JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület január 9-én megtartott közmeghallgatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 9-én megtartott közmeghallgatásról"

Átírás

1 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület január 9-én megtartott közmeghallgatásról Határozat száma: 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 1/2013.(I.9.) ÖH. Önkormányzatnál létszámbıvítés végrehajtása 11. oldal 2

3 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE JEGYZİKÖNYV Készült: a képviselı-testület január 9-én 17 órakor megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme Jelen vannak: Varga Ferencné alpolgármester Besesek Béla alpolgármester Mucsi László Rácz Izabella és Tóth Mátyás képviselık Vincze Jánosné jegyzı Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı kb. 90 fı községi állampolgár Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı képviselıbıl 5 fı jelen van, Csertı István és Nyerges Zoltán képviselık jelezték távolmaradásukat az ülésrıl. Jegyzıkönyv hitelesítınek Mucsi László és Varga Ferencné képviselıket javasolta. A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık személyét. Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirendek megtárgyalását javasolta. Más javaslat nem hangzott el. A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: NAPIREND 1. Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásáról Elıadó: 2. Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetésének tervezésérıl Elıadó: 3. Tájékoztató a járási hivatalok feladatellátásáról Elıadó: 4. Tájékoztató az ebtartás szabályairól Elıadó: 5. Egyéb kérdések 3

4 NAPIREND 1. Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásáról Elıadó: Az önkormányzat gazdálkodása az elmúlt évben stabil és fenntartható volt. Az önkormányzat feladatait teljes körően ellátta. Az elmúlt évben történt események kapcsán számolt be a múlt évi gazdálkodásról januárjában az olajbányászat 75. évfordulóját ünnepeltük a mővelıdési házban. Falk Miklós szervezésével jelentıs esemény valósult meg településünkön. Az év folyamán megújultak az intézmények, közterületek, utak, járdák. Megkezdıdött a START munkaprogram, amely egy picit más volt, mint az elmúlt években. Projektfinanszírozás volt, célokat kellett megjelölni, értékteremtı közmunka valósult meg. Áprilisban a Búzavirág Néptánccsoport 35 éves évfordulója alkalmából szervezett ünnepség egyben vıfélytalálkozó is volt, ezzel régi hagyomány újult meg. Május 1-jétıl két körzeti megbízottunk van, 2 rendır látja el településünkön a feladatokat: Turán György és Kovács László. A közbiztonságot szolgálja 16 új kamera elhelyezése. A bőnözés visszaszorítása érdekében év elején pályázatot adtunk be, amelyet év végéig nem bíráltak el, végül saját erıbıl valósult meg. Az elmúlt év novemberében döntött a képviselı-testület, hogy évente egy millió forinttal támogatja az önkormányzat a rendırséget. Ezért minden éjjel túlmunkában biztosított lesz a rendıri jelenlét a polgárırökkel, településırökkel közösen. A rendırséggel jó az együttmőködés. Májusban hagyományosan megrendezésre került a Kihívás napja, amelyen településünk kategóriájában országosan 2. helyezést ért el. Ez nagyon fontos közösségépítı gondolat volt, ugyanúgy, mint a Méz- és Meggyfesztivál vagy a Falunap megvalósítása. Fontos, hogy minimális önkormányzati támogatással kikapcsolódást, élményt tudjunk biztosítani az itt élıknek. A Méz- és Meggyfesztiválon Bácsfeketehegy településsel együttmőködési megállapodást írtunk alá. Móricgát, Bácsfeketehegy és Szank települések közös pályázatot (IPA) nyújtottak be a határon átnyúló együttmőködésre. A pályázaton 95 % támogatást nyertünk, 5 % önrésszel ebben az évben megvalósulnak az elképzelések. Szeptember 1-jétıl a református egyház tartja fenn a szanki általános iskolát és óvodát. Önkormányzatunk a közoktatási feladatok ellátására a Kiskunhalasi Református Egyházközséggel feladat-ellátási szerzıdést kötött. Az egyház önkormányzati feladatot vállalt magára, kihasználva azt a lehetıséget, hogy többletnormatívákhoz tud jutni. A takarítást, karbantartást továbbra is biztosítjuk. Hosszú idın keresztül próbálkoztunk, de a katolikus egyházi fenntartás ellehetetlenült. Az állami fenntartás pedig bizonytalannak látszott. A református egyház segítségünkre volt, így a képviselı-testület teljes egyetértésben, a településért érzett felelıssége tudatában hozta meg a döntést a közoktatási intézmény átadásáról május 29-én. Ezután az önkormányzat vállalta a KEOP pályázat megvalósítását és több mint 74 millió forint támogatással, 29 millió forint önrésszel felújításra került az iskola és a tornacsarnok. A vallási tolerancia mőködik. Kósa István lelkész és Feri Romulusz Gyula plébános az együttmőködés tekintetében példát tudnak mutatni. Megköszönte a református egyház hozzáállását, jó szándékát. Szeptemberben volt a Szanki Református Egyházközség megalakulásának 150. évfordulója és Kósa István lelkész beiktatása is. 4

