CXJLVI.) 489. ' KOMÁI TSASZÁRI ÉS AT. KIRÁLYI FELSÉGNRÍt KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indult BÉTSBŐL Szeredán 1U Júniusban, űz ijir Európában?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CXJLVI.) 489. ' KOMÁI TSASZÁRI ÉS AT. KIRÁLYI FELSÉGNRÍt KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indult BÉTSBŐL Szeredán 1U Júniusban, 1788. űz ijir Európában?"

Átírás

1 CXJLVI.) 489 k ' KOMÁI TSASZÁRI ÉS AT. KIRÁLYI FELSÉGNRÍt KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indult BÉTSBŐL Szeredán 1U Júniusban, űz ijir Európában? I/TTindenek ezt kérdik a' Magyar Kúfírtét -~»&. Nagy Kérdés de nagyok a' Hirek-is, é& ly f.ámofbk, hogy a' Ieg^éiefebb fzemü PoIititü-> k-is gyakran az ezernyi ezer IiiüömbÖzö hirek* 'gerén a' hifzem, nem hifzem, 'vagy-lég-alább, telkedem hajóján evezrénaz el-kezdett dolgoknak menetelekre bámuld figyelmefefséggel és feí-füg- 'ztett i élettel várakozni Séntelenittetnek. fin moflí :e;ém a' Török-f6*tziinertt' Alívé-h&'/ból ho7 a' ngyel-orizá^i Sidók, az Orofz Birodalombéli ííé-

2 reskedők, a Töröl; Birodalmat fenékig csmhh Macedóniai Görög Kalmárok, edgy Konftántzir.Jpolyból Kereskedőnek (íelező-fvprút fem láttam mff. ** korát, mint ennek a' bajnfzfcn) M * nak Pracliduna* alatt, a. mottani háborúról, Diétát tartván - 3 Lengyel-orfzági 'Sidók az itt elevenedni Kezdett őfzve-fzövetkezésnek fzikrájáról egy belsó tüzet hirdetnek vala olly hozzá tétellel, hogy czekntí" bolájófc a' fzomfzéd Priifzfzusnak kezeben lévén t go-ezer fegyveres Prufzfztifok fognák azt a* ^ vetkezett zenebonának fzájába ál!i::lir.uztattii. ~" Az Orofz orfzégi Kcresktdek azt mondák, Log/ Ők üzemeikkel látták volna azon Török Várok'ostromlására kéfziilt Orofz-hajókat, mellyekhcz hafo"' lókat még foba fem láttának: Ezeknek hűhó éli 3 ' lok egy ölnyi vaflagságu fa lévén, belsó oldalog mely fél-olnj'i vaflagságu fa, ollyan gyapottal.* gyapjúval elegyített materiával van a' a oldal Ztitt meg-t'öltve, mellyet az ágyú golyóbis is i'j" nem járhat, lévén ezen. oftromló-hajó'k-közzül deniknek oldala más-fél ölnyi vaflagságu, és mi^e' Iliken -13 ágyuk ollysnok vágynak, mellyekbe 3. és 40 fontos gollydbifok mennek, és a' tőbbi 8 P'í, próbbdk. Az'ezeken lévő népnek mindeniknek eml] egy hófzfzu ródra fzegezett lantsa hegyű horogig [ és edgy egy lajforjájok vagyon ; mellyt-kkel kéttűs kívül az oftromlott Török Várnak meg-hágására és a Vár-fókán lévö Jantsároknak.vs-gy kerefztül.ráfokra, vagy; gajlérjoknál fogva való le-rántáfo* 1 " fzólgáinak. Ama M'árs hires Unokájáról Ron^n' > zovról azt befzéllik ezen Kereskedők, hogy 2 f Orofz Táborból 120-ezer népet ollyat 'váltogatott'* 1 ' edgy hadi-remek munkának el-jádaására, kik rfl át mind

3 mind Török ütközetben voltának, és 40 efztendös emberen alól edgy fints közöttük, azonban 60-fól fogva 70-nig igen fokán találkoznak ezek között. Hlyen meg-árt Vitézekből áll a' Feldm.Románzov mofrani Tábora. Midőn ezen fok Orfzági. Kereskedők' dohányozva tractáló Diótájában iilyentén és. tobb ezekhez hafonló hirek forognának fenn, belé fzól egy Német Y azt mondja félelmes fohajtáfok közötti Jajj Uraim! ezek mind meg-iehetnek ; de a* fzomízédunkban van a' Török Nagy Vezér I SO-ezered magával; kikről azt mondják; mint a' Sárkányok ollyan gonofz katonák. Erre a' fenn' eralirett almás-fziirke bajafzfzú M*ka el-nevetvén magát, azt monda: En Konllántzinápolyban fzülettettem, ott neveltettem-fel, és az én kereskedéfem fok Orfzágokat \velftn ófzve-járatott. - En á' Töröknek ellenséges Táborát nem tsak egyfzer jártam-fel, Peften lésemben tt V t Tsáfzári nyári fátorozó ' Sergeket és azoknak próba tüzeket-is fzemléltem : tudora a' ketíó között a' külömbséget ; de ha 40-ezer Magyar és Horvát Tsáfzári katona jó móddal fzorithatja-meg a' Naay Vezér egéfz Táborát, a' Szultán idegenektói vefzen - hirt az ütközetről, egy fem megy vifzfza belóllök ; mert ezen Táborban minden öreg valóságos.jantsár vagy Spáhi mellett 10 vagyon ollyan, kit az eljövetelkor gyüjtettenek-fel, és a' kik tsak fegyvert tölteni-is alkalmatlanok. Azt gondöllyátok, hogy' a' Nagy Vezér 5 ' Lásci, Laudon, v;igy Hadik?^ meg-tsalattartok bifzera éz moft bótt-ki a' Divány. hói, bogy el-indult, és minden hadi - tudománnyá tsak abban a' 3 tzifra Sátorában áll, mellyet eljövetele előtt Konfíántzinápolynak 3 fzegeletetre kitett vala a' népnek nézésére, és a' mellyek 3 mil- Z z A h o m

4 Horn Piaíterekben keiültenek : maga-is jól tudja a Nagy Vezér, hogy néki ezen háborúba belé tőnk a' kefe, és ugyan ebből való* féltében tselekcdte a Dívány, hogy azoknak az 5 Birodalmában lévő Kerefztényeknek, kik fegyvert fognak mellette és hadakoznak, Örökös fzabadságot és familliáról famíliára való Nemefséget igért; azért öltezteti moft a* üllyeneket ollyan hadi-köntösbe, inint a' milyent a Mahumed fiai vifelnek., hogy jóbb kedvek és nagyobb bizodalmok légyen de jól tudják az 5 Kerefztény Jobbágyi a' Török módit a' mit i Szultán és a' Dívány a' Kerefztényeknek a' hidnak innenső végén ígért, már a' túlsó végen femmit f em tud felőlié nem hifznek már néki a* Kerefztá" nyek; azért várják óhajtva a' lí-dik 2f f c f obsit* 18 alávaló jutátokatazért fogtanak magok-is fegyv^ a' Török ellen. is. t. E' mind jól van Uram! ^- jja Iílen á' jót (felel a' Német) de már ezen rofó katona Törökök 1-fzer voltának Béts alatt, mi peüs foha fem Konnántzinápoly alatt. ' Az időre és 8 Itörnyuláliáfokra kelletik vigyáznunk, mond a'kete s " kedö, míet oilyanokra, a' mellyek minden dolg"^' nak még-határai'.óji. ' Nem volt akkor a' mi T*' borunknak jofefje - a'mezsn lévő Tábort B-sből Comendérozták i nem.vólt olly erö, bataloff" kenyér, pénz, fegyver, mint moff. Az Eugénia Húfzárjai a' köppenyegen gyurták-meg a' ki-ofzto'j lifztet Sd-nélkiil 1 "s ugy sütöítenek pogátsát a ' Német gyalogság botsfcort kötött a' fziikség mis«s. t.i-dfl.-jnoft a'j?of f Tábora azt fem tudja rfl» a Izúhség. MidŐn. ezen Kereskedőknek beiké* jeket Iz.nte a éráig balgatnok, haza jövénk és

5 A 1 Német Levelekből ezeket Olvafok; Károly várról Horvát-orfzágból Májusnak rf-dikén irják : hogy a' Ziróha Rékánál' fekvő táborból, a' Szluiner Seregnek ObsriHájdinántja Báró Bajalits, minek-utánna Károlyvárról gyújtogató fzerfzámokot vett volna magához, foo legénnyel eftve a'.plina follyó vizén által - menvén a' Török földére, Kis-Kladits nevű váróit, (melly 6 más Török Várofok között fekfzik) fzándékózott felégetni. Erre nézve Nagy - Kladits, Botzrizd, Thodorov, Peelin, és Zattin nevű Várofok között! az erdőkén éjtfzakán éfzre- vétel-nélkül kerefztiií mentj de a' járatlan utak miatt ollyan késön érke. *ett-meg7 hogy mig a' Városnak gyújtásához kezdtettek vdína, virradni kezdett: már lehetetlen vala i fel-tett fzándékot véghez vinni, hanem Báró Baalits az erdőben tsendefen vefzteg maradott 7-dracorig, mig a' Városnak fzarvas- marha tsordáját leelore ki-hajtották. Ekkor az erdőből ki-rohanván, ' tsordát kö'rül vették és kezdették hajtani; de a' 'áfztoroknál fegyver lévén lövöldözni kezdettek, jelly lármára meg-indultak a' Várból-is az ágya oljyóbifok, s5t mindenik Városbéliek ugy fel-láríázodtak, hogy hirtelenséggel a' tsorda hajtókát a' 'örökök utói érték, és a' heves tsatában a' marákat ugy el-fzélefztették, hogy 9a darab marháál és JZ Török főnél többet a' Szluiner katonák -nem hozhattak: magok közül tsak f efett-el, és y a' Tó'rökséget vifzfza-vervén, ezen prédával Fözedelmefen vifzfza-jöttek. A' Vezér Hertzeg iktenfláin az egéfz prédát a' katonáknak engedte, Tifzteket pedig nagyon meg-ditsérte : név-fzerént irfzits és Zattur, Kapitányok, és fö Hadnagy

6 ^ánltovits itt magokat különösön jól vifelték. Móidovából egy Ts. és K. katona Tilzt^ ezt irjs Lembergbe Májusnak 13. n. ímhol a'.sátorom e- JŐtt irok az ágyún Kotzim Vára alatt, a' mellynek mindég a' fzeme közzé nézhetek, a' mi clol-jít á katonáink,.a' kik egynéhány ICO-an vágynak, a'kofáihoz nem mefzfze fzállottak-meg. A" Seregnél! égy nagy' réfze bombikkal és iviolarolik.il fog ut.iflnunk jönni, és mihelyt a' Hasának adott gondolkodásra való idő el telik, az ofrromlás-is mingy ár elkezdődik. Az öda-való Pattantyufok igen rofzfzakt mert vagy igpn fáradt a''gollyóbis, vagy felettunk suvölt-el, A'' Basának '3a. órát engedtek, hogy 3 2 trán vagy adja-fel magát,, v3gy ha nem tettzik az ágyú gollyóbiísal való laptázáít próbál ja-meg. z a' Tiízt ugypn itten azt jövendöli., hogy a' Ü 313 az utóisót yálafztja; a' mely bá is tolt, minthogy - ló dikán a' mint tudjuk az oftromlás el-ker.düditf' de hogy az-ólta jobbra vagy balra vált-é a' lío'^' mi tántz, még, eddig feloile kevés hallatik. ímí az hoz?:á 5 hogy az oda való Basát egy meg-engefz" _ telhetetlen- ellenségének állítják a' S^iónok Kóbü r $ Hertzegnek, és mindég" azzal fenyegetőzik, hogy 3, maga bofzfzú állását a'í Hertzeg Ur eriní, vér p 3 ' tak'ból itatja s ugy fogja meg - elégíteni ha<^ 'ázzék a' fogolj. Törökök-is az oda - való Bíí J győzedelmet, ugy várják, mint a' ízabaditó angyalt? azonban a' mieinknek'győzedelmi reménység buzos fzivekben. Egy hellységben valahol a' Tóth-oí* fzági határ-fzélen 4. Kompánia. Öreg beteges katonák feküdtek őrizeten^, hát, ogyfzer hire kerekedik' j'ogf 3 C O O Török oda űtban vagyon. Mit tudtak egyebet tsinálm, hanem hogy ök.is' meg-mutalsik, hogy ben-

7 benneft a' vitézi vér, ha mingyártnem jól vér-ia az erekben, azt végezek, hogy -a' Major a' Kometidánfok pórt vegyen nékik, a' ki egy,'fzivet ható befzéciet tartván hozzájok, mindeniknek 40 töltéft ád. Ki-álnak, az öreg eröteleneir, vagy-is ő bennek a' fzédelgő, görbe, vért kopó' betegségek és a* fél halál, 's egy három óráig tartott eleven bártzban 4- ÍZer verek vifzfza a' Törököt, végre pedig meg-is fzalafztották. O Felsége ezt meg-halván, igen meg illetődött ezeknek az öizibe tsavarodott Vitézeknek. erős magok vifejeteken, és hóitok napjáig mindeniknek ali-tifzti Sóldot adott, és éppen talán az illjj-en Márs oskoláibán hajókat el-húllatott megélemedett Legények' példája vitte arra ő Felségét, hogy egy ollyan katona rendet álíittson-fel, a' melynek a' tzimere egy ollyan ezüít pénz légyen, a' mellyen az ő Felsége tulajdon képe léfzen, és tsak a- zoknak a' magokat derekafsón vifelt Koz-katonáknak adják, a' kik még tsak a' Káplár páltzás uraságról fem tudnak gondolkozni; ezt a' képet egy kés pántlikán fogja a* reá érdemes a' mejjén vifelni.,- Pünkösd első és máfodik.napján valami., 30 -ezer ágyu-lövésíiél többet lőttek a' Törökök a' Pántsovánái épüli uj töltésre, de kevés hafzpnnaí, mert ioblépéfsel vagy elébb vagy hátrább. efett-ie a' golíyóbis, és tsak egy embert taláía-meg, a' kit ketté-is' fzakafztott; ugy-azon a' napon a' mi fzabad katonáink, több mint 200 igás - lovájtat, ugyan innylbivaljt, és vaíami 3^ezerjuhokat a' Törökökéi el-vettek, és Pántsovába bé-vitték; sőtt ekkor, imaz esmeretes fzabad Vezér Kotsa előre azt tmr-, e izenni, hogy még nagyobb prédának kéfzittsenek tellyet. EbbŐÍ látni való hogy a' háborúkban az IllUtí-

8 Jnnfpeliet taak fog-hegyen fzokis meg-ulm. Egynéhány ezer Török Lovas a' Nagy Vczer fer. gél*6l már Belgrádhoz el-érkezett, de még a tobbi.j Sereg nem érkezhetik ollyan hamar, minthogy meg jó rendbe finis, azonban a' Nagy Vezérnek-is cltsapatták a' Politikufok a' hasát, 's már moll beteg a' táboránál. ' - > -.Az'Aprilisnek 8-dikán kők Konft.íntzinápMy 1 ' Levelek'kevéllyek és ditsekedéfsel tellyefok. Di* leérik a' Bosniai Törököket, kik Múrtz. IO dik^n SHOOO pár Kerel'ztény füleket kuldettenek vste-be a' Díványnak Dubitza környékéről, mellyeket Konflántzinápolybán nagy- öröm és ágyu-fzók l:özott vévén a' Népnek nézésére hi tettének vala. ^ mi hadi Tifztyeink jobban tudhattyák, mint ttit' hány lehetet ezek közzül Török - fül. Külön 05 hadi Őfztpnnye ez a' Töröknek, mely - fzerént í* köz-embernek fejétol i. aranyat ; Tifzttiek 2-tött és Stab-tiíztnek fejétől 10. arannyat ád J maga katonáinak, E' tőlle réfz-fzerént azért rí 5 ' deltetett, hogy ez által a' maga, Népét a' vak ti"* dalra fel-indittsa, réfz-fzerént pedig, hogy ezekue* Konílán'tzináp'plyban való mutogaráfa a' Nep-it * párrütéftöl, mely tói itt a'. Tsáfzár fzünteldn való félelemben Vagyon,' zaholán tartsa \ és jókedvet tsináljon nékik; sott nem annyira a' hadakozást".való Ófztönért tselekefzi ezt; mert azért minden Török, joo'fziíz Feleséget és - Mahumeddel való vendégeshedéft reményi azon-kivül-is a' má* Világon; (hói a' hasnak hire.fiqts) hanem azért; mert má' meg-történt, hogy. a' tsatának eí-vefztésével a' Kon- IHntzinápolyi vad-nép a' Szultánra ütvén életét-i- Phvefztette ; és Mahumednek-is kevés Creditumd ; len-

9 497 lenne, ha a' Kerefztény fülek ide nem vitetnének. A' Szultán és a' Divány jdl tudják azt, hogy biz' a' Kerefztény - fülek és orrok nem örömöft engedik magokat i ezerenhént a' tarifznyába pakoltatd; de feogy a' Népet a' vad vélekedés és indulat zaboláján tarthafsák, minden Basának,. nevezetefen a" fzéleken, ollyan titkos rendeléfek vagyon a' Szultántól, hogy a' Kerefztény orrok és fülek közé Török orrokat és füleket-is annyit elegyittsenek, edgy kis jó móddal, a* mennyit tsafe lehet, hogy az orral és füllel tolt 'Sákoknak tellyes voltak a népnek "annál tobb tüzet és örömet adjon; mert mivel a' Törökök is az orrokon és füleken tsak ugy Vágynak környül - metélve, mind a' Kerefztények, ki esméri a' keferü gombát a' keferü gombától. megkülönböztetni. A' Basáknak és fő-igazgatóknak a- zért különös embereik vágynak, kik alattomban minden féle orrát Őfzve-gyüjtenek, és ezek ollyan forma hivatala emberek nállók, mint nállunk a'nagy Várótokban a' Kutya-ütök, és ezek a' magok betegjeikneb-is álig várhatják halálokat, már vágják z orrokat és füleket, és minden kerefztelés nélkül erefztény fül-hellyet tefzik a' tarifznyába. Nézek, a' fülnek fzépségire-is; mert a' mellyek fejéek, azok mind nagy Tifztek' füle képiben pafzé, oznak; a' nagy, vagy kitsiny orra nem vigyázak; mert" azt tudják, hogy valamint Mátyás 'Kiálynak,. ugy Mátyás kovátsnak-is fzabad vifelni. zen orr fzüret éppen moft vagyon Belgrád és Bosia körül, és ha a' háború, után meg-hó!t Törököknek írjaikat fel-ásnok, orrot és fület egynél fem talnánk., Minthogy ezen Orr és fúl gyűjtők minen füllel Konftántzinápolyba nem fzaladbatnak; e- zek-

10 zeknek azon Tartomány' anya Várorsábm Depoft. tóriumok vagyon j - és ha fokra gyúl, ugy k'ildik Konttántziuápolyba. Ezen ftil 's orr metelőknek illyenkor ollyan hatalmok vagyon, hogy a. febes katonák* Ifpotállyában már ki-fent kétsel állanak 8 haldokló felett, ki fzemsivel látja, hogy alig megyén a lélek-ki belólle; már az orra és fule meg tnel^gibe el-metfzetik.- Az illyen orr és fii me!- fzok fokfzor ketten 3 tnon-is öfzve-találkoznak az Ispotályban és a' vonaglónak az orrát ugy kotvavetyeliir. Midőn a' Törók Nagy Ve/.ér a' Tarozásra el-iudúlt, a' Frantzia Követ Gróf C.'icfe:^1' jelen vdít, és a' Nagy Vezértol i^y fz'llliuatott' kedves atyám fia! melly edgy Tórök első Mit'i1 cf " tol leg-nagyobb tifztelet fzdkott lenni. Hl-tsudíi' 40 ' zott a* Frantzia, Kövat ezen Tábornak fzépséí<- 5a > hói 60-í'zer ifak oilyanok találtatnak, kik H«t0 ' pában -akármelly Gárdába vagy Gránátéros Setébe bé-ihenének ; de mint gyakarlotlanak többn/ líe a' fegyverkezésben. Az egéfz fegyvert fogott T ö " rökséget, a'. Tatárokon kivül, 400 ezerre vetik' és moft megint ujkatona-fzedés vagyon a' Tör 0 * Birodahnokbán. A' Ztmlini túdöfitdfok ezek : A' múlt hoflsp' ník aj-dikéi-e. viradolag éjjeli 12. órakor tüz tám 0 ' da Zemlinbsn, mely m.nek-elötte ki - óltattathato tc vóloa ; 10. házakot fallá és hammúvá teve. A' Tsáízár és a' fó Hertzeg magok is leg-ottan jele" valának ezeu v tüznél, és a' magok jelenlétekkel osgí fefíittségül vaíánák az oltásban. Ezek között 8 meg-gyúlott házok között egyben egynéhány horá á pnska-por-is vala ; de a* mellyet a' Gránátéról izereatsefen ki-hozánat előbb, hogy fem meg-gyú 1 ha-

11 ! hatott vólaa, mellyért Ő Felségétol bőven meg- ajándékoztatának. Ezen tüz 3 egéfz óráig tartott; j melly ido alatt Belgrádból 2 ágyú-lövéfek hallot- 1 tottanak; de femmi egyéb mozgás itten nem tapafztaltatott. aó'-dirtától fogva 28-dikig gyakran ágyuztanak a' Belgrádiak hói Zemlin're', hói az őrizeten lévőkre, hál a'sántzra; de majd mindén vefzedelem néikiil. Az innen vett bizbyos tndófitáfok-fzeré.nt a' Belgrádban lévő líerefztényéknek'forfok keferves fzempillantáfok közé fzorittatbtt ;. nrellyre ez alább irt történet adott" alkalmatofságot : Már régtől fogva fúitogják a' Törökök, hogy a' Belgrádi Kerefztéuyek, közzul bizonyofon kelletik egy Kémnek lenni, ki a' Gyauroknak (igy hívják a' Törökök a' Kerefztényeket, melly annyit tél'zen Eretnek) minden titkot bé-súg; 'minthogy minden titkainkot jól-tudják; azért líeméay vallatáshoz kezdenek ; 's. leg-előbb-is egynéhány Méfzárolókat' vonának rámára j hikrsl tapasztalták vala, hogy már egynéhány napoktól fogva jelen nem.valának. Ezek azt felelték, hogy nékik 3' magok' tsordájokat ottan 'ottan nieg-kellétnék &zea ve-fzedeltnes időben tekinteni; azért ekkor el-botsáttatának. Midőn 'egynéhány napok múlva megint némely Kerefztény Méfzárofoknak jelen nem létek tápafztaltatnék," némely Törökök a' Tsordához ménének, hói tsak a' Páfztort találván, ezt fogva, bé-hozák Belgrádba és Török (inquijhio) vallatáa a!á vetek. R* fzegény egy előbbl'zö'r, ferrimit fein akar-vala vallani a'- Méfzárofokrói; de midőn látná, hogy elevenen való f'el-nyáríbláfsal fenyegetik, ha mes-nem vallaná a' dolgot, ha még-vallaná' pedig jnta'-mat adnának'; meg-valja, hogy a' Méfzárofok Frájyártijldk'volnának; kik gyakran Leveleket yiízneií

12 cek Boliefzébe. A T Törököknek nem vala fzüksé. gek több inquifitiora, banem a' Nép leg-ottan feltámodván, minden Kerefztényeket minden fzcinély.vállogatás nélkül Öfzve akarnak vala apprittani. A Baísa ezt meg-nem engedte, hanem minden Kerefztényeket fogságba vitetett ; de tsak ugyan a' vad Tö'rökségnek első fel-ládzadáfa fókáknak életvket vefztette. Azt veti utánna ezen tudólitásnak az Író, hogy ha valami változtatás vólna-is ezen tmténetben, tsak ugyan az tsalhatatlan, hogy mindé" Belgrádi - nevezetefebb Kerefztény ek a' magok F«s " pökjehkel edgyütt kemény fogságban vágynak. ^ A' Bdnátuji' Ltvelek által igy tudójhtatuni Azon a' 10-ezer fegyveres Törökön kivul; kik a Nagy Vezér Táborából egy Bafsának vezérsége a!«ft Belgrádba meg - érkeztének, jött meg a' m. h. cs' dikán jgoo Törökség ugyan ezen Táborból,K'*, réfz-fzeréut Uj - Orfovába y réfz-fzerént Klaudovíti éscsernetzbe fzállottanak-bé. Midőn ezt Generíl' májor B. Papilla Ur Suppaneíben meg-hallotta vól- "a, leg-ottan Méhádiába az Igazgató fő Vezér' C V'artenslében Úrhoz'ment; és a' hirt meg-vivéö» ez leg-ottan edgy Adjutántot külde 5 Felségén^ 2emlinbe levelekkel, melynek foglalatjáról még ed* dig femmit fem tudunk. Vidinhez-is fok Afiai Se'- geket mondóinak már meg-érkezteknek lenni, és» mint éfzre lehet venni, a' Nagy Vezér egéfz erei^' vei ezen a' réfzen köfzönt-bé\. _ Temesvárt a Vá' ran és anpak Sántzain éjjel nappal dolgoznak, és. fzüntelen alkalmaztatják azokra az ágyukat, noha már mintegy 80 ágyuk, mind a 4 fontos gollyéf &isnak azokra fel - alkalmaztattanak ; de' mindeneitől 30q-at fognak ennek óitalraozására ki-állittani. ; A'

13 A' Bétsi Hadi-tanátshoz tett, és, az által kiadattatott bizonyos tudófnáfok ezek: (**.) A* Lovas Seregnek fő Vezére Hertzeg Liktenfláin által a* múlt h. 24-dikén tett tudófitáfa-fzerént, a' Dubitza mellett lévő ellenséges Sergek minden napon fok fzázanként küldetnek-ki, hó} jobb kézre Dubitza felöl, hói Bakrinnoi és Szlobinia felé portázni; kik az eílvéli vifzfza-hivó ágyu-lövésre mind a' Táborhoz fzoktanak vifzfza - térni; mellyet az ellenkező réfz-is hafonlóképpen tselekedvén, ottan ottan apró* tsaták támadnak, mellyekben a' Törökök mindenkor vefzfdelmekkel fzoktanak, vifzfza-verenetni. A' Bánátusból a''mólt h. a8 dikán bé-küldött Tábori tudófitáfok-fzerént, midőn a' Szemendriában fekiitt Török Sergeknek hírűi jőve, hogy a' Belgrádiak. ak a' Nagy Vezértől.küldetetett fegittségek, eleséek és hadi-erok érkező félben már nem mefxfze ólnáríak, ö'rőmökben tsak nem magokan kivül raadtatván, már ki-ütéfeket téfznek vala a' mieink llen egéfzfzen a' Duna partyáig. Az illyetén préára hi-repült lovas Törökök közzül mint egy 40- ig valót a' m. b. 17 dilién meg-fzemlélve'n a' mi. zabad-fereg-béli katonáink, azokra olly keményen -ütének, hogy tsak f.. mentheté-meg életét fzala- ' fsal, a' többit mind le-apriták, edgyet pedig é- ben fogságba hozánsk ; 6 lovakkal, fok Török gyvérekkel s. t. vifzfza-térének. Az Oláh-orágból jött bizonyos tudófitáfok-fzerént a' "Nagy ezér Sofiából go-ezered magával Vidin-ie\é vette ' tyát, a' hová már előre nagy fzámú Serget küítt; mivel a' IO ezerrel itt lévő Séráskir Bafsak Kládova mellé kelletik menni; kinek Kiadóvávald meg-érkezésével, a' Kládovai Némis Bafa.. aooo

14 acoo néppsl Olah-orfzágba az.ugy nevezett Szeverin - mezon lévó Táborhoz indul. Csernetzbe I4CO, Krájovába pedig 3000 foból álló Törökség.érkezett bé. Sofiából a' Rumtliai Bafa 30- ezered-magával Nifsán kerefztúl Belgrád-felé utoz; tnely Sergek kellyébe ÍScfába Drinápolyi Sergek mentenek. A' nagy~\^a a' Kaputsi Basával olly kemény parantsolattal ki'tldettettenek. Kládovához, hogy ett a', vizén törik Tzaköd egy hidat tsináltas-! fának; mellynek tsinálásában a' RrÁjovai és 'Cser' hetzi Kerületek éjjel nappal foglalatoskodnak. Az' eröfitik,' hogy ' a' Nagy Vezér Vxdinbt és ha a' bid el-kéfzül bizonv'ofoju Kládovába fog bí-fzá'lani; ki' fiek Táborában a' neyezetefebb Basák mind jelefl vágynak sött még~ a' Beglerbéég-is. A' Bukovinából Hertzeg Kóburgtól a' in. h. 20-dikán érkezett tudófitás-fzerént, az ezen fó Vezér alatt le*0 Sergek még mind egy helyben vágynak, és a' Kho> tzimiak az éhség és félelem között az ótobb jele"' tett tsata után mattzanni fem mérnek. Ama naf* kelettol fogva éfzakig hadi vifelt dolgairól esnie" 6 ' tes fó igazgató Orofz Nagy Vezér Románzov; ^ 40-ezer.Oröfzfzal. a' Török Nagy Vezért a'fel' lyebb Iévó, habomban 180-ezered magával réfz-fz { ' rént le-vágta, réfz-fzerént el-fogta vala, sőtt» ; Békefséget-is a' Nagy.Vezérrel."a' maga Batáliontaréjába, erővel fubj'cribáltatta vala és a'.kinek neve hallásától, moft-is leji a' hideg a' Törököt ' azt irta Hertzeg Kóhurgnák* hogy tsak a' hellyé' ben maradjon ; mert 6 minden drán a' maga egéf 2 Táborával a' Dnifzter;-mellett meg-indulván, a' nií' ga Táborából egy egéfz Brigadát az 5 Táboráho* rendelt; melynek meg-érkezésével a\ fel-tett tzél' hoz

15 hoz jóbb móddal kezdhefsenek, ésa'körül belől lévő ellenségnők nsgycbb zabolát vethefsenek fzájábá. íőt Orofz Tsáfzári' Gerie.rálmájor ' G. "Malliné Ur tndófitáfa-fzerént, e?en Orofz Vezér Ur 4 Batáliomot a' Sibériai Gránátérofok közzül, 4 ágyukat és aoo Kozákokat el-inditott Okopi mellől, hogy a' H. Kóburg 'Táborával edgyesüljenek..- Ezen Tábornál a' magát olly vitézül és fzerentséfen vifelt Erdödi Lovas Magyar Sergének Obaltere JFííóri- Ur ó Felsége által Generálmájorrá tétetett, ugyan ezen Gallitziai 'Tábornál. A' GeneráJmájor G; D'Alton által tétetett iudófitás - fzerént, a' m. b. 29-dikén a' Serviai Szabad Seregnek a' Száva vize júbb-felöl való panya mellett lévő. Vezére Major Mihálovits, fö Vajda Pétrovits ála't bizonyos (zárni Serget külde-ki réfz-fist rén.t a' Belgrád körül lé- VÖ ellenségnek meg fzemlélésére, nííz-lzerént a' Belgrád mellett ujjonan 'épült tölteléken lévő ágyuknak vagy el-vételére, vagy el'rontáfokra ; vágy ha ezt a' nagy 'őrizetnek miatta teílyefséggel nem tselekedbetnék, leg-alább a' Belgrádi. Basának lovait és Ofzvéreitj mellyek ott nem mefzfze őriztetnek hoznák-el. Mimhogy ezen Sereg a' nagy Török 6- rizet miatt az első parantsoíatot véghez nem vihette; ezért a' Bafa Tibori lovaira és őfzvéijeire, ütének, ' mellyek közzül 40 öfzvért és 31 lovat felfűzvén, ezt 'mint egy 300 gyalog és lovas Törökökből álló* őrizet éfzré - vévén, ezek ellen olly formán helyheztették magokat, hogy 4 felöl egyfzersmind ütöttenek réájjok, hogy 70 Tórökököt az első ráütéfsel mirgyárt le-lőttenek és vágtának, a Kerefztéuyt és 1, Törököt el-fogtanak,' a' többi pedig Belgrád felé viízfza-fzajadotí., Midőn vennék éízre,' hogy a' Vátbóí fzámos ellenség jöne utátmak, ezek-

16 ezek-is el - fzaladának ; de az után tsak ugyan mint egy' 90 fóbol álló Törökség elejékbe alván, 1 ezekbol-is ao-at le-appritának, és a' prédával ízerentséfen vifzfza-jfivének ; melly magok ko?t felofztaték. Az egéfz a Tsáfzári Kordonnak minden fzegeleteibol jocc tuddfitáfck bizonyítják, hogy az olly fzélefen ki*terjedett 1 Tsáfzári Kordonná femmt fzegeletében még eddig leg-kifsebb vet'zedel' roes nyavallya-is nem uralkodik, melly tsudáikozasra méltó Ifleni gondvifelés. (**) Zágráb. 30- Máy. Itten vágynak a' Dubitzai oftromban megfebefittetett 1. Generálifok G. Khún és Schlaun: ez a' mellyé alatt lövetett kerefztül ugyan; de mit egéfzfzen meg-gyógyúlt, és a' közelebb múlt hétfőn, midőn Valiik Hertzeg egéfz Rég. (mely más képpen ugyan Draganyos; de tnoft' a* JNapkdeti ellenségre nézve pántzélba és fifkaba öltöztetett) itten muítrálcatnék, jelen vala, és én fzemeimffl^ láttam. Az.eisS p^dig karján és térdje felettihalálos febeket kapván, még eddig-bizonytalan ; de jó reménység alatt fekfzik. Itten a' mi Táborunk a' mezőben fekfzik ; a' Tötökök pedig földig le* ágyúzott Dubit5>ájok Őrvényiben hevernek, és noha í'züntelen fegiitsggék nevekedik a 3 wap' alatt el-- vállik dolgok. Ezt fietve, máskór tbbbet. Elegyes Appróságok. A' múlt a hetekben egymás útán i ízben 2000 máfa tüzi-por, vitetek Buda és Peft küzött-lc a' ü tinin a' Táborhoz, és fok más hadi kéfzületek, -mellyennek nints f'fzünéfek.- Az utolsó pénz le-yiteilel a' Táborhoz 1000 darabb arannyok viteténekle ollyanofc, meilyek mind 10 aranyat nyomának* és a' meilyek a' F, Tsáfsárnak különös parantsolatjaból verettettenek vala.

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája (III.)? *7 Hadi - K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája, mellynek égéséré ma nem tsak egéfz Éut, hanem - a* Világnak más határaiban lakók-is vigyázó fzemekkel tekintgetnek.-.

Részletesebben

(XXXIII.) fze- ^'eken hirtelen meg-betegedve'n, midőn femmikép- nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly

(XXXIII.) fze- ^'eken hirtelen meg-betegedve'n, midőn femmikép- nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly (XXXIII.) Indílt BÉTSBÖL' Szereián 2f. Ayríl. i 7 S 7, Elegyes Tudásítáfok. nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly 1)511 ^8gél, e] ho gy ha meg-gyógy úlna, hilldenék vifzfza. tsb e. Minthogy a'

Részletesebben

A' mi mofloha nyelvünkén k'üít Európai Leveleknek minden rend-néíkal való rövid Summája.

A' mi mofloha nyelvünkén k'üít Európai Leveleknek minden rend-néíkal való rövid Summája. A' mi mofloha nyelvünkén k'üít Európai Leveleknek minden rend-néíkal való rövid Summája. "ÜT* zen folyó, az Afzfzonyok' váltózd terroéfóetéves: JLu teflvér Április, moll a' leg - kellemetefebb, majd a'

Részletesebben

(XIV.) ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy

(XIV.) ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy (XIV.) A Itt van mind Fazakájlól. ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy ennekutánna a' F. Monátkha parantsolatjárá»nden próba ki-állott Bbrbéliyök, a' Doktorokkal * Syógyittásnak ugyan azoii törvénye

Részletesebben

(XLix.) A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 27. Júniusban i?&g P

(XLix.) A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 27. Júniusban i?&g P (XLix.) m A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BÉTSBÖL Szombaton 27. Júniusban i?&g P DiJ d B E T S. A ' F. Tsáfzárnak mobani állapotjárói moft-i/s tsak annyit tudunk,

Részletesebben

(CII.) r U27. , K}- hányta -Mars-, a Fegyverekből a fa kovákat.

(CII.) r U27. , K}- hányta -Mars-, a Fegyverekből a fa kovákat. (CII.) r U27 1 ^ i* ; «^ a 3! S^ i a a B 8?fp' a g «a^^;^^, K}- hányta -Mars-, a Fegyverekből a fa kovákat. A ' midőn már közönséges' levelekből oívafstík,- \JL hogy a' múlt hónapnak végén a* hatálmos

Részletesebben

Indult Szeredán T S JB'ö L.

Indult Szeredán T S JB'ö L. Indult Szeredán T S JB'ö L. 2. "fan. 1787. TTól fel - nyissátok a' fzemeteket'. egy Európának oj} fzemfedél alatt lévő abrázattyát visgáíó Párisi.Frjiident igy kiálta-fel a' napokban. Egéfz Európa méroferpenyöben

Részletesebben

A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG- NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL.

A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG- NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG- NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BÉTSBÖL Szombaton 14. Februdriusban Í7S9. A ' ki a' moflani Újság Leveleket olvafsa, a' Világ-közepén Bétsben lakik, és mindent

Részletesebben

A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL.

A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 395 A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. hiúit BíZTSBÖL Kernen 27. fúr'rucj:.^ *>,.j^ \okat fzollani, és kevefset mondani minden oíto- ^ baságok felett való leg-nagyobb oflobasag

Részletesebben

MAGYAR MÜSA, 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é. aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m ezzel Kedveshdik / JD* /FI

MAGYAR MÜSA, 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é. aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m ezzel Kedveshdik / JD* /FI / ', I IMIIM I III - " " ' *" " "" '-"»» - «,1 -ii n» MAGYAR MÜSA,, "ih.imiii I- *' "I P" ni í lf. I -I l " I li Élj 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m

Részletesebben

A' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. t Indult BETSBÖL Szombaton 11. január. 1788-

A' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. t Indult BETSBÖL Szombaton 11. január. 1788- ( I V ). kt A' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. t Indult BETSBÖL Szombaton 11. január. 1788- Á félben fzakafztott F, Hertzegi Lakadatmi Tzere* moniáhnak és Pompáknak b'óvebb

Részletesebben

(XALXJ K' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS ÁF, KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Múlt BÉTSBŐL Szoinbatonlz.Aprilisbeh. 1788.

(XALXJ K' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS ÁF, KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Múlt BÉTSBŐL Szoinbatonlz.Aprilisbeh. 1788. (XALXJ K' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS ÁF, KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Múlt BÉTSBŐL Szoinbatonlz.Aprilisbeh. 1788. j nevezetesebb és ujjabb híreknek rövid Summáját A ' múlt hónapnak 27-dikén ismét 4

Részletesebben

(LXVL) ROMAI TSASZARl ES AP. KIRÁLYI FÉLSÉ0Í NEK KEGYELMES ENGEDÉLIVÍÉVÉL, ftrf/^/í BETSBÖL Szombaton úp> Augttjtusban 1789* B É. T S.

(LXVL) ROMAI TSASZARl ES AP. KIRÁLYI FÉLSÉ0Í NEK KEGYELMES ENGEDÉLIVÍÉVÉL, ftrf/^/í BETSBÖL Szombaton úp> Augttjtusban 1789* B É. T S. (LXVL) Á J ROMAI TSASZARl ES AP. KIRÁLYI FÉLSÉ0Í 1 NEK KEGYELMES ENGEDÉLIVÍÉVÉL, ftrf/^/í BETSBÖL Szombaton úp> Augttjtusban 1789* B É. T S. A * Scpte'myiíális Táblának Préí'üfse BaruPcíri jc\, G, Jankovits

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL.

NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. (XCIV.) A* ROMAI fsapzmi ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. BÉTSBÖL Szeredán 26. Novemberien 178S. Örvendetes Hír, ' Felséges Tsáfzár, kinek meg-érkezését hiáf A egynéhány napoktót fogva

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

XX. L E V É L. Költ Komáromban Sz. Mihály-Havának 5. Napján. ÁERON. Levegő-égben való útazás' le írásának folytatása.

XX. L E V É L. Költ Komáromban Sz. Mihály-Havának 5. Napján. ÁERON. Levegő-égben való útazás' le írásának folytatása. ( ) V 3 5 XX. L E V É L. Költ Komáromban Sz. Mihály-Havának 5. Napján. ÁERON. Levegő-égben való útazás' le írásának folytatása. IH^zer hét fzáz nyóltzvart negyedik Efzt., 4. Jun. Fkufatlt Úr és Tibiéné

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj<}6*d\h Efztendóbea,

TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj<}6*d\h Efztendóbea, A' TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BÉTSBÖL Szombatok ig. Decemberben 1789.

A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BÉTSBÖL Szombatok ig. Decemberben 1789. CXCVIII.), W A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BÉTSBÖL Szombatok ig. Decemberben 1789. fejű Sitt Jztény&i'ab&f ezekét irlyttják, A ' F; Tsáfzár, mióltától fogva

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

(Lxxvni.) k' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL.. < Qk! tob.erben-i^8gy

(Lxxvni.) k' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL.. < Qk! tob.erben-i^8gy (Lxxvni.) *i4* k' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL.. < Indult BÉTSBÖL Szombhtbh'-kbi- : Qk! tob.erben-i^8gy ' A*-miitt van, «gy betűig. «' Hadi- Tandíjtól- adat'< >tátott-ki

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Múlt BETSBŐL Szombaton 23. 3tán. 1787.-

Múlt BETSBŐL Szombaton 23. 3tán. 1787.- Múlt BETSBŐL Szombaton 23. 3tán. 1787.- : o-^a a' közl fkvő dolgot4s homállyofon látó, ** -R- fávól l é v ő k t pdig tsak képzlni fm tudd né- "ljy Bétsi köz uéptől tudakoznók: mikor érkzika' F. Mónárkha?

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Nro, 7. A FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYN AK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. índúlt R étib ől, Pénteken Julius 22 ik napján ' Béts.

Nro, 7. A FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYN AK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. índúlt R étib ől, Pénteken Julius 22 ik napján ' Béts. Nro, 7. A FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYN AK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. índúlt R étib ől, Pénteken Julius 22 ik napján ' i8">3-ía ejitendöben. Béts. jauftriának azon hegyei között, a mellyek köz. zül a Wien

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

(XXXV.) 281. hiúit BETSÜÖL Szeredán 3. Május.: 1787.

(XXXV.) 281. hiúit BETSÜÖL Szeredán 3. Május.: 1787. (XXXV.) 281 hiúit BETSÜÖL Szeredán 3. Május.: 1787. Ekkléfiai Történetei* jmpttdenejv előtt tudva vagyon,' hogy a* lí-dífc a 2 Söfef közönséges Kerefztyéni-füredelme után, 6 j^^odó R. Kathólika Vallást

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG'

TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG' TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG' ENGEDÜLMÉYEL *safs-~'ií>-«íass»- (80 Költ Béísb.en, Szent Jakab - Havának (Júliusnak) öó-.dik napján, 1793-dik EfztendÖben. Hadi Környülállások* i^fddjii'k a 9 meg-ígértt helyes,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben