I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások"

Átírás

1 9814 Jelentés a helyi önkormányzatok nem közszolgáltatási célú társasági befektetésekkel, valamint értékpapírokkal történő gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az önkormányzatok társasági befektetésekkel történő gazdálkodása 2. Az önkormányzatok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal történő gazdálkodása 3. Az önkormányzatok által államháztartáson kívülre nyújtott kölcsönök, hosszú lejáratú bankbetétek és véglegesen átadott pénzeszközök alakulása 4. Az önkormányzatok gazdasági társasági befektetésekkel és értékpapírokkal történő gazdálkodásának belső és könyvvizsgálati ellenőrzése Mellékletek Bevezetés A helyi önkormányzati vagyon tulajdonosa a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. számú törvény (továbbiakban: Ötv.) indoklási részében szereplő meghatározás szerint az adott település lakossága, mint közösség. E közösség tulajdonosi jogosítványainak gyakorlója az önkormányzati testület. Az Ötv. szerint a gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület felelős, e felelősséget azonban csak a négyévenkénti választások során érvényesíthetik a közösség választópolgárai. Az önkormányzatok gazdasági társaságokat alapíthatnak, valamint az állami vagyon lebontása során különböző törvények alapján a feladatellátásukhoz közvetlenül nem kapcsolódó tevékenységet végző társaságokban is kaptak meghatározott feltételek szerinti tulajdonrészt. Az előbbieken kívül vagyonátadások (apportálások) és vásárlások útján is szerezhetnek társasági részesedéseket. Az önkormányzatok tartósan, vagy átmenetileg szabad pénzeszközeikből hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt (továbbiakban: értékpapír) is vásárolhatnak. Az értékpapír (pl. kötvény, befektetési jegy) kibocsátójának a gazdálkodása

2 általában nem tartozik az államháztartás rendszerébe, az önkormányzat azonban az értékpapírok vétele-eladása során köteles betartani az államháztartás rendszerére vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az önkormányzatok támogatást nyújthatnak közszolgáltatási feladatainak ellátását segítő, abban közreműködő nem önkormányzati intézmények, alapítványok, társadalmi és egyházi szervek, vállalkozások, gazdasági társaságok részére azok működéséhez és fejlesztéséhez. Ezáltal az átadott (befektetett) eszköz segítheti az önkormányzati célkitűzések megvalósítását, ezen keresztül az önkormányzat feladatainak ellátását. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a gazdasági társasági érdekeltségekkel, pénzügyi befektetésekkel történő gazdálkodás hogyan hatott az önkormányzati vagyon alakulására. Ennek feltárása érdekében a vizsgálat tárgykörébe ˇ a befektetett pénzügyi eszközök köréből a részesedések, a vásárolt értékpapírok, hosszú lejáratú bankbetétek, felhalmozási célú kölcsönök; ˇ a forgóeszközök közül a kincstárjegyek, kötvények, egyéb értékpapírok és a működési célú kölcsönök; ˇ a működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átadások tartoztak. A vizsgált időszak: az január 1-től június 30-ig terjedő gazdálkodás volt. A helyszíni vizsgálat a jóváhagyott program szerint december 20-ig tartott. Vizsgálatunk kiterjedt: 2 megyei, 2 megyei jogú városi, 3 fővárosi kerületi, 25 városi, 4 nagyközségi és 2 községi önkormányzatra, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatánál évben V-1012 számon végzett a társasági érdekeltségekkel és értékpapírokkal történő gazdálkodásra is kiterjedő átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzését is figyelembe véve, összesen 39 önkormányzatra (2.számú melléklet). A vizsgálati körbe vont 39 önkormányzat tulajdonában volt évben az összes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasági érdekeltség mintegy kétharmada és az átmeneti jelleggel vásárolt értékpapírok több mint fele. Az önkormányzatoknál végzett helyszíni ellenőrzések során a számviteli nyilvántartásokon, költségvetési beszámolókon túlmenően áttanulmányoztuk a képviselő-testületek, közgyűlések tárggyal kapcsolatos előterjesztéseit, határozatait, rendeleteit. Rendkívüli értékpapír-leltározást végeztünk és áttekintettük a társasági érdekeltségekkel, értékpapírokkal kapcsolatos bizonylatokat. A vizsgálat keretében tájékozódtunk

3 az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnél, az Államadósságkezelő Központban, valamint a Központi Értékpapír és Elszámolóház Rt-nél. I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok Összegző megállapítások, következtetések Az önkormányzatok vagyonáról értékben kifejezett teljes körű nyilvántartás az ÁSZ több korábbi vizsgálati jelentésében is megállapítottan nem áll rendelkezésre. Elméletileg a számviteli szabályok szerint vezetett nyilvántartásokból készített költségvetési beszámoló mérleg űrlapja tartalmazza értékben az önkormányzatok tulajdonában lévő eszközöket és azok forrásait. Azonban önkormányzati specialitás, hogy nagyon jelentős az év előtti számviteli szabályok szerint érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya. Tipikusan ide tartoznak az önkormányzati tulajdonban lévő vizek, vizilétesítmények, utak, közterületek, parkok a tartozékokkal együtt, a bel- és külterületi beépítetlen földterületek. A számviteli törvény évtől ad lehetőséget ezek értékben történő nyilvántartására, de nem írja elő kötelezően az egyszeri érték-megállapítást. Az önkormányzatok országos szintű összevont költségvetési beszámolója szerint évben az önkormányzatok eszközeit forrásait rögzítő mérleg főösszeg 29,7%-a, évben 32,4%-a, évben 25,9%-a részesedésekben, 2,6 3,5%-a értékpapírokban testesült meg. Ezen eszközökkel történő gazdálkodás új jellegű feladat, amelyhez kellő szakmai felkészültséggel és esetenként megfelelő jogszabályi háttérrel sem rendelkeztek az önkormányzatok. Az önkormányzati tulajdonban lévő társasági érdekeltségek mérleg szerinti nyilvántartási értéke évben 373 milliárd Ft, évben 496 milliárd Ft, évben 463 milliárd Ft, amely összegek megbízhatósága azonban megkérdőjelezhető, mivel a vizsgált önkormányzati körben a mérlegben nyilvántartott részesedések értéke és a vizsgálat során megállapított tényleges érték egymástól jelentősen eltért. Az alapvető hiányosságot a társasági érdekeltségek teljes körű nyilvántartásba vételének hiánya, valamint az év végi állomány értékének jogszabályi előírásoktól eltérő megállapítása okozta. (A vizsgált önkormányzatok társasági részesedéseinek költségvetési beszámolók szerinti értékét a 3. számú melléklet részletezi.) Részesedésként az önkormányzati tulajdonban lévő

