Mohás Lívia A TÚLÉLŐ. Első megközelítésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mohás Lívia A TÚLÉLŐ. Első megközelítésben"

Átírás

1 A kitűnő író és pszichiáter, dr. Mohás Lívia, Kádárral foglalkozó dráma-kísérletem ihletésére nagyszerű pszichológiai elemzését adja a valóságban elhangzott Kádár-monológnak. Mohás Lívia A TÚLÉLŐ Csak egy hullám Belső fejlődésünk leírható a függőségtől-az-autonómiáig vonalon, életünk az újszülött teljes kiszolgáltatottságával kezdődik, és azok a felnőttek, akik valóban beérnek, már alig függenek valamitől. Szabadok, azt mondjuk rájuk: bölcsek. Szabadok, de nem a kollektív tudattalan ősképeinek hatalmától. Az ősképek, az archetípusok döntő erők lehetnek, előidézik a valós eseményeket, és nem mindíg szállhat szembe velük eredményesen személyes elhatározásunk, akaratunk és intelligenciánk. Az első világháború után minden értelmes ember azt mondta,nem lesz többé háború, gazdasági ügyeink összefonódtak, így hát a háború tökéletesen értelmetlen. Mégis jött a második világháború, azóta is tartanak hol itt, hol ott a harcok, karöltve a szakadatlan béketárgyalásokkal.ki gondolta volna 1900-ban hogy harminc évvel később esetleg olyan dolgok történhetnek meg Németországban, mint amilyenek ma történnek? - irta C.G.Jung - és folytatja: Hitték volna, hogy egy egész nemzetnyi, magasan művelt és intelligens embert igy hatalmába kerithet egy őskép igézete?...ez a hatalom belül nyűgözi le az embereket, ez az aktivált kollektív tudattalan /1/. Mintha Wotan kelt volna életre akkor, a harmincas, negyvenes évek német történelmében. Átcsapott a németek fölött a Wotan hullám. Ahogyan átcsapott fölöttünk ez is, és később, a tizenhetes orosz forradalommal induló történelem, Wotan neve ez utóbbi esetben: Tedore. A Tedore nevet az ősi grúz mitológiából vettem, ő volt a grűzok földistene, barna arcú -nak nevezték, az általa mozgatott hullám vitte pár évtizedig Sztálint, a grúzt. Csizmájával, bajszával emlékeztet egy földművelőre. Kádár nála kisebb fodor a Tedore hullámverésben. Ebből a távlatból érdemes nézni őt és utolsó felszólalását. Ezt az embert belülről nyűgözte le nála nagyobb erő. Első megközelítésben Kádár utolsó felszólalása homályos utalások és töredezett emlékszigetek sora, amely 313 amnéziás, kapkodó, inkoherens mondatból áll. Világosan észlelhető belőle, hogy Kádárban a ráció és a logika helyett itt az emócionális áradás dominált. Ez maga alá gyűrte a kognitív struktúra és a verbális készlet megfelelő használatát.a szöveg teste hármas tagoltságú - akár három különös, csikorgó zenei tétel. Az első tételben, az expozicióban hangsúlyos a testi, lelki nyavalyák emlegetése,a 1

2 burkolt vagy a nyilt mentegetőzés és a nem ér a nevem háritó gesztusai. A második tételben,vagyis a középső szakaszban elsősorban politikai tartalmu mondatokat görget, főképp 56-hoz kapcsolódik. A fináléban ujból a testi és a memória panaszokat említi, ahogyan a zenedarabok szokták felidézni röviden az egyszer már szerepeltetett motívumokat. Azzal erősíti itt a hárító védekezését, hogy minduntalan az orvosára hivatkozik. Kettős fedezék ez, egyik a testi bajoké, másik az orvosi tekintélyé. A túlélő teljes feltárulkozása elmarad. Mindhárom tétel rétegeiben más motivumok is vannak, indázva összekapcsolódnak, keverednek. Ilyen az alluziók sora, mikor Kádár a szavak szintjén ugyan a betegségeiről beszél, de mintha voltaképp a rendszer betegségeire célozna, mintha rejtetten - önamaga elől is eltakarva a bajt -a kádári rezsim idegbénulását taglalná és arra utalna. Vagy ilyen téma az,amikor nem a testi, szellemi nyavalyák fedezékébe bújik, hanem egyre bocsánatot kér, udvariaskodik. Legsúlyosabb a felelősség témája, amely már az első részben felbukkan, méginkább a középső részben, itt jelenik meg az Obrazcov motívum és a Hegedűs motívum. A felszólalás mintha egyfajta bűntudat előli szökési-és háritási kisérlet lenne, amely Kádárban már előzetesen is és a felszólalás idején is működhetett. Hárítása talán kevésbé vonatkozik a külső világra, valószínűleg nem annyira a KB tagok, a hallgatóság vagy az ország népe elől akar elszökni, illetve előlük eltakarni valamit. Sokkal inkább önmaga előli háritás feltételezhető itt és menekülés az elkövetett dolgok mélyebb tudomásulvétel elől. Bűn és bűntudat a keresztény kultúrában a morál kategóriájába tartozik, míg az ennél ősibb /az indiai, a kínai stb./ kultúrákban az értelem homályának tartják. Igy is, úgy is kötelező a jóvátétel - ha van a bűnről tudatunk.de amíg a bűnt el tudjuk takarni magunk elől, addig jóvátétel sincs, feloldozás sincs. Kádár noha küzdelmesen akar szembesülni a felelősségtudatával, a vállalásaival, a kötelezettségeivel, ennek számos jele megtalálható ebben a felszólalásában is, de megmarad ezen a szinten, mélyebbre nem száll, a bűn homálya nincs megvilágitva. Egybeesik ezzel a szomatikus jelzés: értelmének homálya. Stratégiája a menekülésben betegségeinek és memóriája romlásának a fölöttébb hangsúlyos emlegetése. Az érés dandárján Kádár utolsó felszólalását aligha értjük, ha nem számolunk életkorával. Életünk első felét valamennyien éljük, a második felében pedig megpróbáljuk értelmezni azt, amit megéltünk. Olyan ez, akár valami enyhe kényszer, mely a múltunk megvilágítására vonatkozik és mellé törvényszerűen csatlakozik egy másik belső sürgetés: a személyiség kiegyenlítődésre vágyik. Valamiféle egységesülésre,és ettől bizonyos értelemben új emberré válhat. Az a belső törekvése hogy ami megvan, azt egészítsük ki az ellenkezőjével. 2

3 A macsók megszelídülnek, a lágy nők keményebb attitűdöt tapasztalnak magukban. A férfi felfedezi gyengédségét, a nő pedig az eszét. Ezek persze csupán leegyszerűsitett példák. A változások ezerfélék és különböző mélységűek lehetnek, ám többségükben tudattalanul zajlanak. Kádár felszólalásában is tetten érhető, hogy az eddigi magatartásának ellenkezőjét produkálja. Köztudott volt szemérmessége, elzár- kózása attól, ami személyes, ha őt mutatták a filmvásznon, akkor elhagyta a vetítőt, megtagadta, hogy a TV portréfilmet készitsen róla, hárította az ünneplést, nem szeretett önmagával foglalkozni, még kevésbé önmaga belső ügyeiről, érzelmeiről beszélni. Az utolsó felszólalásban azonban ezt teszi, emlegeti felesége gyomorműtétét, bőbeszédűen sorolja saját testi panaszait, betegségeit, némely ponton még az is felbukkan, ami régi magatartásában elképzelhetetlen volt: a nárcisztikussága. Ebben a késői életkorban, amiben Kádár a felszólalás idején volt, az ember - ki-ki képességei arányában - kezdi észrevenni, hogy amit eddig lenézett, elvetett, ostobának tartott, azokat érdemes megvizsgálni: hátha van azokban jó is. És forditva: sok idős ember olykor felfedezi, hogy ami eddig szilárd meggyőződése volt, hitek, szerelmek, barátságok... talán megértek arra, hogy eltávolodjon tőlük, vagy arra, hogy olyannak fogadja el azokat, amilyenek, megbékélve rossz oldalukkal. Ennek a belső felülvizsgálásnak lehetnek megrázó következményei, krízisek, pályamódosítások, házasságtörések, házasság felbontások, kilépés a pártból, az egyházból, nagy megtérések, új intuíciók, összeroppanások, elborulások, belemenekülés a szklerózisba és az amnéziába. Kádár esetében, úgy látni, az amnézia a tudattalan stratégia egyik eszköze. Ezzel együtt a felszólalás zavarossága részben lehet az idős korral járó intellektuális hanyatlás, az öreg psziché működészavara is, amit alaposan felgyorsított a súlyos szituációs ártalom: az akkori politikai helyzet, nevezetesen a kádár-rezsim bukása. Életének értelmezési szakaszát ez kegyetlenül megnehezíthette. A rendszer, amit magáénak érzett, aminek játéktere, érzelmi-és élményvilága a saját személyes játékterével, érzelmi-és élményvilágával immár elválaszthatatlanul összeszövődött, éppen lehanyatlott. Az egzisztenciális esendőséget, a védettség elvesztését nem csak személyes élettörténetében élte meg, hanem valami olyan kezdett omladozni körülötte, ami számára az Egészet jelenthette. Mintha a szenvedélyes jezsuita (ÖREGKORÁBAN, MIND SÚLYOSABBAN BETEGESKEDVÉN) a középkor EGYIK egyik hajnalán arra ébredne, hogy szétporladt hőn szeretett Egyháza. A másik nehezítő tényező lehetett számára, múló élete értelmezésekor, egy sajátos belső jellegzetessége: a transzcendencia hiánya. Miközben /bármely/ idős személyiség értelmezni szeretné élete lefutott részét és ami van, azt az ellenkezőjével kiegészíteni, ebben a folyamatban észleli önmagán az egység sokszor kínzó hiányát. A végső összegzésben roppant nagy segítség, ha ilyenkorra sikerül az egyénnek azt a funciót igénybe vennie, amit C.G.Jung transzcendens fukciónak mond. Nevezetesen a tudatos és a tudattalan küzdelméről és együttműködéséről van itt szó /a vallás nyelvén ilyenkor az értelem és a kegyelem küzdelméről és együttműködéséről beszélünk/. Ennek a funkciónak a segítségével kevésbé kínzó az egység hiánya, kevésbé kétségbeejtő az egzisztenciális összeomlás. Ez esetben ugyanis a tudattalan, ez az egyáltalán nem veszélytelen tárház...megadja mindazt az ösztönzést és 3

4 segítséget, amit csak a jótékony természet túláradó bőségében közvetíthet az embernek. Olyan lehetőségei vannak, amelyek a tudatnak nem állnak rendelkezésére soha, hiszen övé az egész küszöb alatti /szubliminális/ pszichikai tartalom, minden, amit elfelejtettünk, és amin átsiklottunk /2/. Amit Kádár elfelejtett vagy elfelejtett, szubliminálisan észlelt, vagy elfojtott, amit tudott, de szőnyeg alá söpört, mindezeket az egység vágyával, kényszeres kívánságával szeretné kimondani, erre tesz kisérletet az utolsó felszólalásában. De úgy tűnik, nem kapta meg a tudattalan jótékony segitségét, a transzcendens funkció, amely elvileg minden emberben potenciálisan megvan - nála fejletlen. A tudattalan más-más mértékben áll rendelkezésünkre, jótékony, hasznos üzeneteit az egység helyreállitásához azok könnyebben észlelik, akiben megvan a hajlam a finomabb, a lelki strukturák differenciálásra. A Tedore mitológia gyanakodott mindenre, aminek a transzcendenciához köze lehet, vallásoktól az analitikus pszichológiáig, és gyanakodott a fínomabb strukturáknak még az elemzési módszereire is. A vulgár materializmus nemcsak fékezte, hanem egyenesen irtani próbálta az emberekben a transzcendens igényt, úgy is, mint funkciót. Kádár személyes pszichikumában - utolsó felszólalását elemezve - ennek a segitő erőnek hiánya észlelhető. Valószinűleg ezért nem bir mélyebbre szállni és - bár a saját felelősségét kinlódva vizsgálja - a bűn és bűntudat megéléséig nem jut el. Idős mesterek irják a legkomlexebb lélekzetelállitóan szép vallásos zeneműveket, bizonyára szakmai tudásuk ekkorra tetőzik. Ám lehet ennek más oka is. Az a magassági pólus, amely ellenpólusa az ösztöninek és biológiainak, ugyancsak tetőzik bennük,és már túlmutat az ego határain, az egyéni érdekeltségeken,a divatokon,a stílusokon, a siker orientáltságokon, mindenen, elsősorban a természet fölöttibe és a tudat fölöttibe irányul, függetlenül attól, hogy vallásosak-e vagy sem. A transzcendens funkció hatása olykor a következményekből észlelhető az öreg embereknél is. Szélsőségesen rossz esetben múltbeli sorsuk átvizsgálása és értelmezése összeroppanthatja őket, ellenkező esetben: a békés teljesség élményét hozza. Ez a vizsgálódás némely ponton hasonlit ahhoz, amit a kutatók a megtérés folyamataként irnak le /3/. Amikor az öreg embernél az összeroppanás a végeredmény, felfogható ez ugy, hogy a megtérésnek csak az első, a krizis szakasza játszódott le,és nem futotta ki magát a lendület, a krizisből nem jött létre az értékek kiegyenlitődése, a személyiség integráltsága,az önértékelések emelkedettebb szintje. Miféle külső dolgok hozhatják a megtérést megelőző kriziseket? Fontos személyek elvesztése, egzisztenciális megroppanás,élethelyzeti csőd, karrier vesztések,miközben az ego átérzi, hogy már elfogyott az ereje,nincs mód a problémák kezeléséhez. Kialakul az egzisztenciális szorongás, ami kinzó vákuum helyzetbe különösen azokat hozza, akik csakis a tudatos énükkel azonositják magukat. Az ego burok megreped, beáramolhat más is, mint amit a nárcisztikus ego eddig hitt magáról vagy arról a világról, amit magá- énak vallott. A zavaros felszólalást megelőző időben feltételezhetjük a lelki krízist, amely megrekedt félúton, a személyiséget nem integrálta, hanem szétdúlta. /Az alábbi elemzésben az idézőjeles mondatok azok, melyek valóban elhangzottak Kádár szájából.a zárójeles szám azt jelzi, hogy az idézett mondat hányadik a felszólalásban. A vastag betűs mondatok az én amplifikációim,azt tartalmazzák, amit a szöveg mögül hallok, ezzel néhol 4

5 kiegészítem Kádár mondandóit, ahogyan a régész próbálja a kövület darabkákat kipótolni, hogy elképzelhető legyen, mi akart lenni ez a kőfaragvány. A kibővítésekben szerepel az, amit Kádár mondhatott volna,amit gondolhatott félig-meddig tudatosan vagy tudattalanul. Hol így, hol úgy, küszködve a régi és újabb elfojtásokkal, a kimondás vágyával,a nevetségessé válás félelmével,a pszichikus működés zavaraival és intellektuális hanyatlásával. Olyan töredezetten szól, akár a megrepedezett hanglemez, ami néhol összefüggő, máshol csak recseg. Természetesem az amplifikációim és a felszólaláshoz fűzött megjegyzéseim szubjektivek, ellenőrzésükre nincsen mód./ A felelősség és a vállalás Határozottan észlelhető, hogy a felelősség súlya nyomja,de arra nem utal a szöveg, hogy komoly lelkiismeretfurdalása lenne. Még kevésbé arra, hogy mély bűntudat kínozná a forradalom utáni megtorlások, kivégzések miatt. Sajnos az emberi fajban az ölés tilalma korántsem akkora tabu, mint szeretnénk, és a nagy eszmék, a szent vagy a szent meggyőződések ügyéért elkövetett emberölések esetében a történelem során elég könnyen adtak felmentést önmaguknak és egymásnak egyének és közösségek. Ami kínozhatja, ahogyan már említettem, a múlt megértésének kényszere és egy furcsaság: Kádár nárcisztikussága. Ez az ember puritán, de öntetszelgő is. A hatalom emberei rendszerint hiú lények, és ekkoriban már Kádár nárcizmusa erősen megsérült. Leesett a trónról, kitúrták az ország első emberének hatalmi és dinamizáló szerepéből, már senki sem kíváncsi arra a kacsintós, szemcsippentős, sármőr-férfi magatartására, ami rajongókat hozott a parlamenti fogadásoktól Párizsig. Mint minden politikusban szükségképp van itt valamennyi exhibíció, a kívülállók szemével is nézi magát és helyzetét,..nem tudom, hogy maguk engem püffedt embernek vagy pocakosnak ismertek-e /13/...nem tudok, nem birom ki, hogy passziv vagyok, és nem tudok válaszolni dolgokra. Nem birom ki na! És ennek a betege vagyok. / / Hiszen az a politikusi tempó, hogy amikor lehet, élen vagyunk, dinamizálunk, megmutatjuk az utat, a helyes irányt, mutatjuk magunkat. Érzékelhető a kijelentéseiből: nagyon fontos neki,hogy ő szabadon tud - tudott - nyilatkozni bármely sajtónak, hogy a május 1-i megemlékezésen részt vesz, hogy a tanácsát kikérjék stb., talán annak is betege, hogy mindezekre már nem kérik, nem hivják igazán. Lássuk közelebbről a felelősség szólamot és annak változatait. Ez az első tételben már jelentkezik:...nekem olyasmit is kell mondanom, amiért felelek/7/ Mi az én felelősségem? /9/...én nem csak a magam nevében beszélek, engem kötelez egy rend és egy fegyelem /34/ Ez az én felelősségem /39/...én most már ennek a felelősségnek a tudatában voltam, hogy én megnevezni senkit sem fogok /40/...én örökké az én felelősségemre gondolok /45/ 5

6 ... azon forgatom éjjel- nappal a fejemet, hogy olyan választ adjak, ami félreérthetetlenül.. /50/ igazol a régi és az uj kommunisták előtt és magam előtt is, a nép előtt is, hogy én jó király voltam, jó apa voltam, vigyáztam a számra, hogy élhessék világukat az emberek, ha panel vacak házakban is, az is jobb, mint a nyomortanya, meg legyen nekik sör, krumplileves és pörkölt és éljék világukat. Nem tudok bizonyos embert, akinek én felelős vagyok, meg kell mondani /51/ nem tartozom felelősséggel nektek itt a teremben, nem vagytok ti harcedzett bolsevisták, mit tudtok ti arról, amit én tudok. Akik engem felelősségre vonhatnának, azok a régi nagyok de főleg a SZU-ban, ők már holtak. Van itt egy ritka zavaros mondata,talán azért ennyire töredezett, mert itt kezd felgyüremkedni az 56-os poitikai élménysor, a felelősség súlya, az oroszoknak tett igérete, és ettől a feszültsége fokozódott:...én azt gondoltam, hogy én olyan felelősen nyilatkozom, hogy annak is eleget tudjak tenni, hogy nem Magyarország iránt és a Magyarország szövetségi elkötelezettsége iránt nem érdekeltek olyan nagyon magas rangú emberek /58/ eleget akartam tenni 56 ban és utána az oroszok követeléseinek is meg azoknak is, akiket nem érdekelt Magyarország szövetségi elkötelezettsége, sőt. Szituációs hasonlóság van itt abban, hogy egyszerre több irányba kellene Kádárnak megfelelnie, most az utolsó felszólaláskor a reformkommunisták és a régi kommunisták szempontjainak, akkor, 56-ban az oroszoknak is meg az oroszok kivonulását sürgető forradalmároknak is. A jelen hasonló szituáció megpiszkálja a régi élményt,a régi emóciókat, főképp a szorongásokat, hiszen nem lehet többfelé megfelelni egyszerre, az egyénnek ilyenkor nő a feszültsége,lázasan igyekszik rendezni kapcsolatát a múlttal, a jelennel, a környezettel és a realitással. Kádárnál is fellép a nagyobb feszültség, elakad, elnézést kér, előveszi a jegyzetét, majd gyorsan ismét a betegségéről beszél. Hárítja erőteljesen a múlt kudarcos emlékeit, szorongásait. Itt menekül bele abba az alluzió sorba, amit később leírok, ahol kezének idegbénulásáról beszél, de úgy, mintha ezzel a rezsimre célozna. A kötelezettség, annak vállalása és a felelősség szavak gyakran szerepelnek az alig összefüggő mondatsorokban:...pörög az agyam, hogy milyen felelősségem van /110/...én nem akartam felelőtlenül nyilatkozni /111/ Most akkor mondják meg, hogy én mit csináljak? Mikor nekem legeslegfontosabb célom az volt akkor, hogy biztonságban eljussak Szolnokra.Bármilyen úton-módon. Akárkik vesznek körül, eljussak 6

7 és még más kötelezettségem is volt.én kötelezettséget vállaltam azok biztonságáért, akik - tényleg kötelezettséget vállaltam én.. /120,-124/...ha én irásban kötelezettséget vállalok /127/. Ezek közé be-beékelődnek a párt és a kormány legalitására vonatkozó mondatok, mintha elvtársaitól a kimondott szó, a vállalások betartását várná:..a kormány legalitása fontos /132/... Önök erre szavaztak még titkosan, hogy a párt legalitása a fontos, mert hogyha nem ellenforradalom, hát akkor nem tudom, hogy erre ki hivatkozhat /133/ Önnök arra szavaztak, hogy a párt törvényszerűen, jogosan járt el és ez a párt leglitása szempontjából nagyon fontos. Akkoriban ezzel hitelesitették a párt döntéseit, azokat is, amiket 56 után hoztunk! Hitelesítették, hogy ami okóber 23-án megindult az ellenforradalom volt. Most meg azt mondják egyesek, hogy nem ellenforradalom. Dehát ez botrány, mert ezzel azt is kimondják, hogy a párt nem járt el törvényszerűen,..nem csak a felelősségem, az életem is attól függött, és sok ember élete, hogy ezt elmondhassam /150/ a szolnoki lapban arról, hogy itt rend lesz....talán ezt mindenki tudja, hogy mit jelent ez a felelősség. Órákat, perceket, nem az én sorsomról van csak szó, hanem az atyaisten tudja, hogy hány embernek a sorsáról / / Minden embernek megvan a saját élettörvénye, és úgy válhat személyiséggé, ha önmaga sorsát éli, a saját törvényeit teljesiti be. Van C.G. Jungnak egy összetett, számomra nehezen érthető passzusa, amit ha megpróbálok Kádárra, felelősségtudatára, vállalására alkalmazni és igy gondolkozni felőle, eléggé megrendit. Igy szól a passzus: Csak az lesz személyiség, aki tudatosan igent tud mondani arra a rendeltetésre, mely bensejéből mintegy elébe lép, aki viszont ebben kudarcot vall, azt magával rántja az események vak sodra, és megsemmisül. Minden igazi személyiségnek ez a nagy és megváltó tartalma: önkéntes döntéssel hozza magát áldozatul rendelteté- sének, s ennek tudatában alkalmazza ezt saját egyéni valóságára, ami csak rom- lást okozna akkor, ha a csoport élné meg tudattalanul /4/. No már most, nézhetem Kádárt úgy, mint aki önkéntes döntéssel hozta magát áldozatul rendeltetésének, és amit megélt - az 56 eseményeinek megtorlása során - a saját egyéni valóságában, az csak romlást okozott volna, ha nekünk, a csoportnak kellett volna megélnünk tudattalanul. E látószög szerint: minket, a csoportot, az ország népét megkímélte attól, hogy bűntudattal dagonyázzunk a gulyásszocializmusban. Mert emlékezzünk csak: korántsem gyászfátyolosan és nem gyászruhában szórakoztunk a táncdalfesztiválokon. 7

8 Hallottunk ugyan suttogni arról, hogy a Corvin közben és egyebütt harcoló kamaszok a börtönben várják nagykorúságukat és Kádárék majd akkor irtják ki őket. De nem vonultunk az útcákra, sem a Parlament elé, nem vontunk emberkordont a börtönök köré, nem akartunk meghalni. Ő, Tedora kis hullámlovasa Csermanek-Kádár irta alá a halálos itéleteket, hogy rend legyen. Ő sem akart meghalni. Vigyázott a bőrére, mint mi valamennyien, utált volna Vorkután élni, jobban szerette Dobogókőt, ahogyan mi is. Nem akarta, hogy Rákosi visszaztérjen, ahogyan mi sem. Nem volt Nagy Cserkész, mint a tisztességes Teleki Pál, aki válságos óráján öngyilkos lett, nem fordult szembe a diktatúrával, mint Nagy Imre, akit ezért kivégeztek. Kádár más volt, saját sorsát beteljesítette, ő a sorscsinálta túlélő. Megélte a maga személyes valóságában az 56-os forradalmárok kivégeztetését, és nekünk a csoportnak nem kellett megélnünk,tudattalanul sem, hogy ez megtörténhe- tett. Kádár a belső hangtól bizonyára félt. Ami a bennsőnkből szól, az egy teljesebb életre int, az a tágasabb tudat hangja. Az ijedtség sok embert elfog és ez egyáltalán nem gyermeteg dolog, mert Luciferi hang ez, de fényhozó értelemben, keveredik benne a megveszekedett és az igaz, az érthető és a felkavaró,..azt akarja a tudtunkra adni, amitől szenved az Egész, vagyis a nép, amelyhez tartozunk, vagy az emberiség, amelynek része vagyunk /5/. Kádár,ha figyelt a belső hangra, számára a mitől szenved a nép? -re adható fényhozó válasz csupán csak a matériához kötődhetett: fridzsider, telek, rántott hús, sör. Ilyesmire kódolhatta át a belső hangot,ezeket tudta meghallani, mint az ország népé- nek szükségleteit. Ismét belebotlottunk itt a transzcendens funkció hiányosságába. Egész életpályája és ez a töredezett utolsó felszólalása azt sugallja, hogy tudatosan mondott igent arra a rendeltetésre, amit saját belső meggyőződése igy tárt eléje. A saját értékrendje szerint személyiség. Néhány mondata, mondattöredéke utal rendeltetéstudatára,...mégiscsak a pártot, a rendszer védem /92/, nincs kétségem affelől, hogy ez őszinte állitása, a kommuniz- mushoz hű embernek tartotta magát, a rezsim összeroppanása ezen nem változtatott. 8

9 Lehetséges, hogy amnéziás gondolkodását az is súlyosbitotta, hogy nem birt saját pártjáról és rendszeréről vaskosan negativ dolgokat kijelenteni, talál istenigazában végiggondolni sem. Nehézkesen, zavarosan jut el a felszólalásában oda, hogy rejtetten bár, de az Obrazcov motivumban igenis vállalja: mikor mi volt. Az Obrazcov motivum Ez előtt arról beszél, hogy vegyék tudomásul, ő visszaemlékezést fog csinálni, és mindenben az igazat fogja mondani. Mintha fenyegetné a hűtleneket. Közvetlenül ez után váratlanul Obrazcovot említi, a hires szovjet bábjátékost, annak valamilyen előszavát. Én ezt teljes mértékben felelősen vállalom, hogy mikor mi volt /239/ Vajon arról van itt szó, hogy Obrazcov előszavát vállalja? Vagy azt, hogy az ilyen komolytalan emberek, mint a bábjátékosok, a gyerekek és az udvari bohócok megmondhatják az igazat és már ő is, mint öreg, beteg ember ezt megteheti? Vagy az analógiás gondolkodásának az a kiágazása jelenik itt meg, hogy ahogyan Obrazcov, a bábjátékos rángatja, mozgatja a figurákat, ugy rángatta, mozgatta a SZU politikusgárdája őt, Kádárt és a magyar politikusokat? Mindegyik változattal kiegészülhet Kádár töredezett gondattöredéke. A bábfigurák és a politika analógiája ott lehetett a tudat peremén, mert innen kezdve sodródik elő a memóriából a XX. a XXII. pártkongresszus, Hruscsov, Berija, Rákosi, Rajk neve, a bábok és a madzaghúzogatók. Több, mit ötven mondattal később, a felszólalás végefelé újból felbukkan Obrazcov, ismét azzal indul, hogy Kádár a visszaemlékezéseinek megírására készül...a visszaemlékezésemben ahhoz tartom magamat, amit az a nem komoly ember, mondjuk az a bábszinházas mondott, hogy a fiataloknak szánja, hogy ő vállalja a multat /293/ Ahogyan én is vállalom. A mikor mi volt vállalásának további jele ez a kijelentése:...ez a Rajk ügy. Ami kiderült, hogy ez egy koncepciós per. Itt ugy hivják. És akkor most megkérdezem Önöket, jó, én hülye vagyok, én azt is vállalnám / / Nincs itt szó kinzó bűntudatról, amiért belügyminisztersége alatt végezték ki Rajkot. Itt vállalás van, a párt elfogadása,annak minden tettével, bűnével, koncepciós perével együtt. Majd e mondatok után azonnal ismét gyorsan eltereli saját és mások figyelmét erről a kínos témáról és az orvosa tekintélyének fedezékébe húzódik: De akkor -- mert azt mondta az orvos, hogy jó volna, ha maga megtagadná, hogy igy beszél /254/ A Hegedűs motívum 9

10 Kádár azt mondja, hogy takarékoskodásból nem akarja felkérni lakására az ebédet Pedig mindenki felajánlotta, orvos, mindenki, hogy amire szüksége van, készek a lakáson felkeresni, és én elutasitottam / / Nem akarom felkérni, ahogy az oroszokat sem akartam felkérni október 27-én arra, hogy segitsenek, pedig ők készek voltak felkeresni az országot. Én nem, hanem Hegedűs András, aki 23-án még miniszerelnök volt, ő aláirta a kérelmet, majd a SzU követségének repülőgépével Moszvába menekült. Négy mondattal később valóban említi Hegedűst: Én ismerem a Hegedűs elvtárs nézeteit is, ismerem. Aki ugye történelmileg nézve önkritikát gyakorolt / /és nagy szakállt növesztett, mint a nyugati egyetem tudósai vagy mint a bűnbánó remeték és a pópák, hát meg kell mondani, a pártot megtagadta, de mint balos ember Nyugaton ünnepelteti magát..ő aláirta akkor azt a levelet,amit két napig, ha jól emlékszem, az azóta elhúnyt ember megtagadott.most akkor mondják meg, hogy én mit csináljak? / /Mit tudtam csinálni? Amikor valójában nem is én hivtam be a szovjeteket, hanem a Hegedűs. Aztán nekem is valahol alá kellett irnom. Az azóta elhúnyt Nagy Imre a segitségkérés aláirását megtagadta, viszont az ő felelőssége alatt meg 56,. október 28-tól pogrom alapján ölték itt a kommunista pártmunkásokat, meg akire csak úgy rámutattak az útcán. Az azóta elhúnyt ember, Nagy, közülünk való volt, a mi kutyánk kölyke, szovjet állampogár is volt sokáig és a KGB ismerőse, ő sepertette le 52-ben, mint begyűjtésügyi miniszter a parasztok padlását, olyan se volt még, hogy szalonna helyett uborkán tengődik a paraszt ember aratáskor, ő is tudta, mi a kommunizmus. De ezt a szovjet segitségül hivást nem és nem irta alá, hanem a Hegedűs igen. Hegedűs Andráshoz még kétszer visszatér. Valószínűleg erősen foglalkoztatta Hegedűs magatartása, aki ugyancsak a legsötétebb időkben volt a kommunista rendszer prominens kádere, sikeresen kiugrott, és nem mindenki előtt lett erkölcsi halott,...én nem akarom a Hegedűs elvtárs formuláját elfogadni, mert ő önkritikát gyakorolt mostanában /167/ én nem akarok önkritikát gyakorolni, én hű vagyok ahhoz párt- hoz, amelyikbe beléptem valaha és hű a munkásosztályhoz. Mégis elvtársnak ne- vezem Hegedűst, mert a szovjetekhez fűződő szövetségi poiltikát a nehéz helyzet ben betartotta, már azzal, hogy behivta a szovjet elvtársakat. Ezzel tette lehetővé, hogy itt szocializmus épüljön az én vezetésemmel. De ha ő azt mondja, a Hegedűs, aki jelentkezett nálam, és megmondta, hogy tudományos munkával akar foglalkozni, ez nekem szent ember, akármit ir. Mert azt is tudta, hogy a szovjet kormány, akár szovjet földön van, akárhol, ragaszkodik a minisz- terelnök aláirásához, hogy beavatkozzon / / Volt esze, nem olyan naiv, mint én, tudta, hogy az oroszok akkor jönnek be, amikor akarnak, de Hegedűsnek, mint miniszterelnöknek az aláirása kellett nekik, már csak Nyugat kommunistái miatt is. Aztán meg úgyis kiszednék belőle azt az aláirását, ha nem szépen, csúnyán. Nem akart a párt kinyúvasztott halottja lenni, aláirta. 10

11 Hegedűst szent embernek nevezi, de nem tudom, hogy mit jelent Kádár személyes szótárában a szent, a szent ember és szívében mi e kifejezések érzelmi holdudvara. Talán tényleg tisztelte, mert Hegedűs a szovjet szövetségi politika játékszabályait betartotta azzal, hogy behivta az orosz csapatokat? Vagy gúnyból mondja szentnek Hegedűst, aki Kádár szemében mégiscsak az, ami az elszánt jezsuita szemében az aposztata pap, hitehagyó senki, aki ráadásul ünnepelteti magát egy másik vallás /a kapitalisták/ egyetemén...? Úgy tűnik, Nagy Imréék megölésével kapcsolatban így ad magának felmentést: 56.október...28-tól kezdődött az, amikor ruhára, bőrszínre, nem tudom mire rámutatva fegyvertelen embereket pogrom alapján megöltek. És azokat előbb ölték meg, mint a Nagy Imrééket. / 306, 307./ Menekülés betegségek és udvariaskodás mögé Nekem van betegségem, nagyon hasonlit ahhoz, ami a feleségemé, fogy. Ő is, én is. Az orvosi vélemény a következő: az én feleségem öt éve jár bottal, neki azért kell bottal járnia, és azért fogy, mert radikális gyomorműtéten ment keresztül, miközben én börtönben voltam.. És felszólitották, hogy tagadjon meg engem, és nem tagadott meg, erre megtiltották a férje nevének használatát. Pincehelyiségben, egy mackótömő vacak helyiségben volt /5-9./ Betegségem említem, így akarom elterelni a figyelmet magamról, mint politikusról. Felmentést várok magamtól és némi kiméletet attól a közösségtől, amelyiknek vezetője voltam, mondhatni apja. És a feleségem említem, mindjárt a felszólalásom elején. Idővel mi kiegyenlítődtünk, én asszonyosabb lettem, itt is a betegségeimről beszélek, ahogy a nők az SZTK várószobában, az ő kezében meg már öt éve ott a bot, amit kiadtam a kezemből. Amivel kormányoztam, irányítottam. Hasonlitunk. Fogyunk, életünk, erőnk, hatalmunk, befolyásunk. Ahogyan a Párt kommunista jellege is fogy. A feleségem már akkor nem tudta megemészteni ezt a fogyást, amikor engem börtönbe zártak, neki onnan datálódik a mostani fogyása is. Én még évekig, évtizedekig megemésztettem mindent, sokszor nehezen, de feldolgoztam. Engem a feleségem, a másik felem, soha meg nem tagad, akkor se, 56-ban. A Parlamentben előttem kóstolta az ételt, egyszer mérgezett volt, majdnem meghalt, most se tagad meg, igy bot és hatalom nélkül sem. A pincehelyiséget, ahol dolgozott, azért emlegetem, hogy lássák és lássam én is, mi is szenvedtünk eleget, az ország népe közül vagyok, épp olyanok vagyunk, mint ők, mivelünk is megtörtént, ami sok mással, a börtön. Miközben a családnak meg kellett tagadni a másikat, a börtönlakót. Velünk is igy volt. Láttam egy régi pillanatfelvételt a Kádár házaspárról, fák alatt, talán vadászaton készülhetett, a férj arckifejezése és a feleség magatartása ritka bensőségességet árul el kettőjük kapcsolatáról. Nem véletlen, hogy ebben az utolsó felszólalásban is feleségét emlegeti, ami teljességgel szokatlan a kommunista politikusok esetében. További rejtett mentegetőzések, testi és szellemi panaszokra utalások :..sokszor nem tudom, hogy mit akarok, én is fogyok /12/..az a bajom, hogy az agyam örökké forog, és az is energiát kiván /15/ Én nem a pocakomból fogytam /16/..abban a helyzetnem vagyok, hogy nem tudok beszélni /17/...hogyha én egészséges leszek és nem beteg /22/...megbénult a kezem 11

KÁDÁR: (közbeszól a nézőtérről) Üdvözlöm, mert ugye én nem vettem részt, de üdvözlöm és örülök neki. 1

KÁDÁR: (közbeszól a nézőtérről) Üdvözlöm, mert ugye én nem vettem részt, de üdvözlöm és örülök neki. 1 Kornis Mihály: A Kádár beszéd Az MSZMP KB tanácskozóterme, 1989 április 12.-én. Balra hozzászólói pulpitus fából, rajta mikrofon, szegélyén muskátli. Kádár János az első sorban ül, a nézök közt. LEVEZETŐ

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége

Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége Kappéter István dr. gyógypedagógus, pedagógiapszichológia tanár, ideg-, elme-, pszichoterápia szakorvos, autodidakta jövőkutató 2005 óta enyhe Alzheimer Kóros

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A nagy dilemmák Ford Pinto (rosszat/rosszul) Drágám, baj van a géppel - írta Mateo (rosszat/jól) Az öreg belefirkált (jót/rosszul)

A nagy dilemmák Ford Pinto (rosszat/rosszul) Drágám, baj van a géppel - írta Mateo (rosszat/jól) Az öreg belefirkált (jót/rosszul) A nagy dilemmák Ford Pinto (rosszat/rosszul) Drágám, baj van a géppel - írta Mateo (rosszat/jól) Az öreg belefirkált (jót/rosszul) ne kapkodjuk el a választ!!! Hogy hozzánk csábítsuk az önéhez hasonló

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

Egy nagyhírű, nemzetközi cég

Egy nagyhírű, nemzetközi cég Álláshirdetés Egy nagyhírű, nemzetközi cég álláshirdetését nemcsak munkanélküliek olvasták, hanem mások is, akik jobb munkához akartak jutni. A hirdetés elején a cég tevékenységéről, tevékenységének hatékonyságáról

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

11 lépés, amit csak lúzerek tesznek szakítás után

11 lépés, amit csak lúzerek tesznek szakítás után 11 lépés, amit csak lúzerek tesznek szakítás után Egy szakításon túl lenni alapból is nehéz dolog, hát még ha a saját helyzetét nehezíti az ember egy-két rossz húzással. Az alábbiakban olvashatod azokat

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

A Nő természetrajza, a Férfi fejlődése

A Nő természetrajza, a Férfi fejlődése A Nő természetrajza, a Férfi fejlődése ingyenes e-book segítségül a másik nem megértéséhez életed sikeresebbé tételéhez 1 Az alábbiakban alapvető tudnivalókat olvashatsz arról, milyen fejlődési fázisokon

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm!

A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm! A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm! Hegedüs Erika coach, életvezetési tréner 2012. szeptember 22. CoachOK Szakmai Szövetség Egy olyan világ részesei vagyunk, ahol könnyű eltévedni

Részletesebben

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA!

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Avagy : Egy késői utazás a Mezőkövesdi repülőtérre 2012 decemberében módomban állt megtekintenem a Mezőkövesdi repülőteret, amely egykor a Varsói Szerződés tartalék repülőtere volt.

Részletesebben

Higgy abban, hogy. gyógyítást elérheted. Higgy magadban.

Higgy abban, hogy. gyógyítást elérheted. Higgy magadban. Higgy abban, hogy avilágszínvonalú gyógyítást elérheted. Egészségbiztosítás Med TopDoc Higgy magadban. Higgy abban, hogy aki elégedett, az hamarabb lesz EGÉSZSÉGES. Szembesülni egy súlyos betegség diagnózisával

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved?

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? A HALLÁSVESZTÉSRŐL Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? Nem elképzelhetetlen, hogy Ön tudja meg utoljára. A hallásromlás fokozatosan következik be és lehet, hogy már csak akkor veszi észre,

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben