rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv"

Átírás

1 rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt Anna meg6llapitja, hogy a k<izgyiilds a megjelent tagok szhmhra :l hat1rozatkeptelen, 6s a kdzgyiilest berekjs zti. Egytfttd kitti.arti a k6vetkez6 kdzgyiil6s id6pontj6t ; 1088 BudaPest, Mrizeum utca7. :2012. m6rcius 30. l5 6ra 00 Perc khzgltiilisen ielen van az aldbbi 19 fd tag: Kolldr Fr K Pardi Szigeti Vasy ( Pdcsi rpdd Andrds Ldszld nna NagSt Ltiszld ryi Tdriik Gdbor Jdnos Balogh Endre Pdpay Gybrgt Menyhdrt Anna Neszldr Sdndor Csepregi Jdnos Petfficz Andrds Falvai Mdtyris Gerevich Andrds Szalay Kdroly Men Anna igazgat6 tillkoztatja a jelenlev6 tagokat arr6l, amirol a r6sziikre kikiilddtt iratok alapj6n ok ist ;t szerezhenek, miszerinifapuy Gyorgy itnot ZOtZ. m6rcius 29. napi hat6llyalemondott elnoki j6r6l.ezentenyekre figyelemmel"auorgiiles r6sz6re levezeto elndkdt kell v6lasztaniuk. A tagok 18 fo ige I szavazaltat 6s Meny"hert Anna tart6ikod6sa mellett megv6lasztj 6k levezeto- elndknek Menyh6rt Ann6t. A tagok 19 fo egyha igit szavazhssal megv6lasztj6k jegy zokdnyvvezetonek Stefk6 Ann6t' A tagok I 7 lgen 2 tart6zkoditssat megrzlasztj6k jegyz6kdnyv hitelesitbnek Balogh Endr6t 6s Szentm6rtoni J6nost' A I nap dr. Ughy Gabriella jogtan5csos. o elnok ismerteti a megismdtelt kdzgytilds szab6lyait, mely szerint a kdzgytil6s az eredeti n szereplo kdrddsekben a megielentagok sz6m6ra tekintet n6lkiil hat6rozatk6pes. AI :eto elnok ismerteti az etedeti napirendi pontokat. Thj'koztatja a kdzgytildst, hogy az egyeb tigyek i6ban 3 alpont megfirgyaltsara keriil sor, igy Vasy FB tags6g6nak meger6sit6s6re' a 'me"geriisft6sdre -Gdza konyv izsg6l6 szem6lyenek 6s a t<ozgy=rites ajinlfushra a k6z6s jogkezel6 6ltal az illet6kes er Jz6m6raur NrA ideiglenes koll6gium6ba javasolt szem6ly kijeltil6s6re' mlnl

2 jogkor6ben elj6rva a..feliigyeletijogkor6vel Menyh6rt Anna t6j6ko rtatja a kozgyiil6st, hogy feliigyeleti I'torffies"n ig# veszmajda szellemirulajdonnemzeti pontok- tekintet6t"n 6rintett- z-,..napirendi is. k6pvisel6je Hivatal6nak javasolja.a kdzgyril6segyhangrilag,19 igen szavazattal, Menyh6rtAnna a napirendipontok elfogad6sst n6lkiil elfogadjaazalilbbinapirendipontokat: tart6zkodss elleiszavazat6s 1. Beszimol6a 2011-es6vr6l6s t2012-estervekr6l 2. A feliigyel6bizotts6gbeszimol6ja 3. Lz6vei m6rleg6sa kiizhasznfsigijelent6selfogadisa elfogadisa 4. Azalapszabilym6dosit6sainak elfogadisa politika 5. A tuimogatdsi 6. A felosztdsiszabilyzatm6dositisainakelfogadisa 7. A szervezeti6smiikiid6si szabslyzatelfogadisa elfogadisa 8. A vikiilts6gvet6s 9. Elndkvdlaszt6s 10.Egy6biigyek 1.s2.napirendi pont: Besz6mol6a 201l-es 6vr6l6s a2012-estervekr6l Menyh6rt Annaigazgat6 ti$lkoaatja a jelen l6v6 tagokat a k6vetkez6kr6l: igy azt csak rdviden Figyelemmel arra,hogy a szakmaibesz6mol6elozetesenki lett kiildve mindenkinek, kellett az egyesiiletnekszembendznie, ismerreti.elmondja, liigy utetmirlt idoszakbanmilyen neh6zs6gekkel A 2011-es6v m6sodik fele teljes zajlott. de mindezekellen6rea munka 6s igy a mtikddds is folyamatosan telt, tekintettelarra, hogy a miniszt6riumrlltal a 2011 m6rcius6bana Magyar Kozlonyben bizonytalans6gban Ezen feliil a?9!?*" kihirdetett l0 milli6 forint mrikod6sit6mogat6scsak 2011 november6benlrkezett meg. Az eredeti 2009-es ig6rt jogdijkeret nagys6g6t6s t6ny6t decernberv6g6ig szint6n bizonytalans6govezte. A t6mogat6si tervek szerinti 300 milll6 helyett most 100 milli6 forint van elkiildnitve a kolts6gvet6sben. feliil tfijdkortat6son 6s anyaggl beadott eddig szerz6d6stsajnos m6g nem sikeriilt al6imi, a miniszt6rivm az a tdrvdnyi jogszab6lyi h6tterdr6l, tov6bbi t6j6kozratastiert 1ma reggel a kozkonyvt6ri k6lcsonz6sijogdij az eqryeslilgt szab1lyoz s6rtelm6bena kultur6iis cdlokra az NKA-n kereszttil fordithat6 dsszegnagys6g6r6l, 6s fel6pit6s6nek6s mtikod6si koltsegeinektov6bbi rdszleteirol)melyet igyekszi.inkhalad6ktalanulelktildeni bizunk abban,hogy ezt kovet6en sor keriilhet azalilirhsra. tagokat arr6l, hogy igen komoly biirokratikus felt6teleknek kell megfelelntink, hiszen a Fontos t6j6korta111ia jogkort gyakorol szerzoijogi t6rv6ny al-apj6na Szellemi lulajdon Nemzeti Hivatala szigorri feliigyeleti komoly felettiink 6i az illetdkesmlnisztdriumokkovetelm6nyeinekis meg kell felelniink. A kollegdk nagyon felelos' munk6t vdgeznek:dr. Ughy Gabriella a jogtanscsosunk,stefk6 Anna, aki az adminisztrativiigyekdrt aki az informatikusunk, az P6ter, Bass felelos, Kapus Erifa, aki a konyvt6rakkal kapisolatos teendok6rt koordin6lja mindezt aki Anna, adatbitziskezeldsrevona-tkoz6szoftvert k6szitetteel 6s az igazgat6,menyh6rt a minisztdriummal,az elndks6ggel. 6s folyamatosanegyezteta jogkezelo szervezetekkel, Fontos 6s fij inform5ci6, hogy a weboldalunkon, a oldalon l6trehoztunk egy online regisztrdci6s"f"liil"t"t, ahov6 a-izerz6k (mtifordit6k, szerkesztok,tilrszerzok, szerzotitsak, stb.) fel<ilthetik a pjlta"ior list6jukat6s el6rhetos6giadataikat.ezazert nagyon fontos feliilet, mert a kdnyvt6ri adatbilzista kolcs6nz6sekroligen nagy adathalmazban(nagyj6b6l adat) kapjuk meg, sokszor hi6nyosan,igy a regisztr6lt szerzok mtivei l{nyegesen konnyebben beazonosithat6k,6s igy nagyban megkonnyitik az az eg-yesiiletmunk6j6t, mind az adatfeldolgoz6sban,mind a majdani jogdijkifizet6sben. Kdrjiik tehi$ ii6szenezetek jelenl6vo k6pviseloit, hogy n6pszertisitsdkezt a feltiltetet ir6t5rsaik kor6ben, annak 6rdek6ben,hogy min6l tobbentolts6k fel adataikat. Dr. Ughy Gabriellaelmondja,hogy m6r elk6sziilta felhiv6s,melyet v6glegesit6sut6n rrividesenkozzfteszaz jogosultak minderrol..gy..it.t a m6di6banis, hogy mindl szdlesebbkcjrbentudom6stszerezzeneka

3 Menyh6n Anna igazgat6az online regisztr6ci6val kapcsolatos k6rd6sek megv6laszol6sa ut6n elfogad6sra javasolj a besz6mol6j6t. A kozgytil6s a javaslatmegvitat6sa ut6n, nyilt szavazassal, k6zfeltart6ssal egyhangrilag, 18 fo igen szav azattal. ellenszav azatn 6 I k-ti l, Menyh 6rt Anna tartozko d6s a m e I I ett az alfubbi hathr ozatot h ozza: l/2012. (III.30.) szdmf hatdrozat A kiizgyfil6s elfogadja a MISZJE vi szakmai besz6mol6j6t. 2. sz. napirendi pont: A feliigyel6 bizottsig beszfmol6ja Menyhdrt Anna koszdnti dr. Tan P6tert az SZTNH kdpviseloj6t' A levezeto eln6k felk6ri Vasy Gez6t, a MISZJE Feltigyelo BizottsSg6nak eln6k6t, hogy sz6moljon be a Feliigyelo BizottsSg milrcius 20. napj6n tartott til6serol. vasi'g1za elmonilja, hogy a Feltigyel6 Bizotts6g tagjai: Fihcz Zsuzsa, Gerevich Andr6s 6s o maga' Elmtndja, hogy tisa6bun uun azzal, hogy a jogkezel6v6 v6l6ssal nagyobb felel6ss6g h6rul a feliigyel6 bizotts6g tuguiiu es az egesz szetvezetre, amelynek igyekeznek ok is megfelelni' Elmondja, hogy azfij jogszab6l yv6ltoz6s miatt szi.iks6g van konyvvizsg6l6ijelent6sre is, igy art is vtzsgflltaj feltigyeio uiiottsag. "Gry G6za tltelesen felolvasia a k<inywizsg6l6i ziradekot, valamint kdnyvelo jelent6s6t:,,a kr)nyvvizsgdlat sordn a Magtar lrodalmi Szerzcii Jogvddf ds Jogkezelf Egtesillet dvi kozhasznil 'rg,rrriiirirui du", beszdmotfijit, annak rdszeit,is tdteleit, azok konyvetdsi ds bizonylati aldtdmasztdsdt az {idry6 Nemzeti Kynyvvizigdlati Standardokban foglaltak szerint felillvizsgdltam, ds ennek alapidn elegendri ds megfeleki'biroryossagot szereztem arr6l, hogt a kozhasznil szervezetelve vonatkozi specidlis jo{szabdlyokbai foglattak ds az dlmldnos szdmviteli elvek szerint kdszftettdk el. A kozhasznil egtszeriisltett dves beszdmol7 a Magyar lrodalmi Szerzrii JogvddT,is Jogkezelf Egltesi)let december 31-dnfenndll6 vagtoni, pdnzi)gti ds jovedelmi helyzetdrril megbtzhat6,is val6s kdpet ad." A feliigyel6 bizottssg megvizsg6lta az igazgat6i jelent6st, 6ves besz6mol6t, amelynek mell6klete a kozhasznfs6gi jelentdi, a L<ittseguet6si tervet, a konyvvizsg6l6i jelentdst 6s ezeket elfogad6sra javasolja. V6gezetiil elmondja, hogy most kezdodik a komolyabb mrikcid6s,6s noha nem az eredetileg tervezett osszeg van-elkiilonitve, de..*eii, hogy eza jdvoben majd ndvekedni fog, amelynek segitsdgdvel azirotirsadalom r6sz6re nagyobb dsszeget lehet majd felosztani. K6rdds, eszrev6tel nem hangzik el. Menyhdrt Anna szavazhsrabocs6tja a feliigyelo bizotts6gi besz6mol6t' A kozgyrilds nyilt szavazdssal, k6zfeltart6ssal egyhangrilag, 19 fo igen szavazattal, ellenszavazat ndlktil az a I 6bbi hatfir ozatot hozza: (lll. 30.\ szhmfi hatfirozat A kiizgyiil6s j6v6hagyja a Feliigyel6 Bizottsdg beszimol6jit. p fci tdvozott.j

4 3. sz. napirendi pont: Az 6ves m6rleg 6s a kozhasznrlsigi jelent6s elfogadisa A levezeto eln6k k6ri a jelenldvo tagokat, hogy tekints 6k ffi az iratokat. Azok m6r kikiilddsre keriiltek ugyan' de ismdtelte n nezzlk ifi, es az esetleges k6rd6seiketegy6k fel. Vasy G6za FB elnok 6ltal elmondottakat megismdtli 6s elmondja, az egyesii-let szhmhta m5r kotelezo a k6nyvvizsg6lat, ezt egyreszt a20l2.janu6r t-jli toztraszntshgi szab5lyok teszik fontoss6, m6sr6szt a k6zds jogkezel6kre vonatkot6 szab6lyok is eloirj6k "ezt: azszjt. 89. $ tt:i bekezd6s 6rtelm6ben a kbzds jogkezelo szirveretnek az dves beszdmol6j6t kdnyvvizsg6l6val kell feliilvizsg6ltatnia. A kozhasznts5gi jelent6s 6s 6ves besz6mol6, valamint a kdnyvvizsg6l6i jelent6s megvitat6sa ut6n, alevezetl elnok javasolja a kozgytiles szhmhtaazok elfogad6s6t' A k6zgytil6s nyilt szavaz[ssal,kdzfeltart6ssal l8 fo igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s nelkiil az al6bb i hatilr ozatot ho zza: 3 /2012. (I.I.l. 30.\ szhmft hat6r ozat A kiizgyiil6s ett'ogadja a MISZJB vi kiizhasznrisdgi jetent6s6t 6s a vi m6rleget, 6s a - ktinywizsgdl6 jelent6s6t' 4. sz. napirendi pont: Az alapszabdly m6dositisainak elfogadasa Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy a tagok reszere a meghiv6val egyiitt kikiild6sre keriilt az egyestilet m6dosit6sokkal egys6ge,.r".t"r"iue rogi-att alapszabillya. Az utols6 alapszabilly m6dosit6s okt6ber 21. napj1n volt, a jelenl6vo tagok rdszere kiosaisra teitil a okt6ber 21. napi alapszab ly 6s a 2012' m6rciuj 30. napi alapszabil{tewezet dokumentum cisszehasonlit6sa korrekt:rl,rhval kiemelten jelolve a szdvegek elt6r6s6t. Az alapszab6ly m6dosit6sa t6bb szempontb6l is indokolt volt m6r. Egyresztvilltoztak janu6r 1-jdtol a,szerzoi jogi szab6lyok, kiemelten a k<izds jogkezelokre vonatkoz6 szab6lyok, tov6bb6 villtozott janu6r l-j6t6l a-civil sr!ru.r.te[ szabfiyozftsa is, igy az egyesiiletekre vonatkoz6, kozhaszni szewezetekre vonatkoz6 szab6lyok, emellett az alapszabitly gyakoiiati alkalmaz6sa is indokol t villtortathsokat (pl. hogy a mostani helyzet szerint t6bb, mint g0- embernjk kellett papir alapon megkiildeni a napirendekhez kapcsol6d6 iratokat, amelyek onmagukban is 30 oldalasak, ami nagy terhei r6tt az egyesiiletre, ugyanakkor kdrnyezetv6delemi szemfontb6l sem megfelel6, ezert belekertilne az alapszabllyba a kapcsol6do iratok elektronikus el6rhetos6ge megad6s6'nat< tetretos6ge is), volt mdg iitalinos m6dosit6s is, mint p6ld6ul a sz6khely megv6ltoz6sa. Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy tetelesen felolvassa majd az alapszabhly m6dosit6sait 6s annak indokait is etrnona;a. T1j1koztatju u ;"t*tevo tagokat, hogy a kikiilddtt anyaghoz kdpest kizilt6lag stilisztikai javit6sokai vdgzittlvessio, pont, sz6k<iz). Felhivja a jelenl6v6 tagok figyelm6t ana, hogy a m6dosit6sokat az alapszab1ly vastag dolt bettivel alflhizottan tartalmazza. Thjlkoztatja a jelenl6vo tagokat, hogy az egyes m6dosit6sokr6l kiilon nem tort6nik szavazhs az alapszabhly - a nagy mennyis6gii m6dosit6sra figyelemmel - egys6ges szerkezetben keriil szavazasra. Amennyiben 6szrev6tel, m6dosit6 javaslat 6rkezik az alapszabilly tjrvezitt sz6veg6hez k6pest azt egyes6vel vitatjsk meg a jelenl6v6 tagok 6s a szovegszenien megfogalmazott m6dosit6 javaslatok elfogadssar6l egyesdvel szavaz a kozgyril6s. A m6dosit6sok kapcs6n kiemeli, hogy a Civil t6rv6ny 6rtelm6ben az egyesiilet legf6bb szerv6nek elnevez6se megv6ltozott taggyril6ss6, amelynik htvezetese ardnytalan terhet r6na ugyan jelenleg a biros6gokra, ugy:anakkor sz6munka az Szjt. qz.$ (f l bekezd6s fc) pontja eloirja, hogy csak olyan jogkezelo szervezet vlireto nyilv6ntart6sba, amely legfobb szervkdnt a jogosultak taggytil6s6t hathtozza meg, mivel a ktitelezo

5 felt6telek fenn6ll6s6t az SZTNH folyamatosan ellenorzi, igy az elnevezds n6lunk t6telesen egyes6vel 6tvezet6sre keriilt. Dr. Ughy Gabriella t6telesen pontr6l-pontra v6gigme gy a tewezett v6ltoztat6sokon, egyesevel elemzi 6s 6rtelmezi azokat, tireli a villtoilathrot loli er Jgieu Inaomit 6s kiildnos hangsrillyal kiemeli a fontosabb viitoztatisokat, a felmertilo k6rd6sekregyisdvelv6laszol. Uj m6dosit6 javaslat nem hangzik' A k6zgyril6s a m6dosit6si javaslatok megvitat6sa ut6n, nyilt szavaz6ssal, kdzfeltart6ssal a m6dosit6sokr6l egyiittesen szavazva l7 fd ilen szavazattal,l tart6zkod6s mellett azal1bbihatirtozatothozza: 4 I (ll.l. 30'l szhmfi hathrozat A kiizgyiil6s elfogadja a MISZJE m6dositisokkal egys6ges szerkezetbe foglalt alapszab6lyit' [A kozgtiilds megnevezdse ett6l kezdve taggyiilds'j [3 fri tdvozott.] 5. sz. napirendi pont: Athmogililsi politika elfogadfsa A timogat6si politika a tagok sz6m6ra kiki.ild6sre keriilt. Menyh6rt Anna igazgat6 thj6koztatja a jelenl6vo tagokat a tfmogatksi politik6b an rlgzitett c6lokr6l 6s annak h6tter6rol, okair6l, ismerteti az egyesiilet t6mogatdsi politik6j6t. T1jilkoztatja a jelenl6vo tagokat, hogy az Szjt. 92. $ (1) bek' fd) pontja alapiin a t6mogat6si politika elfogad6sa a legfobb szerv hataskdrdbetartozik. Elmondja, hogy a t6mogat6si politik6t 6rinto m6dosit6si javaslutok.6l kiildn szavaz ataggyills, majd ezt kovetoen a t6mogat6si politika egeszerol egyiittesen. Elmondja, hogy az irat kiki.ild6se 6ta eltelt 3 hdt alatt sok minden megv'ltozott, msrcius 27-6n (kedden) r6szt vett egy aznka-ban szervezetljogkezeloi megbesz6l6sen. ott kideriilt, hogy a jogkezeloka kultur6lis celokra n"raitnuto dsszegekrol OtintO ideiglenes koll6gium6ba a MISZJE k6pviselot nem deleg6lhat. Annak ellendre, hogy 5 jogkezel6 6rintett, 6s hogy a jogkezel6k lev6lb,en kdrtdk az NKA elndk6t, 1,ogia koll6gium l0 fos tegy"n, uridiigl.n"s kolldgium tagjainak lltszhmht az NKA 8 foben hathtortameg' 4 fot 4 nagyobb k6z6s jogki zelo szervelet (Artisjus, Hungirt, MSZSZ-EJI, Filmjus) deleg6lhat, 6s tov6bbi 4 f6re a miniszter tehetnek. A m6sodik 4 fonek a kinevez6se miniszteri hat6skdr, a "raialajavaslatot szem6lyekrol az illet6kes miniszter d<int. Menyhdrt Anna elmondja, hogy annyit elozetesen jelzett a ttrbbi jogkezelonek, hogy mivel a MISZJE most nem tud k6pviselot deleg6lni a bizotts6gba, a k6t dves mandstum \qattuut6n a MISZJE mindenkdppen szeretne r6szt venni a bizotts6g munk6jiiban. Elmondja, hogy a jogkezeloknek m6rcius 30-ig, azaz a taggyiil6s napjsig kellett javaslatokat tenniiik^ a miniszrer sz6m6ra az"ideiglenes kolldgium tovabbi 4 tagshra. A jogkezelok egyeztetlsiik alapj6n 2-2 fot aj6nlanak a miniszternet<. A VIISZJE rdsz6r6l Menyh6rt Anna magit javasolta, mint igazgat6t, a m6sik fore ugyun kicsit megk6sve, de most kellene a taggytil6snek javaslatot tennie. Ez majd az egyeb iigyekn6l irjra felmeriil. K6rd6sre elmondja, hogy a 1%o-os kultur6lis tsmogat6s nyrijt6sa nem kotelez6, de a jogszabdly 6rtelmdben vagy t6mog atia az"gyjrtil"t a kulturdlis c6lokat, uugy nem, amennyiben igen, azt az NKA-n keresztiil,csak teheti meg, 6s akkor Lotelezoen 1%-kal. A kor6bbi ietosztasi szabillyzat szerint a brutt Ft alatti 6s a brutt Ft feletti ki nem fizetheto 6sszegekb6l fennmarad6 r6sz lett volna egy6b t6mogat6si c6lokra fordithat6 (szoci6lis, kultur6lis, osztondij, stb.), de erre most az ii szabiilyok szerint nincs lehetos6g' A szocidfis t6mogat6sra fordithat6 3% kapcssn elmondja, ennek a rdszletszab6lyait majd ki kell dolgozni, ebbol a c6lb6l az elndksdg ktilon iildst fog tartani'

6 Menyh6rt Anna elmondja, hogy 2 helyen tortdnik stilisztikai m6dositas a t6mogat6si politiksban: A 3. bekezd6s: a ta*fjutali osszeg a Nemzeti Kultur6lis Alapon -kerelztril" pillyinati irton jut el a szerzokh'z.a keresztiil sz6 lemaradt a szdvegbol, igy 6rtelemszeriien azzalkiegeszijl' A tervezet utols6 bekezddse sz6 szerint megism6tli egy kor6bbi bekezdes6t, igy utols6 bekezd6s tdrldsre keriil. AZ SZTNH t1jekoztat;sa szerint szerepelni kell annak a t6mogat6si politik6ban, hogy az egyesiilet.illtal tov6bbitott dsszeg az NKA tdrvenyben meghatirozott c6ljaira fordithat6, igy ez itvezetdsre kertilne a t6mogat6si politik6nkban is. Szovegszerii m6dosit6 j avaslat:,,az egtesiltet dltat iovdbbftou lsszeg a Nemzeti Kulturdlis Alap torvdnyben meghatdrozott cdfaira fordithat1." A t6mogat6si politika a tagoknak kor6bban kikiildittt tervezetdnek 4. bekezd6se az alilbbiak szerint tervede rendeznl az ideiglenes kollegiumba tort6no deleg6l6st:,,a MISZJE a specidlis koiltgiumban tortdnd k/pviselete rirdekdben, a kolldgiumba tagot delegdl' A MISZIE rdsz1rril delegdlt tag az egtesillet igazgat6ia, om onoaatyoztatasa esetdn az elndk, vag/ egl az elnol<sdg dltal kii elolt tag helyettestthet. " Az idokozben bekovetkezett koriilm6nyekre figyelemmel az ali-},bi m6dosit6sok lftezetdse sziiks6ges:,,a MISZJE a specidlis kolldgiumban tortdnri kdpviselete tirdekdben, a kolldgiumba tagot delegdl, vagl a lag szemdlydre a miniszternek jivaslatot tesz. A uiszlt delegdfa vaglt javasolia az egtesiilet igazgat6idt, ds a taggiilds dltal megnevezett szemdlyt. " A levezeto elnrik javasolja a m6dosft6 javaslatok elfogad6s6t 6s a t6mogat6si politika tervezetdben torteno 1tvezeteset. A taggyrilds az fj m6dosit6sokr6l kdzfeltart6ssal, nyilt szavazilssalhathroz: A taggyiilds egyhangflag, l3 fo igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil azalitbbihathrozatot hozza: 5 / (III. 30.\ szirmfi hathr ozat A taggyiil6s elfogadja a MISZJE tewezett Timogat6si Politilcij6nak alibbi m6dositisait:,,a hat6lyos szerzoi logi siauatyoz6ssal osszhangban a t6mogat6si osszeg a Nemzeti Kultur6lis Alapon iereszttil phlyhzati irton jut el a szerzokh)z, anemzeti Kultur6lis Alap 6s a Ktjzos Jogkezel6k meg6llapod6sa 6rtelmdben egy e c6lra fel6l16 kcizds jogkezeloi speci6lis koll6gium dontdse alapjfin;',,az egltesi)ti-t anat tovdbbltott osszeg a Nemzeti Kulturdlis Alap torvdnyben meghatdrozott cdljaira fordfthat6.",,a MISZJE a speci6lis koll6giumban tdrtdno kdpviselete 6rdekeben, a kolldgiumba tagot deleg6l, vagy a tag szem,llydre a miniszternek javaslatot tesz. A MISZJE delegdljavagt javasolia az egyesillet igazgat6idt, ds a taggyiilds dltal megnevezett szemdlyt. " A t6mogatrisi politika tervezet6nek utols6 bekezddse tdrl6sre keriil. A levezeto eln6k a fenti stilisztikai 6s drdemi m6dositisok figyelembevdtel6vel 6s 6tvezetdseveljavasolja teljes t6mogat6si politika elfogad6s6t.

7 A javaslatr6l a taggyril6s k6zfeltart6ssal' nyilt szavazilssal hatiltoz. A taggyiil6s egyhangirlag, 15 fo igen szivazattal,ellenszavazat6start6zkod6sn6lkiil az alilbbi hat6r ozatot hozza'. [2 fri tdvozottj 6/2012. (III. 30.) szr{mrfi hatdrozat A taggyiil6s elfogadja az egyesiilet Tfmogat{si Politik6j6t' 6. sz. napirendi pont: A Felosztdsi szab6lyzat m6dosftisainak elfogadisa Dr. Menyhdrt Anna 6s dr. Ughy Gabriella ismertetik a feloszt6si szabitlyzatot Dr' Ughy Gabriella 6jekortatjaa jelenl6voket arr6l,"hogy a felosa6si szabillyzat jirnius 24-6n keriilt elfogad6sra, amikor m6g egy elkdpzelt helyzetet kellett lek6pezni benne, i,ir,.n a teljes jogszab6lyi h6tt6r m6g nem volt biztositott. A mhr kor6bban emlitett jotszab6lyv6ltoz6sok miatt indokolt volt a felosztasi szabillyzat feliilvizsg6lata. Kor6bban az alapszabilly igy fo[almazott,brcgy az elso feloszlst szabillyzat elfogad6sa ktizgytil6s hat6sk6r6be tartozik, majd gyakjrlati izempontb6l a tov6bbi feloszt5si szab lyzatok m6dosft6s6t az elnoksdg hat6sk6r6be utalta. toot<tzben a felosa6ii szabillyzat m6dositss6ra - figyelemme! ana, lory nem volt aktu6lis a feloszt6s - nem keriilt sor, eg6szen 201I novemberdig, amikor az SZTNH felhiv6s6nak eleget teve 1tkellett vezetni kisebb m6dositasofat, amely akkor a feloszt6si szabillyzat 4'5 6s 4'6 pontjit drintette, annyiban, hogy m6jus 3 I -ei d6tumra m6dositotta tagok 6s nem tagok adatszolg6ltat6si kotelezeus6g6t. Jelenle g az itj szab6lyoz6s 6rtelm6ben a feloszt6si szabillyzat m6dosit5sa a taggytil6s hat6skdrdbe tartozik. Dr. Ughy Gabriella t6telesen ismerteti a felosa6si szabillyzat m6dosit6sait, azokjogi 6s egydb indokait felhivja a figyelmet arra, hogy a m6dosit6sokat az egysdgeszerkezetbe foglalt feloszt6si szabillyzat vastag fekete dolt betrivel, a tdbbi-szdvegr6sztol j6l elktil<;nithet6en tartalmazza. Tirj'konatja a tagokat, hogy..a szavazhs a m6dosit6sokkal egyseges szirkezetbe foglalva, az eg6sz szovegrol egyiittesen tortdnik' Amennyiben m6dosit6 javaslat van, azt az adottrdszn6l jileme k6ri, 6s an6l ktildn szavaz a taggytil6s' p6pay Gy6rgy 1szrev1telezi a feloszthsi szabillyzat 3.2. pontj6t, 6ll6spontja szerint a megfogalmazils itt fd liedrtheto, ez6rt szcivegszerii m6do s it6si j avas latot terj eszt e 16. Tervezett m6dosit6szovege:,,3.2.akezel6sikdltsdg meiete 6vente a jogdijalap 20o/o-a,de legkevesebb 20 milli6 forint'" Szovegszerti m6dosit6 j avaslat:,,3.2.akezel6si kolts6jm6rt6ke 6vente a jogdijalap legfeljebb 20 Yo-a, de legkevesebb 20 milli6 forint'" A taggytil6s a m6dosit6 javaslatot megvitatta, 6s nyilt szavazhssal, k6zfeltart6ssal 13 fo igen szavazattal e gyt't u" gf, t a g e I fo gadta azt. Ell enszav azat, tart6 zkodss n em vo lt' 7 I (I.I.l. 30.\ szhmfi hathr ozat A MrszJE taggyiil6se elfogadja a Felosztisi szabiiyzattervezet6nek m6dositdsht az alibbiak szerint: - A felosztdsi szabflyzat3'2' pontja helyesen:,,a kezel6si k6lrs6g m6rt6ke dvente ajogdijalap leglfelie-bb20oh-a,de legkevesebb 20 milli6 forint"' Menyhdrt Anna t6j6koztatja es felhivja a taggytil6s figyelmdt a felosztasi szabillyzat 4.16' pontj6ra, mely szerint:,,4.l6.azegyesiilet a brutt ,-Ft-n6l kevesebb jogdijat gazdasilgtalans6gra tekintettel nem fizeti ki' a minim6lis dijosszegen aluli r6szt tirolja, amigazeriniett jogosultnak j6r6 jogdij osszegel6ri a brutt6 5'000-

8 Ft-ot. A minim6lis dij6sszeg, az Ft-os hat6r el6r6s6nek feloszt6si 6v6ben keriil feloszt6sra' A maxim6lis, azazabrutt ,-Ft feletti dijiisszegen feliilir6sz, nem keriil feloszt6sta,az igy fennmarad6 6sszeg k6pezi az 6jrafelosztfsi alapot, amellnek u brutt ,-Ft-ot el nem 6ro jogdij jogosultak "Zliu jogdij"ainail feltitltdie addig, amig a brun6 j.ooo pt-ot el nem 6rik. A feltdlt6s m6dja a kiivetkezo: azon "tirir.g.l keriilnek elsok6ni brutt ,-Ft-ig kiegeszit6sre, amelyekb6l a legkevesebb hi6nyzik ehhez' A fe lto lt6 s az t$r afel o szt6s i alap er ei 6ig tart ;' Ennek 6rtelmez6se teh6t az, hogy a brutt Ft alatti dsszeget a jogkezelo nem osztja fel, 6s a brutt Ft feletti osszeget r.*, o. azt a szttmit6si m6dot alkalmazza, hogy a brutt Ft felett megmarad6 6sszegeket a brutt Ft alattijogdijra jogosultak szilmilratdlti feloly m6don, hogy az 5000 Ft-f,oz legk6zeleb6 l6voktol indul lefel6, addig, i^ig ut iisszeg el nem fogy a tolt6s sor6n. Ennek indoka az, hogy eziltal tobb szerzo kaphat v6gtil jogdijat, mdg ha kis osszeget is, de az egyesiilet a c6lj6nak me-gval6sit6s6ra t6rekszlk. Az eljfirilsi rend kozgazdhsz segitsdg6vel keriilt kidolgoz6sra. A taggytil6s a felosa6 si szabiiyzat tewezetdnek megvitat6sa ut5n, a kor6bban irtvezetett m6dositssok Atvezii6s6vel, nyilt szavazhssal, kezfeltarthssal egyhangrilag, 13 f6 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6 zko d6s n 6 I kti I az alilbbi hathr ozatot h ozza: 8/2012. flii.30.) szdm{ hatdrozat A MISZJE taggyiil6se elfogadja az egyesiilet m6dositisokkal egys6ges szerkezetbe foglalt Felosztrisi Szabfilyzatht. 7. sz. napirendi pont: A Szervezeti 6s Miikiid6si szabdlyzat elfogadisa Dr. Ughy Gabriella thjdkoztatjaa jelenlev6 tagokat, hogy sz6n az SZTNH feliigyeleti elj6r6sa sorsn felhivl az egyesi.iletei a szervezeti 6s mrikoddsi szabillyzat becsatol6s6ra, amelyre art alajdkortatbst adtuk' hogy jelenle!-n"* indokolt a szewezeti ds mtikdd6si szabillyzat l6trehoz6sa figyelemmel ana a t6nyre, hogy un(oi aregyestiletnek I munkav6llal6ja volt 6s avillasztott szervekre vonatkoz6 szab6lyokat az alapszabiiy r6szletesen tartalmazta. Az SZTNH a jogszab6lyi k<jtelezettsdg teljesit6se 6rdek6ben felhivta az egyesiiletet, hogy mdjus l-j6ig tegyen eleget a hi6nyoss6gok p6tl6s6nak, igy a szewezeti 6s mtikdddsi szabillyzat melalkot6s6n ak. Ar.gv"riii"t a felhiv6snak 6s a jogszuuaryi el6ir6snak megfelel6en elk6szitette a szewezeti es iuttraes i szab1lylitdt, amely az alapszab6ly vonatkoz6 rendelkez6seire t6maszkodik. A Szervezeti 6s Mtik6d6si Szab1lyzat elfogad6sa a jogszabsly eloir6sai 6s a m6dositott alapszabilly alapifun a taggytil6s kiz6r6lagos hat6sk6r6be tartozik. Levezeto elndk javasolja a Szervezeti 6s Mtikddesi Szabillyzat elfogadss6t' A taggyiil6s a javaslat megvitat6sa ut6n nyilt szavazhssal,kdzfeltart6ssal egyhangtlag, l3 fo igen szavazattal, ellenszav azat d s tart6 zko d 6 s n 6 I kii I az al 6bbi hat6r ozatot ho zza: 9 I (IlI szhmfi hati.r ozat \ taggyiil6s elfogadja a MISZJE Szervezeti 6s Miik6d6si szabflyzatrit. 8. sz. napirendi pont: A2012.6vi kiilts6gvet6s elfogadisa A levezeto elnok, aki egyben az egyesiiletigazgatoja ismerteti vi kdlts6gvet6s-tervezetdt: Levezeto elnok elmoni;u, hogy Jktittregu.tds tervez6s6n6l sz6mos nehezito kdri.ilm6nyt kellett figyelembe venni, elsosorban u ^iiaanilbgosultaklzhmilnak elozetes tervezhetetlensdg6t 6s az ebbol eredo tov6bbi bizonyralan t1nyezoket,itgy*inialogdijkifizet6s banki, bdrsz6mfejt6si 6s konyveldsi koltsdgei. Ezeken feltil

9 a kultur6lis cdlokra forditando l'h-ot,a szoci6lis cdlra forditando30h-ot,6s az egy6b elemeket (feliigyeleti dij, tartalekalap k6pz6s, stb.). Menyh6rt Anna tdtelesen egyes6vel ismerteti az egyes kdlts6gvet6si elemeket 6s azok indokait. Kiemeli, hogy szeretne m6g.gy alkalmazni majd valamilyen form6ban' a.ktr "*6L.t r6szmunkaidoben, mert nagy sziiks6g lenne rig tiu"t uer6re. T6j6koztatja a tagokat, hogy az adatrdgzitok munk6jrit koll6g6i elozeteiln felm6rt6k, igy Jz alapj6n lesznek alkalmazva. Ez a munka otthonr6l is vegezieto,a koiyvt6ri adatok az 6 kezikalatt alakulnak majd tov6bbi feldolgoz6sra alkalmass6' Menyh6rt Anna elmondja, hogy az o kifejezett fo torekv 6se az, hogy min6l kevesebbet kdlts<jn az egyesiilet, ehhez igyekszik mag6t tartani. Hozzhszolftsban elmondjak, hogy az egyesiilet tdrekedjen arra, hogy min6l nagyobb mrik6d6si tartal6kot kdpezzen, mert ez abizon5'talans6g folyamatosan jelen van' A taggytil6s a k6ltsegvetesi tervet megvitatta, annak megvitat6sa ut6n nyilt szavazhssal, k6zfeltart6ssal l3 f6 igjn szavazattal, ellenszavazatds tart6zkod6s n6lkiil azalilbbihatirtozatothozza: "gynin'g,itug, 10/2012. fiii. 30.) szimli hatdrozat Ataggyiil6selfogadjaaMISZJE20 2.6vik6lts6gvet6s6t. 9. sz. napirendi pont: Elniikvilasztis Menyh6rt Anna 6tadja a sz6t Piryay Gydrgy lekoszdno eln<jknek. Piryay Gycirgy megkoszoni a taggytilesen r6sztvevoknek, hogy jelen vannak, hogy a lemond6 level6ben elmondta lemond6ssnak indokait' "tmondia, igy arthosszasan nem fejti ki. MegkdszOni Vfen'yn6rt Ann6nak, Ughy Gabriell6nak 6s Stefk6 Ann6nak a munk6j6t, tovrlbb6 az elnoks6gnek, 6s annak jeienl6vo tagjainak, majd kifejezi azon rem6ny6t' hogy a j6voben az eln6ks6g nagyobb"aktivitast fog rirutatni a munk6ban. Kitart6st kivin az rij elnoknek ds a koll6g6knak. Ugyan m6i nem lesz eln6k, i'r nu lehetos6ge lesz 16, term6szetesen tov6bbra is segiti az egyesiilet munk6j6t. A taggyiil6s megkoszoni P6pay Gyorgy lekoszono elndknek a munk6j6t' Piryay Gydrgy elmondja, hogy a lekdszono leveldben is jelezte, hogy Koll6r -Arp6d szem6ly6re tesz javaslatot, akinek van tapasztalata azegyesiileti munk6ban, r6sa vett hasonl6 elj6rssokban 6s rendelkezik a megfelelo szaktud6ssal. Menyh6rt Anna t6j6ko ztatja a jelenldvo tagokat, hogy ezzel megkezdodik az elnokv lasrtils folyamata' amelynek az elso l6p6se a szavazatsz5ml6l6 bizotts6g megv6laszt6sa: A taggyril6s Balogh Endret 6s Kelecs6n yi Lhszl6t I I fo igen szavazattal es 2 tartozkod6ssal megviiasrtja szav azatsz ml 616 bizotts6g tagj ainak' A levezeto elndk ismerteti, hogy az elnoki tisztsdg 3 6v hat6rozott idore szol, az eln6k irjravillasrthat6' Elmondja, hogy p6pay Gy6rgy 6ltal javasolt jelolt szem6ly teh6t Koll6r Arp6d, aki k6rd6sre elfogadja a jeltil6st. Mds jeldlt neve nem hangzik el. Az elnok megv6laszt6sa titkos szavazhssal tort6nik' A szavazolapon azal6bbi jeldlt neve szerepel: KollSr Arp6d' A szavazat akkor 6rv6nyes' ha a ndv mellett az,,igen", a,,nem", vagy a,,tart6zkod6s" sz6 szerepel'

10 A szavazatszfmlftl6 bizotts5g a szavazalok osszesitdse ut6n meg6llapida' hogy a szavaz6laponszereplo i<"idt ffi;j ii il"n,rurutitotkapott, 2tart6zkod s mellett, ellenszavazat nem volt' Mindezek alapjan a taggytilds l1 fo igen szavazattal, ellenszavazat n6lkiil, 2 tartozkod6s mellettaz alitbbi hathrozatothozza: 11/2012. OII.30.) szimf hatirozat A Magyar Irodalmi Szerz6iJogv6d6s Jogkezel6 Egyesiilet elniike: Kollir Arp6d ll.napirendi Pont: EgY6b iigyek Dr. Ughy Gabriella tijdkozfatia a jelenl6v6 tagokat, hogy mint bizonyira eml6keznek' a 20Il' jfinius 17' napj6n tartotr k6zgyrilisen a ieltigyelo Bizottig meg6jirit, figyelemmel arta, hogy Benyhe J6nos elhunyt' Grecs6 Kriszti6n peaig ien'ondottfe tags6gar6liv ^l c_e7up"oig r.tusanlotra lemondfsat, amelyet az eln<jk nem fogadott el. A tis?nlitas kovetkezt6l"iz t4 tagot, R6cz Zsuzsitt 6s Gerevich Andr6st villasztotta meg a ktizgyril6s. A jegyzokdnyvben adminisztr6cios [iua folyt6n nem leu rogzitve, de akkor termdszetesen Vasy G6za Feliigyelo Bizotts6gi tag tiszts6ge is megirjit6sra kertilt. f6lre6rt6sek elkeriil6se 6rdek6ben k6ri a.a taggyiil6st, hogy ut6lagosan erositse meg Vusy 66tu Feliigyelo Bizotts6gi tagshght 201 l ' jrinius 17 ' napi6t61 kezdodoen. A taggytil6s a javaslat megvitat6sa ut6n nyilt szavazfussal, k6zfeltart6ss al 12 fo igen szavazattal, ellenszavazat nekilvasy Gdza tart6zkod6sa mellett az alilbbi hat6rozatokathozza: (Ill szhmt hathr ozat A Magyar Irodalmi Szerz6i Jogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet meger6siti Vasy G6za Feliigyel6 Bizottsfgi tagsdgit jrinius 17. napjdt6l kezd6d6en' Menyhdrt Anna elmondja, hogy ana figyelemmel, hogy k6telez6 a konyvvizsgillat, a k6nyvvizsg6l6 k6ri a szem6lydnek taggytilds eltal tortdno ut6lagos elfogad6s6t' Levezetoeln6k javasolja a taggyrildsnek Dr. Balla Istv6n kdnyvvizsgdl6 szem6ly6nek elfogad6s6t' A taggytilds a javaslat megvitat6sa ut6n nyilt szavazdssal,k6zfeltart6ssal, egyhangflag l3 fo igen szavazatial, ellei{zavazatdstart6zkod6sn6lkiilazalihbihatitozatothozza'. 13/2012. (III. 30.) szrimf hatirozat A Magyar Irodalmi Szerz6iJogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet elfogadja Dr. Balla Istvdnt kiinywizsg6l6nak. Menyhdrt Anna kor6bban ismertefie art a helyzetet, tgly.szerint a jogkezel6k 2 f6t javasolnak a miniszternek az NKA ideiglenes koll6gium6ba, ennek megfelel6en az igazgat6 mellett sziikseg lenne m6g egy szem6lyre, akit t6molat6si politi-ka ertelm6ben a taggytilds villaszt meg. Elmondja, hogy a tdbbi jogkezelo iital egyeaetett m6don 6rdemes lenne nagy tekint6lyii ir6t az egyesiilet ajdnlottj6nak "mjgv6lasaani. p6pt Gyorgy Csepregi J6nos szem6ly6re teszjavaslatot. Mis javaslat nem hangzik el' A taggyiil6s a javaslat megvitat6sa ut6n ny(lt szavazassal, k6zfeltart6ssal, I 1 fo igen es 2 fo tart6zkod6ssal az a I 6bb i hatir ozatot hozza:

11 14l201n. fiii.30.) sz6mf hatirozat A Magyar Irodalmi Szerzfii Jogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet Csepregi Jinost javasolja az NKA kiiziis jogkezel6i ideiglenes koll6giumiba Menyh6rt Anna igazgat mellett. A fevezeto elndk a tagok megjelendsdt 6s a szem6ly6nek sz6l6 eddigi bizalmat megkdszdnve, tov6bbi 6szrev6telek 6s inditvdnyok hi6ny6ban a kcizgyiildst berekesztette. A Magyar Szerzfii Jogvidf perckorfejezdddtt be. ds Jogkezelf Egyesiilet Kdzgltiildse mdrcius 30. (pintek) 17 tira I0 Budapest, mdrcius \ 1l h/-:a),t\ levezet6 elndk MISA'E Magyar lrodatmi Szazdl JoW6d6 es Jogkozotd EsvesOd t062 Budapest, gaiza u. re. 181sl155:1a2 jegyz6konyv hitelesit6

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata Ervdnyes 2015. janu6r 29-tol Orsz69os Magyar M6h6szeti Egyestilet 1. 1.$. Az Orsz6gos Magyar M6h6szek Egyesiilete megbecstl6sben,

Részletesebben

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6 JEGyz0roNyv K6sziilt: Saj6kaza K0zs6gi Onkormrlnyzat k6pvisel6-testiiletenek 2014. jrinius 24. napjin megtartott rendkiviili nyilt til6s6r6l Az iil6s helve: Polgrlrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme Jelen

Részletesebben

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg)

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg) j.-- I ' c 4- s\l\o U Magyarkanizsa kdzsdg alapszab lyhnak 63. szakasza (Magyarkanizsa Kozsdg Hiv. Lapja, 6/10. sz.) 6s a Kanizsai Kozsdgi Kdpviselotestiilet i.igyrendjdnek 51. szakasza (Magyarkanizsa

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban.

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban. JEGYZ6KONYV K6sziilt: Saj6kazaKdzs6gi Onkorm:inyzatk6pvisel6-testiilet6nek2}l4.jrinius megtartott rendkivtili nyflt til6s6r6l h6 11. napjin Az iil6s helve: A Radvrinszky BelaKulturhriz 6s konyvtar el6ad6terme

Részletesebben

;;";y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a

;;;y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a ADOSZAl'{ 18160374-r-41 A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a DIOTONES ALAPiTVANY Kozhasznuszewezet ll34 Budapesto Szabolcs u. 7. Erv6nyes: Budapest, 2013. m6jus 31.,ffi5ru,

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Szun: 11175-11/2010. Javaslat a salgrl vagyon Kft. iigyvezet6 igazgatfja 2009. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2010. 6vi pr6miumfeladatainak kiir:is6ra

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

rg. s '{} t!" lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03

rg. s '{} t! lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 t!" lolo 1,* {} 25.G.21.58512009. Pest Bud I,EST llegyet riittos.,ic lotrrrrr, l\u/irx.,q:rr:i\i l:olli irtr,. egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 Postan. kijz!rllen hci\diis. gyii ili;l.1drlh(ll

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011. Ú Ö É Á ü í í Í Ü ő í ő ő ü Ü ő ÍÜ Í Ü ő Á Á Ó Ú Í Á Ú í É Á ú Ü Ü É Á Ó ő ő í í Ö Ü Ü ő í ő Í í Í ú í ő Ó Ú Ö Í Í í Í ü Í Í ő Í Íü í ő É ő ő Í A Pcsi Nemzeti Színhz Nonprofit Kft. kzhasznúsgi jelentse

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

Egysges szerkezelbe!?9toit mdostott A Háromszögletű Kerekerdő Alaptvány (1183 Budapest, Kosztolányi u. 28.) 2005. április h 28. napján kelt alapt okirata a 2005. június h 15. napján kelt alapt okirat mdostással

Részletesebben

'"{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687

'{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687 c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687-2-05 KIEGESZiT6 MELLfKLET A 20146vi egyszerfl sitett 6ves beszimol6hoz. '"{,ffiffi#,fl Edel6ny, 2015.03.31.,...

Részletesebben

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet! o,'{8(,jr{ro,,4 =/e ET.,tr SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERE T}OI SZTGETVAR ZRfNYI t6r \.Pf.42. Telefon: 7313Il-850 Telefonk

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

PlJRDt MIHÁLY RaMÁN KuLTURÁLts EGYESÜLET Szkhelye: 5665 PUSZTAOTTLAKA Kossuth u.45. ASOCIATIA CULTURALA ROMANA MII{AI PTIRDI E-nail: boc$oreva@t-online.hu Kevermes s Vidke TakarkszÖvetkezet TelJFax: 00-36-66-631704

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

N5J1 Fggetten knywiz gli jelent A vr znhz Esegom Nonproit Kft, nrlajdonosnak vi egyszerűstett ves beszmjlj{.nak a könyvvizsglatbt, fomsok u"r"-a-& u zorl'. tlecember 31-i forclulnapra elksztettmrlegbl

Részletesebben

Ö Ö Í í í í í Í í í í Ú í É í í Ö 4. l Y agyonkezelsi megllapods El ad : Fekete Ferenc Zoltnpolgrmester Dr. Baji Mihly jegyzo 5./ Bej elentsek, egyebek 1./ Étkezsitrítsíd.rj meghuttírozdsa Fekete Ferenc

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA 5 / KGZDELEM AZ VGHAJLATVZLTOZZS ELLEN ^ AZ EUR`PAI UNI`S FELLVPVS ESZKdZTZRA 5 / KGZDELEM AZ VGHAJLATVZLTOZZS ELLEN ^ AZ EUR`PAI UNI`S FELLVPVS ESZKdZTZRA

Részletesebben

INTER REAL AT]DIT K6NyvuzscAr,o ES GAZDASAcT uxacs.q,n6 znr. 44OO NYIREGYHAZA, BERCSE}.IYI ft 3. Tel./Fax: 4213-052, 42/ 422-088 E-mail: interreal@chello.hu rtrccnrr,nn r0lqtrvvtzscat,6r JEr,nNrEs A Nyiregyhizi

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy

PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy alapft6 okirata (Egysdge szerkezetben a 2006. december 27. napjdn elhatdrozott m6dosftdsokkal.) Ddk bet{ivel a m6dosftdsok.) A PRESSLEY RIDGE FOLINDATION Pennsylv6nia

Részletesebben

Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdilkodrisi Tirsul:is alaku16 iil6s6nek jegyz6kiinyve

Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdilkodrisi Tirsul:is alaku16 iil6s6nek jegyz6kiinyve Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdilkodrisi Tirsul:is alaku16 iil6s6nek jegyz6kiinyve K6sziilt: a Kelet-N6grdd Tdrsdgi Hulladdkgazd6lkod6si T6rsul6s 2011. november 4. napjiln 11 6rakor, a Salg6tarj6n Megyei

Részletesebben

É ö Á É É É É Á í ő ö ö ü ő ü ó É ü ö ü ó ú ó ó í ő ó ó ő ú ó É ő ő ó ő ő ő É ö ö í í ő ő ő ő í ő ő ö ö É ü ö ü ő ö í ó í ő ő ő ó ő ő ü ü ü í ó ő É ő ó ő ó ó ő ő í í ő ő ő ő í ő ö ő ő í ó ő ü ö ö í ú ó

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

JEGYzOrcoxvv. Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k. 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l

JEGYzOrcoxvv. Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k. 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l JEGYzOrcoxvv Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l TOKODA[TAR6 Tokodaltf 16 Kiizs6g Onkormfnyzatinzkl(6pvisel6-testiilete 2532Tokodaltitr6,

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. ELTERJESZTS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Tárgy: A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

Harm6nia Vonal ALAPiTVAXY ALAPITO OKIRATA. 2015. jrfilius 15.

Harm6nia Vonal ALAPiTVAXY ALAPITO OKIRATA. 2015. jrfilius 15. A Harm6nia Vonal ALAPiTVAXY 77 ALAPITO OKIRATA 2015. jrfilius 15. ,,, A Harm6nia Vonal ALAPITVANY t: t, ;t, t, l ALAPIT6 OKIRATA Alulirott Alapit6 dr. Bilisics P6ter (lakcim: 1042 Budapest, J6zsef Attila

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S ' I-r) I rt'? vl /J xhu 5 - I l/ Zo 43 MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA amely ldtrej6tt egyft,szt Magyarorszdg Nemzeti Fejleszt6si Minisztere (nevdben elj6r Dr. Volner PAI infrastruktrir66rt fe I elo s filamtitkdr),

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

Á Á ö Á Á ü Á Á Ó Í Ó ú ó ó ó ó í Ö ö Ö öü ó ó ö ó í ó Ö ö ó ó ó ó ó ö ó í ó Ö ö í ó ó ó Í Ó ö ó í ó ó ü ú ó ó ö ü í ö í É ú Á Á ö Á ü ü Á Á Á í Ő Ö Ü Ö ü ü ú ü ó ö ú ö ÜÖ í ó ó ú í í Ö ü ö Ö ö ó ó ö ó

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa'

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa' ALAPiT6 OKIRAT Az Asociatia de Proteiare a celor Talenlati Ny ilas Misi '- azaz a Nvilas Misi Tehetsegi''iiogotd Egyesfrlet (400604 Cluj-Napoca' Bulevardul 2l' Decembrie 1989, nr. I16. Rom5nia) a Magyar

Részletesebben

rprimeaudit kdnyvv izsgf l6, ad6taniicsad6 ds pdnzugy i korlitolt felel6ssdgri t6rsasiig Fii ggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s A Miskolc Holding Onkorminyzati Vagronkezel6 Zflrtkiirffen Miiktid6 Reszv6ny&irsasig

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l.

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l. A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszeriisftett beszfmoloja es ktizhasznrisiigi melleklete I PK-142 Tiirv6nysz6k: L3 Budapest Itiirnv6ki Tiirv6n rirsy6v: Hq-+l BektlldS adatai Viselt n6v:

Részletesebben

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot ALAPITO OKIRAT A Magyqr Kciztarsas6g lgazsdgigyi Miniszt6riuma 11055 Budapest, Szalay u. 16.l -mint a Magyar Allam k6pviseldje - *1igs.6vi VI. torv6ny, valamint u turt6r* aitami tulajdonban marad6 v6llalkoz6i

Részletesebben

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű ö Ö ü ö ü ü ü ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű í ö ű ö ö ö ö ö ü í ű ö ü ü ö ö Ö í ü í É ú Á ö ü ö í ö ü í ö ö ö ö ö ü ü ű ö ö ö ö ö ú í ú ö ü ö ű í ö ü í ű ö í í ö í ű

Részletesebben

ü ö ö ü ü ű ö ü ü ö ü ö ö ű ü ö ü ö ö ö ö ü ü ö ö ú ü ö ö ü ú ü ö polgrmester: Balla Gvörgv Elmondja, hogy közmeghallgats egy kibvtett kpviseltestületi üls megl aptja, hogy a kpviseltestület egy f igazo

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

fiir Geschichte der of the History of AI,APiTO OKI TA

fiir Geschichte der of the History of AI,APiTO OKI TA /t t:,.,rfi..-r " t 29363/2013 " A Semmelweis Orvostiirt6neti Mrizeum, Kiinyvtdr 6s Lev6ltir AI,APiTO OKI TA (a vailtozrisok vastag ddltbetivel kiemelve l6tszanak) Az llamhirztarrdsrol szolo 2011. dvi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás Támogatási Szerződés módosítása

Részletesebben

ö ö ö ó ó ó ó ö ü ö ó ó ö ö ó ó ó ö ó ó ö É É Á ö Ö ö ó í ó ö ö ö í ö ó ű í ö ö í ó ö í ö Í Ö Á É Á Á ö ó ö ó ü ó ö ö ö ö ö í ö ó ó ó 2 (5) A kpvisel-testület az önkorm nyzati vagyonból nem minsít vagyonelemet

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando,

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando, V LJ TdLS{Sf$ OR Nemzeti M6dia- 6s Hirkiizl6si Hat6sdg Szolgriltatdsbej elentdsi Osztily 1133 Budapest, Visegridi u. 106. Iktat6szdm: KL-Q]/20 I 5/1. Ugyint6zo: Lebenszky Akos T6rgy: Beielent6s (internet-ho

Részletesebben

ő í ő í ő ű ő í ó í Í Ü ó ó ő ó ö í ő ó í í ó í ú ó í í ó í í í í ő ő í ő í ő ő ű ö í í ő í ó Í ü ö í ő í ő ű í ü ű ö ó ó í ű ü ü ű Ö ő ü ó ú ő ó ő í ő ő ü ő ó í ő ő ö ű ó ő ő Ó ű ő ő ó ü í ű í í ő ö ü

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet 211. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A dokumentum 11 szamozott oldaltartalmaz Schwertner Jdnos kepvisel6 Szolnok, 212. msrcius 14. 5 Szolnok,

Részletesebben

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját.

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját. 1. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Városi Óvodai Intzmny alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő

Részletesebben

ó ö ő Í Í ö ö ö ű ö ú ö ú ö ű ö ö í ö ö ő ó ö ű ú ö ő í ő ő ö ű ó ü ö í í ü ű ö ú í ö ű ö ő ü ö ő ő í ö ű ó í ö ű ö ó ó ü ű ö ö ű ö ű ó ó ö í ü Ó ö ö ó ö ö ű ó ő ó ö ő ö ű ő ó ó ü ö ö ő ű ö ö ó ö ű ö ú

Részletesebben

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS NEMBT KTSEFBSEcI ONxonncANvze,r 16 pv r s n L6 -rs stt] r.nre su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at Szervezeti 6s miikiid6si szabfilvzat Debrecen Megyei Jogi v6ros Ndmet Kisebbsdgi

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet

A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet Nemzetkijzi Munka[igyi Egyezm6nyek 6s Aj6nt6sok sorozat A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet egyes a lapdoku mentu mai k6zikiinyv Nemzeti ILO Tan6cs Budapest K6sziilt a Nemzetkdzi Munkatigyi Hivatal hivatalos

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

201I. EVI TOZTNSZNUSACI JELENTESE

201I. EVI TOZTNSZNUSACI JELENTESE Gyermekeink6rl'91 Alapitvfiny Bejegyezve 1992 januir l6-6n a F6v6rosi Bir6s6gon g.pk.672493/3 A GYERMEKEINKERT91 ALAP1TVATV KIE ME LTE N KOZHASZNU S ZE RW ZE T 201I. EVI TOZTNSZNUSACI JELENTESE Effogadva

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre:

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre: ALApird oktrat ['PIIQ37t55-40/2011. A Fdvirosi K6r4y&l6s (..) Kry. sz. hatarozatfval try d6mos, hogy a koltsfuvetdsi intdzmdnykdnt rn6k0d6 Vigszfnhdz mogsdhik, As az 6ltrla eltdot lco4ftla&tog a k6sobbigkben

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/347 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2008. december 19-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime:

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajenlatk6rd neve: Budapesti Gazdasagi F6iskola Az aj6nlatkdrci cime: 1149 Budapest, Buzogany u. '11-13. 2. A kozbeszerz6s tirgya

Részletesebben

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros P o lgdrm es tere Sz6m: 21.99312012. Javaslat a Kiizoktat:lsi Int6zm6nyek Gazdasrigi Szolgrilata magasabb vezetfjfinek megbizfsfval kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Tisztelt

Részletesebben

KrEGEszir6 ueu-erc-er 2011.

KrEGEszir6 ueu-erc-er 2011. Danubius Szalloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szsegp nztsra DANUBIUS Sz6lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs6gp6nzt5ra KrEGEszir6 ueu-erc-er 2011. Budapest, 2012. m6jus 03. Oldal:1/9 Danubius SzSlloda 6s Gy6gyiidiil6

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

ű ű Ü ű ű Ö ű ű ű ű ű Ö Ü Ö ű Ú ű ű Ú Ö ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ö FALUsl suttoo s' 1996. mrcius vnye, gy a melegignye is nagy, de melegignye nagy vzignnyel prosul. Sem atalajszrazsgt, sem a leveg alacsony pratartalmt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

Tabajd KiizsgOnkormnyzata Kpvisel.testületnek 2/20l'4.(II.17.)nkormnyzati rendelete a pnzbelistermszetben nyújtottszocilissegyes gondoskodstnyújtelltsokrl szemlyes sz 7l 2012.(III.29.) nkorm nyzati rendelet

Részletesebben

ö ő ü Í ü ö ő ü Ö ó ö í ő ó ő ó ó ö ő ü ö í ü őö ó ú ó ö ó ő ü ö Ö ő ü ú ó ő ü í ú ó ö ő ü ó ö ő ő ő í ó ő ö Ö ő ü ó ó ö ő ü ú ö ú ó í ó ö Ö ő ü ö ü ő ü ö ő ö ő ü ü í ó ő ő ó ő ó ő ó ő í ó ó ő ú ú ö ö

Részletesebben