4 részvények, üzletrészek, továbbá az december 31. előtt alapított és a jelenlegi szabályok szerint határozatlan ideig működtethető önkormányzati vállalatok alapítói vagyonának értéke szerepel. A részesedések állománya csak önkormányzatonkénti részletezésben ismert. Az önkormányzatonkénti részesedés állomány összetételéről, megoszlásáról nem készül országos szintű feldolgozás. Az összetétel csak egy-egy önkormányzatnál végzett vizsgálat során az adott önkormányzatra vonatkozóan ismerhető meg. A volt tanácsi közüzemi vállalatok átalakításával létrejött és az ezt követően alapított gazdasági társasági érdekeltségek, amelyek az önkormányzati tulajdonban lévő összes társasági részesedések mintegy 80%-át jelentik működtetésénél nem az osztalék jellegű bevétel elérése az önkormányzatok elsődleges célja, hanem a közszolgáltatási feladatok ellátása. Ezek működtetését az önkormányzatok nemcsak mint tulajdonosok, hanem mint a közszolgáltatás elvégzésében érdekelt, a közszolgáltatás hatósági árát megállapító szervezetek is befolyásolták. A közszolgáltatási feladatokat végző gazdasági társaságok önkormányzati irányításának vizsgálatával az ÁSZ a korábbi években több témavizsgálat keretében foglalkozott (pl. viziközművek, távhőszolgáltató szervezetek működtetésére vonatkozó vizsgálatok), ezért a vizsgálat részletesen nem tért ki ezekre. A nem közszolgáltatást végző, de önkormányzati többségi tulajdonban lévő társaságok esetében az önkormányzatoknál a tulajdonosi irányítás és ellenőrzés rendszere még nem alakult ki, a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti lehetőségekkel sem éltek teljeskörűen. Az irányító testületekbe megválasztott önkormányzatot képviselők részére elvárásokat, konkrét feladatokat nem határoztak meg, munkájukról rendszeres tájékoztatást a képviselő-testületek, közgyűlések nem kértek. Az önkormányzatok a társasági részesedések évente mintegy 1,5%-át elsősorban azokat, amelyekben kisebbségi tulajdonosok voltak értékesítették évben, átlag 99%, illetve 106%-on. Rendszeres bevételt biztosító társasági érdekeltségekből jelentős 100 millió Ft névérték feletti mennyiség értékesítésére négy önkormányzatnál került sor, egy kivétellel a piaci árfolyamon. Az önkormányzatok a részesedések adás-vételét nem tervezték meg, értékesítésnél, vételnél többnyire az előzetes felhívás nélkül hozzájuk beérkező írásos megkereséseket, vagy szóbeli ajánlatokat vették alapul. Előkészítő elemzések, célszerűségi vizsgálatok

5 az adás-vételt megelőzően egyetlen önkormányzatnál sem készültek, még akkor sem, ha az adott önkormányzat vagyongazdálkodási rendelete szerint erre szükség lett volna. A részesedések, üzletrészek értékesítése során rendszeresen megsértették az Áht. nyilvános versenytárgyalásra vonatkozó előírását. A versenytárgyalásról szóló törvényerejű rendeletet a vizsgált időszakban hatályon kívül helyezték, így a jogi háttér is hiányos. A vizsgált önkormányzatok a belterületi földérték alapján térítésmentesen átvett gazdasági társasági érdekeltségek után a részesedés nyilvántartási értékéhez viszonyítva évben csak 1,3%, évben 0,7% osztalékot kaptak. A vásárolt és az apportálás útján kialakított gazdasági társasági érdekeltség tulajdonjoga alapján évben 6, évben pedig csak 4 társaságtól kaptak osztalékot. Az összes társasági részesedés utáni osztalék együttes értéke egyik évben sem érte el a részesedések nyilvántartási értékének 0,5%-át. Az önkormányzatok a privatizációs törvények kapcsán évben jelentős pénzösszeget kaptak az ÁPV Rt-től. Ezen pénzösszeget a végleges, általában infrastruktúra fejlesztésre történő felhasználásig átmenetileg értékpapír-vásárlásra fordították. (A vizsgált önkormányzatok költségvetési beszámolók szerinti év végi értékpapír állományát a 4. számú melléklet tartalmazza.) Az értékpapír-vásárlás speciális megfontolásokat, esetenként kockázatvállalást is jelent, ezért speciális szakmai felkészültségre lett volna szükség ezen befektetések során. Az önkormányzatok egy része viszonylag széles körű pályázati felhívás alapján tájékozottságra tett szert a befektetési lehetőségek kockázatairól, a reális hozamlehetőségekről. Így az általuk elért hozam az értékpapír-piacon elérhető hozamoknak megfelelő nagyságú volt. Az értékpapír-vásárlással foglalkozó önkormányzatok többsége azonban pályáztatás nélkül döntött a spontán jelentkező tanácsadó, értékpapír-forgalmazó cégek igénybevétele mellett. Nem kontrollálta ezen cégek tájékoztatását, ajánlatát, így az értékpapír-piacon elérhető reális hozamnál lényegesen alacsonyabb hozamot ért el, esetenként veszteséges befektetésekre is sor került. Általános tapasztalat, hogy az önkormányzatok az értékpapír-vásárlás kockázatának csökkentésére nem tették meg a jogszabályok által adott valamennyi intézkedést, pl. nem kötöttek értékpapír-számla szerződést, nem helyezték zárolt letéti számlára az értékpapírt, nem fektettek hangsúlyt az elsődleges értékpapír-kereskedő cégek igénybevételére, nem figyelték a megvásárolt értékpapír forgalomképességét. A befektetési szolgáltatókkal kötött

6 megbízási szerződésekben elismerték ugyan, hogy azoktól az értékpapírokra vonatkozó törvényben előírt tájékoztatást megkapták, de ezt nem dokumentálták. A befektetési szolgáltatók tevékenységének hatékony ellenőrzését nem tapasztaltuk. Az elsődleges forgalmazók is kötöttek tőzsdére bevezetett értékpapírokra vonatkozóan tőzsdén kívüli, attól eltérő árfolyamú értékesítési szerződést. Az értékpapír-forgalomhoz kapcsolódó jogszabályi háttér a vizsgált időszak alatt módosult, de a változás nem volt teljes körű. Elmaradt, illetve késett a törvényben a kormány hatáskörbe adott részletes eljárási szabályok kidolgozása, pl. a portfolió-kezelés, az értékpapír-számla nyitás, letéti kezelés szabályainak esetében. A számviteli nyilvántartási követelmények sem egyértelműek és nem kellő részletezettségűek a költségvetési szervek értékpapírgazdálkodásához kapcsolódóan. Hiányzik a pénzforgalmat (banki átutalást) nem igénylő, éven belüli többszöri, esetenként néhány napos megszakítással történő és határidős adás-vételi szerződések, valamint az ezekhez kapcsolódó hozam-, kamatés jutalék elszámolás megfelelő főkönyvi nyilvántartásának szabályozása. Az önkormányzatok államháztartáson kívülre országos szinten évente mintegy 50 milliárd Ft felhalmozási és működési jellegű pénzeszköz-átadást mutatnak ki pénzforgalmi jelentésükben. A vizsgált körben az ilyen jellegű átadás elsősorban a különböző civil szervezetek, alapítványok és egyházak támogatását jelentette(jelentős mértékben növekedett között, évi 3 milliárd Ft-ról 10 milliárd Ft-ra). Az önkormányzatok az így átadott pénzeszközök felhasználását dokumentáltan nem ellenőrizték, a cél szerinti hasznosítás érdekében a felhasználóval szerződést nem kötöttek. Jelentős nagyságrendű a gazdasági társaságok részére átadott pénzeszközök összege is. Az önkormányzatok elsősorban a közmű- és úthálózati beruházások finanszírozásához adnak támogatást a kivitelezést megvalósító szervezetek részére. Az elkészült beruházásokat azonban az önkormányzatok nem aktiválják. Ezek a támogatások az önkormányzatok részéről végleges vagyonátadást jelentenek, így vagyonnövekedésként az évenkénti költségvetési beszámoló mérlegében az eszközök között nem jelennek meg. Különösen zavaró ez azon tárgyi eszközök esetében, amelyeket jogszabályok az önkormányzatok törzsvagyonába tartozónak tekintenek, ilyenek pl. a helyi közutak és a viziközművek. A közigazgatási hivatalok a törvényességi ellenőrzésük során nem észrevételezték, hogy az önkormányzati társasági

7 érdekeltségekre, értékpapírokra vonatkozó testületi határozatok nincsenek összhangban a jogszabályokkal, az önkormányzatok vagyongazdálkodási rendeleteivel. Javaslatok Az önkormányzatok figyelmét a törvényi előírások betartására felhívtuk és a helyszíni vizsgálatról készített jelentésekben kezdeményeztük, hogy ˇ az Áht (3) bekezdésének megfelelően a vagyonnal különös tekintettel a társasági részesedésekkel és értékpapírokkal felelős módon, rendeltetésszerűen gazdálkodjanak, ezt megfelelő helyi szabályozás kialakításával biztosítsák; ˇ a társasági részesedések, valamint az értékpapírok vásárlásánál és értékesítésénél érvényesítsék a szakmai hatékonyságot és gazdaságosságot, biztosítsák a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítését, azok teljességét és hitelességét az Áht ában előírtaknak megfelelően; ˇ az Áht. 12. (1) (2) bekezdését figyelembe véve minden bevételre és kiadásra biztosítsanak költségvetési előirányzatot, kötelezettségvállalásra csak az Áht. 12./A (1) bekezdésében előírtak betartásával, az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzat mértékéig kerüljön sor; ˇ tartsák be a számviteli törvény alapelveit, alakítsák ki számviteli politikájukat, valamint számlarendjük feleljen meg a számviteli törvény 79. -ában és a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV.12.) számú kormányrendelet 37. -ában előírt követelményeknek; ˇ a gyakorlatban dematerializált jellegű értékpapírok átruházását az évi CXI. törvény 80. előírásának megfelelően értékpapírszámlán bonyolítsák, az átruházást végző brókercéggel kössenek együttes rendelkezésű értékpapírszámla szerződést; ˇ az önkormányzati és lakossági forrásokból megvalósuló közművek, utak önkormányzati

8 tulajdonba vételét az Ötv ában foglaltaknak megfelelően oldják meg. Jogszabályok megsértése miatt 8 önkormányzatnál összesen 17 fő személyes felelősségének megállapítására került sor a helyszíni vizsgálatok során. Az önkormányzatok társasági érdekeltségekkel és értékpapírokkal történő gazdálkodásának szabályszerűbbé, hatékonyabbá és ellenőrzöttebbé tétele érdekében javasoljuk, hogy: 1. A Kormány kezdeményezze ˇ az érdekelt tárcák közreműködésével a helyi önkormányzatok külső gazdasági, költségvetési ellenőrzésének továbbfejlesztését szolgáló törvény kidolgozását és megalkotását. Ennek során tekintse át a helyi önkormányzatok gazdasági pénzügyi, valamint törvényességi ellenőrzésére vonatkozó szabályozást; teremtse meg az ellenőrzések jogszabályi hátterének összehangoltságát, beleértve a piacgazdasági kapcsolódásokat is; ˇ a helyi önkormányzatok gazdálkodási feladatkörét ellátó köztisztviselők rendszeres szakmai továbbképzését. Ennek során az érdekelt tárcák és szakmai szervezetek mellett a szervezésben és lebonyolításban támaszkodjék az Állami Számvevőszék szakmai tapasztalataira és közreműködésére. 2. A Pénzügyminisztérium kezdeményezze a Kormánynál ˇ az államháztartás alrendszerét képező helyi önkormányzati vagyon értékesítési, valamint a rendelkezési, használati, hasznosítási jog átengedési módjának (versenytárgyalás, pályáztatás) jogi szabályozását; ˇ a portfolió-kezelési feltételek részletes jogi szabályozását, ˇ az évenkénti önkormányzati költségvetés előirányzatainak összeállítására vonatkozó tájékoztató, valamint az önkormányzati költségvetési nyomtatvány kiegészítését annak érdekében, hogy a felhalmozási és tőke jellegű bevételek pénzforgalmi előirányzata és teljesítése elnevezésű űrlapon a részvények értékesítése mellett a kft üzletrész bevétele is szerepeljen. kezdeményezzen intézkedéseket: ˇ az elsődleges értékpapír-forgalmazói kör által az állampapírok esetében alkalmazható árfolyamok és vételi-eladási árfolyam különbségek kereteinek kialakítására és ezen keretek betartásának ellenőrzésére, különös tekintettel a költségvetési szervek befektetéseire; ˇ az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet a befektetési szolgáltatók üzletszabályzatának jóváhagyása során követelje meg, hogy az évi CXI. törvény 69. (1) bekezdés

9 szerinti tájékoztatás helyi önkormányzatok esetén a közösségi vagyonra tekintettel írásban történjen, az írásbeliségtől csak a befektető erre vonatkozó nyilatkozata alapján lehessen eltérni; ˇ a költségvetési szervek értékpapír-gazdálkodással kapcsolatos könyvviteli, nyilvántartási feladatainak egyértelmű meghatározására, különösen a pénzforgalmat nem igénylő, éven belüli többszöri, esetenként néhány napos megszakítással történő adás-vételre (forgatás), határidős (opciós) adás-vételi szerződésekre, valamint az ezen ügyletekhez kapcsolódó hozam-, kamat- és jutalék elszámolásokra. 3. A Belügyminisztérium hívja fel a közigazgatási hivatalok figyelmét arra, hogy az önkormányzati testületek társasági érdekeltségekre, értékpapírokra vonatkozó határozatainak ellenőrzése során vizsgálják meg azok összhangját a jogszabályokkal, különösen az önkormányzatok vagyongazdálkodási rendeletével. II. Részletes megállapítások 1. Az önkormányzatok társasági befektetésekkel történő gazdálkodása 1.1. Az önkormányzatok részére jogszabályi előírás alapján átadott gazdasági társasági részesedések önkormányzati tulajdonbavételének helyzete Jogszabályi előírások alapján térítésmentesen jutottak az önkormányzatok gazdasági társasági részesedésekhez az átalakult állami és tanácsi alapítású vállalatok meghatározott vagyonrészei után az alábbiak szerint: ˇ a gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló évi XIII. törvény 21..(2) bekezdése alapján az átalakuló állami vállalat vagyonmérlegében szereplő belterületi föld értékének megfelelő üzletrész (részvény) a föld fekvése szerinti önkormányzatot illette meg. Ezt úgy módosította az időlegesen állami tulajdonban levő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló évi LIV. törvény 42..(1) bekezdése, hogy az átalakuló vállalat vagyonmérlegében szereplő belterületi föld után a föld értékének a vállalati vagyonmérleg főösszegéhez viszonyított arányában részesedik a saját tőkéből az önkormányzat. Ez pénz helyett üzletrész (részvény) formájában is kiadható volt a Vagyonügynökség és az önkormányzatok közötti megállapodások alapján; ˇ a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvénynek -

10 az évi LXX. törvénnyel - megállapított 107/A. -a szerint a villamos- és gázközművet üzemeltető gazdasági társaságok állami tulajdonú vagyonrészének villamosközmű esetén 25%-a, gázközmű esetén 40%-a szolgáltatásba bekapcsolt települési önkormányzatokat illette meg részvény formájában; ˇ ugyancsak az évi LXV. törvény ának előírása alapján került az önkormányzatok tulajdonába a tanácsok által közüzemi célra alapított és a tanácsok felügyelete alatt álló gazdálkodó szervezetek ide értve a fővárosi és megyei gyógyszertári központokat is, továbbá a költségvetési üzemek vagyonát és az e szervezetekből átalakuló gazdasági társaságokban az államot megillető vagyonrészt. A kapott társasági részesedések értéke, vagy a pénzbeni vagyonjuttatás összege nagymértékű szóródást mutat az önkormányzatok között. Ezek sok kis település részére jelentős vagyont biztosítottak, azonban csak mérsékelt hozamot eredményeztek és értékesítési árfolyamuk sem emelkedett jelentősen. Az elmúlt évtizedek ipartelepítései során előtérbe helyezett települések számottevő vagyongyarapodást értek el, amennyiben hatékonyan működő gazdasági társaságokban jutottak érdekeltségekhez. Ezek a vagyonátadások-átvételek alapvetően az években valósultak meg. Az önkormányzatok részére a törvények alapján történő vagyonátadás még nem fejeződött be. A vizsgált önkormányzatok 75%-a jelezte év folyamán az ÁPV Rtnek, hogy több átalakult, privatizált gazdasági társaságból nem kapta még meg a szerinte jogszerű részesedést. Az önkormányzatok által bejelentett igény összességében jelentős nagyságrendű, de pontos összeg nem állapítható meg, mivel egyharmad részük csak az érintett gazdasági társaság megnevezését és tulajdonszerzési indokait szerepeltette. Az ÁPV Rt. közlése szerint évben 11,33 milliárd Ft részvény, illetve üzletrész és 17,62 milliárd Ft készpénz, elején pedig 0,63 milliárd Ft részvény és 0,7 milliárd Ft készpénz került kiadásra. (Ezek alapján az ÁPV Rt február végéig mintegy 98%-ban rendezte az önkormányzatokkal szembeni kötelezettségét. A még kiadásra kerülő 1,85 milliárd Ft elsősorban felszámolás és végelszámolás alatt álló társaságok utáni kötelezettség.) Ezen jogszabályi lehetőségek alapján az önkormányzatok olyan vagyon tulajdonosaivá váltak, amellyel összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlása során biztosítaniuk kellett új típusú feladatként a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályokon kívül a gazdasági társaságokról szóló évi

11 VI. törvényben és az évi IV. törvényben (Ptk.) az egyes jogi személyek vállalatára meghatározott előírások betartását is Az önkormányzatok által vásárolt társasági részesedések Gazdasági társasági érdekeltségek vételére a vizsgált időszakban összesen 1,1 milliárd Ft-ot fordítottak a vizsgált önkormányzatok. Döntően törvényi előírás alapján átvett kárpótlási jegyek ellenében meghirdetett cserékhez kapcsolódtak. Kivételt jelent Százhalombatta Önkormányzata (Pest megye), amely az eladott MOL részvényeinek bevételéből Postabank Rt részvényeket vásárolt 1 milliárd Ftért Az önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedések nyilvántartása Az önkormányzatok a tulajdonukban lévő gazdasági társaságokról megbízható számviteli nyilvántartást még nem alakítottak ki, s emiatt az évenkénti költségvetési beszámolókban szereplő adatok sem a valós képet mutatják. Jelentős nagyságrendű nyilvántartási hiányosságokat okoztak az alábbiak: ˇ nem szerepeltették a vállalatok részére alapítói vagyonként átadott tárgyi és pénzügyi eszközöket az átadás után az önkormányzati befektetett pénzügyi eszközök között; ˇ részvénytársaságok esetén nem a tulajdonszerzés időpontjától, hanem csak a későbbiekben, a kinyomtatott részvények fizikai átvételekor vették nyilvántartásba az érdekeltségeket; ˇ a gazdasági társasági érdekeltségeket az éves költségvetési beszámoló Mérleg űrlapján nem az erre a célra kijelölt részesedés sorában, hanem az értékpapírok között szerepeltették. Általános hiányosság, hogy a számviteli törvény által január 1. óta a részesedésekre, értékpapírokra előírt évenkénti értékelést és az ennek során megállapított tartós értékvesztés elszámolását, a számviteli nyilvántartás szerinti érték korrekcióját nem végzik el az önkormányzatok. A tartós értékvesztés figyelemmel kisérésének, kiszámításának, dokumentálásának rendszere még nem alakult ki. Néhány önkormányzatnál voltak ilyen kezdeményezések a kárpótlási jegyek, egyes részvények esetében, azonban ezek nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. Dorog (Komárom-Esztergom megye) Önkormányzatánál a ezer Ft névértékű Richter Rt részvényt az év végi tőzsdei

12 átlagárfolyam figyelembevételével felértékelték és ezer Ft-on szerepeltették, annak ellenére, hogy a számvitelről szóló törvény a költségvetési szervek esetében felértékelésre nem ad lehetőséget. Több önkormányzatnál a felszámolás alatt álló társaságban meglévő részesedés értékvesztését nem a felszámoló értesítése alapján határozták meg, hanem a felszámolás ismertté válásakor azonnal elszámolták a teljes érték elvesztését. Budapest Fővárosi Önkormányzat esetében a részesedések számviteli törvénynek megfelelő évenkénti értékelése során évben 3, összesen ezer Ft nyilvántartási értékű (amelyek együttes névértéke ezer Ft volt) felszámolás, vagy végelszámolás alatt lévő gazdasági társasági részesedés teljes leírására került sor. Ezekben az esetekben a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Rt nem rendelkezett a felszámoló, végelszámoló nyilatkozatával arra vonatkozóan, hogy várhatóan a befektetés még részben sem térül meg. Ezért ez a leírás nem tekinthető megfelelő bizonylatokkal alátámasztottnak A társasági részesedésekkel történő gazdálkodás önkormányzati szabályozottsága Az önkormányzatok többsége ma már valamilyen módon szabályozza a vagyonával történő gazdálkodás egyes feltételeit. A szabályozó rendeletek azonban csak ritkán térnek ki a társasági részesedésekkel, értékpapírokkal történő gazdálkodásra. Az önkormányzatoknál ezen vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlása általában a képviselőtestület, illetve a közgyűlés hatásköre. A képviselő-testületek nem szabályozták megfelelően a társasági érdekeltségek adásának-vételének részletes feltételeit, módozatait. Előzetes gazdaságossági, célszerűségi vizsgálat elvégzésének igénye csak 1-2 önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében szerepel. Dorog Önkormányzata és (Komárom-Esztergom megye) Orosháza Önkormányzata (Békés megye) a társasági részesedésekkel történő gazdálkodás hatáskörét nem rendeletben, hanem csak határozatban szabályozta években. További hiányosság, hogy a vagyongazdálkodási rendeletek gyakran túlszabályozottak és emiatt nehezen áttekinthetők. Általában ritkán módosítják, nem aktualizálják ezeket, még az

13 egyébként indokolt esetekben sem. Ezzel ellentétben Esztergom Önkormányzata (Komárom-Esztergom megye) évek között hat alkalommal módosította vagyongazdálkodási rendeletét a döntési hatáskör és az illetékesség gyakori változtatásai miatt A társasági részesedésekkel történő önkormányzati gazdálkodás szabályszerűsége Az önkormányzatok a gazdasági társasági érdekeltségek vételéről-eladásáról általában képviselő-testületi döntéssel határoztak. Ezek a döntések azonban a legtöbb esetben csak az adás-vétel kereteit határozták meg. A konkrét feltételek kialakítását pl. fizetés módja, fizetési határidők, késedelmes fizetés esetén a szankció megállapítása a polgármesterre bízták. Néhány esetben előfordult, hogy az adás-vételről a polgármester a képviselő-testületet az előzetes jóváhagyatás helyett csak utólag tájékoztatta. Esztergom (Komárom-Esztergom megye) polgármestere június. 13-án ezer Ft eladási áron OTP részvényeket értékesített, amelyről a testületet csak utólag tájékoztatta. A Baranya Megyei Közgyűlés elnöke az Autókonszern Rt ezer Ft névértékű részesedését március 14-én ezer Ftért értékesítette, amelyről a testületet április 1-én utólag tájékoztatta. Ezeket a tájékoztatásokat a képviselő-testület, illetve a közgyűlés tudomásul vette. Az önkormányzatok az Áht ában kapott felhatalmazás ellenére általában nem határoztak meg értékhatárt arra vonatkozóan, hogy mely értékesítéseknél nincs szükség nyilvános versenytárgyalás lebonyolítására. Az értékpapírok esetében a nyilvános versenytárgyalás megtartásának Áht-ban előírt kötelezettsége nehezen egyeztethető össze a forgalmazás speciális feltételeivel. Tőzsdén történő értékesítésre szóló megbízás esetében a nyilvános versenyeztetést a tőzsdére bevivő brókercégek között is meg kell oldani. Az Áht (1) bekezdésében előírt nyilvános (indokolt esetben zárt körű) versenytárgyalást szabályozó évi 19. törvényerejű rendeletet a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény január 1-től hatályon kívül helyezte. Ennek következtében a versenytárgyalás lebonyolítására vonatkozó jogszabályi előírás hiányzik. Az önkormányzatok a részesedések értékesítésénél, vételénél

14 többnyire az előzetes felhívás nélkül hozzájuk beérkező írásos megkereséseket, vagy szóbeli ajánlatokat vették alapul. Ezáltal a vásárlásoknál és az eladásoknál sem volt biztosított a szándék nyilvánosságra hozatala, a piaci helyzet reális felmérése. Előkészítő elemzések, célszerűségi vizsgálatok az adás-vételt megelőzően egyetlen önkormányzatnál sem készültek még akkor sem, ha az adott önkormányzat vagyongazdálkodási rendelete szerint erre szükség lett volna. Gazdasági társasági részesedések vétele-eladása során néhány esetben eltértek az önkormányzati rendeletekben és a képviselő-testületi határozatokban foglaltaktól. Csongrád Megyei Önkormányzat közgyűlése a Tisza-Kenyér Sütőipari Rt részvények megvásárlásáról hozott határozatot. A közgyűlés alelnöke testületi felhatalmazás nélkül további kötelezettséget vállalt a dolgozók részére fenntartott részvények maradványának megvásárlására és tőkeemelésre. A DÉLÉPÍTŐ Kft üzletrészének megvásárlását követően a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke testületi határozat nélkül vásárolt a Kft Rt-vé történő átalakulása után annak évi osztalékáért DÉLÉPÍTŐ Rt részvényeket. A részvényekből történt eladás és a bevétel más részére történő engedményezésére évben ugyancsak a testület előzetes határozata nélkül került sor A gazdasági társasági érdekeltségekkel történő vagyongazdálkodás szervezeti megoldásai Az önkormányzatok többsége a polgármesteri hivatalra bízta a vagyonkezelési feladatokat. A polgármesteri hivatalon belül a vagyonkezeléssel megbízott szervezetek és személyek évek között általában gyakran változtak. A feladatot az erre a célra létrehozott vagyongazdálkodási ügyosztály mellett a pénzügyi, vagy a városgazdálkodási ügyosztályhoz csatolták. Azoknál az önkormányzatoknál, ahol a gazdasági társaságok száma jelentős, ott különböző szakmai összetételű, több fős egység (pl. vagyoniroda) kialakítására is sor került. A vagyonkezelési feladatok megoldásában közgazdasági, jogi és műszaki végzettségű munkatársak vesznek részt, azonban speciális értékpapír-forgalmazói szakvizsgával rendelkező személyt nem foglalkoztattak egyik önkormányzatnál sem. A polgármesteri hivatalok ügyrendjében csak a feladat összevont általános leírása szerepel, ezek tartalma a konkrét munkaköri leírásokból is hiányzik. Az önkormányzatok

15 számlarendjében a gazdasági társasági részesedésekre vonatkozó főkönyvi és analitikus nyilvántartási feladatok rendszere nincs részletezve, ezért hiányosak, az elvárható szakmai követelményeket nem elégítik ki. Az önkormányzatok számára új típusú feladatot jelentő gazdasági társasági érdekeltségekkel történő gazdálkodás iratkezelésében is hiányosságok tapasztalhatók. Általában nem kerülnek iktatásra a tag- és közgyűlési meghívók, jegyzőkönyvek, s gyakran a részesedések és értékpapírok adásvételi szerződései sem. Az önkormányzati képviselő-testületek (közgyűlések) részére adott információkban az egyik legáltalánosabban jelentkező hiányosság az érdekeltségek piaci árfolyama figyelemmel kisérésének elmaradása volt. Nem alakult ki a tőzsdére bevezetett és a tőzsdén kívüli piacon forgalmazott részvények napi árfolyamának figyelési rendszere, ezáltal nagymértékben bizonytalanná, megalapozatlanná váltak az ezirányú adás-vételi döntések. A nyilvános piaci árfolyammal nem rendelkező értékpapírok esetében a legkedvezőbb eladási ár elérése érdekében az önkormányzatok összefogását is tapasztaltuk. A DÉGÁZ Rt részvényeinek eladásánál Csongrád Bács-Kiskun Békés megye önkormányzatai egy csomagban történő értékesítésben állapodtak meg. Energia Bizottságot hoztak létre, amely együttesen hallgatta meg a részvényre vételi ajánlatot adó cégeket. A további értékesítésnél az itt elfogadott megállapodást vették figyelembe. Az összefogás elmaradására és az emiatt bekövetkezett rendkívül eltérő árfolyamon lebonyolított eladásra is volt példa: A SANOPHARMA Rt. részvényeire két cég egy szakmai és egy pénzügyi befektető egymást gyakran túllicitálva jelentkezett több Békés megyei önkormányzatnál évben. A két vételi ajánlatot tevő folyamatos árfolyamnövelésének eredményeként az értékesítés az első ügyletnél elért 220%-os árfolyamról az utolsó két önkormányzatnál 500%-os eladási árfolyamra emelkedett. A szervezeti megoldásokat érintően saját költségvetési intézmény, illetve külső szervezet, vagy magánszemély értékesítéssel-vétellel történő megbízására csak néhány önkormányzatnál került sor.

16 Ezek közül a Csorna Önkormányzata által (Győr- Moson-Sopron megye) január 1-én 1 millió Ft jegyzett tőkével alapított Csornai Vagyonkezelő Kft-t egy speciális pénzügyi tranzakció Postabank részvény vásárlás Postabank Rt által nyújtott hitelből lebonyolítására hozták létre. A hitelkonstrukciót az alapítás után fél évvel közös megállapodásban megszüntették, ezért a Kft csak formálisan létezik, egyéb feladatot az önkormányzattól nem kapott. Nincs önálló döntési jogköre a Zalaegerszeg Önkormányzata (Zala megye) által létrehozott Első Egerszeg Holding Kft-nek, a döntéseket a képviselő-testület alakítja ki. Budapest XVI. kerület Önkormányzata magánszemélyt bízott meg a gazdasági társasági részesedésekkel összefüggő feladatok ellátásával Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok irányításának és ellenőrzésének tapasztalatai Az önkormányzatok minden esetben kisebbségi tulajdonjogot szereztek a belterületi földérték alapján az ÁPV Rt-től kapott társasági részesedések révén. A kisebbségi részarány miatt formálisnak tekintették a társaságok közgyűlésein, taggyűlésein részvételüket. A vizsgálat során nem tapasztaltuk, hogy az önkormányzatok kisebbségi részesedésüket összevonva, közösen kezdeményezték volna kisebbségi érdekeik érvényesítését. A kisebbségi tulajdonnal rendelkező önkormányzatok képviselői általában részt vettek a társasági köz- és taggyűléseken, azonban a részvételhez kapcsolódóan az önkormányzat képviselő-testülete nem fogalmazott meg előzetes elvárásokat, ezért elmaradtak az utólagos beszámoltatások is. Nem alakult ki megfelelő információrendszer a gazdasági társaság köz- és taggyűlésein részt vevők, valamint a polgármesteri hivatal számviteli nyilvántartását vezetők között. Ennek kedvezőtlen hatásai tapasztalhatók az önkormányzati vagyon számviteli törvény szerinti értékelésénél a jegyzett tőke felemelésére vonatkozó döntések miatti fizetési kötelezettségek számbavételénél, valamint az osztalék-követelések nyilvántartásánál, továbbá a kapott osztalékok mértékének hiányos ellenőrzésénél. A gazdasági társaságokkal kapcsolatos önkormányzati információk nem megfelelő kezelése és teljeskörűségének hiánya miatt egyrészt az önkormányzatok ezen vagyon piaci

17 értékét és nyilvántartás szerinti értékét kellő mértékben nem ismerik, másrészt a gazdálkodás során ez az információ-hiány esetenként (az értéken aluli eladás miatt) jelentős vagyonvesztést is okozott. Dorog Önkormányzata (Komárom-Esztergom megye) a tulajdonában lévő 121 millió Ft névértékű Richter részvényeket az előző napi átlagos tőzsdei árfolyam 76%-án értékesítette január 31-én, ezáltal közel 300 millió Ft bevételi lehetőségtől esett el A társasági befektetések és hozamaik szerepe az önkormányzatok gazdálkodásában Az önkormányzatok részvényekkel és üzletrészekkel való gazdálkodása lényegesen elmarad a más vagyonrészeknél tapasztalt, átgondoltabbnak minősülő végrehajtási gyakorlattól az alábbiak miatt: A gazdálkodás pénzügyi lehetőségeit meghatározó önkormányzati költségvetések szinte sehol nem tartalmaznak eredeti előirányzatokat az állomány gyarapítására, vásárlásokra sem a tartós lekötésű befektetések, sem pedig az egy éven belüli hasznosítású forgóeszközök közé tartozó portfolió vonatkozásában. Az állomány csökkenését eredményező folyamatoknál, az értékesítéseknél sem tartalmaz a költségvetés bevételi előirányzatot. Csupán néhány önkormányzat hozott koncepcionális döntéseket és ezek alapján tervezett eredeti előirányzatokat is. Tény viszont, hogy ezek többnyire jelentősen alultervezetteknek bizonyultak a tényleges teljesítések adataihoz képest. Az eredeti előirányzatok elmaradását általában az előre nem ismerhető árfolyamalakulásokkal és piaci értékesítési lehetőségekkel indokolják az önkormányzatok. Az előbbiek következményeként csak utólagosan, általában a tényadatok ismeretében kerül sor az un. "módosított előirányzatok" kialakítására. Nem ritkán azonban ez is elmarad, még a kiemelkedően nagy összegű részvény és üzletrész eladások eseteiben is. Az értékesítési döntések motivációi nem dokumentáltak, a döntést tárgyaló jegyzőkönyvekből általában az állapítható meg, hogy valaki, vagy valakik vételi ajánlatot tettek, amelynek alapján döntött a testület. Külön említést érdemel, hogy az önkormányzati beszámolókban szereplő értékesítési adatok a felülvizsgálat alapján néhány eseten valótlanoknak bizonyultak; a valóságban lényegesen nagyobb összegű eladások történtek.

18 Siófok Önkormányzatánál (Somogy megye) évben a részvények, üzletrészek értékesítésének eredeti előirányzata ezer Ft, módosított előirányzata ezer Ft, a tényleges teljesítés ezer Ft volt, ugyanakkor értékesítés jogcímen évben csak ezer Ft-ot közöltek a beszámolóban. Az előbbi előirányzati és megbízhatósági problémák jelentkeznek a befektetések hozamainál is. A vizsgált önkormányzatok háromnegyed része egyáltalán nem tervezett részvényei és üzletrészei után osztalékot az ilyen jogcímen számba veendő bevételek bizonytalanságára és alacsony összegszerűségére való hivatkozással. Ilymódon ezeknél az előirányzati teljesítési arányok nem mérhetők fel. Azoknál az önkormányzatoknál, ahol osztalék- és hozambevétel volt előirányozva, igen gyakran jelentős alultervezettség volt megállapítható részben az előbbi okokra, részben pedig nyilvántartási problémákra visszavezethetően. Siófok Önkormányzata (Somogy megye) az éves költségvetési koncepció elkészítésénél, illetve költségvetési rendeleteinek megalkotásánál nem vette figyelembe osztalék- és hozambevételeit, mivel bizonytalanoknak tekintette azokat. Ezzel szemben évben ezer Ft, évben pedig ezer Ft bevétele volt ezen a jogcímen. A vizsgált önkormányzati vagyonrészek értékesítési és osztalék bevételei, illetőleg az önkormányzatok felhalmozási jellegű kiadásai (beruházások) viszonylatában szoros korreláció csak néhány esetben tárható fel. Csak azokon a helyeken mutatható ki közvetlen kapcsolat, ahol jelentős összegű bevételek voltak ezen a jogcímen. Néhány esetben a költségvetési rendeletekben, illetőleg a testületi határozatokban egyértelműen megfogalmazták az értékesítési- és hozambevételek felhalmozási célú felhasználási kötelezettségét. (Pl. Szentes, Szeghalom és Pásztó önkormányzatainál.) Dombóvár Önkormányzata (Tolna megye) viszont évben ezer Ft értékesítési-, osztalékés hozambevételből csak ezer Ft-ot fordított beruházásra, ezer Ft-ot pedig működési célokra használt fel. Siófok Önkormányzata (Somogy megye) az osztalékot nem fizető kisebbségi részesedések eladásából származó bevételekből állampapírokat

19 vett és azok kamatbevételeit használta fel beruházási célokra. A vizsgált önkormányzatok a belterületi földérték alapján térítésmentesen átvett gazdasági társasági érdekeltségek után a részesedés nyilvántartási értékéhez viszonyítva évben csak 1,3%, évben 0,7% osztalékot kaptak. A vásárolt és az apportálás útján kialakított gazdasági társasági érdekeltség tulajdonjoga alapján évben 6, évben pedig csak 4 társaságtól kaptak osztalékot. Az összes társasági részesedés utáni osztalék együttes értéke egyik évben sem érte el a részesedések nyilvántartási értékének 0,5%-át. Általánosan megállapítható, hogy az önkormányzatok sehol nem vezetnek nyilvántartást osztalék-követeléseikről az érdekeltségi körükbe tartozó társaságok közgyűlésein és taggyűlésein elhatározott nyereség-felosztásokról szóló kiértesítések alapján. Ennek igen gyakran a kiértesítések elmaradása is okozója, több esetben pedig az osztalékjárandóságok igen alacsony értékével indokolják követeléseik nyilvántartásainak hiányát. A követelések nyilvántartásának hiánya miatt az önkormányzatok nem tudják vizsgálni osztalékjárandóságaik pénzügyi teljesítéseit. Budapest Főváros Önkormányzatnál az egyedi nyilvántartásokból a vizsgálat során készített kigyűjtés szerint év végén ezer Ft osztalék-követelés volt, amely az önkormányzat összevont költségvetési beszámolójának mérlegében nem szerepelt. A ténylegesen befolyt osztalékokról sem vezettek 12 önkormányzatnál analitikus nyilvántartást, pedig ezek közül 7 (Szentes, Kapuvár, Hajdúszoboszló, Püspökladány, Dorog, Zalaegerszeg, Budapest IV. kerület) évenként 1 millió Ft feletti osztalékbevételt kapott. Megfelelő analitikus (cégenkénti) nyilvántartás hiányában az osztalékokból származó költségvetési bevételek nem tervezhetők megalapozottan. Az önkormányzatok a kapott társasági részesedéseknek évente mintegy 1,5%-át értékesítették évben, átlag 99%, illetve 106%-on, elsősorban az érdemi befolyásolási lehetőség hiánya és az alacsony osztalék miatt. Rendszeres bevételt biztosító társasági érdekeltségekből jelentős 100 millió Ft névérték feletti mennyiség értékesítésére csak négy önkormányzatnál került sor, egy kivétellel a piaci árfolyamon. Az általánosságban tapasztalható pénzügyi fedezethiány ellenére kevés helyen tettek eredményes intézkedéseket az önkormányzati feladatellátáshoz nem kapcsolódó

20 tevékenységeket végző társaságokban lévő, osztalékot nem biztosító részvényeik és üzletrészeik hasznosítására azok eladása érdekében. 2. Az önkormányzatok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal történő gazdálkodása 2.1. Az értékpapírok vásárlásának-értékesítésének szabályozása december 31-ig az évi VI. törvény, január 1- től az évi CXI. törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek szerinti szabályozásnak megfelelően kellett eljárni az értékpapírok forgalomba hozatalánál és a befektetési szolgáltatásoknál. Az új szabályozás a befektetők érdekeinek védelmére részletesebb előírásokat tartalmaz és meghatározza a dematerializált értékpapír-forgalmazás speciális feltételeit január 1-től működik az állampapírok elsődleges forgalmazói rendszere, amelynek alapvető célja az állam által kibocsátott értékpapírok befektetőkhöz való eljuttatásának megkönnyítése, a másodpiac átláthatóságának és likviditásának növelése volt. Az elsődleges forgalmazói kör tagjai akik teljesítették a minősítők által előírt tőke- és likviditási követelményeket, a személyi és tárgyi feltételeket a kibocsátott kötvények és kincstárjegyek megvásárlásáért jutalékot kapnak az államtól. Államkötvényeket kibocsátáskor kizárólag az elsődleges forgalmazók vásárolhatnak, a diszkont kincstárjegyek aukcióin egyéb értékpapír-forgalmazók is részt vehetnek. Az elsődleges forgalmazói kör tagjai április 15-e óta kötelesek a tőzsdén és az tőzsdén kívüli, OTC piacon vételi és eladási árfolyamot jegyezni az január 1. után kibocsátott diszkont kincstárjegyekre és államkötvényekre addig, amíg ezen papírok hátralévő futamideje meghaladja a 3 hónapot. A következő napi legjobb vételi és eladási ajánlatokat (mennyiségi korlátokkal) a Napi Gazdaság és a Világgazdaság c. újság rendszeresen közzé teszi. A másodpiacon így a befektetők megbízható piaci információk alapján bármikor vásárolhatnak államkötvényeket és kincstárjegyeket, illetve bármikor eladhatják a birtokukban lévő állampapírokat.

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Beszámoló a BME 2011. évi I-X. havi befektetési tevékenységéről

Beszámoló a BME 2011. évi I-X. havi befektetési tevékenységéről BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Átfogó szervezeti egység: Kaszásné Mészáros Éva főigazgató Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság E LŐTERJESZTÉS A Szenátus 2011.

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Zuglói Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság. Befektetési irányelvei. Készítette: Istók Ede ügyvezető

Zuglói Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság. Befektetési irányelvei. Készítette: Istók Ede ügyvezető V^JLM^H H^, Zuglói Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Befektetési irányelvei Készítette: Istók Ede ügyvezető Jóváhagyta: dr. Papcsák Ferenc polgármester 2011. január 27. l BEFEKTETÉSI IRÁNYELVEK

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

2011 Mérleg - IV. negyedév

2011 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest Üllői út 26 Mérlegjelentés

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Beszámoló a BME 2010. évi befektetési tevékenységéről

Beszámoló a BME 2010. évi befektetési tevékenységéről BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Átfogó szervezeti egység: Kaszásné Mészáros Éva főigazgató Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság E LŐTERJESZTÉS A Szenátus 2011.

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cigánd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. február

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t 5 / 2. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: C06

ADATLAP Azonosító: C06 ADATLAP Azonosító: C06 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Befektetett pénzügyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A befektetett

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Beszámoló a BME 2009. évi befektetési tevékenységéről

Beszámoló a BME 2009. évi befektetési tevékenységéről BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Kaszásné Mészáros Éva főigazgató Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság E LŐTERJESZTÉS A Szenátus 2010. május

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (a 8/2009. (IX.16.) és az 5/2013.(III.12.) rendelettel egységes

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben