ZÁHONY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP /13/K

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁHONY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002"

Átírás

1 ZÁHONY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP /13/K

2 ZÁHONY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító: ÉAOP /13/K Készítette: TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. (konzorciumvezető) MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft (konzorcium tagja)

3 STRATÉGIA 3 KÖZREMŰKÖDŐ SZAKÉRTŐK: Projektvezető Róka László Régiós koordinátor Róka László Megyei koordinátor Kézy Béla Felelős tervező Ivánka-Tóth Dávid Településtervező Csongrádiné Falk Judit Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakági szakértő Illyés Zsuzsa Településtervezési szakági szakértő közlekedési Horvátth Balázs Társadalompolitikai szakértő Markó András Gazdaságfejlesztési szakértő Deme Lóránt Antiszegregációs szakértő Adorján Emese Partnerségi szakértő Ivánka-Tóth Dávid Környezetvédelmi szakértő Ádány Mihály Műemlékvédelmi szakértő Nagy Tibor TOVÁBBI KÖZREMŰKÖDÖK: Záhony Város Önkormányzata

4 STRATÉGIA 4 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA A VÁROSRÉSZI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI JÖVŐKÉP A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Városi szintű középtávú tematikus célok Városrészi szintű területi célok A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE, A KIJELÖLÉS ÉS LEHATÁROLÁS INDOKLÁSA A VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLETEN MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA AZ AKCIÓTERÜLETEN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ, A TELEPÜLÉS EGÉSZE SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS FEJLESZTÉSEK Kulcsprojektek Hálózatos projektek Egyéb projektek A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIAI CÉLJAIHOZ A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE AZ AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE KORMÁNYZATI KOMPETENCIÁBA TARTOZÓ INTÉZKEDÉSEK ÉS PROJEKTEK ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM A TELEPÜLÉS SZEGREGÁTUMAINAK ÉS SZEGREGÁCIÓ ÁLTAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA AZ ANTISZEGREGÁCIÓS STRATÉGIA ÁLTALÁNOS ELVEI ÉS CÉLKITŰZÉSEI Kitörési lehetőségek biztosítása Szociális és jövedelmi helyzet javítása A városrész élhetőségének fejlesztése, vonzó környezet kialakítása az újonnan betelepülők részére A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK SZEGREGÁCIÓS HATÁSAINAK KIVÉDÉSÉRE HOZOTT INTÉZKEDÉSEK A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez Illeszkedés a Partnerségi Megállapodáshoz Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való kapcsolat BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák kapcsolata A célok logikai összefüggései A stratégia megvalósíthatósága A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatása A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK... 61

5 STRATÉGIA Kiszámítható és transzparens szabályozási környezet Tudatos ingatlan- és kapacitásgazdálkodás Tervalku Hatékony és következetes városmarketing tevékenység, pozitív arculat és identitás erősítése AZ ITS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI JAVASLATOK A PARTNERSÉG BIZTOSÍTÁSA AZ ITS KÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és eredményindikátorok meghatározása A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása... 77

6 STRATÉGIA 6 Táblázatjegyzék 1. táblázat: Záhony SWOT elemzése táblázat: Városrészek funkciói táblázat: A Városrészi és tematikus célok összefüggése táblázat: Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata táblázat: A tervezett fejlesztések indikatív ütemezése táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye TOP forráskerete terhére tervezett forrásallokáció táblázat: A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve táblázat: Az antiszegregációs célrendszer táblázat: Az ITS tematikus céljainak illeszkedése az EU tematikus célkitűzéseihez táblázat: Az ITS tematikus céljainak illeszkedése a Partnerségi Megállapodás nemzeti fejlesztési prioritásaihoz táblázat: Az ITS tematikus céljainak illeszkedése az OFTK specifikus céljaihoz táblázat: Az ITS tematikus céljainak illeszkedése a megyei operatív program prioritásaihoz táblázat: Az ITS és a településfejlesztési koncepció összhangja táblázat: A gazdasági program és az ITS összhangja táblázat: A célok és a helyzetértékelésben beazonosított problémák, adottságok kapcsolata táblázat: A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai táblázat: A településfejlesztés intézményrendszere táblázat: Munkamegosztás Záhony és a vonzáskörzetébe tartozó települések között táblázat: Tematikus és a területi (városrészi) célok eredményindikátorai táblázat: Az akcióterületi fejlesztések (beavatkozások) output indikátorai táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések output indikátorai Ábrajegyzék 1. ábra: Záhony város városrészeinek gazdasági-szociális mutatói ábra: Záhony városfejlesztési célrendszere ábra: A monitoring folyamatának összefoglalása Térképjegyzék 1. térkép: A tervezési folyamat során azonosított városrészek térkép: Városközpont akcióterület... 23

7 STRATÉGIA 7 1 Bevezetés A as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerepe van a megfelelő módon előkészített, megalapozott területi terveknek. Ennek érdekében a Belügyminisztérium nyílt közbeszerzési eljárást hirdetett a járásszékhelyek integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS), (ahol szükséges) településfejlesztési koncepciójának, valamint az ezek kiindulási alapjaként szolgáló ún. megalapozó vizsgálatnak a kidolgozására. A folyamat részeként a településfejlesztési koncepció 1 kivételével Záhony város vonatkozásában is elkészülnek a fenti dokumentumok. A stratégiai tervezés tétje jelentős: egyrészt a most kijelölendő irányok (milyen városban szeretnénk élni) hosszú távra meghatározzák a település fejlődését, jövőjét; másrészt jelentős mértékben függ a tervezés sikerétől, hogy a as EU-s tervezési időszakban rendelkezésre álló forrásokból milyen mértékben tud részesülni a város, illetve azokat mely területeken és mennyire hatékonyan tudja felhasználni. Jelen dokumentum Záhony Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, amely a 2013-ban készült Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) átdolgozása. Az ITS kijelöli a középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), másodsorban az ágazati operatív programok forrásainak felhasználásához, illetve egyéb fejlesztési források mozgósításához. Az ITS az alábbi rendeletek, módszertani útmutatók figyelembevételével került kidolgozásra: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről, Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez (Belügyminisztérium, ), Városfejlesztési Kézikönyv (Második, javított kiadás, NFGM, január 28.). Az integrált településfejlesztési stratégia elkészítését egy részletes megalapozó vizsgálat (helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzte meg, amely számszerűsített adatokra, tényekre, tendenciákra támaszkodva bemutatja a város gazdasági és társadalmi folyamatait, legfőbb erősségeit, adottságait, valamint gyengeségeit, problémáit. Ezekre reagálnak az ITS keretében megfogalmazott célkitűzések és azonosított beavatkozások. Az integrált településfejlesztési stratégia partnerségi egyeztetése és elfogadása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint Záhony Város Önkormányzata Partnerségi egyeztetési szabályzata alapján történt. 1 Záhony Településfejlesztési Koncepciója 2009-ben készült el, amely jelenleg is hatályos.

8 STRATÉGIA 8 2 Helyzetelemzés összefoglalása 2.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása Térségi szerepkör Gazdaság Társadalom A település térségi szerepkörét alapvetően meghatározza a magyar-ukrán határ közelsége és az ben létesült vasúti átrakó-pályaudvar. A város gazdasági és közlekedési adottságai alapján fontos határvárosi szerepe tölt be a régióban. A határátkelő, a vasútállomás/vasúti átrakó és a határon túli diákokat is fogadó középiskola nemzetközi jelentőséget is biztosít a település számára. A záhonyi vasúti átrakó-pályaudvar A város január 1-jétől járásszékhelyként került kijelölésre. Záhony járásközponti státuszából adódó feladatai kiterjednek a gazdaság és a társadalom szinte minden területére (kereskedelmi ellátás, egészségügy, oktatás, közlekedés, munkahelyteremtés, közigazgatási feladatok, kommunális szolgáltatás, szabadidős tevékenység stb.), a felmerült szükségleteknek a város valódi centrumtelepülésként képes megfelelni. A város gazdasági jelentősége kisvárosi méretéhez képest kiemelkedő: a Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei decentrumok közé tartozik. A megyei szinten is meghatározó gazdasági szerepkör főként a vasúti átrakó és a kapcsolódó logisztikai tevékenységek ellátását szolgáló területek és tevékenységek jelenlétének, illetve a kapcsolódó kereskedelmi és közösségi szolgáltatások magas koncentrációjának tulajdonítható. A hagyományosan szolgáltatóipari településen, a nemzetgazdasági ágak közül a mezőgazdaság és az ipar szerepe csekély: a vállalkozások többsége a tercier szektorban működik. A vállalkozási demográfia alapján a mikro- és kisvállalkozások túlsúlya jellemző. Az alacsony foglalkoztatotti létszámmal működő, korlátozott tőkeerővel rendelkező vállalkozások által előállított termékek, szolgáltatások hozzáadott értéke viszonylag alacsony. Az utóbbi években a gazdasági aktivitás visszaesése figyelhető meg: a működő vállalkozások száma és ezzel együtt az iparűzési adóbevételek is csökkentek. A kedvezőtlen tendencia folytatódása a város meglévő infrastrukturális adottságaira építő hatékony befektetés-ösztönzési stratégiával, tudatos vállalkozássegítő intézkedésekkel megállítható. A lakosság képzettségi szintje és gazdasági aktivitása megyei viszonylatban is magas. A megfelelően képzett és gazdaságilag aktív munkaerő-kínálat a város jövőbeli fejlődésének mozgatórugójává válhat. A népesség korösszetétele megyei összehasonlításban kedvezőek, de a társadalom elöregedése, a gyermekkorúak számának csökkenése Záhonyban is jelentős probléma. Záhony népességének száma folyamatos csökkenést mutat, aminek elsődleges oka a főként a fiatalokat és a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőket érintő szelektív migráció. Az elvándorlás olyan mértékű, hogy azt a természetes szaporodás sem tudja ellensúlyozni. Az elvándorlás következtében csökken a munkavállalói korú népesség száma, ami negatívan befolyásolja a város munkaerő-kínálatát. A migráció fokozódásának veszélye annak ellenére fennáll, hogy Záhony stabil alapokon nyugvó társadalmi és gazdasági háttere a hasonló nagyságú városokhoz képest lényegesen kedvezőbb.

9 STRATÉGIA 9 Környezet és közlekedés Közszolgáltatások A település közigazgatási területén nemzeti park, természetvédelmi terület nem található. A Tisza árterének teljes záhonyi szakasza ugyanakkor a nemzeti ökológiai hálózat részét képező, Natura 2000 (ezen belül természetmegőrzési) terület és ramsari terület besorolású. Záhonyban a biológiailag aktív területek aránya magas, azonban a város a 4. sz. főút, a vasút és a jelentős kiterjedésű gazdasági területek által beszorítva, a természeti környezetétől teljesen el van zárva. Záhony körzetében a vasúti határhíd a Tisza felett Záhony építészeti arculatát a vasúti infrastruktúrához köthető iparosodott, városias jelleg határozza meg. A MÁV által üzemeltetett épületek, intézmények egy része használaton kívül van, vagy kihasználatlan. A romló állagú, használaton kívüli épületek rontják a városképet, ezért a város egyes részei elhanyagolt benyomást keltenek. A lakóterület általában kisvárosias jellegű, de a hagyományos települési területen a falusias, nagytelkes szerkezet dominál. A város külső elérhetősége, közlekedési kapcsolata jó: Záhony kiemelt közlekedési útvonalon fekszik (a Lyontól Kijevig tartó európai V. közlekedési folyosó vasúti nyomvonalán, illetve a 4. sz. főút mentén, mindkettő esetében határátlépési pont). A város külső elérhetősége az M3 autópálya Vásárosnaményig tartó szakaszának kiépítésével sokat javult, az autópálya a legközelebbi csatlakozása kb. 46 km távolságban érhető el. A város humán infrastrukturális ellátottsága megfelelő: alap- és középfokú oktatási intézmények egyaránt működnek a településen. A humán közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását az önkormányzat tudatos és átgondolt módon tervezi és valósítja meg, így a város minden lakosa számára biztosított a magas minőségű szolgáltatások elérhetősége az egyenlő hozzáférés elvének érvényesítésével. Az intézmények alapinfrastruktúrája kiépült, azonban az épületek egy része felújításra szorul. A városháza előtti tér Az egészségügyi alapellátás számára helyet biztosító orvosi rendelő a modern kor támasztotta követelményeknek, igényeknek nem felel meg, ezért felújítása és akadálymentesítése a város tervei között szerepel. A városban korábban működő vasútüzem-orvosi rendelőt (szakorvosi rendelőintézetet) a fenntartó MÁV megszüntette. Szakorvosi ellátás így a városhoz legközelebb Kisvárdán vehető igénybe.

10 Környezet és közlekedés Társadalom Gazdaság Záhony Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája STRATÉGIA táblázat: Záhony SWOT elemzése Erősségek A közút és a vasút révén a város megközelíthetősége jó A város fontos nemzetközi tranzitvonal mellett fekszik A város kiemelkedő adottsága az európai normál és a keleti széles nyomtávolságú vágányhálózat összekapcsolására létrehozott átrakó-kapacitás Hármas határ mentén fekvő határváros A város vonzáskörzetében az újonnan betelepülő vállalkozások letelepedésére alkalmas ipari parkok találhatók A lakosság átlagos iskolai végzettsége hagyományosan és kiemelkedően magas, ami fontos vonzerő a magasabb hozzáadott értéket képviselő ágazatokban tevékenykedő befektetők szemében Nincsenek kialakult szegregátumok Erős helyi közösség Jelentős számú aktív civil szervezet működik a településen Jó közbiztonság Nyugodt, csendes, élhető település, ahol nincs zsúfoltság Sok zöldterület Közeli Tisza-part Rendezett településkép, megfelelő köztisztaság Szép természeti környezet, jó levegő Zaj- és rezgésterhelést okozó gazdasági tevékenység nincs a belterületen Változatos fajösszetételű növény- és állatvilág A város közigazgatási területét érinti a Tisza-part (Natura 2000, védett tájképi értékek) Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya kicsi A belterületi utak 100%-ban szilárd burkolattal rendelkeznek Mintegy 5,4 km belterületi kerékpárút Nincs a városban nehezen megközelítető városrész Szelektív hulladékgyűjtés működik az egész városban (gyűjtőszigetek és zsákos elszállítás) Gyengeségek Elaprózott vállalkozási szerkezet, mikro- és kisvállalkozások dominanciája jellemző Az iparszerkezetből hiányoznak a magasabb technológiai színvonalat képviselő ágazatok, kevés a hozzáadott érték Kutatás-fejlesztési tevékenység nem folyik a városban A működő vállalkozások száma csökken Turisztikai infrastruktúra kiépítetlen, nincsenek megfelelő színvonalú attrakciók és szolgáltatások Magas a munkanélküliek, ezen belül a tartós munkanélküliek száma Nincs megfelelő helyi gazdaságfejlesztési és befektetés-ösztönzési tevékenység, vállalkozói inkubátorház. A városban található ipari park hasznosítása, lakóövezettel szomszédos elhelyezkedése miatt kedvezőtlen. Az állandó és a lakónépesség száma is csökkenő tendenciát mutat Növekszik a szelektív elvándorlás mértéke Folyamatos a társadalom elöregedése Magas a munkanélküliek, ezen belül a tartós munkanélküliek száma Magas a gazdaságilag inaktív lakosok aránya A munkavállalók egy része nem helyben dolgozik A város lakásállománya öreg (magas a 20 évnél régebben épült lakások aránya) A bel- és csapadékvíz elevezető rendszer infrastrukturális állapota romlik A településkép nem egységes A MÁV által üzemeltetett épületek, intézmények egy része használaton kívül van, vagy kihasználatlan A településen áthaladó forgalom részben megterheli a város belterületi úthálózatát (Kárpát utca) Kevés a közparkoló a belváros egyes részein A belterületi utak egy része nem megfelelő minőségű A város területi terjeszkedésének lehetősége nagyon korlátozott, külterülete kiugróan kicsi, ami gátat jelenthet a városfejlődés szempontjából

11 Gazdaság Közszolgáltatások Záhony Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája STRATÉGIA 11 Erősségek A távfűtést ellátó hőközpont 50%-ban megújuló energiát hasznosít Megfelelő a település környezeti állapota A közműellátottság aránya a szennyvíz tekintetében 95, a víz, villany esetében gyakorlatilag 100% A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 100% Jól szervezett a közösségi közlekedés A városban a lakosság számára valamennyi alapszolgáltatás biztosított Az alapfokú mellett középfokú oktatási intézmény (szakközépiskola és kollégium) is működik a városban A középiskola beiskolázási körzete kiterjed az egész megyére, emellett határon túli (kárpátaljai) magyar diákokat is fogad A városban gyermekorvos is rendel Biztosítottak a közművelődési lehetőségek A közintézmények jelentős része megújult épületben működik (kivéve művelődési ház, középiskola) Szociális ellátórendszer kiépítettsége Sportolási lehetőségek széles spektruma (uszoda, ZVSC sporttelep a megye egyik legnagyobb szabadtéri sportcentruma öt szakosztállyal, három további sportegyesület, nagyméretű téli jégpálya, fitnessterem, kerékpárutak, teniszpályák) Itt jöttek létre a rendőrség, tűzoltóság, határőrség, katasztrófavédelem térségi központjai, emellett kiterjedt polgári védelem is működik Gyengeségek Egyes közintézmények (pl. szakközépiskola) infrastrukturális állapota nem megfelelő A kollégium befogadóképessége szűkös, férőhely bővítése szükséges A településen nem található felsőoktatási intézmény vagy annak kihelyezett tagozata Az önkormányzat befolyása egyes közszolgáltatások esetében a megváltozott fenntartói viszonyok miatt korlátozott (pl. köznevelés) Lehetőségek Az elmúlt fél évszázadban létrehozott átrakó-kapacitásra jelentős vertikális gazdasági integráció alapozható (logisztikairaktározási szolgáltatások, feldolgozóipar, kereskedelmi szolgáltatások) A település hasznosítható ipari területekkel rendelkezik, beleértve a MÁV Zrt. jelenleg kihasználatlan, ipari célokra alkalmas telephelyeit is Nagy nemzetközi logisztikai vállalkozások saját raktárbázisainak a letelepítése sok járulékos együttműködési lehetőséget biztosíthat a helyi vállalkozások, szolgáltatók számára, emellett munkahelyeket teremt Korábbi logisztikai tevékenyég miatt rendelkezésre álló infrastruktúra kapacitások Vonzáskörzetében nagy mennyiségben rendelkezésre álló munkaerő Veszélyek A pénzügyi-gazdasági válság hatására a vasúti áruszállítás volumene lecsökkent, és a pozícióit nem is tudja visszaszerezni Záhony nem lesz versenyképes a volt szovjet tagköztársaságok nyugati határain működő versenytárs vasúti átrakótérségek szolgáltatási integrációjával, árképzésével, működési hatékonyságával A város az ország központi, nyugati területeitől messze, periférikus részen található, amely csökkenti vonzerejét és megtartó-képességét

12 Közszolgáltatások Környezet és közlekedés Társadalom Záhony Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája STRATÉGIA 12 Lehetőségek (kihasználatlan kapacitások) Turisztikai szolgáltatások és vonzerők fejlesztése Béres József szülővárosa, amely vonzerő-növelő eszköz lehet A kvalifikált fiatalabb nemzedék helyben tartása településfejlesztési húzóerő lehet A Tisza-part rekreációs és turisztikai célú kihasználása nő Növekedik az alternatív erőforrásból származó energia előállítása iránti igény Nő a magánerős építkezések és felújítások száma A település közigazgatási területén további kerékpárutak kiépítésére, a környező települések felé összekötő útvonalak kialakítására kerül sor A vasúti szállítás környezeti előnyök miatti felértékelődése hosszú távú gazdasági fellendülést hoz a városnak A járásközpontok jogköre bővülhet, fejlesztési forrásai növekedhetnek Járási szakorvosi ellátás kialakítása További jelentős pályázati források megjelenése várható Veszélyek Megfelelő minőségű munkahelyek hiányában a szelektív elvándorlás csökkenti a város potenciális munkaerő bázisát Folytatódik a népesség elöregedése és az inaktívak arányának emelkedése Az elöregedő társadalom hosszú távon csökkenő helyi adóbevételekhez, hanyatló gazdasághoz vezet A helyi kulturális programhelyszínek minősége nem elégíti ki a közösség igényeit, és nem jelent vonzerőt a potenciálisan ide települő munkavállalók és vállalkozók számára Az európai uniós források tekintetében élesedő verseny várható A vasúti átrakó tevékenység végzése során eseti jelleggel (a zárt rendszerű technológiák alkalmazása ellenére is) szagproblémák fordulnak elő (pl. havária esetén) Környezetterhelő ipari létesítmények települnek be a városba A város központi területein található alulhasznosított területek rombolják a település vonzerejét A hagyományos vasutas városi szerepkör nem teszi lehetővé a tényleges környezeti értékek propagálását A közművelődési, közösségi intézmények egy részének rossz műszaki infrastrukturális állapota (művelődési ház, középiskola) rontják a város versenyképességét Az önkormányzatok feladat- és hatásköre kedvezőtlenül alakulhat Az önkormányzatok állami forrásai/támogatásai csökkennek Az önkormányzati bevételek csökkenése miatt a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat a működésre kell fordítani A város nem tudja teljes mértékben kiaknázni a járási központi szerepköréből adódó lehetőségeket

13 STRATÉGIA A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalása Záhonyban a város kisvárosias léptékű méretéből, egycentrumú felépítéséből adódóan, a településszerkezet túlzott elaprózódását elkerülve, a településmorfológiai szempontok figyelembevételével két, külterületeket nem érintő, funkcionálisan elkülönülő városrész került lehatárolásra. A helyzetelemzés során beazonosított városrészek: Városközpont Lakógyűrű 1. térkép: A tervezési folyamat során azonosított városrészek Forrás: Záhony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, 2013 A városrészek gazdasági szerepük, társadalmi rétegződésük és egyéb jellemzőik alapján eltérő adottságokkal rendelkeznek. A városrészek egyes társadalmi mutatói között jelentős különbségek rajzolódnak ki: mind a képzettségi, mind pedig a szociális és foglalkoztatottsági mutatók tekintetében a Lakógyűrű városrészben élők vannak kedvezőbb helyzetben. A Városközpont városrész lakossága kifejezetten kedvezőtlen munkaerő-piaci mutatókkal rendelkezik, egyedül a lakásállomány összetétele, komfortfokozata alapján kedvezőbb a helyzet ebben a városrészben.

14 STRATÉGIA ábra: Záhony város városrészeinek gazdasági-szociális mutatói Alacsony komfort fokozatú lakások aránya Munkanélküliségi ráta A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 6,8 1,3 5,8 11,7 7,0 14,6 25,7 31,3 31,4 51,4 41,0 53,5 58,9 52,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Lakógyűrű Városközpont Forrás: KSH évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés A központi településrészt alkotó Városközpont tömöríti a város népességének 61,2%-át, valamint itt koncentrálódnak a különböző közfunkciót betöltő, továbbá egyéb kereskedelmi és szolgáltató intézmények, szervezetek. Ez a város egyértelmű köz- és humán szolgáltatási centruma, ahol a jelenleg alulhasznosított területek további szolgáltatások fejlesztésének színhelyei lehetnek. A belterület fennmaradó részét magában foglaló Lakógyűrűben lakik a város lakóinak 38,8%-a. Ez a településrész nyugodtabb lakókörnyezetet, de lényegesen kevesebb szolgáltatást biztosít. Funkcionális szempontból homogénebbnek nevezhető, de azért a lakófunkció mellett számos vállalkozásnak is székhelyet biztosít és egyéb települési funkciót is magában foglal. A városrészek funkcióiról összességében elmondható, hogy A lakók számára elsődleges problémát jelent a rendelkezésre álló munkahelyek alacsony száma, a munkavállalók képzettségéhez nem megfelelően illeszkedő profilja; A közszolgáltatások minősége részben megfelelő, részben javítandó; A kulturális és idegenforgalmi vonzerő gyenge; A szabadidős (rekreációs) tevékenységekhez kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások színvonala összességében megfelelő, azonban egyes részei még fejleszthetők Az épített környezet értékeinek védelme, vonzerőként történő hasznosítása eddig nem valósult meg; A település külső, turisztikai imázsa gyenge (periférikus elhelyezkedésű, hagyományosan vasutas városi szerepkör).

15 Ipari, logisztikai Kereskedelmi Mezőgazdasági Zöldfelületi, környezeti Turisztikai, rekreációs Közlekedési, távközlési Közösségi Közigazgatási Humán szolgáltatási Lakó Város(rész) központi Záhony Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája STRATÉGIA táblázat: Városrészek funkciói Városrészek Városközpont Lakógyűrű Funkciók domináns funkció kiegészítő funkció 3 Középtávú célok és azok összefüggései Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS) elérendő (középtávú) céljait erőteljesen befolyásolják az Európa 2020 stratégiából levezethető fejlesztési irányok: a kohéziós politika 11 tematikus célja és az egyes támogatási alapok (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap) ezen célokhoz illeszkedő ún. beruházási prioritásai, másrészt a megyei területfejlesztési tervdokumentumok, elsősorban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területfejlesztési Koncepció és Program célrendszere. Mivel várhatóan az EU támogatások továbbra is fontos szerepet játszanak a város fejlődésében az elkövetkező 7-8 évben, e beruházási prioritások és a városi célok egymáshoz illesztése fontos eleme jelen stratégiai tervezési folyamatnak. Záhony Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) 2013 februárjában fogadta el a város Képviselő-testülete. Jelen stratégiaalkotás során a korábbi dokumentumban megfogalmazott célok, fejlesztési elképzelések kiindulási alapot jelentenek, azonban a tervezési keretek megváltozásához igazodva a fejlesztési elképzelések aktualizálása, továbbfejlesztése a városfejlesztési irányvonalak újragondolása szükségszerűvé vált. 3.1 Jövőkép A város hosszú távú jövőképét meghatározó, 2009-ben elfogadott Településfejlesztési Koncepcióval és a 2013-as IVS célrendszerével összhangban a város 2030-ra elérendő jövőképe az alábbiak szerint fogalmazható meg: Záhony Város Jövőképe A város magas életminőséget biztosító, vonzó lakóhellyé, a vállalkozások számára hosszú távon is fenntartható növekedési potenciált jelentő, kedvező környezetté, a járásközponti funkciók megerősödésével szolgáltatási központtá, valamint a környező települések és a határ menti térség oktatási- és sport centrumává fejlődik.

16 STRATÉGIA 16 A jövőkép megvalósulása érdekében három átfogó cél jelölhető ki: 1. Magas életminőség: A lakosság életminőségének javítása megfelelő szolgáltatások biztosításával, kedvező városi arculat kialakításával, valamint a helyi identitás és társadalmi kohézió erősítésével. 2. Versenyképes és innovatív gazdaság: a gazdaság versenyképességének növelése a szállítási és logisztikai központi szerepkör megtartása mellett a diverzifikált gazdasági szerkezet alappilléreinek megteremtésével, értékteremtő foglalkoztatás bővítésével. 3. Erős járásközpont és funkcionális vonzáskörzet: A járásközponti feladatok teljes körű, magas színvonalú ellátásának biztosítása, a határ menti kapcsolatok kiterjesztésén alapuló térségi oktatási- és sport centrum funkció erősítése. Az átfogó célok a fenntartható fejlődés alapelvét figyelembe véve valósulnak meg, kijelölve a város legfontosabb gazdasági, társadalmi, környezeti kihívásokra adott válaszait. A magas életminőség átfogó cél a város társadalmi, szociális problémáira fogalmazza meg a legfontosabb fejlesztési stratégiákat. A versenyképes és innovatív gazdaság átfogó cél a foglalkoztatási, munkaerő-piaci kérdéseket és a munkahelyteremtéssel kapcsolatos gazdaságfejlesztési célokat integrálja. Az erős járásközpont és funkcionális vonzáskörzet átfogó cél a járásközponti szerepkör megerősödését és a kiegyensúlyozott térségi fejlődést elősegítő környező településekkel való együttműködési lehetőségeket, valamint a város oktatás és sport területén betöltött funkcionális szerepkörét támogató intenzívebbé váló határon átnyúló együttműködéseket foglalja magában. 3.2 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása Záhony Város között elérendő középtávú stratégiai céljai egyrészt a városi szintű tematikus célokat, másrészt a városrészi szintű területi célokat foglalják magukban. Városi szintű tematikus célok, olyan tematikus jelleggel megfogalmazott, de nem szükségszerűen egy-egy ágazatra korlátozódó érvényességű célok, melyek a város egészére vonatkoznak. Városrészi szintű területi célok, a városban lehatárolt Városközpont és Lakóövezeti városrészekhez kapcsolódóan a megalapozó vizsgálat során feltárt adottságok és megoldásra váró problémák alapján kerültek megfogalmazásra Városi szintű középtávú tematikus célok Az átfogó célok eléréséhez hozzájáruló, városi szintű, 7-8 évre szóló középtávú célok alapvetően ágazati bontásban kerülnek megfogalmazásra. T1: A versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése T2: A helyiek életminőségének, életkörülményeinek javítása T3: Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások használatának terjesztése T4: A térségi és járásközponti szerep megerősítése, a közszolgáltatások fejlesztése T5: Aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása

17 STRATÉGIA 17 T1: A versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése Záhony jelenlegi vállalkozói struktúráját a szolgáltatási szektor kiugró túlsúlya jellemzi. Annak ellenére, hogy a vasúti átrakó teljesítménye a külpiaci körülmények megváltozása miatt az elmúlt években jelentősen csökkent a városban a logisztikai/raktározási ágazat továbbra is meghatározó szerepet tölt be. Ennek megfelelően a szolgáltatási szektor, azon belül kiemelten a logisztikai, árufuvarozó tevékenységek ösztönzése, további fejlődésének elősegítése mindenképp prioritást kell, hogy élvezzen. Ugyanakkor a város hosszú távú gazdasági fejlődése szempontjából a diverzifikált gazdasági szerkezet alappilléreinek megteremtése, a vasúti átrakótól és az arra épülő logisztikai tevékenységtől függetlenül új típusú iparágak megjelenésének elősegítése is fontos. A település gazdasági életének több lábra állítása a vertikális integráció megvalósítását is megköveteli: a vasúti átrakóra alapuló, elsősorban logisztikai tevékenységekhez kapcsolódó, magasabb hozzáadott értéket eredményező termelő és szolgáltató tevékenységek meghonosítása. Az iparfejlesztést az infrastrukturális beavatkozások mellett a vállalkozások betelepülésének ösztönzésével, marketingkommunikációs eszközökkel is segíteni lehet. Fontos szempont még, hogy Záhony gazdaságában a helyi kis- és középvállalkozói szektor is jelentős szerepet játszik, amelyek jelentős része a Városközpontban tömörül az Önkormányzatnak korlátozott lehetőségei mellett számukra is biztosítani kell a megfelelő vállalkozói környezetet. A tematikus célt kiszolgáló lehetséges tevékenységek 2 : A gazdaságot kiszolgáló üzleti és műszaki infrastruktúra fejlesztése, vállalkozás-inkubációs eszközök kialakítása A helyi kis- és középvállalkozások foglalkoztatás bővítésének támogatása, a meglévő munkahelyek stabilizálása a munkáltatók közvetett eszközökkel való segítésével Versenyképes tudást célzó képzési rendszer meghonosítása és folyamatos igazítása a gazdaság igényeihez Befektetés-ösztönző program megvalósítása, új munkahelyek létrejöttét támogató környezet megteremtése és új típusú tudás-intenzív iparágak megjelenésének előmozdítása Termelő üzem(ek) telepítése, az önkormányzat anyagi támogatását is felhasználva A kevesebb hasznot és kisebb piaci potenciált eredményező áthaladó áruáramlás helyett törekedni kell az árufolyamot megállító tevékenységek ösztönzésére A turisztikai szolgáltatások fejlesztése (pl.: szálláshelyfejlesztés) T2: A helyiek életminőségének, életkörülményeinek javítása A városban élők életminőségét nagyban befolyásolja az elérhető kulturális és szabadidős szolgáltatások mennyisége és minősége. Ehhez kapcsolódóan kiemelt fontosságú a szabadidő eltöltését segítő infrastruktúra, különösen a játszóterek, rekreációs terek, sportlétesítmények kiépítése, fejlesztése, amely a lakosság egészségi állapotának javításában is fontos szerepet tölthet be. Záhonyban kiemelten fontos a helyben biztosított szórakozási lehetőségek fejlesztése, hiszen a szelektív migráció elsősorban a fiatal, magasan képzett munkavállalókat érinti. A városi élet fontos részét képezi a városkép: a közterek, középületek állapota. A vonzó településkép erősítése érdekében szükséges a zöldterületek megóvása, további fejlesztése. Az 2 A konkrét beavatkozásokat a 4. fejezet tartalmazza.

18 STRATÉGIA 18 épített környezet fejlesztésekor továbbra is kiemelt szempont kell, hogy legyen az energiahatékonyság növelése, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, az épített örökség védelme, valamint a kihasználatlan épületek, terek közösségű célú hasznosítása. A fenntartható és vonzó városi életmódhoz hozzátartozik a megfelelő lakhatási feltételek és közművek rendelkezésre állása. Az élhető, minőségi lakókörnyezet megteremtése egyaránt szolgálja a fiatalok helyben maradását és a városban élő egyre növekvő számú időskorú népesség nyugalmát. A hatékony és fenntartható városfejlesztés a társadalom aktív bevonásával valósítható meg, ezért Záhonyban építeni kell és tovább kell erősíteni az alulról jövő közösségi és önkéntes kezdeményezéseket. A tematikus célt kiszolgáló lehetséges tevékenységek: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Zöldfelületek minőségi állapotának javítása Rekreációs területek kialakítása, bővítése Lakókörnyezet rendbetétele, a lakhatási feltételek javítása és új lakórészek kialakítása, élettér bővítése (bérlakások fejlesztése) Városi imázs kialakítása Helyi identitás, közösségformálás erősítése Civil szervezetek működési feltételeinek támogatása Közösségépítő- és kulturális rendezvénykínálat bővítése T3: Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások használatának terjesztése Záhony számára az elkövetkező évek egyik legfontosabb feladata a fosszilis energiahordozóktól való külső függőség mérséklése és a megújuló energiaforrásban rejlő potenciálok kihasználása. Az energiahatékonyság növelése, valamint a megújuló energiaforrások széleskörű használata. A város célja a fenntartható fejlődés jegyében az épített környezet energiahatékonysági szempontú fejlesztése, továbbá az alternatív energiaforrások felhasználása az energiagazdálkodás szerkezetváltásának elősegítése érdekében mind a közintézmények, mind a lakófunkciójú épületek esetében. Az energiahatékonyság növelése, valamint a megújuló energiaforrások széleskörű használatán túlmenően kiemelt cél a szemléletformálás a fenntartható, a környezetet nem károsító fogyasztási minták elterjesztése érdekében. A város az alternatív energiák hasznosítása szempontjából kedvező adottságokkal rendelkezik, ezek tudatos és bővülő használatával Záhony a megújuló energia hazai és nemzetközi mintavárosává válhat, ami a növekvő hírnév mellett az önkormányzati, lakossági és vállalkozói kiadások csökkentését is eredményezheti. A tematikus célt kiszolgáló lehetséges tevékenységek: A közintézmények energiahatékonysági korszerűsítése (pl.: az általános iskola és a szakközépiskola komplex felújítása) Alternatív energia használata a közintézményekben: napelem telepítés az önkormányzati intézményekre (pl.: Művelődési Ház, Városháza, Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, Orvosi Rendelő stb.) Kerékpárúton napelemes megvilágítási rendszer kialakítása

19 STRATÉGIA 19 A város energetikai rendszereinek rendszerszemléletű, komplex felülvizsgálata A nap-, szél-, geotermikus energiára épülő energia-racionalizálási program készítése, saját illetve pályázati forrásokból a program tervszerű végrehajtása A megújuló energiaforrások használatához szükséges kutatások végzése és infrastruktúra kiépítése T4: A térségi és járásközponti szerep megerősítése, a közszolgáltatások fejlesztése Záhony járásközponti szerepéből adódóan jelenleg is számos, legalább a saját mikrotérségére kiterjedő hatásterületet lefedő települési szolgáltatást kínál. A térségi centrum funkciók felülvizsgálata, a közszolgáltatások minőségi fejlesztése a város alapvető stratégiai célkitűzései közé tartozik, amely közvetlenül szolgálja, s ezáltal kedvezően befolyásolja a helyiek életminőségét és komfortérzetét (T2), hozzájárul a vállalkozásbarát gazdálkodói körülmények kialakításához (T1), összességében pedig komparatív előnyt biztosít a hasonló adottságú települések versenyében. A közszolgáltatások rendszerének minősége mindemellett jelentős hatással bír a térségi szerepkör erősítésére és a vonzáskörzet szolgáltatás-ellátottságára is. A lakossági ellátás szempontjából a legfontosabb terület és az önkormányzat ezen a területen rendelkezik a legnagyobb döntési súllyal, így direkt beavatkozásokkal ez a terület fejleszthető leggyorsabban. A fejlesztések a város erősségeit, funkcionális adottságait (pl.: szakközépiskola egyedi képzési kínálata) kihasználva határon átnyúló jelleggel valósulnak meg, nagy hangsúlyt fektetve a humán szolgáltatások színvonalának javítására. A tematikus célt kiszolgáló lehetséges tevékenységek: Egészségügyi szolgáltató központ kialakítása, járóbeteg-szakellátás fejlesztése Egészségügyi alapellátás fejlesztése (orvosi rendelő akadálymentesítése) Alap- és középfokú oktatási intézmények fejlesztése, a hagyományos szakképzés mellett a képzési kínálat bővítése, piaci igényekhez igazítása Határon átnyúló igényeket is kiszolgáló oktatási- és sportcentrum kialakítása T5: Aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása Záhony földrajzi elhelyezkedése ellentmondásos: a határmentiség egyben jelent periférikus helyzetet és potenciális lehetőségeket. A cél az, hogy a város erőteljesebben ki tudja használni az előnyöket, azaz ösztönözze a határ menti kapcsolatok bővítését (fontos prioritás a kárpátaljai kapcsolatok erősítése) erősítse meg a határon átnyúló intézményesült együttműködéseket, pozitív arculat alakítson ki a potenciális nemzetközi célcsoportok körében (pl. befektetők, vállalkozások). A hazai, elsősorban a járáshoz tartozó településekkel folytatott kapcsolatok ápolása is kiemelten fontos. Továbbá a város számára hosszú távú fejlődési potenciált jelenthet a megyei programban beazonosított Kisvárda-Záhony gazdasági decentrum megerősödése.

20 STRATÉGIA 20 A tematikus célt kiszolgáló lehetséges tevékenységek: A kárpátaljai magyarság megfelelő oktatási programokkal történő beintegrálása az oktatási rendszerbe Testvérvárosi kapcsolatok erősítése Új kapcsolatok kialakítása hazai (elsősorban megyei) és nemzetközi szinten is (nyitás Szlovákia pl.: Tiszacsernyő és Lengyelország irányában) Városrészi szintű területi célok A középtávú területi célok a Megalapozó vizsgálat részletes városrészi szintű helyzetfeltárása és helyzetelemzése alapján, az egyes városrészek átfogó gazdasági, társadalmi és településszerkezeti adottságai, valamint az azokra épülő SWOT-elemzések alapján kerülnek megfogalmazásra. A városrészi célok meghatározásának alapelvei: a településrész funkcionális fejlesztési iránya, a területhasználat jellege, a városrész lakókörnyezetének, illetve gazdasági környezetének fejlődési irányai. A városrész-specifikus fejlesztési célja referenciapontot képeznek az integrált akcióterületi fejlesztésekhez. A folyamat során kirajzolódtak azok a funkciók, amelyek esetében további fejlesztésekre, esetlegesen visszafejlesztésekre van szükség, így megvalósítható a város kiegyensúlyozott területi, gazdasági és társadalmi fejlődése. Városrészi célok a következők: V1: A Városközpont központi jellegű funkcióinak erősítése, térségi versenyképességének és vonzerejének növelése V2: A Lakógyűrű települési környezetének javítása a jobb életminőség biztosítása érdekében V1: A Városközpont központi jellegű funkcióinak erősítése, térségi versenyképességének és vonzerejének növelése Záhony Városközpont városrésze minden funkcionális tényező szempontjából központi szerepkört tölt be. Itt található a város összes közintézménye, a települési funkciók legnagyobb része (ezen belül minden oktatási, szociális és kulturális funkció), itt regisztrálták a záhonyi vállalkozások legnagyobb részét és itt székel a működő civil szervezetek többsége is. Ennek megfelelően a Városközpont a középtávú tematikus célok mindegyike szempontjából rejt magában fejlesztési potenciált, és a tematikus célokat kiszolgáló lehetséges intézkedések többsége is értelmezhető rá. A Városközpont városrész területén megvalósítandó fejlesztések alapvetően a központi funkciók megerősítését szolgálják, ugyanakkor a városrészben élők életminőségének javításával hozzájárulnak a lakófunkciók erősítéséhez, összességében pedig szerepet játszanak a tudatos, pozitív kisvárosi imázs kialakításában.

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNHALAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. április Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 VASVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KESZTHELY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési változat

BÉKÉS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési változat Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 BÉKÉS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési változat BELÜGYMINISZTÉRIUM BÉKÉS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készítette: 2015. május Egyeztetési

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA EGYEZTETÉSI ANYAG Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA

BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva: 2008. március 17.) A tanulmány

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 31. (1) szerinti véleményezési szakaszra Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. PAKS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA államigazgatási és partnerségi véleményezésre Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS

Részletesebben

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

Vásárosnamény fejlesztési irányai a településfejlesztési koncepcióhoz és az ITS-hez kapcsolódóan

Vásárosnamény fejlesztési irányai a településfejlesztési koncepcióhoz és az ITS-hez kapcsolódóan 1 Vásárosnamény fejlesztési irányai a településfejlesztési koncepcióhoz és az ITS-hez kapcsolódóan 1 Jövőkép A város belső adottságait és a külső környezet által befolyásolt lehetőségeit figyelembe vevő

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. FEBRUÁR

HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. FEBRUÁR HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. FEBRUÁR HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva: 2008. február 8.) A tanulmány kidolgozásában résztvevő

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2015 2023 Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben