Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Készült: december 17. 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/ EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása Megnevezés: MAXOL FÉKALKATRÉSZ-TISZTÍTÓ AEROSZOL Angol megnevezés: MAXOL BRAKE PARTS CLEANER Felhasználás: por és egyéb szennyeződések eltávolítása Kiszerelés: aeroszolos palack; vivőgáz: cseppfolyósított propán-bután Gyártó/Szállító: Forgalmazó: Sasatech, M.P. Merom Hagalil Cím: Kibbutz Sasa 13870, IZRAEL Telefon: , Fax: weboldal: www. sasatech.com sürgősségi telefon: Forstrade Kft. Cím: 1142 Budapest Erzsébet királyné útja 5-7. Telefon: , Fax: weboldal: A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): Sürgősségi telefon: (1) , éjjel-nappal hívható száma: 06 (80) A veszélyek azonosítása A készítmény veszélyes, besorolás a vonatkozó uniós szabályozás és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosítása szerint: F T EK-veszélyjelek: F Tűzveszélyes T Mérgező Tűzveszélyes Mérgező A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas R 39/23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat 3. Összetétel/tájékoztatás az alkotórészekről Veszélyes komponensek CAS-szám EK-szám Koncentráció Veszélyjel, R-mondat Toluol % F, Xn, R / Xilol % Xn, R 10-20/21-38 Metanol % F, T, R 11-23/24/25-39/23/24/25 Aceton % F, Xi, R Alkánok, (C3-C4) cseppfolyósított propánbután % F+,T, R * * Hajtógáz: cseppfolyósított propán (C3) bután (C4); a karcinogénként vagy mutagénként való osztályozást nem kell alkalmazni, az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb 1,3-butadiént tartalmaz. Az egyéb komponensek nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétüket a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni, illetve figyelembe kell venni. A veszélyjelek és R-mondatok a tiszta komponensekre vonatkoznak, a készítmény veszélyesség szerinti besorolását a 2. és a 15. pont adja meg. Az R-mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.

2 Készült: december 17. 2/6 4. Elsősegélynyújtási intézkedések Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. Szembe kerülés: Bőrrel való érintkezés: Belélegzés: Lenyelés Megjegyzés az orvosnak: 5. Tűzvédelmi intézkedések A kontaktlencsét azonnal el kell távolítani. Öblítse ki a szemet legalább percen át bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Forduljunk szakorvoshoz! Mossa le a szennyezett bőrfelületet szappannal és vízzel. A szennyeződött ruhadarabokat mossa ki, mielőtt újra használná azokat. Ha irritációt tapasztal, forduljon orvoshoz! Hagyja a sérültet jól szellőztetett helyen pihenni. Nehézlégzés esetén az oxigén segíthet. Ha irritációt tapasztal vagy a nehézlégzés nem javul, azonnal hívjon orvost! Ha véletlenül lenyelte az anyagot, ne próbálkozzon hánytatással. Forduljon azonnal orvoshoz! Akut belégzés hatására szívkamra-remegés (ventrikuláris fibrilláció) miatt beálló hirtelen haláleseteket jelentettek az oldószergőzöket használó krónikus kábítószer élvezők esetében. Alkalmazzon támogató kezelést! Életmentő beavatkozások szükségesek a központi idegrendszer csökkent működése miatt bekövetkező szív- és tüdőleállás kezelésére. Nagymértékű expozíció esetén metabolikus acidózist jelentettek. Gyúlékonyság: Tűzveszélyesség különböző anyagok jelenlétében: Tűzoltó anyagok és utasítások: Védőfelszerelés: Speciális megjegyzések: Tűzveszélyes. A termék töltete tűzveszélyes oldószereket, valamint fokozottan tűzveszélyes propán bután hajtógázt tartalmaz. Szikra, nyílt láng, hőforrás, oxidáló anyagok, éghető anyagok jelenlétében fokozott tűzveszéllyel kell számolni. Tűzveszéllyel, illetve kismértékű tűzveszéllyel redukáló anyagok jelenlétében is kell számolni. Gyúlékony folyadék, vízben nem oldódik. KIS MENNYISÉG esetén: használjon SZÁRAZ vegyi oltóanyagokat, szén-dioxidot, alkoholálló habot vagy vízpermetet. NAGY MENNYISÉG esetén: használjon SZÁRAZ vegyi oltóanyagokat, vízpermetet vagy alkoholálló habot. A veszélyeztetett tartályokat vízpermettel hűteni kell. A tűzoltóknak pozitív nyomású önfeltöltős légzőkészüléket (SCBA) és teljes védőfelszerelést kell viselniük. Tűz vagy melegítés hatására a tartály felrobbanhat. A permet nagy területen szétszóródhat, ezzel tűzveszélyt és belobbanást okozhat. 6. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén Személyi védelem: Kiömlés esetén: Környezetvédelem: A munkatérben csak a mentésben részt vevő személyek tartózkodhatnak. Nyílt lángot, gyújtóforrást azonnal távolítsuk el! Tartsuk be a biztonsági előírásokat! Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről! A tartály típusából (aeroszol) adódóan ez nem valószínű. Ha a palack kilyukad, a kifolyt anyagot itassuk fel nedvszívó, nem éghető anyaggal (pl. bentonit, vermikulit, univerzális megkötő anyag), majd gyűjtsük megfelelő konténerbe. A maradékot tisztítsuk fel. Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint. A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos. Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők.

3 Készült: december 17. 3/6 7. Kezelés és tárolás Kezelés: Tárolás: Használata után mindig alaposan mosson kezet szappannal és vízzel. Vigyázzon, hogy ne lélegezze be a termék permetét, gőzeit! Vigyázzon, hogy a szer ne kerüljön a bőrére és a szemébe. Csak jó szellőztetés mellett használja! Hőtől, szikrától, nyílt lángtól vagy bármi más gyújtóforrástól távol tartva tárolja és használja! Olyan helyen tárolja, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne szúrja ki, és ne égesse el a tartályt! A gyúlékony anyagokat biztonságosan elkülönített raktárban kell tárolni. Tartsa hűvös, jól szellőző helyen. Ne szúrja ki, ne égesse el és ne tárolja a tartályokat 50 C-nál magasabb hőmérsékleten vagy közvetlen napsugárzásnak kitett helyen! Tartsa távol szikrától, nyílt lángtól vagy bármi más gyújtóforrástól. Fagytól óvni kell! Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Gyermekek ne férhessenek a készítményhez! 8. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések A munkavégzés feltételei: Műszaki intézkedések: Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását! Munka közben étkezni, dohányozni tilos. A szennyezett védőruhát le kell cserélni. A munka után folyóvizes tisztálkodás szükséges Munkahelyi levegőben megengedett határértékek: Toluol: ÁK: 190 mg/m 3 ; CK: 380 mg/m 3 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM Metanol: ÁK: 260 mg/m 3 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM Xilol: ÁK: 221 mg/m 3 ; CK: 442 mg/m 3 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM Aceton: ÁK: 1210 mg/m 3 ; CK: 2420 mg/m 3 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM Bután: ÁK: 2350 mg/m 3 ; CK: 9400 mg/m 3 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM Propán: TWA (alifás szénhidrogén, C 1-4 ): 1000 ppm (ACGIH 2005), MAK: 1000 ppm, 1800 mg/m 3 ÁK: Megengedett átlagos koncentráció: az anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlagkoncentrációja, amely a dolgozó egészségére nem fejt ki káros hatást. CK: Megengedett csúcskoncentráció, rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség egy műszakon belül. MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration, a legmagasabb megengedhető munkahelyi koncentráció, amely a jelenlegi ismeretek szerint nem káros az egészségére és nem jelent elfogadhatatlan kockázatot még ismételt és hosszas kitettség esetén sem. TWA: Time weighted average, 8 órás munkavégzésre vonatkozó átlagos koncentráció. Személyi védelem: Szemvédelem: Bőr- és testfelület védelme: Légzésvédelem: Kézvédelem: Oldalvédővel ellátott védőszemüveg/védőálarc Megfelelő védőruházatot kell viselni. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Megjelenés: Halmazállapot: Szín: Szag: Olvadáspont: Forráspont: Nem megfelelő szellőzés esetén viseljen por/pára előszűrővel ellátott szerves szűrőbetétes gázmaszkot. Védőkesztyű (viton, nitrilgumi vagy neoprén, a gyártó ajánlása) aeroszolos palack aeroszol színtelen oldószer nincs adat C Fajsúly: 0,845 ph érték: Vízoldékonyság: nincs adat nem oldható

4 Készült: december 17. 4/6 Lobbanáspont: 28 C Viszkozitás: nincs adat 10. Stabilitás és reakciókészség Kerülendő körülmények: Kerülendő anyagok: Nyomás alatt lévő tartály: nem szabad kitenni közvetlen napsugárzásnak és 50 C-ot meghaladó hőmérsékletnek. Gyújtóforrásoktól távol tartandó. Erősen oxidáló hatású anyagok. 11. Toxikológiai információk Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. Bőrizgató hatású. A toluol reprodukciót károsító anyag (Rep. Cat. 3), a születendő gyermeket károsíthatja. A készítménnyel történő expozíció hatásai: Belélegzés: Lenyelés: Bőrrel való érintkezés: Egyéb: 12. Ökológiai információk Az oldószer permet belélegzése hányingert, fejfájást és szédülést okozhat. A központi idegrendszerre hatva levertséget okoz. Lenyelése nem valószínű, ha bekövetkezik, utána valószínűleg hirtelen hányási roham lép fel. Émelygést, hányást, szédülést, emésztőszervi irritációt okozhat. Az oldószerek kémiai tüdőgyulladást okozhatnak. Bőrizgató hatású. A bőrrel való hosszan tartó érintkezése bőrgyulladást, a bőr kiszáradását és repedezését okozhatja. A bőrön keresztül felszívódik. A termék permetének. gőzének ismétlődő vagy hosszantartó bekerülése a szervezetbe a központi idegrendszer károsodását okozhatja, kábító hatású lehet, máj- és a vesekárosodás léphet fel. A születendő gyermeket károsíthatja. Jellemzően a már korábban fennálló tüdőbetegség, asztma, légzési nehézségek erősebben hajlamossá tesznek a túlzott behatás miatt kialakuló mérgezésre. Egyéb káros hatások: Ne engedje a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba jutni. 13. Ártalmatlanítási útmutató A termék maradékainak és a csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók. Ne ürítse vízelvezetőkbe. Az anyagot és tartályát biztonságos módon kell elhelyezni. EWC-kód: veszélyes hulladék (nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) Az üres vagy a még tele palackokat csak engedéllyel rendelkezők gyűjthetik be és ártalmatlaníthatják a helyi előírásoknak megfelelően. A palack 50 C feletti hőmérsékleten akkor is felrobbanhat, ha csak kevés gáz maradt benne. 14. Szállítási információk A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) veszélyes áru. UN szám: 1950 Közút/vasút ADR/RID: UN 1950 aeroszol, osztály: 2, PG: NA, Osztályozási kód: 5F, Címke: 2.1 Tengeri IMDG: EmS: Légi IATA/ICAO: Csomagolási útmutató: LQ PAX, CAO: UN 1950 aeroszol, Mennyiségi korlátozási osztály: 2, PG: NA. F-D, S-U UN 1950 aeroszol, tűzveszélyességi osztály: 2.1, PG: NA, Címke: RFG Y

5 Készült: december 17. 5/6 15. Szabályozási információk Címkézésre vonatkozó előírások: EK-veszélyjelek: F Tűzveszélyes, T Mérgező A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas R 39/23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás S 23 A keletkezett permetet nem szabad belélegezni S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S 35 Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható Tartalmaz: % toluol, 7-15% metanol, 45-60% xilol, 5-10% aceton, 5-10% cseppfolyósított propán-bután A címkén feltüntetendő: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 o C feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Ne permetezd nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Mennyiség: MAXOL FÉKALKATRÉSZTISZTÍTÓ AEROSZOL F Tűzveszélyes T Mérgező Összetétel: 15 25% toluol, 7 15% metanol, 45 60% xilol, 5 10% aceton és 5 10% cseppfolyósított propán-bután R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas R 39/23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat S 2 S 16 S 23 S 24/25 S 35 S 36/37/39 S 45 S 51 Gyermekek kezébe nem kerülhet Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás A keletkezett permetet nem szabad belélegezni Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni Csak jól szellőztetett helyen használható A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 C feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Ne permetezd nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra. Címkézés a 648/2004/EK rendelet szerint: 30%-nál több aromás szénhidrogén; 5 15% alifás szénhidrogén Forgalmazó: Forstrade Kft Budapest Erzsébet királyné útja 5-7. Telefon: , Fax:

6 Készült: december 17. 6/6 16. Egyéb információk Ez a biztonsági adatlap a gyártó által november elsején kiadott adatlap alapján én készült magyar nyelvű biztonsági adatlap felújítása. Meggyőződésünk szerint a gyártói adatlapban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet és módosításai előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról. Függetlenül attól, hogy milyen korrekt célra használja fel, - tanulmányozásra, kutatási és egészségvédelmi felülvizsgálatra, biztonsági és környezetvédelmi kockázatok vizsgálatára - jelen dokumentum egyik része sem másolható semmilyen eljárással a SASATECH írásos engedélye nélkül. A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő R-mondatok: R 10 Kismértékben tűzveszélyes R 12 Fokozottan tűzveszélyes R 20 Belélegezve ártalmas R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas R 23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező R 39/23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat R 36 Szemizgató hatású R 45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet) R 46 Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet) R 48/20 Belélegezve hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat R 66 Ismételt expozíció a bőr szárazságát és repedezését okozhatja Vonatkozó magyar törvények és rendeletek: Munkavédelem: a évi LXXXII. törvénnyel, a évi XI. törvénnyel és az évi CII. törvénnyel módosított évi XCIII. törvény a munkavédelemről Kémiai biztonság: a évi XXVI. törvénnyel módosított évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 38/2008 (X.3.) EüM rendelet, az 52/2007. (XI.30.) EüM, a 26/2007. (VI.7.) EüM, a 33/2004. (IV.26.) EszCsM, a 30/2003. (V.21.) EüM rendeletek a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról; Hulladék: a évi XXIX. törvénnyel módosított évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról; 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; Tűzvédelem: az évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet. Egyéb: 52/2000. (XII.27.) GM rendelet a termékek aeroszol csomagolásának műszaki követelményeiről 648/2004/EK rendelet és módosítása a mosó- és tisztítószerekről Budapest, december 17.

BIZTONSÁGI ADATLAP BIO-FILM BF55

BIZTONSÁGI ADATLAP BIO-FILM BF55 1/6 BIO-FILM BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIO-FILM BF55 A készítmény

Részletesebben

MSDS Köröm-előkészítő folyadék - gomb 1/6 Verzió: 1.1 HU Készült: 2009. 01.21. Utolsó nyomtatás: 2009. 01. 24. BIZTONSÁGI ADATLAP

MSDS Köröm-előkészítő folyadék - gomb 1/6 Verzió: 1.1 HU Készült: 2009. 01.21. Utolsó nyomtatás: 2009. 01. 24. BIZTONSÁGI ADATLAP MSDS Köröm-előkészítő folyadék - gomb 1/6 Verzió: 1.1 HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő en 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása Köröm-előkészítő

Részletesebben

Fájlnév: MSDS Gombásodást megelőző oldat 1/6 Verzió: 1.1 HU Készült: 2009. 11. 20. BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő en

Fájlnév: MSDS Gombásodást megelőző oldat 1/6 Verzió: 1.1 HU Készült: 2009. 11. 20. BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő en Fájlnév: MSDS Gombásodást megelőző oldat 1/6 Verzió: 1.1 HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő en 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása Gombásodást megelőző

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/7 Verzió: 4-HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: A készítmény neve: A készítmény

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

Fájlnév: Biztonsági adatlap Desident CaviCide verziószám: 1.0 - hu 1/5 Készült: 2009. szeptember 14. Utolsó nyomtatás: 2009. szeptember 17.

Fájlnév: Biztonsági adatlap Desident CaviCide verziószám: 1.0 - hu 1/5 Készült: 2009. szeptember 14. Utolsó nyomtatás: 2009. szeptember 17. verziószám: 1.0 - hu 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény megnevezése: Desident CaviCide Felhasználása:

Részletesebben

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199 1/7. oldal Oust Mini Spray Fresh szagsemlegesítő aeroszol 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1. A készítmény neve: Oust Mini Spray Fresh szagsemlegesítő aeroszol Azonosítási

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC 1/7 AGIL 100 EC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása AGIL 100 EC A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: NERDA gépi öblítőszer 1.2. Azonosított

Részletesebben

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199 S.C. Johnson Kft. Kiállítás kelte: 2007. március 26. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Átdolgozás kelte: 2009. október 27. Tel: 361 224 84 00 Fax: 361 224 84 05 1/8. oldal Johnson OFF rovarriasztó aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FOLPAN 50 WP

BIZTONSÁGI ADATLAP FOLPAN 50 WP 1/6 FOLPAN 50 WP BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: FOLPAN

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

rovarriasztó száraz spray Azonosítási szám: 697144/001

rovarriasztó száraz spray Azonosítási szám: 697144/001 1/7. oldal OFF! Family Care rovarriasztó száraz spray 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: OFF! Family Care rovarriasztó száraz spray Azonosítási szám: 697144/001 1.2. A készítmény felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS 1/6 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS A készítmény

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P B I Z T O N S Á G I A D A T L A P k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 11 Termék azonosító:

Részletesebben

1/9 Supralux Nitro hígító verziószám: 6-1-HU Készült: 2008. július 14. Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 25. BIZTONSÁGI ADATLAP

1/9 Supralux Nitro hígító verziószám: 6-1-HU Készült: 2008. július 14. Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 25. BIZTONSÁGI ADATLAP 1/9 Supralux Nitro hígító verziószám: 6-1-HU Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 25. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény megnevezése: Supralux Nitro hígító

Részletesebben

BRISE One Touch zöld alma aeroszol

BRISE One Touch zöld alma aeroszol 1/7. oldal BRISE One Touch zöld alma aeroszol 1. A készítmény neve: BRISE One Touch zöld alma aeroszol Gyártó cég neve: Cím: S.C. Johnson Thaiföld Forgalmazó/Importáló cég neve: S.C.Johnson Kft. Cím: 1124

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: CAMEL BOX Kiszerelés: gyűjtőcsomag, tartalma:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS 1/7 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS 1.1. Termékazonosító: A készítmény

Részletesebben

RAID csótány- és hangyairtó aeroszol

RAID csótány- és hangyairtó aeroszol 1/7oldal 1. Készítmény neve RAID csótány- és hangyairtó aeroszol Gyártó cég neve: S.C.Johnson Europlant BV Cím: Mijdrecht, Hollandia Telefon/Fax: - Importáló és forgalmazó cég neve: Cím: 1124 Budapest,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC 1/7 PROTUGAN 50 SC BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint MAKHTESHIM-AGAN HUNGARY ZRT. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PROTUGAN 50 SC

Részletesebben

1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1/6 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PANNON Starter

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: WUXAL Boron Max Termékkód: 23016 Kiszerelés:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Szenna, 2007. június 11. Felülvizsgálat időpontja:2008. március 3.

BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Szenna, 2007. június 11. Felülvizsgálat időpontja:2008. március 3. BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Szenna, 2007. június 11. Felülvizsgálat időpontja:2008. március 3. 1 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény azonosítása MATKOV INSECT REPELLENT

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Sürgősségi telefon: Telefon:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően verziószám: 4.0 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KLINIKO-TEMPO

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P K 1/4 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. A1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1.

Részletesebben