Sir az olasz király. Győzelmes előrehaladásunk Galíciában.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sir az olasz király. Győzelmes előrehaladásunk Galíciában."

Átírás

1 Szentes, 1915 XLV-ik év 52 szám Helyben egész évre 4 K félévre 2 K negyedevre 1 K tgy Előfizetési árak : Vidéken egész évre tf K félévre3 K negyedévre 150 lap 2 fliíér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön A szerkesztéséri felelős SIMA LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám (ref. bérház) ide iutézendők a lapot érdeklő mindenfél e küldemények hirdetési és előfizetési dijak. Sir az olasz király. Győzelmes előrehaladásunk Galíciában. Csapataink elfoglalták Tomasowot és Komionha-Strumilovát Csak egy hónapja mult még, hogy Olaszország hitszegő lett hogy eladta becsületét és alávaló módon ellenünk támadt. Csak egy hónapja mult, hogy kalandor politikusai ellenünk zuditották azt az országot, amelyhez annyi rokonszenv szála fűzte a magyarságot, Csak egy hónapja mult még, hogy a magyar nemzet gyűlöletének minden tüzével áll szemben olt a tiroli bérceken a barátból lett gálád ellenséggel... Csak egy hónapja mult még és azt olvassuk, hogy az olasz király sirt, zokogva nézte, mint futa módnak meg véres fővel az ó legyőzhetetlennek hitt piomenti csapatai. Mikor az őrjöngés ült diadalt Olaszországban, amikor megvásárolt vezetői fölbujtották a népet, hogy követelje a háborút, mi épen tiz hónap óta viseltünk háborút s a tiz hónapos küzdelem megacélozta idegeinket. Az a tiz hónap sok mindenre megtanított bennünket s talán még csak keserűen sem esett az olaszok nyílt színvallása, mert tudtuk a háború első napja óta, hogy a mi szövetségesünk ellenségünk. Alig egy hónap telt el azóta, hogy ott a tiroli bérceken is megdördültek az ágyuk és az egy hónap eredménye olasz részéről az, hogy a király sirt, az olasz király zokogott, amidőn látta, hogy hiába minden véres áldozat, hiába a sok elömló piros ember vér az olasz csapatok nem tudnak előre jutni egyetlen lépéssel, hogy minden támadás eredménye a gyalázatos kudarc. Kellettek ezek a könnyek, kelletek hogy a brigantiságát bebízo- j n y»tó olasz nemzet koronás fővezére zokogva álljon meg futó csapatai előtt és érezze az Isten lesújtó k ezét, amely könyörtelen, de igazságos. Tizenegy hónap vérzivatarában megtanultuk, hogy soha egy pillanatra sem szabad elbizakodnunk. Megtanultuk, hogy senkiben nem bizhatuiik a világon csak egyedül magunkban, a magunk erőiben. Es meri ezt megtanultuk, mi is, a mi hü szövetségeseink, Németország és Törökország is, nem is csalatkozunk. Nem festünk himes, elképzelhetetlen reménységeket, de kellő értékére szállítunk le minden képtelenséget, És az 6&rt eredményekkel annál inkább meg vagyunk elégedve, mert nem csupán az olasz király hullat könnyeket, hanem* minden ellenségünknek meg van az az alapos oka arra, hogy ököllel türülje a szemeit. Anglia ott tart, hogy kötéllel kezdi fogdosni a munkásokat a muníció gyártásra s most a világháború tizenkeltedik hónapjában kezdi észrevenni, hogy még sem olyan jó üzlet a hábóru, mint aminőnek képzelte, pedig csak azért ment bele a világ legvéresebb háborújába, mert azt hitte, hogy kevésbe kerül. Franciaországban tizenhét évestől hatvan esztendős korig fegyverbe szólítottak mindenkit. A legújabb orosz foglyok köz 1 száz számra kerülnek ötven esztendős öregebb emberek, akiknek nem csak fegyver nem jutott, de még katona ruha sem. És ezekhez az adatokhoz vegyük hozzá a harctéri helyzetet. Az oroszok voltak egyedül a mi ellenségeink táborában, akik némi eredményt értek el. És mint tavaszi verőfényben a hó, rövid néhány hét alatt ezekből az eredményekből is semmi lett. Galíciának csak egy kicsiny csücskéje van még orosz kézben, de ugyanakkor ötszörösnél nagyobb orosz föld van a mi kezeinkben. Franciaország jelentékeny része és egész Belgium ma is a németfek kezében van s a Dardanelláknál csupán egyetlen nap francia és angol holttest marad a csatatéren... Azt olvassuk, hogy az olasz király sirt... Az Isten keményen büntet, de óvni is tud. Es óvó keze ott lebeg a mi hős véreink feje fölött. Fog még keservesebben is zokogni az olasz király hitszegő eladott nemzetével együtt... fi sajtóhadiszállas jelentése. Budapest, junius 30. Sajtóhadiszállásról jelentik: Oroszok a Guila Lipa mentén és Kamionka Sarumilownál üldözéssel szemben némi ellentállást fejtenek ki. Észak felé szövetségesek előrenyomulása nagyon előre haladt. József Ferdinánd főherceg hadserege immár elérte a Tanew mélyedésétől északra emelkedő magaslati vonal szélét. Isonzó fronton olaszok hosszas tüzérségi előkészítés után nagyszabású támadásba fogtak, melyet csapataink véresen visszavertek.

2 2 oldal SZENTES! LAP (.Yé/rlmcK Hőrcliala- 4l»*iiiik Győzelemszokla csapataink ma birtokukba vették az oroszlengyelországi Tomasovot. Diadalt öltünk Kamionka-Strumilovánál is. Mind a két hely eszünkbejuttatja a tavalyi augusztus vég dicsőséges harcait, amelyek Dankl, József Ferdinánd és Auffenger nevéhez fűződnek. A hárem dicsőséges seregvezér közül most József Ferdinánd az, aki csapataival Galicia északi határát, a San és a Tanév közét az ellenségtől tisztítja. Ezek a diadalok is az ó hirét növelik Az általános helyzetre nézve lirinbnn. kitűnő, hogv azok után a nagy sikerek után, amelyeket tegnapelőtti napon seregeink jobbszárnya aratott Linsingen vezetésével, most a seregeink balszárnyát képező József l<erdinánd hadsereg győzedelmeskedik. A Mackensen és a Böhm Ermolli vezetése alatt álló centrumot két szélróljezek támogatják. A szerves vezetés az egész vonalon egyidóben és rendszeresen folytatja Galicia föl.szaba ditásának áldozatteljes, eredményes munkáját. Csapataink elfoglaltáktomasowüt< Kamionka Strumilovát Az orosü hadszintéren az ellenség üldö/ése tovább folyik. Csapataink folytonos harcok közben elérték inár 9 Guila Lipa folyói és Kamionka-- Strumilovát. E várostól északnyugatra nemet csapatok szétugrasztottak egy orosz erőcsoportot, mely tulsoká ellenlállott. Touiasow birtokunkban van. A Tanew és a Szan vidékét teljesen megtisztit.hu! az ellenségtől. A lembergi orosz uralom utolsó napjaiban. A Nova Reforma" lembergi lapok nyomán a lembergi orosz uralom utolsó napjairól a következő kel irja: Junius 19 íke, vasárnap reggel óta a főpályaudvar vasúti raktárai, őrházai, vagonműhelyei és gépimai lángban állottak. Közben borzalmas robbanások törtenlek Vasárnap délután a csőcselék a tűzesetek helyén fosztogatni kezdett. A fosztogatások junius 21 én érték el tetőfokukat. 22-én a külvárosokban is tűz pusztított. Az üzleteket a fosztogató csőcseléklól való félelmükbe bezárták a tulajdonosok. A Rineken a Zip 1 per-féle ékszerüzletet kifosztották A tízennyolc bandita közül,aki a rablott jószágot kocsin elvitte, három kézre kerüli; mind a hárommal rögtönitéló bíróság végzett. Magának Zipper cégnek kára félmillió korona. A fosztogatók több gvilkosságot is kövo4tek el, Plihovszkaulcában meggyilkolták a 86 éves Setler Jakabot, a feleségei és a lányát, Mas helyütt a (>8 éves Küm- mel Hájim és felesége holttestére akadtak. A meggyilkolt ember páncélos szekrényét kifeszítettek és kirabolták. A leégett épületek közt van a bőrgyógyászati klinika is. Tomasowot, Bursztyt elfoglaltuk. Kelet Galíciában a szövetséges hadseregek üldözése közben A Gnila Lipaig és Kamionka Strumilova vidékén a Húgig nyomultak előre, Ezen a vonalon álló orosz erőket támadjuk Bursztyt tegnap elfoglaltuk, nagy ellenséges erőket, amelyek Sielecnél (Kamionka Strumilovától északnyugatraj állottak, ma éjjel heves harc után nagy veszteségeik mellett Krystynopolra vetettük vissza. Ravaruskától északra és Ciechanowtól északra a szövetséges csapatok orosz területen nyomultak előre. Tamasow birtokunkban van. Ma éjjel az ellenség kiürítette az északi Tanew cs az északi Szan Pariján levő állásait és északkéleli irányban megkezdte a visszavonulást. Mindenütt üldözzük. Lengyerországban és a Dnyeszter mentén a helyzet változatlan Lelieletlei ipart Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. littjliolláliii, A Rjecs kifejti, hogy az összes orosz körök a né net liga alól való fölszabadulás! köve'elik Ezt a felszabadulást rendkívül megnehezíti az ho-y a német áruk kitűnő minőségűek, teljesen alkalmazkodnak a piac szükségleteihez és messzemenő hitellel kaphatók, ugy, hogy rendkívül nehéz jobbat kapni. A bojkott eszméje nagyon kívánatos, de egyáltalában nem könnyen valósitható meg, uurt jobbat seminikép sem tehetünk a német áru helyébe. Az egyetlen eszköz az orosz ipar emelése. Ezért ki kell használni a mostani kedvező lölleteleket és a pillanatnyi lelkesedést, hogy az orosz ipart fejlesszük. 52 szám. Péter és Pál. Az apostolok bölcssége mélyenjáró és mindenek fölé emelkedő, annyira, hogy a benne élő kolosszális dimenziókat keresztül látni még ma sem képes az emberiség. Teljesen bizonyos, hogy az Istenember tanítása és az az ideologia, mely ebből keletkezett, számot tudott vetni az egész világegyetem összmüködésével és pontosan ismerte 11 gv egész minden egyes átomának rendeltetését, élettörvényét. Ezt a végtelen tudást, emberi agyvelő átkarolni képtelen, hiszen az, ami már ismeretes a természet törvényeiből, csak egy parányi lehel az egészuek; de ez is már akkora szellemi tömeg, hogy befogadására egy emberi koponya csaknem kevesebb a semminél, feldolgozására egy emberélet elégtelen. A nagy mesteren kivül, aki soha senkitől nem tanult, de aki mégis mindent tudott, nincs és nem volt ember, aki a tudásnak csak azt a teljességét is, aínit az emberek már felismerlek, felfedeztek az élettörvények komplexumából világos megértéssel áttekinteni tudta volna. Nem szuppozició ez, hanem bizonyoság, mert hiszen meg leh^t állapítani azt, hogy a világ legnagyobb gondozóinak is egybenmásban hiányos volt az ismeretköre. Azok közül az Übermenschek közül, akiknek bölcsessége mély befolyással volt az egész emberi társadalom életrendjére, egyetlen egy sincsen, egyetlen egy tem volt, aki azt mondhatta, vagy merte volna mondani, hogy: én mindent tudtam abból, amit a tudományosság eddig felismert és ezen a mindenen lisztán és világosan keresztül láttam ugy, hogy a magam megállapításait semmi homály nem zavarta meg. Ez az ideológia is rendkívül mély bölcseséggel volt már akkor megalapozva és még ma is él az emberiség túlnyomó részének hitében; de mi, akik már a kereszténység befolyását éreztük meg, tisztán látjuk, hogv a pesszimizmus érzéseire»épített hit, nem egyéb, mint az emberek sejtéséből ösztönszerűen keletkezett vallás, melynek bölcselói nem tudtak és ma sem tudnak számot vetni a nagy világegyetem összeműkódcsé vei és annak minden tornával. Nem ismerték, nem ismerhették az Egészet és az egésznek minden részletét és ezeknek rendeltetését és élettörvényeit. Az apostolok tanításában ez a tudás lángolt. Nem lehet, hogy az apostolok tanításában csak sejtések és csak ösztönszerüségek leltek volna, mert a tanítás maga, homlokegyenest ellenkezett az akkor elő nemzedékek sejtéseivel és osztönszerüségével. Hiszen a szenvedések által ahkotott bölcsesség dominált az ősember lelkében. Ami sejtelem

3 52 fczáii^ és ősztönszerűség csak elképzelhető 32 akkor, abban az időben nem leheléit más, mint amit a Budha vattásbölcselet, mely igenis magas fejlődésben állolt már, magából az életből felkarolt. Az uj ideológia, az apostolok tanítása éppen azt hirdette, hogy: etn igaz, hogy az élei nem egyéb szenvedésnél, hanem az az igaz, hogy az élet mindig ölöm és boldogság, sót azt tanította, hogy van túlvilági élet, ahol a gonoszság megtqrtítátik és ahol a jóért öl ök boldogság lesz az ember jutalma. Ez a gondolatkör sem sejtésekből, sem ösztönszerűségből nem keletkezhetett. Ez a gondolatkör teljesen idegen annak a kornak szelemében. melyben útnak indult. Ennek a gondolatkörnek csak tudó mányosan meglátott, megértettal ap ja lehet. Azok, akik azt a gondolat kört felkarolták és mellette érette apostolgodtak, többet tudtak a természet rendjéből és törvényéiből mint a menyit a most élő tudományosság felkarolni képes; ezek az apostolok ismerték már mindazokat a fizikai törvényeket, melylyeket most ami társadalmi tudósaink kérkednek, amikor a hitetlenségnek próbálnak propagandát csinálni. Most, amikor egy világrengető I háború avatkozik bele az emberiség történetébe, világosabban megért- ; hetóbt en lépnek elő ezek a gondolatok mint a közelmúlt időkben. A vallásos ideológiák közötti különbségeket a hatalom törvényei is befolyásolják. Lehet, hogy ez a most folyó nagy világtragédia rávezeti az európai embert a hatalom természeti törvényeinek felismerésére és lehtt, hogy ha ezzel az egy törvénnyel is többet tudunk! meg abból, amire az apostolok munkája már ki nem terjeszked hetett, akkor egy uj kétezer évnek irányt parancsoló korszak! nyílik meg előttünk, melyben kö-! zelebb jutunk a Mindenható Isten! örökké valóságának megértéséhez. HÍREK Sorozás. Holnap veszi kezdetéi a 18 évesek sorozása a szentesi városházán a hirdetményben megállapított sorrendben. A sorozáson mindenki köteles annak kezdetekor pontosan megjelenni. Aki az önkéntesi kedvezményt igénybe akarja venni, az hozza magával az erre vonatkozó bizonyítványát. Üdvözlet Przemyslböl. Néhány nappal ezelőtt, elkésve érkezett meg Zilahy Kaiban főkapitányhoz két repülő lap, melyet még a v'ár eleste előtt adlak fel Mi katonáink, de csak most mikor már Przemysl újra a mienk továbbitthatta a tábori posta. Ebben a levelezőlapban»rra kérik tőben a főkapitányt, liogy értesít se holléttükről hozzátartozóikat mely ké- [ésnek a főkapitány eleget is tett. A két a Pot aláírták: Lőwy Dávid, Papp Mi-, hál y. Czibulya Sándor. Klein Károly, Her- j Kei József, Lőwy Ignác és Kertész Kál-, A levelezőlapokat különböző idő- "fn adtak fel s az egyik 7714, a másik j 1138 számot viseli. A elren I, T ^ honvéd * 1»""isler ju,ius be a^ ikol* vonuljanak be az évben született népfeíkelő- ^»eleiek, valamint azok, akik korukra va ö tekintettel nélkül, a hadseregbe való belépésre önként jelentkeztek. Azok akik a cséplésnél nélkülözhetetlenek az illetékes kiegészítő parancmoksáklól halasztást kaphatnak szeptember 15-éig. Az aratási szabadságolások még egyre tartanak. Ezúton hívjuk lel a közönség figyelmét ismételten arra, hogy a szabadságolásra vonatkozó kérvényeket se minisztériumokba, se máshová ne adjanak bo, hanem a katonák maguk jelentkezzenek rapporton és ugy kérjék a szabadságot, arait, ha csak különösebb szolgálati okok nem akadályozták, feltétlen megadnak a katonának. A helyi halóáágok a szabadságoláshoz szükséges igazolványokat késedelem nélkül szolgállalják ki, valamint minden törvényes és megengedett uton készséggel segítik elő a katonák aratási szabadságolását. A bizonyítványokat a katonaügyosatálynál adják ki. A>ik nem szerződtek el. A szentesi rendőrség és a katonaügy vezetőség most a legnagyobb eréllyel lát azoknak az öszszeirásához, akik minden elfogadható ok nélkül nem szerződtek cl, illetve semmiféle munkát nem vállallak. Ezeket hatóságilag megállapított napszám mellett munkába állitjak, akik pedig a legkisebb engedetlenséget tanúsítja, vagy üres kifogással ki akar bújni a munka alól, az a büntetésen kívú! katonai zsold mellett esetleg idegen városban is dologra fog kényszeríttetni. A főkapitány tegnap reggel különben H piacon nagy razziát is tarlóit, amelv meglepő jó eredménnyel végződött. Hasonlóképen köteles munkát vállalni az államsegélyes asszonyok is, akik edig vonakodnak, attól a segélyt elvonják ÜÖllQ a tenésre. E hónap 25éig lehet a termésre az állam által nyújtott előleget felvenni, nagyon előnyös, hal és fél százalékos kamattal, minden költség felszámítása nélkül. A postatakarékpénztár Szentes város szám. polgármesterétől lllrileliuéiiy«köszhiré teszem, hogy a ni. kir. ministerium sz. rendeletével a már meglévő valamint az ezután előállított repce olajkészletek zár alá he- Ivezesét, valamint a készletek bejelentését elrendelte Felhívom ennélfogva mindazokat az egyéneket, aki repceolaj előállításával forgalomba hozatalával vagy szálitmányozásával foglalkoznak, hogy a hivatalban kezlésükben vagy őrizetükben lévő repceolajkészletekí t 1915 évi julius hó 1 ső napjáig bezárólag az 1.91.) évi junius hó 2f)-iki állapota szerint, aiontul hónaponként legkésőbb a hónap harmadik napjáig bezárólag mindenkor az előző hó utolsó napján volt állapot szerint a7 elsőfokú iparhatóságnál (az iparügyi tanácsnoknál) beszerezhető bejelentő lapon jcnlsék be. A zár alá vétel most a Szentesvidéki takarékpénztáron kívül a Szentesi Mezőgazdasági Ipar és Kereskedelmi bankot is megbízta az előlegadás közvetítésével,melynek igénybevételét ajánljuk gazdatársaink figyelmébe. nem terjed ki azokra a készletekre, a melyeknek inenyisége e^y métermázsa! megneui halad. A készletekről a bejelentésre kötelezettek pontos raktárkönyvet tartoznak vezetni oly módon, hogy abból a készlet menyiségének változása és az, hogy hová torditaiolt bármikor megálapitható legven. Repceolajat vasúton, hajon vagy gépkocsin száli'.ani csakis a kereskedelmügyi io. kir. mi mater ur által kiálitott szállítási igazolványokkal lehel. A repcelertnés zár alá vételéről szóló M. E. s?. rendelet a sz. VI. E. rendelet értelmében hutáját vesztette Aki a zár alá veit repceolajkészlelet elidegeníti, feldolgozza vagy aki a repceolaj készlet ék megőrzéséről kellően nem gondoskodik, aki bejelentési kötelezettségét megszegi, a valóságnak meg nem felelő adatokat jelent be, a birtokában lévő készlelet a hatóság előtt eltitkolja kihágást követ el és az 1912 évi LXIII t. c. 9 -a értelmében két hónapig terjedhető elzárással és f»00 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. Szentes, 1915 évi junius hó 28. Dr. Máté/fy Ferenc polgármester. Kiadja : Vajda B Utóda könyvnyomdája. Elveszett egy kis kutya. Folyó hó 22-én, ked den este felé. elveszett egy világossárga szőrű kis kutya, Dollár" névre figyel A becsületes megtaláló, vagy nyomra vezető jelentkezzen Téli Imréné Berosényi-utoa 18. szám alatti házánál, hol 4 korona jutalomban részesül, ff ff ff ff Fodor Sándor örököseinek a mucsiháti 48 számú tanvaval lévő kél fertály födjük őrök áron eladó, esetleg haszonbérbe is kiadó, Értekezhetni Bercsényi utcza 16 sz. a, vagy a helyszínén. K<IV ügyes fiu FODRÁSZ TANULÓUL felvétetik ÜRURMOLLER fodrásznál. Aratógép után kéve összerakó ajánlkozik. Cím a kiadóhivatalban Bádogosmííliely áthelyezés. SÁJbHMMAN BÉEA bádogosmester tudatja a t. közönség gel, hogy Báró llarrucker-utca BADOGüSMCHELYÉTa Klauzál-utca 44 szam saját házab.i helyezte at ahol egy liutauoncul is felvétetik

4 2 oldal SZENTESI LAP «yékelmcs olérehala- Győzelemszokta csapataink ina birtokukba vették az oroszlengyelországi Tomasovot. Diadalt öltünk Kamionka-Strumilovánál is. Mind a két hely eszünkbe juttatja a tavalyi augusztus vég dicsőséges harcait, amelyek l)ankl, József Ferdinánd és Auffenger nevéhez fűződnek. A hárem dicsőséges seregvezér közül most József Ferdinánd az, aki csapataival Galicia északi határát, a San és a Tanév közét az ellenségtől tisztítja. Ezek a diadalok is az ó hirét növelik Az általános helyzetre nézve <l»sinik»«liclmbnn. kitűnő, hogy azok után a nagy sikerek után, amelyeket tegnapelőtti napon seregeink jobbszárnya aratott Linsingen vezetésével, most a seregeink balszárnyát képező Józseí Perdinánd hadsereg győzedelmeskedik. A Mackensen és a Böhm Ermolli vezetése alatt álló centrumot ket szélról*ezek támogatják. A szerves vezetés az egész vonalon egyidóben és rendszeresen folytatja Galicia fölszaba ditásának áldozatteljes, eredményes munkáját. Csapataink elfoglalták Tomasowrot' Kamionka Slmilovát Az orosz hadszíntéren az ellenség üldözése tovább folyik. Csapataink folytonos harcok közben elérték már 9 Guila-Lipa folyót é>. Kamionka-- Struuiilovát. E várostól északnyugatra német csapatuk szétugrasztottak egy orosz erőcsoportot, mely tulsoká elleniállott. Toniasow birtokunkban van. A Tanew és aszan vidékét teljesen megtisztit.muk az ellenségtől. A lembergi orosz uralom utolsó napjaiban. A Nova Reforma" lembergi lapok nyomán a lembergi orosz uralom utolsó napjairól a következőket irja: Junius 19-ike, vasárnap reggel óta a főpályaudvar vasúti raktárai, őrházai, vagonműhelyei és gépluuai lángban állottak. Közben borzalmas robbanások történtek Vasárnap délután a csőcselék a tűzesetek helyén fosztogatni kezdett. A fosztogatások junius 21 én érték el tetőfokukat. 22-én a külvárosokban is túz pusztított. Az üzleteket a fosztogató csőcselék tói való félelmükbe bezárták a tulajdonosok. A Rineken a Zip 1 per-féle ékszerüzletet kifosztották A tizennyolc bandita közül,aki a rablott jószágot kocsin elvitte, három kézre került; mind a hárommal rögtönitéló bíróság végzett. Magának Zipper cégnek kára felmillió korona. A fosztogatók több gvil- I kosságot is kövottek el, Plihovszkautcában meggyilkolták a 8f> éves i Setler Jakabot, a feleségei és a lányát, Mas helyütt a 68 éves Küm- mel Hájim és felesége holttestére i akadtak. A meggyilkolt ember páncélos szekrényét kifeszítettek és kirabolták. A leégett épületek közt van a bőrgyógyászati klinika is. Tomasowot, Bursztyt elfoglaltuk. Kelet Galíciában a szövetséges hadseregek üldözése közben A Gnila Lipaig és Kamionka Strumilova vidékén a Búgig nyomultak előre, Ezen a vonalon álló orosz erőket támadjuk Bursztyt tegnap elfoglaltuk, nagy ellenséges erőket, amelyek Sielecnél (Kamionka Strumilovától északnyugatra,) állottak, ma éjjel heves harc után nagy veszteségeik mellett Krystynopolra vetettük vissza. Ravaruskától északra és Ciechanowtól északra a szövetséges csapatok orosz területen nyomultak előre. Tamasow birtokunkban van. Ma éjjel az ellenség kiürítette az északi Tanew és az északi Szan Pariján levő állásait és északkéleti irányban megkezdte a visszavonulást. Mindenütt üldözzük. Lengyerországban és a Dnyeszter mentén a helyzet változatlan Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. L e h e t e t l e i i p a r t - b o j k o t t á l i i i, A Rjecs kifejti, hogy az összes orosz körök a né net liga alól való fölszabadulás! köve'elik Ezt a felszabadulást rendkívül megnehezíti az, hojíjr a német áruk kitűnő minőségűek, teljesen alkalmazkodnak a piaiszükségleteihez és messzemenő hitellel kaphatók, ugy, hogy rendkívül nehéz jobbat kapni. A bojkott eszméjeiiiigyon kívánatos, de egyáltalában nem könnyen valósitható meg, nwrt jobbat semmikép sem tehetünk a német áru helyébe. Az egyetlen eszköz az orosz ipar emelése. Ezért ki lelkese- kelt használni a mostani kedvező tölteteleket és a pillanatnyi dést, hogy az orosz ipart fejlesszük. 52 azam. Péter és Pá!. Az apostolok bölcssége mélyenjáró és mindenek fölé emelkedó, annyira, hogy a benne élő kolosszális dimenziókat keresztül látni még ma sem képes az emberiség. Teljesen bizonyos, hogy az Istenember tanítása és az az ideologia, mely ebből keletkezett, számot tudott vetni az egész világegyetem összmüködésével és pontosan ismerte 11 gv egész minden egyes áloménak rendeltetését, élettörvényét. Ezt a végtelen tudást, emberi agyvelő átkarolni képtelen, hiszen az, ami már ismeretes a természet törvényeiből, csak egy parányi lehet az egésznek; de ez is már akkora szellemi tömeg, hogy befogadására e{;y emberi koponya csaknem kevesebb a semminél, feldolgozására egy emberélet elégtelen. A nagy mesteren kivül, aki soha senkitől nem tanult, de aki mégis mindent tudott, nincs és nem volt ember, aki a tudásnak csak azt a teljességét is, amit az emberek már felismertek, felfedeztek az éleltörvények komplexumából világos megértéssel áttekinteni tudta volna. Nem szuppozició ez, hanem bizonyoság, mert hiszen meg leh^t állapítani azt, hogy a világ legnagyobb gondozóinak is egybenmásban hiányos volt az ismeretköre. Azok közül az Übermenschek közül, akiknek bölcsessége mély befolyással volt az egész emberi társadalom életrendjére, egyetlen egy sincsen, egyetlen egy bem volt, aki azt mondhatta, vagy merte volna mondani, hogy: én mindent tudtam abból, amit a tudományosság eddig felismert és ezen a mindenen tisztán és világosan keresztül láttam ugy, hogy a magam megállapításait semmi homály nem zavarta meg. Ez az ideológia is rendkívül mély bölcseséggel volt már akkor megalapozva és még 111a is él az emberiség túlnyomó részének hitében; de mi, akik már a kereszténység befolyását éreztük meg, tisztán látjuk, hogy a pesszimizmus érzéseire»épített hit, nem egyéb, mint az emberek sejtéséből ösztönszerűen keletkezett vallás, melynek bölcselói nem tudtak és ma sem tudnak számot vetni a nagy világegyetem összeműkódcsé vei és annak minden átomával. Nem ismerték, nem ismerhették az Egészet és az egésznek minden részletét és ezeknek rendeltetését és élettörvényeit. Az apostolok tanításában ez a tudás lángolt. Nem lehet, hogy az apostolok tanításában csak sejtések és csak ösztönszerüségek leltek volna, mert a tanítás maga, homlokegyenest ellenkezett az akkor elő nemzedékek sejtéseivel és osztönszerüségével. Hiszen a szenvedések által ahvotott bölcsesség dominált I az ősember lelkében. Ami sejtelem

5 52 szánig s ósztönszerűség csak elképzelhető 3Z akkor, abban az időben nem leheléit más, mint arait a Budha vallásbölcselet, mely igenis iiih^hs fejlőílésben állolt már, magából az életből felkarolt. Az uj ideológia, az apostolok tanítása éppen azt hirdette, hogy: etii igaz, hogy a/ élet nem egyéb szenvedésnél, hanem az az igaz, hogy a élet mindig öröm és boldogság, sót azt tanította, hogy van túlvilági élet, ahol a gonoszság megtqrfiítalik és ahol a jóért örök boldogság lesz az ember jutalma. Ez a gondolatkör sem sejtésekből, sem ösztönszerűségből nem keletkezhetett. Ez a gondolatkör teljesen idegen annak a kornak szelemében. melyben útnak indult. Ennek a gondolatkörnek csak tudományosan meglátott, megérteital ap ja lehet. Azok, akik azt a gondolat kört felkarolták és mellette érette apostolkodtak, többet tudtak a természet rendjéből és törvényéiből mint a menyit a most élő tudo- i mányosság felkarolni képes; ezek az apostolok ismerték már minda- I zokat a fizikai törvényeket, mely-! lyeket most ami társadalmi tudo-! saink kérkednek, amikor a hitet-! lenségnek próbálnak propagandát csinálni. Most, amikor egy világrengető! háború avatkozik b» le az emberiség történetébe, világosabban megérthetóbl en lépnek elő ezek a gondolatok mint a közelmúlt időkben. A vallásos ideológiák közötli különbségeket a hatalom törvényei is befolyásolják. Lehet, hogy ez a most folyó nagy világtragédia rávezeti az európai embert a hatalom természeti törvényeinek felismerésére és lehut, hogy hu ezzel az egy törvénnyel is többet tudunk! meg abból, amire az apostolok ; munkája már ki nem terjeszked betett, akkor egy uj kétezer évnek irányt parancsoló korszak nyilik meg előttünk, melyben kö-! zelebb jutunk a Mindenható Isten örökké valóságának megértéséhez. HÍREK Sorozás. Holnap veszi kezdetét a 18 évesek sorozása a szentesi városházán a hirdetményben megállapított sorrendben. A sorozáson mindenki köteles annak kezdetekor pontosan megjelenni. Aki az önkéntesi kedvezményi igénybe akarja venni, az hozza magával az erre vonatkozó bizonyítványát. Üdvözlet Przemyslböl, Néhány nappal ezelőtt, elkésve érkezett meg Zilahy Kaiban főkapitányhoz két repülő lap, melyet még a vár eleste előtt adlak fel liős katonáink, de csak most mikor már rrzemysl újra a mienk továbbitlhatta a tábori posta. Ebben a levelezőlapban»n a kérik tőben a főkapitányt, hogy értesit 8e bollétthkiől hozzátartozóikat mely kéjesnek a főkapitány eleget is tett. A két apot aláírták: Lőwy Dávid, Papp Mi- Czibulya Sándor. Klein Károly, Berber József, Lőwy Ignác és Kertész Kál- An. A levelezőlapokat különböző időadták fel s az egyik 7714, a másik ^138 számot viseli. A elrendeli i h nvédel "Mister elrendelte, hogy j llhu s 15-éu vonuljanak kfii Ö Z évbeu l sz "' etet t népfelkelőjetelesek, valamint azok, akik korukra vaó tekintettel nélkül, a hadseregbe lépésre önként jelentkeztek. Azok akik a cséplésnél nélkülözhetetlenek, az illetékes kiegészítő paranouoksaktól halasztást kaphatnak szeptember 15-éig. Az aratási szabadságolások még egyre tartanak. Ezúton hívjuk lel a közönség hgyelniét ismételten arra, hogy a szabadságolásra vonatkozó kérvényeket se minisztériumokba, se máshová ne adjanak be, hanem a katonák maguk jelentkezzenek rapporton és ugy kérjék a szabadságot, amit, ha csak különösebb szolgálati okok nem akadályozzák, fellétlen megadnak a katonának. A helyi hatóságok a szabadságoláshoz szükséges igazolványokat késedelem nélkül szolgáltatják ki, valamint minden törvényes és megengedett uton készséggel segiiik elő a kalonák aratási szabadságolását. A bizonyítványokat a katonaügyo&atálynál adják ki. A>ik nem szerződtek 8l. A szentesi rendőrség és a katonaügyvezetőség most a legnagyobb eréllyel lát azoknak az öszszeirásához, akik minden elfogadható ok nélkül nem szerződtek cl, illetve semmiféle munkát nem vállallak. Ezeket hatóságilag megállapított napszám mellett munkába állítják, akik pediy a legkisebb engedetlenséget tanúsítja, vagy üres kifogással ki akar bújni a munka alól, az a büntetésen aivül katonai zsold mellett esetleg idegen városban is dologra fog kényszeríttetni. A főkapitány tegnap reggel különben H piacon nagy razziat is tartolt, amely meglepő jó eredménnyel végződött. Hasonlóképen köteles munkát vállalni az állainsegélyes asszonyok is, akik edig vonakodnak, attól a segélyt elvonják. tloleg a termésre. E hónap 25-éig lehet a termésre az állam által nyújtott előleget felvenni, nagyon előnyös, hat és fél százalékos kamattal, minden költség felszámítása nélkül. A postatakarékpénztár most a Szentesvidéki takarékpénztáron kívül a Szentesi Mezőgazdasági Ipar és Kereskedelmi bankot is megbizla az előlegadás közvetítésével, melynek igénybevételét ajánljuk gazdutársaink mébe. Szentes város szám. H i r d e t m é n y. ügyei- polgármesterétől Köszhiré teszem, hogy a m. kir. ministeriuin sz. rendeletével a már meglévő valamint az ezután előállítóit repce olajkészletek zár alá helyezését, valamint a készletek bejelentését elrendelte Felhívom ennélfogva mindazokat az egyéneket, aki repceolaj előállításával forgalomba hozatalával vagy szálitmányozásával foglalkoznak, hogy a hivatalban kezlésükben vagy őrizetükben lévő repceolajkészletekí t 1015 évi julius hó 1 ső napjáig bezárólag az 1,91.) évi junius hó 25-iki állapota szerint, azontnl hónaponként legkésőbb a hónap harmadik napjáig bezárólag mindenkor az előző hó utolsó napján volt állapot szerint az elsőfokú iparhatóságnál (az ipariig yi t tuácsnoknál) beszerezhető bejelentő lapon jeutsék be. A zár alá vétel nem terjed ki azokra a készletekre, a melyeknek menyisége egy métormazsát megnem halad. A készletekről a bejelentésre kötelezettek pontos raktárkönyvet tartoznak vezetni oly módon, hogy abból a készlet menyiségének változása és az, hogy hová forditatott bármikor megálapitható legven. Kepceolajat vasúton, hajon vagy gépkocsin száli'.ani csakis a kereskedelmügyi m. kir. minister ur által kiálitott szállítási igazolványokkal lehet A repcelei «nés zár alá vételéről szóló M. E.?. rendelet a sz. M. E. rem.elet értelmében háláját vesztette Aki a zár alá veit repceolajkészletet elidegeníti, feldolgozza vagy aki a repceolajkészleték megőrzéséről kellően nem gondoskodik, aki bejelentési kötelezettségét megszegi, a valóságnak meg nem felelő adatokat jelent be, a birtokában lévő készlelet a hatóság előtt eltitkolja kihágást követ el és az 1912 évi LXIII t. c. 9 -a értelmében két hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. Szentes, 1915 évi junius hó 28. Dr. Máté/fy Ferenc polgármester. Kiadja: Vajda S Utóda könyvnyomdája. Elveszett egy kis kutya. Folyó hó 22-én, ked den este felé. elveszett egy világossárga szőrű kis kutya, Dollár 1 névre figyel A becsületes megtaláló, vagy nyomra vezető jelentkezzen Téli Imréné Bercsényi-utoa 19. szám alatti házánál, hol 4 korona jutalomban részesül. $ Jft JJ Fodor Sándor örököseinek a mucsiháti 48 számú tanvával lévő kél fertály födjük őrök áron eladó, esetleg haszonbérbe is kiadó, Értekezhetni Bercsényi utcza lösz. a, vagy a helyszínén. Etjy ügyes fiu FODKASZ TANULÓUL felvétetik GRUBMÍJLLEK fodrásznál. Aratógép után kéve összerakó ajánlkozik. Cini a kiadóhivatalban Bádogosmílliely áthelyezés. SÁJhHMMAN BÉLA bádogosmester tudatja a t. közönség gel, hogy Báró Harrucker-utca BÁ l)0(i() S M C H E L Y ÉT a Klauzál-utca 44 szám saját házalta helyezte at ahol egy fiutanoncul is felvétetik

6 52 szám. Belső ecset 83 szám alatt TUDOMÁNYOS MOZCÓSZINHÁZ Lakatos József féle 25 hold jó minőséért föld haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet Mentő utca 4 szám alatt a tulajdonossal. Egy magabíró asszony J tanyára kerestetik, ~ J j HOiJ» szántófötd haszonbérbe Cim a kiadóhivatalban. kerestetik. Kiadó föld. POLGÁR ANTAL királysági U hold tanyaföldje Szen t-m i h á I y naptól kezdve több évre haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet a tulajdonossal Kurcaparti-ulca 1 szám alatt. - SZENTES EGYEbÜLI SZÓRAKOZÓHELYE. BemutaTásra kerül a Szentesi Tudományos Mozgószlnházban július hó 4 én vasárnap délután 5,7 és este 9 órakor: Népszínmű 4 falvonásban. Irta: Tóth Ede. Filmre alkalmazta: dr. J a n o v i c s Jeni) a koiozsvari Nemzeti Színház igazgatója AK olőiulaíml lihiolit IBiiimIí rijkiínyzciie> kara kiwéri. Kovács Ferencnél alsórét 35. szám alatt 30 darab szép + bárány van eladó. + C* + * >, + * * * * v -f v + * + + * + JEGYEK ELŐRE YÁLTHATÓK ECÉSZ NAP. VAJDA B. U T Ó D A könyvnyomdája elvállal minden a könyvnyomdászat körébe vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a lehető legjutányosabb árért. SZENTESI LAP" kiadói livatala 1! Kossuth-tér V. sz. [Ref. bérház: in Nyomatott Vajda U Utóda vimauyerűre berendezett könvvnvo m d4iah n II Ipb

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek Orbán repülőt ajándékozott a volt szlovák államfőnek Saját, 80. születésnapjára szervezett szimpóziumot Rudolf Schuster volt szlovák államfő. Orbán Viktor meglepő ajándékkal kedveskedett: az idős politikusnak

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Hadszíntér és hátország

Hadszíntér és hátország Hadszíntér és hátország LÖVÉSZÁRKOK A HÁTORSZÁGBAN A napjainkban olyan élesen látható árkok és törésvonalak gyökerei legalább száz évre, az 1905 1918 közötti évtizedre nyúlnak vissza érvel monográfiájában

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Kovács Violetta. K9 kommandó

Kovács Violetta. K9 kommandó Kovács Violetta K9 kommandó Tom Lantos szenátor emlékére, aki nagyon sokat tett az állatok védelméért, a rendőr- és katonakutyák még nagyobb megbecsüléséért. Dog Books Kft. Budapest, 2011 Felelős kiadó:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA PARADIGMAVÁLTÁS ARÁNYOSSÁGELVE A BŰN KÖVETKEZMÉNYE és ÉRINTETTEK KÖRE ÖRDÖGI KÖR és a MEGBOCSÁTÁS FOLYAMATA FELELŐSSÉGVÁLLALÁS és KÖZÖSSÉGI JÓVÁTÉTELI

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.12.2008 COM(2008) 843 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

. l JELENTESE ZÁRSZÁMADÁSA ÉS MÉRLEGE 1\ \ II \ I \11\ I \ II \ 1111\ I \11\ II \11\111111\1. CiO. (t)- 2005. tflj A BAJAI

. l JELENTESE ZÁRSZÁMADÁSA ÉS MÉRLEGE 1\ \ II \ I \11\ I \ II \ 1111\ I \11\ II \11\111111\1. CiO. (t)- 2005. tflj A BAJAI ... CiO, c. 41 (t) 2005. tflj H 1f7 4 4...;J j A BAJA,, " ". l "CHEWRA KADSAu ZRAELTA SZENTEGYLET ELOLJÁROsAeANAK JELENTESE ZÁRSZÁMADÁSA ÉS MÉRLEGE F AZ 1916. tvrol. 1\ \ \ \11\ \ \ 1111\ \11\ \11\111111\1

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Gyopárt a Hargitáról hozzatok, a székely hősök halhatatlanok

Gyopárt a Hargitáról hozzatok, a székely hősök halhatatlanok VI. IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! HONISMERETI JÁTÉK Szervező: Kerekcsere Egyesület, Nagy Imre Általános Iskola Támogatók: Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kerekcsere Egyesület, Nagy Imre

Részletesebben

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p.

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. TARTALOM (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) I. Szervezeti utasítás. A) A csendőrség

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Mohács. Felfedező: Felfedező. 17-35mm F11-1/80sec - ISO100

Mohács. Felfedező: Felfedező. 17-35mm F11-1/80sec - ISO100 VIDEO Felfedező Felfedező: komoly történelmi múlttal rendelkező, több mint 900 éves kisvárosunk. A Duna partján fekvő várost, gyönyörű természet övezi. Az átlag polgár számára mégis az első, ami eszünkbe

Részletesebben

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos Családfa Apai nagyapa Schwarcz Dávid 1843 1929 Apai nagyanya Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) 1868 1920 körül Anyai nagyapa Ander Lajos 1869 1944 Anyai nagyanya Ander Lajosné (szül. Spán Amália) 1876

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

A MODERN OROSZ IRODALOM

A MODERN OROSZ IRODALOM A MODERN OROSZ IRODALOM fllexej Tolstoj Olyan volt Oroszország 1921-ben, mint forgószél után egy népes község. Fel volt forgatva minden, a társadalmi élet arhitekturája és az emberi viszonylatok. Összekeveredett

Részletesebben

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2014/2015 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 15.1.2008 COM(2008) 4 végleges Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Kelemen Attila Ármin. Így működik MARKÓ BÉLA. Groos Zselyke illusztrációival

Kelemen Attila Ármin. Így működik MARKÓ BÉLA. Groos Zselyke illusztrációival Kelemen Attila Ármin Így működik MARKÓ BÉLA Groos Zselyke illusztrációival 3 Milyennek értékeli a romániai magyar értelmiségiek 89 utáni teljesítményét? - - - az értelmiségi, aki a saját közösségével valamiféle

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás Szakmai továbbképzés 2016. I. foglalkozás Minden évben négy alkalommal kerül megrendezésre szakmai továbbképzésünk, mely az idén 2016. Január 24-n volt a Honvéd Küzdőcentrumban. A rendezvényre alapvetően

Részletesebben

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden I. évfolyam 2. szám. Tűzifa Támogatás VAJSZLÓI HÍREK Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Q IRODALOM G * Bessenyei György mint ref. főconsistoriumi titkár. Irta: Zoványi Jenő. Sárospatak, 1909. 8-rétű 42 lap. Ára: K. 2. Zoványi füzete különlenyomat egy nagyobb müvéből, mely a magyarországi

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

Ez történt körülöttünk...

Ez történt körülöttünk... 1991 1992 Feloszlik a Varsói Szerzõdés. Az utolsó szovjet katona is elhagyja hazánkat. Az éves infláció 35 százalékos. Elfogadják a kárpótlási törvényt. Megtörténik a mezõgazdasági kistermelõk teljes körû

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az kiabál, akinek a háza ég

Az kiabál, akinek a háza ég Az kiabál, akinek a háza ég Ez nem baj, sőt szükségszerű. De az már baj, ha csak azt kiabálja az égő ház gazdája, hogy oltani kell a tüzet, de nem veszi észre (különösen nagy baj, ha nem akarja észrevenni),

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. december 03. napján 15:30 órai

Részletesebben

Kovács Péter felelôs szerkesztô

Kovács Péter felelôs szerkesztô ELEKTRONIKA ÉS ÜZLET 2013 MÉDIAAJÁNLAT ı Az ELEKTRONET megújulása folytatódik Lapunk alapítása óta eltelt 21 év alatt igen sokat változott az elekt - ronikai ipar, a kommunikáció és a média. A Több mint

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. április 8., péntek Tartalomjegyzék 11/2016. (IV. 8.) BM rendelet A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök

Részletesebben

Héfrpel tuxan, vízen át."

Héfrpel tuxan, vízen át. Héfrpel tuxan, vízen át." A MAGYAR NÉPHADSEREG JÁSZBERÉNYI HELYŐRSÉGI KLUBJÁNAK 196Z. Uá Felelős kiadó : Németh István szds. 1573-62. Jászberényi Nyomda 400 20 kérdés 20 felelet" augusztus havi kérdései.

Részletesebben