DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A FENNTARTHATÓ KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ SZAKÉRTŐI TANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A FENNTARTHATÓ KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ SZAKÉRTŐI TANULMÁNY"

Átírás

1 VIAD ORO K ÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS S ZOLGÁLTATÓ KFT B ALATONFÜRED, V AJDA J. U (30) AROP. YAHOO. COM DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A FENNTARTHATÓ KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ SZAKÉRTŐI TANULMÁNY Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése Pályázat Dévaványa Város Önkormányzati Hivatala szervezetfejlesztése január december 31. című, ÁROP-1.A.2/A kódszámú pályázata keretében 2009

2 Összefoglaló Bármely szinten kidolgozott tervezési dokumentumnak (stratégiai, program- vagy projektterv, megvalósíthatósági tanulmány, minőségirányítási terv, pályázat, közbeszerzési ajánlatkérés vagy ajánlattétel stb.) tartalmazni kell olyan szakmai dokumentációt, amely a horizontális alapelvek figyelembe vételével áttekinti a tervezési dokumentumban foglalt programok, projektek megvalósítása során várható környezeti károkat, illetve eredményeket. A környezetbarát közbeszerzés gyakorlata ma már elengedhetetlen kiegészítőjének kell lennie bármely önkormányzati fejlesztésnek, beruházásnak, hasznossága a fejlesztés eredményeinek hosszú távú fenntarthatóságában jut szerephez. A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 2

3 Bevezetés A fenntartható közbeszerzés nemzetközileg elfogadott definíciója szerint minden beszerzésekkel, szerződésekkel kapcsolatos döntés esetén az ár és a minőség mellett a fenntarthatósági kritériumok meghatározó szerepet játszanak. Ennek megfelelően a beszerzés minden fázisában a horizontális szempontok figyelembe veendők, úgy hogy a környezetre legkisebb hatást gyakorló, a fenntarthatóságot szolgáló megoldások részesüljenek előnyben. Ez nem csak közvetlenül segíti elő a környezet védelmét és az általános fejlődést, hanem erős keresletet is indukál a célok elérését segítő termékek és szolgáltatások piacán. Az önkormányzat fenntartható közbeszerzése a környezeti fenntarthatóságot közvetlenül, a közbeszerzés tárgyának megvalósítása során történő anyag- és energiafelhasználás révén érinti. A horizontális szempontok már az ajánlatkérés szintjén megfogalmazandóak. Az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlata azonban nem csak közvetlenül, de közvetve is hatással van a környezeti fenntarthatóságra a közbeszerzésekben meghatározott környezetvédelmi, energiahatékonysági, újrahasználhatósági stb. követelményeken keresztül. Az önkormányzat lépéskényszerbe hozza a gyártókat és szolgáltatókat, példát mutat a háztartások számára, mely különösen hatékony lehet lakossági programokba integrálva. Az önkormányzat fenntartható közbeszerzési gyakorlatának igen jelentős hatással kell lennie a társadalmi fenntarthatóságra. Közvetlenül döntő befolyása van az önkormányzati hivatalok és a közszolgáltató intézmények, az együtt dolgozó közösségek, a településen lévő vállalkozások munkatársainak szociális egészségességére, közvetetten pedig ennek az állampolgárokra és közösségeikre gyakorolt hatása révén. A fenntarthatóság magába foglalja a lakosság békés együttélését, összetartozásának erősítését, a helyi identitás elmélyítését. Az önkormányzat közbeszerzési gyakorlatának a gazdasági fenntarthatósághoz pedig a helyi szinten elérhető információ és igazgatási rendszer biztosításával valamint a különböző eljárási folyamatok és a polgármesteri hivatal és a közszolgáltató intézmények működésének átláthatósága, takarékossága, elszámoltathatósága és kiszámíthatósága révén járul hozzá. A fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartó beszerzések a helyi jelentőségű kis- és középvállalkozások számára lehetőséget teremtenek a gazdasági versenybe való bekapcsolódásra. A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 3

4 Az önkormányzati fenntartható közbeszerzés megvalósításának alapvető feltétele a megfelelő jogszabályi háttér, hiszen az önkormányzatok, mint közintézmények beszerzéseiket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kötelesek lebonyolítani. A magyarországi önkormányzatok helyzete ebből a szempontból kedvezőnek mondható. Általánosságban hangsúlyozandó, hogy az önkormányzat fenntartható közbeszerzési gyakorlatának jelentős mértékben és hatékonyan kell szolgálnia a horizontális alaplevek érvényesítését, mivel azok szemléleti keretei előremutatnak. Ehhez azonban határozottan meg kell jelennie az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlatában a fenntarthatósági alapelvek melletti elköteleződés, amely sok tekintetben mintaértékű lehet az önkormányzat más stratégiái, programjai felé is. A beszerzések, és így a környezetbarát beszerzések szempontjából is alapvető kérdés, hogy az adott önkormányzatnál milyen szervezeti keretek között folynak az ilyen irányú tevékenységek. A polgármesteri hivatal különböző szervezeti egységei, a közszolgáltató intézmények, a vállalkozások és a civil szervezetek belső kultúrája, az emberek gondolkodásmódja, a szabályozások előtörténete, a generációs jellegek, az iskolázottság stb. olyan mértékig különbözhetnek egymástól, hogy az új logikai rendszerbe foglalás messze túlmutathat az önkormányzat fenntartható közbeszerzési gyakorlata szerint megvalósuló programok vagy projektek elsődleges célkitűzéseinek sikeres megvalósításán. Ahhoz, hogy az önkormányzat fenntartható közbeszerzési gyakorlata szerint tervezett egyes programok vagy projektek elért eredményei sikeresen szolgálják a lakosságot, megkerülhetetlen feltétel, hogy a programok és projektek szükségességét, tulajdonságait, kereteit az önkormányzat a társadalmi folyamatokból levezetve, az emberi együttélési viszonyokból kiindulva határozza meg. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény I. Fejezet pontja értelmében a fenntartható fejlődés a társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek olyan rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését. A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat környezeti vizsgálata során nem lehet eltekinteni ezen megközelítés alkalmazásától. Egyrészt azért, mert az EU által megkövetelten érvényesíteni kell a fenntarthatóság követelményeit egy program vagy projekt értékelése és tervezése során is, másrészt A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 4

5 azért sem, mert egy közbeszerzés tervezési szintjén a környezeti szempontok hatásos integrálása csak a fenntarthatóság szempontrendszerén keresztül valósulhat meg. A környezeti következmények, hatások okozati összefüggései és mozgatórugói (driving forces) a szűken vett környezetügy körén túl mutatnak, és a fenntarthatósági megközelítéssel ragadhatók meg. Megjegyzendő, hogy jelen útmutató a fenntartható közbeszerzési gyakorlat környezeti szempontú aspektusára szorítkozik. Javaslat a környezetbarát közbeszerzés gyakorlatának bevezetésére Dévaványa Város Önkormányzata számára: A as időszakra vonatkozó stratégiai tervezéshez kapcsolódóan az Európai Unió előírja a stratégiai tervezési dokumentumok előzetes értékelését és ahhoz kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálatát. A vásárlói szokások megváltoztatásában, a környezeti elveken alapuló szemléledmód elterjesztésében a a közszférának, azaz az állami szervek és az önkormányzatok vállalhatnak úttörő szerepet, amely alapján az önkormányzatnál javasolt a környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése. A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetésének célja, hogy a környezeti szakértők és az érintettek véleményének az előkészítés és tervezés folyamatába való integrálása segítségével javítsa a stratégiai dokumentumok, közbeszerzési ajánlatkérés dokumentációjának minőségét, környezeti hatékonyságát és környezeti szempontú konzisztenciáját, azok negatív környezeti hatásainak csökkentése és kiküszöbölése, pozitív környezeti hatásainak növelése és erősítése érdekében. A zöld közbeszerzési gyakorlat bevezetése környezeti szempontú megközelítésen és értékelésen túl fenntarthatósági megközelítést és értékelést tartalmaz, mely szerint a közösségek (helyi társadalom) számára olyan fejlődést kell biztosítani, amely nem veszélyeztetheti a helyi ökoszisztémák megújuló képességét, és nem okozhat bennük visszafordíthatatlan változásokat. Az OECD szerint a fenntartható fejlődés olyan fejlődést jelent, amely nem veszélyezteti a lakosság egészségét és az ökoszisztémákat, továbbá a társadalmigazdasági igényeket úgy elégíti ki, hogy a megújuló erőforrásokat lassabb ütemben használja fel, mint az újratermelődésükhöz szükséges idő, a nem megújuló erőforrásokat pedig az azokat helyettesítő megújuló források előállítási üteménél lassabban használja fel. A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 5

6 A megvalósítás helyi jogszabályi háttere A környezeti fenntarthatóságot szolgáló megoldásokat pártoló állami szintű politika mellett a közvetlen igényekre és véleményekre támaszkodó, konkrétumokat megfogalmazó helyi politikai támogatásra is szükség van a környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetéséhez. Ehhez szükséges, hogy az önkormányzatok testületei, és így Dévaványa Város Önkormányzatának képviselőtestülete elfogadjon egy, a fenntarthatóságot biztosító politikát, mely az elvi állásfoglaláson túl már konkrét célokat és feladatokat is megfogalmaz. A cél és feladat meghatározáson túl ennek a politikának fel kell adnia az illetékeseknek a szükséges intézkedések megtételére. Fontos továbbá a vonatkozó önkormányzati rendeletek módosítása, annak érdekében, hogy a környezetbarát szemléletű beszerzések valósuljanak meg. Ennek figyelembe vételével javaslatot teszünk arra, hogy Dévaványa Város Önkormányzata jelen útmutatóban megfogalmazottakkal összhangban a következő minimális kiegészítést tegye a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 335/2009. (VIII.19.) számú Közbeszerzési Szabályzat II. Fejezet 3.2 pontjában: A Műszaki iroda vagy az eljárás lefolytatásával megbízott szakértő, lebonyolító a bíráló bizottsággal együttműködve- a beszerzés szakmai és a beszerzés tárgyától függően környezetvédelmi szempontokat is érvényre juttató igények alapján gondoskodik az ajánlati felhívás, valamint az elbírálási szempontok összeállításáról, az ajánlati dokumentáció elkészítéséről. Ezen felül javasoljuk a fenntarthatósági elvek alkalmazását a kapcsolódó jogszabályok, programok és tervek megfogalmazása és elfogadás során. A beszerzés helyi szervezeti kerete A célok elérése érdekében szükséges megfogalmazni, hogy az Önkormányzaton belül kik felelnek a környezetbarát beszerzés elveinek érvényesüléséért. Dévaványa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában jelenleg egy vegyes beszerzési rendszer működik. Ez azt jelenti, hogy a különböző termékek és szolgáltatások beszerzése más és más irodákhoz tartozik (pl. az általános hivatali beszerzések a gaz- A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 6

7 dálkodási iroda feladatkörébe tartoznak, míg az alkalmankénti és önkormányzati intézményi beszerzések főként a műszaki és pályázatírói iroda feladatkörének részét képezik). Ennek megfelelően javasoljuk, hogy e két iroda aktuális beszerzési tevékenységéért felelős személyek kiemelt figyelmet fordítsanak a környezeti szempontú elvek érvényesítésére. Nekik - a lehetőségeket figyelembe véve - tanácsos környezeti szempontú beszerzéseket is magába foglaló közbeszerzési képzésen részt venni. Tény, hogy egy centralizált rendszer kialakításával a koordináció könnyebben megoldható lenne, és a képzésen kevesebb munkatársnak kellene részt vennie, azonban el kell ismernünk, hogy egy decentralizált rendszerben az elvek jobban tudnak érvényesülni, hiszen így a beszerző jobban képes felmérni az igényeket, könnyebben képes alkalmazkodni és behatóbban tudja vizsgálni annak folyamatát. Ebből kiindulva nem javasoljuk a jelen decentralizált rendszer módosítását. Az információk áramlása, tárolása Tapasztalatok szerint a zöld közbeszerzések legnagyobb akadálya az információhiány. Ez egy több összetevőjű komplex probléma, mely egyrészt jelenti a polgármesteri hivatalokon belül az információk nem megfelelő áramlását és dokumentálást, másrészt jelenti a döntéshozókhoz eljutó információk szűkösségét. Dévaványa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában jelenleg működik egy közös hálózat, melyen közzétett dokumentumok a hivatal bármely számítógépéről elérhető és módosítható. Mivel a rendszer online nem elérhető, ezért javaslatot teszünk egy Belső Hivatali Portál létrehozására, mely bárhonnan elérhető a megfelelő jelszóval és felhasználónévvel. A polgármesteri hivatal belső számítógépes nyilvántartási rendszere jelenleg megfelelőnek mondható, a dokumentumok kulcsszó, ügyintéző, év és leltári szám alapján felkutathatóak. Az információk megfelelően dokumentálva, átlagosan 5 évre arra alkalmas körülmények között kerülnek tárolásra. Zöld közbeszerzés a gyakorlatban A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat követi a stratégiai környezeti vizsgálat nemzetközi gyakorlatában és a jogszabályokban elvárt lépéseket. A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 7

8 Dévaványa Város Önkormányzat munkatársainak közbeszerzési eljárásokon szerzett tapasztalataiból kiindulva ajánlott a zöld közbeszerzést nem csak a helyi, hivatali beszerzések során alkalmazni, hanem érdemes a város intézményeit (Általános Művelődési Központ intézményegységeit, Bereczki Imre Helytőrténeti Gyűjteményt) is bevonni. Ez nem csak azért lényeges, mert jelenleg is jelentős mennyiségű Európai Uniós pályázati forrás felhasználásában érintettek ezek az intézmények, hanem mert az intézmények felismerték a környezeti nevelés fontosságát, azt az oktatási-nevelési tevékenységükbe beépítették, ezért szívesen együttműködnek az Önkormányzattal az ilyen projektek esetén. A beszerzési eljárás során, legyen az közbeszerzési határérték alatt vagy felett, érdemes néhány alapelvet szem előtt tartani: a környezetbarát minősítéssel rendelkező termékeket és szolgáltatások előnyben részesítése; az újrahasznosított anyagokat tartalmazó termékek előnyben részesítése; a környezetre és az egészségre ártalmas alapanyagok kerülése; víz- és energiatakarékos megoldások keresése; a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás helyett az összességében legelőnyösebb ajánlat elfogadása. A beszerzési eljárás lebonyolítását követően az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlatának egyes programszakaszainak értékelését kell elvégezni. Értékelni kell a fenntarthatósági alapelvek érvényesülését, integrációját a különböző program-szinteken: a mozgatórugók (hatótényezők, kiindulási okok driving forces), terhelések (pressures), állapot (state), hatások (impact) és a beavatkozások (válaszok respones) vonatkozásában (DPSIR-modell). Alapvető cél, hogy a környezeti és a fenntarthatósági célok érvényesítésének hatásossága szemléletesen legyen bemutatva az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlata tervezésének és végrehajtásának különböző szakaszaiban. Az értékelés folyamán javaslatokat kell megfogalmazni a károk megelőzésére és csökkentésére vonatkozóan, valamint az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlata programjaiban rejlő fenntarthatósági, környezeti szempontból pozitív következmények erősítésére vonatkozóan. A végrehajtás szempontjából meg kell vizsgálni annak lehetőségeit is, hogy egyrészt egy projekt végrehajtási eljárása, másrészt az ahhoz kapcsolódó eljárások (pl. értékelések) során mely lépésekre kell a jövőben kiemelt figyelmet fordítani. A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 8

9 A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat cél- és prioritásrendszere szerinti átvilágítás A közbeszerzések által lefedett területekre vonatkozó fenntarthatósági vagy szűken vett környezetei kereteket, iránymutatásokat tartalmazó széles körben elfogadott stratégiai dokumentum még nem készült el Magyarországon. Ezért az önkormányzat egyik közbeszerzése sem tartalmazhatja jelenleg a fenntarthatóság, környezeti információk vonatkozásában jelentős, szóba jöhető fejlesztési és rendezési tervek, adatbázisok, információs portálok összekapcsolását, tematikus összehangolását, átjárhatóságának biztosítását, nem beszélve azok nyilvánosságáról, a társadalmi részvételi, döntéshozatalai folyamatokban való alkalmazhatóságáról. Átfogó környezetbarát közbeszerzési gyakorlat módszertan hiánya és a hiányzó nemzeti szintű, széles körben elfogadott fenntarthatósági célrendszer és stratégia, illetve közmegegyezés hiányában nincs széles körben elfogadott fenntarthatósági és a környezetbarát közbeszerzési gyakorlathoz tartozó értékorientáció. Ezért a környezetbarát közbeszerzési gyakorlat jelenleg nem tartalmazhat elegendő információt arra vonatkozóan, hogy milyen változatok közül kerültek kiválasztásra a benne szereplő programok és projektek. A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat rendszerint még nem utalhat a különböző lehetséges programok célszerűségi vizsgálataira. Arra sem, hogy a környezetbarát közbeszerzési gyakorlat milyen indokokkal növelné a forrásokat például az egyébként lényeges ingatlan beruházások javára és csökkentené, mondjuk a szervezeti és humánerőforrás fejlesztési oldalon. A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat feltételezett állapota, lehetséges problémái és a lehetőségei, tendenciái A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat tervezésénél figyelembe veendő szempontok: Driving force (hatótényezők, kiindulási okok) elemeinek lehetséges szempontjai: széles körben elfogadott fenntarthatósági értékrend és az erkölcsi felelősségre való figyelemfelhívás, példamutatás az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a közszolgáltató intézmények részéről; információs társadalom vívmányainak elérhetősége a településen; közszolgálati intézmények tradicionális szervezeti kultúrája; A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 9

10 társadalmi részvétel iránti igény, kötelezettség és kapacitás megjelenése; társadalmi értékrend és felelősségérzet erősítése; települési szintű fejlesztéseken dolgozó szakemberek és a területi (kistérségi) tervezők felkészülése a fenntarthatósági szempontok figyelembevételére; választott tisztségviselők, intézményvezetők, közalkalmazottak erkölcsi felelősségére való figyelem felhívás; a fenntarthatóság megértésének és megismerésének elősegítése, holisztikus szemlélet terjesztése a helyi intézményrendszer keretein belül és eszközeivel (különösen az önkormányzatok esetében a lakosság táji, helyi kötődésének, fenntarthatóság iránti felelősség vállalásának erősítése, valamint a közösségszervezésben és a közösségfejlesztésben együttműködés más szervezetekkel); a fenntarthatósággal kapcsolatos helyi döntési folyamatok és azok eredményeinek bemutatása, negatív és pozitív példák hiteles ismertetése; szisztematikus és tematikus kommunikáció; fenntarthatósági célrendszer és stratégia az önkormányzatnál; a jogérvényesítés hiányosságai, lassúsága, az önkormányzati jogszabályok hiányosságai, belső ellentmondásai, indokolatlanul sűrű változtatások, módosítások, nehezen áttekinthetetlen önkormányzati joganyag; felmérések a hatósági eljárások fenntarthatósági szempontú megerősítésére és összehangolási lehetőségeire vonatkozóan; a jegyző felkészítése a fenntarthatóság vonatkozásában; megfelelő szintű tájékoztatás a fenntarthatósághoz kapcsolódó egyes elemek, rendszerek megőrzésével, a közösségi érdekek megvédésének lehetőségeivel kapcsolatos eljárásokról; a fenntarthatósági célok érvényesítéséhez szükséges feltételek: a település intézményeinek megfelelő hatásköre, forrássai, személyi és intézményi feltételei (helyi és területi szintű koordináció); társadalmi szervezetek, az önkormányzat és intézményei, illetve a helyi kkv-k tájékoztatása a természeti értékvesztés, a természeti erőforrás csökkenés valós mértékéről, irányáról, következményeiről; Pressure (terhelések) elemeinek lehetséges szempontjai: túl bonyolult, eljárásonként eltérő koncepciójú eljárások és folyamatok; sok átszervezés, az intézményi hatáskörök és szervezeti működés turbulenciája; A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 10

11 korszerűtlen szervezetkultúra, a feladatorientáltság aránya az intézményeknél; State (állapot), Impact (hatás), Response (válasz) elemeinek lehetséges szempontjai: rövid távú jogszabályalkotás, kiigazító megoldásokkal aránya; önkormányzati tevékenység hatásainak nyomon követésére alkalmas információk hiánya; területi koordináció foka; a környezetvédelmi munka személyi feltételei, rendelkezésre álló szükséges számú és felkészült szakemberek; az önkormányzati hivatal és az intézmények rendszerében a felelősségi körök meghatározása a fenntarthatóság alapelvek érvényesítésére vonatkozóan, a világos és számon kérhető feladatmegosztás; környezetvédelemmel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, kommunikációs rendszer; önkormányzati, szakmai tervezési és programozási folyamatok nyitottsága a civil részvételre a megfelelő szinteken; fenntarthatóságot integráló programok (stratégia) átlátható, nyílt tervezési, döntési folyamatai; a lakosság széles körű és hatékony bevonása a fenntarthatósági feladatokba; a települési környezeti monitoring rendszerének kidolgozása és működése; a környezeti monitoring és az adatfeldolgozás számára prioritásokat meghatározó stratégia; a monitoringot végzők társadalmi és szakmai bázisának megszervezése és összehangolása; a monitoring eredményeinek feldolgozásának és alkalmazásának kialakított rendszer; a monitoring adatkezelése, és az adatbázisok hasznosítása, nyilvánossága, hozzáférése; működő, egységes és bizonyos fokig nyilvános fenntarthatósági vagy legalább átfogó környezeti információs rendszer a település vagy a kistérség hasznosítására; települési honlapon önálló fejezet a fenntarthatósággal kapcsolatos információkról; informatikai alapú fenntarthatóság témakörét érintő tájékoztatások, szolgáltatások kialakítása; a lakosság és a döntéshozók szemléletformálását szolgáló informatikai alkalmazások (pl. szimulációk); a statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás rendszerébe a fenntarthatóság egyes komponenseire vonatkozó igények beépülése; a statisztikai adatszolgáltatás egységes rendszere; az adatok felhasználásának lehetőségei, illetve korlátozása; A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 11

12 a fenntarthatóság komponenséről adatgyűjtés; az önkormányzati hivatal és az intézmények számára rendelkezésre álló fenntarthatósági vonatkozású adatbázisok, információs háttér az állapotokról, folyamatokról, indikátorokról; a szakterületeket átívelő gyakorlati statisztikai alkalmazások. A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat által ideálisnak tartott célállapot az önkormányzati hivatal és az intézmények környezeti terhelése mérhetően csökken; az anyagfelhasználás jelentős, drasztikus csökkentése és újrafelhasználása (papír, nyomtatófesték, amortizált elektronikai eszközök); a kevesebb átszervezés és ezzel járó költözések, irodafelújítások, új bútorok és technikai eszközök stb. csökkentése; a telephelyek, igazgatási egységek közötti kevesebb kiszállás, személyes utazás; az energiahatékony irodák kiépítése, a környezetbarát megoldások (fűtés, világítás, vízhasználat, kézszárítás stb.) révén; a közbeszerzéseken keresztül nagy súllyal érvényesül az egyes beruházások környezeti hatásának minimalizálása. lényegesen elmozdul az egészségesség irányába a lakosság szociális környezete; személyi, szervezeti, intézményi motiváltság; a kezdeményezések, javaslatok bátorító, szabad légköre. A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 12

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztése a Dédestapolcsányi körjegyzőségben

Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztése a Dédestapolcsányi körjegyzőségben Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 3530 Miskolc Corvin 2 IV/14. Tel: 20/ 466-7208 SZÉF 2000 Magyar-Kanadai Korlátolt Felelősségű Társaság 3529 Miskolc, Aulich u 22. Tel: 30/370-2390

Részletesebben

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program projekt gazdái,

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30.

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30. Kvassay Jenő Terv környezeti vizsgálatának vitaanyaga Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. Respect Kft. 2015. július 30.. TARTALOM BEVEZETŐ...1 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése 2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése Készült az ÚMFT Kormány által 2006. október 25-én elfogadott, umft_hunsrfmagyar_munka_061208.pdf megnevezésű

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

Környezeti Fenntarthatósági Útmutató

Környezeti Fenntarthatósági Útmutató Környezeti Fenntarthatósági Útmutató EU támogatásokra pályázók számára a humán fejlesztés típusú pályázatokra vonatkozóan Munkaanyag 2004. január 30. BEVEZETŐ Miért szükséges már a pályázat készítése során

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. MÁRCIUS 1 TARTALOM 1 Bevezető... 4 2 A HVS felülvizsgálatának célja és szükségszerűsége...

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV)

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) A 2014-2020 közötti időszak Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet által előírt környezeti értékelés egyeztetési anyaga /14. változat/

Részletesebben

HVS Tervezési Útmutató

HVS Tervezési Útmutató Módosított változat Készült az ÚMVP Irányító Hatóság (FVM) megbízásából 2008-03-28 HVS Tervezési Útmutató Segédlet az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. Környezeti Vizsgálatának Tartalmi Meghatározása. Budapest 2015. június 30. Respect Kft.

Kvassay Jenő Terv. Környezeti Vizsgálatának Tartalmi Meghatározása. Budapest 2015. június 30. Respect Kft. Kvassay Jenő Terv Környezeti Vizsgálatának Tartalmi Meghatározása Budapest 2015. június 30. Respect Kft. TARTALOM Bevezető... 3 Kvassay Jenő Terv stratégiai környezeti vizsgálatának tervezett tematikája...

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Készült a Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 Nógrád Megyei Önkormányzat által 2014. február 3-án társadalmasításra bocsátott

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg FENNTARTHATÓSÁGI ÚTMUTATÓ NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 2007.. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg Tartalomjegyzék AZ

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése

Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 21. részfeladat Pályázati kiírás 17. területe Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamat leírás Készítette:

Részletesebben