5 Október 1-jén távozott településünkrıl Salánki Ferenc plébános, az érsek úr Feri Romulusz Gyula plébánost nevezte ki Szankra. Ezúton is sok sikert kívánunk munkájához. Október 23-án a felújított könyvtár átadására került sor. Megújult, szépült a könyvtári közösségi tér. Októberben értesültünk arról is, hogy sikeres volt az IPA pályázatunk. December 10-én döntött a Pénzügyi Bizottság a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázatokról és minden pályázót támogattak havi 3 ezer forint ösztöndíjjal. December 28-án az állam 1653 önkormányzat adósságállományát átvállalta. Nagyon sok önkormányzat került adósságcsapdába. Azon feladatok támogatása, amelyeket az állam az önkormányzatokkal kíván megvalósíttatni, évrıl évre csökkenı tendenciát mutat. Az oktatás normatív finanszírozása egyre csökkent óta folyamatosan gondolkodott az önkormányzat, hogy a szociális és az oktatási feladatok kapcsán hogyan maradhat meg a feladatellátás. A évek közötti európai uniós támogatásokat, ha nem használtuk volna ki, erre már nem lesz lehetıség a jövıben. Megújultak az utak, járdák, közterek, játszótér, horgásztó, óvoda, iskola, bentlakásos otthon, idısek klubja, mővelıdési ház. A település jövıje érdekében fontos döntések születtek. A pályázatok utófinanszírozottak, ezért a finanszírozásban nagy szerepe volt a FÓKUSZ Takarékszövetkezetnek. Köszönetet mondott a vezetıknek és a helyi fiók vezetıjének. Az állam átvállalta az adósságállományunkat, összesen 203 millió forintot. Ez azonban nem ingyen pénz. Nem szociális juttatás ban a források millió forintos csökkenésével kell számolnunk. Jelentıs mértékő bevétel kiesésünk lesz. A jövıben az iparőzési adó ¼-e az államé lesz. Az adósságállományunkból rövid és hosszútávú hitelbıl állta. Legnagyobb részt a hitelpénzt a fejlesztések önerejére fordítottuk (a konyha, bentlakásos otthon, jászszentlászlói út, az óvoda, a mővelıdési ház, az iskola felújítására). Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. NAPIREND 2. Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetésének tervezésérıl Elıadó: Az önkormányzat a évi költségvetésének tervezésekor kb millió forintos költségvetési fıösszeggel számolhat. Ez nagyon jelentıs csökkenés a korábbi évek milliós költségvetéséhez képest. A 120 millió forintos iparőzési adó bevételbıl 30 milliót (25 %-ot) be kell fizetnünk az államnak, a gépjármőadó 60 %-át szintén. Az egyházi fenntartású oktatási intézményekben legalább augusztusig vállaltuk a takarítást, karbantartást, ez továbbra is a mi költségvetésünket terheli. Ez a kölcsönös segítségnyújtás szükséges. A mőködtetés mellett fejlesztéseket is szeretnénk megvalósítani. IPA pályázatból a volt gyógyszertár épületének felújítása valósul meg. Ott olyan helyet szeretnénk kialakítani, ahol feléleszthetık a hagyományok, helyi ízek bemutathatók, kóstolhatók lesznek. KEOP pályázattal megvalósulhat az intézményekben az elektromos áramellátás napelemmel történı biztosítása. A megtérülésekbıl tudjuk majd finanszírozni az önrészt. Pályázati támogatással két napelemes kiserımő megvalósítását tervezzük. A megújuló energia felhasználása egyre nagyobb jelentıséggel bír, az ország teljes energiafelhasználásának 13 %- át el kell érnie. Az áramszolgáltatónak kötelezı lesz a zöld energiát átvenni. Támogatjuk a rászorulókat. Pályázat keretében 2013-ban 3 alkalommal tartós élelmiszereket biztosítunk. Az elsı alkalom január végén lesz, 6 tonna élelmiszert fogunk ingyen kiosztani a 62. életévüket betöltött kisnyugdíjasoknak, a szociális ellátásokban részesülıknek. 5

6 Az önkormányzati feladatellátás megváltozik. Az önkormányzatnak intézménye nincs. A többi önkormányzatnak is meg kell válnia intézményeitıl, ahol eddig még nem tették meg. Az általános iskolai oktatás kötelezıen állami feladat lett január 1-jétıl. A szociális ellátás is átalakult. Az önkormányzatoknak nem feladata a bentlakásos otthon fenntartása. Nálunk ez nem probléma, mert a református egyház tartja fent. A járási hivatalok január 1-jétıl felálltak. A hozzánk legközelebb lévı járási hivatal Kiskunmajsán van a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a régi iskola épületében. A járási hivatalban Szankról négy kolléga kapott állást. A járási hivatal vezetıje Kiss Melinda Jászszentlászló polgármestere, aki megvált funkciójától. A hivatal állományában 27 fı van. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fennhatósága alatt mőködnek a kormányhivatalok, amelyek irányítják a járási hivatalokat. A polgármesteri hivatal létszáma csökkent a csökkenı feladatellátás miatt. Ezért felelıs döntés volt a járási hivatalba a dolgozók átadása. Azt szeretnénk, hogy az önkormányzatnak ne legyen mőködési hiánya, de a bevételt növelı pályázatokat meg kell ragadni, mert az itt élıknek lehetıség, az ide jövıknek vonzó lehet. Költségtakarékos, de a fejlesztésekre eltökélt önkormányzat vagyunk. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. NAPIREND 3. Tájékoztató a járási hivatalok feladatellátásáról Elıadó: Átadta a szót jegyzı asszonynak, hogy nyújtson bıvebb tájékoztatást a járási hivatalokról. Vincze Jánosné jegyzı Tisztelettel köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent lakosokat január 1-jével létrejöttek a járási hivatalok. Szank a Kiskunmajsai Járási Hivatalhoz tartozik. Vezetıje: Kiss Melinda. A járási hivatal többek között olyan feladatokat lát el, amelyek eddig itt helyben intézhetık voltak: normatív közgyógyellátás, ápolási díj, idıs korúak járadéka, gyámügyi feladatok (védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése). A járási hivatalhoz tartozik az okmányiroda is, de nem költözött el, ugyanott van, ahol eddig, valamint a munkaügyi központ is, szintén a régi helyén várja az ügyfeleket. A járási hivataltól kaptunk egy ügysegédet, aki szanki, Bozóné Szopota Anna, minden hétfın reggel 8 órától 12 óráig és délután 12,30 órától 17 óráig felveszi a kérelmeket a Polgármesteri Hivatal szociális irodájában. Az ügyfélfogadási idıket (járási hivatal, gyámhivatal, okmányiroda) a hirdetıtáblára kifüggesztettük, megjelenik a Kisbíróban és a honlapon is. A változásokról folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. NAPIREND 4. Tájékoztató az ebtartás szabályairól Elıadó: Felkérte jegyzı asszonyt, hogy tájékoztassa a lakosságot az ebtartás szabályairól. 6

7 Vincze Jánosné jegyzı A sajtóban lehetett már arról hallani, hogy kötelezı az ebnyilvántartás, az ebeket háromévente össze kell írni január 1-je után minden 4 hónaposnál idısebb ebet kötelezı mikrochippel ellátni. A chipet az állatorvosok ültetik be, amelyért legfeljebb 3500,-Ft kérhetı. A kutyatartás szabályait jogszabály tartalmazza. Meghatározza például, hogy a kennelnek mekkorának kell lennie, hány méteres kifutót kell biztosítani stb. Ha valaki a rendeletet nem tartja be, akkor a jegyzı állategészségügyi bírságot szabhat ki. Megszaporodtak községünkben a kóbor ebek, más településrıl is hoztak ide kutyát, lehet, hogy a chippelési kötelezettség az oka. Az ilyen magatartás miatt nem baj, hogy kötelezı a kutyákat megjelölni. Mindenkitıl azt kéri, hogy végeztesse el a chippelést mielıbb. Jegyzı asszonytól azt kéri, hogy április 1-jétıl ellenırizze, hogy megtörtént-e. Vincze Jánosné jegyzı Az elszaporodott kóbor ebek miatt nagyon sok bejelentés érkezik a polgármesteri hivatalba. A kóbor ebek befogása és elszállítása nagyon sokba kerül. Árajánlatot kértünk a kiskunfélegyházi gyepmesteri teleptıl, környékünkön ezt az egyet találtuk, ahová vidékrıl is befogadják a kutyákat. Az önkormányzatnak évente 150 e Ft-tal kell hozzájárulnia a gyepmesteri telep fenntartási költségeihez, ezen túl a kiszállás, befogás, beszállítás, oltás stb. költségek miatt 1 db kutya elszállíttatása ,-Ft-ba kerül az önkormányzatnak. Az önkormányzatnak nagyon sokba kerül, hogy megoldja a kóbor kutyák problémáját. Ezért kéri, hogy aki még nem tette meg, chippeltesse be a kutyáját, mert április 1-jétıl ellenırizni fogjuk. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. NAPIREND 5. Egyéb kérdések Elıadó: A Tiszta Víz Ivóvízminıség-javító program kapcsán elmondta, hogy 2013-ban Szankon is elkezdıdik az ivóvíz közmő felújítása. A szanki víz nem rossz. Azokon a településeken, ahol a 10 mikrogramm/liter mennyiséget meghaladta az arzéntartalom, zacskós vizet osztanak, így látják el ideiglenesen a lakosságot egészséges ivóvíz, amíg az arzénmentesítés megoldott nem lesz. Szankon az arzénnel nincsen probléma, náluk az ammónium és a vastartalom határérték feletti, ezért ilyen tisztítómő kerül kialakításra, majd 1000 méter hosszan az azbeszt vezetékek cseréjére is sor kerül. Azokon a településeken valósul meg elıször az ivóvízminıség javítás, ahol magas az arzéntartalom. Nem hirtelen lett rosszabb az ivóvíz a településeken, hanem az történt, hogy az európai jogharmonizáció leszorította a határértékeket. Szank-Csólyospálos- Balástya egy projektcsoportként fog a közbeszerzésen indulni. Ez a beruházás nem az önkormányzat költsége, 100 %-os támogatást nyertünk. Fenntartási kötelezettség viszont lesz, a vízdíj emelkedni fog. Átalakul a vízdíj, hulladékdíj, hatósági árszabályozás lesz. Átadta a szót alpolgármester asszonynak. Varga Ferencné alpolgármester A kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulatban 2011 óta képviseli az önkormányzatot, Müller József a földtulajdonosokat, Kovács Zsuzsanna pedig a vállalkozókat. A Vízgazdálkodási Társulat egy külön befizetési kötelezettséget szavazott meg, amelyet Szank-Jászszentlászló- Csólyospálos települések nem szavaztak meg. Kiskunhalas és Kiskunmajsa akkora földterületet képviselnek a társulatban, hogy a kistelepüléseknek esélyük sem volt leszavazni. 7

8 A többségi döntés mindenkire kötelezı, azokra is, akik nem szavazták meg. Júliusban Lezsák Sándor országgyőlési képviselı úrnak levelet küldött és kérte a segítségét. Szankon aszály volt, belvízvédelemre nem volt szükség, költség nem merült fel, nem indokolt a földtulajdonosoktól hozzájárulást kérni. Kérésünkkel Lezsák Sándor a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz fordult és azt a választ kaptuk, hogy a törvény ennek a hozzájárulásnak a beszedését lehetıvé teszi. Ezért aláírásgyőjtést kezdeményezünk, kérjük a törvénymódosítást. Kérte, hogy aki egyetért, írja alá az aláírást győjtı ívet. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy január végén agrárfórum lesz Szankon, ahol a támogatásokról is szó lesz. Pontos idejérıl értesítést fogunk küldeni. Besesek Béla alpolgármester Tájékoztatásul elmondta, hogy a Szank története könyv a befejezéséhez közeledik. Nagyon színvonalas, átfogó, érdekes könyv készül. Késik a megjelenés, ezért elnézést kérünk mindazoktól, akik már elıfizettek a könyvre. Türelmet kérünk, szeretnénk, ha minél jobb lenne, ez a késés oka. Terveink szerint január végén nyomdába kerülhet és reményeink szerint február végén meg fog jelenni és nem fog csalódást okozni. Tabajdi Gábor Szép u. 23. A Vízgazdálkodási Társulat ügyében nem látja értelmét az aláírásgyőjtésnek. Kormányzati döntéssel lehet a problémát megoldani azzal, hogy pénzt rendelnek a feladathoz, a kiskaput bezárják. Az országgyőlési képviselıknek kellene intézkedni, nagyobb rálátásuk is van az ügyre. Varga Ferencné alpolgármester Lezsák Sándor országgyőlési képviselı személyesen járt el az ügyben. Az egyéb hozzájárulást a kistelepülések nem szavazták meg, de Kiskunhalas és Kiskunmajsa igen, mi nem tehettünk ellene semmit. Az aláírásgyőjtés célja, hogy nyomást gyakoroljunk, hogy ne lehessen kivetni egyéb hozzájárulást. Müller József Béke u. 93. A földhivatal nem kerülhet ide át Kiskunmajsára a járási hivatalba, Kiskunhalasra kell továbbra is menni? Jó lenne, ha Majsán is lehetne ilyen ügyet intézni. A járási hivatalokon belül a kormányablakok kialakítása az okmányirodák bázisán valósul majd meg. Ez lehetıvé teszi, hogy a kormányhivatal alá tartozó szakigazgatási szervek is elérhetıek legyenek a kormányablakokon keresztül. A kormányzat tervei szerint 300 kormányablak lesz majd országos szinten. Ezért is nem kívánnak több földhivatalt létrehozni. Rávai Dezsı Petıfi S. u. 70. Karácsony másnapján egy harci kutya a kerítést kibontotta, bement az udvarába, kutyáját megölte. Nem tudott hová fordulni, hívta a településırt, rendırséget, végül elvitték a kutyát és megoldódott az ügy. Valamit tenni kell a kóbor kutyák ellen. Harci kutyát nem szabad legálisan tartani. Ezt a helyzetet kezelni kell. Ha drágán is, megpróbáljuk szerzıdés útján a kiskunfélegyházi gyepmesteri teleppel megoldani ezt a problémát. Rávai Dezsı Petıfi S. u. 70. Két körzeti megbízottunk van. Mi szükség van arra, hogy vidékrıl jöjjön ide rendır, azért, hogy megbüntessen bennünket, akik traktorral a földekre megyünk? Régen is két rendır volt, elég volt, hogy rendet tartson Szankon. Kiskunmajsa rendıri állománya az elmúlt két évben 18-ról 30 fıre emelkedett. Amikor nem volt ennyi rendır, hiányoltuk, hogy miért nincs. A rendırség a közrend, közbiztonság fenntartása miatt a jogtisztelı állampolgárokért van. Nem csak a mezıgazdasági géppel közlekedıt büntetik meg, hanem a rendszám, engedély, fék nélküli, balesetveszélyes mőszaki 8

9 állapotban lévı gépjármővek tulajdonosait is. Ha mi közlekedünk ilyen jármővel, azt bocsánatos bőnnek tartjuk, ha más, akkor az pedig az életünket veszélyezteti? A felelısségteljes magatartás mindenkire kötelezı, a közrendhez, közbiztonsághoz ez is hozzátartozik. A szabályok betartását magunkra nézve is fontosnak kell tartanunk. A rendırség finanszírozása állami szinten is kiemelt. Örül annak, hogy új autókat kapott a rendırség. Jó az együttmőködés, amikor odafigyelését kértük annak érdekében is, hogy ne tegyék tönkre a túlsúlyos gépjármővek a felújított jászszentlászlói utunkat, az ellenırzés nem maradt el. Bazsa Mihály Irinyi J. u. 17. Örüljünk annak, ami létesült 2012-ben. Sok esemény történt. Köszönetet mondott polgármester úrnak és a képviselı-testületnek, az egészségügyi dolgozóknak, tanároknak. Nagy történelmi esemény volt, hogy a református egyház átvette az iskolát és az óvodát. Ez nem azt jelenti, hogy most már reformátusnak kell lenni. Viszont meg kell tanulni köszönni, meg kell tanulni a tíz parancsolatot, a gyerekek a templomhoz méltóan tudnak viselkedni, ez eddig nem így volt. A ravatalozó nagyon rossz állapotban van, annak érdekében, hogy a hozzátartozóink megfelelı helyrıl távozhassanak fel kell újítani. Errıl egyeztetett a katolikus és a református egyház. Névre szóló adományokat fognak győjteni a felújításra, amelyrıl bevételi nyugtát adnak. Ehhez kéri mindenkinek a segítségét, hiszen mindenkit onnan búcsúztatnak, vallási hovatartozástól függetlenül. Elmondta azt is, hogy a temetıben a sírhelyek megváltásának ára megemelkedett. Szankon szépen rendben van minden. Végtelen nagy probléma a kerékpárút. Javasolta, hogy forduljon meg a KRESZ, minden utca végén a kerékpárosnak kelljen megállni, addig még baleset nem történik. A ravatalozó felújításának ügye régóta húzódó probléma. A temetı és a ravatalozó is egyházi tulajdonban van, nem az önkormányzaté. Az önkormányzat a felújításhoz segítségét ajánlotta már korábban is. Ha van eltökéltség a fejlesztésre, az élı munka, az összefogás is segítség lehet. Akinek pénze nincs, munkával is segíthet. Az önkormányzat is segítni fog. Fontos, hogy közösen újítsák fel a szankiak a ravatalozót. A kerékpárúttal kapcsolatban a Magyar Közútnál a Forgalomtechnikai Osztály vezetıjét megkérdezte, hogyan lehetne biztonságosabbá tenni. A forgalmi rend megváltoztatása szerinte sokkal rosszabb lenne. Szóba került az is, hogy a Petıfi utcán közlekedıknek elsıbbséget kell adniuk a Rákóczi, Táncsics és Csatorna utcáknál. Ha ezt megváltoztatnák, megfordítanánk az eddig berögzıdött szabályokat, azzal balesetveszélyesebb helyzetet teremtenénk. A szakember azt javasolta, hogy minden maradjon a megszokott rendben. A kerékpárútnál veszélyt jelzı, figyelemfelkeltı jeleket festünk fel. Célunk a kerékpárút szélének kibetonozása, a tarackosodás megszüntetése. A belátást korlátozó bokrokat, fákat lenyessük. Figyelmesen kell közlekedni mindkét részrıl. Mucsi László képviselı Évek óta oktatják osztályfınöki és technika órán a közlekedés szabályait. Felhívják a figyelmet az utcasarkokra. Javasolta minden sarokra a Lassíts, kerékpáros! figyelmeztetı tábla kihelyezését. A hétfı reggelente a templomból kivonulva a gyerekek a kerékpárral versenyeztek, hogy ki ér elıbb az iskolába. Ezt megszüntették, csoportosan vonulnak, a kerékpárt tolni kell. Müller József Béke u. 93. Elmondta, hogy alpolgármester asszony víztársulattal kapcsolatos levelezése és aláírásgyőjtése a saját kezdeményezése, vele errıl nem beszélt, nem egyeztetett. A csekkeket nem kell befizetni, nem adó. Decemberben volt egy interpelláció errıl a parlamentben, ott is ez hangzott el. 9

10 A képviselı nem önmagát, hanem a választók közösségét kell, hogy képviselje. Nem javasolja, hogy a többség által megszavazott díjat ne fizessék be. Nem tudja, hogy be lehet-e adók módjára hajtani. Szerinte jogszabály kötelez mindenkit, hogy a társulat által megszabott díjat kötelezı befizetni. A cél az, hogy a jövıben ilyet ne lehessen beszedni, amikor nincs ténylegesen elvégzett munka. Javasolja az egységes fellépést. Támogatja alpogármester asszony kezdeményezését. Dabis Istvánné Arany János u. 14. A Halas TV-ben is azt mondták, hogy ne fizessék be a kiküldött csekket. Máshol is elindították az aláírásgyőjtést. A kamerákat ki figyeli? Irodájában van a rögzítı. A helyi körzeti megbízottak, településır megnézi a felvételt probléma esetén. Kérte, ha bármilyen problémát észlelnek, azt mielıbb, néhány órán belül jelezzék, hogy el tudják kezdeni az intézkedést. Rávai Dezsı Petıfi S. u. 70. A szemétszállítási díj nem igazságos, mert ha egy személy egy hónapban egyszer teszi ki a kukáját, akkor is ugyanannyit kell fizetnie, mint egy családnak, ahol minden héten kiteszik szeptemberében elindult a kommunális hulladékgyőjtés Szankon. Itt nem volt elıtte ennek gyakorlata. A Hulladékgazdálkodási Kft. a lakossággal egyedi szerzıdéseket kötött. Máshol nem így volt és el tudták azt érni, hogy elıírták az önkormányzatoknak, korlátozzák a kismérető kukák használatát. Szankon is már csak 110 literes kukára lehet szerzıdést kötni, de kezdetben még lehetett 80 literesre is. Azt szerették volna, hogyha helyi rendeletben szabályozzuk, hogy mindenki 110 literért fizessen, akkor is, ha kisebb a kukája. Ezt mi nem tettük meg, nem köthetjük ki, mert a cég egyedi szerzıdést kötött a lakosokkal. A díj tekintetében itt is az a helyzet, mint a vízgazdálkodási társulatoknál, a többség döntése a kisebb településekre is kötelezı. Arról szólnak a hírek, hogy a kormány a rezsicsökkentés kapcsán ezen változtatni fog. Azt nem lehet megtenni, hogy valaki nem fizet szemétszállítási díjat, mert különben az állami adóhatóság fogja behajtani. Ez kötelezı közszolgáltatás. Mihalik Ferenc Arany J. u. 54. A csatorna partján 6-7 méter széles utat alakítottak ki, amely nem térképes út. Elhordtak 30 cm földet. A tél beállta elıtt minden esztendıben - ha az önkormányzatnak van anyagi lehetısége - elvégezteti a külterületi utak javítását. A Dong-éri csatorna partján hivatalos, térképes út nincs. Eddig a földtulajdonosok jóindulata engedte, hogy ott eljárjanak. Ezt a helyzetet az önkormányzatnak rendbe kell tenni, rendbe kellett volna már tennie elıdeinknek is. Amennyiben ott járnak az emberek, akkor ott utat kell létesíteni. Halasi Ferenc Vörösmarty u. 31. İ végezte a munkát. Szerinte az út jó helyen van. Olyat nem lehet csinálni, hogy az út összeszőkül, majd kiszélesedik, mindenütt egyformára alakították. A mezsgyéje még a mostani út szélétıl is beljebb van. A probléma megoldása az lesz, ha az önkormányzat az utat kiméreti és az út területét megvásárolja a régészeti feltárástól területétıl a horgásztóig. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a figyelmet és lezárta a napirendet. A lakosság távozott az ülésterembıl. A képviselı-testület ezután rendkívüli ülésen folytatta munkáját. 10

11 A képviselı-testület december 27-én megtartott ülésén döntött arról, hogy a szennyvízcsatorna-hálózatot január 1-jétıl Szank Községi Polgármesteri Hivatal üzemelteti. A Közmő Kft-nél foglalkoztatott egy fı szanki alkalmazottnak a munkaviszonya a kft-nél megszőnik, a munkájára továbbra is szükség van, javasolta január 15-tıl az önkormányzatnál történı foglalkoztatását. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 1/2013.(I.9.) ÖH. Önkormányzatnál létszámbıvítés végrehajtása HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatnál 1 fı létszámbıvítésérıl dönt január 15. napjától 1 fı munkavállalót heti 40 órában, változatlan bérrel és készenléti díjjal átveszi a Közmő Kft-tıl a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési feladatainak ellátására. Határidı: azonnal Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 20 óra 45 perckor bezárta az ülést. K. m. f. Patkós Zsolt polgármester Vincze Jánosné jegyzı Mucsi László jkv. hitelesítı Varga Ferencné jkv. hitelesítı 11

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 134-141. Rendeletek száma: 23-24. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. január 20-án megtartott közmeghallgatásról

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. január 20-án megtartott közmeghallgatásról SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. január 20-án megtartott közmeghallgatásról Határozat száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl Határozat száma: 1-9. Rendeletek száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11- TARTALOMJEGYZÉK 11/2009.(II.24.) PBH.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. január 12-én megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. január 12-én megtartott közmeghallgatásáról SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. január 12-én megtartott közmeghallgatásáról Határozat száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 16/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 66-75 TARTALOMJEGYZÉK 66/2008.(XII. 08.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 65 TARTALOMJEGYZÉK 65/2008.(XI.28.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 03-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 03-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 03-án megtartott ülésérıl Határozatok száma:59-64. TARTALOMJEGYZÉK 59/2008.(XI.03.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott.

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2011. december 13. közmeghallgatás JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2011. december 13. közmeghallgatás JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december 13-án 13 órakor megkezdett testületi ülésén és 17 órakor megtartott közmeghallgatásán. Az ülés helye: Körjegyzıség,

Részletesebben

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni.

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 14280-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Dömsöd Nagyközségben, az Oktatási és Mővelıdési Központban 2011. január 31-én megtartott falugyőlésen. Bencze István polgármester köszöntötte a falugyőlésen résztvevı mintegy

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben