Sir az olasz király. Győzelmes előrehaladásunk Galíciában.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sir az olasz király. Győzelmes előrehaladásunk Galíciában."

Átírás

1 Szentes, 1915 XLV-ik év 52 szám Helyben egész évre 4 K félévre 2 K negyedevre 1 K tgy Előfizetési árak : Vidéken egész évre tf K félévre3 K negyedévre 150 lap 2 fliíér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön A szerkesztéséri felelős SIMA LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám (ref. bérház) ide iutézendők a lapot érdeklő mindenfél e küldemények hirdetési és előfizetési dijak. Sir az olasz király. Győzelmes előrehaladásunk Galíciában. Csapataink elfoglalták Tomasowot és Komionha-Strumilovát Csak egy hónapja mult még, hogy Olaszország hitszegő lett hogy eladta becsületét és alávaló módon ellenünk támadt. Csak egy hónapja mult, hogy kalandor politikusai ellenünk zuditották azt az országot, amelyhez annyi rokonszenv szála fűzte a magyarságot, Csak egy hónapja mult még, hogy a magyar nemzet gyűlöletének minden tüzével áll szemben olt a tiroli bérceken a barátból lett gálád ellenséggel... Csak egy hónapja mult még és azt olvassuk, hogy az olasz király sirt, zokogva nézte, mint futa módnak meg véres fővel az ó legyőzhetetlennek hitt piomenti csapatai. Mikor az őrjöngés ült diadalt Olaszországban, amikor megvásárolt vezetői fölbujtották a népet, hogy követelje a háborút, mi épen tiz hónap óta viseltünk háborút s a tiz hónapos küzdelem megacélozta idegeinket. Az a tiz hónap sok mindenre megtanított bennünket s talán még csak keserűen sem esett az olaszok nyílt színvallása, mert tudtuk a háború első napja óta, hogy a mi szövetségesünk ellenségünk. Alig egy hónap telt el azóta, hogy ott a tiroli bérceken is megdördültek az ágyuk és az egy hónap eredménye olasz részéről az, hogy a király sirt, az olasz király zokogott, amidőn látta, hogy hiába minden véres áldozat, hiába a sok elömló piros ember vér az olasz csapatok nem tudnak előre jutni egyetlen lépéssel, hogy minden támadás eredménye a gyalázatos kudarc. Kellettek ezek a könnyek, kelletek hogy a brigantiságát bebízo- j n y»tó olasz nemzet koronás fővezére zokogva álljon meg futó csapatai előtt és érezze az Isten lesújtó k ezét, amely könyörtelen, de igazságos. Tizenegy hónap vérzivatarában megtanultuk, hogy soha egy pillanatra sem szabad elbizakodnunk. Megtanultuk, hogy senkiben nem bizhatuiik a világon csak egyedül magunkban, a magunk erőiben. Es meri ezt megtanultuk, mi is, a mi hü szövetségeseink, Németország és Törökország is, nem is csalatkozunk. Nem festünk himes, elképzelhetetlen reménységeket, de kellő értékére szállítunk le minden képtelenséget, És az 6&rt eredményekkel annál inkább meg vagyunk elégedve, mert nem csupán az olasz király hullat könnyeket, hanem* minden ellenségünknek meg van az az alapos oka arra, hogy ököllel türülje a szemeit. Anglia ott tart, hogy kötéllel kezdi fogdosni a munkásokat a muníció gyártásra s most a világháború tizenkeltedik hónapjában kezdi észrevenni, hogy még sem olyan jó üzlet a hábóru, mint aminőnek képzelte, pedig csak azért ment bele a világ legvéresebb háborújába, mert azt hitte, hogy kevésbe kerül. Franciaországban tizenhét évestől hatvan esztendős korig fegyverbe szólítottak mindenkit. A legújabb orosz foglyok köz 1 száz számra kerülnek ötven esztendős öregebb emberek, akiknek nem csak fegyver nem jutott, de még katona ruha sem. És ezekhez az adatokhoz vegyük hozzá a harctéri helyzetet. Az oroszok voltak egyedül a mi ellenségeink táborában, akik némi eredményt értek el. És mint tavaszi verőfényben a hó, rövid néhány hét alatt ezekből az eredményekből is semmi lett. Galíciának csak egy kicsiny csücskéje van még orosz kézben, de ugyanakkor ötszörösnél nagyobb orosz föld van a mi kezeinkben. Franciaország jelentékeny része és egész Belgium ma is a németfek kezében van s a Dardanelláknál csupán egyetlen nap francia és angol holttest marad a csatatéren... Azt olvassuk, hogy az olasz király sirt... Az Isten keményen büntet, de óvni is tud. Es óvó keze ott lebeg a mi hős véreink feje fölött. Fog még keservesebben is zokogni az olasz király hitszegő eladott nemzetével együtt... fi sajtóhadiszállas jelentése. Budapest, junius 30. Sajtóhadiszállásról jelentik: Oroszok a Guila Lipa mentén és Kamionka Sarumilownál üldözéssel szemben némi ellentállást fejtenek ki. Észak felé szövetségesek előrenyomulása nagyon előre haladt. József Ferdinánd főherceg hadserege immár elérte a Tanew mélyedésétől északra emelkedő magaslati vonal szélét. Isonzó fronton olaszok hosszas tüzérségi előkészítés után nagyszabású támadásba fogtak, melyet csapataink véresen visszavertek.

2 2 oldal SZENTES! LAP (.Yé/rlmcK Hőrcliala- 4l»*iiiik Győzelemszokla csapataink ma birtokukba vették az oroszlengyelországi Tomasovot. Diadalt öltünk Kamionka-Strumilovánál is. Mind a két hely eszünkbejuttatja a tavalyi augusztus vég dicsőséges harcait, amelyek Dankl, József Ferdinánd és Auffenger nevéhez fűződnek. A hárem dicsőséges seregvezér közül most József Ferdinánd az, aki csapataival Galicia északi határát, a San és a Tanév közét az ellenségtől tisztítja. Ezek a diadalok is az ó hirét növelik Az általános helyzetre nézve lirinbnn. kitűnő, hogv azok után a nagy sikerek után, amelyeket tegnapelőtti napon seregeink jobbszárnya aratott Linsingen vezetésével, most a seregeink balszárnyát képező József l<erdinánd hadsereg győzedelmeskedik. A Mackensen és a Böhm Ermolli vezetése alatt álló centrumot két szélróljezek támogatják. A szerves vezetés az egész vonalon egyidóben és rendszeresen folytatja Galicia föl.szaba ditásának áldozatteljes, eredményes munkáját. Csapataink elfoglaltáktomasowüt< Kamionka Strumilovát Az orosü hadszintéren az ellenség üldö/ése tovább folyik. Csapataink folytonos harcok közben elérték inár 9 Guila Lipa folyói és Kamionka-- Strumilovát. E várostól északnyugatra nemet csapatok szétugrasztottak egy orosz erőcsoportot, mely tulsoká ellenlállott. Touiasow birtokunkban van. A Tanew és a Szan vidékét teljesen megtisztit.hu! az ellenségtől. A lembergi orosz uralom utolsó napjaiban. A Nova Reforma" lembergi lapok nyomán a lembergi orosz uralom utolsó napjairól a következő kel irja: Junius 19 íke, vasárnap reggel óta a főpályaudvar vasúti raktárai, őrházai, vagonműhelyei és gépimai lángban állottak. Közben borzalmas robbanások törtenlek Vasárnap délután a csőcselék a tűzesetek helyén fosztogatni kezdett. A fosztogatások junius 21 én érték el tetőfokukat. 22-én a külvárosokban is tűz pusztított. Az üzleteket a fosztogató csőcseléklól való félelmükbe bezárták a tulajdonosok. A Rineken a Zip 1 per-féle ékszerüzletet kifosztották A tízennyolc bandita közül,aki a rablott jószágot kocsin elvitte, három kézre kerüli; mind a hárommal rögtönitéló bíróság végzett. Magának Zipper cégnek kára félmillió korona. A fosztogatók több gvilkosságot is kövo4tek el, Plihovszkaulcában meggyilkolták a 86 éves Setler Jakabot, a feleségei és a lányát, Mas helyütt a (>8 éves Küm- mel Hájim és felesége holttestére akadtak. A meggyilkolt ember páncélos szekrényét kifeszítettek és kirabolták. A leégett épületek közt van a bőrgyógyászati klinika is. Tomasowot, Bursztyt elfoglaltuk. Kelet Galíciában a szövetséges hadseregek üldözése közben A Gnila Lipaig és Kamionka Strumilova vidékén a Húgig nyomultak előre, Ezen a vonalon álló orosz erőket támadjuk Bursztyt tegnap elfoglaltuk, nagy ellenséges erőket, amelyek Sielecnél (Kamionka Strumilovától északnyugatraj állottak, ma éjjel heves harc után nagy veszteségeik mellett Krystynopolra vetettük vissza. Ravaruskától északra és Ciechanowtól északra a szövetséges csapatok orosz területen nyomultak előre. Tamasow birtokunkban van. Ma éjjel az ellenség kiürítette az északi Tanew cs az északi Szan Pariján levő állásait és északkéleli irányban megkezdte a visszavonulást. Mindenütt üldözzük. Lengyerországban és a Dnyeszter mentén a helyzet változatlan Lelieletlei ipart Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. littjliolláliii, A Rjecs kifejti, hogy az összes orosz körök a né net liga alól való fölszabadulás! köve'elik Ezt a felszabadulást rendkívül megnehezíti az ho-y a német áruk kitűnő minőségűek, teljesen alkalmazkodnak a piac szükségleteihez és messzemenő hitellel kaphatók, ugy, hogy rendkívül nehéz jobbat kapni. A bojkott eszméje nagyon kívánatos, de egyáltalában nem könnyen valósitható meg, uurt jobbat seminikép sem tehetünk a német áru helyébe. Az egyetlen eszköz az orosz ipar emelése. Ezért ki kell használni a mostani kedvező lölleteleket és a pillanatnyi lelkesedést, hogy az orosz ipart fejlesszük. 52 szám. Péter és Pál. Az apostolok bölcssége mélyenjáró és mindenek fölé emelkedő, annyira, hogy a benne élő kolosszális dimenziókat keresztül látni még ma sem képes az emberiség. Teljesen bizonyos, hogy az Istenember tanítása és az az ideologia, mely ebből keletkezett, számot tudott vetni az egész világegyetem összmüködésével és pontosan ismerte 11 gv egész minden egyes átomának rendeltetését, élettörvényét. Ezt a végtelen tudást, emberi agyvelő átkarolni képtelen, hiszen az, ami már ismeretes a természet törvényeiből, csak egy parányi lehel az egészuek; de ez is már akkora szellemi tömeg, hogy befogadására egy emberi koponya csaknem kevesebb a semminél, feldolgozására egy emberélet elégtelen. A nagy mesteren kivül, aki soha senkitől nem tanult, de aki mégis mindent tudott, nincs és nem volt ember, aki a tudásnak csak azt a teljességét is, aínit az emberek már felismerlek, felfedeztek az élettörvények komplexumából világos megértéssel áttekinteni tudta volna. Nem szuppozició ez, hanem bizonyoság, mert hiszen meg leh^t állapítani azt, hogy a világ legnagyobb gondozóinak is egybenmásban hiányos volt az ismeretköre. Azok közül az Übermenschek közül, akiknek bölcsessége mély befolyással volt az egész emberi társadalom életrendjére, egyetlen egy sincsen, egyetlen egy tem volt, aki azt mondhatta, vagy merte volna mondani, hogy: én mindent tudtam abból, amit a tudományosság eddig felismert és ezen a mindenen lisztán és világosan keresztül láttam ugy, hogy a magam megállapításait semmi homály nem zavarta meg. Ez az ideológia is rendkívül mély bölcseséggel volt már akkor megalapozva és még ma is él az emberiség túlnyomó részének hitében; de mi, akik már a kereszténység befolyását éreztük meg, tisztán látjuk, hogv a pesszimizmus érzéseire»épített hit, nem egyéb, mint az emberek sejtéséből ösztönszerűen keletkezett vallás, melynek bölcselói nem tudtak és ma sem tudnak számot vetni a nagy világegyetem összeműkódcsé vei és annak minden tornával. Nem ismerték, nem ismerhették az Egészet és az egésznek minden részletét és ezeknek rendeltetését és élettörvényeit. Az apostolok tanításában ez a tudás lángolt. Nem lehet, hogy az apostolok tanításában csak sejtések és csak ösztönszerüségek leltek volna, mert a tanítás maga, homlokegyenest ellenkezett az akkor elő nemzedékek sejtéseivel és osztönszerüségével. Hiszen a szenvedések által ahkotott bölcsesség dominált az ősember lelkében. Ami sejtelem

3 52 fczáii^ és ősztönszerűség csak elképzelhető 32 akkor, abban az időben nem leheléit más, mint amit a Budha vattásbölcselet, mely igenis magas fejlődésben állolt már, magából az életből felkarolt. Az uj ideológia, az apostolok tanítása éppen azt hirdette, hogy: etn igaz, hogy az élei nem egyéb szenvedésnél, hanem az az igaz, hogy az élet mindig ölöm és boldogság, sót azt tanította, hogy van túlvilági élet, ahol a gonoszság megtqrtítátik és ahol a jóért öl ök boldogság lesz az ember jutalma. Ez a gondolatkör sem sejtésekből, sem ösztönszerűségből nem keletkezhetett. Ez a gondolatkör teljesen idegen annak a kornak szelemében. melyben útnak indult. Ennek a gondolatkörnek csak tudó mányosan meglátott, megértettal ap ja lehet. Azok, akik azt a gondolat kört felkarolták és mellette érette apostolgodtak, többet tudtak a természet rendjéből és törvényéiből mint a menyit a most élő tudományosság felkarolni képes; ezek az apostolok ismerték már mindazokat a fizikai törvényeket, melylyeket most ami társadalmi tudósaink kérkednek, amikor a hitetlenségnek próbálnak propagandát csinálni. Most, amikor egy világrengető I háború avatkozik bele az emberiség történetébe, világosabban megért- ; hetóbt en lépnek elő ezek a gondolatok mint a közelmúlt időkben. A vallásos ideológiák közötti különbségeket a hatalom törvényei is befolyásolják. Lehet, hogy ez a most folyó nagy világtragédia rávezeti az európai embert a hatalom természeti törvényeinek felismerésére és lehtt, hogy ha ezzel az egy törvénnyel is többet tudunk! meg abból, amire az apostolok munkája már ki nem terjeszked hetett, akkor egy uj kétezer évnek irányt parancsoló korszak! nyílik meg előttünk, melyben kö-! zelebb jutunk a Mindenható Isten! örökké valóságának megértéséhez. HÍREK Sorozás. Holnap veszi kezdetéi a 18 évesek sorozása a szentesi városházán a hirdetményben megállapított sorrendben. A sorozáson mindenki köteles annak kezdetekor pontosan megjelenni. Aki az önkéntesi kedvezményt igénybe akarja venni, az hozza magával az erre vonatkozó bizonyítványát. Üdvözlet Przemyslböl. Néhány nappal ezelőtt, elkésve érkezett meg Zilahy Kaiban főkapitányhoz két repülő lap, melyet még a v'ár eleste előtt adlak fel Mi katonáink, de csak most mikor már Przemysl újra a mienk továbbitthatta a tábori posta. Ebben a levelezőlapban»rra kérik tőben a főkapitányt, liogy értesít se holléttükről hozzátartozóikat mely ké- [ésnek a főkapitány eleget is tett. A két a Pot aláírták: Lőwy Dávid, Papp Mi-, hál y. Czibulya Sándor. Klein Károly, Her- j Kei József, Lőwy Ignác és Kertész Kál-, A levelezőlapokat különböző idő- "fn adtak fel s az egyik 7714, a másik j 1138 számot viseli. A elren I, T ^ honvéd * 1»""isler ju,ius be a^ ikol* vonuljanak be az évben született népfeíkelő- ^»eleiek, valamint azok, akik korukra va ö tekintettel nélkül, a hadseregbe való belépésre önként jelentkeztek. Azok akik a cséplésnél nélkülözhetetlenek az illetékes kiegészítő parancmoksáklól halasztást kaphatnak szeptember 15-éig. Az aratási szabadságolások még egyre tartanak. Ezúton hívjuk lel a közönség figyelmét ismételten arra, hogy a szabadságolásra vonatkozó kérvényeket se minisztériumokba, se máshová ne adjanak bo, hanem a katonák maguk jelentkezzenek rapporton és ugy kérjék a szabadságot, arait, ha csak különösebb szolgálati okok nem akadályozták, feltétlen megadnak a katonának. A helyi halóáágok a szabadságoláshoz szükséges igazolványokat késedelem nélkül szolgállalják ki, valamint minden törvényes és megengedett uton készséggel segítik elő a katonák aratási szabadságolását. A bizonyítványokat a katonaügyosatálynál adják ki. A>ik nem szerződtek el. A szentesi rendőrség és a katonaügy vezetőség most a legnagyobb eréllyel lát azoknak az öszszeirásához, akik minden elfogadható ok nélkül nem szerződtek cl, illetve semmiféle munkát nem vállallak. Ezeket hatóságilag megállapított napszám mellett munkába állitjak, akik pedig a legkisebb engedetlenséget tanúsítja, vagy üres kifogással ki akar bújni a munka alól, az a büntetésen kívú! katonai zsold mellett esetleg idegen városban is dologra fog kényszeríttetni. A főkapitány tegnap reggel különben H piacon nagy razziát is tarlóit, amelv meglepő jó eredménnyel végződött. Hasonlóképen köteles munkát vállalni az államsegélyes asszonyok is, akik edig vonakodnak, attól a segélyt elvonják ÜÖllQ a tenésre. E hónap 25éig lehet a termésre az állam által nyújtott előleget felvenni, nagyon előnyös, hal és fél százalékos kamattal, minden költség felszámítása nélkül. A postatakarékpénztár Szentes város szám. polgármesterétől lllrileliuéiiy«köszhiré teszem, hogy a ni. kir. ministerium sz. rendeletével a már meglévő valamint az ezután előállított repce olajkészletek zár alá he- Ivezesét, valamint a készletek bejelentését elrendelte Felhívom ennélfogva mindazokat az egyéneket, aki repceolaj előállításával forgalomba hozatalával vagy szálitmányozásával foglalkoznak, hogy a hivatalban kezlésükben vagy őrizetükben lévő repceolajkészletekí t 1915 évi julius hó 1 ső napjáig bezárólag az 1.91.) évi junius hó 2f)-iki állapota szerint, aiontul hónaponként legkésőbb a hónap harmadik napjáig bezárólag mindenkor az előző hó utolsó napján volt állapot szerint a7 elsőfokú iparhatóságnál (az iparügyi tanácsnoknál) beszerezhető bejelentő lapon jcnlsék be. A zár alá vétel most a Szentesvidéki takarékpénztáron kívül a Szentesi Mezőgazdasági Ipar és Kereskedelmi bankot is megbízta az előlegadás közvetítésével,melynek igénybevételét ajánljuk gazdatársaink figyelmébe. nem terjed ki azokra a készletekre, a melyeknek inenyisége e^y métermázsa! megneui halad. A készletekről a bejelentésre kötelezettek pontos raktárkönyvet tartoznak vezetni oly módon, hogy abból a készlet menyiségének változása és az, hogy hová torditaiolt bármikor megálapitható legven. Repceolajat vasúton, hajon vagy gépkocsin száli'.ani csakis a kereskedelmügyi io. kir. mi mater ur által kiálitott szállítási igazolványokkal lehel. A repcelertnés zár alá vételéről szóló M. E. s?. rendelet a sz. VI. E. rendelet értelmében hutáját vesztette Aki a zár alá veit repceolajkészlelet elidegeníti, feldolgozza vagy aki a repceolaj készlet ék megőrzéséről kellően nem gondoskodik, aki bejelentési kötelezettségét megszegi, a valóságnak meg nem felelő adatokat jelent be, a birtokában lévő készlelet a hatóság előtt eltitkolja kihágást követ el és az 1912 évi LXIII t. c. 9 -a értelmében két hónapig terjedhető elzárással és f»00 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. Szentes, 1915 évi junius hó 28. Dr. Máté/fy Ferenc polgármester. Kiadja : Vajda B Utóda könyvnyomdája. Elveszett egy kis kutya. Folyó hó 22-én, ked den este felé. elveszett egy világossárga szőrű kis kutya, Dollár" névre figyel A becsületes megtaláló, vagy nyomra vezető jelentkezzen Téli Imréné Berosényi-utoa 18. szám alatti házánál, hol 4 korona jutalomban részesül, ff ff ff ff Fodor Sándor örököseinek a mucsiháti 48 számú tanvaval lévő kél fertály födjük őrök áron eladó, esetleg haszonbérbe is kiadó, Értekezhetni Bercsényi utcza 16 sz. a, vagy a helyszínén. K<IV ügyes fiu FODRÁSZ TANULÓUL felvétetik ÜRURMOLLER fodrásznál. Aratógép után kéve összerakó ajánlkozik. Cím a kiadóhivatalban Bádogosmííliely áthelyezés. SÁJbHMMAN BÉEA bádogosmester tudatja a t. közönség gel, hogy Báró llarrucker-utca BADOGüSMCHELYÉTa Klauzál-utca 44 szam saját házab.i helyezte at ahol egy liutauoncul is felvétetik

4 2 oldal SZENTESI LAP «yékelmcs olérehala- Győzelemszokta csapataink ina birtokukba vették az oroszlengyelországi Tomasovot. Diadalt öltünk Kamionka-Strumilovánál is. Mind a két hely eszünkbe juttatja a tavalyi augusztus vég dicsőséges harcait, amelyek l)ankl, József Ferdinánd és Auffenger nevéhez fűződnek. A hárem dicsőséges seregvezér közül most József Ferdinánd az, aki csapataival Galicia északi határát, a San és a Tanév közét az ellenségtől tisztítja. Ezek a diadalok is az ó hirét növelik Az általános helyzetre nézve <l»sinik»«liclmbnn. kitűnő, hogy azok után a nagy sikerek után, amelyeket tegnapelőtti napon seregeink jobbszárnya aratott Linsingen vezetésével, most a seregeink balszárnyát képező Józseí Perdinánd hadsereg győzedelmeskedik. A Mackensen és a Böhm Ermolli vezetése alatt álló centrumot ket szélról*ezek támogatják. A szerves vezetés az egész vonalon egyidóben és rendszeresen folytatja Galicia fölszaba ditásának áldozatteljes, eredményes munkáját. Csapataink elfoglalták Tomasowrot' Kamionka Slmilovát Az orosz hadszíntéren az ellenség üldözése tovább folyik. Csapataink folytonos harcok közben elérték már 9 Guila-Lipa folyót é>. Kamionka-- Struuiilovát. E várostól északnyugatra német csapatuk szétugrasztottak egy orosz erőcsoportot, mely tulsoká elleniállott. Toniasow birtokunkban van. A Tanew és aszan vidékét teljesen megtisztit.muk az ellenségtől. A lembergi orosz uralom utolsó napjaiban. A Nova Reforma" lembergi lapok nyomán a lembergi orosz uralom utolsó napjairól a következőket irja: Junius 19-ike, vasárnap reggel óta a főpályaudvar vasúti raktárai, őrházai, vagonműhelyei és gépluuai lángban állottak. Közben borzalmas robbanások történtek Vasárnap délután a csőcselék a tűzesetek helyén fosztogatni kezdett. A fosztogatások junius 21 én érték el tetőfokukat. 22-én a külvárosokban is túz pusztított. Az üzleteket a fosztogató csőcselék tói való félelmükbe bezárták a tulajdonosok. A Rineken a Zip 1 per-féle ékszerüzletet kifosztották A tizennyolc bandita közül,aki a rablott jószágot kocsin elvitte, három kézre került; mind a hárommal rögtönitéló bíróság végzett. Magának Zipper cégnek kára felmillió korona. A fosztogatók több gvil- I kosságot is kövottek el, Plihovszkautcában meggyilkolták a 8f> éves i Setler Jakabot, a feleségei és a lányát, Mas helyütt a 68 éves Küm- mel Hájim és felesége holttestére i akadtak. A meggyilkolt ember páncélos szekrényét kifeszítettek és kirabolták. A leégett épületek közt van a bőrgyógyászati klinika is. Tomasowot, Bursztyt elfoglaltuk. Kelet Galíciában a szövetséges hadseregek üldözése közben A Gnila Lipaig és Kamionka Strumilova vidékén a Búgig nyomultak előre, Ezen a vonalon álló orosz erőket támadjuk Bursztyt tegnap elfoglaltuk, nagy ellenséges erőket, amelyek Sielecnél (Kamionka Strumilovától északnyugatra,) állottak, ma éjjel heves harc után nagy veszteségeik mellett Krystynopolra vetettük vissza. Ravaruskától északra és Ciechanowtól északra a szövetséges csapatok orosz területen nyomultak előre. Tamasow birtokunkban van. Ma éjjel az ellenség kiürítette az északi Tanew és az északi Szan Pariján levő állásait és északkéleti irányban megkezdte a visszavonulást. Mindenütt üldözzük. Lengyerországban és a Dnyeszter mentén a helyzet változatlan Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. L e h e t e t l e i i p a r t - b o j k o t t á l i i i, A Rjecs kifejti, hogy az összes orosz körök a né net liga alól való fölszabadulás! köve'elik Ezt a felszabadulást rendkívül megnehezíti az, hojíjr a német áruk kitűnő minőségűek, teljesen alkalmazkodnak a piaiszükségleteihez és messzemenő hitellel kaphatók, ugy, hogy rendkívül nehéz jobbat kapni. A bojkott eszméjeiiiigyon kívánatos, de egyáltalában nem könnyen valósitható meg, nwrt jobbat semmikép sem tehetünk a német áru helyébe. Az egyetlen eszköz az orosz ipar emelése. Ezért ki lelkese- kelt használni a mostani kedvező tölteteleket és a pillanatnyi dést, hogy az orosz ipart fejlesszük. 52 azam. Péter és Pá!. Az apostolok bölcssége mélyenjáró és mindenek fölé emelkedó, annyira, hogy a benne élő kolosszális dimenziókat keresztül látni még ma sem képes az emberiség. Teljesen bizonyos, hogy az Istenember tanítása és az az ideologia, mely ebből keletkezett, számot tudott vetni az egész világegyetem összmüködésével és pontosan ismerte 11 gv egész minden egyes áloménak rendeltetését, élettörvényét. Ezt a végtelen tudást, emberi agyvelő átkarolni képtelen, hiszen az, ami már ismeretes a természet törvényeiből, csak egy parányi lehet az egésznek; de ez is már akkora szellemi tömeg, hogy befogadására e{;y emberi koponya csaknem kevesebb a semminél, feldolgozására egy emberélet elégtelen. A nagy mesteren kivül, aki soha senkitől nem tanult, de aki mégis mindent tudott, nincs és nem volt ember, aki a tudásnak csak azt a teljességét is, amit az emberek már felismertek, felfedeztek az éleltörvények komplexumából világos megértéssel áttekinteni tudta volna. Nem szuppozició ez, hanem bizonyoság, mert hiszen meg leh^t állapítani azt, hogy a világ legnagyobb gondozóinak is egybenmásban hiányos volt az ismeretköre. Azok közül az Übermenschek közül, akiknek bölcsessége mély befolyással volt az egész emberi társadalom életrendjére, egyetlen egy sincsen, egyetlen egy bem volt, aki azt mondhatta, vagy merte volna mondani, hogy: én mindent tudtam abból, amit a tudományosság eddig felismert és ezen a mindenen tisztán és világosan keresztül láttam ugy, hogy a magam megállapításait semmi homály nem zavarta meg. Ez az ideológia is rendkívül mély bölcseséggel volt már akkor megalapozva és még 111a is él az emberiség túlnyomó részének hitében; de mi, akik már a kereszténység befolyását éreztük meg, tisztán látjuk, hogy a pesszimizmus érzéseire»épített hit, nem egyéb, mint az emberek sejtéséből ösztönszerűen keletkezett vallás, melynek bölcselói nem tudtak és ma sem tudnak számot vetni a nagy világegyetem összeműkódcsé vei és annak minden átomával. Nem ismerték, nem ismerhették az Egészet és az egésznek minden részletét és ezeknek rendeltetését és élettörvényeit. Az apostolok tanításában ez a tudás lángolt. Nem lehet, hogy az apostolok tanításában csak sejtések és csak ösztönszerüségek leltek volna, mert a tanítás maga, homlokegyenest ellenkezett az akkor elő nemzedékek sejtéseivel és osztönszerüségével. Hiszen a szenvedések által ahvotott bölcsesség dominált I az ősember lelkében. Ami sejtelem

5 52 szánig s ósztönszerűség csak elképzelhető 3Z akkor, abban az időben nem leheléit más, mint arait a Budha vallásbölcselet, mely igenis iiih^hs fejlőílésben állolt már, magából az életből felkarolt. Az uj ideológia, az apostolok tanítása éppen azt hirdette, hogy: etii igaz, hogy a/ élet nem egyéb szenvedésnél, hanem az az igaz, hogy a élet mindig öröm és boldogság, sót azt tanította, hogy van túlvilági élet, ahol a gonoszság megtqrfiítalik és ahol a jóért örök boldogság lesz az ember jutalma. Ez a gondolatkör sem sejtésekből, sem ösztönszerűségből nem keletkezhetett. Ez a gondolatkör teljesen idegen annak a kornak szelemében. melyben útnak indult. Ennek a gondolatkörnek csak tudományosan meglátott, megérteital ap ja lehet. Azok, akik azt a gondolat kört felkarolták és mellette érette apostolkodtak, többet tudtak a természet rendjéből és törvényéiből mint a menyit a most élő tudo- i mányosság felkarolni képes; ezek az apostolok ismerték már minda- I zokat a fizikai törvényeket, mely-! lyeket most ami társadalmi tudo-! saink kérkednek, amikor a hitet-! lenségnek próbálnak propagandát csinálni. Most, amikor egy világrengető! háború avatkozik b» le az emberiség történetébe, világosabban megérthetóbl en lépnek elő ezek a gondolatok mint a közelmúlt időkben. A vallásos ideológiák közötli különbségeket a hatalom törvényei is befolyásolják. Lehet, hogy ez a most folyó nagy világtragédia rávezeti az európai embert a hatalom természeti törvényeinek felismerésére és lehut, hogy hu ezzel az egy törvénnyel is többet tudunk! meg abból, amire az apostolok ; munkája már ki nem terjeszked betett, akkor egy uj kétezer évnek irányt parancsoló korszak nyilik meg előttünk, melyben kö-! zelebb jutunk a Mindenható Isten örökké valóságának megértéséhez. HÍREK Sorozás. Holnap veszi kezdetét a 18 évesek sorozása a szentesi városházán a hirdetményben megállapított sorrendben. A sorozáson mindenki köteles annak kezdetekor pontosan megjelenni. Aki az önkéntesi kedvezményi igénybe akarja venni, az hozza magával az erre vonatkozó bizonyítványát. Üdvözlet Przemyslböl, Néhány nappal ezelőtt, elkésve érkezett meg Zilahy Kaiban főkapitányhoz két repülő lap, melyet még a vár eleste előtt adlak fel liős katonáink, de csak most mikor már rrzemysl újra a mienk továbbitlhatta a tábori posta. Ebben a levelezőlapban»n a kérik tőben a főkapitányt, hogy értesit 8e bollétthkiől hozzátartozóikat mely kéjesnek a főkapitány eleget is tett. A két apot aláírták: Lőwy Dávid, Papp Mi- Czibulya Sándor. Klein Károly, Berber József, Lőwy Ignác és Kertész Kál- An. A levelezőlapokat különböző időadták fel s az egyik 7714, a másik ^138 számot viseli. A elrendeli i h nvédel "Mister elrendelte, hogy j llhu s 15-éu vonuljanak kfii Ö Z évbeu l sz "' etet t népfelkelőjetelesek, valamint azok, akik korukra vaó tekintettel nélkül, a hadseregbe lépésre önként jelentkeztek. Azok akik a cséplésnél nélkülözhetetlenek, az illetékes kiegészítő paranouoksaktól halasztást kaphatnak szeptember 15-éig. Az aratási szabadságolások még egyre tartanak. Ezúton hívjuk lel a közönség hgyelniét ismételten arra, hogy a szabadságolásra vonatkozó kérvényeket se minisztériumokba, se máshová ne adjanak be, hanem a katonák maguk jelentkezzenek rapporton és ugy kérjék a szabadságot, amit, ha csak különösebb szolgálati okok nem akadályozzák, fellétlen megadnak a katonának. A helyi hatóságok a szabadságoláshoz szükséges igazolványokat késedelem nélkül szolgáltatják ki, valamint minden törvényes és megengedett uton készséggel segiiik elő a kalonák aratási szabadságolását. A bizonyítványokat a katonaügyo&atálynál adják ki. A>ik nem szerződtek 8l. A szentesi rendőrség és a katonaügyvezetőség most a legnagyobb eréllyel lát azoknak az öszszeirásához, akik minden elfogadható ok nélkül nem szerződtek cl, illetve semmiféle munkát nem vállallak. Ezeket hatóságilag megállapított napszám mellett munkába állítják, akik pediy a legkisebb engedetlenséget tanúsítja, vagy üres kifogással ki akar bújni a munka alól, az a büntetésen aivül katonai zsold mellett esetleg idegen városban is dologra fog kényszeríttetni. A főkapitány tegnap reggel különben H piacon nagy razziat is tartolt, amely meglepő jó eredménnyel végződött. Hasonlóképen köteles munkát vállalni az állainsegélyes asszonyok is, akik edig vonakodnak, attól a segélyt elvonják. tloleg a termésre. E hónap 25-éig lehet a termésre az állam által nyújtott előleget felvenni, nagyon előnyös, hat és fél százalékos kamattal, minden költség felszámítása nélkül. A postatakarékpénztár most a Szentesvidéki takarékpénztáron kívül a Szentesi Mezőgazdasági Ipar és Kereskedelmi bankot is megbizla az előlegadás közvetítésével, melynek igénybevételét ajánljuk gazdutársaink mébe. Szentes város szám. H i r d e t m é n y. ügyei- polgármesterétől Köszhiré teszem, hogy a m. kir. ministeriuin sz. rendeletével a már meglévő valamint az ezután előállítóit repce olajkészletek zár alá helyezését, valamint a készletek bejelentését elrendelte Felhívom ennélfogva mindazokat az egyéneket, aki repceolaj előállításával forgalomba hozatalával vagy szálitmányozásával foglalkoznak, hogy a hivatalban kezlésükben vagy őrizetükben lévő repceolajkészletekí t 1015 évi julius hó 1 ső napjáig bezárólag az 1,91.) évi junius hó 25-iki állapota szerint, azontnl hónaponként legkésőbb a hónap harmadik napjáig bezárólag mindenkor az előző hó utolsó napján volt állapot szerint az elsőfokú iparhatóságnál (az ipariig yi t tuácsnoknál) beszerezhető bejelentő lapon jeutsék be. A zár alá vétel nem terjed ki azokra a készletekre, a melyeknek menyisége egy métormazsát megnem halad. A készletekről a bejelentésre kötelezettek pontos raktárkönyvet tartoznak vezetni oly módon, hogy abból a készlet menyiségének változása és az, hogy hová forditatott bármikor megálapitható legven. Kepceolajat vasúton, hajon vagy gépkocsin száli'.ani csakis a kereskedelmügyi m. kir. minister ur által kiálitott szállítási igazolványokkal lehet A repcelei «nés zár alá vételéről szóló M. E.?. rendelet a sz. M. E. rem.elet értelmében háláját vesztette Aki a zár alá veit repceolajkészletet elidegeníti, feldolgozza vagy aki a repceolajkészleték megőrzéséről kellően nem gondoskodik, aki bejelentési kötelezettségét megszegi, a valóságnak meg nem felelő adatokat jelent be, a birtokában lévő készlelet a hatóság előtt eltitkolja kihágást követ el és az 1912 évi LXIII t. c. 9 -a értelmében két hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. Szentes, 1915 évi junius hó 28. Dr. Máté/fy Ferenc polgármester. Kiadja: Vajda S Utóda könyvnyomdája. Elveszett egy kis kutya. Folyó hó 22-én, ked den este felé. elveszett egy világossárga szőrű kis kutya, Dollár 1 névre figyel A becsületes megtaláló, vagy nyomra vezető jelentkezzen Téli Imréné Bercsényi-utoa 19. szám alatti házánál, hol 4 korona jutalomban részesül. $ Jft JJ Fodor Sándor örököseinek a mucsiháti 48 számú tanvával lévő kél fertály födjük őrök áron eladó, esetleg haszonbérbe is kiadó, Értekezhetni Bercsényi utcza lösz. a, vagy a helyszínén. Etjy ügyes fiu FODKASZ TANULÓUL felvétetik GRUBMÍJLLEK fodrásznál. Aratógép után kéve összerakó ajánlkozik. Cini a kiadóhivatalban Bádogosmílliely áthelyezés. SÁJhHMMAN BÉLA bádogosmester tudatja a t. közönség gel, hogy Báró Harrucker-utca BÁ l)0(i() S M C H E L Y ÉT a Klauzál-utca 44 szám saját házalta helyezte at ahol egy fiutanoncul is felvétetik

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN.

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyv csoportból csupán a feltüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in-gye» kapják

Részletesebben

BUDAPEST, 1914 J(l. ÉVFOLYHM, 10. ÉS 11. SZÁM OKT. MOV.

BUDAPEST, 1914 J(l. ÉVFOLYHM, 10. ÉS 11. SZÁM OKT. MOV. BUDAPEST, 1914 J(l. ÉVFOLYHM, 10. ÉS 11. SZÁM OKT. MOV. All RTVÉDE LEM i z Országos Állatvédő Egyesület tagjai és a Magyarországi Afatvédő Egyesületek Szövetségébe tartozó egyesületek tagjai külön előfizetés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ROMÁN MEGSZÁLLÁSA 1919-20-BAN

NYÍREGYHÁZA ROMÁN MEGSZÁLLÁSA 1919-20-BAN BENE JÁNOS NYÍREGYHÁZA ROMÁN MEGSZÁLLÁSA 1919-20-BAN Városunk román megszállásának tanulmányozásához, az események követéséhez alapvetően négy forrástípus áll a rendelkezésünkre. Először a megyei levéltár

Részletesebben

A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJA

A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJA A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJA Részlet a Lagarde melletti csatából. flwttö Az első francia zászló a németek kezében. Grimm A. festménye után. Az olvasó közönséghez! Nagy időket élünk. Szemlélői vagyunk

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

So k s z o r o s ító Ip a r

So k s z o r o s ító Ip a r XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM So k s z o r o s ító Ip a r A BUDAPESTI SOKSZOROSÍTÓK IPARTESTÜLETE HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK MINDEN 10-ÉN ÉS 25-ÉN BUDAPEST, 1944. JANUÁR H Ó 10-ÉN SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

Részletesebben

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a

Részletesebben

A MAGYAR GÖRÖCKATHOLIKUSOK ORSZÁGCjlfizÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE

A MAGYAR GÖRÖCKATHOLIKUSOK ORSZÁGCjlfizÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE III. évfoüvam. 1923. 51. Nyíregyháza, dec. 25. A MAGYAR GÖRÖCKATHOLIKUSOK ORSZÁGCjlfizÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség : Nyírcsászári, (Szatmtírmegye) hová a lap szellemi részét illető közlemények

Részletesebben

15. évfolyam 3. szám 2013. május június

15. évfolyam 3. szám 2013. május június 15. évfolyam 3. szám 2013. május június A Nemzeti Összetartozás Napja A Magyar Országgyűlés 2010. évi XLV. törvénye a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről, a trianoni tragédiára emlékezve, június

Részletesebben

YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajilonos:

YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajilonos: Tizenhetedik évi folyam. Egy évre. Fél évre. Negyed évre Előfizetési arak; 4 forint. 2 forint. 1 forint. Hirdetésekre nézve a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. Egy hely ára bélyegdij nélkül 90 kr.

Részletesebben

SZÁLASI FERENC A VÁLSÁG FÉRFIA

SZÁLASI FERENC A VÁLSÁG FÉRFIA 46. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER ÁRA: 240 Ft SZÁLASI FERENC NEMZETVEZETÔ KIHALLGATÁSA (4. oldal) DAVID IRVING: DAVID DUKE: TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: KENESSEY CSABA: HIMMLER MEGGYILKOLÁSA 5. oldal A SZAKADÉK

Részletesebben

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. ==

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. == X*. évfolyam Debreezen, 1914. novtember ls. Éá. füzet. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre.... 6 kor. Egyes szám 20 fillér. Megjelenik minden hó l-ío és 15-ik napján. A VAROS SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: Városi

Részletesebben

200 FORINT V. (XXI.) ÉVFOLYAM, 28. SZÁM 2010. JÚLIUS 16. NINCS VÁLTOZÁS MINDEN SZENTNEK MAGA FELÉ HAJLIK A KEZE...

200 FORINT V. (XXI.) ÉVFOLYAM, 28. SZÁM 2010. JÚLIUS 16. NINCS VÁLTOZÁS MINDEN SZENTNEK MAGA FELÉ HAJLIK A KEZE... 200 FORINT MUNKÁSPÁRT 1 NINCS VÁLTOZÁS MINDEN SZENTNEK MAGA FELÉ HAJLIK A KEZE... 2 BALSZEMMEL BALSZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK, AMIT CSAK A JOBB

Részletesebben

Czirmayné Kocsis Róza RÁKÓCZIFALVA TÖRTÉNETE II.

Czirmayné Kocsis Róza RÁKÓCZIFALVA TÖRTÉNETE II. Czirmayné Kocsis Róza RÁKÓCZIFALVA TÖRTÉNETE II. 3 Kiadja: Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Tóth Lajos polgármester Tervezés, tipográfia: Market Grafik Bt., Papp Imre Rákóczifalva,

Részletesebben

István, Krizbai Béla és Paget Olivér. A gyülekezet rokonszenvét annyira megnyerték, hogy.mo n dhatn~ kariaikon hordozl

István, Krizbai Béla és Paget Olivér. A gyülekezet rokonszenvét annyira megnyerték, hogy.mo n dhatn~ kariaikon hordozl I. FEJEZET. Élete. Ferencz JózscC 1835 augusztus 9-én született B e l ső Szolnok vármegye Alparét nevü kö7.ségében. Apja szintén JÓzseC. br. Jósika János gazda lisztje volt. Anyja. Balogh Anna. régi magyar

Részletesebben

Hárs József: SOPRON A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Menekültügy és népszámlálás) (Pályázat 1994. Időszerűsítve.)

Hárs József: SOPRON A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Menekültügy és népszámlálás) (Pályázat 1994. Időszerűsítve.) 1 Hárs József: SOPRON A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Menekültügy és népszámlálás) (Pályázat 1994. Időszerűsítve.) Bevezetés Sok minden történt öt évtizeddel ezelőtt Sopron városában. A zsidókkal, munkaszolgálatukkal

Részletesebben

[1957. február közepén] A Nemzeti Ellenállás Acél Szervezete értesíti Önöket és Önökön keresztül az egész magyar munkásságot az alábbiakról:

[1957. február közepén] A Nemzeti Ellenállás Acél Szervezete értesíti Önöket és Önökön keresztül az egész magyar munkásságot az alábbiakról: 1. [1957. február közepén] Tisztelt Uraim! A Nemzeti Ellenállás Acél Szervezete értesíti Önöket és Önökön keresztül az egész magyar munkásságot az alábbiakról: Az Acél Szervezet mindaddig, amíg a munkások

Részletesebben

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta: Lektor Valuch Tibor Könyv- és borítóterv Molnár Iscsu István

Részletesebben

BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918.

BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918. BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918. Összeállította: -sziklaizoltán- Balatonfüred, 2009. ISBN 978-963-06-8110-0 A kiadvány elkészítésében közreműködött: Tóth-Bence Tamás (Városi Könyvtár és

Részletesebben

Köszöntjük Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrőd új polgármesterét!

Köszöntjük Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrőd új polgármesterét! A keresztény nemzeti gondolat hírnöke IV. évfolyam 4. szám http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ 1997. április Kegyelemteljes húsvétot kívánunk lapunk minden Kedves Olvasójának! Köszöntjük Dr. Dávid Imrét,

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

ZSIDÓ ÍRÁSOK... 5701 SZIVANRA Ö S S Z E G Y Ű J T Ö T T E : WASSERSTROM SÁNDOR 1941.

ZSIDÓ ÍRÁSOK... 5701 SZIVANRA Ö S S Z E G Y Ű J T Ö T T E : WASSERSTROM SÁNDOR 1941. ZSIDÓ ÍRÁSOK... 5701 SZIVANRA Ö S S Z E G Y Ű J T Ö T T E : WASSERSTROM SÁNDOR 1941. WASSERSTROM SÁNDOR: Köszöntő A mai időkben, amikor úgyszólván a világ mind a négy sarkán ég és a bombák okozta tüzek

Részletesebben

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Zalai Gyűjtemény 71. KEMENDY GÉZA: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

CSEnDőRSÉGI LAP. Kiterjesztett joggal. 20. R7;ám.

CSEnDőRSÉGI LAP. Kiterjesztett joggal. 20. R7;ám. XXXIII. p\'foham. 20. R7;ám. CSEnDőRSÉGI LAP Szerl{esztl : BENEDEK MIHÁLY alezredes Segedszel'kesztő: Dr. BANYAI LASZLÓ százados Szerkesztóség és kiadóhivatal: HU I)A I' EST, U. KERÜLET, FO-U'l'C -\ 71.

Részletesebben

A VÉSZKORSZAK IDÖSZAKA, MIT ÍRTAK.

A VÉSZKORSZAK IDÖSZAKA, MIT ÍRTAK. A VÉSZKORSZAK IDÖSZAKA, MIT ÍRTAK. A korabeli újságok elsősorban a napi sajtó rendszeresen foglalkoznak a vészkorszak előkészületeivel. Ezért érdekes a helyi és egyes megyei újságok cikkeinek olvasása.

Részletesebben

A bibliakritika és a gyakorlati lelkipásztori működés.

A bibliakritika és a gyakorlati lelkipásztori működés. A bibliakritika és a gyakorlati lelkipásztori működés. Irta: Benczédi Pál. A 'Hőbbért Yournaí 1914. évi áprilisi számában Hu IHT1 HaudÜev, londoni anglikán lelkész figyelemre riiélló cikket ír a bíbtiakri

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/3. (70. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/3. (70. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/3. (70. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

VÁLASZTÓJOGI KARÁCSONY. VASÁRNAPI MUNKASZÜNET.

VÁLASZTÓJOGI KARÁCSONY. VASÁRNAPI MUNKASZÜNET. 1908. október 1. II. évf., 10. sz. TARTALOM: Választójogi karácsony. Grosszmann Janka: Vasárnapi munkaszünet. Glosszák. Marfa Alexandrowna: Mit várhat a nőmozgalom a Tolstoizmustól? Égid von Filek: A férfi

Részletesebben