelni kell annak a t6mogat6si politik6ban, hogy az egyesiilet.illtal tov6bbitott dsszeg az NKA tdrvenyben meghatirozott c6ljaira fordithat6, igy ez itvezetdsre kertilne a t6mogat6si politik6nkban is. Szovegszerii m6dosit6 j avaslat:,,az egtesiltet dltat iovdbbftou lsszeg a Nemzeti Kulturdlis Alap torvdnyben meghatdrozott cdfaira fordithat1." A t6mogat6si politika a tagoknak kor6bban kikiildittt tervezetdnek 4. bekezd6se az alilbbiak szerint tervede rendeznl az ideiglenes kollegiumba tort6no deleg6l6st:,,a MISZJE a specidlis koiltgiumban tortdnd k/pviselete rirdekdben, a kolldgiumba tagot delegdl' A MISZIE rdsz1rril delegdlt tag az egtesillet igazgat6ia, om onoaatyoztatasa esetdn az elndk, vag/ egl az elnol<sdg dltal kii elolt tag helyettestthet. " Az idokozben bekovetkezett koriilm6nyekre figyelemmel az ali-},bi m6dosit6sok lftezetdse sziiks6ges:,,a MISZJE a specidlis kolldgiumban tortdnri kdpviselete tirdekdben, a kolldgiumba tagot delegdl, vagl a lag szemdlydre a miniszternek jivaslatot tesz. A uiszlt delegdfa vaglt javasolia az egtesiilet igazgat6idt, ds a taggiilds dltal megnevezett szemdlyt. " A levezeto elnrik javasolja a m6dosft6 javaslatok elfogad6s6t 6s a t6mogat6si politika tervezetdben torteno 1tvezeteset. A taggyrilds az fj m6dosit6sokr6l kdzfeltart6ssal, nyilt szavazilssalhathroz: A taggyiilds egyhangflag, l3 fo igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil azalitbbihathrozatot hozza: 5 / (III. 30.\ szirmfi hathr ozat A taggyiil6s elfogadja a MISZJE tewezett Timogat6si Politilcij6nak alibbi m6dositisait:,,a hat6lyos szerzoi logi siauatyoz6ssal osszhangban a t6mogat6si osszeg a Nemzeti Kultur6lis Alapon iereszttil phlyhzati irton jut el a szerzokh)z, anemzeti Kultur6lis Alap 6s a Ktjzos Jogkezel6k meg6llapod6sa 6rtelmdben egy e c6lra fel6l16 kcizds jogkezeloi speci6lis koll6gium dontdse alapjfin;',,az egltesi)ti-t anat tovdbbltott osszeg a Nemzeti Kulturdlis Alap torvdnyben meghatdrozott cdljaira fordfthat6.",,a MISZJE a speci6lis koll6giumban tdrtdno kdpviselete 6rdekeben, a kolldgiumba tagot deleg6l, vagy a tag szem,llydre a miniszternek javaslatot tesz. A MISZJE delegdljavagt javasolia az egyesillet igazgat6idt, ds a taggyiilds dltal megnevezett szemdlyt. " A t6mogatrisi politika tervezet6nek utols6 bekezddse tdrl6sre keriil. A levezeto eln6k a fenti stilisztikai 6s drdemi m6dositisok figyelembevdtel6vel 6s 6tvezetdseveljavasolja teljes t6mogat6si politika elfogad6s6t.

7 A javaslatr6l a taggyril6s k6zfeltart6ssal' nyilt szavazilssal hatiltoz. A taggyiil6s egyhangirlag, 15 fo igen szivazattal,ellenszavazat6start6zkod6sn6lkiil az alilbbi hat6r ozatot hozza'. [2 fri tdvozottj 6/2012. (III. 30.) szr{mrfi hatdrozat A taggyiil6s elfogadja az egyesiilet Tfmogat{si Politik6j6t' 6. sz. napirendi pont: A Felosztdsi szab6lyzat m6dosftisainak elfogadisa Dr. Menyhdrt Anna 6s dr. Ughy Gabriella ismertetik a feloszt6si szabitlyzatot Dr' Ughy Gabriella 6jekortatjaa jelenl6voket arr6l,"hogy a felosa6si szabillyzat jirnius 24-6n keriilt elfogad6sra, amikor m6g egy elkdpzelt helyzetet kellett lek6pezni benne, i,ir,.n a teljes jogszab6lyi h6tt6r m6g nem volt biztositott. A mhr kor6bban emlitett jotszab6lyv6ltoz6sok miatt indokolt volt a felosztasi szabillyzat feliilvizsg6lata. Kor6bban az alapszabilly igy fo[almazott,brcgy az elso feloszlst szabillyzat elfogad6sa ktizgytil6s hat6sk6r6be tartozik, majd gyakjrlati izempontb6l a tov6bbi feloszt5si szab lyzatok m6dosft6s6t az elnoksdg hat6sk6r6be utalta. toot<tzben a felosa6ii szabillyzat m6dositss6ra - figyelemme! ana, lory nem volt aktu6lis a feloszt6s - nem keriilt sor, eg6szen 201I novemberdig, amikor az SZTNH felhiv6s6nak eleget teve 1tkellett vezetni kisebb m6dositasofat, amely akkor a feloszt6si szabillyzat 4'5 6s 4'6 pontjit drintette, annyiban, hogy m6jus 3 I -ei d6tumra m6dositotta tagok 6s nem tagok adatszolg6ltat6si kotelezeus6g6t. Jelenle g az itj szab6lyoz6s 6rtelm6ben a feloszt6si szabillyzat m6dosit5sa a taggytil6s hat6skdrdbe tartozik. Dr. Ughy Gabriella t6telesen ismerteti a felosa6si szabillyzat m6dosit6sait, azokjogi 6s egydb indokait felhivja a figyelmet arra, hogy a m6dosit6sokat az egysdgeszerkezetbe foglalt feloszt6si szabillyzat vastag fekete dolt betrivel, a tdbbi-szdvegr6sztol j6l elktil<;nithet6en tartalmazza. Tirj'konatja a tagokat, hogy..a szavazhs a m6dosit6sokkal egyseges szirkezetbe foglalva, az eg6sz szovegrol egyiittesen tortdnik' Amennyiben m6dosit6 javaslat van, azt az adottrdszn6l jileme k6ri, 6s an6l ktildn szavaz a taggytil6s' p6pay Gy6rgy 1szrev1telezi a feloszthsi szabillyzat 3.2. pontj6t, 6ll6spontja szerint a megfogalmazils itt fd liedrtheto, ez6rt szcivegszerii m6do s it6si j avas latot terj eszt e 16. Tervezett m6dosit6szovege:,,3.2.akezel6sikdltsdg meiete 6vente a jogdijalap 20o/o-a,de legkevesebb 20 milli6 forint'" Szovegszerti m6dosit6 j avaslat:,,3.2.akezel6si kolts6jm6rt6ke 6vente a jogdijalap legfeljebb 20 Yo-a, de legkevesebb 20 milli6 forint'" A taggytil6s a m6dosit6 javaslatot megvitatta, 6s nyilt szavazhssal, k6zfeltart6ssal 13 fo igen szavazattal e gyt't u" gf, t a g e I fo gadta azt. Ell enszav azat, tart6 zkodss n em vo lt' 7 I (I.I.l. 30.\ szhmfi hathr ozat A MrszJE taggyiil6se elfogadja a Felosztisi szabiiyzattervezet6nek m6dositdsht az alibbiak szerint: - A felosztdsi szabflyzat3'2' pontja helyesen:,,a kezel6si k6lrs6g m6rt6ke dvente ajogdijalap leglfelie-bb20oh-a,de legkevesebb 20 milli6 forint"' Menyhdrt Anna t6j6koztatja es felhivja a taggytil6s figyelmdt a felosztasi szabillyzat 4.16' pontj6ra, mely szerint:,,4.l6.azegyesiilet a brutt ,-Ft-n6l kevesebb jogdijat gazdasilgtalans6gra tekintettel nem fizeti ki' a minim6lis dijosszegen aluli r6szt tirolja, amigazeriniett jogosultnak j6r6 jogdij osszegel6ri a brutt6 5'000-

8 Ft-ot. A minim6lis dij6sszeg, az Ft-os hat6r el6r6s6nek feloszt6si 6v6ben keriil feloszt6sra' A maxim6lis, azazabrutt ,-Ft feletti dijiisszegen feliilir6sz, nem keriil feloszt6sta,az igy fennmarad6 6sszeg k6pezi az 6jrafelosztfsi alapot, amellnek u brutt ,-Ft-ot el nem 6ro jogdij jogosultak "Zliu jogdij"ainail feltitltdie addig, amig a brun6 j.ooo pt-ot el nem 6rik. A feltdlt6s m6dja a kiivetkezo: azon "tirir.g.l keriilnek elsok6ni brutt ,-Ft-ig kiegeszit6sre, amelyekb6l a legkevesebb hi6nyzik ehhez' A fe lto lt6 s az t$r afel o szt6s i alap er ei 6ig tart ;' Ennek 6rtelmez6se teh6t az, hogy a brutt Ft alatti dsszeget a jogkezelo nem osztja fel, 6s a brutt Ft feletti osszeget r.*, o. azt a szttmit6si m6dot alkalmazza, hogy a brutt Ft felett megmarad6 6sszegeket a brutt Ft alattijogdijra jogosultak szilmilratdlti feloly m6don, hogy az 5000 Ft-f,oz legk6zeleb6 l6voktol indul lefel6, addig, i^ig ut iisszeg el nem fogy a tolt6s sor6n. Ennek indoka az, hogy eziltal tobb szerzo kaphat v6gtil jogdijat, mdg ha kis osszeget is, de az egyesiilet a c6lj6nak me-gval6sit6s6ra t6rekszlk. Az eljfirilsi rend kozgazdhsz segitsdg6vel keriilt kidolgoz6sra. A taggytil6s a felosa6 si szabiiyzat tewezetdnek megvitat6sa ut5n, a kor6bban irtvezetett m6dositssok Atvezii6s6vel, nyilt szavazhssal, kezfeltarthssal egyhangrilag, 13 f6 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6 zko d6s n 6 I kti I az alilbbi hathr ozatot h ozza: 8/2012. flii.30.) szdm{ hatdrozat A MISZJE taggyiil6se elfogadja az egyesiilet m6dositisokkal egys6ges szerkezetbe foglalt Felosztrisi Szabfilyzatht. 7. sz. napirendi pont: A Szervezeti 6s Miikiid6si szabdlyzat elfogadisa Dr. Ughy Gabriella thjdkoztatjaa jelenlev6 tagokat, hogy sz6n az SZTNH feliigyeleti elj6r6sa sorsn felhivl az egyesi.iletei a szervezeti 6s mrikoddsi szabillyzat becsatol6s6ra, amelyre art alajdkortatbst adtuk' hogy jelenle!-n"* indokolt a szewezeti ds mtikdd6si szabillyzat l6trehoz6sa figyelemmel ana a t6nyre, hogy un(oi aregyestiletnek I munkav6llal6ja volt 6s avillasztott szervekre vonatkoz6 szab6lyokat az alapszabiiy r6szletesen tartalmazta. Az SZTNH a jogszab6lyi k<jtelezettsdg teljesit6se 6rdek6ben felhivta az egyesiiletet, hogy mdjus l-j6ig tegyen eleget a hi6nyoss6gok p6tl6s6nak, igy a szewezeti 6s mtikdddsi szabillyzat melalkot6s6n ak. Ar.gv"riii"t a felhiv6snak 6s a jogszuuaryi el6ir6snak megfelel6en elk6szitette a szewezeti es iuttraes i szab1lylitdt, amely az alapszab6ly vonatkoz6 rendelkez6seire t6maszkodik. A Szervezeti 6s Mtik6d6si Szab1lyzat elfogad6sa a jogszabsly eloir6sai 6s a m6dositott alapszabilly alapifun a taggytil6s kiz6r6lagos hat6sk6r6be tartozik. Levezeto elndk javasolja a Szervezeti 6s Mtikddesi Szabillyzat elfogadss6t' A taggyiil6s a javaslat megvitat6sa ut6n nyilt szavazhssal,kdzfeltart6ssal egyhangtlag, l3 fo igen szavazattal, ellenszav azat d s tart6 zko d 6 s n 6 I kii I az al 6bbi hat6r ozatot ho zza: 9 I (IlI szhmfi hati.r ozat \ taggyiil6s elfogadja a MISZJE Szervezeti 6s Miik6d6si szabflyzatrit. 8. sz. napirendi pont: A2012.6vi kiilts6gvet6s elfogadisa A levezeto elnok, aki egyben az egyesiiletigazgatoja ismerteti vi kdlts6gvet6s-tervezetdt: Levezeto elnok elmoni;u, hogy Jktittregu.tds tervez6s6n6l sz6mos nehezito kdri.ilm6nyt kellett figyelembe venni, elsosorban u ^iiaanilbgosultaklzhmilnak elozetes tervezhetetlensdg6t 6s az ebbol eredo tov6bbi bizonyralan t1nyezoket,itgy*inialogdijkifizet6s banki, bdrsz6mfejt6si 6s konyveldsi koltsdgei. Ezeken feltil

9 a kultur6lis cdlokra forditando l'h-ot,a szoci6lis cdlra forditando30h-ot,6s az egy6b elemeket (feliigyeleti dij, tartalekalap k6pz6s, stb.). Menyh6rt Anna tdtelesen egyes6vel ismerteti az egyes kdlts6gvet6si elemeket 6s azok indokait. Kiemeli, hogy szeretne m6g.gy alkalmazni majd valamilyen form6ban' a.ktr "*6L.t r6szmunkaidoben, mert nagy sziiks6g lenne rig tiu"t uer6re. T6j6koztatja a tagokat, hogy az adatrdgzitok munk6jrit koll6g6i elozeteiln felm6rt6k, igy Jz alapj6n lesznek alkalmazva. Ez a munka otthonr6l is vegezieto,a koiyvt6ri adatok az 6 kezikalatt alakulnak majd tov6bbi feldolgoz6sra alkalmass6' Menyh6rt Anna elmondja, hogy az o kifejezett fo torekv 6se az, hogy min6l kevesebbet kdlts<jn az egyesiilet, ehhez igyekszik mag6t tartani. Hozzhszolftsban elmondjak, hogy az egyesiilet tdrekedjen arra, hogy min6l nagyobb mrik6d6si tartal6kot kdpezzen, mert ez abizon5'talans6g folyamatosan jelen van' A taggytil6s a k6ltsegvetesi tervet megvitatta, annak megvitat6sa ut6n nyilt szavazhssal, k6zfeltart6ssal l3 f6 igjn szavazattal, ellenszavazatds tart6zkod6s n6lkiil azalilbbihatirtozatothozza: "gynin'g,itug, 10/2012. fiii. 30.) szimli hatdrozat Ataggyiil6selfogadjaaMISZJE20 2.6vik6lts6gvet6s6t. 9. sz. napirendi pont: Elniikvilasztis Menyh6rt Anna 6tadja a sz6t Piryay Gydrgy lekoszdno eln<jknek. Piryay Gycirgy megkoszoni a taggytilesen r6sztvevoknek, hogy jelen vannak, hogy a lemond6 level6ben elmondta lemond6ssnak indokait' "tmondia, igy arthosszasan nem fejti ki. MegkdszOni Vfen'yn6rt Ann6nak, Ughy Gabriell6nak 6s Stefk6 Ann6nak a munk6j6t, tovrlbb6 az elnoks6gnek, 6s annak jeienl6vo tagjainak, majd kifejezi azon rem6ny6t' hogy a j6voben az eln6ks6g nagyobb"aktivitast fog rirutatni a munk6ban. Kitart6st kivin az rij elnoknek ds a koll6g6knak. Ugyan m6i nem lesz eln6k, i'r nu lehetos6ge lesz 16, term6szetesen tov6bbra is segiti az egyesiilet munk6j6t. A taggyiil6s megkoszoni P6pay Gyorgy lekoszono elndknek a munk6j6t' Piryay Gydrgy elmondja, hogy a lekdszono leveldben is jelezte, hogy Koll6r -Arp6d szem6ly6re tesz javaslatot, akinek van tapasztalata azegyesiileti munk6ban, r6sa vett hasonl6 elj6rssokban 6s rendelkezik a megfelelo szaktud6ssal. Menyh6rt Anna t6j6ko ztatja a jelenldvo tagokat, hogy ezzel megkezdodik az elnokv lasrtils folyamata' amelynek az elso l6p6se a szavazatsz5ml6l6 bizotts6g megv6laszt6sa: A taggyril6s Balogh Endret 6s Kelecs6n yi Lhszl6t I I fo igen szavazattal es 2 tartozkod6ssal megviiasrtja szav azatsz ml 616 bizotts6g tagj ainak' A levezeto elndk ismerteti, hogy az elnoki tisztsdg 3 6v hat6rozott idore szol, az eln6k irjravillasrthat6' Elmondja, hogy p6pay Gy6rgy 6ltal javasolt jelolt szem6ly teh6t Koll6r Arp6d, aki k6rd6sre elfogadja a jeltil6st. Mds jeldlt neve nem hangzik el. Az elnok megv6laszt6sa titkos szavazhssal tort6nik' A szavazolapon azal6bbi jeldlt neve szerepel: KollSr Arp6d' A szavazat akkor 6rv6nyes' ha a ndv mellett az,,igen", a,,nem", vagy a,,tart6zkod6s" sz6 szerepel'

10 A szavazatszfmlftl6 bizotts5g a szavazalok osszesitdse ut6n meg6llapida' hogy a szavaz6laponszereplo i<"idt ffi;j ii il"n,rurutitotkapott, 2tart6zkod s mellett, ellenszavazat nem volt' Mindezek alapjan a taggytilds l1 fo igen szavazattal, ellenszavazat n6lkiil, 2 tartozkod6s mellettaz alitbbi hathrozatothozza: 11/2012. OII.30.) szimf hatirozat A Magyar Irodalmi Szerz6iJogv6d6s Jogkezel6 Egyesiilet elniike: Kollir Arp6d ll.napirendi Pont: EgY6b iigyek Dr. Ughy Gabriella tijdkozfatia a jelenl6v6 tagokat, hogy mint bizonyira eml6keznek' a 20Il' jfinius 17' napj6n tartotr k6zgyrilisen a ieltigyelo Bizottig meg6jirit, figyelemmel arta, hogy Benyhe J6nos elhunyt' Grecs6 Kriszti6n peaig ien'ondottfe tags6gar6liv ^l c_e7up"oig r.tusanlotra lemondfsat, amelyet az eln<jk nem fogadott el. A tis?nlitas kovetkezt6l"iz t4 tagot, R6cz Zsuzsitt 6s Gerevich Andr6st villasztotta meg a ktizgyril6s. A jegyzokdnyvben adminisztr6cios [iua folyt6n nem leu rogzitve, de akkor termdszetesen Vasy G6za Feliigyelo Bizotts6gi tag tiszts6ge is megirjit6sra kertilt. f6lre6rt6sek elkeriil6se 6rdek6ben k6ri a.a taggyiil6st, hogy ut6lagosan erositse meg Vusy 66tu Feliigyelo Bizotts6gi tagshght 201 l ' jrinius 17 ' napi6t61 kezdodoen. A taggytil6s a javaslat megvitat6sa ut6n nyilt szavazfussal, k6zfeltart6ss al 12 fo igen szavazattal, ellenszavazat nekilvasy Gdza tart6zkod6sa mellett az alilbbi hat6rozatokathozza: (Ill szhmt hathr ozat A Magyar Irodalmi Szerz6i Jogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet meger6siti Vasy G6za Feliigyel6 Bizottsfgi tagsdgit jrinius 17. napjdt6l kezd6d6en' Menyhdrt Anna elmondja, hogy ana figyelemmel, hogy k6telez6 a konyvvizsgillat, a k6nyvvizsg6l6 k6ri a szem6lydnek taggytilds eltal tortdno ut6lagos elfogad6s6t' Levezetoeln6k javasolja a taggyrildsnek Dr. Balla Istv6n kdnyvvizsgdl6 szem6ly6nek elfogad6s6t' A taggytilds a javaslat megvitat6sa ut6n nyilt szavazdssal,k6zfeltart6ssal, egyhangflag l3 fo igen szavazatial, ellei{zavazatdstart6zkod6sn6lkiilazalihbihatitozatothozza'. 13/2012. (III. 30.) szrimf hatirozat A Magyar Irodalmi Szerz6iJogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet elfogadja Dr. Balla Istvdnt kiinywizsg6l6nak. Menyhdrt Anna kor6bban ismertefie art a helyzetet, tgly.szerint a jogkezel6k 2 f6t javasolnak a miniszternek az NKA ideiglenes koll6gium6ba, ennek megfelel6en az igazgat6 mellett sziikseg lenne m6g egy szem6lyre, akit t6molat6si politi-ka ertelm6ben a taggytilds villaszt meg. Elmondja, hogy a tdbbi jogkezelo iital egyeaetett m6don 6rdemes lenne nagy tekint6lyii ir6t az egyesiilet ajdnlottj6nak "mjgv6lasaani. p6pt Gyorgy Csepregi J6nos szem6ly6re teszjavaslatot. Mis javaslat nem hangzik el' A taggyiil6s a javaslat megvitat6sa ut6n ny(lt szavazassal, k6zfeltart6ssal, I 1 fo igen es 2 fo tart6zkod6ssal az a I 6bb i hatir ozatot hozza:

11 14l201n. fiii.30.) sz6mf hatirozat A Magyar Irodalmi Szerzfii Jogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet Csepregi Jinost javasolja az NKA kiiziis jogkezel6i ideiglenes koll6giumiba Menyh6rt Anna igazgat mellett. A fevezeto elndk a tagok megjelendsdt 6s a szem6ly6nek sz6l6 eddigi bizalmat megkdszdnve, tov6bbi 6szrev6telek 6s inditvdnyok hi6ny6ban a kcizgyiildst berekesztette. A Magyar Szerzfii Jogvidf perckorfejezdddtt be. ds Jogkezelf Egyesiilet Kdzgltiildse mdrcius 30. (pintek) 17 tira I0 Budapest, mdrcius \ 1l h/-:a),t\ levezet6 elndk MISA'E Magyar lrodatmi Szazdl JoW6d6 es Jogkozotd EsvesOd t062 Budapest, gaiza u. re. 181sl155:1a2 jegyz6konyv hitelesit6

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

rg. s '{} t!" lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03

rg. s '{} t! lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 t!" lolo 1,* {} 25.G.21.58512009. Pest Bud I,EST llegyet riittos.,ic lotrrrrr, l\u/irx.,q:rr:i\i l:olli irtr,. egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 Postan. kijz!rllen hci\diis. gyii ili;l.1drlh(ll

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy

PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy alapft6 okirata (Egysdge szerkezetben a 2006. december 27. napjdn elhatdrozott m6dosftdsokkal.) Ddk bet{ivel a m6dosftdsok.) A PRESSLEY RIDGE FOLINDATION Pennsylv6nia

Részletesebben

'"{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687

'{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687 c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687-2-05 KIEGESZiT6 MELLfKLET A 20146vi egyszerfl sitett 6ves beszimol6hoz. '"{,ffiffi#,fl Edel6ny, 2015.03.31.,...

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l.

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l. A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszeriisftett beszfmoloja es ktizhasznrisiigi melleklete I PK-142 Tiirv6nysz6k: L3 Budapest Itiirnv6ki Tiirv6n rirsy6v: Hq-+l BektlldS adatai Viselt n6v:

Részletesebben

N5J1 Fggetten knywiz gli jelent A vr znhz Esegom Nonproit Kft, nrlajdonosnak vi egyszerűstett ves beszmjlj{.nak a könyvvizsglatbt, fomsok u"r"-a-& u zorl'. tlecember 31-i forclulnapra elksztettmrlegbl

Részletesebben

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa'

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa' ALAPiT6 OKIRAT Az Asociatia de Proteiare a celor Talenlati Ny ilas Misi '- azaz a Nvilas Misi Tehetsegi''iiogotd Egyesfrlet (400604 Cluj-Napoca' Bulevardul 2l' Decembrie 1989, nr. I16. Rom5nia) a Magyar

Részletesebben

A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet

A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet Nemzetkijzi Munka[igyi Egyezm6nyek 6s Aj6nt6sok sorozat A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet egyes a lapdoku mentu mai k6zikiinyv Nemzeti ILO Tan6cs Budapest K6sziilt a Nemzetkdzi Munkatigyi Hivatal hivatalos

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

rprimeaudit kdnyvv izsgf l6, ad6taniicsad6 ds pdnzugy i korlitolt felel6ssdgri t6rsasiig Fii ggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s A Miskolc Holding Onkorminyzati Vagronkezel6 Zflrtkiirffen Miiktid6 Reszv6ny&irsasig

Részletesebben

ó ö ő Í Í ö ö ö ű ö ú ö ú ö ű ö ö í ö ö ő ó ö ű ú ö ő í ő ő ö ű ó ü ö í í ü ű ö ú í ö ű ö ő ü ö ő ő í ö ű ó í ö ű ö ó ó ü ű ö ö ű ö ű ó ó ö í ü Ó ö ö ó ö ö ű ó ő ó ö ő ö ű ő ó ó ü ö ö ő ű ö ö ó ö ű ö ú

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/347 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2008. december 19-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajanlatkeki neve: Az ajanlatker6 cime:. Budapesti Gazdasegi F6iskola 1149 Budapest, Buzogany u. 1'1-'13. 2. A, k6zbeszerz6s t6rgya

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

,tqt. JEGYZdKONW. Jelen van: 40 f5 rendes tag, (melt6kelt j9lenl6ti iv szerint) 2 fo trszteletbeli tag SzavazSsra jogosult tagok szftma 40 f6

,tqt. JEGYZdKONW. Jelen van: 40 f5 rendes tag, (melt6kelt j9lenl6ti iv szerint) 2 fo trszteletbeli tag SzavazSsra jogosult tagok szftma 40 f6 JEGYZdKONW mely kdsziilt: amagyarorszfgi Arabl6teny6szt6k Egyesiilete 2015. mfrcius 28-6n 14.006rakor a SzIE-AOTK Anat6miai el6ad6jiban megtartott 6ves rendes Kiizgyiil6s6n, mely a2015. m6rcius 28-6n 13.306rira,

Részletesebben

Tabajd KiizsgOnkormnyzata Kpvisel.testületnek 2/20l'4.(II.17.)nkormnyzati rendelete a pnzbelistermszetben nyújtottszocilissegyes gondoskodstnyújtelltsokrl szemlyes sz 7l 2012.(III.29.) nkorm nyzati rendelet

Részletesebben

JEGY2,6KONYV. SzigetvS r Vr{ ros O n ko rm 6 ny zati K6pviseldtestii lete 2011. janu6r 20-i til6s6r6l

JEGY2,6KONYV. SzigetvS r Vr{ ros O n ko rm 6 ny zati K6pviseldtestii lete 2011. janu6r 20-i til6s6r6l JEGY2,6KONYV SzigetvS r Vr{ ros O n ko rm 6 ny zati K6pviseldtestii lete 2011. janu6r 20-i til6s6r6l Az iil6s ideie:2011. janu6r 20. (csi.itortdk) 13.00 ora Az iil6s helye: Yhroshhza Diszterme Jelen vannak:

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

í úí ő í í ú Í Í Á Á É Ö Á Ó Á Á Á ö ö ő ő ő ö ő í í ő ú ő ú ő ő ö ö ö ő ö í ő ő ő ö ö í ő ö ő ő í ő ő ő ő ő ő ő í ö ö ő ö ő ő ő ő ő ő ö í ö ő ö ü ü ő í ü ú ő Á ü ő ő í ő í í ú ő í ő ö í ö ő ő 4 A diplonadolgozati

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

SZAKMAI BESZAMOLO. A MNL N6 grid Me gyei Lev 6lthr a kiiziin s 6 gs zolgi./rati terein ek fej leszt6s e

SZAKMAI BESZAMOLO. A MNL N6 grid Me gyei Lev 6lthr a kiiziin s 6 gs zolgi./rati terein ek fej leszt6s e SZAKMAI BESZAMOLO A MNL N6 grid Me gyei Lev 6lthr a kiiziin s 6 gs zolgi./rati terein ek fej leszt6s e c 6lf, - 3 5 42 / 0 02 5 4 azono sit6 szhmi -p illy ilzathnak elszdm o l6s rih oz A N6grrid Megyei

Részletesebben

JEGYZ6KO}{YV. Sz6m: 3

JEGYZ6KO}{YV. Sz6m: 3 Sz6m: 3 -,t C 12015. JEGYZ6KO}{YV mely k6sziilt Nagyv6zsony K

Részletesebben

amely készült a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület taggyűlésén

amely készült a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület taggyűlésén TAG G Y Ű L É S I J E G Y ZŐ K Ö N Y V amely készült a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület taggyűlésén A taggyűlés helye: 1088 Budapest, Múzeum utca 7. A taggyűlés időpontja: 2013. május

Részletesebben

Á ú ö É ü ü ő Ü É Ö É Ö Á Ó Á Ó ö Á Ó Á Á Á Á d./ csapadkvzszikkasztsa nem eredmnyezheti a talajvznek s a foldtani kozegnek a,,b" l ke dv ez tl ene b b llap ott. szenny ezett s g i hatr rtkn e./ csap

Részletesebben

A F6v6rosi Tiirv6nvsz6k

A F6v6rosi Tiirv6nvsz6k 2 o 42. oa,34 F6v6rosi Tiirv6nysz6k 19.P.21.833/2011/20. A F6v6rosi Tiirv6nvsz6k a dr. Tim6r Anik6 iigy6sz ds a dr. GoldeaZsuzsannaigyesz rlltal kdpviselt LEGFoBB UCffESZSEG (1055 Budapest, Mark6 u. 16.)

Részletesebben

Ö Í Ö í í í Ö Ü í í ktildtek egy rszletesebbet, azonban maradktalanul ez Sem megfelel brjuttatst, de sajnos az ennyl mivel van id sebb, s rgen itt dolgo letkort l, s szolg ati id t l fiigg, ezenvltoztatni

Részletesebben

X\l vfol-vam 3' szm, 2005. ]K

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben ffitw Bringing it all together Tegytik egytitt sikeress6 Debrecent! Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben A BT Global Services a vil6g egyik legnagyobb 6s legsikeresebb

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

,-i,,,1.4,1\ tu), \-3; viw rl

,-i,,,1.4,1\ tu), \-3; viw rl Salgtitarjrin Megyei Jogri Vrlros Polg6rmestere Ikt. szrim: 1632812015. Thj6koztat6 Salg6tarjrin Meryei Jogri Vriros Onkormdnyzata gyermekj15l6ti 6s g;rermekv6delmi feladatainak 2014. 6vi ellitf s:ir6l

Részletesebben

ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü ü ü ű ü ű ü ü ü Ő ü ű ü ű 1997.NOVEMBER 21. 2. OLDAL ruocatottjaink! A Kiskundorozsmrt Alaptvny Kuratriuma f. v november 5-i ii snelbrlta a berke. zett pa yzatokat s

Részletesebben

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES Ce e+oo-zo'it -ogsa FOLYOSZAM,A-HTELKERET SZERZoDES amely l6trejdtr egyr6szrol az OTP Bank Nyrt. (105i Budapest. Nidor u 16. For''rosi Bir6srig Cg.01-10-041585, ad6sz-6m: 105379t 4-4-44) k6pviselet6ben

Részletesebben

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT tu- 9r.f lloq Neumann Jifnos M6dia6rt6s Kiizpont Nonprofit Ktizhasznfi Korlftott Feleldss6gii Tfrsasrlg SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT Budapest 2014. I. A Szervezeti 6s Miikiid6si Szabilyzattartalma

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/ 2-Cn,C -ot, c(scu c-ileoe tnldf 2. mell6klet a 2OfL. vi CLXXX X. torv6nvhez Vagyon-, jiivedelem- 6s gazdasdgi 6rdekelts6gi nyilatkozat helyi tinkormdnyzati k6pvisel6' (polgiirmester, alpolgdrmester), valamint

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2014 Q1 (2014 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2014/04/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 első negyedvi

Részletesebben

m ffi ffffl], [T-[], n

m ffi ffffl], [T-[], n A kett6s kijnywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszer0sitett beszamol6ja 6s kdzhasznlsagi metl6ktete 2014 I PK'142 Reg 16" T6rs6gfejlosztesi Kiizhaszn! 1.2, Sz6khely 1.3. Beisgyz6 hate.ozat szema: 1.,1.

Részletesebben

ö ö í Í É ö ö í ö ö ö É É í ű ü ű í ö ö ü í ö í í ö ö ö í ű í ö ö ö ö Ó ö Í ö ö í ö ö ö ö í ö ö ö ü ö í í ü ö í ö ü ö ö ö ö ö í ö ö Ö ö ö ö í ö ö ö ö ö Á É Á Í Á ö ö í ö ö í í í ö ö ü ö í í í í ö í ö ö

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

Dr. Sarkady Ildikó részére igazgató-főosztályvezető Szerzői Jogi Főosztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Budapest. 2011. november 2.

Dr. Sarkady Ildikó részére igazgató-főosztályvezető Szerzői Jogi Főosztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Budapest. 2011. november 2. Művészeti Szakszervezetek S z ö v e t s é g e H-1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel: (+361) 479 5160 Fax: (+361) 479 5163 E-mail: eji@eji.hu Dr. Sarkady Ildikó részére igazgató-főosztályvezető Szerzői

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

3.S. tin korm6n yzati rendelete

3.S. tin korm6n yzati rendelete Szi g etvi r VA ros O n ko rm 6 ny zata K6 p v i s e I 6 -testti I et6 n e k a lakisok 6s helyis6gek b6rlet6r6l illetve elidegenit6s6r6l sz6l6 201201. (lv.22.1 tin korm6n yzati rendelete Szi getvdr Vdros

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

Á Í Á ű ú ú ú ú ű ü Ó Ü ű Ü ű Ü Ó Í Ü ú Ü Ü ű Ö Ü Ó ú ü Ü Á Ó Ó Ó Á Á Ó ú Í ú Ú ü Ó ü ú Ü Ó Ü Í ü Ó Ó Á Ó Ó Ü ú Ü Ü ü Ü Á Ü ű ü ú Ü ü Ó Ü ü ü Ü Ü ú Ó Ü ú Ü ü Ó ű ű Ü ű ű Ü ú ú ú ü Ü Ö ú ű ü Ü ü ü ű Í ú

Részletesebben

E;---l. t-----l [,FEI' m f"-t^l IoFTET-fn r[zl offi t lgf. t-l. m-eq-lfrtr{-r{l. ITFI'If_M_Etr. T----l E-----T EEEE-EE_EE EEEE

E;---l. t-----l [,FEI' m f-t^l IoFTET-fn r[zl offi t lgf. t-l. m-eq-lfrtr{-r{l. ITFI'If_M_Etr. T----l E-----T EEEE-EE_EE EEEE A kett6s kiiywitelt vezet6 egyeb szervezet I egyszeriisitett besz6mol6ja 6s kiizhaszfsrlgi mell6klete I PK-l42 Tiirv6ysz6k: LL Tatabiivai Tiirvri Bekiild6 adatai Viselt 6v: Sziilet6si 6v: El5tag T--_l

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormnyzatnak Képviselő-testülete 6/2013. Jegyzőkönyv a 2013. mjus 9. napjn megtartott nyilvnos rendkívüli testületi ülésről Készült: 2 eredeti példnyban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

I v~cosjip6;zs6'g. Budapest. Nem iktatott feljegyzesek - 1. lap

I v~cosjip6;zs6'g. Budapest. Nem iktatott feljegyzesek - 1. lap v~cosjp6;zs6'g Budapest Nem iktatott feljegyzesek - 1. lap Kapcsolattart&s,i pont(ok): Telefon: Szab6 & Szomor UgyvCdi roda, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsillnszky tit 55. +36-1-2695777 /l. Cimreti: dr. Dinyl

Részletesebben

Meghivo. Ertesitem, hogy kepvisel6testiiletiink 2004. julius 13-an (kedden) 15 6rakor rendkiviili illest tart.

Meghivo. Ertesitem, hogy kepvisel6testiiletiink 2004. julius 13-an (kedden) 15 6rakor rendkiviili illest tart. Tordas K/lzseg Polgarmestere 2463. Tordas, Szabadsag ut 87. Tel.(fax): 22-467-502, 467-655 Meghivo Ertesitem, hogy kepvisel6testiiletiink 2004. julius 13-an (kedden) 15 6rakor rendkiviili illest tart.

Részletesebben

ö ú ö ú ú ű ö ő ó ó ő Ö ű ű ö ü ö ö ó ó ú ó ó ü ö ü ö Ö ő ü ö ő ó ö ő ó ó ó ó ö ö ö ü ő ó ő ü É ü ő ó ü ő ő ö ö ü ő É ó ö ó ö ó ó ű ö ö ó ö ö ö ó ő ó ó ö ö ö ö ő ó ö ű ö ö ő ó ő ó ö ü ö ó ó ö ő ó ő ó ü

Részletesebben

20ll.6vi. Kiizhaszn{ jelent6s. J6v6hagy.ta:

20ll.6vi. Kiizhaszn{ jelent6s. J6v6hagy.ta: J' 20ll.6vi Kiizhaszn{ jelent6s J6v6hagy.ta: Pann6nia N6i Bonend Egyesiilet 2141 Csdmdr, Laki u. 15. A kiizhasznri tev6kenvs6s bemutat{sa: A Pann6nia N6i Borrend a Magyar Bor6szat6rt Egyesiilet 2004. jflius

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

Ö Ó Í Á Í Á ö Ú Á É ö ő ö ö ú ú í ö ö ö ő ü ö í ö ő ü ö ő ü ö ő í ö ő ő ő ú ö ö ú ö í í í ő ú ű í ö ű ű í ő ő ő ő Ö Ö Ó Ő Ö Ö Ü Ö Ö Ö Ö Ö Ú Ö Ö Ö Ö É ú Ú Ö Ö Ö ö ú Ö ö ö í ö í ö í ö ű í Ö Ó Ú ö ú Ú ű ö

Részletesebben

Jegyz6kiinyv. Napirend:

Jegyz6kiinyv. Napirend: Jegyz6kiinyv K6sztilt: Kismaros kcizs6g kdpvisel6-testiilet6nek 2010. februrir 11. napj:in megtadott iilds6r6l Jelen vanngk: Czilik Ede, Kondorosi Ldszl6, Ldszl6fi Karoly, Ogel Jiinos, pint6r Tiinde 6s

Részletesebben

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) mellékletei közül a nevelési-oktat{si intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és

Részletesebben

vadaskert ALAPiTvANv a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt

vadaskert ALAPiTvANv a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt vadaskert ALAPiTvANv a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt K6 ZHASaNU SAGI B E S ZAMO L O 2007. A.I AzALAPITVANY 1.) Neve: Vadaskert Alapitvriny a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt. rcividitett n6v: Vadaskert Alapitvany

Részletesebben

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \ Ikt. sz6m:0 I - 4 t20-32t201 t. Napirend: ;ffi szi getv6 r vi ros o n korm 6 nyzat K6 pvise r6-testii rete 2011. ipritis 4{i rendkivtiti fit6s6re TSrqv: szigetv6r viros Onkormd nyzatavirosi K6nyvt6r k6relme

Részletesebben

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 UZLETSZABALYZAT M6dositv a: 2012.07.31. (a m6dosit6s kiemelt betfiszed6sfi) 2 Altalenos tij6koztat6 A TISZA-COOP Zrt. (sz6khelye:

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q3 (2012.július 1.-szeptember 30.) Kszült: 2012/10/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a harmadik

Részletesebben

ffi,ffi " Ebrerneny" Kutyavedo Egyesi.i tet 2011. Kiizhasznus69i jelent6s Szekhely Adoszam Kozhasznusagi fokozat

ffi,ffi  Ebrerneny Kutyavedo Egyesi.i tet 2011. Kiizhasznus69i jelent6s Szekhely Adoszam Kozhasznusagi fokozat " Ebrerneny" Kutyavedo Egyesi.i tet Kiizhasznus69i jelent6s Szekhely Adoszam Kozhasznusagi fokozat 1107 Budapest, Somfa koz 13 19725227-1_42 k6zhasznu szervezet 2011. ffi,ffi Budapest, 2012.05.22 I / t

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere

A pedagógusok előmeneteli rendszere A pedagógusok előmeneteli rendszere I. A rendszer bevezetésének ütemezése A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. -a szól a pedagógusok új előmeneteli rendszeréről. A törvény kerettörvény,

Részletesebben

Ö Í Ö Ö Ö Fekete Ferenc Zoltn polqrmester: Szeretnm tjkoztatni a tisztelt jelenlv ket Murony Kozsg Önkormtnyzatnak mirlt vi gazdlkodsr l. A tewezett bevtel l58.454. 000 Ft volt, ezzel szemben a val s bevtel

Részletesebben

Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ú ú ő ő ő ő Ú ű ő ő Á ő ő Ő Á Á ő ő ő ű ő ő ő ő ő ú ú ú ő ő ő ő ű ő ő ő Ö ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő Á Ő Á Ő Á Á Ú ú ő ő ő ő ő ő Á Á Á Á ő Ö ő ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z

Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z SZERVE ZNTI ES MUKONBST SZABAL Y ZAT Erv6nyes: 2013. mdjus 01. M6dositva: 2014" december 01" SzERvEZETI ES MuKoogst szts Ary zat... AZ szmsz ALKALMAzASANaT

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

A modul{ris és a komplex szakmai vizsga összehasonlít{sa, a vizsgabizotts{g működése, feladatai a szakmai vizsg{n

A modul{ris és a komplex szakmai vizsga összehasonlít{sa, a vizsgabizotts{g működése, feladatai a szakmai vizsg{n A modul{ris és a komplex szakmai vizsga összehasonlít{sa, a vizsgabizotts{g működése, feladatai a szakmai vizsg{n Freinwald Éva Tan{csadó NMH SZFI Vizsgaszervezési és Törzslapnyilv{ntartó Oszt{ly 2011.

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2013Q1 (2013 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2013/04/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat

Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat MOSTart Nemzetközi Kultur{lis Közhasznú Egyesület Jóv{hagyom: ügyvezető igazgató Érvényes: 2008.01. 01.-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Által{nos rendelkezések 2. Banksz{mla

Részletesebben