I. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi C. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet szabályozását- a következőket rendeli el: I. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya a képviselő testületre, az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére/intézményére terjed ki. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Dédestapolcsány-Mályinka Óvodafenntartó Társulás Dédestapolcsány 2. A Önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. mellékelt tartalmazza. II. Az Önkormányzat évi költségvetése 3. * (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők: Közhatalmi bevételek (helyi adók) Intézményi működési bevételek Támogatások Támogatás értékű bevételek Működési célú finanszírozási műveletek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételek Előző évi pénzmaradvány: Bevételek összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft 600 e Ft e Ft 160 e Ft e Ft e Ft (3) Az Önkormányzat évi bevételeit Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a; 2/b; 2/c számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők. Működési költségvetési kiadások Általános tartalék Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Kiadások összesen: e Ft 894 e Ft e Ft 105 e Ft e Ft (5) Az Önkormányzat évi kiadásait Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a; 3/b; 3/c számú melléklet tartalmazza. 1

2 4. A költségvetési létszámkeretet az Önkormányzat 79 főben állapítja meg, amelyből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 60 fő. 5. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási és bevételei előirányzatait részletesen a rendelet 2 4. melléklet tartalmazza. (2) Dédestapolcsány Mályinka Óvodafenntartó Társulás költségvetését az 5. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi tervét a 6. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat működési célú államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadását, valamint a működési célú támogatásértékű kiadásokról készült tervet a 7. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai tervét a 8. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015., 2016., évi terv számait a 9. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontását a 11. melléklet tartalmazza. (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat várható közvetett támogatásait évben a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) Az Önkormányzat tervezett hitelállományát az önkormányzatra összevontan a 13. melléklet tartalmazza. (11) A pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza. (12) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 894 e Ft összegben állapítja meg. (13) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (14) Az önkormányzat évi új adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg. III. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 6. (1) A Képviselő-testület a költségvetési címek közötti előirányzat átcsoportosítási jogát az intézmények kivételével 10 %-os mértékig a Polgármesterre átruházza. (2) Az átcsoportosítás indokoltságáról a Polgármester a Képviselő-testületnek negyedévente beszámol és egyidejűleg javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására. (3) Az (1) bekezdésben megállapított mértéket meghaladó átcsoportosítás a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (4) Az évközben engedélyezett központi pót-előirányzatok szakfeladatonkénti felhasználásáról a Képviselő-testületet dönt. (5) A kiemelt előirányzatok részletes felosztásáról és felhasználásáról az Önkormányzat szakfeladatain belül Polgármester, az önkormányzat intézményeinél az Intézményvezető dönt. 2

3 7. A Képviselő-testület a képviselői tiszteletdíj mértékét Ft/hó összegben állapítja meg. IV. Zárórendelkezések 8. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Dr Herczeg Tibor Jegyző Címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Lukács László sk. Polgármester Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző Záradék: Jelen rendelet év február hó 11. napján kihirdetésre került. Dr Herczeg Tibor Jegyző Címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna Jegyző 3

4 1.sz. melléklet K I M U T A T Á S Községi Önkormányzat Dédestapolcsány Címrendjéről Cím száma Alcím száma Cím, alcím neve 1. KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT DÉDESTAPOLCSÁNY 1 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 2 Közutak,Hidak üzemeltetése,fenntartása 3 Nem veszélyes(telep.) hulladék vegyes(öml.)begyűjt száll. 4 Lakóingatlanok bérbeadása,üzemeltetése 5 Önkormányzatok,és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. 6 Közvilágítás 7 Város,Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 8 Háziorvosi alapellátás 9 Fogorvosi alapellátás 10 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 11 Munkanélküliek, aktívkorúak ellátásai 12 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás 13 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 14 Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása 15 Közfoglalkoztatás 16 Sportcélok és feladatok 17 Szociális étkeztetés 18 Köztemető fenntartás és működtetés 19 Zöldterület ellátás 2. Dédestapolcsány-Mályinka Közös Óvodafenntartás 1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai 2 Óvodai Intézményi étkeztetés 3 Iskolai intézményi étkeztetés 4

5 DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2. sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszá m 2015.évi eredeti előirányzat Bevételi jogcím a) b) c) 1. Közhatalmi bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Telek-adó Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Építmény adó Vállalkozók kommunális adója 1.18 Talajterhelési díj Adópótlék,adóbírság Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj 1.2 Intézmény működési bevételek Helyi önkormányzatok és többc.kistérs.társ egyes költsév.bevét Központosított támogatás Előző évi kiegészítések,visszatérűlések 3. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Helyi önkormányzattól Fejezeti kezelésű előirányzat EU támogatás 4.15 Központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 4.21 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 4.22 Helyi önkormányzattól 4.23 Többcélú kistérségi társulás 4.24 Fejezeti kezelésű előirányzat 4.25 EU támogatás 4.26 Központi költségvetési szervtől 5. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek I. KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN ( ) Pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Nyújtott kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel 8.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK 8.22 Nyújtott kölcsön visszatérülés 160 II. BEVÉTELEK Ö SSZESEN

6 DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.számú K I A D Á S O K ezer Ft-ban Sorszám Kiadási jogcímek évi eredeti előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok(működési célú) 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 2.5. programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 2.6. programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai (részvény) Felhalmozási célú tartalék 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

7 DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 2/a sz. melléklet ezer Ft-ban Sors évi eredeti zám Bevételi jogcím előirányzat Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek Helyi adók Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel ( ) Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 3.4 Intézmányi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított előirányzatok 5.4 Kiegészítő támogatás 5.5 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belül ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástó átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belül Felhalmozási támogatás államháztartáson belül ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástó átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, 8.2. hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) VIII. Finnanszírozási bevételek ( ) 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából számazó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN ( ) IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

8 DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 2/b sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszá m Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek 2.1 Helyi adók Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel ( ) Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj Intézmányi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 5.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított előirányzatok 5.4 Kiegészítő támogatás 5.5 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástó átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástó átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) VIII. Finnanszírozási bevételek ( ) 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából számazó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. ( ) IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek évi eredeti előirányzat 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

9 DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE 2/c sz. mellélket BEVÉTELEK ezer Ft-ban Sors zám Bevételi jogcím évi eredeti előirányzat Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. I/1. Közhatalmi bevételek Helyi adók Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel ( ) 3.1 Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 3.4 Intézmányi ellátási díjak 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított előirányzatok 5.4 Kiegészítő támogatás 5.5 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástó átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástó átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, 8.2. hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) VIII. Finnanszírozási bevételek ( ) 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából számazó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN ( ) IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

10 DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK 3/a. sz. mellékelet ezer Ft-ban Sors zám I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások Szociális rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.3. Egyéb felhasználási kiadások a ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások 2.4. belül Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likvidiztási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hösszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Kiadási jogcímek Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások évi eredeti előirányzat 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)

11 DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE 3/b sz. melléklet KIADÁSOK ezer Ft-ban Sors zám I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások Szociális rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.3. Egyéb felhasználási kiadások 2.4. a ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likvidiztási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hösszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Kiadási jogcímek Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 7. (5.+6.) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások évi eredeti előirányzat 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)

12 Sors zám DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK 3/c sz. melléklet ezer Ft-ban I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.6. =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások Szociális rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhasználási kiadások 2.4. a ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likvidiztási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hösszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE Kiadási jogcímek Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások évi eredeti előirányzat 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)

13 2015. évi bevételek szakfeladatonként 3.1/a sz. melléklet ezer forintban Kormányzati funkciók Közhatal mi bevételek (helyi adók) Intézmén yi működés i bevétele k Támogatás értékű bevételek, működési Támogat ás értékű bevételek, felhalmoz ási Támogatá sok (normatív, központosított) Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Finanszírozási pénzügyi műveletek, működési Finanszírozási pénzügyi műveletek, felhalmozási Eredeti előirányzat Erdőgazdálkodási Közutak,hidak utak üzemelt.f. Közfoglalkoztatás Lakóingatlan bérbeadás g.ház Lakóingatlan bérbead.ny.h Város és községgazdál Támogatások,közh.bev Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alpellátás Család és nővédelem Szociális étkeztetés Köztemető fenntartás BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 2015. évi kiadások szakfeladatoként Működési költségvetés kiadásai Finanszírozási kiadások 3.1/b sz. melléklet ezer forintban Kormányzati funkciók Személyi juttatások Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Hosszú lej. hitel törleszté s Értékpapír vásárlás , Összesen Erdőgazdálkodási Zöldterület gazdálkodás Közutak, hidak, utak üzemlt., ft Lakóingatlan bérbeadás garzon Lakóingatlan bérbeadás nyugdíjasház Önk. igazgatási tevékenység Város és községgazdál Közfoglalkoztatás Temető fenntartása Közvilágítás Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alpellátás Család és nővédelem Szociális étkeztetés Rendszeres szociális pénzbeli ellátás Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Települési hull. begyűjtése Közös önkormányzati hivatal műk Közműv.feladatok Dédestap-Mály.Óvodafennt.Társ.tám KIADÁSO K Ö SSZESEN Munkaadókat terh.járulékok Intézményi beruh. Általános tartalék Működési (hitel törlesztés) Létszá m (fő) 14

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal 1. számú melléklet Címrend Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben