CXJLVI.) 489. ' KOMÁI TSASZÁRI ÉS AT. KIRÁLYI FELSÉGNRÍt KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indult BÉTSBŐL Szeredán 1U Júniusban, űz ijir Európában?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CXJLVI.) 489. ' KOMÁI TSASZÁRI ÉS AT. KIRÁLYI FELSÉGNRÍt KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indult BÉTSBŐL Szeredán 1U Júniusban, 1788. űz ijir Európában?"

Átírás

1 CXJLVI.) 489 k ' KOMÁI TSASZÁRI ÉS AT. KIRÁLYI FELSÉGNRÍt KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indult BÉTSBŐL Szeredán 1U Júniusban, űz ijir Európában? I/TTindenek ezt kérdik a' Magyar Kúfírtét -~»&. Nagy Kérdés de nagyok a' Hirek-is, é& ly f.ámofbk, hogy a' Ieg^éiefebb fzemü PoIititü-> k-is gyakran az ezernyi ezer IiiüömbÖzö hirek* 'gerén a' hifzem, nem hifzem, 'vagy-lég-alább, telkedem hajóján evezrénaz el-kezdett dolgoknak menetelekre bámuld figyelmefefséggel és feí-füg- 'ztett i élettel várakozni Séntelenittetnek. fin moflí :e;ém a' Török-f6*tziinertt' Alívé-h&'/ból ho7 a' ngyel-orizá^i Sidók, az Orofz Birodalombéli ííé-

2 reskedők, a Töröl; Birodalmat fenékig csmhh Macedóniai Görög Kalmárok, edgy Konftántzir.Jpolyból Kereskedőnek (íelező-fvprút fem láttam mff. ** korát, mint ennek a' bajnfzfcn) M * nak Pracliduna* alatt, a. mottani háborúról, Diétát tartván - 3 Lengyel-orfzági 'Sidók az itt elevenedni Kezdett őfzve-fzövetkezésnek fzikrájáról egy belsó tüzet hirdetnek vala olly hozzá tétellel, hogy czekntí" bolájófc a' fzomfzéd Priifzfzusnak kezeben lévén t go-ezer fegyveres Prufzfztifok fognák azt a* ^ vetkezett zenebonának fzájába ál!i::lir.uztattii. ~" Az Orofz orfzégi Kcresktdek azt mondák, Log/ Ők üzemeikkel látták volna azon Török Várok'ostromlására kéfziilt Orofz-hajókat, mellyekhcz hafo"' lókat még foba fem láttának: Ezeknek hűhó éli 3 ' lok egy ölnyi vaflagságu fa lévén, belsó oldalog mely fél-olnj'i vaflagságu fa, ollyan gyapottal.* gyapjúval elegyített materiával van a' a oldal Ztitt meg-t'öltve, mellyet az ágyú golyóbis is i'j" nem járhat, lévén ezen. oftromló-hajó'k-közzül deniknek oldala más-fél ölnyi vaflagságu, és mi^e' Iliken -13 ágyuk ollysnok vágynak, mellyekbe 3. és 40 fontos gollydbifok mennek, és a' tőbbi 8 P'í, próbbdk. Az'ezeken lévő népnek mindeniknek eml] egy hófzfzu ródra fzegezett lantsa hegyű horogig [ és edgy egy lajforjájok vagyon ; mellyt-kkel kéttűs kívül az oftromlott Török Várnak meg-hágására és a Vár-fókán lévö Jantsároknak.vs-gy kerefztül.ráfokra, vagy; gajlérjoknál fogva való le-rántáfo* 1 " fzólgáinak. Ama M'árs hires Unokájáról Ron^n' > zovról azt befzéllik ezen Kereskedők, hogy 2 f Orofz Táborból 120-ezer népet ollyat 'váltogatott'* 1 ' edgy hadi-remek munkának el-jádaására, kik rfl át mind

3 mind Török ütközetben voltának, és 40 efztendös emberen alól edgy fints közöttük, azonban 60-fól fogva 70-nig igen fokán találkoznak ezek között. Hlyen meg-árt Vitézekből áll a' Feldm.Románzov mofrani Tábora. Midőn ezen fok Orfzági. Kereskedők' dohányozva tractáló Diótájában iilyentén és. tobb ezekhez hafonló hirek forognának fenn, belé fzól egy Német Y azt mondja félelmes fohajtáfok közötti Jajj Uraim! ezek mind meg-iehetnek ; de a* fzomízédunkban van a' Török Nagy Vezér I SO-ezered magával; kikről azt mondják; mint a' Sárkányok ollyan gonofz katonák. Erre a' fenn' eralirett almás-fziirke bajafzfzú M*ka el-nevetvén magát, azt monda: En Konllántzinápolyban fzülettettem, ott neveltettem-fel, és az én kereskedéfem fok Orfzágokat \velftn ófzve-járatott. - En á' Töröknek ellenséges Táborát nem tsak egyfzer jártam-fel, Peften lésemben tt V t Tsáfzári nyári fátorozó ' Sergeket és azoknak próba tüzeket-is fzemléltem : tudora a' ketíó között a' külömbséget ; de ha 40-ezer Magyar és Horvát Tsáfzári katona jó móddal fzorithatja-meg a' Naay Vezér egéfz Táborát, a' Szultán idegenektói vefzen - hirt az ütközetről, egy fem megy vifzfza belóllök ; mert ezen Táborban minden öreg valóságos.jantsár vagy Spáhi mellett 10 vagyon ollyan, kit az eljövetelkor gyüjtettenek-fel, és a' kik tsak fegyvert tölteni-is alkalmatlanok. Azt gondöllyátok, hogy' a' Nagy Vezér 5 ' Lásci, Laudon, v;igy Hadik?^ meg-tsalattartok bifzera éz moft bótt-ki a' Divány. hói, bogy el-indult, és minden hadi - tudománnyá tsak abban a' 3 tzifra Sátorában áll, mellyet eljövetele előtt Konfíántzinápolynak 3 fzegeletetre kitett vala a' népnek nézésére, és a' mellyek 3 mil- Z z A h o m

4 Horn Piaíterekben keiültenek : maga-is jól tudja a Nagy Vezér, hogy néki ezen háborúba belé tőnk a' kefe, és ugyan ebből való* féltében tselekcdte a Dívány, hogy azoknak az 5 Birodalmában lévő Kerefztényeknek, kik fegyvert fognak mellette és hadakoznak, Örökös fzabadságot és familliáról famíliára való Nemefséget igért; azért öltezteti moft a* üllyeneket ollyan hadi-köntösbe, inint a' milyent a Mahumed fiai vifelnek., hogy jóbb kedvek és nagyobb bizodalmok légyen de jól tudják az 5 Kerefztény Jobbágyi a' Török módit a' mit i Szultán és a' Dívány a' Kerefztényeknek a' hidnak innenső végén ígért, már a' túlsó végen femmit f em tud felőlié nem hifznek már néki a* Kerefztá" nyek; azért várják óhajtva a' lí-dik 2f f c f obsit* 18 alávaló jutátokatazért fogtanak magok-is fegyv^ a' Török ellen. is. t. E' mind jól van Uram! ^- jja Iílen á' jót (felel a' Német) de már ezen rofó katona Törökök 1-fzer voltának Béts alatt, mi peüs foha fem Konnántzinápoly alatt. ' Az időre és 8 Itörnyuláliáfokra kelletik vigyáznunk, mond a'kete s " kedö, míet oilyanokra, a' mellyek minden dolg"^' nak még-határai'.óji. ' Nem volt akkor a' mi T*' borunknak jofefje - a'mezsn lévő Tábort B-sből Comendérozták i nem.vólt olly erö, bataloff" kenyér, pénz, fegyver, mint moff. Az Eugénia Húfzárjai a' köppenyegen gyurták-meg a' ki-ofzto'j lifztet Sd-nélkiil 1 "s ugy sütöítenek pogátsát a ' Német gyalogság botsfcort kötött a' fziikség mis«s. t.i-dfl.-jnoft a'j?of f Tábora azt fem tudja rfl» a Izúhség. MidŐn. ezen Kereskedőknek beiké* jeket Iz.nte a éráig balgatnok, haza jövénk és

5 A 1 Német Levelekből ezeket Olvafok; Károly várról Horvát-orfzágból Májusnak rf-dikén irják : hogy a' Ziróha Rékánál' fekvő táborból, a' Szluiner Seregnek ObsriHájdinántja Báró Bajalits, minek-utánna Károlyvárról gyújtogató fzerfzámokot vett volna magához, foo legénnyel eftve a'.plina follyó vizén által - menvén a' Török földére, Kis-Kladits nevű váróit, (melly 6 más Török Várofok között fekfzik) fzándékózott felégetni. Erre nézve Nagy - Kladits, Botzrizd, Thodorov, Peelin, és Zattin nevű Várofok között! az erdőkén éjtfzakán éfzre- vétel-nélkül kerefztiií mentj de a' járatlan utak miatt ollyan késön érke. *ett-meg7 hogy mig a' Városnak gyújtásához kezdtettek vdína, virradni kezdett: már lehetetlen vala i fel-tett fzándékot véghez vinni, hanem Báró Baalits az erdőben tsendefen vefzteg maradott 7-dracorig, mig a' Városnak fzarvas- marha tsordáját leelore ki-hajtották. Ekkor az erdőből ki-rohanván, ' tsordát kö'rül vették és kezdették hajtani; de a' 'áfztoroknál fegyver lévén lövöldözni kezdettek, jelly lármára meg-indultak a' Várból-is az ágya oljyóbifok, s5t mindenik Városbéliek ugy fel-láríázodtak, hogy hirtelenséggel a' tsorda hajtókát a' 'örökök utói érték, és a' heves tsatában a' marákat ugy el-fzélefztették, hogy 9a darab marháál és JZ Török főnél többet a' Szluiner katonák -nem hozhattak: magok közül tsak f efett-el, és y a' Tó'rökséget vifzfza-vervén, ezen prédával Fözedelmefen vifzfza-jöttek. A' Vezér Hertzeg iktenfláin az egéfz prédát a' katonáknak engedte, Tifzteket pedig nagyon meg-ditsérte : név-fzerént irfzits és Zattur, Kapitányok, és fö Hadnagy

6 ^ánltovits itt magokat különösön jól vifelték. Móidovából egy Ts. és K. katona Tilzt^ ezt irjs Lembergbe Májusnak 13. n. ímhol a'.sátorom e- JŐtt irok az ágyún Kotzim Vára alatt, a' mellynek mindég a' fzeme közzé nézhetek, a' mi clol-jít á katonáink,.a' kik egynéhány ICO-an vágynak, a'kofáihoz nem mefzfze fzállottak-meg. A" Seregnél! égy nagy' réfze bombikkal és iviolarolik.il fog ut.iflnunk jönni, és mihelyt a' Hasának adott gondolkodásra való idő el telik, az ofrromlás-is mingy ár elkezdődik. Az öda-való Pattantyufok igen rofzfzakt mert vagy igpn fáradt a''gollyóbis, vagy felettunk suvölt-el, A'' Basának '3a. órát engedtek, hogy 3 2 trán vagy adja-fel magát,, v3gy ha nem tettzik az ágyú gollyóbiísal való laptázáít próbál ja-meg. z a' Tiízt ugypn itten azt jövendöli., hogy a' Ü 313 az utóisót yálafztja; a' mely bá is tolt, minthogy - ló dikán a' mint tudjuk az oftromlás el-ker.düditf' de hogy az-ólta jobbra vagy balra vált-é a' lío'^' mi tántz, még, eddig feloile kevés hallatik. ímí az hoz?:á 5 hogy az oda való Basát egy meg-engefz" _ telhetetlen- ellenségének állítják a' S^iónok Kóbü r $ Hertzegnek, és mindég" azzal fenyegetőzik, hogy 3, maga bofzfzú állását a'í Hertzeg Ur eriní, vér p 3 ' tak'ból itatja s ugy fogja meg - elégíteni ha<^ 'ázzék a' fogolj. Törökök-is az oda - való Bíí J győzedelmet, ugy várják, mint a' ízabaditó angyalt? azonban a' mieinknek'győzedelmi reménység buzos fzivekben. Egy hellységben valahol a' Tóth-oí* fzági határ-fzélen 4. Kompánia. Öreg beteges katonák feküdtek őrizeten^, hát, ogyfzer hire kerekedik' j'ogf 3 C O O Török oda űtban vagyon. Mit tudtak egyebet tsinálm, hanem hogy ök.is' meg-mutalsik, hogy ben-

7 benneft a' vitézi vér, ha mingyártnem jól vér-ia az erekben, azt végezek, hogy -a' Major a' Kometidánfok pórt vegyen nékik, a' ki egy,'fzivet ható befzéciet tartván hozzájok, mindeniknek 40 töltéft ád. Ki-álnak, az öreg eröteleneir, vagy-is ő bennek a' fzédelgő, görbe, vért kopó' betegségek és a* fél halál, 's egy három óráig tartott eleven bártzban 4- ÍZer verek vifzfza a' Törököt, végre pedig meg-is fzalafztották. O Felsége ezt meg-halván, igen meg illetődött ezeknek az öizibe tsavarodott Vitézeknek. erős magok vifejeteken, és hóitok napjáig mindeniknek ali-tifzti Sóldot adott, és éppen talán az illjj-en Márs oskoláibán hajókat el-húllatott megélemedett Legények' példája vitte arra ő Felségét, hogy egy ollyan katona rendet álíittson-fel, a' melynek a' tzimere egy ollyan ezüít pénz légyen, a' mellyen az ő Felsége tulajdon képe léfzen, és tsak a- zoknak a' magokat derekafsón vifelt Koz-katonáknak adják, a' kik még tsak a' Káplár páltzás uraságról fem tudnak gondolkozni; ezt a' képet egy kés pántlikán fogja a* reá érdemes a' mejjén vifelni.,- Pünkösd első és máfodik.napján valami., 30 -ezer ágyu-lövésíiél többet lőttek a' Törökök a' Pántsovánái épüli uj töltésre, de kevés hafzpnnaí, mert ioblépéfsel vagy elébb vagy hátrább. efett-ie a' golíyóbis, és tsak egy embert taláía-meg, a' kit ketté-is' fzakafztott; ugy-azon a' napon a' mi fzabad katonáink, több mint 200 igás - lovájtat, ugyan innylbivaljt, és vaíami 3^ezerjuhokat a' Törökökéi el-vettek, és Pántsovába bé-vitték; sőtt ekkor, imaz esmeretes fzabad Vezér Kotsa előre azt tmr-, e izenni, hogy még nagyobb prédának kéfzittsenek tellyet. EbbŐÍ látni való hogy a' háborúkban az IllUtí-

8 Jnnfpeliet taak fog-hegyen fzokis meg-ulm. Egynéhány ezer Török Lovas a' Nagy Vczer fer. gél*6l már Belgrádhoz el-érkezett, de még a tobbi.j Sereg nem érkezhetik ollyan hamar, minthogy meg jó rendbe finis, azonban a' Nagy Vezérnek-is cltsapatták a' Politikufok a' hasát, 's már moll beteg a' táboránál. ' - > -.Az'Aprilisnek 8-dikán kők Konft.íntzinápMy 1 ' Levelek'kevéllyek és ditsekedéfsel tellyefok. Di* leérik a' Bosniai Törököket, kik Múrtz. IO dik^n SHOOO pár Kerel'ztény füleket kuldettenek vste-be a' Díványnak Dubitza környékéről, mellyeket Konflántzinápolybán nagy- öröm és ágyu-fzók l:özott vévén a' Népnek nézésére hi tettének vala. ^ mi hadi Tifztyeink jobban tudhattyák, mint ttit' hány lehetet ezek közzül Török - fül. Külön 05 hadi Őfztpnnye ez a' Töröknek, mely - fzerént í* köz-embernek fejétol i. aranyat ; Tifzttiek 2-tött és Stab-tiíztnek fejétől 10. arannyat ád J maga katonáinak, E' tőlle réfz-fzerént azért rí 5 ' deltetett, hogy ez által a' maga, Népét a' vak ti"* dalra fel-indittsa, réfz-fzerént pedig, hogy ezekue* Konílán'tzináp'plyban való mutogaráfa a' Nep-it * párrütéftöl, mely tói itt a'. Tsáfzár fzünteldn való félelemben Vagyon,' zaholán tartsa \ és jókedvet tsináljon nékik; sott nem annyira a' hadakozást".való Ófztönért tselekefzi ezt; mert azért minden Török, joo'fziíz Feleséget és - Mahumeddel való vendégeshedéft reményi azon-kivül-is a' má* Világon; (hói a' hasnak hire.fiqts) hanem azért; mert má' meg-történt, hogy. a' tsatának eí-vefztésével a' Kon- IHntzinápolyi vad-nép a' Szultánra ütvén életét-i- Phvefztette ; és Mahumednek-is kevés Creditumd ; len-

9 497 lenne, ha a' Kerefztény fülek ide nem vitetnének. A' Szultán és a' Divány jdl tudják azt, hogy biz' a' Kerefztény - fülek és orrok nem örömöft engedik magokat i ezerenhént a' tarifznyába pakoltatd; de feogy a' Népet a' vad vélekedés és indulat zaboláján tarthafsák, minden Basának,. nevezetefen a" fzéleken, ollyan titkos rendeléfek vagyon a' Szultántól, hogy a' Kerefztény orrok és fülek közé Török orrokat és füleket-is annyit elegyittsenek, edgy kis jó móddal, a* mennyit tsafe lehet, hogy az orral és füllel tolt 'Sákoknak tellyes voltak a népnek "annál tobb tüzet és örömet adjon; mert mivel a' Törökök is az orrokon és füleken tsak ugy Vágynak környül - metélve, mind a' Kerefztények, ki esméri a' keferü gombát a' keferü gombától. megkülönböztetni. A' Basáknak és fő-igazgatóknak a- zért különös embereik vágynak, kik alattomban minden féle orrát Őfzve-gyüjtenek, és ezek ollyan forma hivatala emberek nállók, mint nállunk a'nagy Várótokban a' Kutya-ütök, és ezek a' magok betegjeikneb-is álig várhatják halálokat, már vágják z orrokat és füleket, és minden kerefztelés nélkül erefztény fül-hellyet tefzik a' tarifznyába. Nézek, a' fülnek fzépségire-is; mert a' mellyek fejéek, azok mind nagy Tifztek' füle képiben pafzé, oznak; a' nagy, vagy kitsiny orra nem vigyázak; mert" azt tudják, hogy valamint Mátyás 'Kiálynak,. ugy Mátyás kovátsnak-is fzabad vifelni. zen orr fzüret éppen moft vagyon Belgrád és Bosia körül, és ha a' háború, után meg-hó!t Törököknek írjaikat fel-ásnok, orrot és fület egynél fem talnánk., Minthogy ezen Orr és fúl gyűjtők minen füllel Konftántzinápolyba nem fzaladbatnak; e- zek-

10 zeknek azon Tartomány' anya Várorsábm Depoft. tóriumok vagyon j - és ha fokra gyúl, ugy k'ildik Konttántziuápolyba. Ezen ftil 's orr metelőknek illyenkor ollyan hatalmok vagyon, hogy a. febes katonák* Ifpotállyában már ki-fent kétsel állanak 8 haldokló felett, ki fzemsivel látja, hogy alig megyén a lélek-ki belólle; már az orra és fule meg tnel^gibe el-metfzetik.- Az illyen orr és fii me!- fzok fokfzor ketten 3 tnon-is öfzve-találkoznak az Ispotályban és a' vonaglónak az orrát ugy kotvavetyeliir. Midőn a' Törók Nagy Ve/.ér a' Tarozásra el-iudúlt, a' Frantzia Követ Gróf C.'icfe:^1' jelen vdít, és a' Nagy Vezértol i^y fz'llliuatott' kedves atyám fia! melly edgy Tórök első Mit'i1 cf " tol leg-nagyobb tifztelet fzdkott lenni. Hl-tsudíi' 40 ' zott a* Frantzia, Kövat ezen Tábornak fzépséí<- 5a > hói 60-í'zer ifak oilyanok találtatnak, kik H«t0 ' pában -akármelly Gárdába vagy Gránátéros Setébe bé-ihenének ; de mint gyakarlotlanak többn/ líe a' fegyverkezésben. Az egéfz fegyvert fogott T ö " rökséget, a'. Tatárokon kivül, 400 ezerre vetik' és moft megint ujkatona-fzedés vagyon a' Tör 0 * Birodahnokbán. A' Ztmlini túdöfitdfok ezek : A' múlt hoflsp' ník aj-dikéi-e. viradolag éjjeli 12. órakor tüz tám 0 ' da Zemlinbsn, mely m.nek-elötte ki - óltattathato tc vóloa ; 10. házakot fallá és hammúvá teve. A' Tsáízár és a' fó Hertzeg magok is leg-ottan jele" valának ezeu v tüznél, és a' magok jelenlétekkel osgí fefíittségül vaíánák az oltásban. Ezek között 8 meg-gyúlott házok között egyben egynéhány horá á pnska-por-is vala ; de a* mellyet a' Gránátéról izereatsefen ki-hozánat előbb, hogy fem meg-gyú 1 ha-

11 ! hatott vólaa, mellyért Ő Felségétol bőven meg- ajándékoztatának. Ezen tüz 3 egéfz óráig tartott; j melly ido alatt Belgrádból 2 ágyú-lövéfek hallot- 1 tottanak; de femmi egyéb mozgás itten nem tapafztaltatott. aó'-dirtától fogva 28-dikig gyakran ágyuztanak a' Belgrádiak hói Zemlin're', hói az őrizeten lévőkre, hál a'sántzra; de majd mindén vefzedelem néikiil. Az innen vett bizbyos tndófitáfok-fzeré.nt a' Belgrádban lévő líerefztényéknek'forfok keferves fzempillantáfok közé fzorittatbtt ;. nrellyre ez alább irt történet adott" alkalmatofságot : Már régtől fogva fúitogják a' Törökök, hogy a' Belgrádi Kerefztéuyek, közzul bizonyofon kelletik egy Kémnek lenni, ki a' Gyauroknak (igy hívják a' Törökök a' Kerefztényeket, melly annyit tél'zen Eretnek) minden titkot bé-súg; 'minthogy minden titkainkot jól-tudják; azért líeméay vallatáshoz kezdenek ; 's. leg-előbb-is egynéhány Méfzárolókat' vonának rámára j hikrsl tapasztalták vala, hogy már egynéhány napoktól fogva jelen nem.valának. Ezek azt felelték, hogy nékik 3' magok' tsordájokat ottan 'ottan nieg-kellétnék &zea ve-fzedeltnes időben tekinteni; azért ekkor el-botsáttatának. Midőn 'egynéhány napok múlva megint némely Kerefztény Méfzárofoknak jelen nem létek tápafztaltatnék," némely Törökök a' Tsordához ménének, hói tsak a' Páfztort találván, ezt fogva, bé-hozák Belgrádba és Török (inquijhio) vallatáa a!á vetek. R* fzegény egy előbbl'zö'r, ferrimit fein akar-vala vallani a'- Méfzárofokrói; de midőn látná, hogy elevenen való f'el-nyáríbláfsal fenyegetik, ha mes-nem vallaná a' dolgot, ha még-vallaná' pedig jnta'-mat adnának'; meg-valja, hogy a' Méfzárofok Frájyártijldk'volnának; kik gyakran Leveleket yiízneií

12 cek Boliefzébe. A T Törököknek nem vala fzüksé. gek több inquifitiora, banem a' Nép leg-ottan feltámodván, minden Kerefztényeket minden fzcinély.vállogatás nélkül Öfzve akarnak vala apprittani. A Baísa ezt meg-nem engedte, hanem minden Kerefztényeket fogságba vitetett ; de tsak ugyan a' vad Tö'rökségnek első fel-ládzadáfa fókáknak életvket vefztette. Azt veti utánna ezen tudólitásnak az Író, hogy ha valami változtatás vólna-is ezen tmténetben, tsak ugyan az tsalhatatlan, hogy mindé" Belgrádi - nevezetefebb Kerefztény ek a' magok F«s " pökjehkel edgyütt kemény fogságban vágynak. ^ A' Bdnátuji' Ltvelek által igy tudójhtatuni Azon a' 10-ezer fegyveres Törökön kivul; kik a Nagy Vezér Táborából egy Bafsának vezérsége a!«ft Belgrádba meg - érkeztének, jött meg a' m. h. cs' dikán jgoo Törökség ugyan ezen Táborból,K'*, réfz-fzeréut Uj - Orfovába y réfz-fzerént Klaudovíti éscsernetzbe fzállottanak-bé. Midőn ezt Generíl' májor B. Papilla Ur Suppaneíben meg-hallotta vól- "a, leg-ottan Méhádiába az Igazgató fő Vezér' C V'artenslében Úrhoz'ment; és a' hirt meg-vivéö» ez leg-ottan edgy Adjutántot külde 5 Felségén^ 2emlinbe levelekkel, melynek foglalatjáról még ed* dig femmit fem tudunk. Vidinhez-is fok Afiai Se'- geket mondóinak már meg-érkezteknek lenni, és» mint éfzre lehet venni, a' Nagy Vezér egéfz erei^' vei ezen a' réfzen köfzönt-bé\. _ Temesvárt a Vá' ran és anpak Sántzain éjjel nappal dolgoznak, és. fzüntelen alkalmaztatják azokra az ágyukat, noha már mintegy 80 ágyuk, mind a 4 fontos gollyéf &isnak azokra fel - alkalmaztattanak ; de' mindeneitől 30q-at fognak ennek óitalraozására ki-állittani. ; A'

13 A' Bétsi Hadi-tanátshoz tett, és, az által kiadattatott bizonyos tudófnáfok ezek: (**.) A* Lovas Seregnek fő Vezére Hertzeg Liktenfláin által a* múlt h. 24-dikén tett tudófitáfa-fzerént, a' Dubitza mellett lévő ellenséges Sergek minden napon fok fzázanként küldetnek-ki, hó} jobb kézre Dubitza felöl, hói Bakrinnoi és Szlobinia felé portázni; kik az eílvéli vifzfza-hivó ágyu-lövésre mind a' Táborhoz fzoktanak vifzfza - térni; mellyet az ellenkező réfz-is hafonlóképpen tselekedvén, ottan ottan apró* tsaták támadnak, mellyekben a' Törökök mindenkor vefzfdelmekkel fzoktanak, vifzfza-verenetni. A' Bánátusból a''mólt h. a8 dikán bé-küldött Tábori tudófitáfok-fzerént, midőn a' Szemendriában fekiitt Török Sergeknek hírűi jőve, hogy a' Belgrádiak. ak a' Nagy Vezértől.küldetetett fegittségek, eleséek és hadi-erok érkező félben már nem mefxfze ólnáríak, ö'rőmökben tsak nem magokan kivül raadtatván, már ki-ütéfeket téfznek vala a' mieink llen egéfzfzen a' Duna partyáig. Az illyetén préára hi-repült lovas Törökök közzül mint egy 40- ig valót a' m. b. 17 dilién meg-fzemlélve'n a' mi. zabad-fereg-béli katonáink, azokra olly keményen -ütének, hogy tsak f.. mentheté-meg életét fzala- ' fsal, a' többit mind le-apriták, edgyet pedig é- ben fogságba hozánsk ; 6 lovakkal, fok Török gyvérekkel s. t. vifzfza-térének. Az Oláh-orágból jött bizonyos tudófitáfok-fzerént a' "Nagy ezér Sofiából go-ezered magával Vidin-ie\é vette ' tyát, a' hová már előre nagy fzámú Serget küítt; mivel a' IO ezerrel itt lévő Séráskir Bafsak Kládova mellé kelletik menni; kinek Kiadóvávald meg-érkezésével, a' Kládovai Némis Bafa.. aooo

14 acoo néppsl Olah-orfzágba az.ugy nevezett Szeverin - mezon lévó Táborhoz indul. Csernetzbe I4CO, Krájovába pedig 3000 foból álló Törökség.érkezett bé. Sofiából a' Rumtliai Bafa 30- ezered-magával Nifsán kerefztúl Belgrád-felé utoz; tnely Sergek kellyébe ÍScfába Drinápolyi Sergek mentenek. A' nagy~\^a a' Kaputsi Basával olly kemény parantsolattal ki'tldettettenek. Kládovához, hogy ett a', vizén törik Tzaköd egy hidat tsináltas-! fának; mellynek tsinálásában a' RrÁjovai és 'Cser' hetzi Kerületek éjjel nappal foglalatoskodnak. Az' eröfitik,' hogy ' a' Nagy Vezér Vxdinbt és ha a' bid el-kéfzül bizonv'ofoju Kládovába fog bí-fzá'lani; ki' fiek Táborában a' neyezetefebb Basák mind jelefl vágynak sött még~ a' Beglerbéég-is. A' Bukovinából Hertzeg Kóburgtól a' in. h. 20-dikán érkezett tudófitás-fzerént, az ezen fó Vezér alatt le*0 Sergek még mind egy helyben vágynak, és a' Kho> tzimiak az éhség és félelem között az ótobb jele"' tett tsata után mattzanni fem mérnek. Ama naf* kelettol fogva éfzakig hadi vifelt dolgairól esnie" 6 ' tes fó igazgató Orofz Nagy Vezér Románzov; ^ 40-ezer.Oröfzfzal. a' Török Nagy Vezért a'fel' lyebb Iévó, habomban 180-ezered magával réfz-fz { ' rént le-vágta, réfz-fzerént el-fogta vala, sőtt» ; Békefséget-is a' Nagy.Vezérrel."a' maga Batáliontaréjába, erővel fubj'cribáltatta vala és a'.kinek neve hallásától, moft-is leji a' hideg a' Törököt ' azt irta Hertzeg Kóhurgnák* hogy tsak a' hellyé' ben maradjon ; mert 6 minden drán a' maga egéf 2 Táborával a' Dnifzter;-mellett meg-indulván, a' nií' ga Táborából egy egéfz Brigadát az 5 Táboráho* rendelt; melynek meg-érkezésével a\ fel-tett tzél' hoz

15 hoz jóbb móddal kezdhefsenek, ésa'körül belől lévő ellenségnők nsgycbb zabolát vethefsenek fzájábá. íőt Orofz Tsáfzári' Gerie.rálmájor ' G. "Malliné Ur tndófitáfa-fzerént, e?en Orofz Vezér Ur 4 Batáliomot a' Sibériai Gránátérofok közzül, 4 ágyukat és aoo Kozákokat el-inditott Okopi mellől, hogy a' H. Kóburg 'Táborával edgyesüljenek..- Ezen Tábornál a' magát olly vitézül és fzerentséfen vifelt Erdödi Lovas Magyar Sergének Obaltere JFííóri- Ur ó Felsége által Generálmájorrá tétetett, ugyan ezen Gallitziai 'Tábornál. A' GeneráJmájor G; D'Alton által tétetett iudófitás - fzerént, a' m. b. 29-dikén a' Serviai Szabad Seregnek a' Száva vize júbb-felöl való panya mellett lévő. Vezére Major Mihálovits, fö Vajda Pétrovits ála't bizonyos (zárni Serget külde-ki réfz-fist rén.t a' Belgrád körül lé- VÖ ellenségnek meg fzemlélésére, nííz-lzerént a' Belgrád mellett ujjonan 'épült tölteléken lévő ágyuknak vagy el-vételére, vagy el'rontáfokra ; vágy ha ezt a' nagy 'őrizetnek miatta teílyefséggel nem tselekedbetnék, leg-alább a' Belgrádi. Basának lovait és Ofzvéreitj mellyek ott nem mefzfze őriztetnek hoznák-el. Mimhogy ezen Sereg a' nagy Török 6- rizet miatt az első parantsoíatot véghez nem vihette; ezért a' Bafa Tibori lovaira és őfzvéijeire, ütének, ' mellyek közzül 40 öfzvért és 31 lovat felfűzvén, ezt 'mint egy 300 gyalog és lovas Törökökből álló* őrizet éfzré - vévén, ezek ellen olly formán helyheztették magokat, hogy 4 felöl egyfzersmind ütöttenek réájjok, hogy 70 Tórökököt az első ráütéfsel mirgyárt le-lőttenek és vágtának, a Kerefztéuyt és 1, Törököt el-fogtanak,' a' többi pedig Belgrád felé viízfza-fzajadotí., Midőn vennék éízre,' hogy a' Vátbóí fzámos ellenség jöne utátmak, ezek-

16 ezek-is el - fzaladának ; de az után tsak ugyan mint egy' 90 fóbol álló Törökség elejékbe alván, 1 ezekbol-is ao-at le-appritának, és a' prédával ízerentséfen vifzfza-jfivének ; melly magok ko?t felofztaték. Az egéfz a Tsáfzári Kordonnak minden fzegeleteibol jocc tuddfitáfck bizonyítják, hogy az olly fzélefen ki*terjedett 1 Tsáfzári Kordonná femmt fzegeletében még eddig leg-kifsebb vet'zedel' roes nyavallya-is nem uralkodik, melly tsudáikozasra méltó Ifleni gondvifelés. (**) Zágráb. 30- Máy. Itten vágynak a' Dubitzai oftromban megfebefittetett 1. Generálifok G. Khún és Schlaun: ez a' mellyé alatt lövetett kerefztül ugyan; de mit egéfzfzen meg-gyógyúlt, és a' közelebb múlt hétfőn, midőn Valiik Hertzeg egéfz Rég. (mely más képpen ugyan Draganyos; de tnoft' a* JNapkdeti ellenségre nézve pántzélba és fifkaba öltöztetett) itten muítrálcatnék, jelen vala, és én fzemeimffl^ láttam. Az.eisS p^dig karján és térdje felettihalálos febeket kapván, még eddig-bizonytalan ; de jó reménység alatt fekfzik. Itten a' mi Táborunk a' mezőben fekfzik ; a' Tötökök pedig földig le* ágyúzott Dubit5>ájok Őrvényiben hevernek, és noha í'züntelen fegiitsggék nevekedik a 3 wap' alatt el-- vállik dolgok. Ezt fietve, máskór tbbbet. Elegyes Appróságok. A' múlt a hetekben egymás útán i ízben 2000 máfa tüzi-por, vitetek Buda és Peft küzött-lc a' ü tinin a' Táborhoz, és fok más hadi kéfzületek, -mellyennek nints f'fzünéfek.- Az utolsó pénz le-yiteilel a' Táborhoz 1000 darabb arannyok viteténekle ollyanofc, meilyek mind 10 aranyat nyomának* és a' meilyek a' F, Tsáfsárnak különös parantsolatjaból verettettenek vala.

Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia.

Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia. Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ÉNGEDELMSBÖL. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia. \ ülöirib'kuiömbféle környulállásoknak és tor* leneteknek

Részletesebben

C V c h e t i k * -~ Némely LeveiekbdJ Ugy értjük, «air - % y e s y Afzízony volt az ei hozattatáí*

C V c h e t i k * -~ Némely LeveiekbdJ Ugy értjük, «air - % y e s y Afzízony volt az ei hozattatáí* A' ROMAI TSAS2ARÎ ËS AP. KIRÁLYI FELSfiÔ*, ma KEGYELMES ENGEDELMÉVEL hdàlt HETSBÔL Pénteken i. Áprilisban l?ou tffcw^.,,... r h,^^^,,. m t É í f í ; I M ^ btjttmi fints nâgyon különös-** tehát nünd fenékig

Részletesebben

Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*'

Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*' KÍR AL Y í : "~F E.JL'S É G* " ENGE.MLMÉVEL i^f^i Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*' rip ' ' '" : - jt *

Részletesebben

KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. 'efztendöben..., * ottan Konstántzinápólyból óllyan tudosittast ^nek, hogy nem tsak V iv«g/.

KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. 'efztendöben..., * ottan Konstántzinápólyból óllyan tudosittast ^nek, hogy nem tsak V iv«g/. ., - Nro. 45.. ' %: " A V PELS. a TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. Költ Bétsben Júniusnak Q-dik napján íjoá-ik. 'efztendöben..., Quocunque nspicio,

Részletesebben

M ^. '.,. ' ' Bécs. ' "

M ^. '.,. ' ' Bécs. ' Á' FELS CSÁSZÁRNAK ÉS AP. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMEBÖL. v, Indiilt Bétsböl, Pénteken Janaáííus srg-ik napján igo7-ik éfztendöben. ' 'W^JJllMll'lVll'l.Mlllllilll.lliill'lli.lli III III III IIIIHII II!!«1IMI

Részletesebben

(350 547. A' R0 "AT T-'AK/ARIttS AP. KIRÁLYI FELSÍG NÉK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit SÉTSBŐL Kedden i. Májusban 1792.

(350 547. A' R0 AT T-'AK/ARIttS AP. KIRÁLYI FELSÍG NÉK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit SÉTSBŐL Kedden i. Májusban 1792. (350 547 A' R0 "AT T-'AK/ARIttS AP. KIRÁLYI FELSÍG NÉK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit SÉTSBŐL Kedden i. Májusban 1792. Elegyes jegyzdjeh. jj^llle / cut ánna a' Tavafz a' múlt héten az elein t erő gyümöltsöknek

Részletesebben

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Dedicálom ezt az munkámat magyar nemességnek, adja Isten, hogy véremet utolsó csöppig hasznossan néki dedicálhassam Könyv-e.hu 2010 Könyv-e.hu Elektronikus Könyvtár: www.konyv-e.hu

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

XXVI. A néphit jósló állatai.

XXVI. A néphit jósló állatai. XXVI. A néphit jósló állatai. A néphitnek mythologiai alapja. A denevér, macska, kutya, farkas, szarvas, róka, görény, mókna, egér, nyúl, ló, szarvasmarha, juh, kecske, disznó stb. Állatok, némely ragadozó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

El szó. Egyek. 2000. 143.

El szó. Egyek. 2000. 143. El szó A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai eddig több mint 35 kötet jelent meg évtizedekkel ezel tt indult sorozata most, rendhagyó módon egy XVIII-XIX. századi magyar nyelv jegyz könyvvel gyarapodik.

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 194 7. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 194 7. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 194 7 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

KRÓNIKA Α MOSTANI ORSZÁGGYŰLÉSRŐL. ÍRTA VAS GEREBEN. PEST, 1867.

KRÓNIKA Α MOSTANI ORSZÁGGYŰLÉSRŐL. ÍRTA VAS GEREBEN. PEST, 1867. KRÓNIKA Α MOSTANI ORSZÁGGYŰLÉSRŐL. ÍRTA VAS GEREBEN. PEST, 1867. Nyomatott Kocsi Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában). Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. A mostani országgyűlés. Nehezemre

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

i &,»'i:!i^7^!'.b:i^j!t'1! r«fi - i:^l:f4as««t«b:4^^(ii:

i &,»'i:!i^7^!'.b:i^j!t'1! r«fi - i:^l:f4as««t«b:4^^(ii: - i &,»'i:!i^7^!'.b:i^j!t'1! r«fi - i:^l:f4as««t«b:4^^(ii: 100 C 00 PH Mb II JÜM 2 8 1966 ^ A ic^33( MAGYAR REMEKÍRÓK A MAGYAR IRODALOM FMVEI Sajtó alá rendezik Alexander Bernát Ang^'al Dávid Badícs

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

A magyar nyelvet érő hatások: jövevényszavak, nyelvújítás

A magyar nyelvet érő hatások: jövevényszavak, nyelvújítás A magyar nyelvet érő hatások: jövevényszavak, nyelvújítás Javasolt feldolgozási idő: 50 perc A nyelvújítás első híres példaadója Bessenyei György, akiről irodalomból is tanultál. 1. Olvasd el Magyarság

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben