III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia"

Átírás

1 Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok u. 14. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

2

3 Szentlőrinc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készítették: Dulicz László, projektvezető dr. Kukely György, régióvezető Könczey Gábor, megyei koordinátor Hohl Zsófia, megyei koordinátor Sifter Lívia, felelős tervező Laky Ildikó, felelős tervező Rácz Andrea és Zábrádi Zsolt, gazdasági és társadalompolitikai szakértők Dobrai Béla, közmű szakági tervező Koprda Ildikó, zöldfelületi és tájrendezési szakági tervező Zorgelné Sin Emília, településtervező Szálka Miklós és Zombori Gergely, közlekedési szakági tervezők 2015

4 2 Tartalomjegyzék Bevezetés A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI Szentlőrinc 2015-ben KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI Szentlőrinc város jövőképe Szentlőrinc települési jövőképe Átfogó célok A stratégiai fejlesztési célok meghatározása Tematikus célok A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK A stratégiai célok és projektek összefüggései Kulcsprojektek Geometrikus fűtéshálózat meghosszabbítása, új fogyasztók csatlakoztatása (K1) Ivóvízminőség-javító program végrehajtása (K2) Kodolányi úti önkormányzati épületegyüttes komplex rekonstrukciója - szociális szolgáltató központ kialakítása (K3) Civil közösségi ház és Városi Könyvtár kialakítása (K4) Deák F. u.-i ingatlan felújítása, bérlakások kialakítása (K5) Hálózatos projektek Korszerű energiagazdálkodású intézmények és fejlett közüzemi hálózat (H1) Biztonságos, a meglévő terhelést enyhítő vasúti, közúti infrastruktúra fejlesztése (H2) Kerékpárút-hálózat további fejlesztése, kerékpározás feltételeinek javítása (H3) Városi arculat javítása (H4) Akcióterületi projektek Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű bemutatása Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz A fejlesztések ütemezése A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve A város vonzáskörzetére kihatással lévő fejlesztési elképzelések (projektjavaslatok) ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM Bevezetés Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

5 3 4.2 A település szegregátumainak és szegregáció által veszélyeztetett területeinek bemutatása A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére irányuló intézkedések Munkaerőpiaci integráció Oktatási integráció Lakhatási integráció, lakás-mobilitás A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére javasolt intézkedések A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI Külső összefüggések Belső összefüggések A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek Helyi klímastratégia A város közterületeinek közösségi használata és a helyi identitástudat növelése Szabályozási tevékenységek, eszközök Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek maghatározása Partnerség biztosítása az ITS tervezése és megvalósítása során Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok Monitoring rendszer kialakítása A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása Módszertan A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása Indikátorok meghatározása Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények A stratégia indikátorai MELLÉKLET SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

6 4 Ábrajegyzék ábra: Problématérkép ábra: Jövőkép és a hosszú távú átfogó célok és részcélok kapcsolata ábra: Szentlőrinc területén lehatárolt akcióterületek ábra: Szegregátumok, szegregációval veszélyeztetett területek áttekintő kartogramja 2011-es népszámlálás alapján (csak belterületre készült) ábra: Szegregátum ábra: Szegregátum ábra: Szegregációval veszélyeztetett terület ábra: A monitoring folyamata Táblázatjegyzék táblázat: Középtávú átfogó célok és a hosszú távú specifikus célok kapcsolata táblázat: Átfogó célok és kapcsolódó tematikus célok táblázat: A projektek, projektcsomagok és tematikus célok kapcsolata táblázat: időszakra Baranya megyére meghatározott prioritások, intézkedések táblázat: Projektlista táblázat: Munkaerőpiaci integráció beavatkozásai táblázat: Oktatási integráció beavatkozásai táblázat: Lakhatási integráció beavatkozásai táblázat: A középtávú városi tematikus célok és az EU2020 tematikus célok illeszkedése táblázat: A középtávú városi tematikus célok és BMTfK stratégiai céljainak illeszkedése táblázat: A középtávú városi tematikus célok és BMTfP prioritásainak illeszkedése táblázat: A középtávú városi tematikus célok egymásra gyakorolt hatása táblázat: Kockázatok megnevezése és kezelésének módja táblázat: Középtávú átfogó célok indikátorai táblázat: Tematikus célok indikátorai táblázat: Megvalósulást szolgáló beavatkozások, projektek indikátorai (Kulcsprojektek, Hálózatos projektek, Akcióterületi projektek) Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

7 5 BEVEZETÉS SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

8 6 Szentlőrinc Város középtávú fejlődési pályájának meghatározását szolgálja az Integrált Városfejlesztési Stratégia. A Stratégia a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján, annak 2. mellékletében meghatározott tartalom szerint került kidolgozásra. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9/A. (2) bekezdése szerint az Integrált Településfejlesztési Stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését. A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 30. (4) bekezdésének megfelelően Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 63/2015. (IV.10.) KT. határozatával döntött arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. E határozatban a Képviselő-testület döntött a koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról is. A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 3. (5) szerint a stratégia a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv figyelembevételével kerül kidolgozásra. 6. (1) alapján a középtávra szóló stratégiát az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el. A városvezetés a koncepcionális és stratégiai munka módszerének meghatározásakor partnerségi tervet fogadott el, amely mentén került sor a fejlesztésben érdekelt szereplők tervezési folyamatban történő részvételére, bevonására, illetve a szakmai munka és döntés-előkészítés hivatalon belüli koordinációjának megvalósítására. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia egyeztetése és elfogadása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2015. (I.29.) KT. számú határozattal elfogadott Partnerségi egyeztetési szabályzata alapján történik. A munka alapvető célkitűzése, hogy Szentlőrinc város megfelelően pozícionálja magát hazai és nemzetközi szinten, beazonosítsa azokat az egyéni és egyedi tényezőket, amelyeket fejlesztve versenyképes maradhat, versenyelőnyökhöz juthat. Az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) meghatározásra kerültek a legfontosabb célkitűzések, kimondva, hogy a városok és térségeik az ország gazdasági növekedésében és területi fejlődésében meghatározó szerepet játszanak. Az OFTK-hoz illeszkedve elkészült a Baranya megyei területfejlesztési koncepció és program, melyek keretet adnak a településfejlesztési elképzeléseknek. Ezekhez illeszkedve készült el Szentlőrinc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája. Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

9 7 1 A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

10 8 1.1 SZENTLŐRINC 2015-BEN A megalapozó vizsgálat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott tartalom szerint készült, így helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészt tartalmaz. A vizsgálat a város térségére is kitekint. A helyzetfeltárás, a helyzetelemzés és helyzetértékelés eredményeként a koncepció és stratégia elkészítéséhez kulcsfontosságú területek legfontosabb tendenciái kerültek bemutatásra, szakterületenként áttekintve a város és térsége esetében a jelenlegi helyzetképet, kiemelve az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket, a fejlesztési szükségleteket és a konfliktusterületeket. A járásban egyedüli városként Szentlőrinc központi szerepkörének erősödése oktatás, egészségügyi ellátás és igazgatási funkciók terén egyre határozottabb. Az OFTK szerint jó mezőgazdasági adottságú besorolás a járás egészében meghatározó, ebben épp a város lakossága az, amely kevésbé kötődik ehhez az adottsághoz, és ahol inkább az agglomerációs jelleg dominanciája figyelhető meg. A Szentlőrinci járáson belül a déli települések javarészénél komoly leszakadás, és hátrányos helyzetű lakosság növekedése tapasztalható. Szentlőrinc a megyén belül fiatalos korösszetételű járásközpontnak számít, ám a romló öregedési index, de legfőképpen az elvándorlás miatt csökkenő lakosságszáma következtében népessége mára fő alatti. Képzettségi, végzettségi mutatók hasonló városokéhoz képest kicsit kedvezőbbek, a foglalkoztatási mutatók (jövedelmi viszonyokkal együtt) azonban romló tendenciájúak, a lakásállomány megújulása lassú. A városi intézmények közül a jelen infrastrukturális adottságok és a folyamatok az óvoda épületének és az általános iskola kollégiumának felújítását és a szociális intézmények áthelyezését/bővítését igénylik. A város gazdasága a meglévő adottságokra épülő koncepcionális beruházások tekintetében tud előrelépni, bár az agglomerációs jellegből adódóan a lakosságának nagyobb része nem a helyi gazdaságtól, hanem Pécs gazdasági stabilitásától és foglalkoztatói erejéről függ. Ennek részben az is oka, hogy nem a helyi munkáltatói igényeknek megfelelő a diákok továbbtanulása, illetve kevés a helyi munkalehetőség. A város egységes, infrastruktúrával kiépített logisztikai célokra alkalmas iparterülettel nem rendelkezik, logisztikai kapacitását, termálenergiára építhető gazdasági lehetőségeket (üvegház, hűtőház) nem használja ki. Mindez egyrészt nagyban gátolja a betelepüléseket, helyi vállalkozások továbblépésének esélyeit, másrészt munkahelyektől és bevételektől fosztja meg a várost. A helyi gazdaság további lehetőségeit a megfelelően menedzselt, gazdasági célokat is szolgáló vagyongazdálkodás tudja segíteni, ebben az önkormányzati vagyonon kívül főleg a banki ingatlanok vehetők számításba. A helyi táji, természeti, valamint klimatikus adottságok a mezőgazdálkodás számára ideálisak, amely itt is jellemzően kevés kézben összpontosul, de a járásban még mindig sokan foglalkoznak háztáji gazdálkodással, amelyben a felesleget a központi elhelyezkedésű piaci árusítóhelyek létesítése tudja segíteni. A város közmunkaprogramjának mezőgazdasági lábának kiépítésében is korlátozó a területhiány, amiben azonban a környező termelői érdekeket nem sértő, városi intézményeket és szociális célokat szolgáló, szociális gazdaságra is építő zöldség- és gyümölcstermesztésben még vannak potenciák. A táj egyetlen igazán dinamizáló természeti eleme a szőlőhegyi rész, amelyen a művelés felhagyása és még kis mértékben, de a gazdasági okokból elinduló kiköltözés is megfigyelhető. A településen belüli zöldterületek állapota, többek között a városi arculatot is javító Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

11 9 hatása révén fejleszthető, funkciójuk bővíthető, esztétikai értéke több helyszínen (beleértve a műemléki kastélyhoz kapcsolódó zöldfelületet) növelhető. Szentlőrinc településszerkezetében, annak alakulásában nagy befolyása volt a vasútnak és 6-os számú főútnak, melyek révén a megyeszékhely (és régen a nagy foglalkoztatók pl. uránbánya) elérhetősége és ezzel agglomeráció is kialakulhatott/fennmaradhatott. A mai szerkezeti elemeket a beépülési hullámok alatt beépült részek (régi településrész, társasházas, panelos telepek, és több, nagy területen kialakult családi házas részek) és mindezek köré, közé épült intézmények alkotják. A város kevés építészeti értékkel rendelkezik, ezek állapota vegyes, az országos védettséget élvező, ma polgármesteri hivatali funkciónak helyet adó kastélyban felújítások szükségeszerűek. A város közúti közlekedési hálózatában a 6-os út leterheltsége, illetve az áthaladó összekötő utak forgalma (kiváltképp az Szentlőrinc-Nagycsány összekötő út) jelent problémát, amelynek oldásában az M60-as megépítése tudna előrelépést elérni. A település kerékpárút-hálózatában ben zárult az első jelentősebb beruházás, amely azonban továbbfejlesztendő (hálózat és kiszolgáló elemek). A vasútvonal csomóponti jellege miatt jelentős, a személyforgalomnál a megyeközpont felé reggeli és eseti órákban zsúfoltság tapasztalható, de az előzetes tájékoztatás alapján a stratégia időtávjában a Szentlőrinc-Pécs viszonylat kétvágányúsításának megvalósítása nem várható, ám a város a kiszolgáló létesítmények (vasúti váróterem) fejlesztését középtávon szeretné elérni. Mindezek mellett a járáson belüli közösségi közlekedés fejlesztése is szükségszerű, ami a járásközpont intézményeinek jobb kihasználtságát és a város járásközponti szerepkörének erősödését is szolgálná, ám megvalósítása csak az érintettekkel közös összefogásban/finanszírozásban működőképes. A városban lévő kapcsolódó infrastruktúrák (buszöböl, buszmegálló) fejlesztésében középtávon is előrelépés tervezett. A villamosenergia-ellátás, a közcsatornás szennyvízelvezetés területén jó ellátottsággal rendelkezik a település, ám a 200 főnél nagyobb lakosságszámú Tarcsapusztán ez a közszolgáltatás megoldatlan. Bár a szennyvízelvezetésben vannak tartalékok, de hosszú távon az ipari/lakossági csatlakozások függvényében fejlesztési igények merülhetnek fel. A közvilágítás energiatakarékos fényforrású megújítása részben megtörtént ám az ivóvízminőség javító programnak csak tervei készültek el, a megvalósítás még várat magára. Jelen helyzetben problémát okoz a geotermikus fűtéshálózat kapacitásának kihasználatlan volta, melynek bővítésének a tervei eddig forráshiány miatt nem tudtak megvalósulni. A környezetvédelmi állapotokat tekintve a településen a környezeti elemek, az élővilág, a táj, a települési-, és az épített környezet tekintetében jelenleg extrém környezeti terhelés nem áll fenn. A település környezeti állapota jónak mondható, környezetvédelmi szempontból egyes részeken a nitrátérzékenység, és a sérülékeny ivóvízbázisok igényelnek odafigyelést. Az épített környezet védelmében, valamint a belvízveszély mérséklésében a kiépült vízelvezető rendszerek és befogadó folyamatos karbantartásának elmaradása jelent problémát. Mindezeken felül a helyi társadalomban tapasztalható helyi identitáshiányt is feltárt az ITS helyzetelemző munkarésze. Ez a hiányosság a soft elemeken (közösségi programokon) túl közösségi terek (civil közösségi ház) és meglévő helyszínek kialakításával és fejlesztésével (önkormányzati kulcsos házak) és a kihasználatlan épületállomány hasznosításával (bérlakás) már középtávon is látványosan javítható. Az említett fejlesztések a hátrányos helyzetűeket esélyegyenlőségének növelésében is fontos szerepet játszanak. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

12 10 Szentlőrinc város szerkezetileg, városképi arculatában, karakterében és területhasználati jellemzői alapján 10ezer fő alatti lakónépesség számból adódóan nem határolt le különálló városrészeket. A teljes város helyzetelemzése a 2011-es Népszámlálás városrészi adatai alapján történt, rámutatva az a meglévő legfontosabb demográfiai, társadalmi jellemzőkre, tendenciákra, a funkcióellátottságra, gazdasági jellemzőkre, bemutatva azon területeket, ahol a városrész városon belüli pozíciója, helyzete, ellátottsága erősséget vagy gyengeséget jelez, s megjelölve azon fejlesztési lehetőségeket, amelyek elmozdulást jelenhetnek ezen állapotból. A település problématérképét az alábbi ábra mutatja be szakterületenkénti bontásban ábra: Problématérkép Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

13 11 2 KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

14 SZENTLŐRINC VÁROS JÖVŐKÉPE Az integrált településfejlesztési stratégia - a párhozamosan készülő településfejlesztési koncepcióval és az Európa 2020 stratégiával összhangban, a 2023-ig felhasználható uniós forrásokra alapozva Szentlőrinc város as időszakra vonatkozó fejlesztési céljait és beavatkozásait határozza meg Szentlőrinc települési jövőképe A Településfejlesztési Koncepcióhoz és Integrált Településfejlesztési Stratégiához készült megalapozó vizsgálatok során feltárt adottságok, igények és szükségletek alapján a város 2030-ig elérni kívánt jövőképe a következő: Szentlőrinc egy olyan élhető kisváros, amelynek járásközponti szerepköre erős, a helyi és térségi lakosság számára minőségi szolgáltatásokat nyújt, gazdasága épít a térség adottságaira és hasznosítja megyeszékhely közelségéből és a meglévő, kiépülő közlekedési hálózatokból fakadó előnyöket, környezeti adottságait megőrizi, fejleszti, és fenntartható módon hasznosítja Átfogó célok A jövőkép elérése érdekében Szentlőrinc Város Településfejlesztési Koncepciója három fejlesztési irányhoz illeszkedve 3 hosszú távú átfogó és 13 részcélt fogalmaz meg. A részcélok az átfogó célok elérését, megvalósíthatóságát segítik ( ábra). A fejlesztési irányok: Versenyképes, fenntartható, több lábon álló, kis- és középvállalkozásokra alapozott helyi gazdaság erősítése a foglalkoztatottak megtartásával, bővítésével logisztikai potenciál hatékony kihasználásával A lakosság életminőségének javítása, mely révén a műszaki és humán infrastrukturális feltételek, ellátórendszerek megfelelő minőségben és kínálattal elégítik ki az igényeket A helyi társadalom kohéziójának és identitásának erősítése Középtávon három átfogó cél rajzolódik ki, amely a településfejlesztési koncepció hosszú távú céljaival összhangban áll, a jelen helyzetfeltárás eredményeire és az uniós ciklus finanszírozási forrásainak prioritásaira is reagál. I. Adottságokra építő, foglalkoztatottságot növelő gazdasági fejlődés Szentlőrinc adottságainak kihasználása, lehetőségei gazdaság terén a gazdasági szolgáltatás (iparterület, logisztika), és mezőgazdasághoz kapcsolt, leginkább az agrár- és feldolgozóipari fejlesztések terén mutat kiaknázható potenciált. Mindezek tényleges kihasználásához azonban a városi kompetenciát meghaladó vasúti és közúti fejlesztések megvalósulása elengedhetetlen. A cél elérése révén növekvő foglalkoztatottság, életszínvonal és nagyobb helyi iparűzési adóból származó bevételek keletkeznek. II. Erős térségi szerepkör kialakítása, igényekhez, környezeti szempontokhoz igazodó minőségi szolgáltatások nyújtása Az életminőség fejlesztésére irányuló középtávú cél megvalósítása hozzájárul az egészség, az egészséges környezet, a szociális biztonság javulásához. A lakosság életminőségének alakulását jelentős mértékben befolyásolja a lakó- és a természeti környezet állapota, valamint a minőségi nevelési, oktatási, szociális, igazgatási szolgáltatások fejlesztése és ezekhez való hozzáférés biztosítása is. Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

15 13 III. Értékmegőrző, társadalmi összetartozást erősítő fejlődés A helyzetfeltárás rámutatott, hogy kiemelten kell foglalkozni a helyi identitás erősítésével. A közösségépítés közösségi és kulturális események támogatásával, kulturális/rekreációs/sport céllal igénybe vehető intézményi és szabadtéri helyszínek biztosításával segíthető elő. A társadalmi integrációt előmozdító szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, szabadidős szolgáltatások kiterjesztése és az esélyegyenlőség biztosítása komoly előrelépést jelent a cél eléréséhez ábra: Jövőkép és a hosszú távú átfogó célok és részcélok kapcsolata Forrás: Szentlőrinc Város Településfejlesztési Koncepció, 2015 SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

16 A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Szentlőrinc város 2023-ig elérendő, középtávú stratégiai célkitűzései a hosszú távra meghatározott átfogó célok mentén alakult. A 2030-ig kidolgozott specifikuscélok többségével szoros kapcsolatban van, de a középtávú célok nem reagálnak mindegyikre azonos mértékben, illetve van olyan, amellyel több ponton is beazonosítható a kapcsolat. A kapcsolódás a középtávú átfogó célokhoz a következő táblázat szemlélteti. Középtávú átfogó célok I. ÁTFOGÓ CÉL: Adottságokra építő, foglalkoztatottságot növelő gazdasági fejlődés Kapcsolódó hosszú távú specifikus célok Korszerű, hatékony, térségi erőforrásokra épülő gazdaság A gazdaságfejlesztés infrastrukturális és szabályozási feltételeinek kialakítása Munkaerő-kereslethez alkalmazkodó oktatás, szakképzés támogatása Helyi-térségi agrárgazdaság fejlesztése Járásközponti funkciók fejlesztése, az elérés javítása a térségben élők számára Magas színvonalú humán szolgáltatások a társadalmi struktúrához illeszkedően Energiatudatos és fenntartható városüzemeltetés Minőségi lakókörnyezet Racionális területfelhasználás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás Szabadidő-eltöltés javuló feltételrendszere, rekreációs lehetőségek biztosítása Minőségi lakókörnyezet Helyi identitás erősítése és kiépítése Helyi esélyegyenlőség megteremtése Szabadidő-eltöltés javuló feltételrendszere, rekreációs lehetőségek biztosítása táblázat: Középtávú átfogó célok és a hosszú távú specifikus célok kapcsolata II. ÁTFOGÓ CÉL: Erős térségi szerepkör kialakítása, igényekhez, környezeti szempontokhoz igazodó minőségi szolgáltatások nyújtása III. ÁTFOGÓ CÉL: Értékmegőrző, társadalmi összetartozást erősítő fejlődés A tematikus célok a középtávú városfejlesztési célokhoz igazodnak, amelyek főbb beavatkozási területei a gazdaság, a társadalom és az életminőség javítása. A tematikus célok rendszerét az alábbi táblázat foglalja össze: I. ÁTFOGÓ CÉL T1. Helyi gazdaság növekedése ezzel a helyben foglalkoztatás fokozása T2. Gazdaság élénkülését segítő vagyongazdálkodás II. ÁTFOGÓ CÉL T3. Városi funkciók, térségi szolgáltatások fejlődésének előmozdítása T4. Közműrendszerek fejlesztése, környezet- és klímavédelem T5. Közlekedésfejlesztés III. ÁTFOGÓ CÉL T6. Sport és szabadidős funkciók, zöldfelületek fejlesztése T7. Kulturális fejlesztések, közösségfejlesztés, esélyegyelőség biztosítása táblázat: Átfogó célok és kapcsolódó tematikus célok Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

17 15 A célrendszer meghatározásánál a funkcionális várostérség-központi szerepkörből adódó problémák, lehetőségek és feladatok feltárása megtörtént, a kialakított célrendszer egyaránt szolgálja a város és vonzáskörzete integrált fejlesztését, részben az ehhez kapcsolódó közös beavatkozások megvalósításával, valamint a városban megvalósítandó, de térségi hatású intézkedések révén. Az együttműködés tekintetében meghatározásra kerültek azon kiemelt területek, ahol közös fellépéssel lehet térségi szinten hatékony és fenntartható, a várostérség (ill. járás) egésze szempontjából előremutató eredményeket elérni, mind a társadalmi, mind a gazdasági, mind a környezeti, mind az intézményi területeken. Mindez az egész térség népességmegtartó erejének javítását, a funkcionális kapcsolatok erősödését és a gazdasági versenyképesség, kooperáció javulását segítheti térségi szinten és az egyes települések esetében egyaránt Tematikus célok T1: Helyi gazdaság növekedése ezzel a helyben foglalkoztatás fokozása Szentlőrinc jövője szempontjából kiemelten fontos a megyeszékhely fejlődése, de épp ennek a függésnek a mérséklésére nélkülözhetetlen a fejlett helyi gazdaság erősítése. Elsősorban a közmunkát kiváltó nagyszámú foglalkoztatás tud a képzetlenebb, kevésbé mobilis rétegnek állandó jövedelemforrást biztosítani, de szükséges a jól kvalifikált munkaerőt foglalkoztatása is, ami segít a városban tartani a fiatalokat, köztük a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket is. A cél elérésében a város iparterületének kialakítása és betelepítésének megkezdése jelenti az első lépést. A város és térsége kiemelkedően jó mezőgazdasági potenciállal rendelkezik. Erre az adottságra alapozva kiemelt hangsúlyt kell fektetni a mezőgazdasági feldolgozóipar fejlesztésére. Mindemellett egyeduralkodó nagyüzemi mezőgazdaság mellett meg kell teremteni a lehetőséget a nagyobb élőmunka-igényes ágazatok fejlődésére is. A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: Iparterület kialakítása Logisztikai központ kiépítése Termálenergia hasznosító beruházások (üvegház, hűtőház) Zöldség és gyümölcstermesztés beindítása Piaci árusítóhelyek bővítése Hiányszakmák, helyi munkáltatói igényeknek megfelelő szakmák népszerűsítése, városi ösztöndíjprogram kialakítása T2: Gazdaság élénkülését segítő vagyongazdálkodás A speciális tematikus cél kitűzését az indokolja, hogy az elmúlt évek intézményracionalizálása, a különböző fejlesztések miatt más helyen fellépő kihasználatlan épületállomány mára komoly gondot jelent az önkormányzatnak. A kihasználatlanság tényét sok esetben a fenntartás és állagmegőrzés költségei súlyosbítják. Mindez nemcsak a város, de a helyi bankok számára is jelenlévő probléma, ugyanis az elmúlt évek során (leginkább a bedőlt hitelek miatt) sok ingatlan került pénzintézeti tulajdonba. A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: Gazdaságfejlesztést szolgáló ingatlan kiajánlási dokumentáció elkészítése SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

18 16 T3: Városi funkciók, térségi szolgáltatások fejlődésének előmozdítása A tematikus cél egyrészt az életminőség javításához, másrészt a helyi és térségi szerepek minőségi ellátásához járul hozzá, amely a járás minden településén segíti a lakosságmegtartó képesség fokozását. A programok az állagmegóvási és fejlesztési igények, az elmúlt évek demográfiai és társadalmi változásai, és az infrastruktúrában meglévő hiányosságok miatt szükségesek, és hozzájárulnak az oktatás terén a meglévő kapacitások kihasználásához, illetve az idősellátás terén a növekvő igényeket szolgálják ki, de hozzájárulnak külterületi településrészek felzárkózásához is. A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése (kastély épülete) Óvoda felújítás, korszerűsítés (gyermekjóléti szempontok érdekében) Kodolányi úti önkormányzati épületegyüttes komplex rekonstrukciója - szociális szolgáltató központ kialakítása Általános iskolai kollégium felújítása Uszoda, strandfürdő megépítése Tarcsapuszta lakóterületeinek belterületté minősítése, utcanevek adása T4: Közműrendszerek fejlesztése, környezet- és klímavédelem A környezetbarát infrastruktúra fejlesztése elősegíti az épített környezet komfortosabbá tételét, a természeti környezet védelmét, ezáltal hozzájárul a lakosság egészségi állapotának, életminőségének javulásához, a társadalmi-területi különbségek mérsékléséhez. Fontos cél a városüzemeltetés hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tétele, a meglévő környezetbarát, termálenergiára épülő infrastruktúra kapacitásának kihasználása. A globális klímaváltozás hatásainak kezelése, a szélsőséges időjárási események negatív hatásainak megelőzése egyre fontosabb feladat a településüzemeltetés, településfejlesztés szempontjából is. A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: Ivóvízminőség javító program végrehajtása Geometrikus fűtéshálózat meghosszabbítása, új fogyasztók csatlakoztatása SEAP Önkormányzatok Fenntartható Energetikai Programjának kidolgozása Intézmények elavult világítóberendezéseinek cseréje LED-es fényforrásokra Közvilágítás korszerűsítésének folytatása Csapadékelvezetés korszerűsítése, rendszer tisztítása Kábeltelevíziós rendszer fejlesztése Térfigyelő rendszer fejlesztése Szennyvízelvezetés megoldása Tarcsapusztán T5: Közlekedésfejlesztés A tematikus cél elérése már középtávon szükséges ahhoz, hogy a szinte minden egyéb cél is megvalósulhasson, és így a jövőben vázolt állapothoz közelebb kerülhessen a város. A közlekedés mindig is meghatározó szerepet játszott a település életében, ennek specifikus, középtávon megoldandó feladatai közül a legfontosabbakra közvetlen ráhatása nincs a városnak, de megvalósulásuk nagyban hozzájárul a tehermentesítéshez, élhetőséghez, gazdasági fejlődéshez. A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: Buszöböl, buszmegálló felújítása Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

19 17 Vasúti váróterem felújítása (MÁV-val közös) Térségi kisbuszos közlekedési rendszer finanszírozásának, tárgyi feltételeinek megteremtése együttműködésben az érintett településekkel (saját busz beszerzése) Belterületi utak fejlesztése Közúti infrastruktúrafejlesztés, lobby a megvalósításáért (M60 országhatárig történő megépítése, 6-os főút elkerülő) Kerékpáros közlekedési mód fejlesztése o Szentlőrinc-Kacsóta kerékpárút építése o Kiépített kerékpárút folytatása Tarcsapusztáig o Kerékpártárolók létesítése o Szentlőrinc-Bicsérd kerékpárút építése T6: Sport és szabadidős funkciók, zöldfelületek fejlesztése A sport és a szabadidős funkciók kialakítása ahol lehet, a zöldfelületek fejlesztésével összekötve komplex hatást fejt ki a lakosság alapvető szükségleteit kiszolgáló megfelelő életkörülmények és az egészséges környezet kialakításában, városi arculat javításában. Fontos célkitűzés emiatt a célhoz rendelt intézkedések kidolgozása, megvalósítása, vagyis a közterületek szélesebb korosztálynak is igénybe vehető sportolásra és szabadidő eltöltésre alkalmassá tétele, vagy éppen minőségi közkertek létrehozása. A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: Város arculat javítása (pl. parkosítás, játszóterek, közösségi sportpályák, kutyafuttató, utcafásítás) Kastélypark kialakítása T7: Kulturális fejlesztések, közösségfejlesztés, esélyegyelőség biztosítása A kultúrában rejlő gazdaságfejlesztő erő megfelelő hasznosítás révén jelentősen hozzájárulhat a települési identitás és társadalmi kohézió javításához. A közösségfejlesztés a népesség kötődését eredményezi és hozzájárul a tömeges érdektelenség visszaszorulásához, az egymásért, a város és környezet fejlesztéséért tenni akaró szellemiség terjedéséhez. Ugyanígy fontos a hátrányos helyzetűek, valamilyen okból korlátozott képességűek helyzetén is javító programok kidolgozása és megvalósítása. A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: Civil közösségi ház és Városi Könyvtár kialakítása Középületek akadálymenetesítése Településhez kötődést, összetartozást segítő közösségi programok szervezése (helyi identitás és kohézió erősítése, hagyományőrzés) Az orfűi és balatonszéplaki kulcsos ház fejlesztése Deák F. u.-i ingatlan felújítása, bérlakások kialakítása Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása (szegregáció oldása) 2.3 A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA A fejezet nem releváns. Szentlőrinc Város Önkormányzata a település méretéből és 10ezer fő alatti lakónépesség számból adódóan nem határolt le településrészeket, így azokhoz kapcsolódó külön területi célok sem kerültek meghatározásra. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

20 18 3 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

21 A STRATÉGIAI CÉLOK ÉS PROJEKTEK ÖSSZEFÜGGÉSEI Az ITS, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű beavatkozások (projektek illetve programok) indikatív listáját, amelyek a célok eléréséhez szükségesek. Az ITS operatív jellege nem jelenti ugyanakkor azt, hogy annak kidolgozottan és részletekbe menően, vagy akár, hogy teljes körűen kellene tartalmaznia a kitűzött céljai elérése érdekében megvalósítandó projekteket. Fontos azonban annak szem előtt tartása, hogy a stratégia céljaihoz kapcsolódóan a megvalósítás fázisában reális lehetőség legyen konkrét projektek megvalósítására, és, hogy az előkészítettség különböző fázisaiban levő projektelképzelések egymáshoz optimálisan illeszkedve a lehető leghatékonyabban szolgálják a stratégia céljainak elérését. Az ITS során az alábbi projekttípusokat azonosítottuk: A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, amelyek alapvető feltételét képezik valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének. A kulcsprojekt nem feltétlenül integrált projekt, de célszerű, ha a kulcsprojekthez további, projektek kapcsolódnak. A hálózatos projekt több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll, a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed, valamint a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik. A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez esetben az együttműködő projektelemek különböző jellegűek, más más megvalósítójuk van. Az akcióterületi projektek egymással szinergikus hatást fejtenek ki az egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen. Az egyes projektelemek segítik más projektek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését. A projektek az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, és volumenük, valamint várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az akcióterületen. Egyéb projektek: a fenti kategóriákba nem tartozó, egyéb tervezett fejlesztések, amelyek egy adott városrész vagy a város egésze számára lényegesek. Az egyes projektek, projektcsomagok és tematikus célok kapcsolatát az alábbi ábra szemlélteti: Kulcsprojektek Hálózatos projektek Akcióterületi projektek T1: Helyi gazdaság növekedése ezzel a helyben foglalkoztatás fokozása T2: Gazdaság élénkülését segítő vagyongazdálkodás T3: Városi funkciók, térségi szolgáltatások fejlődésének előmozdítása T4: Közműrendszerek fejlesztése, környezetés klímavédelem T5: Közlekedésfejlesztés T6: Sport és szabadidős funkciók, zöldfelületek fejlesztése T7: Kulturális fejlesztések, közösségfejlesztés, esélyegyelőség biztosítása táblázat: A projektek, projektcsomagok és tematikus célok kapcsolata Egyéb projektek SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

22 20 Az önkormányzat az egyes beavatkozások meghatározásakor a stratégiai célok minél hatékonyabb elérését tűzte ki. Ehhez a település a fejlesztéseket úgy határozta meg, hogy azokat saját maga hajtsa végre, mivel így vált könnyebben tervezhetővé azok sikeres megvalósítása. Ehhez elsősorban külső állami és európai uniós, valamint egyéb pályázati támogatásokat is nagymértékben igénybe kíván venni. Minden egyes beruházás, különösen a komplex városrehabilitációs, illetve közterületi és gazdasági fejlesztések esetében a város külső piaci szereplők bevonását is tervezi a projektekbe. A városok a piaci szereplőket már az ITS tervezési fázisában bevonták a partnerségi egyeztetések keretében. A város a stratégiai dokumentumokat elektronikus formában folyamatosan elérhetővé teszi, és tájékoztatja erről a helyi gazdasági szereplőket, felhívva az együttműködés lehetőségére is a figyelmet. A város minden jelentősebb beruházás előtt elektronikus formában felkeresi az erre nyitott vállalkozásokat, s honlapján is közzéteszi, milyen formában számít a vállalkozások együttműködésére. Az önkormányzat a külső tőke vonzása mellett nem vonatkoztathat el a helyi szintű együttműködésektől. A meglévő kapcsolati rendszer mellett az önkormányzat a szervezett és strukturált együttműködési módokat (pl. gazdasági workshop, kamarai, ill. megyei gazdasági témájú rendezvények) is igénybe kíván venni a jövőben. Ezek célja egy irányított beszélgetés kialakítása/folytatása a helyi vállalkozók által kívánatosnak tartott fejlesztési irányokról, beruházási lehetőségekről, problémákról, vállalati célokról, amelyekben számítanak az önkormányzat együttműködésére. Az ITS elsősorban az önkormányzati beruházásokat emeli ki, azonban a célok megvalósításába, valamint egyes beruházásokba a magánfektetőket jelentékeny mértékben be kívánja vonni, ehhez számos már meglévő csatornát felhasznál, illetve új lehetőségeket is kíván teremteni. 3.2 KULCSPROJEKTEK Szentlőrinc város közötti időszakra vonatkozó kulcsprojektjeit azok a projektek képzik, melyeket a város elengedhetetlennek érez, és amelyek nélkül a középtávú átfogó cél nem tud, illetve csak minimálisan tud teljesülni. Geometrikus fűtéshálózat meghosszabbítása, új fogyasztók csatlakoztatása (K1) Ivóvízminőség-javító program végrehajtása (K2) Kodolányi úti önkormányzati épületegyüttes komplex rekonstrukciója - szociális szolgáltató központ kialakítása (K3) Civil közösségi ház és Városi Könyvtár kialakítása (K4) Deák F. u.-i ingatlan felújítása, bérlakások kialakítása (K5) Geometrikus fűtéshálózat meghosszabbítása, új fogyasztók csatlakoztatása (K1) A geotermikus fűtéshálózat meghosszabbításával és új épületek rendszerre csatlakoztatásával a jelenleg kihasználatlan kapacitások lekötése érhető el. A projekt kulcsfontosságú, mert több intézményi fejlesztés is épít a rácsatlakozásból adódó energia-megtakarításra/költségcsökkentésre. Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

23 21 A projekt megvalósításával elérhető a megújuló energiaforrás részarányának növelése a felhasznált energiamennyiségen belül és a település közintézményei (Ifjúság úti Általános Iskola, Kodolányi úti épületkomplexum) részére komoly költségcsökkentés (40-50%) érhető el, de a rendszerrel a tervezett uszoda működtetése is hatékonyan megvalósítható. Mindezek mellett a hálózatra egyéb fogyasztók (társasházak) rácsatlakozására is van mód Ivóvízminőség-javító program végrehajtása (K2) KEOP konstrukcióban támogatott projekt-előkészítő feladatok után a kivitelezés végrehajtása szükséges ahhoz, hogy a városban szolgáltatott víz minősége megfelelő legyen. A beruházás mind a lakosok, mind a településen vállalkozók szempontjából kiemelt jelentőségű. A tervezett fejlesztés célja megvalósítani egy komplex vízkezelési technológiát, amely magába foglalja többek között: a meglévő 500 köbméteres víztározó medence felújítását, a víztisztító berendezések gépészeti és villamossági korszerűsítését, a nyomásfokozók cseréjét, egy új kezelő épület és egy zagyülepítő, egy új 250 köbméteres víztorony megépítését, hálózati rekonstrukciót csővezetékek cseréjével, új kutak kialakítását, a meglévőket felújítását és az elavultak biztonságos lezárását Kodolányi úti önkormányzati épületegyüttes komplex rekonstrukciója - szociális szolgáltató központ kialakítása (K3) Az önkormányzat épületegyüttes egy részében a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és annak kollégiuma a továbbiakban is megmaradna, míg a kihasználatlan épületszárnyak a Szociális Szolgáltató Központnak (SZSZK) adnának új helyszínt. Az SZSZK jelenleg használt épületében, annak állapota és méretei miatt nem tudja ellátni főleg az Idősek Otthonához kapcsolódó fokozódó igények miatt jelentkező feladatát. Az új helyszín felújításával, átalakításával, korszerűsítésével elérhető a megfelelő színvonalú ellátás és férőhelybővítés, és egy helyen valósulhatna meg a járás települései számára biztosított szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások (családsegítő és gyerekjóléti szolgálat, a nevelési tanácsadó) ellátása is A szolgáltatás minőségi feltételeinek javítása érdekében cél az épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, konyha kialakítása, felújítása, állapotjavítása, akadálymentesítése. Az épülethez tartozó külső terek (udvar, zöldterület) átalakítása, felújítása. Jelenleg az épületet nem teljesen kihasználó funkciók, szolgáltatások a városon belül új helyszínre kerülnek (agrárkamara, Városi Könyvtár és a benne működő ifi pont) Civil közösségi ház és Városi Könyvtár kialakítása (K4) A projekt célja a jelenleg szociális központként üzemelő önkormányzati épület Kodolányi épületbe tervezett költözése után az épület új funkcióval történő ellátása. Mivel ez az épület Szentlőrinc városának frekventált helyén található, ezért az egyre aktívabb civil szervezetek részére Civil közösségi ház létrehozása és a Kodolányi úti városi könyvtár ebbe az épületbe költöztetése tervezett. Az épületben rendezvényterem kialakítása és ifjúsági klub működtetése is megvalósul. A beruházással egy a lakosság és a fiatalok számára vonzó központ létesül, ahol kulturált körülmények között lehet kikapcsolódni. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

24 22 Az épületnél komplex felújítás szükséges: épületek felújítása (tetőcsere, tetőszigetelés, külső szigetelés, nyílászáró csere, elektromos hálózat cseréje, világításkorszerűsítés (lámpatestek), külsőbelső festés. Az udvar komplex rehabilitációja társadalmi tevékenységek kiszolgálására) Deák F. u.-i ingatlan felújítása, bérlakások kialakítása (K5) A projekt célja egy évek óta kihasználatlan épület hasznosításával olyan lakhatási feltételek kialakítása, amellyel többek között a városban lehatárolt egyik szegregációt okozó leromlott épületállomány szociális bérlakásainak kiváltása érhető el. A minőségileg és felügyeleti szempontból is biztonságosabb kb. 2-3 db. szociális bérlakás mellett a kialakítandó piaci típusú lakások is biztosítani tudják a szegregátumból átköltözők integrálását a többségi társadalomba. A beruházás kifejezetten olyan elemeket is tartalmaz (kazán), amellyel a hátrányos helyzetű lakók egy része saját munkájával is hozzá tud járulni pl. a fűtésköltségek csökkentéséhez. 3.3 HÁLÓZATOS PROJEKTEK Szentlőrinc város közötti időszakra vonatkozó hálózatos projektjei amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, hasonló jellegű projektelemből állnak, és/vagy a város jelentős részére kiterjednek (és nem soroltak a kulcsprojektek közé) az alábbiak: Korszerű energiagazdálkodású intézmények és fejlett közüzemi hálózat (H1) Biztonságos, a meglévő terhelést enyhítő közúti infrastruktúra fejlesztése (H2) Kerékpárút-hálózat további fejlesztése, kerékpározás feltételeinek javítása (H3) Városi arculat javítása (H4) Korszerű energiagazdálkodású intézmények és fejlett közüzemi hálózat (H1) Az intézményi fejlesztésekben városi szinten könnyebben érvényesíthetők a városüzemeltetéshez közvetlenül kapcsolódó energiahatékonysági és fenntarthatósági szempontok, amelyek korábban is megjelentek a város fejlesztési gyakorlatában. A közműrendszereknél az elmúlt években tapasztalható (átfolyók mérete, feliszapolódás stb.) kell felmérni, orvosolni a jobb működés érdekében. Mindezek mellett a közbiztonság fokozása is elengedhetetlen. Intézmények elavult világítóberendezéseinek cseréje LED-es fényforrásokra Közvilágítás korszerűsítésének folytatása Csapadékelvezetés korszerűsítése, rendszer tisztítása Kábeltelevíziós rendszer fejlesztése Térfigyelő rendszer fejlesztése Szennyvízelvezetés megoldása Tarcsapusztán Biztonságos, a meglévő terhelést enyhítő vasúti, közúti infrastruktúra fejlesztése (H2) A meglévő közúti infrastruktúra fejlesztése mellett kiemelt cél, hogy a tehermentesítés és biztonságosabbá tétel, a települési és járási igények kiszolgálása. Mindezek érdekében a következők tervezettek: Buszöböl, buszmegálló felújítás Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

25 23 A projekt célja a Szentlőrincen lévő buszmegállók felújítása, buszvárók lecserélése. A projekt városon belül összesen 8 db városon belüli buszmegállót érint: 2 db buszmegálló 6-os számú főúton, 2 db buszmegálló a Munkácsy utcán, 2 db buszmegálló az Erzsébet úton, 1 db a vasútállomáson, 1 db Szentlőrinci fordulón. A projekt városon kívül érinti Csonkamindszent települést is (6-os útra vezető bekötő útnál buszöböl kerülne kialakításra.) Vasúti váróterem felújítása Térségi kisbuszos közlekedési rendszer finanszírozásának, tárgyi feltételeinek megteremtése együttműködésben az érintett településekkel (saját busz beszerzése) Belterületi utak fejlesztése Közúti infrastruktúrafejlesztés, lobby a megvalósításáért a (megye, KKA, NIF KKK, MK Zrt): o M60-as megépítése o 6-os út elkerülő kiépítése Kerékpárút-hálózat további fejlesztése, kerékpározás feltételeinek javítása (H3) A városban és környékén a hivatásforgalmi kerékpárforgalom mindig fontos szerepet töltött be, 2015 elején fejeződött be az első olyan projekt, amely kerékpárút kiépítést tartalmazott. A következő uniós időszakban a források egy része kifejezetten az kerékpáros közlekedés infrastrukturális fejlesztését támogatja, így ezek megépítésére lesznek források. A tervezett elemek a következők: Szentlőrinc-Kacsóta kerékpárút építése Szentlőrinc és Kacsóta között kiemelten fontos a kerékpárút kiépítése, mivel a 6-os úton a nagy forgalom miatt a kerékpáros közlekedés életveszélyes. A települések közelsége miatt azonban a kerékpárhasználat gyakori, így a projekt a balesetveszély elhárítását és biztonságos kerékpározás feltételének megteremtését célozza. A tervezett kerékpárút hossza 3-4 km. Kiépített kerékpárút folytatása Tarcsapusztáig (kb. 1,5 km) Szentlőrinc-Bicsérd kerékpárút építése Mindezek mellett a kerékpározás feltételeinek javítása is feltétlen szükséges egy kerékpáros barát város kialakításához. A feltételek javításának eszközei a kerékpárútvonalak hálózatosításán túl az alábbiak jöhetnek számításba: kerékpáros szempontok előnyben részesítése a fejlesztési döntések során megfelelő minőségű és mennyiségű kerékpártárolók elhelyezése a település frekventált helyein Városi arculat javítása (H4) Városban több park és játszótér (5 db) található melynek állapota felújításra szorul. Továbbá léteznek olyan szabad zöldterületek, melyek fejlesztésével a város hozzájárulhat a lakosok és városba érkezők komfortérzetének növekedéséhez. Cél: Parkok létesítése, felújítása, továbbá új padok és új szeméttárolók beszerzése, városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok létesítése, városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) kialakítása, városi aktív közösségi gazdálkodást segítő új zöldfelületek (városi parkok) kialakítása, a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (minőségi utcabútorok elhelyezése stb.) SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

26 AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával Az egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületeken végbemenő fejlesztések (némelyik egyben kulcsprojekt is) egymással összehangoltan valósulnak meg, céljuk a városközpontban az intézményhálózat fejlesztése és alulhasznosított területek újrahasznosítása, az ipari területen a gazdaságfejlesztés ábra: Szentlőrinc területén lehatárolt akcióterületek Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű bemutatása Akcióterület 1: Városközponti akcióterület (AT1) A városközponti akcióterület határvonalait a településszerkezeti tervben településközponti vegyes (TV) besorolású területek alkotják kiegészítve a Madách Imre Munkácsy Mihály utca által közbezárt területtel. A városközpontban tervezett fejlesztések célja a városi intézményhálózatból a területre esők fejlesztése (korszerűsítése), hasznosítása, illetve egyéb kapcsolódó projektek megvalósítása. Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

27 25 Az akcióterülethez kapcsolódó projektelemek: Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése (kastély épülete) A projekt célja a jelenleg Polgármesteri Hivatalként, illetve járási hivatalként is üzemelő műemlékvédelmi oltalom alatt álló egykori Eszterházy kastély külső-belső felújítása és energetikai korszerűsítése. Építészeti értéke miatt kiemelten fontos az épület állapotának, műemlékvédelmi szabályokhoz igazodó megóvása, javítása, korszerűsítése (fűtés, világítás), akadálymentesítése. A projekt az örökségvédelmi hatósággal történő előzetes egyeztetésével és engedélyezésével történhet. Kastélypark kialakítása A kastélypark kialakítása, visszaállítása (közel m2) a műemléki környezet méltó kialakítása miatt szükségszerű. A kertépítészeti tervek alapján szakszerűen kivitelezett kertépítéssel létrejövő park a kastély szerves részeként hozzájárul a városi arculat javításához. A város jelenleg nem rendelkezik olyan minőségű zöldfelületi elemmel, amely a projekt helyszínén megvalósul. A kastély a hozzá tartozó parkkal szerves egységet alkotott a történeti időkben. A ma még megmaradt terület felújítását ezeknek a történeti, kutatáson alapuló és stiláris értékeknek a megőrzésével, újra fogalmazásával kell megtervezni. Kodolányi úti önkormányzati épületegyüttes komplex rekonstrukciója - szociális szolgáltató központ kialakítása Kulcsprojekt (K3), melynek ismertetése az előzőekben már megtörtént. Civil közösségi ház és Városi Könyvtár kialakítása Kulcsprojekt (K4), melynek ismertetése az előzőekben már megtörtént. Piaci árusítóhelyek bővítése A városközpont területén, azon belül is a forgalmas buszforduló közelében hagyományosan sokan hozzák a közeli falvakból terményeiket eladni a városlakóknak. A jelenlegi körülmények szedett-vedettek, az igényeket nem szolgálják ki. Általános iskolai kollégium felújítása A projekt a Kodolányi épületkomplexum udvarán álló kollégium felújítását célozza, melynek során legfontosabb elemként nyílászáró csere, külső hőszigetelés, festés, vizesblokk felújítása tervezett. Akcióterület 2: Logisztikai központ (AT2) A projekt helyszínének telke határozta meg az akcióterület határvonalát. Az akcióterületen tervezett beruházás gazdaságfejlesztési célokat szolgál. Az akcióterülethez kapcsolódó projektek: Logisztikai központ kiépítése A projekt célja, hogy a kedvező közlekedésföldrajzi helyzetre (6-os főút, M6-os autópálya, vasúti csomópont), az olcsó geotermikus energiára, valamint egyéb helyi adottságokra (pl.: vásártér SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

28 26 közelsége, Királyegyházi Cementgyár) építve egy logisztikai központ kerüljön kialakításra, amely segíti helyi termékek piacra jutását, továbbá új munkahelyek létrejöttét a térségben. A logisztikai központ létrehozásával nem csak Szentlőrinc, hanem az egész járás szempontjából javíthatják a foglalkoztatás helyzetét. A projekt keretében az terület tervezése és engedélyeztetése, a terület megvétele, belső úthálózatának kiépítése, a terület telkesítése, valamint közműhálózatának (villany, víz, szennyvíz, gáz) kiépítése történik meg. 3.5 AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ, A TELEPÜLÉS EGÉSZE SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIA CÉLJAIHOZ A kulcsprojektek, hálózatos, illetve akcióterületi projekteken kívül azonosításra kerültek egyéb, a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, amelyek között az infrastrukturális és beruházási jellegű beavatkozások mellett soft elemek is szerepelnek, ezek a stratégiai célokhoz a hozzájuk kapcsolt tematikus célokon keresztül illeszkednek, és hozzájárulnak az átfogó célok, jövőkép teljesüléséhez. Óvoda felújítás, korszerűsítés (gyermekjóléti szempontok érdekében) A projekt céljai: költségcsökkentés, energetikai paraméterek javítása, hatékonyság növelése, CO2 kibocsátás csökkentése, fenntartható üzemeltetés kialakítása, kapacitásbővítés. A városban működő intézményben felújításra szoruló (pl. szigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés) épületében a 3 éves kortól kötelező óvodáztatással 2015 szeptemberétől a kapacitásgondok felerősödése várható, ami indokolja 1-1 új óvodai csoportot kialakítását. A bölcsődei bővítést az évek óta fennálló túljelentkezés miatt tervezi az intézmény. Mivel egyre több gyerek igényel speciális nevelést ezért fontosnak 1-1 mozgásfejlesztést segítő helység kialakítását, eszközbeszerzéssel együtt az SNI-s gyerekek igényei szerint. Továbbá mindkét óvodában orvosi szoba, elkülönítő helység és öltöző helység (pedagógusoknak) kialakítása is szükséges. A Liszt óvodában tornaszoba kialakítása is elengedhetetlen. Termálenergia hasznosító beruházások (üvegház, hűtőház) A rendelkezésre álló termálenergia hasznosítását célzó projekt megvalósulása gazdaságélénkülést és helyi munkalehetőségek bővülését eredményezi. Zöldség és gyümölcstermesztés beindítása Közmunkaprogram keretében zajló és fejleszteni tervezett projekt, mely során a munkanélküliek (többnyire az alacsony végzettségűek) foglalkoztatása, munkához szoktatása történhet meg. A környékbeli termelői érdekeket nem sértő módon a megtermelt zöldségek, gyümölcsök az intézményi konyhán, illetve szociális célokat szolgálva kerül felhasználásra. A projekt része a szociális gazdaság fejlesztésének is. Középületek akadálymentesítése A tervezett projektek mindegyikében fontos szerepet kap az akadálymentesítés. Ide tartozik eddigi projektekben nem szereplő, de akadálymentesítendő a felnőtt és gyermek háziorvosoknak, fogorvosoknak helyet adó Egészségügyi Központ épülete (Kossuth L. utca), ahol az akadálymentesítés műszaki okokból külső (épületen kívüli) lift kiépítésével oldható meg.. Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

29 27 Uszoda, strandfürdő megépítése A város egykori strandfürdője évekkel ezelőtt bezárt, a város és vonzáskörzete nem rendelkezik iskolai úszásoktatásra és szabadidő-eltöltésre alkalmas uszodával, így a beruházás hiánypótló. A működési költségeket nagyban csökkenti, hogy az üzemeléshez, működtetéshez a termálvíz, illetve annak hője is felhasználható. Az orfűi és balatonszéplaki kulcsos ház fejlesztése Az önkormányzat tulajdonában álló üdülők egyrészt az iskolások, másrészt a családok számára biztosítanak kedvezményes üdülési lehetőséget. Az ingatlanok fenntartása folyamatos, de időszerű átfogó és nagyobb léptékű fejlesztések megvalósítása a hosszú távú használhatóság érdekében. Hiányszakmák, helyi munkáltatói igényeknek megfelelő szakmák népszerűsítése, városi ösztöndíjprogram kialakítása A fenti program a stratégia soft elemének tekinthető. Egy ösztöndíjprogram kialakításával (speciális szociális települési támogatás bevezetésével) a város hozzá tud járulni mind a lakosság helyben maradásához, mind a munkáltatói szükségletek kielégítéséhez. Tarcsapuszta lakóterületeinek belterületté minősítése, utcanevek adása A külterületként nyilvántartott lakott terület falusias, lakott ingatlanokkal rendelkező részeinek belterületté minősítésével, a szegregációval veszélyeztetett területen élők, illetve odaköltözni szándékozók életkörülményein lehet változtatni. Egyrészt a szennyvízelvezetés megoldása uniós forrásokból külterületeken nem finanszírozott, másrészt az ott lakók az ingatlanaik fejlesztéséhez nem, vagy rosszabb feltételekkel kapnak hiteleket, mintha azok belterületi ingatlannak számítanának. A projekt komoly adminisztratív terhet és költséget (földhivatali eljárás) jelent, ám ha nem valósul meg, az hosszabb távon az egyébként már az alapinfrastruktúrák (víz, villany) kiépítettségének kihasználatlanságát, az olcsóbb ingatlanok miatt a hátrányos helyzetű lakosság további növekedését is okozhatják. Gazdaságfejlesztést szolgáló ingatlan kiajánlási dokumentáció elkészítése Gazdaság élénkülését segítő vagyongazdálkodási tematikus cél elérése érdekében szükséges a városi és egyéb (bank) gazdasági vagyon eladás, bérlés konstrukciót tartalmazó kiajánlási dokumentumának elkészítése, népszerűsítő csatornák feltárása. SEAP - Fenntartható energetikai akcióprogram kidolgozása A cél Szentlőrinc Fenntartható energetikai akcióprogramjának (SEAP) elkészítése különös tekintettel a meglévő geotermikus energia hasznosítási lehetőségeinek vizsgálatára, amely hozzájárulhat új vállalkozások letelepedéséhez, munkahelyteremtéshez, élhetőbb környezet kialakításához. Az önkormányzatok döntő szerepet játszanak a klímaváltozás hatásainak enyhítésében. Az energiafogyasztás és a CO2 kibocsátás 80 %-a a városi tevékenységekhez kapcsolódik. A SEAP konkrét intézkedéseket és projekteket tartalmazna, továbbá egyéb eredmények is elérhetőek lennének: munkahelyek létrehozása, egészségesebb környezet, életminőség javítása, jobb gazdasági versenyképesség és az energiától való nagyobb függetlenség. Magyarországon az üvegházhatású gázok kibocsátása az elmúlt 25 évben mintegy 40 százalékkal csökkent, elsősorban a nehézipar leépülése és az agrártermelés visszaesése miatt. A globális éghajlatváltozási folyamat azonban tovább gyorsult és ezek a hatások a medence-jelleg miatt Magyarországot erőteljesebben érintik, mint Európa más földrajzi térségeit. A szakértői vizsgálatok SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

30 28 szerint az ipar és a mezőgazdaság területén már csak kis dekarbonizációs lehetőség mutatkozik Magyarországon, ugyanakkor az energiatermelésben és -elosztásban, valamint az épületenergetika, továbbá a közlekedés területén van még mód az üvegházhatású gázok kibocsátásának érdemi csökkentésére. Az önkormányzatok döntő szerepet játszanak a klímaváltozás hatásainak enyhítésében, főleg ha figyelembe vesszük, hogy az energiafogyasztás és a CO 2 -kibocsátás 80%-a városi tevékenységhez kapcsolódik. Az Európai Unió klíma- és energiacsomagjának 2008-ban történt elfogadását követően az Európai Bizottság által létrehozott Polgármesterek Szövetsége támogatja a helyi önkormányzatok fenntartható energiapolitika megvalósítása során tett erőfeszítéseit és a helyi és regionális szereplőket az uniós célkitűzések teljesítése érdekében mozgósítja. A Fenntartható Energia Akcióprogram kulcsfontosságú konkrét intézkedéseket és projekteket tartalmaz. Az energia-megtakarításon kívül a SEAP egyéb eredményeket eléréséhez is hozzájárul, mint például: helyváltoztatást nem igénylő szakmunkák és stabil munkahelyek létrehozása; egészségesebb környezet és életminőség; jobb gazdasági versenyképesség és az energiától való nagyobb függetlenség. A SEAP lehetőséget biztosít az anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazásával az ipar, az állattenyésztési ágazatok és az ahhoz kapcsolódó élelmiszeripar fejlesztésére is. A SEAP-okban a helyi önkormányzatok önkéntesen kötelezettséget vállalnak az energiahatékonyság javítására és a megújuló energiaforrások fokozott hasznosítására azért, hogy Magyarország összességében elérje az Európai Unió által 2020-ra kitűzött 20%-os CO 2 -kibocsátás csökkentését. A SEAP alapján a TOP támogatást biztosít az önkormányzati tulajdonú épületállomány energiahatékonyság központú rehabilitációjára és a megújuló energiaforrások alkalmazására. Az energiamenedzsmentet pedig önkormányzati kedvezményezés esetén a TOP támogatja. Településhez kötődést, összetartozást segítő közösségi programok szervezése (helyi identitás és kohézió erősítése, hagyományőrzés) A helyzetfeltárás rávilágított, hogy a település esetében az agglomerációs múlt/jelen miatt a közösségépítésre, helyi identitás kialakítására és kötődés megteremtésére különösen nagy hangsúlyt kell fektetni. A város Kacsótával és Csonkamindszenttel közös projektben kívánja az elkövetkező 5 években a három település rendezvényeinek (összesen évi 3-4 db) lebonyolítását pályázati forrásból finanszírozni. Minden évben megrendezésre kerülő rendezvényeink: idősek napja, Borbarátok éjszakája, Mózsa parti esték rendezvénysorozat, Kacsótai Sajtfesztivál, Kisdiák fesztivál, Majális, Stimmungs parádé, testvérvárosi találkozók, mindenki Karácsonya, falunapok, polgárőr nap. 3.6 A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE A tervezett fejlesztések között kerülnek megvalósításra. Az ütemezés a fejlesztések prioritási sorrendje és egymásra épülése alapján történik. A projektek ütemezését a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján dolgoztuk ki, figyelembe véve a tervezett fejlesztések: előkészítettségét; egymásra épülését; indokoltságát, szükségszerűségét; Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

31 29 a társadalmi, környezeti és gazdasági hatását; lehetséges finanszírozhatóságát; a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagyságát, a projekttípusokra jellemző korábbi projekt előkészítési és megvalósítási időigényre vonatkozó tapasztalatokat. Amennyiben a fenti tényezőkben jelentősebb változások történnek, pl: fejlesztéseket lehetővé tevő pályázati felhívások a várt ütemezéstől eltérően jelennek meg, az ütemterv a változások figyelembevételével módosulhat. A tervezett beavatkozások között számos olyan található, amelynek ütemezése a teljes tervezési időszakot felöleli. A tervezett beavatkozások indikatív ütemezését a 3.7 fejezet összefoglaló táblázata tartalmazza. 3.7 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE A stratégia alapját az európai uniós forrásokra épülő operatív programok céljai meghatározzák, ugyanakkor a stratégiakészítés idején még nem ismertek, hogy mikor és milyen pályázati források válnak elérhetővé, mely kedvezményezetteknek, s milyen kritériumrendszernek kell megfelelni. Így csak azon projektek költségbecslése adott, ahol az előkészítés már előrehaladott stádiumban van, a többi projektnél a pályázati felhívások megjelenését követően kerülhet meghatározásra a pontos projekttartalom és költségvetés. A stratégia kitér a magán befektetőkkel való szervezett és strukturált együttműködés lehetőségeire, de esetükben még inkább bizonytalan a források és kritériumok ismerete nélkül a várható beruházások ütemezése és volumene között a városfejlesztési beavatkozások finanszírozása elsősorban az európai uniós területi és ágazati operatív programokon keresztül valósulhat meg. A tervezett fejlesztések megvalósítása között történhet meg. Az ütemezés a fejlesztések egymásra épülése, az önkormányzat forrásainak várható rendelkezésre állása alapján lett kialakítva. A közötti EU-s támogatási időszakban a város szempontjából is kiemelt figyelmet érdemel a TOP (Terület és Településfejlesztési Operatív Program) források új eljárás szerinti felhasználása, melynek értelmében a 272/2014 (XI.05.) Korm. rendeletben meghatározott területi kiválasztási eljárásrend szerint a megyék Integrált Területi Programjuk (ITP) alapján történik a források lehívása a 1702/2014. (XII.3) Korm. határozatban rögzített forráskeret felhasználásával. (A közötti programozási időszakban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programokhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörében utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII.3) Korm. határozat). A Kormányhatározat értelmében Baranya megye (a megyei jogú Pécs kivételével) között 38,02 milliárd forintot használhat fel, amelynek prioritásait és intézkedésenkénti megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze: SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

32 30 Prioritás Intézkedés Megyei forráskeret (milliárd Ft) Megyei forráskeret (%) 1.1 Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése (ERFA) 6,367 16, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 3,395 8,93 turizmusfejlesztés (ERFA) 1. Térségi gazdasági környezet 1.3 A gazdaságfejlesztési és fejlesztése a foglalkoztatás munkaerő-mobilitás ösztönzését 2,434 6,40 elősegítésére szolgáló közlekedésfejlesztés (ERFA) 1.4 Foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények, 2,011 5,29 közszolgáltatások fejlesztésével (ERFA) 2. Vállalkozásbarát, 2.1 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó népességmegtartó településfejlesztés 7,035 18,50 településfejlesztés (ERFA) 3.1 Fenntartható települési 3. Alacsony szén-dioxid közlekedésfejlesztés (ERFA) 3,583 9,42 kibocsátású gazdaságra való 3.2 Önkormányzatok áttérés kiemelten a városi energiahatékonyságának és a területeken megújuló energia felhasználás 5,984 15,74 arányának növelése (ERFA) 4.1 Egészségügyi alapellátás 1,024 2,69 infrastrukturális fejlesztése (ERFA) 4. A helyi közösségi 4.2 A szociális alapszolgáltatások szolgáltatások fejlesztése és a infrastruktúrájának bővítése, 0,814 2,14 társadalmi együttműködés fejlesztése (ERFA) erősítése 4.3 Leromlott városi területek 1,103 2,90 rehabilitációja (ERFA) 5.1 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi együttműködések 2,813 7,40 5. Megyei és helyi emberi (paktumok) (ESZA) erőforrás fejlesztések, 5.2 A társadalmi együttműködés foglalkoztatás-ösztönzés és erősítését szolgáló helyi szintű 0,410 1,08 társadalmi együttműködés komplex programok (ESZA) 5.3 Helyi közösségi programok megvalósítása (ESZA) 1,046 2,75 Mindösszesen 38, táblázat: időszakra Baranya megyére meghatározott prioritások, intézkedések Az előző tervezési ciklusban a Térképtér adatai alapján (http://terkepter.palyazat.gov.hu/) Szentlőrincen több mint 3 milliárd forint értékben ítéltek meg az Operatív Programokon keresztül elérhető támogatást. A város célja a időszakban megszerzett források mennyiségének meghaladása. A között megvalósítani tervezett projektek jelenleg ismert forrásigénye több mint 3 milliárd Ft, amelynek többsége olyan önkormányzati projekt, amely a Terület és Településfejlesztés Operatív Programhoz (TOP), de akár más ágazati programhoz is illeszkedik. Ezen túlmenően a város további TOP források lehívását kívánja megcélozni, amelynek forrásnagysága 1 és 3 Mrd közé esik. Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

33 31 A tervezett fejlesztések, projektek ismeretében Szentlőrinc a TOP forrásain túl a következő operatív programok bevonását, forrásfelhasználását tervezi: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektor fókuszált fejlesztése. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célkitűzése, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek hosszú távú változásokat is figyelembe vevő védelmével összhangban valósuljon meg. A Vidékfejlesztési Program (VP) elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig. Mindezeken túlmenően a város további operatív programokat (pl. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program; Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program; Magyar Halászati Operatív Program; Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program stb.), illetve EU-s és nemzetközi támogatásokat (pl. bilaterális programok) is bevonhat a fejlesztési elképzeléseik megvalósításába. Az előző alfejezetekben bemutatott projektek lehetséges finanszírozási forrását, költségét és ütemezését a következő táblázat mutatja be: Tematikus célok T1 Helyi gazdaság növekedése ezzel a helyben foglalkoztatás fokozása T2 Gazdaság élénkülését segítő vagyongazdálkodás Projekt kapcsolódó programok, intézkedések: Potenciális kedvezményezettek köre indikatív költsége, MFt Finanszírozás forrása Indikatív ütemezés Logisztikai központ kiépítése önkormányzat 1250 TOP 1, GINOP Termálenergia hasznosító beruházások (üvegház, hűtőház) Zöldség és gyümölcstermesztés önkormányzat, gazdasági társaságok n.a. TOP 1, GINOP beindítása önkormányzat n.a. TOP 1, VP Piaci árusítóhelyek bővítése önkormányzat n.a. TOP 1, TOP 7, VP Hiányszakmák, helyi munkáltatói igényeknek megfelelő szakmák népszerűsítése, városi ösztöndíjprogram kialakítása diákok n.a. TOP 5, önkormányzat Gazdaságfejlesztést szolgáló ingatlan kiajánlási dokumentáció elkészítése önkormányzat 800 TOP SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

34 32 Tematikus célok T3 Városi funkciók, térségi szolgáltatások fejlődésének előmozdítása T4 Közműrendszerek fejlesztése, környezet és klímavédelem T5 Közlekedésfejlesztés Potenciális kedvezményezettek köre Projekt indikatív költsége, MFt kapcsolódó programok, intézkedések: Finanszírozás forrása Indikatív ütemezés Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése (kastély épülete) önkormányzat 100 TOP Óvoda felújítás, korszerűsítés (gyermekjóléti szempontok érdekében) önkormányzat 50 TOP 1, hazai pályázat Kodolányi úti önkormányzati épületegyüttes komplex rekonstrukciója - szociális szolgáltató központ kialakítása önkormányzat 150 TOP 3, TOP Általános iskolai kollégium felújítása önkormányzat n.a. TOP Uszoda, strandfürdő megépítése önkormányzat n.a. TOP Tarcsapuszta lakóterületeinek belterületté minősítése, utcanevek adása önkormányzat n.a. önkormányzat Ivóvízminőség javító program végrehajtása önkormányzat 400 TOP 3, KEHOP 2016 Geometrikus fűtéshálózat meghosszabbítása, új fogyasztók csatlakoztatása önkormányzat 190 TOP 3, KEHOP SEAP Önkormányzatok Fenntartható Energetikai Programjának kidolgozása önkormányzat 5 TOP Intézmények elavult világítóberendezéseinek cseréje LED-es fényforrásokra önkormányzat n.a. TOP 3, KEHOP Közvilágítás korszerűsítésének folytatása önkormányzat n.a. TOP Csapadékelvezetés korszerűsítése, rendszer tisztítása önkormányzat n.a. TOP Kábeltelevíziós rendszer fejlesztése önkormányzat n.a. önkormányzat Térfigyelő rendszer fejlesztése önkormányzat n.a. TOP Szennyvízelvezetés megoldása Tarcsapusztán önkormányzat n.a. TOP 2, KEHOP Buszöböl, buszmegálló felújítása önkormányzatok 50 TOP Vasúti váróterem felújítása (MÁV-val közös) önkormányzat n.a. TOP Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

35 33 Tematikus célok T6 Sport és szabadidős funkciók, zöldfelületek fejlesztése T7Kulturális fejlesztések, közösségfejlesztés, esélyegyelőség biztosítása Potenciális kedvezményezettek köre Projekt indikatív költsége, MFt kapcsolódó programok, intézkedések: Finanszírozás forrása Indikatív ütemezés Térségi kisbuszos közlekedési rendszer finanszírozásának, tárgyi feltételeinek megteremtése együttműködésben az érintett településekkel (saját busz beszerzése) önkormányzat TOP Belterületi utak fejlesztése önkormányzat 200 TOP 1, IKOP folyamatos Közúti infrastruktúrafejlesztés, lobby a megvalósításáért (M60, 6-os főút elkerülő) Magyar Közút n.a. TOP 3, IKOP Kerékpáros közlekedési mód fejlesztése Önkormányzat, Magyar Közút Szentlőrinc-Kacsóta kerékpárút építése önkormányzat 80 TOP 3, IKOP Kiépített út folytatása (Tarcsapusztáig) önkormányzat n.a. TOP 1, IKOP Kerékpártárolók létesítése önkormányzat n.a. TOP Szentlőrinc-Bicsérd kerékpárút építése önkormányzat n.a. TOP Város arculat javítása (parkosítás, játszóterek, közösségi sportpályák, TOP 2 kutyafuttató, KRESZ Park, önkormányzat utcafásítás) önkormányzat Kastélypark kialakítása önkormányzat 25 TOP Civil közösségi ház és Városi Könyvtár kialakítása önkormányzat 90 TOP Középületek akadálymenetesítése önkormányzat n.a. TOP Településhez kötődést, összetartozást segítő közösségi programok szervezése (helyi identitás és kohézió erősítése, hagyományőrzés) önkormányzat, civil szervezetek 40 TOP 5, TOP Az orfűi és balatonszéplaki kulcsos ház fejlesztése önkormányzat n.a. önkormányzat Deák F. u.-i ingatlan felújítása, bérlakások kialakítása önkormányzat n.a. TOP Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása (szegregáció oldása) önkormányzat n.a táblázat: Projektlista önkormányzat folyamatos SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

36 34 Mivel az elérhető források összetétele nem ismert még pontosan, az ITS ténylegesen végrehajtásra kerülő beavatkozásai sem azonosíthatóak. Az elérhető forrásokhoz kapcsolódó feltételek folyamatos figyelése, lehetőség szerinti alakítása és ez alapján a végrehajtandó projektek kiválasztása az ITS menedzselésének részét képezi. 3.8 A VÁROS VONZÁSKÖRZETÉRE KIHATÁSSAL LÉVŐ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK (PROJEKTJAVASLATOK) Szentlőrinc térségi szerepéből adódóan a vonzáskörzetbe tartozó településeket is számos fejlesztés érinti. A városban megvalósuló szolgáltatásfejlesztések (oktatás, nevelés, szociális ellátás) térségi jelentősége révén több esetben is a vonzáskörzet, ill. a járás lakosságának jobb minőségű ellátását is célozza. Új munkahelyek létrehozásával közvetve bármely gazdaságfejlesztési projekt kihatással lehet a vonzáskörzet településeire. Mindemellett vannak a bemutatott projektek között olyanok, amelyek kifejezetten térségi összefogással valósíthatóak meg, vagy más települést is érintenek: Szentlőrinc Kacsóta kerékpárút építése Kacsótát érinti Buszöböl, buszmegálló felújítás Csonkamindszentet érinti Településhez kötődést, összetartozást segítő közösségi programok szervezése (helyi identitás és kohézió erősítése, hagyományőrzés Kacsótát és Csonkamindszentet érinti Térségi kisbuszos közlekedési rendszer finanszírozásának, tárgyi feltételeinek megteremtése együttműködésben az érintett településekkel (saját busz beszerzése) járás településeit érinti A TOP 7. prioritás a városi lakosság közösségi aktivitásának növelésére a helyi közösségszervezés és kulturális kínálatbővítés segítségével CLLD típusú fejlesztésekre ad lehetőséget. Ezen intézkedés átfogó célja a város vidék együttműködésen alapuló és a városok közösségvezérelt fejlesztését szolgáló közszolgáltatás- és közösségfejlesztés. Szükség van a meggyengült közösségi összetartó erő megerősítésére, ami a civil és a társadalmi felelősségvállalási kezdeményezések ösztönzésével lehetséges. Cél, hogy elősegítsük a helyi közösségek és civil kezdeményezések családi, közösségi programjainak megvalósulását, elősegítve ezáltal a források koordinált, helyi stratégián alapuló felhasználását, így segítve elő a helyi közösségek megerősödését. Az ún. közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiák (CLLD) képesek mozgósítani és bevonni a helyi közösségeket, szervezeteket. Főbb összetevője egyrészt maga az akciócsoport, mely a helyi érdekeket képviselő személyekből, gazdasági szerepvállalókból áll, másrészt maga a helyi fejlesztési stratégia, mely összhangban áll a támogatást elosztó programokkal. Ennek kidolgozása is szükséges Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

37 35 4 ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

38 BEVEZETÉS Az Anti szegregációs terv a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét egy adott településen. Célja, hogy a város javítsa azon területeinek helyzetét, ahol a szegregációnak már jelei mutatkoznak; a népesség egy része szegregáltan él. A szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges. Szegregációval veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy több településrésznek is. A lehatárolás a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató alapján történik. A lehatárolás során a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök kiválasztása történik meg, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató határértékének megfelelnek. Azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket. Mivel Szentlőrinc város járásszékhely, a következő szegregációs mutatók érvényesek rá: szegregált terület, amelynél a szegregációs mutató értéke nagyobb egyenlő, mint 35%; szegregációval veszélyeztetett terület, amelynél a szegregációs mutató értéke nagyobb egyenlő, mint 30%, de kisebb, mint 35%. A kormányrendelet azt is meghatározta, hogy szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az egybefüggő területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület lakónépességének száma eléri az 50 főt. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet különböző típusú anti-szegregációs intézkedéseket különböztet meg: 1. a szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések; 2. a fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések; 3. a szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő intézkedések. Az Anti-szegregációs terv alapja a helyi esélyegyenlőségi program, amely kiemelten foglalkozik több csoport, ezen belül a hátrányos helyzetűek/romák helyzetével. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia Anti-szegregációs Tervének elkészítését megelőzte a Szentlőrinci Roma Önkormányzat (SZRÖ) elnökével folytatott interjú. Az Anti-szegregációs terv képet ad a városon belüli helyzetről, összefoglalja mely meglévő/működő/tervezett tevékenységek enyhítik a településen belüli esélyegyenlőtlenséget, és segítenek a leszakadó társadalmi rétegek számára a társadalmi beilleszkedéshez, integrációhoz. Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

39 37 A Terv legfontosabb egységei a beazonosítás és helyzetelemzés és az erre épülő program. A megalapozó vizsgálatban (I. kötet) a Városrehabilitációs Kézikönyvben foglaltak szerint megtörtént a veszélyeztetett területek és a szegregátumok beazonosítása, területek bemutatása és KSH adatainak, az önkormányzat által biztosított adatok részletes kiértékelése. A város területére korábban nem készült anti-szegregációs program. 4.2 A TELEPÜLÉS SZEGREGÁTUMAINAK ÉS SZEGREGÁCIÓ ÁLTAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA ábra: Szegregátumok, szegregációval veszélyeztetett területek áttekintő kartogramja 2011-es népszámlálás alapján (csak belterületre készült) Forrás: KSH Valódi szegregátumok Baja utca minkét oldala az Árpád utcáig - Baja utca nyugati oldala az Árpád utcától a Széchenyi utcáig Szegregációs mutató értéke (SZMÉ): 43,1% ábra: Szegregátum 1 Forrás: KSH 2011-es népszámlálás SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

40 38 Erzsébet utca nyugati oldala az Árpád utcától a vasútig SZMÉ: 37,8% ábra: Szegregátum 2 Forrás: KSH 2011-es népszámlálás Szegregációval veszélyeztetett területek külterület: Tarcsapuszta SZMÉ: 30,2% ábra: Szegregációval veszélyeztetett terület *Saját szerkesztés, mert KSH külterületet nem ábrázol A helyzetfeltárásban megtörtént a területek társadalmi és szociális és foglalkozatási helyzetének elemzése, amely alapján a legnagyobb problémát rendszeres munkajövedelem hiánya és az iskolázatlanság jelenti. A kijelölések közül egyetlen olyan terület van (Erzsébet u. nyugati oldala), ahol a szegregációs mutató értékét a városi tulajdonban lévő bérlakás-állományban lakók koncentrált jelenléte emelte a határérték fölé. Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

41 A SZEGREGÁCIÓT OKOZÓ FOLYAMATOK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA, HATÁSUK MÉRSÉKLÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK A szegregáció mérséklését/megszüntetését célzó intézkedések három körbe sorolhatók Munkaerőpiaci integráció A foglalkoztatás bővítése a szegregátumok felszámolásának egyik kulcskérdése. A beavatkozás célja a területeken élők munkaerő piaci integrációjának elősegítése, az alapfokú képzettség megszerzésével, szakképzéssel és új munkahelyek teremtésével. Bár az aktív korú lakók jelentős hányada munkanélküli, emellett aktívan dolgozik a feketegazdaságban, ami több esetben a közfoglalkoztatásban való részvételt is megakadályozza/nehezíti, illetve több esetben az abból való kizárást eredményezte. A programnak tehát nem csak új munkahelyeket kell teremtenie számukra, hanem meg kell próbálnia foglalkoztatásuk kifehérítését is. Az itt élők foglalkoztatását ezen túlmenően képzéssel, és programokkal kell ösztönözni, mentális foglalkozásokat kell részükre szervezni. Nem csak képzéseket és átképzéseket kell indítani, hanem munkahely teremtő, elhelyezkedést segítő programokat kell bevezetni/folytatni. Ezek az intézkedések rendszeres és legális jövedelemforrást, és hosszú távon az élet más területein megvalósuló integrációt is jelentenének. Beavatkozás 1/1: Munkahelyteremtés önkormányzati fenntartású intézményeknél és beruházásoknál A munkaerő-piaci integráció, képzési, átképzési, munkahely teremtési, elhelyezkedést segítő programok indításában az önkormányzat vezető szerepet játszhat. A közcélú, közmunkában foglalkoztatottak egy része az önkormányzati intézményekben továbbfoglalkoztatók (nőket főleg szociális területen, férfiakat a városfenntartás és üzemeltetés területén) és ezzel tartósan a munkaerőpiacon maradhatnak /ahogy erre már az elmúlt években is volt példa/. A programnak minden esetben elengedhetetlen feltétele állami, pályázati forrás, amelynél a kiválasztás, betanulás, képzés megtörténhet, ugyanis akiknél mindez sikeres és megfelelően teljesítenek, azokat a felszabaduló/képződő státuszokra nagyobb eséllyel lehet alkalmazni az önkormányzatnál (vagy akár más foglalkoztatónál). Beavatkozás 1/2: Felnőttoktatási és képzési programok indítása, csatlakozás országos programokhoz A munkaerő-piaci integráció egyik jelentős gátja az alacsony képzettségi szint. A képzési programok kialakításánál figyelembe kell venni a munkanélküliek, a szegregátumban és környékén élők jelenlegi iskolázottsági színvonalát és tanulási potenciálját. A tanulatlan hátrányos helyzetűekre nagy részére jellemző, hogy alacsony presztízsű munka és tanulás közül jobban preferálják a munkát és mivel az egzisztencia/jövő/családtervezés nem jellemző, ezért amennyiben nem kapnak érte juttatást, az oktatásban általában nem vesznek részt. Az előzetes tapasztalatok szerint különböző szintű képzések indítása javasolt a felnőttképzés területén, ebben a nagy gyakorlattal rendelkező Türr István Képző és Kutató Intézetet (TKKI) és a Munkaügyi központot is érdemes bevonni július 31.-gyel zárul Foglalkoztatási szövetkezet Híd a munka világába program, amely az Országos Roma Önkormányzat, TKKI és Nemzeti Munkaügyi Hivatallal olyan programot valósított meg, amely egybevág a beavatkozás céljaival. Nem áll rendelkezésre információ arról, hogy a városból a rászorultak részt tudnak-e venni ebben a jelenleg futó programban. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

42 40 A feladatot és egyben alapkompetenciák kiépítését segíthetné, egy helyi Nyitok Tanulási Központtal (NYTK) létrehozása. A tanulásszervezővel és tanulási tanácsadóval működő, felnőttképzéssel foglalkozó központok számos helyen működnek az országban, a központ helyben akár az új civil házban is helyet kaphatna. Habár az NYTK programjai mindenkihez szólnak, mégis javasolt, hogy az etnikai, szociális különbségek oldása miatt a foglalkoztatottak megfelelő végzettséggel rendelkező roma származásúak legyenek, így a hátrányos helyzetűek, szegregátumban élők könnyebben elérhetők, a kapcsolattartás és tájékoztatást egyszerűbb. Az általános iskolai végzettséggel sem rendelkezők esetében támogatni kell az alapfokú végzettség megszerzését, az olvasás írás, számítógép használat elsajátítását. Mivel a közmunkaprogramban indított képzésekhez általában csak azok tudnak kapcsolódni, akik legalább 8 osztállyal rendelkeznek szegregátum lakói közül sokan ennek nem felelnek meg, így ez a képzés kiemelt fontosságú. Az alapfokú végzettségűek esetében szakmaszerzés javasolt, méghozzá olyan szakmák terén, melyek a város és környékén hiányszakmaként jelentkeznek. Beavatkozás Felelős Határidő Rehabilitációt kísérő foglalkoztatási programok megvalósítása Alapfokú végzettség megszerzése Szakképzetség, szakmaszerzés Helyi Nyitok Tanulási Központ (NYTK) kialakítása SZRÖ, Hatósági osztály Munkaügyi Központ/TKKI Munkaügyi Központ SZRÖ, Hatósági osztály folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos Pénzügyi források megnevezése Közmunka/EFOP programok EFOP aktuális programjai EFOP aktuális programjai EFOP programjai táblázat: Munkaerőpiaci integráció beavatkozásai Indikátor Foglalkoztatási programban tartósan alkalmazottak száma/növekedés 8 osztályos végzettek száma/növekedés képzettséget szerzettek száma/növekedés Kidolgozott, megvalósított projekt/megvalósulás Oktatási integráció Az alap és középfokú oktatási integráció minden oktatási intézmény pedagógiai programjában szerepel. A szentlőrinci intézmények állami fenntartásúak, a szegerátumban élő iskoláskorúak jellemzően ezekben az intézményekben tanulnak. Az önkormányzat támogatási politikájában a helyi lakos diákok segítése a rászoruló diákok szociális étkeztetésén keresztül érvényesül. A Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által működtetett óvoda és bölcsőde az intézmény integrációs programjában lefektetett szerint érvényesíteni az integrációs elveket, azaz biztosítja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségét, a gyermekek egyéni fejlesztését. Az intézmény működési gyakorlata az esélyegyenlőség és szegregációmentesség elvét követi. Beavatkozás 2/1: Tanulói támogatás, felzárkóztatás, motiváció Az önkormányzat a helyi hátrányos helyzetű diákokat a helyben nem oktatott szakmák támogatásának elvégzésének támogatásával (utazási, kollégiumi támogatás) is segítheti a jövőben. Sok olyan szakma van, amelyre nem képződnek helyi fiatalok, de igény lenne rá. Lányoknál pl. egészségügyi szakmák (ápoló, nővér); fiúknál helyben nem oktatott szakipari szakmák (pl. ács, pék, fémipari szakmák) lehetnének támogatottak. Mindezek mellett a SZRÖ a hiányszakmák ösztöndíj Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

43 41 programjainak ismertetésével, szakma-megismerő programok szervezésével, cigány szakemberek jó példájának megosztásával, pécsi Gandhi Gimnáziumba szervezett tanulmányúttal tudja segíteni a beavatkozást. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódási fokának csökkentése érdekében a máshol jól működő és eredményeket felmutató Cigány Tanoda elindítása javasolt (kezdetben alsó évfolyamú diákok alapfokú oktatáshoz köthető felzárkóztatása és tehetséggondozása heti egy alkalommal). Beavatkozás Felelős Határidő Helyben nem képzett hiányszakmák elvégzésének támogatása Cigány Tanoda elindítása SZRÖ szervezésű motivációs programok SZRÖ, Hatósági osztály SZRÖ, Hatósági osztály SZRÖ, Hatósági osztály folyamatos 2020 folyamatos Pénzügyi források megnevezése EFOP programjai, Önk. saját forrás EFOP programjai, Országos Roma Önkormányzat, Önk. saját forrás EFOP programok, SZRÖ forrás táblázat: Oktatási integráció beavatkozásai Indikátor/cél szakmát szerzettek száma/növekedés működő tanoda/megvalósulás programok száma/megvalósulás Lakhatási integráció, lakás-mobilitás A szegregáció mértéke és/vagy a lakhatási körülmények nem indokolják, így a Baja utca környéki szegregátumot és Tarcsapuszta szegregációval veszélyeztetett területét nem érinti a beavatkozás. Beavatkozás 3/1: Erzsébet utcai bérlakásállomány rehabilitációja, új bérlakások kialakítása a Deák u.- i önkormányzati ingatlanban A beavatkozás rehabilitációs része voltaképpen egy magánerős ingatlanfejlesztésre alapul. Az Erzsébet utca 54-ben többségében rossz állapotú, félkomfortos lakások vannak. Ezek többsége már magántulajdonban van, az önkormányzat 4 db. egyszobás lakással rendelkezik, melyekből háromban van bejelentett lakó, összesen 19 fő. A magánerős fejlesztés során a tervek szerint a magán és önkormányzati tulajdont a befektető kivásárolja, és az épületet bontja, majd új társasházat épített. Amennyiben a magánerős beavatkozás nem valósul meg, a város új bérlakásokba akkor is át kívánja költöztetni a bérlőket, sőt a magántulajdonosoknak is felajánlja a piaci bérlés lehetőségét (jelenlegi ingatlanuk értékének beszámításával), ezzel összességében jobb, emberibb lakhatási körülményeket kínálva számukra. A beavatkozás másik része az önkormányzat kulcsprojektjei (K5) között bemutatásra került. Pénzügyi források Beavatkozás Felelős Határidő Indikátor/cél megnevezése Erzsébet utcai Rehabilitált magán magán rehabilitációja 2018 szegregátum/megvalósulás Deák F. u.-i ingatlan felújítása, SZVÖ TOP Új bérlakások bérlakások kialakítása táblázat: Lakhatási integráció beavatkozásai SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

44 A FEJLESZTÉSEK SZEGREGÁCIÓS HATÁSÁNAK KIVÉDÉSÉRE JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK A város az akcióterületek kijelölésekor, beavatkozások meghatározásakor a szegregációs vonatkozásokat, azaz a beavatkozások hatását a szegregált, illetve veszélyeztetett területekre is figyelembe vette. A városfejlesztési stratégiában kijelölt akcióterületek, városi szintű és városrészi szinten megfogalmazott projektek nem növelik a szegregátumok erősödését, sőt a Deák F. u.-i ingatlan bérlakásokat tartalmazó épületté fejlesztése hozzájárul az egyik szegregátum feloldásához. A lakhatási mobilizáció új szegregátumok kialakulásának veszélyét az integrálás segítségével hivatott kezelni, de ettől függetlenül a tervezett beavatkozása különös figyelmet kell fordítani. A kijelölt fejlesztések során szegregátumnak minősülő lakóterületen olyan fejlesztés nem történik, mely mélyítené a szegregációt. A célok összességében a jövőkép elérését úgy kívánták meghatározni, hogy azok egyben a szegregációs folyamatok oldására is törekszenek. Az Anti-szegregáció program fő célja az iskolázatlan és a rendszeres munkajövedelem hiányával küzdő és a valódi szegregátumok esetében az etnikai alapon is elkülönülő telepeken képződött szegregációk felszámolása, az ott élők helyzetének érdemi megváltoztatása. A program javasolt beavatkozásai olyan területen próbálnak meg integrálódást elérni, amelynek egyik feltétele a hátrányos helyzetűek szemléletének megváltozása, a felzárkózási folyamatban való aktív részvétel igényének kialakítása, ugyanis csak a felzárkóztatott (felzárkózott) gyermeknek/felnőttnek van esélye arra, hogy a társadalomba integrálódjon. Szocializáció hiányában az erőszakos beillesztési kísérletek az érintettek többségének elutasítását váltja ki, ezért a mobilizációval járható beavatkozásoknál külön figyelmet fordít a város arra, hogy újabb szegregátumok ne alakuljanak ki. A város saját anyagi forrásaiból szociálisan rászorultak megsegítésére minimális összegeket képes mozgósítani, ezek a források nem elegendőek a város bel- és külterületén élő hátrányos helyzetű családok integrációjához szükséges lépések megtételéhez. Országos és uniós forrásokra, civil szervezetek és akár egyházak bevonására is szükség van. Hosszú távon kiemelten kell kezelni a gyermekek szocializációját és oktatását. A felzárkóztatás annál eredményesebb, minél fiatalabb korban kezdődik. Az intézmények igénybevétele alapvetően függ elérhetőségüktől. Egy intézmény (főleg a bölcsőde, óvoda, ált. iskola szintjén) minél jobban elérhető, annál jobban segíti a későbbi integrációt, így az elérhetőség, megközelítésének biztosítása minden szegregátumban élő számára alapvető. A felzárkóztatás/felzárkózás segítése magas humán erőforrás igényű, a személyes kapcsolat és bizalom kialakításának, példamutatásnak nagyon nagy szerepe van. A hátrányos helyzetűekkel foglalkozni komoly megterhelést jelent, ezért a pszichés alkalmasság, attitűd felmérése, továbbá rendszeres szakmai továbbképzés és felkészítés nagyon fontos, mindezek mellett a roma származású szakemberek bevonásának komoly hozadéka van. A hosszú távú elköteleződésre mindenképp szükséges, mert a szakemberek magas fluktuációja a programok szempontjából fontos személyes kapcsolatokat és bizalmat veszélyezteti. Minél később kezdődik a felzárkóztatás, annál súlyosabb társadalmi- és finanszírozási következményei vannak. A szegénység, a tanulatlanság, a munkanélküliség éven belül megsokszorozva újratermeli önmagát. A hátrányos helyzetű rétegek esetében magas a gyermekvállalás. Amennyiben a felnövekvő nemzedék egy része nem a tanulásra, munkavállalásra, elfogadható szociális viselkedésre ösztönző környezetben él (amely a szegregátumokra ma jellemző), akkor nincs tanulható, integrációjukat segítő példa előttük. Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

45 43 5 A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

46 T1: Helyi gazdaság növekedése ezzel a helyben foglalkoztatás fokozása T2: Gazdaság élénkülését segítő vagyongazdálkodás T3: Városi funkciók, térségi szolgáltatások fejlődésének előmozdítása T4. Közműrendszerek fejlesztése, környezet és klímavédelem T5. Közlekedésfejlesztés T6. Sport és szabadidős funkciók, zöldfelületek fejlesztése T7: Kulturális fejlesztések, közösségfejlesztés, esélyegyelőség biztosítása KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerint a településrendezési tervekben igazolni kell a tervezett fejlesztések területi terveknek való megfelelőségét. Az ITS megalapozó vizsgálatának (I. kötet) 1.2. fejezete feltárta a lehetséges illeszkedési pontokat, a kidolgozott stratégia ezeket figyelembe véve készült. Az ITS célrendszere egyértelműen kapcsolatba hozható az EU2020 a 11 uniós szintű kohéziós politikai tematikus célok célkitűzésivel, ezáltal illeszkedik-e a Magyarország Partnerségi Megállapodás a as fejlesztési időszakra című dokumentum céljaihoz, s az operatív programok célrendszeréhez, illetve az általuk támogatni kívánt prioritásokhoz. Ennek megfelelően kerültek a beavatkozások finanszírozási lehetőségei is meghatározásra. Jelmagyarázat: erős kapcsolat közepes kapcsolat nincs vagy gyenge kapcsolat Szentlőrinc város ITS EU2020 (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése (2) Az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása (3) A kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése (4) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban (5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása (6) A környezet megóvása és védelme és az erőforrásfelhasználás hatékonyságának előmozdítása (7) A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban (8) A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása (9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem (10) Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében (11) A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás táblázat: A középtávú városi tematikus célok és az EU2020 tematikus célok illeszkedése Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

47 T1: Helyi gazdaság növekedése ezzel a helyben foglalkoztatás fokozása T2: Gazdaság élénkülését segítő vagyongazdálkodás T3: Városi funkciók, térségi szolgáltatások fejlődésének előmozdítása T4. Közműrendszerek fejlesztése, környezet és klímavédelem T5. Közlekedésfejlesztés T6. Sport és szabadidős funkciók, zöldfelületek fejlesztése T7: Kulturális fejlesztések, közösségfejlesztés, esélyegyelőség biztosítása 45 Szentlőrincre készült stratégiában is meghatározó OFTK főbb területpolitikai irányai és teendői, ezek közül kiemelendő a szegregáció felszámolását segítő bérlakásprojekt vonatkozásában a hátrányos helyzetű különös tekintettel a leromlott városrészekben koncentrálódó társadalmi csoportok szociális, oktatási és lakhatási helyzetének javítása, fejlesztése, illetve a járási települések vonatkozásában a város-vidék együttműködése, a kölcsönös előnyökön nyugvó, együttműködéseken alapuló kapcsolatrendszer kialakítása. A következő stratégiai ciklus fejlesztéspolitikai irányok közül pedig az alábbi három emelhető ki: o A kedvező mező-és agrárgazdálkodásban rejlő potenciál jobb kihasználása. o A rugalmasan reagálni képes szak- és felnőttképzési rendszer fejlesztése. o A foglalkoztatottak létszámának és arányának növelése, a képzetlen vagy alacsonyan képzett munkaerő foglalkoztatásának segítése a munkaigényes mezőgazdasági kultúrák és az erre épülő feldolgozó-ipar kialakításával, fejlesztésével, a táji, környezeti szempontok figyelembevételével. Baranya Megye Önkormányzat Közgyűlése 3/2014. (II.20.) Kgy. határozatával fogadta el a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció c. dokumentumot (továbbiakban: BMTfK), melyben a megye jövőképének, fejlesztési célrendszerének és a célok eléréséhez szükséges fejlesztési irányok, illetve beavatkozási területek meghatározására került sor. A koncepció átfogó céljai közül az Egészséges és megújuló társadalom illeszkedik Szentlőrinc ITS-ben megfogalmazottakhoz. A stratégia illeszkedését a megye stratégiai céljaihoz az alábbi táblázat szemlélteti. Jelmagyarázat: erős kapcsolat nincs vagy gyenge kapcsolat Szentlőrinc város ITS BMTfK Helyi gazdaságok fejlesztése Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés Társadalmi felzárkózás elősegítése Stratégiai erőforrások fenntartható használata Elérhetőség és mobilitás javítása Nagytérségi csomóponttá válás táblázat: A középtávú városi tematikus célok és BMTfK stratégiai céljainak illeszkedése A BMTfK területi céljai közül a megalapozó vizsgálatban is kiemelt alábbi céllal áll a legszorosabb kapcsolatban Szentlőrinc középtávú stratégiája: o Hátrányos helyzetű, fejletlen gazdaságú térségek komplex fejlesztése Baranya megye nyugati felén (Ős-Dráva program területe, Szigetvár, Sásd térsége); SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

48 T1: Helyi gazdaság növekedése ezzel a helyben foglalkoztatás fokozása T2: Gazdaság élénkülését segítő vagyongazdálkodás T3: Városi funkciók, térségi szolgáltatások fejlődésének előmozdítása T4. Közműrendszerek fejlesztése, környezet és klímavédelem T5. Közlekedésfejlesztés T6. Sport és szabadidős funkciók, zöldfelületek fejlesztése T7: Kulturális fejlesztések, közösségfejlesztés, esélyegyelőség biztosítása 46 Baranya Megye Önkormányzat Közgyűlése 38/2014. (IX.18.) Kgy. határozatával fogadta el a Baranya Megyei Területfejlesztési Program (Stratégiai és Operatív Program) c. dokumentumot (továbbiakban: BMTfP). Az önkormányzat által tervezett tevékenységek többségének szoros a kapcsolata ebben a programban szereplő, ITS megalapozó anyagában kifejtett prioritásokkal és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekkel. A stratégia illeszkedését a BMTfP prioritásaihoz az alábbi táblázat szemlélteti. Jelmagyarázat: erős kapcsolat nincs vagy gyenge kapcsolat Szentlőrinc város ITS BMTfP I. prioritás: A helyi termelésen alapuló gazdaság megerősítése a lokális gazdasági környezet integrált fejlesztésével II. prioritás: Külső erőforrásokra is támaszkodó, a termelési kapacitások növelésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése a megyében III. prioritás: A piaci igényekhez rugalmasan illeszkedő képzési struktúra kialakítása és fejlesztése IV. prioritás: Az élhetőbb települések, élhetőbb közösségek kialakulását szolgáló komplex fejlesztések, egészségtudatosság és egészségügyi prevenció az egészséges munkaképes társadalom biztosítása érdekében V. prioritás: A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímatudatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése VI. prioritás: Az elérhetőség javítása, fenntartható közlekedési rendszerek létrehozásának előmozdítása táblázat: A középtávú városi tematikus célok és BMTfP prioritásainak illeszkedése A hatályos településrendezési terv a területfelhasználási kategóriák és a megyei övezetek tekintetében a Baranya megyei Területrendezési Tervvel, az országos övezetek tekintetében az OTrT-vel biztosított. A stratégia illeszkedik a város egyéb dokumentumaiban lefektetett elvekkel és irányokkal (város környezetvédelmi programmal nem rendelkezik, de elkészíttetése és elfogadása tervezett). A stratégiában megfogalmazottak hozzájárulnak a Helyi esélyegyenlőségi programban kiemelt csoportok helyzetének javításához (pl. a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségét növeli a szegregáció oldását vagy a bérlakás-programmal Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

49 T1: Helyi gazdaság növekedése ezzel a helyben foglalkoztatás fokozása T2: Gazdaság élénkülését segítő vagyongazdálkodás T3: Városi funkciók, térségi szolgáltatások fejlődésének előmozdítása T4. Közműrendszerek fejlesztése, környezet és klímavédelem T5. Közlekedésfejlesztés T6. Sport és szabadidős funkciók, zöldfelületek fejlesztése T7: Kulturális fejlesztések, közösségfejlesztés, esélyegyelőség biztosítása 47 kapcsolatos tematikus cél, vagy a gazdaságfejlesztésre irányulók, fogyatékkal érők helyzetét az akadálymentesítést célzó projektek). Az ITS megalapozó vizsgálati részével párhozamosan készült és Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 46/2015.(III.26.) KT. Határozattal elfogadott a gazdasági program (ciklusprogram) a stratégiával összhangban áll. 5.2 BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK A stratégiában kitűzött célok a helyzetértékelésben azonosított problémák megoldására irányulnak, valamint azt a potenciált kívánják fejleszteni, amellyel a helyzetértékelés alapján a város rendelkezik. A stratégia épül a SWOT-elemzésekben megállapított lehetőségekre. A középtávú városrészi célok alapvetően szolgálják a tematikus célok megvalósulását, valamint a tematikus célok is elősegítik az átfogó cél megvalósulását, és mindez a koncepcióban vázolt stratégiai célok és legfőképpen a jövőképben vázolt állapotok elérését szolgálják. A tematikus célok esetében az előzetes forráselemzések elsődlegesen az uniós forrásokra (ezen belül kiemelten a TOP forrásra) épít. Az erőforrások esetében tehát a város nagyságrendileg olyan célokat tűzött maga elé, melyek feltételezik a további pályázati lehetőségek meglétét, illetve támaszkodnak önkormányzati önerőre is. A tervezett célok ebben a stratégiai időszakban is alapvetően illeszkednek egymáshoz, a kialakított stratégiai célrendszer funkcióvesztést nem eredményez. Jelmagyarázat: ++ erős pozitív hatás; + pozitív hatás, 0: semleges hatás T1: Helyi gazdaság növekedése ezzel a helyben foglalkoztatás fokozása T2: Gazdaság élénkülését segítő vagyongazdálkodás T3: Városi funkciók, térségi szolgáltatások fejlődésének előmozdítása T4: Közműrendszerek fejlesztése, környezet- és klímavédelem T5: Közlekedésfejlesztés T6: Sport és szabadidős funkciók, zöldfelületek fejlesztése T7: Kulturális fejlesztések, közösségfejlesztés, esélyegyelőség biztosítása táblázat: A középtávú városi tematikus célok egymásra gyakorolt hatása SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

50 48 6 A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

51 49 Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósítását több tényező is befolyásolhatja. A város távlati fejlesztésének gátját jelentő legfontosabb veszélyek felsorolását a megalapozó vizsgálat helyzetértékelő munkarészében szakterületenként kidolgozott SWOT-analízisek tartalmazzák. A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai a projektek ütemezéséhez köthetően csoportosíthatók. A kockázatok egyik része a város által befolyásolható belső, másik része a város hatáskörén kívül eső külső tényező. Kockázat megnevezése Valószínűség (1-10) Hatás (1-10) Kockázatkezelés módja Változó tervezési környezet és támogatási rendszer Előkészítés 7 9 A változások folyamatos figyelemmel kísérése, azokra való felkészülés. Amennyiben lehetőség nyílik a módosítások véleményezésében való aktív részvétel. Saját erő hiánya 3 6 Forráslehetőségek felkutatása. Projektek előkészítése elhúzódik 3 7 Projektek legmagasabb fokú előkészítettségi szintjének biztosítása (tervek, tanulmányok) Nyertes pályázat esetén a szerződéskötés csúszik Önkormányzati jogszabályi környezet összhangjának hiánya (pl. a projekt nem illeszkedik a településrendezési eszközökhöz) 4 6 Szerződéskötési feltételek gyors teljesítése, amennyire lehetséges már a pályázat benyújtásakor a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre állása. 4 8 Megfelelő és időbeni előkészítés, tervek összhangjának vizsgálata és megteremtése. Hatósági engedélyek csúszása 3 5 Tartalékidő tervezése. Közbeszerzési eljárás csúszása 7 8 Ütemtervben tartalékidő képzése. Megvalósítás A megvalósításhoz szükséges pénzügyi források alultervezése A kivitelezés során előre nem látható műszaki problémák jelentkeznek 5 5 Tapasztalt szakember bevonása a projektek előkészítésébe, valamint tartalék-keret képzése az előre nem tervezhető kiadások fedezésére. 3 5 Részletes projekttervek, alapos műszaki tervek és költségvetések készítése. Megvalósítás közben jelentkező esetleges többletköltségek kezelésére tartalék-keret képzése. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

52 50 Lakossági ellenérzés alakul ki 3 5 A lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása az előkészítés és a megvalósítás során Fenntartási költségek a tervezettnél magasabbak Az önkormányzat likviditása veszélybe kerül a fejlesztések miatt Fenntartás 3 6 Korszerű technológiák alkalmazása, valamint a tervezés során előzetes kalkuláció készítése az éves átlagos fenntartási költségekre vonatkozóan. 3 8 A fejlesztések egymásutániságának, egymásra épülésének tervezése. A beruházások során a város kiemelt figyelmet fordít arra, hogy jövedelemtermelő fejlesztéseket hajtson végre. A vállalkozások a vártnál kisebb bevételt realizálnak és elhagyják a várost, vagy csökkentik a termelésüket 3 6 A város és a helyi vállalkozások között széleskörű kooperáció zajlik, hogy az igények és a célok között összhang legyen mind a két fél részéről táblázat: Kockázatok megnevezése és kezelésének módja Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

53 51 7 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

54 A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK A fejezet azon önkormányzat által végezhető tevékenységeket foglalja össze, amelyek segítik, támogatják az integrált településfejlesztési stratégiában, valamint más, stratégiai jellegű dokumentumokban megjelölt fejlesztési célok elérését. A város biztosíthatja ezt a megfelelő keretek előteremtésével, valami szabályozó, rendeletalkotó tevékenységével. Ideális esetben ez a két típusú tevékenység együtt jelenik meg és az elérni kívánt célok irányába egyszerre hatnak. Az ebbe a kategóriába tartozó Fenntartható Akcióprogram (SEAP) kidolgozását a város az egyéb megvalósítandó projektjei közé sorolta, így bemutatása már megtörtént Helyi klímastratégia Magyarország kitettsége és sérülékenysége az éghajlatváltozás várható hatásainak szempontjából globális és európai mércével mérve is jelentős. Vizsgálatok támasztják alá, hogy az országon belüli, a klímaváltozás hatásaival szembeni térségi sérülékenység is igen nagy eltéréseket mutat. A klímaváltozás kiváltó okainak megfékezése, csökkentése globális összefogást kíván, ugyanakkor a várható negatív hatásokra való hatékony felkészülés lokális tervezést és helyi megoldásokat kíván. Ezért fontos az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülést és az alkalmazkodást elősegítő a települési szintű klímastratégiák és programok kidolgozása A város közterületeinek közösségi használata és a helyi identitástudat növelése A jól működő városok felé elvárás, hogy az aktív és kulturált pihenéshez, szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz, művelődéshez szoroson kötődő szolgáltatásokat is nyújtson, amelyek nemcsak a lakosság igényeit elégítik ki, hanem kiemelkedő szerepet játszhatnak az új (gazdasági, szolgáltatási, innovációs) fejlesztések megtelepedésében is. E feladat magában foglalja a városi parkok és zöldterületek karbantartását, a vendéglátás, művelődési intézmények eltérő lakossági-, és turista-igényekhez igazodó összehangolt és ötletes fejlesztését, támogatását is. Kiemelten érdemes támogatni a szabadidő értékes eltöltésével, a sporttal, az egészségtudatra neveléssel összefüggő piaci és civil kezdeményezéseket. Ehhez kapcsolódik a helyi identitás és a lokálpatriotizmus erősítése is. A kultúra és tudás ma már a modern gazdaság és társadalomfejlesztés alapvető támogatója. A közösséghez és a lakóhelyhez kötődés, az identitástudat, lokálpatriotizmus, valamint a társadalmi szolidaritás megteremtése érdekében a társadalmi kapcsolatok tudatos építésének célrendszere szükséges, mivel e nélkül nem lehet növelni az itt élők életminőségét és együttműködési készségüket sem. Ennek érdekében az identitást erősítő események mellett további lehetőség a sajátos meghatározottságú városrészek, civil városszépítő (építő, ápoló) szervezetek támogatása. Mindezt továbbra is erősítheti a városról szóló információk, tudásanyagok internetes oldalakon való megjelenítése Szabályozási tevékenységek, eszközök A tervalku (Településfejlesztési Megállapodás/Szerződés), amely lehetővé teszi, hogy egyes nagy beruházások esetén, amely a település területén zajlik le, a beruházó és a települési önkormányzat között olyan szerződés köttessen, amely mindkét fél számára előnyös és rögzített fejlesztési feladatokkal bír; Az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlása területek kivásárlásakor; Városmarketing célú tevékenységek: a város az integrált településfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokkal, valamint azok eszközrendszerével összhangban, az ebben szereplő Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

55 53 célok elérése érdekében hajtja végre marketingtevékenységét. Ehhez kapcsolódik a marketingkommunikáció, mint eszköz a magánbefektetők bevonására, a lehetséges, kölcsönösen eredményes partneri együttműködések kialakítására, valamint a létesítmények kihasználtságának növelésére. Mindez a fejlesztési eredmények ismertebbé tételét, a város által tervezett programok minél nagyobb vonzerejének kialakítását szolgálja. A városmarketing célú tevékenységekhez hasonlóak, de attól kissé eltérnek a társadalmi befogadást, a környezeti fenntarthatóságot, az integrációt elősegítő szemléletformáló akciók. Ennek keretében a város önkormányzata rendezvényeket, társadalmi akciókat szervez, melyekben a fenti célokat ismerteti meg a lakossággal és a helyi vállalkozókkal, hogy azok a mindennapjaikba is átültessék azokat. Helyi adó- és illetékkedvezményekkel bizonyos esetekben a magántőke mobilizálható, amelyet a Tervalkuban / településrendezési szerződésben rögzíthetnek a felek; Ingatlangazdálkodási koncepció, melynek keretében a város saját tulajdonú ingatlanait felméri, azok hasznosíthatóságát számba veszi. Helyi gazdaságfejlesztési támogatások keretében a településen fejlesztő vállalkozások számára foglalkoztatási támogatások, illetve a vállalkozás mérete alapján egyéb támogatásokat, pl. vállalkozóvá válás támogatása, nyújt a város önkormányzata. A város vezetése a helyi vállalkozásokkal együttműködve a képzési rendszerbe is beemeli a gazdasági szereplők igényeit, hogy azok minél sikeresebben működhessenek a helyben rendelkezésre álló képzett munkaerő által. Az önkormányzat kommunikációjában a gyorsaságra, pontosságra és nyilvánosságra helyezi a hangsúlyt. Fontos számára, hogy a lakosok, és a helyi gazdasági szereplők is egy együttműködő, kezdeményező hivatallal találkozzanak nap, mint nap. Ehhez a digitális kommunikációt erősíti a város, elsősorban az online megjelenésének fejlesztése által, pl. GYIK létrehozása a helyi ügyek intézésének gyorsítása érdekében. Az aktív városfejlesztési stratégia elsődleges eszköze az önkormányzat számára a kijelölt városfejlesztési akcióterületeken tervezett városfejlesztési akciók végrehajtása a közszféra és a magánszféra strukturált együttműködése. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

56 AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEINEK MAGHATÁROZÁSA Helyi lakosság STRATÉGIAI SZINT Szentlőrinc Város Önkormányzata Polgármester Képviselőtestület Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság PARTNERSÉG Humán Bizottság KÜLSŐ SZAKÉRTŐK Generál tervező Civil szervezetek Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szakági tervező(k) Egyházak Polgármesteri Kabinet Kommunikációs szakértő Oktatási, szociális intézmények Pénzügyi és Intézményfelügyeleti Osztály Műszaki ellenőr (Helyi) vállalkozások Hatósági Osztály Közbeszerzési szakértő Hatóságok OPERATÍV SZINT Könyvvizsgáló Operatív menedzsment szervezet Projektmenedzser Pénzügyi menedzser Műszaki menedzser Szállítók Az ITS megvalósítása során a döntéshozói szintet a Szentlőrinc Város Képviselőtestülete jelenti. A döntéselőkészítési feladatokat a Polgármesteri Hivatal adott szervezeti egységei végzik. A stratégiai menedzsmentet a polgármester, a képviselőtestület és a bizottságok alkotják. Fontosabb feladatuk: Az ITS megvalósításának nyomonkövetése, elvárt eredmények, hatások értékelése. Az operatív menedzsment szint tevékenységének stratégiai szintű felügyelete, céljainak meghatározása, eredményeinek értékelése, szükség esetén korrekció kezdeményezése. Az ITS megvalósításával kapcsolatos döntés-előkészítő feladatokat a Hivatal végzi, adott szervezeti egységei bevonásával, ennek során megtörténik: A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok változásainak beépítése az ITS-be. A városfejlesztés külső és belső környezetében bekövetkezett változások figyelemmel kisérése, a célokra gyakorolt hatások elemzése. ITS partnerségi egyeztetések szakmai irányítása, felügyelete. Szakmai stratégiai szinten a településközi koordináció biztosítása. Az ITS-ben körvonalazott fejlesztések megvalósításának menedzsmenti feladatai az operatív menedzsment szervezet végzi, amely a következőket látja el: ITS partnerségi egyeztetések anyagainak előkészítése, előterjesztése döntés-előkészítésre. A döntéshozók részére éves jelentés készítése az ITS megvalósításáról, a változó külső, belső tényezőkről, korrekciókról, társadalmi igények változásáról. ITS megvalósítási folyamatáról a lakosság tájékoztatására alkalmas információk összeállítása, évente legalább egyszer, jelentősebb változások esetén többször is. Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

57 PARTNERSÉG BIZTOSÍTÁSA AZ ITS TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelőn a partnerségi egyeztetés, együttműködés nem csak része, hanem kerete a tervező munkának. Az előkészítés és a teljes tervezési munka, majd a követés során biztosított a tervezés, majd a megvalósítás folyamatának, tartalmának nyilvánossága, a helyi társadalom és gazdaság szereplőinek partnerként történő bevonása. A partnerség, mint horizontális alapelv érvényesítése elengedhetetlen a települések jövőbeni társadalmi, gazdasági, kulturális fejlesztéseit, térszerkezetük alakulását, a tervezett fejlesztési programok irányait, a projektszintű forrásbevonást, a pályázatok tárgyát, volumenét és szinergiáját meghatározó, megalapozó stratégia, a tervezési dokumentumok tervezési folyamatában, a megvalósítása folyamán, a felülvizsgálat és értékelés, a szükséges korrekciók meghatározása során. A partnerségi egyeztetési módszerek, eszközök és célcsoportok kiválasztása során meghatározó szempont volt, hogy a társadalom- és gazdaságfejlesztés hatékony és fenntartható módon való formálása csak a helyi közösség bevonásával, széles körű elköteleződésével, helyi értékek és problémák feltárására alapozottan képzelhető el. A tervkészítés folyamatába a társadalmi folyamatokban meghatározó, vagy a stratégia megvalósításában kulcsszerepet betöltő szervezetek és azok képviselői mind bevonásra kerülnek. Ezáltal a szervezetek tevékenységének jövőbeni eredményeit és elképzeléseit már a tervezés során meg lehet határozni és a stratégiai célok vagy a kulcsprojektek közé beépíteni. A TK és ITS elkészítése kapcsán számos partnerségi egyeztetés történt mind az önkormányzati szereplők, mind a külső szervezetek és véleményformálók közreműködésével: Munkaindító megbeszélés Államigazgatási véleményezők előzetes tájékoztatási levelének kiküldése Workshop a város jelenlegi helyzetéről, SWOT műhelymunka Workshop a jövőképről, hosszú távú fejlesztési irányokról Workshop a középtávú fejlesztési célokról, kapcsolódó eszközrendszerről, beavatkozásokról Szomszédos önkormányzatok tájékoztatása, egyeztetés (egy polgármesteri írásos visszajelzés érkezett, személyes megjelenés nem volt) Mindezek mellett az egyeztetési anyagok nyilvánossága a lakosság és egyéb szereplők részére is biztosított volt a városi honlapon kialakított menüponton keresztül. 7.4 TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI JAVASLATOK Az önkormányzat a város térségi szerepköréhez igazodva folyamatosan elvégzi az ITS végrehajtása során a térségi egyeztetéseket, amelyek biztosítják, hogy a város stratégiai fejlesztési irányai és az ehhez illeszkedő fő beavatkozások összhangban legyenek a környezet főbb szereplőinek stratégiáival és projektjeivel. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

58 56 A település járásközponti szerepéből adódóan kiemelt fontosságúnak tartja a nagyobb térségi hatással bíró projektek esetében az érintett településekkel való kooperációt. Ez az előkészítéstől a megvalósításon keresztül a fenntartásig a teljes folyamatot felölelik. Ennek jelentőségét emeli, hogy a város fejlesztései nemcsak a várost, hanem járásának települését is érinti, mivel a térség lakói a városban veszik igénybe a szolgáltatások többségét, sokan itt dolgoznak, kötődnek a városhoz. Természetesen mindez fordítva is működik, amennyiben egy járási település projektje a járásközpontot, vagy a járás több települését is érinti, a város is részt kíván venni az előkészítés, megvalósítás és fenntartás folyamatában is. A város céljait a fentiek alapján is szükséges összehangolni nemcsak középtávon, hanem hosszú távon is a járás településeinek céljaival. A város vezetése különböző információs csatornákon keresztül tudatosítja a térség településeivel, illetve együttműködik velük a célok alakításában. Elsősorban a térség településeit is érintő intézményhálózat fejlesztés, és munkahelyteremtés kap prioritást kiegészítve a kapcsolódó közszolgáltatásokkal, melyeket a város és térsége igénybe vesz. Ennek érdekében jelenleg az alábbi együttműködésekben vesz részt a város: Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Testvérvárosi kapcsolatok: Sukošan (Horvátország), Urbach (Németország). A város a jövőben is fenn kívánja tartani együttműködéseit, illetve azok bővítésére a céljainak megvalósítása érdekében nyitott. 7.5 MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása Módszertan A közötti programozási időszak egyik fontos tapasztalata volt, hogy a célok megvalósulásának méréséhez szükséges adatok nem, vagy csak korlátozottan voltak elérhetők, így a stratégia menedzselésének egy fontos eszköze nem állt a települések rendelkezésére. Mivel a közötti időszakban az eredményközpontúság elve miatt az indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, ezért az ITS indikátorai úgy kerültek kialakításra, hogy azok egyértelmű és hozzáférhető adatokra támaszkodjanak, azaz az indikátorok változását az adatok egyértelmű változásához lehessen kötni. Az ITS monitorozása és értékelése során az elért eredményeket célszerű összevetni a megye többi járásközpont településének eredményeivel A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás folyamatába, illetve indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring célja, hogy elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és belső körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. A monitoring elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, amely a monitoring eredményeit felhasználva, Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

59 57 szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási folyamataiba, vagy magába a stratégiába avatkozik be. Fontos, tehát a stratégiában kijelölni a program monitoring felelősét kivitelezőjét gyakoriságát formai elvárásait a visszacsatolás módját A monitoring jelentések rendkívül fontos adalékok a program ütemezett (7 éves) felülvizsgálatának megalapozásához, illetve indokolt esetben rendkívüli módosításokat is eredményezhet egy-egy éves jelentés tartalma a programban. A monitoring folyamatát az alábbi ábra összegzi: Stratégia: célok és beavatkozások Megvalósítás szervezete Stratégia beavatkozásai - előkészítés Stratégia beavatkozásai - megvalósítás Monitoring jelentés Kontrolling: beavatkozások megfogalmazása ábra: A monitoring folyamata Az eredményes monitoring tevékenység feltétele, hogy a nyomon követés rendszerének kialakítása az előkészítés és a megvalósítás integráns részét képezze, meghatározva a folyamatokat, határidőket és felelősöket. A monitoring folyamata az alábbi lépésekből áll: 1. Egyértelmű célkitűzéseket megfogalmazó, világos beavatkozási logikára épülő településfejlesztési koncepció kialakítása. 2. Konkrét beavatkozásokat és részben projekteket, illetve a kapcsolódó finanszírozási forrásokat meghatározó ITS kidolgozása. 3. A monitoring és értékelési tevékenység alapját jelentő indikátorkészlet összeállítása jelen fejezet összefoglalja az átfogó, tematikus és területi célokhoz kapcsolódó javasolt monitoringmutatókat, míg a projektszintű indikátorok az egyes projektek konkrét kidolgozásakor kerülnek meghatározásra. 4. A monitoring és értékelési tevékenység megalapozásához és eredményes végrehajtásához szükséges információk összegyűjtése 5. Az indikátorok teljesülésének nyomonkövetése a megvalósítás során. A monitoring tevékenység alapvetően belső feladat, azaz a településfejlesztési koncepció és az ITS végrehajtásáért felelős szervezet felelősségi körébe tartozik. Célszerű kijelölni egy személyt, aki SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

60 58 felelős a monitoring és értékelési tevékenység koordinációjáért és végrehajtásáért. A monitoringhoz kapcsolódó legfontosabb feladatok: a monitoringrendszer kereteinek kialakítása előre elkészített és folyamatosan frissítendő adatbázis megalkotásával; az indikátorok aktuális értékének a terv szerinti gyakorisággal történő összegyűjtése, rögzítése a monitoring rendszerben; rendszeres kapcsolattartás a projektek megvalósításért felelős személyekkel az indikátorok elérését nagymértékben befolyásoló kulcs-, hálózatos és akcióterületi projektek nyomon követése érdekében; éves monitoring jelentés készítése, amely tartalmazza a szükségesnek tartott beavatkozásokat a program végrehajtásába (a jelentést a menedzsmentért felelős döntéshozó testületnek kell jóváhagynia). A monitoring folyamat szervezete: A képviselőtestület a monitoring folyamatokkal javaslatokat fogalmaz meg és meghozza a folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket. A szakmai bizottságok javaslatot tesznek a képviselőtestület felé a stratégia megvalósítását érintő folyamatokra és konkrét beavatkozásokra. A Monitoring Bizottság rendszeresen felülvizsgálja a stratégia megvalósításának folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve képviselőtestület felé; megtárgyalja és elfogadja az éves rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint javaslatokat fogalmaz meg annak kapcsán. A monitoring bizottság tagjai: Polgármester A testületi bizottsági elnökök A településen működő civil szakmai támogató csoport vezetője Egyéb civil szervezetek Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet A stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezetnek (monitoring felelős) a végrehajtó szervezeten belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata, hogy éves rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról szóló jelentést, azt az operatív szervezet vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a Monitoring Bizottság vezetője felé továbbítja. Az önkormányzat az ITS megvalósítását program- és projektszinten is a Polgármesteri Hivatal jelenlegi szervezeti rendszerére támaszkodva, a meglévő hatáskörökbe integrálva kívánja biztosítani. Az önkormányzat településfejlesztési intézményrendszere a korábbi időszak tapasztalatai alapján alkalmas az ITS-ben foglaltak megvalósítására, a /2023 közötti támogatási időszakra tervezett fejlesztések szervezeti rendszerének biztosítására. A megvalósítás közben felmerülő humánerőforrás szükséglet alapján (pl. a projektek előrehaladásával), az esetleges túlterheltség miatt szükségessé válhat újabb emberek alkalmazása). Önálló Városfejlesztő Társaság létrehozását a város nem tervezi. A projektszinten felmerülő speciális szakértői kapacitásokat külső szakértők bevonásával biztosítja. A rendelkezésre álló források ismeretében külsős pályázatíró kapacitás bevonása is szükséges lehet, amelynek a tevékenysége a pályázatfigyelésen és íráson túl a projektmenedzsmentre és projektelszámolásra is kiterjedhet. Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

61 59 Az ITS megvalósítása során a döntéshozói szintet a város képviselő-testülete jelenti. Az önkormányzat szervezeti hierarchiájában a városfejlesztés általános irányvonalainak meghatározása a képviselőtestület feladata. A döntés előkészítési feladatokat tématerülettől függően a Polgármesteri Hivatal adott szervezeti egységei végzik. A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok: Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért az operatív végrehajtó testület felel. Az éves jelentést a Monitoring Bizottság javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a képviselőtestület minden évben megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket. Az éves jelentés tartalma: o o o o o o o o o o o o A beavatkozások előkészítő feladatainak előrehaladására, A beavatkozások megvalósításának előrehaladására, A stratégia megvalósításának előrehaladására; célok megvalósulása, A különböző folyamatokkal kapcsolatos problémák, esetleges szűk keresztmetszetek azonosítására, Javaslatok megfogalmazására, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is. A megvalósítás szervezeti keretei A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és értékelése A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések leírása és értékelése A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok A megvalósításra fordított pénzügyi források A szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is A következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti erőforrások és pénzügyi források meghatározása Indikátorok meghatározása Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények A monitoringrendszer hatékony működésének egyik alapja a szakmailag megalapozott indikátorkészlet meghatározása. Az alkalmazott mutatókkal szembeni alapvető kritériumok az alábbiak: Specifikus az indikátor arra a célkitűzésre vonatkozik, aminek az eredményét, hatását méri; Mérhető az indikátor számszerűen (mértékegységgel) kifejezhető; Elérhető az indikátor bázis- és célértékét viszonylag gyorsan, könnyen és költséghatékony módon meg kell tudni határozni; Reális a valós helyzetből és tervezett beavatkozások várható eredményeiből kiindulva kell egy ténylegesen elérhető célértéket kitűzni; Aktuális az indikátornak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell vonatkoznia, és alkalmasnak kell lennie időbeli nyomonkövetésre. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

62 60 A stratégia eredményességének méréséhez elengedhetetlen, hogy a felállított célokhoz indikátorok a célok elérését jelző mutatók kerüljenek hozzárendelésre. Az eredményorientáltság erősítése a közötti időszak EU kohéziós politikájának egyik kiemelt célja, így az eredmények mérése az előző időszakénál hangsúlyosabban jelenik meg a politika végrehajtásának minden területén. Az alkalmazott indikátorok fajtái: Hatásindikátorok: Ezen indikátorok teljes mértékben egyediek, az adott település sajátosságaihoz illeszkednek. Egy középtávú célhoz annak összetettsége függvényében 1 2 db indikátor kapcsolódik. Ezen indikátorok tekintetében a mérhetőség követelménye nem minden esetben teljesíthető. Tekintettel azonban arra, hogy a tematikus célokhoz kapcsolódó indikátorokat mérhető módon kell kialakítani, ezért a hatásindikátorok természetükből adódóan leginkább összetett mutatók és értékeik lehetnek leíró jellegűek is. Eredményindikátor: Ezeket az indikátorokat a tematikus célok eredményeinek meghatározásához használtuk és az operatív programok eredményindikátorait vettük alapul. Az egyes operatív programok Egyedi Célkitűzéseket fogalmaznak meg és ezen célkitűzésekhez kapcsolódnak az OP eredményindikátorai. Kimeneti/output indikátor: Az indikátorokat az integrált projektek méréséhez használtuk. Az egyes operatív programokban prioritástengelyenként kerültek meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés során ezeket a mutatókat amennyiben ezek illeszkedtek a megvalósításra tervezet beavatkozások (projektek) jellegéhez a lehető legszélesebb körben beépítettük a monitoring mutatók közé. Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

63 A stratégia indikátorai Az ITS intézkedéseihez tartozó indikátorok bázis- és célértékeinek meghatározása a jelenleg rendelkezésre álló anyagok és ismeretek alapján igen nehézkes. Az indikátoroknál bázis- és célértékek meghatározása akkor lehetséges, ha a stratégiában megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége eljut abba a fázisba, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és outputok azonosíthatóak és számszerűsíthetőek lesznek. Amennyiben ez lehetséges az egyes indikátorok bázis- és célértékeinek meghatározását/pótlását az ITS monitorozása során kell elvégezni. Középtávú átfogó célok Javasolt indikátor I. Adottságokra építő, foglalkoztatottságot növelő gazdasági fejlődés A városban megtermelt hozzáadottérték növekedése II. Erős térségi szerepkör kialakítása, igényekhez, környezeti A helyi és járási lakosság szempontokhoz igazodó minőségi szolgáltatások nyújtása elégedettségének javulása III. Értékmegőrző, társadalmi összetartozást erősítő fejlődés A lakossági részvétel, aktivitás javulása táblázat: Középtávú átfogó célok indikátorai Indikátor típusa Mértékegység Cél hatás % növekszik hatás % növekszik hatás % növekszik Tematikus célok T1. Helyi gazdaság növekedése ezzel a helyben foglalkoztatás fokozása T2. Gazdaság élénkülését segítő vagyongazdálkodás T3. Városi funkciók, térségi szolgáltatások fejlődésének előmozdítása T4. Közműrendszerek fejlesztése, környezet és klímavédelem Javasolt indikátor Működőtőke-befektetések növekedése Indikátor Várható/Tervezett Mérés Mértékegység Adatforrás típusa változás gyakorisága eredmény % növekedés KSH évente Hasznosított ingatlanok száma eredmény db növekedés KSH ill. Önkormányzat évente Fejlesztéssel érintett rehabilitált eredmény fő nem változik/ kérdőívezés 4-5 évente településen, városi rangú települések növekedés esetében településrészen élők száma A középületek éves elsődleges eredmény % csökkenés Önkormányzat évente energiafogyasztásának csökkenése T5. Közlekedésfejlesztés Felújított utak hossza Megépült kerékpárutak hossza eredmény km km növekedés Önkormányzat 3 évente SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

64 62 Tematikus célok T6. Sport és szabadidős funkciók, zöldfelületek fejlesztése T7. Kulturális fejlesztések, közösségfejlesztés, esélyegyelőség biztosítása Javasolt indikátor Fejlesztett létesítmények száma Megújult zöldfelületek nagysága Helyi társadalmi programokban, akciókban résztvevők száma (fő) Indikátor típusa eredmény Mértékegység db m2 Várható/Tervezett Mérés Adatforrás változás gyakorisága növekedés Önkormányzat 3 évente eredmény (fő) növekedés Önkormányzat 3 évente táblázat: Tematikus célok indikátorai Projekt KULCSPROJEKTEK Geometrikus fűtéshálózat meghosszabbítása, új fogyasztók csatlakoztatása (K1) Ivóvízminőség-javító program végrehajtása (K2) Kodolányi úti önkormányzati épületegyüttes komplex rekonstrukciója - szociális szolgáltató központ kialakítása (K3) Civil közösségi ház és Városi Könyvtár kialakítása (K4) Javasolt indikátor Geotermikus erőmű hasznosított hőenergiája Geotermikus energiával ellátott épületek száma Fejlesztéssel érintett lakosságszám A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma A fejlesztés révén létrejövő, megújuló ellátások/szolgáltatások száma Indikátor típusa Mértékegység Várható/Tervezett változás Adatforrás Mérés gyakorisága output kwh/év növekedés Önkormányzat évente output db növekedés Önkormányzat évente output fő növekedés Önkormányzat évente output kwh/év csökkenés Önkormányzat évente output db növekedés Önkormányzat évente output db növekedés Önkormányzat évente Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

65 63 Projekt Deák F. u.-i ingatlan felújítása, bérlakások kialakítása (K5) HÁLÓZATOS PROJEKTEK Korszerű energiagazdálkodású intézmények és fejlett közüzemi hálózat (H1) Biztonságos, a meglévő terhelést enyhítő vasúti, közúti infrastruktúra fejlesztése (H2) Kerékpárút-hálózat további fejlesztése, kerékpározás feltételeinek javítása (H3) Városi arculat javítása (H4) Javasolt indikátor Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága Indikátor Várható/Tervezett Mérés Mértékegység Adatforrás típusa változás gyakorisága output m2 növekedés Önkormányzat évente output kwh/év csökkenés Önkormányzat évente output tonna CO 2 csökkenés Önkormányzat évente egyenérték output PJ/év csökkenés Önkormányzat évente output db növekedés Önkormányzat évente output km növekedés Önkormányzat évente output m2 növekedés Önkormányzat évente output m2 növekedés Önkormányzat évente SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

66 64 Projekt Javasolt indikátor Indikátor típusa Mértékegység Várható/Tervezett változás Adatforrás Mérés gyakorisága AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK Logisztikai központ (AT2) Támogatásban részesülő output db növekedés IH évente vállalkozások száma A felújított vagy korszerűsített output km növekedés Önkormányzat évente utak teljes hossza A fejlesztett vagy újonnan output ha növekedés Önkormányzat évente létesített iparterületek és ipari parkok területe Városközponti akcióterület (AT1) Felújított intézményi terület output m2 növekedés Önkormányzat projekt zárásakor A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése output kwh/év csökkenés Önkormányzat évente táblázat: Megvalósulást szolgáló beavatkozások, projektek indikátorai (Kulcsprojektek, Hálózatos projektek, Akcióterületi projektek) Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

67 65 8 MELLÉKLET SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

68 Munkaindító megbeszélés Meghívás, időpont-egyeztetés telefonon történt Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

69 SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 67

70 68 Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

71 Workshop a város jelenlegi helyzetéről, SWOT műhelymunka belső munkacsoport SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

72 70 Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

73 SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 71

74 72 Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

75 SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 73

76 74 Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

77 Workshop a város jelenlegi helyzetéről, SWOT műhelymunka külső munkacsoport SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

78 76 Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

79 SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 77

80 78 Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

81 SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 79

82 80 Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

83 SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 81

84 82 Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

85 SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 83

86 Workshop a jövőképről, hosszú távú fejlesztési irányokról Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

87 SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 85

88 86 Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

89 SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 87

90 88 Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

91 SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 89

92 Workshop a középtávú fejlesztési célokról, kapcsolódó eszközrendszerről, beavatkozásokról Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

93 SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 91

94 92 Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

95 SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 93

96 94 Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

97 SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 95

98 Szomszédos önkormányzatok tájékoztatása, egyeztetés 1 1 egy polgármesteri írásos visszajelzés érkezett, személyes megjelenés nem volt Terra Studió Kft Budapest, Szomolnok utca 14.

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító:

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SELLYE INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE A TERVEZŐ SZEMÉVEL. dr. Kukely György Terra Studió Kft.

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE A TERVEZŐ SZEMÉVEL. dr. Kukely György Terra Studió Kft. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE A TERVEZŐ SZEMÉVEL dr. Kukely György Terra Studió Kft. MOTIVÁCIÓ MOTIVÁCIÓ KONCEPCIÓ? TÖBB INVESZTÍCIÓ? TÖBB, JOBB VÁROSI FUNKCIÓ? ANTISZEGREGÁCIÓ? FUNKCIÓBŐVÍTŐ

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

SZAKMAI EGYEZTETÉS MUNKACSOPORT ÜLÉS (I.)

SZAKMAI EGYEZTETÉS MUNKACSOPORT ÜLÉS (I.) HAJDÚNÁNÁS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (ITS) KIDOLGOZÁSA SZAKMAI EGYEZTETÉS MUNKACSOPORT ÜLÉS (I.) Hajdúnánás, 2015. április 10. ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

0 REGIOPLAN C S E P R E G V Á R O S INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

0 REGIOPLAN C S E P R E G V Á R O S INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 0 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu C S E P R E G V Á R O S INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2015

Részletesebben

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SIKLÓS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

A megyei önkormányzat szerepe a TOP források felhasználásában. Pajna Zoltán, elnök Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés február 25.

A megyei önkormányzat szerepe a TOP források felhasználásában. Pajna Zoltán, elnök Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés február 25. A megyei önkormányzat szerepe a TOP források felhasználásában Pajna Zoltán, elnök Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 2016. február 25. A megyei önkormányzat feladata 19. A területi szereplő a) kidolgozza az

Részletesebben

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt 2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK 2015. április Tematikus célkitűzések 1) Kutatás, a technológia fejlesztése

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére című prioritás azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégiákban

Gazdaságfejlesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégiákban Gazdaságfejlesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégiákban dr. Kukely György Terra Studió Kft. ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék A város és gazdasága Forrás: Barta Gy. Czirfusz

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. MÁJUS 30. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS Miskolc, 2014. október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 2014-2020 CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS AMIRŐL SZÓ LESZ 1. A 2014-2020-as tervezési időszak 2. A Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra V. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 27. Lakatos István irodavezető Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BÉKÉS MEGYEI INDIKATÍV FORRÁSKERETBŐL MEGVALÓSÍTHATÓ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GINOP MEGYEJÁRÁS - Sarkad 2015. május. 29. Képes György Területfejlesztési

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret (Mrd Ft) Forrás Finanszírozás

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban Czene Zsolt főosztályvezető-helyettes NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Önfenntartó falu Fenntartható

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei területfejlesztési

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben