SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK"

Átírás

1 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Osztályfőnöki órák 5-6. osztály CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYBAJOM 2013

2 BEVEZETÉS Iskolánkban a nyertes TÁMOP pályázatban szabadon választott kompetenciafejlesztési terület a Szociális, életviteli és környezeti kompetencia lett. Bevezetésre egy osztálycsoportban került a 2009/2010-es tanévtől. A pályázat fenntartási ideje: 5 év. Megvalósítása: Felső tagozat (5-8.osztály) 2009/2010-es tanév osztályfőnöki, matematika- 5.c- B modul heti 1 óra-évi 37óra 2010/2011-es tanév Osztályfőnöki-6.b- A heti 1 óra-évi 37óra 2011/2012-es tanév Osztályfőnöki-7.b- A heti 1 óra-évi 37óra 2012/2013-as tanév Osztályfőnöki-8.b- A heti 1 óra-évi 37óra 2013/2014-es tanév Osztályfőnöki-5.o. A heti 1 óra-évi 36óra 2014/2015-ös tanév Osztályfőnöki-6.o.- A heti 1 óra-évi 36 óra (2010 nyarán osztályösszevonás az 5. évfolyamon; modulváltás miatt A modul.) A kulcskompetenciák az ismeretek, készségek, képességek és attitűdök olyan átváltható, többfunkciós tudáskészletét, csoportját jelentik, amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes fejlődéséhez, a társadalom befogadásához, az egyén foglalkoztatásához, a sikeres élethez. Ezeket szükséges fejleszteni a kötelező oktatás-képzés végéig és alapját kell, hogy képezzék az élethosszig tartó tanulásnak. A szociális kompetenciákhoz tartozik minden olyan társas képesség, készség, amely nélkül nem lehet sikeres az egyén szocializációja. Nélkülözhetetlen összetevője e kompetenciának az egyének belső biztonság és magabiztosság érzése is. A műveltségi területek oktatásának közös követelményei: Hon- és népismeret Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz Környezeti nevelés Kommunikációs kultúra Testi és lelki egészség Tanulás Pályaorientáció

3 Támogatja az alábbi kulcskompetenciák fejlesztését: Anyanyelvi kommunikáció Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia Esztétikai-művészeti kifejezőképesség Kezdeményezőképesség A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia ALAPFOK-5-6.OSZTÁLY CÉLOK ÉS KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK A környezeti kompetenciák fejlesztése terén: A gyerekek váljanak képessé az őket körülvevő hétköznapi világban való eligazodásra. A tapasztalatszerzés közben fejlődjön érdeklődésük a környezet jelenségei iránt. Alakuljon ki bennük az összefüggések keresésének igénye. Szerezzenek gyakorlatot a különféle forrásokból származó információk gyűjtésében, s alapozódjon meg bennük ezek rendszerezésének képessége. Igyekezzenek ezeket az információkat minél több szempontból egymáshoz fűzni. Tudatosuljon bennük, hogy sokféle kölcsönhatás áll fenn az emberi tevékenység és a természeti környezet között. Sajátítsák el a kritikai gondolkodás alapjait. A végzett tevékenységek közben fejlődjön kreativitásuk. Legyenek képesek mindennapi problémáik segítségkéréssel vagy önálló módon való megoldására. Váljanak érzékennyé kortársaik problémáinak befogadására, és érezzenek belső késztetést arra, hogy segítséget nyújtsanak nekik ezek megoldásában. Sajátítsák el az életkoruknak megfelelő, biztonságos életvitel legfontosabb viselkedésbeli elemeit. A programba illeszkedő mozgásos tevékenységek és játékok járuljanak hozzá testi adottságaik és mozgáskultúrájuk fejlődéséhez. Sajátítsák el, és legyenek képesek tanítói irányítás nélkül is alkalmazni a másokkal való együttműködés, illetve a csoportmunka alapvető technikáit. Váljanak képessé a saját életükhöz és tevékenységeikhez kapcsolódó szabályok alkotására, s alakuljon ki bennük a belső késztetés a közösen kialakított normák betartására. A személyes dimenzióban: a reális önismeret, az önbizalom és az önfegyelem kialakulásának elősegítése, a kreativitás fejlesztése, a személyiség által meghatározott lehetőségek és korlátok közötti eligazodás képességének megalapozása, a személyes célok reális kitűzésének gyakorlása, az egyéni érzések felismerésének és megnevezésének gyakorlása.

4 A társas dimenzióban: a nyitottság és a mások iránti bizalom kialakítása, a véleményalkotási és cselekvési autonómia, valamint a felelősségérzet megalapozása, a konstruktív konfliktusmegoldáshoz szükséges attitűdök és képességek megalapozása, gyakorlat szerzése az életkornak megfelelő hiteles kommunikációban, a hatékony együttműködéshez szükséges attitűdök megalapozása, és az együttműködés alapvető eszköztárának kialakítása. A kognitív dimenzióban: a pozitív kritikai attitűd megalapozása, gyakorlat szerzése a különféle formában megjelenő információk kezelésében, a problémamegoldó gondolkodás technikáinak megalapozása. A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS FÓKUSZAI A) Az önismerettel összefüggő kompetenciák Az érzelmek tudatossága Önállóság, autonómia Identitás, hitelesség B) Önszabályozás Az érzelmek kezelése: siker-kezelés, kudarc-tűrés, kitartás Felelősségvállalás Törődés, tekintet másokra Tolerancia: nyitottság, véleményfogadás, bizalom C) Énhatékonyság-érzés Pozitív önértékelés Konstruktív self-érzékelés (énhatékonyság): egészséges önbizalom, belső kontroll D) A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek Információkezelés Problémakezelés Kritikai gondolkodás Szabályalkotás, szabálykövetés Kreativitás, rugalmasság, nyitottság E) Társas kompetenciák Empátia Kommunikációs készségek, véleményalkotás, vitakészség Együttműködés Konfliktuskezelés Segítségkérés Visszautasítás Társadalmi részvétel és szolidaritás F) Környezeti kompetencia Környezeti tudatosság Ember és természet kölcsönös függőségének megértése A környezet védelméhez és megőrzéséhez szükséges tudás A környezetért felelős magatartásformák ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK

5 Tanári eszközök: eddig használt eszközök és/vagy a kész programcsomagok (A1, B1, C1) vagy azokból vett modulelemek. PROGRAMCSOMAGOK A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztéséhez 6 kidolgozott programcsomag áll rendelkezésre, 3 (A1-Én és a világ; B1-Én és a másik; C1-Én dimenziója) az 1-6. osztályok, 3 (A2-polgár a demokráciában, B2-Felnőtt szerepek; C2-Toleranciára nevelés). Az A1, B1, C1 jelű az 1-6. osztályoknak, az A2, B2, C2 jelű a osztályoknak javasolt. A programcsomagok, a modulok részletes leírása az Educatió honlapján megtalálható. Választhatunk bármelyik modulcsomagból. A modulok kiválasztását, illetve azok sorrendjének meghatározását az elérendő célok határozzák meg. A célokat döntően befolyásolja, hogy milyenek az osztályban éppen jellemző társas kapcsolatok, melyek az aktuális problémáink a szociális és környezeti kompetenciák terén. A programcsomagok kiemelt fejlesztési területei: A programcsomag típusa, fejlesztés fókusza Műveltségterülethez kötődő AB kevert típusú programcsomagok A tágabb világgal (természet és társadalom) való harmonikus kapcsolatot erősítő csomagok Fókuszban a képesség- és készségformálás, a kognitív dimenzió fejlesztése Kereszttantervhez kötődő B típusú programcsomagok A szűkebb környezettel harmonikus kapcsolatot erősítő csomagok Fókuszban a képesség és készség formálás, a társas dimenzió, mint közvetlen környezet fejlesztése Alapfok 1-6. osztály Én és a világ (Ember és környezete) - környezettudatos magatartás - kritikai gondolkodás - az emberiség értékeinek védelme - a biztonságos életvitel kialakítása - felelősségtudat Én és a másik (Az együttműködés fejlesztése) - baráti magatartás - hitelesség - empátia - kooperativitás - autonómia és elfogadás Középfok osztály Polgár a demokráciában (Civil szerepek) - szabad véleményalkotás - döntési képesség - felelősségtudat - vitakészség - társadalmi részvétel - szociális érzékenység - problémamegoldó képesség - konfliktuskezelő képesség Felnőtt szerepek (Felkészülés a felnőtt élet szerepeire) - tudatosság a kapcsolatokban - barátságra és a szerelemre való képesség - nemi szerepek - szülői, családi szerepek - harmonikus viszony a nemzedékekhez, korosztályokhoz - munkatársi szerepek - átmenetek

6 Extracurricurális (tanórán kívüli) C típusú programcsomagok A szociális kompetencia alapját képező személyes kompetenciát erősítő csomagok Fókuszban az attitűdformálás és az ÉN dimenziója Az ÉN dimenziója (Önállóság, önbizalom, kreativitás) - önállóság - önbizalom, pozitív énkép - belső harmóniára való képesség - a fejlődés igénye - önértékelés - alkotókedv - kreativitás Toleranciára nevelés (A másik és én) - önelfogadás - nyitottság - előítéletek csökkentése - szorongás felismerése és csökkentése - kíváncsiság - rugalmasság - mások elfogadás A tanulói eszközök: a modulokhoz készült munkalapok; bármilyen tankönyv és könyv; rajzeszközök, filctollak, olló, vonalzó, ragasztó. Alkalmazható tanulásszervezési munkaformák és módszerek: differenciált munkaszervezés, frontális szervezés, csoportmunka, kooperatív tanulásszervezés és módszerek, projekt-módszer (Erdei iskola - 6.osztály). beszélgetőkör, drámajáték, vita disputa, szövegértés és szövegalkotás, kutatás, interjúkészítés. AZ ÉRTÉKELÉS ALAPELVEI A gyerek, az osztály önmagához viszonyított fejlődését kell a középpontba állítani. A szociális kompetencia fejlettségének, állapotának értékelésekor a fejlesztő, minősítés nélküli értékelést kell alkalmazni, amely: folyamatos, épít az önértékelésre és az önreflexióra, az adott teljesítményt értékeli, de tekintettel van a gyerek egyedi személyiségére, aktuális állapotára, fejlettségi állapotot jelez, s egyúttal hozzásegít a továbbfejlődéshez, személyre szabottan, és a külső követelményrendszer elérésében a diáknak megfelelő módon ad támogatást. Ezzel a fejlesztő értékelés: segítséget nyújt a tanuló egyéniségéhez legjobban illő tanulási stratégiák kialakításához, illetve kiválasztásához elősegíti a reális énkép és igényszint, valamint a pozitív önértékelés kialakulását, s az énhatékonyság-érzés megerősödését differenciáltabbá és szilárdabbá válik általa az egyes tanulók, illetve az osztály egészének értékrendje.

7 VÁRHATÓ EREDMÉNYEK Az egyéni fejlődési eredmények mindig nagy különbségeket mutathatnak, ami az egyéni érésfejlődés ütemének eltéréseiből fakad. A fejlesztési folyamat végére jellemezhetik a 12 éves tanulókat: A gyerekeket eligazodnak az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezetben. Képesek megoldani mindennapi életük, hétköznapi problémáit. Kíváncsisággal tekintenek a természeti és az emberi világ jelenségeire. Tudnak adott szempontok szerinti megfigyeléseket végezni önmaguk életére, a természet jelenségeire, valamint az emberi viszonyokra vonatkozóan. Tudják rögzíteni megfigyeléseik eredményeit. Tudnak kérdéseket feltenni a megismert jelenségekhez, illetve információforrásokhoz kapcsolódóan. Tudják az adott jelenséget, illetve forrást e kérdések alapján elemezni. Életkoruknak megfelelő szintű gyakorlattal rendelkeznek a különféle forrásokból származó információk gyűjtésében, s ezek különféle szempontok szerinti rendszerezésében. Tisztában vannak azzal, hogy sokféle kölcsönhatás áll fenn az emberi tevékenység és a természeti környezet között. Igényük van arra, hogy keressék a megtapasztalt jelenségek okait, melyről tudják, hogy több elemből tevődhetnek össze. Tisztában vannak biztonságos életvitel életkoruknak megfelelő legfontosabb viselkedésbeli elemeivel, és a gyakorlatban is ezek szerint élnek. Átlátják saját életük és közösségeik működésének alapvető szabályait, és betartják ezeket. Önmaguk is képesek a különféle tevékenységeiket segítő szabályok alkotására. Képesek gondolataikat és érzéseiket szóban, illetve más módon (rajzban, dramatikus játék keretében stb.) kifejezni. Érzékennyé válnak kortársaik problémáinak befogadására, és belső késztetést éreznek arra, hogy segítséget nyújtsanak rászoruló társaiknak azok megoldásában. Gyakorlottan dolgoznak együtt társaikkal a tanórai, illetve tanórán kívüli csoportos tevékenységek keretében. Viselkedésükben megjelennek a környezeti tudatosság jellemzői, választásaikban életkoruknak megfelelő mértékben előnyben részesítik a fenntartható fejlődés szempontjait. A tanulócsoportok tagjai között kialakul az összetartozás és a szolidaritás érzése. Az így megerősödő közösségek biztosítják, hogy senki ne érezze idegennek vagy kirekesztettnek magát a csoportban. A felmerülő nézeteltéréseket képesek kulturált formában megvitatni, és olyan kompromisszumokat kötni, amelyeket azután mindenki el tud fogadni. Osztályfőnöki tevékenység Az osztályfőnöki tevékenység bármilyen szakos pedagógus diplomával vállalható. Egyes témák feldolgozásához lehet speciális szakembereket bevonni, esetleg az iskolából indult volt diákok és vendégek közreműködését kérni. A témakörön belüli óraszámok arányai szabadon módosíthatók.

8 Az osztályfőnöki órák témakörei A tematika és órakeret rugalmasan kezelendő, de nincsenek szabadon felhasználható órák, mert az A modulok választása teljes tanórai lefedettséget biztosít. Az órák anyaga a tanmenetekben van részletezve. 5. osztály Témakörök A modul B modul 1. Étkezés. Mozgás. Életmód 1. Társadalom és gazdaság 2. Felnőtté válás-a szervezetünk 2. Pszichikus működésünk, személyiségünk 3. Életrend. Tanulás 3. Kommunikáció 4. Közlekedés 4. Kapcsolatok 5. Fogyasztás 6. Szenvedélyek 7. Itthon és a nagyvilágban 8. A természet 9. Természeti erőforrások 10. Az energia 11. Szokások, hagyományok és értékek Témakörök tartalma 1. Étkezés. Mozgás. Életmód A tápanyagok kapcsolják össze az emberi szervezet anyagforgalmát és a bioszférát. A kölcsönhatás több oldalú. Az ételek megválasztásának szempontjai. Étkezni jó! Étkezési szokások, mozgás, erőnlét és testalkat összefüggése 2. Felnőtté válás-a szervezetünk Szervek, szervrendszerek pontos neve, funkciója, érzékenysége. A természetes működések és a betegségek jelei. Okaik, megelőzésük. Az emberi egyedfejlődés jellegzetességei. Serdülőkori változások 3. Életrend. Tanulás A tanulás sokféle formájának megismerése, gyakorlása. Változatos ismeretszerzési lehetőségek gyakorlása. 4. Közlekedés A közlekedési eszközök fejlődése, előnyök, környezeti hatások. 5. Fogyasztás Igények és szükségletek. Kapcsolat a globális kereskedelmen keresztül az egész világgal. Kölcsönhatások, a fogyasztói magatartás hatásai. A fogyasztás környezetei hatásai. 6. Szenvedélyek Dohányzás és egészség. 7. Itthon és a nagyvilágban Égtájak. Kontinensek, óceánok, országok. Földrajzi helyek, országok és események, emberek összekapcsolása. Magyarország és a lakóhely jellemzői, nevezetességei. A szomszédos országok főbb jellemzői (lakosság, nyelv, fizetőeszköz stb.) 8. A természet Az anyag szerkezete, szerveződési szintjei. A tudományos megismerés. Egyszerű vizsgálati eszközök használata

9 9. Természeti erőforrások Az ember a bioszféra része. Erőforrások, kölcsönhatások. Táplálékaink eredete. 10. Az energia Gyakran használt műszaki eszközök. Energia, energiahordozók, energia-átalakulások. 11.Szokások, hagyományok és értékek Hagyományok eredete, jelentősége. Kapcsolatok a helyi tanterhez 6. osztály Témakörök A modul B modul 1. Étkezés, mozgás 1. Társadalom és gazdaság 2. Felnőtté válás, pályaválasztás 2. Pszichikus működésünk 3. Szervezetünk változásai 3. Kommunikáció 4. Tanulás, szórakozás 4. Kapcsolatok 5. Közlekedés 6. Fogyasztás, gazdálkodás 7. Szenvedélyek 8. Média, informatika 9. Természet,erdei iskola 10. Energia, gazdálkodás Témakörök tartalma: 1. Étkezés, mozgás Viselkedési formák szabadban, terepen. Táplálkozási szokások, egészséges étrend. Biztonságos tájékozódás, mozgás a terepen 2. Felnőtté válás, pályaválasztás A munka világa.tanulás, szaktudás, szakma, mesterség, hivatás. Kereset, jövedelemforrások 3. Szervezetünk változásai Család, családtagok, generációk, életkorok és változások. A nemi szerepek. A kamaszkor anatómiai, élettani és lelki változásai. A reklám és a divat A nemi szerepek a mindennapi életben és műalkotásokban. Öltözködés, szórakozás, zene 4. Tanulás, szórakozás Nem csak könyvekből tanulhatunk. Tanulási stratégiák. Történeti és természeti értékek a közgyűjteményekben 5. Közlekedés Szokásos közlekedési útvonalak és eszközök, közlekedési szabályok. Távolsági közlekedés. Menetrendek. Természeti és társadalmi földrajzi szempontok az utazás megtervezésében. 6. Fogyasztás, gazdálkodás A fogyasztói társadalom jellemzői. Globális gondok, és a saját életvitel összefüggései. A társadalmi gazdasági egyenlőtlenség háttere. A nemzetgazdaság szempontjai, a közösségi érdek, a közvagyon. 7. Szenvedélyek Drog, alkoholfogyasztás tágabb társadalmi összefüggései. Üzleti érdek, reklám és a szenvedélyek.

10 Függőséghez vezető tevékenységek. PC, TV. 8. Média, informatika Tanulási stratégiák, lehetőségek. Hírközlési csatornák. Izgalmas tudományos felfedezések története 9. Természet, erdei iskola Természeti jelenségek, adottságok és az emberi tevékenység összefüggései. Országismeret 10. Energia, gazdálkodás A bioszféra és a technoszféra kapcsolatai Fejlődés, fenntartható fejlődés, ökológiai lábnyom. A sajátos nevelési igényű gyermekek A sajátos nevelési igényű gyermeket ugyanazon társadalmi, kulturális hatások érik, mint bármely más gyermeket. Ők is kénytelenek a gyorsuló világhoz, a fokozott információáramláshoz, az ingerekkel (gyakran túl-) telített környezeti feltételekhez alkalmazkodni. Ez az alkalmazkodás számukra még nehezebb. A sikeres alkalmazkodáshoz és a részvételhez többletsegítséget igényelnek. A szociális kompetenciák fejlesztése a sikeres integráció megvalósításának egyik alapvető célja és eszköze. Az iskolai integráció négy faktora: A személyiségében és a sérülés mértékében alkalmas gyermek A támogató családi háttér A felkészült gyógypedagógus A motivált, a többlettudás elsajátítására kész pedagógus A hátrányok kezelése és a bánásmód csak személyre szabottan képzelhető el, az akadályozottság mindig az adott környezetben értelmezhető. Az együttnevelés-oktatás sikerességének érdekében fokozottan figyelemmel kell lenni: a személyes kapcsolatok alakulására, különös tekintettel a pedagógus diák és a pedagógus szülő viszonyára (a kommunikáció és kooperáció jelentőségére, az önértékelés képességének, illetve korszerű, árnyalt értékelési formák kialakítására); a nagyobb szabadság megteremtésére, lehetőséget nyújtva a diákoknak szabadabb beosztásra, a feladatok közötti választásra (a differenciált módszerválasztásra és tananyagkezelésre, a tanulásszervezési formákra, a tér- és időszervezés rugalmasságára); a tananyag problémaközpontú, aktuális és érdekes megfogalmazására és feldolgozásának érdekessé tételére (a gyermekek és fiatalok kreativitásának fejlesztésére); a szükséges tárgyi és személyi feltételek kialakítására.

OSZTÁLYFŐNÖKI. 5-8. évfolyam

OSZTÁLYFŐNÖKI. 5-8. évfolyam OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A Osztályfőnöki tanterv a 2001. évi saját (Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam T a n t e r v Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag 1-8. évfolyam 1 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók A fejlesztés célrendszere A programcsomagok A programcsomagok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM Igazgatói köszöntő.....4 Preambulum.....5 1.Helyzetelemzés.....6 1.1 Tárgyi, dologi feltételek.....6 1.2 Eszközrendszer.....6 1.3 Személyi feltételek.....7

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013.

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. 1 NEVELÉSI PROGRAM 2 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz nevelő-oktató

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) 1.1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető és kezdő

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

Kerettanterv. Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9 12. évfolyam, sportiskola. Célok, feladatok. Fejlesztési területek nevelési célok

Kerettanterv. Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9 12. évfolyam, sportiskola. Célok, feladatok. Fejlesztési területek nevelési célok Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9 12. évfolyam, sportiskola Célok, feladatok A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam. EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam. EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam. EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam. EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam osztályfőnöki 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 0,5 évi 18,5

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Az iskola Alapító Okirata (kivonat)... 5 Vörösmarty Mihály Általános

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. Az intézmény adatai... 5 4. Küldetésnyilatkozat... 7 5. Nevelési program... 8 5.1. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7 1. BEVEZETÉS... 8 1.1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai... 8 1.2.

Részletesebben