Tisztelt Képviselő Testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő Testület!"

Átírás

1 Tisztelt Képviselő Testület! 2012.évtől az Áht (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai. Úrkút Község Önkormányzat háromnegyedéves költségvetési beszámolója összesítetten tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait, valamint külön-külön bemutatásra kerülnek a költségvetési szervek bevételei és kiadásai. Úrkút Község Önkormányzat háromnegyedéves összesített bevétele az alábbiak szerint alakult: Az önkormányzat pénzforgalmi bevétele az előirányzathoz képest 83 %, ami a tervezettnek megfelelően alakult. Bevételeink döntő többségét az állami hozzájárulások, átengedett, megosztott bevételek adják, melyek átlagosan 76 %-ban teljesültek háromnegyedévi bevételek módosított előirányzathoz viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek ,59 Helyi adók ,71 Átengedett központi adók ,67 Önkormányzati költségvetési támogatás ,59 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,77 Támogatások, kiegészítések ,37 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,62 Önkormányzatok sajátos bevételei ,47 ÖSSZESEN ,86 Az összbevételek 30,3%-a átengedett központi adó, 31,3%-a önkormányzati költségvetési támogatás, 19,4% helyi adókból, a fennmaradó 19 % működési bevételekből, támogatások, kölcsönök visszatérüléséből tevődik össze. Mindezeket az alábbi táblázat szemlélteti háromnegyedéves pénzforgalmi bevételek összetétele

2 Helyi adók Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzati költségvetési támogatás Önkormányzatok sajátos bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések A helyi adók az alábbiak szerint alakultak: a. magánszemélyek kommunális adója 85,4% b. iparűzési adó 103,7% Az átengedett központi adóknál a gépjárműadó 103,9%-on teljesült. Az iparűzési adónál és a gépjármű adónál évek óta az eredeti előirányzathoz képest túlteljesítések figyelhetők meg. Egyik oka, hogy pl. az iparűzési adót nem lehet pontosan megtervezni. Mindig az előző évi bevallásokból lehet kiindulni és megtervezni a várható bevételt. Valamint mindegyik adónemnél vannak hátralékosok. A felszólítások, adó behajtások folyamatosan történnek, melynek hatására a befizetések emelkednek. A Hauser Lajos Általános Iskolánál áprilisi ás júliusi normatív lemondásnál a szeptemberben várható becsült létszámot 7 fővel kellett csökkenteni. Az iskolában az 1 évfolyamon szeptemberben beindult az iskolaotthoni ellátás, amire pótigényt nyújtottunk be. A szociális étkeztetés igénybe vevők száma is folyamatosan emelkedik, ítt a pótigény 6 fő. Mindez összességében ,- Ft plusz normatívát jelent az önkormányzatnak. A bevételeknél a szennyvízberuházás I. fordulójának utolsó pénzügyi elszámolása évben megtörtént. Az NFÜ (közvetítő szerv) a támogatás részét a 2010 októberében kiutalta. Az Önkormányzat tájékoztatása erről elmaradt. A tájékoztatást évben kérésre kaptuk meg. A támogatási összegnek költségvetésen való átvezetése évben elmaradt. Ez évben mind bevételei, mind kiadási oldalon utólagosan megtörtént. A szennyvízberuházás II. fordulója megkezdődött. Az első résszámlák önrészéhez a Társulás a pénzeszközt átutalta, valamint az NFÜ a pályázati összegről az értesítést megküldte. Ezen összegekkel a bevételi és kiadási oldalak megemelésre kerültek. Az évek óta képződő pénzmaradványt rövid lejáratú lekötésbe helyeztük. Ezzel 9 hónap alatt

3 mintegy 3,6 millió forint plusz bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Önkormányzatunk pénzforgalmi költségvetési kiadásai 64%-os teljesítést mutat. A kiadások módosított előirányzathoz viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítése % Személyi juttatások ,1 Munkaadót terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,4 Átadott pénzeszköz ,2 Felhalmozási kiadások ,2 ÖSSZESEN ,0 A kiadások 60%-át a személyi juttatások és azok járulékai teszik ki. A dologi kiadások aránya 23%. Az átadott pénzeszköz 9%, mig a felhalmozási kiadások 8%-ot tesznek ki. Ezek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: háromnegyedéves pénzforgalmi kiadások összetétele Munkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadások Az összevont önkormányzati személyi kiadások, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak. ÖNKORMÁNYZAT A kiadások 48%.os teljesítést mutatnak. A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások átadott pénzeszközök a tervezetteknek megfelelően alakultak. A dologi kiadásokon belül túlteljesítés figyelhető meg a gázenergia szolgáltatásnál(98%). A karbantartásnál viszont a teljesítés 21%. Itt még nem történt meg a csapadékelvezető rendszer karbantartása, a kátyúzás, valamint a védőnői szolgálatnál tervezett belső helyiség felújítása. Átadott pénzeszközöknél a teljesítés 70%. A hétvégi és a hétközi ügyeletnél alulteljesítés (18%) oka, hogy a Magyar Imre Kórház a évi ügyeleti elszámolásnál jelentkező többletet évben elszámolta. Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése 66%. Felhalmozási kiadásoknál 28% a teljesítés. A szennyvízberuházás és Úrkút-Ajka ivóvíz távvezeték kiépítés a II. félévben megkezdődött. A közösségi házra benyújtott pályázatra érdekeltségnövelő

4 támogatás címszóval 53 E Ft-ot nyertünk. A sportcsarnok felújítására benyújtott pályázat nem nyert. A általános iskola és a Polgármesteri Hivatal részére a számítógép vásárlások részben megtörténtek. Lezajlott az 519. hrsz.-u magánút elnevezésű ingatlan megvásárlása. POLGÁRMESTERI HIVATAL A kiadások 68%-on teljesültek. A személyi juttatások, járulékok a tervezetteknek megfelelően alakultak. Dologi kiadások 48%-os teljesítést mutatnak. A Hivatalnál még nem készült el a villamoshálózat felújítás, így az utána betervezett festési munkálatok sem készültek el. Hivatal által folyósított ellátások teljesítése 70%. HAUSER LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Kiadások teljesülése 77%. Az iskolánál a személyi juttatások 74%, a járulékok 74%, a dologi kiadások 92%-on teljesültek. A dologi kiadásoknál a gázszolgáltatásra kifizetett összeg 111%-os teljesítést mutat. A szolgáltatóval történt egyeztetések után október hónapban az elszámolás után a túlfizetés visszautalásra került. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Az óvodánál a kiadások 72%-on, térítési díj bevételeik 76%-on teljesültek. A személyi juttatások és járulékok 74%-on, míg a dologi kiadások 66%-on teljesültek. Kirívó túllépés sehol sem figyelhető meg. Összességében tehát elmondható, hogy az önkormányzatnál a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése a tervezettek szerint alakult szeptember30-ával az önkormányzat E Ft céltartalékkal és E Ft általános gazdasági tartalékkal rendelkezik. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a évi költségvetés háromnegyedéves teljesítését megtárgyalni és az alábbi határozati javaslattal együtt elfogadni szíveskedjenek. HATÁROZATI JAVATLAT Úrkút Község Önkormányzati Képviselő testülete a háromnegedévi teljesített költségvetését E Ft bevétellel és E Ft kiadással elfogadja. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: december 31. Úrkút, október 29. Fülöp Zoltánné polgármesteri

5 ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2012.HÁROMNEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 2. m elléklet eft Eredeti Módosított Teljesítés % 1.1. Szolgáltatások,értékestések ellenértéke , Bérleti díjak: bérlemények ,21 sportcsarnok ,83 közterülethasználat , Intézményi ellátási díjak: óvodai térítési díj ,11 iskolai térítési díj ,40 szociális étkezők térítése ,88 külsős étkezők térítése , Alkalmazottak étkezési térítési díja , Államh.kivülre továbbsz.dij(áram,gáz) , Általános forgalmi adó bevételek - Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA ,89 - Szennyvízberuházás I.ford. ÁFA visszaigénylés ,00 - Ivóvízberuházás I. ford. ÁFA visszaigénylés ,00 - Ivóvízberuházás II. ford.áfa visszaigénylés , Egyéb bevételek , Kamatbevételek ,43 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók: kommunális ,41 iparűzési ,66 pótlék , Átengedett központi adók SZJA helyben maradó , Jövedelemkülönbség mérséklés , Gépjárműadó , Környezetvédelmi bírság , Szabálysértési,helyszíni bírság , Egyéb sajátos bevételek (lakbérek) ,47

6 II. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok normatív hozzájárulása 1.1. Normativ hozzájárulás lakosságszám alapján , Normatív hozzájárulás feladatmutatók alapján , Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz Pedagógus továbbképzés ,40 Osztályfőnöki feladatok támogatása ,48 Szociális juttatások (étkeztetés,tankönyv) ,01 Szakmai, informatikai felad.tám , Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatokhoz - rendszers szociális segély ,18 - foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,30 - ápolási díj ,54 - lakásfenntartási támogatás , Önkormányzatok egyéb központi támogatása - Bérkompenzáció ,00 - Érdekeltségnövelő támogatás ,00 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 1. DRV. eszközhasználati dj ,77 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1 Társadalmi biztosítási alapoktól (OEP) , Többcélú kistérségi társulástól (mozgókönyv.) , Közcélú foglalkoztatás támogatása , Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása , Pénzbeli támogatás ,00 2. Beruházási célú pe.átvétel EU. Programokhoz 2.1. Szennyvízberuházás I.ford.támogatásrésze , Szennyvízberuházás II.ford.támogatásrész , Társulástól szennyvízberuházáshoz önrész ,00 V. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK 1. Lakásépítés, vásárlás támogat.nyújtott kölcsön ,62 VI. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉS ,00

7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,86 VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZ.SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Müködési célra Önkormányzat , Felhalmozási célra Önkormányzat ,00 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,28

8 3. melléklet ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI HÁROMNEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ eft I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés % Személyi juttatások ,07 Munkaadót terhelő járulékok ,52 Dologi kiadások ,41 II.ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK Támogatásértékű kiadások ,31 Véglegeses átadott pénzeszközök ,80 III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások ,06 Felújítások ,00 Értékpapír vásárlás ,33 IV. TARTALÉKOK Gazdasági tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,07

9 ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HÁROMNEGYEDÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Eredeti E Ft Módosított Teljesítés % 1. Szennyvízberuházás KEOP.pály.II.f. (23/2010.hat.) ,17 2. Úrkút-Ajka ivóvíz távvezeték kiép.keop.pály.ii.f ,93 3. Rákóczi u. közvilágítás bővítés(benzinkút) ,00 4. Sportcsarnok pályázathoz önrész ,00 5. Közösségi ház pályázati önrész(sz.gép,hangfal,kábel) ,00 6. Polgármesteri Hivatal villamoshálózat felújítás ,00 7. Polgármesteri Hivatal számitógép vásárlás ,87 8. Hauser Lajos Általános Iskola számitógépek vásárlása ,75 9. Földterület vásárlás , Falu kútja felújítás ,00 ÖSSZESEN ,21 ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS 1. DRV részvény vásárlás ,33

10 9. melléklet ÉVI CÉLTARTALÉK HÁROMNEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ CÉLTARTALÉK Eredeti eft Módosított Szennyvízberuházás után útfelújítás Ravatalozó felújítás, halotthütő vásárlás Úrkút-Ajka vízvezeték beruh. Vízvezeték vásárlás ÖSSZESEN ÁLTALÁNOS TARTALÉK Községi önkormányzat általános tartaléka ÖSSZESEN

11 KIADÁSOK II. POLGÁRMESTERI HIVATAL 4. melléklet ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATALA, HAUSER LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS A NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2012.HÁROMNEGYEDÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA I. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT III. HAUSER LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA IV. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÖSSZESEN Módosít Teljesít Teljesít Módosítot Teljesít Módosít Teljesít Eredeti % Eredeti Módosított % Eredeti % Eredeti % Eredeti Módosított Teljesítés % ott és és t és ott és Rendszeres személyi juttatások , , , , ,71 Nem rendszeres személyi jutt , , , , ,48 Külső személyi juttatások , , , , ,99 Személyi juttatások összesen , , , , ,07 Munkaadót terhelő járulékok , , , , ,52 Dologi kiadások , , , , ,41 Egyéb folyó kiadások , ,00 Támogatásértékő műk. kiadás , ,42 Felújítás , ,00 Felhalmozási kiadás , ,06 Értékpapír vásárlás (részvény) , ,33 Társ. És szoc.pol.juttatások , , ,87 Céltartalék ,00 Gazdasági tartalék ,00 Kiadások összesen , , , , ,07 BEVÉTELEK Intézményi mük.bev.( térítési díjak) , , , ,57 Áfa bevételek, megtérülések , , ,48 Sajátos műküdési bevételek(helyi adók, átengedett központi adók ,99 Normatív állami támogatások , , ,59 Támogatásértékű bevételek ,19 Felhalmozási és tőke jell.bev ,77 Tartósan adott kölcsön ,62 Előző évi költségv.visszatér ,00 Pénzforgalom nélküli bevételek ,06 Bevételek mindösszesen , , , ,28

12 ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKOMRÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI HÁROMNEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek eft Eredeti Módosított Teljesítés % 1.1. Szolgáltatások ellenértéke(ebéd kihordás,) , Bérleti díjak: bérlemények ,21 sportcsarnok ,83 közterülethasználat , Intézményi ellátási díjak , Államh.kivülre továbbsz.dij(áram,gáz) , Általános forgalmi adó bevételek - Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA ,13 - Szennyvízberuházás I.ford. ÁFA visszaigénylés ,29 - Ivóvízberuházás I. ford. ÁFA visszaigénylés ,00 - Ivóvízberuházás II. ford.áfa visszaigénylés , Egyéb bevételek , Kamatbevételek ,26 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók: kommunális ,41 iparűzési ,66 pótlék bevételek , Átengedett központi adók SZJA helyben maradó , Jövedelemkülönbség mérséklés , Gépjárműadó , Környezetvédelmi bírság , Helyszíni, szabálysértési bírság , Egyéb sajátos bevételek (lakbérek) ,47

13 II. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok normatív hozzájárulása 1.1. Normativ hozzájárulás lakosságszám alapján , Normatív hozzájárulás feladatmutatók alapján ,38 2. Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatokhoz - rendszers szociális segély ,18 - foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,30 - ápolási díj ,54 - lakásfenntartási támogatás ,39 3. Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása - bérkompenzáció ,00 - érdekeltségnövelő támogatás ,00 1. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 1. DRV. eszközhasználati dj ,77 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1 Társadalmi biztosítási alapoktól (OEP) , Többcélú kistérségi társulástól (mozgókönyv.,isk.eszk.) , Közcélú foglalkoztatás támogatása , Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása , Pénzbeli támgatás ,00 2. Beruházási célú pe. Átvétel EU-s programokra 2.1. Szennyvízberuházás I.ford.elmaradt tám , Szennyvízberuházás II.ford.támogatás ,52 3. Szennyvízberuházásra Társulástól kapott önrész ,00 V. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK 1. Lakásépítés, vásárlás támogat.nyújtott kölcsön ,62

14 VI. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉS ,00 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,08 VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZ.SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Müködési célra Önkormányzat , Felhalmozási célra Önkormányzat ,00 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,69

15 ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 2012.HÁROMNEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ eft CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK SPECIÁLIS CÉLÚ TÁM OGATÁS ÖSSZESEN Eredeti M ódosított Teljesítés % Eredeti M ódosított Teljesítés % Eredeti M ódosított Teljesítés % Eredeti M ódosított Teljesítés % Eredeti M ódosított Teljesítés % Önk.igazgatási tev , , , , , , ,1481 Víztermelés,kezelés és ell , , , , , , Város és Községgazd , , ,3794 Köztemető fenntartása és mük , , , , ,00 46, ,00 Közvilágítás , , ,6502 Szociális ösztöndíjak , , , , ,00 Háziorvosi alapellátás , , ,00 97, , ,4510 0, Háziorvosi ügyeleti ellátás , , ,4510 8, , Család- és nővéd.eü.ell , , ,2812 0, , Ifjúság-egészségügyi ell , , ,6880 Rendszeres szociális segély , , , ,00 Időskoruak járadéka , , , ,00 Lakásfenntart.tám.normatív , , , ,00 Helyi rendsz.lakásfenn.tám , , , ,50 Ápolási díj alanyi jogon , , , ,00 Ápolási díj méltányossági a , , , ,7581 Átmeneti segély , , , , ,6943 Temetési segély , , , ,67 Köztem etés , , , ,00 Rendkivüli gyermekvéd.tám , , , ,8 Közgyógyellátás , , , ,00 Önk.által nyújtott lakástám , , , ,00 Rövid időtartamú közfogl , , , ,6415 Fogl.hely.jutt.jog.hossz.időt.fog , , , ,601 Egyéb m.n.s.közös.társ.t.tám , , , ,

16 ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA T2012. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT HÁROMNEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE eft Eredeti Módosított Teljesítés % 1.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Eü. Hozzájárulás ,00 2. DOLOGI KIADÁSOK Irodaszer ,00 "Úrkút kapuja"c.újság ,00 Egyéb kommunikációs szog.(tárhely dija) ,00 Egyéb üzem.,fennt.szolg.(gyermeknap műsor, posta ktsg.) ,73 Idősek napja ,00 Falunap ,67 Egyéb reprezentáció ,00 Reprezentáció utáni SZJA ,00 Pénzügyi szolgáltatása ,50 Világitó testek bérleti dija ,94 Vásárolt szolgáltatás ,00 Vagyonbiztosítás ,73 ÁFA ,68 3. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Új Atlantisz tagdíj (155 Ft x 2162 fő) ,00 Új Atlantisz szakszolg.felad.támogatása ,69 Állati hulladék lerakohoz hj ,00 TÖOSZ tagdíj ,00 Éltető Balaton Egyesület tagdij ,00 Polgárvédelem támogatása ,00 Dél-Bakony Kulturális Egyes.tám ,00 Dél-Bakony Kulturális Egyes.tám ,00 ÖSSZESEN ,47

17 VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Bér főállású foglalkoztatottnak (108000,- Ft) ,92 Cafetéria juttatás ,97 Jutalom ,00 Bérkompenzáció ,00 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó ,78 Egészségügyi hozzájájárulás ,67 3. DOLOGI KIADÁSOK Vegyszerek ,00 Hajtó és Kenőanyag ,38 Egyéb készlet (trakt.alk.,karb.any.,virág,sikosságment.) ,18 Szemétszállítás (évi kétszeri lomtalanítás) ,60 Szállítási költség ,00 Áramdíj ,00 Vízdíj ,00 Karbantartás (munkadíj) ,76 Csapadékelvezetők karbantartása ,70 Kátyúzás ,00 Műsorkészítés ,50 Vásárolt közszölg.(gyepmest., egyéb) ,67 Foglalkozás eü. Szolg ,00 Adók, díjak (biztosítások) ,00 ÁFA ,46 Munkáltatói SZJA ,97 Bérleti díj ,00 4. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Komposztáló ládákhoz pályázati önrész ,00 ÖSSZESEN ,38 VÍZTERMELÉS, KEZELÉS, ELLÁTÁS 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Vizmű érdekeltségi hozzájárulás ,15 ÖSSZESEN ,15

18 KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE 1. DOLOGI KIADÁSOK Szemétszállítás ,00 ÁFA ,00 2. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Zsófia-pusztai ravatalozó felújításához ,00 ÖSSZESEN ,00 KÖZVILÁGÍTÁS 1. DOLOGI KIADÁSOK Áramdíj ,97 Szolgáltatási díj ,00 ÁFA ,93 ÖSSZESEN ,65 SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ BURSA támogatás ,00 ÖSSZESEN ,00 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 1. DOLOGI KIADÁSOK Világító testek bérleti díja ,00 ÁFA ,00 2. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Vállalkozások mük. Célú támogatása ,00 Iskolaegészségügyi hj ,00 ÖSSZESEN ,32 HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Hétvégi, hétközi ügyeleti hozzájárulás ,45 ÖSSZESEN ,45

19 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Közalkalmazott alapilletménye ,18 Területi pótlék ,68 Cafetéria juttatás ,01 Bérkompenzáció ,26 Betegszabadság ,00 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó ,03 Egészségügyi hozzájárulás ,67 3. DOLOGI KIADÁSOK Gyógyszer ,00 Szakmai anyagok ,00 Egyéb készlet (karb.anyag,tisztitószer) ,50 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Vásárolt közszolg. (továbbképzés) ,00 Belföldi kiküldetés ,00 Gázdíj ,00 Áramdíj ,00 Vízdíj #ÉRTÉK! Karbantartás(festés,gyermekfek.) ,00 ÁFA ,43 Felelősségbiztosítás ,00 Foglalkozás eü. Szolg ,00 Munkáltatói SZJA ,52 ÖSSZESEN ,28 IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁS Közalkalmazott alapilletménye ,47 Területi pótlék ,00 Betegszabadság ,00 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó ,94 3. DOLOGI KIADÁSOK Gyógyszer ,00 Szakmai anyag ,00 Egyéb készlet ,00

20 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Gázdíj ,00 Áramdíj ,00 Vízdíj ,00 ÁFA ,00 ÖSSZESEN ,69 RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Rendszeres szociális segély ,00 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,00 ÖSSZESEN ,00 IDŐSKORUAK JÁRADÉKA 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Időskoruak járadéka ,00 ÖSSZESEN ,00 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Lakásfenntartási tám.normatív alapon ,00 ÖSSZESEN ,00 HELYI RENDSZERES LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Lakásfenntartási tám.rend.alapján ,50 ÖSSZSEN ,50 ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON 1. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK Nyugdijbiztosítási járulék ,00 2. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Ápolási díj alanyi jogon ,00 ÖSSZESEN ,00

21 1. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK Nyugdijbiztosítási járulék ,46 2. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Ápolási díj méltányossági alapon ,75 ÖSSZESEN ,76 ÁTMENETI SEGÉLY 1. DOLOGI KIADÁSOK Szállítási költség(tűzifa tám.hoz) ,50 ÁFA ,00 2. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Átmeneti segély ,00 Természetben nyújtott tám.(tűzifa) ,00 ÖSSZESEN ,69 TEMETÉSI SEGÉLY 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Temetési segély ,67 ÖSSZSEN ,67 KÖZTEMETÉS 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Köztemetés ,00 ÖSSZESEN ,00 RENDKIVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás ,80 ÖSSZESEN ,80 KÖZGYÓGYELLÁTÁS 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Közgyógyellátás ,00 ÖSSZESEN ,00

22 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Lakáscélú támogatás ,00 ÖSSZESEN ,00 RÖVID IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁS Közcélú foglakoztatás ,36 Bérlettérités ,00 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó ,00 ÖSSZESEN ,64 FOGL.HELY. JUTT.JOG.HOSSZ.IDŐTART.KÖZFOGL. 1. SZEMÉLYI JUTTATÁS Közhasznú foglalkozt ,51 Bérlettérités ,28 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó ,98 3. DOLOGI KIADÁS Belföldi kiküldetés ,00 Pénzügyi szolgáltatás ,00 ÖSSZESEN ,60 EGYÉB M.N.S.KÖZÖSÉGI,TÁRS.TEVÉKENYSÉG TÁM. 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Asszonykórus támogatása ,00 Viva Voce Kórus támogaása ,00 ÖSSZESEN ,00 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁS Közalkalmazott illetménye ,79 Közlekedési költségtérítés ,05 Cafetéria juttatás ,52 Bérkompenzáció ,29

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Dologi Törzsszám.. jutt. mozási Szem-i Felhal- Neve Járulék ÖSSZESEN Össz. 201 Árnyaskert Óvoda 16 943 5 489 1 579 24 011 9 201 Óv.vagyon műk. 1 879 1 879 201 Óv.fogyatékos

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben

Szöveges előterjesztés a napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés a napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/595-150, fax: 34/385-042 E-mail cím: polghiv.acs@t-online.hu 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Ács

Részletesebben